Sony | CMT-SBT100B | Sony CMT-SBT100B Miniaturowy zestaw hi-fi z łączem Bluetooth® i technologią NFC Instrukcja obsługi

4-464-274-73(1)
DualDisc to płyta dwustronna z nagranym na
jednej stronie materiałem DVD, a na drugiej
- cyfrowym dźwiękiem. Strona z materiałem
dźwiękowym nie jest zgodna ze standardem
Compact Disc (CD) i w związku z tym nie można
zagwarantować prawidłowego odtwarzania
takiego produktu.
Urządzenie (przód)
To urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania
płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy nagraniowe sprzedają
płyty z muzyką zakodowaną w technologii
ochrony praw autorskich. Należy pamiętać, że
wśród tych płyt mogą być takie, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą wystąpić
problemy z ich odtwarzaniem w urządzeniu.
Instrukcja obsługi
Nota dotyczącą licencji i znaków
towarowych
©2013 Sony Corporation
Printed in China
CMT-SBT100/SBT100B
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że ten rodzaj
sprzętu jest zgodny z zasadniczymi wymogami
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać
się pod poniższym URL:
http://www.compliance.sony.de/
OSTRZEŻENIE
Aby zredukować ryzyko pożaru, nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
Urządzenia nie należy wystawiać na działanie
otwartych źródeł ognia (np. takich jak świeczki).
Aby zredukować ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać urządzenia na kapanie
lub rozbryzgi cieczy, a także nie należy stawiać na
nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich
jak wazony.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie
do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę
od gniazda zasilania.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi
bateriami nie należy narażać na działanie
zbyt wysokich temperatur, na przykład na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i
ognia.
Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu
dopóki jest podłączone do gniazdka ściennego,
nawet jeżeli samo urządzenie jest wyłączone.
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w
słuchawkach może być przyczyną pogorszenia
słuchu.
Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i
uznane za zgodne z ograniczeniami podanymi w
dyrektywie EMC, jeśli zostanie podłączone kablem
o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
OSTRZEŻENIE
Używanie instrumentów optycznych do tego
urządzenia jest niebezpieczne dla oczu.
Opisywane
urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie LASEROWE
KLASY 1. To oznaczenie
znajduje się z tyłu
urządzenia.
Dla klientów w Europie
Konieczne jest użycie prawidłowo ekranowanych
i uziemionych kabli i gniazd do połączenia z
komputerami głównymi i/lub z urządzeniami
peryferyjnymi.
Uwaga przeznaczona dla klientów:
poniższe informacje dotyczą tylko
sprzętu znajdującego się w sprzedaży
w krajach stosujących dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony
Europe Limited, The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania.
Zapytania dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy
kierować do Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. W kwestiach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji należy korzystać z
adresów kontaktowych podanych w oddzielnych
dokumentach dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji.
Odbiór stacji radiowej DAB/DAB+
(tylko model CMT-SBT100B)
Rozmieszczenie elementów sterujących
Płyty z nagraniami zakodowanymi w
technologii ochrony praw autorskich
Home Audio System
PL
Uwaga dotycząca płyt DualDisc
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć
do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
ˎWindows
ˎ
Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach.
ˎTechnologię
ˎ
kodowania dźwięku i patenty
stosowane w standardzie MPEG Layer-3
pozyskano od firm Fraunhofer IIS i Thomson.
ˎSłowo
ˎ
i logotypy BLUETOOTH® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi, których właścicielem
jest firma BLUETOOTH SIG, Inc. Firma Sony
Corporation korzysta ze wspomnianych znaków
w ramach posiadanej licencji. Pozostałe
znaki towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
ˎZnak
ˎ
N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC
Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych
krajach.
ˎAndroid
ˎ
jest znakiem towarowym firmy Google
Inc.
ˎTen
ˎ
produkt jest chroniony przez pewne
prawa własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub dystrybucja tego
rodzaju technologii poza tym produktem jest
zabroniona bez uzyskania licencji od firmy
Microsoft lub upoważnionego przedstawiciela
firmy Microsoft.
ˎWystępujące
ˎ
w niniejszej instrukcji nazwy
systemów i produktów są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
producenta. W niniejszej instrukcji pominięto
znaki ™ i .
Wskazówka
Jeżeli używane są słuchawki, należy je podłączyć do gniazda  (słuchawki) .
Pilot
W niniejszej instrukcji podano głównie objaśnienia
dotyczące obsługi z poziomu pilota, lecz te same
operacje można wykonać za pomocą przycisków na
urządzeniu o takich samych lub podobnych nazwach.
Korzystanie z pilota
Wysuń i ściągnij pokrywę wnęki na baterie, a
następnie włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) z zestawu
(najpierw końcem ), z uwzględnieniem właściwej
biegunowości zgodnie z poniższym rysunkiem.
Mocowanie podkładek pod głośniki
Od spodu głośników można przykleić dostarczone
podkładki antypoślizgowe.
Obsługa
Odtwarzanie płyty CD-DA/MP3
1 Naciśnij kilkakrotnie CD FUNCTION  na
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „CD”.
Uwagi na temat eksploatacji pilota
ˎPrzy
ˎ
normalnej eksploatacji baterie powinny wystarczyć na
około 6 miesięcy.
ˎNie
ˎ
wolno używać starych baterii razem z nowymi lub
korzystać jednocześnie z baterii różnego typu.
ˎJeżeli
ˎ
pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy
wyjąć z niego baterie, aby uniknąć uszkodzenia w wyniku
wycieku elektrolitu i korozji.
2 Naciśnij przycisk  (wysuwanie/wsuwanie)
, aby wysunąć tackę na płyty .
3 Włóż płytę stroną z nadrukiem skierowaną w
do góry.
Strona z etykietą
(strona z nadrukiem)
Czynności wstępne
Podczas odtwarzania nie można zmieniać trybu
odtwarzania. Należy zatrzymać odtwarzanie i
dopiero wówczas zmienić tryb odtwarzania.
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania
Odłączenie przewodu zasilającego przy
włączonym urządzeniu spowoduje powrót do
zwykłego trybu odtwarzania.
Uwagi dotyczące odtwarzania wielokrotnego
ˎ„ˎ
” oznacza, że do momentu zatrzymania odtwarzania
będą wielokrotnie odtwarzane wszystkie utwory lub pliki.
ˎ„ˎ
1” oznacza, że do momentu zatrzymania odtwarzania
będzie wielokrotnie odtwarzany jeden utwór lub plik.
ˎOdłączenie
ˎ
przewodu zasilającego przy włączonym
urządzeniu spowoduje anulowanie trybu odtwarzania
wielokrotnego.
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania
losowego
ˎPo
ˎ ustawieniu trybu odtwarzania losowego „SHUF”
urządzenie odtwarza losowo wszystkie ścieżki lub pliki na
dysku. Po ustawieniu trybu odtwarzania losowego„FLDR
SHUF” urządzenie odtwarza losowo wszystkie ścieżki lub
pliki w wybranym katalogu.
ˎPo
ˎ wyłączeniu urządzenia, wybrany tryb odtwarzania
losowego („SHUF” lub „FLDR SHUF ”) zostanie anulowany i
przywracany jest tryb zwykłego odtwarzania lub do trybu
FLDR.
Uwagi dotyczące odtwarzania płyt MP3
ˎNa
ˎ płycie z plikami MP3 nie należy zapisywać
niepotrzebnych folderów lub plików.
ˎFoldery
ˎ
niezawierające plików MP3 nie są rozpoznawane
przez opisywane urządzenie.
ˎUrządzenie
ˎ
może odtwarzać tylko pliki MP3 z rozszerzeniem
„.mp3”.
ˎOdtworzenie
ˎ
pliku z rozszerzeniem „.mp3”, który nie jest
plikiem audio MP3, może spowodować wyemitowanie
głośnego dźwięku grożącego uszkodzeniem urządzenia.
ˎMaksymalna
ˎ
liczba folderów i plików MP3 zgodnych z
opisywanym urządzeniem wynosi:
999* folderów (z uwzględnieniem folderu głównego)
999 plików
250 plików w pojedynczym folderze
8 poziomów folderów (w strukturze drzewa plików)
ˎNie
ˎ
można zagwarantować zgodności z wszystkimi
programami do zapisu i kodowania plików MP3, napędami
i nagrywarkami CD-R/RW i nośnikami. zapisu. W przypadku
niezgodnych płyt MP3 mogą występować szumy,
przeskakiwanie dźwięku. albo w ogóle ich odtworzenie
może się okazać niemożliwe.
* Z uwzględnieniem folderów niezawierających plików
MP3, ani innych plików. W przypadku niektórych struktur
folderów, liczba folderów rozpoznawanych przez
urządzenie może być mniejsza niż faktyczna liczba
folderów
Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)
Tylna część głośnika
®
 (wysuń/wsuń) 
4 Naciśnij przycisk  (wysuń/wsuń) , aby
czerwony 
wsunąć tackę na płyty .
5 Naciśnij przycisk  (odtwarzanie/pauza) .
Rozpocznie się odtwarzanie.
Dotyczy
tylko Europy
Uwagi
ˎJeśli
ˎ
nie można wyjąć płyty a na wyświetlaczu  pojawił się
komunikat „LOCKED”, skontaktuj się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
ˎNie
ˎ
wolno wkładać płyt o nietypowych kształtach (np. w
formie serca, kwadratu, gwiazdy). Mogłoby to doprowadzić
do niedającego się naprawić uszkodzenia urządzenia.
ˎNie
ˎ
wolno używać płyt z przyklejoną taśmą, naklejką lub
klejem, gdyż grozi to awarią.
ˎPo
ˎ wyjęciu płyty nie należy dotykać jej powierzchni.
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona
traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może
być stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg)
lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy
dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
W przypadku pierwszego włączenia opisywanego
urządzenia po jego zakupie, automatycznie
uruchamiana jest procedura automatycznego
wyszukiwania, w wyniku której tworzona jest
lista dostępnych usług. W trakcie wykonywania
procedury automatycznego wyszukiwania
stacji DAB na wyświetlaczu widoczny jest tekst
„”. W czasie trwania procedury
automatycznego wyszukiwania stacji DAB
nie należy naciskać żadnych przycisków na
urządzeniu ani na pilocie. W przeciwnym razie
wyszukiwanie może zostać przerwane i lista
usług nie zostanie prawidłowo utworzona. Aby
ręcznie uruchomić procedurą automatycznego
wyszukiwania stacji DAB, wystarczy wykonać
czynności opisane w rozdziale „Ręczne
uruchamianie funkcji automatycznego
wyszukiwania stacji DAB (tylko model CMTSBT100B)”. Po przeprowadzeniu się w inne
miejsce można ręcznie uruchomić automatyczne
wyszukiwanie stacji DAB i ponownie zarejestrować
informacje o stacjach nadawczych.
Gdy widoczny jest napis „PUSH STOP”
1 Naciśnij kilkakrotnie CD FUNCTION  na
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „CD”.
2 Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij
kilkakrotnie PLAY MODE , aż na
wyświetlaczu pojawi się napis „PGM”.
3 Wybierz folder (tylko płyta MP3).
+/  , aby wybrać
Naciśnij kilkakrotnie
właściwy folder.
