Sony | CMT-SBT300WB | Sony CMT-SBT300WB Zestaw muzyczny Hi-Fi z technologią Wi-Fi®/BLUETOOTH® Instrukcja szybkiego uruchamiania

A
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego między opisywanym
urządzeniem a routerem bezprzewodowej sieć LAN z użyciem WPS
1 od
Sprawdzić, czy kabel sieciowy (LAN) jest odłączony
opisywanego urządzenia, a następnie podłączyć
6 Przez
kilka sekund
przytrzymać wciśnięty
przycisk WPS na routerze
bezprzewodowej sieci LAN.
przewód zasilający.
Słuchanie muzyki z poziomu smartfona
Xperia/iPhone przez sieć bezprzewodową
Przewodnik - Szybka konfiguracja
W przypadku niektórych routerów
należy trzymać wciśnięty przycisk WPS.
2 Nacisnąć
przycisk /, aby włączyć opisywane
urządzenie.
a następnie, po nawiązaniu połączenia, zostanie podświetlony
wskaźnik .
Jeżeli wskaźnik nie pojawi się w ciągu mniej więcej 5 minut, konfiguracja
mogła przebiec nieprawidłowo. W takim przypadku należy ponownie
rozpocząć procedurę począwszy od punktu 4.
Jeżeli po wykonaniu tych czynności konfiguracja dalej nie zakończy się
pomyślnie, należy spróbować połączenia opisanego z tyłu niniejszej ulotki.
3 Wskaźnik
STANDBY w kolorze czerwonym zgaśnie,
po czym w okienku wyświetlacza zacznie migać .
Kilka minut może upłynąć zanim zacznie migać
Niniejsza ulotka to przewodnik konfiguracyjny do słuchania muzyki z poziomu smartfona Xperia (lub tabletu Xperia)/
iPhone (lub urządzenia iPad/iPod) za pośrednictwem sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem funkcji DLNA lub AirPlay.
7 Najpierw
na wyświetlaczu urządzenia przez kilka ułamków sekundy
będzie migać napis „WPS”, po czym zacznie migać napis „CONNECT”,
.
Po nawiązaniu połączenia między posiadanym smartfonem a routerem
bezprzewodowej sieci LAN, należy przejść do poniższego opisu.
Wskaźnik STANDBY Przycisk / Okienko wyświetlacza
Aby móc korzystać z sieci bezprzewodowej, konieczny jest router bezprzewodowej sieci LAN (z punktem dostępowym).
4-464-271-71(1)
© 2013 Sony Corporation Printed in China
Home Audio System
CMT-SBT300W/SBT300WB
W poniższych przypadkach należy sięgnąć do instrukcji obsługi opisywanego urządzenia.
ˎˎ Odtwarzanie muzyki z poziomu innego smartfona lub komputera osobistego
ˎˎ Gdy na posiadanym smartfonie Xperia nie jest zainstalowana aplikacja „WALKMAN”*
ˎˎ Odtwarzanie muzyki z wykorzystaniem funkcji BLUETOOTH
5 Gdy na wyświetlaczu pojawi się „OK”, nacisnąć przycisk
Zacznie migać napis „WPS”.
SSID
SSID:
Klucz zabezpieczający:
9 Nawiązać
połączenie bezprzewodowe między posiadanym
smartfonem a routerem bezprzewodowej sieć LAN.
.
W przypadku użytkownika
smartfona Xperia
Podłączanie smartfona Xperia do
bezprzewodowej sieci LAN
W przypadku użytkownika
smartfona iPhone
Podłączanie smartfona iPhone do
bezprzewodowej sieci LAN
Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie Xperia
Uruchomić
Aby nawiązać
połączenie, z listy
urządzeń sieciowych
należy wybrać
identyfikator SSID
podany w punkcie 8
i wprowadzić klucz
zabezpieczający.
Szczegółowe
informacje na ten
temat można znaleźć
w instrukcji obsługi
smartfona Xperia.
Puknąć [Settings].
Puknąć [Settings].
(aplikacja
[WALKMAN]).
 Puknąć ikonę
i wybrać
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Podczas odtwarzania
muzyki, na
wyświetlaczu
widoczny będzie
napis „NETWORK”.
Puknąć [Wi-Fi].
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego między
opisywanym urządzeniem a routerem bezprzewodowej sieć LAN
z użyciem aplikacji „NS Setup” na smartfonie Xperia/iPhone
*Aplikacja „WALKMAN” może nie być zainstalowana na posiadanym smartfonie Xperia. W takim przypadku nie można korzystać z tej funkcji. Z wykorzystaniem
tej funkcji można słuchać muzyki z poziomu niektórych odtwarzaczy „WALKMAN”, ale mogą one wymagać innej obsługi. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi posiadanego odtwarzacza „WALKMAN”.
