Sony | CMT-CX5iP | Sony CMT-CX5iP CMT-CX5iP Wall mountable Hi-Fi sound system Instrukcja obsługi

4-278-003-72 (1)
Położenie elementów sterowania
Kroki wstępne
Operacje
Urządzenie (widok z góry)
PL
Odtwarzanie płyty CD/MP3
 Antena FM
Ustal miejsce i kierunek, w których jest dobry odbiór i
wtedy ustaw antenę.
Umieść anteny z dala od przewodów głośnikowych i
przewodu sieciowego, aby uniknąć przechwytywania
szumów.
Micro HI-FI
Component System
 Głośniki
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
2 Włóż płytę.
Wsuń płytę w szczelinę na płyty, etykietą skierowaną
do góry.
Wsuń płytę etykietą
skierowaną do
przodu.
 Zasilanie
1 Podłącz przewód sieciowy do zasilacza sieciowego.
2 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia, a następnie
Urządzenie (widok z przodu)
©2011 Sony Corporation
 Antena przewodowa FM (rozciągnij
ją poziomo).
 Przewód głośnikowy (prawy)
 Przewód głośnikowy (lewy)
 Do zasilacza sieciowego
Printed in China
CMT-CX5iP
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego sterowania
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami
itp. Nie stawiaj także na aparacie źródeł nieosłoniętego
ognia, na przykład zapalonych świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie
narażaj tego aparatu na zamoczenie lub ochlapanie i nie
stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich
jak wazony.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej
jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do
łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz
jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia,
natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania.
Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym znajdują
się baterie na oddziaływanie nadmiernie wysokiej
temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień
itp.
Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu dopóki
jest podłączone do gniazdka ściennego, nawet jeżeli samo
urządzenie jest wyłączone.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
urządzenia głównego.
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć obrażeń, urządzenie należy bezpiecznie
przymocować do ściany, zgodnie z instrukcją montażu.
OSTRZEŻENIE
Używanie instrumentów optycznych do tego urządzenia
jest niebezpieczne dla oczu.
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest jako
PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. To oznaczenie
znajduje się na spodzie
urządzenia głównego.
Urządzenie jest wyposażone w trzy dławiki ferrytowe dla
przewodów głośnikowych i przewodu sieciowego.
Dławików ferrytowych nie należy zdejmować.
W przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia
elektromagnetyczne.
Uwaga przeznaczona dla klientów:
poniższe informacje dotyczą tylko sprzętu
znajdującego się w sprzedaży w krajach
stosujących dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa
58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w
osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych,
lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
Lewy głośnik
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że
bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany
w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane,
jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się
z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji
obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu
zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Używanie urządzenia iPod/iPhone
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Produkt jest przeznaczony do odtwarzania płyt
wyprodukowanych zgodnie ze standardem Compact
Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze standardem
CD i mogą nie być odtwarzane przez ten produkt.
Tył
F
XM
XL
XK
XI
Numer adaptera dokującego znajduje się na jego spodzie.
W przypadku modeli iPod, użyj adaptera dokującego
dostarczonego z urządzeniem iPod lub kup kompatybilny
adapter dokujący w firmie Apple Inc.
Adapter dokujący
RL
RM
X
Ustawianie zegara
1 Naciśnij  , aby włączyć zestaw.
2 Naciśnij TIMER MENU , aby wybrać tryb
ustawiania zegara.
: iPhone
: iPhone 3G i iPhone 3GS
: iPhone 4
3
Jeśli miga „PLAY SET?”, naciśnij kilkakrotnie /
, aby wybrać „CLOCK SET?”, po czym naciśnij
(zatwierdź) .
Naciśnij kilkakrotnie / , aby ustawić godzinę,
po czym naciśnij
(zatwierdź) .
4 Wykonaj tę samą procedurę, aby ustawić minuty.
Uwaga
Ustawienia zegara zostaną skasowane, gdy odłączysz przewód
sieciowy lub gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu.
Aby wyświetlić zegar, gdy zestaw jest
wyłączony
Naciśnij DISPLAY . Zegar jest wyświetlany przez
około 8 sekund.
XB
XT
XE
XH
XG
Podczas ustawiania zegara zestaw przechodzi w tryb
oszczędzania energii i pokaz zostaje wyłączony.
O adapterach dokujących dla modeli iPhone
Pilot
Gniazdo
iPod/iPhone
Instalacja
2 Przygotuj wkręty (brak w wyposażeniu)
Mocowanie podstawki do zestawu
odpowiednie do otworów z tyłu urządzenia i
głośników. Patrz ilustracje poniżej.
Zaczepy
4 Zawieś zestaw na wkrętach.
Dopasuj otwory z tyłu zestawu do wkrętów, po czym
zawieś zestaw na 4 wkrętach.
4,6 mm
10 mm
Podstawka
Objaśnienia w niniejszej instrukcji obsługi dotyczą
przede wszystkim obsługi przy użyciu pilota, choć taką
samą obsługę umożliwiają przyciski na urządzeniu o
takich samych lub podobnych nazwach.
Otwory z tyłu urządzenia i
głośników
Zaczepy
Aby korzystać z pilota
Przesuń i zdejmij pokrywę komory baterii, po czym włóż
dwie baterie R6 (rozmiar AA) (brak w wyposażeniu),
stroną  najpierw, zgodnie z układem biegunów
pokazanym poniżej.
wystawać ze ściany 3-4 mm.
Zamocuj zestaw na pionowej i płaskiej, wzmocnionej
powierzchni ściany.
190 mm
Zaczepy
1 Umieść zaczepy podstawki w szczelinie w
urządzeniu.
2 Przytrzymując spód podstawki, umieść zaczepy
podstawki w szczelinie w urządzeniu.
Uwagi o używaniu pilota
 Przy normalnym używaniu, baterie powinny wystarczyć na około
6 miesięcy.
 Nie używaj starych baterii z nowymi, ani nie używaj razem baterii
różnych rodzajów.
 Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie,
aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z baterii i
korozji.
3-4 mm
Aby odłączyć podstawkę od zestawu
Przytrzymując spód podstawki, wyjmij jej zaczepy z
urządzenia.
Wskazówki
Wieszanie zestawu na ścianie
Zestaw można zamontować na ścianie. Przed montażem
należy odłączyć podstawkę od zestawu.
Uwagi
 Przed montażem zestawu upewnij się, że przewód sieciowy jest
odłączony od gniazda ściennego.
 Użyj wkrętów odpowiednich do materiału i wytrzymałości ściany.
Informacje na temat montażu, materiału ścian i wkrętów uzyskasz w
sklepie metalowym lub od zawodowego instalatora.
 Niedostateczna wytrzymałość ściany lub użycie nieodpowiednich
wkrętów może doprowadzić do upadku i uszkodzenia zestawu i w
rezultacie do obrażeń ciała.
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch są
znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane
w MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i
Thomson.
 Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych
krajach.
 Ten produkt jest chroniony przez niektore prawa do
własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation.
Używanie lub rozpowszechnianie takiej technologii
poza tym produktem bez licencji udzielonej przez firmę
Microsoft lub jej autoryzowane przedstawicielstwo jest
zabronione.
 Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe
są własnością odpowiednich podmiotów. W niniejszej
instrukcji nie używa się znaków i .
 Montując głośniki i urządzenie blisko siebie, przykręć wkręty
do ściany zgodnie z oznaczeniami  na spodzie i z ilustracją
przedstawioną w instrukcji.
