Sony | DVP-PR30 | Sony DVP-PR30 Instrukcja obsługi

C:\DVP-PR30 ZE\01GB01COV-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 1 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
3-874-015-PL(1)
Odtwarzacz
CD/DVD
Instrukcja obsługi
DVP-PR30
© 2008, Sony Corporation
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB02WAR-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 2 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
OSTRZE¯ENIE
Aby zmniejszyć ryzyko
pożaru lub porażenia
prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz
i chronić je przed wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwierać obudowy.
Naprawy powierzać tylko
wykwalifikowanym osobom.
Wymiany przewodu
zasilającego może dokonać
tylko specjalistyczny
warsztat serwisowy.
Baterie i urządzenia
z zainstalowanymi bateriami
należy chronić przed
nadmiernym ciepłem
pochodzącym od słońca,
ognia itp.
Urządzenie zostało zaliczone do
klasy 1 urządzeń
wykorzystujących laser.
Oznaczenie takiego urządzenia
znajduje się na spodzie obudowy.
OSTRZEŻENIE
Użycie przyrządów optycznych
w parze z tym urządzeniem
zwiększa zagrożenie dla wzroku.
Promień lasera wykorzystywany
w odtwarzaczu CD/DVD jest
szkodliwy dla wzroku i dlatego nie
należy próbować zdjąć obudowy.
Naprawy powierzać tylko
wykwalifikowanym osobom.
‘
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii,
akumulatorze lub opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów
domowych. Prawidłowe usunięcie
baterii lub akumulatora
zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną
mogłoby być niewłaściwe
usuwanie baterii lub akumulatora.
Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców
naturalnych.
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano
w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych,
albo z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
W przypadku produktu, który ze
względów bezpieczeństwa,
sprawności działania lub spójności
danych wymaga stałego
podłączenia do wewnętrznej
baterii lub akumulatora, wymianę
baterii lub akumulatora należy
zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego
przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany
produkt należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii /
akumulatorów należy się zapoznać
z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii lub akumulatora
z produktu. Baterię lub akumulator
należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem zużytych
baterii.
Aby uzyskać szczegółowe
informacje o recyklingu tego
produktu, baterii lub
akumulatorów, należy się
skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został
kupiony.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia. Przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania
i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
2
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB02WAR-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 3 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Zalecenia eksploatacyjne
Uwagi o p³ytach
Bezpieczeństwo
• Urządzenie musi być zasilane
napięciem przemiennym 220 –
240 V, 50/60 Hz. Prosimy
o sprawdzenie, czy napięcie
zasilania jest identyczne
z napięciem w lokalnej sieci.
• Tabliczka znamionowa znajduje
się na spodzie urządzenia.
• Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie stawiać na
urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, np.
wazonów.
• Aby utrzymać płytę w czystości,
chwytać ją za brzeg. Nie dotykać
jej powierzchni. Kurz, odciski
palców i rysy na płycie mogą
być przyczyną niewłaściwego
działania.
Instalacja
• Nie instalować urządzenia
w przechyle. Może ono
pracować tylko w pozycji
poziomej.
• Nie umieszczać urządzenia ani
płyt blisko sprzętu
zawierającego silne magnesy,
takiego jak kuchenka
mikrofalowa czy duże kolumny
głośnikowe.
• Nie kłaść na urządzeniu ciężkich
przedmiotów.
Burze
Dla większego bezpieczeństwa,
podczas burzy i przed
zostawieniem urządzenia na
dłuższy czas należy wyłączyć
urządzenie z gniazda sieciowego.
Pozwoli to na uniknięcie
uszkodzeń spowodowanych przez
burzę i skoki napięcia w sieci
energetycznej.
Zalecenia
eksploatacyjne
Bezpieczeñstwo
Jeśli do wnętrza obudowy dostanie
się jakiś przedmiot lub płyn, przed
dalszą eksploatacją należy
odłączyć odtwarzacz od źródła
zasilania i zlecić jego sprawdzenie
specjaliście.
ród³a zasilania
• Nie wystawiać płyt na
bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani na działanie ciepła,
na przykład z dmuchawy. Nie
zostawiać płyt w samochodzie
zaparkowanym w słońcu,
ponieważ temperatura
w samochodzie może znacznie
wzrosnąć.
• Po odtworzeniu włożyć płytę do
pudełka.
• Czyścić płytę ściereczką
czyszczącą.
Wycierać płytę od środka na
zewnątrz.
• Nie używać rozpuszczalników,
takich jak benzyna czy
rozcieńczalnik, dostępnych
w handlu środków czyszczących
ani antystatycznego aerozolu
przeznaczonego do winylowych
płyt długogrających.
• W przypadku drukowania
etykiety płyty, przed
odtwarzaniem należy zaczekać
na wyschnięcie etykiety.
• Odtwarzacz pozostaje pod
napięciem zawsze, gdy jest
podłączony do gniazdka
sieciowego, nawet po
wyłączeniu.
• Jeśli odtwarzacz nie będzie
używany przez dłuższy czas,
należy go wyłączyć z gniazdka
sieciowego. W celu wyłączenia
przewodu chwycić za wtyczkę;
nigdy nie ciągnąć za sam
przewód.
Instalacja
• Aby zapobiec przegrzewaniu się
odtwarzacza, należy zapewnić
wokół właściwą cyrkulację
powietrza.
• Nie stawiać odtwarzacza na
miękkiej powierzchni, takiej jak
kapa.
• Nie stawiać odtwarzacza blisko
źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne,
nadmierne zapylenie lub
wstrząsy.
• Nie instalować odtwarzacza we
wszelkiego rodzaju niszach, na
przykład na regale.
• Odtwarzacz należy zainstalować
w taki sposób, aby w razie
problemów można było
natychmiast wyłączyć przewód
zasilający z gniazdka
sieciowego.
3
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB02WAR-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 4 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Eksploatacja
• Jeśli odtwarzacz zostanie
bezpośrednio przeniesiony
z zimnego do ciepłego miejsca
albo umieszczony w bardzo
wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewkach w jego wnętrzu
może się skroplić para wodna.
W takim przypadku odtwarzacz
może nie działać właściwie.
Należy wówczas wyjąć płytę
i pozostawić włączony
odtwarzacz na mniej więcej pół
godziny, aż do odparowania
wilgoci.
• Przed transportowaniem
odtwarzacza należy z niego
wyjąć płytę. W przeciwnym
razie płyta może ulec
uszkodzeniu.
• Jeśli po otwarciu pokrywy płyty
płyta nadal się obraca, nie
dotykać jej.
WA¯NA INFORMACJA
Ostrzeżenie: odtwarzacz może
przez nieograniczony czas
utrzymywać na ekranie
telewizora nieruchomy obraz
wideo albo obraz menu
ekranowego. Wyświetlanie
przez dłuższy czas takiego
nieruchomego obrazu grozi
nieodwracalnym uszkodzeniem
ekranu telewizora. Podatne na
takie uszkodzenia są telewizory
plazmowe i projekcyjne.
W przypadku pytań lub
problemów związanych
z odtwarzaczem prosimy
o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
Regulacja g³oœnoœci
Nie zwiększać głośności w czasie
słuchania bardzo cichego
fragmentu albo fragmentu bez
dźwięku. W przeciwnym razie
odtworzenie sygnału
o maksymalnej głośności może
spowodować uszkodzenie
głośników.
Czyszczenie
Obudowę, panel i regulatory
należy czyścić miękką ściereczką
zwilżoną roztworem łagodnego
środka myjącego. Nie używać
wszelkiego rodzaju ściereczek ani
proszków do szorowania, a także
rozpuszczalników, takich jak
spirytus czy benzyna.
P³yty czyszcz¹ce; œrodki do
czyszczenia p³yt / soczewek
Nie używać dostępnych
w handlu płyt czyszczących
ani środków do czyszczenia
płyt / soczewek (w płynie lub
w aerozolu). Grożą one
uszkodzeniem urządzenia.
Wymiana czêœci
W przypadku naprawy urządzenia,
naprawiane części mogą być
gromadzone w celu ponownego
wykorzystania lub recyklingu.
4
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB01COV-CEKTOC.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 5 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Spis treœci
OSTRZEŻENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wykaz elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
6
7
Pod³¹czanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 1: podłączanie telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gniazdo wejœcia SCART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Podłączanie przewodu zasilającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Przygotowanie pilota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sterowanie telewizorem przy użyciu dostarczonego pilota. . . . . . . . . . .
Krok 4: Szybka konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
13
14
Odtwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Odtwarzanie płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posługiwanie się menu sterującym (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista wariantów w menu sterującym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie w różnych trybach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie własnego programu (Programme Play) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie w przypadkowej kolejnoœci (Shuffle Play) . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie wielokrotne (Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powtarzanie wybranego fragmentu (A-B Repeat Play) . . . . . . . . . . . . .
Personalizacja odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korygowanie odtwarzanego obrazu (CUSTOM PICTURE MODE) . . . .
Wyostrzanie obrazu (SHARPNESS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokowanie płyt (PARENTAL CONTROL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie utworów MP3 audio i obrazów JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybieranie pliku z obrazem JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastawianie tempa pokazu slajdów (INTERVAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybieranie wyglądu slajdów (EFFECT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie filmów DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
18
19
21
21
22
23
23
24
24
25
25
26
27
28
28
29
Ustawienia i regulacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Użycie ekranu ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LANGUAGE SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCREEN SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUSTOM SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUDIO SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybieranie ustawień cyfrowego sygnału wyjœciowego. . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
32
33
33
5
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB01COV-CEKTOC.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 6 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcja samoczynnej diagnostyki (kiedy na ekranie pojawiają się litery
lub cyfry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Płyty, które można odtwarzać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista kodów języków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista kodów krajów (blokada rodzicielska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
37
37
39
40
40
41
Informacje o instrukcji
• W instrukcji opisano elementy sterujące na pilocie. Można też korzystać z elementów
sterujących na odtwarzaczu, o ile mają one takie same albo podobne nazwy.
• W instrukcji bywa używany ogólny termin „DVD”, który oznacza dostępne w handlu płyty
DVD oraz płyty DVD+RW / DVD+R / DVD+R DL (w trybie +VR) i DVD-RW / DVD-R /
DVD-R DL (w trybie VR lub Video).
• Ikona b oznacza NIEZBĘDNE informacje (których znajomość jest niezbędna do właściwej
obsługi urządzenia). Ikona z oznacza PRZYDATNE informacje (wskazówki itp.).
• W instrukcji są wykorzystywane następujące ikony:
Ikona
Znaczenie
Funkcje odtwarzania dostępnych w handlu płyt DVD oraz płyt DVD+RW
/ DVD+R / DVD+R DL nagranych w trybie +VR i płyt DVD-RW /
DVD-R / DVD-R DL nagranych w trybie Video
Funkcje odtwarzania płyt DVD-RW / DVD-R / DVD-R DL nagranych
w trybie VR (Video Recording)
Funkcje odtwarzania płyt VIDEO CD (w tym Super VCD i CD-R /
CD-RW o formacie Video CD lub Super VCD)
Funkcje odtwarzania muzycznych płyt CD lub płyt CD-R / CD-RW
o formacie muzycznej płyty CD
Funkcje odtwarzania płyt DATA zawierających utwory MP3*1, pliki
z fotografiami JPEG i pliki z filmami DivX*2
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) jest standardowym formatem kompresji danych o dźwięku
zdefiniowanym przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) / MPEG IEC
(Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną).
*2 DivX® jest technologią kompresji plików wideo opracowaną przez DivX Inc.
DivX, DivX Certified i odnośne logo są znakami handlowymi DivX Inc. i zostały wykorzystane na
podstawie licencji.
6
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB04PRE2-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 7 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Wykaz elementów
Więcej informacji można znaleźć na stronach, których numery podano w nawiasach.
Pilot
PICTURE
NAVI
TV
TV t (wybór wejœcia) (13)
Przełącza telewizor między sygnałem
telewizyjnym a sygnałem z innego
źródła.
TV
TIME/TEXT
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
FAST/SLOW
PLAY
TV [/1 (w³¹czanie / czuwanie) (13)
Włącza telewizor lub przełącza go
w tryb czuwania.
[/1 (w³¹czanie / czuwanie) (14)
Włącza odtwarzacz lub przełącza go
w tryb czuwania.
2 (g³oœnoœæ) +/– (13)
Służy do regulacji głośności
w telewizorze.
B Przyciski numeryczne
Służą do wprowadzania numeru
tytułu / rozdziału itp.
CLEAR (19)
Kasuje zawartość pola wprowadzania.
Na przyciskach 2 (głośności) +, AUDIO i N
znajdują się wypukłości. Wypukłości ułatwiają
obsługę odtwarzacza bez użycia wzroku.
A PICTURE NAVI (27)
Powoduje podział ekranu na 9 pól
i pozwala na szybki wybór żądanej
sceny.
Każde naciśnięcie przycisku
powoduje następujące zmiany
zawartości wyświetlacza:
• CHAPTER VIEWER (przeglądarka
rozdziałów)
• TITLE VIEWER (przeglądarka
tytułów)
• TRACK VIEWER (przeglądarka
utworów)
C TIME/TEXT (26, 29)
Umożliwia wyświetlenie czasu
odtwarzania i pozostałego czasu.
Wyświetlane informacje można
zmieniać, naciskając przycisk.
Dane tekstowe CD/DVD text
pojawiają się tylko wówczas, gdy są
nagrane na płycie.
Jeśli utwór MP3 audio zawiera
znacznik ID3, odtwarzacz wyświetla
nazwę albumu / tytuł utworu ze
znacznika ID3. Odtwarzacz jest
zgodny ze znacznikami ID3 w wersji
1.0/1.1 i 2.2/2.3.
Pliki z obrazami JPEG z albumu są
wyświetlane na ekranie podzielonym
na 16 pól.
7
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB04PRE2-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 8 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
AUDIO (
)
Zmienia język dźwięku lub kanał
dźwięku.
