Sony | CMT-GS10 | Sony CMT-GS10 Instrukcja obsługi

2-899-568-63(1)
Micro HI-FI
Component System
Instrukcja obsługi
PL
Informacja dla Klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i
bezpieczeństwa produktu jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W
sprawach związanych z serwisem lub gwarancją, należy
korzystać z adresów podanych w osobnych dokumentach
dotyczących serwisu lub gwarancji.
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
CMT-GS10
© 2007 Sony Corporation
Printed in China
Nie dotyczy klientów w USA i
Kanadzie
OSTRZEŻENIE
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest jako
PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Niniejsze
oznaczenie znajduje się z
tyłu obudowy.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, chroń ten aparat przed
deszczem i wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami
itp. Nie stawiaj także zapalonych świec na aparacie.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie
stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich
jak wazony.
Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazda
ściennego. W wypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy
natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda
ściennego.
Dotyczy tylko modelu
europejskiego
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w słuchawkach
może być przyczyną pogorszenia słuchu.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Podstawowe operacje
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt, które są wyprodukowane zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich.
Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą być nieodtwarzalne
przez ten produkt.
Regulowanie dźwięku
Słuchanie radia
Aby nastawić głośność
1 Wybierz „FM” lub „AM”.
Naciśnij VOLUME +/ na pilocie (lub przekręć
regulator VOLUME na urządzeniu) .
Aby
Generować bardziej
dynamiczny dźwięk (Dynamic
Sound Generator X-tra)
Nastawić efekt dźwiękowy
Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w
MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego sterowania
Naciśnij
DSGX  na
urządzeniu.
Naciśnij CD na pilocie (lub kilkakrotnie FUNCTION
na pilocie) .
2 Włóż płytę.
Naciśnij  (otwieranie/zamykanie)  na urządzeniu
i umieść płytę na tacy płyty, stroną z etykietą
skierowaną do góry.
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną
zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie
oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest
zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.
Aby zamknąć tacę płyty, naciśnij  (otwieranie/
zamykanie)  na urządzeniu.
Nie zamykaj tacy płyty siłą, naciskając palcami,
ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (odtwarzanie) (lub CD 
(odtwarzanie/pauza) na urządzeniu) .
Przed używaniem systemu
Przesuń i zdejmij pokrywę komory baterii  i włóż
dwie baterie R6 (rozmiar AA) (w wyposażeniu), stroną
 najpierw, zgodnie z układem biegunów pokazanym
poniżej.
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać folder na
płycie MP3
Wybrać ścieżkę lub
plik
Znaleźć określone
miejsce na ścieżce
lub pliku
Wybrać odtwarzanie
ciągłe
Antena przewodowa FM
(Rozciągnij ją poziomo.)
Naciśnij
 (pauza) na pilocie (lub CD
 na urządzeniu) . Aby
wrócić do odtwarzania, naciśnij
ten przycisk ponownie.
 (stop) .
+/ .
/ (wstecz/do przodu)
na pilocie (/ na
urządzeniu) .
Naciśnij i przytrzymaj /
(przejście do tyłu/do przodu) 
podczas odtwarzania i zwolnij
przycisk w żądanym punkcie.
Kilkakrotnie REPEAT  na
pilocie, aż pojawi się „REP” lub
„REP1”.
Zmiana trybu odtwarzania
Uwagi o używaniu pilota
Anteny
Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których jest dobry
odbiór i wtedy ustaw antenę.
Umieść anteny z daleka od kabli głośnikowych
i przewodu sieciowego, aby uniknąć
przechwytywania szumów.
Przy normalnym używaniu baterie powinny wystarczyć na około
sześć miesięcy.
Nie używaj starej baterii z nową, ani nie używaj razem baterii
różnych rodzajów.
Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie,
aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z baterii i
korozji.
Nastawianie zegara
1 Włącz system.
Naciśnij  (włączanie/stan gotowości) .
2 Wybierz tryb nastawiania zegara.
Jednokolorowy (Czerwony/)
Lewy głośnik
Jednokolorowy (Czarny/)
Prawy głośnik
Podkładki głośnikowe
Przymocuj załączone podkładki głośnikowe na spodzie
głośników, aby zapobiec ślizganiu się.
