Sony | CMT-G2BNIP | Sony CMT-G2BNiP Instrukcja obsługi

Micro HI-FI
Component System
Informacje i czynności
wstępne
Połączenia sieciowe
Obsługa
Instrukcja obsługi
Dodatkowe informacje
Rozwiązywanie problemów
Środki ostrożności/Dane
techniczne
CMT-G2NiP/G2BNiP
Dla klientów w Europie
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru,
nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami,
serwetkami, zasłonami itp. Nie
stawiaj także na aparacie źródeł
nieosłoniętego ognia, na przykład
zapalonych świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie narażaj
tego aparatu na zamoczenie lub
ochlapanie i nie stawiaj na
aparacie naczyń wypełnionych
płynem, takich jak wazony.
Ponieważ główna wtyczka służy
do odłączenia urządzenia od
źródła prądu, podłącz urządzenie
do łatwo dostępnego gniazda
zasilania. Jeżeli zauważysz
jakiekolwiek nieprawidłowości w
pracy urządzenia, natychmiast
odłącz główną wtyczkę od gniazda
zasilania.
Nie ustawiaj urządzenia w
zamkniętej przestrzeni, takiej jak
biblioteczka lub wbudowana
szafka.
Nie narażaj baterii ani urządzenia,
w którym znajdują się baterie na
oddziaływanie nadmiernie
wysokiej temperatury, której
źródłem jest światło słoneczne,
ogień itp.
Urządzenie nie jest odłączone od
źródła prądu dopóki jest
podłączone do gniazdka
ściennego, nawet jeżeli samo
urządzenie jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE
Używanie instrumentów
optycznych do tego urządzenia
jest niebezpieczne dla oczu.
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest jako
PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Niniejsze oznaczenie
znajduje się z tyłu obudowy.
2PL
Konieczne jest użycie prawidłowo
ekranowanych i uziemionych
kabli i gniazd do połączenia z
komputerami głównymi i/lub z
urządzeniami peryferyjnymi.
Należy używać akumulatora
określonego typu. Użycie innego
akumulatora może grozić
pożarem lub obrażeniami.
Uwaga przeznaczona dla
klientów: poniższe
informacje dotyczą tylko
sprzętu znajdującego się w
sprzedaży w krajach
stosujących dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej, uprawnionym
do dokonywania i potwierdzania
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa
58. W sprawach serwisowych i
gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w
osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych,
lub z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza,
że ten rodzaj sprzętu jest zgodny z
zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC.
Ze szczegółowymi informacjami
można zapoznać się pod
poniższym URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ten produkt jest przeznaczony do
użycia w następujących krajach:
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES,
FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL,
NO, PL, PT, RO, SE, SK
Informacje dla klientów
używających niniejszego
produktu w następujących
krajach:
Norwegia:
Używanie tego urządzenia
radiowego jest niedozwolone na
obszarze o promieniu 20 km od
centrum Ny-Alesund, Svalbard w
Norwegii.
Francja:
Funkcja WLAN tego Micro HI-FI
Component System powinna być
używana wyłącznie wewnątrz
budynków.
Używanie funkcji WLAN tego
Micro HI-FI Component System
na zewnątrz budynków jest
zabronione na terytorium Francji.
Pamiętaj o wyłączeniu funkcji
WLAN tego Micro HI-FI
Component System, zanim w
jakikolwiek sposób zaczniesz
używać go na zewnątrz budynków.
(Decyzja ART. 2002-1009 zgodnie
ze zmianami dokonanymi Decyzją
ART. 03-908, dotycząca
ograniczeń w używaniu
częstotliwości radiowych.)
Włochy:
Używanie sieci RLAN jest
określone następującymi
przepisami:
– do użytku prywatnego, przez
dekret z dnia 1.8.2003, nr 259
(„Przepisy komunikacji
elektronicznej”). Artykuł 104
określa, kiedy wymagane jest
uzyskanie ogólnego zezwolenia,
a artykuł 105 określa sytuacje, w
których dopuszczalne jest
swobodne użytkowanie;
– w przypadku oferowania
publicznego dostępu sieci
RLAN do sieci i usług
telekomunikacyjnych, przez
dekret ministerialny z dnia
28.5.2003 z załącznikami oraz
artykuł 25 (ogólne zezwolenia
na sieci i usługi do komunikacji
elektronicznej) opisane w
Przepisach komunikacji
elektronicznej.
Pozbycie się
zużytego
sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno
się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu,
należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii
może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu
(Pb) są dodawane, jeśli bateria
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w których
ze względu na bezpieczeństwo,
poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić
wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana,
należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii,
prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów
lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
3PL
Informacje wstępne na temat
urządzenia
Ochrona praw autorskich
Nie wolno używać danych muzycznych bez
zgody posiadacza praw autorskich, chyba że
chodzi wyłącznie o użytek prywatny.
Ilustracje użyte w niniejszej
instrukcji
Ilustracje i ekrany wykorzystane w niniejszej
instrukcji w rzeczywistości mogą być inne.
Jeśli jednak dany model posiada inne funkcje,
w instrukcji umieszczono również odpowiednie
ilustracje, pomocne w zrozumieniu ich
działania.
Korzystanie z niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja wyjaśnia zasady obsługi
urządzenia głównie za pomocą przycisków na
pilocie zdalnego sterowania. Przyciski na
urządzeniu głównym — mające takie same lub
podobne nazwy do tych na pilocie zdalnego
sterowania — mogą być używane do
wykonywania tych samych czynności.
Usługi dostępne w przypadku
połączenia z Internetem
Należy pamiętać, że usługi internetowe mogą
ulec zmianie lub zostać zakończone bez
uprzedzenia.
Usterki występujące podczas normalnego
użytkowania urządzenia będą naprawiane
przez firmę Sony w oparciu o warunki
zdefiniowane w ograniczonej gwarancji
tego urządzenia. Firma Sony nie odpowiada
jednak za żadne skutki wynikłe z awarii
odtwarzania z powodu uszkodzenia lub
usterki urządzenia.
4PL
Spis treści
Informacje wstępne na temat urządzenia ................................................ 4
Cechy urządzenia.................................................................................... 8
Słuchanie muzyki z różnych źródeł ...................................................... 8
Używanie urządzenia z urządzeniami DLNA ......................................... 8
Przesyłanie strumieniowe muzyki z programu iTunes przy
wykorzystaniu AirPlay................................................................... 9
Informacje i czynności wstępne
Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów.............................................. 10
Opis części i elementów sterowania...................................................... 11
Urządzenie główne ......................................................................... 11
Pilot .............................................................................................. 12
Wprowadzanie znaków ................................................................... 14
Obsługa menu/listy ......................................................................... 15
Przygotowanie urządzenia, pilota zdalnego sterowania i głośników...... 16
Podłączanie anten, przewodów głośnikowych i przewodu
zasilającego .............................................................................. 16
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania........................................... 18
Zakładanie podkładek pod głośniki ................................................... 18
Używanie urządzeń iPod/iPhone ...................................................... 19
Konfigurowanie anteny bezprzewodowej sieci LAN ............................. 19
Wprowadzanie podstawowych ustawień .............................................. 20
Włączanie urządzenia ..................................................................... 20
Ustawianie zegara .......................................................................... 20
Wyłączanie funkcji automatycznego trybu gotowości .......................... 21
Połączenia sieciowe
Podłączanie urządzenia do sieci domowej ........................................... 22
Sprawdzanie otoczenia bezprzewodowej domowej sieci LAN .............. 23
Wyszukiwanie punktu dostępowego i konfigurowanie sieci
bezprzewodowej (metoda wyszukiwania punktu dostępowego) ....... 23
Konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą punktu dostępowego
zgodnego z WPS ....................................................................... 25
Konfigurowanie sieci przewodowej ................................................... 27
5PL
Obsługa
Odtwarzanie płyty CD/MP3 ...................................................................30
Słuchanie radia ......................................................................................32
Dostrajanie stacji radiowej ...............................................................32
Programowanie stacji radiowych ......................................................33
Ręczne początkowe wyszukiwanie stacji DAB ....................................34
Słuchanie muzyki z odtwarzaczy iPod i telefonów iPhone .....................35
Odtwarzanie pliku z urządzenia USB .....................................................36
Słuchanie muzyki zapisanej na serwerze ...............................................38
Konfigurowanie serwera ..................................................................38
Odtwarzanie muzyki zapisanej na serwerze ........................................42
Słuchanie usług muzycznych.................................................................44
Programowanie stacji ......................................................................45
Słuchanie różnych usług muzycznych ...............................................46
Korzystanie z funkcji PARTY STREAMING ............................................47
Uruchomienie funkcji PARTY............................................................47
Dołączanie do funkcji PARTY ...........................................................48
Korzystanie z AirPlay .............................................................................49
Aktualizacja oprogramowania ...............................................................51
Słuchanie muzyki z urządzeń zewnętrznych ..........................................53
Odtwarzanie w różnych trybach ............................................................54
Odtwarzanie z powtarzaniem ...........................................................54
Odtwarzanie w kolejności losowej lub zaprogramowanej .....................55
Tworzenie własnego programu .........................................................55
Wyszukiwanie elementów za pomocą słów kluczowych .......................56
Dodatkowe informacje
Konfigurowanie funkcji związanych z obsługą sieci...............................58
Sprawdzanie ustawień sieciowych ....................................................58
Ustawianie sieciowego trybu gotowości ............................................58
Konfigurowanie uprawnień dostępu automatycznego..........................59
Konfigurowanie funkcji PARTY STREAMING ......................................60
Zmiana nazwy urządzenia ................................................................61
Zmiana ustawień dźwięku......................................................................62
Regulacja tonów niskich i wysokich ...................................................62
Korzystanie z timerów............................................................................63
Korzystanie z timera zasypiania ........................................................63
Korzystanie z timera odtwarzania ......................................................64
Zmiana ustawień wyświetlacza .............................................................65
6PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów................................................................... 67
Komunikaty ................................................................................... 75
Środki ostrożności/Dane techniczne
Środki ostrożności ................................................................................ 77
Dane techniczne.................................................................................... 79
Modele iPod/iPhone zgodne z tym urządzeniem................................... 82
Słowniczek ............................................................................................ 83
Indeks.................................................................................................... 85
7PL
Cechy urządzenia
Słuchanie muzyki z różnych źródeł
Urządzenie umożliwia słuchanie muzyki z różnych źródeł, zawierających wiele utworów
muzycznych. Urządzenie umożliwia obsługę następujących źródeł dźwięku.
Usługi muzyczne przez Internet
Urządzenie
Urządzenie zewnętrzne
Serwer
FM/AM/DAB*
CD
Urządzenie USB
iPod/ iPhone
* Funkcja DAB jest dostępna tylko dla CMT-G2BNiP.
Używanie urządzenia z urządzeniami DLNA
Opisywane urządzenie jest zgodne ze standardem DLNA. Używając urządzenia z innymi urządzeniami
DLNA, można słuchać muzyki na różne sposoby. Podłączenie do innych urządzeń DLNA umożliwia
słuchanie muzyki zapisanej na serwerze, nawet jeśli wszystkie znajdują się w różnych pomieszczeniach.
Ponadto funkcja PARTY STREAMING urządzenia umożliwia jednoczesne odtwarzanie muzyki na
innych urządzeniach wyposażonych w funkcję PARTY STREAMING* (strona 47). Można użyć
wszystkich dostępnych funkcji urządzenia jako źródła dźwięku dla funkcji PARTY STREAMING.
* Dostępność urządzeń zgodnych z funkcją PARTY STREAMING zależy od kraju lub regionu. Szczegółowe
informacje na temat dostępnych urządzeń można uzyskać u przedstawiciela firmy Sony.
Urządzenie
Przesyłanie muzyki/
PARTY STREAMING
Informacje o DLNA
DLNA to skrót od Digital Living Network Alliance. To nazwa organizacji, która określa wytyczne (wytyczne
DLNA). To także nazwa metody, która umożliwia urządzeniom w domu współdzielenie zawartości cyfrowej
(takiej jak dane muzyczne, dane obrazów itp.) przez sieć domową.
8PL
Przesyłanie strumieniowe muzyki z programu iTunes przy
wykorzystaniu AirPlay
Korzystając z sieci bezprzewodowej, użytkownik może odtwarzać muzykę na urządzeniach z
systemem iOS, takich jak iPhone, iPod touch, iPad lub w Bibliotece iTunes na komputerze z
systemem operacyjnym iOS.
PC
iPhone/iPod touch/iPad
9PL
Informacje i czynności wstępne
Sprawdzenie dostarczonych
akcesoriów
Pilot (1)
Podkładki pod głośniki (8)
Antena przewodowa FM (1)*
Baterie R6 (rozmiar AA) (2)
Antena ramowa AM (1)
Sieciowy przewód zasilający (1)
Modele przeznaczone na rynek europejski (oprócz
modelu przeznaczonego na rynek brytyjski)
Antena przewodowa DAB (1) (tylko
CMT-G2BNiP)*
Model przeznaczony na rynek brytyjski
Model przeznaczony na rynek australijski
Przewody głośnikowe (2)
Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1)
Ta instrukcja zawiera pełne objaśnienie
poszczególnych ustawień, a także opis
czynności i procedury połączenia
sieciowego.
Instrukcja zawiera również uwagi,
dotyczące bezpiecznego korzystania z
urządzenia.
Skrócona instrukcja instalacji (1)
Niniejsza instrukcja zawiera opis
konfiguracji połączeń sieciowych i
korzystania z funkcji, jakich można używać
po ich nawiązaniu.
* Kształt wtyczki antenowej może się różnić od tej
przedstawionej na ilustracjach w zależności od regionu.
W razie braku lub uszkodzenia jakichkolwiek
akcesoriów należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem firmy Sony.
10PL
Opis części i elementów sterowania
Informacje i czynności wstępne
Urządzenie główne
A Przycisk ?/1 (zasilanie)
Służy do włączania i wyłączania zasilania
(strona 20).
B Kontrolka STANDBY
Następujący kolor informuje o stanie
zasilania urządzenia.
Kolor
Stan
urządzenia
Sieciowy
tryb
gotowości
Zielony
Wł.
Wł./Wył.
Bursztynowy Wył.
Wł.
Czerwony
Wył.
Wył.
C Okienko wyświetlacza
Szczegółowe informacje na temat
zawartości wyświetlacza można znaleźć na
str. 65.
D Przycisk Z
Służy do otwarcia lub zamknięcia tacy płyty
(strona 30).
E Przycisk NX (odtwarzanie/pauza)
Służy do uruchomienia lub wstrzymania
odtwarzania.
F Przyciski TUNE +/–
Służą do dostrojenia do żądanej stacji.
Przyciski ./> (ścieżka do przodu/
ścieżka do tyłu)
Służą do wyboru ścieżki lub pliku.
Przyciski m/M (przewijanie do
przodu/przewijanie do tyłu)
Służą do wyszukiwania wybranego miejsca
w ścieżce lub w pliku.
Przyciski M/m
Służą do wyboru pozycji, która jest
wyświetlana na wyświetlaczu.
Przycisk ENTER
Służy do zatwierdzania wybranego
elementu lub ustawienia.
G Przycisk OPTIONS
Służy do wyświetlania menu opcji
(strona 41).
Opcje menu różnią się w zależności od
wybranej funkcji.
H Przycisk BACK
Służy do powrotu do poprzedniego ekranu.
I Taca płyty
Służy do załadowania płyty (strona 30).
11PL
J Port
(USB)
Służy do podłączenia zgodnego urządzenia
USB (strony 36, 37).
N Regulacja VOLUME
Służy do regulacji głośności.
K Gniazdo PHONES
Służy do podłączenia słuchawek.
P Przycisk x (stop)
Służy doi zatrzymania odtwarzania.
O Czujnik zdalnego sterowania
L Pokrętło BASS/TREBLE
M Pokrętło FUNCTION
Służy do wyboru funkcji (strona 31).
Pilot
A Przycisk DISPLAY
Służy do wyświetlania różnych informacji o
czasie, takich jak czas ścieżki, godzina itp.
(strony 21, 33, 43, 45, 65).
Służy do szyfrowania i ujawniania klucza
zabezpieczeń (strona 24).
B Przycisk SLEEP
Służy do ustawiania lub potwierdzania
ustawienia timera zasypiania (strona 63).
C Przyciski wyboru funkcji
• Przycisk HOME NETWORK (strony 23,
26, 26, 28, 42, 58, 59, 60)
• Przycisk MUSIC SERVICES (strony 44,
45, 46)
• Przycisk AirPlay (strona 49)
• Przycisk USB (strony 36, 55)
• Przycisk CD (strony 30, 55)
• Przycisk TUNER (strony 32, 34)
• Przycisk FUNCTION +/–
D Przycisk PLAY MODE
Służy do wyboru trybu odtwarzania
(strony 30, 36, 43, 55).
Przycisk REPEAT
Służy do wielokrotnego odtwarzania płyty,
utworów z urządzenia USB, pojedynczej
ścieżki lub pliku (strony 30, 36, 43, 54).
12PL
E Przyciski numeryczne/tekstowe*
Służy do wyboru stacji wg odpowiadającego
jej numeru (strona 33).
Służy do wybrania żądanej litery (ABC,
DEF itd.) podczas wprowadzania znaków
(strony 14, 15, 56).
Przycisk CLEAR
Służy do skasowania litery (strona 14).
Służy do usunięcia zaprogramowanej
ścieżki lub pliku (strona 55).
Przycisk CHARACTER
Służy do wyboru typu znaku (strona 14).
F Przycisk MEMORY
Służy do programowania stacji FM/AM,
DAB/DAB+ (tylko CMT-G2BNiP)
(strona 33) lub usług muzycznych
(strona 45).
G Przyciski M/m
Służą do wyboru pozycji, która jest
wyświetlana na wyświetlaczu (strony 14,
15).
Przyciski </,
Służą do przesuwania kursora podczas
wprowadzania znaków (strona 14).
Służą do wyboru poprzedniego lub
następnego znalezionego elementu podczas
wyszukiwania za pomocą słów kluczowych
(strona 56).
Przycisk ENTER
Służy do zatwierdzania wybranego
elementu lub ustawienia (strony 14, 15).
H Przycisk BACK
Służy do powrotu do poprzedniego ekranu.
I Przyciski ./>
Służą do skoku do początku ścieżki
(strony 33, 35, 43, 55).
Służą do wyboru ścieżki lub pliku
(strony 30, 36).
Przyciski +/–
Służą do wyboru stacji radiowej (strony 32,
33).
Przyciski
(folder) +/–
Służą do wyboru folderu (strony 30, 36, 55).
J Przyciski obsługowe
Służą także do wykonywania
podstawowych operacji we wszystkich
funkcjach.
• Przycisk X (pauza) (strony 30, 35, 36, 43)
K Przycisk PARTY
Służą do obsługi funkcji PARTY
STREAMING. Naciśnij i przytrzymaj
przycisk, aby uruchomić lub zamknąć
funkcję PARTY (strony 47, 48).
L Przycisk Z (OTWARCIA/ZAMKNIĘCIA)
Służy do otwarcia lub zamknięcia tacy płyty
(strona 30).
M Przycisk ?/1 (zasilanie)
Służy do włączania i wyłączania zasilania
(strony 20, 64).
N Przycisk FM MODE
Służy do wyboru trybu odbioru FM (mono
lub stereo) (strona 33).
Informacje i czynności wstępne
Przycisk
(odwrócenie kolejności)
Służy do zmiany (odwrócenia) kolejności
znaków przypisanych do przycisków
numerycznych/tekstowych (strona 14).
• Przycisk x (stop) (strony 30, 32, 36, 43)
• Przycisk N* (strony 30, 35, 36, 43, 54,
55)
• Przyciski m/M (przewijanie do
przodu/przewijanie do tyłu) (strony 30,
35, 36))
O Przycisk TUNING MODE
Służy do wyboru trybu strojenia (strony 32,
33).
P Przycisk ALPHABET SEARCH
Służy do wyszukiwania elementów za
pomocą słów kluczowych (strony 43, 45,
56).
Q Przycisk TREBLE
Służy do sterowania dźwiękiem (strona 62).
Przycisk BASS
Służy do sterowania dźwiękiem (strona 62).
R Przycisk TIMER MENU
Służy do wyświetlania menu timera (strony
21, 64).
S Przycisk MUTING
Służy do tymczasowego wyłączania
dźwięku. Naciśnij ponownie przycisk, aby
przywrócić dźwięk.
T Przyciski VOLUME +*/–
Służą do regulacji głośności (strony 35, 53,
64).
U Przycisk OPTIONS
Służy do wyświetlania menu opcji (strony
15, 23, 26, 26, 28, 34, 36, 42, 43, 45, 58, 59,
60).
(Dostępny tylko po wybraniu funkcji DAB,
USB, Sieć domowa i Usługi muzyczne.)
* Gwiazdka (*) oznacza przyciski, mające wypustkę
(przycisk z cyfrą „5”, przycisk VOLUME + i
przycisk N (odtwarzanie)).
13PL
Wprowadzanie znaków
2
Wprowadzanie znaków może być konieczne
podczas niektórych czynności
konfiguracyjnych, np. ustawień sieciowych.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych
znaków można znaleźć w punkcie „Lista
wprowadzanych znaków” (strona 15).
Naciskaj odpowiednie przyciski
numeryczne/tekstowe, aby wybrać
żądane znaki.
Naciskaj kolejno przycisk z literą (ABC,
DEF itd.) aż do pojawienia się żądanego
znaku.
Aby wpisywać znaki interpunkcyjne (np.
!, ?) i inne symbole (np. #, %), wybierz
rodzaj znaku „abc” lub „ABC”, a
następnie naciskaj kolejno 0 lub 1
przycisku numerycznego/tekstowego.
3
Naciśnij przycisk ENTER, aby
zapisać tekst.
Inne czynności
Przyciski
numerycznne/
tekstowe
Przykładowe wyszukiwanie elementów za
pomocą słowa kluczowego:
AKursor (bieżąca pozycja)
BSymbol oznaczający koniec tekstu
CBieżąca pozycja kursora/liczba wpisanych
znaków
DRodzaj znaku
1
Naciskaj wielokrotnie przycisk
CHARACTER, aby wybrać żądany
rodzaj znaku.
Każde naciśnięcie przycisku zmienia
rodzaj znaków i cyfr w następujące
kolejności „abc” (małe litery i cyfry) t
„ABC” (duże litery i cyfry) t „123”
(cyfry).
14PL
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Skasować
wprowadzony znak
Naciśnij CLEAR.
Odwrócić kolejność
znaków
przypisanych do
przycisków
numerycznych/
tekstowych
Naciśnij
.
Na przykład wielokrotne
naciskanie przycisku nr 2
zwykle wyświetla „A”,
„B”, „C” i „2”. Natomiast
naciśnięcie tego przycisku
zmieni kolejność na „2”,
„C”, „B” i „A”.
Przywrócić stan
poprzedni
Naciśnij BACK.
Przesunąć kursor
Naciśnij </, aby
przesunąć kursor w lewo
lub w prawo. Naciśnij
M/m, aby przesunąć
kursor na początek lub na
koniec tekstu.
Lista wprowadzanych znaków
Poniższa tabela zawiera znaki i cyfry, które
można wpisywać w poszczególnych rodzajach
(„abc”, „ABC” lub „123”). Można sprawdzić,
jakie znaki, cyfry i symbole są przypisane do
poszczególnych przycisków numerycznych/
tekstowych.
ABC
123
1
.,!@´`:;()
[]{}<>1
.,!@´`:;()
[]{}<>1
1
2
abc2
ABC2
2
3
def3
DEF3
3
4
ghi4
GHI4
4
5
jkl5
JKL5
5
6
mno6
MNO6
6
7
pqrs7
PQRS7
7
8
tuv8
TUV8
8
9
wxyz9
WXYZ9
9
0
/\|–~=_+
#$%&^“*
?
(spacja)
0
/\|–~=_+
#$%&^“
*?
(spacja) 0
0
A Nazwa ustawienia lub nazwa funkcji
B Aktualnie wybrana opcja
C Wskazuje, że na danym poziomie jest więcej
poziomów podrzędnych
2
Naciśnij ENTER.
Wybrana opcja jest stosowana lub
wykonywana. Powtarzaj punkty 1 i 2, jeśli
zostaną wyświetlone menu lub lista dla
następnego poziomu.
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Przewijać zawartość
ekranu
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk M/m.
Powrócić do
poprzedniego
poziomu menu
Naciśnij BACK.
Anulować operację
w menu
Naciśnij OPTIONS.
Informacje i czynności wstępne
Przycisk abc
numeryczny/
tekstowy
Obsługa menu/listy
Zawartość opcji menu lub listy zależy od opcji
ustawienia i wybranego źródła dźwięku.
1
Po wyświetlaniu menu lub listy opcji
naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądaną opcję.