Jeśli wyświetlane są 4 cyfry,
oznaczają one kod języka. Informacje
o językach przypisanych do
poszczególnych kodów – patrz
podrozdział „Lista kodów języków”
na stronie 40.
Format obecnego sygnału audio
(Dolby Digital, DTS, PCM itp.) jest
wyświetlany w sposób pokazany na
stronie 8.
D TOP MENU
Wyświetla menu „top menu” płyty
DVD.
MENU (26)
Wyświetla menu.
O RETURN (17)
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu.
DISPLAY (18)
Wyświetla na ekranie informacje
o odtwarzaniu.
‹Podczas odtwarzania p³yty DVD
VIDEO
C/X/x/c (14)
Przemieszczają wyróżnienie.
Przyk³ad:
Dolby Digital 5.1 kanałów
Œrodkowy przycisk (ENTER) (14)
Potwierdza wybór wariantu.
Tył (L/P)
E ./> (poprzedni / nastêpny)
/
(powtarzanie /
odtwarzanie poklatkowe / przejœcie
w przód)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Przód (L/P) LFE (Efekty o niskich
+ Centrum częstotliwoœciach)
m/M
(przeszukiwanie /
odtwarzanie w zwolnionym tempie)
N (odtwarzanie)
‹Podczas odtwarzania pliku z filmem
DivX z p³yty DATA
X (pauza)
Przyk³ad:
x (zatrzymywanie)
MP3 audio
1: MP3 128k
Przepływnoœć
SUBTITLE ( ) (28)
Zmienia napisy.
FAST/SLOW PLAY
Funkcje poszczególnych przycisków
opisano w podpunkcie „Podstawowe
czynności” (strona 8).
Podstawowe czynnoœci
Aby
Obsługa
Odtwarzać
Naciśnij przycisk N.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk x.
Włączyć tryb pauzy
Naciśnij przycisk X.
Przejść do następnego Naciśnij przycisk
rozdziału, utworu lub >.
sceny w normalnym
trybie odtwarzania
8
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB04PRE2-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 9 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Aby
Obsługa
Przejść do
poprzedniego
rozdziału, utworu lub
sceny w normalnym
trybie odtwarzania
Naciśnij przycisk
..
Przeszukiwać
nagranie w tył /
w przód
Naciśnij przycisk
m/M
.
Kilkakrotne
naciśnięcie zmienia
prędkość
wyszukiwania.
Powtórzyć poprzednią Podczas odtwarzania
scenę*1*3
naciśnij przycisk
(powtórki).
Przejść nieco do
przodu obecnej
sceny*2*3
Podczas odtwarzania
naciśnij przycisk
(przejścia
w przód).
Odtwarzać w tył*4 /
Podczas odtwarzania
w przód*5
naciśnij przycisk X,
w zwolnionym tempie po czym naciskaj
przycisk
m/
M
.
Odtwarzać w tył*4 /
w przód*5 po jednej
klatce
Podczas odtwarzania
naciśnij przycisk X,
po czym naciskaj
przycisk
/
.
Odtwarzać
z niestandardową
prędkością słuchając
dźwięku*6
Podczas odtwarzania
naciskaj przycisk
FAST/SLOW PLAY.
*1 Dotyczy wszystkich płyt DVD oprócz płyt
DVD+RW / DVD+R / DVD+R DL i plików
z filmem DivX.
2 Dotyczy tylko płyt DVD i plików z filmem
*
DivX.
*3 Funkcje te mogą nie działać przy odtwarzaniu
pewnych scen.
*4 Dotyczy tylko płyt DVD VIDEO i DVD-VR.
*5 Dotyczy tylko płyt DVD, VIDEO CD i plików
z filmem DivX.
*6 Dotyczy tylko płyt DVD, VIDEO CD, Super
VCD i DVD-VR.
9
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB04PRE2-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 10 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Góra obudowy
A Pokrywa płyty (16)
D OPEN/CLOSE (16)
B Przycisk / wskaźnik [/1 (włączania /
czuwania) (14)
E Przycisk x (zatrzymywania) (16)
F Przycisk / wskaźnik N (odtwarzania)
(16)
Pali się przy włączonym zasilaniu.
C
(czujnik zdalnego sterowania) (12)
Pali się w trybie odtwarzania.
Ty³ obudowy
DIGITAL OUT COAXIAL
LINE(RGB)-TV
L
A Gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL)
(12)
CENTER
B Gniazdo LINE (RGB) - TV (11)
10
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB05GET-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 11 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Podłączanie
Prosimy o sprawdzenie dostarczonego wyposażenia podczas rozpakowywania urządzenia
(strona 39).
Pod³¹czanie
b
• Aby zapobiec zakłóceniom, należy starannie podłączać przewody.
• Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami obsługi podłączanych urządzeń.
• Przed wykonywaniem połączeń należy odłączyć od sieci wszystkie podłączane urządzenia.
Krok 1: pod³¹czanie telewizora
Używając przewodu audio/wideo (SCART), podłącz odtwarzacz do monitora telewizyjnego lub
projektora. Po wybraniu tego wariantu podłączenia reprodukcja dźwięku będzie się odbywała
przez głośniki telewizora.
Odtwarzacz CD/
DIGITAL OUT COAXIAL
INPUT
LINE(RGB)-TV
L
CENTER
do gniazda
LINE (RGB)-TV
Telewizor
l : Przepływ sygnału
Przewód SCART
(wyposażenie dodatkowe)
Gniazdo wejœcia SCART
Aby uniknąć buczenia i zakłóceń, należy
starannie wykonać połączenia.
Wybierając ten wariant połączenia należy
sprawdzić, czy telewizor jest zgodny
z sygnałami S video lub RGB. Prosimy
o zapoznanie się z instrukcją obsługi
telewizora. Ponadto, zmieniając ustawienie
parametru „LINE” z grupy ustawień
„SCREEN SETUP” (strona 31) na
„S VIDEO” lub „RGB”, należy użyć
przewodu SCART zgodnego z odpowiednim
sygnałem.
W przypadku pod³¹czania telewizora
z ekranem 4:3.
Obraz z niektórych płyt może nie wypełniać
ekranu telewizora. Zmienianie
współczynnika kształtu – patrz strona 31.
b
• Nie podłączać odtwarzacza do telewizora za
pośrednictwem magnetowidu itp. Jeśli sygnał
z odtwarzacza będzie przechodził przez
magnetowid, to obraz na ekranie telewizora może
być niewyraźny.
• Jeśli odtwarzacz jest podłączony do telewizora
przez gniazdo SCART, to w chwili rozpoczęcia
odtwarzania telewizor automatycznie wybiera
sygnał z wejścia, do którego jest podłączony
odtwarzacz. W takim przypadku, aby oglądać
telewizję i wybrać sygnał wejściowy
z telewizora, należy nacisnąć przycisk t
(wyboru wejścia).
Podczas odtwarzania płyty nagranej
w systemie kolorów NTSC odtwarzacz
reprodukuje sygnał wizji, sygnał ekranu
ustawień itp. w systemie kolorów NTSC,
a na ekranie telewizora pracującego
w systemie PAL. W takim przypadku
należy otworzyć pokrywę płyty i wyjąć
płytę.
11
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB05GET-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 12 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Pod³¹czanie sprzêtu audio
Należy skorzystać z poniższego schematu.
Odtwarzacz CD/DVD
do gniazda
DIGITAL
OUT
(COAXIAL)
DIGITAL OUT COAXIAL
LINE(RGB)-TV
DIGITAL OUT COAXIAL
L
• Chcąc odtwarzać ścieżkę dźwiękową DTS, trzeba
użyć tego połączenia. Ścieżka dźwiękowa DTS
nie jest reprodukowana przez gniazdo LINE
(RGB)-TV (SCART) nawet po ustawieniu
parametru „DTS” z ekranu Quick Setup na „ON”
(strona 14).
CENTER
Koncentryczny przewód
cyfrowy (wyposażenie
dodatkowe)
Krok 2: Pod³¹czanie
przewodu zasilaj¹cego
Włącz przewody zasilające odtwarzacza
i telewizora do sieci.
do koncentrycznego
wejœcia
cyfrowego
: Przepływ
sygnału
Urządzenie audio
z dekoderem
z
Informacji o właściwym rozmieszczeniu głośników
należy szukać w instrukcji obsługi podłączanego
urządzenia.
To połączenie należy wybrać, jeśli urządzenie
audio jest wyposażone w dekoder Dolby*1
Digital, DTS*2 lub MPEG audio oraz
w gniazdo wejścia cyfrowego. Można
wówczas uzyskać efekt przestrzenny Dolby
Digital (5.1 kanałów), DTS (5.1 kanałów)
i MPEG audio (5.1 kanałów).
*1
*2
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i symbol podwójnego D są
znakami handlowymi Dolby Laboratories.
Wyprodukowano na licencji na wykorzystanie
patentu USA o numerze 5 451 942 oraz innych
wydanych i wnioskowanych patentów USA
i innych krajów. DTS i DTS Digital Out są
zastrzeżonymi znakami handlowymi, a logo
i symbol DTS są znakami handlowymi DTS Inc.
© 1996-2007 DTS Inc. Wszystkie prawa
zastrzeżone.
b
• Po wykonaniu połączeń należy pamiętać
o wybraniu odpowiednich ustawień w menu
Quick Setup (strona 14). Jeśli urządzenie audio
jest wyposażone w dekoder MPEG, zmień
ustawienie parametru „MPEG” z grupy „AUDIO
SETUP” (strona 34) na „MPEG”. W przeciwnym
razie z głośników nie będzie słychać dźwięku
albo będą z nich dobiegać głośne zakłócenia.
• Ten rodzaj połączenia nie pozwala na
wykorzystanie efektów TVS odtwarzacza.
Krok 3: Przygotowanie
pilota
Do sterowania odtwarzaczem można używać
dostarczonego pilota. W tym celu należy
włożyć do pilota dwie baterie R6,
dopasowując bieguny 3 i # do oznaczeń
wewnątrz komory. Korzystając z pilota,
należy kierować go w stronę czujnika
zdalnego sterowania
odtwarzacza.
b
• Nie zostawiać pilota w miejscach bardzo
gorących ani wilgotnych.
• Nie pozwolić, aby do wnętrza obudowy pilota
dostały się jakiekolwiek obce przedmioty.
Szczególną uwagę zwracać na to przy wymianie
baterii.
• Nie wystawiać czujnika zdalnego sterowania na
bezpośrednie światło słoneczne ani na działanie
aparatury oświetleniowej. Grozi to awarią.
• Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć z niego baterie. Pozwoli to na
uniknięcie uszkodzeń, jakie może spowodować
wyciek z baterii i późniejsza korozja.
12
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB05GET-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 13 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Sterowanie telewizorem przy
u¿yciu dostarczonego pilota
TVt
TV
PICTURE
NAVI
TV
Pilot umożliwia także regulację głośności
i zmienianie wejścia w telewizorach innych
niż Sony oraz ich włączanie i wyłączanie.
Jeśli telewizor jest wymieniony w poniższej
tabeli, należy zaprogramować właściwy kod
producenta.
TV
1
Trzymając wciśnięty przycisk TV [/1,
wprowadź przyciskami numerycznymi
kod producenta telewizora (patrz tabela).
2
Puść przycisk TV [/1.
2 +/–
Przyciski
numeryczne
TIME/TEXT
CLEAR
AUDIO
TOP MENU
RETURN
SUBTITLE
MENU
DISPLAY
Do sterowania telewizorem można używać
następujących przycisków:
Przycisk
Funkcja
TV [/1
Włączanie i wyłączanie
telewizora
Pod³¹czanie
Dostarczony pilot umożliwia regulację
głośności i zmienianie wejścia w telewizorze
Sony oraz włączanie i wyłączanie telewizora.
U¿ycie pilota do sterowania innymi
telewizorami
‹Numery kodowe telewizorów
Jeśli jest podany więcej niż jeden numer
kodowy, należy po kolei wypróbowywać
numery aż do odnalezienia właściwego.
Producent
Numer kodowy
Sony
01 (standardowy)
Hitachi
24
JVC
33
2 (głośność) +/– Regulacja głośności
w telewizorze
LG / Goldstar
76
Panasonic
17, 49
TV t
Przełączanie telewizora
(wybór wejścia) między sygnałem
telewizyjnym a sygnałem
z innego źródła
Philips
06, 08, 72
b
Zależnie od podłączonych urządzeń, niektóre
przyciski na dostarczonym pilocie mogą nie
sterować telewizorem.
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
b
• Wymiana baterii w pilocie może spowodować
przywrócenie standardowego numeru kodowego.
Należy wtedy wprowadzić właściwy numer.
• Zależnie od podłączonych urządzeń, niektóre
przyciski na dostarczonym pilocie mogą nie
sterować telewizorem.
13
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB05GET-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 14 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Krok 4: Szybka konfiguracja
Poniższe czynności należy wykonać, aby w minimalnym stopniu skonfigurować odtwarzacz.
Chcąc pominąć regulację parametru, należy nacisnąć przycisk >. Aby cofnąć się do
poprzedniego wariantu, należy nacisnąć przycisk ..
PICTURE
NAVI
TV
TV
TIME/TEXT
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
ENTER
FAST/SLOW
PLAY
1 W³¹cz telewizor.
2 Naciœnij przycisk [/1.
Odtwarzacz włączy się i zapali się
wskaźnik [/1.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
3 Wybierz w telewizorze w³aœciwe
wejœcie, tak aby na ekranie
pojawi³ siê sygna³ z odtwarzacza.
U dołu ekranu pojawi się komunikat
„Press [ENTER] to run QUICK SETUP”.
Jeśli komunikat nie pojawia się, z grupy
„SETUP” w menu sterującym należy
wybrać wariant „QUICK” (strona 19).
4 Nie wk³adaj¹c p³yty, naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi się ekran wybierania języka menu
ekranowego.
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Wska¿ jêzyk przyciskami X/x.
W wybranym języku będzie się też
pojawiało menu i napisy.
6 Naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran wybierania
współczynnika kształtu ekranu
telewizora.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
14
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB05GET-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 15 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
7 Przyciskami X/x wybierz
odpowiednie ustawienie.
