Sony | CMT-X7CDB | Sony CMT-X7CDB Zestaw Hi-Fi z Wi-Fi/Bluetooth Instrukcja szybkiego uruchamiania

Najpierw przygotuj urządzenie i pilota
4-528-300-73(1)
Przygotowywanie pilota
Włączanie urządzenia
W pilocie została fabrycznie zainstalowana bateria. Przed pierwszym użyciem
pilota należy wyjąć arkusz izolacyjny przymocowany do uchwytu baterii.
 Podłącz przewód zasilający (wchodzi w skład zestawu) z tyłu urządzenia.
 Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.
 Naciśnij / na urządzeniu, aby włączyć urządzenie.
Osobisty system audio
Skrócona instrukcja obsługi
Pilot (tył)
Słuchanie muzyki przez sieć bezprzewodową
©2014 Sony Corporation Printed in China CMT-X7CD / CMT-X7CDB
Skrócona instrukcja obsługi wyjaśnia, jak
skonfigurować sieć bezprzewodową przy użyciu
aplikacji SongPal* i za jej pośrednictwem słuchać
muzyki na urządzeniach Xperia™/iPhone.
Xperia
Aby słuchać muzyki na urządzeniu
Xperia
ÔÔInformacje na tej stronie.
W przypadku innych telefonów z systemem
Android, wykonaj kroki od 1 do 4 na tej stronie, by
połączyć je z siecią Wi-Fi.
iPhone
Aby słuchać muzyki na urządzeniu
iPhone
ÔÔInformacje na odwrocie.
Xperia
Łączenie z siecią bezprzewodową przy użyciu aplikacji SongPal
1
2
3
4
Sprawdź, czy telefon Xperia jest połączony z
siecią bezprzewodową.
Zainstaluj aplikację SongPal na telefonie
Xperia, a następnie ją uruchom.
Nawiąż połączenie BLUETOOTH pomiędzy
urządzeniem a telefonem Xperia, postępując
zgodnie z instrukcjami na ekranie aplikacji.
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi, postępując
zgodnie z instrukcjami na ekranie aplikacji.
Zapisz identyfikator SSID i hasło routera w miejscu
poniżej.
Wyszukaj „SongPal” w Sklepie
Google Play™.
Do znaku N na urządzeniu przytknij telefon Xperia.
Parowanie zakończy się za około minutę.
Przytrzymaj go, aż
telefon Xperia
zareaguje.
Wprowadź hasło z kroku 1, a
następnie dotknij przycisk
[OK].
SSID:
Hasło:
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji
obsługi routera.
Po uruchomieniu aplikacji SongPal postępuj
zgodnie z instrukcjami na jej ekranie.
* SongPal to aplikacja umożliwiająca sterowanie
szeregiem urządzeń audio Sony przy użyciu
smartfona/iPhone.
Jeżeli w telefonie Xperia nie jest dostępny
interfejs NFC
Odtwórz muzykę.
(aplikacja
Uruchom
[WALKMAN®])* na
telefonie Xperia.
* i wybierz
Naciśnij
[SONY:CMT-X7××], a
następnie rozpocznij
odtwarzanie.
Użyj pilota, aby ustawić urządzenie w tryb
parowania. Stan urządzenia jest wyświetlany w
okienku wyświetlacza.
Okienko wyświetlacza
FUNCTION
MENU
/
(wprowadź)
* Telefon Xperia może nie zawierać aplikacji [WALKMAN®].
W takim przypadku funkcji nie można użyć.
Interfejs aplikacji może ulec zmianie bez
powiadomienia.
Jeśli twój telefon Xperia nie obsługuje funkcji NFC,
patrz: Jeżeli w telefonie Xperia nie jest dostępny
interfejs NFC.
5
Połączenie jest
nawiązywane w około
dwie minuty. Po
nawiązaniu połączenia
w
zapala się symbol
okienku wyświetlacza.
Naciśnij  na
urządzeniu, by je wyłączyć
i uruchom je ponownie.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
Naciśnij przycisk FUNCTION na pilocie, aby wybrać
opcję „BT AUDIO”.
Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
Dwukrotne naciśnięcie MENU anuluje wykonanie
operacji.
Naciśnij / na pilocie, aby wybrać opcję „BT MENU”,
(wprowadź) na pilocie.
a następnie naciśnij
Nawiąż połączenie
BLUETOOTH na telefonie
Xperia.
Naciśnij [Open the
Bluetooth setting
screen].
Naciśnij [SONY:CMTX7××(Bluetooth)].
Parowanie zakończy się za
około minutę.
Naciśnij / na pilocie, aby wybrać opcję „PAIRING”,
(wprowadź) na pilocie.
a następnie naciśnij
Podczas odtwarzania muzyki w okienku wyświetlacza
wyświetlany jest napis „HOME NET”.
Naciśnij / na pilocie, aby wybrać opcję „OK”, a
(wprowadź) na pilocie.
następnie naciśnij
* Urządzenie Xperia może wymagać wyłączenia opcji
[Aut. wybór opcji bezprzewod.] na ekranie
[Ustawienia funkcji Throw].
Szczegółowe informacje można znaleźć w
Podręczniku użytkownika urządzenia Xperia.
Gdy w okienku wyświetlacza miga napis „PAIRING”,
urządzenie przechodzi w tryb parowania.
Przejdź do kroku 4.
iPhone
Łączenie z siecią bezprzewodową przy użyciu aplikacji SongPal
1
2
3
4
Sprawdź, czy telefon iPhone jest połączony z
siecią bezprzewodową.
