Sony | CMT-DX400A | Sony CMT-DX400A DX400A Mikrozestaw hi-fi Instrukcja obsługi

4-295-885-72(1)
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Używanie instrumentów optycznych do tego
urządzenia jest niebezpieczne dla oczu.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie narażaj tego aparatu na
zamoczenie lub ochlapanie i nie stawiaj na
aparacie naczyń wypełnionych płynem,
takich jak wazony.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj
otworów wentylacyjnych aparatu gazetami,
serwetkami, zasłonami itp.
Nie stawiaj także na aparacie źródeł
nieosłoniętego ognia, na przykład zapalonych
świec.
Micro HI-FI
Component System
Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest
jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1.
Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu
obudowy.
Uwaga przeznaczona dla klientów:
poniższe informacje dotyczą tylko
sprzętu znajdującego się w sprzedaży w
krajach stosujących dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub
na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Zapytania dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej
należy kierować do Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Europe Limited, The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW,
United Kingdom. W kwestiach dotyczących
usług serwisowych lub gwarancji należy
korzystać z adresów kontaktowych podanych
w oddzielnych dokumentach dotyczących
usług serwisowych lub gwarancji.
Ponieważ główna wtyczka służy do
odłączenia urządzenia od źródła prądu,
podłącz urządzenie do łatwo dostępnego
gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz
jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, natychmiast odłącz główną
wtyczkę od gniazda zasilania.
Instrukcja obsługi
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym
znajdują się baterie na oddziaływanie
nadmiernie wysokiej temperatury, której
źródłem jest światło słoneczne, ogień itp.
Urządzenie nie jest odłączone od źródła
prądu dopóki jest podłączone do gniazdka
ściennego, nawet jeżeli samo urządzenie jest
wyłączone.
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w
słuchawkach może być przyczyną
pogorszenia słuchu.
©2011 Sony Corporation Printed in China
Nie można odtworzyć następujących płyt
Płyty Blu-ray
HD DVD
DVD-RAM
Płyty Audio DVD
PHOTO CD
Super Audio CD
Ścieżka danych z CD-Extra
Strona z materiałem audio płyty DualDisc
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
w trybie VR (nagrywanie filmu)
Płyty DVD-R/RW zgodne z systemem
CPRM (zabezpieczenie treści do
nagrywania) z oznaczeniem „Jedna kopia”.
Uwaga dotycząca odtwarzania DVD
Niektóre funkcje odtwarzania DVD mogą
być świadomie ograniczane przez
producentów oprogramowania. Ponieważ
urządzenie odtwarza płyty DVD zgodnie
z ich treścią, niektóre funkcje odtwarzania
mogą być niedostępne.
Uwaga dotycząca dwuwarstwowych płyt
DVD
Obraz i dźwięk podczas odtwarzania mogą
być chwilowo przerwane przy zmianie
odtwarzanej warstwy.
Kod regionu (tylko DVD VIDEO)
Urządzenie posiada kod regionu
wydrukowany z tyłu urządzenia i będzie
odtwarzało tylko płyty DVD VIDEO
oznaczone tym samym kodem regionu lub
ALL .
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt, które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw
autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród
nich płyty, które nie są zgodne ze standardem
CD i mogą być nieodtwarzalne przez ten
produkt.
Uwaga dotycząca wielosesyjnych płyt CD
Możesz odtwarzać tylko pierwszą sesję płyty
wielosesyjnej.
Odtwarzane typy plików
Wideo
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Format plików
Rozszerzenia
Pliki wideo Xvid
„.avi”
Wideo MPEG41)
„.mp4” lub „.m4v”
Muzyka
Format plików
Rozszerzenia
MP3 (MPEG1 Audio „.mp3”
Layer 3)2)
WMA3)
„.wma”
AAC4)
„.m4a”
Zdjęcia
Format plików
Rozszerzenia
JPEG
„.jpg” lub „.jpeg”
W razie potrzeby po podłączeniu urządzenia
do telewizora należy zmienić system kolorów
([PAL], [Multi] lub [NTSC]). Fabrycznie
urządzenie ustawione jest na system [PAL]
(modele europejskie) lub [NTSC] (modele
w Ameryce Łacińskiej).
Podłącz przewód zasilania do
gniazda sieciowego.
2
3
Naciśnij /, aby włączyć urządzenie.
4
Podłączanie odtwarzacza wideo
Połącz telewizor z odtwarzaczem wideo przy
użyciu przewodów wideo i audio
(sprzedawane osobno), jak to pokazano na
rysunku.
Telewizor
Odtwarzacz
wideo
1
Jednostka
Nie podłączać bezpośrednio.
6
Naciśnij kilkakrotnie /, aby wybrać
[TV Type], a następnie naciśnij .
7
Naciśnij kilkakrotnie /, aby wybrać
[PAL], [Multi] lub [NTSC], a następnie
naciśnij .
Opisywane urządzenie jest zgodne
z Dolby* Digital.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
„Dolby” oraz symbol podwójnego D są
znakami handlowymi firmy Dolby
Laboratories.
ANT
Uwagi
Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane
w zależności od formatu, metody
kodowania oraz warunków rejestracji.
Niektóre urządzenia USB mogą nie
współpracować z opisywanym
urządzeniem.
Urządzenie obsługuje płyty DATA CD
zgodnie z normą ISO 9660 Level 1/Level 2
oraz Joliet.
Urządzenie obsługuje format UDF
(Universal Disk Format) dla płyt DATA
DVD.
Urządzenie obsługuje urządzenia USB
FAT12, FAT16 oraz FAT32.
Urządzenie może rozpoznawać pliki lub
foldery na płytach DATA DVD, DATA CD
lub urządzeniu USB:
 do 300 folderów
 do 648 plików
Odczyt plików może trwać dość długo
w następujących przypadkach:
 liczba folderów lub plików jest zbyt
duża.
 pojemność pamięci urządzenia USB jest
bardzo duża.
 pamięć urządzenia USB uległa dużej
fragmentacji.
ENN
A
Włóż dwie baterie R6 (AA), zgodnie
z oznaczeniami biegunów, jak to pokazano
poniżej.
VIDE
OUTO
SPE
AKE
RS
SUBTITLE
Naciśnij, aby wybrać język napisów, gdy
dostępnych jest wiele języków napisów.
ANGLE
Naciśnij, aby przełączyć na inne kąty kamery,
gdy film na DVD VIDEO jest zapisany
w wielu ujęciach.
 DVD MENU
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć menu
DVD.