Naciśnij CLOCK/TIMER SET  na pilocie. Jeżeli
na wyświetleniu ukaże się aktualny tryb, naciśnij
kilkakrotnie /  na pilocie aby wybrać
„CLOCK”, po czym naciśnij ENTER  na pilocie.
3 Nastaw czas.
Naciśnij kilkakrotnie /  na pilocie aby
nastawić godzinę, po czym naciśnij ENTER  na
pilocie. Wykonaj tę samą procedurę aby nastawić
minuty.
Nastawienia zegara zostaną stracone gdy odłączysz
przewód sieciowy lub gdy nastąpi awaria sieci
elektrycznej.
Aby wyświetlić zegar gdy system jest wyłączony,
naciśnij DISPLAY . Zegar jest wyświetlany przez
około 8 sekund.
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE , gdy odtwarzacz
jest zatrzymany. Można wybrać normalne odtwarzanie
(„ ” dla wszystkich plików MP3 w folderze na płycie),
odtwarzanie losowe („SHUF” lub „
SHUF*”), lub
odtwarzanie programu („PGM”).
*Gdy odtwarzasz płytę CD-DA, odtwarzanie
(SHUF) wykonuje
takie same operacje jak normalne odtwarzanie (losowe).
Uwagi o odtwarzaniu ciągłym
Naciśnij  (stop) .
Strojenie stacji o słabym sygnale
Jeśli nie pojawi się „TUNED” i przeszukiwanie się nie
zatrzyma, naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aby
pojawiło się „MANUAL”, oraz naciśnij kilkakrotnie +/
na pilocie (lub TUNING + albo  na urządzeniu)  aby
nastroić żądaną stację.
Naciśnij następujące przyciski (lub kilkakrotnie naciśnij
FUNCTION  na pilocie).
Aby wybrać
CD
Tuner
Komponent (podłączony przy
użyciu kabla audio)
Naciśnij
CD  na pilocie.
TUNER/BAND .
AUDIO IN .
Zmiana wyświetlenia
Aby
Zmienić
informacje na
wyświetleniu1)
Sprawdzić czas,
gdy system jest
wyłączony
Naciśnij
DISPLAY  kilkakrotnie gdy
system jest włączony.
DISPLAY  gdy system
jest wyłączony2). Zegar jest
wyświetlony przez 8 sekund.
1)
Na przykład możesz zobaczyć informacje o płycie CD/MP3, takie
jak numer ścieżki lub pliku lub nazwa foldera podczas normalnego
odtwarzania, lub całkowity czas odtwarzania, gdy odtwarzacz jest
zatrzymany.
2)
Wskaźnik STANDBY  na urządzeniu zapali się, gdy system jest
wyłączony.
Uwagi o informacjach na wyświetlaczu
Poniższe informacje nie są wyświetlane:
całkowity czas odtwarzania dla płyty CD-DA, zależnie od trybu
odtwarzania.
całkowity czas odtwarzania dla płyty MP3.
pozostały czas odtwarzania ścieżki i pliku MP3.
Następujące informacje nie są prawidłowo wyświetlane:
wykorzystany czas odtwarzania pliku MP3 zakodowanego przy
użyciu VBR (zmienna prędkość bitów).
nazwy folderów i plików, które nie są zgodne ze standardem
ISO9660 Level 1, Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.
Następujące informacje są wyświetlane:
informacje znaczników ID3 dla plików MP3, gdy używane są
znaczniki ID3 wersji 1 i wersji 2.
do 30 znaków informacji znacznika ID3, złożonej z drukowanych
liter (od A do Z), cyfr (od 0 do 9) i symboli (‘< > * + ,  / @ [ \ ]
_).
Znaki mogą nie wyświetlać się prawidłowo, czyli zgodnie z ich
kodowaniem.
Używanie opcjonalnych
komponentów audio
Wszystkie ścieżki lub pliki na płycie są odtwarzane w sposób ciągły
do pięciu razy.