‹Jeœli pod³¹czony jest standardowy
telewizor 4:3
• 4:3 LETTER BOX lub 4:3 PAN SCAN
(strona 31)
8 Naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran wybierania typu sygnału
wizji reprodukowanego przez gniazdo
LINE (RGB)-TV.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
VIDEO
S VIDEO
RGB
9 Przyciskami X/x wybierz sygna³,
który ma byæ reprodukowany przez
z³¹cze LINE (RGB)-TV.
‹Sygna³y wideo
• VIDEO (strona 31)
‹Sygna³y S video
• S VIDEO (strona 31)
‹Sygna³y RGB
• RGB (strona 31)
10Naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran wybierania typu
gniazda, które służy do podłączenia
wzmacniacza (amplitunera).
Is this player connected to an amplifier
(receiver) ?
YES
DIGITAL OUTPUT
NO
11Przyciskami X/x wybierz typ
gniazda (jeœli jest u¿ywane)
i naciœnij przycisk ENTER.
12Przyciskami X/x wybierz typ
sygna³u Dolby Digital, który ma
trafiaæ do urz¹dzenia audio.
Pod³¹czanie
‹Jeœli pod³¹czony jest panoramiczny
telewizor albo standardowy telewizor 4:3
z trybem panoramicznym
• 16:9 (strona 31)
Jeśli sprzęt audio nie będzie podłączany,
należy wybrać ustawienie „NO” i przejść
do czynności 15.
Jeśli do podłączenia sprzętu audio jest
użyty cyfrowy przewód koncentryczny,
należy wybrać ustawienie „YES:
DIGITAL OUTPUT”.
Jeśli urządzenie audio jest wyposażone
w dekoder Dolby Digital, wybierz
ustawienie „DOLBY DIGITAL”,
a w przeciwnym razie ustawienie
„D-PCM”.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL:
DOLBY DIGITAL
MPEG:
D-PCM
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/96kHz PCM:
13Naciœnij przycisk ENTER.
Wyróżniony zostanie wariant „DTS”.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
OFF
ON
14Przyciskami X/x okreœl, czy do
urz¹dzenia audio ma byæ
kierowany sygna³ DTS.
Jeśli urządzenie audio jest wyposażone
w dekoder DTS, wybierz ustawienie
„ON”, a w przeciwnym razie ustawienie
„OFF”.
15Naciœnij przycisk ENTER.
Wybieranie ustawień i wykonywanie
połączeń jest zakończone.
Jeśli urządzenie audio jest wyposażone
w dekoder MPEG, to należy zmienić
ustawienie parametru „MPEG” na
„MPEG” (strona 34).
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
15
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 16 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Odtwarzanie
Odtwarzanie p³yt
Niektóre płyty DVD i VIDEO CD mogą nie
pozwalać na wykonanie pewnych czynności
lub wymagać ich wykonania w inny sposób.
Należy zapoznać się z opisem dostarczonym
z płytą.
Odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie
(w normalnym trybie) i zapali się
wskaźnik N. Wyreguluj głośność
w telewizorze lub w urządzeniu audio.
Zależnie od płyty, na ekranie telewizora
może pojawić się menu. W przypadku
płyty DVD VIDEO, należy się zapoznać
z opisem ze strony 8, a płyty VIDEO CD
– ze strony 17.
Jeœli w odtwarzaczu jest ju¿ p³yta
Naciśnij przycisk N.
Zatrzymywanie odtwarzania
PICTURE
NAVI
TV
TV
Naciśnij przycisk x.
Przyciski
numeryczne
W³¹czanie pauzy w odtwarzaniu
Naciśnij przycisk X.
TIME/TEXT
CLEAR
TOP MENU
AUDIO
SUBTITLE
MENU
ENTER
RETURN
DISPLAY
RETURN
FAST/SLOW
PLAY
1 Naciœnij przycisk OPEN/CLOSE na
górze obudowy i otwórz pokrywê
p³yty.
2 Umieœæ p³ytê na trzpieniu
i zamknij pokrywê, tak aby rozleg³
siê lekki trzask.
z
Zatrzymany odtwarzacz może się automatycznie
wyłączać po 30 minutach. Funkcję tę można
włączyć lub wyłączyć, zmieniając na „ON” lub
„OFF” ustawienie parametru „AUTO POWER
OFF” w grupie „CUSTOM SETUP” (strona 32).
b
Przed odtwarzaniem płyty nagranej w rekorderze
DVD trzeba ją sfinalizować. Dalszych informacji
o finalizacji należy szukać w instrukcji obsługi
rekordera DVD.
Uwaga dotycz¹ca odtwarzania z p³yty DVD
VIDEO œcie¿ki dŸwiêkowej DTS
Sygnały DTS są odtwarzane tylko przez
gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL).
Wznawianie odtwarzania od miejsca
zatrzymania p³yty (Multi-disc Resume)
Odtwarzacz umieszcza w pamięci miejsce
naciśnięcia przycisku x, a po naciśnięciu
przycisku N wznawia odtwarzanie od tego
miejsca.
Odtwarzaną
stroną do dołu
z
• Aby rozpocząć odtwarzanie od początku płyty,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
przycisk N.
• W pamięci są umieszczane dane o 6 płytach DVD
VIDEO i VIDEO CD. Wprowadzenie danych
o siódmej płycie powoduje usunięcie danych
o pierwszej z płyt.
16
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 17 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
b
• Funkcja ta działa tylko wówczas, gdy dla
parametru „MULTI-DISC RESUME” z grupy
„CUSTOM SETUP” (strona 32) jest wybrane
ustawienie „ON” (standardowe).
• Funkcja ta nie działa po wybraniu trybu Shuffle
Play lub Program Play.
• Funkcja ta może nie działać przy odtwarzaniu
pewnych płyt, zależnie od miejsca zatrzymania
odtwarzania lub naciśnięcia przycisku [/1.
Odtwarzanie
Odtwarzanie p³yt VIDEO CD z funkcjami
PBC (odtwarzanie PBC)
Funkcja odtwarzania PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD
przy wykorzystaniu menu na ekranie
telewizora.
W chwili rozpoczęcia odtwarzania płyty
VIDEO CD z funkcjami PBC pojawi się
menu.
Przyciskami numerycznymi wskaż numer
żądanego wariantu i naciśnij przycisk
ENTER. Następnie wykonuj polecenia
z menu (jeśli pojawi się polecenie „Press
SELECT”, naciśnij przycisk N).
Zapoznaj się z opisem dostarczonym z płytą,
gdyż sposób postępowania może zależeć od
płyty VIDEO CD.
Aby powróciæ do menu
Naciśnij przycisk O RETURN.
z
Aby odtwarzać bez funkcji PBC, wybierz utwór
przyciskami ./> lub przyciskami
numerycznymi, gdy odtwarzacz jest zatrzymany,
po czym naciśnij przycisk N lub ENTER.
Na ekranie telewizora pojawi się napis „Play
without PBC”, a urządzenie zacznie odtwarzanie
w normalnym trybie. Nie będzie możliwe
wyświetlanie nieruchomych obrazów, takich jak
menu.
Aby przywrócić tryb odtwarzania PBC, dwa razy
naciśnij przycisk x, po czym naciśnij przycisk N.
17
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 18 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Pos³ugiwanie siê menu steruj¹cym (Magic Pad)
Za pomocą menu sterującego można wybierać potrzebne funkcje i wyświetlać odpowiednie
informacje. Każde naciśnięcie przycisku DISPLAY powoduje włączenie lub następujące
zmiany ekranu menu sterującego:
, Ekran menu sterującego 1
m
Ekran menu sterującego 2 (oprócz CD)
m
Wyłączenie ekranu menu sterującego
Zawartość ekranów 1 i 2 zależy od typu płyty.
Przykład: Ekran 1 menu sterującego podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO.
Przyciskami X/x wskaż w menu sterującym żądany parametr i naciśnij przycisk ENTER.
Opis poszczególnych parametrów zamieszczono w punkcie „Lista wariantów w menu
sterującym” (strona 19, 20).
Numer obecnie odtwarzanego rozdziału*2
Numer obecnie odtwarzanego tytułu*1
Stan odtwarzania
Liczba tytułów*1
(N (odtwarzanie), X (pauza),
Liczba rozdziałów*2
x (zatrzymanie)
itp.)
Warianty w menu
steruj¹cym
Wybrana grupa
Nazwa funkcji
związanej z wybranym wariantem
Komunikat roboczy
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
PLAY
DVD VIDEO
Typ odtwarzanej
płyty*3
Czas
odtwarzania*4
Aktualne
ustawienie
Ustawienia
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
*1 Numer sceny w przypadku płyty VIDEO CD
(przy włączonej funkcji PBC); numer utworu
w przypadku płyty VIDEO CD / CD; numer
albumu w przypadku płyty typu DATA
*2 Numer indeksu w przypadku płyty VIDEO CD;
numer utworu audio MP3 lub pliku z obrazem
JPEG w przypadku płyty typu DATA; numer
pliku z filmem DivX w przypadku płyty DATA.
*3 Wyświetlanie płyt Super VCD jako „SVCD”.
*4 Wyświetlanie daty plików JPEG.
18
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 19 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Lista wariantów w menu
steruj¹cym
SHUFFLE (strona 22)
Odtwarzanie tytułów, rozdziałów
lub utworów w przypadkowej
kolejności.
Wariant Nazwa wariantu, funkcja
REPEAT (strona 23)
Powtarzanie całej płyty (wszystkich
tytułów / utworów / albumów) lub
jednego tytułu / rozdziału / utworu /
albumu / pliku.
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
1
Przyciskami X/x wskaż
żądany sposób wyszukiwania.
Wyróżnione zostanie wskazanie
„** (**)” (** oznacza liczbę).
2
Naciśnij przycisk ENTER.
Wskazanie „** (**)” zmieni się na
„-- (**)”.
3
Przyciskami numerycznymi
wskaż numer, który chcesz
odszukać.
4
Naciśnij przycisk ENTER.
TIME/TEXT
Sprawdzanie czasu, który upłynął,
oraz pozostałego czasu odtwarzania.
Wprowadzanie kodu czasowego
przy wyszukiwaniu obrazu lub
muzyki (tylko płyty DVD i pliki
z filmem DivX).
1
2
Naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami numerycznymi
wprowadź kod czasowy
i naciśnij przycisk ENTER.
Jeśli na przykład chcesz
odszukać scenę, która następuje
w 2 godziny, 10 minut i 20
sekund po początku płyty, to
wprowadź wartość „2:10:20”.
b
Kodu czasowego nie można
wykorzystywać do wyszukiwania na
płytach DVD+RW / DVD+R /
DVD+R DL.
ORIGINAL/PLAY LIST
Wybieranie (z płyt DVD-VR) typu
tytułów, które mają być odtwarzane:
pierwotne (ORIGINAL) lub
poddane edycji (PLAY LIST).
A-B REPEAT (strona 23)
Powtarzanie wybranego fragmentu.
SHARPNESS (strona 25)
Uwydatnianie krawędzi w obrazie
w celu uzyskania ostrzejszego
obrazu.
Odtwarzanie
TRACK
Wybieranie tytułu, sceny, utworu,
rozdziału lub indeksu, które mają
być odtworzone.
PARENTAL CONTROL (strona
25)
Blokowanie odtwarzania płyty.
SETUP (strona 14, 30)
QUICK:
Tej funkcji należy użyć w celu
wybrania żądanego języka menu
ekranowego, współczynnika
kształtu obrazu telewizyjnego
i wyjściowego dźwięku.
CUSTOM:
Poza ustawieniami wybieranymi
w trybie Quick Setup, można
regulować różne inne ustawienia.
RESET:
Przywraca standardowe ustawienia
wariantów na ekranie „SETUP”.
ZOOM
Powiększanie wyświetlanego
obrazu maksymalnie czterokrotnie
i przesuwanie wyświetlanego
fragmentu przyciskami C/X/x/c.
Aby wyświetlić normalny obraz,
naciśnij przycisk CLEAR.
Funkcji tej można użyć do
przetworzenia każdego obrazu
oprócz obrazu tła.
ANGLE
Zmienianie kąta.
CUSTOM PICTURE MODE
(strona 24)
Korygowanie sygnału wizji
z odtwarzacza. Można wybrać
jakość obrazu najlepiej dopasowaną
do oglądanego programu.
PROGRAM (strona 21)
Wybieranie kolejności odtwarzania
tytułów, rozdziałów lub utworów.
19
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 20 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
TVS
Wybieranie efektu przestrzennego,
gdy podłączony jest telewizor stereo
lub 2 przednie kolumny. Funkcja ta
działa tylko przy odtwarzaniu
wielokanałowej ścieżki dźwiękowej
Dolby. Ponadto, jeśli odtwarzacz
reprodukuje sygnał przez gniazdo
DIGITAL OUT (COAXIAL), efekt
przestrzenny będzie słychać tylko po
wybraniu dla parametru „DOLBY
DIGITAL” na ekranie „AUDIO
SETUP” ustawienia „D-PCM”,
a dla parametru „MPEG” ustawienia
„PCM” (strona 33).
z
Po wybraniu ustawienia innego niż „OFF”
wskaźnik ikony
t
w menu
sterującym zapala się na zielono (dotyczy tylko
wariantów „PROGRAM”, „SHUFFLE”,
„REPEAT”, „A-B REPEAT”, „SHARPNESS”,
„ZOOM” i „TVS”). Wskaźnik „ORIGINAL/PLAY
LIST” pali się na zielono tylko przy wybranym
trybie „PLAY LIST” (standardowym). Wskaźnik
„ANGLE” pali się na zielono, gdy można zmienić
kąt. Wskaźnik „CUSTOM PICTURE MODE” pali
się na zielono po wybraniu ustawienia innego niż
„STANDARD”.
‹Warianty dla p³yt typu DATA
Wariant Nazwa wariantu, funkcja
Ustawienia standardowe
wyróżniono podkreśleniem.
• OFF
Wyłączanie ustawienia.
• TVS DYNAMIC THEATER
• TVS DYNAMIC
• TVS WIDE
Ten tryb działa dobrze, gdy przednie
głośniki znajdują się blisko siebie,
jak w przypadku głośników
stereofonicznego telewizora.