Jego naciśnięcie podczas wyświetlania obrazu
JPEG powoduje wyświetlanie widoku
miniatury (widok skrótu).
Antena przewodowa FM (Wysuwana
Antena pętlowa AM (poza modelem
 Głośniki
7
Przycisk / (wł./tryb oczekiwania)
8
Przycisk  (odtwarzanie)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie.
Naciśnij, aby uruchomić lub ponownie
uruchomić odtwarzanie (wznawianie
odtwarzania).
Wyświetlacz
Przycisk PRESET +/
TV / (wł./tryb oczekiwania)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.
Należy pamiętać, że pilot ten obsługuje tylko
telewizory firmy Sony.
Pilot zdalnego sterowania
Przycisk  (pauza)
Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie.
Aby wznowić odtwarzanie, ponownie
naciśnij przycisk.
/ (wł./tryb oczekiwania)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie.
PROGRAM
Naciśnij, aby zaprogramować odtwarzanie
DVD/CD lub aby ustawić stacje radiowe
w tunerze.
Przycisk CANCEL  (stop)
Naciśnij, aby zatrzymać i zapamiętać
punkt zatrzymania (punkt wznawiania).
Aby wznowić odtwarzanie od punktu
wznawiania, naciśnij .
Naciśnij, aby anulować automatyczne
strojenie stacji radiowej.
Przycisk / (poprzedni/
następny)
Naciśnij, aby wybrać ścieżkę, plik lub
rozdział.
Przycisk / (szybkie
przesuwanie w przód/w tył)
Naciśnij, aby dotrzeć do wybranego
miejsca na ścieżce, w pliku lub rozdziale.
REPEAT
Naciśnij, aby włączyć tryb powtarzania/
odtwarzania losowego.
Port
FUNCTION +
Naciśnij, aby wybrać kolejną funkcję.
Przycisk  (otwieranie/zamykanie)
EQ
Naciśnij, aby wybrać efekt dźwiękowy.
(USB)
Służy do podłączania urządzeń USB.
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć
podajnik płyty.
Czujnik pilota zdalnego sterowania
Przycisk DSGX
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć efekt
DSGX.
Podajnik płyty
Gniazdo PHONES
Przekręć, aby ustawić głośność.
Gniazdo AUDIO IN
DSGX
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć efekt
DSGX.
FUNCTION 
Naciśnij, aby wybrać kolejną funkcję.
Służy do podłączania słuchawek.
Pokrętło głośności VOLUME
ZOOM
Naciśnij, aby powiększyć lub zmniejszyć
wyświetlany obraz podczas odtwarzania
DVD VIDEO, VIDEO CD, filmu Xvid,
MPEG4 lub obrazu JPEG. Możesz przesuwać
powiększoną część obrazu naciskając
///.
Służy do podłączania dodatkowych
urządzeń audio.
Przycisk FUNCTION
Naciśnij, aby wybrać funkcję.
SLEEP
Naciśnij, aby ustawić automatyczne
wyłączanie.
DIMMER
Naciśnij, aby zmienić jasność wyświetlacza.
TIME
Naciśnij, aby wyświetlić lub przełączyć
wskazanie czasu podczas odtwarzania.
TV INPUT
Naciśnij, aby przełączyć źródło sygnału
telewizora pomiędzy telewizją lub innym
źródłem sygnału.
Należy pamiętać, że pilot ten obsługuje tylko
telewizory firmy Sony.
Odtwarzanie płyty
11
Odtwarzanie plików
z płyty/urządzenia USB
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/
(lub FUNCTION na urządzeniu), aby
wybrać opcję DVD/CD.
1
Naciśnij  na urządzeniu, aby
otworzyć podajnik płyty.
Umieść płytę w podajniku płyty,
a następnie naciśnij  na urządzeniu,
aby zamknąć podajnik płyty.
Odtwarzanie rozpoczyna się
automatycznie, gdy zamkniesz podajnik
płyty.
Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się
automatycznie, naciśnij .
2
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/
(lub FUNCTION na urządzeniu), aby
wybrać opcję DVD/CD lub USB.
DVD/CD: W przypadku płyty.
USB: W przypadku urządzenia USB.
4
3
4
Naciśnij , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Numer pozycji kursora
Kursor
5
Naciśnij VOLUME +/ lub przekręć
pokrętło VOLUME na urządzeniu, aby
ustawić głośność.
Słuchanie dźwięku
z dodatkowego urządzenia
Załaduj źródło.
Możesz słuchać muzyki z urządzenia
podłączonego do gniazda AUDIO IN
poprzez przewód stereofoniczny z wtyczką
3,5 mm (sprzedawany osobno).
Umieść płytę w podajniku płyty,
naciskając  na urządzeniu, aby
otworzyć lub zamknąć podajnik płyty.
1
 W przypadku urządzenia USB
Podłącz urządzenie USB do portu (USB).
Urządzenie USB
Naciśnij VOLUME +/ lub przekręć
pokrętło VOLUME na urządzeniu, aby
ustawić głośność.
Aby przesunąć kursor:
Naciśnij  lub .
Aby wejść do foldera:
Naciśnij
lub  po przesunięciu
kursora do odpowiedniego foldera.
Aby powrócić do foldera nadrzędnego:
Naciśnij
lub  po przesunięciu
kursora do
.
2
Możesz również sprawdzić bieżącą
pozycję kursora i jej numer, zapoznając
się z informacjami na wyświetlaczu.
[FLD] XXX:
Wskazuje, że wybrano folder, z podaniem
numeru pozycji (np. „[FLD] 005”).
[BACK]:
Wskazuje, że wybrano
Połącz gniazda wyjścia audio
dodatkowego urządzenia z gniazdem
wejścia AUDIO IN opisywanego
urządzenia poprzez przewód audio.
Naciśnij VOLUME  lub przekręć
pokrętło VOLUME na urządzeniu
w lewo, aby zmniejszyć głośność.
3
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/
(lub FUNCTION na urządzeniu), aby
wybrać opcję AUDIO IN.
4
Naciśnij VOLUME +/ lub przekręć
pokrętło VOLUME na urządzeniu, aby
ustawić głośność.
Inne funkcje odtwarzania
Odtwarzanie płyty VIDEO CD
z funkcjami PBC
Zmiana kąta widzenia (dotyczy
tylko DVD VIDEO)
Gdy rozpoczniesz odtwarzanie płyty VIDEO
CD z funkcjami PBC (kontroli odtwarzania),
pojawi się odpowiednie menu.
