Sony | CMT-S40D | Sony CMT-S40D Zestaw muzyczny hi-fi z odtwarzaczem DVD Instrukcja obsługi

4-460-926-71(2)
Home Audio System
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Używanie instrumentów optycznych
do tego urządzenia jest niebezpieczne
dla oczu.
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem,
nie należy zakrywać otworu
wentylacyjnego urządzenia gazetami,
serwetkami, zasłonami, itp.
Nie narażaj urządzenia na kontakt ze
źródłem otwartego ognia (np. zapalone
świece).
Aby zmniejszyć zagrożenie pożaru lub
porażenia prądem, należy uważać, aby
nie kapała i nie pryskała na nie woda,
nie należy też umieszczać na nim
przedmiotów napełnionych wodą, np.
wazoników.
Instrukcja obsługi
Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane
jest jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1.
Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu
obudowy.
Uwaga przeznaczona dla klientów:
poniższe informacje dotyczą tylko
sprzętu znajdującego się w
sprzedaży w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany
przez lub na zlecenie Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 1080075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest Sony Europe Limited, The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13
0XW, Wielka Brytania. Zapytania
dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej
należy kierować do Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. W kwestiach
dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji należy korzystać z adresów
kontaktowych podanych w oddzielnych
dokumentach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Ponieważ główna wtyczka służy do
odłączenia urządzenia od źródła
prądu, podłącz urządzenie do łatwo
dostępnego gniazda zasilania.
Jeżeli zauważysz jakiekolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia,
natychmiast odłącz główną wtyczkę od
gniazda zasilania.
Nie wystawiać baterii ani urządzenia
z założonymi bateriami na bardzo
wysokie temperatury, np. na skutek
działania promieni słonecznych lub
płomienia.
Urządzenie nie jest odłączone od
źródła prądu dopóki jest podłączone
do gniazdka ściennego, nawet jeżeli
samo urządzenie jest wyłączone.
©2013 Sony Corporation Printed in China
Odtwarzane typy plików
Uwaga dotycząca odtwarzania DVD
Niektóre funkcje odtwarzania DVD
mogą być świadomie ograniczane
przez producentów oprogramowania.
Ponieważ urządzenie odtwarza płyty
DVD zgodnie z ich treścią, niektóre
funkcje odtwarzania mogą być
niedostępne.
Wideo
Format plików
Rozszerzenia
Pliki wideo Xvid
„.avi”
Muzyka
Format plików
Uwaga dotycząca dwuwarstwowych
płyt DVD
Obraz i dźwięk podczas odtwarzania
mogą być chwilowo przerwane przy
zmianie odtwarzanej warstwy.
Rozszerzenia
MP3 (MPEG1 Audio „.mp3”
Layer 3)1)
WMA2)
„.wma”
Zdjęcia
Kod regionu (tylko DVD VIDEO)
Urządzenie posiada kod regionu
wydrukowany z tyłu urządzenia
i będzie odtwarzało tylko płyty DVD
VIDEO oznaczone tym samym kodem
regionu lub
.
Format plików
Rozszerzenia
JPEG
„.jpg” lub „.jpeg”
1)
Nie jest obsługiwany format MP3
PRO.
2)
Nie są obsługiwane formaty WMA
DRM, WMA Lossless oraz WMA PRO.
Uwaga dotycząca odtwarzania płyt
wielosesyjnych
Urządzenie może odtwarzać ciągłe
sesje na płycie, jeśli są one zapisane w
tym samym formacie sesji, co pierwsza
sesja. Jeśli zostanie napotkana sesja
zapisana w innym formacie sesji, nie
będzie można odtworzyć tej i
następnych sesji. Należy pamiętać, że
nawet jeśli sesje są zapisane w tym
samym formacie, niektóre z nich mogą
nie być odtwarzane.
Uwagi
Niektóre pliki mogą nie być
odtwarzane w zależności od formatu,
metody kodowania lub warunków
rejestracji.
Niektóre urządzenia USB mogą nie
współpracować z opisywanym
urządzeniem.
Nie podłączaj urządzenia USB do
opisywanego urządzenia za pomocą
koncentratora USB.
Urządzenie obsługuje płyty DATA CD
zgodnie z normą ISO 9660 poziom 1/
poziom 2.
Uwagi dotyczące płyt
Urządzenie może odtwarzać tylko
standardowe, okrągłe płyty.
Korzystanie z płyt innych niż
standardowe (np. w kształcie serca,
kart, lub gwiazdy, itp.) może
spowodować usterkę.
Nie stosować płyt, które mają
fabrycznie przytwierdzone etykiety
lub pierścienie.
1
Podłącz przewód zasilania do
gniazda sieciowego.
2
Naciśnij / , aby włączyć
urządzenie.
3
Naciskaj FUNCTION , aby
wybrać opcję DVD/CD.
Jeśli w urządzeniu zostanie
umieszczona płyta z funkcją
autoodtwarzania, odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie.
Naciśnij dwukrotnie  , aby
zatrzymać odtwarzanie.
4
Naciskaj / , aby wybrać
ustawienia [SCREEN], a następnie
.
naciśnij
6
Naciskaj / , aby wybrać [TV
System], a następnie naciśnij
.
7
Naciskaj / , aby wybrać [PAL],
[NTSC] lub [Auto], a następnie
.
naciśnij
8
Jeśli to konieczne, zmień system
kodowania kolorów z [PAL], [NTSC] lub
[Auto] po podłączeniu telewizora.
Domyślne ustawienie systemu kolorów
to [PAL] w przypadku modeli
europejskich, rosyjskich, saudyjskich i
argentyńskich oraz [NTSC] w przypadku
innych modeli. Należy zwrócić uwagę,
że funkcja ustawienia systemu kolorów
nie jest dostępna w modelach z
Ameryki Łacińskiej (poza modelem
argentyńskim).
Włóż baterię R6 (AA) (nie dołączona do
zestawu), zgodnie z oznaczeniami
biegunów, jak to pokazano poniżej.
Przy normalnym użytkowaniu bateria
powinna wystarczyć na około sześć
miesięcy.
Jeśli pilot nie jest użytkowany przez
dłuższy czas, należy wyjąć baterię,
aby uniknąć uszkodzeń
spowodowanych przez wyciek
elektrolitu i korozję.
Sprawdź podane strony internetowe,
aby zapoznać się z listą obsługiwanych
urządzeń USB.
Klienci w Europie:
http://support.sony-europe.com/
Antena przewodowa FM
Płyty do odtwarzania
DVD
DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R*/DVD-RW*
DVD+R*/DVD+RW*
CD
CD-DA (CD z muzyką)
CD-ROM
CD-R*/CD-RW*
VIDEO CD
* Jeśli zapis na płycie nie został
prawidłowo sfinalizowany, nie będzie
można jej odtwarzać. Więcej
informacji można znaleźć w instrukcji
dołączonej do urządzenia
nagrywającego.
Do prawego głośnika
Do lewego głośnika
Przewód głośnika (czerwony/)
Przewód głośnika (czarny/)
Do gniazda sieciowego
 Antena
 Głośniki
Wyszukaj miejsce i położenie
urządzenia, które po zamontowaniu
anteny zapewni dobry odbiór radia.
Anteny należy umieszczać z dala od
przewodów głośnikowych oraz
przewodu zasilającego, aby
wyeliminować zakłócenia.
Podłącz przewody głośnikowe.
1
Naciśnij / , aby włączyć
urządzenie.
2
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT , a
potem naciśnij ANGLE/TIMER
MENU , aby wybrać tryb
ustawiania zegara.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się
„SELECT”, naciskaj / , aby
wybrać „CLOCK”, a potem
(potwierdzenie) .
