Sony | CMT-MX500i | Sony CMT-MX500i MX500i Mikrozestaw hi-fi z dokiem do iPoda Instrukcja obsługi

Urządzenie
Uwagi o odtwarzaniu płyt wielosesyjnych
Kroki wstępne
Jeżeli pierwszą sesją na płycie jest sesja CD-DA, inne sesje na płycie
nie zostaną rozpoznane bez względu na format sesji; odtworzone
zostaną tylko ścieżki CD-DA z pierwszej sesji.
Jeżeli formatem pierwszej sesji jest format CD-ROM, a następne
sesje nagrane są też w tym formacie, system będzie odtwarzał pliki
MP3 w kolejnych sesjach aż do momentu, w którym napotka sesję
nagraną w innym formacie.
Słuchanie radia
Pamiętaj, że odbiór serwisów RDS jest dostępny tylko
dla modelu europejskiego, a strojenie DAB/DAB+ jest
dostępne tylko dla modelu CMT-MX550i.
lub
1 Wybierz „DAB” lub „FM”.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
Pilot
2 Wykonaj strojenie.
Aby przeszukać automatycznie
lub
lub
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, chroń ten aparat przed
deszczem i wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami
itp. Nie stawiaj także na aparacie źródeł nieosłoniętego
ognia, na przykład zapalonych świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie
narażaj tego aparatu na zamoczenie lub ochlapanie i nie
stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich
jak wazony.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej
jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do
łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz
jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia,
natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania.
Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym znajdują
się baterie na oddziaływanie nadmiernie wysokiej
temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień
itp.
Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu dopóki
jest podłączone do gniazdka ściennego, nawet jeżeli samo
urządzenie jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE
Używanie instrumentów optycznych do tego urządzenia
jest niebezpieczne dla oczu.
Nie dotyczy klientów w USA i Kanadzie
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest jako
PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Niniejsze
oznaczenie znajduje się z
tyłu obudowy.
Uwaga przeznaczona dla klientów:
poniższe informacje dotyczą tylko sprzętu
znajdującego się w sprzedaży w krajach
stosujących dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa
58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w
osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych,
lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego sterowania
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że
bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany
w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane,
jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się
z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji
obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu
zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
 Antena przewodowa FM/DAB (Rozciągnij ją poziomo.)
 Biała strona dla modelu przeznaczonego dla Ameryki Północnej
 Brązowa strona dla innych krajów/regionów
 Do gniazda ściennego
 Podłącz białą stronę.
 Do zewnętrznej anteny DAB (brak w wyposażeniu)
 Kabel koncentryczny 75-omowy z męskim złączem typu F (brak w
wyposażeniu)
 Do lewej kolumny głośnikowej
 Do prawej kolumny głośnikowej
 Antena FM
Aby przymocować podkładki pod kolumny
głośnikowe
Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których jest dobry
odbiór i wtedy ustaw antenę.
Umieść anteny z daleka od kabli głośnikowych i
przewodu sieciowego, aby uniknąć przechwytywania
szumów.
Przymocuj załączone podkładki głośnikowe na spodzie
głośników, aby zapobiec ślizganiu się.
 Zasilanie
W tej instrukcji obsługi objaśnienia dotyczą przede
wszystkim operacji przy użyciu pilota, ale takie same
operacje można wykonywać używając przycisków na
urządzeniu o takich samych lub podobnych nazwach.
Aby korzystać z pilota
Przesuń i zdejmij pokrywę komory baterii, po czym
włóż dwie dostarczone baterie R6 (rozmiar AA), stroną
oznaczoną  najpierw, zgodnie z układem biegunów
pokazanym poniżej.
Podłącz przewód sieciowy do gniazda ściennego.
Na wyświetleniu pojawi się pokaz. Gdy naciśniesz 
, zestaw włączy się i pokaz automatycznie się zakończy.
Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka ściennego,
odłącz dostarczony adapter wtyczki (tylko dla modeli
wyposażonych w adapter).
 Antena DAB (tylko CMT-MX550i)
Używanie zewnętrznej anteny DAB (brak w
wyposażeniu) zapewni wyższą jakość dźwięku
programów DAB/DAB+. Zalecane jest używanie
dostarczonej anteny przewodowej FM/DAB tylko
tymczasowo, do czasu instalacji zewnętrznej anteny DAB.
 Kolumny głośnikowe
Podłącz przewody głośnikowe do gniazd SPEAKERS na
urządzeniu.
Uwagi o używaniu pilota
Przy normalnym używaniu, baterie powinny wystarczyć na około
6 miesięcy.
Nie używaj starej baterii z nową, ani nie używaj razem baterii
różnych rodzajów.
Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie,
aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z baterii i
korozji.
Używanie urządzenia iPod/iPhone
Przed użyciem otwórz panel w miejscu, w którym
znajduje się „PULL OPEN”  i włóż adapter doka
do doka. Gdy używasz urządzenia iPod, użyj adaptera
doka dostarczonego z urządzeniem iPod. Gdy używasz
urządzenia iPhone, użyj adaptera doka dostarczonego
z niniejszym systemem. Szczegółowe informacje o
dostarczonych adapterach doka znajdziesz w instrukcji
dostarczonej z adapterami doka.
Gniazdo iPod/iPhone
1 Wyjmij płytę, aby ochronić mechanism CD.
2 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION , aby wybrać
Aby zdjąć adapter doka, podważ go paznokciem lub
płaskim przedmiotem, używając otworu znajdującego się
w adapterze.
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną
zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie
oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest
zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.
3 Wciskając TOOL MENU , naciśnij  (zasilanie)
Aby zamknąć panel, przesuń dźwignię zwalniającą  na
pozycję UNLOCK, po czym zamknij panel.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
1
2 Naciśnij TIMER MENU , aby wybrać tryb
Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt, które są wyprodukowane zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich.
Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą być nieodtwarzalne
przez ten produkt.
Uwaga dotycząca licencji i znaku
handlowego
iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.,
zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
iPhone jest znakiem towarowym Apple Inc.
Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane
w MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i
Thomson.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych
krajach.
Ten produkt jest chroniony przez niektóre prawa do
własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation.
Używanie lub rozpowszechnianie takiej technologii
poza tym produktem bez licencji udzielonej przez firmę
Microsoft lub jej autoryzowane przedstawicielstwo jest
zabronione.
Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe
są własnością odpowiednich podmiotów. W niniejszej
instrukcji nie używa się znaków i .
™®
funkcję CD.
 dopóki nie ukaże się „STANDBY”.
Nastawianie zegara
Naciśnij  , aby włączyć system.
nastawiania zegara.
Jeżeli miga „PLAY SET?”, naciśnij kilkakrotnie /
, aby wybrać „CLOCK SET?”, po czym naciśnij
(zatwierdź) .
3 Naciśnij kilkakrotnie / , aby nastawić godzinę,
po czym naciśnij
.
4 Wykonaj tę samą procedurę aby nastawić minuty.
Uwaga
Nastawienia zegara zostaną stracone gdy odłączysz przewód sieciowy
lub gdy nastąpi awaria sieci elektrycznej.
Aby wyświetlić zegar gdy system jest
wyłączony
Operacje
Wskazówka
Aby zredukować szumy statyczne podczas odbioru słabej stacji
stereofonicznej FM, naciśnij kilkakrotnie FM MODE , aż pojawi się
„MONO”, aby wyłączyć odbiór stereofoniczny.