Naciśnij ANGLE podczas odtwarzania,
aby wybrać odpowiedni kąt widzenia.
 Odtwarzanie płyty bez PBC
W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj
SHIFT, a potem naciśnij przyciski z cyframi,
aby wybrać odpowiednią pozycję z danym
numerem.
Wyświetlanie napisów (dotyczy
tylko DVD VIDEO)
Naciśnij SUBTITLE podczas odtwarzania,
aby wybrać odpowiedni język napisów.
Powiększanie odtwarzanego
obrazu
Zmiana formatu dźwięku
Możesz powiększyć lub zmniejszyć
wyświetlany obraz podczas odtwarzania
DVD VIDEO, VIDEO CD, filmu Xvid,
MPEG4 lub obrazu JPEG.
Naciśnij kilkakrotnie AUDIO podczas
odtwarzania, aby wybrać odpowiedni
format dźwięku.
Naciskaj kilkakrotnie ZOOM, aby
powiększać obraz.
Możesz przesuwać powiększoną część obrazu
naciskając ///.
 Podczas odtwarzania płyty DVD
Podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO
zawierającej różne formaty dźwięku możesz
przełączać format pomiędzy PCM, Dolby
Digital lub MPEG. Jeśli na płycie DVD
VIDEO zapisano ścieżki dźwiękowe
w różnych językach, możesz również zmienić
język odtwarzania.
 Podczas odtwarzania płyty CD/VIDEO CD
Możesz wybrać dźwięk stereofoniczny lub
monofoniczny do odtwarzania przez głośniki.
W przypadku ustawienia dźwięku
monofonicznego możesz wybrać prawy lub
lewy kanał i słuchać go przez lewy i prawy
głośnik.
.
Format plików oraz XXX:
Wskazuje format obecnie wybranego
pliku, z podaniem numeru pozycji (np.
„WMA 002”).
(potwierdzenie)
Naciśnij, aby wprowadzić/potwierdzić
ustawienia.
12
Wybierz odpowiedni plik
z wyświetlonej listy plików.
 W przypadku płyty
Etykietą do góry.
///
Naciśnij, aby przesunąć kursor podczas
wybierania pozycji.
Podłącz gniazda wejścia typu component
telewizora lub projektora przy pomocy
przewodów wideo typu component
(sprzedawane oddzielnie), aby uzyskać
wyższą jakość obrazu wideo. Jeśli telewizor
odbiera sygnał progresywny, zapoznaj się
z opcją „[Progressive]” (strona 22), aby
włączyć tryb wyświetlania bez przeplotu.
Do prawego głośnika
Do gniazda sieciowego
Do lewego głośnika
poziomo.)
SHIFT
Naciśnij i przytrzymaj, aby użyć różowych
przycisków cyfr.
MUTING
Naciśnij, aby wyłączyć lub włączyć dźwięk.
Podkładki należy przymocować w każdym
narożniku na spodzie głośnika, co
zapobiegnie ich przesuwaniu.
Podłącz przewód zasilania do gniazda
sieciowego.
Jeśli dołączona przejściówka na wtyczce nie
pasuje do gniazda sieciowego, należy ją zdjąć
(tylko modele wyposażone w przejściówkę).
Przyciski obsługi radia
PRESET +/
TUNING +/
DVD TOP MENU
Naciśnij, aby otworzyć główne menu DVD.
Mocowanie podkładek pod
głośniki
 Zasilanie
Przycisk TUNING +/
Naciśnij, aby wyszukać odpowiednią
stację.
 (odtwarzanie)
 (pauza)
 (stop)
Przyciski cyfr
Naciśnij cyfry, aby wybrać tytuł/rozdział,
zaprogramowaną stację radiową, itp.
* Jeśli zapis na płycie nie został prawidłowo
sfinalizowany, nie będzie można jej
odtwarzać. Więcej informacji można
znaleźć w instrukcji dołączonej do
urządzenia nagrywającego.
W przypadku modeli z przełącznikiem
zasilania, należy ustawić przełącznik
VOLTAGE SELECTOR na napięcie zgodne
z napięciem sieciowym w danej lokalizacji.
Naciśnij, aby wybrać zaprogramowaną
stację.
3
CD-DA (CD z muzyką)
CD-ROM
CD-R*/CD-RW*
VIDEO CD
 Przełącznik zasilania
10
/ (poprzedni/następny)
/ (szybkie przesuwanie w przód/
w tył)
/ (wolne przesuwanie w przód/w
tył)
Naciśnij, aby oglądać film w zwolnionym
tempie w trybie pauzy.
CD
W gnieździe umieść tylko część przewodu
pozbawioną izolacji.
COM
VIDEPONENT
OO
UT
Panel przedni
2
DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R*/DVD-RW*
DVD+R*/DVD+RW*
 Gniazda COMPONENT VIDEO OUT
Przygotowanie pilota
Opis części i elementów sterowania
1
DVD
Podłącz wejście wideo telewizora lub
projektora.
europejskim)
9
Przyciski odtwarzania
Płyty do odtwarzania
 Gniazdo VIDEO OUT
Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora
może zostać na chwilę przerwane po zmianie
systemu kolorów, jak to opisano powyżej.
DISPLAY
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć menu
wyświetlania.
„DVD” może być używany jako termin
ogólny dla DVD VIDEO, DVD-R, DVDRW, DVD+R lub DVD+RW.
Płyty CD-R lub CD-RW określa się czasem
mianem „DATA CD”.
DVD-R, DVD-RW, DVD+R lub DVD+RW
określa się czasem mianem „DATA DVD”.
Niniejsza instrukcja omawia głównie
czynności wykonywane przy użyciu pilota
zdalnego sterowania, jednak można je
wykonać również przy użyciu przycisków
na urządzeniu, opatrzonych takimi samymi
lub podobnymi nazwami.
 Anteny
Naciśnij SETUP, aby wyłączyć menu
konfiguracji.
SETUP
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć menu
konfiguracji.
®
Informacje na temat niniejszej
instrukcji
Wyszukaj miejsce i położenie urządzenia,
które po zamontowaniu anten zapewni dobry
odbiór radia.
Anteny należy umieszczać z dala od
przewodów głośnikowych oraz przewodu
zasilającego, aby wyeliminować zakłócenia.
Uwaga
AUDIO
Naciśnij, aby wybrać format sygnału audio,
gdy dostępnych jest wiele sygnałów audio.
Naciśnij, aby wybrać tryb odbioru FM (mono
lub stereo) podczas słuchania
stereofonicznych programów radiowych FM.