15PL
Przygotowanie urządzenia, pilota
zdalnego sterowania i głośników
Podłączanie anten, przewodów głośnikowych i przewodu
zasilającego
1
lub
4
2
Czarny
5
3
lub
OSTRZEŻENIE
NIE podłączać przewodu
zasilającego do gniazda
ściennego przed wykonaniem
wszystkich pozostałych połączeń.
A Do gniazda ściennego
B Antena ramowa
C Antena przewodowa FM (rozwiń ją poziomo)
D Podłącz brązowy przewód.
E Przewód koncentryczny 75 omów ze złączem
męskim F (nie jest dostarczone) (tylko CMT-G2BNiP)
16PL
F Do anteny zewnętrznej DAB (nie jest dostarczona) (tylko
CMT-G2BNiP)
G Antena przewodowa DAB (rozwiń ją poziomo) (tylko
CMT-G2BNiP)
H Podłącz biały przewód.
I Do lewego głośnika
J Do prawego głośnika
1
Podłącz antenę przewodową FM.
Znajdź miejsce i ustawienie anteny, które
zapewnia najlepszy odbiór, a następnie
ustaw ją tam. Antena powinna być
całkowicie rozwinięta.
3
Podłącz antenę przewodową DAB
(tylko CMT-G2BNiP).
Antena powinna być całkowicie
rozwinięta.
lub
Antena przewodowa DAB
Antena przewodowa FM
Antena powinna znajdować się z dala od
przewodów głośnikowych i przewodu
zasilającego, aby nie odbierała zakłóceń.
Użyj przewodu koncentrycznego 75
omów (nie jest dostarczony), aby
podłączyć antenę zewnętrzną do
urządzenia w celu poprawienia jakości
odbioru.
Użyj przewodu koncentrycznego 75
omów ze złączem męskim typu F (nie jest
dostarczone), aby podłączyć antenę
zewnętrzną DAB (nie jest dostarczona) w
celu uzyskania lepszej jakości odbioru
dźwięku DAB/DAB+.
4
Informacje i czynności wstępne
lub
Podłącz przewody głośnikowe.
Uwaga
2
Podłącz antenę ramową AM.
Najpierw zdejmij osłonki, znajdujące się na
końcówkach przewodu.
Znajdź miejsce i ustawienie anteny, które
zapewnia najlepszy odbiór, a następnie
ustaw ją tam. Antena powinna być
całkowicie rozwinięta.
Podłącz końcówki przewodów
głośnikowych do gniazd SPEAKERS na
urządzeniu.
Antena powinna znajdować się z dala od
przewodów głośnikowych i przewodu
zasilającego, aby nie odbierała zakłóceń.
Czarny
17PL
Podłącz drugi koniec przewodów
głośnikowych do wyprowadzeń na
głośnikach.
Korzystanie z pilota
zdalnego sterowania
Zdejmij osłonę baterii i włóż baterie R6
(rozmiar AA) (najpierw koniec E),
zachowując biegunowość.
Czarny #
5
Podłącz przewód zasilający do
gniazda ściennego.
Uwagi dotyczące korzystania z pilota
zdalnego sterowania
Kontrolka STANDBY zaświeci się na
urządzeniu.
• Baterie powinny wystarczyć na około sześć
OSTRZEŻENIE
• Nie wolno używać starych baterii razem z nowymi
NIE podłączać przewodu zasilającego do
gniazda ściennego przed wykonaniem
pozostałych połączeń.
• Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
miesięcy normalnego używania.
Połączenie przewodowe sieci LAN
lub korzystać naraz z baterii różnego typu.
należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć
uszkodzenia w wyniku wylania się elektrolitu i
korozji.
Podłącz kabel sieciowy (LAN) (nie jest
dostarczony) do gniazda NETWORK
.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
punkcie „Konfigurowanie sieci przewodowej”
(strona 27).
Zakładanie podkładek pod
głośniki
Załóż podkładki w dolnej części głośników, aby
zapobiec ich ślizganiu.
18PL
Używanie urządzeń iPod/
iPhone
Podłącz urządzenie iPod/iPhone do portu
(USB) przy użyciu kabla USB
dostarczonego razem z urządzeniem iPod/
iPhone.
Informacje i czynności wstępne
Konfigurowanie anteny
bezprzewodowej sieci LAN
Podczas wykonywania połączenia
bezprzewodowego ustaw antenę sieci
bezprzewodowej z tyłu urządzenia w pozycji
pionowej.
Uwagi dotyczące kontrolki siły sygnału
bezprzewodowej sieci LAN
„ ” świeci się, gdy urządzenie jest włączone i zostało
ustanowione połączenie bezprzewodowej sieci LAN z
punktem dostępowym. Sprawdź stan odbioru sygnału
bezprzewodowej sieci LAN. Im więcej segmentów
widać, tym silniejszy sygnał.
19PL
Wprowadzanie podstawowych
ustawień
Przy pierwszym włączeniu urządzenia po
zakupie należy wprowadzić pewne
podstawowe ustawienia.
• Network Standby — „Off” (ustawienie
fabryczne)
Ten tryb gotowości pobiera mniej energii niż
sieciowy tryb gotowości ustawiony na „On”,
ale urządzenie potrzebuje więcej czasu, aby
wznowić pracę po ponownym uruchomieniu.
• Network Standby - „On”
W tym trybie gotowości urządzenie jest przez
cały czas połączone z siecią i pozostaje
częściowo aktywne, aby szybko wznowić pracę
w przypadku otrzymania sygnału przez sieć lub
ponownego uruchomienia. Szczegółowe
informacje na temat ustawiania sieciowego
trybu gotowości można znaleźć w punkcie
„Ustawianie sieciowego trybu gotowości”
(strona 58).
Odbiór stacji radiowych DAB/
DAB+ (tylko CMT-G2BNiP)
Włączanie urządzenia
Naciśnij przycisk ?/1 (zasilanie).
Po pierwszym włączeniu po zakupie urządzenie
automatycznie rozpoczyna początkowe
wyszukiwanie stacji DAB, a następnie jest
zapisywana lista dostępnych usług.
Nie wolno naciskać żadnego przycisku na
urządzeniu lub na pilocie podczas
wyszukiwania wstępnego DAB. W innym
wypadku wyszukiwanie zostanie przerwane i
lista usług może zostać utworzona
nieprawidłowo.
Aby ręcznie uruchomić wyszukiwanie wstępne
DAB, wykonaj procedurę z punktu „Ręczne
początkowe wyszukiwanie stacji DAB”
(strona 34).
Urządzenie włączy się, a kontrolka STANDBY
zaświeci w kolorze zielonym.
Wyłączanie urządzenia
Naciśnij przycisk ?/1 (zasilanie).
Urządzenie wyłączy się, a kontrolka
STANDBY zaświeci w kolorze czerwonym.
Gdy sieciowy tryb gotowości jest w ustawiony
na „On”, kontrolka STANDBY świeci w
kolorze bursztynowym, a na ekranie pojawia
się zegar.
20PL
Ustawianie zegara
Właściwe działanie funkcji timera wymaga
prawidłowego ustawienia czasu zegara.
1
Naciśnij przycisk ?/1 (zasilanie),
aby włączyć urządzenie.
2
Naciśnij przycisk TIMER MENU,
aby wybrać tryb ustawienia
zegara.
Jeśli miga symbol „PLAY SET?”,
naciskaj kolejno przycisk M/m, aby wybrać
opcję „CLOCK SET?”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ?/1,
gdy urządzenie jest włączone aż do
wyświetlenia symbolu „AUTO
STANDBY OFF”.
Włączanie funkcji
Powtórz procedurę aż do pojawienia się
symbolu „AUTO STANDBY ON”.
Uwagi
Naciskaj kolejno przycisk M/m,
aby ustawić godzinę, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
• „AUTO STANDBY” pojawi się na wyświetlaczu
•
•
4
Ustaw minuty w taki sam sposób.
Wyświetlanie zegara
Naciśnij przycisk DISPLAY, gdy urządzenie
jest wyłączone.
Wskazanie zegara zostanie wyświetlone na
około 8 sekund.
na 2 minuty przed przełączeniem się urządzenia w
tryb gotowości.
Funkcja automatycznego trybu gotowości nie działa
w przypadku tunera (FM/AM/DAB) nawet po jej
uaktywnieniu.
Urządzenie może nie przełączyć się automatycznie
w tryb gotowości w następujących przypadkach:
– po wykryciu sygnału audio.
– podczas odtwarzania ścieżek audio lub plików.
– gdy włączona jest funkcja programatora
odtwarzania lub programatora zasypiania.
Informacje i czynności wstępne
3
Uwagi
• Jeśli funkcja „Network Standby” jest ustawiona na
•
„On” i urządzenie jest wyłączone, wskazanie zegara
nie jest wyświetlane.
Ustawienia zegara zostaną skasowane po
odłączeniu przewodu zasilającego lub po zaniku
zasilania.
Wyłączanie funkcji
automatycznego trybu
gotowości
Urządzenie jest wyposażone w funkcję
automatycznego trybu gotowości. Urządzenie
przechodzi automatycznie w tryb gotowości po
około 30 minutach, jeśli nie została wykonana
żadna operacja lub nie występuje sygnał audio.
Funkcja automatycznego trybu gotowości jest
domyślnie włączona.
Użyj przycisków na urządzeniu, aby wyłączyć
funkcję automatycznego trybu gotowości.
21PL
Połączenia sieciowe
Podłączanie urządzenia do sieci
domowej
Ta część zawiera opis podłączania urządzenia do sieci domowej. Urządzenie można połączyć z siecią LAN
bezprzewodowo lub przewodowo. Sprawdź metodę połączenia w poniższej tabeli.
Przed przystąpieniem do podłączania urządzenia za pomocą bezprzewodowej sieci LAN należy przeczytać
punkt „Sprawdzanie otoczenia bezprzewodowej domowej sieci LAN” (strona 23). Szczegółowe informacje na
temat obsługi poszczególnych metod połączenia przez posiadany router/punkt dostępowy bezprzewodowej
sieci LAN, można znaleźć w instrukcji obsługi routera/punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
Jakie połączenie chcesz zastosować, aby podłączyć urządzenie do
sieci domowej — bezprzewodowe czy przewodowe?
Bezprzewodowe
Przewodowe
Czy masz router/punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN?
Tak
Nie
Czy zamierzasz użyć ustawienia WPS*1, aby
podłączyć urządzenie do sieci domowej?
Tak
Czy masz router lub modem z
funkcją routera?
Tak
Potrzebujesz routera/
punktu dostępowego
bezprzewodowej
sieci LAN.
Nie
Potrzebujesz routera.
Nie
Którą metodę połączenia zamierzasz
użyć: metodę konfiguracji za pomocą
przycisku WPS czy metodę kodu PIN
WPS?
Metoda
konfiguracji za
pomocą
przycisku
Użyj metody
konfiguracji za
pomocą
przycisku WPS
(strona 26).
Metoda
kodu PIN
Użyj metody
kodu PIN WPS
(strona 26).
Użyj metody
wyszukiwania
punktu
dostępowego
(strona 23).
*2
Użyj metody
konfiguracji
ręcznej
(strona 25).*2
Użyj metody
połączenia
przewodowego
(strona 27).
*1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard utworzony przez organizację Wi-Fi Alliance, który umożliwia
proste i bezpieczne konfigurowanie sieci bezprzewodowych.
*2 Jeśli nie można znaleźć żądanego punktu dostępowego za pomocą metody wyszukiwania punktu
dostępowego, można użyć metody ręcznej konfiguracji.
22PL
Funkcje oferowane przez
urządzenie po podłączeniu do
sieci
• Urządzenie umożliwia odtwarzanie muzyki,
znajdującej się na serwerze (np. na
komputerze) w sieci domowej (strona 38).
• Urządzenie potrafi odtwarzać usługi
muzyczne przez Internet (strona 44).
Istnieje szereg metod połączenia, które
umożliwiają skonfigurowanie sieci
bezprzewodowej: wyszukiwanie punktu
dostępowego, użycie metody połączenia WPS
(metoda konfiguracji za pomocą przycisku lub
metoda kodu PIN) lub ustawianie ręczne.
Wybierz metodę połączenia, której chcesz użyć
w swojej sieci domowej, posługując się tabelą
na stronie 22.
Uwagi
• Pamiętaj, aby nie używać funkcji bezprzewodowej
Internet
Router/punkt
dostępowy
bezprzewodowej
sieci LAN
•
•
Urządzenie
•
Serwer
Do korzystania z funkcji Sieć domowa, Usługi
muzyczne, AirPlay i PARTY STREAMING
wymagane jest następujące otoczenie sieciowe.
Sprawdź wcześniej posiadane otoczenie
sieciowe.
o
Wymagana jest bezprzewodowa sieć
domowa LAN. (Upewnij się, że jest
używany router bezprzewodowej sieci
LAN.)
o
Do bezprzewodowej sieci domowej
LAN musi być podłączone urządzenie
pełniące rolę serwera (np. komputer)*.
o
Wymagany jest dostęp do Internetu
(gdy chcesz korzystać z usług
muzycznych).
* Szczegółowe informacje na temat serwerów
kompatybilnych z tym urządzeniem można znaleźć
na stronie 38.
Połączenia sieciowe
Sprawdzanie otoczenia
bezprzewodowej domowej
sieci LAN
sieci LAN w miejscach, gdzie jest używany sprzęt
medyczny (np. rozruszniki serca) lub gdzie
używanie komunikacji bezprzewodowej jest
zabronione.
Przed połączeniem urządzenia z siecią domową
należy przygotować router/punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN. Szczegółowe
informacje można znaleźć w dostarczonej instrukcji
obsługi urządzenia.
W zależności od otoczenia sieci domowej, router/
punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN mógł
zostać tak skonfigurowany, że nie będzie można
nawiązać połączenia za pomocą metody WPS,
nawet jeśli urządzenie obsługuje standard WPS.
Szczegółowe informacje na temat zgodności
posiadanego routera/punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN ze standardem WPS
oraz konfiguracji połączenia WPS można znaleźć w
dostarczonej instrukcji obsługi routera/punktu
dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
Jeśli urządzenie i router/punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN znajdują się w zbyt
dużej odległości od siebie, mogą wystąpić trudności
z nawiązaniem połączenia. W takim przypadku
należy przybliżyć je do siebie.
Wyszukiwanie punktu
dostępowego i
konfigurowanie sieci
bezprzewodowej (metoda
wyszukiwania punktu
dostępowego)
Można skonfigurować sieć bezprzewodową,
wyszukując punkt dostępowy. Aby
skonfigurować sieć przy użyciu tej metody
połączenia, należy wybrać lub wprowadzić
następujące informacje. Sprawdź wcześniej te
informacje i zapisz je w odpowiednich
miejscach poniżej.
o
Nazwa sieci (SSID*1), która
identyfikuje Twoją sieć*2. (Te informacje
będą potrzebne w punkcie 6.)
:
23PL
o
Klucz szyfrujący (klucz WEP, klucz
WPA/WPA2) Twojej sieci, jeśli
bezprzewodowa sieć domowa jest
zabezpieczona za pomocą
szyfrowania*2. (Te informacje będą
potrzebne w punkcie 7.)
:
*1 SSID (Service Set IDentifier) to nazwa, która
identyfikuje konkretny punkt dostępowy.
*2 Informacje te powinny być dostępne na etykiecie
lub w instrukcji obsługi routera/punktu
dostępowego bezprzewodowej sieci LAN, u osoby,
która konfigurowała sieć bezprzewodową lub u
dostawcy usług internetowych.
5
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
punktów dostępowych i wyświetli listę
maks. 15 dostępnych nazw sieci (SSID).
6
Szczegółowe informacje na temat obsługi
menu i wprowadzania znaków można znaleźć
w punkcie „Obsługa menu/listy” (strona 15) i
punkcie „Wprowadzanie znaków” (strona 14).
1
Wybierz funkcję HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES lub
AirPlay.
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Network”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Settings”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Wireless LAN Settings”, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Kiedy pojawi się symbol „Change
Setting?”, wybierz opcję „OK”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
24PL
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądaną nazwę sieci (SSID), a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran ustawień
zabezpieczeń.
7
Wpisz klucz zabezpieczeń (klucz
WEP, WPA/WPA2), a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Klucz zabezpieczeń zostanie domyślnie
wyświetlony jako ciąg znaków „*****”.
Naciskaj kolejno przycisk DISPLAY, aby
zaszyfrować i ujawnić klucz zabezpieczeń.
Zostanie wyświetlony ekran ustawienia
adresu IP.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran ustawień
sieciowych, przejdź do punktu 4.
Jeśli nie zostanie wyświetlony ekran
ustawień sieciowych, naciśnij przycisk
OPTIONS.
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Access Point Scan”, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
8
W ustawieniu IP naciśnij przycisk
M/m, aby wybrać opcję „Auto”, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran ustawień
proxy.
Używanie stałego adresu IP
Wybierz opcję „Manual” w punkcie 8, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzenia adresu IP.
Wpisz wartości dla opcji „IP Address”,
„Subnet Mask”, „Default Gateway”,
„Primary DNS” i „Secondary DNS”.
Po naciśnięciu przycisku ENTER po
wprowadzeniu wartości w opcji
„Secondary DNS”, pojawi się ekran
ustawień proxy.
9
W ustawieniu proxy naciśnij
przycisk M/m, aby wybrać opcję
„Do Not Use”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia.
Jeśli nie możesz znaleźć żądanej
nazwy sieci (SSID) (metoda
ręcznej konfiguracji)
Jeśli żądana nazwa sieci (SSID) nie pojawi się
na liście, można ją wprowadzić ręcznie.
Wybierz opcję „Manual
Registration” w punkcie 5 procedury
„Wyszukiwanie punktu
dostępowego i konfigurowanie sieci
bezprzewodowej (metoda
wyszukiwania punktu
dostępowego)” (strona 23).
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Direct Input”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3
Wpisz nazwę sieci (SSID), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Używanie serwera proxy
Wybierz opcję „Use” w punkcie 9, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzenia proxy.
Ustaw wartości dla opcji „Proxy Address”
i „Port Number”. Po naciśnięciu przycisku
ENTER po ustawieniu wartości w opcji
„Port Number”, pojawi się ekran
potwierdzenia.
przycisk M/m, aby wybrać
10 Naciśnij
4
opcję „OK”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Po zakończeniu konfiguracji ustawień
sieciowych na ekranie pojawi się
komunikat „Complete!” i symbol „ ”.
Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić
do menu opcji.
(W zależności od otoczenia sieciowego
wprowadzanie ustawień sieciowych może
potrwać pewien czas.)
5
Połączenia sieciowe
1
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądane ustawienie zabezpieczenia,
a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Wykonaj punkty 7 do 11 procedury
„Wyszukiwanie punktu
dostępowego i konfigurowanie sieci
bezprzewodowej (metoda
wyszukiwania punktu
dostępowego)” (strona 23).
ustawienia serwera.
11 Przeprowadź
Należy skonfigurować serwer (strona 38),
aby można było słuchać muzyki
przechowywanej na serwerze.
Wskazówka
Podczas sprawdzania ustawień sieciowych naciśnij
przycisk OPTIONS, a następnie wybierz opcję
„Network” – „Information” – żądaną opcję
ustawienia w menu.
Uwaga
Jeśli bezprzewodowa sieć domowa nie jest
zabezpieczona za pomocą szyfrowania (za pomocą
klucza zabezpieczeń), ekran ustawień zabezpieczeń
nie zostanie wyświetlony w punkcie 7.
Konfiguracja sieci
bezprzewodowej za pomocą
punktu dostępowego
zgodnego z WPS
Możesz w prosty sposób skonfigurować sieć
bezprzewodową za pomocą punktu
dostępowego zgodnego ze standardem WPS.
Ustawienie WPS można przeprowadzić,
używając metody konfiguracji za pomocą
przycisku lub metody kodu PIN (Personal
Identification Number (osobisty numer
identyfikacyjny)).
25PL
Co to jest WPS (Wi-Fi Protected
Setup)?
6
WPS to standard utworzony przez organizację
Wi-Fi Alliance, który umożliwia proste i
bezpieczne konfigurowanie sieci
bezprzewodowych.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
na ekranie instrukcjami, a następnie
naciśnij przycisk WPS na punkcie
dostępowym.
Komunikat: Naciśnij przycisk WPS na
punkcie dostępowym w ciągu 2 minut
Konfigurowanie sieci
bezprzewodowej używając
metody konfiguracji za pomocą
przycisku WPS
Przycisk WPS
na routerze/
punkcie
dostępowym
bezprzewodowej sieci LAN
Możesz łatwo skonfigurować połączenie
bezprzewodowe WPS, naciskając określony
przycisk.
1
Po zakończeniu konfiguracji ustawień
sieciowych na ekranie pojawi się
komunikat „Complete!” i symbol „ ”.
Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić
do menu opcji.
(W zależności od otoczenia sieciowego
wprowadzanie ustawień sieciowych może
potrwać pewien czas.)
Wybierz funkcję HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES lub
AirPlay.
Jeśli nie zostanie wyświetlony ekran
ustawień sieciowych, naciśnij przycisk
OPTIONS.
2
3
4
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Network”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Settings”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Wireless LAN Settings”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Kiedy pojawi się symbol „Change
Setting?”, wybierz opcję „OK”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
5
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „WPS Push”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
7
Przeprowadź ustawienia serwera.
Należy skonfigurować serwer (strona 38),
aby można było słuchać muzyki
przechowywanej na serwerze.
Wskazówka
Podczas sprawdzania ustawień sieciowych naciśnij
przycisk OPTIONS, a następnie wybierz opcję
„Network” – „Information” – żądaną opcję
ustawienia w menu.
Konfigurowanie sieci
bezprzewodowej używając
metody kodu PIN WPS
Jeśli punkt dostępowy obsługuje połączenie z
użyciem kodu PIN (osobisty numer
identyfikacyjny) WPS, możesz skonfigurować
bezprzewodowe połączenie WPS, wpisując kod
PIN urządzenia w routerze/punkcie
dostępowym bezprzewodowej sieci LAN.
1
Wybierz funkcję HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES lub
AirPlay.
Jeśli nie zostanie wyświetlony ekran
ustawień sieciowych, naciśnij przycisk
OPTIONS.
2
26PL
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Network”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Settings”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Wireless LAN Settings”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Manual Registration”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
6
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „WPS PIN”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych
nazw SSID (punktów dostępowych).
7
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądaną nazwę sieci (SSID), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony kod PIN urządzenia
(8 cyfr). Pozostaw wyświetlony kod PIN
do czasu zakończenia połączenia. (Przy
każdym kolejnym przeprowadzaniu tej
czynności będzie wyświetlany inny kod
PIN.)
8
Wpisz kod PIN urządzenia w
routerze/punkcie dostępowym
bezprzewodowej sieci LAN.
Urządzenie uruchomi ustawienia
sieciowe.
Po zakończeniu konfiguracji ustawień
sieciowych na ekranie pojawi się
komunikat „Complete!” i symbol „ ”.
Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić
do menu opcji.
(W zależności od otoczenia sieciowego
wprowadzanie ustawień sieciowych może
potrwać pewien czas.)
9
Przeprowadź ustawienia serwera.
Należy skonfigurować serwer (strona 38),
aby można było słuchać muzyki
przechowywanej na serwerze.
Internet
Urządzenie
Router
Serwer
Do korzystania z funkcji Sieć domowa, Usługi
muzyczne i PARTY STREAMING wymagane
jest następujące otoczenie sieciowe. Sprawdź
wcześniej posiadane otoczenie sieciowe.
o
Wymagana jest przewodowa sieć
domowa LAN. (Upewnij się, że jest
używany router.)
o
Do przewodowej sieci domowej LAN
musi być podłączone urządzenie
pełniące rolę serwera (np. komputer)*.
o
Wymagany jest dostęp do Internetu
(gdy chcesz korzystać z usług
muzycznych.)
Połączenia sieciowe
5
Konfigurowanie sieci
przewodowej
* Szczegółowe informacje na temat serwerów
kompatybilnych z tym urządzeniem można znaleźć
na stronie 38.
Do uzyskania połączenia przewodowego
należy użyć kabla sieciowego (LAN) z
rdzeniem ferrytowym (nie jest dostarczony)
lub ekranowanego kabla sieciowego (nie jest
dostarczony).
Szczegółowe informacje na temat obsługi
menu i wprowadzania znaków można znaleźć
w punkcie „Obsługa menu/listy” (strona 15) i
punkcie „Wprowadzanie znaków” (strona 14).
Wskazówki
• Podczas sprawdzania ustawień sieciowych naciśnij
•
przycisk OPTIONS, a następnie wybierz opcję
„Network” – „Information” – żądaną opcję
ustawienia w menu.
Szczegółowe informacje na temat wprowadzania
kodu PIN w routerze/punkcie dostępowym
bezprzewodowej sieci LAN można znaleźć w
dostarczonej instrukcji obsługi routera/punktu
dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
27PL
1
Podłącz urządzenie do urządzenia
podłączonego do serwera.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Network”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Settings”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
5
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Wired LAN Settings”, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Urządzenie
Router, koncentrator itp.