• TVS NIGHT
Ten tryb przydaje się do słuchania
z małą głośnością dialogów
i efektów przestrzennych, jakie
zapewnia tryb „TVS WIDE”.
• TVS STANDARD
Ten tryb należy wybierać, chcąc
użyć funkcji TVS przy słuchaniu
dźwięku z dwóch oddzielnych
kolumn głośnikowych.
b
• Jeśli używany jest jeden z trybów
TVS, to należy wyłączyć efekty
przestrzenne w podłączonym
telewizorze lub urządzeniu audio.
• Efekty TVS nie działają po
włączeniu funkcji odtwarzania
w przyspieszonym i zwolnionym
tempie; można natomiast zmieniać
ustawienia efektów.
ALBUM
Wybieranie albumu z utworami
MP3 audio lub obrazami JPEG,
z którego ma się odbywać
odtwarzanie.
FILE
Wybieranie pliku z obrazem JPEG,
który ma być wyświetlony.
ALBUM
Wybieranie albumu z filmami
DivX, z którego ma się odbywać
odtwarzanie.
FILE
Wybieranie filmu DivX, który ma
być odtworzony.
DATE
Wyświetlanie daty wykonania
zdjęcia cyfrowym aparatem
fotograficznym.
INTERVAL (strona 28)
Wybieranie czasu wyświetlania
slajdów na ekranie.
EFFECT (strona 28)
Wybieranie efektów
wykorzystywanych w momencie
zmiany slajdu.
MODE (MP3, JPEG)
Wybieranie rodzaju danych
odtwarzanych z płyty typu DATA:
AUDIO (utwory MP3 audio),
IMAGE (pliki z obrazem JPEG) lub
AUTO (oba rodzaje).
20
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 21 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Odtwarzanie w ró¿nych
trybach
b
Wybrany tryb odtwarzania wyłącza się:
– po otwarciu pokrywy płyty,
– po przełączeniu odtwarzacza w tryb czuwania
przyciskiem [/1.
Tworzenie w³asnego
programu (Programme Play)
Można odtwarzać zawartość płyty w żądanej
kolejności. Można zaprogramować do 99
tytułów, rozdziałów i utworów.
1
Z menu steruj¹cego wybierz wariant
(PROGRAM) (strona 18),
przyciskami X/x wska¿ wariant „SET
t” i naciœnij przycisk ENTER.
Podczas odtwarzania płyty VIDEO CD lub
CD widać napis „TRACK”.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
––
01
02
03
04
05
Naciœnij przycisk c.
Kursor przesunie się do kolumny tytułu
lub utworu „T” (w tym przypadku „01”).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
Rozdziały nagrane na płycie
3
Odtwarzanie
Można wybrać następujące tryby
odtwarzania:
• Programme Play (odtwarzanie programu,
(strona 21)
• Shuffle Play (odtwarzanie w przypadkowej
kolejności, strona 22)
• Repeat Play (odtwarzanie wielokrotne,
strona 23)
• A-B Repeat Play (powtarzanie A-B, strona
23)
2
Wybierz tytu³, rozdzia³ lub utwór, który
chcesz zaprogramowaæ.
‹Podczas odtwarzania p³yty DVD VIDEO
Przykład: wybieranie rozdziału „03”
z tytułu „02”
Przyciskami X/x wskaż w polu „T”
liczbę „02” i naciśnij przycisk ENTER.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
Następnie przyciskami X/x wskaż
w polu „C” liczbę „03” i naciśnij
przycisk ENTER.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE 0 2 – 0 3
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
––
01
02
03
04
05
Wybrany tytuł i rozdział
Tytuły lub utwory nagrane na płycie
21
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 22 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
‹Podczas odtwarzania p³yty VIDEO CD
lub CD
Przykład: wybieranie utworu „02”
Przyciskami X/x wskaż w polu „T”
liczbę „02” i naciśnij przycisk ENTER.
3
Wybrany utwór
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Łączny czas trwania zaprogramowanych utworów
4
5
Aby zaprogramowaæ inne tytu³y,
rozdzia³y lub utwory, powtarzaj
czynnoœci 2 i 3.
Zaprogramowane tytuły, rozdziały
i utwory pojawiają się w kolejności ich
wybrania.
Naciœnij przycisk N.
Rozpocznie się odtwarzanie programu.
Kiedy program się skończy, można go
odtworzyć ponownie. W tym celu należy
nacisnąć przycisk N.
Przywracanie normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR albo po
wykonaniu czynności 1 wybierz wariant
„OFF”. Aby ponownie odtworzyć ten sam
program, przy wykonywaniu 1 wybierz
ustawienie „ON” i naciśnij przycisk ENTER.
Zmienianie lub kasowanie programu
1
2
Wykonaj czynności 1 do 3 z punktu
„Tworzenie własnego programu
(Programme Play)”.
Przyciskami X/x wskaż pozycję, jaką
zajmuje w programie tytuł, rozdział lub
utwór, który chcesz zmienić lub usunąć,
i naciśnij przycisk c. Jeśli chcesz usunąć
z programu tytuł, rozdział lub utwór,
naciśnij przycisk CLEAR.
Aby zaprogramować nowy element,
powtórz czynność 3 z punktu
„Tworzenie własnego programu
(Programme Play)”. Aby usunąć element
z programu, w polu „T” wskaż wariant
„--”, po czym naciśnij przycisk ENTER.
Usuwanie z programu wszystkich tytu³ów,
rozdzia³ów i utworów
Podczas wykonywania czynności 2 z punktu
„Tworzenie własnego programu (Programme
Play)” naciśnij przycisk X , wskaż wariant
„ALL CLEAR” i naciśnij przycisk ENTER.
z
Zaprogramowane tytuły, rozdziały i utwory można
odtwarzać wielokrotnie lub odtwarzać
w przypadkowej kolejności. W tym celu w czasie
odtwarzania programu należy wykonać czynności
z punktu „Odtwarzanie wielokrotne (Repeat Play)”
(strona 23) albo „Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności (Shuffle Play)” (strona 22).
b
• Podczas odtwarzania płyt Super VCD nie pojawia
się łączny czas trwania zaprogramowanych
utworów.
• Funkcji tej nie można używać przy odtwarzaniu
płyt VIDEO CD ani Super VCD z funkcjami
PBC.
Odtwarzanie
w przypadkowej kolejnoœci
(Shuffle Play)
Odtwarzacz może „potasować” tytuły,
rozdziały lub utwory. Kolejne „tasowania”
mogą zapewnić inną kolejność odtwarzania.
1
Z menu steruj¹cego wybierz wariant
(SHUFFLE) (strona 18)
i przyciskami X/x wybierz element,
który ma byæ poddawany tasowaniu.
‹Podczas odtwarzania p³yty DVD VIDEO
• TITLE
• CHAPTER
‹Podczas odtwarzania p³yty VIDEO CD
lub CD
• TRACK
‹Kiedy jest w³¹czony tryb programu
• ON: „tasowanie” zaprogramowanych
tytułów, rozdziałów lub utworów i ich
odtwarzanie w przypadkowej
kolejności.
22
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 23 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
2
Naciœnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie
w przypadkowej kolejności.
Przywracanie normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR albo po wykonaniu czynności 1 wybierz wariant „OFF”.
b
Funkcji tej nie można używać przy odtwarzaniu
płyt VIDEO CD ani Super VCD z funkcjami PBC.
1
Naciśnij przycisk CLEAR albo po wykonaniu czynności 1 wybierz wariant „OFF”.
b
Funkcji tej nie można używać przy odtwarzaniu
płyt VIDEO CD ani Super VCD z funkcjami PBC.
Powtarzanie wybranego
fragmentu (A-B Repeat Play)
Można powtarzać wybrany fragment tytułu,
rozdziału lub utworu.
1
‹Jeœli jest w³¹czony tryb programu lub
odtwarzania w przypadkowej kolejnoœci
• ON: powtarzanie programu lub powtarzanie w przypadkowej kolejności.
Z menu steruj¹cego wybierz wariant
(A-B REPEAT) (strona 18),
przyciskami X/x wska¿ wariant
„SET t” i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się pasek ustawień funkcji „A-B
REPEAT”.
A 18 - 1:32:30
2
Z menu steruj¹cego wybierz wariant
(REPEAT) (strona 18)
i przyciskami X/x wybierz element,
który ma byæ powtarzany.
• DISC: powtarzanie wszystkich tytułów,
utworów lub albumów. (W trybie
DVD-VR należy wybrać ustawienie
ORIGINAL lub PLAY LIST.)
• TITLE: powtarzanie obecnego tytułu.
• CHAPTER: powtarzanie obecnego
rozdziału.
• TRACK: powtarzanie obecnego utworu.
• FILE (tylko pliki z filmem DivX):
powtarzanie obecnego pliku.
• ALBUM: powtarzanie obecnego
albumu.
Rozpocznie się odtwarzanie wielokrotne.
Przywracanie normalnego trybu
odtwarzania
Odtwarzanie wielokrotne
(Repeat Play)
Można wielokrotnie odtwarzać wszystkie
tytuły lub utwory z płyty albo jeden tytuł,
rozdział lub utwór.
Ten tryb można łączyć z trybem odtwarzania
w przypadkowej kolejności lub trybem
programu.
Naciœnij przycisk ENTER.
Odtwarzanie
z
• Tryb odtwarzania w przypadkowej kolejności
można też wybrać przy zatrzymanym
odtwarzaniu. Po wybraniu wariantu „SHUFFLE”
naciśnij przycisk N. Rozpocznie się
odtwarzanie w przypadkowej kolejności.
• Po wybraniu ustawienia „CHAPTER” można
odtworzyć z płyty w przypadkowej kolejności do
200 rozdziałów.
2
B
Podczas odtwarzania odszukaj punkt
pocz¹tkowy (punkt A) fragmentu, który
ma byæ powtarzany, i naciœnij przycisk
ENTER.
Punkt początkowy (punkt A) zostanie
umieszczony w pamięci.
A 18 - 1:32:55
3
B 18 - 1:33:05
Po osi¹gniêciu punktu koñcowego
(punktu B) jeszcze raz naciœnij przycisk
ENTER.
Pojawi się informacja o wybranych
punktach, a odtwarzacz będzie powtarzał
wybrany fragment.
23
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 24 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Przywracanie normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR albo po
wykonaniu czynności 1 wybierz wariant
„OFF”.
b
• Funkcja A-B Repeat Play działa tylko w obrębie
jednego tytułu.
• Funkcji A-B Repeat Play nie można używać we
fragmentach nagrań na płytach DVD-VR, które
zawierają nieruchome obrazy.
Personalizacja
odtwarzania
Korygowanie odtwarzanego obrazu (CUSTOM PICTURE
MODE)
Można korygować sygnał wideo
z odtwarzacza i w ten sposób uzyskiwać
żądaną jakość obrazu.
1
Z menu steruj¹cego wybierz wariant
(CUSTOM PICTURE MODE)
(strona 18) i przyciskami X/x wska¿
¿¹dane ustawienie.
Ustawienia standardowe wyróżniono
podkreśleniem.
• STANDARD: wyświetlanie
standardowego obrazu.
• DYNAMIC 1: dynamiczny obraz ze
zwiększonym kontrastem i nasyceniem
barw.
• DYNAMIC 2: obraz bardziej
dynamiczny niż przy ustawieniu
DYNAMIC 1, o jeszcze mocniej
zwiększonym kontraście i nasyceniu
barw.
• CINEMA 1: uwydatnianie szczegółów
w ciemnych polach przez podniesienie
poziomu czerni.
• CINEMA 2: białe kolory stają się
jaśniejsze, a czarne – pełniejsze.
Zwiększa się kontrast barw.
• MEMORY: bardziej szczegółowa
regulacja obrazu.
PICTURE
Regulacja kontrastu.
BRIGHTNESS Regulacja ogólnej
jasności obrazu.
2
COLOR
Zwiększanie lub
zmniejszanie
nasycenia barw.
HUE
Zmienianie
kolorystyki obrazu.
Naciœnij przycisk ENTER.
Wybrane ustawienie zacznie
obowiązywać.
24
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 25 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
(SHARPNESS)
• PASSWORD t: przyciskami
numerycznymi wprowadź czterocyfrowe
hasło. Hasło dla obu funkcji jest jednakowe.
To menu pozwala również na zmianę hasła.
• OFF t: wyłączanie funkcji własnej
blokady rodzicielskiej.
Można uwydatnić kontury obiektów
i uzyskać ostrzejszy obraz.
Blokada rodzicielska (ograniczanie
odtwarzania)
z
Podczas oglądania filmu zaleca się wybór
ustawienia „CINEMA 1” lub „CINEMA 2”.
Wyostrzanie obrazu
2
Z menu steruj¹cego wybierz wariant
(SHARPNESS) (strona 18)
i przyciskami X/x wybierz ¿¹dany
poziom.
Ustawienia standardowe wyróżniono
podkreśleniem.
• OFF: funkcja wyłączona.
• 1: uwydatnianie konturów.
• 2: uwydatnianie konturów silniejsze niż
przy ustawieniu 1.
Można ograniczyć uprawnienia do
odtwarzania.
1
Z menu sterującego wybierz wariant
(PARENTAL CONTROL)
(strona 18), przyciskami X/x wskaż
wariant „PLAYER t” i naciśnij
przycisk ENTER.
Wymagane będzie wprowadzenie hasła.
2
Przyciskami numerycznymi wprowadź
albo powtórz czterocyfrowe hasło, po
czym naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran wybierania poziomu
ograniczenia odtwarzania.
3
Przyciskami X/x wskaż wariant
„STANDARD” i naciśnij przycisk
ENTER.
Wyświetlone zostaną warianty, które
stanowią kryterium ograniczenia
odtwarzania.
4
Przyciskami X/x wybierz region
geograficzny, którego prawo stanowi
podstawę ograniczenia odtwarzania, po
czym naciśnij przycisk ENTER.
Wybrany region zostanie umieszczony
w pamięci.