„REP1” wskazuje, że pojedyncza ścieżka lub plik są powtarzane
dopóki nie zatrzymasz.
Aby podłączyć opcjonalne słuchawki
Uwagi o odtwarzaniu płyt MP3
Aby podłączyć opcjonalny komponent
Nie zapisuj innych rodzajów ścieżek, plików lub niepotrzebnych
folderów na płycie, która zawiera pliki MP3.
Foldery, które nie zawierają plików MP3 są pomijane.
Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności, w której zostały nagrane na
płycie.
System może odtwarzać tylko pliki MP3, które mają rozszerzenie
„.MP3”.
Jeżeli na płycie są pliki, które mają rozszerzenie pliku „.MP3”, ale
które nie są plikami MP3, urządzenie może wygenerować szumy lub
może działać wadliwie.
Maksymalna liczba:
folderów wynosi 150 (włączając folder główny).
plików MP3 wynosi 255.
plików MP3 i folderów, które może zawierać pojedyncza płyta
wynosi 300.
poziomów folderów (struktura drzewa plików) wynosi 8.
Kompatybilność ze wszystkimi programami do kodowania/zapisu
MP3, urządzeniami nagrywającymi oraz nośnikami służącymi
do nagrywania nie może być gwarantowana. Niekompatybilne
płyty MP3 mogą generować szumy lub przerywane audio lub nie
odtwarzać w ogóle.
Uwagi o odtwarzaniu płyt wielosesyjnych
Wybieranie źródła muzycznego
Gniazdko ścienne
Aby zatrzymać automatyczne przeszukiwanie
Naciśnij kilkakrotnie FM MODE  na pilocie, aż pojawi
się „MONO”, aby wyłączyć odbiór stereofoniczny.
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Prawidłowe podłączenia systemu
Dla modeli z przełącznikiem napięcia, nastaw
VOLTAGE SELECTOR na napięcie w lokalnej sieci
elektrycznej.
Podłącz przewód sieciowy do gniazdka ściennego.
Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka ściennego,
odłącz dostarczony adapter wtyczki (tylko dla
modeli wyposażonych w adapter).
Naciśnij +/ na pilocie (lub TUNING + albo 
na urządzeniu) . Przeszukiwanie zatrzyma się
automatycznie, gdy stacja zostanie nastrojona, po
czym pojawi się „TUNED” i „STEREO” (tylko dla
programów stereofonicznych).
Redukcja szumów statycznych podczas odbioru
słabej stacji stereofonicznej FM
Aby korzystać z pilota
Zasilanie
3 Nastaw na żądaną stację.
EQ .
1 Wybierz funkcję CD.
Nie narażaj akumulatora na oddziaływanie nadmiernie
wysokiej temperatury, której źródłem jest światło
słoneczne, ogień itp.
Włóż tylko obnażony
odcinek przewodu.
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż pojawi
się „AUTO”.
Odtwarzanie płyty CD/MP3
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej
jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Głośniki
2 Wybierz tryb strojenia.
Aby dodać efekt dźwiękowy
Aby
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Antena pętlowa AM
Naciśnij kilkakrotnie TUNER/BAND .
Jeżeli płyta zaczyna się sesją CD-DA (lub MP3), zostaje rozpoznana
jako płyta CD-DA (lub MP3) i inne sesje nie zostają odtworzone.
Płyta o mieszanym formacie CD zostaje rozpoznana jako płyta CDDA (audio).
Podłącz słuchawki do gniazda PHONES  na
urządzeniu.
Podłącz dodatkowe komponenty źródła dźwięku do
gniazdka AUDIO IN  na urządzeniu przy pomocy
analogowego kabla audio (brak w wyposażeniu).
Zmniejsz głośność systemu i następnie wybierz funkcję
AUDIO IN.
Inne operacje
Usuwanie problemów
Tworzenie własnego programu CD
Używanie programatorów
(Odtwarzanie Programu)
System posiada dwie funkcje programatora. Jeżeli użyjesz
obu programatorów, Programator Nocny będzie miał
pierwszeństwo.