, jeżeli chcesz
Naciśnij przycisk
zaprogramować wszystkie pliki w danym
folderze.
4 Wybierz właściwy numer utworu lub pliku.
Naciśnij kilkakrotnie / , aż pojawi się
wybrany numer utworu lub pliku.
Inne operacje
 Gniazdo zasilania (AC IN)
 Gniazda głośników (lewy/prawy)
 Gniazdo AUDIO IN (gniazdo zewnętrzne)
Do podłączania opcjonalnego sprzętu
zewnętrznego za pośrednictwem kabla
połączeniowego audio (nie ma w zestawie).
 Anteny
Antena ramowa AM (w zestawie) (tylko model
CMT-SBT100)
Antena przewodowa FM (w zestawie) (tylko
model CMT-SBT100)
Antena przewodowa DAB/FM (w zestawie)
(tylko model CMT-SBT100B)
Anteny należy ustawić w miejscu zapewniającym
dobry odbiór, a następnie przymocować je do
stabilnej powierzchni (okna, ściany itp.).
Aby uniknąć zakłóceń, anteny powinny znajdować się
z dala od przewodu zasilającego i innych urządzeń AV.
Koniec anteny przewodowej FM można przymocować
taśmą samoprzylepną.
Wykonaj następujące czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk  .
Aby wznowić odtwarzanie,
wystarczy ponownie nacisnąć
ten przycisk.
Przygotowanie anteny ramowej AM
Po podłączeniu wszystkich urządzeń przewód zasilający
 należy podłączyć do gniazda elektrycznego.
Mocno wciśnij przewód prawego głośnika  do
gniazda R, a przewód lewego głośnika  do gniazda L.
Aby
Odwiń przewód
antenowy owinięty
wokół anteny i
rozstaw stojak anteny.
Postaw antenę i zamocuj
ją w wycięciu, aż rozlegnie
się charakterystyczne
kliknięcie.
Ustawianie zegara
1
2 Naciśnij TIMER MENU , aby wybrać tryb
Naciśnij  , aby włączyć urządzenie.
ustawiania zegara.
3
Jeżeli zacznie migać napis „PLAY SET”, naciśnij
kilkakrotnie / , aby wybrać opcję „CLOCK”,
(zatwierdzenie) .
po czym naciśnij
Naciskając kilkakrotnie / , ustawić godzinę,
(zatwierdzenie) .
po czym nacisnąć
4 W taki sam sposób ustaw minuty.
Uwaga
Ustawienia zegara zostaną wyzerowane po odłączeniu
przewodu zasilającego lub po wystąpieniu awarii zasilania.
Wyświetlanie zegara, gdy urządzenie jest
wyłączone
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY , aż pojawi się
zegar. Zegar jest wyświetlany przez około 8 sekund.
Jeżeli opisywane urządzenie znajduje się w
trybie gotowości BLUETOOTH, zegara nie można
wyświetlić naciśnięciem przycisku DISPLAY .
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać utwór
lub plik
Znaleźć wybrane
miejsce w
utworze lub w
pliku
Wybrać
wielokrotne
odtwarzanie
Naciśnij przycisk  .
Naciśnij przycisk / .
W trakcie odtwarzania
przytrzymaj wciśnięty przycisk
/  (lub / 
na urządzeniu) i zwolnij go w
wybranym miejscu.
Naciśnij kilkakrotnie REPEAT ,
aż pojawi się symbol
„ ”(wszystkie utwory lub pliki),
albo symbol „ 1” (pojedynczy
utwór lub plik).
Wybrać folder na Naciśnij kilkakrotnie
+/ .
płycie MP3
Wyjmij płytę
Naciśnij   na urządzeniu.
Zmiana trybu odtwarzania
Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij kilkakrotnie
przycisk PLAY MODE . Można wybrać zwykły
tryb odtwarzania (brak napisu lub widoczny napis
„FLDR”*), tryb odtwarzania losowego (widoczny
napis „SHUF” lub „FLDR SHUF”*) lub tryb
odtwarzania programu (widoczny napis „PGM”).
Tryb odtwarzania
* Gdy widoczny jest napis „FLDR” lub „FLDR SHUF”, będą
odtwarzane wszystkie pliki w wybranym folderze na płycie
MP3. W przypadku odtwarzania płyty CD-DA, urządzenie
wykonuje tę samą operację, jak w przypadku zwykłego
odtwarzania (brak napisu) lub odtwarzania losowego
„SHUF”.
Numer wybranego
utworu lub pliku
5 Naciśnij przycisk
Całkowity czas
odtwarzania wybranego
utworu lub pliku
.
Gdy całkowity czas odtwarzania przekracza
100 minut w przypadku płyty CD-DA lub
w przypadku programowania plików MP3,
pojawią się symbole „--.--”.
6 Powtórz czynności opisane w punktach 3 do
5, aby zaprogramować dodatkowe utwory lub
pliki, maksymalnie 25 utworów lub plików.
7 Naciśnij przycisk  .
Rozpocznie się odtwarzanie programu utworów
lub plików.
Zaprogramowane pliki lub utwory pozostają
dostępne do momentu wyjęcia płyty z tacy 
lub odłączenia przewodu zasilającego.
Aby ponownie odtworzyć ten sam program,
naciśnij przyciski  .
Anulowanie trybu odtwarzania programu
Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij kilkakrotnie
PLAY MODE , aż na wyświetlaczu pojawi się
napis „PGM”.
Usuwanie ostatniego utworu lub pliku
z programu
Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij CLEAR .
Uwagi
ˎJeżeli
ˎ
płyta zostanie wysunięta po zakończonym
programowaniu, wszystkie zaprogramowane utwory lub
pliki zostaną usunięte.
ˎOdłączenie
ˎ
przewodu zasilającego przy włączonym
urządzeniu spowoduje usunięcie zaprogramowanych
utworów lub plików.
Słuchanie audycji radiowych
Programowanie stacji radiowych
Dostrajanie stacji radiowej
1 Ustaw wybraną stację.
2 Naciśnij TUNER MEMORY .
1 Naciśnij kilkakrotnie TUNER FUNCTION  na
Numer programu
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż
na wyświetlaczu pojawi się napis „TUNER FM”
lub „TUNER AM” (CMT-SBT100), albo „DAB” lub
„TUNER FM” (CMT-SBT100B).
2 Przeprowadź strojenie.
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania losowego
3 Naciskając kilkakrotnie TUNE +/, wybierz
numer programu.
Jeżeli wybranemu numerowi programu
przypisano już jakąś stację, zostanie ona
zastąpiona nową stacją.
W przypadku automatycznego
wyszukiwania
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż pojawi
się napis „AUTO”, po czym naciśnij TUNE +/ .
Procedura wyszukiwania przerywana jest
automatycznie w momencie dostrojenia stacji, a
na wyświetlaczu  widoczny jest napis „STEREO”
(tylko w przypadku audycji stereo).
Jeżeli procedura wyszukiwania nie zostanie
przerwana, wówczas naciśnij  , aby przerwać
wyszukiwanie, po czym wykonaj strojenie ręczne
(poniżej).
Po dostrojeniu stacji nadającej informacje w
systemie RDS, podawane są takie informacje, jak
nazwa usługi, czy nazwa stacji.
Strojenie ręczne
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TUNING MODE , aż
pojawi się napis „MANUAL”, po czym dostrój wybraną
stację naciskając wielokrotnie TUNE +/ .
Uwagi dotyczące stacji DAB/DAB+ (tylko
model CMT-SBT100B)
ˎPrzed
ˎ
dostrojeniem stacji DAB/DAB+ należy upewnić się, że
zostało przeprowadzone wstępne wyszukiwanie stacji DAB.
ˎPo
ˎ dostrojeniu stacji nadającej informacje w systemie RDS,
podawane są takie informacje, jak nazwa usługi, czy nazwa
stacji.
ˎPo
ˎ dostrojeniu stacji DAB/DAB+, dźwięk może nie być
słyszalny przez kilka sekund.
ˎUsługa
ˎ
podstawowa jest odbierana automatycznie po
zakończeniu usługi dodatkowej.
ˎOpisywany
ˎ
tuner nie obsługuje usług przesyłania danych.
Wskazówka
W celu zmniejszenia poziomu szumu statycznego w
przypadku słabego odbioru danej stacji stereo, wystarczy
kilkakrotnie nacisnąć FM MODE , aż pojawi się napis
„MONO”, aby wyłączyć odbiór stereo.
Zmiana skoku strojenia radia AM
(nie dotyczy modeli na rynek
europejski i rosyjski)
Domyślne ustawienie skoku strojenia radia AM
to 9 kHz (lub 10 kHz w niektórych obszarach).
Poniższą operację należy wykonać, używając
przycisków na urządzeniu.
4 Naciśnij
, aby zapamiętać stację.
Na wyświetlaczu  pojawi się napis
„COMPLETE”.
5 Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
czynności opisane w punktach od 1 do 4.
Maksymalnie można zaprogramować 20 stacji
FM i 10 stacji AM (tylko model CMT-SBT100),
albo 20 stacji DAB/DAB+ i 20 stacji FM (tylko
model CMT-SBT100B).
Ustawianie zaprogramowanej stacji
radiowej
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „PRESET”, a
następnie naciskając TUNE +/ , wybierz numer
programu, któremu przypisano wybraną stację.
Odtwarzanie pliku z urządzenia USB
Istnieje możliwość odtwarzania plików audio
zapisanych w urządzeniu USB po uprzednim
podłączeniu pamięci USB lub urządzenia USB do
opisywanego urządzenia. Odtwarzane formaty
audio to: MP3/WMA*/AAC*.
Informacje dotyczące zgodnych urządzeń USB
można znaleźć w poniższych witrynach.
W przypadku klientów w Europie i Rosji:
http://support.sony-europe.com/
W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
W przypadku klientów w innych krajach lub
regionach:
http://www.sony-asia.com/support
* Na opisywanym urządzeniu nie można odtwarzać plików
z systemem ochrony praw autorskich DRM (Digital Rights
Management) lub plików pobranych z internetowego
sklepu muzycznego. Przy próbie odtworzenia jednego z
powyższych plików zostanie on pominięty i opisywane
urządzenie przejdzie do odtwarzania kolejnego
niechronionego pliku audio.
2 Naciśnij przycisk / , aby wyłączyć
naciśnij przycisk /  na urządzeniu.
Na wyświetlaczu  pojawi się komunikat
„STEP 9K” lub „STEP 10K”. Zmiana skoku
strojenia powoduje usunięcie wszystkich
zaprogramowanych stacji AM.
Ręczne uruchamianie funkcji
automatycznego wyszukiwania
stacji DAB (tylko model
CMT-SBT100B)
Aby móc dostroić stacje DAB/DAB+, należy
wykonać wstępne wyszukiwanie stacji DAB.
Po przeprowadzce w inne miejsce należy wykonać
ręczne wstępne wyszukiwanie stacji DAB, aby
zaktualizować informacje o usługach DAB/DAB+.
2 Naciśnij OPTIONS , aby wyświetlić menu
ustawień.
„INITIAL”, po czym naciśnij
gniazda USB opisywanego urządzenia lub za
pomocą kabla dostarczonego z urządzeniem.