Do portu
NETWORK
Kabel sieciowy (LAN)
Serwer
Konfiguracja połączenia zależy od
otoczenia sieci domowej.
• Kiedy serwer (np. komputer) jest
połączony z routerem lub
koncentratorem:
t Podłącz urządzenie do wolnego
portu w routerze lub
koncentratorze.
t Jeśli w routerze nie ma wolnego
portu, dodaj koncentrator i podłącz
do niego serwer i opisywane
urządzenie.
• Kiedy nie używasz routera*:
t Dodaj router i podłącz do niego
serwer i opisywane urządzenie.
* Na przykład, kiedy serwer (np. komputer)
jest podłączony bezpośrednio do modemu,
który nie ma funkcji routera.
2
Wybierz funkcję HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES lub
AirPlay.
Jeśli nie zostanie wyświetlony ekran
ustawień sieciowych, naciśnij przycisk
OPTIONS.
28PL
Zostanie wyświetlony ekran ustawienia
adresu IP. Kiedy pojawi się symbol
„Change Setting?”, wybierz opcję „OK”,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
6
W ustawieniu IP naciśnij przycisk
M/m, aby wybrać opcję „Auto”, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran ustawień
proxy.
Używanie stałego adresu IP
Wybierz opcję „Manual” w punkcie 6, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzenia adresu IP.
Wpisz wartości dla opcji „IP Address”,
„Subnet Mask”, „Default Gateway”,
„Primary DNS” i „Secondary DNS”.
Po naciśnięciu przycisku ENTER po
wprowadzeniu wartości w opcji
„Secondary DNS”, pojawi się ekran
ustawień proxy.
7
W ustawieniu proxy naciśnij
przycisk M/m, aby wybrać opcję
„Do Not Use”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia.
Używanie serwera proxy
8
Połączenia sieciowe
Wybierz opcję „Use” w punkcie 7, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzenia proxy.
Wpisz wartości dla „Proxy Address” i
„Port Number”. Po naciśnięciu przycisku
ENTER po wprowadzeniu wartości w
opcji „Port Number”, pojawi się ekran
potwierdzenia.
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „OK”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Po zakończeniu konfiguracji ustawień
sieciowych na ekranie pojawi się
komunikat „Complete!”. Naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlone z powrotem menu
opcji. (W zależności od otoczenia
sieciowego wprowadzanie ustawień
sieciowych może potrwać pewien czas.)
9
Przeprowadź ustawienia serwera.
Należy skonfigurować serwer (strona 38),
aby można było słuchać muzyki
przechowywanej na serwerze.
Wskazówka
Podczas sprawdzania ustawień sieciowych naciśnij
przycisk OPTIONS, a następnie wybierz opcję
„Network” – „Information” – żądaną opcję
ustawienia w menu.
29PL
Obsługa
Odtwarzanie płyty CD/MP3
Można odtwarzać płyty CD audio oraz płyty
CD-R/RW z zapisanymi ścieżkami audio MP3.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
„Odtwarzane płyty” (strona 78).
1
Naciśnij przycisk CD, aby wybrać
funkcję CD.
2
Włóż płytę.
3
30PL
Naciśnij przycisk Z (OTWARCIA/
ZAMKNIĘCIA), aby otworzyć tacę,
połóż płytę na tacy (etykietą do góry) i
naciśnij przycisk Z (OTWARCIA/
ZAMKNIĘCIA), aby zamknąć tacę.
Naciśnij przycisk N, aby
uruchomić odtwarzanie.
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk X
(pauza). Aby wznowić
odtwarzanie, naciśnij
ponownie przycisk X.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk x
(stop).
Wybrać folder na
płycie MP3
Naciskaj wielokrotnie
przycisk
(folder) +/–.
Wybrać ścieżkę lub
plik
Naciśnij przycisk .
(ścieżka do przodu)/>
(ścieżka do tyłu).
Wybrać folder i plik
na płycie MP3
Naciśnij przycisk BACK
podczas odtwarzania,
naciśnij przycisk M/m, aby
wybrać żądany folder, a
następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk M/m,
aby wybrać żądany plik, a
następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Znaleźć wybrane
Podczas odtwarzania
miejsce w ścieżce lub naciśnij i przytrzymaj
w pliku
przycisk m (przewijanie
do przodu)/M
(przewijanie do tyłu), a
następnie zwolnij go w
wybranym momencie.
Wybrać odtwarzanie Naciskaj wielokrotnie
z powtarzaniem
przycisk REPEAT, aż
pojawi się symbol „REP”
lub „REP1” (strona 54).
Wybrać odtwarzanie Przy zatrzymanym
w kolejności losowej odtwarzaniu naciskaj
lub zaprogramowane wielokrotnie przycisk
PLAY MODE, aż pojawi
się symbol żądanego
trybu odtwarzania
(„SHUF”, „PGM” itd.)
(strona 54).
Uwagi dotyczące odtwarzania z
powtarzaniem
„REP1” oznacza, że pojedyncza ścieżka lub plik będą
powtarzane aż do zatrzymania odtwarzania.
Uwagi dotyczące odtwarzania płyt
MP3
• Nie należy zapisywać innych typów ścieżek lub
•
•
•
•
•
Obsługa
•
plików lub niepotrzebnych folderów z plikami
MP3.
Foldery bez plików MP3 są pomijane.
Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności ich zapisania
na płycie.
Urządzenie może odtwarzać tylko pliki MP3 z
rozszerzeniem „.mp3”.
Jeśli plik innego typu został zapisany z
rozszerzeniem „.mp3”, jego odtworzenie może
spowodować głośny szum, który może uszkodzić
głośniki i spowodować usterkę urządzenia.
Maksymalna liczba:
– Folderów wynosi 255 (w tym folder główny).
– Plików MP3 wynosi 511.
– Plików MP3 i folderów, które mogą znajdować
się na jednej płycie, to 512.
– Poziomów folderów (struktura drzewa plików)
to 8.
Nie można zagwarantować zgodności z wszystkimi
programami do zapisu i kodowania plików MP3,
nagrywarkami i nośnikami. Niezgodne płyty MP3
mogą być przyczyną szumu, przeskakującego
dźwięku lub całkowicie uniemożliwić odtwarzanie.
Zabezpieczenie mechanizmu CD
Podczas przenoszenia urządzenia należy wyjąć
płytę CD, aby zapobiec uszkodzeniu płyty i
mechanizmu. Użyj przycisków na urządzeniu.
1
2
Otwórz tacę i wyjmij płytę.
3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Z
przez przynajmniej 5 sekund.
4
Po zniknięciu komunikatu „LOCK”
odłącz przewód zasilający.
Naciskaj kolejno przycisk
FUNCTION, aby wybrać funkcję CD.
31PL
Słuchanie radia
Można słuchać stacji radiowych FM, AM lub
DAB/DAB+ (tylko CMT-G2BNiP).
Zaprogramowanie stacji umożliwia ich
przywoływanie za pomocą numerów.
Należy zauważyć, że tuner DAB/DAB+ jest
dostępny tylko w modelu CMT-G2BNiP.
Dostrajanie stacji radiowej
Strojenie DAB/DAB+ jest dostępne tylko w
modelu CMT-G2BNiP.
Przed przystąpieniem do dostrajania się do
DAB/DAB+ stacji upewnij się, że zostało
przeprowadzone początkowe wyszukiwanie
stacji DAB i została utworzona lista
komponentów usługi.
1
Naciskaj kolejno przycisk TUNER,
aby wybrać opcję „TUNER DAB”,
„TUNER FM” lub „TUNER AM”.
2
Wykonaj strojenie.
Strojenie automatyczne:
Naciskaj kolejno przycisk TUNING
MODE, aż pojawi się symbol „AUTO”, a
następnie naciśnij przycisk +/–.
Skanowanie zatrzyma się automatycznie
po dostrojeniu do stacji, a na wyświetlaczu
pojawi się symbol „TUNED” i „ST”
(tylko dla programów stereofonicznych).
Jeśli symbol „TUNED” nie pojawi się, a
skanowanie stacji FM/AM nie zatrzyma
się, naciśnij przycisk x, aby zatrzymać
skanowanie, a następnie wykonaj
strojenie ręczne.
Strojenie ręczne (tylko FM/AM):
Naciskaj kolejno przycisk TUNING
MODE aż do zniknięcia symbolu
„AUTO” i „PRESET”, a następnie
naciskaj kolejno przycisk +/–, aby dostroić
się do żądanej stacji.
32PL
Wybór zaprogramowanej stacji:
Naciskaj wielokrotnie przycisk TUNING
MODE aż do pojawienia się symbolu
„PRESET”, a następnie naciskaj kolejno
przycisk +/–, aby wybrać żądany numer
stacji. Szczegółowe informacje na temat
programowania stacji można znaleźć w
punkcie „Programowanie stacji
radiowych” (strona 33).
Zaprogramowanie stacji umożliwia łatwy
odbiór stacji po wybraniu przypisanego jej
numeru. Maksymalnie można zaprogramować
20 stacji FM, 10 stacji AM i 20 stacji DAB.
1
Dostrój się do żądanej stacji.
2
Naciśnij MEMORY.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądany przypisany numer.
Miga aktualnie wybrany przypisany
numer.
Wyciszenie szumu stacji FM o słabym
odbiorze
Naciskaj kolejno przycisk FM MODE, aż
pojawi się symbol „MONO”, a następnie
wyłącz odbiór stereofoniczny.
Wskazówka
Aby poprawić odbiór sygnału, spróbuj zmienić
kierunek lub położenie anteny. Na przykład umieść
antenę w pobliżu okna lub za oknem. Jeśli odbiór nie
ulegnie poprawie, podłącz antenę zewnętrzną (nie jest
dostarczona). Antena powinna znajdować się z dala
od przewodu zasilającego, aby nie odbierała zakłóceń.
Uwagi
• Po ustawieniu stacji DAB/DAB+ przez kilka
•
sekund może nie być słyszalny żaden dźwięk.
Po ustawieniu stacji DAB/DAB+ usługa
podstawowa jest odbierana automatycznie po
zakończeniu usługi dodatkowej.
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Wyświetlić
informacje, jak np.
częstotliwość
bieżącej stacji
Naciskaj wielokrotnie
przycisk DISPLAY.
Wybrać różne stacje
Naciskaj kolejno przycisk
./>, aby wybrać
żądaną stację.
Obsługa
Po dostrojeniu się do stacji FM, które
udostępnia usługi RDS lub do stacji DAB/
DAB+, na wyświetlaczu pojawi się nazwa
usługi lub stacji.
Programowanie stacji
radiowych
Jeśli inna stacja jest już przypisana do
wybranego numeru, zostanie ona
zastąpiona nową stacją.
4
Naciśnij ENTER.
„Complete!” zostanie wyświetlony, a
stacja zaprogramowana.
Dostrajanie zaprogramowanej stacji
radiowej
Naciskaj wielokrotnie przycisk TUNING
MODE aż do pojawienia się symbolu
„PRESET”, a następnie naciskaj kolejno
przycisk +/–, aby wybrać żądany numer stacji.
Wskazówka
Podczas odbioru stacji DAB/DAB+ można też
zaprogramować usługi dodatkowe.
Naciskaj odpowiedni
przycisk numeryczny na
pilocie, aby wybrać
numer zaprogramowanej
stacji.
Uwagi dotyczące programowania
stacji DAB/DAB+
Usługę DAB/DAB+ można zaprogramować tylko
wtedy, gdy jest ona odbierana.
33PL
Ręczne początkowe
wyszukiwanie stacji DAB
Po pierwszym włączeniu po zakupie
urządzenie automatycznie rozpoczyna
początkowe wyszukiwanie stacji DAB, a
następnie jest zapisywana automatycznie lista
dostępnych usług DAB/DAB+. Po
przeprowadzeniu się w inne miejsce można
wykonać ręczne początkowe wyszukiwanie
stacji DAB, aby zaktualizować informacje o
usługach DAB/DAB+.
1
Naciskaj wielokrotnie przycisk
TUNER, aby wybrać funkcję DAB.
2
Naciśnij OPTIONS.
3
Naciśnij ENTER.
„Initial Scan? Push ENTER” pojawi się.
Rozpocznie się początkowe wyszukiwanie
stacji DAB. Zostaną zapisane informacje
o dostępnych usługach DAB/DAB+.
Uwagi
• W zależności od dostępności usług DAB/DAB+ w
•
•
34PL
danym regionie skanowanie może potrwać kilka
minut.
Uruchomienie początkowego wyszukiwania stacji
DAB lub anulowanie wyszukiwania spowoduje
usunięcie wszystkich stacji zaprogramowanych w
urządzeniu.
Przed odłączeniem anteny przewodowej DAB, aby
zachować własne nastawienia DAB/DAB+,
upewnij się, że zestaw jest wyłączony.
Słuchanie muzyki z odtwarzaczy
iPod i telefonów iPhone
Istnieje możliwość obsługi urządzeń iPod/
iPhone za pomocą pilota zdalnego sterowania
oraz słuchania zapisanej na nich muzyki.
Wybierz funkcję USB.
2
Podłącz urządzenie iPod/iPhone
do portu
(USB) przy użyciu
kabla USB dostarczonego razem z
urządzeniem iPod/iPhone.
3
Naciśnij przycisk N, aby
uruchomić odtwarzanie.
Można wykorzystać włączone urządzenie jako
ładowarkę baterii urządzeń iPod/iPhone.
Podłącz urządzenie iPod/iPhone do portu
(USB)
przy użyciu kabla USB dostarczonego razem z
urządzeniem iPod/iPhone. Stan ładowania zostanie
wyświetlony na wyświetlaczu urządzenia iPod/
iPhone. Szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi urządzenia iPod/iPhone.
Aby przerwać ładowanie
urządzenia iPod/iPhone
Odłącz urządzenie iPod/iPhone. Wyłączenie
urządzenia spowoduje także przerwanie
ładowania urządzenia iPod/iPhone.
Uwagi
• Jeśli bateria urządzenia iPod/iPhone jest wyczerpana,
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
•
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk X
(pauza). Naciśnij przycisk
X lub N, aby wznowić
odtwarzanie.
•
Wybierz ścieżkę lub
rozdział książki
audio/podcastu
./>
Aby szybko przewijać do
przodu lub do tyłu,
naciśnij i przytrzymaj
klawisz.
Wybrać miejsce w
ścieżce lub rozdziale
książki audio/
podcastu
Podczas odtwarzania
naciśnij i przytrzymaj
przycisk m/M, a
następnie zwolnij go w
wybranym momencie.
Wybrać zaznaczony
element
Naciśnij ENTER.
Przewijać menu
odtwarzacza iPod
Naciśnij M/m
Wrócić do
poprzedniego menu
lub wybrać menu
Naciśnij BACK.
Obsługa
1
Używanie urządzenia jako
ładowarki baterii
•
•
•
•
•
•
•
•
urządzenie może go nie rozpoznać. W takim wypadku
naładuj baterię np. przy użyciu komputera, a następnie
podłącz urządzenie iPod/iPhone do urządzenia.
Wydajność urządzenia zależy od danych
technicznych urządzenia iPod/iPhone.
Nie wolno przenosić urządzenia z podłączonym do złącza
urządzeniem iPod/iPhone. Może to spowodować awarię.
Przed odłączeniem urządzenia iPod/iPhone
zatrzymaj odtwarzanie.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ./>, aby
wykonać przewijanie do przodu lub do tyłu podczas
odtwarzania wideo, jeśli przycisk m/M nie działa.
Ponieważ obsługa urządzenia i urządzeń iPod/
iPhone różnią się, obsługa urządzenia iPod/iPhone
przy użyciu przycisków pilota lub w urządzeniu
może nie być możliwa. W takim wypadku należy
użyć przycisków na urządzeniu iPod/iPhone.
Gdy telefon iPhone jest podłączony do urządzenia i
podczas odtwarzania wystąpi połączenie
przychodzące, odtwarzanie zostanie wstrzymane i
można odebrać połączenie.
Aby zmienić poziom głośności, naciśnij przycisk
VOLUME +/– na pilocie. Nie można zmienić
poziomu głośności w urządzeniu iPod/iPhone.
Aby korzystać z urządzeń iPod/iPhone, należy
zapoznać się z ich dostarczoną instrukcją obsługi.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
ani utratę danych zapisanych w urządzeniu iPod/iPhone
w trakcie ich współdziałania z tym urządzeniem.
Przycisk PLAY MODE oraz przycisk REPEAT na pilocie
nie działają, gdy wybrana jest funkcja iPod/iPhone.
35PL
Odtwarzanie pliku z urządzenia USB
W tym urządzeniu można odtwarzać pliki w
formacie MP3*/WMA*/AAC*.
* W tym urządzeniu nie można odtwarzać plików z
ochroną praw autorskich DRM (Digital Rights
Management). Mogą wystąpić problemy z
odtwarzaniem plików pobranych ze sklepów
internetowych.
Informacje na temat zgodnych urządzeń USB
można znaleźć na poniższych na stronach
WWW.
Dla klientów w Europy:
http://support.sony-europe.com/
Dla klientów w Oceanii:
http://www.sony-asia.com/support
36PL
1
Naciśnij przycisk USB, aby
wybrać funkcję USB.
2
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB).
3
Naciśnij przycisk N
(odtwarzanie), aby uruchomić
odtwarzanie.
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk X
(pauza). Aby wznowić
odtwarzanie, naciśnij
ponownie przycisk X.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk x
(stop). Aby wznowić
odtwarzanie, naciśnij
przycisk N
(odtwarzanie)*. Aby
anulować wznowienie
odtwarzania, naciśnij
ponownie przycisk x.
Wybrać folder
Naciskaj wielokrotnie
przycisk
(folder) +/–.
Wybrać plik
Naciśnij przycisk ./
>.
Wyszukać folder i
plik
Naciśnij przycisk BACK
podczas odtwarzania,
naciśnij przycisk M/m, aby
wybrać żądany folder, a
następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk M/m,
aby wybrać żądany plik, a
następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Znaleźć miejsce w
pliku
Podczas odtwarzania
naciśnij i przytrzymaj
przycisk m/M, a
następnie zwolnij go w
wybranym momencie.
Wybrać odtwarzanie Naciskaj wielokrotnie
z powtarzaniem
przycisk REPEAT, aż
pojawi się symbol „REP”
lub „REP1” (strona 54).
* W przypadku pliku MP3/WMA VBR wznowienie
odtwarzania może rozpocząć się z innego miejsca.
Uwagi
• Gdy wymagane jest podłączenie kablem USB,
•
•
•
•
•
•
połącz dostarczony kabel USB z urządzeniem USB,
które ma być podłączone. Sposób obsługi można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z
urządzeniem USB, które ma być podłączone.
W zależności od typu podłączonego urządzenia
USB, wyświetlenie symbolu „Reading” może trwać
do 10 sekund.
Nie wolno łączyć urządzenia i urządzenia USB za
pośrednictwem koncentratora USB.
Po podłączeniu urządzenia USB urządzenie
odczytuje wszystkie zapisane w nim pliki. Jeśli w
urządzeniu USB zapisano wiele plików lub
folderów, czas ich odczytu może być bardzo długi.
W przypadku podłączenia niektórych urządzeń
USB i wykonania na nich pewnych operacji może
wystąpić opóźnienie przed ich ukończeniem w
urządzeniu.
Kompatybilność ze wszystkimi programami do
kodowania/zapisu nie może być gwarantowana.
Jeśli pliki audio w urządzeniu USB zostały
oryginalnie zakodowane przy użyciu niezgodnego
oprogramowania, podczas ich odtwarzania może
wystąpić szum, przeskakiwanie dźwięku lub nie
będą w ogóle odtwarzane.
To urządzenie nie odtworzy plików audio z
urządzenia USB w następujących przypadkach:
– Gdy liczba plików audio w folderze przekracza
999.
– Gdy łączna liczba plików audio w urządzeniu
USB przekracza 999.
– Gdy liczba folderów w urządzeniu USB
przekracza 999 (w tym folder „ROOT” i puste
foldery).
Te liczby zależą od struktury plików i folderów.
•
•
•
Używanie urządzenia jako
ładowarki baterii
Można wykorzystać włączone urządzenie jako
ładowarkę baterii urządzeń USB, które są
zasilane bateriami wielokrotnego ładowania.
Ładowanie rozpoczyna się po podłączeniu
urządzenia USB do portu
(USB). Stan
ładowania zostanie wyświetlony na
wyświetlaczu urządzenia USB. Szczegółowe
informacje można znaleźć w dostarczonej
instrukcji obsługi urządzenia USB.
Obsługa
Wybrać odtwarzanie Przy zatrzymanym
w kolejności losowej odtwarzaniu naciskaj
wielokrotnie przycisk
PLAY MODE, aż pojawi
się symbol żądanego
trybu odtwarzania
(„SHUF”, itd.)
(strona 54).
•
Nie należy zapisywać innych typów plików lub
niepotrzebnych folderów w urządzeniu USB z
plikami audio.
Urządzenie umożliwia odtwarzanie struktury
folderów o maks. 8 poziomach.
Urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji
udostępnianych w urządzeniu USB.
Foldery bez plików audio są pomijane.
To urządzenie umożliwia odtwarzanie
następujących formatów audio:
– MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
– WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
– AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”
Należy zauważyć, że nawet w przypadku
prawidłowego rozszerzenia pliku o niewłaściwej
treści urządzenie może odtworzyć szum lub działać
nieprawidłowo.
37PL
Słuchanie muzyki zapisanej na
serwerze
Urządzenie może odtwarzać muzykę zapisaną
na serwerze (np. na komputerze),
obsługującym standardy DLNA (Digital
Living Network Alliance).
Słuchanie muzyki zapisanej na
serwerze
• Najpierw podłącz urządzenie do sieci
domowej.
t Patrz „Podłączanie urządzenia do sieci
domowej” (strona 22).
• Po połączeniu urządzenia z siecią
domową skonfiguruj serwer.
t Patrz „Konfigurowanie serwera”
(strona 38).
Informacje o DLNA
DLNA to skrót od Digital Living Network Alliance.
To nazwa organizacji, która określa wytyczne
(wytyczne DLNA). To także nazwa metody, która
umożliwia urządzeniom w domu współdzielenie
zawartości cyfrowej (takiej jak dane muzyczne, dane
obrazów itp.) przez sieć domową.
Konfigurowanie serwera
Aby za pomocą opisywanego urządzenia móc
słuchać muzyki zapisanej na serwerze, należy
wcześniej skonfigurować serwer. Urządzenie
obsługuje następujące serwery.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1
• Sieciowy system audio HDD Sony
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sieciowy odbiornik AV Sony
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Oprogramowanie Microsoft Windows
Media Player 12 zainstalowane w systemie
Windows 7 (strona 39)
• Oprogramowanie Microsoft Windows
Media Player 11 zainstalowane w systemie
Windows Vista/Windows XP (strona 40)
* Niedostępne w niektórych krajach lub regionach.
Jeśli serwer ma funkcję, która ogranicza dostęp
z innych urządzeń, należy zmienić to
ustawienie na serwerze, aby urządzenie mogło
uzyskać do niego dostęp.
Ta część zawiera opis konfiguracji
oprogramowania Windows Media Player,
pełniącego rolę serwera.
Szczegółowe informacje na temat ustawień
innych serwerów można znaleźć w instrukcjach
obsługi lub pomocy poszczególnych urządzeń
lub aplikacji.
Uwaga
Elementy wyświetlane na ekranie monitora
komputera mogą się różnić od przedstawionych
poniżej, w zależności od wersji systemu operacyjnego
i konfiguracji komputera. Szczegółowe informacje
można znaleźć w pomocy systemu operacyjnego.
38PL
x Korzystanie z systemu
Windows 7
Ta część zawiera opis konfiguracji
zainstalowanego przez producenta
oprogramowania Windows Media Player 12
dla systemu Windows 7.
Szczegółowe informacje na temat obsługi
oprogramowania Windows Media Player 12
można znaleźć w jego pomocy.
1
4
Wybierz [Sieć domowa] lub [Sieć
firmowa] zgodnie z otoczeniem, w
którym urządzenie jest używane.
5
Postępuj według instrukcji
wyświetlanych na ekranie, zgodnie z
otoczeniem, w którym urządzenie
jest używane.
Po zakończeniu konfiguracji sprawdź, czy
element pod [Wyświetlanie aktywnych
sieci] zmienił się na [Sieć domowa] lub
[Sieć firmowa] w oknie [Centrum sieci i
udostępniania].
Przejdź do [Start] – [Panel
sterowania].
Wybierz [Zmień zaawansowane
ustawienia udostępniania].
7
Wybierz [Wybierz opcje przesyłania
strumieniowego multimediów...] z
[Przesyłanie strumieniowe
multimediów].