1 Naciśnij CD  aby wybrać funkcję CD.
2 Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE , aż pojawi się
„PGM”, podczas gdy odtwarzacz jest zatrzymany.
3 Naciśnij kilkakrotnie / (lub / na
urządzeniu) , aż pojawi się numer żądanej ścieżki
lub żądanego pliku.
Gdy programujesz pliki MP3, naciśnij kilkakrotnie
+/ , aby wybrać żądany folder, a następnie
wybierz żądany plik.
Wybrany numer ścieżki lub pliku
Programator Nocny:
Możesz zasnąć przy muzyce. Funkcja ta działa nawet gdy
zegar nie jest nastawiony.
Naciśnij kilkakrotnie SLEEP . Gdy wybierzesz
„AUTO”, system wyłączy się automatycznie po
skończeniu odtwarzania płyty lub po upływie 100 minut.
Programator Odtwarzania:
Możesz obudzić się o nastawionej godzinie przy
dźwiękach muzyki z CD lub z tunera.
Aby sterować Programatorem Odtwarzania, użyj
przycisków na pilocie. Pamiętaj, aby zegar był nastawiony.
1 Przygotuj źródło dźwięku.
4 Naciśnij ENTER  aby dodać ścieżkę lub plik do
programu.
5 Powtórz kroki od 3 do 4 aby zaprogramować
dodatkowe ścieżki lub pliki, maksymalnie 15 ścieżek
lub plików.
6 Aby odtworzyć swój program złożony ze ścieżek lub
plików, naciśnij  (lub CD  na urządzeniu) .
Program pozostaje dostępny dopóki nie otworzysz
tacy płyty. Aby ponownie odtworzyć ten sam program,
wybierz funkcję CD i naciśnij  (lub CD  na
urządzeniu) .
Aby anulować odtwarzanie programu
Gdy odtwarzacz jest zatrzymany, kilkakrotnie naciśnij
PLAY MODE , aż zniknie „PGM”.
Aby skasować ostatnią ścieżkę lub plik w
programie
Naciśnij CLEAR  w pilocie, kiedy odtwarzacz jest
wyłączony.
Przygotuj źródło dźwięku, po czym naciśnij VOLUME
+/  aby wyregulować głośność.
Aby zacząć od określonej ścieżki CD lub pliku MP3,
wykonaj własny program CD.
2 Naciśnij CLOCK/TIMER SET .
3 Naciśnij kilkakrotnie /  aby wybrać
„PLAY”, po czym naciśnij ENTER .
Pojawi się „ON TIME”, a wskazanie godziny zacznie
migać.
4 Nastaw czas rozpoczęcia odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie /  aby nastawić
godzinę, po czym naciśnij ENTER .
Wskazanie minut zacznie migać. Użyj powyższej
procedury do nastawienia minut.
5 Wykonaj tę samą procedurę jak w kroku 4 aby
nastawić czas zatrzymania odtwarzania.
6 Wybierz źródło dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie /  aż pojawi się
żądane źródło dźwięku, po czym naciśnij ENTER .
Wyświetlacz pokazuje nastawienia programatora.
Aby zobaczyć informacje o programie, takie jak
liczba ścieżek w programie.
7 Naciśnij   aby wyłączyć system.
Programowanie stacji radiowych
Aby ponownie uruchomić lub sprawdzić
programator
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY .
Możesz zaprogramować swoje ulubione stacje radiowe
i nastawiać je natychmiast, wybierając odpowiedni
przycisk pamięci.
Aby zaprogramować stacje, użyj przycisków na pilocie.
1 Nastaw na żądaną stację (zobacz „Słuchanie radia”).
2 Naciśnij TUNER MEMORY .
Numer pamięci
Jeżeli o zaprogramowanej godzinie system będzie
włączony, Programator Odtwarzania nie zacznie
odtwarzania.
Naciśnij CLOCK/TIMER SELECT , naciśnij
kilkakrotnie / , aż pojawi się „PLAY”, po
czym naciśnij ENTER .
Aby anulować programator
Powtórz tę samą procedurę, co powyżej, aż pojawi się
„OFF”, po czym naciśnij ENTER .