Naciśnij, aby poprawić odbiór stacji AM, gdy
występują zakłócenia programu (poza
modelem europejskim).
Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone
znaki towarowe są własnością
odpowiednich podmiotów. W niniejszej
instrukcji nie używa się znaków TM i .
4
Klienci w Europie:
<http://support.sony-europe.com/>
Klienci w Ameryce Łacińskiej:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Naciśnij SETUP, gdy odtwarzanie jest
zatrzymane.
Pojawi się menu konfiguracji.
Naciśnij kilkakrotnie /, aby wybrać
[Preference Page], a następnie
naciśnij .
8
Jeśli pomiędzy opisywane urządzenie
a telewizor zostanie podłączony odtwarzacz
wideo, może występować pogorszenie obrazu
w przypadku odtwarzania z urządzenia. Nie
należy podłączać odtwarzacza wideo
pomiędzy urządzenie a telewizor.
Sprawdź poniższe strony internetowe, aby
zapoznać się listą obsługiwanych urządzeń
USB.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/
(lub FUNCTION na urządzeniu), aby
wybrać opcję DVD/CD.
Jeśli w urządzeniu zostanie umieszczona
płyta z funkcją autoodtwarzania,
odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie. Naciśnij dwukrotnie 
(lub CANCEL  na urządzeniu), aby
zatrzymać odtwarzanie.
5
Licencje oraz znaki towarowe
Bezpieczne podłączanie urządzenia
6
Konfiguracja systemu
kolorów
Podłącz wejście wideo telewizora do gniazda
VIDEO OUT na urządzeniu przy pomocy
dołączonego przewodu.
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana
jako odpad komunalny. Symbol ten dla
pewnych baterii może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu
(Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych
krajach.
Opisywany produkt zawiera technologię
objętą pewnymi prawami własności
intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się
użytkowania lub dystrybucji wspomnianej
technologii poza opisywanym wyrobem
bez stosownej (stosownych) licencji firmy
Microsoft.
INFORMACJE O MPEG-4 VISUAL: TEN
PRODUKT JEST LICENCJONOWANY
NA PODSTAWIE MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENCE DO
UŻYTKU PRYWATNEGO W CELACH
NIEHANDLOWYCH DO KODOWANIA
WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM
MPEG-4 VISUAL STANDARD („WIDEO
MPEG-4”), KTÓRE ZOSTAŁO
ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA
W WYNIKU PRYWATNEJ
I NIEHANDLOWEJ DZIAŁALNOŚCI I/
LUB ZOSTAŁO UZYSKANE OD
DOSTAWCY WIDEO Z LICENCJĄ MPEG
LA NA DOSTARCZANIE WIDEO
MPEG‑4.
ŻADNA LICENCJA NIE JEST
PRZYZNANA, ANI TEŻ NIE MOŻE BYĆ
DOMNIEMANA DLA
JAKIEGOKOLWIEK INNEGO UŻYCIA.
DODATKOWE INFORMACJE
DOTYCZĄCE MIĘDZY INNYMI
ZASTOSOWAŃ PROMOCYJNYCH,
WEWNĘTRZNYCH I HANDLOWYCH
ORAZ LICENCJONOWANIA MOGĄ
BYĆ UZYSKANE W MPEG LA, LLC.
PATRZ http://www.mpegla.com/
3
Urządzenia USB zgodne
z opisywanym
urządzeniem
Obsługiwane są następujące kodeki wideo
i audio:
 Kodek wideo: MPEG4 Simple Profile
(AVC nie jest obsługiwane.)
 Kodek audio: AAC-LC (HE-AAC nie
jest obsługiwane.)
2)
Nie jest obsługiwany format MP3 PRO.
3)
Nie są obsługiwane formaty WMA DRM,
WMA Lossless oraz WMA PRO.
4)
Nie są obsługiwane formaty AAC DRM
oraz AAC Lossless.
1)
5
Podłączanie telewizora
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania
2
PL
CMT-DX400A
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane
jest stałe podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
VOLUME +/
Naciśnij, aby ustawić głośność.
13
14
15
16
Ciąg dalszy 
Wyszukiwanie tytułu/rozdziału/
ścieżki/sceny, itp.
Odtwarzanie
w zaprogramowanej kolejności
Wybierz ścieżki do odtwarzania w wybranej
kolejności (tylko w przypadku płyt CD-DA).
Można zaprogramować do 20 ścieżek.
 Podczas odtwarzania płyty DVD/VCD
1
2
3
Naciśnij
DISPLAY podczas
odtwarzania.
Na ekranie telewizora pojawi się menu
wyświetlania.
1
Naciśnij /, aby wybrać opcję,
a następnie .
2
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT, a potem
naciśnij przyciski cyfr, aby przejść do
wybranej opcji.
 Podczas odtwarzania płyty CD
1
2
3
Naciśnij
DISPLAY podczas
odtwarzania.
Na ekranie telewizora pojawi się menu
wyboru.
Naciśnij PROGRAM.
Na ekranie telewizora pojawi się menu
programowania.
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT, a potem
naciśnij przyciski cyfr, aby wpisać
dwucyfrowy numer ścieżki do
odtwarzania (na przykład „02”, aby
wybrać ścieżkę 2).
Naciśnij ///, aby wybrać [Start]
i odtworzyć zaprogramowane
utwory.
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT, a potem
naciśnij przyciski cyfr, aby przejść do
wybranej ścieżki.
 Podczas odtwarzania pliku audio/pliku
obrazu JPEG/pliku wideo
1
2
Naciśnij
DISPLAY podczas
odtwarzania.
Na ekranie telewizora pojawi się menu
wyboru.
Odtwarzanie z powtarzaniem/
losowo itp.
Ekran konfiguracji
Pozycje menu można konfigurować.
Wyświetlane pozycje zależą od kraju lub
regionu.
Domyślne ustawienie jest podkreślone.
Naciśnij SETUP, gdy odtwarzanie jest
zatrzymane.
Pojawi się menu konfiguracji.
3
4
Naciśnij /, aby wybrać pozycję
konfiguracji, a następnie  lub .
5
Wybierz opcję do zmiany i naciśnij
, aby potwierdzić i powrócić do
poprzednio wybranej pozycji.
6
 [TV Display]
[16:9]: Należy wybrać tę stronę przy
podłączaniu telewizora panoramicznego lub
telewizora z funkcją panoramy.
[4:3 Letter Box]: Wyświetla szeroki obraz
z czarnymi paskami u góry i u dołu.