Ręczne wykonanie Automatycznego
Przeszukiwania DAB
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ , aby wybrać
Przeszukiwanie DAB.
Pojawi się „Init Scan?” i „Push ENTER”.
, aby wykonać przeszukanie.
Rozpocznie się przeszukanie. Postępy przeszukiwania
wskazują postępujące prostokąty (
). Zależnie
od dostępnych na danym terenie programów DAB/
DAB+, przeszukiwanie może trwać kilka minut.
Po wykonaniu przeszukiwania zostaje utworzona lista
dostępnych serwisów.
Zapisywanie stacji radiowych w pamięci
Odtwarzanie płyty CD/MP3
1 Wybierz funkcję CD.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
2 Włóż płytę.
Naciśnij  (otwieranie)  na urządzeniu i umieść
płytę na tacy płyty, stroną z etykietą skierowaną do
góry .
Aby zamknąć tacę płyty, naciśnij   na urządzeniu.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (odtwarzanie) .
Naciśnij DISPLAY . Zegar jest wyświetlany przez
około 8 sekund.
Inne operacje
Odbiór stacji radiowej DAB/DAB+ (tylko
CMT-MX550i)
Aby
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Gdy po nabyciu systemu włączysz go po raz pierwszy,
automatycznie włączy się Automatyczne Przeszukiwanie
DAB i stworzy listę dostępnych serwisów. Podczas
Automatycznego Przeszukiwania DAB pojawi się
„
”. Nie naciskaj przycisków na urządzeniu
podczas Automatycznego Przeszukiwania DAB.
Przeszukiwanie będzie przerwane i lista serwisów
może zostać nieprawidłowo utworzona. Aby wykonać
ręcznie funkcję Automatycznego Przeszukiwania DAB,
wykonaj procedurę „Ręczne wykonanie Automatycznego
Przeszukiwania DAB” opisaną w „Słuchanie radia”.
Po przeprowadzce w inną okolicę, Automatyczne
Przeszukiwanie DAB wykonaj ręcznie i ponownie
zarejestruj zawartość programów.
Po nastrojeniu stacji DAB/DAB+ może upłynąć kilka sekund zanim
pojawi się dźwięk.
Główny serwis jest automatycznie odbierany po zakończeniu
dodatkowego serwisu.
Niniejszy tuner nie obsługuje serwisu danych.
Jeżeli w danym kraju lub na danym terenie program DAB/DAB+ nie
jest obsługiwany, pojawi się „No Service”.
Ta procedura kasuje wszystkie poprzednio zaprogramowane stacje.
Przed odłączeniem anteny DAB/FM, aby zachować własne
nastawienia DAB/DAB+ upewnij się, że system jest wyłączony.
przewód sieciowy.
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać folder na
płycie MP3
Zmiana trybu odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE  gdy odtwarzacz
jest zatrzymany. Można wybrać normalne odtwarzanie
(„ ” dla wszystkich plików MP3 w folderze na płycie),
odtwarzanie losowe („SHUF” lub „ SHUF*” dla
losowego odtwarzania folderów), albo odtwarzanie
programu („PGM”).
*Gdy odtwarzasz płytę CD-DA (audio), odtwarzanie
(SHUF)
wykonuje takie same operacje jak normalne odtwarzanie (SHUF).
Uwagi o odtwarzaniu ciągłym
Wszystkie ścieżki lub pliki na płycie są odtwarzane w sposób ciągły
do pięciu razy.
„REP1” wskazuje, że pojedyncza ścieżka lub plik są powtarzane
dopóki nie zatrzymasz.
Uwaga o trybie odtwarzania losowego
Naciśnij
 (pauza) . Aby wrócić do
odtwarzania, naciśnij ten przycisk
ponownie.
 (stop) .
Kilkakrotnie
(wybieranie
folderu) +/ .
Wybrać ścieżkę
 (przejście w tył)/
lub plik
(przejście w przód) .
Znaleźć określone Naciśnij i przytrzymaj 
miejsce na ścieżce (przewijanie w tył)/ 
lub pliku
(przewijanie w przód)  podczas
odtwarzania i zwolnij przycisk
w żądanym punkcie.
Wybrać
Kilkakrotnie REPEAT  aż pojawi
odtwarzanie ciągłe się „REP” lub „REP1”.
Gdy wyłączysz system, wybrany tryb odtwarzania losowego („SHUF”
lub „
SHUF”) zostanie anulowany i tryb odtwarzania powróci do
trybu normalnego odtwarzania („
”).
Uwagi o odtwarzaniu płyt MP3
Nie zapisuj innych rodzajów ścieżek lub plików, ani niepotrzebnych
folderów na płycie z plikami MP3.
Foldery, które nie zawierają plików MP3 są pomijane.
Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności, w której zostały nagrane na
płycie.
System może odtwarzać tylko pliki MP3, które mają rozszerzenie
„.mp3”.
Jeżeli w nazwie pliku jest rozszerzenie „.mp3”, ale plik jest w innym
formacie, odtworzenie go może spowodować wystąpienie głośnych
szumów, które mogą uszkodzić zespół głośnikowy i doprowadzić do
usterki systemu.
Maksymalna liczba:
folderów wynosi 255 (włączając folder główny).
plików MP3 wynosi 511.
plików MP3 i folderów, które może zawierać pojedyncza płyta
wynosi 512.
poziomów folderów (struktura drzewa plików) wynosi 8.
Kompatybilność ze wszystkimi programami do kodowania/zapisu
MP3, urządzeniami nagrywającymi oraz nośnikami służącymi
do nagrywania nie może być gwarantowana. Niekompatybilne
płyty MP3 mogą generować szumy lub przerywane audio lub nie
odtwarzać w ogóle.
/ . Aby szybko przejść
do przodu lub do tyłu, naciśnij i
przytrzymaj przycisk.
 /
.
Naciśnij i przytrzymaj /
 podczas odtwarzania i zwolnij
przycisk w żądanym punkcie.
 /TOOL MENU /RETURN
 (powrót) .
Używanie systemu jako ładowarki akumulatora
Można używać systemu jako ładowarki akumulatora
urządzenia iPod/iPhone, jeżeli system jest włączony.
Ładowanie zaczyna się z chwilą umieszczenia urządzenia
iPod/iPhone w gnieździe urządzenia . Status
ładowania pojawi się na wyświetlaczu urządzenia
iPod/iPhone. Szczegółowe informacje znajdziesz w
przewodniku użytkownika swojego urządzenia iPod/
iPhone.
Uwagi
Uwagi
4 Gdy pojawi się „LOCK”, wyjmij z gniazdka ściennego
/ .
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż zniknie
„AUTO” i „PRESET”, po czym naciśnij kilkakrotnie
+/ , aby nastawić żądaną stację.
3 Naciśnij
Czerwony ()
Naciśnij
 / .
Aby nastroić ręcznie (tylko pasmo FM)
2 Naciśnij TOOL MENU , aby zacząć Automatyczne
Adapter doka
Aby
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Przewijać w górę
lub w dół różne
menu urządzenia
iPod
Wybrać ścieżkę
lub rozdział z
audiobooka/
podcasta
Zatwierdzić
wybraną pozycję
Wybrać punkt
na ścieżce lub
w rozdziale
audiobooka/
podcasta
Wrócić do
poprzedniego
menu lub wybrać
menu
Aby zatrzymać ładowanie urządzenia iPod/
iPhone
„DAB”.
