Sony | CMT-BT60 | Sony CMT-BT60 Instrukcja obsługi

4-456-714-73 (1)
DualDisc to płyta dwustronna, w przypadku której
na jednej stronie zapisano materiał DVD, a na
drugiej zapisano cyfrowy dźwięk. Ponieważ jednak
strona z materiałem dźwiękowym nie jest zgodna
ze standardem Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować prawidłowego odtwarzania tego
produktu.
Rozmieszczenie elementów sterujących
Urządzenie (widok z góry)
1 Naciśnij kilkakrotnie CD FUNCTION  na
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „CD”.
2 Wsuń płytę do kieszeni stroną z nadrukiem
skierowaną ku górze.
To urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania
płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy nagraniowe sprzedają
płyty z muzyką zakodowaną w technologii
ochrony praw autorskich. Należy pamiętać, że
wśród tych płyt mogą być takie, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą wystąpić
problemy z ich odtwarzaniem w urządzeniu.
Instrukcja obsługi
Płytę wkładać
stroną z nadrukiem
skierowaną w przód.
Nota dotyczącą licencji i znaków
towarowych
©2013 Sony Corporation
Printed in China
CMT-BT60/BT60B
Dla klientów w Europie i Australii
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
OSTRZEŻENIE
Aby zredukować ryzyko pożaru, nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
Urządzenia nie należy wystawiać na działanie
otwartych źródeł ognia (np. takich jak świeczki).
Aby zredukować ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać urządzenia na kapanie
lub rozbryzgi cieczy, a także nie należy stawiać na
nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich
jak wazony.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie
do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę
od gniazda zasilania.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi
bateriami nie należy narażać na działanie
zbyt wysokich temperatur, na przykład na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i
ognia.
Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu
dopóki jest podłączone do gniazdka ściennego,
nawet jeżeli samo urządzenie jest wyłączone.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
urządzenia.
Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i
uznane za zgodne z ograniczeniami podanymi w
dyrektywie EMC, jeśli zostanie podłączone kablem
o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
OSTRZEŻENIE
Używanie instrumentów optycznych do tego
urządzenia jest niebezpieczne dla oczu.
Opisywane
urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie LASEROWE
KLASY 1. To oznaczenie
znajduje się na spodzie
urządzenia.
Dla klientów w Europie
Konieczne jest użycie prawidłowo ekranowanych
i uziemionych kabli i gniazd do połączenia z
komputerami głównymi i/lub z urządzeniami
peryferyjnymi.
Uwaga przeznaczona dla klientów:
poniższe informacje dotyczą tylko
sprzętu znajdującego się w sprzedaży
w krajach stosujących dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe
Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge,
Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania. Zapytania
dotyczące zgodności produktu z wymaganiami
prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji należy korzystać z
adresów kontaktowych podanych w oddzielnych
dokumentach dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji.
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć
do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
ˎWindows
ˎ
Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach.
ˎTechnologię
ˎ
kodowania dźwięku i patenty
stosowane w standardzie MPEG Layer-3
pozyskano od firm Fraunhofer IIS i Thomson.
ˎSłowo
ˎ
i logotypy BLUETOOTH® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi, których właścicielem
jest firma BLUETOOTH SIG, Inc. Firma Sony
Corporation korzysta ze wspomnianych znaków
w ramach posiadanej licencji. Pozostałe
znaki towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
ˎZnak
ˎ
N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC
Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych
krajach.
ˎAndroid
ˎ
jest znakiem towarowym firmy Google
Inc.
ˎTen
ˎ
produkt jest chroniony przez pewne
prawa własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub dystrybucja tego
rodzaju technologii poza tym produktem jest
zabroniona bez uzyskania licencji od firmy
Microsoft lub upoważnionego przedstawiciela
firmy Microsoft.
ˎWystępujące
ˎ
w niniejszej instrukcji nazwy
systemów i produktów są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
producenta. W niniejszej instrukcji pominięto
znaki ™ i .
®
  Wysuwanie płyty.
Pilot
Korzystanie z pilota
Wysuń i ściągnij pokrywę wnęki na baterie, a
następnie włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) z
zestawu (najpierw końcem ), z uwzględnieniem
właściwej biegunowości zgodnie z poniższym
rysunkiem.
Uwagi na temat eksploatacji pilota
ˎPrzy
ˎ
normalnej eksploatacji baterie powinny wystarczyć na
około 6 miesięcy.
ˎNie
ˎ
wolno używać starych baterii razem z nowymi lub
korzystać jednocześnie z baterii różnego typu.
ˎJeżeli
ˎ
pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy
wyjąć z niego baterie, aby uniknąć uszkodzenia w wyniku
wycieku elektrolitu i korozji.
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona
traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może
być stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg)
lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy
dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że ten rodzaj
sprzętu jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC. Ze szczegółowymi informacjami można
zapoznać się pod poniższym URL:
http://www.compliance.sony.de/
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie, gdy
zniknie napis „READING”.
W przypadku przełączenia funkcji CD z innej
funkcji, gdy płyta znajduje się już w kieszeni,
wystarczy nacisnąć  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Uwagi
ˎW
ˎ opisywanym urządzeniu nie można używać płyt o
średnicy 8 cm.
ˎNie
ˎ
wolno wkładać płyt o średnicy 8 cm w adapterze. W
przeciwnym razie może dojść do awarii urządzenia.
ˎNie
ˎ
można włożyć płyty do kieszeni, gdy na wyświetlaczu
nie jest widoczny napis „NO DISC”.
ˎJeżeli
ˎ
nie można włożyć płyty do kieszeni, nawet wówczas
gdy wyświetlany jest napis „NO DISC”, w kieszeni może
znajdować się już jakaś płyta. Aby wymusić wysunięcie takiej
płyty, wystarczy nacisnąć i przytrzymać  . Jeżeli nawet w
ten sposób nie uda się wysunąć płyty, należy skontaktować
się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.
ˎJeżeli
ˎ
nie można wysunąć płyty, a na wyświetlaczu widoczny
jest napis „LOCKED” (Blokada), należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.
ˎNie
ˎ
wolno wkładać płyt o nietypowych kształtach (np. w
formie serca, kwadratu, gwiazdy). Płyta taka może wpaść do
urządzenia grożąc nienaprawialnym uszkodzeniem.
ˎNie
ˎ
wolno wyłączać urządzenia w trakcie wkładania płyty do
kieszeni. W przeciwnym razie płyta może upaść.
ˎNie
ˎ
wolno używać płyt z przyklejoną taśmą, silikonem lub
klejem, gdyż grozi to awarią.
ˎWysuwane
ˎ
płyty należy chwytać je za krawędzie. Nie należy
dotykać powierzchni.
Czynności wstępne
Aby
Wykonaj następujące czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij  . Aby wznowić
odtwarzanie, wystarczy
ponownie nacisnąć ten przycisk.
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać utwór
lub plik
Znaleźć wybrane
miejsce w
utworze lub w
pliku
Naciśnij  .
Wybrać
wielokrotne
odtwarzanie
Ustawianie zegara
 Anteny
Antena przewodowa DAB/FM (w zestawie)
(tylko model CMT-BT60B)
Antena przewodowa FM (w zestawie) (tylko
model CMT-BT60)
Antena ramowa AM (w zestawie) (tylko model
CMT-BT60)
1 Naciśnij  , aby włączyć urządzenie.
2 Naciśnij TIMER MENU , aby wybrać tryb
Anteny należy ustawić w miejscu zapewniającym
dobry odbiór, a następnie przymocować je do
stabilnej powierzchni (okno, ściana itp.).
Aby uniknąć zakłóceń, anteny powinny znajdować się
z dala od przewodu zasilającego i innych urządzeń AV.
Koniec anteny przewodowej FM można
przymocować taśmą samoprzylepną.
3
 Gniazdo zasilania (AC IN)
Po podłączeniu wszystkich urządzeń przewód zasilający
 należy podłączyć do gniazda elektrycznego.
 Gniazdo USB
Do podłączania urządzeń USB za pośrednictwem
kabla USB (nie ma w zestawie).
 Gniazdo AUDIO IN (gniazdo
zewnętrzne)
Do podłączania opcjonalnego sprzętu
zewnętrznego za pośrednictwem kabla
połączeniowego audio (nie ma w zestawie).
Przygotowanie anteny ramowej AM
Odwiń przewód
antenowy
owinięty wokół
anteny i postaw
stojak anteny.
Postaw antenę
i zamocuj ją w
wycięciu, aż
rozlegnie się
charakterystyczne
kliknięcie.
Uwagi dotyczące odtwarzania płyt MP3
ˎNa
ˎ płycie z plikami MP3 nie należy zapisywać
niepotrzebnych folderów lub plików.
ˎFoldery
ˎ
niezawierające plików MP3 nie są rozpoznawane
przez opisywane urządzenie.
ˎUrządzenie
ˎ
może odtwarzać tylko pliki MP3 z rozszerzeniem
„.mp3”.
pliku z rozszerzeniem „.mp3”, który nie jest
ˎOdtworzenie
ˎ
plikiem audio MP3, może spowodować wyemitowanie
głośnego dźwięku grożącego uszkodzeniem urządzenia.
ˎMaksymalna
ˎ
liczba folderów i plików MP3 zgodnych z
opisywanym urządzeniem wynosi:
999* folderów (z uwzględnieniem folderu głównego)
999 plików
250 plików w pojedynczym folderze
8 poziomów folderów (w strukturze drzewa plików)
ˎNie
ˎ można zagwarantować zgodności z wszystkimi programami
do zapisu i kodowania plików MP3, napędami i nagrywarkami
CD-R/RW i nośnikami. zapisu. W przypadku niezgodnych płyt
MP3 mogą występować szumy, przeskakiwanie dźwięku. albo w
ogóle ich odtworzenie może się okazać niemożliwe.
* Z uwzględnieniem folderów niezawierających plików MP3,
ani innych plików. W przypadku niektórych struktur folderów,
liczba folderów rozpoznawanych przez urządzenie może być
mniejsza niż faktyczna liczba folderów
4
ustawiania zegara.
Jeżeli zacznie migać napis „PLAY SET”, naciśnij
kilkakrotnie / , aby wybrać opcję „CLOCK”,
(zatwierdzenie) .
po czym naciśnij
Naciskając kilkakrotnie / , ustawić godzinę,
(zatwierdzenie) .
po czym nacisnąć
W taki sam sposób ustaw minuty.