Naciśnij /, aby wybrać jedną
z kategorii menu konfiguracji,
a następnie naciśnij .
[4:3 Pan Scan]: Wyświetla obraz pełnej
wysokości na całym ekranie, z obciętymi
bokami.
 [Last Memory]
Możesz wybrać język, w jakim będzie
wyświetlane menu na ekranie telewizora.
 [Screen Saver]
Wybrane ustawienie
[On]: Włącza wygaszacz ekranu, gdy przez
ponad 15 minut działa tryb zatrzymania,
pauzy, brak jest płyty lub płyta pozostaje
wysunięta.
[Off]: Wyłącza wygaszacz ekranu.
Opcje
 [TV Type]*
[PAL]: W przypadku telewizora w systemie
PAL.
[Multi]: W przypadku telewizora
obsługującego jednocześnie system PAL oraz
NTSC.
[NTSC]: W przypadku telewizora w systemie
NTSC.
* Domyślne ustawienie zależy od kraju lub
regionu.
 [Audio]
Uwaga
Możesz wybrać preferowany język
odtwarzania w przypadku płyt DVD
z wieloma ścieżkami dźwiękowymi.
 [Subtitle]
 [Auto Standby] (Tylko funkcje DVD/CD
oraz USB)
Możesz wybrać język napisów zapisanych na
płycie DVD VIDEO.
[On]: Urządzenie automatycznie przechodzi
w stan czuwania, gdy przez ponad 30 minut
działa tryb zatrzymania, pauzy, brak jest
płyty lub płyta pozostaje wysunięta.
[Off]: Urządzenie nie przechodzi
automatycznie w stan czuwania.
Gromadzenie ciepła
Urządzenie rozgrzewa się podczas pracy –
nie jest to usterka.
Urządzenie należy umieścić w miejscu
z odpowiednią wentylacją, aby zapobiec
nadmiernemu gromadzeniu ciepła.
Jeśli dźwięk jest ciągle odtwarzany z dużą
głośnością, temperatura obudowy może
znacznie wzrosnąć. Nie dotykaj
powierzchni, gdyż grozi to poparzeniem.
Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych,
może to być przyczyną usterek.
Brak obrazu.
Przewody sygnału wideo nie są prawidłowo
podłączone.
Urządzenie nie jest podłączone do
właściwego wejścia wideo przy telewizorze.
Nie można wybrać urządzenia zgodnie
z wejściem wideo telewizora.
Sprawdź wyprowadzenie sygnału
wyjściowego.
Sprawdź, czy opisywane urządzenie
i telewizor są połączone ze sobą przy
pomocy przewodu wideo (w zestawie).
Przed połączeniem telewizora i gniazda
VIDEO OUT urządzenia przy użyciu
przewodu wideo (w zestawie) należy
przełączyć tryb na tryb z przeplotem.
Ustawiłeś format bez przeplotu, ale twój
telewizor nie może działać w trybie bez
przeplotu.
Ustawiłeś format bez przeplotu
(525p/625p), ale twój telewizor nie może
odbierać sygnału w tym trybie. W takim
razie należy połączyć telewizor i gniazdo
VIDEO OUT urządzenia oraz przełączyć
tryb na tryb z przeplotem. Patrz
„[Progressive]” (strona 22).
Jeśli podczas użytkowania urządzenia
wystąpią poniższe problemy, należy zapoznać
się z niniejszymi wskazówkami, które mogą
pomóc usunąć problem, zanim urządzenie
zostanie przekazane do naprawy. Jeśli
problem powtarza się, skonsultuj się
z najbliższym sprzedawcą Sony.
Należy pamiętać, że jeśli personel serwisowy
wymieni niektóre części, to może je
zatrzymać.
Zasilanie
25
Sekcja tunera AM (poza modelem
europejskim)
Dostarczane akcesoria:
Pilot zdalnego sterowania (1)
Antena pętlowa AM (tylko modele
w Ameryce Łacińskiej) (1)
Antena przewodowa FM (1)
Przewód wideo (1)
Podkładki pod głośniki (8)
Baterie R6 (AA) (tylko modele
w Ameryce Łacińskiej) (2)
Głośnik (SS-CDX400)
Zestaw głośników:
Dwudrożne, bass reflex, ekranowane
magnetycznie
Element głośnika
Niskotonowy: 100 mm, stożkowy
Wysokotonowy: 40 mm, stożkowy
Impedancja znamionowa: 6 omów
Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB.):
Ok. 140 mm × 240 mm × 200 mm
Masa: Ok. 2,0 kg
Ilość: 2 szt.
Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
Zakres strojenia:
530 kHz  1 710 kHz (krok 10 kHz)
531 kHz  1 710 kHz (krok 9 kHz)
Antena: Antena pętlowa AM
Złącza antenowe:
Złącze anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
450 kHz
Wybór ustawienia korektora
graficznego
Naciśnij i przytrzymaj TUNING +/
przez 2 sekundy, aż odnajdziesz
odpowiednią stację radiową.
Na wyświetlaczu pojawia się napis
„SEARCH +” lub „SEARCH ”,
widoczny do chwili, gdy zostanie
odnaleziona stacja o odpowiednio silnym
sygnale.
Jeśli znaleziona stacja przesyła sygnał
RDS, jej nazwa pojawia się na
wyświetlaczu (tylko model europejski).
Naciśnij PROGRAM.
Na wyświetlaczu miga „P 01”.
Naciśnij PRESET +/ (lub naciśnij i
przytrzymaj SHIFT, a następnie
naciśnij przyciski z cyframi), aby
wybrać zaprogramowaną pozycję.
Naciśnij , aby zapamiętać
częstotliwość stacji.
1
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/
(lub FUNCTION na urządzeniu), aby
wybrać opcję „FM” lub „AM”.
2
Naciśnij PRESET +/ (lub naciśnij i
przytrzymaj SHIFT, a następnie
naciśnij przyciski z cyframi), aby
wybrać zaprogramowaną pozycję.
3
Naciśnij VOLUME +/ lub przekręć
pokrętło VOLUME na urządzeniu, aby
ustawić głośność.
 [Password]
Lokalizacja
Gdy dźwięk jest odtwarzany z dużą
głośnością przez dłuższy czas, obudowa
może stać się gorąca. Nie jest to usterka.
Jednakże należy unikać wtedy dotykania
obudowy. Nie należy umieszczać
urządzenia w zamkniętej przestrzeni, gdzie
jest słaba wentylacja, gdyż może to
spowodować przegrzewanie.
Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak grzejniki lub przewody
powietrzne, lub w miejscu narażonym na
bezpośrednie nasłonecznienie, nadmiar
kurzu, mechaniczne wibracje czy wstrząsy.
Nie ustawiać urządzenia w przechylonym
położeniu. Jest ono przeznaczone tylko do
pracy w pozycji poziomej.
Nie umieszczać na urządzeniu ciężkich
przedmiotów.
Hasło domyślne to „000000”. Aby zmienić
hasło:
1
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT,
a następnie wprowadź „000000” lub
ostatnio wprowadzone 6-cyfrowe
hasło w pozycji [Old Password].
2
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT,
a następnie wprowadź nowe 6cyfrowe hasło w pozycji [New
Password].
3
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT,
a następnie ponownie wprowadź
nowe 6-cyfrowe hasło w pozycji
[Confirm PWD], aby je potwierdzić.
4
Naciśnij
, aby wyjść z menu.
1
Naciśnij /, aby wybrać poziom
ograniczenia od [1] do [8] lub [Off],
a następnie .
2
Naciskaj przyciski cyfr, aby
wprowadzić 6-cyfrowe hasło.
Podczas eksploatacji
Jeśli urządzenie zostało przeniesione
z zimnego miejsca do miejsca o wyższej
temperaturze lub zostało umieszczone
w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewkach może gromadzić się wilgoć.
W takim przypadku urządzenie nie będzie
działało prawidłowo. Należy wtedy wyjąć
płytę i pozostawić urządzenie włączone na
około pół godziny, aż wilgoć wyparuje.
Jeśli coś dostanie się do obudowy, należy
przed dalszym użytkowaniem odłączyć
urządzenie od zasilania sieciowego
i przekazać do sprawdzenia przez
wykwalifikowany personel.
Możesz przywrócić fabryczne ustawienia
menu konfiguracji oraz ustawienia osobiste,
poza hasłem [Password] oraz ochroną
rodzicielską [Parental].
Naciśnij , aby potwierdzić przywrócenie
ustawień domyślnych.
Brak dźwięku.
Naciskaj kilkakrotnie VOLUME + (lub
przekręć pokrętło VOLUME na urządzeniu
w lewo), aby ustawić poziom głośności.
Upewnij się, że nie są podłączone
słuchawki.
Sprawdź połączenia głośników.
Urządzenie działa w trybie pauzy lub
w trybie odtwarzania w zwolnionym
tempie. Naciśnij , aby powrócić do
normalnego odtwarzania.
Występują głośne odgłosy lub hałasy.
Odsuń urządzenie od źródła hałasu.
Podłącz przewód zasilania do innego
gniazda sieciowego.
Zamontuj filtr przeciwzakłóceniowy
(sprzedawany osobno) na przewodzie
zasilającym.
Podczas odtwarzania płyt CD lub VIDEO
CD dźwięk przestaje być stereofoniczny.
Ustaw dźwięk na [Stereo], naciskając AUDIO.
Nie można znaleźć stacji radiowych.
Sprawdź, czy antena jest prawidłowo
zamontowana. Ustaw odpowiednio antenę
lub, w razie potrzeby, zamontuj antenę
zewnętrzną.
Nie można odtworzyć płyty.
Kod regionu DVD nie odpowiada kodowi
urządzenia.
Wewnątrz urządzenia zebrała się wilgoć
i może spowodować uszkodzenie soczewek.
Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie
włączone na około pół godziny.
Nie można wysunąć płyty, a na
wyświetlaczu pojawia się „LOCKED”.
Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą Sony lub
lokalnym punktem serwisowym Sony.
Nie można odtwarzać płyty DATA CD/
DATA DVD.
Płyta DATA CD nie jest nagrana zgodnie
z ISO 9660 Level 1/Level 2 lub Joliet.
Płyta DATA DVD nie jest nagrana
w formacie UDF (Universal Disk Format).
Urządzenie nie działa prawidłowo.
Odłącz przewód zasilania od gniazda
sieciowego, a następnie ponownie go przyłącz
po kilku minutach.
Nie można wyświetlić pliku obrazu JPEG.
Jest większy niż 2 048 (szerokość) × 1 536
(wysokość) pikseli w trybie normalnym lub
przekracza 2 000 000 pikseli w trybie bez
przeplotu, który jest najczęściej stosowany na
stronach internetowych.
Urządzenie USB
Nie można odtwarzać plików
z urządzenia USB (plik audio/plik obrazu
JPEG/plik wideo).
Nie można odtworzyć plików, które są
zaszyfrowane lub chronione hasłem.
Na urządzeniu USB nie znajdują się żadne
pliki, które można odtworzyć.
Nie można odtworzyć pliku wideo.
Obraz w pliku wideo jest większy niż 720
(szerokość) × 576 (wysokość) pikseli.
Nazwa folderu lub pliku nie jest
prawidłowo wyświetlana.
Urządzenie może wyświetlać tylko cyfry
i litery z alfabetu. Inne wyświetlane znaki to
„_”.
Naciskaj kilkakrotnie SLEEP.
Po każdym naciśnięciu przycisku wskazanie
pozostałego czasu zmienia się o 10 minut.
Odliczanie rozpocznie się na 20 sekund przed
wyłączeniem urządzenia.
 Sprawdzanie pozostałego czasu
Jeśli w stereofonicznym programie FM
występują statyczne zakłócenia, naciskaj
kilkakrotnie AUDIO, aby wybrać „MONO”.
Dźwięk przestanie być stereofoniczny, ale
jego jakość się poprawi.
Jeśli statyczne zakłócenia występują
w programie AM, naciskaj AUDIO, aby
poprawić jakość sygnału.
Naciśnij i przytrzymaj SLEEP przez
3 sekundy. Czas pozostały do wyłączenia
urządzenia pojawia się na wyświetlaczu.
 Anulowanie automatycznego wyłączania
Naciskaj kilkakrotnie SLEEP, aż na
wyświetlaczu pojawi się napis „OFF”.
Zmiana jasności wyświetlacza
Zmiana przedziału strojenia AM
(nie dotyczy modelu
europejskiego)
Można wybrać jeden z dwóch poziomów
jasności wyświetlacza.
Domyślne ustawienie jest podkreślone.
Naciskaj kilkakrotnie DIMMER.
„DIM OFF”: Jasny.
„DIM ON”: Ciemny.