3 Naciśnij  , aby rozpocząć odtwarzanie.
Inne operacje
Aby
Wykonaj następujące czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk  .
Aby wznowić odtwarzanie,
wystarczy ponownie nacisnąć
ten przycisk.
Zatrzymać
odtwarzanie
Uwagi
ˎJeżeli
ˎ
w danym kraju lub regionie nadawanie DAB/DAB+ nie
jest obsługiwane, pojawi się napis „NO SERV”.
ˎTa
ˎ procedura powoduje skasowanie wszystkich zapisanych
wcześniej programów.
ˎPrzed
ˎ
odłączeniem przewodu anteny DAB/FM, należy
koniecznie wyłączyć opisywane urządzenie, aby zachować
własne ustawienia DAB/DAB+.
Naciśnij przycisk  . Aby
wznowić odtwarzanie, naciśnij
  *1. Aby anulować
wznowienie odtwarzania,
naciśnij ponownie   *2.
Wybrać folder
Naciśnij kilkakrotnie
Wybrać plik
Naciśnij przycisk / .
W trakcie odtwarzania
przytrzymaj wciśnięty przycisk
/  (/  na
urządzeniu) i zwolnij go w
wybranym miejscu.
Naciśnij kilkakrotnie REPEAT
, aż pojawi się symbol „ ”
(wszystkie pliki audio),
albo symbol „ 1” (pojedynczy
plik audio).
Znaleźć miejsce
w pliku
Wybrać
wielokrotne
odtwarzanie
.
po czym naciśnij .
Rozpocznie się wyszukiwanie. Postęp operacji
wyszukiwania wskazują gwiazdki (*******). W
zależności od dostępności usług DAB/DAB+ w
danym regionie, wyszukiwanie może potrwać
kilka minut.
Po zakończeniu wyszukiwania zostanie
utworzona lista dostępnych usług.
Należy pamiętać, że nawet w przypadku prawidłowego
rozszerzenia pliku o niewłaściwej treści urządzenie może
odtworzyć szum lub działać nieprawidłowo.
+/  .
W przypadku pliku MP3/WMA VBR wznowienie
odtwarzania może rozpocząć się od innego miejsca.
*2
Po anulowaniu wznowienia odtwarzania wyświetlacz
pokazuje liczbę katalogów.
*1
Zmiana trybu odtwarzania
Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij kilkakrotnie
przycisk PLAY MODE . Można wybrać zwykły
tryb odtwarzania (brak napisu lub widoczny
napis „FLDR”*1), albo tryb odtwarzania losowego
(widoczny napis „SHUF” lub „FLDR SHUF”*2).
Po wybraniu trybu bez oznaczenia zostaną odtworzone
wszystkie pliki z urządzenia USB. Po wybraniu trybu „FLDR”
zostaną odtworzone wszystkie pliki z wybranego folderu w
urządzeniu USB.
*2
Po wybraniu trybu „SHUF”, wszystkie pliki audio z
urządzenia USB będą odtwarzane w kolejności losowej.
Po wybraniu trybu „FLDR SHUF”, wszystkie pliki audio z
wybranego folderu będą odtwarzane w kolejności losowej.
*1
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania
Odłączenie przewodu zasilającego przy
włączonym urządzeniu spowoduje powrót do
zwykłego trybu odtwarzania.
ˎˎPodjęto próbę sparowania opisywanego
urządzenia z ponad 10 urządzeniami
BLUETOOTH.
Opisywane urządzenie można sparować
maksymalnie z 9 urządzeniami BLUETOOTH.
W przypadku próby sparowania urządzenia
BLUETOOTH po przeprowadzeniu parowania
9 urządzeń, informacje dotyczące parowania
urządzenia, które jako pierwsze nawiązało
połączenie z opisywanym urządzeniem, zostaną
zastąpione informacjami dotyczącymi nowego
urządzenia.
ˎˎInformacje dotyczące rejestracji parowania z
opisywanym urządzeniem zostały usunięte z
podłączonego urządzenia.
ˎˎZainicjowanie opisywanego urządzenia
lub usunięcie historii operacji parowania z
opisywanym urządzeniem spowoduje usunięcie
wszystkich informacji dotyczących parowania.
Informacje dotyczące wskaźnika
BLUETOOTH
Wskaźnik BLUETOOTH na środku przycisku
BLUETOOTH  umożliwia sprawdzenie stanu
łączności BLUETOOTH.
Stan urządzenia
Stan wskaźnika
Urządzenie w stanie
gotowości BLUETOOTH
(po włączeniu urządzenia).
W trakcie parowania
BLUETOOTH
Opisywane urządzenie
próbuje nawiązać
połączenie z urządzeniem
BLUETOOTH.
Opisywane urządzenie
nawiązało połączenie
z urządzeniem
BLUETOOTH.
Dla „BT STBY” wybrano
ustawienie „ON” (kiedy
zestaw jest wyłączony)
Dla „BT STBY” wybrano
ustawienie „OFF” (kiedy
zestaw jest wyłączony)
Powolne miganie na
niebiesko.
Szybkie miganie na
niebiesko.
Miganie na niebiesko.
Podświetlony na
niebiesko.
Powolne miganie na
niebiesko.
Wygaszony.
Włączanie odbioru w formacie kodeka
AAC
Istnieje możliwość odbioru danych w formacie
kodeka AAC z urządzenia BLUETOOTH. Odbiór
włącza się z poziomu menu opcji.
1 Naciśnij OPTIONS , aby wyświetlić menu
ustawień.
Po podłączeniu urządzenia USB lub urządzenia
iPod/iPhone/iPad do gniazda USB  włączonego
opisywanego urządzenia, ładowanie rozpocznie
się automatycznie.
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz
4 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „OK”,
ˎOpisywane
ˎ
urządzenie może nie obsługiwać wszystkich
funkcji udostępnianych przez urządzenie USB.
bez plików audio nie są rozpoznawane.
ˎFoldery
ˎ
ˎOpisywane
ˎ
urządzenie umożliwia odtwarzanie
następujących formatów audio:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”, „.mp4” lub „.3gp”
2 Podłącz urządzenie USB bezpośrednio  do
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „USB”.
1 Naciśnij kilkakrotnie TUNER FUNCTION  na
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „DAB”.
Uwagi
ˎKolejność
ˎ
odtwarzania z poziomu opisywanego urządzenia
może różnić się od kolejności odtwarzania z poziomu
podłączonego cyfrowego odtwarzacza muzycznego.
ˎPrzed
ˎ
odłączeniem urządzenia USB należy koniecznie
wyłączyć opisywane urządzenie. Odłączenie urządzenia
USB przy włączonym opisywanym urządzeniu może
spowodować uszkodzenie danych w urządzeniu USB.
ˎGdy
ˎ
wymagane jest połączenie za pośrednictwem kabla
USB, do urządzenia USB, które ma być podłączone, podłącz
dostarczony kabel USB. Szczegółowe informacje na temat
podłączania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia USB.
ˎPo
ˎ zestawieniu połączenia, może upłynąć pewien czas
zanim pojawi się napis „READING”, w zależności od typu
podłączanego urządzenia USB.
ˎUrządzenia
ˎ
USB nie należy podłączać przez koncentrator USB.
ˎPo
ˎ podłączeniu urządzenia USB, opisywane urządzenie
odczytuje wszystkie zapisane w nim pliki. Jeżeli w
urządzeniu USB zapisano wiele plików lub folderów, czas ich
odczytu może być bardzo długi.
ˎW
ˎ przypadku niektórych urządzeń USB, sporo czasu może
zajmować przesyłanie sygnałów z opisywanego urządzenia
lub zakończenie operacji odczytu z urządzenia USB.
ˎNie
ˎ
można zagwarantować zgodności ze wszystkimi
programami do kodowania/zapisu. Jeżeli pliki audio w
urządzeniu USB zostały oryginalnie zakodowane przy użyciu
niezgodnego oprogramowania, podczas ich odtwarzania
może występować szum lub urządzenie może działać
nieprawidłowo.
ˎMaksymalna
ˎ
liczba folderów i plików w urządzeniu USB
zgodnych z opisywanym urządzeniem wynosi:
1 000* folderów (z uwzględnieniem folderu głównego)
3 000 plików
250 plików w pojedynczym folderze
8 poziomów folderów (w strukturze drzewa plików)
* Z uwzględnieniem folderów bez plików audio
nadających się do odtworzenia i pustych folderów. W
przypadku niektórych struktur folderów, liczba folderów
rozpoznawanych przez urządzenie może być mniejsza niż
faktyczna liczba folderów
Ładowanie urządzenia USB lub
urządzenia iPod/iPhone/iPad
urządzenie.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk FUNCTION  i
Po wyłączeniu opisywanego urządzenia, wybrany tryb
odtwarzania losowego („SHUF” lub „FLDR SHUF”) zostaje
anulowany, a przywracany jest tryb zwykłego odtwarzania
(brak informacji lub napis „FLDR”).
1 Naciśnij kilkakrotnie USB FUNCTION  na
1 Naciśnij przycisk FUNCTION  na urządzeniu
odpowiednią ilość razy, aby wybrać stację AM.
Uwagi dotyczące odtwarzania wielokrotnego
ˎSymbol
ˎ
„ ” oznacza, że do momentu zatrzymania
odtwarzania będą wielokrotnie odtwarzane wszystkie pliki.
ˎSymbol
ˎ
„ 1” oznacza, że do momentu zatrzymania
odtwarzania będzie wielokrotnie odtwarzany pojedynczy plik.
ˎOdłączenie
ˎ
przewodu zasilającego przy włączonym
urządzeniu spowoduje anulowanie trybu odtwarzania
wielokrotnego.
Przerywanie operacji ładowania
urządzenia USB
Naciśnij / , aby wyłączyć urządzenie, a
następnie odłącz kabel USB.
Uwagi
ˎUrządzenia
ˎ
USB lub iPod/iPhone/iPad nie można ładować,
gdy opisywane urządzenie jest wyłączone. Pewne
urządzenia USB i urządzenia iPod/iPhone mogą nie być
ładowane z uwagi na ich właściwości.
ˎPrzejście
ˎ
niniejszego urządzenia w tryb gotowości
podczas ładowania urządzenia USB lub urządzenia iPod/
iPhone/iPad spowoduje przerwanie procesu ładowania.
Przed rozpoczęciem ładowania należy wyłączyć funkcję
automatycznego przełączania w stan gotowości.
Szczegółowe informacje znajdziesz w części „Ustawianie
funkcji automatycznego przełączania w tryb gotowości”.
2 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „BT
AAC”, po czym naciśnij
.
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „ON”
lub „OFF”, po czym naciśnij .
ON: odbiór w formacie kodeka AAC
OFF: odbiór w formacie kodeka SBC
Uwagi
ˎW
ˎ przypadku zainicjowania konfiguracji w trakcie połączenia
BLUETOOTH, połączenie zostanie przerwane.
ˎW
ˎ przypadku korzystania z produktów firmy Apple, ich
oprogramowanie należy zaktualizować do najnowszej
wersji. Szczegółowe informacje na temat ich aktualizacji
znajdziesz w podręczniku obsługi dołączonym do danego
produktu firmy Apple.