3
Naciśnij / , aby ustawić
.
godzinę, a potem naciśnij
4
Postępuj według powyższej
procedury, aby ustawić minuty.
Ustawienia zegara zostaną utracone
po odłączeniu przewodu zasilania
lub w przypadku przerwy w
zasilaniu.
 Zasilanie
Podłącz przewód zasilania do gniazda
sieciowego.
Urządzenie: Przycisk

(odtwórz/pauza)
Naciśnij SETUP , aby wyłączyć
menu konfiguracji.
Uwaga
Przycisk EQ
Naciśnij, aby wybrać efekt
dźwiękowy.
oczekiwania)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie.
Przycisk SUBTITLE
Naciśnij, aby wybrać język napisów,
gdy dostępnych jest wiele języków
napisów (np. DVD VIDEO).
Przycisk MUTING
Przycisk ZOOM
Naciśnij, aby wyłączyć lub włączyć
dźwięk.
Naciśnij, aby powiększyć lub
zmniejszyć wyświetlany obraz
podczas odtwarzania DVD VIDEO,
VIDEO CD, filmu Xvid lub obrazu
JPEG. Możesz przewijać obraz w
górę, w dół, w lewo lub w prawo
na wybranym poziomie
powiększenia, naciskając ///
.
Przycisk
DISPLAY
Naciśnij, aby wyświetlić albo ukryć
rozwijane menu trybu
wyszukiwania lub by wyświetlić
informacje o odtwarzanym
materiale.
Przycisk SHIFT
1
Naciskaj FUNCTION , aby
wybrać opcję DVD/CD.
2
Naciśnij   na urządzeniu, aby
otworzyć podajnik płyt.
3
Przycisk PROGRAM
Naciśnij i przytrzymaj, aby użyć z
przyciskami z różowymi opisami
(przyciski cyfr, SLEEP  oraz TIMER
MENU ).
1
Odtwarzanie płyty
2
Umieść płytę w podajniku płyt, a
następnie naciśnij   na
urządzeniu, aby zamknąć
podajnik płyt.
Odtwarzanie rozpoczyna się
automatycznie, gdy zamkniesz
podajnik płyty.
Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się
automatycznie, naciśnij  .
Naciskaj FUNCTION , aby
wybrać opcję DVD/CD lub USB.
DVD/CD: Do odtwarzania plików
na płycie.
USB: Do odtwarzania plików na
urządzeniu USB.
ĄĄW przypadku płyty
Otwórz podajnik płyt, umieść płytę
na podajniku i zamknij go.
Naciśnij / , aby przesunąć
kursor do
, a następnie
.
naciśnij
2
Naciśnij / , aby przesunąć
kursor do foldera, który zawiera
plik do odtworzenia, a następnie
.
naciśnij
ĄĄW przypadku urządzenia USB
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB) .
3
Naciśnij, aby zaprogramować
utwory CD-DA lub aby ustawić
stacje radiowe w tunerze.
Przycisk SETUP
Naciskaj VOLUME +/ , aby
ustawić głośność.
Gdy chcesz odtworzyć inny plik,
zatrzymaj odtwarzanie, a następnie
postępuj zgodnie z procedurą
opisaną poniżej.
1
Naciśnij / , aby przesunąć
kursor na wybrany plik, następnie
 (lub  ), aby
naciśnij
rozpocząć odtwarzanie.
Naciśnij, aby przełączyć źródło
sygnału telewizora pomiędzy
telewizją a innym źródłem sygnału.
Należy pamiętać, że pilot ten
obsługuje tylko telewizory firmy
Sony.
Przycisk AUDIO/SLEEP
ˋˋNaciśnij, aby wybrać format
sygnału audio podczas
odtwarzania, gdy dostępnych jest
wiele formatów sygnału audio.
ˋˋNaciśnij, aby wybrać tryb odbioru
FM (mono lub stereo) podczas
słuchania stereofonicznych
programów radiowych FM.
3
Etykietą do góry.
4
Naciśnij VOLUME +/ , aby
ustawić głośność.
Naciskaj / , aby wybrać
rodzaj mediów (muzyka/zdjęcia/
.
filmy), a następnie naciśnij
4
Naciskaj VOLUME +/ , aby
ustawić głośność.
Naciśnij / , aby przesunąć
kursor do wybranego foldera, a
 (lub 
następnie naciśnij
).
Odtwarzanie rozpoczyna się od
pierwszego pliku w wybranym
folderze i trwa do zakończenia
odtwarzania wszystkich plików w
danym folderze.
Naciskaj VOLUME +/ , aby
ustawić głośność.
Słuchanie dźwięku
z dodatkowego urządzenia
Możesz słuchać muzyki z urządzenia
podłączonego do gniazda AUDIO IN
poprzez przewód stereofoniczny
z wtyczką 3,5 mm (nie dołączony do
zestawu).
Przycisk TV / (wł./tryb
oczekiwania)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć
telewizor.
13
2
Możesz wybrać plik do odtworzenia,
naciskając kilkakrotnie / 
podczas odtwarzania i śledząc
informacje na wyświetlaczu.
Możesz powrócić do poprzedniego
ekranu, naciskając  DVD MENU ,
gdy na ekranie telewizora
wyświetlana jest lista folderów/
plików.
Możesz przesuwać się o stronę do
przodu lub do tyłu, naciskając / 
na liście folderów/plików, gdy przy
wyborze pozycji dostępnych jest kilka
stron.
Urządzenie USB
Przycisk TV INPUT
Naciśnij / , aby przesunąć
kursor do
, a następnie
.
naciśnij
Wskazówki
(Przykład: płyta MP3)
Naciśnij, aby uzyskać bardziej
dynamiczny dźwięk. Możesz
włączyć lub wyłączyć efekt,
naciskając przycisk kilkakrotnie.
ˋˋNaciśnij, aby otworzyć główne
menu DVD podczas odtwarzania
DVD.
ˋˋNaciśnij, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję PBC podczas
odtwarzania płyty VIDEO CD z
obsługą PBC.
1
3
Przycisk BASS BOOST
Przycisk DVD TOP MENU
14
Przycisk ECHO
Naciśnij, aby ustawić poziom echa.
Przycisk MIC LEVEL
Naciśnij, aby zmienić poziom
głośności mikrofonu.
Przycisk TIME
Przycisk  (wolne przewijanie
do przodu)
Naciśnij w trybie pauzy, aby
oglądać film w zwolnionym
tempie.
Przycisk DIMMER
Naciśnij, aby wyświetlić lub
przełączyć wskazanie czasu
podczas odtwarzania.
Naciśnij, aby zmienić jasność
wyświetlacza urządzenia.
Kilkukrotne naciskanie przycisku
zmienia jasność na jeden z dwóch
poziomów (jasny/ciemny).
Przycisk PRESET +/
Naciśnij, aby wybrać
zaprogramowaną stację.
Przycisk ANGLE/TIMER MENU
Przycisk  (otwieranie/
ˋˋNaciśnij, aby przełączyć na inne
kąty kamery, gdy film na DVD
VIDEO jest zapisany w wielu
ujęciach.
ˋˋNaciśnij, aby ustawić
automatyczne odtwarzanie.
Zapoznaj się również z opisem
przycisku SHIFT .
zamykanie)
Naciśnij, aby otworzyć lub
zamknąć podajnik płyty.
12
Odtwarzanie wybranego foldera
Przycisk REPEAT
Naciśnij, aby włączyć tryb
powtarzania.
Naciśnij, aby otworzyć lub
zamknąć menu konfiguracji.
(USB)
Służy do podłączania urządzenia
USB. Gdy podłączone urządzenie
USB wyposażone jest w
akumulator, a urządzenie jest
włączone, będzie ono ładowało
akumulator.