Włóż tylko obnażony odcinek
przewodów głośnikowych.
Użyj przycisków na urzadzeniu.
Jeżeli „TUNED” się nie zapali i przeszukiwanie stacji
FM się nie zatrzyma, naciśnij  , aby zatrzymać
przeszukiwanie i wykonaj ręczne strojenie (poniżej).
Gdy nastroisz stację DAB/DAB+ lub stację FM
posiadającą serwisy RDS, nazwa serwisu lub nazwa
stacji pojawi się na wyświetlaczu.
Uwagi o stacjach DAB/DAB+
Z wyjątkiem modelu północnoamerykańskiego, podłącz
drugi koniec przewodów głośnikowych do złączy na
kolumnach głośnikowych, jak pokazano poniżej.
Przenoszenie zestawu
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż
pojawi się „AUTO”, po czym naciśnij +/ .
Przeszukiwanie zatrzymuje się automatycznie, gdy
nastrojona zostanie stacja, po czym na wyświetlaczu
zapali się „TUNED” i „STEREO” (tylko dla
programów stereofonicznych).
Aby sterować urządzeniem iPod/iPhone
1 Nastaw na żądaną stację.
2 Naciśnij TUNER MEMORY , aby wybrać tryb
pamięci tunera.
Wyjmij urządzenie iPod/iPhone. Wyłączenie systemu
również zatrzymuje ładowanie urządzenia iPod/iPhone.
Podczas wkładania lub wyjmowania urządzenia iPod/iPhone
utrzymuj urządzenie iPod/iPhone pod kątem odpowiadającym
ustawieniu gniazda iPod/iPhone na urządzeniu, oraz nie obracaj ani
nie przechylaj urządzenia iPod/iPhone, aby zapobiec uszkodzeniu
gniazda.
Nie przenoś urządzenia gdy urządzenie iPod/iPhone znajduje się w
gnieździe. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować usterkę.
Aby włożyć lub wyjąć urządzenie iPod/iPhone, przytrzymaj
urządzenie jedną ręką uważając, aby nie nacisnąć przez pomyłkę
przycisków na urządzeniu iPod/iPhone.
Przed odłączeniem urządzenia iPod/iPhone włącz pauzę w
odtwarzaniu.
Naciśnij i przytrzymaj / , aby przewinąć w przód (w tył)
podczas odtwarzania wideo, jeżeli /  nie działa.
Gdy iPhone jest podłączony do systemu i gdy podczas odtwarzania
nadejdzie połączenie, nastąpi pauza w odtwarzaniu, aby można było
odebrać połączenie.
Aby zmienić poziom głośności, użyj VOLUME +/ . Poziom
głośności nie zmieni się, gdy zostanie nastawiony na urządzeniu
iPod/iPhone.
Ten system jest przeznaczony tylko dla urządzeń iPod/iPhone. Nie
można podłączać innych przenośnych odtwarzaczy audio.
Informacje o używaniu urządzenia iPod/iPhone znajdziesz w
przewodniku użytkownika swojego urządzenia iPod/iPhone.
Firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę lub
uszkodzenie danych nagranych na urządzeniu iPod/iPhone podczas
używania urządzenia iPod/iPhone z niniejszym urządzeniem.
Odtwarzanie pliku z urządzenia
USB (z wyjątkiem modelu
północnoamerykańskiego)
Formatem audio, który może być odtwarzany przez ten
system jest format MP3*/WMA*/AAC*.
* Na tym systemie nie można odtwarzać plików objętych ochroną
praw autorskich DRM (Digital Rights Management (zarządzanie
prawami cyfrowymi)).
Pliki pobrane z internetowego sklepu muzycznego mogą nie zostać
odtworzone przez ten system.
Informacje o obsługiwanych urządzeniach USB
znajdziesz na stronach internetowych wymienionych
poniżej.
Dla klientów w Europie:
<http://support.sony-europe.com/>
Dla klientów w Azji i Oceanii:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Wybierz funkcję USB.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
3 Naciśnij kilkakrotnie +/ , aby wybrać żądany
numer pamięci.
Jeżeli wybrany numer pamięci został już przeznaczony
dla innej stacji, zostanie ona zamieniona na nową
stację.
2 Podłącz urządzenie USB do portu
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  .
Inne operacje
4 Naciśnij , aby zapisać stację w pamięci.
5 Powtórz kroki od 1 do 4 aby zapisać inne stacje w
Aby
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Zatrzymać
odtwarzanie
6 Aby przywołać zaprogramowaną stację radiową,
Wybrać folder
pamięci.
Możesz zaprogramować do 20 stacji DAB/DAB+ i do
20 stacji FM.
naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE  aż pojawi się
„PRESET”, po czym naciśnij kilkakrotnie +/ , aby
wybrać żądany numer pamięci.
Uwagi o zapisywaniu stacji DAB/DAB+ w pamięci
Możesz zapisać serwis DAB/DAB+ w pamięci tylko wtedy, gdy może
być odbierany.
Odtwarzanie urządzenia iPod/iPhone
1 Wybierz funkcję iPod.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
2 Włóż urządzenie iPod/iPhone.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  .
(USB) .
Naciśnij
 . Aby wrócić do odtwarzania,
naciśnij ten przycisk ponownie.
 . Aby wrócić do odtwarzania,
naciśnij  *. Aby anulować
powrót do odtwarzania, ponownie
naciśnij  .
Kilkakrotnie
+/ .
/ .
Naciśnij i przytrzymaj /
 podczas odtwarzania i zwolnij
przycisk w żądanym punkcie.
Wybrać
Kilkakrotnie REPEAT  aż pojawi
odtwarzanie ciągłe się „REP” lub „REP1”.
Odłączyć
Naciśnij i przytrzymaj   na
urządzenie USB
systemie, aż pojawi się „No Device”,
po czym odłącz urządzenie USB.
Wybrać plik
Znaleźć punkt w
pliku
*Gdy odtwarzany jest plik VBR MP3/WMA, system może powrócić
do odtwarzania w innym miejscu.
Zmiana trybu odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE , gdy urządzenie
USB jest zatrzymane. Można wybrać normalne
odtwarzanie („ ” dla wszystkich plików w folderze
na urządzeniu USB), odtwarzanie losowe („SHUF” lub
„ SHUF”), albo odtwarzanie programu („PGM”).
Uwaga o odtwarzaniu ciągłym
„REP” oznacza, że wszystkie pliki audio na urządzeniu USB będą
powtarzane, dopóki nie zatrzymasz odtwarzania.
Uwaga o trybie odtwarzania losowego
Gdy wyłączysz system, wybrany tryb odtwarzania losowego („SHUF”
lub „
SHUF”) zostanie anulowany i tryb odtwarzania powróci do
trybu normalnego odtwarzania („
”).
Aby wybrać pamięć na urządzeniu USB
Jeżeli urządzenie USB posiada więcej niż jedną pamięć
(na przykład pamięć wewnętrzną oraz kartę pamięci),
można wybrać pamięć i następnie zacząć odtwarzanie.
Nie można wybrać pamięci podczas odtwarzania.
Pamiętaj o wybraniu pamięci przed rozpoczęciem
odtwarzania.
Użyj przycisków na urządzeniu do wybrania pamięci na
urządzeniu USB.
1
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION , aby wybrać
Aby skasować Odtwarzanie Programu
Gdy odtwarzacz jest zatrzymany, kilkakrotnie naciśnij
PLAY MODE , aż zniknie „PGM”.