 Minimalna odległość między wkrętami urządzenia i głośnika
wynosi 90 mm. Aby zainstalować zestaw, zostawiając miejsce
między urządzeniem i głośnikami, przed montażem należy
dostosować długość przewodów głośnikowych.
 Możesz owinąć przewód głośnikowy wokół wystających
elementów z tyłu urządzenia, zgodnie z ilustracją.
Tył głośnika
Uwagi
 Upewnij się, że wkręty są prawidłowo wyrównane, a ich łebki
równomiernie wystają ze ściany, umożliwiając zaczepienie otworów
z tyłu zestawu i głośników.
 Pamiętaj, że jeśli ktoś lub coś uderzy w zestaw zawieszony na ścianie,
zestaw może spaść.
 Nie wieszaj ani nie kładź niczego na zestawie wiszącym na ścianie.
 W zależności od materiału ściany, ciepło generowane przez zestaw
lub kurz mogą powodować odchodzenie lub odbarwienia tapety.
 Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki ani szkody
spowodowane przez nieprawidłowy montaż, niedostateczną
wytrzymałość ściany lub nieprawidłowy montaż wkrętów, klęski
żywiołowe itp.
Aby uzyskać jak najlepszy dźwięk
Optymalne rozmieszczenie głośników umożliwi
uzyskanie lepszej jakości dźwięku.
Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, zainstaluj zestaw
zgodnie z poniższymi wskazówkami.
 Dobrze jest umieścić głośniki po lewej i prawej stronie
miejsca, w którym zazwyczaj przebywa słuchający.
 Najlepiej jest zainstalować głośniki na wysokości głowy.
1 Przymocuj dołączone podkładki z tyłu głośników i
urządzenia.
Wkręt
(Środek)
3 Wybierz numer żądanego utworu lub pliku.
Naciśnij kilkakrotnie / , aż pokaże się
numer żądanego utworu lub pliku.
Gdy programujesz pliki audio, naciśnij kilkakrotnie
+/  , aby wybrać żądany folder, po czym
wybierz żądany plik.
Wybrany numer utworu lub pliku
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (odtwarzanie) .
Uwagi
Całkowity czas odtwarzania
wybranego utworu lub pliku
4 Zaprogramuj żądany utwór lub plik.
Naciśnij
plik.
, aby zatwierdzić wybrany utwór lub
 Po włączeniu zestawu płyta nie zostanie wciągnięta w szczelinę na
płyty, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat „No Disc”.
Nie próbuj wpychać płyty, dopóki nie pojawi się komunikat „No
Disc”.
 Nie wkładaj płyt o niestandardowych kształtach (np. serca,
kwadratu, gwiazdy). Płyta może wpaść do zestawu, powodując
nienaprawialne uszkodzenia.
 Kiedy naciśniesz  (wysuwanie) na urządzeniu i zechcesz ponownie
wsunąć płytę, która pojawi się w szczelinie na płyty, nie możesz jej
po prostu wepchnąć. Musisz wyjąć płytę ze szczeliny i wsunąć ją
ponownie.
 Nie wyłączaj zestawu, kiedy płyta jest do połowy wsunięta w
szczelinę na płyty. Płyta może z niej wypaść.
 Nie używaj płyt z naklejoną taśmą, naklejką lub klejem, ponieważ
może to spowodować nieprawidłowe działanie.
 Wyjmując płytę, chwytaj ją za krawędzie. Nigdy nie dotykaj
powierzchni płyty.
 Nie wpychaj płyty w szczelinę na płyty, kiedy zestaw jest wyłączony.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie zestawu.
 Nie wkładaj płyt o średnicy 8 cm z adapterem. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie zestawu.
5 Powtórz kroki 3 i 4, aby zaprogramować dodatkowe
Inne operacje
Gdy odtwarzacz jest zatrzymany, naciśnij CLEAR .
Aby
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać folder na
płycie MP3
Wybrać utwór lub
plik
Znaleźć określone
miejsce w utworze
lub pliku
Naciśnij
 (pauza) . Aby wznowić
odtwarzanie, naciśnij ten przycisk
ponownie.
 (stop) .
Kilkakrotnie
(wybieranie
folderu) +/ .
 (przejście w tył)/
(przejście w przód) .
Naciśnij i przytrzymaj 
(przewijanie w tył)/ (przewijanie
w przód)  podczas odtwarzania
i zwolnij przycisk w żądanym
punkcie.
Wybrać
Kilkakrotnie REPEAT , aż pojawi
odtwarzanie ciągłe się komunikat „REP” lub „REP1”.
Wysunąć płytę
 na urządzeniu .
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE , gdy odtwarzacz
jest zatrzymany. Można wybrać tryb normalnego
odtwarzania („ ” dla wszystkich plików MP3
w folderze na płycie), tryb odtwarzania losowego
(„SHUF” lub „ SHUF*” dla losowego odtwarzania
folderów), albo tryb odtwarzania programu („PGM”).
*Gdy odtwarzasz płytę CD-DA (audio), odtwarzanie
(SHUF)
wykonuje takie same operacje, jak normalne odtwarzanie (SHUF).
Uwaga o odtwarzaniu ciągłym
Komunikat „REP1” wskazuje, że pojedynczy utwór lub plik są
powtarzane, dopóki nie zatrzymasz odtwarzania.
Uwagi o trybie odtwarzania losowego
 Kiedy dla odtwarzania losowego zostanie wybrany tryb „SHUF”,
zestaw będzie odtwarzać losowo wszystkie utwory lub pliki na
płycie. Kiedy dla odtwarzania losowego zostanie wybrany tryb „
SHUF”, zestaw będzie odtwarzać losowo wszystkie utwory lub pliki
w wybranym folderze.
 Gdy wyłączysz zestaw, wybrany tryb odtwarzania losowego
(„SHUF” lub „
SHUF”) zostanie anulowany i tryb odtwarzania
powróci do trybu normalnego odtwarzania („
”).
Uwagi o odtwarzaniu płyt MP3
 Nie zapisuj innych rodzajów utworów lub plików, ani
niepotrzebnych folderów na płycie z plikami MP3.
 Foldery, które nie zawierają plików MP3 są pomijane.
 Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności, w której zostały nagrane na
płycie.
 Zestaw może odtwarzać tylko pliki MP3, które mają rozszerzenie
„.mp3”.
 Jeśli w nazwie pliku jest rozszerzenie „.mp3”, ale plik jest w innym
formacie, odtworzenie go może spowodować wystąpienie głośnych
szumów, które mogą uszkodzić zestaw głośnikowy i doprowadzić do
usterki zestawu.
 Maksymalna liczba:
folderów wynosi 255 (włączając folder główny).
plików MP3 wynosi 511.
plików MP3 i folderów, które może zawierać pojedyncza płyta
wynosi 512.
poziomów folderów (struktura drzewa plików) wynosi 8.
 Nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi programami
do kodowania/ zapisu MP3, urządzeniami nagrywającymi oraz
nośnikami służącymi do nagrywania. Niekompatybilne płyty MP3
mogą generować szumy, przerywany dźwięk lub mogą nie odtwarzać
się w ogóle.
 Jeśli pierwszą sesją na płycie jest sesja CD-DA, inne sesje na płycie
nie zostaną rozpoznane bez względu na format sesji; odtworzone
zostaną tylko utwory CD-DA z pierwszej sesji.
 Jeśli formatem pierwszej sesji jest format CD-ROM, a następne
sesje nagrane są też w tym formacie, zestaw będzie odtwarzać pliki
MP3 w kolejnych sesjach aż do momentu, w którym napotka sesję
nagraną w innym formacie.
Miejsce
naklejenia
podkładek
Strona urządzenia
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE , aż pojawi
się komunikat „PGM”, podczas gdy odtwarzacz jest
zatrzymany.