Pilot zdalnego sterowania:
Przycisk
(potwierdzenie)
Naciśnij, aby wprowadzić/
potwierdzić ustawienia.
Odtwarzanie wybranego pliku
Załaduj źródło.
Służy do podłączania mikrofonu.
Port
Pilot zdalnego sterowania:
Przycisk ///
Naciśnij, aby przesunąć kursor
podczas wybierania pozycji.
11
4
Gniazdo MIC (mikrofon)
Urządzenie: Przycisk /
Naciśnij, aby wybrać funkcję.
Odtwarzanie plików z płyty/
urządzenia USB
Pilot zdalnego sterowania:
Przycisk VOLUME +/
Naciśnij, aby ustawić głośność.
Przycisk / (przewijanie do
tyłu/przewijanie do przodu)
Naciśnij, aby dotrzeć do
wybranego miejsca na ścieżce,
w pliku lub rozdziale.
Przycisk FUNCTION
Należy pamiętać, że pilot ten
obsługuje tylko telewizory firmy
Sony.
VOLUME
Przekręć, aby ustawić głośność.
Pilot zdalnego sterowania:
Przycisk / (poprzedni/
następny)
Naciśnij, aby wybrać ścieżkę, plik
lub rozdział.
sterowania
ˋˋNaciśnij, aby ustawić
automatyczne wyłączanie.
Zapoznaj się również z opisem
przycisku SHIFT .
Urządzenie: Pokrętło głośności
Urządzenie: Przycisk ENTER
Czujnik pilota zdalnego
ˋˋNaciśnij, aby otworzyć lub
zamknąć menu DVD podczas
odtwarzania DVD VIDEO.
ˋˋNaciśnij, aby powrócić do
poprzedniego ekranu, gdy na
ekranie telewizora wyświetlana
jest lista folderów/plików.
15
Urządzenie
Nie podłączać bezpośrednio.
Urządzenie: Przycisk /
(poprzedni/następny)
Pilot zdalnego sterowania:
Przycisk  (stop)
ˋˋNaciśnij raz, aby zatrzymać
odtwarzanie i zapamiętać punkt
zatrzymania (punkt wznawiania).
Naciśnij  (lub  na
urządzeniu), aby wznowić
odtwarzanie od punktu, w
którym zostało przerwane. Jeśli
chcesz rozpocząć odtwarzanie
od pierwszego utworu/tytułu/
rozdziału, itp., naciśnij
dwukrotnie  (lub /CANCEL na
urządzeniu), a następnie naciśnij
 (lub  na urządzeniu).
ˋˋNaciśnij, aby anulować
automatyczne strojenie podczas
przeszukiwania pasma
radiowego.
Wyświetlanie obrazu na ekranie
telewizora może zostać na chwilę
przerwane po zmianie systemu
kolorów.
Przycisk  DVD MENU
Odtwarzacz
wideo
Pilot zdalnego sterowania:
Przycisk TUNING +/
Naciśnij, aby wyszukać
odpowiednią stację.
Urządzenie: Przycisk  (stop)/
CANCEL
10
Telewizor
Urządzenie: Przycisk TUNE +/
Pilot zdalnego sterowania:
Przycisk  (odtwórz), przycisk 
(pauza)
Naciśnij, aby rozpocząć lub
wstrzymać odtwarzanie. Aby
powrócić do odtwarzania z trybu
pauzy, naciśnij  (lub  na
urządzeniu).
Przycisk / (wł./tryb
Podłączanie odtwarzacza wideo
Połącz telewizor z odtwarzaczem
wideo przy użyciu przewodów wideo
i audio (nie dołączone do zestawu), jak
to pokazano na rysunku.
8
Urządzenie główne
9
ĄĄGdy urządzenie jest włączone
Naciśnij TIME . Zegar będzie
wyświetlany przez około 8 sekund.
Ustawianie zegara
Pilot zdalnego sterowania
Naciśnij SETUP  w trybie
zatrzymania.
Pojawi się menu konfiguracji.
ĄĄGdy urządzenie jest wyłączone
Naciśnij TIME . Zegar będzie
wyświetlany przez około 8 sekund.
Podłącz wejście wideo telewizora do
gniazda VIDEO OUT na urządzeniu przy
pomocy dołączonego przewodu.
7
Opis części i elementów sterowania
Wyświetlanie zegara
Podłączanie telewizora
AUDIO IN:
Podłącz zewnętrzne urządzenie audio.
VIDEO OUT:
Podłącz wejście wideo telewizora lub
projektora.
Klienci w innych krajach/regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze
standardem Compact Disc (CD), nie
można zagwarantować poprawnego
odtwarzania takiej płyty.
Podkładki należy przymocować
w każdym narożniku na spodzie
głośników, co zapobiegnie ich
przesuwaniu.
(Wysuwana poziomo.)
 Gniazda AUDIO IN oraz VIDEO OUT
Klienci w Ameryce Łacińskiej:
http://esupport.sony.com/LA
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt, które są
wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich.
Prosimy pamiętać, że są wśród nich
płyty, które nie są zgodne ze
standardem CD i mogą być
nieodtwarzalne przez ten produkt.
Mocowanie podkładek pod
głośniki
Uwagi dotyczące korzystania z
pilota
Urządzenia USB zgodne z
opisywanym urządzeniem
„DVD” może być używany jako termin
ogólny dla DVD VIDEO, DVD-R,
DVD-RW, DVD+R lub DVD+RW.
Płyty CD-R lub CD-RW określa się
czasem mianem „DATA CD”.
DVD-R, DVD-RW, DVD+R lub DVD+RW
określa się czasem mianem „DATA
DVD”.
Niniejsza instrukcja omawia głównie
czynności wykonywane przy użyciu
pilota zdalnego sterowania, jednak
można je wykonać również przy
użyciu przycisków na urządzeniu,
opatrzonych takimi samymi lub
podobnymi nazwami.
4
Bezpieczne podłączanie urządzenia
6
5
Ustawienie systemu
kodowania kolorów
zużytych baterii
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy
zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii
lub na jej opakowaniu oznacza, że nie
może być ona traktowana jako odpad
komunalny.
Nie można odtworzyć następujących
płyt
Płyty Blu-ray
Płyty HD DVD
Płyty DVD-RAM
Płyty Audio DVD
Płyty PHOTO CD
Płyty Super Audio CD
Ścieżka danych z CD-Extra
Strona z materiałem audio płyt
DualDisc
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
w trybie VR (nagrywanie filmu)
Płyty DVD-R/RW zgodne z systemem
CPRM (zabezpieczenie treści do
nagrywania) z oznaczeniem „Jedna
kopia”.
Informacje na temat niniejszej
instrukcji
3
Przygotowanie pilota
Urządzenie obsługuje format UDF
(Universal Disk Format) dla płyt DATA
DVD.
Urządzenie obsługuje urządzenia USB
z formatem plików FAT16 oraz FAT32.
Urządzenie może rozpoznawać pliki
lub foldery na płytach DATA DVD,
DATA CD lub urządzeniu USB:
ˋˋdo 188 folderów włącznie z
folderem głównym na płytach
DATA DVD, DATA CD lub urządzeniu
USB
ˋˋdo 999 plików na płytach DATA
DVD, DATA CD lub urządzeniu USB
Odczyt plików może trwać dość
długo w następujących przypadkach:
ˋˋliczba folderów lub plików na
płycie DATA DVD, DATA CD lub
urządzeniu USB jest zbyt duża.
ˋˋpojemność pamięci urządzenia
USB jest bardzo duża.
ˋˋpamięć urządzenia USB uległa
dużej fragmentacji.
