Sony | CMT-BT80WB | Sony CMT-BT80WB Instrukcja szybkiego uruchamiania

A
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego między opisywanym
urządzeniem a routerem bezprzewodowej sieć LAN z użyciem WPS
1 od
Sprawdzić, czy kabel sieciowy (LAN) jest odłączony
opisywanego urządzenia, a następnie podłączyć
6 Przez
co najmniej 3 sekundy przytrzymać wciśnięty
przycisk WPS na routerze bezprzewodowej sieci LAN.
2 Nacisnąć
przycisk /, aby włączyć opisywane
urządzenie.
3 Sprawdzić,
czy zgasł podświetlony na czerwono
wskaźnik STANDBY i czy w okienku wyświetlacza
7 Najpierw
na wyświetlaczu urządzenia przez kilka ułamków
sekundy będzie migać napis „WPS”, po czym zacznie migać
przewód zasilający.
Słuchanie muzyki z poziomu smartfona
Xperia/iPhone przez sieć bezprzewodową
Przewodnik - Szybka konfiguracja
zaczął migać symbol
Niniejsza ulotka to przewodnik konfiguracyjny do słuchania muzyki z poziomu smartfona Xperia (lub Xperia Tablet)/
iPhone (lub urządzenia iPad/iPod) za pośrednictwem sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem funkcji DLNA lub AirPlay.
Zanim zacznie migać symbol
napis „CONNECT”, a następnie, po nawiązaniu połączenia,
zostanie podświetlony wskaźnik .
Jeżeli wskaźnik
nie pojawi się w ciągu mniej więcej 5 minut,
konfiguracja mogła przebiec nieprawidłowo. W takim przypadku
należy ponownie rozpocząć procedurę począwszy od punktu 4.
Jeżeli po wykonaniu tych czynności konfiguracja dalej nie zakończy
opisanego na drugiej
się pomyślnie, należy spróbować połączenia
stronie niniejszej ulotki.
.
może upłynąć kilka minut.
Wskaźnik STANDBY Przycisk / Okienko wyświetlacza
8 Sprawdzić,
czy smartfon został prawidłowo
podłączony do routera bezprzewodowej sieci LAN.
Aby móc korzystać z sieci bezprzewodowej, konieczny jest router bezprzewodowej sieci LAN (z punktem dostępowym).
W przypadku ukończonego podłączenia
Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie Xperia/iPhone
4-456-709-72(1)
© 2013 Sony Corporation Printed in China
Personal Audio System
W przypadku nieukończonego podłączenia
4 Nacisnąć
przycisk OPTIONS na pilocie, aby wyświetlić
„BTNW:STBY”. Naciskając kilkakrotnie przycisk / na
pilocie, wybrać „WPS”, a następnie nacisnąć przycisk
Jeżeli napis „WPS” nie pojawi
się, należy odczekać około
2 minut.
CMT-BT80W/BT80WB
//
W poniższych przypadkach należy sięgnąć do instrukcji obsługi opisywanego urządzenia.
ˎˎ Odtwarzanie muzyki z poziomu innego smartfona lub komputera osobistego
ˎˎ Gdy na posiadanym smartfonie Xperia nie jest zainstalowana aplikacja „WALKMAN”*
ˎˎ Odtwarzanie muzyki z wykorzystaniem funkcji BLUETOOTH
Czy na routerze bezprzewodowej sieci
LAN znajduje się przycisk WPS?
Tak
5 przycisk
Gdy na wyświetlaczu pojawi się „OK”, nacisnąć
.
SSID
Klucz zabezpieczający
SSID:
Klucz zabezpieczający:
Podłączanie smartfona Xperia/iPhone do bezprzewodowej sieci LAN
Podłączanie smartfona Xperia/iPhone do
bezprzewodowej sieci LAN
Odtwarzanie muzyki zapisanej na
smartfonie Xperia/iPhone
Podłączanie smartfona Xperia do bezprzewodowej sieci LAN
Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie Xperia
Aby nawiązać połączenie,
z listy urządzeń sieciowych
należy wybrać identyfikator
SSID użyty w punkcie
8 i wprowadzić klucz
zabezpieczający.
Szczegółowe informacje w
instrukcji obsługi smartfona
Xperia.
Po zakończonej konfiguracji
należy przejść do części
zatytułowanej „Odtwarzanie
muzyki zapisanej na
smartfonie Xperia/iPhone”.
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego
między opisywanym urządzeniem a routerem
bezprzewodowej sieć LAN z użyciem WPS
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego między
opisywanym urządzeniem a routerem bezprzewodowej sieć LAN
z użyciem aplikacji „NS Setup” na smartfonie Xperia/iPhone
Aby nawiązać połączenie, z listy
urządzeń sieciowych należy
wybrać identyfikator SSID użyty
w punkcie 8 i wprowadzić klucz
zabezpieczający.
Szczegółowe informacje w
instrukcji obsługi smartfona
iPhone.
Po zakończonej konfiguracji należy
przejść do części zatytułowanej
„Odtwarzanie muzyki zapisanej na
smartfonie Xperia/iPhone”.
Puknąć [Settings].
Uruchomić
(aplikacja
[WALKMAN]).