8
Jeśli w oknie opcji przesyłania
strumieniowego multimediów
pojawia się komunikat [Przesyłanie
strumieniowe multimediów nie jest
włączone], wybierz [Włącz
przesyłanie strumieniowe
multimediów].
Obsługa
6
2
Wybierz [Wyświetl stan sieci i
zadania] w części [Sieć i Internet].
Pojawi się okno [Centrum sieci i
udostępniania].
Wskazówka
Jeśli żądany element nie pojawi się na ekranie,
spróbuj zmienić typ ekranu używany przez
Panel sterowania.
3
Wybierz [Sieć publiczna] w części
[Wyświetlanie aktywnych sieci].
Jeśli pojawi się coś innego, niż [Sieć
publiczna], przejdź do punktu 6.
Pojawi się okno [Określanie lokalizacji
sieci].
39PL
9
Wybierz [Zezwalaj na wszystko].
1
Przejdź do [Start] – [Wszystkie
programy].
2
Wybierz [Windows Media Player].
Otworzy się okno [Zezwalaj na wszystkie
urządzenia multimedialne]. Jeśli
wszystkie urządzenia w sieci lokalnej są
ustawione na [Dozwolone], wybierz [OK]
i zamknij okno.
10
11
12
Wybierz [Zezwalaj na wszystkie
komputery i urządzenia
multimedialne].
Oprogramowanie Windows Media
Player 11 uruchomi się.
3
Jeśli używasz systemu Windows XP,
przejdź do punktu 9.
Wybierz [OK], aby zamknąć okno.
Zaktualizuj listę serwerów.
4
Po zakończeniu konfiguracji
oprogramowania Windows Media Player
12 zaktualizuj w urządzeniu listę
serwerów i wybierz z niej ten serwer.
Szczegółowe informacje na temat wyboru
serwera można znaleźć w punkcie
„Aktualizacja listy serwerów” (strona 41).
x Korzystanie z systemu
Windows Vista/XP
Ta część zawiera opis konfiguracji
oprogramowania Windows Media Player 11
zainstalowanego w systemie Windows Vista/
XP*.
Szczegółowe informacje na temat obsługi
oprogramowania Windows Media Player 11
można znaleźć w jego pomocy.
Wybierz opcję [Udostępnianie
multimediów...] z menu [Biblioteka].
Kiedy pojawi się
[Sieć...].
, wybierz
Pojawi się okno [Centrum sieci i
udostępniania].
5
Wybierz [Dostosuj].
* W systemie Windows XP oprogramowanie
Windows Media Player 11 nie jest zainstalowane
przez producenta. Odwiedź witrynę internetową
firmy Microsoft, pobierz program instalacyjny i
zainstaluj oprogramowanie Windows Media Player
11 na komputerze.
Pojawi się okno [Określanie lokalizacji
sieci].
40PL
6
Zaznacz pole [Prywatna] i wybierz
opcję [Dalej].
12
Zaktualizuj listę serwerów.
Po zakończeniu konfiguracji
oprogramowania Windows Media Player
11 zaktualizuj w urządzeniu listę
serwerów i wybierz z niej ten serwer.
Szczegółowe informacje na temat wyboru
serwera można znaleźć w punkcie
„Aktualizacja listy serwerów” (strona 41).
Aktualizacja listy serwerów
Odśwież listę serwerów po dodaniu nowego
serwera do sieci domowej lub wtedy, gdy nie
można znaleźć żądanego serwera na liście.
Sprawdź, czy opcja [Typ Lokalizacji]
uległa zmianie na [Prywatna] i
wybierz [Zamknij].
8
Sprawdź, czy opcja [(Sieć
prywatna)] jest wyświetlana w oknie
[Centrum sieci i udostępniania] i
zamknij okno.
9
Jeśli nie zaznaczysz pola wyboru
[Udostępnij moje multimedia] w
oknie [Udostępnianie multimediów]
wyświetlonym w punkcie 3, zaznacz
pole wyboru [Udostępnij moje
multimedia] i wybierz [OK].
Pojawi się lista możliwych do połączenia
urządzeń.
1
Naciśnij przycisk OPTIONS, gdy
wyświetlana jest lista serwerów.
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Refresh”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Obsługa
7
Zostanie wyświetlona zaktualizowana
lista serwerów.
Wskazówka
Urządzenie przechowuje historię ostatnich pięciu
podłączonych serwerów i te serwery są wyświetlane
na początku listy serwerów. Lista serwerów może
zawierać maksymalnie 20 serwerów.
Usuwanie serwera z listy
serwerów
1
Kiedy pojawi się lista serwerów,
naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
serwer do usunięcia, a następnie
naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
10
Wybierz [Ustawienia...] obok
[Udostępnij moje multimedia dla:].
11
Zaznacz pole [Zezwalaj na nowe
urządzenia i komputery
automatycznie] i wybierz opcję [OK].
Uwaga
Usuń zaznaczenie tego elementu kiedy
potwierdzisz, że urządzenie łączy się z serwerem
i odtwarza zapisaną na nim muzykę.
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Delete”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „OK”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
„Complete!” zostanie wyświetlony, a
wybrany serwer usunięty.
Uwaga
Jeśli urządzenie znajdzie w sieci usunięty z listy
serwer (np. w razie aktualizacji listy serwerów),
zostanie on ponownie wyświetlony na liście.
41PL
Odtwarzanie muzyki
zapisanej na serwerze
2
Urządzenie potrafi odtwarzać muzykę
zapisaną na serwerze w formatach MP3, Linear
PCM, WMA oraz AAC*. Urządzenie nie
pozwala na odtwarzanie muzyki z funkcją
ochrony praw autorskich DRM (Digital Rights
Management). Informacje na temat
sprawdzania ochrony praw autorskich plików
WMA patrz strona 74.
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądany serwer, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Uwaga
Jeśli serwer obsługuje standard Wake-on-LAN,
urządzenie włączy serwer automatycznie. Jeśli
natomiast serwer nie obsługuje standardu
Wake-on-LAN, należy go wcześniej włączyć.
Szczegółowe informacje na temat ustawień lub
obsługi funkcji Wake-on-LAN posiadanego
serwera można znaleźć w jego instrukcji obsługi.
* Urządzenie może odtwarzać tylko pliki AAC z
rozszerzeniem „.m4a”, „.mp4” lub „.3gp”.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądany element (listę odtwarzania,
album, folder itd.), a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Jeśli pojawi się następny element,
powtórz punkt 3, aby zawęzić
wyszukiwanie aż do pojawienia się
żądanego elementu. Wyświetlane
elementy zależą od podłączonego
serwera.
4
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądaną ścieżkę, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Upewnij się, że z głośników urządzenia
wydobywa się dźwięk.
1
Naciśnij przycisk HOME
NETWORK, aby wybrać funkcję
Sieć domowa.
Jeśli zostanie wyświetlony ostatnio
wybrany element (lista odtwarzania,
album, folder itd.), naciskaj kolejno
przycisk BACK aż do wyświetlenia listy
serwerów.
Kiedy na ekranie pojawi się komunikat
„No Server” lub gdy serwer nie jest
dostępny na liście, naciśnij przycisk
OPTIONS. Wybierz opcję „Refresh”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlona zaktualizowana
lista serwerów.
42PL
A Nazwa wykonawcy
B Nazwa utworu
C Czas od początku odtwarzania
D Kodek
Wskazówki
• Jeśli wybierzesz folder (np. folder wykonawcy,
•
folder gatunku itp.) i naciśniesz przycisk N,
urządzenie odtworzy wszystkie elementy w
wybranym folderze.
Po zmianie funkcji na Sieć domowa urządzenie
wznowi odtwarzanie od ostatnio wybranego
elementu do momentu wyłączenia zasilania
urządzenia. Po ustawieniu funkcji „Network
Standby” na „On” odtwarzanie zostanie
wznowione od ostatnio wybranego elementu nawet
po wyłączeniu zasilania urządzenia.
Uwagi
Aby
• Na liście widoczne są również utwory, których
•
•
•
urządzenie nie może odtworzyć. Nie możesz
sortować listy utworów możliwych do odtworzenia.
„!” pojawia się przy nazwie ścieżki, która nie może
być odtwarzana przez urządzenie; ta ścieżka jest
pomijana.
Odtwarzanie nie będzie wznawiane od ostatnio
wybranego elementu po odłączeniu przewodu
zasilającego z gniazdka ściennego.
Wyświetlenie w urządzeniu elementów z folderu,
który zawiera dużo muzyki, może długo potrwać. W
takiej sytuacji użyj wyszukiwania za pomocą słów
kluczowych (strona 56).
Inne czynności
Wykonaj następujące
czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie*
Naciśnij przycisk X
(pauza) podczas
odtwarzania. Naciśnij
przycisk N
(odtwarzanie), aby
wznowić odtwarzanie.
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać odtwarzanie Naciskaj wielokrotnie
z powtarzaniem
przycisk REPEAT, aż
pojawi się symbol „REP”
lub „REP1” (strona 54).
Wybrać odtwarzanie Przy zatrzymanym
w kolejności losowej odtwarzaniu naciskaj
kolejno przycisk PLAY
MODE, aż pojawi się
symbol żądanego trybu
odtwarzania („SHUF”
itd.) (strona 54).
Wyświetlić dostępne Naciskaj kolejno przycisk
informacje
DISPLAY, aby
wyświetlać nazwę
wykonawcy, tytuł
albumu, czas
odtwarzania, zegar itd.
Obsługa
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
* W zależności od serwera lub ścieżki wstrzymanie
odtwarzania może nie działać po wybraniu funkcji
Sieć domowa.
Naciśnij przycisk x
(stop).
Przejść do początku Naciskaj kolejno przycisk
obecnej, poprzedniej ./>.
lub następnej ścieżki
Wybrać ponownie
element, który ma
być odtwarzany
Naciskaj wielokrotnie
przycisk BACK, aż
pojawi się żądany
katalog.
Lub naciśnij przycisk
OPTIONS, wybierz opcję
„Server List”, a następnie
wybierz żądany element.
Aby wrócić do ekranu
odtwarzania, naciśnij
przycisk OPTIONS i
wybierz opcję „Now
Playing”.
Wyszukiwać
Podczas wybierania
elementy za pomocą muzyki z serwera naciśnij
słów kluczowych
przycisk ALPHABET
SEARCH, a następnie
wpisz słowo kluczowe
(strona 56).
Zmienić serwer
Po zatrzymaniu
odtwarzania naciśnij
przycisk OPTIONS.
Wybierz opcję „Server
List”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Wybierz żądany serwer, a
następnie naciśnij
przycisk ENTER.
43PL
Słuchanie usług muzycznych
Opisywane urządzenie umożliwia słuchanie
usług muzycznych dostępnych w Internecie
(funkcja Usługi muzyczne).
Aby jej użyć, urządzenie musi być połączone z
siecią, a sieć z Internetem. Szczegółowe
informacje na temat konfigurowania sieci
można znaleźć w punkcie „Podłączanie
urządzenia do sieci domowej” (strona 22).
Szczegółowe informacje na temat usług
muzycznych można znaleźć na podanej poniżej
stronie WWW:
http://www.sony.net/audio/musicservices
Poniższe punkty przedstawiają sposób wyboru
„vTuner” jako przykładu usług muzycznych
oferowanych w Internecie.
1
Naciskaj kolejno przycisk MUSIC
SERVICES, aby wybrać funkcję
Usługi muzyczne.
Zostanie wyświetlona lista dostawców
usług. Jeśli urządzenie automatycznie
wyświetli ostatnio wybraną stację lub
usługę, naciskaj kolejno przycisk BACK
aż do wyświetlenia listy dostawców usług.
Usługi muzyczne
Uwaga
Aby można było korzystać z usług muzycznych, w
zależności od dostawcy usług może być konieczne
zarejestrowanie się. Szczegółowe informacje na temat
rejestracji można znaleźć na stronie obsługi
użytkownika u dostawcy usług.
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „vTuner”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądany folder lub stację, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
• Naciskaj M/m, aby wybrać element.
• Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść
do następnego katalogu lub posłuchać
stacji.
• Naciśnij przycisk BACK, aby przejść do
poprzedniego katalogu.
Wskazówka
Po zmianie funkcji na Sieć domowa urządzenie
wyświetli ostatnio wybraną usługę lub stację do
momentu wyłączenia zasilania urządzenia. Po
ustawieniu funkcji „Network Standby” na „On”
zostanie wyświetlona ostatnio wybrana usługa lub
stacja nawet po wyłączeniu zasilania urządzenia.
Uwaga
Jeśli pojawi się komunikat „No Service” i nie można
wyświetlić listy dostawców usług, naciśnij przycisk
OPTIONS i wybierz „Refresh”.
44PL
Inne czynności
Programowanie stacji
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Zmienić stację lub
usługę
Naciśnij przycisk BACK,
aby powrócić do listy
dostawców usługi, a
następnie ponownie
wybierz usługę. Aby
wrócić ponownie do
ekranu odtwarzania,
naciśnij przycisk
OPTIONS i wybierz
opcję „Now Playing”.
Naciśnij przycisk
OPTIONS. Wyświetlony
element może się różnić
w zależności od
wybranego elementu lub
katalogu.
Wybrać opcje usługi
Podczas wybierania lub
odtwarzania zawartości
usługi naciśnij przycisk
OPTIONS. Wybierz
opcję „Service Options”,
a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zawartość opcji usługi
zależy od wybranej
usługi.
Wyszukiwać
Podczas wybierania
elementy za pomocą zawartości usługi naciśnij
słów kluczowych
przycisk ALPHABET
SEARCH, a następnie
wpisz słowo kluczowe
(strona 56).
1
Wybierz żądaną stację.
2
Podczas jej odbierania naciśnij
przycisk MEMORY.
Zostanie wyświetlona lista przypisanych
numerów stacji.
3
Naciśnij M/m, aby wybrać
przypisany numer, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4
Powtórz czynności od 1 do 3, aby
zaprogramować inne stacje.
Słuchanie zaprogramowanej
stacji
1
Wyświetlić dostępne Naciskaj kolejno przycisk
informacje
DISPLAY, aby
wyświetlać nazwę
wykonawcy, tytuł
albumu, zegar itd.
Wyświetlić menu
sieci
Podczas wybierania lub
odtwarzania zawartości
usługi naciśnij przycisk
OPTIONS. Wybierz
opcję „Network”, a
następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Obsługa
Używać różnych
funkcji, kiedy
urządzenie wybiera
lub odtwarza stację
lub usługę
Zaprogramowanie żądanych stacji umożliwia
łatwy odbiór stacji po wybraniu przypisanego
jej numeru. Maksymalnie można
zaprogramować 20 stacji.
Naciskaj kolejno przycisk MUSIC
SERVICES, aby wybrać funkcję
Usługi muzyczne.
Zostanie wyświetlona lista dostawców
usług. Jeśli urządzenie automatycznie
wyświetli ostatnio wybraną stację,
naciskaj kolejno przycisk BACK aż do
wyświetlenia listy dostawców usług.
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Preset”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
„Preset” zostanie wyświetlony na
początku listy dostawców usług.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądaną zaprogramowaną stację, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
45PL
Wskazówka
Można wybrać zaprogramowaną stację, używając
przycisków numerycznych. Aby bezpośrednio wybrać
zaprogramowaną stację, naciśnij przycisk
numeryczny, który odpowiada przypisanemu
numerowi i przycisk ENTER.
Uwaga
W zależności od dostawców usług, zaprogramowanie
niektórych stacji może być niemożliwe. W razie próby
zaprogramowania takiej stacji, na ekranie pojawi się
komunikat „Not Available”.
Słuchanie różnych usług
muzycznych
Można słuchać treści różnych usług
muzycznych oferowanych w Internecie.
Na przedstawionej poniżej stronie można
znaleźć informacje na temat usług muzycznych,
sposobu ich używania oraz kodu rejestracji
urządzenia.
http://www.sony.net/audio/musicservices
Sprawdzanie kodu rejestracji
Aby słuchać nowej usługi muzycznej może być
konieczne wpisanie kodu rejestracji
urządzenia.
1
Naciskaj kolejno przycisk MUSIC
SERVICES, aby wybrać funkcję
Usługi muzyczne.
Zostanie wyświetlona lista dostawców
usług. Jeśli urządzenie automatycznie
wyświetli ostatnio wybraną stację lub
usługę, naciskaj kolejno przycisk BACK
aż do wyświetlenia listy dostawców usług.
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Registration Code”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony kod rejestracji
urządzenia.
46PL
Korzystanie z funkcji PARTY
STREAMING
gość PARTY
gość PARTY
Uruchomienie funkcji PARTY
Można uruchomić funkcję PARTY, aby inne
urządzenia z obsługą funkcji PARTY
STREAMING mogły odtwarzać tę samą
muzykę, nawet jeśli znajdują się w różnych
pomieszczeniach.
1
Upewnij się, że urządzenia PARTY
typu gość są włączone i mogą
dołączyć do funkcji PARTY.
2
Odtwarzaj żądane źródło dźwięku.
3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
PARTY aż do wyświetlenia
komunikatu „START PARTY”.
host PARTY
gość PARTY
Obsługa
Muzykę, która jest aktualnie odtwarzana w
tym systemie, można też jednocześnie
odtwarzać na wszystkich urządzeniach
powiązanych funkcją PARTY STREAMING w
sieci domowej.
Podczas transmisji strumieniowej PARTY
urządzenie zwane „hostem PARTY”
rozpoczyna transmisję strumieniową PARTY i
przesyła muzykę, a urządzenie zwane „gościem
PARTY” dołącza do PARTY i odbiera
muzykę od „hosta PARTY”.
Przed przystąpieniem do korzystania z funkcji
PARTY STREAMING upewnij się, że opcja
„PARTY STREAMING” jest ustawiona na
„On” (strona 60).
Można przesyłać muzykę odtwarzaną ze
wszystkich źródeł dźwięku (FM, AM,
DAB (tylko CMT-G2BNiP), CD, USB, z
urządzeń iPod/iPhone, wejścia AUDIO
IN, Sieć domowa, AirPlay, Usługi
muzyczne) w tym urządzeniu.
Urządzenie uruchomi usługę PARTY
jako host PARTY.
Kończenie funkcji PARTY
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PARTY aż do
wyświetlenia komunikatu „CLOSE PARTY”.
Funkcja PARTY STREAMING działa na
urządzeniach* mających logo PARTY
STREAMING (pokazane poniżej).
* Dostępność urządzeń zgodnych z funkcją PARTY
STREAMING zależy od kraju lub regionu.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych
urządzeń można uzyskać u przedstawiciela firmy
Sony.
47PL
Dołączanie do funkcji PARTY
Urządzenie może dołączyć do funkcji PARTY,
która zostało uruchomiona przez inne
urządzenie, umożliwiając słuchanie tej samej
muzyki, która jest aktualnie odtwarzana w
innym pomieszczeniu.
Kiedy inne urządzenie host PARTY
uruchomiło funkcję PARTY, naciśnij
przycisk PARTY.
„JOIN PARTY” pojawi się na wyświetlaczu, a
urządzenie dołączy do funkcji PARTY jako
gość PARTY.
Odłączenie funkcji PARTY
Naciśnij PARTY.
„LEAVE PARTY” pojawi się na
wyświetlaczu, a urządzenie odłączy się od
funkcji PARTY.
Wskazówka
Jeśli „sieciowy tryb gotowości” jest ustawiony na
„On”, urządzenie automatycznie włączy się i dołączy
do funkcji PARTY po jej uruchomieniu przez hosta
PARTY.
Uwagi
• Nie można dołączyć do funkcji PARTY w
•
•
48PL
następujących przypadkach:
– Funkcja PARTY działa już w tym urządzeniu.
– Dołączono już do innej funkcji PARTY.
Jeśli naciśniesz PARTY, gdy nie uruchomiono
żadnej funkcji PARTY, ale urządzenie posiadające
funkcję PARTY STREAMING odtwarza muzykę,
urządzenie to będzie hostem PARTY, a opisywane
urządzenie dołączy do funkcji PARTY jako gość
PARTY.
Funkcja urządzenia gościa PARTY automatycznie
przełącza się na funkcję SIEĆ DOMOWA, gdy
urządzenie dołączy do funkcji PARTY. Nawet po
odłączeniu urządzenia gościa PARTY od funkcji
PARTY funkcja pozostaje ustawiona na SIEĆ
DOMOWA.
PARTY STREAMING w środowisku
bezprzewodowej sieci LAN
W przypadku niektórych routerów/
punktów dostępowych bezprzewodowej
sieci LAN zgodnych ze standardem
IEEE802.11n prędkość przesyłu
bezprzewodowego w sieci LAN może
zmniejszyć się po wybraniu opcji „WEP”
lub „WPA/WPA2-PSK (TKIP)” jako
metody szyfrowania.
Jeśli występuje przeskakiwanie dźwięku
podczas transmisji strumieniowej przy
użyciu funkcji PARTY STREAMING,
można zmienić metodę szyfrowania na
„WPA/WPA2-PSK (AES)”. Może to
poprawić prędkość przesyłu i jakość
odtwarzania strumieniowego.
Konfiguracje szyfrowania zależą od
modelu. Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi dostarczoną razem z routerem/
punktem dostępowym.
Informacje pomocnicze na temat ustawień
bezprzewodowej sieci LAN można także
uzyskać na następujących stronach WWW:
Dla klientów w Europy:
http://www.sony.net/audio/netsettings
Dla klientów w Oceanii:
http://www.sony-asia.com/support
Korzystanie z AirPlay
Można odtwarzać muzykę z urządzeń iPhone,
iPod touch lub iPad, a także z komputerów PC
lub Mac, korzystając z aplikacji iTunes.
Dotknij/kliknij ikonę
w prawym
dolnym rogu ekranu urządzenia
iOS z systemem lub w oknie
iTunes.
[Urządzenie z systemem iOS]
Obsługa
Sterowanie i
przesyłanie muzyki
1
Zgodne modele urządzeń iPod/
iPhone/iPad
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (2., 3. lub 4.
generacji), iPad, iPad2 z systemem iOS 4.2 lub
nowszym, oraz komputer Mac lub PC z
aplikacją iTunes 10.1 lub nowszą.
Uwagi
• W punkcie „Zgodne modele urządzeń iPod/iPhone/
•
•
•
iPad” na tej stronie można znaleźć szczegółowe
informacje na temat obsługiwanych wersji systemu
iOS lub programu iTunes.
Należy zaktualizować oprogramowanie iOS lub
iTunes do najnowszej wersji przed ich użyciem z
systemem.
Szczegółowe informacje na temat obsługi urządzeń
z systemem iOS, programem iTunes lub AirPlay
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Nie można użyć tego system jako hosta funkcji
PARTY podczas korzystania z funkcji AirPlay.
[iTunes]
49PL
2
Wybierz opcję „CMT-G2BNiP” w
menu AirPlay programu iTunes w
urządzeniu iOS.
[Urządzenie z systemem iOS]
Potwierdzanie lub edycja nazwy
urządzenia
1
Naciśnij przycisk AirPlay, aby
wybrać funkcję AirPlay.
2
3
Naciśnij OPTIONS.
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Device name”.
Pojawi się nazwa urządzenia, która
zostanie wyświetlona na urządzeniu z
systemem iOS lub w programie iTunes.
Zapoznaj się z rozdziałem „Zmiana nazwy
urządzenia” (strona 61), aby uzyskać
instrukcje dotyczące zmiany nazwy
urządzenia.
Sterowanie odtwarzaniem AirPlay
[iTunes]
Można używać przycisków VOLUME+/–, N,
X, x, . i >. Obsługa za pomocą systemu
i pilota zdalnego sterowania jest włączona
tylko, gdy system został wybrany jako
urządzenie odtwarzające dźwięk.
W czasie używania programu iTunes należy
skonfigurować urządzenie z systemem iOS tak,
aby akceptowało polecenia sterowania z
systemu i pilota zdalnego sterowania, kiedy
użytkownik chce ich użyć, żeby sterować
urządzeniem z systemem iOS.
Wskazówki
3
Rozpocznij odtwarzanie muzyki na
urządzeniu z systemem iOS lub w
programie iTunes.
AirPlay jest automatycznie wybierana
jako funkcja systemu.
• Najwyższy priorytet ma najnowsze polecenie
•
Wskazówka
Jeśli odtwarzanie się nie rozpocznie, wykonaj
ponownie czynności procesu, zaczynając od kroku 1.
•
•
•
50PL
sterowania, które zostało wysłane do systemu.
System rozpocznie odtwarzanie muzyki z innego
urządzenia, gdy zaakceptuje polecenie z urządzenia
z funkcją AirPlay, nawet gdy to urządzenie jest
używane do odtwarzania z funkcją AirPlay z
urządzenia oryginalnego.
Po ustawieniu zbyt wysokiego poziomu głośności na
urządzeniu z systemem iOS lub w programie
iTunes, system może odtworzyć bardzo głośny
dźwięk.