5
Jeśli pomiędzy opisywane urządzenie
a telewizor zostanie podłączony
odtwarzacz wideo, może występować
pogorszenie obrazu w przypadku
odtwarzania z urządzenia. Nie należy
podłączać odtwarzacza wideo
pomiędzy urządzenie a telewizor.
Europe Only Pozbywanie się
2
PL
CMT-S40D
Symbol ten dla pewnych rodzajów
baterii może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby
mieć pewność, że bateria znajdująca
się w zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie
się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu
baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć
do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego,
ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony został
ten produkt.
Pozbywanie się zużytego
sprzętu
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się
go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania
1
Połącz gniazda wyjścia audio
dodatkowego urządzenia z
gniazdem wejścia AUDIO IN
opisywanego urządzenia poprzez
przewód audio.
Zmiana formatu dźwięku
Naciskaj AUDIO/SLEEP  podczas
odtwarzania, aby wybrać odpowiedni
format sygnału audio.
Podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO
zawierającej różne formaty dźwięku
możesz przełączać format pomiędzy
PCM, Dolby Digital, itp. Jeśli na płycie
DVD VIDEO zapisano ścieżki dźwiękowe
w różnych językach, możesz również
zmienić język odtwarzania.
Odtwarzanie płyty VIDEO CD
z funkcjami PBC
2
Naciśnij VOLUME  , aby
zmniejszyć głośność.
3
Naciskaj FUNCTION , aby
wybrać opcję AUDIO IN.
4
Rozpocznij odtwarzanie
podłączonego elementu i naciśnij
VOLUME +/ , aby ustawić
głośność.
Gdy rozpoczniesz odtwarzanie płyty
VIDEO CD z funkcjami PBC (kontroli
odtwarzania), pojawi się odpowiednie
menu PBC.
Aby skorzystać z menu PBC, naciśnij i
przytrzymaj SHIFT , a potem naciśnij
przyciski z cyframi, aby wybrać
odpowiednią pozycję z danym
numerem.
ĄĄOdtwarzanie płyty bez PBC
Inne funkcje odtwarzania
Naciśnij DVD TOP MENU .
Gdy funkcja PBC jest wyłączona,
możesz wybrać odpowiedni utwór,
wprowadzając jego numer.
Zmiana kąta widzenia (dotyczy
tylko DVD VIDEO)
Powiększanie odtwarzanego
obrazu
Naciśnij ANGLE/TUNER MENU 
podczas odtwarzania, aby wybrać
odpowiedni kąt.
Możesz powiększyć lub zmniejszyć
wyświetlany obraz podczas
odtwarzania DVD VIDEO, VIDEO CD,
filmu Xvid lub obrazu JPEG.
Wyświetlanie napisów (dotyczy
tylko DVD VIDEO oraz plików filmu
Xvid)
Naciskaj SUBTITLE  podczas
odtwarzania, aby wybrać odpowiedni
język napisów.
16
Ciąg dalszy
3
Naciskaj ZOOM , aby powiększać
obraz.
Po każdym naciśnięciu przycisku
poziom powiększenia ulega zmianie.
Możesz przewijać wyświetlany obraz w
górę, w dół, w lewo i w prawo na
wybranym poziomie powiększenia,
naciskając /// .
4
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT , a
potem naciśnij przyciski z cyframi, aby
wpisać dwucyfrowy numer pliku do
odtwarzania (na przykład „02”, by
wybrać utwór 2).
ĄĄPodczas odtwarzania płyty DVD
Naciśnij
DISPLAY  podczas
odtwarzania.
U góry ekranu telewizora pojawi się
rozwijane menu.
2
Naciśnij / , aby przesunąć
zaznaczenie na obszar tytułu/
numeru rozdziału.
3
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT , a
potem naciśnij przyciski z cyframi,
aby wpisać numer tytułu/
rozdziału (na przykład „02”, by
wybrać tytuł 2, „003”, by wybrać
rozdział 3).
4
Odtwarzanie w zaprogramowanej
kolejności
Wybierz utwory do odtwarzania w
wybranej kolejności (tylko w przypadku
płyt CD-DA). Można zaprogramować
maks. 16 utworów.
1
2
, aby przejść do
Naciśnij
wybranego tytułu/rozdziału.
ĄĄPodczas odtwarzania płyty CD
1
2
, aby przejść do
Naciśnij
wybranego utworu.
ĄĄPodczas odtwarzania pliku audio/
pliku obrazu JPEG/pliku wideo
Wyszukiwanie tytułu/rozdziału/
utworu itp.
1
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT , a
potem naciśnij przyciski z cyframi,
aby wpisać dwucyfrowy numer
utworu do odtwarzania (na
przykład „02”, by wybrać utwór 2).
Naciśnij PROGRAM .
Na ekranie telewizora pojawi się
menu programowania.
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT , a
potem naciśnij przyciski z cyframi,
aby wpisać dwucyfrowy numer
utworu do odtwarzania (na
przykład „02”, by wybrać utwór 2).
Naciśnij
DISPLAY  podczas
odtwarzania.
U góry ekranu telewizora pojawi się
rozwijane menu.
3
Naciśnij / , aby przesunąć
zaznaczenie na obszar numeru
utworu.
Naciśnij   i powtarzaj
procedurę w kroku 2, aby
zaprogramować dodatkowe
utwory.
4
Naciśnij /// , aby wybrać
[PLAY] i uruchomić program.
ĄĄAnulowanie odtwarzania programu
Naciśnij PROGRAM . Następnie
naciśnij /// , aby wybrać
.
[CLEAR], a potem
Odtwarzanie z powtarzaniem
Naciskaj REPEAT , aby wybrać
odpowiedni tryb odtwarzania.
Wybrany tryb pojawia się na
wyświetlaczu.
„REP CHP”: Powtarzanie bieżącego
rozdziału.
„REP TIT”: Powtarzanie bieżącego
tytułu.
„REP ALL”: Powtarza wszystkie tytuły/
utwory/pliki.
„REP OFF”: Powrót do normalnego
trybu odtwarzania.
„SHUFFLE”: Powtarzanie losowo
wybranego pliku z bieżącego foldera.
W tym trybie ten sam plik może być
odtwarzany więcej niż raz.
„REP 1”: Powtarza bieżący utwór lub
plik.
„REP FLD”: Powtarzanie bieżącego
foldera.
Użycie automatycznego wyłączania
5
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT , a
potem naciskaj AUDIO/SLEEP .
Po każdym naciśnięciu przycisku
wskazanie minut (pozostały czas)
zmienia się o 10 minut.
Jeśli wybierzesz „AUTO”, urządzenie
automatycznie wyłączy się po
zakończeniu odtwarzania z bieżącej
płyty albo urządzenia USB lub po 100
minutach.
6
7
ĄĄAnulowanie automatycznego
wyłączania
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT , a
potem naciskaj AUDIO/SLEEP , aż na
wyświetlaczu pojawi się „OFF”.
Użycie automatycznego
odtwarzania
1
2
Przygotuj źródło dźwięku.
3
Naciskaj / , aby wybrać
„PLAY SET”, a potem naciśnij
.
1
2
3
Przytrzymaj SHIFT , a następnie
naciśnij ANGLE/TIMER MENU .
Naciskaj
DISPLAY  podczas
odtwarzania.
Na ekranie telewizora pojawi się
rozwijane menu. Poza informacjami na
temat czasu odtwarzania możesz też
przeglądać dane takie jak np. bieżący
tryb powtarzania, wybrany format
audio oraz jeżyk napisów. Wyświetlane
informacje zmieniają się w zależności
od źródła odtwarzania.
Uwaga
Wybór trybów i ich kolejność zależą od
odtwarzanej płyty lub plików.
Ustaw godzinę, o której ma się
rozpocząć odtwarzanie.