Po wybraniu wariantu „OTHERS t”
przyciskami numerycznymi wprowadź
kod żądanego regionu (patrz tabela na
stronie 40.
5
Przyciskami X/x wskaż wariant
„LEVEL” i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista wyboru poziomu
ograniczenia.
6
Przyciskami X/x, po czym naciśnij
przycisk ENTER.
Wybieranie ustawień funkcji blokady
rodzicielskiej jest zakończone.
Im mniejsza wartość, tym ostrzejsze
ograniczenie.
Naciœnij przycisk ENTER.
Wybrane ustawienie zacznie
obowiązywać.
Blokowanie p³yt
(PARENTAL CONTROL)
Można wybrać dwa rodzaje ograniczenia
odtwarzania określonej płyty:
• Własna blokada rodzicielska
• Blokada rodzicielska
Z menu sterującego wybierz wariant
(PARENTAL CONTROL) (strona
18). Pojawią się pokazane poniżej warianty.
Wybierz żądany wariant.
Ustawienia standardowe wyróżniono
podkreśleniem.
• ON t: wprowadzanie ograniczeń
odtwarzania, tak aby urządzenie nie
pozwalało na odtworzenie
nieodpowiednich płyt (własna blokada
rodzicielska).
• PLAYER t: odtwarzanie pewnych płyt
DVD VIDEO można ograniczyć na
podstawie pierwotnie zdefiniowanych
kryteriów, takich jak wiek widza. Pewne
sceny mogą być blokowane lub
zastępowane innymi scenami (blokada
rodzicielska).
Szczegółowe omówienie ustawień podano
w podpunkcie „Blokada rodzicielska
(ograniczanie odtwarzania)” (strona 25).
Odtwarzanie
1
Aby wyłączyć funkcję blokady
rodzicielskiej, wybierz dla parametru
„LEVEL” ustawienie „OFF”.
25
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 26 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
z
W razie zapomnienia hasła należy wyjąć płytę
i wykonać czynność 1 z punktu „Blokada
rodzicielska (ograniczanie odtwarzania)”. Kiedy
pojawi się prośba o wprowadzenie hasła, należy
przyciskami numerycznymi wprowadzić kod
„199703”, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Pojawi się ekran wprowadzania nowego
czterocyfrowego hasła. Po wprowadzeniu nowego
czterocyfrowego hasła należy z powrotem włożyć
płytę do odtwarzacza i nacisnąć przycisk N. Gdy
pojawi się ekran wprowadzania hasła, trzeba
wprowadzić nowe hasło.
b
Niektóre płyty mogą wymagać zmiany poziomu
blokady rodzicielskiej w czasie odtwarzania.
W takim przypadku należy wprowadzić hasło, po
czym zmienić poziom. Wyłączenie funkcji Resume
Play powoduje przywrócenie pierwotnego
poziomu.
Odtwarzanie utworów
MP3 audio i obrazów
JPEG
Można odtwarzać utwory MP3 audio i pliki
z obrazem JPEG nagrane na płytach typu
DATA.
Obrazy JPEG można wyświetlać w formie
pokazu slajdów
PICTURE
NAVI
PICTURE
NAVI
TV
TV
TIME/TEXT
CLEAR
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
TIME/TEXT
SUBTITLE
MENU
ENTER
DISPLAY
RETURN
FAST/SLOW
PLAY
z
Podczas odtwarzania utworów MP3 audio i plików
z obrazem JPEG można wyświetlać informacje
o płycie, używając do tego przycisku TIME/TEXT
(strona 7).
b
Po włożeniu płyty DATA CD nagranej w formacie
KODAK Picture CD automatycznie rozpoczyna się
odtwarzanie.
1 Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi się lista albumów nagranych na
płycie.
Jeśli trwa odtwarzanie albumu, jego tytuł
jest wyróżniany cieniem.
1
( 15)
Album 1
Album 2
Album 3
Album 4
Album 5
Album 6
Album 7
Album 8
26
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 27 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
2 Przyciskami X/x wska¿ ¿¹dany
album.
3 Naciœnij przycisk N.
1
2
Aby wybrać określony utwór MP3 audio,
naciśnij przycisk ENTER, przyciskami
X/x wskaż żądany utwór, po czym
naciśnij przycisk ENTER.
Wybieranie plików z obrazem JPEG
opisano w punkcie „Wybieranie pliku
z obrazem JPEG” (strona 27).
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi się lista albumów nagranych na
płycie.
Przyciskami X/x wska¿ ¿¹dany album,
po czym naciœnij przycisk PICTURE
NAVI.
Pliki z obrazem pojawią się na ekranie
podzielonym na 16 pól. Po prawej stronie
pojawi się pole przewijania.
Zatrzymywanie odtwarzania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Odtwarzanie
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
albumu.
Obrazy JPEG z wybranego albumu
zostaną wyświetlone w formie pokazu
slajdów.
Wybieranie pliku z obrazem
JPEG
Naciśnij przycisk x.
Przechodzenie do nastêpnej albo do
poprzedniej strony
Naciśnij przycisk c lub C.
Aby powróciæ do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Przechodzenie do nastêpnego albo
poprzedniego utworu MP3 audio
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk >
lub . . Naciskając przycisk > w czasie
odtwarzania ostatniego utworu w albumie,
można przejść do pierwszego utworu
w następnym albumie.
Nie można natomiast powrócić do
poprzedniego albumu przyciskiem ..
Poprzedni album trzeba wybrać z listy
albumów.
Wyœwietlanie lub ukrywanie ekranu
Naciskaj przycisk MENU.
z
Zmieniając ustawienie parametru „MODE (MP3,
JPEG)” (strona 20) można ograniczyć odtwarzanie
z bieżącego albumu do samych plików MP3 audio
lub samych obrazów JPEG; można też wybrać
odtwarzanie obu rodzajów plików.
3
Aby wyświetlić dodatkowe obrazy,
wybierz obraz z dolnego wiersza
i naciśnij przycisk x. Aby powrócić do
poprzednich obrazów, wybierz obraz
z górnego wiersza i naciśnij przycisk X.
Przyciskami C/X/x/c wska¿ obraz,
który chcesz wyœwietliæ, i naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi się wybrany obraz.
Przechodzenie do nastêpnego albo
poprzedniego obrazu JPEG
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk C lub
c. Naciskając przycisk c w czasie
odtwarzania ostatniego pliku w albumie,
można przejść do pierwszego pliku
w następnym albumie.
Nie można natomiast powrócić do
poprzedniego albumu przyciskiem C.
Poprzedni album trzeba wybrać z listy
albumów.
Obracanie obrazu JPEG
Podczas wyświetlania obrazu naciskaj
przyciski X/x. Każde naciśnięcie przycisku
X obraca obraz o 90° przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
27
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 28 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Aby wyświetlić normalny obraz, naciśnij
przycisk CLEAR. Zwracamy uwagę, że
normalny obraz zostanie przywrócony po
naciśnięciu przycisku C/c w celu przejścia
do następnego albo poprzedniego obrazu.
Wyœwietlanie informacji o obrazie JPEG
Podczas wyświetlania obrazu naciśnij
przycisk SUBTITLE.
Na ekranie pojawi się nazwa pliku, producent
i model aparatu, data, godzina, rozdzielczość
obrazu, wielkość pliku, informacje
o ustawieniach aparatu (czułość ISO, czas
ekspozycji, wartość F, kompensacja
ekspozycji, ogniskowa).
Jeśli zdjęcie zostało wykonane z użyciem
lampy błyskowej, pojawia się wskaźnik .
Jeśli zdjęcie jest automatycznie obrócone,
pojawia się wskaźnik
.
Aby ukryć informacje, naciśnij przycisk
SUBTITLE.
Zwracamy uwagę, że dostępność tych
informacji zależy od aparatu cyfrowego.
Przerywanie wyœwietlania obrazu JPEG
Naciśnij przycisk x.
b
Funkcja PICTURE NAVI nie działa po ustawieniu
parametru „MODE (MP3, JPEG)” na „AUDIO
(MP3)” (strona 20).
Nastawianie tempa
pokazu slajdów (INTERVAL)
Można nastawić czas, przez jaki slajdy będą
wyświetlane na ekranie.
1
2
Z menu steruj¹cego wybierz wariant
(INTERVAL) (strona 18)
i przyciskami X/x wybierz ¿¹dane
ustawienie.
Ustawienia standardowe wyróżniono
podkreśleniem.
• NORMAL: standardowy czas.
• FAST: czas krótszy niż przy ustawieniu
NORMAL.
• SLOW 1: czas dłuższy niż przy
ustawieniu NORMAL.
• SLOW 2: czas dłuższy niż przy
ustawieniu SLOW 1.
Naciœnij przycisk ENTER.
Wybieranie wygl¹du
slajdów (EFFECT)
Można wybrać sposób wyświetlania slajdów
w czasie pokazu slajdów.
1
2
Z menu steruj¹cego wybierz wariant
(EFFECT) (strona 18)
i przyciskami X/x wybierz ¿¹dane
ustawienie.
Ustawienia standardowe wyróżniono
podkreśleniem.
• MODE 1: wybierany jest przypadkowy
efekt.
• MODE 2: kolejny obraz nasuwa się na
poprzedni.
• MODE 3: obraz przesuwa się z góry na
dół.
• MODE 4: obraz przesuwa się z lewej
na prawą stronę.
• MODE 5: obraz rozsuwa się od środka
ekranu.
• OFF: funkcja ta jest wyłączona.
Naciœnij przycisk ENTER.
28
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 29 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Odtwarzanie filmów DivX
PICTURE
NAVI
TV
TV
TIME/TEXT
CLEAR
TOP MENU
RETURN
AUDIO
SUBTITLE
MENU
TIME/
TEXT
2 Przyciskami X/x wska¿ ¿¹dany
album i naciœnij przycisk ENTER.
3 Naciœnij przycisk N.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
albumu.
Aby wybrać określony plik, wskaż go
przyciskami X/x i naciśnij przycisk
ENTER. Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego pliku.
MENU
Zatrzymywanie odtwarzania
ENTER
Naciśnij przycisk x.
Odtwarzanie
DivX® to technologia kompresji plików wideo opracowana przez DivX Inc. Ten produkt
posiada oficjalny certyfikat DivX® Certified.
Można odtwarzać płyty typu DATA
zawierające pliki z filmem DivX.
Aby odtworzyć cały album, wskaż go
i naciśnij przycisk N.
DISPLAY
RETURN
FAST/SLOW
PLAY
Przechodzenie do nastêpnej albo do
poprzedniej strony
Naciśnij przycisk C lub c.
Wyœwietlanie lub ukrywanie ekranu
Naciskaj przycisk MENU.
z
Podczas odtwarzania pliku z filmem DivX można
wyświetlać informacje o płycie, używając do tego
przycisku TIME/TEXT (strona 7).
b
• Jeśli płyta typu DATA nie zawiera ani jednego
pliku z filmem DivX, na ekranie pojawia się informacja o braku możliwości odtworzenia płyty.
• Odtwarzacz nie odtworzy plików z filmem DivX
o wielkości większej niż 720 (poziomo) × 576
(wysokość) / 2 GB.
• Odtwarzacz nie odtworzy pewnych plików
z filmem DivX trwających ponad 3 godziny.
• Zależnie od pliku z filmem DivX obraz może się
zatrzymywać albo być niewyraźny. W takim
przypadku zaleca się utworzenie pliku o mniejszej przepływności. W przypadku występowania
zakłóceń w dźwięku, zaleca się nagranie go w formacie MP3. Zwracamy uwagę, że odtwarzacz nie
obsługuje formatu WMA (Windows Media Audio).
• Ze względu na specyfikę techniki kompresji
plików z filmem DivX, między naciśnięciem
przycisku N a pojawieniem się obrazu może
upłynąć pewien czas.
• Zależnie od pliku z filmem DivX dźwięk może
nie pasować do obrazu na ekranie.
1 Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi się lista albumów nagranych na
płycie. Lista zawiera tylko albumy
zawierające pliki z filmem DivX.
Aby powróciæ do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Przechodzenie do nastêpnego albo
poprzedniego pliku z filmem DivX bez
wyœwietlania listy plików
Następny albo poprzedni plik z filmem DivX
z tego samego albumu można wybrać,
naciskając przycisk > lub ..
Ponadto, naciskając przycisk > w czasie
odtwarzania ostatniego pliku w albumie,
można przejść do pierwszego pliku
w następnym albumie. Nie można natomiast
powrócić do poprzedniego albumu
przyciskiem .. Poprzedni album trzeba
wybrać z listy albumów.
z
Jeżeli w pliku z filmem DivX zapisana jest maksymalna liczba wyświetleń, film można odtworzyć
tylko określoną liczbę razy. Po rozpoczęciu
odtwarzania pliku liczba dostępnych odtworzeń
zmaleje również w następujących przypadkach:
– po otwarciu pokrywy płyty;
– po odtworzeniu innego pliku.
– po wyłączeniu odtwarzacza. Dotyczy to również
wyłączenia odtwarzacza przez funkcję
automatycznego wyłączania zasilania. Chcąc
zatrzymać obraz, zamiast przycisku X należy
użyć przycisku x.
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
29
C:\DVP-PR30 ZE\01GB11ADV4-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 30 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
LANGUAGE SETUP
Ustawienia i regulacje
U¿ycie ekranu ustawieñ
Ekran ustawień pozwala na zmianę różnych
ustawień dotyczących obrazu i dźwięku.
Umożliwia między innymi zmianę języka
ekranów ustawień i napisów.
Szczegółowy opis wariantów na ekranie
ustawień podano na stronach 30 do 34.
b
Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
priorytet w stosunku do ustawień wybranych na
ekranie ustawień. Z tego powodu niektóre opisane
tu funkcje mogą nie działać.
1 Kiedy odtwarzanie jest zatrzymane, naciœnij przycisk DISPLAY.
Pojawi się menu sterujące.
2 Przyciskami X/x wska¿ wariant
(SETUP) i naciœnij przycisk
ENTER.
Pojawią się warianty z ekranu „SETUP”.
• QUICK: wybieranie najważniejszych
ustawień (strona 14).
