Sony | DVP-FX980 | Sony DVP-FX980 Instrukcja obsługi

4-411-683-11(1) (PL)
Przenośny
odtwarzacz
CD/DVD
Instrukcje obsługi
z
Przydatne wskazówki, porady i informacje na temat
produktów i usług firmy Sony można znaleźć na stronie:
www.sony-europe.com/myproduct/
DVP-FX980
© 2012 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko
pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać
urządzenia na deszcz
i działanie wilgoci.
Aby uniknąć porażenia
prądem, nie otwierać
obudowy. Naprawy należy
powierzać wyłącznie
wykwalifikowanym
serwisantom.
Wymiany kabla zasilającego
może dokonać tylko
specjalistyczny warsztat
serwisowy.
Baterie i urządzenia
z zainstalowanymi bateriami
należy chronić przed
nadmiernym ogrzaniem
od słońca, ognia itp.
Produkt został zaklasyfikowany
jako urządzenie laserowe klasy 1
(CLASS 1 LASER). Oznaczenie
takiego urządzenia znajduje się
na spodzie obudowy.
Pozbywanie się zużytego
sprzętu (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i pozostałych
krajów europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać
do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem
oraz recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Dzięki właściwej utylizacji
urządzenia można zapobiec
potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego.
Recykling materiałów pomaga
chronić surowce naturalne.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu
należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym
kupiony został ten produkt.
OSTRZEŻENIE
Korzystanie z części optycznych
w tym urządzeniu może
zwiększyć zagrożenie
uszkodzenia wzroku. Nie
należy próbować demontować
obudowy, ponieważ wiązka
laserowa wykorzystywana
w tym odtwarzaczu CD/DVD
jest szkodliwa dla oczu.
Naprawy należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym
serwisantom.
2
Pozbywanie się zużytych
akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i pozostałych
krajów europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt
nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych.
Na niektórych akumulatorach
symbol ten może być używany
razem z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg)
lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy
akumulator zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Dzięki właściwej utylizacji
akumulatorów można zapobiec
potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego.
Recykling materiałów pomaga
chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów,
w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe
podłączenie do akumulatora,
wymianę zużytego akumulatora
należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanym
serwisantom.
W celu zapewnienia prawidłowej
utylizacji akumulatora należy
przekazać zużyte urządzenie
elektryczne lub elektroniczne do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W przypadku pozostałych
akumulatorów należy
zapoznać się z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania
akumulatora z produktu. Zużyty
akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem tych
produktów.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego
produktu lub akumulatora
należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
porządkowymi zajmującymi
się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem,
w którym kupiony został
ten produkt.
Odtwarzacza nie
wolno rozkładać na części ani
przerabiać. Może to spowodować
porażenie prądem. W celu
wymiany akumulatorów,
sprawdzenia wnętrza urządzenia
lub dokonania naprawy należy
skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem lub centrum
serwisowym firmy Sony.
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
• Zestaw należy zainstalować
w taki sposób, aby w razie
problemów można było
natychmiast odłączyć przewód
zasilający z gniazda ściennego.
• Urządzenie pozostaje
podłączone do źródła zasilania,
dopóki jest podłączone od
gniazda ściennego, nawet jeśli
zostało wyłączone przyciskiem
zasilania.
• Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie należy
stawiać na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych
płynami, np. wazonów.
• Nadmierna głośność dźwięku
w słuchawkach może
spowodować uszkodzenie
słuchu.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej,
uprawnionym do
przeprowadzania i potwierdzania
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy.
W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano
w osobnych dokumentach
serwisowych lub gwarancyjnych.
WAŻNA INFORMACJA
Ostrzeżenie: Odtwarzacz
umożliwia wyświetlanie na
ekranie telewizora
nieruchomego obrazu wideo
lub menu ekranowego przez
nieograniczony czas.
Wyświetlanie przez dłuższy
czas takiego nieruchomego
obrazu grozi nieodwracalnym
uszkodzeniem ekranu
telewizora. Na takie
uszkodzenia podatne
są telewizory plazmowe
i projekcyjne.
W przypadku pytań lub
problemów związanych
z odtwarzaczem prosimy
skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Prawa autorskie, znaki
towarowe i licencja na
oprogramowanie
• Wyprodukowano na licencji
Dolby Laboratories.
Dolby i symbol podwójnego
D są znakami towarowymi
Dolby Laboratories.
• Logo DVD jest znakiem
towarowym firmy DVD
Format/Logo Licensing
Corporation.
• Technologia kodowania
dźwięku MPEG Layer-3
i patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Wszystkie pozostałe znaki
towarowe należą do
odpowiednich właścicieli.
• NINIEJSZY PRODUKT
PODLEGA LICENCJI
MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO, KTÓRA
UPOWAŻNIA DO
UŻYWANIA GO
W CELACH PRYWATNYCH
I NIEKOMERCYJNYCH
DO DEKODOWANIA
PLIKÓW ZGODNYCH
ZE STANDARDEM WIDEO
MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO”),
ZAKODOWANYCH PRZEZ
UŻYTKOWNIKA WE
WŁASNYM ZAKRESIE
W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI
NIEKOMERCYJNEJ
I/LUB UZYSKANYCH
OD DOSTAWCY
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ
FIRMY MPEG LA NA
UDOSTĘPNIANIE
PLIKÓW MPEG-4 VIDEO.
NA KORZYSTANIE
Z PRODUKTU W INNYM
ZAKRESIE LICENCJA
NIE JEST UDZIELNA
ANI NIE MOŻE BYĆ
DOMNIEMYWANA.
DODATKOWE
INFORMACJE,
W TYM DOTYCZĄCE
ZASTOSOWAŃ
PRODUKTU W CELACH
PROMOCYJNYCH,
WEWNĘTRZNYCH
I KOMERCYJNYCH,
MOŻNA OTRZYMAĆ
OD FIRMY MPEG LA,
LLC. ZOBACZ HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
O instrukcji
• W tej instrukcji termin „płyta”
jest stosowany ogólnie
w odniesieniu do płyt DVD
i CD, chyba że w tekście lub na
ilustracjach określono inaczej.