Aby zmienić nastawienie
Zacznij z powrotem od kroku 1.
Wskazówka
3 Naciśnij kilkakrotnie +/ (albo TUNING + lub  na
urządzeniu) , aby wybrać żądany numer pamięci.
Jeżeli do wybranego numeru pamięci jest już
przypisana inna stacja, zostanie ona zastąpiona przez
nową stację.
4 Naciśnij ENTER .
5 Powtórz kroki od 1 do 4 aby zapisać inne stacje.
Możesz zaprogramować do 20 stacji FM i do 10 stacji
AM. Zaprogramowane stacje są utrzymywane w
pamięci przez około pół dnia gdy odłączysz przewód
sieciowy lub gdy nastąpi awaria sieci elektrycznej.
6 Aby przywołać zaprogramowaną stację radiową,
naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE  aż pojawi się
„PRESET”, po czym naciśnij kilkakrotnie +/ (albo
TUNING + lub  na urządzeniu) , aby wybrać
żądany numer pamięci.
Nastawienie Programatora Odtwarzania pozostaje tak długo, dopóki
nie zostanie ręcznie anulowane.
1 Upewnij się, że przewód sieciowy i kable głośnikowe
są prawidłowo i solidnie podłączone.
2 Poszukaj problemu na liście poniżej i podejmij
wskazane środki zaradcze.
Jeżeli problem nie znika, skontaktuj się z najbliższym
dealerem Sony.
Jeżeli miga wskaźnik STANDBY
Natychmiast odłącz przewód sieciowy i sprawdź
następujące pozycje.
Jeżeli system posiada przełącznik napięcia, czy jest
on nastawiony na prawidłowe napięcie?
Po tym, jak wskaźnik STANDBY  na urządzeniu
przestanie migać, podłącz ponownie kabel zasilania i
włącz zestaw. Jeżeli problem nie znika, skontaktuj się z
najbliższym dealerem Sony.
Ogólne
System nagle wyłącza się podczas pracy.
Czy nastąpiło krótkie spięcie kabli + i  głośników?
Sprawdź, czy kable głośnikowe są prawidłowo
podłączone.
Brak jest dźwięku.
Czy nastąpiło krótkie spięcie kabli + i  głośników?
Podłącz tylko dostarczone w zestawie głośniki.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
Dźwięk dobiega z jednego głośnika
lub głośność prawego i lewego nie są
zbalansowane.
Umieść głośniki tak symetrycznie, jak to możliwe.
Podłącz tylko dostarczone w zestawie głośniki.
Duży przydźwięk lub szumy.
Odsuń system od źródeł zakłóceń.
Podłącz system do innego gniazdka ściennego.
Załóż filtr zakłóceń (dostępny osobno) na przewód
sieciowy.
Pilot nie działa.
Usuń przeszkody między pilotem i czujnikiem pilota
 na urządzeniu, oraz umieść urządzenie z dala od
źródeł światła jarzeniowego.
Skieruj pilota w stronę czujnika systemu.
Umieść pilota bliżej systemu.
Odtwarzacz CD/MP3
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
Wytrzyj płytę, aby była czysta i włóż ponownie.
Umieść system w miejscu znajdującym się z dala od
wibracji (na przykład na stabilnej podstawce).
Odsuń głośniki od systemu lub umieść je na
oddzielnych podstawkach. Przy dużej głośności drgania
głośników mogą powodować przeskakiwanie dźwięku.
Odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszej
ścieżki.
Powróć do trybu normalnego odtwarzania, naciskając
kilkakrotnie PLAY MODE , aż zniknie zarówno
„PGM”, jak i „SHUF”.
Zaczynanie odtwarzania zabiera więcej czasu niż
zwykle.
Aby poprawić odbiór tunera
Wyłącz odtwarzacz CD używając funkcji zarządzania
energią CD. Energia CD jest domyślnie włączona.
1
Naciśnij CD (lub kilkakrotnie FUNCTION) , aby
wybrać funkcję CD.
