Sony | CMT-SPZ50 | Sony CMT-SPZ50 Instrukcja obsługi

Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich stosujących własne
systemy zbiórki)
2-668-123-62(1)
Micro HI-FI
Component System
Instrukcja obsługi
PL
Wydrukowano na papierze
wyprodukowanym w 100% z
makulatury, przy użyciu tuszu
na bazie oleju roślinnego,
nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
CMT-SPZ70/SPZ50
© 2006 Sony Corporation
Printed in China
OSTRZEŻENIE
Nie dotyczy klientów w USA i
Kanadzie
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, chroń ten aparat
przed deszczem i wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj
otworów wentylacyjnych aparatu gazetami,
serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także
zapalonych świec na aparacie.
Podstawowe operacje
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego sterowania
Aby nastawić głośność
Naciśnij VOLUME +/– na pilocie (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu) .
Aby dodać efekt dźwiękowy
Aby
Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazda
ściennego. W wypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy
natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda
ściennego.
��
��
��
Uwaga dotycząca płyt w
formacie DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną
zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie
oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest
zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.
Generować
SOURCE DIRECT  na
wyraźniejszy dźwięk urządzeniu.
(Tylko CMT-SPZ70)
Nastawić efekt
dźwiękowy
�
�
��
��
�
�
��
��
�
Odtwarzanie płyty CD/MP3
��
��
��
��
1 Wybierz funkcję CD.
��
�
�
�
��
��
Uwagi o efektach dźwiękowych
• Nastawienia basów i sopranów, jak i DSGX nie działają, jeśli
włączony jest Source Direct.
• Source Direct nie działa, jeśli podłączone są słuchawki.
Naciśnij CD  na pilocie.
2 Włóż płytę.
Naciśnij  (CD otwieranie/zamykanie)  na
urządzeniu i umieść płytę w komorze płyty, stroną
z etykietą skierowaną do góry.
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE  gdy
odtwarzacz jest zatrzymany. Można wybrać normalne
odtwarzanie („ALL DISCS” dla wszystkich płyt,
„1DISC” dla jednej płyty lub „ *” dla wszystkich
plików MP3 w folderze na płycie), odtwarzanie
losowe („ALL DISCS SHUF”, „1DISC SHUF” lub
„
SHUF*”), albo odtwarzanie programu („PGM”).
Przed używaniem systemu
Przesuń i zdejmij pokrywę komory baterii  i włóż
dwie dostarczone baterie R6 (rozmiar AA), stroną 
najpierw, zgodnie z układem biegunów pokazanym
poniżej.
Prawidłowe podłączenia systemu
Przenoszenie systemu
1 Wyjmij wszystkie płyty, aby ochronić mechanizm CD.
2 Naciśnij CD  na pilocie aby wybrać funkcję CD.
3 Naciśnij i przytrzymaj PLAY MODE/TUNING MODE  i
Uwagi o odtwarzaniu ciągłym
• Wszystkie ścieżki lub pliki na płycie są odtwarzane w sposób
ciągły do pięciu razy.
• Nie można wybrać jednocześnie „REP” i „ALL DISCS SHUF”.
• „REP 1” wskazuje, że pojedyncza ścieżka lub plik są
powtarzane dopóki nie zatrzymasz.
Uwagi o odtwarzaniu płyt MP3
• Nie zapisuj innych rodzajów plików ani niepotrzebnych
folderów na płycie z plikami MP3.
• Foldery, które nie zawierają plików MP3 są pomijane.
• Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności, w której zostały nagrane
na płycie.
• System może odtwarzać tylko pliki MP3, które mają
rozszerzenie „.MP3”.
• Jeżeli na płycie są pliki, które mają rozszerzenie pliku „.MP3”,
ale które nie są plikami MP3, urządzenie może wygenerować
szumy lub może działać wadliwie.
• Maksymalna liczba:
– folderów wynosi 255 (włączając folder główny/root).
– plików MP3 wynosi 511.
– plików MP3 i folderów, które może zawierać pojedyncza płyta
wynosi 512.
– poziomów folderów (struktura drzewa plików) wynosi 8.
• Kompatybilność ze wszystkimi programami do kodowania/
zapisu MP3, urządzeniami nagrywającymi oraz nośnikami
służącymi do nagrywania nie może być gwarantowana.
Niekompatybilne płyty MP3 mogą generować szumy lub
przerywane audio lub nie odtwarzać w ogóle.
Uwagi o odtwarzaniu płyt wielosesyjnych
• Jeżeli płyta zaczyna się sesją CD-DA (lub MP3), zostaje
rozpoznana jako płyta CD-DA (lub MP3) i inne sesje nie
zostają odtworzone.
• Płyta o mieszanym formacie CD zostaje rozpoznana jako płyta
CD-DA (audio).
2 Wybierz tryb strojenia.
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż
pojawi się „AUTO”.
Naciśnij +/– na pilocie (lub TUNING +/– na
urządzeniu) . Przeszukiwanie zatrzyma się
automatycznie, gdy stacja zostanie nastrojona,
po czym pojawi się „TUNED” i „STEREO” (dla
programów stereofonicznych). Gdy nastawisz
na stację, która nadaje funkcje RDS, nazwa
stacji pojawi się na wyświetleniu (tylko model
europejski).
naciskaj DISC 1 , aż pojawi się „LOCK”.
4 Wyjmij z gniazdka ściennego przewód sieciowy.
Naciśnij  (odtwarzanie)  na pilocie (lub
CD/ (odtwarzanie/pauza)  na urządzeniu).
�����
��
����� �
���
Zasilanie
Jeżeli model posiada przełącznik napięcia, nastaw
VOLTAGE SELECTOR na napięcie w lokalnej sieci
elektrycznej.