 Puknąć ikonę
i wybrać
[SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX].
Podczas odtwarzania
muzyki, w okienku
wyświetlacza
widoczny będzie
napis „NETWORK”.
Puknąć [Wi-Fi].
Podłączanie smartfona iPhone do bezprzewodowej sieci LAN
*Aplikacja „WALKMAN” może nie być zainstalowana na posiadanym smartfonie Xperia. W takim przypadku nie można korzystać z tej funkcji. Z wykorzystaniem tej
funkcji można słuchać muzyki z poziomu niektórych odtwarzaczy „WALKMAN”, ale wymagana wówczas obsługa może odbiegać od opisanej tutaj. Szczegółowe
informacje w instrukcji obsługi posiadanego odtwarzacza „WALKMAN”.
.
Upewnić się, że router bezprzewodowej sieci LAN jest włączony, a następnie
przygotować identyfikator SSID i klucz zabezpieczający (w poniższym polu).
Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN.
Zacznie migać napis „WPS”.
Puknąć [Settings].
Nie
Należy wykonać poniższe czynności.
Puknąć [Wi-Fi].
Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie iPhone
Uruchomić
[Music]).
(aplikacja
 Puknąć ikonę
i wybrać
[SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX].
Podczas
odtwarzania
muzyki, w okienku
wyświetlacza
widoczny będzie
napis „AirPlay”.
B
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego między opisywanym urządzeniem a routerem bezprzewodowej sieć LAN z użyciem aplikacji „NS Setup” na smartfonie Xperia/iPhone
Aby nawiązać połączenie między opisywanym urządzeniem a routerem bezprzewodowej sieci LAN, należy do posiadanego smartfona pobrać aplikację „NS Setup” i przeprowadzić konfigurację zgodnie z poniższą procedurą.
1 Sprawdzić,
czy kabel sieciowy (LAN) jest odłączony
od opisywanego urządzenia, a następnie podłączyć
przewód zasilający.
2 Upewnić
się, że router bezprzewodowej sieci LAN jest
włączony, a następnie przygotować identyfikator SSID i
3 urządzenie.
Nacisnąć przycisk /, aby włączyć opisywane
klucz zabezpieczający (w poniższym polu).
Wskaźnik STANDBY Przycisk / Okienko wyświetlacza
Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN.
SSID
Klucz zabezpieczający
4 Sprawdzić,
czy zgasł podświetlony na czerwono
wskaźnik STANDBY i czy w okienku wyświetlacza zaczął
migać symbol
.
Zanim zacznie migać symbol
może upłynąć kilka minut.
Gdy zacznie migać ten wskaźnik, należy przeprowadzić konfigurację
z poziomu aplikacji „NS Setup”.
W przypadku użytkownika
smartfona Xperia
Konfiguracja smartfona Xperia
W przypadku użytkownika
smartfona iPhone
Konfiguracja smartfona iPhone
SSID:
Klucz zabezpieczający:
Konfiguracja smartfona Xperia
Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie Xperia
 Pobrać bezpłatną aplikację
Uruchomić
 Przeprowadzić konfigurację korzystając z aplikacji „NS Setup”.
„NS Setup” z witryny
„Google Play”.
Następuje kontrola, czy
konfiguracja opisywanego
urządzenia przebiegła
prawidłowo. Odczekać kilka
minut do momentu, aż
pojawi się kolejny ekran.
W przypadku pojawienia się
ekranu  omówionego w
rozdziale „Rozwiązywanie
problemów”, należy
postępować zgodnie z
podanymi instrukcjami.
Urządzenie jest w trakcie
przygotowania do
konfiguracji bezprzewodowej.
Odczekać kilka minut do
momentu, aż pojawi się
kolejny ekran.
W przypadku
pobierania z
wykorzystaniem
kodu 2D
Puknąć [NS Setup].
Puknąć [Let’s get
started].
W punkcie 2 wybrać
identyfikator SSID.
W punkcie 2
wprowadzić klucz
zabezpieczający.
Puknąć [Play test sound], aby
odtworzyć dźwięk próbny w
celu sprawdzenia działania
opisywanego urządzenia.
 Przeprowadzić konfigurację korzystając z aplikacji [NS Setup].
Uruchomić
Puknąć [Wi-Fi].
Puknąć [Sony_
Wireless_...]*1, aby
zaznaczyć pole wyboru,
po czym wrócić na
ekran główny.
Puknąć [NS Setup].
Puknąć [Let’s Get
started].
W punkcie 2 wybrać
identyfikator SSID.*2
W punkcie 2
wprowadzić klucz
zabezpieczający.
*1 Kilka minut może upłynąć zanim pojawi się opcja [Sony_Wireless Audio_Setup]. Jeżeli nie pojawi się, należy ponownie uruchomić opisywane urządzenie postępując zgodnie z opisem w części „Ponowne uruchamianie opisywanego urządzenia” w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”. *2 Jeżeli identyfikator SSID nie pojawi się, należy puknąć ikonę
Rozwiązywanie problemów