 Wysuń płytę
Uwagi o odtwarzaniu płyt wielosesyjnych
™®
2 Wybierz tryb odtwarzania.
utwory lub pliki (maksymalnie 25 utworów lub
plików).
6 Aby odtworzyć swój program złożony z utworów
lub plików, naciśnij  .
Program pozostaje dostępny dopóki nie wyjmiesz
płyty ze szczeliny na płyty  lub dopóki nie
odłączysz z gniazdka wtyczki przewodu sieciowego.
Aby ponownie odtworzyć ten sam program, naciśnij
 .
Aby skasować Odtwarzanie programu
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE , aż zniknie
komunikat „PGM”, podczas gdy odtwarzacz jest
zatrzymany.
Aby skasować ostatni utwór lub plik w
programie
Aby zobaczyć informacje o programie
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY .
Słuchanie radia
1 Wybierz tryb TUNER.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
2 Przeprowadź strojenie.
Aby przeszukać automatycznie
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż pojawi
się komunikat „AUTO”, po czym naciśnij +/ .
Przeszukiwanie zatrzymuje się automatycznie po
nastrojeniu stacji, po czym na wyświetlaczu pojawią
się komunikaty „TUNED” i „STEREO” (tylko dla
programów stereofonicznych).
Zmiana trybu odtwarzania
3 Przykręć wkręty do ściany. Wkręty powinny
Odłączanie
Uwaga dotycząca licencji i znaków
towarowych
Wkręt
Kiedy nie używasz urządzenia iPod/iPhone, zamykaj
panel.
Aby wyjąć adapter dokujący, podważ go paznokciem lub
płaskim przedmiotem, wykorzystując umieszczoną w
nim szczelinę.
Otwórz panel  i umieść adapter dokujący w stacji
dokującej przed użyciem. Używając modelu iPod,
użyj dostarczonego z nim adaptera dokującego. Gdy
używasz urządzenia iPhone, użyj adaptera dokującego
dostarczonego z zestawem. Szczegółowe informacje
o dostarczonych adapterach dokujących znajdziesz w
dołączonych do nich instrukcjach.
Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną,
zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie
oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest
zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.
podłącz przewód sieciowy do gniazdka ściennego.
Na wyświetlaczu pojawi się pokaz. Kiedy naciśniesz
 , zestaw włączy się i pokaz automatycznie się
zakończy. Po wyłączeniu zestawu, pokaz ponownie
pojawi się na wyświetlaczu.
1 Wybierz tryb CD.
1 Wybierz tryb CD.
Podłącz przewody głośnikowe do gniazd SPEAKERS w
urządzeniu.
Instrukcja obsługi
Tworzenie własnego programu
(Odtwarzanie programu)
Wkręt
Prawy głośnik
Wkręt
Jeśli komunikat „TUNED” nie pojawi się i
przeszukiwanie stacji FM nie zatrzyma się, naciśnij 
, aby zatrzymać przeszukiwanie i wykonaj ręczne
strojenie (poniżej).
Gdy nastroisz stację FM posiadającą serwisy RDS,
programy będą zawierać takie informacje, jak nazwa
serwisu lub nazwa stacji.
Aby nastroić ręcznie
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż znikną
komunikaty „AUTO” i „PRESET”, po czym naciśnij
kilkakrotnie +/ , aby ustawić żądaną stację.
Wskazówka
Aby zredukować szumy statyczne podczas słabego odbioru stacji
stereofonicznej FM, naciśnij kilkakrotnie FM MODE , aż pojawi się
komunikat „MONO”, aby wyłączyć odbiór stereofoniczny.
Zapisywanie stacji radiowych w pamięci
1 Ustaw żądaną stację.
2 Naciśnij TUNER MEMORY , aby wybrać tryb
pamięci tunera.
3 Naciśnij kilkakrotnie +/ , aby wybrać żądany
numer pamięci.
Jeśli wybrany numer pamięci został już przydzielony
innej stacji, stacja ta zostanie zastąpiona nową stacją.
4 Naciśnij , aby zapisać stację w pamięci.
5 Powtórz kroki od 1 do 4, aby zapisać inne stacje w
pamięci.
Możesz zaprogramować do 20 stacji FM.
6 Aby przywołać zaprogramowaną stację radiową,
naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż pojawi się
komunikat „PRESET”, po czym naciśnij kilkakrotnie
+/ , aby wybrać żądany numer pamięci.
Odtwarzanie urządzenia iPod/iPhone
1 Wybierz tryb iPod.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
2 Umieść urządzenie iPod/iPhone.
3 Zacznij odtwarzanie.
Inne operacje
Aby
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij  .
Aby sterować urządzeniem iPod/iPhone
Aby
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Wybrać utwór
lub rozdział z
audiobooka/
podcastu
Wybrać punkt
w utworze lub
w rozdziale
audiobooka/
podcastu
Zatwierdzić
wybraną pozycję
Przewijać w górę
lub w dół menu
urządzenia iPod
Wrócić do
poprzedniego
menu lub wybrać
menu
Naciśnij
 (pauza) / (stop) .
 (przejście w tył)/
(przejście w przód) . Aby szybko
przejść do przodu lub do tyłu,
naciśnij i przytrzymaj przycisk.
Naciśnij i przytrzymaj 
(przewijanie w tył)/ 
(przewijanie w przód)  podczas
odtwarzania i zwolnij przycisk
w żądanym punkcie.
(zatwierdź) .
TOOL MENU /RETURN 
(powrót) .
Używanie zestawu jako ładowarki akumulatora
Można używać zestawu jako ładowarki akumulatora
urządzenia iPod/iPhone, niezależnie od tego, czy zestaw
jest włączony czy wyłączony.
Ładowanie zaczyna się z chwilą umieszczenia urządzenia
iPod/iPhone w odpowiednim gnieździe . Status
ładowania pojawi się na wyświetlaczu urządzenia iPod/
iPhone. W czasie ładowania urządzenia iPod/iPhone,
wyłącz odtwarzacz w urządzeniu, po czym umieść je w
gnieździe.
Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku
użytkownika urządzenia iPod/iPhone.
Aby zatrzymać ładowanie urządzenia iPod/
iPhone
Zdejmij urządzenie iPod/iPhone.
Uwagi o ładowaniu urządzenia iPod/iPhone
 Wybranie trybu USB, kiedy zestaw będzie włączony, uniemożliwi
ładowanie urządzenia iPod/iPhone.
 Jeśli wyświetlacz jest w trybie Pokaz lub Zegar, nie można ładować
urządzenia iPod/iPhone, nawet kiedy zestaw będzie wyłączony.
 W przypadku ładowania urządzenia iPod/iPhone, kiedy zestaw
jest wyłączony, po zakończeniu ładowania zestaw automatycznie
przejdzie w tryb oszczędzania energii. Maksymalny czas ładowania,
kiedy zestaw jest wyłączony, wynosi około 4 godziny.
 Naciśnięcie DISPLAY  podczas ładowania, kiedy zestaw jest
wyłączony, spowoduje przerwanie ładowania urządzenia iPod/
iPhone. Aby wznowić ładowanie urządzenia iPod/iPhone, należy
podłączyć je, kiedy wyświetlacz jest w trybie oszczędzania energii.
Uwagi
 Jeśli bateria urządzenia iPod/iPhone będzie rozładowana, zestaw
może go nie rozpoznać. W takim przypadku należy naładować je za
pomocą komputera itp., a następnie podłączyć do zestawu.
 Wydajność zestawu może się różnić w zależności od danych
technicznych urządzenia iPod/iPhone.