Podłącz przewód sieciowy do gniazdka ściennego.
Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka ściennego,
odłącz dostarczony adaptor wtyczki (tylko dla modeli
wyposażonych w adaptor).
Gniazdko ścienne
Głośniki
• Przy normalnym używaniu baterie powinny wystarczyć na
około sześć miesięcy.
• Nie używaj starej baterii z nową, ani nie używaj razem baterii
różnych rodzajów.
• Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij
baterie, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu
z baterii i korozji.
Nastawianie zegara
1 Włącz system.
Naciśnij  (zasilanie) .
2 Wybierz tryb nastawiania zegara.
Aby
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać folder na
płycie MP3
Naciśnij CLOCK/TIMER SET  na pilocie.
Jeżeli na wyświetleniu ukaże się aktualny tryb,
naciśnij kilkakrotnie /  na pilocie aby
wybrać „CLOCK SET”, po czym naciśnij ENTER
 na pilocie.
3 Nastaw czas.
Naciśnij kilkakrotnie /  na pilocie aby
nastawić godzinę, po czym naciśnij ENTER  na
pilocie. Wykonaj tę samą procedurę aby nastawić
minuty.
Nastawienia zegara zostaną stracone gdy
odłączysz przewód sieciowy lub gdy nastąpi
awaria sieci elektrycznej.
Prawy głośnik
Lewy głośnik
Wybieranie źródła
muzycznego
Wybrać ścieżkę lub
plik
Znaleźć określone
miejsce na ścieżce
lub pliku
Naciśnij następujące przyciski (lub naciśnij
kilkakrotnie FUNCTION ).
Antena pętlowa AM
Antena przewodowa FM
(Rozciągnij ją poziomo.)
lub
Brązowa strona dla
innych regionów
Biała strona dla modelu przeznaczonego
dla Ameryki Północnej
Aby wybrać
Naciśnij
CD
CD  na pilocie.
Tuner
TUNER/BAND .
Magnetofon
TAPE  na pilocie.
Kilkakrotnie FUNCTION
 aż pojawi się „AUDIO
IN”.
Komponent
(podłączony przy
użyciu kabla audio)
Wybrać
odtwarzanie ciągłe
Naciśnij
 (pauza)  na pilocie (lub
CD/ (odtwarzanie/pauza)
 na urządzeniu). Aby wrócić
do odtwarzania, naciśnij ten
przycisk ponownie.
 (stop) .
+/– (wybierz folder) .
Lub przekręć pokrętło
wyboru  na urządzeniu i
naciśnij PUSH ENTER  na
urządzeniu (przekręć pokrętło
wyboru  na urządzeniu
podczas odtwarzania aby
pojawiło się „GROUP”, po
czym naciśnij PUSH ENTER
 na urządzeniu, aby wybrać
żądany folder).
/ (wstecz/do przodu)
. Lub przekręć pokrętło
wyboru  na urządzeniu i
naciśnij PUSH ENTER 
na urządzeniu. Aby anulować,
naciśnij CANCEL  na
urządzeniu.
Naciśnij i przytrzymaj
/ (szybkie przejście do
tyłu/do przodu)  podczas
odtwarzania i zwolnij przycisk
w żądanym momencie.
REPEAT  aż pojawi się
„REP” lub „REP1”.
Wybrać płytę
Naciśnij DISC SKIP  na
pilocie (lub DISC 1 – 3  albo
DISC SKIP  (w trybie stop)
na urządzeniu).
Prezełączyć na
funkcję CD z
innego źródła
Naciśnij DISC 1 – 3  na
urządzeniu (Automatyczny
wybór źródła).
Wymienić inne
płyty podczas
odtwarzania
Naciśnij EX-CHANGE  na
urządzeniu.
2 Włóż taśmę.
Naciśnij  PUSH OPEN/CLOSE  na
urządzeniu i włóż taśmę TYPE I (normalną) do
kieszeni kasety, stroną do odtwarzania skierowaną
do przodu. Upewnij się, że taśma nie ma luzów,
aby uniknąć uszkodzenia taśmy lub magnetofonu.
Naciśnij ponownie  PUSH OPEN/CLOSE 
na urządzeniu, aby zamknąć kieszeń kasety.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (odtwarzanie)  na pilocie
(lub TAPE/ (odtwarzanie/pauza) na 
urządzeniu).
Aby
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Naciśnij
Zatrzymać
odtwarzanie
Przewinąć do
tyłu lub do
przodu
 (stop) .
 (pauza)  na pilocie (lub
TAPE/ (odtwarzanie/
pauza)  na urządzeniu). Aby
wrócić do odtwarzania, naciśnij
ten przycisk ponownie.
/ (szybkie przejście do
tyłu/do przodu) .
Zmiana wyświetlenia
Aby zmienić
Naciśnij
Informacje na
wyświetlaczu*
DISPLAY  kilkakrotnie gdy
system jest włączony.
Tryb
wyświetlenia
(Zobacz
poniżej.)
DISPLAY  gdy system jest
wyłączony.
* Na przykład możesz zobaczyć informacje o płycie CD/MP3,
takie jak ścieżka, numer pliku lub nazwa folderu podczas
normalnego odtwarzania, lub całkowity czas odtwarzania gdy
odtwarzacz jest zatrzymany.
System posiada następujące tryby wyświetlenia.
Tryb
wyświetlenia
Gdy system jest wyłączony,1)
Zegar
Tryb
oszczędzania
energii2)
Zegar jest wyświetlony.
Wyświetlenie zostaje wyłączone,
aby nie zużywać energii.