ˎJeżeli
ˎ
dźwięk przeskakuje w trakcie odbioru w formacie
kodeka AAC, w pozycji menu BT AAC należy ustawić opcję
„OFF”.
Parowanie urządzenia z urządzeniem
BLUETOOTH
Przykładowa konfiguracja połączeń
4 Wykonaj operację parowania na urządzeniu
BLUETOOTH i wyszukaj opisywane urządzenie
z poziomu urządzenia BLUETOOTH.
Po zakończeniu wyszukiwania, na wyświetlaczu
urządzenia BLUETOOTH może pojawić się lista
znalezionych urządzeń.
ˎˎOpisywane urządzenie wyświetlane jest
jako „SONY:CMT-SBT100” lub „SONY:CMTSBT100B”. Jeżeli nie jest widoczne, należy
ponownie wykonać czynności począwszy od
punktu 1.
ˎˎW przypadku nawiązywania połączenia z
opisywanym urządzeniem, na urządzeniu
BLUETOOTH należy wybrać profil audio (A2DP,
AVRCP).
ˎˎJeżeli urządzenie BLUETOOTH nie obsługuje
profilu AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), z poziomu opisywanego urządzenia
nie będzie można odtwarzać utworów ani
zatrzymywać odtwarzania.
ˎˎSzczegółowe informacje na temat obsługi
podłączanego urządzenia BLUETOOTH można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z
posiadanym urządzeniem BLUETOOTH.
5 Wybierz „SONY:CMT-SBT100” lub „SONY:CMTSBT100B” na wyświetlaczu urządzenia
BLUETOOTH.
W przypadku monitu o wprowadzenie hasła
z poziomu urządzenia BLUETOOTH, wpisz
„0000”.
6 Z poziomu urządzenia BLUETOOTH nawiąż
połączenie BLUETOOTH.
Po zakończeniu parowania i prawidłowym
nawiązaniu połączenia z urządzeniem
BLUETOOTH, napis „PAIRING” na wyświetlaczu
 zmieni się na „BLUETOOTH”, a wskaźnik
BLUETOOTH  zacznie powoli migać na
niebiesko.
ˎˎW przypadku niektórych urządzeń
BLUETOOTH połączenie może zostać
nawiązane automatycznie po zakończonym
parowaniu.
Uwagi
ˎW
ˎ przypadku niektórych urządzeń termin „Passkey” może
być również określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”,
„numer PIN”, „hasło” itp.
ˎStan
ˎ
gotowości do parowania opisywanego urządzenia jest
automatycznie anulowany po upływie około 5 minut. Jeżeli
parowanie nie powiedzie się, należy wykonać czynności
począwszy od punktu 1.
ˎAby
ˎ
przeprowadzić parowanie z kilkoma urządzeniami
BLUETOOTH, należy powtórzyć czynności opisane w
punktach od 1 do 6 indywidualnie dla każdego urządzenia
BLUETOOTH.
Wskazówka
Operację parowania lub próbę nawiązania połączenia
BLUETOOTH z innym urządzeniem BLUETOOTH można
przeprowadzić w trakcie nawiązanego połączenia
BLUETOOTH z jednym urządzeniem BLUETOOTH. Aktualnie
nawiązane połączenie BLUETOOTH zostanie anulowane
w momencie pomyślnego nawiązania połączenia z innym
urządzeniem BLUETOOTH.
Usuwanie informacji o rejestracji
parowania
1 Naciśnij kilkakrotnie BLUETOOTH FUNCTION 
na pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż
na wyświetlaczu  pojawi się napis
„BLUETOOTH”.
W trakcie nawiązanego połączenia
opisywanego urządzenia z urządzeniem
BLUETOOTH, nazwa urządzenia BLUETOOTH
widoczna jest na wyświetlaczu  opisywanego
urządzenia. Naciśnij BLUETOOTH  na
urządzeniu, aby anulować połączenie z danym
urządzeniem BLUETOOTH i wyświetlić napis
„BLUETOOTH”.
2 Naciśnij OPTIONS , aby wyświetlić menu
ustawień.
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „DEL
LINK”, po czym naciśnij
.
4 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „OK”,
po czym naciśnij .
Pojawi się napis „COMPLETE” i usunięte zostaną
wszystkie informacje o parowaniu.
Korzystanie z funkcji BLUETOOTH
Istnieje możliwość słuchania muzyki z
posiadanego urządzenia iPod/iPhone/iPad
lub urządzenia BLUETOOTH za pośrednictwem
łączności bezprzewodowej.
Przed przystąpieniem do korzystania z funkcji
BLUETOOTH należy przeprowadzić parowanie, aby
zarejestrować posiadane urządzenie BLUETOOTH.
Opisywane urządzenie obsługuje rejestrację
i nawiązywanie połączenia z urządzeniem
BLUETOOTH z wykorzystaniem funkcji NFC, która
umożliwia nawiązanie połączenia i przesyłanie
danych po prostu przez dotknięcie określonego
miejsca. Szczegółowe informacje na temat funkcji
NFC można znaleźć w rozdziale zatytułowanym
„Nawiązywanie połączenia jednym dotknięciem
(NFC)”.
Na czym polega parowanie?
Aby nawiązać połączenie między urządzeniami
BLUETOOTH, należy je wcześniej wzajemnie
zarejestrować. Parowanie to operacja rejestracji
dwóch urządzeń.
Operację parowania wykonuje się tylko raz. W
poniższych przypadkach wymagane jest jednak
ponowne przeprowadzenie parowania:
ˎˎInformacje o parowaniu zostały usunięte w
trakcie naprawy urządzenia BLUETOOTH.
Uwaga
Urządzenie BLUETOOTH, na
przykład odtwarzacz „WALKMAN”
1 Umieść podłączane urządzenie BLUETOOTH
w odległości 1 metra od opisywanego
urządzenia.
2 Naciśnij kilkakrotnie BLUETOOTH FUNCTION
 lub FUNCTION  na urządzeniu, aż
na wyświetlaczu  pojawi się napis
„BLUETOOTH”.
ˎˎWskaźnik BLUETOOTH  zacznie powoli
migać na niebiesko.
ˎˎJeżeli w przeszłości opisywane urządzenie
łączyło się automatycznie z urządzeniem
BLUETOOTH, naciśnij BLUETOOTH  na
urządzeniu, aby anulować połączenie i wyświetlić
napis „BLUETOOTH” na wyświetlaczu .
3 Naciśnij i przez co najmniej 2 sekundy
przytrzymaj wciśnięty przycisk BLUETOOTH 
na urządzeniu.
Wskaźnik BLUETOOTH  zacznie szybko migać
na niebiesko, a na wyświetlaczu  pojawi się
migający napis „PAIRING”.
Opisywane urządzenie znajduje się w trybie
parowania.
Po usunięciu informacji o parowaniu, dane połączenie
BLUETOOTH można będzie nawiązać dopiero po ponownym
przeprowadzeniu parowania. Aby ponownie nawiązać
połączenie z urządzeniem BLUETOOTH, należy z poziomu
danego urządzenia BLUETOOTH wprowadzić klucz dostępu.
Nawiązywanie połączenia jednym
dotknięciem (NFC)
Funkcja NFC umożliwia przesyłanie danych przez
dotknięcie posiadanego urządzenia w określonym
miejscu.
Zgodne smartfony to te wyposażone w funkcję
NFC (zgodny system operacyjny: Android 2.3.3 lub
nowszy, za wyjątkiem systemu Android 3.x).
Informacje na temat zgodnych urządzeń można
znaleźć w poniższej witrynie internetowej.
W przypadku klientów w Europie i Rosji:
http://support.sony-europe.com/
W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
W przypadku klientów w innych krajach lub
regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Czynności przygotowawcze na smartfonie
(system Android)
Na smartfonie musi być zainstalowana
aplikacja zgodna z funkcją NFC. Jeżeli nie jest
zainstalowana, z witryny Google Play można
pobrać aplikację „Łatwa komunikacja NFC”.
ˎˎW niektórych krajach lub regionach aplikacja
zgodna z funkcją NFC może być niedostępna do
pobrania.
ˎˎW przypadku niektórych smartfonów funkcja
ta może być dostępna bez potrzeby pobierania
aplikacji „Łatwa komunikacja NFC”. W takim
wypadku, obsługa i specyfikacje danego
smartfona mogą różnić się od przedstawionego
w niniejszej instrukcji opisu.
4 Naciśnij przycisk VOLUME +/  na pilocie
1 Zainstalować aplikację.
Aby
Wykonaj następujące czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać folder
Naciśnij przycisk  *.
W przypadku uzyskiwania dostępu z
użyciem kodu 2D
W celu uzyskania dostępu odczytaj poniższy
kod 2D.
zdalnego sterowania lub przekręć pokrętło
VOLUME  na urządzeniu w lewo lub w
prawo, aby ustawić żądaną głośność.
Inne operacje
Wybrać plik
Znaleźć miejsce
w pliku
2 Włącz w swoim smartfonie obsługę funkcji
NFC.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
przewodniku użytkownika dostarczonego ze
smartfonem do posiadanego smartfona.
Informacje na temat aplikacji „Łatwa
komunikacja NFC”
Jest to bezpłatna aplikacja przeznaczona
specjalnie dla systemów Android. Po zapoznaniu
się ze szczegółowymi, dostępnymi w Internecie,
informacjami na temat aplikacji „Łatwa komunikacja
NFC” można pobrać wspomnianą aplikację.
ˎˎW niektórych krajach lub regionach aplikacja
zgodna z funkcją NFC może być niedostępna do
pobrania.
Nawiązywanie połączenia z posiadanym
smartfonem jednym dotknięciem
Wystarczy dotknąć smartfonem opisywanego
urządzenia. Opisywane urządzenie włączane jest
automatycznie, po czym następuje parowanie i
nawiązanie połączenia BLUETOOTH.
1 Z poziomu smartfona uruchom aplikację
„Łatwa komunikacja NFC”.
Sprawdź, czy pojawił się ekran wspomnianej
aplikacji.
2 Dotknij smartfonem opisywanego urządzenia.
Dotknij smartfonem znaku N  na
opisywanym urządzeniu i przytrzymaj go w tej
pozycji, aż smartfon zacznie wibrować.
Naciśnij przycisk  .
Naciśnij
+/ .
Naciśnij przycisk / .
W trakcie odtwarzania
przytrzymaj wciśnięty przycisk
/  (lub / 
na urządzeniu) i zwolnij go w
wybranym miejscu.
* W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH może być
konieczne dwukrotne naciśnięcie  .
Uwaga
Wspomniane operacje mogę być niedostępne w przypadku
pewnych urządzeń BLUETOOTH. Ponadto, w przypadku
niektórych podłączonych urządzeń BLUETOOTH faktyczne
operacje mogą się różnić.
Naciśnij DISPLAY , gdy na wyświetlaczu 
widoczna jest nazwa urządzenia BLUETOOTH
ustawiona na podłączonym urządzeniu
BLUETOOTH. Adres urządzenia BLUETOOTH
będzie widoczny na wyświetlaczu opisywanego
urządzenia w dwóch częściach przez 8 sekund.
Anulowanie połączenia z urządzeniem
BLUETOOTH
Naciśnij BLUETOOTH  na urządzeniu. Na
wyświetlaczu  pojawi się napis „DISCONNECT”.