• Ikony takie jak
,
wymienione na początku
każdego objaśnienia, wskazują
rodzaj nośnika, który
umożliwia korzystanie
z danej funkcji.
Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale
„Odtwarzane nośniki” (str. 21).
• Informacje NIEZBĘDNE
(których znajomość jest
wymagana do prawidłowej
obsługi urządzenia) znajdują
się pod ikoną b. Informacje
PRZYDATNE (porady itp.)
znajdują się pod ikoną z.
3
Spis treści
OSTRZEŻENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Opis elementów i przycisków sterujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Przygotowanie do użycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sprawdzanie akcesoriów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ładowanie akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Korzystanie z zasilacza samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Podłączanie do telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odtwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie plików MP3, JPEG i wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dostosowywanie rozmiaru i jakości obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ustawienia i regulacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Korzystanie z ekranu konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzane nośniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
17
19
21
23
24
Opis elementów
i przycisków sterujących
Dostępne funkcje zależą od płyty i stanu
odtwarzania.
Odtwarzacz
A Panel LCD (str. 11)
B Głośnik
C HOLD
Naciśnięcie i przytrzymanie przez
ponad dwie sekundy powoduje
zablokowanie wszystkich przycisków
na wypadek ich przypadkowego
naciśnięcia.
Wszystkie przyciski odtwarzacza są
zablokowane, podczas gdy przyciski
na pilocie działają.
SOUND
Umożliwia przełączanie między
czterema różnymi trybami
dźwiękowymi.
D DISPLAY
Wyświetla informacje o odtwarzaniu
i umożliwia zmianę trybu odtwarzania
(str. 11).
MENU
Wyświetla menu główne DVD
VIDEO. Wyświetla pokaz slajdów
podczas odtwarzania pliku JPEG
(str. 13).
C/X/x/c
Przemieszczają wyróżnienie
umożliwiające wybranie
wyświetlonego elementu.
ENTER
Potwierdza wybór elementu.
RETURN
Przyciski VOLUME+ i N (odtwarzanie)
mają wyczuwalną kropkę. Ułatwia ona
obsługę odtwarzacza.
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu.
,ciąg dalszy
5
OPTIONS
N (odtwarzanie) (str. 11)
Wyświetla menu opcji.
• Płyta/USB (str. 13)
• Tryb LCD (str. 14)
• Konfiguracja (str. 15)
• Menu/Top Menu: Wyświetla menu
lub menu główne DVD VIDEO.
• Original/Play List: Umożliwia
wybranie opcji Original (oryginał)
lub Play List (lista odtwarzania) dla
płyty DVD-VR.
Rozpoczyna lub wznawia odtwarzanie.
E VOLUME (głośność dźwięku) +/–
X (pauza) (str. 11)
Włącza pauzę w odtwarzaniu lub
wznawia odtwarzanie.
x (zatrzymywanie) (str. 11)
Zatrzymuje odtwarzanie.
G Pokrywa płyty (str. 11)
H OTWÓRZ/ZAMKNIJ (str. 11)
Otwiera i zamyka pokrywę płyty.
Umożliwia regulację głośności.
F ./> (poprzedni/następny)
Umożliwiają przechodzenie do
poprzedniego/następnego rozdziału,
utworu lub pliku.
Tylko przyciski na odtwarzaczu mają
następujące funkcje.
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu
dłużej niż sekundę w trakcie
odtwarzania umożliwiają szybkie
przewijanie nagrania w przód/w tył
(m/M). Wielokrotne naciskanie
powoduje zmianę prędkości.
• Naciskając jeden z tych przycisków
na ponad sekundę w trybie pauzy,
można włączyć odtwarzanie w
zwolnionym tempie do przodu lub
do tyłu ( / ). Naciśnij
ponownie, aby zmienić szybkość.
(Odtwarzanie w zwolnionym tempie
do tyłu jest dostępne tylko dla płyt
DVD. Odtwarzanie w zwolnionym
tempie do przodu jest dostępne dla
płyt DVD, VIDEO CD oraz dla
plików wideo).
6
I Wskaźnik POWER
J Wskaźnik CHARGE (str. 8)
K
(czujnik zdalnego sterowania)
L Przełącznik OPERATE (str. 11)
Służy do włączania i wyłączania
odtwarzacza.
M Gniazdo PHONES (słuchawkowe)
N Gniazdo USB (typ A) (str. 13)
Służy do podłączenia urządzenia USB.
O Gniazdo A/V OUT (str. 10)
P Gniazdo DC IN 12V (str. 8, 9)
Służy do podłączenia zasilacza
sieciowego lub samochodowego.
T
Pilot
m/M
(skanuj/wolno)
• Umożliwiają przewijanie nagrania
w przód/w tył podczas odtwarzania
w przyspieszonym tempie. Naciśnij
ponownie, aby zmienić szybkość.
• Naciskając jeden z tych przycisków
w trybie pauzy, można włączyć
odtwarzanie w zwolnionym tempie
do przodu lub do tyłu. Naciśnij
ponownie, aby zmienić szybkość.
(Odtwarzanie w zwolnionym tempie
do tyłu jest dostępne tylko dla płyt
DVD. Odtwarzanie w zwolnionym
tempie do przodu jest dostępne dla
płyt DVD, VIDEO CD oraz dla
plików wideo).
U KĄT
Zmienia kąty nagrania na DVD
VIDEO.
AUDIO
Na przyciskach VOL +, 5, N i AUDIO
znajdują się wypukłości. Wypukłości
ułatwiają obsługę odtwarzacza bez użycia
wzroku.
Q Przyciski numeryczne
Zmienia język nagrania na DVD
VIDEO przy każdym naciśnięciu.
Podczas odtwarzania płyty CD lub
płyty VIDEO CD przełącza między
funkcjami stereo i monofoniczną.
Napisy
Zmienia napisy nagrania na płycie
DVD VIDEO przy każdym
naciśnięciu.
Służą do wprowadzania numeru
tytułu/rozdziału itp.
WYCZYŚĆ
Usuwa wpis w polu.
R TOP MENU
Pokazuje top menu DVD VIDEO.
S
POWTÓRZ/
DO PRZODU
Odtwarza ponownie scenę/szybko
odtwarza obecną scenę do przodu
(tylko DVD).