Programator i zegar nadal
działają.
1)
2)
Wskaźnik STANDBY zapala się, gdy system jest wyłączony.
Gdy system jest w trybie oszczędzania energii, następujące
funkcje są niedostępne:
– nastawianie zegara
– zmiana interwału strojenia AM
– zmiana funkcji zarządzania energią dla CD
Uwagi o informacjach na wyświetlaczu
3 Zacznij odtwarzanie.
Uwagi o używaniu pilota
Naciśnij TAPE  na pilocie.
Podczas szukania folderu, ścieżki lub pliku wyświetlone zostaje
tylko pierwsze sześć znaków.
3 Nastaw na żądaną stację.
Aby zamknąć komorę płyty, naciśnij ponownie 
(CD otwieranie/zamykanie)  na urządzeniu.
Nie zamykaj komory płyty siłą, naciskając
palcami, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
1 Wybierz funkcję taśmy.
Uwaga o pokrętle wyboru
Naciśnij kilkakrotnie TUNER/BAND .
Aby włóżyć dodatkowe płyty, przesuń komorę
płyty palcem, jak pokazano poniżej.
Odtwarzanie taśmy
* Gdy odtwarzasz płytę CD-DA, odtwarzanie
(SHUF)
wykonuje takie same operacje jak odtwarzanie 1DISC
(SHUF).
Słuchanie radia
Aby korzystać z pilota
Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których
jest dobry odbiór i wtedy ustaw antenę.
Umieść anteny z daleka od kabli
głośnikowych, aby nie przechwytywały
szumów.
Zmiana trybu odtwarzania
1 Wybierz „FM” lub „AM”.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Anteny
Kilkakrotnie EQ ,
aby wybrać „BASS” lub
„TREBLE”, po czym
kilkakrotnie naciśnij +/– 
na pilocie (lub EQ LEVEL
+/–  na urządzeniu
(tylko CMT-SPZ50)), aby
wyregulować poziom. Lub
przekręć regulator BASS lub
TREBLE  na urządzeniu
(tylko CMT-SPZ70).
��
��
Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane
w MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i
Thomson.
Naciśnij
Generować bardziej DSGX  na urządzeniu.
dynamiczny dźwięk
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
����
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt, które są wyprodukowane zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich.
Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą być nieodtwarzalne
przez ten produkt.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie stawiaj na aparacie naczyń
wypełnionych płynem, takich jak wazony.
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw
autorskich
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest
jako PRODUKT
LASEROWY KLASY
1. Niniejsze oznaczenie
znajduje się z tyłu
obudowy.
Regulowanie dźwięku
������ �� � �
Aby zatrzymać automatyczne
przeszukiwanie
Naciśnij  (stop) .
Strojenie stacji o słabym sygnale
Jeżeli nie pojawi się „TUNED” i przeszukiwanie nie
zatrzyma się, naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE
, aż zniknie „AUTO” i „PRESET”, po czym
naciśnij kilkakrotnie +/– na pilocie (lub TUNING
+/– na urządzeniu) , aby nastroić na żądaną stację.
Redukcja szumów statycznych podczas
odbioru słabej stacji stereofonicznej FM
Naciśnij kilkakrotnie FM MODE , aż pojawi się
„MONO”, aby wyłączyć odbiór stereo.
• Poniższe informacje nie są wyświetlane:
– całkowity czas odtwarzania dla płyty CD-DA, zależnie od
trybu odtwarzania.
– całkowity czas odtwarzania dla płyty MP3.
– pozostały czas odtwarzania dla pliku MP3.
• Następujące informacje nie są prawidłowo wyświetlane:
– wykorzystany czas odtwarzania pliku MP3 zakodowanego
przy użyciu VBR (zmienna prędkość bitów).
– nazwy folderów i plików, które nie są zgodne ze standardem
ISO9660 Level 1, Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.
• Następujące informacje są wyświetlane:
– informacje znaczników ID3 dla plików MP3, gdy używane
są znaczniki ID3 wersji 1 i wersji 2. (Rosyjski model może
wyświetlać informacje w cyrylicy, ale w wypadku płyt
nagranych za pomocą niektórych programów kodujących/
zapisujących i niektórych nagrywarek, rosyjskie znaki mogą
nie zostać prawidłowo wyświetlone.)
– do 62 znaków informacji znacznika ID3, złożonej z
drukowanych liter (od A do Z), cyfr (od 0 do 9) i symboli (" $
% ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
Używanie opcjonalnych
komponentów audio
Aby podłączyć opcjonalne słuchawki
Podłącz słuchawki do gniazdka PHONES  na
urządzeniu.
Aby podłączyć opcjonalny komponent
Podłącz dodatkowy komponent audio do
gniazda AUDIO IN  na urządzeniu, używając
analogowego kabla audio (brak w wyposażeniu).
Zmniejsz głośność na systemie, po czym naciśnij
kilkakrotnie FUNCTION , aby wybrać funkcję
AUDIO IN.
Usuwanie problemów
Inne operacje
Tworzenie własnego
programu CD (Odtwarzanie
Programu)
Aby stworzyć własny program użyj przycisków na
pilocie.
Nagrywanie na taśmę
Można nagrywać na taśmie TYPE 1 (normalnej) na
dwa sposoby:
Synchronizowane nagrywanie CD:
Możesz nagrać na taśmę całą zawartość CD.
1 Naciśnij CD  aby wybrać funkcję CD.
2 Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE , aż pojawi
Ręczne nagrywanie:
3 Naciśnij DISC SKIP , aby wybrać płytę.
4 Kilkakrotnie naciśnij /  lub przekręć
Do sterowania nagrywaniem na taśmę użyj
przycisków na urządzeniu.
się „PGM”, podczas gdy odtwarzacz jest
zatrzymany.
pokrętło wyboru  na urządzeniu, aż ukaże się
numer żądanej ścieżki.