 Podczas umieszczania lub zdejmowania urządzenia iPod/iPhone
utrzymuj je pod kątem odpowiadającym ustawieniu gniazda iPod/
iPhone na urządzeniu i nie obracaj ani nie przechylaj urządzenia
iPod/iPhone, aby zapobiec uszkodzeniu gniazda.
 Nie przenoś zestawu, gdy urządzenie iPod/iPhone znajduje się w
gnieździe. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować usterkę.
 Aby umieścić lub zdjąć urządzenie iPod/iPhone, przytrzymaj je
jedną ręką uważając, aby nie nacisnąć przez pomyłkę znajdujących
się na nim przycisków.
 Przed odłączeniem urządzenia iPod/iPhone włącz pauzę w
odtwarzaniu.
 Naciśnij i przytrzymaj / , aby przewinąć w przód (w tył)
podczas odtwarzania wideo, jeśli /  nie działa.
 Gdy iPhone jest podłączony do zestawu i gdy podczas odtwarzania
nadejdzie połączenie, nastąpi pauza w odtwarzaniu, aby można było
odebrać połączenie.
 Aby zmienić poziom głośności, użyj VOLUME +/ . Poziom
głośności nie zmieni się, gdy zostanie nastawiony na urządzeniu
iPod/iPhone.
 Zestaw jest przeznaczony tylko dla urządzeń iPod/iPhone. Nie
można podłączać innych przenośnych odtwarzaczy muzycznych.
 Informacje o używaniu urządzenia iPod/iPhone znajdziesz w
przewodniku użytkownika urządzenia iPod/iPhone.
 Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie
danych nagranych na urządzeniu iPod/iPhone podczas jego
używania z niniejszym zestawem.
Odtwarzanie plików z urządzenia
USB
Formaty audio, które mogą być odtwarzane przez zestaw
to MP3/WMA*/AAC*.
* Zestaw nie umożliwia odtwarzania plików objętych ochroną praw
autorskich DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi) lub pobranych
z internetowych sklepów muzycznych. Przy próbie odtworzenia
takich plików zestaw odtworzy następny niezabezpieczony plik
audio.
Informacje o obsługiwanych urządzeniach USB
znajdziesz na stronach internetowych wymienionych
poniżej.
Dla klientów w Europie i Rosji:
<http://support.sony-europe.com/>
Dla klientów w innych krajach/ regionach:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Wybierz tryb USB.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
Naciśnij  .
 (przejście w tył)/
(przejście w przód) .
Znaleźć punkt w
Naciśnij i przytrzymaj 
pliku
(przewijanie w tył)/ 
(przewijanie w przód)  podczas
odtwarzania i zwolnij przycisk
w żądanym punkcie.
Wybrać
Kilkakrotnie REPEAT , aż pojawi
odtwarzanie ciągłe się komunikat „REP” lub „REP1”.
Wybrać plik
*1Gdy odtwarzany jest plik VBR MP3/WMA, zestaw może wznowić
odtwarzanie w innym miejscu.
*2Wznowienie odtwarzania powoduje przejście do pierwszego
folderu.
Zmiana trybu odtwarzania
/ .
2 Podłącz urządzenie USB do portu
3 Zacznij odtwarzanie.
Wybrać folder
Naciśnij
 (pauza) . Aby wznowić
odtwarzanie, naciśnij ten przycisk
ponownie.
 (stop) . Aby wznowić
odtwarzanie, naciśnij 
(odtwarzanie) *1. Aby anulować
wznowienie odtwarzania, ponownie
naciśnij  *2.
Kilkakrotnie
+/ .
(USB) .
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE . Można wybrać
tryb normalnego odtwarzania (kolejne odtwarzanie
wszystkich plików na urządzeniu USB), tryb odtwarzania
folderu („
” wszystkich plików w określonym folderze
na urządzeniu USB) lub tryb odtwarzania losowego
(„SHUF”).
Regulowanie dźwięku
Aby
Wyregulować
głośność
Generować
bardziej
dynamiczny
dźwięk (Dynamic
Sound Generator
X-tra)
Ustawić efekt
dźwiękowy
Uwaga o odtwarzaniu ciągłym
Jeśli wybierzesz opcję „REP”, kiedy zestaw jest w trybie odtwarzania
normalnego, zestaw będzie ciągle odtwarzać wszystkie pliki audio na
urządzeniu USB, dopóki nie zatrzymasz odtwarzania. Jeśli wybierzesz
opcję „REP”, kiedy zestaw jest w trybie odtwarzania folderu, zestaw
będzie ciągle odtwarzać wszystkie pliki audio w wybranym folderze,
dopóki nie zatrzymasz odtwarzania.
Uwagi
 Gdy konieczne jest połączenie przez kabel USB, podłącz kabel
USB dostarczony z podłączanym urządzeniem USB. Szczegółowe
informacje na temat obsługi znajdziesz w instrukcji dostarczonej z
podłączanym urządzeniem USB.
 Zanim pojawi się komunikat „Reading”, może minąć około 10
sekund, zależnie od rodzaju podłączonego urządzenia USB.
 Nie łącz zestawu i urządzenia USB przez koncentrator USB.
 Gdy urządzenie USB zostanie podłączone, zestaw odczytuje
wszystkie znajdujące się w nim pliki. Jeśli na urządzeniu USB jest
dużo folderów lub plików, może upłynąć dużo czasu do zakończenia
odczytu.
 W przypadku niektórych podłączonych urządzeń USB może
wystąpić opóźnienie między operacją i jej wykonaniem przez zestaw.
 Nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi programami
do kodowania/ zapisu. Jeśli pliki audio na urządzeniu USB były
oryginalnie zakodowane za pomocą niekompatybilnego programu,
mogą generować szumy, przerywany dźwięk lub w ogóle mogą się
nie odtwarzać.
 Zestaw nie może odtwarzać plików audio na urządzeniu USB
w następujących przypadkach:
gdy liczba plików audio w folderze przekracza 100.
gdy liczba plików audio na urządzeniu USB przekracza 10000.
gdy całkowita liczba folderów na urządzeniu USB przekracza 100
(włącznie z folderem „ROOT” i pustymi folderami).
Te liczby mogą być inne, zależnie od struktury plików i folderów.
Nie zapisuj innych rodzajów plików lub zbędnych folderów na
urządzeniu USB, które zawiera pliki audio.
 Zestaw może odtwarzać tylko do głębokości 8 folderów.
 Zestaw nie gwarantuje obsługi wszystkich funkcji dostępnych na
podłączonym urządzeniu USB.
 Foldery, które nie zawierają plików audio zostaną pominięte.
 Formaty audio, których możesz słuchać na zestawie, są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”
Pamiętaj, że nawet jeśli nazwa pliku zawiera prawidłowe
rozszerzenie, ale w rzeczywistości plik jest inny, zestaw może
generować szumy lub może nie działać prawidłowo.
Używanie zestawu jako ładowarki akumulatora
Można używać zestawu jako ładowarki akumulatora
urządzeń USB posiadających funkcję ładowania, jeśli
zestaw jest włączony.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ , aby wybrać
tryb USB.
Ładowanie zaczyna się po podłączeniu urządzenia USB
do portu
(USB) . Status ładowania pojawi się na
wyświetlaczu urządzenia USB. Szczegółowe informacje
znajdziesz w przewodniku użytkownika urządzenia USB.
DSGX  na urządzeniu.
Aby
Zmienić
informacje na
wyświetlaczu1)
Zmienić tryb
wyświetlania
(zobacz poniżej).