.
Klucz zabezpieczający
Podłączanie smartfona iPhone do bezprzewodowej sieci LAN
Nie
Odtwarzanie muzyki zapisanej na
smartfonie iPhone
//
Czy na routerze bezprzewodowej sieci
LAN znajduje się przycisk WPS?
Tak
W przypadku użytkownika
smartfona iPhone
Więcej informacji w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN.
Jeżeli napis „WPS” nie pojawi
się, należy odczekać około
2 minut.
Podłączanie smartfona Xperia do bezprzewodowej sieci LAN
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego
między opisywanym urządzeniem a routerem
bezprzewodowej sieć LAN z użyciem WPS
Odtwarzanie muzyki zapisanej na
smartfonie Xperia
8 Upewnić
się, że router bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
Pod ręką należy mieć identyfikator SSID i klucz zabezpieczający.
4 Nacisnąć
przycisk OPTIONS na pilocie, aby wyświetlić
„BT/NW STBY”. Naciskając kilkakrotnie przycisk / na
pilocie, wybrać „WPS”, a następnie nacisnąć przycisk
W przypadku użytkownika
smartfona Xperia
Puknąć [Wi-Fi].
Aby nawiązać
połączenie, z listy
urządzeń sieciowych
należy wybrać
identyfikator SSID
podany w punkcie 8
i wprowadzić klucz
zabezpieczający.
Szczegółowe
informacje na ten
temat można znaleźć
w instrukcji obsługi
smartfona iPhone.
Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie iPhone
Uruchomić
[Music]).
(aplikacja
 Puknąć ikonę
i wybrać
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Podczas
odtwarzania
muzyki, na
wyświetlaczu
widoczny będzie
napis „AirPlay”.
B
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego między opisywanym urządzeniem a routerem bezprzewodowej sieć LAN z użyciem aplikacji „NS Setup” na smartfonie Xperia/iPhone
Istnieje możliwość nawiązania połączenia bezprzewodowego między opisywanym urządzeniem a routerem bezprzewodowej sieć LAN pobierając do posiadanego smartfona aplikację „NS Setup” i postępując zgodnie z poniższą procedurą.
1 Sprawdzić,
czy kabel sieciowy (LAN) jest odłączony
od opisywanego urządzenia, a następnie podłączyć
przewód zasilający.
2 Upewnić
się, że router bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
Pod ręką należy mieć identyfikator SSID i klucz zabezpieczający.
3 urządzenie.
Nacisnąć przycisk /, aby włączyć opisywane
Więcej informacji w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN.
Wskaźnik STANDBY Przycisk /
Okienko
wyświetlacza
SSID
4 Wskaźnik
STANDBY w kolorze czerwonym zgaśnie, po
czym w okienku wyświetlacza zacznie migać .
Kilka minut może upłynąć zanim zacznie migać
.
Przeprowadzić konfigurację korzystając z aplikacji smartfona „NS Setup”.
W przypadku użytkownika
smartfona Xperia
Konfiguracja smartfona Xperia
W przypadku użytkownika
smartfona iPhone
Konfiguracja smartfona
iPhone
Klucz zabezpieczający
SSID:
Klucz zabezpieczający:
Konfiguracja smartfona Xperia
Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie Xperia
 Pobrać bezpłatną aplikację „NS  Przeprowadzić konfigurację korzystając z aplikacji [NS Setup].
Uruchomić
Setup” z witryny „Google Play”.
Następuje kontrola, czy
konfiguracja opisywanego
urządzenia przebiegła
prawidłowo. Odczekać kilka
minut do momentu, aż
pojawi się kolejny ekran.
W przypadku pojawienia się
ekranu  omówionego w
rozdziale „Rozwiązywanie
problemów”, należy
postępować zgodnie z
podanymi instrukcjami.
Urządzenie jest w trakcie
przygotowania do
konfiguracji bezprzewodowej.
Odczekać kilka minut do
momentu, aż pojawi się
kolejny ekran.
W przypadku
pobierania z
wykorzystaniem
kodu 2D.
Puknąć [NS Setup].
Puknąć [Let’s Get
Started].
W punkcie 2 wybrać
identyfikator SSID.
W punkcie 2
wprowadzić klucz
zabezpieczający.