Gdy programujesz pliki MP3, kilkakrotnie
naciśnij
+/– (wybierz folder)  lub przekręć
pokrętło wyboru  na urządzeniu, aby wybrać
żądany folder, po czym wybierz żądany plik.
Bieżąca płyta
Wybrany numer
ścieżki lub pliku
Całkowity czas
odtwarzania programu
(włączając wybraną
ścieżkę lub plik)
Możesz nagrać tylko żądane fragmenty ze źródła
dźwięku, którym mogą być również podłączone
komponenty audio.
1 Włóż taśmę przeznaczoną do nagrywania,
stroną do nagrywania zwróconą do przodu.
2 Przygotuj źródło nagrania.
Dla synchronizowanego nagrywania CD:
Naciśnij CD  na pilocie aby wybrać funkcję CD.
Włóż płytę, którą chcesz nagrać.
Naciśnij DISC SKIP , aby wybrać płytę.
Gdy nagrywasz folder z płyty MP3, naciśnij
kilkakrotnie PLAY MODE , aby wybrać
„ ”, po czym kilkakrotnie naciśnij
+/–
(wybierz folder) , aby wybrać żądany folder.
Aby nagrać tylko ulubione ścieżki CD w żądanej
kolejności, wykonaj kroki od 2 do 6 z „Tworzenie
własnego programu CD”.
Dla ręcznego nagrywania:
Wybierz żądane źródło do nagrania.
Włożona płyta
5 Naciśnij ENTER  aby dodać ścieżkę lub plik
do programu.
„– – . – –“ pojawi się, gdy całkowity czas
przekroczy 100 minut dla płyty, lub gdy
wybierzesz ścieżkę CD o numerze 21 lub
wyższym, lub gdy wybierzesz plik MP3.
6 Powtórz kroki od 4 do 5 aby zaprogramować
dodatkowe ścieżki lub pliki, maksymalnie 25
ścieżek lub plików.
7 Aby odtworzyć swój program złożony ze ścieżek
lub plików, naciśnij  (odtwarzanie) .
Program pozostaje dostępny dopóki nie otworzysz
komory płyty. Aby ponownie odtworzyć ten
sam program, wybierz funkcję CD i naciśnij 
(odtwarzanie) .
Aby anulować odtwarzanie programu
Gdy odtwarzacz jest zatrzymany, kilkakrotnie
naciśnij PLAY MODE , aż zniknie „PGM”.
Aby skasować ostatnią ścieżkę lub plik w
programie
Gdy odtwarzacz jest zatrzymany, naciśnij CLEAR
.
Aby zobaczyć informacje o programie, takie
jak liczba ścieżek w programie
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY .
Wskazówka
Możesz programować dodatkowe ścieżki lub pliki podczas
odtwarzania, używając pokrętła wyboru.
3 Nastaw magnetofon na stan gotowości do
nagrywania.
Dla synchronizowanego nagrywania CD:
Naciśnij CD SYNCHRO .
Dla ręcznego nagrywania:
Naciśnij  PAUSE/START .
4 Zacznij nagrywanie.
Podczas nagrywania nie możesz słuchać innych
źródeł.
Dla synchronizowanego nagrywania CD:
Naciśnij  PAUSE/START . Gdy nagrywanie
zostanie zakończone, odtwarzacz CD i
magnetofon zatrzymają się automatycznie. Jeżeli
podczas nagrywania na taśmę dojdzie ona do
końca przedniej strony w czasie nagrywania
ścieżki lub pliku, pojawi się „TURN TAPE”.
Odwróć taśmę na drugą stronę i włóż ją z
powrotem, a pojawi się „PUSH REC”. Następnie
naciśnij  PAUSE/START .
Dla ręcznego nagrywania:
Naciśnij  PAUSE/START  i zacznij
odtwarzanie żądanego źródła nagrania.
Jeżeli podczas nagrywania z tunera wystąpią
szumy, zmień pozycje odpowiedniej anteny, aby je
zredukować.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij  (stop) .
Aby zrobić pauzę w nagrywaniu
Naciśnij  PAUSE/START .
Uwagi
Programowanie stacji
radiowych
Możesz zaprogramować swoje ulubione stacje
radiowe i nastawiać je natychmiast, wybierając
odpowiedni przycisk pamięci.
Aby zaprogramować stacje, użyj przycisków na
pilocie.
1 Nastaw na żądaną stację (zobacz „Słuchanie
radia”).
2 Naciśnij TUNER MEMORY .
• Nagrywanie zatrzyma się, gdy funkcja zostanie przełączona na
inną.
• Podczas synchronicznego nagrywania CD nie można wyrzucić
płyty.
Używanie programatorów
System posiada trzy funkcje programatora. Nie
można jednocześnie uruchomić Programatora
Odtwarzania i Programatora Nagrywania. Jeżeli
użyjesz jeden z nich razem z Programatorem
Nocnym, będzie on miał pierwszeństwo.
Programator Nocny:
Numer pamięci
3 Naciśnij kilkakrotnie +/– , aby wybrać żądany
numer pamięci.
Jeżeli do wybranego numeru pamięci jest już
przypisana inna stacja, zostanie ona zastąpiona
przez nową stację.
4 Naciśnij ENTER .
5 Powtórz kroki od 1 do 4 aby zapisać inne stacje.
Możesz zaprogramować do 20 stacji FM i
do 10 stacji AM. Zaprogramowane stacje są
utrzymywane w pamięci przez około pół dnia
gdy odłączysz przewód sieciowy lub gdy nastąpi
awaria sieci elektrycznej.