2 Naciśnij   aby wyłączyć system.
3 Gdy „STANDBY” przestanie migać, naciśnij DISPLAY
 aby wyświetlić zegar, po czym naciśnij  ,
jednocześnie wciskając   na urządzeniu.
Pojawi się „CD POWER OFF”. Gdy energia
odtwarzacza CD jest wyłączona, czas dostępu do płyty
wydłuża się. Aby włączyć energię odtwarzacza CD,
powtórz tę procedurę, aż pojawi się „CD POWER
ON”.
Aby zresetować system do nastawień
fabrycznych
Jeżeli system nadal nie działa prawidłowo, przywróć
system do nastawień fabrycznych.
Użyj przycisków na urządzeniu do zresetowania systemu
do domyśnych, fabrycznych nastawień.
1 Odłącz i podłącz z powrotem przewód sieciowy, po
czym włącz system.
2 Naciśnij jednocześnie  , DSGX , i  .
Wszystkie nastawienia skonfigurowane przez
użytkownika, takie jak zaprogramowane stacje
radiowe, programator i zegar zostaną usunięte.
Komunikaty
COMPLETE : Zaprogramowana operacja zakończyła się
normalnie.
FULL : Próbowano zaprogramować więcej niż 15 ścieżek
lub plików (kroków).
NO DISC : W odtwarzaczu nie ma płyty lub włożona
płyta nie może być odtwarzana.
NO STEP : Wszystkie zaprogramowane ścieżki zostały
skasowane.
OVER : Płyta doszła do końca w trakcie naciskania 
 podczas odtwarzania lub pauzy.
PUSH SELECT : Podczas pracy programatora próbowano
nastawić zegar lub programator.
PUSH STOP : Naciśnięte zostało PLAY MODE 
podczas odtwarzania.
READING : System czyta informacje płyty. Niektóre
przyciski nie są dostępne.
SET CLOCK : Próbowano wybrać programator przy
braku nastawienia zegara.
SET TIMER : Próbowano wybrać programator przy braku
nastawienia Programatora Odtwarzania.
TIME NG : Nastawiony czas rozpoczęcia i zakończenia
pracy Programatora Odtwarzania są takie same.
Przykłady wyświetlenia
Wyświetlenie
oznacza
2 (dwa)
5 (pięć)
6 (sześć)
8 (osiem)
0 (zero)
A
Następujące płyty potrzebują więcej czasu, aby zacząć
odtwarzanie.
płyta nagrana ze skomplikowaną strukturą drzewa.
płyta nagrana w trybie wielosesyjnym.
płyta, która nie została sfinalizowana (płyta, do której
mogą zostać dodane dane).
płyta z wieloma folderami.
B
Taca płyty nie otwiera się i pojawiło się
„LOCKED”.
M
Skontaktuj się z dealerem Sony lub z lokalnym,
autoryzowanym serwisem Sony.
Tuner
Duży przydźwięk lub szumy, lub nie można
odbierać stacji. („TUNED” lub „STEREO” miga na
wyświetlaczu.)
Podłącz prawidłowo antenę.
Znajdź miejsce i kierunek zapewniające dobry odbiór,
po czym ponownie ustaw antenę.
Umieść antenę z daleka od kabli głośnikowych i
przewodu sieciowego, aby uniknąć przechwytywania
szumów.
Wyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się w
pobliżu.
Aby zmienić interwał strojenia AM
Interwał strojenia AM jest fabrycznie zaprogramowany
na 9 kHz lub 10 kHz (dla niektórych obszarów: ta funkcja
jest niedostępna w modelach europejskich i rosyjskich).
Do zmiany interwału strojenia AM służą przyciski na
urządzeniu.
1 Nastrój dowolną stację AM, po czym wyłącz system.
2 Naciśnij DISPLAY , aby wyświetlić zegar.
3 Wciskając TUNING + , naciśnij  .
Wszystkie zaprogramowane stacje AM zostają
skasowane. Aby zresetować interwał do nastawienia
fabrycznego, powtórz tę procedurę.
D
G
H
K
O
Q
R
S
Z
|
”
$
%
,
.
?