W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
połączenie może zostać anulowane automatycznie
w momencie zatrzymania operacji odtwarzania.
Korzystanie z opcjonalnych
komponentów audio
zdalnego sterowania lub przekręć w lewo
pokrętło VOLUME  na urządzeniu, aby
zmniejszyć głośność.
3 Naciśnij kilkakrotnie AUDIO IN FUNCTION  na
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „AUDIO IN”.
Słuchanie muzyki za pośrednictwem
łączności BLUETOOTH
Istnieje możliwość obsługi urządzenia BLUETOOTH
nawiązując połączenie pomiędzy opisywanym
urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH z
wykorzystaniem profilu AVRCP.
Przed przystąpieniem do odtwarzania muzyki
należy sprawdzić co następuje:
ˎˎFunkcja BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH jest
włączona.
ˎˎParowanie zostało przeprowadzone.
1 Naciśnij kilkakrotnie BLUETOOTH FUNCTION
 na pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu,
aż na wyświetlaczu  pojawi się napis
„BLUETOOTH”.
2 Z poziomu urządzenia BLUETOOTH nawiąż
połączenie BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia, na wyświetlaczu
 pojawi się napis „CONNECT”, a następnie
nazwa urządzenia BLUETOOTH ustawiona na
podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.
Jeżeli urządzenie BLUETOOTH łączyło się już z
opisywanym urządzeniem w przeszłości, może
ono zostać podłączone automatycznie bez
konieczności podjęcia jakichkolwiek działań
przez użytkownika.
3 Naciśnij  , aby rozpocząć odtwarzanie.
W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
może być konieczne dwukrotne naciśnięcie
 .
W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
może być konieczne wcześniejsze uruchomienie
oprogramowania AV z poziomu urządzenia
BLUETOOTH.
1 Naciśnij OPTIONS , aby wyświetlić menu
ustawień.
2 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „BT
STBY”, po czym naciśnij
4 Rozpocznij odtwarzanie z podłączonego
komponentu.
W trakcie odtwarzania wyreguluj poziom
głośności na podłączonym komponencie.
5 Naciśnij przycisk VOLUME +/  na pilocie
zdalnego sterowania lub przekręć pokrętło
VOLUME  na urządzeniu w lewo lub w
prawo, aby ustawić żądaną głośność.
Uwaga
Opisywane urządzenie może automatycznie przełączyć
się w tryb gotowości przy zbyt niskim poziomie głośności
podłączonego komponentu. Ustaw odpowiedni poziom
głośności komponentu.
.
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „ON”
lub „OFF”, po czym naciśnij
.
4 Naciśnij / (zasilanie) , aby wyłączyć
urządzenie.
Przy funkcji „BT STBY” w trybie „ON”
(włączonej), uruchomienie połączenia
BLUETOOTH z poziomu podłączonego
komponentu spowoduje włączenie
opisywanego urządzenia, umożliwiając
słuchanie muzyki.
Dzięki funkcji automatycznego przełączania w
tryb gotowości opisywane urządzenie przełączane
jest automatycznie do trybu gotowości po
upływie około 15 minut bezczynności lub przy
braku sygnału audio. Przed przełączeniem się
urządzenia w tryb gotowości, na wyświetlaczu 
pojawi się na 2 minuty napis „AUTO STBY”. Funkcja
automatycznego przełączania w tryb gotowości
jest domyślnie włączona. Funkcję tę można
wyłączyć z poziomu menu opcji.
Ustawianie sygnału
bezprzewodowego na ON/OFF
Gdy urządzenie jest włączone, można kontrolować
sygnał BLUETOOTH.
Ustawieniem domyślnym jest opcja ON.
1 Włącz urządzenie.
2 Jeśli miga w oknie wyświetlacza, naciśnij i
przytrzymaj BASS BOOST  oraz BLUETOOTH
 na urządzeniu.
3 Zwolnij przycisk po pojawieniu
się komunikatu „RF OFF” (sygnał
bezprzewodowy wyłączony) lub „RF ON”
(sygnał bezprzewodowy włączony).
Wskazówki
ˎGdy
ˎ
to ustawienie zostanie wyłączone (OFF), funkcja
BLUETOOTH nie będzie dostępna.
ˎGdy
ˎ
to ustawienie jest wyłączone (OFF), urządzenie zostanie
włączone jednym dotknięciem (NFC) z poziomu smartfona/
tabletu.
ˎGdy
ˎ
to ustawienie jest wyłączone (OFF), nie można ustawić
trybu gotowości BLUETOOTH.
ˎGdy
ˎ
tryb gotowości BLUETOOTH jest włączony (ON),
wyłączenie tego ustawienia (OFF) sprawi, że tryb gotowości
BLUETOOTH zostanie wyłączony (OFF).
ˎGdy
ˎ
to ustawienie jest wyłączone (OFF), nie można
sparować tego urządzenia i urządzenia BLUETOOTH.
jest zachowywane nawet po wyłączeniu
ˎUstawienie
ˎ
systemu.
Regulowanie dźwięku
Ustawianie wzmocnienia tonów niskich
Naciskając kilkakrotnie BASS BOOST , wybierz
opcję „ON” lub „OFF”.
Naciskając BASS +/  na pilocie, dostosuj tony
niskie, a naciskając TREBLE +/ , dostosuj tony
wysokie.
Albo naciśnij kilkakrotnie EQ  na urządzeniu,
aby wybrać opcję „BASS” lub „TREBLE”, i dostosuj
wybrany parametr przy użyciu TUNE +/ .
Wskazówka
Opisywane urządzenie wyposażone jest w funkcję DSEE,
która umożliwia uzyskanie czystych tonów wysokich mimo
degradacji spowodowanej kompresją.
Zwykle funkcja DSEE jest uruchamiana automatycznie dzięki
rozpoznawaniu źródła dźwięku, ale może się zdarzyć, że w
przypadku niektórych funkcji będących w użyciu, nie zostanie
ona uruchomiona.
1 Naciśnij OPTIONS , aby wyświetlić menu
Zmiana sposobu wyświetlania
2 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz
Aby
Wykonaj następujące czynności:
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „ON”
Zmienić
informacje na
wyświetlaczu
Przy włączonym urządzeniu,
naciśnij kilkakrotnie DISPLAY .
ustawień.
„AUTO STBY”, po czym naciśnij
lub „OFF”, po czym naciśnij
Uwagi
.
.
ˎFunkcja
ˎ
automatycznego przełączania w tryb gotowości
nie działa w przypadku tunera (FM/AM/DAB*) nawet po jej
włączeniu.
ˎOpisywane
ˎ
urządzenie może nie przełączyć się
automatycznie w tryb gotowości w następujących
przypadkach:
w trakcie wykrywania sygnału audio;
podczas odtwarzania utworów lub plików audio;
w trakcie działania programatora zasypiania lub
programatora odtwarzania.
ˎW
ˎ przypadku podłączenia urządzenia USB lub naciśnięcia
przycisku na pilocie albo na urządzeniu, opisywane
urządzenie ponownie rozpocznie odliczanie czasu (15
minut) do momentu przełączenia w tryb gotowości, nawet
przy włączonej funkcji automatycznego przełączania w tryb
gotowości.
* Zakres AM jest dostępny tylko w przypadku modelu CMTSBT100, a funkcja DAB - tylko w przypadku modelu CMTSBT100B.
Wyświetlane są dodatkowo następujące
informacje:
maksymalnie 8 znaków nazwy usługi, maksymalnie
128 znaków segmentu DLS (Dynamic Label Segment)
maksymalnie 16 znaków etykiety zbioru
wyświetlana jest wartość pomiędzy 0 a 100 oznaczającą
jakość sygnału
 *1
Wyświetlić zegar Przy wyłączonym urządzeniu,
naciśnij kilkakrotnie DISPLAY . *2
Wskazanie zegara pojawi się na
około 8 sekund.
Podczas odtwarzania płyty CD-DA/MP3 można wyświetlić
opisane poniżej informacje.
W trybie BLUETOOTH informacje te nie pojawiają się.
*1
*2
Płyta CD-DA
pozostały czas odtwarzania utworu
całkowity czas odtwarzania
Płyta MP3
Sprawdzenie ustawienia
nazwa utworu lub pliku
nazwisko wykonawcy
tytuł albumu
Korzystanie z programatorów
W opisywanym urządzeniu dostępne są funkcje
programatora zasypiania i programatora odtwarzania.
Programator zasypiania ma pierwszeństwo
względem programatora odtwarzania.
Ustawianie programatora zasypiania
Po upływie czasu ustawionego w programatorze
zasypiania opisywane urządzenie zostanie
automatycznie wyłączone.
Programator zasypiania działa nawet w
przypadku, gdy zegar nie jest ustawiony.
1 Naciskając kilkakrotnie SLEEP , ustaw godzinę.
ˎˎWybierz opcję „30MIN”, aby ustawić
wyłączenie opisywanego urządzenia po
upływie 30 minut.
ˎˎAby anulować programator zasypiania,
wystarczy wybrać opcję „OFF”.
Ustawianie programatora odtwarzania
Istnieje możliwość automatycznego uruchamiania
odtwarzania płyty CD-DA lub MP3, albo włączania
radia codziennie o ustalonej godzinie.
Przed przystąpieniem do ustawiania programatora
należy sprawdzić, czy zegar jest nastawiony.
1 Przygotuj źródło dźwięku, a następnie
przekręć pokrętło VOLUME  na urządzeniu w
lewo lub w prawo, lub naciśnij
VOLUME +/  na pilocie w celu ustawienia
poziomu głośności.
Dostępne źródła dźwięku: FUNCTION CD, USB i
TUNER (FM, AM lub DAB)*.
Aby rozpocząć od określonego utworu na
płycie CD, pliku audio lub stacji radiowej, należy
utworzyć własny program.
* FM lub AM w przypadku modelu CMT-SBT100, albo FM
lub DAB w przypadku modelu CMT-SBT100B.
2 Naciśnij TIMER MENU .
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „PLAY
SET”, po czym naciśnij .
Na wyświetlaczu zacznie migać godzina rozpoczęcia.
4 Ustaw godzinę rozpoczęcia danej operacji.
Naciskając kilkakrotnie / , ustaw godzinę,
po czym naciśnij .
Zacznie migać pole minut. Ustaw minuty
zgodnie z powyższą procedurą.
Po ustawieniu godziny rozpoczęcia, urządzenie
przejdzie do ustawiania godziny zakończenia.
5 Wykonaj tę samą procedurę, co w punkcie 4,
aby ustawić godzinę zakończenia operacji.
Jeżeli na wyświetlaczu miga napis „TIME NG”
Ustawiono taką samą godzinę rozpoczęcia i
zakończenia. Zmień godzinę zakończenia.
6 Wybierz źródło dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie / , aż pojawi się
właściwe źródło dźwięku, po czym naciśnij .
Informacje na temat dostępnych źródeł
dźwięku można znaleźć w punkcie 1.
Po wybraniu źródła dźwięku pojawi się ekran
potwierdzenia dla programatora odtwarzania.
7 Naciśnij / (zasilanie) , aby wyłączyć
urządzenie.