Naciśnij / .
W trakcie odtwarzania
przytrzymaj wciśnięty przycisk
/  (lub / 
na urządzeniu) i zwolnij go w
wybranym miejscu.
Naciśnij kilkakrotnie REPEAT ,
aż pojawi się symbol „ ”
(wszystkie utwory lub pliki),
albo symbol „ 1” (pojedynczy
utwór lub plik).
Wybrać folder na Naciśnij kilkakrotnie
+/ .
płycie MP3
Wysunąć płytę
Naciśnij   na urządzeniu.
Zmiana trybu odtwarzania
Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij kilkakrotnie
PLAY MODE . Można wybrać zwykły tryb
odtwarzania (brak napisu lub widoczny napis
„FLDR”*), tryb odtwarzania losowego (widoczny
napis „SHUF” lub „FLDR SHUF”*) lub tryb
odtwarzania programu (widoczny napis „PGM”).
Tryb odtwarzania
Uwaga
Naciskając kilkakrotnie DISPLAY , wyświetl zegar.
Wskazanie zegara zostanie wyświetlone na około
8 sekund.
Jeżeli opisywane urządzenie znajduje się w trybie
gotowości BLUETOOTH/gotowości sieciowej, zegara nie
można wyświetlić naciśnięciem przycisku DISPLAY .
Odbiór stacji radiowej DAB/DAB+
(tylko model CMT-BT60B)
W przypadku pierwszego włączenia opisywanego
urządzenia po jego zakupie, automatycznie
uruchamiana jest procedura automatycznego
wyszukiwania, w wyniku której tworzona jest lista
dostępnych usług. W trakcie wykonywania procedury
automatycznego wyszukiwania stacji DAB na
wyświetlaczu widoczny jest tekst „”. W czasie
trwania procedury automatycznego wyszukiwania
stacji DAB nie należy naciskać żadnych przycisków
na urządzeniu ani na pilocie. W przeciwnym razie
wyszukiwanie może zostać przerwane i lista usług nie
zostanie prawidłowo utworzona. Aby ręcznie uruchomić
procedurą automatycznego wyszukiwania stacji DAB,
wystarczy wykonać czynności opisane w rozdziale
„Ręczne uruchamianie funkcji automatycznego
wyszukiwania stacji DAB”. Po przeprowadzeniu się w
inne miejsce można ręcznie uruchomić automatyczne
wyszukiwanie stacji DAB i ponownie zarejestrować
informacje o stacjach nadawczych.
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „CD”.
2 Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij
kilkakrotnie PLAY MODE , aż na
wyświetlaczu pojawi się napis „PGM”.
3 Wybierz folder (tylko płyta MP3).
+/  , aby wybrać
Naciśnij kilkakrotnie
właściwy folder.
, jeżeli chcesz zaprogramować
Naciśnij
wszystkie pliki w danym folderze.
4 Wybierz właściwy numer utworu lub pliku.
Naciśnij kilkakrotnie / , aż pojawi się
wybrany numer utworu lub pliku.
Numer wybranego
utworu lub pliku
Całkowity czas
odtwarzania
wybranego
utworu lub pliku
5 Naciśnij
.
Gdy całkowity czas odtwarzania przekracza
100 minut w przypadku płyty CD-DA lub
w przypadku programowania plików MP3,
pojawią się symbole „--.--”.
6 Powtórz czynności opisane w punktach 3 do
5, aby zaprogramować dodatkowe utwory lub
pliki, maksymalnie 25 utworów lub plików.
Rozpocznie się odtwarzanie programu
utworów lub plików.
Program pozostaje dostępny do momentu
wyjęcia płyty z kieszeni  lub odłączenia
przewodu zasilającego.
Aby ponownie odtworzyć ten sam program,
naciśnij  .
Anulowanie trybu odtwarzania
programu
Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij kilkakrotnie
PLAY MODE , aż na wyświetlaczu pojawi się
napis „PGM”.
Usuwanie ostatniego utworu lub pliku
z programu
Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij CLEAR .
Uwagi
ˎJeżeli
ˎ
płyta zostanie wysunięta po zakończonym
programowaniu, wszystkie zaprogramowane utwory lub
pliki zostaną usunięte.
ˎOdłączenie
ˎ
przewodu zasilającego przy włączonym urządzeniu
spowoduje usunięcie zaprogramowanych utworów lub plików.
1 Naciśnij kilkakrotnie TUNER FUNCTION  na
Uwagi dotyczące odtwarzania
wielokrotnego
ˎ„ˎ
” oznacza, że do momentu zatrzymania odtwarzania
będą wielokrotnie odtwarzane wszystkie utwory lub pliki.
ˎ„ˎ
1” oznacza, że do momentu zatrzymania odtwarzania
będzie wielokrotnie odtwarzany jeden utwór lub plik.
ˎOdłączenie
ˎ
przewodu zasilającego przy włączonym
urządzeniu spowoduje anulowanie trybu odtwarzania
wielokrotnego.
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania
losowego
ˎPo
ˎ ustawieniu trybu odtwarzania losowego „SHUF”,
urządzenie odtwarza w losowej kolejności wszystkie
utwory lub pliki na płycie. Po ustawieniu trybu odtwarzania
losowego „FLDR SHUF”, urządzenie odtwarza losowo
wszystkie utwory lub pliki w wybranym folderze.
Wskazówka
W celu zmniejszenia poziomu szumu statycznego w
przypadku słabego odbioru danej stacji stereo, wystarczy
kilkakrotnie nacisnąć FM MODE , aż pojawi się napis
„MONO”, aby wyłączyć odbiór stereo.
Ręczne uruchamianie funkcji
automatycznego wyszukiwania
stacji DAB (tylko model CMT-BT60B)
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „DAB”.
2 Naciśnij OPTIONS , aby wyświetlić menu
ustawień.
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz
„INITIAL”, po czym naciśnij
Dostrajanie stacji radiowej
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu pojawi się napis „FM” lub „AM”
(CMT-BT60), albo „DAB” lub „FM” (CMT-BT60B).
2 Przeprowadź strojenie.
W przypadku automatycznego
wyszukiwania
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż
pojawi się napis „AUTO”, po czym naciśnij +/
. Procedura wyszukiwania przerywana jest
automatycznie w momencie dostrojenia stacji, a
na wyświetlaczu  widoczny jest napis „ST” (tylko
w przypadku audycji stereo).
Jeżeli procedura wyszukiwania nie zostanie
przerwana, wówczas naciśnij  , aby przerwać
wyszukiwanie, po czym wykonaj strojenie ręczne
(poniżej).
Po dostrojeniu stacji nadającej informacje w
systemie RDS, podawane są takie informacje, jak
nazwa usługi, czy nazwa stacji.
.
4 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „OK”,
po czym naciśnij .
Rozpocznie się wyszukiwanie. Postęp operacji
wyszukiwania wskazują gwiazdki (*******). W
zależności od dostępności usług DAB/DAB+ w
danym regionie, wyszukiwanie może potrwać
kilka minut.
Po zakończeniu wyszukiwania zostanie
utworzona lista dostępnych usług.
Uwagi
ˎJeżeli
ˎ
w danym kraju lub regionie nadawanie DAB/DAB+ nie
jest obsługiwane, pojawi się napis „NO SERV”.
ˎTa
ˎ procedura powoduje skasowanie wszystkich zapisanych
wcześniej programów.
ˎPrzed
ˎ
odłączeniem anteny DAB/FM, należy koniecznie
wyłączyć opisywane urządzenie, aby zachować własne
ustawienia DAB/DAB+.
Programowanie stacji radiowych
1 Ustaw wybraną stację.
2 Naciśnij TUNER MEMORY .
Numer programu
7 Naciśnij  .
Gdy widoczny jest napis „PUSH STOP”
Odłączenie przewodu zasilającego przy
włączonym urządzeniu spowoduje powrót do
zwykłego trybu odtwarzania.
ˎPrzed
ˎ
dostrojeniem stacji DAB/DAB+ należy upewnić się, że
zostało przeprowadzone wstępne wyszukiwanie stacji DAB.
ˎPo
ˎ dostrojeniu stacji nadającej informacje w systemie RDS,
podawane są takie informacje, jak nazwa usługi, czy nazwa stacji.
ˎPo
ˎ dostrojeniu stacji DAB/DAB+, dźwięk może nie być
słyszalny przez kilka sekund.
ˎUsługa
ˎ
podstawowa jest odbierana automatycznie po
zakończeniu usługi dodatkowej.
ˎOpisywany
ˎ
tuner nie obsługuje usług przesyłania danych.
1 Naciśnij kilkakrotnie TUNER FUNCTION  na
Słuchanie audycji radiowych
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania
Uwagi dotyczące stacji DAB/DAB+
1 Naciśnij kilkakrotnie CD FUNCTION  na
* Gdy widoczny jest napis „FLDR” lub „FLDR SHUF”, będą
odtwarzane wszystkie pliki w wybranym folderze na płycie
MP3. W przypadku odtwarzania płyty CD-DA, urządzenie
wykonuje tę samą operację, jak w przypadku zwykłego
odtwarzania (brak napisu) lub odtwarzania losowego „SHUF”.
Podczas odtwarzania nie można zmieniać trybu
odtwarzania. Należy zatrzymać odtwarzanie i
dopiero wówczas zmienić tryb odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż pojawi
się napis „MANUAL”, po czym dostrój wybraną
stację naciskając wielokrotnie +/ .
Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)
Ustawienia zegara zostaną wyzerowane po odłączeniu
przewodu zasilającego lub po wystąpieniu awarii zasilania.
Wyświetlanie zegara, gdy urządzenie jest
wyłączone
Strojenie ręczne
Aby móc dostroić stacje DAB/DAB+, należy
wykonać wstępne wyszukiwanie stacji DAB.
Po przeprowadzce w inne miejsce należy wykonać
ręczne wstępne wyszukiwanie stacji DAB, aby
zaktualizować informacje o usługach DAB/DAB+.
Inne operacje
W niniejszej instrukcji podano głównie objaśnienia
dotyczące obsługi z poziomu pilota, lecz te same
operacje można wykonać za pomocą przycisków na
urządzeniu o takich samych lub podobnych nazwach.
Dotyczy
tylko Europy
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
ˎPo
ˎ wyłączeniu urządzenia, wybrany tryb odtwarzania
losowego („SHUF” lub „FLDR SHUF”) zostanie anulowany i
przywracany jest tryb zwykłego odtwarzania.