7
Przygotowanie do użycia
Sprawdzanie akcesoriów
Prosimy o sprawdzenie, czy zestaw
zawiera następujące elementy:
• Zasilacz sieciowy (1)
• Zasilacz samochodowy (1)
• Adapter audio/wideo (1)
• Pilot zdalnego sterowania (1)
• Baterie R6 (AA) (2)
Przygotowanie pilota
Włóż do pilota dwie baterie R6 (AA),
dopasowując bieguny 3 i # do oznaczeń
wewnątrz komory na baterie.
Ładowanie akumulatora
Akumulator należy naładować przed
pierwszym użyciem odtwarzacza i po
wyczerpaniu.
1
Podłącz zasilacz sieciowy.
Podczas ładowania świeci się wskaźnik
CHARGE.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Do wyjścia
w ścianie
DC IN 12V
Zasilacz sieciowy (dostarczany w zestawie)
b
Akumulator należy ładować w temperaturze
nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 35°C.
8
Czas ładowania i odtwarzania
Czas ładowania: około 4 godzin
Czas odtwarzania: około 4 godzin
Czas ładowania może być dłuższy, a czas
odtwarzania krótszy, w zależności od
temperatury otoczenia lub stanu akumulatora.
Zasilacz samochodowy (dostarczany
w zestawie) jest przeznaczony do
akumulatora o napięciu 12 V z uziemionym
biegunem ujemnym (nie należy używać
go z akumulatorem o napięciu 24 V
z uziemionym biegunem dodatnim).
1
Przygotowanie do użycia
Podany czas dotyczy następujących
warunków:
• Czas ładowania
– umiarkowana temperatura (20°C)
– wyłączone zasilanie
• Czas odtwarzania
– umiarkowana temperatura (20°C)
– podłączone słuchawki
– minimalne podświetlenie
Korzystanie z zasilacza
samochodowego
Podłącz zasilacz samochodowy.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Sprawdzanie poziomu naładowania
akumulatora
Wskaźnik akumulatora wyświetla się,
gdy nie jest odtwarzana żadna płyta.
Gdy akumulator jest rozładowany,
wyświetla się symbol
lub miga
wskaźnik CHARGE.
Do gniazdka
zapaliczki
Zasilacz do akumulatora samochodowego
(dostarczany w zestawie)
Pełny
Rozładowany
Po użyciu odtwarzacza w samochodzie
Odłącz zasilacz samochodowy od gniazda
zapalniczki.
b
• Nie należy podłączać ani odłączać zasilacza
samochodowego w trakcie prowadzenia
samochodu.
• Przewód powinien być ułożony w taki sposób,
aby nie przeszkadzał w prowadzeniu pojazdu.
Panel LCD nie może zasłaniać widoczności
kierowcy.
• Gniazdo zapalniczki należy czyścić.
Zabrudzenia mogą uniemożliwić połączenie
lub prawidłowe funkcjonowanie odtwarzacza.
• Zasilacza samochodowego należy używać przy
włączonym silniku. W przypadku korzystania
z niego przy wyłączonym silniku akumulator
samochodu może się rozładować.
• Nie należy pozostawiać odtwarzacza ani
akcesoriów w samochodzie.
9
Podłączanie do telewizora
Wideo można oglądać na telewizorze lub
monitorze.
1
Podłącz odtwarzacz do telewizora lub
monitora za pomocą adaptera audio/
wideo (dostarczany w zestawie).
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Do wejścia AUDIO/
VIDEO typu jack
telewizora lub
monitora
Zasilacz audio/
wideo (dostarczany
w zestawie)
Kabel audio/wideo
(niedostarczany
w zestawie)
b
• Należy się zapoznać z instrukcjami obsługi
urządzenia, do którego ma być podłączony
odtwarzacz.
• Przed podłączeniem odtwarzacza należy
go wyłączyć.
10
Uwagi dotyczące wygaszacza ekranu
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyt
1
2
Otwórz panel LCD i włącz odtwarzacz.
Naciśnij przycisk OTWÓRZ/ZAMKNIJ,
aby otworzyć pokrywę płyty i włożyć
płytę.
Umieść płytę odtwarzaną stroną do
dołu i lekko dociśnij, aż usłyszysz
kliknięcie. Nie dotykaj powierzchni
soczewek.
Odtwarzanie
Aby uzyskać więcej informacji
o odtwarzanych płytach, zobacz
„Odtwarzane nośniki” (str. 21).
Przed rozpoczęciem należy naładować
akumulator lub podłączyć zasilacz
sieciowy.
• Wygaszacz ekranu włącza się, gdy
odtwarzacz nie jest używany i pozostaje
w trybie pauzy lub zatrzymania przez
ponad 15 minut. Obraz znika po
naciśnięciu przycisku N. Informacje
na temat konfiguracji wygaszacza ekranu
znajdują się na str. 16.
• Odtwarzacz przechodzi do trybu
czuwania 15 minut po uruchomieniu
wygaszacza ekranu. Aby zamknąć tryb
czuwania, naciśnij przycisk N.
Wznawianie odtwarzania od momentu
zatrzymania podczas ostatniego odtwarzania
płyty (wznowienie odtwarzania)
Po zatrzymaniu odtwarzania i ponownym
naciśnięciu przycisku N odtwarzacz
rozpoczyna odtwarzanie od punktu,
w którym został naciśnięty przycisk x.
b
• W zależności od punktu zatrzymania
odtwarzanie może nie zostać wznowione
dokładnie w tym samym miejscu.
• Punkt wznawiania jest usuwany:
– po otwarciu pokrywy płyty
– po naciśnięciu przycisku OPTIONS
i wybraniu opcji USB.
Odtwarzanie płyt VIDEO CD przy użyciu funkcji
PBC
Powierzchnia
Przełącznik OPERATE
soczewek
Odtwarzana strona skierowana do dołu
3
Zamknij pokrywę płyty i naciśnij N.
Rozpocznie się odtwarzanie.
W zależności od rodzaju płyty może
zostać wyświetlone menu. Za pomocą
przycisków C/X/x/c wybierz żądaną
opcję i naciśnij ENTER.