Naciskaj / , aby ustawić
.
godzinę, potem naciśnij
Postępuj według powyższej
procedury, aby ustawić minuty.
ĄĄAnulowanie automatycznego
odtwarzania
Wykonaj te same czynności jak w
kroku 4, aby ustawić godzinę, o
której zostanie zakończone
odtwarzanie.
ĄĄZmiana ustawienia
Wybierz źródło dźwięku.
Naciskaj / , aż pojawi się
odpowiednie źródło dźwięku, a
.
następnie naciśnij
Ustawienie automatycznego
odtwarzania jest zapamiętywane do
chwili, gdy nie zostanie ono ręcznie
anulowane.
Naciśnij / , aby wyłączyć
urządzenie.
Urządzenie automatycznie włącza
się przed ustaloną godziną.
Jeśli sprzęt jest włączony o
wyznaczonej godzinie, funkcja
automatycznego odtwarzania nie
zostanie włączona. Nie należy
korzystać z urządzenia, które się
włączyło, aż do chwili, gdy nie
rozpocznie się odtwarzanie.
ĄĄSprawdzanie ustawienia
Automatyczne odtwarzanie może być
ustawione z trybami DVD/CD, USB,
AUDIO IN oraz FM.
Należy pamiętać, by przed ustawieniem
automatycznego odtwarzania
sprawdzić, czy ustawiona jest godzina
na zegarze urządzenia.
Użycie rozwijanego menu do
wyświetlania różnych informacji
podczas odtwarzania
Przytrzymaj SHIFT , a następnie
naciśnij ANGLE/TIMER MENU .
Naciskaj / , aby wybrać
„SELECT”, następnie naciśnij
.
Naciskaj / , aby wybrać
„PLAY SEL”, następnie naciśnij
.
Powtarzaj czynności opisane w punkcie
„Sprawdzanie ustawienia”, aż w kroku 3
pojawi się „OFF”, a następnie naciśnij
.
Wskazówka
Informacje dotyczące płyt
czyszczących i środków do
czyszczenia płyt i soczewek
Nie stosować płyt czyszczących ani
środków do czyszczenia płyt lub
soczewek (również w postaci cieczy
lub rozpylacza). Mogą one
powodować usterki urządzenia.
Przed rozpoczęciem odtwarzania
należy oczyścić płytę szmatką.
Wycieraj płytę od środka na zewnątrz,
aż do krawędzi.
Nie stosuj takich substancji jak
benzyna ekstrakcyjna, rozpuszczalnik
spirytusowy, środki czystości czy też
środki antystatyczne przeznaczone
do winylowych płyt długogrających.
Podczas eksploatacji
Jeśli urządzenie zostało przeniesione
bezpośrednio z zimnego miejsca do
miejsca o wyższej temperaturze lub
zostało umieszczone w bardzo
wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewkach wewnątrz urządzenia
może gromadzić się wilgoć. W takim
przypadku urządzenie nie będzie
działało prawidłowo. Należy wtedy
wyjąć płytę i pozostawić urządzenie
włączone na około pół godziny, aż
wilgoć wyparuje.
Jeśli coś dostanie się do obudowy,
należy przed dalszym użytkowaniem
odłączyć urządzenie od zasilania
sieciowego i przekazać do
sprawdzenia przez wykwalifikowany
personel.
Informacje dotyczące kolorów
telewizora
WAŻNA INFORMACJA
Uwaga: Jeśli pozostawisz ten sam
obraz (klatka filmu, zdjęcie, itp.)
wyświetlany na telewizorze przez
dłuższy czas, grozi to trwałym
uszkodzeniem ekranu telewizora.
Jest to szczególnie istotne
w przypadku projektorów.
Nie można wysunąć płyty, a na
wyświetlaczu pojawia się „LOCKED”.
Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą
Sony lub lokalnym punktem
serwisowym Sony.
Urządzenie nie działa prawidłowo.
Odłącz przewód zasilania od gniazda
sieciowego, a następnie ponownie go
przyłącz po kilku minutach.
Urządzenie USB nie działa
prawidłowo.
Jeśli podłączysz urządzenie USB,
które nie jest obsługiwane, mogą
wystąpić następujące problemy.
Sprawdź informacje na temat
obsługiwanych urządzeń USB na
stronach internetowych podanych w
punkcie „Urządzenia USB zgodne z
opisywanym urządzeniem”.
2
Naciśnij SETUP  w trybie
zatrzymania.
Pojawi się menu konfiguracji.
Wybrana
kategoria
Wybrana pozycja
konfiguracji
Funkcja automatycznego czuwania
Kategorie
konfiguracji
3
4
5
6
Naciśnij / , aby wybrać
pozycję konfiguracji, następnie
.
naciśnij   lub
Specyfikacje
Moc wyjściowa (znamionowa):
20 W + 20 W (8 omów przy 1 kHz,
1% całk. znieksz. harm.)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw
(odniesienia):
25 W + 25 W (8 omów przy 1 kHz,
10% całk. znieksz. harm.)
System kolorów wideo
Modele przeznaczone do Ameryki
Łacińskiej (poza modelem
argentyńskim): NTSC
Inne modele: NTSC/PAL
AUDIO IN (Gniazdo stereofoniczne
3,5 mm minijack):
Czułość 1 V, impedancja
50 kiloomów
MIC (gniazdo minijack mikrofonu
monofonicznego):
Czułość 4 mV, impedancja
10 kiloomów
Sekcja USB
Port
(USB):
Typ A, maksymalne natężenie: 5 V,
500 mA
Sekcja tunera
VIDEO OUT:
Maks. poziom wyjściowy 1 Vp-p,
niezrównoważony, ujemna
synchronizacja, impedancja przy
obciążeniu 75 omów
Tuner stereofoniczny FM,
superheterodynowy FM
Zakres strojenia:
87,5 MHz  108,0 MHz (krok 50 kHz)
SPEAKERS:
Akceptuje impedancję 8 omów
Antena: Antena przewodowa FM
Głośnik
Sekcja odtwarzacza
Naciśnij ECHO , gdy śpiewasz.
Naciśnij / , aby ustawić efekt
echa.
Funkcja mikrofonu jest dostępna tylko
przy użyciu funkcji DVD/CD oraz USB.
Słuchanie zaprogramowanych
stacji radiowych
3
Naciśnij PROGRAM .
Na wyświetlaczu zacznie migać
„P 01”.
4
Naciśnij PRESET +/  (lub
naciśnij i przytrzymaj SHIFT ,
następnie naciśnij przyciski z
cyframi), aby wybrać numer
zaprogramowanej stacji.
5
, aby
Naciśnij
zaprogramować stację.
ĄĄ[Brightness]
[PAL]: W przypadku telewizora
w systemie PAL.
[NTSC]: W przypadku telewizora
w systemie NTSC.
[Auto]: W przypadku telewizora
obsługującego jednocześnie system
PAL oraz NTSC.
Pozwala ustawić poziom jasności
obrazu.
Ustawienia języka [LANGUAGE]
ĄĄ[OSD] (Menu ekranowe)
ĄĄ[Hue]
Pozwala ustawić odcienie barw
(tonację).
Możesz wybrać język, w jakim będzie
wyświetlane menu na ekranie
telewizora.
ĄĄ[Saturation]
ĄĄ[Audio]
ĄĄ[Sharpness]
Możesz wybrać preferowany język
odtwarzania w przypadku płyt DVD
z wieloma ścieżkami dźwiękowymi.
ĄĄ[Subtitle]
Możesz wybrać język napisów
zapisanych na płycie DVD VIDEO.
ĄĄ[Menu]
Możesz wybrać język menu płyty.