Jeżeli pojawi się ekran 
lub , należy ponownie
uruchomić opisywane
urządzenie postępując
zgodnie z opisem w
części zatytułowanej
„Ponowne uruchamianie
opisywanego urządzenia”.
Następnie należy ponownie
przeprowadzić konfigurację
począwszy od punktu
 części zatytułowanej
„Konfiguracja smartfona
Xperia” lub „Konfiguracja
smartfona iPhone”.
 Puknąć ikonę
i wybrać
[SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX], aby
rozpocząć odtwarzanie muzyki.
Podczas
odtwarzania
muzyki, w okienku
wyświetlacza
widoczny będzie
napis „AirPlay”.
Puknąć [Play Test
Sound], aby odtworzyć
dźwięk próbny w celu
sprawdzenia działania
opisywanego urządzenia.
w górnym prawym rogu, aby odświeżyć ekran.
Ponowne uruchamianie opisywanego urządzenia
W trakcie konfiguracji mogą pojawić się poniższe ekrany. W takim przypadku należy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

(aplikacja [Music]).
Następuje kontrola, czy
konfiguracja opisywanego
urządzenia przebiegła
prawidłowo. Odczekać kilka
minut do momentu, aż
pojawi się kolejny ekran.
W przypadku pojawienia
się ekranu  lub 
omówionego w rozdziale
„Rozwiązywanie
problemów”, należy
postępować zgodnie z
podanymi instrukcjami.
Urządzenie jest w
trakcie przygotowania
do konfiguracji
bezprzewodowej. Odczekać
kilka minut do momentu, aż
pojawi się kolejny ekran.
W przypadku pojawienia się
ekranu  omówionego w
rozdziale „Rozwiązywanie
problemów”, należy
postępować zgodnie z
podanymi instrukcjami.
Puknąć [Settings].
i wybrać
[SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX],
aby rozpocząć odtwarzanie
muzyki.
Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie iPhone
„NS Setup” ze sklepu
„Apple Store”.
W przypadku
pobierania z
wykorzystaniem
kodu 2D
 Puknąć ikonę
Podczas odtwarzania
muzyki, w okienku
wyświetlacza
widoczny będzie napis
„NETWORK”.
Konfiguracja smartfona iPhone
 Pobrać bezpłatną aplikację
(aplikacja
[WALKMAN]).

Jeżeli pojawi się ekran
, należy ponownie
przeprowadzić
konfigurację
począwszy od
punktu  części
zatytułowanej
„Konfiguracja
smartfona iPhone”.
Jeżeli pojawi się ekran ,
należy postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Jeżeli po wykonaniu tych czynności
konfiguracja nie przebiegnie
pomyślnie lub w okienku
wyświetlacza opisywanego
urządzenia pojawi się napis „NO
CONNECT”, należy ponownie
uruchomić opisywane urządzenie
postępując zgodnie z opisem w
części zatytułowanej „Ponowne
uruchamianie opisywanego
urządzenia”.
Opisywane urządzenie należy ponownie uruchamiać w następujący sposób.
Również w przypadku braku opcji „Sony_Wireless_Audio_Setup” w trakcie konfiguracji smartfona iPhone należy ponownie uruchomić
opisywane urządzenie.
1
Odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego i upewnić się, że wskaźnik STANDBY nie jest podświetlony. Następnie
ponownie podłączyć przewód zasilający i włączyć urządzenie.
2
Na urządzeniu przytrzymać wciśnięty przycisk  (zatrzymanie) i przyciski / do momentu wyświetlenia napisu „ALLRESET”.
Wskaźnik STANDBY
Przycisk /
Przycisk  (zatrzymanie)
Download PDF

advertising