6 Aby przywołać zaprogramowaną stację radiową,
naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE  aż pojawi
się „PRESET”, po czym naciśnij kilkakrotnie
+/– , aby wybrać żądany numer pamięci.
Możesz zasnąć przy muzyce. Funkcja ta działa nawet
gdy zegar nie jest nastawiony.
Naciśnij kilkakrotnie SLEEP  na pilocie.
Jeżeli wybierzesz „AUTO”, system wyłączy się
automatycznie gdy aktualna płyta lub taśma
zatrzyma się, lub po upływie 100 minut.
Nie wybieraj „AUTO” podczas synchronizowanego
nagrywania na taśmę.
Programator Odtwarzania:
Możesz obudzić się przy dźwiękach CD, taśmy lub
radia, o nastawionej porze.
Programator Nagrywania:
3 Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać
„PLAY SET” lub „REC SET”, po czym naciśnij
ENTER .
Pojawi się „ON”, a wskazanie godziny zacznie
migać.
4 Nastaw czas rozpoczęcia odtwarzania lub
nagrywania.
Naciśnij kilkakrotnie /  aby nastawić
godzinę, po czym naciśnij ENTER .
Wskazanie minut zacznie migać. Wykonaj
powyższą procedurę aby nastawić minuty.
5 Użyj takiej samej procedury jak w kroku 4, aby
nastawić czas zatrzymania odtwarzania lub
nagrywania.
6 Wybierz źródło dźwięku lub przygotuj taśmę.
Dla Programatora Odtwarzania:
Naciśnij kilkakrotnie /  aż pojawi
się żądane źródło dźwięku, po czym naciśnij
ENTER . Wyświetlacz pokazuje nastawienia
programatora.
Dla Programatora Nagrywania:
Włóż taśmę przeznaczoną do nagrywania.
Wyświetlacz pokazuje nastawienia programatora.
7 Naciśnij  (zasilanie)  aby wyłączyć system.
System włączy się 15 sekund przed
zaprogramowanym czasem.
Jeżeli system jest włączony, gdy nadejdzie
zaprogramowany czas, Programator Odtwarzania
lub Programator Nagrywania nie odtworzy lub nie
nagra.
Aby ponownie uruchomić lub sprawdzić
programator
Naciśnij CLOCK/TIMER SELECT , naciśnij
kilkakrotnie /  aż pojawi się „PLAY SEL”
lub „REC SEL”, po czym naciśnij ENTER .
Aby anulować programator
Powtórz tę samą procedurę, co powyżej, aż pojawi się
„TIMER OFF”, po czym naciśnij ENTER .
Aby zmienić nastawienie
Zacznij z powrotem od kroku 1.
Wskazówki
• Nastawienie Programatora Odtwarzania pozostaje do czasu,
gdy zostanie ręcznie anulowane.
• Głośność zostaje zredukowana do minimum podczas pracy
Programatora Nagrywania.
• Programator Nagrywania zostaje anulowany automatycznie,
gdy Programator Nagrywania został uruchomiony.
1 Upewnij się, że przewód sieciowy i kable
głośników są podłączone prawidłowo i solidnie.
2 Poszukaj swojego problemu na poniższej liście i
podejmij wskazaną czynność korekcyjną.
Jeżeli problem nie znika, skontaktuj się z
najbliższym dealerem Sony.
Jeżeli miga wskaźnik STANDBY
Natychmiast odłącz przewód sieciowy i sprawdź
następujące pozycje.
• Jeżeli system posiada przełącznik napięcia, czy
jest on nastawiony na prawidłowe napięcie?
• Czy używasz tylko dostarczonych w zestawie
głośników?
• Czy coś blokuje otwory wentylacyjne z tyłu
systemu?
Gdy wskaźnik STANDBY  przestanie migać,
podłącz z powrotem przewód sieciowy i włącz
system. Jeżeli problem nie znika, skontaktuj się z
najbliższym dealerem Sony.
Ogólne
Dźwięk dobiega z jednego głośnika
lub głośność prawego i lewego nie są
zbalansowane.
• Umieść głośniki tak symetrycznie, jak to możliwe.
• Podłącz tylko dostarczone w zestawie głośniki.
Duży przydźwięk lub szumy.
• Odsuń system od źródeł zakłóceń.
• Podłącz system do innego gniazdka ściennego.
• Załóż filtr zakłóceń (dostępny osobno) na przewód
sieciowy.
Pilot nie działa.
• Usuń wszystkie przeszkody między pilotem a
czujnikiem pilota  na urządzeniu, a także odsuń
urządzenie od światła jarzeniowego.
• Skieruj pilota w stronę czujnika systemu.
• Umieść pilota bliżej systemu.
Wskaźnik STANDBY  pozostaje zapalony
po odłączeniu przewodu sieciowego.
• Wskaźnik STANDBY  może nie wyłączyć się
natychmiast po odłączeniu przewodu sieciowego.
Nie jest to usterką. Wskaźnik wyłączy się po
upływie około 40 sekund.
Odtwarzacz CD/MP3
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
• Wytrzyj płytę, aby była czysta i włóż ponownie.
• Umieść system w miejscu znajdującym się z dala od
wibracji (na przykład na stabilnej podstawce).
• Odsuń głośniki od systemu lub umieść je
na oddzielnych podstawkach. Przy dużej
głośności drgania głośników mogą powodować
przeskakiwanie dźwięku.
Odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszej
ścieżki.
• Powróć do trybu normalnego odtwarzania,
naciskając kilkakrotnie PLAY MODE , aż
zniknie zarówno „PGM”, jak i „SHUF”.