Ustawienia dźwięku [AUDIO]
ĄĄ[DRC]
Ustawia poziom dynamicznego zakresu
wyjścia audio.
ĄĄ[Karaoke Setup]
[ECHO]: Pozwala ustawić poziom echa.
[MIC VOL]: Pozwala ustawić poziom
głośności mikrofonu.
Jeśli nie pamiętasz hasła, postępuj
zgodnie z procedurą opisaną poniżej,
aby potwierdzić obecnie ustawione
hasło.
Pozwala ustawić poziom nasycenia
obrazu.
Pozwala ustawić wyrazistość konturów
na obrazie.
Ustawienia użytkownika
[PREFERENCE]
ĄĄ[Rating]
Możesz ograniczyć odtwarzanie płyt
DVD z ograniczeniami wiekowymi.
Niektóre sceny mogą zostać
zablokowane lub zastąpione innymi.
Jeśli ustawiłeś hasło, przed zmianą
poziomu dostępu odblokuj
zabezpieczenie hasłem, wpisując swoje
hasło (patrz „[Password]”).
Naciskaj FUNCTION , aby
wybrać funkcję DVD/CD.
2
Naciśnij   na urządzeniu, aby
otworzyć podajnik płyt.
3
Naciśnij kolejno  , ZOOM 
.
oraz
Pojawia się [CUSTOM PAGE] –
możesz potwierdzić tu obecnie
ustawione hasło.
Aby wyjść z [CUSTOM PAGE],
naciśnij SETUP .
ĄĄ[Default]
Naciśnij / , aby wybrać poziom
dostępu od [0 Lock ALL] (blokuj
wszystko) do [8 No Limit] (bez
.
ograniczeń), następnie naciśnij
Naciśnij  , aby wybrać [Restore], a
.
następnie naciśnij
Zasilanie
Nie można włączyć zasilania.
Sprawdź, czy przewód zasilania jest
prawidłowo podłączony.
Urządzenie nie przechodzi
automatycznie w stan czuwania.
Funkcja automatycznego czuwania
nie działa w trybie FM.
Urządzenie może nie przejść w stan
czuwania w następujących
przypadkach:
ˋˋgdy zostanie wykryty sygnał audio.
ˋˋgdy jest podłączone urządzenie
USB.
ˋˋpodczas odtwarzania utworów lub
plików dźwiękowych.
ˋˋgdy włączone jest automatyczne
wyłączanie lub automatyczne
odtwarzanie.
Obraz
24
Mimo, że proporcje obrazu w opcji
„[TV Type]” w zakładce „Ustawienia
ekranu [SCREEN]” są ustawione
prawidłowo, obraz nie wypełnia
całego ekranu.
Płyta zawiera stałe ustawienia
proporcji.
Występują głośne odgłosy lub hałasy.
Odsuń urządzenie od źródła hałasu.
Podłącz przewód zasilania do innego
gniazda sieciowego.
Zamontuj filtr przeciwzakłóceniowy
(dostępny w sklepach) na przewodzie
zasilającym.
Na ekranie telewizora pojawiają się
zniekształcenia kolorów.
Głośniki zestawu zawierają części
magnetyczne, więc mogą być
przyczyną zniekształceń. Jeśli na
ekranie telewizora pojawiają się
zniekształcenia, sprawdź następujące
pozycje.
ˋˋUstaw głośniki co najmniej 0,3 m od
telewizora.
ˋˋJeśli zniekształcenia ciągle
występują, wyłącz raz telewizor,
a następnie włącz go ponownie po
15-30 minutach.
ˋˋOdsuń głośniki od telewizora.
Brak dźwięku mikrofonu.
Naciskaj VOLUME + , aby ustawić
głośność głośników.
Naciśnij MIC LEVEL , a potem
naciśnij  , aby zmienić poziom
głośności mikrofonu.
Sprawdź, czy mikrofon jest
prawidłowo podłączony do gniazda
MIC .
Sprawdź, czy mikrofon jest włączony.
Ustawienie [TV System] nie jest
zgodne z typem telewizora.
Zresetuj ustawienia (patrz „[Default]”
w opcji „Ustawienia użytkownika
[PREFERENCE]”).
Brak obrazu.
Przewód sygnału wideo nie jest
prawidłowo podłączony.
Urządzenie nie jest podłączone do
właściwego wejścia wideo przy
telewizorze.
Urządzenie nie jest wybrane przy
wejściu wideo telewizora.
Sprawdź, czy opisywane urządzenie i
telewizor są połączone ze sobą przy
pomocy przewodu wideo (w
zestawie).
Dźwięk
Brak dźwięku.
Naciskaj VOLUME + , aby ustawić
głośność.
Sprawdź połączenia głośników.
Urządzenie działa w trybie pauzy lub
w trybie odtwarzania w zwolnionym
tempie. Naciśnij  , aby powrócić
do normalnego odtwarzania.
Zasilanie
Model koreański: 220 V  240 V
prądu zmiennego, 50/60 Hz
Inne modele: 120 V  240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
Opisywane urządzenie jest zgodne z
Dolby* Digital.
* Wyprodukowano na licencji firmy
Dolby Laboratories.
„Dolby” oraz symbol podwójnego D
są znakami handlowymi firmy
Dolby Laboratories.
Pobór mocy: 23 W
Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB. z
większymi wystającymi częściami) (bez
głośników):
Ok. 170 mm × 133 mm × 240 mm
Logo „DVD” to znak
towarowy DVD Format/
Logo Licensing
Corporation.
Technologię kodowania dźwięku i
patenty stosowane w MPEG Layer-3
pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub znakiem
towarowym firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach.
Ten produkt jest chroniony przez
pewne prawa własności
intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub
dystrybucja tego rodzaju technologii
poza tym produktem jest zabroniona
bez uzyskania licencji od firmy
Microsoft lub upoważnionego
przedstawiciela firmy Microsoft.
Masa (bez głośników):
Ok. 1,4 kg
Ilość urządzeń głównych: 1 szt.
Dostarczane akcesoria:
Pilot zdalnego sterowania (1)
Antena przewodowa FM (1)
Przewód wideo (1)
Podkładki pod głośniki (8)
Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
W niektórych płytkach obwodów
drukowanych używane są
bezhalogenowe środki zmniejszające
palność.
Nie można odtwarzać płyty DATA CD/
DATA DVD.
Płyta DATA CD nie jest nagrana
zgodnie z ISO 9660 poziom 1/
poziom 2.
Płyta DATA DVD nie jest nagrana w
formacie UDF (Universal Disk Format).
Nie można odtworzyć plików z płyty
DATA DVD, DATA CD lub urządzenia
USB.
Urządzenie nie może odtwarzać
plików dźwiękowych z cyfrowym
zabezpieczeniem praw autorskich
(DRM) lub plików pobranych z
internetowego sklepu muzycznego.
Jeśli spróbujesz odtworzyć jeden
z takich plików, sprzęt odtwarza
następny niezabezpieczony plik
dźwiękowy.
Na płycie lub na urządzeniu USB nie
ma żadnych plików, które można
byłoby odtworzyć.
Obsługa
Występują głośne odgłosy lub hałasy
lub nie można odbierać sygnału po
wybraniu stacji radiowej FM.
Podłącz właściwie antenę.
Sprawdź, czy umieszczenie anteny w
innym miejscu lub położeniu nie
poprawi odbioru.
Anteny należy umieszczać z dala od
przewodów głośnikowych oraz
przewodu zasilającego, aby
wyeliminować zakłócenia.
Wyłącz znajdujące się w pobliżu
urządzenia elektryczne.
Nie można odtworzyć pliku wideo.
Obraz w pliku wideo jest większy niż
720 (szerokość) × 576 (wysokość)
pikseli.