ˎˎW przypadku programatora odtwarzania,
opisywane urządzenie zostanie
automatycznie włączone na 15 sekund
(w przypadku FM, AM lub DAB*) albo na
90 sekund (w przypadku płyty CD-DA lub
urządzenia USB) przed zaprogramowaną
godziną.
ˎˎProgramator odtwarzania nie zadziała,
jeżeli urządzenie będzie włączone o
zaprogramowanej godzinie. Należy pamiętać,
aby nie uruchamiać opisywanego urządzenia
do momentu, aż zostanie ono włączone przez
programator i rozpocznie się odtwarzanie.
* Zakres AM jest dostępny tylko w przypadku modelu
CMT-SBT100, a funkcja DAB - tylko w przypadku modelu
CMT-SBT100B.
Płyta CD-DA/MP3
1 Naciśnij TIMER MENU .
2 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „TIMER
Na wyświetlaczu  widnieje komunikat
„LOCKED” i nie można wyjąć płyty z tacki.
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „PLAY
ˎˎSkonsultować się ze sprzedawcą produktów Sony
lub autoryzowanym punktem serwisowym Sony.
SEL”, po czym naciśnij
.
SEL”, po czym naciśnij .
Na wyświetlaczu pojawi się ustawienie
programatora.
Anulowanie programatora
Powtórz procedurę opisaną w części „Sprawdzenie
ustawienia” do momentu pojawienia się napisu
„OFF” w punkcie 3, a następnie naciśnij .
Zmiana ustawienia
Rozpocznij wykonywanie czynności od punktu 1.
Uwagi
ˎGdy
ˎ
wybranym źródłem dźwięku dla programatora
odtwarzania jest stacja radiowa ustawiona przy użyciu
funkcji automatycznego wyszukiwania (AUTO) lub strojenia
ręcznego (MANUAL) i po ustawieniu programatora, zmianie
ulegnie częstotliwość lub pasmo radiowe, ustawienie
stacji radiowej w przypadku programatora również ulegnie
zmianie.
ˎGdy
ˎ
wybranym źródłem dźwięku dla programatora
odtwarzania jest stacja radiowa wybrana spośród
zaprogramowanych stacji radiowych (programy 1 do 20) i
po ustawieniu programatora zmianie ulegnie częstotliwość
tej stacji radiowej lub pasmo, ustawienie stacji radiowej w
przypadku programatora nie ulegnie zmianie. Dostrojona
częstotliwość stacji radiowej w przypadku programatora jest
zgodna z ustawioną.
Wskazówka
Jeśli żadne urządzenie BLUETOOTH nie jest zarejestrowane, w
menu ustawień nie jest wyświetlana pozycja „BT STBY”.
Regulacja tonów niskich i wysokich
Ustawianie funkcji
automatycznego przełączania w
tryb gotowości
Uwagi dotyczące wyświetlanych informacji
DAB/DAB+ (wyłącznie model CMT-SBT100B)
Uwaga
1 Naciśnij przycisk VOLUME   na pilocie
gniazda AUDIO IN  za pośrednictwem kabla
połączeniowego audio (nie ma w zestawie).
ˎˎAby zakończyć nawiązane połączenie, wystarczy
dotknąć smartfonem znaku N  na opisywanym
urządzeniu.
ˎˎDotknięcie urządzenia smartfonem zgodnym
z funkcją NFC, gdy z opisywanym urządzeniem
połączone jest inne urządzenie BLUETOOTH,
spowoduje rozłączenie urządzenia i nawiązanie
połączenia między opisywanym urządzeniem a
smartfonem.
ˎˎPo dotknięciu smartfonem połączonym z
opisywanym urządzeniem innego zestawu
nagłownego lub głośnika BLUETOOTH zgodnego
z funkcją NFC, smartfon zostanie rozłączony
z opisywanym urządzeniem i połączony z
dotkniętym urządzeniem BLUETOOTH.
Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia trybu
gotowości BLUETOOTH.
Po włączeniu trybu gotowości BLUETOOTH,
opisywane urządzenie zostanie przełączone do
trybu oczekiwania na połączenie BLUETOOTH,
nawet gdy opisywane urządzenie jest wyłączone.
Jeżeli to urządzenie odbierze polecenie
odtwarzania z podłączonego urządzenia
BLUETOOTH, urządzenie zostanie włączone
i rozpocznie się odtwarzanie muzyki. Tryb
gotowości BLUETOOTH jest domyślnie wyłączony.
Sprawdzanie adresu podłączonego
urządzenia BLUETOOTH
2 Podłącz dodatkowy komponent audio do
Zakończ procedurę nawiązywania połączenia
ze smartfonem postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Informacje na temat wyznaczonego miejsca
na smartfonie, którym należy dotykać, można
znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.
Ustawianie trybu gotowości
BLUETOOTH
Uwagi dotyczące wyświetlanych informacji
ˎZnaki,
ˎ
których nie można wyświetlić, są widoczne jako „_”.
ˎNastępujące
ˎ
informacje nie są wyświetlane:
pozostały czas odtwarzania lub całkowity czas
odtwarzania płyty MP3
pozostały czas odtwarzania dla pliku MP3
ˎNastępujące
ˎ
informacje nie są wyświetlane poprawnie:
czas odtwarzania, jaki upłynął, w przypadku pliku MP3
zakodowanego z użyciem funkcji VBR (ze zmienną
szybkością transmisji)
nazwy folderów i plików, które nie są zgodne z normą
ISO9660 Level 1/Level 2 lub Joliet pod względem formatu
rozszerzenia
ˎNastępujące
ˎ
informacje są wyświetlane:
całkowity czas odtwarzania płyty CD-DA (za wyjątkiem
trybu PGM i po zatrzymaniu odtwarzacza)
pozostały czas odtwarzania utworu z płyty CD-DA
pozostały czas odtwarzania płyty CD-DA (tylko w trybie
zwykłego odtwarzania)
informacje o znaczniku ID3 w przypadku plików MP3. W
przypadku zastosowania zarówno znaczników ID3 w wersji
1 jak i w wersji 2 w pojedynczym pliku MP3, pierwszeństwo
mają informacje o znaczniku ID3 w wersji 2.
maksymalnie 64 znaki na znacznik ID3, przy czym
dozwolone znaki to duże litery (A do Z), cyfry (0 do 9) i
symbole (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Ustawienie programatora odtwarzania pozostaje do
momentu jego ręcznego anulowania.
Rozwiązywanie problemów
1 Sprawdź, czy przewód zasilający jest dobrze
podłączony.
2 Spróbuj odnaleźć problem na poniższej liście
kontrolnej i podejmij wskazane działania
zaradcze.
Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktuj się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów
Sony.
Jeżeli miga wskaźnik STANDBY 
Niezwłocznie odłącz przewód zasilający i
sprawdź następujące elementy:
ˎˎCzy przewód głośnika został zwarty?
Gdy wskaźnik STANDBY  przestanie migać,
ponownie podłącz przewód zasilający i włącz
urządzenie. Jeżeli problem nie ustępuje,
skontaktuj się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
Ogólne
Nie można włączyć urządzenia.
ˎˎCzy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony?
Urządzenie niespodziewanie przełączyło
się w tryb gotowości.
ˎˎNie świadczy to o usterce. Urządzenie przechodzi
automatycznie w tryb gotowości po około 15
minutach bezczynności lub braku sygnału audio.
Informacje w rozdziale „Ustawianie funkcji
automatycznego przełączania w tryb gotowości”.
Ustawienie zegara lub działanie
programatora odtwarzania zostało
niespodziewanie anulowane.
ˎˎPo około jednej minucie braku aktywności,
ustawienie zegara lub programatora
odtwarzania zostaje automatycznie anulowane.
Wykonaj ponownie operację od początku.
Brak dźwięku.
ˎˎSprawdzić, czy dodatkowe komponenty audio
zostały prawidłowo podłączone.
ˎˎSprawdzić, czy używane są dostarczone głośniki.
ˎˎPrzekręć pokrętło VOLUME  na urządzeniu
w prawo lub naciśnij przycisk VOLUME + 
na pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć
głośność.
ˎˎUpewnić się, że słuchawki są odłączone od
gniazda słuchawkowego.
ˎˎUpewnij się, że zewnętrzne źródło dźwięku jest
poprawnie podłączone do gniazda AUDIO IN 
i ustaw funkcję AUDIO IN.
ˎˎOkreślona stacja mogła tymczasowo zaprzestać
nadawania.
ˎˎBalans między dźwiękiem lewego i prawego
kanału jest niewłaściwy. Sprawdzić, czy lewy i
prawy głośnik są prawidłowo podłączone.
ˎˎUstawić głośniki symetrycznie.
ˎˎPodłączyć dostarczone głośniki.
Nie można odtworzyć płyty lub pliku.
ˎˎPłyta nie została zamknięta (płyta CD-R lub
CD-RW, do której można dodawać dane).
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
ˎˎPrzetrzyj płytę do czysta i włóż ją ponownie.
ˎˎOdsuń urządzenie od źródła drgań (np. ustaw na
stabilnym stojaku).
ˎˎW zależności od poziomu głośności, drgania
wytwarzane przez głośniki mogą powodować
przeskakiwanie płyty. Odsuń głośniki od
urządzenia lub zmień położenie głośników.
Odtwarzanie nie zaczyna się od
pierwszego utworu lub pliku.
ˎˎWróć do trybu zwykłego odtwarzania naciskając
kilkakrotnie PLAY MODE  po zatrzymaniu
odtwarzania, aż z wyświetlacza  znikną napisy
„PGM” i „SHUF”.
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej, niż
zwykle.
ˎˎW przypadku następujących płyt czas
rozpoczęcia odtwarzania może być dłuższy:
płyta z nagraną skomplikowaną strukturą
drzewa katalogów
płyta nagrana w formacie wielosesyjnym
płyta zawierająca dużą liczbę folderów
Urządzenie USB
Podłączono nieobsługiwane urządzenie USB.
ˎˎJeżeli zostanie podłączone nieobsługiwane
urządzenie USB, mogą wystąpić następujące
problemy. Sprawdź informacje na temat
zgodnych urządzeń USB w witrynach
internetowych podanych w rozdziale
„Odtwarzanie pliku z urządzenia USB”.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
Nazwy plików lub folderów nie są wyświetlane
na opisywanym urządzeniu.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk przeskakuje.
Występuje szum.
Odtwarzany jest zniekształcony dźwięk.
Brak dźwięku.
ˎˎUrządzenie USB nie jest prawidłowo podłączone.
Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB.
Występuje szum, przeskakiwanie dźwięku
lub zniekształcenia.
ˎˎPodłączono nieobsługiwane urządzenie USB.
Podłącz obsługiwane urządzenie USB.
ˎˎWyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB, a następnie włącz urządzenie.
ˎˎNagranie zawiera szum lub dźwięk jest
zniekształcony. Stan techniczny komputera
mógł spowodować nałożenie szumu podczas
tworzenia plików muzycznych. W takim
przypadku usuń dany plik i prześlij ponownie
nagranie muzyczne.
ˎˎZastosowano zbyt niską przepływność podczas
kodowania plików. Zapisz w urządzeniu USB pliki
zakodowane z wyższą szybkością transmisji.
Komunikat „READING” jest wyświetlany
przez dłuższy czas lub rozpoczęcie
odtwarzania trwa długo.