Gdy włączysz odtwarzanie płyty wideo
z funkcją PBC (Kontrola odtwarzania),
wyświetli się menu wyboru. Aby uzyskać
więcej informacji o kontroli odtwarzania,
zobacz str. 16.
Korzystanie z wyświetlacza
informacji o odtwarzaniu
Umożliwia sprawdzenie informacji
o odtwarzaniu i zmianę trybu odtwarzania.
Przy wpisywaniu cyfr korzystaj z pilota.
,ciąg dalszy
11
1
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
DISPLAY.
Przykład: podczas odtwarzania płyty
DVD VIDEO
Odtwarzanie plików MP3,
JPEG i wideo
Pozycje
Menu
*1
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
i ustaw poniższe opcje, a następnie
naciśnij ENTER.
• Title*2
• Chapter*2
• Audio
• Subtitle
• Angle*2
• T.Time (title time)
• C.Time (chapter time)
• Repeat
• A-B Repeat*3
• Time Disp. (time display)
*1 W trakcie odtwarzania płyty DVD (tryb VR)
obok numeru tytułu wyświetlane jest
oznaczenie „PL” (lista odtwarzania) lub
„ORG” (oryginał).
*2 Numer można również wybrać za pomocą
przycisków X/x.
*3 Wybierz opcję SET i naciśnij ENTER.
Wybierz punkt A i punkt B, naciskając
ENTER.
b
• W trakcie odtwarzania płyty CD lub
VIDEO CD wyświetlane są tylko dostępne
opcje.
• W przypadku niektórych płyt ustawienie
pewnych opcji może być niemożliwe.
• Wybranie opcji szukania tytułu Title Search
lub rozdziału Chapter Search powoduje
anulowanie ustawienia powtarzania Repeat.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DISPLAY lub RETURN.
12
Informacje o plikach, które można
odtwarzać, znajdują się w rozdziale
Odtwarzane nośniki (str. 21).
Po wybraniu nośnika DATA wyświetla
się lista albumów. W zależności od
płyty odtwarzanie rozpoczyna się
automatycznie.
1
Za pomocą przycisków X/x wybierz
album i naciśnij ENTER.
Przykład: Lista plików MP3
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
plik i naciśnij ENTER.
Odtwarzanie rozpocznie się od
wybranego pliku.
Odtwarzanie plików JPEG
Obracanie obrazu JPEG
1
Podłącz urządzenie USB do gniazda USB.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Odtwarzanie
Naciskaj przyciski C/X/x/c w trakcie
wyświetlania pliku obrazu, aby obrócić
każdy plik.
C/c: obraca obraz w lewo/w prawo
o 90 stopni.
X/x: odwraca obraz w pionie (w górę
i w dół)/w poziomie (w lewo i w prawo).
Odtwarzanie danych na
urządzeniu USB
Wyświetlanie listy miniaturek
Naciśnij przycisk MENU.
Pliki obrazów w albumie wyświetlą
się w 12 małych ekranach.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Slide Show
12
Prev
Urządzenie USB
2
3
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję USB i naciśnij ENTER.
Odłączanie urządzenia USB
Next
Odtwarzanie pokazu slajdów
Wybierz opcję Slide Show na liście
miniaturek i naciśnij ENTER.
Zamykanie listy miniaturek
Aby wrócić do listy albumów, naciśnij
MENU.
Naciśnij przycisk OPTIONS, aby wybrać
opcję Disc, i naciśnij ENTER, a następnie
odłącz urządzenie USB.
b
• Nie odłączaj urządzenia USB, gdy miga jego
wskaźnik dostępu. Może to spowodować
uszkodzenie lub utratę danych.
• Urządzeniami USB, które można podłączać
do odtwarzacza, są pamięci flash i aparaty
cyfrowe. Inne urządzenia (np. koncentrator
USB itp.) nie są obsługiwane. W przypadku
podłączenia nieobsługiwanego urządzenia
wyświetli się komunikat o błędzie.
• Odtwarzacz może nie współpracować
z niektórymi urządzeniami USB.
• Odtwarzacz rozpoznaje urządzenia pamięci
masowej (MSC — Mass Storage Class) zgodne
z formatem FAT.
• Ustawienie LUN w aparacie cyfrowym należy
zmienić na Single. Zapoznaj się z informacjami
na ten temat podanymi w instrukcji obsługi
aparatu.
13
Dostosowywanie rozmiaru
i jakości obrazu
Możliwe jest dostosowanie obrazów
pokazywanych na wyświetlaczu LCD.
1
2
3
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję LCD Mode i naciśnij ENTER.
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wybierz i ustaw poniższe opcje,
a następnie naciśnij ENTER.
• LCD Aspect: zmiana rozmiaru obrazu.
• Backlight: regulacja jasności.
• Contrast: zmiana różnicy między
jasnymi i ciemnymi obszarami.
• Hue: regulacja balansu czerwieni
i zieleni.
• Color: regulacja nasycenia kolorów.
• Default: przywrócenie ustawień
fabrycznych.
Wyłączanie wyświetlania menu
Naciśnij przycisk OPTIONS lub RETURN.
b
Dostępne rozmiary ekranu zależą od rodzaju
płyty.
14
General Setup
Ustawienia i regulacje
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
◆ TV Display (tylko płyty DVD)
Tę opcję można wybrać
w przypadku telewizora
o proporcjach ekranu 4:3.
Powoduje ona automatyczne
wyświetlenie szerokiego
obrazu na całym ekranie
i obcięcie części, które się
nie mieszczą.
4:3
Letter Box
Tę opcję można wybrać
w przypadku telewizora
o proporcjach ekranu 4:3.
Powoduje ona wyświetlenie
obrazu panoramicznego
z czarnymi pasami na
górze i dole ekranu.
16:9
Tę opcję należy wybrać
w przypadku telewizora
panoramicznego lub
telewizora obsługującego
tryb szerokoekranowy.
Ustawienia odtwarzacza można zmieniać.
Ustawienia domyślne są podkreślone.
Ustawienia odtwarzania zapisane na
płytach są nadrzędne wobec ustawień
odtwarzacza.
1
Naciśnij przycisk OPTIONS, gdy nie
jest odtwarzana żadna płyta.