• CUSTOM: wybieranie różnych
ustawień.
• RESET: przywracanie standardowych
ustawień wszystkich parametrów
opisanych na stronach 30 na 34.
3 Przyciskami X/x wska¿ wariant
„CUSTOM” i naciœnij przycisk
ENTER.
Grupa „LANGUAGE SETUP” pozwala na
wybieranie różnych języków dla menu
ekranowego i ścieżki dźwiękowej.
Z ekranu ustawień wybierz grupę
„LANGUAGE SETUP”.
‹OSD (menu ekranowe)
Zmienia język, w jakim pojawiają się ekrany.
‹MENU (tylko DVD VIDEO)
Pozwala na wybranie języka dla menu płyty.
‹AUDIO (tylko DVD VIDEO)
Zmienia język ścieżki dźwiękowej.
Po wybraniu ustawienia „ORIGINAL”
wybierany jest język, któremu nadano
priorytet na płycie.
‹SUBTITLE (tylko DVD VIDEO)
Zmienia język wyświetlania napisów
nagranych na płycie DVD VIDEO.
Po wybraniu ustawienia „AUDIO
FOLLOW” język napisów będzie identyczny
z językiem wybranym dla ścieżki
dźwiękowej.
z
Po wybraniu dla parametru „MENU”,
„SUBTITLE” lub „AUDIO” ustawienia
„OTHERS t” należy wybrać kod języka z listy
(„Lista kodów języków” na stronie 40)
i wprowadzić go przyciskami numerycznymi.
b
Po wybraniu dla parametru „MENU”,
„SUBTITLE” lub „AUDIO” języka, który nie jest
nagrany na płycie DVD VIDEO, automatycznie
zostanie wybrany jeden z nagranych języków.
Pojawi się ekran ustawień.
Wybierz grupę ustawień i zmieniaj
ustawienia poszczególnych parametrów
zgodnie z opisem ze stron 30 do 34.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
30
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB11ADV4-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 31 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
SCREEN SETUP
Ustawienia z tej grupy należy dobierać do
rodzaju podłączanego telewizora.
Z ekranu ustawień wybierz grupę „SCREEN
SETUP”. Szczegóły podano w podrozdziale
„Użycie ekranu ustawień” na stronie 30.
Ustawienia standardowe wyróżniono
podkreśleniem.
‹SCREEN SAVER
Włącza lub wyłącza funkcję wygaszacza
ekranu, która uaktywnia się, gdy odtwarzacz
od 15 minut jest zatrzymany lub pozostaje
w trybie pauzy, a także po 15 minutach
odtwarzania płyty CD lub płyty typu DATA
(MP3 audio). Funkcja ta ułatwia uchronienie
ekranu przez zniszczeniem (wypaleniem).
Aby ją wyłączyć, należy nacisnąć przycisk
N.
Włącza wygaszacz ekranu.
‹TV TYPE
OFF
Wyłącza wygaszacz ekranu.
Określa współczynnik kształtu ekranu
podłączanego telewizora (standardowy 4:3
lub panoramiczny).
‹BACKGROUND
16:9
Ten wariant należy wybrać
w przypadku podłączania telewizora panoramicznego lub
telewizora z trybem
panoramicznym.
4:3
LETTER
BOX
Ten wariant należy wybrać
w przypadku podłączania
telewizora z ekranem 4:3.
Obraz panoramiczny będzie
wyświetlany z czarnymi
pasami u góry i u dołu ekranu.
4:3
PAN SCAN
Ten wariant należy wybrać
w przypadku podłączania telewizora z ekranem 4:3. Obraz
panoramiczny automatycznie
wypełnia cały ekran, a niemieszczące się fragmenty są
obcinane.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Określa kolor tła lub obraz, który widać na
telewizorze po zatrzymaniu odtwarzania oraz
w czasie odtwarzania płyty CD lub płyty typu
DATA (MP3 audio).
JACKET
PICTURE
Ustawienia i regulacje
ON
W tle pojawia się obraz
z okładki (nieruchomy), o ile
jest nagrany na płycie (dane CD
EXTRA itp.). Jeśli płyta nie
zawiera obrazu z okładki,
pojawia się obraz skojarzony
z ustawieniem „GRAPHICS”.
GRAPHICS W tle pojawia się obraz
fabrycznie umieszczony
w pamięci odtwarzacza.
BLUE
Tło ma kolor niebieski.
BLACK
Tło ma kolor czarny.
‹LINE
Określa sposób reprodukcji sygnałów wizji
przez gniazdo LINE (RGB)-TV z tyłu
odtwarzacza.
VIDEO
Reprodukcja sygnałów wideo.
S VIDEO
Reprodukcja sygnałów S video.
RGB
Reprodukcja sygnałów RGB.
b
• Jeśli telewizor nie obsługuje sygnałów S video ani
RGB, to pomimo wybrania ustawienia
„S VIDEO” albo „RGB” na ekranie telewizora
nie pojawi się obraz. Należy zapoznać się
z instrukcją obsługi telewizora.
• Jeśli telewizor ma tylko jedno złącze SCART
(EURO AV), nie należy wybierać ustawienia
„S VIDEO”.
b
Niektóre płyty DVD mogą wymuszać zamianę
ustawienia „4:3 LETTER BOX” na „4:3 PAN
SCAN” i vice versa.
31
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB11ADV4-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 32 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
CUSTOM SETUP
Służą do zmiany ustawień funkcji
związanych z odtwarzaniem itp.
Z ekranu ustawień wybierz grupę „CUSTOM
SETUP”. Szczegóły podano w podrozdziale
„Użycie ekranu ustawień” na stronie 30.
Ustawienia standardowe wyróżniono
podkreśleniem.
‹AUTO POWER OFF
Służy do włączania lub wyłączania funkcji
automatycznego wyłączania.
ON
Odtwarzacz przełączy się
w tryb czuwania po 30
minutach od zatrzymania.
OFF
Odtwarzacz nie będzie się
samoczynnie wyłączać.
‹AUTO PLAY
Służy do włączania lub wyłączania funkcji
automatycznego odtwarzania. Funkcja ta
przydaje się, gdy odtwarzacz jest podłączony
do układu czasowego (wyposażenie
dodatkowe).
OFF
ON
Odtwarzanie nie zaczyna się
automatycznie.
W chwili włączenia odtwarzacza przez układ czasowy
(wyposażenie dodatkowe)
automatycznie rozpoczyna się
odtwarzanie.
dźwiękowej, która zawiera największą liczbę
kanałów.
OFF
Bez nadawania priorytetu.
AUTO
Nadawanie priorytetu.
b
• Wybór ustawienia „AUTO” może spowodować
zmianę języka. Ustawienie parametru „TRACK
SELECTION” ma wyższy priorytet niż
ustawienie parametru „AUDIO” z grupy
„LANGUAGE SETUP” (strona 30).
• Jeśli dla parametru „DTS” zostanie wybrane
ustawienie „OFF” (strona 34), to ścieżka
dźwiękowa DTS nie będzie odtwarzana nawet
przy wybranym ustawieniu „AUTO” parametru
„TRACK SELECTION”.
• Jeśli ścieżki dźwiękowe PCM, DTS, MPEG audio
i Dolby Digital zawierają jednakową liczbę
kanałów, to odtwarzacz wybiera je w następującej
kolejności: PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG
audio.
‹MULTI-DISC RESUME (tylko DVD VIDEO
/ VIDEO CD)
Służy do włączania lub wyłączania funkcji
Multi-disc Resume. Funkcja ta pozwala na
umieszczenie w pamięci informacji
o miejscu, od którego ma być wznowione
odtwarzanie 6 płyt DVD VIDEO / VIDEO
CD (strona 16).
ON
W pamięci są umieszczane
informacje o miejscu, od
którego ma być wznowione
odtwarzanie 6 płyt.
OFF
Nie są zapamiętywane miejsca,
od których ma być wznowione
odtwarzanie. Wznowienie
odtwarzania od miejsca
zatrzymania następuje tylko
przy odtwarzaniu płyty, która
obecnie znajduje się
w odtwarzaczu.
‹PAUSE MODE (tylko DVD)
Określa sposób wyświetlania obrazu w trybie
pauzy.
AUTO
FRAME
Obraz, który zawiera szybko
poruszające się obiekty, jest
wyświetlany bez drgań. Normalnie wybieraj to ustawienie.
Obraz, który nie zawiera szybko
poruszających się obiektów, ma
wysoką rozdzielczość.
‹TRACK SELECTION (tylko DVD VIDEO)
Podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO, na
której jest nagrany dźwięk w wielu formatach
(PCM, MPEG audio, DTS lub Dolby
Digital), można nadać priorytet ścieżce
b
Użycie funkcji szybkiej konfiguracji może
spowodować skasowanie umieszczonych
w pamięci danych funkcji Multi-disc Resume.
‹DivX
Wyświetlanie kodu rejestracyjnego
odtwarzacza. Więcej informacji można
znaleźć w Internecie pod adresem
http://www.divx.com/vod
32
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB11ADV4-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 33 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
AUDIO SETUP
Grupa „AUDIO SETUP” umożliwia
dobieranie ustawień dźwięku do warunków
słuchania i wykonanych połączeń.
‹DIGITAL OUT
Określa, czy przez gniazdo DIGITAL OUT
(COAXIAL) są reprodukowane sygnały
dźwiękowe.
ON
Normalnie należy wybierać to
ustawienie. Po wybraniu go
należy wybrać dalsze ustawienia.
Szczegóły podano w punkcie
„Wybieranie ustawień cyfrowego sygnału wyjściowego”.
OFF
Wpływ obwodu cyfrowego na
obwód analogowy jest
minimalny.
‹AUDIO DRC (regulacja zakresu
dynamicznego) (tylko DVD)
Funkcja ta zapewnia wyraźny dźwięk
podczas odtwarzania z małą głośnością płyty
DVD zgodnej z systemem „AUDIO DRC”.
Ten parametr wpływa na sygnał
w następujących gniazdach:
– LINE (RGB)-TV
– DIGITAL OUT (COAXIAL) (jeśli dla
parametru „DOLBY DIGITAL” jest
wybrane ustawienie „D-PCM”) (strona 33).
STANDARD Normalnie należy wybierać to
ustawienie.
TV MODE
Sprawia, że ciche dźwięki są
wyraźne nawet przy małej
głośności.
WIDE
RANGE
Daje wrażenie uczestnictwa
w występie na żywo.
‹DOWNMIX (tylko DVD)
Zmienia sposoby redukowania liczby
kanałów przy odtwarzaniu płyty DVD, która
zawiera tylne składowe dźwięku lub jest
nagrana w formacie Dolby Digital. Szczegóły
dotyczące tylnych składowych dźwięku
podano na stronie 8. Ta funkcja wpływa na
sygnał w następujących gniazdach:
– LINE (RGB)-TV
– DIGITAL OUT (COAXIAL) (jeśli dla
parametru „DOLBY DIGITAL” jest
wybrane ustawienie „D-PCM”) (strona 33).
Normalnie należy wybierać to
DOLBY
SURROUND ustawienie. Wielokanałowy
sygnał dźwiękowy będzie
redukowany do dwóch kanałów
umożliwiających słuchanie
dźwięku przestrzennego.
Wielokanałowy sygnał
dźwiękowy będzie redukowany
do dwóch kanałów
przeznaczonych do odtworzenia
przez zestaw muzyczny stereo.
Ustawienia i regulacje
Z ekranu ustawień wybierz grupę „AUDIO
SETUP”. Szczegóły podano w punkcie
„Użycie ekranu ustawień” na stronie 30.
Ustawienia standardowe wyróżniono
podkreśleniem.
NORMAL
Wybieranie ustawieñ cyfrowego
sygna³u wyjœciowego
Można zmieniać sposób reprodukcji sygnałów dźwiękowych, gdy do odtwarzacza jest
podłączone urządzenie audio albo MiniDisc
z cyfrowym gniazdem wejściowym.
Szczegóły dotyczące połączeń – patrz strona
12.
Po zmianie ustawienia parametru „DIGITAL
OUT” na „ON” należy wybrać ustawienia
parametrów „DOLBY DIGITAL”, „MPEG”,
„DTS” i „48kHz/96kHz PCM”.
W przypadku podłączenia urządzenia, które
nie jest zgodne z danym sygnałem
dźwiękowym, z głośników będzie słychać
głośny dźwięk (lub nie będzie słychać
dźwięku), co może spowodować uszkodzenie
słuchu lub głośników.
‹DOLBY DIGITAL (tylko DVD)
Określa typ sygnału Dolby Digital.
DOLBY
DIGITAL
To ustawienie należy wybrać,
jeśli odtwarzacz jest podłączony do komponentu audio
z dekoderem Dolby Digital.
33
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB11ADV4-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 34 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
D-PCM
To ustawienie należy wybrać,
jeśli odtwarzacz jest
podłączony do komponentu
audio bez dekodera Dolby
Digital. Do określenia, czy
sygnały mają być zgodne
z systemem Dolby Surround
(Pro Logic), służy parametr
„DOWNMIX” z grupy
„AUDIO SETUP” (strona 33).
‹MPEG (tylko DVD)
Określa typ sygnału MPEG audio.
PCM
MPEG
To ustawienie należy wybrać,
jeśli odtwarzacz jest
podłączony do komponentu
audio bez dekodera MPEG.
W czasie odtwarzania
wielokanałowej ścieżki
dźwiękowej MPEG audio
będzie odtwarzany tylko kanał
przedni (L) i przedni (P), przez
przednie kolumny.
‹48kHz/96kHz PCM (tylko DVD VIDEO)
Określa częstotliwość próbkowania
sygnałów dźwiękowych.
48kHz/16bit Sygnały audio z płyt DVD
VIDEO są zawsze
przekształcane do postaci
48 kHz / 16 bitów.
96kHz/24bit Wszystkie rodzaje sygnałów,
w tym sygnały 96 kHz / 24 bity
są reprodukowane
w niezmienionej postaci. Jeśli
jednak sygnał jest szyfrowany
w celu ochrony przed
kopiowaniem, następuje jego
zamiana do postaci 48 kHz / 16
bitów.
b
Ustawienie to nie wpływa na analogowe sygnały
audio w gnieździe LINE RGB-TV (SCART). Te
sygnały zachowują pierwotną częstotliwość
próbkowania.