EQ , aby wybrać „BASS” lub
„TREBLE”, po czym naciśnij / ,
aby wyregulować poziom.
Naciśnij
DISPLAY  kilkakrotnie, gdy
zestaw jest włączony.
DISPLAY  kilkakrotnie, gdy
zestaw jest wyłączony.2)
Na przykład, możesz zobaczyć informacje zapisane na płycie CD/
MP3 lub informacje na urządzeniu USB, takie jak;
numer utworu lub pliku
nazwa utworu lub pliku („ ”)
nazwa wykonawcy („ ”)
nazwa albumu lub folderu („
”)
całkowity czas odtwarzania i liczba utworów na płycie CD-DA
(tylko, gdy wybrany jest tryb normalnego odtwarzania i gdy
odtwarzacz jest zatrzymany).
całkowita liczba folderów (albumów) na płycie MP3 (tylko, gdy
wybrany jest tryb normalnego odtwarzania i gdy odtwarzacz jest
zatrzymany).
etykieta woluminu, jeśli znajduje się na płycie MP3 (tylko, gdy
wybrany jest tryb normalnego odtwarzania i gdy odtwarzacz jest
zatrzymany).
1)
Wskaźnik STANDBY  na urządzeniu zaświeci się, gdy zestaw jest
wyłączony.
2)
Zestaw posiada następujące tryby wyświetlania.
Tryb
wyświetlania
Pokaz
Tryb oszczędzania
energii2)
Zegar3)
Gdy zestaw jest wyłączony1)
Włączony jest pokaz.
Wyświetlacz zostaje wyłączony, aby
nie zużywać energii. Programator i
zegar nadal działają.
Zegar jest wyświetlany.
Wskaźnik STANDBY  na urządzeniu zaświeci się, gdy zestaw jest
wyłączony.
2)
W trybie oszczędzania energii nie można ustawić zegara.
3)
Wyświetlanie zegara automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania
energii po 8 sekundach.
Uwagi o informacjach na wyświetlaczu
 Znaki, których nie można wyświetlić, pojawią się jako „_”.
 Poniższe informacje nie są wyświetlane:
całkowity czas odtwarzania płyty MP3 i urządzenia USB.
pozostały czas odtwarzania, oprócz płyt CD-DA.
 Następujące informacje nie są wyświetlane prawidłowo:
wykorzystany czas odtwarzania pliku MP3 zakodowanego za
pomocą VBR (zmienna szybkość transmisji danych).
nazwy folderów i plików, które nie są zgodne z formatem ISO9660
Level 1, Level 2 lub Joliet.
 Następujące informacje są wyświetlane:
pozostały czas odtwarzania utworu na płycie CD-DA.
informacje znaczników ID3 dla plików MP3, gdy używane
są znaczniki ID3 wersji 1 i wersji 2 (wyświetlanie informacji
znacznika ID3 wersji 2 ma pierwszeństwo, jeśli w tym samym
pliku MP3 używane są znaczniki ID3 zarówno w wersji 1, jak i w
wersji 2).
Używanie programatorów
System posiada 2 tryby programatora. Jeśli użyjesz
obu programatorów, programator nocny będzie miał
pierwszeństwo.
Programator nocny:
Możesz zasnąć przy muzyce. Ten tryb działa nawet, gdy
zegar nie jest ustawiony.
Naciśnij kilkakrotnie SLEEP .
Programator odtwarzania:
Możesz budzić się o ustawionym czasie, przy dźwiękach
płyty CD, stacji FM, urządzenia iPod/iPhone lub USB.
Pamiętaj, aby zegar był ustawiony.
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Przygotuj źródło dźwięku, po czym naciśnij VOLUME
+/ , aby wyregulować głośność.
Aby zacząć od określonego utworu CD lub pliku
audio, stwórz własny program.
2 Wybierz tryb ustawiania programatora.
Naciśnij TIMER MENU .
Używanie opcjonalnych
komponentów audio
1 Przygotuj źródło dźwięku.
4 Ustaw czas rozpoczęcia odtwarzania.
2 Zmniejsz głośność.
Naciśnij VOLUME  .
3 Wybierz tryb AUDIO IN.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
4 Zacznij odtwarzanie.
Zacznij odtwarzanie podłączonego sprzętu i wyreguluj
głośność.
Uwaga
Zestaw może automatycznie przejść do trybu gotowości, jeśli poziom
głośności podłączonego sprzętu jest za niski. Wyreguluj odpowiednio
głośność sprzętu. Zobacz „Wyłączanie funkcji automatycznego trybu
gotowości”.
SEL?”, po czym naciśnij
.
3 Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „PLAY
SEL?”, po czym naciśnij
.
Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „PLAY
.
SET?”, po czym naciśnij
Naciśnij kilkakrotnie / , aby ustawić godzinę, po
. Użyj powyższej procedury do
czym naciśnij
ustawienia minut.
5 Wykonaj taką samą procedurę, jak w kroku 4, aby
ustawić czas zatrzymania odtwarzania.
6 Wybierz źródło dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie / , aż pojawi się żądane
.
źródło dźwięku, po czym naciśnij
7 Wyłącz zestaw.
Naciśnij  . Zestaw włączy się automatycznie
przed ustawionym czasem.
Jeśli o zaprogramowanej godzinie zestaw będzie
włączony, programator odtwarzania nie zacznie
odtwarzania. Nie używaj zestawu w czasie pomiędzy
włączeniem się zestawu a rozpoczęciem odtwarzania.
 Umieść zestaw w miejscu znajdującym się z dala od
źródeł wibracji (na przykład na stabilnej podstawce).
 Odsuń głośniki od zestawu lub umieść je na
oddzielnych podstawkach. Przy dużej głośności drgania
głośników mogą powodować przeskakiwanie dźwięku.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego
utworu.
Aby skasować programator
 Powróć do trybu normalnego odtwarzania, naciskając
kilkakrotnie PLAY MODE , aż znikną komunikaty
„PGM” i „SHUF”.
Aby zmienić ustawienie
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż
zwykle.
Zacznij ponownie od kroku 1.
Uwaga
Jeśli jako programator wybrano urządzenie USB, na którym znajduje
się wiele plików lub folderów, proces odczytu może wymagać nieco
czasu, powodując pewne opóźnienie przed rozpoczęciem odtwarzania
po otrzymaniu polecenia od programatora.
Uwagi dla użytkownika urządzenia iPod/iPhone
 Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone nie odtwarza, gdy używasz
programatora odtwarzania.
 Zależnie od statusu podłączonego urządzenia iPod/iPhone,
programator odtwarzania może się nie włączyć.
Wskazówka
Ustawienie programatora odtwarzania pozostaje aktywne, dopóki nie
zostanie ręcznie anulowane.
W razie trudności
1 Sprawdź, czy przewód sieciowy i przewody
głośnikowe są prawidłowo i solidnie podłączone.
2 Poszukaj problemu na liście poniżej i podejmij
wskazane środki zaradcze.
Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z
najbliższym dealerem Sony.
Jeśli miga wskaźnik STANDBY
Natychmiast wyjmij z gniazdka wtyczkę przewodu
sieciowego i sprawdź następujące pozycje.
 Czy nie doszło do zwarcia między przewodami
głośnikowymi + i ?
 Czy coś zasłania otwory wentylacyjne zestawu?
 Czy nie doszło do zwarcia w gnieździe iPod/iPhone
?
Gdy wskaźnik STANDBY  przestanie migać,
podłącz ponownie przewód sieciowy i włącz zestaw.
Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z
najbliższym dealerem Sony.