Obsługa
Odtwarzanie płyty CD-DA/MP3
Płyty z nagraniami zakodowanymi w
technologii ochrony praw autorskich
Personal Audio System
PL
Uwaga dotycząca płyt DualDisc
3 Naciskając kilkakrotnie +/ , wybierz numer
programu.
Jeżeli wybranemu numerowi programu przypisano
już jakąś stację, zostanie ona zastąpiona nową stacją.
4 Naciśnij
, aby zapamiętać stację.
Na wyświetlaczu  pojawi się napis „COMPLETE”.
5 Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
czynności opisane w punktach od 1 do 4.
Maksymalnie można zaprogramować 20 stacji
FM , 10 stacji AM (tylko model CMT-BT60) i
20 stacji DAB/DAB+ (tylko model CMT-BT60B).
Ustawianie zaprogramowanej stacji
radiowej
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „PRESET”, a
następnie naciskając +/ , wybierz numer
programu, któremu przypisano wybraną stację.
Odtwarzanie pliku z urządzenia
USB
Istnieje możliwość odtwarzania plików audio
zapisanych w urządzeniu USB po uprzednim
podłączeniu pamięci USB lub urządzenia USB do
opisywanego urządzenia. Odtwarzane formaty
audio to: MP3/WMA*/AAC*.
Informacje dotyczące zgodnych urządzeń USB
można znaleźć w poniższych witrynach.
W przypadku klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/
W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
W przypadku klientów w innych krajach lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support
* Na opisywanym urządzeniu nie można odtwarzać plików
z systemem ochrony praw autorskich DRM (Digital Rights
Management) lub plików pobranych z internetowego
sklepu muzycznego. Przy próbie odtworzenia jednego z
powyższych plików zostanie on pominięty i opisywane
urządzenie przejdzie do odtwarzania kolejnego
niechronionego pliku audio.
1 Naciśnij kilkakrotnie USB FUNCTION  na
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „USB”.
2 Do gniazda USB  opisywanego urządzenia
podłącz kabel dostarczony z urządzeniem USB.
3 Naciśnij  , aby rozpocząć odtwarzanie.
Inne operacje
Uwagi
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij  . Aby wznowić
odtwarzanie, wystarczy
ponownie nacisnąć ten przycisk.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij  . Aby wznowić
odtwarzanie, naciśnij   *1.
Aby anulować wznowienie
odtwarzania, naciśnij
ponownie   *2.
Wybrać folder
Naciśnij kilkakrotnie
Wybrać plik
Naciśnij / .
W trakcie odtwarzania
przytrzymaj wciśnięty przycisk
/  (/  na
urządzeniu) i zwolnij go w
wybranym miejscu.
Znaleźć miejsce
w pliku
Wybrać
wielokrotne
odtwarzanie
+/  .
ˎUrządzenia
ˎ
USB lub iPod/iPhone/iPad nie można ładować,
gdy opisywane urządzenie jest wyłączone. Pewne
urządzenia USB i urządzenia iPod/iPhone mogą nie być
ładowane z uwagi na ich właściwości.
ˎPrzejście
ˎ
niniejszego urządzenia w tryb gotowości
podczas ładowania urządzenia USB lub urządzenia iPod/
iPhone/iPad spowoduje przerwanie procesu ładowania.
Przed rozpoczęciem ładowania należy wyłączyć funkcję
automatycznego przełączania w stan gotowości.
Szczegółowe informacje znajdziesz w części „Ustawianie
funkcji automatycznego przełączania w tryb gotowości”.
Korzystanie z funkcji BLUETOOTH
Istnieje możliwość słuchania muzyki z
posiadanego odtwarzacza „WALKMAN” lub
urządzenia BLUETOOTH za pośrednictwem
łączności bezprzewodowej.
Naciśnij kilkakrotnie REPEAT ,
aż pojawi się symbol „ ”
(wszystkie pliki audio), albo
symbol „ 1” (pojedynczy plik
audio).
W przypadku pliku MP3/WMA VBR wznowienie
odtwarzania może rozpocząć się od innego miejsca.
*2
Wznowienie odtwarzania powoduje powrót do liczby
folderów.
*1
Zmiana trybu odtwarzania
Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij kilkakrotnie
PLAY MODE . Można wybrać zwykły tryb
odtwarzania (brak napisu lub widoczny napis
„FLDR”*1), albo tryb odtwarzania losowego
(widoczny napis „SHUF” lub „FLDR SHUF”*2).
Po wybraniu trybu bez oznaczenia zostaną odtworzone
wszystkie pliki z urządzenia USB. Po wybraniu trybu „FLDR”
zostaną odtworzone wszystkie pliki z wybranego folderu w
urządzeniu USB.
*2
Po wybraniu trybu „SHUF”, wszystkie pliki audio z
urządzenia USB będą odtwarzane w kolejności losowej.
Po wybraniu trybu „FLDR SHUF”, wszystkie pliki audio z
wybranego folderu będą odtwarzane w kolejności losowej.
*1
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania
Odłączenie przewodu zasilającego przy
włączonym urządzeniu spowoduje powrót do
zwykłego trybu odtwarzania.
Uwagi dotyczące odtwarzania wielokrotnego
ˎSymbol
ˎ
„ ” oznacza, że do momentu zatrzymania
odtwarzania będą wielokrotnie odtwarzane wszystkie pliki.
ˎSymbol
ˎ
„ 1” oznacza, że do momentu zatrzymania
odtwarzania będzie wielokrotnie odtwarzany pojedynczy plik.
ˎOdłączenie
ˎ
przewodu zasilającego przy włączonym urządzeniu
spowoduje anulowanie trybu odtwarzania wielokrotnego.
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania
losowego
Po wyłączeniu opisywanego urządzenia, wybrany tryb
odtwarzania losowego („SHUF” lub „FLDR SHUF”) zostaje
anulowany, a przywracany jest tryb zwykłego odtwarzania
(brak informacji lub napis „FLDR”).
Uwagi
ˎKolejność
ˎ
odtwarzania z poziomu opisywanego urządzenia
może różnić się od kolejności odtwarzania z poziomu
podłączonego cyfrowego odtwarzacza muzycznego.
odłączeniem urządzenia USB należy koniecznie
ˎPrzed
ˎ
wyłączyć opisywane urządzenie. Odłączenie urządzenia
USB przy włączonym opisywanym urządzeniu może
spowodować uszkodzenie danych w urządzeniu USB.
ˎGdy
ˎ
wymagane jest połączenie za pośrednictwem kabla
USB, do urządzenia USB, które ma być podłączone, podłącz
dostarczony kabel USB. Szczegółowe informacje na temat
podłączania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia USB.
ˎPo
ˎ zestawieniu połączenia, może upłynąć pewien czas
zanim pojawi się napis „READING”, w zależności od typu
podłączanego urządzenia USB.
ˎUrządzenia
ˎ
USB nie należy podłączać przez koncentrator USB.
ˎPo
ˎ podłączeniu urządzenia USB, opisywane urządzenie
odczytuje wszystkie zapisane w nim pliki. Jeżeli w
urządzeniu USB zapisano wiele plików lub folderów, czas ich
odczytu może być bardzo długi.
ˎW
ˎ przypadku niektórych urządzeń USB, sporo czasu może
zajmować przesyłanie sygnałów z opisywanego urządzenia
lub zakończenie operacji odczytu z urządzenia USB.
ˎNie
ˎ
można zagwarantować zgodności ze wszystkimi
programami do kodowania/zapisu. Jeżeli pliki audio w
urządzeniu USB zostały oryginalnie zakodowane przy użyciu
niezgodnego oprogramowania, podczas ich odtwarzania
może występować szum lub urządzenie może działać
nieprawidłowo.
ˎMaksymalna
ˎ
liczba folderów i plików w urządzeniu USB
zgodnych z opisywanym urządzeniem wynosi:
1000* folderów (z uwzględnieniem folderu głównego)
3000 plików
250 plików w pojedynczym folderze
8 poziomów folderów (w strukturze drzewa plików)
* Z uwzględnieniem folderów bez plików audio nadających się
do odtworzenia i pustych folderów. W przypadku niektórych
struktur folderów, liczba folderów rozpoznawanych przez
urządzenie może być mniejsza niż faktyczna liczba folderów.
urządzenie może nie obsługiwać wszystkich
ˎOpisywane
ˎ
funkcji udostępnianych przez urządzenie USB.
bez plików audio nie są rozpoznawane.
ˎFoldery
ˎ
urządzenie umożliwia odtwarzanie
ˎOpisywane
ˎ
następujących formatów audio:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”, „.mp4” lub „.3gp”
Należy pamiętać, że nawet w przypadku prawidłowego
rozszerzenia pliku o niewłaściwej treści urządzenie może
odtworzyć szum lub działać nieprawidłowo.
Ładowanie urządzenia USB lub
urządzenia iPod/iPhone/iPad
Po podłączeniu urządzenia USB lub urządzenia
iPod/iPhone/iPad do gniazda USB  włączonego
opisywanego urządzenia, ładowanie rozpocznie
się automatycznie.
Przerywanie operacji ładowania
urządzenia USB
Naciśnij / , aby wyłączyć opisywane
urządzenie, a następnie odłącz kabel USB.
Urządzenie BLUETOOTH, na
przykład odtwarzacz „WALKMAN”
Opisywane urządzenie obsługuje profile
BLUETOOTH A2DP i AVRCP. Szczegółowe
informacje na temat technologii bezprzewodowej
BLUETOOTH można znaleźć w rozdziale
„Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH”.
Informacje dotyczące wskaźnika
BLUETOOTH
Wskaźnik BLUETOOTH  sygnalizuje stan funkcji
BLUETOOTH.
Stan urządzenia
Stan wskaźnika
Urządzenie w stanie
Powolne miganie na
gotowości BLUETOOTH
niebiesko
(po włączeniu urządzenia).
W trakcie parowania
Szybkie miganie na
BLUETOOTH
niebiesko
Opisywane urządzenie
Miganie na niebiesko
próbuje nawiązać
połączenie z urządzeniem
BLUETOOTH.
Opisywane urządzenie
Podświetlony na
nawiązało połączenie z
niebiesko
urządzeniem BLUETOOTH.
Włączanie odbioru w formacie kodeka
AAC
Istnieje możliwość odbioru danych w formacie
kodeka AAC z urządzenia BLUETOOTH. Odbiór
włącza się z poziomu menu opcji.