Aby skasować ostatnią ścieżkę lub plik w
programie
Gdy odtwarzacz jest zatrzymany, naciśnij CLEAR .
Aby zobaczyć informacje o programie
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY .
Używanie opcjonalnych
komponentów audio
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Podłącz dodatkowy komponent audio do gniazda
AUDIO IN  na urządzeniu, używając analogowego
kabla audio (brak w wyposażeniu).
funkcję USB.
2 Podłącz urządzenie USB do portu (USB) .
3 Naciśnij TOOL MENU , po czym naciśnij ENTER .
4 Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać numer
pamięci.
Jeżeli tylko jedna pamięć może zostać wybrana,
przejdź do kroku 5.
Aby anulować tę operację, naciśnij  .
2 Zmniejsz głośność.
Naciśnij VOLUME  .
3 Wybierz funkcję AUDIO IN.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
4 Zacznij odtwarzanie.
Zacznij odtwarzanie podłączonego sprzętu i wyreguluj
głośność.
5 Naciśnij ENTER .
Uwagi
Gdy konieczne jest połączenie przez kabel USB, podłącz kabel USB
dostarczony z tym urządzeniem USB, które będzie podłączone.
Szczegółowe informacje o sposobie używania znajdziesz w instrukcji
obsługi dostarczonej z urządzeniem USB, które będzie podłączone.
Zanim pojawi się „Reading”, może minąć około 10 sekund, zależnie
od rodzaju podłączonego urządzenia USB.
Nie podłączaj systemu i urządzenia USB przez koncentrator USB.
Gdy podłączone jest urządzenie USB, system odczytuje wszystkie
pliki na urządzeniu USB. Jeżeli na urządzeniu USB jest dużo
folderów lub plików, może upłynąć dużo czasu do zakończenia
odczytywania urządzenia USB.
W wypadku niektórych podłączonych urządzeń USB może wystąpić
opóźnienie między operacją i jej wykonaniem przez ten system.
Kompatybilność ze wszystkimi programami do kodowania/zapisu
nie może być gwarantowana. Jeżeli pliki audio na urządzeniu
USB były oryginalnie zakodowane za pomocą niekompatybilnego
programu, mogą one wytwarzać szumy lub przerywane audio, lub
mogą w ogóle nie zostać odtworzone.
Ten system nie może odtwarzać plików audio na urządzeniu USB
w następujących przypadkach:
gdy liczba plików audio w folderze przekracza 999.
gdy liczba plików audio na urządzeniu USB przekracza 999.
gdy liczba folderów na urządzeniu USB przekracza 999 (włącznie z
folderem „ROOT” i pustymi folderami).
Te liczby mogą być inne, zależnie od struktury plików i folderów.
Nie zapisuj innych rodzajów plików lub zbędnych folderów na
urządzeniu USB, które zawiera pliki audio.
System może odtwarzać tylko do głębokości 8 folderów.
Ten system nie gwarantuje obsługiwania wszystkich funkcji
dostępnych na podłączonym urządzeniu USB.
Wznowienie odtwarzania zostaje anulowane gdy wyłączysz system.
Foldery, które nie zawierają plików audio zostaną pominięte.
Formaty audio, których możesz słuchać na tym systemie, są
następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”
Pamiętaj, że nawet jeśli nazwa pliku zawiera prawidłowe
rozszerzenie, ale w rzeczywistości plik jest inny, system może
wygenerować szumy lub może nie działać prawidłowo.
Używanie systemu jako ładowarki akumulatora
Można używać systemu jako ładowarki akumulatora
urządzeń USB posiadających funkcję ładowania, jeżeli
system jest włączony.
Ładowanie zaczyna się po podłączeniu urządzenia USB
do portu
(USB) . Status ładowania pojawi się na
wyświetlaczu urządzenia USB. Szczegółowe informacje
znajdziesz w przewodniku użytkownika swojego
urządzenia USB.
Tworzenie własnego programu
(Odtwarzanie Programu)
Pamiętaj, że funkcje USB nie są dostępne na modelu
północnoamerykańskim.
1 Wybierz funkcję CD lub USB.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
2 Wybierz tryb odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE , aż pojawi się
„PGM”, podczas gdy odtwarzacz jest zatrzymany.
3 Wybierz numer żądanej ścieżki lub pliku.
Naciśnij kilkakrotnie / , aż pokaże się
żądany numer ścieżki lub pliku.
Gdy programujesz pliki audio, naciśnij kilkakrotnie
+/ , aby wybrać żądany folder, po czym
wybierz żądany plik.
Uwaga
System może automatycznie przejść do trybu gotowości, jeżeli poziom
głośności podłączonego sprzętu jest za niski. Wyreguluj odpowiednio
głośność sprzętu. Zobacz „Aby wyłączyć automatyczną funkcję stanu
gotowości”.
Regulowanie dźwięku
Aby
Wyregulować
głośność
Generować
bardziej
dynamiczny
dźwięk (Dynamic
Sound Generator
X-tra)
Nastawić efekt
dźwiękowy
Naciśnij
VOLUME +/ .
DSGX  na urządzeniu.
Kilkakrotnie EQ , aby wybrać
„BASS” lub „TREBLE”, po czym
naciśnij / , aby wyregulować
poziom.
Naciśnij
DISPLAY  kilkakrotnie gdy
system jest włączony.
Kilkakrotnie DISPLAY , gdy
system jest wyłączony.2)
Na przykład możesz zobaczyć informacje zapisane na płycie
CD/MP3 lub informacje na urządzeniu USB (z wyjątkiem modelu
północnoamerykańskiego), takie jak:
numer ścieżki lub pliku podczas normalnego odtwarzania.
nazwa ścieżki lub pliku („ ”) podczas normalnego odtwarzania.
nazwa wykonawcy („ ”) podczas normalnego odtwarzania.
nazwa albumu lub folderu („
”) podczas normalnego
odtwarzania.
całkowity czas odtwarzania i liczba ścieżek na płycie CD-DA
(tylko gdy wybrany jest tryb normalnego odtwarzania i gdy
odtwarzacz jest zatrzymany).
liczba folderów (albumów) na płycie MP3 lub urządzeniu USB
(tylko gdy wybrany jest tryb normalnego odtwarzania i gdy
odtwarzacz jest zatrzymany).
etykieta woluminu, jeżeli znajduje się na płycie MP3 lub na
urządzeniu USB (tylko gdy wybrany jest tryb normalnego
odtwarzania i gdy odtwarzacz lub urządzenie USB są zatrzymane).
Możesz także zobaczyć informacje stacji DAB/DAB+ (tylko
CMT-MX550i), takie jak nazwa serwisu, etykieta kanału, numer
pamięci, częstotliwość, DLS (Dynamic Label Segment (wyświetlanie
informacji tekstowych)) lub etykieta zespołu.
2)
Wskaźnik STANDBY  na urządzeniu zapali się, gdy system jest
wyłączony.
1)
System posiada następujące tryby wyświetlenia.
Tryb
wyświetlenia
Pokaz
Tryb Oszczędzania
Energii2)
Zegar3)
Gdy system jest wyłączony1),
Włączony jest pokaz.
Wyświetlenie zostaje wyłączone, aby
nie zużywać energii. Programator i
zegar nadal działają.
Zegar jest wyświetlony.
Wskaźnik STANDBY  na urządzeniu zapali się, gdy system jest
wyłączony.