1)
3 Ustaw programator odtwarzania.
Podłącz dodatkowy komponent audio do gniazda
AUDIO IN  na urządzeniu, używając analogowego
przewodu audio (brak w wyposażeniu).
1 Naciśnij TIMER MENU .
2 Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „TIMER
Powtórz procedurę jak wyżej, aż w kroku 3 pojawi się
.
komunikat „TIMER OFF?”, po czym naciśnij
Zmiana wyświetlacza
Uwagi o trybie odtwarzania
 Kiedy wybierzesz tryb odtwarzania losowego „SHUF”, zestaw będzie
odtwarzać losowo wszystkie pliki w podłączonym urządzeniu USB w
kolejności losowej. Tryb odtwarzania losowego może odtwarzać ten
sam plik wielokrotnie.
 W trybie odtwarzania folderu, opcja „REP1” jest niedostępna.
 W trybie odtwarzania losowego, funkcja powtarzania jest
niedostępna.
 Po ustawieniu odtwarzania ciągłego, tryb odtwarzania losowego jest
niedostępny. Po wybraniu opcji „REP1” dla odtwarzania ciągłego,
tryb odtwarzania folderu jest niedostępny.
 Gdy wyłączysz zestaw, wybrany tryb odtwarzania losowego
(„SHUF”) zostanie anulowany i tryb odtwarzania powróci do trybu
normalnego odtwarzania.
Naciśnij
VOLUME +/ .
Aby sprawdzić ustawienie
Ogólne
Po podłączeniu przewodu sieciowego na
wyświetlaczu pojawi się pokaz, nawet jeśli
zestaw nie jest włączony.
 Naciśnij jeden raz DISPLAY , gdy zestaw jest
wyłączony. Pokaz zniknie z wyświetlacza.
Zestaw nie włącza się.
 Czy przewód sieciowy jest podłączony?
Zestaw niespodziewanie przeszedł w tryb
gotowości.
 To nie jest usterka. Zestaw przechodzi w tryb gotowości
automatycznie po około 30 minutach, gdy nie ma
żadnych operacji lub dźwięku. Zobacz „Wyłączanie
funkcji automatycznego trybu gotowości”.
Ustawianie zegara lub obsługa programatora
odtwarzania zostały niespodziewanie
anulowane.
 Jeśli przez około minutę nie ma żadnych operacji,
ustawianie zegara lub programatora odtwarzania
zostają automatycznie anulowane. Wykonaj ponownie
operację od początku.
Brak dźwięku.
 Czy nie doszło do zwarcia między przewodami
głośnikowymi + i ?
 Czy używasz tylko głośników dostarczonych w
zestawie?
 Czy coś zasłania otwory wentylacyjne zestawu?
 Ustawiona stacja mogła chwilowo przerwać nadawanie.
Dźwięk dobiega z jednego głośnika
lub głośność prawego i lewego nie są
zbalansowane.
 Umieść głośniki jak najbardziej symetrycznie.
 Podłącz tylko głośniki dostarczone w zestawie.
Duży przydźwięk lub szumy.
 Odsuń zestaw od źródeł zakłóceń.
 Podłącz zestaw do innego gniazda ściennego.
 Załóż filtr zakłóceń (brak w wyposażeniu) na przewód
sieciowy.
Pilot nie działa.
 Usuń przeszkody między pilotem i czujnikiem zdalnego
sterowania  na urządzeniu oraz umieść urządzenie z
dala od źródeł światła jarzeniowego.
 Skieruj pilot na czujnik zestawu.
 Przysuń pilot bliżej zestawu.
Wskaźnik STANDBY  nie gaśnie pomimo
wyjęcia z gniazdka wtyczki przewodu
sieciowego.
 Następujące płyty mogą wydłużyć czas potrzebny do
rozpoczęcia odtwarzania;
płyta nagrana ze skomplikowaną strukturą drzewa.
płyta nagrana w trybie wielosesyjnym.
płyta, która nie została sfinalizowana (płyta, do której
mogą zostać dodane dane).
płyta z wieloma folderami.
Urządzenie iPod/iPhone
Brak dźwięku.
 Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest podłączone
prawidłowo.
 Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone odtwarza
muzykę.
 Sprawdź, czy urządzenie iPod/iPhone posiada
najnowszą wersję oprogramowania. Jeśli nie, wykonaj
aktualizację urządzenia iPod/iPhone przed użyciem z
zestawem.
 Wyreguluj głośność.
Dźwięk jest zniekształcony.
 Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest podłączone
prawidłowo.
 Zmniejsz głośność.
 Ustaw „EQ” w urządzeniu iPod/iPhone na „Off ” lub
„Flat”.
Urządzenie iPod/iPhone nie działa.
 Jeśli bateria urządzenia iPod/iPhone będzie
rozładowana, urządzenie może nie działać z zestawem.
W takim przypadku należy naładować je za pomocą
komputera itp., a następnie podłączyć do zestawu.
 Zamknij wszystkie aplikacje iOS uruchomione na
urządzeniu iPod/iPhone. Szczegółowe informacje
znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej z
urządzeniem iPod/iPhone.
 Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest podłączone
prawidłowo.
 Sprawdź, czy urządzenie iPod/iPhone posiada
najnowszą wersję oprogramowania. Jeśli nie, wykonaj
aktualizację urządzenia iPod/iPhone przed użyciem z
zestawem.
 Ponieważ obsługa zestawu różni się od obsługi
urządzenia iPod/iPhone, nie można obsługiwać
urządzenia iPod/iPhone przy użyciu przycisków na
pilocie lub na zestawie. W takim przypadku użyj
przycisków sterowania na urządzeniu iPod/iPhone.
Nie można ładować urządzenia iPod/iPhone.
 Jeśli bateria urządzenia iPod/iPhone będzie
rozładowana, zestaw może nie być w stanie jej
naładować, nawet jeśli urządzenie zostanie do niego
podłączone. W takim przypadku należy naładować je
za pomocą komputera itp., a następnie podłączyć do
zestawu.
 Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest podłączone
prawidłowo.
 W przypadku ładowania urządzenia iPod/iPhone, kiedy
zestaw jest wyłączony (tryb gotowości), zestaw nie
rozpocznie ładowania, jeśli urządzenie iPod/iPhone jest
w pełni naładowane.
 Upewnij się, że zestaw nie jest w trybie USB.
Urządzenie iPod/iPhone nie może być ładowane w
trybie USB.
 Urządzenie iPod/iPhone nie będzie ładowane nawet,
jeśli podłączysz dostarczony z nim kabel USB do
gniazda USB zestawu.
Głośność dzwonka iPhone nie zmienia się.
 Ustaw głośność dzwonka w urządzeniu iPhone.
Urządzenie USB
Podłączone urządzenie iPod/iPhone lub USB
nie jest ładowane, gdy oba urządzenia są
podłączone jednocześnie.
 Nie można ładować jednocześnie urządzenia iPod/
iPhone i urządzenia USB. Wybierz tryb USB, aby
naładować urządzenie USB.
Czy zestaw obsługuje używane urządzenie
USB?
 Jeśli podłączysz nieobsługiwane urządzenie USB, mogą
pojawić się następujące problemy. Sprawdź informacje
o urządzeniach USB zgodnych z zestawem na stronach
internetowych, których adresy URL podane są
w „Odtwarzanie pliku z urządzenia USB”.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Nazwy plików lub folderów nie są wyświetlane przez
zestaw.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk przeskakuje.
Występują szumy.
Odtwarzany dźwięk jest zniekształcony.
 Wskaźnik STANDBY  może nie wyłączyć
się natychmiast po wyjęciu z gniazdka wtyczki
przewodu sieciowego. Wskaźnik wyłączy się po około
40 sekundach. To nie jest usterka.