Konfigurowanie ekranu jest
niemożliwe w trakcie korzystania
z funkcji wznawiania odtwarzania
Resume Play. Dwukrotnie naciśnij
przycisk x, a następnie przycisk
OPTIONS.
2
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję Setup, a następnie naciśnij
ENTER.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
kategorię ustawień i naciśnij ENTER.
Ustawienia i regulacje
4:3
Pan Scan
: General Setup
: Audio Setup
: Language Setup
: Parental Control
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
i ustaw poniższe opcje, a następnie
naciśnij ENTER.
◆ Angle Mark (tylko płyty DVD VIDEO)
Wyświetla oznaczenie kąta w przypadku
zmiany kąta wyświetlania w trakcie
odtwarzania płyt DVD nagranych
pod różnymi kątami.
Wybierz ustawienie On lub Off.
Wyłączanie ekranu konfiguracji
Naciśnij przycisk OPTIONS lub RETURN.
,ciąg dalszy
15
◆ Screen Saver
Powoduje wyświetlenie obrazu wygaszacza
ekranu. Więcej informacji na temat tej
funkcji znajduje się na str. 11.
Wybierz ustawienie On lub Off.
◆ PBC (tylko płyty VIDEO CD)
Funkcja ta jest dostępna dla płyt
VIDEO CD wyposażonych w funkcję
PBC (Playback Control — sterowanie
odtwarzaniem). Więcej informacji na
temat tej funkcji znajduje się na str. 11.
Wybierz ustawienie On lub Off.
◆ Default
Powoduje przywrócenie ustawień
fabrycznych wszystkich funkcji.
Wszystkie ustawienia wprowadzone
przez użytkownika są kasowane.
Audio Setup
◆ Audio DRC (tylko płyty DVD)
Zapewnia czystość niskich dźwięków
przy zmniejszonej głośności w trakcie
odtwarzania płyt DVD obsługujących
funkcję Audio DRC (Dynamic Range
Control — kontrola dynamiki sygnału).
Wybierz ustawienie On lub Off.
Language Setup
◆ OSD (wyświetlacz ekranowy)
Umożliwia zmianę języka menu
ekranowego odtwarzacza.
◆ Disc Menu (tylko płyty DVD VIDEO)
Umożliwia zmianę języka menu płyty.
◆ Subtitle (tylko płyty DVD VIDEO)
Umożliwia zmianę języka napisów.
◆ Audio (tylko płyty DVD VIDEO)
Umożliwia zmianę języka ścieżki
dźwiękowej.
16
Parental Control
Możliwe jest ograniczenie odtwarzania
płyt DVD obsługujących funkcję kontroli
rodzicielskiej.
Przy zmianie tego ustawienia skorzystaj
z pilota.
◆ Password (tylko płyty DVD VIDEO)
Umożliwia wprowadzenie lub zmianę
hasła. Hasło musi składać się z 4 znaków.
Zmiana hasła
Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję
Password, a następnie naciśnij ENTER.
Wybierz opcję Change i naciśnij ENTER.
Wprowadź obecne i nowe hasło.
Jeśli nie pamiętasz hasła
Wprowadź „1369”, aby wyświetlić obecne
hasło.
◆ Parental Control (tylko płyty DVD VIDEO)
Umożliwia ustawienie poziomu
ograniczeń. Im niższa wartość,
tym większe ograniczenie.
Aby korzystać z funkcji kontroli
rodzicielskiej, należy najpierw ustawić
hasło.
Ustawianie funkcji kontroli rodzicielskiej
Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję
Parental Control, a następnie naciśnij
ENTER. Ustaw poziom ograniczeń
i naciśnij ENTER. Wprowadź hasło.
Odtwarzanie płyty, dla której ustawiono
funkcję Parental Control
Włóż płytę i naciśnij przycisk N.
Wyświetli się ekran wprowadzania hasła.
Wprowadź hasło.
Obraz
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
, Jest to naturalna cecha wyświetlacza
LCD, nie świadczy ona
o nieprawidłowości.
Dźwięk
Brak dźwięku.
, Odtwarzacz jest w trybie pauzy lub
odtwarzania w zwolnionym tempie.
, Odtwarzacz jest w trybie przewijania
do przodu lub do tyłu.
Zasilanie
Obsługa
Brak zasilania.
Po naciśnięciu przycisków nic się nie dzieje.
, Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest
właściwie podłączony (str. 8).
, Sprawdź, czy akumulator jest
wystarczająco naładowany (str. 9).
, Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOLD
przez ponad dwie sekundy, aby
odblokować przyciski (str. 5).
Funkcję HOLD można również anulować
przez wyłączenie odtwarzacza.
Nie można naładować akumulatora lub czas
ładowania jest zbyt długi.
Nie można odtworzyć płyty.
, Jeśli wskaźnik CHARGE miga, gdy
podłączono zasilacz sieciowy, może
to oznaczać, że temperatura otoczenia
jest nieodpowiednia.
Akumulator należy ładować
w temperaturze nie niższej niż 5°C
i nie wyższej niż 35°C.
, Ładowanie trwa dłużej, gdy odtwarzacz
jest włączony. Przed rozpoczęciem
ładowania należy wyłączyć odtwarzacz.
, Jeśli odtwarzacz nie był używany przez
ponad rok, stan akumulatora mógł się
pogorszyć. Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Informacje dodatkowe
Jeśli podczas użytkowania odtwarzacza
wystąpią opisane poniżej problemy, przed
przekazaniem urządzenia do serwisu
należy skorzystać z poniższych informacji
dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie
można rozwiązać problemu, należy
skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Czarne punkty pojawiają się, a czerwone,
niebieskie i zielone pozostają na
wyświetlaczu LCD.
, Jeśli płyta została włożona niewłaściwą
stroną, wyświetla się komunikat
„No Disc” lub „Cannot play this disc”.
Włóż płytę odtwarzaną stroną do dołu
(str. 11).
, Płyta nie jest właściwie włożona, dopóki
nie usłyszysz kliknięcia (str. 11).
, Płyta jest brudna lub wadliwa (str. 21).
, Została włożona płyta, której nie można
odtwarzać. Sprawdź, czy kod regionu jest
zgodny z odtwarzaczem i czy płyta
została sfinalizowana (str. 21).
, Ustawiono funkcję Parental Control.
Zmień ustawienie (str. 16).