Zainstaluj aplikację SongPal na telefonie
iPhone, a następnie ją uruchom.
W urządzeniu wybierz tryb parowania.
Nawiąż połączenie BLUETOOTH na telefonie
iPhone.
Wyszukaj „SongPal” w sklepie
App Store.
Użyj pilota, aby ustawić urządzenie w tryb
parowania. Stan urządzenia jest wyświetlany w
okienku wyświetlacza.
Okienko wyświetlacza
FUNCTION
MENU
Po uruchomieniu aplikacji SongPal postępuj
zgodnie z instrukcjami na jej ekranie.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
/
(wprowadź)
Naciśnij przycisk FUNCTION na pilocie, aby wybrać
opcję „BT AUDIO”.
Dwukrotne naciśnięcie MENU anuluje wykonanie
operacji.
Naciśnij / na pilocie, aby wybrać opcję „BT MENU”,
(wprowadź) na pilocie.
a następnie naciśnij
Naciśnij / na pilocie, aby wybrać opcję „PAIRING”,
(wprowadź) na pilocie.
a następnie naciśnij
Naciśnij / na pilocie, aby wybrać opcję „OK”, a
(wprowadź) na pilocie.
następnie naciśnij
Gdy w okienku wyświetlacza miga napis „PAIRING” ,
urządzenie przechodzi w tryb parowania.
5
6
Uruchom aplikację SongPal na telefonie
iPhone.
Odtwórz muzykę.
Po wyświetleniu
następującego ekranu
naciśnij [OK].
Naciśnij [Allow]. Połączenie
jest nawiązywane w około
dwie minuty. Po nawiązaniu
połączenia zapala się
w okienku
symbol
wyświetlacza.
Naciśnij  na urządzeniu,
by je wyłączyć i uruchom je
ponownie.
Włącz BLUETOOTH.
Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
Naciśnij [SONY:CMTX7××(Bluetooth)].
Parowanie zakończy się za
około minutę.
Naciśnij [Settings] 
[Bluetooth].
Zamknij aplikację
SongPal na telefonie
iPhone, a następnie
przesuń palec po ekranie
z dołu do góry, aby
wyświetlić Centrum
sterowania.
Naciśnij
[AirPlay],
wybierz
[SONY:CMT-X7××], a
następnie rozpocznij
odtwarzanie.
Podczas odtwarzania muzyki w
okienku wyświetlacza
wyświetlany jest napis
„AirPlay”.
Interfejs aplikacji może ulec zmianie bez
powiadomienia.
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego przy użyciu przycisku WPS na routerze bezprzewodowej sieci LAN
1
2
3
Sprawdź, czy kabel sieciowy (LAN) (nie
wchodzi w skład zestawu) jest odłączony od
urządzenia, a następnie włącz urządzenie.
Wykonując opisaną poniżej procedurę,
przełącz urządzenie w tryb WPS.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS* przez
ponad 3 sekundy.
Wskaźnik trybu gotowości
MENU
/
(wprowadź)
Po około dwóch minutach wskaźnik trybu
gotowości zapali się na zielono, a symbol
zacznie migać w okienku wyświetlacza.
Naciśnij przycisk MENU na
pilocie.
Dwukrotne naciśnięcie MENU
anuluje wykonanie operacji.
Naciśnij / na pilocie, aby
wybrać opcję „NETWORK”, a
następnie naciśnij
(wprowadź) na pilocie.
Naciśnij / na pilocie, aby
wybrać opcję „WPS”, a
następnie naciśnij
(wprowadź) na pilocie.
Po wyświetleniu „OK” w
okienku wyświetlacza naciśnij
(wprowadź) na pilocie.
SongPal - informacje
Ustawienia dźwięku
Dźwięk można dostosować w prosty sposób lub
użyć zalecanego przez firmę Sony ustawienia „CA+”.
Device Select
Wybierz urządzenie zgodne z SongPal.
Ekran główny
Zawiera funkcje wybranego urządzenia,
usługi muzyczne i aplikacje zainstalowane
na smartfonie/telefonie iPhone.
Ustawienia podłączonego urządzenia
Wyświetlane są różne ustawienia dźwięku/
sieci. To menu można wyświetlić z poziomu
dowolnego ekranu, przeciągając w prawo.
Miniodtwarzacz
Sterowanie wybraną funkcją.
Usługa muzyczna
Korzystaj z wielu usług muzycznych.
Sterowanie urządzeniami w sieci domowej
Za pomocą sieci można odtwarzać muzykę
zapisaną w komputerze lub na serwerze DLNA.
Funkcje dotyczące dysku CD w urządzeniu lub
urządzenia podłączonego za pomocą portu
USB
Po podłączeniu urządzenia do portu USB można
odtwarzać dyski CD lub słuchać muzyki.
Przez kilkadziesiąt sekund w okienku wyświetlacza
będzie migał napis „WPS”, a następnie „CONNECT”.
.
Po nawiązaniu połączenia zaświeci się raz
* Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN.
W okienku wyświetlacza zacznie
migać napis „WPS”.
Połączenie Wi-Fi można także nawiązać przy użyciu komputera PC lub użyć sieci przewodowej. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.
Rozwiązania, które można obsługiwać za pomocą
SongPal są uzależnione od podłączonego
urządzenia.
Specyfikacja i wygląd aplikacji mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
Download PDF

advertising