1 Naciśnij OPTIONS , aby wyświetlić menu
ustawień.
2 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „BT
AAC”, po czym naciśnij
.
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „ON”
lub „OFF”, po czym naciśnij .
ON: odbiór w formacie kodeka AAC
OFF: odbiór w formacie kodeka SBC
Uwagi
ˎW
ˎ przypadku zainicjowania konfiguracji w trakcie połączenia
BLUETOOTH, połączenie zostanie przerwane.
ˎW
ˎ przypadku korzystania z produktów firmy Apple, ich
oprogramowanie należy zaktualizować do najnowszej
wersji. Szczegółowe informacje na temat ich aktualizacji
znajdziesz w podręczniku obsługi dołączonym do danego
produktu firmy Apple.
dźwięk przeskakuje w trakcie odbioru w formacie kodeka
ˎJeżeli
ˎ
AAC, w pozycji menu BT AAC należy ustawić opcję „OFF”.
Parowanie opisywanego urządzenia z
urządzeniem BLUETOOTH
Parowanie polega na wcześniejszym wzajemnym
rejestrowaniu urządzeń BLUETOOTH. Sposób
parowania opisywanego urządzenia z
urządzeniem BLUETOOTH opisano w poniższej
procedurze. Operację parowania wykonuje
się tylko raz. Jeżeli parowanie zostało już
przeprowadzone, można przejść do rozdziału
„Słuchanie muzyki za pośrednictwem łączności
BLUETOOTH”.
1 Umieść podłączane urządzenie BLUETOOTH
w odległości 1 metra od opisywanego
urządzenia.
2 Naciśnij kilkakrotnie BLUETOOTH FUNCTION
 lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „BT AUDIO”.
ˎˎWskaźnik BLUETOOTH zacznie powoli migać
na niebiesko.
ˎˎJeżeli w przeszłości opisywane urządzenie
łączyło się automatycznie z urządzeniem
BLUETOOTH, naciśnij BLUETOOTH  na
urządzeniu, aby anulować połączenie i
wyświetlić napis „BT AUDIO” na wyświetlaczu
.
3 Naciśnij i przez co najmniej 2 sekundy
przytrzymaj wciśnięty przycisk BLUETOOTH 
na urządzeniu.
Wskaźnik BLUETOOTH zacznie szybko migać
na niebiesko, a na wyświetlaczu  pojawi się
migający napis „PAIRING”.
Opisywane urządzenie znajduje się w trybie
parowania.
4 Wykonaj operację parowania na urządzeniu
BLUETOOTH i wyszukaj opisywane urządzenie
z poziomu urządzenia BLUETOOTH.
Po zakończeniu wyszukiwania, na wyświetlaczu
urządzenia BLUETOOTH może pojawić się lista
znalezionych urządzeń.
ˎˎOpisywane urządzenie wyświetlane jest jako
„SONY:CMT-BT60” lub „SONY:CMT-BT60B”.
Jeżeli nie jest widoczne, należy ponownie
wykonać czynności począwszy od punktu 1.
ˎˎW przypadku nawiązywania połączenia z
opisywanym urządzeniem, na urządzeniu
BLUETOOTH należy wybrać profil audio (A2DP,
AVRCP).
ˎˎJeżeli urządzenie BLUETOOTH nie obsługuje
profilu AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), z poziomu opisywanego urządzenia
nie będzie można odtwarzać utworów ani
wykonywać innych operacji.
ˎˎSzczegółowe informacje na temat obsługi
podłączanego urządzenia BLUETOOTH można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z
posiadanym urządzeniem BLUETOOTH.
5 Wybierz „SONY:CMT-BT60” lub „SONY:
CMT-BT60B” na wyświetlaczu urządzenia
BLUETOOTH.
W przypadku monitu o wprowadzenie hasła z
poziomu urządzenia BLUETOOTH, wpisz „0000”.
6 Z poziomu urządzenia BLUETOOTH nawiąż
połączenie BLUETOOTH.
Po zakończeniu parowania i prawidłowym
nawiązaniu połączenia z urządzeniem
BLUETOOTH, napis „PAIRING” na wyświetlaczu
 zmieni się na „BT AUDIO”, a wskaźnik
BLUETOOTH zacznie powoli migać na niebiesko.
ˎˎW przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
połączenie może zostać nawiązane
automatycznie po zakończonym parowaniu.
2 Skonfiguruj smartfon w taki sposób, aby
włączyć funkcję NFC.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
przewodniku użytkownika dołączonym do
posiadanego smartfona.
Informacje na temat aplikacji „NFC Easy
Connect”
Jest to bezpłatna aplikacja przeznaczona specjalnie
dla systemów Android. Po zapoznaniu się ze
szczegółowymi, dostępnymi w Internecie, informacjami
na temat aplikacji „NFC Easy Connect” można
pobrać wspomnianą aplikację.
ˎˎW niektórych krajach lub regionach aplikacja zgodna
z funkcją NFC może być niedostępna do pobrania.
Nawiązywanie połączenia z posiadanym
smartfonem jednym dotknięciem
Wystarczy dotknąć smartfonem opisywanego
urządzenia. Opisywane urządzenie włączane jest
automatycznie, po czym następuje parowanie i
nawiązanie połączenia BLUETOOTH.
1 Z poziomu smartfona uruchom aplikację
„Łatwa komunikacja NFC”.
Sprawdź, czy pojawił się ekran wspomnianej
aplikacji.
2 Dotknij smartfonem opisywanego urządzenia.
Dotknij smartfonem znaku N  na
opisywanym urządzeniu i przytrzymaj go w tej
pozycji, aż smartfon zacznie wibrować.
ˎW
ˎ przypadku niektórych urządzeń termin „klucz dostępu”
może być również określany mianem „kod dostępu”, „kod
PIN”, „numer PIN”, „hasło” itp.
ˎStan
ˎ
gotowości do parowania opisywanego urządzenia jest
automatycznie anulowany po upływie około 5 minut. Jeżeli
parowanie nie powiedzie się, należy wykonać czynności
począwszy od punktu 1.
ˎAby
ˎ
przeprowadzić parowanie z kilkoma urządzeniami
BLUETOOTH, należy powtórzyć czynności opisane w punktach
od 1 do 6 indywidualnie dla każdego urządzenia BLUETOOTH.
Operację parowania lub próbę nawiązania połączenia BLUETOOTH
z innym urządzeniem BLUETOOTH można przeprowadzić w trakcie
nawiązanego połączenia BLUETOOTH z jednym urządzeniem
BLUETOOTH. Aktualnie nawiązane połączenie BLUETOOTH
zostanie anulowane w momencie pomyślnego nawiązania
połączenia z innym urządzeniem BLUETOOTH.
Usuwanie informacji o rejestracji parowania
1 Naciśnij kilkakrotnie BLUETOOTH FUNCTION 
na pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „BT AUDIO”.
W trakcie nawiązanego połączenia opisywanego
urządzenia z urządzeniem BLUETOOTH, nazwa
urządzenia BLUETOOTH widoczna jest na
wyświetlaczu  opisywanego urządzenia.
Naciśnij BLUETOOTH  na urządzeniu, aby
anulować połączenie z danym urządzeniem
BLUETOOTH i wyświetlić napis „BT AUDIO”.
2 Naciśnij OPTIONS , aby wyświetlić menu
ustawień.
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „DEL
LINK”, po czym naciśnij
.
4 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „OK”,
po czym naciśnij .
Pojawi się napis „COMPLETE” i usunięte zostaną
wszystkie informacje o parowaniu.
Uwaga
Po usunięciu informacji o parowaniu, dane połączenie
BLUETOOTH można będzie nawiązać dopiero po ponownym
przeprowadzeniu parowania. Aby ponownie nawiązać
połączenie z urządzeniem BLUETOOTH, należy z poziomu
danego urządzenia BLUETOOTH wprowadzić klucz dostępu.
Nawiązywanie połączenia jednym
dotknięciem (NFC)
Funkcja NFC umożliwia przesyłanie danych przez
dotknięcie posiadanego urządzenia w określonym
miejscu.
Zgodne smartfony to te wyposażone w funkcję
NFC (zgodny system operacyjny: Android 2.3.3 lub
nowszy, za wyjątkiem systemu Android 3.x).
Informacje na temat zgodnych urządzeń można
znaleźć w poniższej witrynie internetowej.
W przypadku klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/
W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
W przypadku klientów w innych krajach lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Czynności przygotowawcze na smartfonie
(system Android)
Na smartfonie musi być zainstalowana
aplikacja zgodna z funkcją NFC. Jeżeli nie jest
zainstalowana, z witryny Google Play można
pobrać aplikację „NFC Easy Connect”.
ˎˎW niektórych krajach lub regionach aplikacja zgodna
z funkcją NFC może być niedostępna do pobrania.
ˎˎW przypadku niektórych smartfonów funkcja ta
może być dostępna bez potrzeby pobierania aplikacji
„NFC Easy Connect”. W takim wypadku, obsługa i
specyfikacje danego smartfona mogą różnić się od
przedstawionego w niniejszej instrukcji opisu.
1 Zainstalować aplikację.
W przypadku uzyskiwania dostępu z
użyciem kodu 2D
Skorzystaj z aplikacji czytnika dwuwymiarowych
kodów 2D.
Wykonaj następujące czynności:
Znaleźć miejsce
w pliku
W trakcie odtwarzania
przytrzymaj wciśnięty przycisk
/  (lub / 
na urządzeniu) i zwolnij go w
wybranym miejscu.
* W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH może być
konieczne dwukrotne naciśnięcie  .
Uwaga
Wspomniane operacje mogę być niedostępne w przypadku
pewnych urządzeń BLUETOOTH. Ponadto, w przypadku
niektórych podłączonych urządzeń BLUETOOTH faktyczne
operacje mogą się różnić.
Sprawdzanie adresu podłączonego
urządzenia BLUETOOTH
Naciśnij DISPLAY , gdy na wyświetlaczu 
widoczna jest nazwa urządzenia BLUETOOTH
ustawiona na podłączonym urządzeniu
BLUETOOTH. Adres urządzenia BLUETOOTH
będzie widoczny na wyświetlaczu opisywanego
urządzenia w dwóch częściach przez 8 sekund.
Anulowanie połączenia z urządzeniem
BLUETOOTH
Naciśnij BLUETOOTH  na urządzeniu. Na
wyświetlaczu  pojawi się napis „UNLINKED”.