, W odtwarzaczu skropliła się para wodna
(str. 19).
,ciąg dalszy
17
Płyta nie jest odtwarzana od początku.
, Wybrano opcję odtwarzania
z powtarzaniem (str. 11).
, Wybrano funkcję wznawiania
odtwarzania (str. 11).
, Automatycznie odtwarza się lista
odtwarzania utworzonej płyty. Aby
odtworzyć oryginalne tytuły, naciśnij
dwukrotnie przycisk x, a następnie
naciśnij przycisk OPTIONS w celu
wybrania opcji Original.
Wyświetla się symbol , a po naciśnięciu
przycisku odtwarzacz nie działa prawidłowo.
, W przypadku niektórych płyt
korzystanie z pewnych funkcji
może być niemożliwe. Zapoznaj się
z instrukcją obsługi dołączoną do płyty.
Wyświetla się napis „Copyright Lock”, a ekran
staje się niebieski w trakcie odtwarzania płyty
DVD (tryb VR).
, W przypadku odtwarzania obrazów
zawierających sygnał zabezpieczenia
przed kopiowaniem, zamiast obrazów
może wyświetlić się niebieski ekran
i powyższy komunikat (str. 21).
Pilot nie działa.
, Baterie w pilocie są wyczerpane.
, Pilot nie jest skierowany w stronę
czujnika pilota
w odtwarzaczu.
, Bezpośrednie oświetlenie słoneczne lub
silne oświetlenie jest skierowane na
czujnik pilota.
18
Nie można odtworzyć pliku MP3, JPEG lub
wideo (str. 22).
,
,
,
,
,
Plik ma nieobsługiwany format.
Plik ma nieobsługiwane rozszerzenie.
Plik jest uszkodzony.
Plik jest zbyt duży.
Jeśli wybrany plik jest nieobsługiwany,
wyświetla się komunikat „Data Error”
i plik nie zostanie odtworzony.
, Technologia kompresji plików
wideo może powodować opóźnienie
rozpoczęcia odtwarzania.
Odtwarzacz nie działa prawidłowo lub nie
można go wyłączyć.
, Gdy odtwarzacz nie działa prawidłowo
wskutek oddziaływań elektrostatycznych
itp., należy ustawić przełącznik
OPERATE w pozycji OFF, wyłączyć
zasilacz i odczekać 30 sekund.
Podłączone urządzenia
Na podłączonych urządzeniach nie widać
obrazu lub nie słychać dźwięku.
, Ponownie podłącz przewód
w prawidłowy sposób (str. 10).
, Przewód jest uszkodzony.
, Sprawdź ustawienia podłączonego
telewizora lub wzmacniacza.
USB
Odtwarzacz nie rozpoznaje podłączonego
urządzenia USB.
, Ponownie podłącz urządzenie USB
w prawidłowy sposób (str. 13).
, Urządzenie USB jest uszkodzone.
, Wybierz opcję USB za pomocą
przycisku OPTIONS (str. 13).
Wysokie temperatury
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo na drodze
Bezpieczeństwo
Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot lub ciecz, należy
odłączyć przewód zasilania i przed
dalszym użytkowaniem odtwarzacza
zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej
osobie.
Źródła zasilania
• Jeśli odtwarzacz nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy go wyłączyć
z gniazda ściennego. Aby odłączyć
zasilacz sieciowy, należy chwycić za
wtyczkę; nie wolno ciągnąć za sam
przewód.
• Zasilacza sieciowego nie wolno dotykać
mokrymi rękami. Może to spowodować
zagrożenie porażenia prądem.
• Nie wolno podłączać zasilacza sieciowego
do podróżnego transformatora
elektrycznego, ponieważ generowane
przez niego ciepło może spowodować
nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
Umiejscowienie urządzenia
• Nie wolno umieszczać odtwarzacza
w ograniczonej przestrzeni, na przykład
na półce na książki lub w podobnym
miejscu.
• Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych odtwarzacza gazetami,
materiałem itp. ani umieszczać
odtwarzacza na miękkiej powierzchni,
np. narzucie.
• Nie wolno umieszczać odtwarzacza
ani zasilaczy blisko źródeł ciepła,
w miejscach narażonych na
bezpośrednie promieniowanie
słoneczne, nadmierne zapylenie,
piasek, wilgoć, deszcz lub wstrząsy ani
w samochodzie z zamkniętymi oknami.
• Nie należy ustawiać odtwarzacza
w pozycji pochylonej. Został on
zaprojektowany do pracy wyłącznie
w pozycji poziomej.
• Odtwarzacz oraz płyty należy
przechowywać z dala od urządzeń
emitujących silne pole magnetyczne,
takich jak kuchenki mikrofalowe czy
duże kolumny głośnikowe.
• Nie wolno upuszczać odtwarzacza ani
w niego uderzać.
Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów
na odtwarzaczu i jego akcesoriach.
,ciąg dalszy
Informacje dodatkowe
Nie wolno używać monitora ani słuchawek
w trakcie prowadzenia samochodu, jazdy
rowerem lub kierowania innym pojazdem.
Może to spowodować zagrożenie na
drodze, a w niektórych krajach jest
niezgodne z przepisami. Korzystanie
ze słuchawek przy wysokim poziomie
głośności może być niebezpieczne
również w trakcie poruszania się pieszo,
w szczególności na przejściach dla
pieszych. W sytuacjach stwarzających
zagrożenie należy zachować wyjątkową
ostrożność lub całkowicie wyłączyć
odtwarzacz.
Odtwarzacz może się nagrzać w trakcie
ładowania lub używania go przez dłuższy
czas. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania.
19
Eksploatacja
Akumulator
• Jeśli odtwarzacz zostanie bezpośrednio
przeniesiony z zimnego do ciepłego
miejsca albo umieszczony w bardzo
wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewkach w jego wnętrzu może
się skroplić para wodna. W takim
przypadku odtwarzacz może nie działać
właściwie. Należy wówczas wyjąć płytę
i pozostawić odtwarzacz na mniej więcej
pół godziny, aż do odparowania wilgoci.
Wilgoć na powierzchni ekranu LCD
należy wytrzeć ściereczką. Później można
ponownie włączyć zasilanie.