@
^
Zalecenia eksploatacyjne
Płyty, które ten system MOŻE odtwarzać
Audio CD
CD-R/CD-RW (pliki danych audio/MP3)
Płyty, których ten system NIE MOŻE odtwarzać
CD-ROM
CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie muzycznej
CD lub w formacie MP3 zgodnym z ISO9660 Level
1/Level 2, Joliet lub wielosesyjnym
CD-R/CD-RW nagrane w formacie wieloseryjnym, nie
zakończone „zamknięciem sesji”
CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania, CD-R/
CD-RW, które są porysowane lub zabrudzone, albo
CD-R/CD-RW nagrane przy użyciu niekompatybilnej
nagrywarki
CD-R/CD-RW, które zostały nieprawidłowo
sfinalizowane
Płyty zawierające pliki inne niż pliki MPEG 1 Audio
Layer-3 (pliki MP3)
Płyty o niestandardowych kształtach (na przykład
serce, kwadrat, gwiazda)
Płyty, na których jest taśma klejąca, z przyklejonym
papierem lub nalepką
Płyty z wypożyczalni lub używane, z przyklejoną
nalepką, wokół której są pozostałości kleju
Płyty z etykietami drukowanymi tuszem, który klei się
w dotyku
Uwagi o płytach
Przed odtwarzaniem wytrzyj płytę ściereczką, w
kierunku od środka ku brzegom.
Nie czyść płyt rozpuszczalnikami, takimi jak
rozcieńczalnik benzynowy, ani dostępnymi w
handlu środkami czyszczącymi lub aerozolami
antystatycznymi, przeznaczonymi dla winylowych płyt
długogrających.
Nie kładź płyt w miejscach nasłonecznionych, w
pobliżu źródeł ciepła takich jak przewody grzejne, a
także nie zostawiaj w samochodzie zaparkowanym na
słońcu.
O bezpieczeństwie
Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu dopóki
jest podłączone do gniazdka ściennego, nawet jeżeli
samo urządzenie zostało wyłączone.
Jeżeli system nie będzie używany przez dłuższy
czas, odłącz zupełnie przewód sieciowy od gniazdka
ściennego (od sieci). Gdy odłączasz urządzenie od sieci,
zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam
przewód.
Jeżeli jakiś przedmiot lub płyn dostaną się do środka
systemu, odłącz system od sieci i przed ponownym
użyciem zwróć się o sprawdzenie systemu do
autoryzowanego personelu.
Przewód sieciowy może być wymieniony tylko w
autoryzowanym serwisie.
O wyborze miejsca
Nie stawiaj systemu w pozycji przechylonej, ani w
miejscach bardzo gorących, zimnych, zakurzonych,
brudnych, wilgotnych, nieposiadających dostatecznej
wentylacji, poddawanych wibracjom, nasłonecznionych
lub silnie naświetlonych.
Uważaj gdy stawiasz urządzenie lub głośniki na
powierzchniach pokrytych specjalnymi środkami (na
przykład woskiem, olejem, pastą), ponieważ może dojść
do wystąpienia plam lub odbarwienia.
Jeżeli system zostaje przeniesiony bezpośrednio
z zimnego miejsca w ciepłe, lub jeżeli zostaje
umieszczony w bardzo wilgotnym pokoju, wilgoć może
się skroplić na soczewce wewnątrz odtwarzacza CD,
powodując nieprawidłowe działanie systemu. W takiej
sytuacji wyjmij płytę i zostaw system włączony przez
około godzinę, aby wilgoć wyparowała.
O nagrzewaniu się
Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest
normalne i nie jest powodem do niepokoju.
Jeżeli system jest używany w sposób ciągły z dużą
głośnością, nie dotykaj obudowy, ponieważ może być
gorąca.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
O systemie głośników
Ten zespół głośników nie jest magnetycznie ekranowany,
więc obraz na pobliskich odbiornikach TV może zostać
magnetycznie zniekształcony. W takiej sytuacji wyłącz
TV, poczekaj od 15 do 30 minut i włącz z powrotem.
Jeżeli nie przyniesie to poprawy, przesuń głośniki z dala
od TV.