W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
połączenie może zostać anulowane automatycznie
w momencie zatrzymania operacji odtwarzania.
Korzystanie z opcjonalnych
komponentów audio
1 Zmniejsz poziom głośności naciskając
VOLUME   na pilocie lub VOL –  na
urządzeniu.
2 Podłącz dodatkowy komponent audio do
Uwagi
Wskazówka
Aby
gniazda AUDIO IN  za pośrednictwem kabla
połączeniowego audio (nie ma w zestawie).
3 Naciśnij kilkakrotnie AUDIO IN FUNCTION  na
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „AUDIO IN”.
4 Rozpocznij odtwarzanie z podłączonego
Zakończ procedurę nawiązywania połączenia
ze smartfonem postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Informacje na temat wyznaczonego miejsca
na smartfonie, którym należy dotykać, można
znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.
ˎˎAby zakończyć nawiązane połączenie, wystarczy
dotknąć smartfonem znaku N na opisywanym
urządzeniu.
ˎˎDotknięcie urządzenia smartfonem zgodnym
z funkcją NFC, gdy z opisywanym urządzeniem
połączone jest inne urządzenie BLUETOOTH,
spowoduje rozłączenie urządzenia i nawiązanie
połączenia między opisywanym urządzeniem a
smartfonem.
ˎˎPo dotknięciu smartfonem połączonym z
opisywanym urządzeniem innego zestawu
nagłownego lub głośnika BLUETOOTH zgodnego
z funkcją NFC, smartfon zostanie rozłączony
z opisywanym urządzeniem i połączony z
dotkniętym urządzeniem BLUETOOTH.
Słuchanie muzyki za pośrednictwem
łączności BLUETOOTH
Istnieje możliwość obsługi urządzenia BLUETOOTH
nawiązując połączenie pomiędzy opisywanym
urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH z
wykorzystaniem profilu AVRCP.
Przed przystąpieniem do odtwarzania muzyki
należy sprawdzić co następuje:
ˎˎFunkcja BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH jest
włączona.
ˎˎParowanie zostało przeprowadzone.
1 Naciśnij kilkakrotnie BLUETOOTH FUNCTION 
na pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się napis „BT AUDIO”.
2 Z poziomu urządzenia BLUETOOTH nawiąż
połączenie BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia, na wyświetlaczu
 pojawi się napis „LINKED”, a następnie
nazwa urządzenia BLUETOOTH ustawiona na
podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.
Jeżeli urządzenie BLUETOOTH łączyło się już z
opisywanym urządzeniem w przeszłości, może ono
zostać podłączone automatycznie bez konieczności
podjęcia jakichkolwiek działań przez użytkownika.
3 Naciśnij  , aby rozpocząć odtwarzanie.
W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
może być konieczne dwukrotne naciśnięcie  .
W przypadku niektórych urządzeń
BLUETOOTH może być konieczne wcześniejsze
uruchomienie oprogramowania AV z poziomu
urządzenia BLUETOOTH.
4 Wyreguluj głośność przyciskami VOLUME +/
 na pilocie lub VOL +/  na urządzeniu.
Inne operacje
Aby
Wykonaj następujące czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać folder
Naciśnij  *.
Naciśnij
Wybrać plik
Naciśnij / .
Naciśnij  .
+/ .
komponentu.
W trakcie odtwarzania wyreguluj poziom
głośności na podłączonym komponencie.
5 Wyreguluj głośność przyciskami VOLUME +/
 na pilocie lub VOL +/  na urządzeniu.
Uwaga
Opisywane urządzenie może automatycznie przełączyć się w tryb
gotowości przy zbyt niskim poziomie głośności podłączonego
komponentu. Ustaw odpowiedni poziom głośności komponentu.
Ustawianie funkcji automatycznego
przełączania w tryb gotowości
Dzięki funkcji automatycznego przełączania w tryb
gotowości opisywane urządzenie przełączane jest
automatycznie do trybu gotowości po upływie około
30 minut bezczynności lub przy braku sygnału audio.
Przed przełączeniem się urządzenia w tryb gotowości,
na wyświetlaczu  pojawi się na 2 minuty napis
„AUTO: STBY”. Funkcja automatycznego przełączania
w tryb gotowości jest domyślnie włączona. Funkcję tę
można wyłączyć z poziomu menu opcji.
1 Naciśnij OPTIONS , aby wyświetlić menu
ustawień.
2 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz
„AUTO:STBY”, po czym naciśnij
.
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „ON”
lub „OFF”, po czym naciśnij
Uwagi
Ustawianie trybu gotowości
BLUETOOTH
Po włączeniu trybu gotowości BLUETOOTH,
opisywane urządzenie zostanie przełączone do
trybu oczekiwania na połączenie BLUETOOTH,
nawet gdy opisywane urządzenie jest wyłączone. Po
odebraniu polecenia uruchomienia odtwarzania z
podłączonego urządzenia BLUETOOTH, opisywane
urządzenie zostanie włączone i rozpocznie
odtwarzanie muzyki. Domyślnie tryb gotowości
BLUETOOTH/gotowości sieciowej jest wyłączony.
1 Naciśnij OPTIONS , aby wyświetlić menu
ustawień.
2 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz
.
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „ON”
lub „OFF”, po czym naciśnij
Regulowanie dźwięku
Ustawianie wzmocnienia tonów niskich
Naciskając kilkakrotnie BASS BOOST , wybierz
opcję „ON” lub „OFF”.
Regulacja tonów niskich i wysokich
Naciskając BASS +/  na pilocie, dostosuj tony niskie,
a naciskając TREBLE +/ , dostosuj tony wysokie.
Wskazówka
Opisywane urządzenie wyposażone jest w funkcję DSEE,
która umożliwia uzyskanie czystych tonów wysokich mimo
degradacji spowodowanej kompresją.
Zwykle funkcja DSEE jest uruchamiana automatycznie dzięki
rozpoznawaniu źródła dźwięku, ale może się zdarzyć, że w
przypadku niektórych funkcji będących w użyciu, nie zostanie
ona uruchomiona.
Zmiana sposobu wyświetlania
Aby
Wykonaj następujące czynności:
Zmienić
informacje na
wyświetlaczu  *1
Wyświetlić zegar
Przy włączonym urządzeniu,
naciśnij kilkakrotnie DISPLAY
.
Przy wyłączonym urządzeniu,
naciśnij kilkakrotnie DISPLAY
. *2 Wskazanie zegara pojawi
się na około 8 sekund.
Podczas odtwarzania płyty CD-DA/MP3 można wyświetlić
opisane poniżej informacje.
*2
W trybie BLUETOOTH informacje te nie pojawiają się.
*1
Płyta CD-DA
pozostały czas odtwarzania utworu
całkowity czas odtwarzania
Płyta MP3
nazwa utworu lub pliku
nazwisko wykonawcy
tytuł albumu
Uwagi dotyczące wyświetlanych informacji
ˎZnaki,
ˎ
których nie można wyświetlić, są widoczne jako „_”.
ˎNastępujące
ˎ
informacje nie są wyświetlane:
pozostały czas odtwarzania lub całkowity czas
odtwarzania płyty MP3
pozostały czas odtwarzania dla pliku MP3
ˎNastępujące
ˎ
informacje nie są wyświetlane poprawnie:
czas odtwarzania, jaki upłynął, w przypadku pliku MP3
zakodowanego z użyciem funkcji VBR (ze zmienną
szybkością transmisji).
nazwy folderów i plików, które nie są zgodne z normą
ISO9660 Level 1/ Level 2 lub Joliet pod względem formatu
rozszerzenia.
ˎNastępujące
ˎ
informacje są wyświetlane:
całkowity czas odtwarzania płyty CD-DA (za wyjątkiem
trybu PGM i po zatrzymaniu odtwarzacza)
pozostały czas odtwarzania utworu z płyty CD-DA
pozostały czas odtwarzania płyty CD-DA (tylko w trybie
zwykłego odtwarzania)
informacje o znaczniku ID3 w przypadku plików MP3. W
przypadku zastosowania zarówno znaczników ID3 w wersji
1 jak i w wersji 2 w pojedynczym pliku MP3, pierwszeństwo
mają informacje o znaczniku ID3 w wersji 2.
maksymalnie 64 znaki na znacznik ID3, przy czym
dozwolone znaki to duże litery (A do Z), cyfry (0 do 9) i
symbole (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Uwagi dotyczące wyświetlanych informacji
DAB/DAB+
Wyświetlane są dodatkowo następujące informacje:
maksymalnie 8 znaków nazwy usługi, maksymalnie
128 znaków segmentu DLS (Dynamic Label Segment)
maksymalnie 16 znaków etykiety zbioru.
wyświetlana jest wartość pomiędzy 0 a 100 oznaczającą
jakość sygnału.
.
ˎFunkcja
ˎ
automatycznego przełączania w tryb gotowości
nie działa w przypadku tunera (FM/AM/DAB) nawet po jej
włączeniu.
ˎOpisywane
ˎ
urządzenie może nie przełączyć się automatycznie
w tryb gotowości w następujących przypadkach:
w trakcie wykrywania sygnału audio;
podczas odtwarzania utworów lub plików audio;
w trakcie działania programatora zasypiania lub
programatora odtwarzania.
ˎW
ˎ przypadku podłączenia urządzenia USB lub naciśnięcia
przycisku na pilocie albo na urządzeniu, opisywane
urządzenie ponownie rozpocznie odliczanie czasu
(30 minut) do momentu przełączenia w tryb gotowości,
nawet przy włączonej funkcji automatycznego przełączania
w tryb gotowości.
„BT STBY”, po czym naciśnij
spowoduje włączenie opisywanego urządzenia,
umożliwiając słuchanie muzyki.
.
4 Naciśnij / , aby wyłączyć urządzenie.
Przy włączonej funkcji „BT STBY”, ustawionej
na „ON”, uruchomienie połączenia BLUETOOTH
z poziomu podłączonego komponentu
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „PLAY
SET”, po czym naciśnij .
Na wyświetlaczu zacznie migać godzina
rozpoczęcia.
4 Ustaw godzinę rozpoczęcia danej operacji.
Naciskając kilkakrotnie / , ustaw godzinę,
po czym naciśnij .
Zacznie migać pole minut. Ustaw minuty
zgodnie z powyższą procedurą.
Po ustawieniu godziny rozpoczęcia, urządzenie
przejdzie do ustawiania godziny zakończenia.