• Soczewki odtwarzacza należy
utrzymywać w czystości i nie wolno
ich dotykać. Dotykanie soczewek
może spowodować ich uszkodzenie
i nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
Pokrywę płyty należy pozostawiać
zamkniętą, a otwierać tylko w celu
włożenia lub wyjęcia płyty.
• Po otwarciu pokrywy płyta może wciąż
się obracać. Przed jej wyjęciem należy
zaczekać, aż się zatrzyma.
• Czas pracy akumulatora jest
ograniczony — jego pojemność
stopniowo maleje w miarę upływu
czasu i w wyniku użytkowania. Należy
wymienić akumulator na nowy, gdy czas
jego pracy skróci się mniej więcej o.
• Aby zapobiec zużywaniu się
akumulatora, należy go ładować co
najmniej raz na pół roku lub co roku.
• W niektórych krajach mogą
obowiązywać przepisy dotyczące
utylizacji akumulatorów stosowanych
do zasilania tego urządzenia. Informacje
na ten temat można uzyskać od władz
lokalnych.
Wyświetlacz LCD
• Chociaż wyświetlacz LCD został
wyprodukowany z zastosowaniem
precyzyjnej technologii, mogą
sporadycznie pojawiać się na nim
kolorowe kropki. Nie oznacza to
nieprawidłowego działania.
• Nie wolno kłaść ani upuszczać na
powierzchnię wyświetlacza LCD żadnych
przedmiotów. Nie wolno również na nią
naciskać dłońmi czy łokciami.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
powierzchni wyświetlacza LCD
ostrym narzędziem.
20
Zasilacz sieciowy i samochodowy
• Z odtwarzaczem należy używać zasilaczy
dostarczonych w zestawie. Stosowanie
innych zasilaczy może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
• Zasilaczy nie wolno demontować ani
rozkładać na części.
• Nie wolno dotykać części metalowych —
może to spowodować zwarcie
i uszkodzenie zasilaczy, szczególnie
w przypadku dotykania innymi
metalowymi przedmiotami.
Regulacja głośności
Nie należy zwiększać głośności w czasie
słuchania bardzo cichego fragmentu
albo fragmentu bez dźwięku. W takim
przypadku podczas odtwarzania fragmentu
o bardzo wysokim natężeniu dźwięku może
dojść do uszkodzenia głośników.
Słuchawki
• Zapobieganie uszkodzeniu słuchu:
Należy unikać korzystania ze słuchawek
przy wysokim poziomie głośności.
Specjaliści ds. słuchu odradzają słuchanie
głośnej muzyki przez dłuższy czas.
W przypadku stwierdzenia „dzwonienia
w uszach” należy zmniejszyć głośność lub
wyłączyć odtwarzacz.
• Korzystanie z odtwarzacza
w miejscach publicznych: Głośność
należy utrzymywać na umiarkowanym
poziomie. Słyszy się wtedy dźwięki
z otoczenia i nie przeszkadza się
osobom przebywającym w pobliżu.
Czyszczenie
Uwagi dotyczące płyt
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać
ją za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Nie należy używać:
– płyt o niestandardowych kształtach
(serca, gwiazdy itp.)
– płyt, na których znajdują się naklejki
lub etykiety
– płyt z przyklejoną taśmą celofanową
lub nalepką.
Ikona
Charakterystyka
• Komercyjne płyty DVD
• Płyty DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL
w trybie +VR
• Płyty DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL
w trybie wideo
Płyty DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL w trybie VR
(Video Recording)*1
• Muzyczne płyty CD
• Płyty CD-R/CD-RW
w formacie muzycznym
Informacje dodatkowe
• Obudowę, panel i przyciski sterujące
można czyścić miękką ściereczką
zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie należy używać szorstkich
ścierek, proszku czyszczącego ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol
lub benzyna.
• Wyświetlacz LCD należy lekko
przecierać miękką, suchą ściereczką.
Czynność tę należy wykonywać często,
aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.
Nie wolno wycierać powierzchni
wyświetlacza LCD mokrą ścierką.
Jeśli do odtwarzacza dostanie się woda,
może on przestać działać prawidłowo.
• Jeśli obraz lub dźwięk będą
zniekształcone, może to oznaczać,
że soczewki są zakurzone. W takim
przypadku należy użyć dostępnej
w sprzedaży gruszki z pędzelkiem
do czyszczenia obiektywów.
W trakcie czyszczenia należy unikać
bezpośredniego dotykania soczewek.
Nie wolno używać płyt czyszczących ani
środków do czyszczenia płyt/soczewek.
Odtwarzane nośniki
• Płyty VIDEO CD
(w tym Super VCD)
• Płyty CD-R/CD-RW
w formacie wideo
lub Super VCD
DATA CD*2/DATA
DVD*3 lub urządzenia
USB z plikami MP3,
JPEG lub wideo.
b
Niektórych nośników nie można odtwarzać
na odtwarzaczu z powodu jakości nagrania lub
fizycznego stanu nośnika bądź charakterystyk
urządzenia i oprogramowania, za pomocą
których zostały nagrane.
Nie można odtwarzać płyt, które nie zostały
odpowiednio sfinalizowane. Bardziej
szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji
obsługi nagrywarki.
*1 Obrazy z zabezpieczeniami CPRM (Content
Protection for Recordable Media) mogą
nie być odtwarzane. Wyświetla się napis
„Copyright Lock”.
*2 Płyty DATA CD muszą być nagrane
zgodnie ze standardem ISO 9660 Level 1 lub
w formacie rozszerzonym o nazwie Joliet.
,ciąg dalszy
21
*3 Płyty DATA DVD muszą być nagrane
zgodnie ze standardem UDF (Universal Disk
Format).
Format odtwarzanych plików
Rodzaj
Format pliku
Rozszerzenie
Muzyka
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
.mp3
Zdjęcie
JPEG
(format DCF)
.jpg, .jpeg
Wideo
MPEG-4
(profil prosty)
.mp4
Xvid
.avi
z
• Odtworzenie złożonej hierarchii folderów
może zająć trochę czasu. Albumy należy
tworzyć według poniższych zasad:
– Na nośniku powinny znajdować się nie
więcej niż dwie hierarchie folderów.