Przycisk PLAY MODE oraz przycisk REPEAT na
pilocie nie działają, gdy wybrana jest funkcja iPod/
iPhone.
Aby uzyskać więcej informacji o programie iTunes,
proszę zapoznać się z działem pomocy iTunes.
Połączenie poziomu głośności urządzeń z systemem
iOS lub w programie iTunes z poziomem głośności
tego systemu może nie być możliwe.
Aktualizacja oprogramowania
Uwagi
• Nie wyłączaj systemu, nie odłączaj kabla sieciowego
•
5
System rozpoczyna sprawdzanie
dostępności aktualizacji oprogramowania.
6
Wybierz funkcję HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES lub
AirPlay.
2
Naciśnij OPTIONS.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
4
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
Po wyświetleniu komunikatu
„Found latest update. Push
ENTER!” naciśnij przycisk ENTER.
Jeśli aktualizacja jest niedostępna, pojawi
się komunikat „No update required. Push
ENTER!”.
7
ani nie wykonuj żadnych operacji w trakcie
aktualizacji.
Próba aktualizacji systemu przy włączonym timerze
zasypiania spowoduje, że zostanie on
automatycznie wyłączony.
1
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Update”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Obsługa
Pobierając najnowszą wersję oprogramowania,
można skorzystać z najnowszych funkcji. Aby
zaktualizować oprogramowanie, system łączy
się z serwerem firmy Sony.
Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja,
komunikat „UPDATE” zostanie wyświetlony
po podłączeniu do Internetu i podczas
używania funkcji Sieć domowa i Usługi
muzyczne.
Pamiętaj, aby przed aktualizacją
oprogramowania przerwać odtwarzanie z
innych urządzeń podłączonych do tego
systemu.
Szczegółowe informacje na temat dostępności
aktualizacji oprogramowania można znaleźć w
witrynie działu obsługi klienta (strona 67).
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „OK”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Pojawi się pytanie, czy akceptujesz warunki
aktualizacji oprogramowania. Potwierdź
komunikat i przeczytaj także „UMOWA
LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA
SONY” (strona 88), a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
8
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Agree”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
opcję „Network”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
opcję „Software Update”, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
System rozpoczyna aktualizację
oprogramowania. Zakończenie
aktualizacji może zająć trochę czasu
(maksymalnie 20 minut). Wymagany czas
zależy od ilości danych w aktualizacji,
rodzaju sieci, otoczenia sieciowego itp.
„Complete! Push power on the unit.”
pojawi się po zakończeniu aktualizacji
oprogramowania.
Naciśnij ?/1, aby wyłączyć system. W
systemie zostanie zainstalowana
najnowsza wersja oprogramowania.
51PL
Aby anulować procedurę
Wybierz „Cancel” w punkcie „7”.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk BACK, zanim odbiornik
rozpocznie aktualizację oprogramowania.
Po rozpoczęciu aktualizacji nie można wrócić
do poprzedniego ekranu.
52PL
Słuchanie muzyki z urządzeń
zewnętrznych
4
Rozpocznij odtwarzanie w
podłączonym urządzeniu i ustaw
w nim odpowiedni poziom
głośności.
Odtwarzany dźwięk będzie słyszalny w
głośnikach tego urządzenia. Szczegółowe
informacje na temat obsługi podłączonego
urządzenia można znaleźć w jego
dostarczonej instrukcji obsługi.
Obsługa
Można odtwarzać dźwięk z urządzenia
zewnętrznego (np. przenośnego odtwarzacza
muzycznego) podłączonego do gniazda
AUDIO IN 1 lub AUDIO IN 2 w urządzeniu.
Połącz gniazdo AUDIO IN 1 lub AUDIO IN 2
opisywanego urządzenia z wyjściem audio
urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla
połączeniowego audio (nie jest dostarczony).
Dopilnuj, aby kabel połączeniowy audio (nie
jest dostarczony) został starannie podłączony
do obu gniazd. W przeciwnym razie w sygnale
dźwiękowym mogą występować szumy.
Uwagi
• Zmniejsz głośność w urządzeniu przy użyciu
1
Podłącz urządzenie zewnętrzne
do gniazda AUDIO IN 1 lub AUDIO
IN 2 opisywanego urządzenia za
pomocą kabla połączeniowego
audio (nie jest dostarczony).
•
przycisku VOLUME – przed odłączeniem
urządzenia zewnętrznego.
Urządzenie może automatycznie przełączyć się w
tryb gotowości, jeśli poziom głośności urządzenia
zewnętrznego jest zbyt niski. Ustaw odpowiedni
poziom głośności urządzenia zewnętrznego. Patrz
„Wyłączanie funkcji automatycznego trybu
gotowości” (strona 21).
Gniazdo 1/2 AUDIO IN
2
Naciśnij przycisk VOLUME –, aby
zmniejszyć głośność w
urządzeniu.
3
Naciskaj kolejno przycisk
FUNCTION +/–, aby wybrać
funkcję AUDIO IN 1 lub AUDIO IN
2.
53PL
Odtwarzanie w różnych trybach
Można słuchać utworów w kolejności losowej
(odtwarzanie w kolejności losowej), w
kolejności zaprogramowanej (odtwarzanie
zaprogramowane) lub powtarzać jedną ścieżkę
(odtwarzanie z powtarzaniem).
Opcja
wyświetlacza
Opis
REP1 (z
powtarzaniem 1)
Urządzenie odtwarza z
powtarzaniem aktualnie
wybraną ścieżkę lub plik
aż do zatrzymania
odtwarzania.
Tryby odtwarzania
Dostępne tryby odtwarzania zależą od
wybranego źródła dźwięku.
Kontrolka trybu odtwarzania
Inne czynności
Opcja
wyświetlacza
Opis
Brak (normalny)
Urządzenie odtwarza
kolejno wszystkie ścieżki.
(folder)*1
Urządzenie odtwarza
wszystkie ścieżki lub pliki
w aktualnie wybranym
folderze.
SHUF (losowo)*2*3
Urządzenie odtwarza
ścieżki lub pliki w
kolejności losowej.
SHUF (folder
losowo)*3*4*5
Urządzenie odtwarza
wszystkie ścieżki lub pliki
w aktualnie wybranym
folderze w kolejności
losowej.
PGM
Urządzenie odtwarza
(zaprogramowane)*5 ścieżki lub pliki w
zaprogramowanej
kolejności.
Szczegółowe informacje
na temat tworzenia
programu można znaleźć
w punkcie „Tworzenie
własnego programu”
(strona 55).
REP
(z powtarzaniem)
54PL
Urządzenie odtwarza z
powtarzaniem wszystkie
ścieżki lub pliki.
*1 Dostępny tylko po wybraniu funkcji CD lub USB.
*2 Gdy wybrana jest funkcja Sieć domowa, te same
ścieżki lub pliki są odtwarzane w kolejności
losowej.
*3 Po wyłączeniu urządzenia wybrany tryb
odtwarzania losowego („SHUF” lub „
SHUF”)
jest kasowany i przywracany jest normalny tryb
odtwarzania.
*4 Podczas odtwarzania płyty CD-DA (audio)
funkcja
SHUF (folder losowo) działa tak samo,
jak funkcja SHUF (losowo).
5
* Dostępny tylko po wybraniu funkcji CD.
Odtwarzanie z
powtarzaniem
1
Naciskaj kolejno przycisk
REPEAT, aby wybrać żądany tryb
odtwarzania z powtarzaniem.
Tryb odtwarzania z powtarzaniem
zmienia się w następujący sposób:
Normalny t „REP” t „REP1” t
Normalny
2
Naciśnij przycisk N.
Odtwarzanie rozpocznie się w wybranym
trybie odtwarzania.
Anulowanie odtwarzania z
powtarzaniem
Naciskaj kolejno przycisk REPEAT, aby
wybrać normalny tryb odtwarzania.
2
Po zatrzymaniu odtwarzania
naciskaj kolejno przycisk PLAY
MODE aż do wyświetlenia
symbolu „PGM”.
Zostanie wyświetlony ekran programu.
Odtwarzanie w kolejności
losowej lub
zaprogramowanej
Podczas programowania plików naciskaj
kolejno przycisk
+/–, aby wybrać żądany
folder, a następnie wybierz żądany plik.
Przy zatrzymanym odtwarzaniu
naciskaj kolejno przycisk PLAY
MODE, aby wybrać żądany tryb
odtwarzania.
Tryb odtwarzania zmienia się w
następujący sposób:
Normalny t „ ” t „SHUF” t
„
SHUF” t „PGM” (tylko funkcja
CD) t Normalny
2
Naciskaj kolejno przycisk
./>, aby wybrać żądaną
ścieżkę lub plik.
Obsługa
1
3
A Numer wybranej ścieżki lub pliku
B Całkowity czas odtwarzania wybranej ścieżki lub
pliku
4
Naciśnij przycisk ENTER, aby dodać
ścieżkę lub plik do programu.
5
Powtarzaj punkty 3 i 4, aby dodać
inne ścieżki lub pliki.
6
Naciśnij przycisk N, aby
uruchomić odtwarzanie
zaprogramowane.
Naciśnij przycisk N.
Odtwarzanie rozpocznie się w wybranym
trybie odtwarzania.
Anulowanie odtwarzania w kolejności
losowej lub zaprogramowanej
Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciskaj
kolejno przycisk PLAY MODE, aby wybrać
normalny tryb odtwarzania.
Program pozostanie dostępny do
momentu otwarcia tacy płyty.
Aby ponownie odtworzyć ten sam
program, naciśnij przycisk N.
Tworzenie własnego
programu
Maksymalnie można zaprogramować 25
ścieżek lub plików.
Należy zauważyć, że program można utworzyć
tylko dla funkcji CD.
1
Naciśnij przycisk CD, aby wybrać
funkcję CD.
Anulowanie odtwarzania
zaprogramowanego
Po zatrzymaniu odtwarzania naciskaj kolejno
przycisk PLAY MODE aż do zniknięcia
symbolu „PGM”.
Usuwanie ostatniej ścieżki lub pliku
programu
Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij przycisk
CLEAR.
55PL
Wyszukiwanie elementów za
pomocą słów kluczowych
Kiedy jest wyświetlana lista (np. lista
wykonawców, lista ścieżek itp.), można wpisać
słowo kluczowe, aby wyszukać żądany
element.
Należy zauważyć, że słowa kluczowe są
dostępne tylko po wybraniu funkcji Sieć
domowa lub Usługi muzyczne.
2
Wpisz słowo kluczowe.
Użyj przycisków numerycznych/
tekstowych, aby wpisać słowo kluczowe.
Słowo kluczowe może zawierać
maksymalnie 15 znaków. Szczegółowe
informacje na temat wprowadzania
znaków można znaleźć w punkcie
„Wprowadzanie znaków” (strona 14).
Uwaga
Wpisz słowo kluczowe zawierające litery lub
wyraz, od których zaczyna się nazwa lub tytuł
szukanego elementu. Kiedy urządzenia szuka
elementu, wyraz „The” na początku nazwy oraz
występująca po nim spacja są ignorowane.
Przyciski
numerycznne/
tekstowe
APole wprowadzania
BBieżąca lokalizacja kursora/liczba wpisanych
znaków
CRodzaj znaku
3
1
Gdy jest wyświetlana lista
elementów (lista wykonawców,
lista utworów itp.), naciśnij
przycisk ALPHABET SEARCH.
Pojawi się ekran wpisywania słów
kluczowych.
56PL
Naciśnij przycisk ENTER, aby
zakończyć wprowadzanie słowa
kluczowego.
Zostanie wyświetlony element zgodny ze
słowem kluczowym.
Jeśli wyświetlony element nie jest tym,
którego szukasz, naciśnij przycisk </,
aby wyświetlić następny/ poprzedni
element.
Naciśnij ponownie przycisk ALPHABET
SEARCH, aby powrócić do ekranu
wpisywania słów kluczowych.
4
Po znalezieniu żądanego elementu
naciśnij przycisk ENTER.
Powtórz punkty od 1 do 3, aby zawęzić
wyszukiwanie aż do pojawienia się
żądanej ścieżki.
5
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądaną ścieżkę, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Obsługa
57PL
Dodatkowe informacje
Konfigurowanie funkcji związanych
z obsługą sieci
4
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądane ustawienie do
sprawdzenia, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.
Można sprawdzić następujące
ustawienia*.
Connection
DNS Settings
SSID
Primary DNS
Security Setting
Secondary DNS
IP Settings
Proxy Settings
IP Address
Proxy Address
Subnet Mask
Port Number
Default Gateway
MAC Address
* Opcje ustawień występujące podczas
konfigurowania zależą od środowiska
sieciowego i metody połączenia.
Sprawdzanie ustawień
sieciowych
Można sprawdzić bieżący stan ustawień
sieciowych.
1
58PL
Wybierz funkcję HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES lub
AirPlay, a następnie naciśnij
przycisk OPTION.
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Network”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Information”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawianie sieciowego trybu
gotowości
Kiedy tryb „Network Standby” jest ustawiony
na „On”, zawsze można połączyć się z
urządzeniem i sterować nim przez sieć.
1
Wybierz funkcję HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES lub
AirPlay, a następnie naciśnij
przycisk OPTION.
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Network Standby”, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Access Settings”, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Off” lub „On”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Auto Access”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Allow” lub „Not Allow”, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Opis
Off*
Urządzenie pobiera mniej
energii niż przy
sieciowym trybie
gotowości ustawionym na
„On”, ale potrzebuje
więcej czasu, aby
wznowić pracę po
ponownym
uruchomieniu. Kontrolka
STANDBY świeci w
kolorze czerwonym.
On
Urządzenie jest
połączone z siecią i
wznawia pracę po
otrzymaniu sygnału przez
sieć, nawet kiedy jego
zasilanie zostanie
wyłączone. Kontrolka
STANDBY świeci w
kolorze bursztynowym.
Opcja
wyświetlacza
Opis
Allow*
Wszystkie urządzenia w
sieci domowej mają
uprawnienia dostępu do
tego urządzenia. To
urządzenie może
uruchomić usługę
PARTY jako host i w
razie potrzeby dołączyć
do usługi PARTY jako
gość.
Not Allow
Urządzenie ogranicza
dostęp nowego
urządzenia. Aby
podłączyć nowe
urządzenie do sieci
domowej, dodaj to
urządzenie do listy
urządzeń i skonfiguruj
jego uprawnienia dostępu
(strona 60).
* Ustawienie fabryczne
Konfigurowanie uprawnień
dostępu automatycznego
Można skonfigurować ograniczenia lub
uprawnienia dla urządzeń na liście urządzeń.
1
Naciśnij przycisk HOME
NETWORK, a następnie naciśnij
przycisk OPTIONS.
Dodatkowe informacje
Opcja
wyświetlacza
* Ustawienie fabryczne
Uwaga
Maksymalnie można dodać 20 urządzeń do listy
urządzeń. Po zarejestrowaniu 20 urządzeń zostanie
wyświetlony komunikat „Device Full” i nie będzie
można dodać nowego urządzenia do listy urządzeń. W
takiej sytuacji należy usunąć niepotrzebne urządzenia
z listy (strona 41).
59PL
Dodawanie urządzeń do listy
urządzeń
1
Naciśnij przycisk HOME NETWORK,
a następnie naciśnij przycisk
OPTIONS.
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Access Settings”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Control Device”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
5
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Access”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
6
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Allow” lub „Not Allow”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Usuwanie urządzenia z listy
Wybierz opcję „Delete” w punkcie 5, a
następnie naciśnij przycisk ENTER. Wybierz
opcję „OK” na ekranie potwierdzenia, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń.
4
Naciskaj kolejno przycisk m, aby
wybrać opcję „Add Device”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
5
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądane urządzenie, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Wybrane urządzenie zostało dodane do
listy urządzeń. Szczegółowe informacje na
temat konfigurowania uprawnień dostępu
można znaleźć w punkcie
„Konfigurowanie uprawnień dostępu dla
urządzeń” (strona 60).
Konfigurowanie uprawnień
dostępu dla urządzeń
Można skonfigurować uprawnienia dostępu
dla urządzenia z listy urządzeń. W sieci
domowej są rozpoznawane tylko urządzenia z
ustawieniem „Allow”.
1
Naciśnij przycisk HOME NETWORK,
a następnie naciśnij przycisk
OPTIONS.
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Access Settings”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Control Device”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlona lista
zarejestrowanych urządzeń.
4
60PL
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
żądane urządzenie, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Konfigurowanie funkcji
PARTY STREAMING
Można skonfigurować urządzenie do obsługi
funkcji PARTY STREAMING.
1
Naciśnij przycisk HOME
NETWORK, a następnie naciśnij
przycisk OPTIONS.
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „PARTY STREAMING”, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
3
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „On” lub „Off”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Opis
On*
Urządzenie może być
wykrywane przez inne
urządzenia w sieci
domowej. Urządzenie
może uruchomić lub
zamknąć usługę PARTY
lub dołączyć do usługi
PARTY.
Off
Urządzenie może być
wykrywane przez inne
urządzenia w sieci
domowej. Urządzenie nie
może jednak uruchomić
lub zamknąć usługi
PARTY ani dołączyć do
usługi PARTY.
* Ustawienie fabryczne
Zmień nazwę urządzenia, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Nazwa urządzenia może zawierać
maksymalnie 30 znaków.
Szczegółowe informacje na temat
wprowadzania znaków można znaleźć w
punkcie „Wprowadzanie znaków”
(strona 14).
Dodatkowe informacje
Opcja
wyświetlacza
4
Zmiana nazwy urządzenia
Można zmienić nazwę urządzenia ta, aby było
łatwo rozpoznawane przez inne urządzenia w
sieci domowej.
1
Wybierz funkcję HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES lub
AirPlay, a następnie naciśnij
przycisk OPTION.
2
Naciśnij przycisk M/m, aby wybrać
opcję „Device Name”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3
Naciśnij przycisk ENTER, aby
wybrać bieżącą nazwę
urządzenia.
61PL
Zmiana ustawień dźwięku
Regulacja tonów niskich i
wysokich
Można dostosować poziom tonów niskich i
wysokich do własnych wymagań.
1
Naciśnij przycisk BASS lub
TREBLE.
2
Naciskaj M/m, aby wyregulować
poziom.
Ekran ustawień zniknie po 4 sekundach
nieaktywności.
62PL
Korzystanie z timerów
Urządzenie oferuje dwa timery. Jeśli używane
są oba jednocześnie, timer zasypiania ma
wyższy priorytet.
Korzystanie z timera
zasypiania
Można ustawić timer zasypiania tak, aby
urządzenie automatycznie przeszło w tryb
gotowości po upływie określonego czasu
(funkcja timera zasypiania). Ta funkcja działa
nawet w przypadku, gdy zegar nie jest
ustawiony.
Odtwarzaj żądane źródło dźwięku.
2
Naciskaj wielokrotnie przycisk
SLEEP.
Dodatkowe informacje
1
Po upływie wybranego czasu urządzenie
automatycznie przejdzie w tryb gotowości.
Uwaga
Wykonanie poniższych czynności, zanim programator
zasypiania wyłączy urządzenie, spowoduje
zresetowanie programatora.
– Odłączenie przewodu zasilającego.
– Wyłączenie urządzenia.
– Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.
63PL
Korzystanie z timera
odtwarzania
Programator odtwarzania można ustawić w
celu rozpoczęcia odtwarzania muzyki z płyty
CD, urządzenia USB, urządzenia iPod/iPhone
lub dostrojenia się do stacji FM/AM lub DAB/
DAB+ (tylko CMT-G2BNiP) o określonej
godzinie (funkcja timer odtwarzania). Upewnij
się, że zegar został poprawnie ustawiony.
6
Naciskaj kolejno przycisk M/m,
aby wybrać żądane źródło
dźwięku do odtwarzania, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
7
Naciśnij przycisk ?/1, aby
wyłączyć urządzenie.
Wskazówka
1
Przygotuj źródło dźwięku.
Wybierz źródło dźwięku, a następnie
naciśnij przycisk VOLUME +/–, aby
ustawić odpowiedni poziom głośności.
Aby rozpocząć odtwarzanie od danej
ścieżki CD lub pliku audio, utwórz własny
program.
2
Naciśnij TIMER MENU.
3
Naciskaj kolejno przycisk M/m,
aby wybrać opcję „PLAY SET?”, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Pojawi się ekran ustawienia dla opcji „ON
TIME”.
Ustawienie timera odtwarzania obowiązuje aż do jego
ręcznego anulowania.
Uwagi
• Ustawienie timera odtwarzania zostanie skasowane
•
•
po odłączeniu przewodu zasilającego z gniazdka
ściennego.
Jeśli urządzenie będzie już włączone o
zaprogramowanej godzinie, timer odtwarzania nie
zostanie uaktywniony. Nie wolno używać funkcji
urządzenia od momentu jego włączenia do
uruchomienia odtwarzania.
Godzina wyłączenia w programatorze odtwarzania
nie może być taka sama, jak godzina włączenia.
Uwagi dla użytkowników urządzeń iPod/
iPhone
• Podczas korzystania z funkcji timera odtwarzania
•
upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone nie
odtwarza muzyki.
Programator odtwarzania może nie zostać
uaktywniony w zależności od stanu podłączonego
urządzenia iPod/iPhone.
Sprawdzenie ustawień
4
Ustaw czas rozpoczęcia
odtwarzania.
1
2
1 Naciskaj kolejno przycisk M/m, aby
ustawić godzinę, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Kursor przejdzie do pozycji minut.
3
2 Naciskaj kolejno przycisk M/m, aby
ustawić minuty, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Pojawi się ekran ustawienia dla opcji
„OFF TIME”.
Naciśnij TIMER MENU.
Naciskaj kolejno przycisk M/m, aby wybrać
opcję „TIMER SELECT?”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Naciskaj kolejno przycisk M/m, aby wybrać
opcję „PLAY SELECT?”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Anulowanie timera
Powtórz powyższą procedurę aż do pojawienia
się komunikatu „TIMER OFF?” w punkcie 3,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Sprawdzenie ustawień
5
Rozpocznij od punktu 1.
Ustaw czas zatrzymania
odtwarzania.
Powtórz punkt 4, aby ustawić godzinę i
minuty zatrzymania odtwarzania.
64PL
Zmiana ustawień wyświetlacza
Można zmienić informacje wskazywane na
wyświetlaczu i tryb ich wyświetlania.
*1
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Zmienić informacje
na wyświetlaczu*1
Naciskaj kolejno przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie jest
wyłączone.
Zmienić tryb
wyświetlania
Naciskaj kolejno przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie jest
wyłączone*2.
Urządzenie oferuje dwa tryby wyświetlania.
Gdy sieciowy tryb gotowości jest włączony, nie
można zmienić trybu wyświetlania. Ustaw
opcję „Network Standby” na „Off”
(strona 58).
*2
*3
*4
Tryb wyświetlania
Gdy urządzenie jest
wyłączone*2
Tryb oszczędzania
energii*3
Wyświetlacz jest
wyłączony w celu
oszczędzania energii.
Zegar i timer działają
normalnie.
Zegar*4
Wyświetlany jest zegar.
Dodatkowe informacje
Procedura zmiany trybu wyświetlania oraz
wskazywanych informacji zależy od tego, czy
urządzenie jest włączone czy nie.
Można przykładowo wyświetlić informacje o
płycie CD/MP3 lub urządzeniu USB jak np.:
– Numer ścieżki lub pliku podczas normalnego
odtwarzania.
– Nazwa ścieżki lub pliku („ ”) podczas
normalnego odtwarzania.
– Nazwa wykonawcy („ ”) podczas normalnego
odtwarzania.
– Nazwa albumy („ ”) lub nazwa folderu („ ”)
podczas normalnego odtwarzania.
– Całkowity czas odtwarzania i całkowita liczba
ścieżek na płycie CD-DA (tylko po normalnego
trybu odtwarzania i zatrzymaniu odtwarzania).
– Całkowita liczba folderów (albumów) na płycie
MP3 lub w urządzeniu USB (tylko po
normalnego trybu odtwarzania i zatrzymaniu
odtwarzania).
– Etykieta wolumenu, jeśli występuje na płycie
płycie MP3 lub w urządzeniu USB (tylko po
normalnego trybu odtwarzania i zatrzymaniu
odtwarzacza lub urządzenia USB).
Można także wyświetlić informacje o stacji DAB/
DAB+ (tylko CMT-G2BNiP), jak np. nazwa stacji,
etykieta kanału, numer zaprogramowanej stacji,
częstotliwość, DLS (segment etykiety
dynamicznej) lub etykietę zbioru.
Można także wyświetlić informacje na temat
usługi muzycznej, jak np. nazwa usługi, nazwa
stacji („ ”), nazwa wykonawcy („ ”), nazwa
ścieżki („ ”), nazwa albumu („ ”), czas
odtwarzania, który upłynął oraz informacje o
następnej ścieżce.
Kontrolka STANDBY zaświeci się na urządzeniu
po jego wyłączeniu.