To ustawienie należy wybrać,
jeśli odtwarzacz jest
podłączony do komponentu
audio z dekoderem MPEG.
‹DTS
Określa, czy mają być reprodukowane
sygnały DTS.
OFF
To ustawienie należy wybrać,
jeśli odtwarzacz jest
podłączony do komponentu
audio bez dekodera DTS.
ON
To ustawienie należy wybrać,
jeśli odtwarzacz jest
podłączony do komponentu
audio z dekoderem DTS.
• Przy odtwarzaniu płyty DVD VIDEO ze
ścieżką dźwiękową DTS parametr „DTS”
z grupy „AUDIO SETUP” musi być
ustawiony na „ON” (strona 34).
• Jeśli podłączone do odtwarzacza urządzenie
audio nie jest wyposażone w dekoder DTS,
nie należy zmieniać na „ON” ustawienia
parametru „DTS” z grupy „AUDIO
SETUP” (strona 34). Z głośników może
wówczas dobiegać głośny dźwięk, który
grozi uszkodzeniem słuchu lub głośników.
34
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB11ADV4-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 35 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
DŸwiêk
Informacje dodatkowe
Rozwi¹zywanie
problemów
Zasilanie
Zasilanie nie w³¹cza siê.
, Sprawdź, czy przewód zasilający jest
starannie podłączony.
Obraz
Brak obrazu / zak³ócenia w obrazie.
, Jeszcze raz starannie podłącz przewód
połączeniowy.
, Przewody połączeniowe są uszkodzone.
, Sprawdź sposób podłączenia telewizora
(strona 11) i wybierz w telewizorze wejście,
które pozwala na oglądanie obrazu
z odtwarzacza.
, W grupie „SCREEN SETUP” wybierz
ustawienie parametru „LINE”, które
odpowiada konfiguracji zestawu (strona
31).
, Płyta jest brudna lub zdeformowana.
, Odtwarzana płyta jest nagrana w systemie
koloru innym niż system koloru telewizora.
Obraz jest czarno-bia³y.
, W grupie „SCREEN SETUP” wybierz
ustawienie parametru „LINE” właściwe dla
używanego telewizora (strona 31).
, Obraz na ekranie niektórych telewizorów
staje się czarno-biały przy odtwarzaniu
płyty nagranej w systemie kolorów NTSC.
, Jeśli jest używany przewód SCART, musi
on zawierać pełen zestaw żył (21 styków).
, Jeszcze raz starannie podłącz przewód
połączeniowy.
, Przewód połączeniowy jest uszkodzony.
, Odtwarzacz jest podłączony do
niewłaściwego gniazda wejściowego
urządzenia audio (strona 11, 12).
, W urządzeniu audio jest wybrane
niewłaściwe wejście.
, Odtwarzacz pozostaje w trybie pauzy lub
odtwarza w zwolnionym tempie.
, Odtwarzacz pracuje w trybie szybkiego
odtwarzania w przód lub w tył.
, Jeśli sygnał dźwiękowy nie jest odtwarzany
przez gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL),
sprawdź ustawienia dźwięku (strona 33).
, Podczas odtwarzania płyty Super VCD,
która nie zawiera ścieżki dźwiękowej 2,
dźwięku nie można słuchać po wybraniu
ustawienia „2:STEREO”, „2:1/L” lub „2:2/
R”. Naciśnij przycisk AUDIO, aby wybrać
nagraną ścieżkę dźwiękową.
, W czasie odtwarzania wielokanałowej
ścieżki dźwiękowej MPEG audio będzie
odtwarzany tylko kanał przedni (L)
i przedni (P), przez przednie kolumny.
Informacje dodatkowe
Jeśli w czasie eksploatacji odtwarzacza
wystąpi jeden z opisanych tu problemów, to
przed dostarczeniem urządzenia do serwisu
należy spróbować samodzielnie rozwiązać
problem, korzystając z podanych tu
wskazówek. Jeśli problem nie daje się
rozwiązać, prosimy o kontakt z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Brak dŸwiêku.
DŸwiêk jest za cichy.
, Dźwięk nagrany na niektóre płyty DVD jest
bardzo cichy. Głośność może się poprawić
po wybraniu dla parametru „AUDIO DRC”
z grupy „AUDIO SETUP” ustawienia „TV
MODE” (strona 33).
Obs³uga
Nie dzia³a pilot.
, Baterie w pilocie są wyczerpane.
, Na linii między pilotem a odtwarzaczem
znajdują się jakieś przeszkody.
, Pilot znajduje się za daleko od odtwarzacza.
, Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika
zdalnego sterowania na odtwarzaczu.
Nie mo¿na odtworzyæ p³yty.
, Płyta została włożona spodem do góry.
Włóż płytę do szuflady tak, aby odtwarzana
strona znajdowała się u dołu.
, Płyta jest przekrzywiona.
, W odtwarzaczu nie można odtwarzać
pewnych rodzajów płyt (strona 37).
, Kod regionu na płycie DVD nie jest zgodny
z kodem na odtwarzaczu.
35
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB11ADV4-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 36 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
, W odtwarzaczu skropliła się para wodna
(strona 4).
, W odtwarzaczu nie można odtwarzać płyt,
które nie zostały właściwie sfinalizowane
(strona 38).
Nie mo¿na odtworzyæ utworu MP3 audio
(strona 37).
, Odtwarzacz nie pozwala na odtwarzanie
utworów audio w formacie mp3PRO.
, Dla parametru „MODE (MP3, JPEG)”
wybrane jest ustawienie „IMAGE (JPEG)”
(strona 20).
, Płyta typu DATA zawiera plik z filmem
DivX.
Nie mo¿na odtworzyæ pliku z obrazem
JPEG (strona 37).
, Obraz w normalnym trybie ma wymiary
większe niż 3072 (szerokość) × 2048
(wysokość), a w trybie progresywnym
JPEG zawiera ponad 3 300 000 pikseli.
(Niektórych progresywnych obrazów JPEG
nie można wyświetlić, nawet jeśli wielkość
pliku mieści się w podanym limicie.)
, Dla parametru „MODE (MP3, MP3)”
wybrane jest ustawienie „AUDIO (MP3)”
(strona 20).
, Płyta typu DATA zawiera plik z filmem
DivX.
Równoczeœnie rozpoczyna siê odtwarzanie
utworów MP3 audio i plików z obrazem
JPEG.
, Dla parametru „MODE (MP3, JPEG)”
wybrane jest ustawienie „AUTO” (strona
20).
Nie mo¿na odtworzyæ pliku z filmem DivX.
, Plik nie ma formatu DivX.
, Plik ma rozszerzenie inne niż „.AVI” lub
„.DIVX”.
, Płyta typu DATA (z filmem DivX) nie jest
nagrana w formacie DivX zgodnym z ISO
9660 (poziom 1) lub Joliet / UDF.
, Plik z filmem ma wymiary większe niż 720
(szerokość) x 576 (wysokość).
Nazwa albumu / utworu / pliku jest
niew³aœciwie wyœwietlana.
, Odtwarzacz może wyświetlać tylko litery
alfabetu i cyfry. Wszelkie inne znaki są
zastępowane znakami „*”.
36
Odtwarzanie nie zaczyna siê od pocz¹tku
p³yty.
, Włączona jest funkcja Programme Play,
Shuffle Play, Repeat Play lub A-B Repeat
Play (strona 21).
, Włączona jest funkcja Resume Play (strona
16).
Podczas odtwarzania p³yty DVD-VR
pojawia siê komunikat „Copyright lock”,
a ekran staje siê niebieski.
, Obraz ze stacji cyfrowych może zawierać
sygnały ochrony przed kopiowaniem, takie
jak sygnał całkowitego zakazu kopiowania,
sygnał jednej kopii lub sygnał kopiowania
bez ograniczeń. Przy odtwarzaniu obrazu
zawierającego sygnał ochrony przed kopiowaniem ekran może się stawać niebieski.
Nie mo¿na u¿yæ pewnych funkcji, takich
jak zatrzymywanie, przeszukiwanie,
odtwarzanie w zwolnionym tempie,
odtwarzanie wielokrotne, odtwarzanie
w przypadkowej kolejnoœci lub
programowanie.
, Niektóre płyty mogą nie pozwalać na użycie
części z wymienionych tu funkcji.
Odtwarzacz dzia³a niew³aœciwie.
, Kiedy ładunki statyczne itp. spowodują
niewłaściwą pracę odtwarzacza, należy
wyłączyć odtwarzacz z sieci.
Na ekranie pojawia siê kombinacja 5 liter
i cyfr.
, Włączyła się funkcja samoczynnej
diagnostyki. (Patrz tabela na stronie 37.)
Podczas odtwarzania p³yty typu DATA na
ekranie telewizora pojawia siê komunikat
„Data error”.
, Próbowano odtworzyć uszkodzony utwór
MP3 audio / plik z obrazem JPEG / plik
z filmem DivX.
, Dane mają format inny niż MPEG-1 Audio
Layer III.
, Format pliku z obrazem JPEG jest
niezgodny z DCF (strona 37).
, Plik z obrazem JPEG ma rozszerzenie „.JPG”
lub „.JPEG”, ale nie ma formatu JPEG.
, Odtwarzany plik ma rozszerzenie „.AVI”
lub „.DIVX”, ale nie ma formatu DivX albo
ma format DivX niezgodny
z certyfikowanym profilem DivX.
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB11ADV4-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 37 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Funkcja samoczynnej
diagnostyki (kiedy na ekranie
pojawiaj¹ siê litery lub cyfry)
Pierwsze trzy
znaki numeru
serwisowego
Przyczyna i / lub
rozwiązanie
C 13
Płyta jest brudna lub nagrana
w nieobsługiwanym
formacie (strona 37).
, Oczyść płytę miękką
ściereczką lub sprawdź
jej format.
C 31
Płyta jest niewłaściwie
włożona.
, Wyjmij płytę i właściwie
ją włóż.
P³yty, które mo¿na
odtwarzaæ
Formaty płyt
Dostępna w handlu
płyta DVD
DVD-RW / -R
DVD+RW / +R /
+R DL
VIDEO CD /
Muzyczna płyta
CD
CD-RW / -R
W odtwarzaczu nie można odtwarzać płyt
innych niż wymienione powyżej.
W odtwarzaczu nie można ponadto
odtwarzać następujących płyt:
• płyt o niestandardowych kształtach (serca,
gwiazdy itp.),
• płyt, na których znajdują się naklejki lub
etykiety,
• płyt z pozostałościami kleju z taśmy
klejącej albo etykiety samoprzylepnej.
Uwaga o p³ytach CD / DVD
Informacje dodatkowe
Kiedy włączy się funkcja samoczynnej
diagnostyki, zapobiegająca niewłaściwej
pracy odtwarzacza, na ekranie pojawia się
pięcioznakowy numer serwisowy, złożony
z litery i cyfr (np. C 13 50). W takim
przypadku należy się zapoznać z tabelą.
Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie
nośników przeznaczonych do nagrywania,
które zostały prawidłowo sfinalizowane.
Logo „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD+R DL”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”
i „CD” są znakami handlowymi.
Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
(dysków) CD-ROM / CD-R / CD-RW
nagranych w następujących formatach:
– muzycznej płyty CD,
– Video CD,
– utworów MP3 audio (MPEG-1 Audio
Layer III), plików z obrazem JPEG i plików
z filmem DivX zgodnie z normą ISO 9660*
poziom 1 / poziom 2 lub z rozszerzeniem tej
normy o nazwie Joliet,
– KODAK Picture CD.
*
Logiczny format plików i folderów na dysku
CD-ROM zdefiniowany przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną).
Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
(dysków) DVD-ROM / DVD+RW / DVD+R
/ DVD+R DL / DVD-RW / DVD-R / DVD-R
DL nagranych w następujących formatach:
– utworów MP3 audio, plików z obrazem
JPEG i plików z filmem DivX w formacie
zgodnym z UDF (Universal Disk Format).
Utwory MP3 audio, obrazy JPEG
i filmy DivX, które mo¿na
odtwarzaæ
W urządzeniu można odtwarzać następujące
utwory i pliki:
– utwory MP3 audio z rozszerzeniem
„.MP3”,
– pliki z obrazem JPEG z rozszerzeniem
„.JPEG” lub „.JPG”,
– pliki z obrazem JPEG zgodne z formatem
DCF*,
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
37
C:\DVP-PR30 ZE\01GB11ADV4-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 38 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
– pliki z filmem DivX z rozszerzeniem
„.AVI” lub „.DIVX”.
*
„Design rule for Camera File system”: opracowany przez JEITA (Japońskie Stowarzyszenie
Przemysłu Elektronicznego i Informatycznego)
standard obrazu z aparatów cyfrowych.
z
• Dodanie numerów (01, 02, 03 itd.) przed
nazwami utworów / plików sprawi, że utwory
(lub pliki) będą odtwarzane w kolejności
numeracji.
• Ponieważ rozpoczęcie odtwarzania płyty
zawierającej skomplikowaną strukturę folderów
następuje z opóźnieniem, zalecamy umieszczenie
utworów (lub plików) na nie więcej niż dwóch
poziomach.
• Aby powtarzać zarówno utwory MP3 audio, jak
i pliki z obrazem JPEG znajdujące się w jednym
albumie, należy wybrać powtarzanie tego samego
utworu MP3 audio lub albumu, gdy dla parametru
„MODE (MP3, JPEG)” wybrane jest ustawienie
„AUTO”. Informacje o powtarzaniu utworu lub
albumu podano w podrozdziale „Odtwarzanie
wielokrotne (Repeat Play)” (strona 23).
b
• Urządzenie będzie odtwarzało dowolne dane
z rozszerzeniem „.MP3”, „.JPG” lub „.JPEG”,
nawet jeśli plik nie ma formatu MP3 ani JPEG.
Odtworzenie takich danych może spowodować
wytwarzanie głośnego dźwięku, który grozi
uszkodzeniem głośników.