– Liczba albumów na nośniku nie powinna
przekraczać 50.
– Liczba plików w jednym albumie
nie powinna przekraczać 100.
– Łączna liczba albumów i plików na
nośniku nie powinna przekraczać 600.
• Odtwarzacz odtwarza pliki w albumie
w kolejności nagrania ich na nośniku.
b
• Odtwarzacz odtworzy każdy plik
z wymienionych w powyższej tabeli, nawet
jeśli format pliku będzie inny. Odtwarzanie
takich danych może powodować zakłócenia
i doprowadzić do uszkodzenia głośnika.
• Niektórych płyt DATA utworzonych
w formacie Packet Write nie można
odtwarzać.
• Niektóre płyty DATA tworzone w wielu
sesjach mogą nie być odtwarzane.
• Niektórych plików JPEG nie można
odtwarzać.
• Odtwarzacz nie odtwarza plików JPEG, których
rozmiar przekracza 3264 (szerokość)
x 2448 (wysokość) w trybie zwykłym lub
2000 (szerokość) x 1200 (wysokość)
w trybie progresywnym.
22
• Niektórych plików wideo nie można
odtwarzać.
• Odtwarzacz nie odtwarza plików wideo,
których rozmiar przekracza 720 (szerokość)
× 576 (wysokość)/2 GB.
• Odtwarzacz może nie odtwarzać niektórych
plików wideo, których długość przekracza
3 godziny.
• W przypadku plików wideo MPEG-4
odtwarzacz obsługuje format audio MP3
i AAC.
• W przypadku plików wideo Xvid odtwarzacz
obsługuje tylko format audio MP3.
• Odtwarzacz może nie odtwarzać płynnie
plików wideo o dużej szybkości transmisji
z płyt DATA CD. Zalecane jest odtwarzanie
plików wideo o dużej szybkości transmisji
z płyt DATA DVD.
• Odtwarzacz wyświetla do 14 znaków
z nazwy pliku lub albumu. Znaki specjalne
są wyświetlane jako „*”.
• Odtwarzacz wyświetla tylko nazwę aktualnie
odtwarzanego albumu. Nazwy albumów
znajdujących się na wyższym poziomie
są pokazywane jako „\..\”.
• W przypadku niektórych plików informacje
o odtwarzaniu mogą nie być wyświetlane
poprawnie.
Uwagi na temat płyt dostępnych
w sprzedaży
Kod regionu
Jest to system stosowany do ochrony praw
autorskich. Kod regionu znajdujący się na
opakowaniu płyty DVD VIDEO oznacza
region sprzedaży. Odtwarzacz odtwarza
płyty DVD VIDEO oznaczone kodem
„ALL” i „2”.
ALL
Sposób odtwarzania płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre funkcje odtwarzania płyt DVD
i VIDEO CD mogą być celowo ustawione
przez producentów oprogramowania.
Ponieważ urządzenie odtwarza płyty
DVD i VIDEO CD zgodnie z zawartością
określoną przez producentów, niektóre
funkcje odtwarzania mogą być
niedostępne. Więcej informacji mogą
zawierać instrukcje dołączone do płyt
DVD i VIDEO CD.
Uwagi na temat płyt
System
Laser: laser półprzewodnikowy
System formatu sygnału: PAL (NTSC)
Wejścia i wyjścia
A/V OUT (wyjście audio/wideo):
gniazdo typu minijack
PHONES (słuchawki):
gniazdo typu minijack stereo
USB: gniazdo USB typu A (do podłączania
pamięci USB)
Wyświetlacz LCD
Wymiary panelu (w przybliżeniu):
18 cm/7 cali (przekątna)
Typ wyświetlacza: aktywna matryca TFT
Rozdzielczość: 480 × 234
Parametry ogólne
Zasilanie:
DC 12 V 0,95 A (zasilacz sieciowy)
DC 12 V 1,5 A (zasilacz samochodowy)
Pobór mocy (odtwarzanie płyty DVD VIDEO):
6 W (przy podłączonych słuchawkach)
Wymiary (w przybliżeniu):
200 × 42,5 × 155 mm (szerokość/wysokość/
głębokość) z częściami wystającymi
Waga (w przybliżeniu): 775 g
Zakres temperatur przy pracy: 5°C do 35°C
Zakres wilgotności przy pracy: 25% do 80%
Zasilacz sieciowy: 110–240 V AC, 50/60 Hz
Zasilacz samochodowy: 12 V DC
Informacje dodatkowe
Produkt jest przeznaczony do odtwarzania
płyt zgodnych ze standardem Compact
Disc (CD).
Płyty typu DualDisc i niektóre płyty
z muzyką zabezpieczone przy użyciu
technologii ochrony praw autorskich
nie są zgodne z standardem Compact
Disc (CD). Dlatego mogą być także
niezgodne z tym produktem.
Dane techniczne
Akcesoria dostarczane w zestawie
Zobacz str. 8.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
23
Indeks
Wartości numeryczne
16:9 15
4:3 Letter Box 15
4:3 Pan Scan 15
A
Repeat 12
Rozwiązywanie problemów 17
S
Screen Saver 11, 16
Subtitle 12, 16
T
TV Display 15
Angle 12
Angle Mark 15
Audio 7, 12, 16
Audio DRC 16
Audio Setup 16
U
C
W
USB 13
V
VIDEO CD 11, 21
CD 11, 21
Czas ładowania i odtwarzania 9
Wyświetlacz informacji o odtwarzaniu 11
Wznawianie odtwarzania 11
D
X
DATA 12, 21
Disc Menu 16
DVD 11, 21
G
General Setup 15
J
JPEG 12, 22
K
Kąt 7
Kod regionu 22
Konfiguracja 15
L
Language Setup 16
LCD Aspect 14
LCD Mode 14
M
MP3 12, 22
MPEG-4 (plik wideo) 12, 22
N
Napisy 7
O
Odtwarzane nośniki 21
OSD (wyświetlacz ekranowy) 16
P
Parental Control 16
Password 16
PBC 11, 16
Plik wideo (MPEG-4/Xvid) 12, 22
Pokaz slajdów 13
24
R
Xvid (plik wideo) 12, 22
4-411-683-11(1) (PL)
Sony Corporation
Download PDF

advertising