Nie można ustawić zegara w trybie oszczędzania
energii.
Wyświetlanie zegara zostanie automatycznie
przełączone w tryb oszczędzania energii po 8
sekundach.
65PL
Uwagi dotyczące wyświetlania informacji
• Znaki, których nie można wyświetlić, są
pokazywane jako „_”.
• Następujące informacje nie są wyświetlane:
– Całkowity czas odtwarzania dla płyty MP3 i
urządzenia USB.
– Pozostały czas odtwarzania dla pliku MP3.
• Następujące informacje nie są wyświetlane
•
poprawnie:
– Czas odtwarzania, jaki upłynął, dla pliku MP3
zakodowanego z VBR (zmienną szybkością
transmisji).
– Nazwy folderów i plików, które nie są zgodne z
normą ISO9660 Level 1, Level 2 lub Joliet pod
względem formatu rozszerzenia.
Następujące informacje są wyświetlane:
– Pozostały czas odtwarzania dla ścieżki.
– Dane znaczników ID3 dla plików MP3, gdy
używane są znaczniki ID3 w wersji 1 i wersji 2
(wyświetlanie znaczników ID3 w wersji 2 ma
wyższy priorytet, gdy w jednym pliku MP3
używane są znaczniki ID3 w wersji 1 i 2).
Uwagi dotyczące wyświetlania informacji
DAB/DAB+ (tylko CMT-G2BNiP)
Następujące informacje są także wyświetlane:
– Do 8 znaków w nazwie usługi, do 128 znaków DLS
(segment etykiety dynamicznej) i do 16 znaków
etykiety zbioru.
– Wartość od 0 do 100, wskazująca jakość sygnału.
66PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas używania urządzenia wystąpi
problem, przed skontaktowaniem się z
lokalnym przedstawicielem firmy Sony
zapoznaj się z czynnościami opisanymi poniżej.
W przypadku wyświetlenia komunikatu i kodu
błędu (Cxxx) zaleca się zapisanie jego treści.
Sprawdź, czy problem jest opisany
w niniejszej sekcji „Rozwiązywanie
problemów”.
2
Sprawdź poniższe witryny
internetowe poświęcone obsłudze
klienta.
Dla klientów w Europy:
http://support.sony-europe.com/
Dla klientów w Oceanii:
http://www.sony-asia.com/support
Witryny zawierają najnowsze informacje
dotyczące pomocy technicznej oraz sekcję
Często zadawane pytania (FAQ).
3
Jeśli po wykonaniu czynności
opisanych w punktach 1 i 2 problem
nie zniknął, skontaktuj się z
lokalnym przedstawicielem firmy
Sony.
Jeśli po wykonaniu wszystkich opisanych
powyżej czynności problem nadal
występuje, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony.
W przypadku przekazania produktu do
naprawy należy się upewnić, że
przekazane zostało całe urządzenie
(urządzenie główne, pilot i głośniki).
Jest to produkt systemowy, dlatego całe
urządzenie jest potrzebne do określenia
części wymagającej naprawy.
Natychmiast odłącz przewód zasilający i
sprawdź poniższe elementy.
• Czy przewody głośnikowe + oraz – są
zwarte?
• Czy cokolwiek blokuje otwory
wentylacyjne z góry lub z tyłu urządzenia
głównego?
• Czy występuje zwarcie w złączu urządzeń
iPod/iPhone?
Gdy kontrolka STANDBY przestanie
migać, ponownie podłącz przewód
zasilający i włącz urządzenie. Jeśli problem
nie został usunięty, skontaktuj się z
lokalnym przedstawicielem firmy Sony.
Ogólne
Rozwi¹zywanie problemów
1
Jeśli kontrolka STANDBY miga w
kolorze czerwonym
Wyświetlacz demonstracyjny jest wyświetlany
po podłączeniu przewodu zasilającego nawet
wtedy, gdy urządzenie nie jest włączone.
, Naciśnij raz przycisk DISPLAY, gdy urządzenie
jest wyłączone. Wyświetlacz demonstracyjny
zniknie.
Nie można włączyć urządzenia.
, Czy przewód zasilający jest podłączony?
Urządzenie niespodziewanie przełączyło się
w tryb gotowości.
, Nie oznacza to uszkodzenia. Urządzenie
przechodzi automatycznie w tryb gotowości po
około 30 minutach, jeśli nie została wykonana
żadna operacja lub nie występuje sygnał audio.
Patrz „Wyłączanie funkcji automatycznego trybu
gotowości” (strona 21).
67PL
Ustawienie zegara lub działanie timera
odtwarzania zostało nagle anulowane.
Odtwarzacz CD/MP3
, Po około jednej minucie nieaktywności
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
ustawienie zegara lub działanie timera
odtwarzania jest automatycznie anulowane.
Wykonaj ponownie operację od samego
początku.
, Wytrzyj płytę do czysta i włóż ją ponownie.
, Odsuń urządzenie od źródła drgań (np. ustaw na
solidnym stojaku).
Brak dźwięku.
, Czy przewody głośnikowe + oraz – są zwarte?
, Czy używane są tylko dostarczone głośniki?
, Czy coś blokuje otwory wentylacyjne
urządzenia?
, Określona stacja mogła tymczasowo zaprzestać
nadawania.
Dźwięk jest odtwarzany tylko z jednego
kanału lub poziom głośności pomiędzy lewym
i prawym kanałem jest inny.
, Umieść głośniki jak najbardziej symetrycznie
względem siebie.
, Podłącz tylko dostarczone przewody głośnikowe.
Słychać głośny hałas lub szum.
, Odsuń urządzenie z dala od wszystkich źródeł
zakłóceń.
, Podłącz urządzenie do innego gniazda ściennego.
, Zainstaluj na przewodzie zasilającym filtr
, Odsuń głośniki od urządzenia lub ustaw je na
oddzielnych stojakach. Przy dużym poziomie
głośności drgania głośników mogą powodować
przeskakiwanie dźwięku.
Odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszej
ścieżki.
, Powróć do trybu normalnego odtwarzania,
naciskając kolejno przycisk PLAY MODE aż do
zniknięcia obu symboli „PGM” i „SHUF”.
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej, niż
zwykle.
, W przypadku następujących płyt czas
rozpoczęcia odtwarzania może być dłuższy:
• Płyta zapisana ze skomplikowaną strukturą
drzewa katalogów.
• Płyta zapisana w trybie wielosesyjnym.
• Płyta, która nie została sfinalizowana (płyta, do
której można dodawać dane).
• Płyta z wieloma folderami.
przeciwzakłóceniowy (nie jest dostarczony).
Tuner
Pilot nie działa.
, Usuń wszelkie przeszkody, znajdujące się między
czujnikiem pilota a pilotem zdalnego sterowania
i ustaw urządzenie z daleka od światła
fluoroscencyjnego.
, Wyceluj pilota w czujnik w urządzeniu.
, Zbliż pilota do urządzenia.
, Baterie mogły się wyczerpać. Wymień baterie na
nowe.
Kontrolka STANDBY świeci nawet po
odłączeniu przewodu zasilającego.
, Kontrolka STANDBY może nie zgasnąć
natychmiast po odłączeniu przewodu
zasilającego. Kontrolka zgaśnie po ok. 40
sekundach. Nie oznacza to uszkodzenia.
68PL
Słychać głośny szum lub zakłócenia albo nie
można odbierać stacji (na wyświetlaczu miga
symbol „TUNED” lub „ST”).
, Podłącz prawidłowo antenę.
, Znajdź miejsce i ustawienie anteny, które
zapewnia najlepszy odbiór, a następnie ustaw ją
tam.
, Antena powinna znajdować się z dala od
przewodów głośnikowych i przewodu
zasilającego, aby nie odbierała zakłóceń.
, Wyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się w
pobliżu.
Stacje radiowe DAB/DAB+ nie są odbierane
prawidłowo (tylko CMT-G2BNiP).
, Sprawdź połączenie antenowe, a następnie
wykonaj procedurę początkowego wyszukiwania
stacji DAB (patrz „Ręczne początkowe
wyszukiwanie stacji DAB” (strona 34)).
, Bieżąca usługa DAB/DAB+ może być
niedostępna. Naciskaj przycisk +/–, aby wybrać
inną usługę.
, Po zmianie lokalizacji urządzenia, niektóre
usługi/częstotliwości mogły ulec zmianie i
ustawienie standardowej emisji może nie być
możliwe. Wykonaj procedurę początkowego
wyszukiwania stacji DAB, aby ponownie
zarejestrować nadawane programy. (Wykonanie
tej procedury powoduje skasowanie wszystkich
zapisanych wcześniej programów).
Transmisja DAB/DAB+ została przerwana
(tylko CMT-G2BNiP)
, Zmień lokalizację urządzenia lub zmień
iPod/ iPhone
, Jeśli bateria urządzenia iPod/iPhone jest
wyczerpana, nie ma możliwości używania go z
urządzeniem. W takim wypadku naładuj baterię
np. przy użyciu komputera, a następnie podłącz
urządzenie iPod/iPhone do urządzenia.
, Wyłącz wszystkie inne aplikacje iOS
uruchomione w urządzeniu iPod/iPhone.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
dostarczonej instrukcji obsługi urządzenia iPod/
iPhone.
, Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone zostało
starannie podłączone.
, Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia
iPod/iPhone zostało zaktualizowane do
najnowszej wersji. Jeśli nie, zaktualizuj
oprogramowanie urządzenia iPod/iPhone przed
jego użyciem razem z urządzeniem.
, Ponieważ obsługa urządzenia i urządzeń iPod/
iPhone różnią się, obsługa urządzenia iPod/
iPhone przy użyciu przycisków pilota lub w
urządzeniu może nie być możliwa. W takim
wypadku należy użyć przycisków na urządzeniu
iPod/iPhone.
, Wyjmij urządzenie iPod/iPhone, a następnie
podłącz go ponownie.
Nie można naładować urządzenia iPod/
iPhone.
, Jeśli bateria urządzenia iPod/iPhone jest
Brak dźwięku.
, Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone zostało
starannie podłączone.
, Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone odtwarza
muzykę.
, Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia
iPod/iPhone zostało zaktualizowane do
najnowszej wersji. Jeśli nie, zaktualizuj
oprogramowanie urządzenia iPod/iPhone przed
jego użyciem razem z urządzeniem.
, Ustaw poziom głośności.
wyczerpana, nie ma możliwości używania go z
urządzeniem. W takim wypadku naładuj baterię
np. przy użyciu komputera, a następnie podłącz
urządzenie iPod/iPhone do urządzenia.
Rozwiązywanie problemów
ustawienie anteny, aby zwiększyć wskazywaną
wartość jakości sygnału. Szczegółowe informacje
na temat jakości sygnału można znaleźć w
rozdziale „Zmiana ustawień wyświetlacza”
(strona 65).
Urządzenie iPod/iPhone nie działa.
, Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone zostało
starannie podłączone.
, Można wykorzystać włączone urządzenie jako
ładowarkę baterii urządzeń iPod/iPhone.
Głośność dzwonka telefonu iPhone nie
zmienia się.
, Dostosuj głośność dzwonka telefonu iPhone.
Dźwięk jest zniekształcony.
, Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone zostało
Urządzenie USB
starannie podłączone.
, Zmniejsz głośność.
, Ustaw opcję „EQ” urządzenia iPod/iPhone na
„Off” lub „Flat”.
Podłączone urządzenie iPod/iPhone lub USB
nie są ładowane, gdy są podłączone
jednocześnie.
, Nie można jednocześnie ładować urządzenia
iPod/iPhone i urządzenia USB.
69PL
Czy używane jest obsługiwane urządzenie
USB?
, Jeśli zostanie podłączone nieobsługiwane
urządzenie USB, mogą wystąpić następujące
problemy. Sprawdź informacje na temat
zgodnych urządzeń USB na stronach WWW
wymienionych w „Odtwarzanie pliku z
urządzenia USB” (strona 36).
• Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
• Nazwy plików lub folderów nie są wyświetlane
w urządzeniu.
• Odtwarzanie nie jest możliwe.
• Dźwięk przeskakuje.
• Występują zakłócenia.
• Odtwarzany jest zniekształcony dźwięk.
Błędne wskazania wyświetlacza
, Zapisz ponownie pliki muzyczne w urządzeniu
USB, ponieważ mogły one ulec uszkodzeniu.
, Urządzenie może wyświetlać tylko znaki
alfanumeryczne. Inne znaki nie są wyświetlane
poprawnie.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
, Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB, a następnie włącz urządzenie.
, Sprawdź informacje na temat zgodnych urządzeń
USB na stronach WWW wymienionych w
„Odtwarzanie pliku z urządzenia USB”
(strona 36).
, Urządzenie USB nie działa poprawnie. Sposób
Wyświetlany jest komunikat „Over Current!”.
, Wykryto problem z natężeniem prądu
elektrycznego w porcie
(USB). Wyłącz
urządzenie i odłącz urządzenie USB z portu
(USB). Upewnij się, że urządzenie USB jest
sprawne.
Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany,
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy
Sony.
Brak dźwięku.
, Urządzenie USB nie jest prawidłowo
podłączone. Wyłącz urządzenie i podłącz
ponownie urządzenie USB.
Występuje szum, przeskakiwanie dźwięku lub
zniekształcenia.
obsługi tego problemu można znaleźć w
instrukcji obsługi dostarczonej wraz z
urządzeniem USB.
Odtwarzanie nie uruchamia się.
, Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB, a następnie włącz urządzenie.
, Sprawdź informacje na temat zgodnych urządzeń
USB na stronach WWW wymienionych w
„Odtwarzanie pliku z urządzenia USB”
(strona 36).
, Naciśnij przycisk N, aby uruchomić
odtwarzanie.
Odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszej
ścieżki.
, Ustaw normalny tryb odtwarzania.
, Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB.
, Szum jest nałożony na muzykę lub dźwięk jest
zniekształcony. Szum mógł się nałożyć podczas
tworzenia plików muzycznych i wynika to ze
stanu technicznego komputera. Utwórz
ponownie pliki muzyczne.
, Użyto zbyt niskiej szybkości transmisji podczas
kodowania plików. Zapisz w urządzeniu USB
pliki zakodowane z wyższą szybkością transmisji.
, Plik audio nie ma rozszerzenia „.mp3”, „.wma”,
„.m4a”, „.mp4” lub „.3gp”.
, Dane nie są zapisane w formacie MP3/WMA/
AAC.
, Nie można odtwarzać plików WMA z ochroną
praw autorskich DRM. Informacje na temat
sprawdzania ochrony praw autorskich plików
WMA patrz (strona 74).
Komunikat „Reading” jest wyświetlany przez
dłuższy czas lub rozpoczęcie odtwarzania
trwa długo.
, Nie są obsługiwane pamięci USB sformatowane w
, W następujących przypadkach proces odczytu
, Nie można odtwarzać plików., które są
może trwać długo:
• Zbyt wiele folderów lub plików w urządzeniu
USB.
• Struktura plików jest bardzo złożona.
• Brak wolnego miejsca w pamięci.
• Pamięć wewnętrzna jest pofragmentowana.
70PL
Nie można odtwarzać plików.
innym systemie plików niż FAT16 lub FAT32.*
, Jeśli używana jest pamięć USB z partycjami,
odtwarzane będą tylko pliki z pierwszej partycji.
zaszyfrowane lub chronione hasłem.
* To urządzenie obsługuje system plików FAT16 i
FAT32, ale niektóre urządzenia USB w ogóle nie
obsługują tych systemów FAT. Szczegółowe
informacje można znaleźć w dostarczonej
instrukcji obsługi każdego urządzenia USB lub u
jego producenta.
Połączenie sieciowe
Urządzenie nie może połączyć się z funkcją
WPS, wykorzystując bezprzewodowe
połączenie LAN.
, Nie można połączyć się z siecią za pomocą
funkcji WPS, kiedy punkt dostępu jest w trybie
WEP. Skonfiguruj sieć po wyszukaniu punktu
dostępu za pomocą funkcji wyszukiwania.
Pojawia się komunikat o błędzie.
, Sprawdź rodzaj błędu. Patrz „Komunikaty”
(strona 75).
Urządzenie nie może połączyć się z siecią.
, Sprawdź stan sieci. Naciśnij przycisk OPTIONS,
, Jeśli urządzenie łączy się przez sieć
bezprzewodową, przysuń je bliżej do routera/
punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN
i powtórz konfigurację.
, Sprawdź ustawienia routera/punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN i powtórz
konfigurację. Szczegółowe informacje na temat
ustawień urządzeń można znaleźć w dostarczonej
instrukcji obsługi.
, Upewnij się, że jest używany router
bezprzewodowej sieci LAN.
, Na działanie sieci bezprzewodowych mają wpływ
zakłócenia elektromagnetyczne emitowane przez
kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia. Odsuń
od nich urządzenie.
, Upewnij się, że router/punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
Sieć domowa
Urządzenie nie może połączyć się z siecią.
, Upewnij się, że router/punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
, Upewnij się, że serwer jest włączony.
, Ustawienia sieciowe w urządzeniu mogą być
nieprawidłowe. Sprawdź stan sieci. Naciśnij
przycisk OPTIONS, aby przejść do menu opcji i
wybierz opcję „Information” – „Connection”.
Jeśli wyświetlony jest komunikat „No
Connection”, sprawdź, czy sieć jest
skonfigurowana prawidłowo (strona 22).
, Możliwe, że serwer nie działa stabilnie. Uruchom
go ponownie.
podłączone do routera/punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
, Sprawdź, czy serwer został prawidłowo
skonfigurowany (strona 38). Sprawdź, czy
urządzenie zostało zarejestrowane na serwerze i
odpowiednio skonfigurowane, aby umożliwiać
przesyłanie z niego muzyki.
, Jeśli urządzenie łączy się przez sieć bezprzewodową,
przysuń je bliżej do routera/punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN i powtórz konfigurację.
, Jeśli funkcja ICF (internetowa zapora sieciowa)
jest włączona na komputerze, może ona stanowić
przeszkodę w połączeniu urządzenia z
komputerem (tylko, kiedy komputer pełni rolę
serwera). Konieczna może być zmiana ustawień
zapory sieciowej w celu umożliwienia nawiązania
połączenia przez urządzenie. (Szczegółowe
informacje na temat zmiany ustawień zapory
sieciowej można znaleźć w dostarczonej
instrukcji obsługi komputera).
, Po zresetowaniu urządzenia lub przywróceniu
systemu na serwerze, wykonaj ponownie
konfigurację ustawień sieciowych (strona 22).
Serwer (np. komputer) nie znajduje się na liście
serwerów. („No Server” pojawi się na ekranie.)
, Urządzenie mogło zostać włączone przed
włączeniem serwera. Przejdź do menu opcji i
wybierz „Refresh” na ekranie listy serwerów, aby
ją zaktualizować (strona 41).
, Upewnij się, że router/punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
Rozwiązywanie problemów
aby przejść do menu opcji i wybierz opcję
„Information” – „Connection”. Jeśli wyświetlony
jest komunikat „No Connection”, sprawdź, czy
sieć jest skonfigurowana prawidłowo (strona 22).
, Sprawdź, czy urządzenie i serwer są prawidłowo
, Upewnij się, że serwer jest włączony.
, Sprawdź, czy serwer został prawidłowo
skonfigurowany (strona 38). Sprawdź, czy
urządzenie zostało zarejestrowane na serwerze i
odpowiednio skonfigurowane, aby umożliwiać
przesyłanie z niego muzyki.
, Sprawdź, czy urządzenie i serwer są prawidłowo
podłączone do routera/punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN. Przejdź do menu
opcji i wybierz opcję „Information”, aby
sprawdzić ustawienia (strona 58).
„No Server” pojawi się na ekranie lub
urządzenie nie może dołączyć się do usługi
PARTY.
, Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera/punktu
dostępowego bezprzewodowej sieci LAN i sprawdź
ustawienia multiemisji. Jeśli ustawienie multiemisji
w routerze/punkcie dostępowym bezprzewodowej
sieci LAN jest włączone, wyłącz je.
Nie można normalnie odtwarzać danych
dźwiękowych.
, Wybrano odtwarzanie w kolejności losowej.
Ustaw normalny tryb odtwarzania (strona 54).
71PL
Odtwarzanie nie rozpoczyna się lub nie
przechodzi automatycznie do następnej
ścieżki czy pliku.
, Upewnij się, że odtwarzany plik audio jest
zapisany w formacie obsługiwanym przez
urządzenie (strona 42).
, Nie można odtwarzać plików WMA z ochroną
praw autorskich DRM. Informacje na temat
sprawdzania ochrony praw autorskich plików
WMA patrz strona 74.
go ponownie.
, Sprawdź, czy urządzenie i serwer są prawidłowo
podłączone do routera/punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
„No Track” pojawi się.
, Jeśli w wybranym folderze nie ma utworów lub
folderów, nie można go rozwinąć w celu
wyświetlenia zawartości.
Podczas odtwarzania dźwięk przeskakuje.
Nie można odtworzyć utworu w formacie
WMA chronionego prawami autorskimi.
, Przepustowość połączenia z bezprzewodową
, Informacje na temat sprawdzania ochrony praw
siecią LAN może być zbyt mała. Przysuń
urządzenie oraz router/punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN blisko siebie, aby nie
było między nimi żadnych przeszkód.
, Używając komputera jako serwera, na
komputerze może być uruchomionych wiele
aplikacji. Jeśli na komputerze działa
oprogramowanie antywirusowe, tymczasowo
wyłącz to oprogramowanie, ponieważ
wykorzystuje ono dużą część zasobów systemu.
, W zależności od otoczenia sieciowego lub
zakłóceń radiowych, odtwarzanie utworów przy
użyciu więcej niż jednego urządzenia na raz może
być niemożliwe. Wyłącz inne urządzenie, aby
odtwarzać utwory przy użyciu tego urządzenia.
„Cannot Play” pojawi się.
, Nie można odtwarzać plików innych niż pliki
dźwiękowe.
, Sprawdź, czy serwer został prawidłowo
skonfigurowany (strona 38). Sprawdź, czy
urządzenie zostało zarejestrowane na serwerze i
odpowiednio skonfigurowane, aby umożliwiać
przesyłanie z niego muzyki.
, Sprawdź, czy plik audio na serwerze nie jest
uszkodzony lub usunięty. Zapoznaj się z
informacjami zamieszczonymi w dostarczonej
instrukcji obsługi serwera.
, Nie jest możliwe odtwarzanie następujących
utworów:
• Utwory naruszające ograniczenia odtwarzania.
• Utwory z nieprawidłowymi informacjami
dotyczącymi praw autorskich.
• Zakupione w internetowych sklepach
muzycznych utwory, których nie można
przesyłać w sieci domowej.
• Ścieżka jest w formacie nieobsługiwanym przez
urządzenie (strona 42).
, Sprawdź, czy wybrany utwór nie został usunięty z
serwera. Jeśli utwór został usunięty, wybierz inny
utwór.
, Upewnij się, że router/punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
, Upewnij się, że serwer jest włączony.
72PL
, Możliwe, że serwer nie działa stabilnie. Uruchom
autorskich plików WMA patrz strona 74.
Nie można wybrać wcześniej wybranego
utworu.
, Informacje na temat utworu mogły zostać
zmienione na serwerze. Wybierz ponownie
serwer na liście serwerów (strona 42).
Urządzenia w sieci domowej nie mogą
połączyć się z urządzeniem.
, „Network Standby” mogła zostać ustawiona na
„Off”. Włącz urządzenie lub ustaw opcję
„Network Standby” na „On” (strona 58).
, Sprawdź, czy sieć jest skonfigurowana
prawidłowo. Jeśli nie, nie będzie można nawiązać
połączenia (strona 58).
, Urządzenie na liście urządzeń jest ustawione
jako „Not Allow” (strona 59) lub urządzenie nie
jest dodane do listy urządzeń (strona 60).
, Skonfigurowano maksymalną liczbę 20
podłączanych urządzeń. Usuń zbędne urządzenia
z listy urządzeń, a następnie ustaw opcję „Auto
Access” na „Allow” (strona 59).
, Praca serwera urządzenia zostanie zawieszona,
jeśli urządzenie wykonuje jedną z poniższych
operacji.
• Odtwarzanie utworu znajdującego się na
serwerze (urządzenie pełni rolę odtwarzacza)
• Aktualizacja oprogramowania systemowego
• Formatowanie systemu
, Urządzenie nie może przesyłać muzyki do wielu
odtwarzaczy. Urządzenie może być połączone
tylko z jednym odtwarzaczem na raz.
Urządzenie nie może zostać automatycznie
włączone, kiedy łączą się z nim inne
urządzenia w sieci.
, Urządzenie nie obsługuje standardu Wake-onLAN. Dlatego nie może zostać włączone przez
funkcję Wake-on-LAN, kiedy opcja „Network
Standby” jest ustawiona na „Off”. Ustaw opcję
„Network Standby” na „On”, aby urządzenie
mogło reagować na operacje innych urządzeń
przez sieć (strona 58).