W Trybie Oszczędzania Energii nie można nastawić zegara.
3)
Wyświetlenie zegara automatycznie przechodzi w Tryb Oszczędzania
Energii po 8 sekundach.
1)
2)
Wybrany numer ścieżki lub pliku
Całkowity czas odtwarzania
wybranej ścieżki lub pliku
4 Zaprogramuj żądaną ścieżkę lub plik.
Naciśnij
plik.
, aby zatwierdzić wybraną ścieżkę lub
5 Powtórz kroki od 3 do 4 aby zaprogramować
dodatkowe ścieżki lub pliki, maksymalnie 25 ścieżek
lub plików.
6 Aby odtworzyć swój program złożony ze ścieżek lub
plików, naciśnij  .
Program pozostaje dostępny dopóki nie otworzysz
tacy płyty  lub dopóki nie odłączysz urządzenia
USB.
Aby ponownie odtworzyć ten sam program, naciśnij
 .
System posiada dwie funkcje programatora. Jeżeli użyjesz
obu programatorów, Programator Nocny będzie miał
pierwszeństwo.
Programator Nocny:
Możesz zasnąć przy muzyce. Funkcja ta działa nawet gdy
zegar nie jest nastawiony.
Naciśnij kilkakrotnie SLEEP . Jeżeli wybierzesz
„AUTO”, system automatycznie wyłączy się po
zatrzymaniu się aktualnej płyty lub urządzenia USB, lub
po upływie 100 minut.
Programator Odtwarzania:
Możesz budzić się o nastawionym czasie, przy dźwiękach
CD, stacji FM, stacji DAB/DAB+ (tylko CMT-MX550i),
urządzenia iPod/iPhone lub urządzenia USB (z
wyjątkiem modelu północnoamerykańskiego). Pamiętaj,
aby zegar był nastawiony.
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Przygotuj źródło dźwięku, po czym naciśnij VOLUME
+/  aby wyregulować głośność.
Aby zacząć od określonej ścieżki CD lub pliku audio,
wykonaj swój własny program.
2 Wybierz tryb nastawienia programatora.
Naciśnij TIMER MENU .
3 Nastaw Programator Odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „PLAY
.
SET?”, po czym naciśnij
4 Nastaw czas aby rozpocząć odtwarzanie.
Naciśnij kilkakrotnie / , aby nastawić godzinę,
. Użyj powyższej procedury do
po czym naciśnij
nastawienia minut.
5 Wykonaj taką samą procedurę jak w kroku 4, aby
nastawić czas zatrzymania odtwarzania.
6 Wybierz źródło dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie / , aż pojawi się żądane
.
źródło dźwięku, po czym naciśnij
7 Wyłącz system.
Zmiana wyświetlenia
Aby
Zmienić
informacje na
wyświetleniu1)
Zmienić tryb
wyświetlenia
(zobacz poniżej.)
Używanie programatorów
Uwagi o informacjach na wyświetlaczu
Znaki, których nie można wyświetlić pojawią się jako „_”.
Poniższe informacje nie są wyświetlane:
całkowity czas odtwarzania płyty MP3 i urządzenia USB
(z wyjątkiem modelu północnoamerykańskiego).
pozostały czas odtwarzania dla pliku MP3.
Następujące informacje nie są prawidłowo wyświetlane:
wykorzystany czas odtwarzania pliku MP3 zakodowanego za
pomocą VBR (zmienna przepływność bitów).
nazwy folderów i plików, które nie są zgodne ze standardem
ISO9660 Level 1, Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.
Następujące informacje są wyświetlane:
pozostały czas odtwarzania dla ścieżki.
informacje znaczników ID3 dla plików MP3, gdy używane
są znaczniki ID3 wersji 1 i wersji 2 (wyświetlenie informacji
znacznika ID3 wersji 2 ma pierwszeństwo, jeżeli w tym samym
pliku MP3 używane są znaczniki ID3 zarówno w wersji 1, jak i w
wersji 2).
Uwaga o informacjach DAB/DAB+ na wyświetlaczu (tylko
CMT-MX550i)
Następujące informacje są również wyświetlane;
do 8 znaków nazwy serwisu, do 128 znaków DLS (Dynamic Label
Segment (wyświetlanie informacji tekstowych)) i do 16 znaków
etykiety zespołu.
Naciśnij  . System włączy się automatycznie
przed nastawionym czasem.
Jeżeli o zaprogramowanej godzinie system będzie
włączony, Programator Odtwarzania nie zacznie
odtwarzania. Nie używaj systemu w czasie pomiędzy
włączeniem się systemu a rozpoczęciem odtwarzania.
Aby sprawdzić nastawienie
1 Naciśnij TIMER MENU .
2 Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „TIMER
SEL?”, po czym naciśnij
.
3 Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „PLAY
SEL?”, po czym naciśnij
.
Aby skasować programator
Powtórz procedurę jak wyżej, aż w kroku 3 pojawi się
.
„TIMER OFF?”, po czym naciśnij
Aby zmienić nastawienie
Zacznij z powrotem od kroku 1.
Uwagi dla użytkownika urządzenia iPod/iPhone
Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone nie odtwarza, gdy używasz
Programatora Odtwarzania.
Zależnie od statusu podłączonego urządzenia iPod/iPhone,
Programator Odtwarzania może się nie włączyć.
Wskazówka
Nastawienie Programatora Odtwarzania pozostaje tak długo, dopóki
nie zostanie ręcznie anulowane.
W razie trudności
1 Sprawdź, czy przewód sieciowy i przewody kolumn
głośnikowych są prawidłowo i solidnie podłączone.
2 Poszukaj problemu na liście poniżej i podejmij
wskazane środki zaradcze.
Jeżeli problem nie znika, skontaktuj się z najbliższym
dealerem Sony.
Jeżeli miga wskaźnik STANDBY
Natychmiast wyjmij z gniazdka wtyczkę przewodu
sieciowego i sprawdź następujące pozycje.
Czy nie ma krótkiego spięcia pomiędzy
przewodami + i  kolumn głośnikowych?
Czy coś zasłania otwory wentylacyjne systemu?
Czy w gnieździe iPod/iPhone  nastąpiło krótkie
spięcie?
Gdy wskaźnik STANDBY  przestanie migać,
podłącz z powrotem przewód sieciowy i włącz
system. Jeżeli problem nie znika, skontaktuj się z
najbliższym dealerem Sony.
Ogólne
Po podłączeniu przewodu sieciowego na
wyświetlaczu pojawi się pokaz, nawet jeśli
system nie jest włączony.
Naciśnij jeden raz DISPLAY , gdy system jest
wyłączony. Wyświetlenie pokazowe znika.
Zestaw nie włącza się.
Czy podłączony jest kabel zasilania?
System niespodziewanie wszedł w tryb
gotowości.
To nie jest usterka. System wchodzi w tryb gotowości
automatycznie po około 30 minutach, gdy nie ma
żadnych operacji lub dźwięku. Zobacz „Aby wyłączyć
automatyczną funkcję stanu gotowości”.
Nastawianie zegara lub operowanie
Programatorem Odtwarzania zostało
niespodziewanie anulowane.
Jeżeli przez około minutę nie ma żadnych operacji,
nastawianie zegara lub Programatora Odtwarzania
zostaje automatycznie anulowane. Wykonaj ponownie
operację od początku.
Brak jest dźwięku.
Czy nie ma krótkiego spięcia pomiędzy przewodami + i
 kolumn głośnikowych?