Możesz zmienić przedział częstotliwości
strojenia stacji AM pomiędzy 9 kHz lub
10 kHz, naciskając i przytrzymując  przez
5 sekund, gdy aktywna jest funkcja AM.
Należy pamiętać, że zmiana przedziału
częstotliwości kasuje wszystkie ustawienia
zaprogramowanych stacji AM.
Aby powrócić do przedziału ustawionego
fabrycznie (10 kHz), należy powtórzyć
procedurę.
Sposób postępowania z płytami
Aby utrzymać płytę w czystości, należy ją
chwytać za krawędź. Nie dotykać
powierzchni.
Nie przytwierdzać papieru lub taśmy
klejącej do płyty.
Nie wolno narażać urządzenia na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub kontakt z innymi źródłami
ciepła, takimi jak przewody powietrzne, ani
też nie pozostawiać go w samochodzie
zaparkowanym w miejscu ciągłego
nasłonecznienia, gdyż może to
spowodować znaczny wzrost temperatury
wewnątrz pojazdu.
Czyszczenie
Obudowę, panel przedni i elementy sterujące
należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki
lekko zwilżonej łagodnym roztworem
detergentu. Nie stosować skrobaczek,
proszku do szorowania lub rozpuszczalników,
takich jak alkohol czy benzyna ekstrakcyjna.
Jeśli masz jakieś pytania lub problemy
związane z urządzeniem, skonsultuj się
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Informacje dotyczące płyt czyszczących
i środków do czyszczenia płyt i soczewek
Nie stosować płyt czyszczących ani środków
do czyszczenia płyt lub soczewek (również
w postaci cieczy lub rozpylacza). Mogą one
powodować usterki urządzenia.
Czyszczenie płyt
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
oczyścić płytę szmatką.
Wycieraj płytę od środka na zewnątrz, aż
do krawędzi.
Nie stosuj takich substancji jak benzyna
ekstrakcyjna, rozpuszczalnik spirytusowy,
środki czystości czy też środki
antystatyczne przeznaczone do winylowych
płyt długogrających.
Informacje dotyczące kolorów telewizora
WAŻNA INFORMACJA
Uwaga: Jeśli pozostawisz ten sam obraz
(klatka filmu, zdjęcie, itp.) wyświetlany na
telewizorze przez dłuższy czas, grozi to
trwałym uszkodzeniem ekranu telewizora.
Jest to szczególnie istotne w przypadku
projektorów.
Urządzenie może odtwarzać tylko
standardowe, okrągłe płyty. Korzystanie
z innych płyt (np. w kształcie karty, serca lub
gwiazdy, itp.) może spowodować usterkę.
Nie stosować płyt, które mają fabrycznie
przytwierdzone etykiety lub pierścienie.
Przenoszenie urządzenia
Przed przeniesieniem urządzenia należy
sprawdzić, czy nie znajduje się w nim płyta
oraz odłączyć przewód zasilający od gniazda.
24
Płyta nie włącza się od początku.
Wybrano opcję odtwarzania ze
wznawianiem.
W trybie zatrzymania naciśnij  (lub
CANCEL  na urządzeniu), aby
uruchomić odtwarzanie.
Wybrano opcję odtwarzania z programu.
W trybie zatrzymania naciśnij  (lub
CANCEL  na urządzeniu), aby
uruchomić odtwarzanie.
Wybrano opcję odtwarzania losowego.
W trybie zatrzymania naciśnij  (lub
CANCEL  na urządzeniu), aby
uruchomić odtwarzanie.
Obsługa
Możesz ustawić automatyczne wyłączanie
urządzenia po upływie żądanego czasu,
dzięki czemu możesz spokojnie usnąć,
słuchając muzyki.
Wskazówki
23
Dźwięk
Funkcja automatycznego
wyłączania
20
Środki ostrożności
Password Setup Page
 [Default]
Ustawienie [TV Type] nie jest zgodne
z typem telewizora.
Można przywrócić wartość domyślną opcji
[TV Type] w następujący sposób:
1. Naciśnij , aby wyjąć płytę.
2. Naciśnij
DISPLAY.
3. Naciśnij .
Opcja [TV Type] zostanie zresetowana.
2
5
Możesz ograniczyć odtwarzanie płyt DVD
z ograniczeniami wiekowymi. Niektóre sceny
mogą zostać zablokowane lub zastąpione
innymi.
Na ekranie telewizora pojawiają się
zniekształcenia kolorów.
Głośniki zestawu zawierają części
magnetyczne, więc mogą być przyczyną
zniekształceń. Jeśli na ekranie telewizora
pojawiają się zniekształcenia, sprawdź
następujące pozycje.
 Zamontuj głośniki co najmniej 0,3 m od
telewizora.
 Jeśli zniekształcenia ciągle występują,
wyłącz raz telewizor, a następnie włącz go
ponownie po 15-30 minutach.
 Odsuń głośniki od telewizora.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/
(lub FUNCTION na urządzeniu), aby
wybrać opcję „FM” lub „AM”.
4
 [Parental]
Możesz ustawić sygnał progresywny
przesyłany z gniazda COMPONENT VIDEO
OUT.
Domyślne ustawienie jest podkreślone.
[On]: Włącza tryb wyświetlania bez
przeplotu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
[Off]: Wyłącza tryb wyświetlania bez
przeplotu i włącza sygnał wideo w trybie
wyświetlania z przeplotem.
1
3
Możesz wybrać język menu płyty.
Mimo, że proporcje obrazu w opcji [TV
Display] na stronie [General Setup Page]
są ustawione prawidłowo, obraz nie
wypełnia całego ekranu.
Płyta zawiera stałe ustawienia proporcji.
Nie można włączyć zasilania.
Sprawdź, czy przewód zasilania jest
prawidłowo podłączony.
Możesz zaprogramować maksimum 20 stacji
FM i 10 stacji AM. Następnie możesz włączyć
te stacje, po prostu wybierając przypisane im
numery.
Użyteczne funkcje
Słuchanie zaprogramowanych
stacji radiowych
Ustawianie stacji radiowych
Naciskaj kilkakrotnie DSGX podczas
odtwarzania, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję DSGX (Dynamic Sound
Generator X-tra).
Domyślne ustawienie jest podkreślone.
„DSGX ON”: Zwiększa dynamikę
odtwarzanego dźwięku.
„DSGX OFF”: Wyłącza funkcję DSGX.
22
Obraz
Rozwiązywanie
problemów
Zwiększenie dynamiki
odtwarzanego dźwięku
 [Disc Menu]
 [Progressive]
21
Należy pamiętać, że odbiór na AM nie jest
możliwy w przypadku modelu europejskiego.