• Odtwarzacz nie pozwala na odtwarzanie utworów
audio w formacie mp3PRO.
• Nie można odtworzyć niektórych plików JPEG.
• Jeśli płyta typu DATA zawiera oprócz plików
z filmem DivX także utwory MP3 audio i pliki
z obrazem JPEG, to odtwarzane będą tylko pliki
z filmem DivX.
• Wyświetlenie udźwiękowionego pokazu slajdów
jest możliwe tylko wówczas, gdy utwory MP3
audio i pliki z obrazem JPEG znajdują się
w jednym albumie.
• Jeśli czasy odtwarzania obrazu JPEG i utworu
MP3 audio nie są jednakowe, to po skończeniu się
jednego pliku drugi jest odtwarzany bez obrazu
albo bez dźwięku.
• Przy równoczesnym odtwarzaniu dużej ilości
danych MP3 audio i JPEG mogą występować
przerwy w dźwięku. Zaleca się, aby przy
tworzeniu pliku MP3 nastawić przepływność nie
większą niż 128 kb/s. Jeśli mimo to będą
występowały przerwy w dźwięku, to należy
zmniejszyć wielkość pliku JPEG.
• Czas potrzebny na wyświetlenie niektórych
plików JPEG, zwłaszcza progresywnych
i zawierających powyżej 3 000 000 pikseli, może
być dłuższy niż w przypadku pozostałych plików.
W efekcie czas wyświetlania może się wydawać
dłuższy niż wybrany.
• Niezależnie od wybranego trybu, odtwarzacz
rozpoznaje maksymalnie 200 albumów. Przy
wybranym ustawieniu „AUTO” odtwarzacz
rozpoznaje w każdym albumie do 300 utworów
MP3 audio i do 300 plików z obrazem JPEG, przy
wybranym ustawieniu „AUDIO (MP3)” – do 600
utworów MP3 audio, przy wybranym ustawieniu
„IMAGE (JPEG)” – do 600 plików z obrazem
JPEG. Rozpoznawanych jest ponadto do 600
plików z filmem DivX.
• Przejście do następnego lub innego albumu może
następować z pewnym opóźnieniem.
• Odtwarzacz może nie pozwolić na odtworzenie
filmu DivX powstałego z połączenia dwóch lub
większej liczby filmów DivX.
• Odtwarzacz nie odtworzy plików z filmem DivX
o wielkości większej niż 720 (poziomo) × 576
(wysokość) / 2 GB.
• Zależnie od pliku z filmem DivX obraz może być
niewyraźny albo mogą występować przerwy
w dźwięku.
• Odtwarzacz nie odtworzy pewnych plików
z filmem DivX trwających ponad 3 godziny.
Kod regionu
Z tyłu odtwarzacza jest nadrukowany kod
regionu. Urządzenie będzie odtwarzało tylko
dostępne w handlu płyty DVD oznaczone
identycznym kodem regionu. System ten ma
na celu ochronę praw autorskich.
W odtwarzaczu można też odtwarzać płyty
dostępne w handlu płyty DVD
z oznaczeniem ALL .
Niektóre dostępne w handlu płyty DVD
mogą nie mieć oznaczeń kodu regionu,
chociaż ich odtwarzanie podlega
ograniczeniu do określonego regionu.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Kod regionu
00W
0-000-000-00
b
• Uwagi o nośnikach przeznaczonych do
nagrywania
Niektórych nośników przeznaczonych do
nagrywania nie można odtworzyć ze względu na
jakość nagrania, stan płyty oraz parametry
urządzenia nagrywającego i oprogramowania.
Nie będą też odtwarzane płyty, które nie zostały
odpowiednio sfinalizowane. Dalszych informacji
należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia
nagrywającego. Zwracamy uwagę, że niektóre
funkcje odtwarzania pewnych płyt DVD+RW /
DVD+R / DVD+R DL nie działają nawet wówczas, gdy płyta jest prawidłowo sfinalizowana.
38
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB11ADV4-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 39 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Uwaga dotycz¹ca sposobu odtwarzania p³yt DVD i VIDEO CD
Niektóre funkcje odtwarzania płyt DVD
i VIDEO CD mogą być celowo zablokowane
przez producentów nagrania. Ponieważ
urządzenie odtwarza płyty DVD i VIDEO
CD zgodnie z zamysłem producentów,
użycie pewnych funkcji odtwarzania może
się okazać niemożliwe. Należy się także
zapoznać z instrukcją dostarczoną z płytą
DVD lub VIDEO CD.
Prawa autorskie
W urządzeniu wykorzystano technologię
ochrony praw autorskich, która podlega
ochronie patentowej USA i z którą wiążą się
inne prawa własności intelektualnej.
Wykorzystanie tej technologii musi się
odbywać za zgodą firmy Macrovision i musi
być ograniczone do użytku domowego lub do
innych zastosowań z ograniczoną widownią,
chyba że Macrovision wyrazi odmienną
zgodę. Zabrania się odtwarzania kodu
źródłowego i dekompilacji.
Dane techniczne
System
Laser: Laser półprzewodnikowy
Wyjœcia
(Nazwa gniazda: typ gniazda / poziom
wyjściowy / impedancja obciążenia)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Cinch / 0,5 Vp-p / 75 omów
LINE (RGB)-TV:
(AUDIO): gniazdo SCART / 2 V wart. skut.
/ 10 kiloomów
(VIDEO): gniazdo SCART / 1,0 Vp-p /
75 omów
(S VIDEO): gniazdo SCART / Y:
1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286 Vp-p
(NTSC) / 75 omów
(RGB): gniazdo SCART / 0,7 Vp-p /
75 omów
Informacje dodatkowe
W takim przypadku należy odtwarzać płytę
w normalnym trybie. Ponadto nie można odtwarzać niektórych płyt typu DATA utworzonych
w formacie Packet Write (zapisu pakietów).
• Płyty muzyczne zakodowane z użyciem
technik ochrony przed kopiowaniem
Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania
płyt zgodnych ze standardem płyty kompaktowej
(CD). Niektórzy producenci nagrań wprowadzili
na rynek płyty muzyczne zakodowane w celu
ochrony przed kopiowaniem. Zwracamy uwagę,
że zdarzają się wśród nich płyty niezgodne ze
standardem CD. Odtworzenie takich płyt
w urządzeniu może się okazać niemożliwe.
• Informacja o odtwarzaczach, które nie
pozwalają na odtwarzanie obrazu z sygnałem
ochrony przed kopiowaniem
Nie można odtwarzać nagrań z płyt DVD-VR
z ochroną CPRM*, jeśli nagranie zawiera sygnał
ochrony przed kopiowaniem. Na ekranie pojawi
się komunikat „Copyright lock”.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) jest technologią kodowania chroniącą
prawa autorskie do obrazu.
• Uwagi o płytach DualDisc
DualDisc to płyta dwustronna, której jedna strona
zawiera nagranie DVD, a druga strona nagranie
cyfrowego dźwięku.
Zwracamy uwagę, że urządzenie może nie odtwarzać „dźwiękowej” strony płyty DualDisc, gdyż
płyty te są niezgodne ze standardem CD.
Dane ogólne
Zasilanie:
Napięcie przemienne 220 – 240 V,
50/60 Hz
Dalsze informacje – patrz strona strona 2.
Pobór mocy: 9 W
Wymiary (w przybliżeniu):
212 × 87,4 × 209,6 mm
(szer. × wys. × gł.)
razem z wystającymi elementami
Waga (w przybliżeniu): 1,0 kg
Zakres temperatur przy pracy:
5 °C do 35 °C
Zakres wilgotności przy pracy:
25 % do 80 %
Dostarczane wyposa¿enie
• Pilot (1 szt.)
• Baterie R6 (2 szt.)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
39
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB11ADV4-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 40 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Lista kodów jêzyków
Szczegóły – patrz strona 7, 30.
Kod języka
Kod języka
Kod języka
Kod języka
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186 Szkocki
celtycki
1194 Galisyjski
1196 Guarani
1203 Gudżaracki
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Chorwacki
1229 Węgierski
1233 Armeński
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indonezyjski
1253 Islandzki
1254 Włoski
1257 Hebrajski
1261 Japoński
1269 Jidysz
1283 Jawajski
1287 Gruziński
1297 Kazachski
1298 Grenlandzki
1299 Kambodżański
1300 Kannara
1301 Koreański
1305 Kaszmirski
1307 Kurdyjski
1311 Kirgiski
1313 Łaciński
1326 Lingala
1327 Laotański
1332 Litewski
1334 Łotewski
1345 Malgaski
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Afar
Abchaski
Afrykanerski
Amharski
Arabski
Assamski
Ajmarski
Azerski
Baszkirski
Białoruski
Bułgarski
Biharski
Bislama
Bengalski
Tybetański
Bretoński
Kataloński
Korsykański
Czeski
Walijski
Duński
Niemiecki
Bhutański
Grecki
Angielski
Esperanto
Hiszpański
Estoński
Baskijski
Perski
Fiński
Fidżi
Farerski
Francuski
Fryzyjski
Irlandzki
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maoryjski
Macedoński
Malajalam
Mongolski
Mołdawski
Maratyjski
Malajski
Maltański
Birmański
Naurański
Nepalski
Holenderski
Norweski
Langwedocki
(Afan) Oromo
Orija
Pendżabski
Polski
Paszto
Portugalski
Keczua
Retoromański
Kirundi
Rumuński
Rosyjski
Kinyarwanda
Sanskryt
Sindhi
Sangho
Serbskochorwacki
Syngaleski
Słowacki
Słoweński
Samoański
Szona
Somalijski
Albański
Serbski
Siswati
Soto
Sundajski
Szwedzki
Suahili
Tamilski
Telugu
Tadżycki
Tajski
Tigre
Turkmeński
Tagalski
Tswana
Tonga
Turecki
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukraiński
Urdu
Uzbecki
Wietnamski
Wolapik
Wolof
Khosa
Joruba
Chiński
Zuluski
1703 Nieokreœlony
Lista kodów krajów (blokada rodzicielska)
Szczegóły – patrz strona 25.
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362 Meksyk
2376 Holandia
2390 Nowa
Zelandia
2379 Norwegia
2427 Pakistan
2424 Filipiny
2436 Portugalia
2489 Rosja
2501 Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Kanada
Chile
Chiny
Dania
Finlandia
Francja
Niemcy
Indie
Indonezja
Włochy
Japonia
Korea
Malezja
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Tajlandia
Wielka
Brytania
40
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB01COVIX.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 41 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Skorowidz
Liczby
16:9 31
4:3 LETTER BOX 31
4:3 PAN SCAN 31
48kHz/96kHz PCM 34
5.1-kanałowy dźwięk
przestrzenny 12
A
B
BACKGROUND 31
Baterie 12
C
CD 16, 37
CHAPTER 19
CHAPTER VIEWER 7
CUSTOM 30
CUSTOM PICTURE
MODE 19, 24
CUSTOM SETUP 32
D
DATA (płyta) 6
DATE 20
DIGITAL OUT 33
DivX® 32
DOLBY DIGITAL 33
DOWNMIX 33
DTS 34
DVD 6, 16
DVD+RW 6, 9
DVD-RW 6
E
EFFECT 20, 28
Ekran ustawień 30
F
FAST/SLOW PLAY 8, 9
FILE 20
I
INDEX 19
INTERVAL 20, 28
J
JPEG 6
LANGUAGE SETUP 30
LINE 31
M
MEMORY 24
MENU 30
Menu ekranowe
Ekran ustawień 30
Menu sterujące 18
Menu sterujące 18
MODE (MP3, JPEG) 20
MP3 6
MPEG 34
MULTI-DISC RESUME 16,
32
N
NTSC 11
O
Obchodzenie się z płytami 3
Odtwarzanie PBC 17
Odtwarzanie w normalnym
trybie
CD/VIDEO CD 16
DVD 16
Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności 22
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie 8
Odtwarzanie wielokrotne 23
ORIGINAL 19
ORIGINAL/PLAY LIST 19
OSD 30
P
PAL 11
PARENTAL CONTROL 19,
25
PAUSE MODE 32
PICTURE NAVI 7
Pilot 7, 12, 13
PLAY LIST 19
Płyty, które można
odtwarzać 37
Podłączanie 11
Powtórka 9
PROGRAM 19, 21
Programme Play 21
Programowanie 21
Przejście w przód 9
Przeszukiwanie w przód 9
Przeszukiwanie w tył 9
R
REPEAT 19, 23
Repeat Play 23
RESET 19
Rozwiązywanie
problemów 35
S
SCENE 19
SCREEN SAVER 31
SCREEN SETUP 31
SETUP 19, 30
SHARPNESS 19, 25
SHUFFLE 19, 22
Shuffle Play 22
SUBTITLE 28, 30
T
TIME/TEXT 19
TITLE 19
TITLE VIEWER 7
TRACK 19
TRACK SELECTION 32
TRACK VIEWER 7
TV TYPE 31
TVS 20
Informacje dodatkowe
A-B REPEAT 19, 23
A-B Repeat Play 23
ALBUM 20
ANGLE 19
AUDIO 30
AUDIO DRC 33
AUDIO SETUP 33
AUTO PLAY 32
AUTO POWER OFF 32
L
V
VIDEO CD 6, 16
W
Własna blokada
rodzicielska 25
Wyjście cyfrowe 33
Wyświetlacz
Ekran ustawień 30
Menu sterujące 18
Wznawianie od miejsca
zatrzymania 16, 32
Z
Znacznik ID3 7
ZOOM 19
Q
QUICK 19
Quick Setup 14
41
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
01GB01COV.book Page 42 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
C:\DVP-PR30 ZE\01GB01COVIX.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 43 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
Informacje dodatkowe
43
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
C:\DVP-PR30 ZE\01GB13BCO-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 44 Thursday, October 16, 2008 9:42 PM
z Wskazówki i informacje dotycz¹ce produktów i us³ug Sony mo¿na znaleŸæ
pod adresem www.sony-europe.com/myproduct
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
DVP-PR30
3-874-015-PL(1)
Download PDF

advertising