5 Wykonaj tę samą procedurę, co w punkcie 4,
ˎˎUsuń wszelkie przeszkody na drodze między pilotem
a czujnikiem zdalnego sterowania  w urządzeniu i
ustaw urządzenie z dala od lamp jarzeniowych.
ˎˎSkieruj pilota na czujnik zdalnego sterowania 
w urządzeniu.
ˎˎZbliż pilota do urządzenia.
6 Wybierz źródło dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie / , aż pojawi się
właściwe źródło dźwięku, po czym naciśnij .
Informacje na temat dostępnych źródeł
dźwięku można znaleźć w punkcie 1.
Po wybraniu źródła dźwięku pojawi się ekran
potwierdzenia dla programatora odtwarzania.
7 Naciśnij / , aby wyłączyć urządzenie.
ˎˎW przypadku programatora odtwarzania,
opisywane urządzenie zostanie automatycznie
włączone na 15 sekund (w przypadku FM, AM
lub DAB) albo na 90 sekund (w przypadku
płyty CD-DA lub urządzenia USB) przed
zaprogramowaną godziną.
ˎˎProgramator odtwarzania nie zadziała,
jeżeli urządzenie będzie włączone o
zaprogramowanej godzinie. Należy pamiętać,
aby nie obsługiwać opisywanego urządzenia
do momentu, aż zostanie ono włączone przez
programator i rozpocznie się odtwarzanie.
Sprawdzenie ustawienia
1 Naciśnij TIMER MENU .
2 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz
„SELECT”, po czym naciśnij
.
3 Naciskając kilkakrotnie / , wybierz „PLAY
SEL”, po czym naciśnij .
Na wyświetlaczu pojawi się ustawienie
programatora.
Anulowanie programatora
Powtórz procedurę opisaną w rozdziale
„Sprawdzanie ustawienia” do momentu
pojawienia się napisu „OFF” w punkcie 3, a
następnie naciśnij .
Zmiana ustawienia
Rozpocznij wykonywanie czynności od punktu 1.
Uwagi
ˎGdy
ˎ
wybranym źródłem dźwięku dla programatora
odtwarzania jest stacja radiowa ustawiona przy użyciu
funkcji automatycznego wyszukiwania (AUTO) lub strojenia
ręcznego (MANUAL) i po ustawieniu programatora zmianie
ulegnie częstotliwość lub pasmo radiowe, ustawienie
stacji radiowej w przypadku programatora również ulegnie
zmianie.
ˎGdy
ˎ
wybranym źródłem dźwięku dla programatora
odtwarzania jest stacja radiowa wybrana spośród
zaprogramowanych stacji radiowych (programy 1 do 20) i
po ustawieniu programatora zmianie ulegnie częstotliwość
tej stacji radiowej lub pasmo, ustawienie stacji radiowej w
przypadku programatora nie ulegnie zmianie. Dostrojona
częstotliwość stacji radiowej w przypadku programatora jest
zgodna z ustawioną.
Wskazówka
Ustawienie programatora odtwarzania pozostaje do
momentu jego ręcznego anulowania.
Rozwiązywanie problemów
2 Spróbuj odnaleźć problem na poniższej liście
ˎˎWybierz opcję „30MIN”, aby ustawić wyłączenie
opisywanego urządzenia po upływie 30 minut.
ˎˎAby anulować programator zasypiania,
wystarczy wybrać opcję „OFF”.
Ustawianie programatora odtwarzania
Istnieje możliwość automatycznego uruchamiania
odtwarzania płyty CD-DA lub MP3, albo włączania
radia codziennie o ustalonej godzinie.
Przed przystąpieniem do ustawiania programatora
należy sprawdzić, czy zegar jest nastawiony.
1 Przygotuj źródło dźwięku, a następnie naciśnij
VOLUME (lub VOL) +/ , aby ustawić
odpowiedni poziom głośności.
Dostępne źródła dźwięku to: CD, USB i TUNER
(FM, AM lub DAB)* FUNCTION.
Aby rozpocząć od określonego utworu na
płycie CD, pliku audio lub stacji radiowej, należy
utworzyć własny program.
* FM lub AM w przypadku modelu CMT-BT60, albo FM lub
DAB w przypadku modelu CMT-BT60B.
2 Naciśnij TIMER MENU .
ˎˎOdsuń urządzenie od potencjalnych źródeł zakłóceń.
ˎˎPodłącz urządzenie do innego gniazda elektrycznego.
ˎˎWskazane jest zastosowanie listwy zasilającej z
filtrem przeciwzakłóceniowym (nie ma w zestawie).
Jeżeli na wyświetlaczu miga napis „TIME NG”
Ustawiono taką samą godzinę rozpoczęcia i
zakończenia. Zmień godzinę zakończenia.
W opisywanym urządzeniu dostępne są funkcje
programatora zasypiania i programatora odtwarzania.
Programator zasypiania ma pierwszeństwo
względem programatora odtwarzania.
Programator ustawiany jest za pomocą przycisków
na pilocie.
1 Naciskając kilkakrotnie SLEEP , ustaw godzinę.
Przydźwięk lub szum.
Pilot nie działa.
1 Sprawdź, czy przewód zasilający jest dobrze
Po upływie czasu ustawionego w programatorze
zasypiania opisywane urządzenie zostanie
automatycznie wyłączone.
Programator zasypiania działa nawet w
przypadku, gdy zegar nie jest ustawiony.
ˎˎNaciskając VOLUME + , zwiększ poziom głośności.
ˎˎUpewnij się, że dodatkowe komponenty audio
są prawidłowo podłączone, po czym ustaw
funkcję na AUDIO IN.
ˎˎOkreślona stacja mogła tymczasowo zaprzestać
nadawania.
aby ustawić godzinę zakończenia operacji.
Korzystanie z programatorów
Ustawianie programatora zasypiania
Brak dźwięku.
podłączony.
kontrolnej i podejmij wskazane działania zaradcze.
Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktuj się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.
Jeżeli miga wskaźnik STANDBY
Natychmiast odłącz przewód zasilający i
sprawdź co następuje.
ˎˎCzy przypadkiem coś nie blokuje otworów
wentylacyjnych urządzenia?
Gdy wskaźnik STANDBY  przestanie migać,
ponownie podłącz przewód zasilający i włącz
urządzenie. Jeżeli problem nie ustępuje,
skontaktuj się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
Ogólne
Nie można włączyć urządzenia.
ˎˎCzy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony?
Urządzenie niespodziewanie przełączyło
się w tryb gotowości.
ˎˎNie świadczy to o usterce. Urządzenie przechodzi
automatycznie w tryb gotowości po około
30 minutach bezczynności lub braku sygnału
audio. Informacje w rozdziale „Ustawianie funkcji
automatycznego przełączania w tryb gotowości".
Ustawienie zegara lub działanie
programatora odtwarzania zostało
niespodziewanie anulowane.
ˎˎPo około jednej minucie braku aktywności,
ustawienie zegara lub programatora
odtwarzania zostaje automatycznie anulowane.
Wykonaj ponownie operację od początku.
Płyta CD-DA/MP3
Nie można wysunąć płyty z urządzenia i
na wyświetlaczu  widoczny jest napis
„LOCKED”.
ˎˎSprawdź informacje na temat zgodnych urządzeń
USB w witrynach internetowych podanych w
rozdziale „Odtwarzanie pliku z urządzenia USB”.
ˎˎUrządzenie USB nie działa poprawnie. Sposób
obsługi tego problemu można znaleźć w instrukcji
obsługi dostarczonej wraz z urządzeniem USB.
Odtwarzanie nie uruchamia się.
ˎˎWyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB, a następnie włącz urządzenie.
ˎˎSprawdź informacje na temat zgodnych urządzeń
USB w witrynach internetowych podanych w
rozdziale „Odtwarzanie pliku z urządzenia USB”.
Odtwarzanie nie zaczyna się od
pierwszego utworu.
ˎˎUstaw zwykły tryb odtwarzania.
Nie można naładować urządzenia USB.
ˎˎUpewnij się, że urządzenie USB zostało dobrze
podłączone.
ˎˎŁadowanie jest niemożliwe przy wyłączonym
zasilaniu opisywanego urządzenia.
ˎˎUrządzenie USB może nie być obsługiwane
przez opisywane urządzenie. Informacje
dotyczące zgodnych urządzeń USB można
znaleźć w witrynach internetowych.
ˎˎSkonsultować się ze sprzedawcą produktów Sony
lub autoryzowanym punktem serwisowym Sony.
Tuner
Nie można włożyć płyty.
Mocny przydźwięk lub szum, albo
brak możliwości odbioru stacji. (Na
wyświetlaczu miga napis „ST”.)
ˎˎSprawdź, czy urządzenie jest włączone.
ˎˎPłyty nie należy wkładać do kieszeni, dopóki na
wyświetlaczu  nie pojawi się napis „NO DISC”.
Nie można odtworzyć płyty lub pliku.
ˎˎPłyta nie została zamknięta (płyta D-R lub
CD-RW, do której można dodawać dane).
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
ˎˎPrzetrzyj płytę do czysta i włóż ją ponownie.
ˎˎOdsuń urządzenie od źródła drgań (np. ustaw na
stabilnym stojaku).
Odtwarzanie nie zaczyna się od
pierwszego utworu.
ˎˎWróć do trybu zwykłego odtwarzania naciskając
kilkakrotnie PLAY MODE , aż z wyświetlacza 
znikną napisy „PGM” i „SHUF”.
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej, niż
zwykle.
ˎˎW przypadku następujących płyt czas
rozpoczęcia odtwarzania może być dłuższy:
płyta z nagraną skomplikowaną strukturą
drzewa katalogów.
płyta nagrana w formacie wielosesyjnym.
płyta zawierająca dużą liczbę folderów.
Urządzenie USB
Czy używane jest obsługiwane urządzenie
USB?
ˎˎJeżeli zostanie podłączone nieobsługiwane
urządzenie USB, mogą wystąpić następujące
problemy. Sprawdź informacje na temat zgodnych
urządzeń USB w witrynach internetowych podanych
w rozdziale „Odtwarzanie pliku z urządzenia USB”.
ˎˎUrządzenie USB nie jest rozpoznawane.
ˎˎNazwy plików lub folderów nie są wyświetlane
na opisywanym urządzeniu.
ˎˎOdtwarzanie nie jest możliwe.
ˎˎDźwięk przeskakuje.