Nazwa folderu lub pliku nie jest
prawidłowo wyświetlana.
Urządzenie może wyświetlać tylko cyfry
i litery z alfabetu. Inne wyświetlane
znaki to „_”.
28
Licencje oraz znaki towarowe
Ogólne
Nie można odtworzyć płyty.
Kod regionu DVD nie odpowiada
kodowi urządzenia.
Wewnątrz urządzenia zebrała się
wilgoć i może spowodować
uszkodzenie soczewek. Wyjmij płytę
i pozostaw urządzenie włączone na
około pół godziny.
INFORMACJE O MPEG-4 VISUAL: TEN
PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA
PODSTAWIE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENCE DO UŻYTKU
PRYWATNEGO W CELACH
NIEHANDLOWYCH DO KODOWANIA
WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM
MPEG-4 VISUAL STANDARD („WIDEO
MPEG-4”), KTÓRE ZOSTAŁO
ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA
W WYNIKU PRYWATNEJ I
NIEHANDLOWEJ DZIAŁALNOŚCI I/LUB
ZOSTAŁO UZYSKANE OD DOSTAWCY
WIDEO Z LICENCJĄ MPEG LA NA
DOSTARCZANIE WIDEO MPEG-4.
ŻADNA LICENCJA NIE JEST
PRZYZNANA, ANI TEŻ NIE MOŻE BYĆ
DOMNIEMANA DLA JAKIEGOKOLWIEK
INNEGO UŻYCIA. DODATKOWE
INFORMACJE DOTYCZĄCE MIĘDZY
INNYMI ZASTOSOWAŃ
PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I
HANDLOWYCH ORAZ
LICENCJONOWANIA MOGĄ BYĆ
UZYSKANE W MPEG LA, LLC. PATRZ
http://www.mpegla.com/
Pozostałe znaki towarowe i
zastrzeżone znaki towarowe są
własnością odpowiednich
podmiotów. W niniejszej instrukcji nie
używa się znaków TM i .
®
Impedancja znamionowa: 8 omów
Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB.):
Ok. 148 mm × 240 mm × 127 mm
Ilość: 2 szt.
30
1
Możesz przywrócić ustawienia menu
konfiguracji oraz wszystkie ustawienia
osobiste do wartości fabrycznych.
Jeśli ustawiłeś hasło, przed
przywróceniem ustawień odblokuj
zabezpieczenie hasłem, wpisując swoje
hasło (patrz „[Password]”).
Masa: Ok. 1,3 kg netto na głośnik
29
Naciśnij VOLUME +/ , aby
ustawić głośność.
Wpisz nowe czterocyfrowe hasło, a
.
następnie naciśnij
Gdy chcesz zmienić hasło, wpisz swoje
hasło, aby odblokować pole tekstowe,
a następnie wpisz nowe hasło.
Zestaw głośników:
Pełny zakres, śr. 8 cm, typ stożkowy
System:
System odtwarzania płyt
kompaktowych i cyfrowych plików
audio/wideo
3
ĄĄ[Password]
Pozwala ustawić poziom kontrastu
obrazu.
[4:3PS]: Wyświetla obraz pełnej
wysokości na całym ekranie,
z obciętymi bokami.
Naciśnij PRESET +/  (lub
naciśnij i przytrzymaj SHIFT ,
następnie naciśnij przyciski z
cyframi), aby wybrać numer
zaprogramowanej stacji.
Możesz ustawić hasło ustawień
poziomu dostępu [Rating] oraz
ustawień domyślnych [Default], aby
zapobiec niepożądanemu
uruchomieniu.
ĄĄ[Contrast]
[ON]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy
przez ponad 15 minut działa tryb
zatrzymania, pauzy, brak jest płyty lub
płyta pozostaje wysunięta.
[OFF]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
2
Jeśli w stereofonicznym programie FM
występują statyczne zakłócenia,
naciskaj AUDIO/SLEEP , aby wybrać
„MONO”. Dźwięk przestanie być
stereofoniczny, ale odbiór się poprawi.
Ustawienia obrazu [VIDEO]
ĄĄ[TV System]*
ĄĄ[Screen Saver]
Naciskaj FUNCTION , aby
wybrać „FM”.
20
[4:3LB]: Wyświetla szeroki obraz
z czarnymi paskami u góry i u dołu.
* Domyślne ustawienie zależy od kraju
lub regionu.
1
Wskazówka
Jeśli znaleziona stacja przesyła
sygnał RDS, jej nazwa pojawia się
na wyświetlaczu (tylko model
europejski).
27
Reakcja na częstotliwość
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz  20 kHz
(±1 dB)
CD: 20 Hz  20 kHz (±1 dB)
Wejścia
Naciśnij / , aby ustawić
głośność mikrofonu.
23
*Jest to wartość mierzona z
odległości 200 mm od
powierzchni soczewki obiektywu
na bloku optycznym o przesłonie
7 mm.
Wzmacniacz
Naciśnij i przytrzymaj TUNING +/
 przez 2 sekundy, aż na
wyświetlaczu zacznie się zmieniać
częstotliwość.
Urządzenie automatycznie
przeszukuje częstotliwości fal
radiowych i zatrzymuje się, gdy
znajdzie wyraźny sygnał stacji
radiowej.
Jeśli wyszukiwanie nie zatrzyma się,
naciśnij  , aby zatrzymać
wyszukiwanie, a następnie ręcznie
wyszukaj odpowiednią stację.
Możesz wielokrotnie wyszukiwać
ręcznie stacje, naciskając TUNING
+/ .
Powtarzaj kroki 2 do 5, aby
zaprogramować kolejne stacje.
Możesz zaprogramować maksimum
20 stacji FM. Zaprogramowane
stacje pozostają w pamięci
urządzenia przez ok. pół dnia,
nawet po odłączeniu zasilania lub
przerwie w dostawie prądu.
Naciśnij SETUP , aby wyłączyć
menu konfiguracji.
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 1000 µW
Urządzenie główne
Rozpocznij odtwarzanie muzyki i
ustaw głośność.
2
Uwaga
Naciśnij / , aby wybrać opcję,
która ma być zmieniona, a
, aby
następnie naciśnij
potwierdzić wybór.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „PROTECT”
Jeśli pojawi się komunikat
„PROTECT”, natychmiast wyjmij
wtyczkę przewodu zasilania z
gniazdka i sprawdź następujące
kwestie, gdy napis zniknie.
Czy przewody głośnika + i  są
zwarte?
Czy coś blokuje otwory
wentylacyjne urządzenia?
Jeśli sprawdziłeś te kwestie i
stwierdzisz, że wszystko jest w
porządku, włóż wtyczkę przewodu
zasilania do gniazdka i włącz
urządzenie. Jeśli sytuacja powtórzy
się, skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.
Gromadzenie ciepła
Urządzenie rozgrzewa się podczas
pracy – nie jest to usterka.
Gdy dźwięk jest odtwarzany z dużą
głośnością przez dłuższy czas,
obudowa może stać się gorąca. Nie
jest to usterka. Jednakże należy
unikać wtedy dotykania obudowy.
Urządzenie należy umieścić w
miejscu z odpowiednią wentylacją,
aby zapobiec nadmiernemu
gromadzeniu ciepła.
Nie zakrywać otworów
wentylacyjnych, może to być
przyczyną usterek.
4
1
2
Naciśnij / , aby wybrać jedną
z kategorii konfiguracji, a
.
następnie naciśnij
Jeśli podczas użytkowania urządzenia
wystąpią poniższe problemy, należy
zapoznać się z niniejszymi
wskazówkami, aby spróbować
rozwiązać problem, zanim urządzenie
zostanie przekazane do naprawy. Jeśli
problem powtarza się, skonsultuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Należy pamiętać, że jeśli personel
serwisowy wymieni niektóre części, to
może je zatrzymać.