Dźwięk przeskakuje.
, Gdy używana jest sieć bezprzewodowa, w
zależności od warunków sieciowych może
występować zjawisko przeskakiwania dźwięku.
, Serwery są przeciążone. Zamknij wszystkie
niepotrzebne, aktualnie uruchomione aplikacje.
Nie można obsługiwać urządzenia.
, Zaktualizuj do najnowszej wersji
oprogramowanie w urządzeniu iOS (strona 51).
Urządzenia w sieci nie mogą połączyć się z
urządzeniem.
, Zaktualizuj do najnowszej wersji
, Urządzenia nie można włączyć przy użyciu
, Upewnij się, że inne urządzenie nie wysyła w tym
funkcji Wake-on-LAN zainicjowanej przez inne
urządzenia w sieci.
Urządzenie nie może odtwarzać utworu, który
jest aktualnie odtwarzany przez hosta funkcji
PARTY.
dźwięku, który nie może być odtwarzany na
urządzeniu.
, Może chwilę potrwać, zanim będzie słychać
samym czasie strumieniowo danych do zgodnego
urządzenia AirPlay.
Nie działają przyciski, jak np. N, X, x, . i
>.
, Upewnij się, że aktywne są ustawienia,
umożliwiające sterowanie aplikacją iTunes z
poziomu tego urządzenia.
, System nie jest wybrany jako zdalny głośnik w
urządzeniu iOS. Wybierz urządzenie jako głośnik
sieciowy.
odtwarzany dźwięk.
Urządzenie dołączyło do niechcianej usługi
PARTY.
, Jeśli było uruchomionych kilka usług PARTY w
trakcie dołączania do nich przez urządzenie,
urządzenie może nie połączyć się z żądaną usługą
PARTY. Zamknij inne usługi PARTY i
następnie dołącz do żądanej usługi PARTY.
AirPlay
Usługi muzyczne
Nie można połączyć urządzenia z usługą.
Rozwiązywanie problemów
, Host funkcji PARTY odtwarza utwór w formacie
oprogramowanie w urządzeniu (strona 51).
, Upewnij się, że router/punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
, Sprawdź stan sieci. Naciśnij przycisk OPTIONS,
aby przejść do menu opcji i wybierz opcję
„Information” – „Connection”. Jeśli wyświetlony
jest komunikat „No Connection”, sprawdź, czy
sieć jest skonfigurowana prawidłowo (strona 22).
, Jeśli urządzenie łączy się przez sieć
Nie można znaleźć urządzenia z poziomu
urządzenia iOS.
, Sprawdź konfigurację zapory w oprogramowaniu
zabezpieczającym. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie WWW (strona 67).
, Upewnij się, że urządzenie iOS lub komputer z
usługą iTunes są podłączone do sieci domowej.
, Zaktualizuj do najnowszej wersji
bezprzewodową, przysuń je bliżej do routera/
punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN
i powtórz konfigurację.
, Jeśli umowa z dostawcą usług internetowych
ogranicza połączenie z Internetem do jednego
urządzenia w danym momencie, połączenie
urządzenia z Internetem nie będzie możliwe, gdy
jednocześnie połączone jest inne urządzenie.
Skontaktuj się z operatorem lub dostawcą usług
internetowych.
oprogramowanie AirPlay w urządzeniu i w
urządzeniu iOS (strona 51).
73PL
Dźwięk przeskakuje.
, Przepustowość połączenia z bezprzewodową
siecią LAN może być zbyt mała. Przysuń
urządzenie oraz router/punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN blisko siebie, aby nie
było między nimi żadnych przeszkód.
Pozostałe informacje
Urządzenie działa nieprawidłowo.
, Nieprawidłowe działanie urządzenia może być
spowodowane wyładowaniami
elektrostatycznymi lub innymi czynnikami. W
takiej sytuacji należy ponownie uruchomić
urządzenie. Jeśli urządzenie nadal działa
nieprawidłowo, uruchom je ponownie
(strona 74).
, Jeśli zostanie wyświetlony komunikat
ostrzegawczy, wykonaj zalecane działania.
Urządzenie nie reaguje na żadne działania.
Urządzenie nie działa prawidłowo.
, System wewnętrzny urządzenia może być
uszkodzony lub na urządzenie mogą działać silne
zakłócenia elektryczne spowodowane przez
upuszczenie zasilacza, elektryczność statyczną
lub wyładowanie. W takim przypadku odłącz
przewód zasilający, odczekaj około 30 sekund, po
czym podłącz przewód ponownie.
Sprawdzenie ochrony praw autorskich
To urządzenie nie umożliwia odtwarzania
plików WMA z ochroną praw autorskich
DRM. Jeśli w urządzeniu nie można odtworzyć
pliku WMA, sprawdź właściwości tego pliku na
komputerze, aby dowiedzieć się, czy nie jest
zabezpieczony ochroną praw autorskich DRM.
Otwórz folder lub napęd, na którym znajduje
się plik WMA i kliknij plik prawym
przyciskiem, aby wyświetlić okno
[Właściwości]. Jeśli występuje karta [Licencja],
plik ma zabezpieczenie DRM i nie można go
odtwarzać w tym urządzeniu.
74PL
Przywrócenie ustawień fabrycznych
urządzenia
Jeśli urządzenie nadal nie działa poprawnie,
można przywrócić jego ustawienia fabryczne.
Użyj przycisków na urządzeniu do
przywrócenia jego ustawień fabrycznych.
1
Odłącz i podłącz ponownie przewód
zasilający, a następnie włącz urządzenie.
2
Naciskając przycisk x, naciśnij i
przytrzymaj przycisk ?/1, aż pojawi się
komunikat „RESET”.
Zostaną usunięte wszystkie ustawienia
skonfigurowane przez użytkownika, jak np.
ustawienia sieciowe, zaprogramowane stacje
radiowe, timer i zegar.
Komunikaty
Należy zanotować kod błędu (Cxxx), jeśli
zostanie on wyświetlony na wyświetlaczu.
Odtwarzacz audio
CD Over:
Napotkano koniec płyty podczas naciskania
przycisku M w trakcie odtwarzania lub
pauzy.
Data Error:
Próba odtworzenia nieobsługiwanego pliku z
urządzenia USB.
Error:
Urządzenie USB nie zostało rozpoznane lub
podłączono nieznane urządzenie.
LOCKED:
No Device:
Nie podłączono urządzenia USB lub
podłączone urządzenie USB zostało
zatrzymane.
No Disc:
Nie ma płyty w odtwarzaczu lub włożono płytę,
której nie można odtworzyć.
No Memory:
Podłączono nieobsługiwane urządzenie USB.
OFF TIME NG!:
Ustawiono taki sam czas rozpoczęcia i
zatrzymania timera odtwarzania.
Push STOP!:
Podczas odtwarzania naciśnięto przycisk
PLAY MODE.
Step Full!:
Próba zaprogramowania ponad 25 ścieżek lub
plików (punktów).
Protect :
Próbowałeś przekroczyć dopuszczalny poziom
wejściowy dźwięku w sekcji wzmacniacza.
Wyświetlanemu komunikatowi towarzyszy
wyłączenie dźwięku w przypadku zwiększenia
głośności podczas odtwarzania płyty CD,
której poziom nagrania jest zbyt głośny, lub
podczas odtwarzania płyty CD, która zawiera
zbyt wysokie sygnały wejściowe.
Aby komunikat zniknął, zmień głośność,
używając pokrętła VOLUME lub BASS/
TREBLE. Zalecamy używanie poziomu
głośności, przy którym dźwięk nie powoduje
drgania głośników.
Jeśli komunikat „PROTECT” nie zniknie,
upewnij się, że przewód głośnikowy jest
solidnie podłączony.
W wybranym do odtwarzania urządzeniu USB
nie ma pamięci z plikami.
Ustawienia sieciowe
No Preset (tylko DAB/DAB+):
Urządzenie nie może połączyć się z siecią.
Brak zapisanych zaprogramowanych stacji.
Rozwiązywanie problemów
Taca płyty nie otwiera się. Skontaktuj się z
lokalnym przedstawicielem firmy Sony.
Not Supported:
Connection Error:
Input Error!:
No Service (tylko DAB/DAB+):
Wprowadzone wartości są nieprawidłowe.
Brak obsługiwanej transmisji DAB/DAB+ w
kraju lub w regionie.
Not in Use:
Wykonano aktualnie zabronioną operację.
No Step:
Wszystkie zaprogramowane ścieżki zostały
usunięte.
Not Supported:
Punkt dostępowy nie obsługuje metody z
kodem WPS-PIN.
No Track:
Plik do odtworzenia z urządzenia USB nie
został wczytany do urządzenia.
Sieć domowa
Not in Use:
Cannot Connect:
Próbowano wykonać operację w warunkach, w
których jest ona zabroniona.
Urządzenie nie może połączyć się z wybranym
serwerem.
75PL
Cannot Get Info:
Need Software update:
Urządzenie nie może pobrać informacji lub
danych z serwera.
Usługa nie jest dostępna w bieżącej wersji
oprogramowania urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat aktualizacji
oprogramowania można znaleźć na podanej
poniżej stronie WWW:
http://www.sony.net/audio/musicservices
Cannot JOIN:
Urządzenie nie może połączyć się z PARTY.
Cannot Play:
Urządzenie nie może odtwarzać plików audio z
powodu nieobsługiwanego formatu pliku lub
ograniczeń odtwarzania.
No Preset:
Cannot START:
No Service:
Urządzenie nie może uruchomić PARTY.
Brak dostawcy usług.
Data Error:
No Station:
Próba odtworzenia nieobsługiwanego pliku.
W wybranej usłudze nie ma stacji.
Device Full!:
Not Available:
Nie można dodać więcej urządzeń do listy
urządzeń.
• Wybrana usługa jest niedostępna.
• Wykonano aktualnie niedostępną operację.
No Server:
Not in Use:
Brak serwera w sieci, z którym urządzenie
mogłoby się połączyć. Spróbuj zaktualizować
listę serwerów (strona 41).
Wykonano aktualnie zabronioną operację.
No Track:
W wybranym folderze na serwerze nie ma
plików do odtworzenia.
Not Found:
Na serwerze niczego nie ma elementów
zgodnych z podanym słowem kluczowym.
Not in Use:
Wykonano aktualnie zabronioną operację.
Usługi muzyczne
Cannot Connect:
Urządzenie nie może połączyć się z serwerem.
Cannot Get Data:
Urządzenie nie może pobrać treści z serwera.
Cannot Play:
Urządzenie nie może odtwarzać usługi lub
stacji z powodu nieobsługiwanego formatu
pliku lub ograniczeń odtwarzania.
Data Error:
• Próba odtworzenia nieobsługiwanego pliku.
• Urządzenie nie rozpoznało danych na
serwerze.
76PL
W urządzeniu nie ma zaprogramowanej stacji
pod wybranym numerem.
Aktualizacja oprogramowania
Cannot connect:
Odbiornik nie może uzyskać dostępu do
serwera w celu pobrania najnowszej wersji
oprogramowania. Przejdź do menu ustawień i
zaktualizuj ponownie oprogramowanie
(strona 51).
Cannot download:
Urządzenie nie pobrało danych aktualizacji
podczas wykonywania aktualizacji
oprogramowania. Przejdź do menu ustawień i
zaktualizuj ponownie oprogramowanie
(strona 51).
Update Error:
Odbiornik nie może zaktualizować
oprogramowania. Wyłącz odbiornik i włącz go
ponownie. Odbiornik podejmie próbę
zaktualizowania oprogramowania. Jeśli pojawi
się ten sam komunikat, skontaktuj się z
lokalnym przedstawicielem firmy Sony.
Środki ostrożności/Dane techniczne
Środki ostrożności
Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i uznane za
zgodne z ograniczeniami podanymi w dyrektywie
EMC, jeśli zostanie podłączone kablem o długości
nieprzekraczającej 3 metrów.
Informacje na temat urządzenia
• W przypadku połączenia z siecią zewnętrzną, na
Bezpieczeństwo
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
•
•
czas, odłącz zupełnie przewód zasilający od gniazda
ściennego. Gdy odłączasz urządzenie od sieci,
zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam
przewód.
Jeśli do urządzenia dostanie się przypadkowo ciało
obce lub ciecz, należy odłączyć przewód zasilający i
przed ponownym włączeniem urządzenia zlecić
jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
Sieciowy przewód zasilający można wymieniać
wyłącznie w specjalistycznym punkcie serwisowym.
• Nie należy ustawiać urządzenia w pozycji
•
•
przechylonej, w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie jasnego
światła lub promieni słonecznych, niskich
temperatur, kurzu, brudu, w miejscach bez
odpowiedniej wentylacji ani w miejscach
narażonych na drgania.
Umieszczając urządzenie lub głośniki na
powierzchniach pokrytych woskiem, olejem, pastą
itp., należy zachować ostrożność, ponieważ może to
spowodować poplamienie lub odbarwienie
powierzchni.
Jeśli urządzenie zostanie przeniesione
bezpośrednio z zimnego otoczenia do ciepłego lub
ustawione w bardzo wilgotnym pomieszczeniu,
wilgoć może się skroplić wewnątrz odtwarzacza CD
na soczewce lasera, powodując awarię. W takim
przypadku należy wyjąć płytę, pozostawić
urządzenie w stanie włączonym przez mniej więcej
godzinę, aż wilgoć wyparuje.
Nagrzewanie się urządzenia
• Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest
normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.
• Nie należy dotykać obudowy, gdy urządzenie
•
działało przez dłuższy czas, gdyż obudowa może
być gorąca.
Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych z
tyłu urządzenia.
•
Uwagi dotyczące zestawu
głośnikowego
Ten system głośników nie jest magnetycznie
ekranowany i może powodować zniekształcenia
magnetyczne stojącego w pobliżu telewizora. W takim
przypadku należy wyłączyć telewizor, odczekać
15–30 minut, po czym włączyć go ponownie. W razie
braku poprawy odsuń głośniki od telewizora.
Środki ostrożności/Dane techniczne
Umieszczenie
•
przykład z Internetem, i umożliwienia dostępu z
innych urządzeń w zależności od konfiguracji sieci,
do urządzenia mogą uzyskać dostęp złośliwi
użytkownicy. Może to spowodować uszkodzenia,
takie jak fałszowanie danych. Aby uniknąć tego
problemu, przed użyciem tego urządzenia należy:
– Użyć routera i prawidłowo go skonfigurować.
– Zarejestrować urządzenia, które mogą się łączyć
z tym urządzeniem.
Wysyłanie lub udostępnianie produktów
chronionych prawami autorskimi do/w sieci
zewnętrznej, do której mają dostęp inni
użytkownicy bez zgody właściciela jest zabronione
na podstawie przepisów o prawie autorskim.
Informacja o wsparciu standardu DLNA:
Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z
wytycznymi DLNA Guideline wer. 1.5. Produkt
został upowszechniony w celu uzyskania formalnej
akredytacji standardu DLNA. W celu zachowania
możliwości połączenia produkt może być
aktualizowany.
Nie należy upuszczać urządzenia
Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
Mogą one spowodować awarię urządzenia.
Regulacja głośności
Nagłe odtworzenie głośnego dźwięku może
spowodować uszkodzenie głośników. Przed
rozpoczęciem odtwarzania należy zmniejszyć
głośność.
Wzgląd na innych ludzi
Zalecane jest utrzymywanie głośności na rozsądnym
poziomie — zwłaszcza w nocy — ze względu na
sąsiadów.
Podczas przenoszenia urządzenia
Nie wolno przenosić urządzenia z włożoną płytą CD.
Może to być przyczyną uszkodzenia CD.
77PL
Czyszczenie obudowy
• Nie wolno używać płyt z wypożyczalni lub
Urządzenie należy czyścić miękką szmatką lekko
zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nie należy
używać szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego
ani środków, takich jak rozcieńczalnik, benzyna czy
alkohol.
•
Odtwarzane płyty
• Płyty, które MOŻNA odtwarzać w tym urządzeniu
– Płyty CD audio
– CD-R/CD-RW (dane audio/pliki MP3)
• Płyty, których NIE MOŻNA odtwarzać w tym
urządzeniu
– CD-ROM
– Płyty CD-R/CD-RW inne niż te zapisane w
formacie muzycznego CD lub w formacie MP3
zgodnym z normą ISO9660 Level 1/Level 2 lub
Joliet
– Płyty CD-R/CD-RW zapisane w formacie
wielosesyjnym, które nie zostały sfinalizowane
poprzez „zamknięcie sesji”
– Płyty CD-R/CD-RW o słabej jakości zapisu,
zadrapane lub zabrudzone płyty CD-R/CD-RW
lub płyty CD-R/CD-RW, które zostały zapisane
w niezgodnym urządzeniu nagrywającym
– Płyty CD-R/CD-RW, które nie zostały
poprawnie sfinalizowane
– Płyty, zawierające pliki inne niż w formacie
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
– Płyty o niestandardowym kształcie (np. w
kształcie serca, kwadratu, gwiazdy)
– Płyty, na które naklejono taśmę samoprzylepną,
papier lub naklejki
– Płyty z wypożyczalni lub płyty używane z
etykietami, poza które wystaje klej
– Płyty, na których nadrukowano etykietę przy
użyciu klejącej farby/tuszu
Uwagi dotyczące płyt CD
• Nie wolno zadrapać powierzchni płyty ani naklejać
na nią naklejek.
• W tym urządzeniu nie wolno odtwarzać płyt o
•
•
78PL
niestandardowym kształcie (np. serca, kwadratu,
gwiazdy). Próba odtworzenia może być przyczyną
uszkodzenia urządzenia.
Do czyszczenia należy użyć szmatki i wycierać płytę
w kierunku od jej środka do krawędzi. Jeśli płyta
jest bardzo zabrudzona, wytrzyj ją nieznacznie
zwilżoną szmatką, a następnie wysusz suchą
szmatką. Do czyszczenia płyt nie wolno używać
benzyny, rozcieńczalnika, dostępnych w handlu
środków czyszczących lub aerozoli antystatycznych
przeznaczonych do czyszczenia płyt winylowych.
Nie wolno zostawiać płyt w ciepłych miejscach, w
tym miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, w pobliżu źródeł
ciepła jak np. wyloty gorącego powietrza lub
wewnątrz zaparkowanego samochodu.
używanych, na których klej wystaje poza etykietę
naklejoną na płytę. W przeciwnym wypadku może
dojść do przyklejenia płyty do części wewnątrz
urządzenia, powodując awarię.
Nie należy korzystać z dostępnych w handlu płyt do
czyszczenia, ponieważ może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Uwagi dotyczące odtwarzania płyt
MP3
• Urządzenie obsługuje pliki w formacie MP3 o
•
•
•
częstotliwości próbkowania 32, 44,1 lub 48 kHz
oraz szybkości transmisji od 32 do 320 kbps.
Podczas odtwarzania płyty nagranej z inną
częstotliwością próbkowania lub szybkością
transmisji, odtwarzanie może zostać zatrzymane,
urządzenie może odtwarzać głośny lub
przeskakujący dźwięk lub mogą zostać uszkodzone
głośniki.
Jeśli na płycie jest zapisany plik z rozszerzeniem
MP3, ale jego zawartość jest inna niż MP3,
urządzenie może pominąć ten plik lub może zostać
uszkodzone.
To urządzenie nie obsługuje płyt zapisanych w
formacie MP3 Pro.
W wymienionych poniżej warunkach rzeczywisty
czas odtwarzania lub pozostały czas pliku MP3
może różnic się od wyświetlanego czasu:
– Podczas odtwarzania płyt MP3 nagranych z
VBR (zmienną szybkością transmisji)
– Podczas szybkiego przewijania do przodu lub do
tyłu
Płyt zakodowanych w technologii
ochrony praw autorskich
To urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
Aktualnie niektóre firmy nagraniowe sprzedają płyty
muzyczne kodowane w technologii ochrony praw
autorskich. Należy pamiętać, że wśród tych płyt mogą
być takie, które nie są zgodne ze standardem CD i
mogą wystąpić problemy z ich odtwarzaniem w
urządzeniu.
Uwagi dotyczące płyt w formacie
DualDisc
DualDisc to płyta dwustronna, w której na jednej
stronie zapisano materiał DVD, a na drugiej zapisano
cyfrowy dźwięk. Ponieważ jednak strona z
materiałem dźwiękowym nie jest zgodna ze
standardem Compact Disc (CD), nie jest
gwarantowane odtworzenie tego produktu.
Dane techniczne
Urządzenie główne
MOC TORU AUDIO — DANE
TECHNICZNE
MOC WYJŚCIOWA I WSPÓŁCZYNNIK
ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH:
(tylko model dla USA)
Przy obciążeniu o wartości 6 omów, obu
kanałach zasilanych, od 120 do 10 000 Hz;
minimalna moc mierzona 50 W na kanał
minimalnej mocy RMS przy współczynniku
zawartości harmonicznym poniżej 10% z
250 mW w mierzonym wyjściu.
Inne modele:
Moc wyjściowa (znamionowa):
35 W + 35 W (6 omów przy 1 kHz,
współczynnik zniekształceń harmonicznych
1%)
Ciągła moc wyjściowa RMS
(odniesienia):
43 W + 43 W (6 omów przy 1 kHz,
współczynnik zniekształceń harmonicznych
10%)
Sekcja bezprzewodowej sieci LAN
Sekcja wzmacniacza
Moc wyjściowa (znamionowa):
Zgodne standardy:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bity, WEP 128
bitów, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP))
40 W + 40 W (6 omów przy 1 kHz,
współczynnik zniekształceń harmonicznych
1%)
Częstotliwość radiowa:
Ciągła moc wyjściowa RMS
(odniesienia):
Sekcja odtwarzacza CD
50 W + 50 W (6 omów przy 1 kHz,
współczynnik zniekształceń harmonicznych
10%)
Muzyczna moc wyjściowa (odniesienia):
60 W + 60 W (6 omów przy 1 kHz,
współczynnik zniekształceń harmonicznych
10%)
2,4 GHz
System:
System CD i cyfrowego dźwięku
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 44,6 μW
Model australijski:
* Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm od
powierzchni soczewki obiektywu na bloku
optycznym o przesłonie 7 mm.
Moc wyjściowa (znamionowa):
Zakres częstotliwości:
40 W + 40 W (6 omów przy 1 kHz,
współczynnik zniekształceń harmonicznych
1%)
Stosunek sygnału do szumu:
Ciągła moc wyjściowa RMS
(odniesienia):
50 W + 50 W (6 omów przy 1 kHz,
współczynnik zniekształceń harmonicznych
10%)
Środki ostrożności/Dane techniczne
Modele europejskie:
20 Hz – 20 kHz
Powyżej 90 dB
Dynamika:
Powyżej 90 dB
79PL
Sekcja tunera
Sekcja tunera AM:
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
Model europejski:
531 kHz – 1 602 kHz (przedział strojenia
9 kHz)
Inne modele:
530 kHz – 1 710 kHz (przedział strojenia
10 kHz)
531 kHz – 1 710 kHz (przedział strojenia
9 kHz)
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
Sekcja tunera DAB/DAB+ (tylko
CMT-G2BNiP):
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
Stereo FM, tuner DAB/FM z superheterodyną
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
Pasmo III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
Antena:
237,488 MHz
13E
Antena przewodowa DAB/FM
239,200 MHz
13F
Antena ramowa AM
Częstotliwość pośrednia:
400 kHz
Sekcja tunera FM:
Stereo FM, tuner FM z superheterodyną
Zakres strojenia:
87,5 MHz – 108,0 MHz (krok 50 kHz)
Antena:
Antena przewodowa FM
Wejścia antenowe:
75 omów niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia:
200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
Zakres częstotliwości
Tabela częstotliwości DAB/DAB+
(pasmo III)
80
Oznaczenie
185,360 MHz
Zakres strojenia:
Antena:
PL
Częstotliwość
Sekcja iPod/ iPhone
Częstotliwość
Oznaczenie
Zgodne modele iPod/iPhone:
174,928 MHz
5A
Patrz strona 82.
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
Sekcja USB
Ogólne
Obsługiwana szybkość transmisji:
Wymagania dotyczące zasilania:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps –
320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Modele europejskie:
220 V – 230 V, 50/60Hz prądu przemiennego
Model australijski:
230 V – 240 V, 50/60 Hz prądu przemiennego
Inne modele:
220 V – 230 V, 50/60 Hz prądu przemiennego
Częstotliwości próbkowania:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Zużycie energii:
50 W
Głośniki
Wymiary (S/W/G) (bez głośników):
System głośników:
Ok. 220 mm × 141 mm × 335 mm
głośnik 2-drożny, typu bass reflex
Masa (bez głośników):
Głośniki:
Ok. 5,6 kg
Niskotonowy 130 mm, stożkowy
Wysokotonowy 25 mm, kopułkowy
Dołączone akcesoria:
Patrz strona 10.