Zaczynanie odtwarzania zabiera więcej czasu
niż zwykle.
• Następujące płyty potrzebują więcej czasu, aby
zacząć odtwarzanie.
– płyta nagrana ze skomplikowaną strukturą
drzewa.
– płyta nagrana w trybie wielosesyjnym.
– płyta, która nie została sfinalizowana (płyta, do
której zostały dodane dane).
– płyta z wieloma folderami.
Tuner
Duży przydźwięk lub szumy, lub nie można
odbierać stacji.
• Podłącz prawidłowo antenę.
• Znajdź miejsce i kierunek zapewniające dobry
odbiór, po czym ponownie ustaw antenę.
• Podłącz dostępną w handlu antenę zewnętrzną.
• Jeżeli dostarczona antena AM odłączyła się od
plastikowego stojaka, skonsultuj się z najbliższym
dilerem Sony.
• Wyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się w
pobliżu.
Magnetofon
Można nagrać zaprogramowaną stację radiową o
określonej porze.
Dźwięk przejawia nadmierne kołysanie,
drżenie lub opadanie.
Do sterowania Programatorem Odtwarzania i
Programatorem Nagrywania używaj przycisków na
pilocie. Pamiętaj, aby zegar był nastawiony.
• Wyczyść wałki przesuwu i rolki dociskowe. Wyczyść
także i odmagnesuj głowice taśmy. Szczegółowe
informacje, zobacz „Zalecenia eksploatacyjne”.
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Dla Programatora Odtwarzania:
Przygotuj źródło dźwięku, po czym naciśnij
VOLUME +/–  aby wyregulować dźwięk.
Aby zacząć od określonej ścieżki CD lub pliki
MP3, wykonaj własny program CD.
Dla Programatora Nagrywania:
Nastrój zaprogramowaną stację radiową.
2 Naciśnij CLOCK/TIMER SET .
Aby zmienić interwał strojenia
AM
Interwał strojenia AM jest fabrycznie nastawiony
na 9 kHz (lub 10 kHz w niektórych regionach, ta
funkcja nie jest dostępna w modelach europejskich i
rosyjskich).
Do zmiany interwału strojenia AM służą przyciski na
urządzeniu.
1 Nastrój na dowolną stację AM, po czym wyłącz
system.
2 Naciskając   naciśnij  (zasilanie)
.
Wszystkie zaprogramowane stacje AM zostają
skasowane. Aby zresetować interwał do
nastawienia fabrycznego, powtórz tę procedurę.
Nie jest możliwa zmiana interwału strojenia AM
w trybie oszczędzania energii.
Aby poprawić odbiór tunera
Wyłącz odtwarzacz CD używając funkcji zarządzania
energią CD. Energia CD jest domyślnie włączona.
Nie jest możliwa zmiana nastawienia w trybie
oszczędzania energii.
Użyj przycisków na urządzeniu do wyłączenia
energii odtwarzacza CD.
1 Naciśnij CD/ (odtwarzanie/pauza)  aby
wybrać funkcję CD.
2 Naciśnij  (zasilanie)  aby wyłączyć system.
3 Gdy „STANDBY” przestanie migać, naciśnij 
(zasilanie) , jednocześnie naciskając  (stop)
.
Pojawi się „CD POWER” i „OFF”. Gdy energia
odtwarzacza CD jest wyłączona, czas dostępu
do płyty wydłuża się. Aby włączyć zasilanie
odtwarzacza CD, powtórz procedurę, aby pojawiły
się „CD POWER” i „ON”.
Aby zresetować system do
nastawień fabrycznych
Jeżeli system nadal nie działa prawidłowo, przywróć
system do nastawień fabrycznych. Nie jest możliwe
zresetowanie systemu do nastawień fabrycznych w
trybie oszczędzania energii.
Użyj przycisków na urządzeniu do zresetowania
systemu do domyśnych, fabrycznych nastawień.
1 Odłącz i podłącz z powrotem przewód sieciowy,
po czym włącz system.
2 Naciśnij jednocześnie PLAY MODE/TUNING
MODE , DISPLAY  i  (zasilanie) .
Wszystkie nastawienia skonfigurowane przez
użytkownika, takie jak zaprogramowane stacje
radiowe, programator i czas zostaną usunięte.
Komunikaty
CANT LOCK : System nie może zostać zablokowany
po wykonaniu procedury z „Przenoszenia systemu”.
Wyłącz zasilanie i włącz ponownie, naciskając 
(zasilanie)  na urządzeniu, po czym wykonaj
procedurę.
CD OVER : Płyta doszła do końca w trakcie
naciskania  (do przodu)  podczas
odtwarzania lub pauzy.
COMPLETE : Zaprogramowana operacja
zakończyła się normalnie.
LOCKED : Nie otwiera się komora płyty. Skontaktuj
się z najbliższym dealerem Sony.
NO DISC : W odtwarzaczu nie ma płyty lub włożona
płyta nie może być odtwarzana.
NO TAB : Nie można nagrywać ponieważ z kasety
usunięta została klapka zabezpieczenia przed
nagraniem.
NO TAPE : Brak taśmy w magnetofonie.
NOT IN USE : Naciśnięty został nieprawidłowy
przycisk.
PUSH SELECT : Podczas pracy programatora
próbowano nastawić zegar lub programator.
PUSH STOP : Naciśnięte zostało PLAY MODE 
podczas odtwarzania.
SET CLOCK : Próbowano wybrać programator przy
braku nastawienia zegara.
SET TIMER : Próbowano wybrać programator przy
braku nastawienia Programatora Odtwarzania lub
Programatora Nagrywania.