Czyszczenie obudowy
Czyść system miękką ściereczką lekko zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie używaj ostrych
myjek, proszku do szorowania ani rozpuszczalników
takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.
Dane techniczne
Urządzenie główne
Sekcja wzmacniacza
Model kanadyjski:
Ciągła moc wyjściowa śr. kw (odniesienia): 50 + 50 W (6 omów przy 1 kHz,
10% całk. znieksz. harm.)
Modele europejskie i rosyjskie:
Moc wyjściowa DIN (znamionowa): 45 + 45 W (6 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw (odniesienia): 50 + 50 W (6 omów przy 1 kHz,
10% całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna (odniesienia): 75 + 75 W
Inne modele:
Następujące mierzone dla 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz (model
australijski), 220 V prądu zmiennego, 60 Hz (model koreański), 220 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz (model argentyński), 127 V prądu zmiennego, 60 Hz
(model meksykański), 120 lub 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz (inne
modele)
Moc wyjściowa DIN (znamionowa): 45 + 45 W (6 omów przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa śr. kw (odniesienia): 50 + 50 W (6 omów przy 1 kHz,
10% całk. znieksz. harm.)
Wejścia
AUDIO IN (gniazdo stereo mini): Czułość 775 mV, impedancja 22 kiloomy
Wyjścia
PHONES (gniazdo stereo mini): Akceptuje słuchawki o impedancji 8 omów
lub wyższej
SPEAKER: Akceptuje impedancję 6 omów
Sekcja odtwarzacza CD
System: System płyty kompaktowej i cyfrowego audio
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 44,6 µW
*Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm od powierzchni soczewki
obiektywu na bloku optycznym o przesłonie 7 mm.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz  20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: Ponad 90 dB
Zakres dynamiki: Ponad 90 dB
Sekcja tunera
Stereo FM, tuner superheterodynowy FM/AM
Antena:
Antena przewodowa FM
Antena pętlowa AM
Sekcja tunera FM:
Zakres strojenia
Model kanadyjski: 87,5  108,0 MHz (odstęp 100 kHz)
Inne modele: 87,5  108,0 MHz (odstęp 50 kHz)
Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz
Sekcja tunera AM:
Zakres strojenia
Model kanadyjski: 530  1 710 kHz (interwał strojenia 10 kHz)
531  1 710 kHz (interwał strojenia 9 kHz)
Modele europejskie i rosyjskie: 531  1 602 kHz (interwał strojenia 9 kHz)
Inne modele: 530  1 710 kHz (interwał strojenia 10 kHz)
531  1 602 kHz (interwał strojenia 9 kHz)
Częstotliwość pośrednia: 450 kHz
Głośnik
System głośników: Pełnozakresowy, 12 cm śr., typ stożkowy
Nominalna impedancja: 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.): Około 160 × 246 × 211 mm
Masa: Około 1,9 kg netto na głośnik
Ogólne
Zasilanie:
Model kanadyjski: 120 V prądu zmiennego, 60 Hz
Modele europejskie i rosyjskie: 230 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Model australijski: 230  240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Model koreański: 220 V prądu zmiennego, 60 Hz
Model argentyński: 220 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Model meksykański: 127 V prądu zmiennego, 60 Hz
Inne modele: 120, 220 lub 230  240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz,
Nastawiane przełącznikiem napięcia
Pobór mocy:
Model kanadyjski: 100 W
Model europejski: 110 W
Inne modele: 110 W
Wymiary (szer./wys./głęb.) (bez głośników): Około 170 × 246 × 307,5 mm
Masa (bez głośników): Około 4,0 kg
Dostarczone akcesoria: Pilot zdalnego sterowania (1)/Antena przewodowa FM/
antena pętlowa AM (1)/Baterie R6 (rozmiar AA) (2)/Podkładki głośników (8)
Konstrukcja i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia.
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
W niektórych płytkach obwodów drukowanych
używane są bezhalogenowe środki zmniejszające
palność.
W obudowach używane są bezhalogenowe środki
zmniejszające palność.
Download PDF

advertising