Czy używasz tylko dostarczonych w zestawie
głośników?
Czy coś zasłania otwory wentylacyjne systemu?
Nastawiona stacja mogła chwilowo przerwać
nadawanie.
Dźwięk dobiega z jednego głośnika
lub głośność prawego i lewego nie są
zbalansowane.
Czy używasz obsługiwanego przez ten system
urządzenia USB?
Jeżeli podłączysz nieobsługiwane urządzenie USB,
mogą pojawić się następujące problemy. Sprawdź
informacje o urządzeniach USB zgodnych z tym
systemem na stronach internetowych, których adresy
URL podane są w „Odtwarzanie pliku z urządzenia
USB”.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Nazwy plików lub folderów nie są wyświetlane przez
ten system.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk przeskakuje.
Występują szumy.
Wyprowadzany jest zniekształcony dźwięk.
Pojawiło się „Over Current!”.
Umieść kolumny głośnikowe jak najbardziej
symetrycznie.
Podłącz tylko dostarczone w zestawie głośniki.
Wykryty został problem z poziomem prądu
elektrycznego z portu
(USB) . Wyłącz system
i odłącz urządzenie USB od portu
(USB) .
Upewnij się, że urządzenie USB działa prawidłowo.
Jeżeli wzór wyświetlenia dalej pozostaje, skontaktuj się
z najbliższym dealerem Sony.
Duży przydźwięk lub szumy.
Brak jest dźwięku.
Odsuń system od źródeł zakłóceń.
Podłącz zestaw do innego gniazda ściennego.
Załóż filtr zakłóceń (dostępny osobno) na przewód
sieciowy.
Pilot nie działa.
Usuń przeszkody między pilotem i czujnikiem zdalnego
sterowania  na urządzeniu, oraz umieść urządzenie z
dala od źródeł światła jarzeniowego.
Skieruj pilota na czujnik zestawu.
Przysuń pilota bliżej zestawu.
Wskaźnik STANDBY  pozostaje zapalony
pomimo wyjęcia z gniazdka wtyczki przewodu
sieciowego.
Wskaźnik STANDBY  może nie wyłączyć
się natychmiast po wyjęciu z gniazdka wtyczki
przewodu sieciowego. Wskaźnik wyłączy się po około
40 sekundach. To nie jest usterka.
Odtwarzacz CD/MP3
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
Wytrzyj płytę, aby była czysta i włóż ponownie.
Umieść system w miejscu znajdującym się z dala od
wibracji (na przykład na stabilnej podstawce).
Odsuń głośniki od systemu lub umieść je na
oddzielnych podstawkach. Przy dużej głośności drgania
głośników mogą powodować przeskakiwanie dźwięku.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszej
ścieżki.
Powróć do trybu normalnego odtwarzania, naciskając
kilkakrotnie PLAY MODE , aż zniknie zarówno
„PGM”, jak i „SHUF”.
Zaczynanie odtwarzania zabiera więcej czasu
niż zwykle.
Następujące płyty mogą wydłużyć czas potrzebny do
rozpoczęcia odtwarzania;
Płyta nagrana ze skomplikowaną strukturą drzewa.
Płyta nagrana w trybie wielosesyjnym.
Płyta, która nie została sfinalizowana (płyta, do której
mogą zostać dodane dane).
Płyta z wieloma folderami.
iPod/iPhone
Brak jest dźwięku.
Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest
prawidłowo podłączone.
Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone odtwarza
muzykę.
Wyreguluj głośność.
Dźwięk jest zniekształcony.
Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest
prawidłowo podłączone.
Zmniejsz głośność.
Nastaw „Korekcja dźwięku” na urządzeniu iPod/iPhone
na „Wył” lub „Bez korekcji”.
Nie działa iPod/iPhone.
Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest
prawidłowo podłączone.
Sprawdź, czy urządzenie iPod/iPhone posiada
najnowszą wersję oprogramowania. Jeśli nie, wykonaj
aktualizację urządzenia iPod/iPhone przed użyciem
razem z tym systemem.
Ponieważ operacje systemu są inne niż operacje iPod/
iPhone, nie można operować urządzeniem iPod/iPhone
przy użyciu przycisków na pilocie lub na urządzeniu
systemu. W takim wypadku użyj przycisków sterowania
na urządzeniu iPod/iPhone.
Nie można ładować urządzenia iPod/iPhone.
Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest
prawidłowo podłączone.
Można używać systemu jako ładowarki akumulatora
urządzenia iPod/iPhone, tylko kiedy system jest
włączony.
Głośność dzwonka iPhone nie zmienia się.
Nastaw głośność dzwonka na urządzeniu iPhone.
Urządzenie USB (z wyjątkiem modelu
północnoamerykańskiego)
Podłączone urządzenie iPod/iPhone lub USB
nie jest ładowane, gdy oba urządzenia są
jednocześnie podłączone.
Nie można ładować jednocześnie urządzenia iPod/
iPhone i urządzenia USB.
Urządzenie USB nie jest prawidłowo podłączone.
Wyłącz system, po czym podłącz z powrotem
urządzenie USB.
Występują szumy, dźwięk przeskakuje lub jest
zniekształcony.
Stacja radiowa DAB/DAB+ nie jest poprawnie
odbierana (tylko CMT-MX550i).
Sprawdź wszystkie podłączenia antenowe, po czym
wykonaj procedurę Automatycznego Przeszukiwania
DAB (zobacz „Odbiór stacji radiowej DAB/DAB+”).
Bieżący serwis DAB/DAB+ może nie być dostępny.
Naciśnij +/ , aby wybrać inny serwis.
W wypadku przeprowadzki do innej okolicy
niektóre programy/częstotliwości mogły się zmienić
i strojenie na zwykle odbierane programy może nie
być możliwe. Wykonaj procedurę Automatycznego
Przeszukiwania DAB i na nowo zarejestruj zawartość
oferty programowej. (Wykonanie tej procedury kasuje
wszystkie poprzednio zaprogramowane stacje.)
Aby poprawić odbiór z tunera
Wyłącz energię odtwarzacza CD, używając funkcji
zarządzania energią systemu. Domyślnie energia
odtwarzacza CD jest włączona.
Użyj przycisków na urządzeniu, aby wyłączyć energię
odtwarzacza CD.
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION , aby wybrać
funkcję CD.
2 Naciśnij   aby wyłączyć system.
3 Gdy „STANDBY” przestanie migać, naciśnij DISPLAY
, aby wyświetlić zegar, po czym naciśnij  ,
jednocześnie wciskając
+ , aż ukaże się „CD
POWER OFF”.
Wyłączenie energii odtwarzacza CD spowoduje
wydłużenie czasu dostępu. Aby włączyć energię
odtwarzacza CD, powtórz tę procedurę, aż pojawi się
„CD POWER ON”.
Wyłącz system, po czym podłącz z powrotem
urządzenie USB.
Dane muzyczne zawierają szumy lub zniekształcenia
dźwięku. Szumy mogły zostać wprowadzone w procesie
tworzenia danych muzycznych, z powodu stanu
komputera. Utwórz ponownie dane muzyczne.
W procesie kodowania plików użyto niskiej prędkości
bitów. Wyślij do urządzenia USB pliki zakodowane z
większą prędkością bitów.
Aby zresetować system do nastawień
fabrycznych
„Reading” jest wyświetlane przez długi czas
lub długo trwa oczekiwanie na rozpoczęcie
odtwarzania.