STEP FULL : Próbowano zaprogramować więcej niż
26 ścieżek lub plików (kroków).
TIME NG : Czas rozpoczęcia i zakończenia są takie
same w nastawieniach Programatora Odtwarzania
lub Programatora Nagrywania.
Zalecenia eksploatacyjne
Płyty, które ten system MOŻE odtwarzać
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (pliki danych audio/MP3)
Płyty, których ten system NIE MOŻE
odtwarzać
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej CD lub w formacie MP3 zgodnym z
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet lub wielosesyjnym
• CD-R/CD-RW nagrane w formacie wielosesyjnym,
który nie został zakończony „zamknięciem sesji”
• CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania, CDR/CD-RW, które są porysowane lub zabrudzone,
albo CD-R/CD-RW nagrane przy użyciu
niekompatybilnej nagrywarki
• CD-R/CD-RW, które zostały nieprawidłowo
sfinalizowane
• Płyty zawierające pliki inne niż pliki MPEG 1
Audio Layer-3 (pliki MP3)
• Płyty o niestandardowych kształtach (na przykład
serce, kwadrat, gwiazda)
• Płyty, na których jest taśma klejąca, z przyklejonym
papierem lub nalepką
• Płyty z wypożyczalni lub używane, z przyklejoną
nalepką, wokół której są pozostałości kleju
• Płyty z etykietami drukowanymi tuszem, który klei
się w dotyku
Uwagi o płytach
• Przed odtwarzaniem wytrzyj płytę ściereczką, w
kierunku od środka ku brzegom.
• Nie czyść płyt rozpuszczalnikami, takimi jak
rozcieńczalnik benzynowy, ani dostępnymi w
handlu środkami czyszczącymi lub aerozolami
antystatycznymi, przeznaczonymi dla winylowych
płyt długogrających.
• Nie kładź płyt w miejscach nasłonecznionych, w
pobliżu źródeł ciepła takich jak przewody grzejne, a
także nie zostawiaj w samochodzie zaparkowanym
na słońcu.
O bezpieczeństwie
• Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu
dopóki jest podłączone do gniazdka ściennego,
nawet jeżeli samo urządzenie zostało wyłączone.
• Jeżeli system nie będzie używany przez dłuższy
czas, odłącz zupełnie przewód sieciowy od gniazdka
ściennego (od sieci). Gdy odłączasz urządzenie od
sieci, zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij
za sam przewód.
• Jeżeli jakiś przedmiot lub płyn dostaną się do
środka systemu, odłącz system od sieci i przed
ponownym użyciem zwróć się o sprawdzenie
systemu do autoryzowanego personelu.
• Przewód sieciowy może być wymieniony tylko w
autoryzowanym serwisie.
O wyborze miejsca
• Nie stawiaj systemu w pozycji przechylonej, ani w
miejscach bardzo gorących, zimnych, zakurzonych,
brudnych, wilgotnych, nieposiadających
dostatecznej wentylacji, poddawanych wibracjom,
nasłonecznionych lub silnie naświetlonych.
• Uważaj gdy stawiasz urządzenie lub głośniki na
powierzchniach pokrytych specjalnymi środkami
(na przykład woskiem, olejem, pastą), ponieważ
może dojść do wystąpienia plam lub odbarwienia.
• Jeżeli system zostaje przeniesiony bezpośrednio
z zimnego miejsca w ciepłe, lub jeżeli zostaje
umieszczony w bardzo wilgotnym pokoju,
wilgoć może się skroplić na soczewce wewnątrz
odtwarzacza CD, powodując nieprawidłowe
działanie systemu. W tej sytuacji wyjmij płytę i
zostaw system włączony na kilka godzin, dopóki
wilgoć nie wyparuje.
O nagrzewaniu się
• Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest
normalne i nie jest powodem do niepokoju.
• Jeżeli system jest używany w sposób ciągły z dużą
głośnością, nie dotykaj obudowy, ponieważ może
być gorąca.
• Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
O głośnikach
Ten zespół głośników nie jest magnetycznie
ekranowany, więc obraz na pobliskich odbiornikach
TV może zostać magnetycznie zniekształcony. W
takiej sytuacji wyłącz TV, poczekaj od 15 do 30 minut
i włącz z powrotem.
Jeżeli nie przyniesie to poprawy, przesuń głośniki z
dala od TV.
Czyszczenie obudowy
Czyść system miękką ściereczką lekko zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie używaj ostrych
myjek, proszku do szorowania ani rozpuszczalników
takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.
Aby zapobiec przypadkowemu nagraniu na
taśmę
Oderwij na kasecie klapkę zabezpieczenia przed
nagraniem, ze strony A lub B jak pokazano na
ilustracji.
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
CMT-SPZ70
Modele europejskie i rosyjskie:
Moc wyjściowa DIN (znamionowa): 60 + 60 W (4 omy przy 1 kHz,
DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw (odniesienia): 75 + 75 W (4 omy przy
1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna (odniesienia): 75 + 75 W (4 omy przy 1 kHz,
10% całk. znieksz. harm.)