Sposób postępowania z płytami
Aby utrzymać płytę w czystości,
należy ją chwytać za krawędź. Nie
dotykać powierzchni.
Nie przytwierdzać papieru lub taśmy
klejącej do płyty.
Nie wolno narażać urządzenia na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub kontakt z innymi
źródłami ciepła, takimi jak przewody
powietrzne, ani też nie pozostawiać
go w samochodzie zaparkowanym w
miejscu ciągłego nasłonecznienia,
gdyż może to spowodować znaczny
wzrost temperatury wewnątrz
pojazdu.
Naciśnij MIC LEVEL .
Naciskaj FUNCTION , aby
wybrać „FM”.
ĄĄUstawienie poziomu echa mikrofonu
Opcje
Rozwiązywanie problemów
Przenoszenie urządzenia
Przed przeniesieniem urządzenia
należy sprawdzić, czy nie znajduje się
w nim płyta oraz odłączyć przewód
zasilający od gniazda.
2
3
Ustawianie stacji radiowych
1
Ustaw głośność mikrofonu na „MIC 0” i
odłącz mikrofon od gniazda MIC .
[16:9]: Należy wybrać tę stronę przy
podłączaniu telewizora
panoramicznego lub telewizora z
funkcją panoramy.
Naciskaj DIMMER .
„DIM OFF”: Jasny.
„DIM ON”: Ciemny.
Urządzenie jest wyposażone w funkcję
automatycznego czuwania. Oznacza to,
że urządzenie automatycznie przełącza
się w stan czuwania po upływie
30 minut, jeśli nie będzie wykonywana
żadna czynność i nie będzie przesyłany
sygnał audio.
Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję
automatycznego czuwania. Domyślnie
funkcja automatycznego czuwania jest
włączona.
Podłącz dodatkowy mikrofon MIC
 na urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawia się
„MIC ON”.
6
Słuchanie radia
ĄĄPo zakończeniu odtwarzania
Naciskaj EQ  podczas odtwarzania,
aż na wyświetlaczu pojawi się
wybrany tryb.
Domyślne ustawienie jest podkreślone.
„FLAT”: Czysty dźwięk bez żadnych
efektów.
„ROCK”: Wzmocnione niskie i wysokie
pasmo zapewniające wspaniałe
filmowe efekty i nastrój. Doskonałe
do filmów akcji i muzyki rockowej.
„POP”: Idealny do słuchania muzyki
pop.
„JAZZ”: Wyraźne średnie i wysokie
pasmo. Odtwarza atmosferę klubu
muzycznego tak, że słyszysz
muzyków tuż przed sobą, jak na
koncercie. Dobre do muzyki jazzowej
i ambitniejszego kina.
„CLASSIC”: Idealne do słuchania
muzyki klasycznej i oglądania
koncertów na DVD.
ĄĄ[TV Type]
Wyjścia
ˋˋUrządzenie USB nie jest
rozpoznawane.
ˋˋNazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane przez urządzenie.
ˋˋOdtwarzanie nie jest możliwe.
ˋˋDźwięk jest urywany.
ˋˋWystępują szumy.
ˋˋOdtwarzany dźwięk jest
zniekształcony.
Wybór ustawienia korektora
graficznego
26
Pojawia się napis „OVER CURRENT”.
Został wykryty problem natężenia
prądu w porcie
(USB) . Wyłącz
urządzenie i odłącz urządzenie USB
od portu
(USB) . Upewnij się, że
urządzenie USB działa prawidłowo.
Jeśli komunikat powtórzy się,
skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.
Nie można ładować podłączonego
urządzenia USB.
ˋˋSprawdź, czy urządzenie USB jest
prawidłowo podłączone.
ˋˋWłącz urządzenie, jeśli działa ono
w trybie czuwania.
ˋˋSpróbuj przełączyć tryb na USB.
Niektóre urządzenia USB można
ładować tylko wtedy, gdy
urządzenie działa w trybie USB.
Płyta nie włącza się od początku.
Płyta w trybie wznawiania
odtwarzania. Jednokrotne naciśnięcie
  podczas odtwarzania włącza
tryb wznawiania odtwarzania. Jeśli
chcesz włączyć odtwarzanie od
początku, naciśnij dwukrotnie  , a
potem naciśnij  .
Mógł zostać wybrany tryb programu
lub tryb odtwarzania losowego.
Zatrzymaj odtwarzanie i ustaw tryb
odtwarzania na normalny.
Naciskaj FUNCTION , aby
wybrać opcję DVD/CD lub USB.
Można wybrać jeden z dwóch
poziomów jasności wyświetlacza.
Domyślne ustawienie jest podkreślone.
25
1
Naciskaj BASS BOOST  podczas
odtwarzania, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję wzmacniania
basów.
Domyślne ustawienie jest podkreślone.
„BASS ON”: Zwiększa dynamikę
odtwarzanego dźwięku.
„BASS OFF”: Wyłącza funkcję.
22
Czyszczenie
Obudowę, panel przedni i elementy
sterujące należy czyścić przy pomocy
miękkiej szmatki lekko zwilżonej
łagodnym roztworem detergentu. Nie
stosować skrobaczek, proszku do
szorowania lub rozpuszczalników,
takich jak alkohol czy benzyna
ekstrakcyjna.
Jeśli masz jakieś pytania lub problemy
związane z urządzeniem, skonsultuj się
z najbliższym sprzedawcą produktów
Sony.
Lokalizacja
Nie należy umieszczać urządzenia
w zamkniętej przestrzeni, gdzie jest
słaba wentylacja, gdyż może to
spowodować przegrzewanie.
Nie ustawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub
przewody powietrzne, lub w miejscu
narażonym na bezpośrednie
nasłonecznienie, nadmiar kurzu,
mechaniczne wibracje czy wstrząsy.
Nie ustawiać urządzenia w
przechylonym położeniu. Jest ono
przeznaczone tylko do pracy
w pozycji poziomej.
Nie umieszczać na urządzeniu
ciężkich przedmiotów.
1
Zmiana jasności wyświetlacza
21
Po podłączeniu mikrofonu (nie
dołączony do zestawu) możesz
śpiewać wraz z muzyką.
Zwiększenie dynamiki
odtwarzanego dźwięku
Ustawienia ekranu [SCREEN]
Pozycje menu można konfigurować.
Wyświetlane pozycje zależą od kraju
lub regionu.
Domyślne ustawienie jest podkreślone.
Rozpocznij od kroku 1 „Użycie
automatycznego odtwarzania”.
Tryb śpiewu: karaoke
19
Korzystanie z menu
konfiguracji
Przytrzymaj /  na urządzeniu,
gdy urządzenie jest włączone, aż
pojawi się napis „AUTO STANDBY ON”
lub „AUTO STANDBY OFF”.
Środki ostrożności
Regulacja dźwięku
18
4
Możesz ustawić automatyczne
wyłączanie urządzenia po upływie
zadanego czasu, dzięki czemu możesz
spokojnie usnąć, słuchając muzyki.
Naciskaj
DISPLAY  podczas
odtwarzania.
Po każdym naciśnięciu przycisku
wyświetlane informacje zmieniają się.
Możesz przeglądać takie informacje jak
czas odtwarzania oraz pozostały czas
bieżącego tytułu/rozdziału.
Wyświetlane informacje zmieniają się
w zależności od źródła odtwarzania.
ĄĄUsuwanie programów
17
Użyteczne funkcje
Wyświetlanie danych czasu
odtwarzania
Naciśnij  , a potem  . Tryb
odtwarzania zmienia się na normalny.
31
32
Download PDF

advertising