ˎˎWystępuje szum.
ˎˎOdtwarzany jest zniekształcony dźwięk.
Brak dźwięku.
ˎˎUrządzenie USB nie jest prawidłowo podłączone.
Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB.
Występuje szum, przeskakiwanie dźwięku
lub zniekształcenia.
ˎˎPodłączono nieobsługiwane urządzenie USB.
Podłącz obsługiwane urządzenie USB.
ˎˎWyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB.
ˎˎNagranie zawiera szum lub dźwięk jest
zniekształcony. Stan techniczny komputera mógł
spowodować nałożenie szumu podczas tworzenia
plików muzycznych. W takim przypadku usuń dany
plik i prześlij ponownie nagranie muzyczne.
ˎˎZastosowano zbyt niską przepływność podczas
kodowania plików. Zapisz w urządzeniu USB pliki
zakodowane z wyższą szybkością transmisji.
Komunikat „READING” jest wyświetlany
przez dłuższy czas lub rozpoczęcie
odtwarzania trwa długo.
ˎˎW następujących przypadkach proces odczytu
może trwać długo.
Zbyt wiele folderów lub plików w urządzeniu
USB.
Struktura plików jest bardzo złożona.
Brak wolnego miejsca w pamięci.
Pamięć wewnętrzna jest pofragmentowana.
Błędne wskazania wyświetlacza
ˎˎZapisz ponownie pliki muzyczne w urządzeniu
USB, ponieważ mogły one ulec uszkodzeniu.
ˎˎKod znakowy wyświetlany przez opisywane
urządzenie może składać się z poniższych znaków:
Wielkie litery (A do Z).
Cyfry (0 do 9).
Symbole (< > * +, [ ] @ \ _).
Pozostałe znaki są wyświetlane jako „-”.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
ˎˎWyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB, a następnie włącz urządzenie.
ˎˎPodłącz prawidłowo antenę.
ˎˎUstal miejsce i orientację anteny, które zapewniają
najlepszy odbiór, a następnie ustaw ją tam.
ˎˎAntena powinna znajdować się z dala od
przewodu zasilającego, aby uniknąć zakłóceń.
ˎˎWyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się w
pobliżu.
NO MEMORY: W urządzeniu USB nie ma nośnika
pamięci lub opisywane urządzenie nie może
rozpoznać nośnika pamięci.
NO STEP: Wszystkie zaprogramowane utwory
zostały usunięte.
NO SUPPORT: Opisywane urządzenie nie
obsługuje podłączonego urządzenia USB.
NO TRACK: Na urządzeniu USB lub płycie nie ma
plików nadających się do odtworzenia.
NOT USED: Został naciśnięty przycisk
uniemożliwiający odtwarzanie.
OVER CURRENT: Wyciągnij urządzenie USB
z gniazda i wyłącz opisywane urządzenie, a
następnie włącz je ponownie.
PUSH STOP: Podczas odtwarzania w trybie funkcji CD
lub USB został naciśnięty przycisk PLAY MODE .
READING: Opisywane urządzenie odczytuje
informacje zapisane na płycie lub w urządzeniu USB.
Niektóre przyciski nie działają w trakcie odczytu.
TIME NG: Ustawiono taki sam czas rozpoczęcia i
zakończenia w przypadku programatora odtwarzania.
Środki ostrożności
Płyty, które MOŻNA odtwarzać w
opisywanym urządzeniu
ˎˎPłyty audio CD-DA
ˎˎCD-R/CD-RW (nagrania audio utworów z płyt
CD-DA i pliki MP3)
Nie należy używać płyty CD-R/CD-RW bez
zapisanych danych. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia płyty.
Płyty, których NIE MOŻNA odtwarzać w
opisywanym urządzeniu
ˎˎSprawdź wszystkie połączenia antenowe, po
czym wykonaj procedurę automatycznego
wyszukiwania stacji DAB (informacje w rozdziale
„Ręczne uruchamianie funkcji automatycznego
wyszukiwania stacji DAB (tylko model CMT-BT60B)”).
ˎˎBieżąca usługa DAB/DAB+ może być niedostępna.
Naciskając TUNE +/ , wybierz inną usługę.
ˎˎPo przeprowadzce niektóre usługi/częstotliwości
mogły ulec zmianie i ustawienie dotychczasowej
stacji nadawczej może być niemożliwe. Wykonaj
procedurę automatycznego wyszukiwania stacji DAB,
aby ponownie zarejestrować nadawane programy.
(Wykonanie tej procedury powoduje skasowanie
wszystkich zapisanych wcześniej programów.)
ˎˎCD-ROM
ˎˎPłyty o średnicy 8 cm
ˎˎInne płyty CD-R/CD-RW niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z normą ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
ˎˎPłyty CD-R/CD-RW nagrane w formacie
wielosesyjnym bez zamkniętej sesji
ˎˎPłyty CD-R/CD-RW o słabej jakości zapisu,
porysowane lub zabrudzone płyty CD-R/CD‑RW
lub płyty CD-R/CD-RW nagrane w niezgodnym
urządzeniu nagrywającym
ˎˎPłyty CD-R/CD-RW, które nie zostały poprawnie
sfinalizowane
ˎˎPłyty, zawierające pliki inne niż w formacie MPEG
1 Audio Layer-3 (MP3)
ˎˎPłyty o niestandardowym kształcie (np. w
kształcie serca, kwadratu, gwiazdy)
ˎˎPłyty z naklejoną taśmą samoprzylepną,
papierem lub naklejką
ˎˎPłyty z wypożyczalni lub płyty używane z
etykietami, poza które wystaje klej
ˎˎPłyty, na których nadrukowano etykietę przy
użyciu klejącej farby lub tuszu
Nadawanie DAB/DAB+ zostało przerwane.
Uwagi dotyczące płyt CD-DA
Jednocześnie słychać kilka stacji radiowych.
ˎˎZnajdź miejsce i ustawienie anteny, które zapewnia
najlepszy odbiór, a następnie ustaw ją tam.
ˎˎPrzykładowo za pomocą dostępnych w handlu
opasek kablowych, powiąż przewody antenowe
w wiązki i dopasuj ich długości.
Stacja radiowa DAB/DAB+ nie jest
odbierana prawidłowo.
ˎˎZmień lokalizację opisywanego urządzenia lub
ustawienie anteny, aby zwiększyć wskazywaną
wartość jakości sygnału. Szczegółowe informacje
na temat jakości sygnału można znaleźć w
rozdziale „Zmiana wyświetlanych informacji”.
Przywracanie ustawień fabrycznych
urządzenia
Jeżeli urządzenie nadal nie działa poprawnie,
można przywrócić jego ustawienia fabryczne.
Do przywracania ustawień fabrycznych opisywanego
urządzenia należy używać przycisków na urządzeniu.
1 Odłącz przewód zasilający i upewnij się, że
wskaźnik STANDBY nie jest podświetlony.
Następnie podłącz ponownie przewód
zasilający i włącz urządzenie.
2 Naciśnij i przytrzymaj   i /  na
urządzeniu do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „RESET”.
Zostaną usunięte wszystkie ustawienia
skonfigurowane przez użytkownika, np.
zaprogramowane stacje radiowe, ustawienia
programatora i zegara.
Jeżeli po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej
czynności problem nadal występuje, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.
Komunikaty
CANNOT PLAY: Urządzenie nie może odtwarzać
plików audio z powodu nieobsługiwanego formatu
pliku lub ograniczenia operacji odtwarzania.
CAN’T PLAY: Włożono płytę, której nie można
odtwarzać na opisywanym urządzeniu, na
przykład płytę CD-ROM, albo DVD.
COMPLETE: Operacja programowania stacji
zakończyła się normalnie.
DATA ERROR: Próba odtworzenia
nieobsługiwanego pliku.
ERROR: Próba obsługi urządzenia w trakcie
inicjalizacji. Poczekaj, aż inicjalizacja dobiegnie końca.
FULL: Próba zaprogramowania ponad
25 utworów lub plików (punktów).
LOCKED: Kieszeń na płytę jest zablokowana i nie
można wyjąć płyty. Skontaktuj się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
NO DEVICE: Nie podłączono urządzenia USB, albo
podłączone urządzenie USB zostało odłączone.
NO DISC: Nie ma płyty w odtwarzaczu lub
włożono płytę, której nie można odtworzyć.
ˎˎPrzed rozpoczęciem odtwarzania przetrzyj płytę
czystą ściereczką, wykonując ruchy od środka w
kierunku jej krawędzi.
ˎˎDo czyszczenia płyt nie wolno używać środków
zawierających benzynę lub rozcieńczalniki, ani
dostępnych w sklepach środków czyszczących
i aerozoli antystatycznych przeznaczonych do
analogowych płyt winylowych.
ˎˎPłyty należy chronić przed bezpośrednim
oddziaływaniem promieni słonecznych lub źródeł
ciepła, na przykład przed gorącym powietrzem
z nawiewów, i nie wolno pozostawiać ich w
zaparkowanym w słońcu samochodzie.
Bezpieczeństwo
ˎˎJeżeli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas, należy całkowicie odłączyć przewód
zasilający od gniazda elektrycznego. Odłączając
opisywane urządzenie należy zawsze chwytać za
wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
ˎˎJeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo jakiś przedmiot lub ciecz, należy
odłączyć przewód zasilający i przed ponownym
włączeniem urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
ˎˎPrzewód zasilający można wymieniać wyłącznie
w specjalistycznym punkcie serwisowym.
Wybór miejsca
ˎˎNie należy ustawiać urządzenia w pozycji
przechylonej, w miejscach, gdzie panują
wysokie lub niskie temperatury, w miejscach
zakurzonych, zapylonych, zabrudzonych lub
wilgotnych, w miejscach bez odpowiedniej
wentylacji, ani w miejscach narażonych na
drgania, bezpośrednie operowanie promieni
słonecznych lub oświetlonych jasnym światłem.
ˎˎUstawiając urządzenie na powierzchniach pokrytych
woskiem, olejem, pastą itp., należy zachować
ostrożność, aby uniknąć plam lub przebarwień.
ˎˎJeżeli urządzenie zostanie przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca lub
ustawione w pomieszczeniu o dużej wilgotności,
może dojść do kondensacji pary wodnej na
soczewce lasera wewnątrz odtwarzacza CD, co
grozi nieprawidłowym działaniem urządzenia. W
takim przypadku należy wyjąć płytę, pozostawić
urządzenie w stanie włączonym przez mniej
więcej godzinę, aż wilgoć odparuje.