19
Preference Page
System zapamiętuje punkt, w którym została
ostatnio zatrzymana płyta i wznawia
odtwarzanie od tego punktu, gdy
w urządzeniu zostanie umieszczona ta sama
płyta.
[On]: System zapisuje punkty wznawiania
w pamięci.
[Off]: System nie zapisuje punktów
wznawiania w pamięci. Odtwarzanie
rozpoczyna się od punktu wznawiania tylko
w przypadku płyty obecnie znajdującej się
w urządzeniu.
Video Setup Page
 [OSD Lang] (Menu ekranowe)
Korzystanie z tunera
Naciskaj kilkakrotnie EQ podczas
odtwarzania, aż na wyświetlaczu pojawi
się wybrany tryb.
Domyślne ustawienie jest podkreślone.
„ROCK”: Wzmocnione niskie i wysokie
pasmo zapewniające wspaniałe filmowe
efekty i nastrój. Doskonałe do filmów akcji
i muzyki rockowej.
„JAZZ”: Wyraźne średnie i wysokie pasmo.
Odtwarza atmosferę klubu muzycznego
tak, że słyszysz muzyków tuż przed sobą,
jak na koncercie. Dobre do muzyki
jazzowej i ambitniejszego kina.
„CLASSIC”: Idealne do słuchania muzyki
klasycznej i oglądania koncertów na DVD.
„FLAT”: Czysty dźwięk bez żadnych
efektów.
Gdy pamięć punktów wznawiania zostanie
zapełniona, punkt wznawiania
najwcześniejszej płyty zostaje usunięty.
Naciśnij SETUP, aby wyłączyć menu.
Wybrana
Kategorie
kategoria
konfiguracji
Regulacja dźwięku
18
General Setup Page
2
Naciskaj kilkakrotnie TIME podczas
odtwarzania.
Po każdym naciśnięciu przycisku
wyświetlane informacje zmieniają się.
Wyświetlane informacje zmieniają się
w zależności od źródła odtwarzania.
Wybór trybów i ich kolejność zależą od
odtwarzanej płyty lub plików.
17
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/
(lub FUNCTION na urządzeniu), aby
wybrać opcję DVD/CD lub USB.
Możesz sprawdzić czas odtwarzania
i pozostały czas bieżącego tytułu, rozdziału
lub ścieżki. Możesz również sprawdzić czas
odtwarzania podczas odtwarzania plików
wideo.
Naciskaj kilkakrotnie REPEAT, aby
wybrać odpowiedni tryb odtwarzania.
Wybrany tryb pojawia się na wyświetlaczu.
„REP CHP”: Powtarzanie bieżącego
rozdziału.
„REP TIT”: Powtarzanie bieżącego tytułu.
„REP ALL”: Powtarzanie wszystkich
tytułów.
„REP TRA”: Powtarzanie bieżącej ścieżki.
„REP OFF”: Powrót do normalnego trybu
odtwarzania.
„SHUFFLE”: Odtwarzanie wszystkich
ścieżek/rozdziałów/plików tylko
jednokrotnie w losowej kolejności.
„SHUF REP”: Powtarzanie odtwarzania
losowego.
„FOLDER”: Odtwarzanie bieżącego
foldera.
„RANDOM”: Powtarzanie losowo
wybranego pliku z bieżącego foldera.
W tym trybie ten sam plik może być
odtwarzany więcej niż dwukrotnie.
„SINGLE”: Odtwarzanie bieżącego pliku.
„REP ONE”: Powtarzanie bieżącego pliku.
„REP FLD”: Powtarzanie bieżącego foldera.
Uwaga
Naciśnij i przytrzymaj SHIFT, a potem
naciśnij przyciski cyfr, aby przejść do
wybranego pliku.
1
Wyświetlanie informacji na
temat płyty/pliku
Specyfikacje
Sekcja odtwarzacza
System:
System odtwarzania płyt kompaktowych
i cyfrowych plików audio/wideo
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 1000 µW
Jednostka główna
Wzmacniacz
Moc wyjściowa (znamionowa):
20 W + 20 W (6 omów 1 kHz, 1% całk.
znieksz. harm.)
Ciagła moc wyjściowa śr. kw (odniesienia):
25 W + 25 W (6 omów 1 kHz, 10% całk.
znieksz. harm.)
*Jest to wartość mierzona z odległości
200 mm od powierzchni soczewki
obiektywu na bloku optycznym o
przesłonie 7 mm.
Reakcja na częstotliwość
DVD (PCM 48 kHz):20 Hz  20 kHz
(±1 dB)
CD: 20 Hz  20 kHz (±1 dB)
System kolorów wideo
Model europejski: PAL
Model w Ameryce Łacińskiej: NTSC
Wejścia
AUDIO IN (Gniazdo stereofoniczne 3,5 mm
minijack):
Napięcie 700 mV, impedancja
10 kiloomów
Wyjścia
VIDEO OUT:
Maks. poziom wyjściowy 1 Vp-p,
niezrównoważony, ujemna
synchronizacja, impedancja przy
obciążeniu 75 omów
COMPONENT VIDEO OUT
Y: 1 Vp-p, 75 omów
Pb: 0,7 Vp-p, 75 omów
Pr: 0,7 Vp-p, 75 omów
PHONES (gniazdo mini stereo):
Do przyłączenia słuchawek z impedancją
32 omy lub więcej
SPEAKERS:
Akceptuje impedancję 6 omów
Port
(USB): Typ A
Maksymalne natężenie: 5 V, 500 mA
Sekcja USB
Port
(USB):
Maksymalne natężenie: 5 V, 500 mA
Sekcja tunera
Stereo FM, tuner superheterodynowy
FM/AM
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia:
87,5 MHz  108,0 MHz (krok 50 kHz)
Antena: Antena przewodowa FM
Złącza antenowe:
75 omów niezrównoważone
Częstotliwość pośrednia:
10,7 MHz
26
27
28
30
31
32
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Ogólne
Zasilanie
Model meksykański:
120 V prądu zmiennego, 60 Hz
Model europejski:
220 V  240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
Inne modele:
110 V  120 V/220 V  240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz, przełącznik
napięcia
Pobór mocy: 25 W
Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB.) (bez
głośników):
Ok. 175 mm × 240 mm × 210 mm
Masa (bez głośników):
Ok. 2,4 kg
Liczba jednostek głównych: 1 szt.
29
Download PDF

advertising