Brak dźwięku.
Odtwarzacz CD/MP3
Występują szumy, dźwięk przeskakuje lub jest
zniekształcony.
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
 Wyczyść płytę i włóż ponownie.
 Urządzenie USB nie jest podłączone prawidłowo.
Wyłącz zestaw, po czym podłącz ponownie urządzenie
USB.
 Wyłącz zestaw, po czym podłącz ponownie urządzenie
USB.
 Dane muzyczne zawierają szumy lub dźwięk jest
zniekształcony. Szumy mogły powstać w procesie
tworzenia danych muzycznych z powodu stanu
komputera. Utwórz ponownie dane muzyczne.
 W procesie kodowania plików użyto niskiej szybkości
transmisji danych. Wyślij do urządzenia USB pliki
zakodowane z większą szybkością transmisji danych.
Przez długi czas wyświetlany jest komunikat
„Reading” lub oczekiwanie na rozpoczęcie
odtwarzania długo trwa.
 Proces odczytywania może trwać długo w
następujących przypadkach.
Urządzenie USB zawiera dużo plików i folderów.
Struktura plików jest bardzo skomplikowana.
Pojemność pamięci jest bardzo duża.
Pamięć wewnętrzna uległa fragmentaryzacji.
Błędne wyświetlanie
 Ponownie wyślij dane muzyczne do urządzenia USB,
ponieważ dane zapisane na urządzeniu USB mogły
zostać uszkodzone.
 Tylko znaki, które są zakodowane jako cyfry lub litery,
mogą być wyświetlane przez zestaw. Inne znaki nie są
wyświetlane prawidłowo.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
 Wyłącz zestaw, następnie podłącz ponownie urządzenie
USB i włącz zestaw.
 Sprawdź informacje o urządzeniach USB zgodnych
z zestawem na stronach internetowych, których adresy
URL podane są w „Odtwarzanie pliku z urządzenia
USB”.
 Urządzenie USB nie działa prawidłowo. Informacje o
sposobie radzenia sobie z tym problemem znajdziesz w
instrukcji obsługi urządzenia USB.
podczas odtwarzania utworów lub plików audio.
gdy działa ustawiony programator odtwarzania lub programator
nocny.
Komunikaty
CD Over : Płyta doszła do końca w trakcie naciskania
  podczas odtwarzania lub pauzy.
Error : Urządzenie USB nie mogło być rozpoznane lub
podłączono nieznane urządzenie.
LOCKED : Szczelina na płyty nie działa. Skontaktuj się z
najbliższym dealerem Sony.
No Device : Nie podłączono urządzenia USB lub
podłączone urządzenie USB zostało zatrzymane.
No Disc : W odtwarzaczu nie ma płyty lub włożona płyta
nie może być odtwarzana.
No Memory : Nośnik pamięci nie jest włożony do
urządzenia USB.
No Step : Wszystkie zaprogramowane utwory zostały
skasowane.
No Track : Do zestawu nie załadowano możliwego do
odtworzenia pliku z urządzenia USB.
Not in Use : Próbowano wykonać pewną operację w
warunkach, w których jej wykonanie jest zabronione.
Not Supported : Podłączono nieobsługiwane
urządzenie USB lub iPod, lub urządzenie iPod/iPhone,
którego bateria jest rozładowana.
Push STOP! : Naciśnięto PLAY MODE  podczas
odtwarzania w trybie CD.
Step Full! : Próbowano zaprogramować więcej niż 25
utworów lub plików (kroków).
TIME NG! : W programatorze odtwarzania ustawiono
taki sam czas rozpoczęcia i zakończenia.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
 Wyłącz zestaw, następnie podłącz ponownie urządzenie
USB i włącz zestaw.
 Sprawdź informacje o urządzeniach USB zgodnych
z zestawem na stronach internetowych, których adresy
URL podane są w „Odtwarzanie pliku z urządzenia
USB”.
 Naciśnij  , aby rozpocząć odtwarzanie.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego
utworu.
 Ustaw tryb odtwarzania na tryb normalnego
odtwarzania.
Pliki nie mogą zostać odtworzone.
 Plik audio nie ma rozszerzenia „.mp3”, „.wma” lub
„.m4a”.
 Dane nie są zapisane w formacie MP3/WMA/AAC.
 Nośniki pamięci masowej USB, sformatowane dla
systemu plików innego, niż FAT16 lub FAT32, nie są
obsługiwane.*
 Jeśli korzystasz z nośnika pamięci masowej USB
podzielonego na partycje, możesz odtwarzać tylko pliki
znajdujące się na pierwszej partycji.
 Pliki zakodowane lub chronione hasłem itp. nie mogą
być odtwarzane.
* Zestaw obsługuje systemy FAT16 i FAT32, ale niektóre nośniki
pamięci masowej USB mogą nie obsługiwać wszystkich systemów
FAT. Ze szczegółami zapoznaj się w instrukcji obsługi nośnika
pamięci masowej USB lub skontaktuj się z producentem.
Tuner
Duży przydźwięk lub szumy, lub nie można
odbierać stacji. (na wyświetlaczu miga
komunikat „TUNED” lub „STEREO”).
 Podłącz prawidłowo antenę.
 Znajdź miejsce i kierunek zapewniające dobry odbiór,
po czym ponownie ustaw antenę.
 Umieść anteny z dala od przewodów głośnikowych i
przewodu sieciowego, aby uniknąć przechwytywania
szumów.
 Wyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się w
pobliżu.
Aby przywrócić ustawienia fabryczne
zestawu
Jeśli zestaw nadal nie działa prawidłowo, przywróć jego
ustawienia fabryczne.
Użyj przycisków na urządzeniu, aby zresetować zestaw do
domyślnych ustawień fabrycznych.
1 Odłącz i podłącz z powrotem przewód sieciowy, po
czym włącz zestaw.
2
Naciśnij i przytrzymaj   i FUNCTION  na
urządzeniu przez co najmniej 3 sekundy.
Wszystkie ustawienia skonfigurowane przez
użytkownika, takie jak zaprogramowane stacje
radiowe, programator i zegar zostaną usunięte.
Wyłączanie funkcji automatycznego trybu
gotowości
Zestaw posiada funkcję automatycznego trybu gotowości.
Funkcja ta powoduje, że zestaw przechodzi w tryb
gotowości automatycznie po około 30 minutach, gdy nie
ma żadnych operacji lub dźwięku.
Domyślnie funkcja automatycznego trybu gotowości jest
włączona.
Użyj przycisków na urządzeniu, aby wyłączyć funkcję
automatycznego trybu gotowości.
Wciśnij  , gdy zestaw jest włączony
i przytrzymaj, aż pojawi się komunikat „AUTO STBY
OFF”.
Aby włączyć tę funkcję, powtarzaj procedurę, aż
pojawi się komunikat „AUTO STBY ON”.
Uwagi
 Komunikat „AUTO STBY” pojawi się na wyświetlaczu na 2 minuty,
zanim zestaw przejdzie do trybu gotowości.
 Funkcja automatycznego trybu gotowości nie działa w trybie tunera
(FM), nawet jeśli została włączona.
 Zestaw może nie przejść automatycznie do trybu gotowości
w następujących przypadkach:
podczas wykrywania sygnału audio.