Impedancja znamionowa:
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
6 omów
Ok. 160 mm × 270 mm × 252 mm
Masa:
Ok. 3,8 kg netto na głośnik
Wejścia/wyjścia
Wejścia antenowe FM:
75 omów niesymetryczne
Wejście antenowe DAB/DAB+:
75 omów, żeńskie typu F
• Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Środki ostrożności/Dane techniczne
Wymiary (S/W/G):
AUDIO IN (cinch):
Czułość 700 mV, impedancja 47 kiloomów
GŁOŚNIKI:
Zakres impedancji 6 omów – 16 omów
Port
(USB):
Typ A, maksymalne natężenie prądu 1 A
Port SIECIOWY
:
10BASE-T/100BASE-TX
81PL
Modele iPod/iPhone zgodne z tym
urządzeniem
Do tego urządzenia można podłączać poniższe modele urządzeń iPod/iPhone. Należy
zaktualizować oprogramowanie urządzenia iPod/iPhone do najnowszej wersji przed skorzystaniem
z tej możliwości.
82PL
iPod touch
4-tej generacji
iPod touch
3-ciej generacji
iPod touch
2-giej generacji
iPod touch
1-szej generacji
iPod nano
6-tej generacji
iPod nano
5-tej generacji
(kamera wideo)
iPod nano
4-tej generacji
(wideo)
iPod nano
3-ciej generacji
(wideo)
iPod nano
2-giej generacji
(aluminium)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Słowniczek
DLNA
MP3
Skrót od ang. Advanced Audio
Coding. Standard kompresji
plików dźwiękowych określony
przez grupę MPEG (Motion
Picture Experts Group), będącą
grupą roboczą organizacji ISO
(International Organization for
Standardization)/IEC
(International Electrotechnical
Commission).
Skrót od ang. Digital Living
Network Alliance. DLNA jest
organizacją typu non-profit,
której celem jest określenie
wytycznych projektowych dla
zawartości cyfrowej udostępnianej
w sieciach.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w:
http://www.dlna.org/home/
Adres IP
DNS
Adresy IP składają się zazwyczaj z
czterech grup zawierających
maksymalnie trzy cyfry. Grupy te
oddzielone są kropkami (na
przykład 192.168.239.1).
Wszystkie urządzenia znajdujące
się w sieci muszą mieć adres IP.
Skrót od ang. Domain Name
System (system nazw domen). Jest
to serwer, który tłumaczy nazwy
domen na adresy IP i odwrotnie.
DNS jest identyfikowany przez
adres IP. Zwany także „serwerem
DNS”.
Skrót od ang. MPEG 1 Audio
Layer-3. MP3 jest standardem
kompresji plików dźwiękowych
określonym przez grupę MPEG
(Motion Picture Experts Group),
będącą grupą roboczą organizacji
ISO (International Organization
for Standardization). Standard ten
umożliwia kompresowanie plików
dźwiękowych do około 1/10
rozmiaru danych na standardowej
płycie CD. Ponieważ algorytm
kodowania MP3 jest publiczny,
istnieją różne kodery/dekodery
zgodne z tym standardem.
Standard MP3 jest szeroko
stosowany w technice
komputerowej.
Adres MAC
Dostawca usług
internetowych
Skrót od ang. Media Access
Control address. Nazwa
identyfikacyjna przypisana
wszystkim urządzeniom
sieciowym. Każde urządzenie ma
własny, niepowtarzalny adres.
Adres MAC może być wymagany
podczas identyfikowania
urządzenia wśród innych urządzeń
(np. jako serwer DLNA).
Bajt
Jedna z podstawowych jednostek
stosowana do wyrażania wielkości
danych cyfrowych w
komputerach. Dane cyfrowe
przedstawiane są za pomocą liczb
w systemie dwójkowym (zera i
jedynki). Pojedyncza jednostka
danych to jeden bit. Jeden bajt
składa się z ośmiu bitów.
Firma udostępniająca połączenie z
Internetem.
Klucz sieciowy (klucz
zabezpieczeń)
Klucz szyfrujący używany do
ograniczania urządzeń, z którymi
może zostać nawiązana
komunikacja. Jego użycie
zapewnia większe bezpieczeństwo
urządzeniom komunikującym się
za pośrednictwem routera/punktu
dostępowego bezprzewodowej
sieci LAN.
Proxy
Program lub serwer zapewniający
dostęp do Internetu komputerom
chronionym przez zaporę sieciową
lub umożliwiający szybsze
pobieranie stron sieci Web.
Router
Urządzenie łączące sieci, które
konwertuje występujące w nich
protokoły i adresy. Router jest
wymagany do podłączenia wielu
urządzeń sieciowych do Internetu.
Sama nazwa „router” może
oznaczać dowolne z tych
urządzeń.
Środki ostrożności/Dane techniczne
AAC
LAN
Skrót od ang. Local Area
Network (sieć lokalna).
Sieci LAN to ogólna nazwa sieci
umożliwiających komunikację
między komputerami, drukarkami
i faksami znajdującymi się na
niewielkim obszarze, na przykład
w biurze lub w budynku.
83PL
SSID
WPA
Etykieta zbioru
Skrót od ang. Service Set
IDentifier. Jest to nazwa
określająca poszczególne punkty
dostępu w bezprzewodowej sieci
LAN zgodnej ze standardem
IEEE 802.11. W celu połączenia
się z punktem dostępowym
urządzenie klienta musi mieć
ustawiony ten sam identyfikator
SSID. Identyfikatory SSID mogą
zawierać maksymalnie 32 znaki.
W celu podniesienia poziomu
zabezpieczeń zazwyczaj używany
jest również klucz sieciowy. W
takim przypadku połączenie nie
może zostać nawiązane, jeśli
identyfikator SSID nie odpowiada
kluczowi sieciowemu.
Skrót od ang. Wi-Fi Protected
Access. Standard szyfrowania w
bezprzewodowych sieciach LAN
opracowany przez organizację
Wi-Fi Alliance jako sposób
rozwiązania wielu poważnych
problemów związanych z
bezpieczeństwem w systemie
WEP. Oprócz nazwy sieci (SSID)
i klucza szyfrującego (WEP)
protokół ten używa struktury
uwierzytelniania o nazwie „EAP”
(Extensible Authentication
Protocol) i protokołu określanego
jako „TKIP” (Temporal Key
Integrity Protocol), który dla
większego bezpieczeństwa w
regularnych odstępach czasu
automatycznie aktualizuje kod
szyfrujący.
W emisji DAB wiele cyfrowych
kanałów radiowych nadawanych
jest na jednej częstotliwości
radiowej. Grupa kanałów
przesyłanych w ten sposób jest
określana mianem „zbioru”, a
nazwę takiej grupy stanowi
„etykieta zbioru”.
Szybkość transmisji
Szybkość transmisji to miara ilości
danych wyrażona w bitach na
sekundę (b/s).
WEP
Skrót od ang. Wired Equivalent
Privacy. Jest to klucz szyfrujący
używany w bezprzewodowych
sieciach LAN. Jako standard
IEEE oparty na algorytmie
kryptograficznym RC4, klucz
WEP jest używany do
zabezpieczania bezprzewodowych
sieci zgodnych ze standardem
IEEE802.11b. Podczas
przesyłania komunikatu między
punktem dostępowym do
bezprzewodowej sieci LAN a
urządzeniem klienta, strona
wysyłająca szyfruje dane, zaś
strona odbierająca je
odszyfrowuje. Aby komunikacja
mogła zostać przeprowadzona,
oba urządzenia muszą korzystać
ze wspólnego klucza określanego
mianem „klucza WEP”. Poziom
szyfrowania jest określony przez
długość klucza w bitach, np.
64 bitowy lub 128 bitowy. Im
dłuższy klucz, tym wyższy poziom
zabezpieczeń.
WMA
Skrót od ang. Windows Media
Audio. WMA jest to technologia
kompresji dźwięku opracowana
przez firmę Microsoft
Corporation, umożliwiająca
skompresowanie plików
dźwiękowych do około 1/22
wielkości tych danych na
standardowej płycie CD.
84PL
WPA2
Skrót od ang. Wi-Fi Protected
Access 2. Standard szyfrowania w
bezprzewodowych sieciach LAN.
Jest to ulepszona wersja
standardu WPA opracowana
przez organizację Wi-Fi Alliance.
Stosowane jest w nim szyfrowanie
AES (Advanced Encryption
Standard), które zapewnia
większe bezpieczeństwo niż
standard WPA.
WPS
Skrót od ang. Wi-Fi Protected
Setup. Standard sieci
bezprzewodowych utworzony
przez organizację Wi-Fi Alliance,
aby umożliwić prostą konfigurację
sieci bezprzewodowych. Dostępne
metody to metoda za pomocą
przycisku i metoda kodu PIN.
DAB (Digital Audio
Broadcasting —
radiofonia cyfrowa)
— zagadnienia
powiązane (tylko
CMT-G2BNiP)
Etykieta usługi
Nazwa pojedynczej usługi lub
cyfrowego kanału radiowego.
Segment etykiety
dynamicznej
Dane tekstowe wysyłane dla
każdego kanału lub usługi.
Indeks
I
P
AAC 83
Adres IP 24, 28, 83
Adres MAC (MAC Address)
83
AirPlay 49
Aktualizacja 51
Antena bezprzewodowej sieci
LAN 19
Antena przewodowa DAB 17
Antena przewodowa FM 17
Automatyczny tryb gotowości
21
Informacje na wyświetlaczu
65
Internet 44
iPod/ iPhone 19, 35
Ładowanie 35
Słuchanie 35
Uniwersalne przystawki
dokujące 19
Zgodne modele 82
PARTY STREAMING 47
Dołącz 48
Rozpocznij 47
Ustawienie opcjonalne 60
Pilot 12
Połączenia
Antena 16, 17
AUDIO IN 53
Bezprzewodowe 23
DLNA 8
Kabel sieciowy 18
Przewód zasilający 16, 17
Przewodowe 27
Przewody głośnikowe 16, 17
Sieć domowa 22
Uniwersalne przystawki
dokujące dla telefonu
iPhone 19
Podłączanie urządzenia 16
Podkładki pod głośniki 18
Programator 63
Timera odtwarzania 64
Timera zasypiania 63
Programowanie
Tuner 33
Usługi muzyczne 45
Punkt dostępowy 23
B
Brama domyślna 24, 28
C
K
Klucz zabezpieczeń 83
Kod rejestracji 46
Kontrolka gotowości
Dziwne zachowanie 67
Kolor 11
CD 30
Cechy 8
Części i elementy sterowania
11
L
D
M
DLNA 8
DNS 83
Dostarczone akcesoria 10
MP3 30
E
Edycja
Lista serwerów 41
Lista urządzeń 60
Efekt dźwiękowy 62
F
Format dźwięku 36, 42
Źródła dźwięku
Dostępne 8
Funkcja Sieć domowa 38
Konfigurowanie serwera 38
Opcjonalne ustawienia
sieciowe 58
Słuchanie 42
Lista serwerów
Aktualizacja 41
Usuń 41
N
Nazwa sieci 23
Nazwa urządzenia
Zmiana nazwy 61
O
Obsługa listy 15
Obsługa menu 15
Odtwarzanie w kolejności
losowej 30, 37, 43, 54
Odtwarzanie z powtarzaniem
30, 37, 43, 54
Odtwarzanie
zaprogramowane 30, 54
Środki ostrożności 77
Środki ostrożności/Dane techniczne
A
R
Rozwiązywanie problemów
67
S
Słowo kluczowe 56
Serwer 38
Aktualizacja 41
Format dźwięku 42
Lista 41
Słuchanie 42
Usuń 41
Windows 7 39
Windows Vista/XP 40
85PL
Serwer proxy 25, 29, 83
Siła sygnału bezprzewodowej
sieci LAN 19
Sieć bezprzewodowa 23
Wyszukiwanie 23
Sieć przewodowa 27
Sieciowy tryb gotowości
(Network Standby) 58
SSID 23, 84
Stały adres IP 24, 28
T
Timera odtwarzania 64
Timera zasypiania 63
Tony niskie 62
Tony wysokie 62
Tryb odtwarzania 54
Tryb strojenia 32
Tuner 32
Początkowe wyszukiwanie
stacji DAB 34
Programowanie 33
Słuchanie 32
Tuner DAB 32
Tuner FM 32
Tworzenie programów 55
U
Uprawnienia dostępu 59
Urządzenie USB 36
Usługi muzyczne (Music
Services) 44
Menu opcji 45
Programowanie 45
Ustawianie ręczne
Adres IP 24, 28
Punkt dostępowy 25
Serwer proxy 25, 29
Ustawienia
Dźwięk 62
Ekran 65
Opcjonalne ustawienia
sieciowe 58
Połączenie sieciowe 22
Programator 63
Serwer 38
Uprawnienia dostępu 59
Windows 7 39
Windows Vista/XP 40
Zegar 20
86PL
Ustawienia sieciowe 22
Bezprzewodowe 23
Metoda połączenia 22
Przewodowe 27
Sprawdź 58
Ustawienia opcjonalne 58
W
Wake-on-LAN 42
WEP 84
Windows 7 39
Windows Media Player 11 40
Windows Media Player 12 39
Windows Vista/XP 40
Witryna internetowa obsługi
klienta 67
WMA 84
WPA 84
WPA2 84
Wprowadzanie znaku 14
WPS 25, 84
Kod PIN 26
Przycisk 26
Wyszukiwanie alfabetyczne
56
Z
Zegar 20
Znaki towarowe itp.
• W niniejszym podręczniku systemy Microsoft
• PARTY STREAMING i logo PARTY
•
•
•
•
•
•
•
• DLNA®, logo DLNA i DLNA CERTIFIED™ są
•
•
•
•
znakami towarowymi, znakami usługowymi lub
znakami certyfikacyjnymi organizacji Digital Living
Network Alliance.
Wake-on-LAN jest znakiem towarowym firmy
International Business Machines Corporation w
USA.
Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa
własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub dystrybucja tego
rodzaju technologii poza tym produktem jest
zabroniona bez uzyskania licencji od firmy
Microsoft lub upoważnionego przedstawiciela
firmy Microsoft.
Występujące w niniejszej instrukcji nazwy
systemów i produktów są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi
producentów.
W niniejszym podręczniku systemy Microsoft
Windows XP Home Edition, Microsoft Windows
XP Professional i Microsoft Windows XP Media
Center Edition są określane nazwą Windows XP.
•
•
Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows
Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista
Business i Microsoft Windows Vista Ultimate są
określane nazwą Windows Vista.
W niniejszym podręczniku systemy Microsoft
Windows 7 Starter, Microsoft Windows 7 Home
Premium, Microsoft Windows 7 Professional,
Microsoft Windows 7 Ultimate są określane nazwą
Windows 7.
W niniejszej instrukcji pominięto znaki ™ i ®.
Środki ostrożności/Dane techniczne
•
STREAMING są znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
VAIO i VAIO Media są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
i Windows Media są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/
lub w innych krajach.
Mac i Macintosh są znakami towarowymi firmy
Apple Inc.
AirPlay, logo AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano i iPod touch są znakami towarowymi
firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Certyfikaty „Made for iPod” i „Made for iPhone”
potwierdzają, że dane urządzenie elektroniczne
zostało zaprojektowane ściśle pod kątem
współpracy odpowiednio z odtwarzaczem iPod lub
telefonem iPhone oraz że jego producent oficjalnie
zadeklarował zgodność ze standardami firmy
Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności
za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z
normami z zakresu bezpieczeństwa i
obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że
używanie tego urządzenia z urządzeniami iPod lub
iPhone może wpływać na wydajność łączności
bezprzewodowej.
Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie opisywanego urządzenia, ani za jego
zgodność ze standardami bezpieczeństwa i
normami wynikającymi z przepisów.
„
” jest znakiem organizacji Wi-Fi Alliance.
87PL
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
OPROGRAMOWANIA SONY
Przed przystąpieniem do użytkowania OPROGRAMOWANIA SONY (definicja poniżej) należy uważnie
przeczytać poniższą umowę. Użytkowanie OPROGRAMOWANIA SONY oznacza akceptację umowy. Osoby,
które nie akceptują postanowień umowy, nie mają prawa użytkować OPROGRAMOWANIA SONY.
WAŻNE – PRZECZYTAĆ UWAŻNIE: Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”)
stanowi prawną umowę zawartą między użytkownikiem a Sony Corporation („SONY”), producentem
urządzenia Sony („PRODUKTU”) i licencjodawcy OPROGRAMOWANIA SONY. Wszelkie oprogramowanie
Sony oraz wszelkie oprogramowanie osób trzecich (poza tego rodzaju oprogramowaniem podlegającemu
odrębnym licencjom) dołączone do PRODUKTU oraz wszelkie aktualizacje i aktualizacje do nowej wersji są
określane w dalszej części umowy mianem „OPROGRAMOWANIA SONY”. OPROGRAMOWANIA SONY
można używać wyłącznie z PRODUKTEM.
Użytkowanie OPROGRAMOWANIA SONY oznacza akceptację warunków niniejszej umowy EULA. Jeśli
użytkownik nie akceptuje warunków niniejszej umowy EULA, firma SONY nie może udzielić mu licencji na
OPROGRAMOWANIE SONY. W takim przypadku użytkownik nie może korzystać z
OPROGRAMOWANIA SONY.
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE SONY
OPROGRAMOWANIE SONY jest chronione prawami autorskimi oraz międzynarodowymi traktatami
dotyczącymi praw autorskich, jak również innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej.
OPROGRAMOWANIE SONY jest licencjonowane, nie sprzedawane.
UDZIELENIE LICENCJI
Wszelkie prawa własności, prawa autorskie i inne prawa do OPROGRAMOWANIA SONY należą do firmy
SONY lub jej licencjodawców. Niniejsza umowa EULA udziela użytkownikowi prawa do korzystania z
OPROGRAMOWANIA SONY wyłącznie do celów osobistych.
OPIS WYMAGAŃ, RESTRYKCJI, PRAW I OGRANICZEŃ
Ograniczenia. Powielanie, modyfikowanie, inżynieria odwrotna, dekompilacja lub demontowanie całości lub
części OPROGRAMOWANIA SONY jest zabronione.
Oddzielanie składników. OPROGRAMOWANIE SONY jest licencjonowane jako pojedynczy produkt.
Zabrania się oddzielania jego składników.
Użytkowanie na jednym PRODUKCIE. OPROGRAMOWANIE SONY może być użytkowane wyłącznie z
jednym PRODUKTEM.
Wynajem. Zabrania się wynajmowania OPROGRAMOWANIA SONY lub oddawania go w dzierżawę.
Przekazanie oprogramowania. Użytkownik może przelać wszelkie swoje prawa wynikające z niniejszej umowy
EULA wyłącznie w przypadku, gdy OPROGRAMOWANIE SONY zostanie przekazane wraz PRODUKTEM
jako jego część, pod warunkiem, że użytkownik nie zachowa żadnych kopii, przekaże całość
OPROGRAMOWANIA SONY (w tym m.in. wszelkie kopie, części składowe, nośniki, instrukcje obsługi i inne
materiały drukowane, dokumenty elektroniczne, dyski odzyskiwania i niniejszą umowę EULA), a odbiorca
zaakceptuje warunki niniejszej umowy EULA.
Wypowiedzenie. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, firma SONY może wypowiedzieć niniejszą
umowę EULA w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika warunków niniejszej umowy EULA. W takim
przypadku na żądanie SONY użytkownik musi przesłać PRODUKT na adres wyznaczony przez SONY, a SONY
odeśle użytkownikowi PRODUKT tak szybko, jak jest to możliwe, po usunięciu z niego
OPROGRAMOWANIA SONY.
Poufność. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności informacji zawartych w
OPROGRAMOWANIU SONY, które nie są publicznie znane, oraz do niewyjawiania takich informacji innym
osobom bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SONY.
CZYNNOŚCI WYSOKIEGO RYZYKA
OPROGRAMOWANIE SONY nie jest odporne na błędy, nie jest również opracowywane, wytwarzane ani
przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako oprogramowanie działającego w sieci sprzętu sterującego w
warunkach niebezpiecznych, które wymagają niezawodności, np. w energetyce jądrowej, systemach nawigacji i
komunikacji lotniczej, kierowaniu ruchem powietrznym, urządzeniach podtrzymujących funkcje życiowe bądź
systemach broni, gdzie awaria OPROGRAMOWANIA SONY mogłaby prowadzić do śmierci, uszkodzenia
ciała lub poważnych szkód fizycznych lub ekologicznych („czynności wysokiego ryzyka”). Firma SONY i jej
dostawcy wyraźnie wykluczają wszelkie wyrażone lub dorozumiane gwarancje przydatności do zastosowań w
czynnościach wysokiego ryzyka.
88PL
WYKLUCZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE SONY
Użytkownik jest w pełni świadom, iż korzysta z OPROGRAMOWANIA SONY na wyłącznie własne ryzyko.
OPROGRAMOWANIE SONY jest dostarczane na zasadzie „AS IS” („tak, jak jest”), bez jakiejkolwiek
gwarancji, a firma SONY, jej kontrahenci i licencjodawcy (w niniejszym PUNKCIE zwani łącznie „SONY”)
WYKLUCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W
TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. SONY NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE, W
KTÓRE WYPOSAŻONO OPROGRAMOWANIE SONY, SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB USTEREK
PROGRAMISTYCZNYCH, ANI ŻE SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA; NIE GWARANTUJE
RÓWNIEŻ, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA SONY ZOSTANIE SKORYGOWANE. PONADTO
SONY NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA
LUB KONSEKWENCJI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA SONY, JEŚLI CHODZI O JEGO
PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE, DOKŁADNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I INNE KRYTERIA. ŻADNA
USTNA ANI PISEMNA INFORMACJA ANI RADA UDZIELONA PRZEZ SONY LUB
AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA SONY NIE BĘDZIE STANOWIĆ GWARANCJI ANI W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĘKSZAĆ ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE SYSTEMY
PRAWNE ZABRANIAJĄ WYKLUCZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI. W TAKIM
PRZYPADKU POWYŻSZE WYKLUCZENIE NIE DOTYCZY UŻYTKOWNIKA.
Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, oświadcza się, że OPROGRAMOWANIE SONY nie jest
opracowane ani przeznaczone do użytku z jakimkolwiek produktem poza rzeczonym PRODUKTEM. Firma
SONY nie gwarantuje, że jakikolwiek produkt, oprogramowanie, zawartość ani dane utworzone przez
użytkownika lub osobę trzecią nie zostaną uszkodzone przez OPROGRAMOWANIE SONY.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
EKSPORT
W przypadku użytkowania w lub przeniesienia OPROGRAMOWANIA SONY do kraju innego niż kraj
zamieszkania użytkownika, użytkownik będzie stosował się do wszelkich obowiązujących praw i przepisów w
zakresie eksportu, importu i ceł.
Środki ostrożności/Dane techniczne
FIRMA SONY, JEJ DOSTAWCY I LICENCJODAWCY (w niniejszym PUNKCIE zwani łącznie „SONY”)
NIE ODPOWIADAJĄ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE ANI NASTĘPCZE
SPOWODOWANE PRZEZ OPROGRAMOWANIE SONY, WYNIKAJĄCE POŚREDNIO LUB
BEZPOŚREDNIO Z NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ
GWARANCJI, NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY, NIEDBALSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚCI
OBIEKTYWNEJ LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ. SZKODY TEGO RODZAJU OBEJMUJĄ W
SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ
UŻYTECZNOŚCI PRODUKTU LUB WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU, CZAS
NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ I CZAS UŻYTKOWNIKA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SONY
BYŁA ŚWIADOMA MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM PRZYPADKU
CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SONY WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA W RAMACH
NINIEJSZEJ UMOWY EULA BĘDZIE OGRANICZONA DO FAKTYCZNIE OPŁACONEJ KWOTY,
KTÓRĄ MOŻNA PRZYDZIELIĆ DO OPROGRAMOWANIA SONY.
PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsza umowa EULA będzie interpretowana, egzekwowana zgodnie z prawem japońskim i będzie mu
podlegać, bez odniesienia do jakichkolwiek przepisów kolizyjnych. Wszelkie spory wynikające z niniejszej
umowy EULA podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Tokyo (Japonia) i będą tam rozstrzygane, a użytkownik
i firma SONY wyrażają zgodę na taką lokalizację i jurysdykcję. ODNOŚNIE WSZELKICH KWESTII
ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA, UŻYTKOWNIK
I FIRMA SONY ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.
ZASADA ROZDZIELNOŚCI
Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy EULA zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do
wyegzekwowania, pozostałe części zachowają pełną moc prawną.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą umową EULA lub udzielaną na jej mocy ograniczoną
gwarancją, użytkownik może skontaktować się z firmą SONY, pisząc na adres wskazany na karcie gwarancyjnej
dołączonej do produktu.
89PL
90PL
Środki ostrożności/Dane techniczne
91PL
©2011 Sony Corporation Printed in China
4-299-598-73(1)
Download PDF

advertising