ˎˎW następujących przypadkach proces odczytu
może trwać długo:
Zbyt wiele folderów lub plików w urządzeniu
USB.
Struktura plików jest bardzo złożona.
Brak wolnego miejsca w pamięci.
Pamięć wewnętrzna jest pofragmentowana.
Nazwa pliku lub katalogu (nazwa albumu)
nie wyświetla się prawidłowo.
ˎˎZapisz ponownie pliki muzyczne w urządzeniu
USB, ponieważ mogły one ulec uszkodzeniu.
ˎˎKod znakowy wyświetlany przez opisywane
urządzenie może składać się z poniższych
znaków:
Wielkie litery (A do Z).
Cyfry (0 do 9).
Symbole (< > * +, [ ] @ \ _).
Pozostałe znaki są wyświetlane jako „_”.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
ˎˎOdsuń urządzenie od potencjalnych źródeł
zakłóceń.
ˎˎPodłącz urządzenie do innego gniazda
elektrycznego.
ˎˎZalecane jest użycie przedłużacza z filtrem
przeciwzakłóceniowym (nie ma w zestawie).
ˎˎWyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB, a następnie włącz urządzenie.
ˎˎSprawdź informacje na temat zgodnych
urządzeń USB w witrynach internetowych
podanych w rozdziale „Odtwarzanie pliku z
urządzenia USB”.
ˎˎUrządzenie USB nie działa poprawnie. Sposób
obsługi tego problemu można znaleźć w
instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem
USB.
Pilot nie działa.
Odtwarzanie nie uruchamia się.
Występuje przydźwięk lub szum.
ˎˎUsuń wszelkie przeszkody na drodze między
pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania  w
urządzeniu i ustaw urządzenie z dala od lamp
jarzeniowych.
ˎˎSkieruj pilota w stronę czujnika zdalnego
sterowania na urządzeniu.
ˎˎZbliż pilota do urządzenia.
ˎˎWyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB, a następnie włącz urządzenie.
ˎˎSprawdź informacje na temat zgodnych
urządzeń USB w witrynach internetowych
podanych w rozdziale „Odtwarzanie pliku z
urządzenia USB”.
Odtwarzanie nie zaczyna się od
pierwszego utworu.
ˎˎUstaw zwykły tryb odtwarzania.
Nie można naładować urządzenia USB.
ˎˎUpewnij się, że urządzenie USB zostało dobrze
podłączone.
ˎˎŁadowanie jest niemożliwe przy wyłączonym
zasilaniu opisywanego urządzenia.
ˎˎUrządzenie USB może nie być obsługiwane
przez opisywane urządzenie. Informacje
dotyczące zgodnych urządzeń USB można
znaleźć w witrynach internetowych .
Tuner
Występuje przydźwięk lub szum (w
okienku wyświetlacza  miga napis
„STEREO”), urządzenie nie odbiera stacji.
ˎˎPodłącz prawidłowo antenę.
ˎˎUstal miejsce i orientację anteny, które
zapewniają najlepszy odbiór, a następnie ustaw
ją tam.
ˎˎAby uniknąć zakłóceń, anteny powinny
znajdować się z dala od przewodów głośników i
innych urządzeń AV.
ˎˎWyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się w
pobliżu.
Jednocześnie słychać kilka stacji
radiowych.
ˎˎZnajdź miejsce i ustawienie anteny, które
zapewnia najlepszy odbiór, a następnie ustaw
ją tam.
ˎˎPrzykładowo za pomocą dostępnych w handlu
opasek kablowych, powiąż przewody antenowe
w wiązki i dopasuj ich długości.
Stacja radiowa DAB/DAB+ nie jest
odbierana prawidłowo.
ˎˎSprawdź wszystkie połączenia antenowe, po
czym wykonaj procedurę automatycznego
wyszukiwania stacji DAB (informacje w rozdziale
„Ręczne uruchamianie funkcji automatycznego
wyszukiwania stacji DAB (tylko model CMTSBT100B)”).
ˎˎBieżąca usługa DAB/DAB+ może być
niedostępna. Naciskając TUNE +/ , wybierz
inną usługę.
ˎˎPo przeprowadzce niektóre usługi/częstotliwości
mogły ulec zmianie i ustawienie dotychczasowej
stacji nadawczej może być niemożliwe. Wykonaj
procedurę automatycznego wyszukiwania stacji
DAB, aby ponownie zarejestrować nadawane
programy. (Wykonanie tej procedury powoduje
skasowanie wszystkich zapisanych wcześniej
programów).
Nadawanie DAB/DAB+ zostało przerwane.
ˎˎZmień lokalizację opisywanego urządzenia lub
ustawienie anteny, aby zwiększyć wskazywaną
wartość jakości sygnału. Szczegółowe informacje
na temat jakości sygnału można znaleźć w
rozdziale „Zmiana sposobu wyświetlania”.
Przywracanie ustawień fabrycznych
urządzenia
Jeżeli urządzenie nadal nie działa poprawnie,
można przywrócić jego ustawienia fabryczne.
Do przywracania ustawień fabrycznych
opisywanego urządzenia należy używać
przycisków na urządzeniu.
1 Odłącz przewód zasilający i upewnij się, że
wskaźnik STANDBY  nie jest podświetlony.
Następnie podłącz ponownie przewód
zasilający i włącz urządzenie.
2 Naciśnij i przytrzymaj   i /  na
urządzeniu do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „RESET”.
Zostaną usunięte wszystkie ustawienia
skonfigurowane przez użytkownika, np.
zaprogramowane stacje radiowe, ustawienia
programatora i zegara.
Jeżeli po wykonaniu wszystkich opisanych
powyżej czynności problem nadal występuje,
skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony.
Komunikaty
CANNOT PLAY: Urządzenie nie może odtwarzać
plików audio z powodu nieobsługiwanego
formatu pliku lub ograniczenia operacji
odtwarzania.
CAN’T PLAY: Włożono płytę, której opisywane
urządzenie nie może odtworzyć, na przykład
płytę CD-ROM lub DVD.
COMPLETE: Operacja programowania stacji
zakończyła się normalnie.
DATA ERROR: Próba odtworzenia
nieobsługiwanego pliku.
ERROR: Próba obsługi urządzenia w trakcie
inicjalizacji. Poczekaj, aż inicjalizacja dobiegnie
końca.
LOCKED: Taca na płytę  jest zablokowana i nie
można wyjąć płyty. Skontaktuj się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
NO DEVICE: Nie podłączono urządzenia USB, albo
podłączone urządzenie USB zostało odłączone.
NO DISC: Nie ma płyty w odtwarzaczu lub
włożono płytę, której nie można odtworzyć.
NO MEMORY: W urządzeniu USB nie ma nośnika
pamięci lub opisywane urządzenie nie może
rozpoznać nośnika pamięci.
NO STEP: Wszystkie zaprogramowane utwory
zostały usunięte.
NO SUPPORT: Opisywane urządzenie nie
obsługuje podłączonego urządzenia USB.
NO TRACK: Na urządzeniu USB lub płycie nie ma
plików nadających się do odtworzenia.
NOT IN USE: Został naciśnięty przycisk
uniemożliwiający odtwarzanie.
OVER CURRENT: Wyciągnij urządzenie USB
z gniazda i wyłącz opisywane urządzenie, a
następnie włącz je ponownie.
PUSH STOP: Podczas odtwarzania w trybie funkcji
CD lub USB został naciśnięty przycisk PLAY
MODE .
READING: Opisywane urządzenie odczytuje
informacje zapisane na płycie lub w urządzeniu
USB. Niektóre przyciski nie działają w trakcie
odczytu.
STEP FULL: Próba zaprogramowania ponad 25
utworów lub plików.
TIME NG: Ustawiono taki sam czas rozpoczęcia
i zakończenia w przypadku programatora
odtwarzania.
Środki ostrożności
Płyty, które MOŻNA odtwarzać w
opisywanym urządzeniu
ˎˎPłyty audio CD-DA
ˎˎCD-R/CD-RW (nagrania audio utworów z płyt
CD-DA i pliki MP3)
Nie wkładaj czystych płyt CD-R/CD-RW.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie płyty.
Płyty, których NIE MOŻNA odtwarzać w
opisywanym urządzeniu
ˎˎCD-ROM
ˎˎInne płyty CD-R/CD-RW niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z normą ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
ˎˎPłyty CD-R/CD-RW nagrane w formacie
wielosesyjnym bez zamkniętej sesji
ˎˎPłyty CD-R/CD-RW o słabej jakości zapisu,
porysowane lub zabrudzone płyty CD-R/CD‑RW
lub płyty CD-R/CD-RW nagrane w niezgodnym
urządzeniu nagrywającym
ˎˎPłyty CD-R/CD-RW, które nie zostały poprawnie
sfinalizowane
ˎˎPłyty, zawierające pliki inne niż w formacie MPEG
1 Audio Layer-3 (MP3)
ˎˎPłyty o niestandardowym kształcie (np. w
kształcie serca, kwadratu, gwiazdy)
ˎˎPłyty z naklejoną taśmą samoprzylepną,
papierem lub naklejką
ˎˎPłyty z wypożyczalni lub płyty używane z
etykietami, poza które wystaje klej
ˎˎPłyty, na których nadrukowano etykietę przy
użyciu klejącej farby lub tuszu
Uwagi dotyczące płyt CD-DA
ˎˎPrzed rozpoczęciem odtwarzania przetrzyj płytę
czystą ściereczką, wykonując ruchy od środka w
kierunku jej krawędzi.
ˎˎDo czyszczenia płyt nie wolno używać środków
zawierających benzynę lub rozpuszczalniki, ani
dostępnych w sklepach środków czyszczących
i aerozoli antystatycznych przeznaczonych do
analogowych płyt winylowych.
ˎˎPłyty należy chronić przed bezpośrednim
oddziaływaniem promieni słonecznych lub
źródeł ciepła, na przykład przed gorącym
powietrzem z nawiewów, i nie wolno
pozostawiać ich w zaparkowanym w słońcu
samochodzie.
Bezpieczeństwo
ˎˎJeżeli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas, należy całkowicie odłączyć
przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
Odłączając opisywane urządzenie należy zawsze
chwytać za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za
przewód.
ˎˎJeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo jakiś przedmiot lub ciecz, należy
odłączyć przewód zasilający i przed ponownym
włączeniem urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
ˎˎPrzewód zasilający można wymieniać wyłącznie
w specjalistycznym punkcie serwisowym.
Wybór miejsca
ˎˎNie należy ustawiać urządzenia w pozycji
przechylonej, w miejscach, gdzie panują
wysokie lub niskie temperatury, w miejscach
zakurzonych, zapylonych, zabrudzonych lub
wilgotnych, w miejscach bez odpowiedniej
wentylacji, ani w miejscach narażonych na
drgania, bezpośrednie operowanie promieni
słonecznych lub oświetlonych jasnym światłem.
ˎˎUstawiając urządzenie na powierzchniach
pokrytych woskiem, olejem, pastą itp., należy
zachować ostrożność, aby uniknąć plam lub
przebarwień.
