Sony | RDR-HX720 | Sony RDR-HX720 Inne

Rekorder DVD
Aktualizacja techniczna instrukcji obsługi
Szanowni Państwo,
W związku ze zmianami produkcyjnymi wprowadzonymi po rozpoczęciu produkcji
i sprzedaży rekordera konieczna jest aktualizacja jego instrukcji obsługi.
Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszą aktualizacją i przepraszamy za
wszelkie związane z nią niedogodności.
RDR-HX520/HX720/HX722/HX920
© 2006 Sony Corporation
POPRZEDNIA WERSJA
NOWA WERSJA
str. 14 - poprzedni tekst
str. 14 - zaktualizowany tekst
• Funkcje systemu SMARTLINK nie działają, jeśli
dla parametru „Power save standby” wybrane jest
ustawienie „On” (strona 96), a rekorder jest
wyłączony.
• Funkcje systemu SMARTLINK działają tylko
przy włączonym zasilaniu. Wyjątkiem są funkcje
rozpoczynanie odtwarzania jednym przyciskiem
(One Touch Play), wyświetlanie listy tytułów
jednym przyciskiem (One Touch Menu)
i wyświetlania jednym przyciskiem menu
nastawiania programatora (One Touch Timer),
które działają także przy wyłączonym zasilaniu.
str. 19 - poprzednie ilustracje
str. 19 - zaktualizowane
ilustracje
4
4
5
Wskaż wariant „Others” i naciśnij
przycisk ENTER.
Wskaż wariant „Command Mode”
i naciśnij przycisk ENTER.
5
Wskaż wariant „Others” i naciśnij
przycisk ENTER.
Wskaż wariant „Command Mode”
i naciśnij przycisk ENTER.
str. 28 - poprzedni tekst
str. 28 - zaktualizowany tekst
Nagrywanie programu oglądanego na
ekranie telewizora (TV Direct Rec)
Nagrywanie programu oglądanego na
ekranie telewizora (TV Direct Rec)
Użytkownicy systemu SMARTLINKmogą
bez kłopotu rozpocząć nagrywanie oglądanej
audycji telewizyjnej. Kiedy telewizor jest
włączony lub pozostaje w trybie czuwania,
naciśnij przycisk z REC. Rekorder
automatycznie włączy się i zacznie
nagrywanie programu widocznego na
ekranie telewizora.
Użytkownicy systemu SMARTLINKmogą
bez kłopotu rozpocząć nagrywanie oglądanej
audycji telewizyjnej. Kiedy telewizor jest
włączony lub pozostaje w trybie czuwania,
naciśnij przycisk z REC.
str. 29 - poprzedni tekst
str. 29 - zaktualizowany tekst
„NEW” (lub N):
„NEW”:
str. 32 - poprzedni tekst
str. 32 - zaktualizowany tekst
z Wskazówki
• Jeśli dla parametru „DTS” na ekranie ustawień
„Audio” jest wybrane ustawienie „Off”, to
możliwość wyboru ścieżki dźwiękowej DTS nie
pojawi się nawet wówczas, gdy płyta zawiera
ścieżkę dźwiękową DTS (strona 91).
z Wskazówki
• Jeśli dla parametru „DTS” z grupy „Audio
Connection” na ekranie ustawień „Audio” jest
wybrane ustawienie „Off”, to możliwość wyboru
ścieżki dźwiękowej DTS nie pojawi się nawet
wówczas, gdy płyta zawiera ścieżkę dźwiękową
DTS (strona 91).
str. 96 - poprzednia ilustracja
str. 96 - zaktualizowana
ilustracja
3
3
Wskaż wariant „Others”, po czym
naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran ustawień „Others”
zawierający omówione poniżej
parametry. Ustawienia standardowe
wyróżniono podkreśleniem.
Wskaż wariant „Others”, po czym
naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran ustawień „Others”
zawierający omówione poniżej
parametry. Ustawienia standardowe
wyróżniono podkreśleniem.
Usunięto części „Power save standby
(oszczędzanie energii w trybie czuwania)”
(strona 96) i „Uwagi” (strona 97).
str. 103 - poprzedni tekst
str. 103 - zaktualizowany tekst
Niewłaściwe wskazanie trybu
nagrywania.
Niewłaściwe wskazanie trybu
nagrywania.
, Jeśli dokonane nagranie trwa mniej niż trzy
minuty, tryb nagrywania wskazywany
w czasie odtwarzania może nie odpowiadać
trybowi wybranemu w czasie nagrywania.
Nagranie jest jednak dokonywane
właściwie, w wybranym trybie.
, Jeśli dokonane nagranie trwa mniej niż 10
minut albo jeśli wyświetlany obraz zmienia
się powoli i jest odtwarzany krócej niż przez
10 minut, to tryb nagrywania wskazywany
w czasie odtwarzania może nie odpowiadać
trybowi wybranemu w czasie nagrywania.
Nagranie jest jednak dokonywane
właściwie, w wybranym trybie.
str. 104 - poprzedni tekst
str. 104 - usunięto tekst
, Aby zmniejszyć częstotliwość
automatycznego włączania się wentylatora,
należy zmienić ustawienie parametru
„Power save standby” z ekranu ustawień
„Others” na „On” (strona 96).
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
PL
Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling
materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Download PDF

advertising