Inne modele:
Następujące pomiary wykonano dla 127 V prądu zmiennego, 60 Hz
(Model meksykański), 120 – 127 lub 220 – 240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz (inne modele)
Moc wyjściowa DIN (znamionowa): 50 + 50 W (4 omy przy 1 kHz,
DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw (odniesienia): 60 + 60 W (4 omy przy
1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wejścia
AUDIO IN: Czułość 250 mV, impedancja 47 kiloomów
Wyjścia
PHONES: Akceptuje słuchawki o impedancji 8 omów lub wyższej
SPEAKER: Akceptuje impedancję 4 omy
CMT-SPZ50
Modele europejskie i rosyjskie:
Moc wyjściowa DIN (znamionowa): 40 + 40 W (6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw (odniesienia): 50 + 50 W (6 omów przy
1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna (odniesienia): 50 + 50 W (6 omów przy 1
kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Następujące pomiary wykonano dla 220 – 240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
Moc wyjściowa DIN (znamionowa): 30 + 30 W (6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw (odniesienia): 40 + 40 W (6 omów przy
1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wejścia
AUDIO IN: Czułość 250 mV, impedancja 47 kiloomów
Wyjścia
PHONES: Akceptuje słuchawki o impedancji 8 omów lub wyższej
SPEAKER: Akceptuje impedancję 6 omów
Sekcja odtwarzacza CD
System: System płyty kompaktowej i cyfrowego audio
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: Ciągła
Wyjście lasera*: Ponizej 44,6 µW
* Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm od powierzchni
soczewki obiektywu na bloku optycznym o przesłonie 7 mm.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (±2 dB)
Długość fali: 780 – 790 nm
Sekcja magnetofonu
System nagrywania: 4-ścieżkowy, 2-kanałowy, stereofoniczny
Pasmo przenoszenia: 50 – 13 000 Hz (±3 dB), używając kaset Sony
TYPE I
Kołysanie i drżenie: ±0,15% W. szczytowa (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. szczytowa (DIN)
Sekcja tunera
Stereo FM, tuner superheterodynowy FM/AM
Sekcja tunera FM:
Zakres strojenia: 87,5 – 108,0 MHz
Antena: Antena przewodowa FM
Złącza anteny: 75 omów nierównoważnych
Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz
Sekcja tunera AM:
Zakres strojenia
Modele europejskie i rosyjskie: 531 – 1 602 kHz (interwał strojenia
9 kHz)
Model dla Ameryki Łacińskiej: 530 – 1 710 kHz (interwał strojenia
10 kHz)
531 – 1 710 kHz (interwał strojenia
9 kHz)
Inne modele: 530 – 1 710 kHz (interwał strojenia 10 kHz)
531 – 1 602 kHz (interwał strojenia 9 kHz)
Antena: Antena pętlowa AM
Złącza anteny: Złącze anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 450 kHz
Głośnik
CMT-SPZ70
System głośników: 2-drożny, typu bass-reflex
Głośniki
Niskotonowy: 13 cm średnicy, typ stożkowy
Wysokotonowy: 4 cm średnicy, głośnik wysokotonowy HDLD (High
Density Layered Diaphragm)
Nominalna impedancja: 4 omy
Wymiary (szer./wys./głęb.): Około 163 × 280 × 262 mm
Masa: Około 2,7 kg netto na głośnik
CMT-SPZ50
System głośników: 2-drożny, typu bass-reflex
Głośniki
Niskotonowy: 12 cm średnicy, typ stożkowy
Wysokotonowy: 4 cm średnicy, typ stożkowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.): Około 163 × 280 × 220 mm
Masa: Około 2,3 kg netto na głośnik
Ogólne
Oderwij klapkę
na kasecie
Aby później użyć taśmy do nagrywania, zakryj otwór
po klapce taśmą samoprzylepną.
O kasetach dłuższych niż 90 minut
Używanie taśmy o czasie odtwarzania ponad 90
minut nie jest zalecane, z wyjątkiem gdy służy
do długiego, nieprzerwanego nagrywania lub
odtwarzania.
Czyszczenie głowic taśmy
Użyj kasety czyszczącej na sucho lub na mokro
(dostępna osobno) po każdych 10 godzinach
używania, przed ważnym nagraniem lub po
odtworzeniu starej taśmy. Brak czyszczenia głowic
taśmy może spowodować degradację jakości dźwięku
lub uniemożliwić nagrywanie lub odtwarzanie taśm
przez urządzenie. Szczegółowe informacje znajdziesz
w instrukcji dołączonej do kasety czyszczącej.
Odmagnesowanie głowic taśmy
Użyj kasety demagnetyzującej (dostępna osobno)
po każdych 20 do 30 godzinach używania. Brak
odmagnesowania głowic taśmy może spowodować
wzrost szumów, utratę dźwięku wysokich
częstotliwości oraz niemożność całkowitego
wykasowania taśmy. Szczegółowe informacje
znajdziesz w instrukcji dołączonej do kasety
demagnetyzującej.
Zasilanie
Model meksykański: 127 V prądu zmiennego, 60 Hz
Model dla Ameryki Łacińskiej z wyjątkiem modeli meksykańskich i
argentyńskich: 120 – 127 lub 220 – 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Nastawiane przełącznikiem napięcia
Inne modele: 220 – 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Pobór mocy:
CMT-SPZ70 : 45 W
CMT-SPZ50 : 40 W
Wymiary (szer./wys./głęb.) (bez głośników): Około 180 × 280 × 338 mm
Masa (bez głośników): Około 4,1 kg
Dostarczone akcesoria: Pilot zdalnego sterowania (1)/Baterie R6
(rozmiar AA) (2)/Antena pętlowa AM (1)/Antena przewodowa FM (1)
Wszystkie produkty powinny posiadać oznaczenia patentów USA i
zagranicznych, na których zastosowanie firma Dolby Laboratories
udzieliła licencji.
Konstrukcja i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia.
• Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
• W niektórych płytkach obwodów drukowanych
używane są bezhalogenowe środki zmniejszające
palność.
• Do lutowania niektórych części używany jest
bezołowiowy stop lutowniczy.
• W obudowach używane są bezhalogenowe środki
zmniejszające palność.
Download PDF

advertising