 Puknąć ikonę
i wybrać
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Podczas odtwarzania
muzyki, na wyświetlaczu
widoczny będzie napis
„NETWORK”.
Puknąć [Play test sound], aby
odtworzyć dźwięk próbny w
celu sprawdzenia działania
opisywanego urządzenia.
Konfiguracja smartfona iPhone
Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie iPhone
 Pobrać bezpłatną aplikację „NS  Przeprowadzić konfigurację korzystając z aplikacji [NS Setup].
Uruchomić
Setup” ze sklepu „Apple Store”.
W przypadku
pobierania z
wykorzystaniem
kodu 2D.
(aplikacja
[WALKMAN]).
Urządzenie jest w
trakcie przygotowania
do konfiguracji
bezprzewodowej. Odczekać
kilka minut do momentu, aż
pojawi się kolejny ekran.
W przypadku pojawienia się
ekranu  omówionego w
rozdziale „Rozwiązywanie
problemów”, należy
postępować zgodnie z
podanymi instrukcjami.
Puknąć [Settings].
Puknąć [Wi-Fi].
Puknąć [Sony_
Wireless_...]*1, aby
zaznaczyć pole wyboru,
po czym wrócić na ekran
główny.
Puknąć [NS Setup].
Puknąć [Let’s Get
Started].
(aplikacja [Music]).
Następuje kontrola, czy
konfiguracja opisywanego
urządzenia przebiegła
prawidłowo. Odczekać kilka
minut do momentu, aż
pojawi się kolejny ekran.
W przypadku pojawienia
się ekranu  lub 
omówionego w rozdziale
„Rozwiązywanie
problemów”, należy
postępować zgodnie z
podanymi instrukcjami.
W punkcie 2 wybrać
identyfikator SSID.*2
W punkcie 2
wprowadzić klucz
zabezpieczający.
 Puknąć ikonę
i wybrać
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Podczas
odtwarzania
muzyki, na
wyświetlaczu
widoczny będzie
napis „AirPlay”.
Puknąć [Play Test
Sound], aby odtworzyć
dźwięk próbny w celu
sprawdzenia działania
opisywanego urządzenia.
*1 Kilka minut może upłynąć zanim pojawi się opcja [Sony_Wireless Audio_Setup]. Jeżeli nie pojawi się, należy ponownie uruchomić opisywane urządzenie postępując zgodnie z opisem w części „Ponowne uruchamianie opisywanego urządzenia” w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”. *2 Jeżeli identyfikator SSID nie pojawi się, należy puknąć ikonę
w górnym prawym rogu, aby odświeżyć ekran.
Rozwiązywanie problemów
Ponowne uruchamianie opisywanego urządzenia
W trakcie konfiguracji mogą pojawić się poniższe ekrany. W takim przypadku należy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.



Jeżeli pojawi się ekran 
lub , należy ponownie
uruchomić opisywane
urządzenie postępując
zgodnie z opisem w części
po prawej „Ponowne
uruchamianie opisywanego
urządzenia”. Następnie należy
ponownie przeprowadzić
konfigurację począwszy
od punktu  części
zatytułowanej „Konfiguracja
smartfona Xperia” lub
„Konfiguracja smartfona
iPhone”.

Jeżeli pojawi
się ekran ,
należy ponownie
przeprowadzić
konfigurację
począwszy od
punktu  części
zatytułowanej
„Konfiguracja
smartfona iPhone”.
Jeżeli pojawi się ekran
, należy postępować
zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Jeżeli po wykonaniu tych czynności
konfiguracja nie przebiegnie
pomyślnie lub w okienku
wyświetlacza opisywanego
urządzenia pojawi się napis „NO
CONNECT”, należy ponownie
uruchomić opisywane urządzenie
postępując zgodnie z opisem
w części po prawej „Ponowne
uruchamianie opisywanego
urządzenia”.
Opisywane urządzenie należy ponownie uruchamiać w następujący sposób.
Również w przypadku braku opcji „Sony_Wireless_Audio_Setup” w trakcie konfiguracji smartfona iPhone należy ponownie uruchomić
opisywane urządzenie.
1
Odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego i upewnić się, że wskaźnik STANDBY nie jest podświetlony. Następnie
ponownie podłączyć przewód zasilający i włączyć urządzenie.
2
Na urządzeniu przytrzymać wciśnięty przycisk  (Stop) i przyciski / do momentu wyświetlenia napisu „ALL RESET”.
Wskaźnik STANDBY
Przycisk /
Przycisk  (Stop)
Download PDF

advertising