1 Odłącz i podłącz z powrotem przewód sieciowy, po
Proces odczytywania może trwać długo w
następujących przypadkach.
Na urządzeniu USB jest dużo plików i folderów.
Struktura plików jest bardzo skomplikowana.
Pojemność pamięci jest bardzo duża.
Pamięć wewnętrzna uległa fragmentaryzacji.
Błędne wyświetlenie
Ponownie wyślij dane muzyczne do urządzenia USB,
ponieważ dane zapisane na urządzeniu USB mogły
zostać uszkodzone.
Tylko znaki, które są zakodowane jako cyfry lub litery
mogą być wyświetlane przez ten system. Inne znaki nie
są prawidłowo wyświetlane.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Wyłącz system, następnie podłącz ponownie urządzenie
USB i włącz system z powrotem.
Sprawdź informacje o urządzeniach USB zgodnych
z tym systemem na stronach internetowych, których
adresy URL podane są w „Odtwarzanie pliku z
urządzenia USB”.
Urządzenie USB nie działa prawidłowo. Informacje o
sposobie radzenia sobie z tym problemem znajdziesz w
instrukcji obsługi urządzenia USB.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
Wyłącz system, następnie podłącz ponownie urządzenie
USB i włącz system z powrotem.
Sprawdź informacje o urządzeniach USB zgodnych
z tym systemem na stronach internetowych, których
adresy URL podane są w „Odtwarzanie pliku z
urządzenia USB”.
Naciśnij  , aby zacząć odtwarzanie.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszej
ścieżki.
Nastaw tryb odtwarzania na normalny tryb
odtwarzania.
Pliki nie mogą zostać odtworzone.
Plik audio nie ma rozszerzenia „.mp3”, „.wma” lub
„m4a”.
Dane nie są zapisane w formacie MP3/WMA/AAC.
Nośniki pamięci masowej USB sformatowane dla
systemu plików innego niż FAT16 lub FAT32 nie są
obsługiwane.*
Jeżeli korzystasz z nośnika pamięci masowej USB
podzielonego na partycje, odtwarzać można tylko pliki
znajdujące się na pierwszej partycji.
Pliki zakodowane lub chronione hasłem itp. nie mogą
być odtwarzane.
* System obsługuje FAT16 i FAT32, ale niektóre nośniki pamięci
masowej USB mogą nie obsługiwać tych wszystkich FAT. Ze
szczegółami zapoznaj się w instrukcji obsługi każdego nośnika
pamięci masowej USB lub skontaktuj się z producentem.
Tuner
Duży przydźwięk lub szumy, lub nie można
odbierać stacji. („TUNED” lub „STEREO” miga na
wyświetlaczu.)
Podłącz prawidłowo antenę.
Znajdź miejsce i kierunek zapewniające dobry odbiór,
po czym ponownie ustaw antenę.
Umieść anteny z daleka od kabli głośnikowych i
przewodu sieciowego, aby uniknąć przechwytywania
szumów.
Wyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się w
pobliżu.
Jeżeli system nadal nie działa prawidłowo, przywróć
system do nastawień fabrycznych.
Użyj przycisków na urządzeniu do zresetowania systemu
do domyśnych, fabrycznych nastawień.
czym włącz system.
2 Wciskając ENTER , naciśnij i przytrzymaj  
do chwili, gdy pokaże się „RESET”.
Wszystkie nastawienia skonfigurowane przez
użytkownika, takie jak zaprogramowane stacje
radiowe, programator i zegar zostaną usunięte.
Aby wyłączyć automatyczną funkcję stanu
gotowości
System posiada automatyczną funkcję stanu gotowości.
Funkcja ta powoduje, że system wchodzi automatycznie
w tryb gotowości po około 30 minutach bez żadnych
operacji lub bez wyprowadzania dźwięku.
Domyślnie funkcja automatycznego stanu gotowości jest
włączona.
Użyj przycisków na urządzeniu, aby wyłączyć funkcję
automatycznego stanu gotowości.
Wciśnij   gdy system jest włączony
i przytrzymaj, aż pojawi się „AUTO STBY OFF”.
Aby włączyć tę funkcję, powtórz procedurę, aż pojawi
się „AUTO STBY ON”.
Uwagi
„ AUTO STBY” pojawi się na wyświetlaczu na 2 minuty, zanim
system wejdzie w stan gotowości.
Funkcja automatycznego stanu gotowości nie działa w funkcji tunera
(FM/DAB), nawet jeśli została włączona.
System może nie wejść automatycznie w tryb gotowości
w następujących przypadkach:
podczas wykrywania sygnału audio.
podczas odtwarzania ścieżek lub plików audio.
gdy działa nastawiony Programator Odtwarzania lub Programator
Nocny.
Komunikaty
CD Over : Płyta doszła do końca w trakcie naciskania
  podczas odtwarzania lub pauzy.
Data Error : Próbowano odtworzyć nieodtwarzalny plik
na urządzeniu USB.
Error : Urządzenie USB nie mogło być rozpoznane lub
podłączone jest nieznane urządzenie.
LOCKED : Nie otwiera się taca płyty. Skontaktuj się z
najbliższym dealerem Sony.
No Device : Brak jest podłączonego urządzenia USB lub
podłączone urządzenie USB zostało zatrzymane.
No Disc : W odtwarzaczu nie ma płyty lub włożona płyta
nie może być odtwarzana.
No Memory : Wybrany jako źródło odtwarzania nośnik
pamięci nie jest włożony do urządzenia USB.
No Preset (tylko DAB/DAB+) : Brak jest
zaprogramowanych stacji.
No Service (tylko DAB/DAB+) : W danym kraju lub
regionie program DAB/DAB+ nie jest obsługiwany.
No Step : Wszystkie zaprogramowane ścieżki zostały
skasowane.
No Text (tylko DAB/DAB+) : Odbierany serwis nie
posiada informacji tekstowych.
No Track : W systemie nie ma nadającego się do
odtwarzania pliku na urządzeniu USB.
Not in Use : Próbowano wykonać pewną operację w
warunkach, w których wykonanie tej operacji jest
zabronione.
Not Supported : Podłączone jest nieobsługiwane
urządzenie USB.
Push STOP! : Naciśnięte zostało PLAY MODE 
podczas odtwarzania.
Step Full! : Próbowano zaprogramować więcej niż 25
ścieżek lub plików (kroków).
TIME NG! : Programator Odtwarzania ma nastawiony
taki sam rozpoczęcia i zakończenia.
Środki ostrożności
Płyty, które ten system MOŻE odtwarzać
Dźwiękowa CD
CD-R/CD-RW (pliki danych audio/MP3)
Płyty, których ten system NIE MOŻE odtwarzać
CD-ROM
CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie muzycznej
CD lub w formacie MP3 zgodnym z ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet
CD-R/CD-RW nagrane w formacie wieloseryjnym, nie
zakończone „zamknięciem sesji”
CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrywania,
porysowane lub brudne CD-R/CD‑RW, lub CD‑R/
CD-RW nagrane na niekompatybilnym urządzeniu
nagrywającym
CD-R/CD-RW, które zostały nieprawidłowo
sfinalizowane
Płyty zawierające pliki inne niż pliki MPEG 1 Audio
Layer-3 (pliki MP3)
Płyty o niestandardowych kształtach (na przykład
serce, kwadrat, gwiazda)
Płyty, na których jest taśma klejąca, z przyklejonym
papierem lub nalepką
Płyty z wypożyczalni lub używane, z przyklejoną
nalepką, wokół której są pozostałości kleju
Płyty z etykietami drukowanymi tuszem, który klei się
w dotyku
Uwagi dotyczące płyt
Przed odtwarzaniem wytrzyj płytę ściereczką, w
kierunku od środka ku brzegom.