Środki ostrożności
Płyty, które zestaw MOŻE odtwarzać
 Audio CD
 CD-R/CD-RW (pliki danych audio/MP3)
Płyty, których zestaw NIE MOŻE odtwarzać
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW inne, niż nagrane w formacie Audio CD
lub w formacie MP3 zgodnym z ISO9660 Level 1/Level
2, Joliet
 CD-R/CD-RW nagrane w formacie wielosesyjnym, nie
zakończone „zamknięciem sesji”
 CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrywania,
porysowane lub brudne CD-R/CD‑RW lub CD‑R/
CD-RW nagrane na niekompatybilnym urządzeniu
nagrywającym
 CD-R/CD-RW, które zostały nieprawidłowo
sfinalizowane
 Płyty zawierające pliki inne, niż pliki MPEG 1 Audio
Layer-3 (pliki MP3)
 Płyty o niestandardowych kształtach (na przykład
serca, kwadratu, gwiazdy)
 Płyty, na których jest taśma klejąca, przyklejony papier
lub nalepka
 Płyty z wypożyczalni lub używane, z przyklejoną
nalepką, wokół której są pozostałości kleju
 Płyty z etykietami drukowanymi tuszem, który klei się
w dotyku
Uwagi dotyczące płyt
 Przed odtwarzaniem wytrzyj płytę ściereczką, w
kierunku od środka ku krawędziom.
 Nie czyść płyt rozpuszczalnikami, takimi jak benzyna,
rozcieńczalnik ani dostępnymi w handlu środkami
czyszczącymi lub aerozolami antystatycznymi,
przeznaczonymi dla winylowych płyt długogrających.
 Nie kładź płyt w miejscach nasłonecznionych, w
pobliżu źródeł ciepła, takich jak przewody grzejne, a
także nie zostawiaj w samochodzie zaparkowanym w
słońcu.
O bezpieczeństwie
 Jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas,
odłącz całkowicie przewód sieciowy od gniazdka
ściennego. Gdy odłączasz urządzenie od sieci, zawsze
chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.
 Jeśli jakiś przedmiot lub płyn dostaną się do środka
zestawu, odłącz zestaw od sieci i przed ponownym
użyciem zwróć się do autoryzowanego personelu z
prośbą o jego sprawdzenie.
 Przewód sieciowy może być wymieniony tylko w
autoryzowanym serwisie.
O wyborze miejsca
 Nie stawiaj zestawu w pozycji przechylonej, ani w
miejscach bardzo gorących, zimnych, zakurzonych,
brudnych, wilgotnych, nieposiadających dostatecznej
wentylacji, poddawanych wibracjom, nasłonecznionych
lub silnie naświetlonych.
 Uważaj, gdy stawiasz urządzenie lub głośniki na
powierzchniach pokrytych specjalnymi środkami (na
przykład woskiem, olejem, pastą), ponieważ może dojść
do wystąpienia plam lub odbarwienia.
 Jeśli zestaw zostanie przeniesiony bezpośrednio
z zimnego miejsca w ciepłe lub jeśli zostanie
umieszczony w bardzo wilgotnym pokoju, wilgoć może
skroplić się na soczewce wewnątrz odtwarzacza CD,
powodując nieprawidłowe działanie zestawu. W takiej
sytuacji wyjmij płytę i zostaw zestaw włączony przez
około godzinę, aby wilgoć wyparowała.
O gromadzeniu się ciepła wewnątrz
 Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest
normalne i nie jest powodem do niepokoju.
 Jeśli zestaw jest używany w sposób ciągły z dużą
głośnością, nie dotykaj obudowy, ponieważ może być
gorąca.
 Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
O zestawie głośnikowym
Zestaw głośnikowy nie jest magnetycznie ekranowany,
więc obraz na pobliskich odbiornikach TV może zostać
magnetycznie zniekształcony. W takiej sytuacji wyłącz
TV, poczekaj od 15 do 30 minut i włącz go ponownie.
Jeśli nie przyniesie to poprawy, odsuń głośniki od TV.
Czyszczenie obudowy
Czyść zestaw miękką ściereczką lekko zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie używaj ostrych
myjek, proszku do szorowania ani rozpuszczalników,
takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Modele europejskie, rosyjskie i izraelskie:
Moc wyjściowa (znamionowa): 15 W + 15 W (8 omów przy 1 kHz, 1 % całk.
znieksz. harm.)
Ciągła moc wyjściowa RMS (odniesienia): 20 W + 20 W (8 omów przy
1 kHz, 10 % całk. znieksz. harm.)
Wyjściowa moc muzyczna (odniesienia): 20 W + 20 W (8 omów przy 1 kHz,
10 % całk. znieksz. harm.)
Inne modele:
Moc wyjściowa (znamionowa): 15 W + 15 W (8 omów przy 1 kHz, 1 % całk.
znieksz. harm.)
Ciągła moc wyjściowa RMS (odniesienia): 20 W + 20 W (8 omów przy
1 kHz, 10 % całk. znieksz. harm.)
Wejście
AUDIO IN (mini jack stereo): Czułość 700 mV, impedancja 47 kiloomów
Wyjścia
SPEAKERS: Akceptuje impedancję 8 omów
Sekcja odtwarzacza CD
System: System CD-DA (Compact Disc Digital Audio)
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 44,6 µW
*Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm od powierzchni soczewki
obiektywu na bloku optycznym o przesłonie 7 mm.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz  20 kHz
Stosunek sygnał/szum: Ponad 90 dB
Zakres dynamiki: Ponad 90 dB
Sekcja tunera
Stereo FM, tuner superheterodynowy FM
Zakres strojenia:
87,5 MHz  108,0 MHz (co 50 kHz)
Antena: Antena przewodowa FM
Sekcja iPod/iPhone
Kompatybilne modele iPod/iPhone:
iPod touch 4. generacji
iPod touch 3. generacji
iPod touch 2. generacji
iPod touch 1. generacji
iPod nano 6. generacji
iPod nano 5. generacji (kamera wideo)
iPod nano 4. generacji (wideo)
iPod nano 3. generacji (wideo)
iPod nano 2. generacji (aluminium)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Certyfikaty „Made for iPod” i „Made for iPhone” potwierdzają, że dane
urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane ściśle pod kątem współpracy
odpowiednio z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone oraz że jego
producent oficjalnie zadeklarował zgodność ze standardami firmy Apple. Firma
Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego
zgodność z normami z zakresu bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami.
Należy pamiętać, że używanie tego urządzenia z urządzeniami iPod lub iPhone
może wpływać na wydajność łączności bezprzewodowej.
Sekcja USB
Obsługiwana szybkość transmisji danych:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Częstotliwości próbkowania:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Portu
(USB): Typ A, maksymalny prąd 500 mA
Głośnik
Zestaw głośnikowy: 2-drożny zestaw głośnikowy typu bass-reflex
Głośniki:
Niskotonowy 80 mm, typ stożkowy
Wysokotonowy 40 mm, typ stożkowy
Impedancja znamionowa: 8 omów
Wymiary (szer./wys./gł.):
Około 140 mm × 245 mm × 103 mm
Waga: Około 1,2 kg netto każdy głośnik
Ilość: 2 sztuki (lewy/prawy)
Ogólne
Zasilanie:
Zasilacz sieciowy
Wejście: 100 V  240 V AC, 50/60 Hz
Wyjście: DC 19,5 V 3,9 A
Pobór mocy: 28 W
Wymiary (szer./wys./gł.) (bez głośników):
Około 250 mm × 245 mm × 130 mm
Waga (bez głośników): Około 2,2 kg
Ilość urządzeń głównych: 1 sztuka
Dostarczone akcesoria: Podstawka (1), pilot (1), zasilacz sieciowy (1), przewód
sieciowy (1), antena przewodowa FM (1), podkładki do zawieszenia na
ścianie (1 arkusz), adaptery dokujące dla modeli iPhone (1 zestaw)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Download PDF

advertising