ˎˎJeżeli urządzenie zostanie przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca lub
ustawione w pomieszczeniu o dużej wilgotności,
może dojść do kondensacji pary wodnej na
soczewce lasera wewnątrz odtwarzacza CD, co
grozi nieprawidłowym działaniem urządzenia. W
takim przypadku należy wyjąć płytę, pozostawić
urządzenie w stanie włączonym przez mniej
więcej godzinę, aż wilgoć odparuje.
Nagrzewanie się urządzenia
ˎˎNagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest
normalnym zjawiskiem i nie stanowi powodu do
niepokoju.
ˎˎPo dłuższym czasie pracy obudowa może być
gorąca i nie należy jej dotykać.
ˎˎNie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Uwagi dotyczące zestawu głośnikowego
Opisywany zestaw głośnikowy nie jest
magnetycznie ekranowany i może powodować
zniekształcenia magnetyczne obrazu na ekranie
znajdującego się w pobliżu telewizora. W takim
przypadku należy wyłączyć telewizor, odczekać 15
do 30 minut, po czym włączyć go ponownie.
Czyszczenie obudowy
Opisywane urządzenie należy czyścić miękką
szmatką lekko zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie należy używać szorstkich
ściereczek, proszku do szorowania, ani środków,
takich jak rozcieńczalnik, benzyna czy alkohol.
Technologia
bezprzewodowa BLUETOOTH
BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa
krótkiego zasięgu umożliwiająca przesyłanie
danych pomiędzy urządzeniami cyfrowymi, na
przykład komputerami i cyfrowymi aparatami
fotograficznymi. Bezprzewodowa technologia
BLUETOOTH pozwala obsługiwać urządzenia
znajdujące się w odległości około 10 metrów.
Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH jest
zwykle wykorzystywana w przypadku dwóch
urządzeń, ale istnieje również możliwość połączenia
jednego urządzenia z kilkoma innymi urządzeniami.
Nie ma potrzeby stosowania kabli, jak w
przypadku połączenia USB, i urządzenia nie
muszą być ustawione naprzeciw siebie, jak to ma
miejsce w przypadku bezprzewodowej technologii
podczerwieni. Z technologii tej można na przykład
korzystać, gdy jedno urządzenie BLUETOOTH
znajduje się w torebce lub w kieszeni.
Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH to
globalny standard obsługiwany przez tysiące firm.
Wspomniane firmy produkują wyroby zgodne z
tym globalnym standardem.
ˎNie
ˎ
można zagwarantować prawidłowego działania
komunikacji BLUETOOTH w przypadku wszystkich urządzeń
o tym samym profilu co opisywane urządzenie.
ˎUrządzenia
ˎ
BLUETOOTH podłączone do opisywanego
urządzenia muszą być zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH
określoną przez BLUETOOTH SIG, Inc. i muszą posiadać
atest zgodności. Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie
jest zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, mogą zdarzyć się
przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego
urządzenia BLUETOOTH uniemożliwiają nawiązanie
połączenia, albo mogą powodować rozbieżności w
metodzie sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
ˎW
ˎ przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
podłączonych do opisywanego urządzenia i przy pewnych
warunkach nawiązanej łączności i warunkach otoczenia,
mogą występować szumy lub zaniki dźwięku.
Dane techniczne
Moc wyjściowa (znamionowa): 20 W + 20 W
(przy 6 omach, 1 kHz, 1% całk. znieksz. harm.)
Skuteczna moc wyjściowa (wartość odniesienia):
25 W + 25 W (na kanał przy 6 omach, 1 kHz)
2-drożny zestaw głośnikowy, Bass Reflex
Głośnik niskotonowy: stożkowy, 100 mm
Głośnik wysokotonowy: stożkowy, 40 mm
Wymiary (szer./wys./gł.):
ok. 150 mm × 240 mm × 220 mm
Masa: Około 2,0 kg (urządzenie)
Wejścia/Wyjścia
Ogólne
Sekcja wzmacniacza
Gniazdo AUDIO IN (wejście zewnętrzne):
gniazdo stereo mini 700 mV, impedancja
47 kiloomów
Gniazdo  (słuchawki):
gniazdo stereo mini, co najmniej 8 omów
USB:
Obsługiwana przepływność: MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 Kb/s – 320 Kb/s, VBR
WMA: 48 Kb/s – 192 Kb/s, VBR
AAC: 48 Kb/s – 320 Kb/s
Częstotliwości próbkowania: MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Gniazdo USB: Typu A, 5 V prąd stały, 2,1 A
Sekcja odtwarzacza płyt CD-DA/MP3
Profil odnosi się do standardowego zestawu
funkcji różnych produktów BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych
wersji i profili standardu BLUETOOTH można
znaleźć w rozdziale „Dane techniczne”.
Uwagi
Sekcja tunera
ˎDo
ˎ tego urządzenia można podłączyć tylko urządzenie
BLUETOOTH obsługujące taki sam profil, jak urządzenie.
Pamiętaj, że funkcje urządzenia BLUETOOTH mogą być
różne w zależności od jego specyfikacji, nawet jeżeli ma ono
identyczny profil jak urządzenie.
ˎZe
ˎ względu na charakterystykę łączności bezprzewodowej
BLUETOOTH, odtwarzanie w urządzeniu odbywa się z
nieznacznym opóźnieniem w porównaniu z odtwarzaniem
dźwięku na urządzeniu nadającym.
Efektywny zasięg łączności
Urządzenia BLUETOOTH powinny znajdować się
maksymalnie w odległości 10 metrów od siebie
(bez przeszkód). Efektywny zasięg łączności może
ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach:
Gdy pomiędzy urządzeniami z nawiązanym
połączeniem BLUETOOTH znajduje się jakaś,
osoba, metalowy przedmiot, ściana lub inny
rodzaj przeszkody
W miejscach z zainstalowaną bezprzewodową
siecią LAN
Wokół użytkowanych kuchenek mikrofalowych
W miejscach występowania innych fal
elektromagnetycznych
Wpływ innych urządzeń
Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości
(2,4 GHz). Korzystając z urządzenia BLUETOOTH w
sąsiedztwie urządzenia z funkcją bezprzewodowej sieci
LAN, mogą występować zakłócenia elektromagnetyczne.
Wynikiem tego mogą być niższe szybkości transmisji
danych, szum lub problemy z nawiązaniem połączenia.
W takim przypadku można spróbować skorzystać z
poniższych środków zaradczych:
Połączenie między opisywanym urządzeniem
a telefonem komórkowym BLUETOOTH lub
urządzeniem BLUETOOTH należy nawiązywać
w odległości co najmniej 10 metrów od sprzętu
z funkcją bezprzewodowej sieci LAN.
Gdy urządzenie BLUETOOTH jest
wykorzystywane w zasięgu do 10 metrów,
wówczas należy wyłączyć zasilanie sprzętu z
funkcją bezprzewodowej sieci LAN.
Wpływ na inne urządzenia
Sekcja tunera AM (tylko model CMT-SBT100):
Zakres strojenia:
531 kHz – 1 602 kHz (przedział strojenia
9 kHz)
Antena: Antena ramowa AM
Częstotliwość pośrednia: 400 kHz
Sekcja tunera FM:
Stereo FM, tuner FM z superheterodyną
Antena: Antena przewodowa FM
Zakres strojenia: 87,5 MHz – 108,0 MHz (krok
50 kHz)
Sekcja tunera DAB/DAB+ (tylko model
CMT-SBT100B):
Tuner stereo FM, tuner DAB/FM z
superheterodyną
Zakres częstotliwości*
Pasmo III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Szczegóły poniżej w rozdziale „Tabela
częstotliwości DAB/DAB+”.
Antena: Antena przewodowa DAB/FM
Usługi DAB/DAB+ są dostępne tylko w krajach/
regionach obsługujących usługi DAB/DAB+.
Tabela częstotliwości DAB/DAB+ (pasmo III)
Częstotliwość
Oznaczenie Częstotliwość
Oznaczenie
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
208,064 MHz
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
Fale radiowe emitowane przez opisywane urządzenie
mogą zakłócać pracę elektronicznej aparatury
medycznej. Z uwagi na fakt, że zakłócenia te mogą
powodować nieprawidłowe działanie pewnych urządzeń,
należy pamiętać o wyłączeniu zasilania opisywanego
urządzenia, telefonu komórkowego BLUETOOTH i
urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach:
w szpitalach, pociągach i samolotach
w pobliżu drzwi automatycznych lub
przycisków pożarowych
*W przypadku opisywanego urządzenia
częstotliwości są wyświetlane z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Uwagi
Sekcja BLUETOOTH
ˎOpisywane
ˎ
urządzenie obsługuje funkcje bezpieczeństwa
zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, zapewniające
odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności
realizowanej z użyciem technologii BLUETOOTH. Jednakże
taki poziom zabezpieczenia może być niewystarczający
przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach, należy
więc zawsze zachować ostrożność w trakcie komunikacji z
wykorzystaniem technologii BLUETOOTH.
ˎFirma
ˎ
Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody
lub straty wynikłe z wycieku informacji w trakcie komunikacji
z użyciem technologii BLUETOOTH.
Faktyczny zasięg zależy od takich czynników,
jak przeszkody między urządzeniami, pola
magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej,
elektryczność statyczna, czułość odbioru,
parametry anteny, system operacyjny,
oprogramowanie użytkowe itp.
*2
Profile standardu BLUETOOTH określają cele
nawiązanej między urządzeniami łączności
BLUETOOTH.
*1
Sekcja głośników:
System: System CD i cyfrowego dźwięku
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Moc wyjściowa lasera*: poniżej 44,6 µW
*Jest to wartość zmierzona z odległości 200 mm
od powierzchni soczewki obiektywu na bloku
głowicy optycznej przy przesłonie 7 mm.
Zakres częstotliwości: 50 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: Powyżej 90 dB
Dynamika: Powyżej 90 dB
Obsługiwana wersja i profile standardu
BLUETOOTH
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Obsługiwana metoda ochrony nagrań:
Metoda SCMS-T
Szerokość pasma nadawania:
20 Hz – 20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz)
System łączności:
Standard BLUETOOTH wersja 3.0
Wyjście:
Standard BLUETOOTH Klasa mocy 2
Maksymalny zasięg łączności:
W linii wzroku ok. 10 m*1
Pasmo częstotliwości:
pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metoda modulacji:
FHSS
Wymagania dotyczące zasilania:
220 V - 240 V (prąd zmienny), 50 Hz/60 Hz
Pobór mocy: 35 W
Wymiary (szer./wys./gł.):
ok. 290 mm × 106 mm × 221 mm (z
uwzględnieniem wystających elementów)
Masa: ok. 2,7 kg
Dołączone akcesoria: Pilot zdalnego sterowania
(RM-AMU171) (1), baterie R6 (typ AA) (2), przewody
głośników (2), podkładki pod głośniki (8), antena
przewodowa FM/antena ramowa AM (1) (tylko
model CMT-SBT100), antena przewodowa DAB/
FM (1) (tylko model CMT-SBT100B), Instrukcja
obsługi (niniejszy przewodnik) (1)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
Pobór mocy w trybie gotowości: poniżej 0,5 W (wszystkie
porty sieci bezprzewodowej wyłączone)
Tryb gotowości BLUETOOTH: poniżej 2 W (wszystkie porty
sieci bezprzewodowej włączone)
Download PDF