Nagrzewanie się urządzenia
ˎˎNagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest
normalnym zjawiskiem i nie stanowi powodu do
niepokoju.
ˎˎPo dłuższym czasie pracy obudowa może być
gorąca i nie należy jej dotykać.
ˎˎNie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Uwagi dotyczące zestawu głośnikowego
Opisywany zestaw głośnikowy nie jest magnetycznie
ekranowany i może powodować zniekształcenia
magnetyczne obrazu na ekranie znajdującego się
w pobliżu telewizora. W takim przypadku należy
wyłączyć telewizor, odczekać 15 do 30 minut, po
czym włączyć go ponownie.
Czyszczenie obudowy
Opisywane urządzenie należy czyścić miękką
szmatką lekko zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie należy używać szorstkich
ściereczek, proszku do szorowania, ani środków,
takich jak rozcieńczalnik, benzyna czy alkohol.
Technologia bezprzewodowa
BLUETOOTH
BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa
krótkiego zasięgu umożliwiająca przesyłanie
danych pomiędzy urządzeniami cyfrowymi, na
przykład komputerami i cyfrowymi aparatami
fotograficznymi. Bezprzewodowa technologia
BLUETOOTH pozwala obsługiwać urządzenia
znajdujące się w odległości około 10 metrów.
Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH jest
zwykle wykorzystywana w przypadku dwóch
urządzeń, ale istnieje również możliwość połączenia
jednego urządzenia z kilkoma innymi urządzeniami.
Nie ma potrzeby stosowania kabli, jak w
przypadku połączenia USB, i urządzenia nie
muszą być ustawione naprzeciw siebie, jak to ma
miejsce w przypadku bezprzewodowej technologii
podczerwieni. Z technologii tej można na przykład
korzystać, gdy jedno urządzenie BLUETOOTH
znajduje się w torebce lub w kieszeni.
Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH to
globalny standard obsługiwany przez tysiące firm.
Wspomniane firmy produkują wyroby zgodne z
tym globalnym standardem.
Obsługiwana wersja i profile standardu
BLUETOOTH
Profil odnosi się do standardowego zestawu
funkcji różnych produktów BLUETOOTH.
Opisywane urządzenie obsługuje następujące
wersje i profile standardu BLUETOOTH.
Obsługiwana wersja standardu BLUETOOTH:
Standard BLUETOOTH wersja 3.0
Obsługiwane profile BLUETOOTH:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Uwagi
ˎAby
ˎ
móc korzystać z urządzenia BLUETOOTH po podłączeniu go
do opisywanego urządzenia, oba urządzenia muszą obsługiwać
ten sam profil. Funkcje urządzenia BLUETOOTH mogą różnić się
w zależności od specyfikacji danego urządzenia, nawet jeśli ma
ono ten sam profil co opisywane urządzenie.
ˎZ
ˎ uwagi na właściwości technologii bezprzewodowej
BLUETOOTH, odtwarzanie z poziomu opisywanego
urządzenia jest nieznacznie opóźnione w stosunku do
odtwarzania z poziomu urządzenia nadawczego.
Efektywny zasięg łączności
Urządzenia BLUETOOTH powinny znajdować się
maksymalnie w odległości 10 metrów od siebie
(bez przeszkód). Efektywny zasięg łączności może
ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach:
Gdy pomiędzy urządzeniami z nawiązanym
połączeniem BLUETOOTH znajduje się
jakaś, osoba, metalowy przedmiot, ściana
lub inny rodzaj przeszkody
W miejscach z zainstalowaną bezprzewodową
siecią LAN
Wokół użytkowanych kuchenek mikrofalowych
W miejscach występowania innych fal
elektromagnetycznych
Wpływ innych urządzeń
ˎFirma
ˎ
Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody
lub straty wynikłe z wycieku informacji w trakcie komunikacji
z użyciem technologii BLUETOOTH.
ˎNie
ˎ
można zagwarantować prawidłowego działania
komunikacji BLUETOOTH w przypadku wszystkich urządzeń
o tym samym profilu co opisywane urządzenie.
ˎUrządzenia
ˎ
BLUETOOTH podłączone do opisywanego
urządzenia muszą być zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH
określoną przez BLUETOOTH SIG, Inc. i muszą posiadać
atest zgodności. Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie
jest zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, mogą zdarzyć się
przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego
urządzenia BLUETOOTH uniemożliwiają nawiązanie
połączenia, albo mogą powodować rozbieżności w
metodzie sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
ˎW
ˎ przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
podłączonych do opisywanego urządzenia i przy pewnych
warunkach nawiązanej łączności i warunkach otoczenia,
mogą występować szumy lub zaniki dźwięku.
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Moc wyjściowa (znamionowa): 16 W + 16 W (8 omów przy 1 kHz,
współczynnik zawartości harmonicznych 1%)
Ciągła skuteczna moc wyjściowa (wartość odniesienia): 20 W + 20 W
(8 omów przy 1 kHz, współczynnik zawartości harmonicznych 10%)
Wejście/Wyjścia
AUDIO IN (mini jack stereo) Czułość 700 mV, impedancja 47 kiloomów
USB:
Obsługiwana przepływność: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
Częstotliwości próbkowania: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Gniazdo USB: Typu A, 5 V prąd stały, 2,1 A
Sekcja odtwarzacza płyt CD-DA/MP3
System: System CD i cyfrowego dźwięku
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Moc wyjściowa lasera*: poniżej 44,6 µW
*Jest to wartość zmierzona z odległości 200 mm od powierzchni
soczewki obiektywu na bloku głowicy optycznej przy przesłonie
7 mm.
Zakres częstotliwości: 20 Hz  20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: Powyżej 90 dB
Dynamika: Powyżej 90 dB
Sekcja tunera
Sekcja tunera AM (tylko model CMT-BT60):
Zakres strojenia:
531 kHz – 1 602 kHz (przedział strojenia 9 kHz)
Antena: Antena ramowa AM
Częstotliwość pośrednia: 400 kHz
Sekcja tunera FM:
Stereo FM, tuner FM z superheterodyną
Antena: Antena przewodowa FM
Zakres strojenia: 87,5 MHz  108,0 MHz (krok 50 kHz)
Sekcja tunera DAB/DAB+ (tylko model CMT-BT60B):
Tuner stereo FM, tuner DAB/FM z superheterodyną
Zakres częstotliwości*
Pasmo III: 174,928 (5A) MHz  239,200 (13F) MHz
* Szczegóły poniżej w rozdziale „Tabela częstotliwości DAB/DAB+”.
Antena: Antena przewodowa DAB/FM
Usługi DAB/DAB+ są dostępne tylko w krajach/regionach
obsługujących usługi DAB/DAB+.
Tabela częstotliwości DAB/DAB+ (pasmo III)
Częstotliwość
Oznaczenie Częstotliwość
Oznaczenie
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
*W przypadku opisywanego urządzenia częstotliwości są
wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości
(2,4 GHz). Korzystając z urządzenia BLUETOOTH w
sąsiedztwie urządzenia z funkcją bezprzewodowej sieci
LAN, mogą występować zakłócenia elektromagnetyczne.
Wynikiem tego mogą być niższe szybkości transmisji
danych, szum lub problemy z nawiązaniem połączenia.
W takim przypadku można spróbować skorzystać z
poniższych środków zaradczych:
Połączenie między opisywanym urządzeniem
a telefonem komórkowym BLUETOOTH lub
urządzeniem BLUETOOTH należy nawiązywać
w odległości co najmniej 10 metrów od sprzętu
z funkcją bezprzewodowej sieci LAN.
Gdy urządzenie BLUETOOTH jest
wykorzystywane w zasięgu do 10 metrów,
wówczas należy wyłączyć zasilanie sprzętu z
funkcją bezprzewodowej sieci LAN.
Sekcja BLUETOOTH
Wpływ na inne urządzenia
Sekcja głośników:
Fale radiowe emitowane przez opisywane
urządzenie mogą zakłócać pracę elektronicznej
aparatury medycznej. Z uwagi na fakt, że
zakłócenia te mogą powodować nieprawidłowe
działanie pewnych urządzeń, należy pamiętać o
wyłączeniu zasilania opisywanego urządzenia,
telefonu komórkowego BLUETOOTH i urządzenia
BLUETOOTH w poniższych miejscach:
w szpitalach, pociągach, samolotach, na
stacjach benzynowych i w miejscach, gdzie
mogą występować łatwopalne gazy
w pobliżu drzwi automatycznych lub
przycisków pożarowych
Uwagi
ˎOpisywane
ˎ
urządzenie obsługuje funkcje bezpieczeństwa
zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, zapewniające
odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności
realizowanej z użyciem technologii BLUETOOTH. Jednakże
taki poziom zabezpieczenia może być niewystarczający
przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach, należy
więc zawsze zachować ostrość w trakcie komunikacji z
wykorzystaniem technologii BLUETOOTH.
System łączności:
Standard BLUETOOTH wersja 3.0
Wyjście:
Standard BLUETOOTH Klasa mocy 2
Maksymalny zasięg łączności:
W linii wzroku ok. 10 m*1
Pasmo częstotliwości:
pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metoda modulacji:
FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Obsługiwana metoda ochrony nagrań:
SCMS-T
Szerokość pasma nadawania:
20 Hz – 20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz)
Faktyczny zasięg zależy od takich czynników, jak przeszkody
między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki
mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru, parametry
anteny, system operacyjny, oprogramowanie użytkowe itp.
*2
Profile standardu BLUETOOTH określają cele nawiązanej między
urządzeniami łączności BLUETOOTH.
*1
Głośnik pełnozakresowy
Radiator pasywny
Impedancja znamionowa: 8 omów
Ogólne
Wymagania dotyczące zasilania:
220 V – 240 V prąd zmienny, 50 Hz/60Hz
Pomór mocy: 29 W
Wymiary (szer./wys./gł.):
ok. 481 mm × 202 mm × 86 mm (z uwzględnieniem wystających
elementów)
Masa: ok. 3,0 kg
Dołączone akcesoria: Pilot zdalnego sterowania (RM-AMU171) (1), baterie
R6 (typ AA) (2), przewód zasilający (1), antena FM/AM (1) (tylko model
CMT-BT60), antena przewodowa DAB/FM (1) (tylko model CMT-BT60B)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Pobór mocy w trybie gotowości: 0,5 W
Download PDF