Nie czyść płyt rozpuszczalnikami, takimi jak benzyna,
rozcieńczalnik ani dostępnymi w handlu środkami
czyszczącymi lub aerozolami antystatycznymi,
przeznaczonymi dla winylowych płyt długogrających.
Nie kładź płyt w miejscach nasłonecznionych, w
pobliżu źródeł ciepła takich jak przewody grzejne, a
także nie zostawiaj w samochodzie zaparkowanym na
słońcu.
O bezpieczeństwie
Jeżeli system nie będzie używany przez dłuższy
czas, odłącz zupełnie przewód sieciowy od gniazdka
ściennego. Gdy odłączasz urządzenie od sieci, zawsze
chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.
Jeżeli jakiś przedmiot lub płyn dostaną się do środka
systemu, odłącz system od sieci i przed ponownym
użyciem zwróć się o sprawdzenie systemu do
autoryzowanego personelu.
Przewód sieciowy może być wymieniony tylko w
autoryzowanym serwisie.
O wyborze miejsca
Nie stawiaj systemu w pozycji przechylonej, ani w
miejscach bardzo gorących, zimnych, zakurzonych,
brudnych, wilgotnych, nieposiadających dostatecznej
wentylacji, poddawanych wibracjom, nasłonecznionych
lub silnie naświetlonych.
Uważaj gdy stawiasz urządzenie lub głośniki na
powierzchniach pokrytych specjalnymi środkami (na
przykład woskiem, olejem, pastą), ponieważ może dojść
do wystąpienia plam lub odbarwienia.
Jeżeli system zostaje przeniesiony bezpośrednio
z zimnego miejsca w ciepłe, lub jeżeli zostaje
umieszczony w bardzo wilgotnym pokoju, wilgoć może
się skroplić na soczewce wewnątrz odtwarzacza CD,
powodując nieprawidłowe działanie systemu. W takiej
sytuacji wyjmij płytę i zostaw system włączony przez
około godzinę, aby wilgoć wyparowała.
O gromadzeniu się ciepła wewnątrz
Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest
normalne i nie jest powodem do niepokoju.
Jeżeli system jest używany w sposób ciągły z dużą
głośnością, nie dotykaj obudowy, ponieważ może być
gorąca.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
O kolumnach głośnikowych
Ten zespół głośników nie jest magnetycznie ekranowany,
więc obraz na pobliskich odbiornikach TV może zostać
magnetycznie zniekształcony. W takiej sytuacji wyłącz
TV, poczekaj od 15 do 30 minut i włącz z powrotem.
Jeżeli nie przyniesie to poprawy, przesuń głośniki z dala
od TV.
Czyszczenie obudowy
Czyść system miękką ściereczką lekko zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie używaj ostrych
myjek, proszku do szorowania ani rozpuszczalników
takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.
Dane techniczne
Urządzenie główne
Sekcja wzmacniacza
Model europejski:
Moc wyjściowa DIN (znamionowa): 25 W + 25 W (6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Ciagła moc wyjściowa śr. kw (odniesienia): 30 W + 30 W (6 omów przy
1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna (odniesienia): 30 W + 30 W (6 omów przy 1 kHz,
10% całk. znieksz. harm.)
Inne modele:
Moc wyjściowa DIN (znamionowa): 25 W + 25 W (6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Ciagła moc wyjściowa śr. kw (odniesienia): 30 W + 30 W (6 omów przy
1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wejście
AUDIO IN (gniazdo stereo mini): Czułość 700 mV, impedancja
47 kiloomów
Wyjścia
SPEAKERS: Akceptuje impedancję 6 omów
Sekcja odtwarzacza CD
System: System płyty kompaktowej i cyfrowego audio
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 44,6 µW
*Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm od powierzchni soczewki
obiektywu na bloku optycznym o przesłonie 7 mm.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz  20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: Ponad 90 dB
Zakres dynamiki: Ponad 90 dB
Sekcja tunera
Sekcja tunera FM:
Stereo FM, tuner superheterodynowy FM
Zakres strojenia:
Model północnoamerykański: 87,5 MHz  108,0 MHz (odstęp 100 kHz)
Inne modele: 87,5 MHz  108,0 MHz (odstęp 50 kHz)
Antena: Antena przewodowa FM
Złącza anteny: 75 omów nierównoważne
Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz
Sekcja DAB/DAB+ tunera (tylko CMT-MX550i):
Stereo FM, tuner superheterodynowy DAB/FM
Zakres częstotliwości*
Pasmo-III: 174,928 (5A) MHz  239,200 (13F) MHz
* Szczegółowe informacje, zobacz „Tabela częstotliwości DAB/DAB+”
poniżej.
Antena: Antena przewodowa DAB/FM
Złącze anteny: 75 omów, F żeńskie
Tabela częstotliwości DAB/DAB+ (Pasmo-III)
Częstotliwość
Etykieta
Częstotliwość
Etykieta
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
*Częstotliwości są na tym systemie wyświetlane do dwóch miejsc po
przecinku.
Sekcja iPod/iPhone
Kompatybilne modele urządzenia iPod/iPhone:
iPod touch 2. generacji
iPod touch 1. generacji
iPod classic 120 GB, 160 GB (2009)
iPod classic 160 GB (2007)
iPod classic 80 GB
iPod nano 5. generacji (kamera wideo)
iPod nano 4. generacji (wideo)
iPod nano 3. generacji (wideo)
iPod nano 2. generacji (aluminium)
iPod nano 1. generacji
iPod 5. generacji (wideo)
iPod 4. generacji (z kolorowym wyświetlaczem)
iPod 4. generacji
iPod mini
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
Sekcja USB (z wyjątkiem modelu północnoamerykańskiego)
Obsługiwana prędkość bitów:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Częstotliwości próbkowania:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Port
(USB): Rodzaj A, maksymalny prąd 500 mA
Głośnik
System głośników: System głośników 2-drożny, typu bass-reflex
Głośniki:
Niskotonowy 100 mm, typ stożkowy
Wysokotonowy 40 mm, typ stożkowy
Impedancja znamionowa: 6 omów
Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB.):
Model północnoamerykański: Około 140 mm × 240 mm × 200 mm
Inne modele: Około 150 mm × 240 mm × 220 mm
Masa: Około 2,0 kg netto każda kolumna
Ogólne
Zasilanie:
Model północnoamerykański: 120 V prądu zmiennego, 60 Hz
Inne modele: 220 V  240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Pobór mocy: 33 W
Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB.) (bez kolumn głośnikowych):
Około 309 mm × 122 mm × 247 mm
Masa (bez głośników): Około 2,9 kg
Dostarczone akcesoria: Pilot zdalnego sterowania (1), baterie R6 (rozmiar
AA) (2), antena przewodowa FM (1) (CMT-MX500i), antena przewodowa
DAB/FM (2) (CMT-MX550i), przewody głośników (2) (z wyjątkiem modelu
północnoamerykańskiego), podkładki pod kolumny głośnikowe (8), adaptery
doka dla modeli urządzenia iPhone (1 zestaw)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
W niektórych płytkach obwodów drukowanych używane są
bezhalogenowe środki zmniejszające palność.
Download PDF

advertising