Sony | BDV-N5200W | Sony BDV-N5200W Zestaw kina domowego z odtwarzaczem Blu-ray Disc™ i technologią Bluetooth® Instrukcja obsługi

4-485-800-13(1) (PL)
Blu-ray Disc™/
DVD Home Theatre
System
Instrukcja obsługi
BDV-N9200W, BDV-N9200WL
BDV-N7200W, BDV-N7200WL i BDV-N5200W
OSTRZEŻENIE
Nie należy instalować urządzenia
w miejscach o ograniczonej przestrzeni,
takich jak półki na książki lub
zabudowane szafki.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru,
nie należy przykrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia gazetami,
ścierkami, zasłonami itp.
Nie należy wystawiać urządzenia
na działanie otwartego ognia
(np. zapalone świece).
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie należy narażać
urządzenia na kapanie lub rozbryzgi
cieczy, a także nie należy stawiać na nim
przedmiotów wypełnionych płynami,
takich jak wazony.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi
bateriami nie należy narażać na działanie
zbyt wysokich temperatur, na przykład
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych i ognia.
Aby zapobiec urazom, należy prawidłowo
zamocować urządzenie do podłogi lub
ściany zgodnie z instrukcjami instalacji.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.
Urządzenie zostało poddane testom
z użyciem kabla połączeniowego
krótszego niż 3 m i uznane za zgodne
z ograniczeniami określonymi
w dyrektywie EMC. (Dotyczy tylko
modeli oferowanych w Europie)
Źródła zasilania
• Urządzenie pozostaje podłączone
do źródła zasilania, dopóki nie
zostanie odłączone od gniazda
ściennego, nawet jeśli zostało
wyłączone przyciskiem zasilania.
2PL
• Jeżeli urządzenie jest odłączane
od źródła zasilania przez wyjęcie
wtyczki z gniazda ściennego,
do jego podłączania należy
używać łatwo dostępnego
gniazda ściennego. W przypadku
zauważenia nieprawidłowości
w działaniu urządzenia należy
natychmiast odłączyć wtyczkę
od gniazda ściennego.
UWAGA
Korzystanie z urządzeń optycznych
w tym produkcie może zwiększyć
zagrożenie uszkodzeniem wzroku.
Promień lasera wykorzystywany
w odtwarzaczu Blu-ray Disc/DVD
Home Theatre System jest szkodliwy
dla wzroku i dlatego nie należy
próbować zdejmować obudowy.
Naprawy produktu należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym
serwisantom.
Mechanizm odczytu niniejszego
urządzenia został zaklasyfikowany
jako urządzenie laserowe klasy 3R
(CLASS 3R LASER). Po otwarciu
osłony ochronnej lasera emitowane
jest widzialne i niewidzialne
promieniowanie laserowe, dlatego
należy unikać bezpośredniego
patrzenia na promień lasera.
Odpowiednie oznaczenie znajduje się
na spodzie obudowy jednostki głównej.
Klienci w Europie i Rosji
Niniejsze urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako urządzenie
laserowe klasy 1 (CLASS 1 LASER).
Odpowiednie oznaczenie znajduje się
na spodzie obudowy jednostki głównej.
Dotyczy jednostki głównej
i wzmacniacza surround
Tabliczka znamionowa znajduje się
na spodzie obudowy urządzenia.
Zalecane przewody
Do nawiązywania połączenia z hostem
lub urządzeniami peryferyjnymi
wymagane są prawidłowo ekranowane
i uziemione przewody oraz złącza.
Klienci w Europie
Usuwanie
zużytych baterii
oraz niesprawnego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych
krajów europejskich
z odrębnymi
systemami zbierania
odpadów)
produktami i bateriami, można zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling surowców
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których
ze względu na bezpieczeństwo,
poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie
do baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że baterie oraz
sprzęt elektryczny i elektroniczny
zostaną właściwie zagospodarowane,
należy dostarczyć te produkty
do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii prosimy
o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji
obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu
zbiórki. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat zbiórki i recyklingu
baterii, należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi
się zagospodarowywaniem odpadów
lub sklepem, w którym kupiono produkt
lub baterię.
Ten symbol na produkcie, baterii
lub na ich opakowaniach oznacza,
że produktu ani baterii nie można
traktować jako odpadu komunalnego.
W przypadku niektórych baterii symbol
ten może być stosowany w połączeniu
z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są
dodawane, jeśli bateria zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
3PL
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń, które
zostały wprowadzone do sprzedaży
w krajach stosujących dyrektywy
Unii Europejskiej.
Producentem tego wyrobu jest
firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Zapytania dotyczące zgodności
wyrobu z przepisami obowiązującymi
w Unii Europejskiej należy kierować
do upoważnionego przedstawicielstwa
na adres Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować
się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
Niniejszym spółka Sony Corporation
oświadcza, że modele BDV-N9200W,
BDV-N9200WL, BDV-N7200W,
BDV-N7200WL, BDV-N5200W,
TA-SA700WR, TA-SA600WR
i TA-SA500WR są zgodne
z zasadniczymi wymaganiami
oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Więcej informacji na ten temat
można znaleźć pod adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Niniejszy produkt jest przeznaczony
do użytkowania w następujących
krajach:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,
FI, FR, GB, HR, HU, IE, IS. IT, LI, LT, LU, LV,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK, SI
Użytkowanie pasma 5,15–5,35 GHz jest
ograniczone tylko do wnętrz budynków.
4PL
To urządzenie Blu-ray Disc/DVD Home
Theatre System jest przeznaczone
do odtwarzania dźwięku i obrazów
z płyt optycznych oraz urządzeń USB,
strumieniowego odtwarzania muzyki
ze smartfonów oraz urządzeń
BLUETOOTH zgodnych z technologią
NFC, a także do odtwarzania sygnału
radiowego z pasma FM. Niniejszy
zestaw obsługuje również odtwarzanie
strumieniowe za pośrednictwem sieci
komputerowej oraz powielanie
zawartości ekranu (wyświetlanie
obrazu z urządzeń przenośnych
na telewizorze).
Informacje o oglądaniu obrazów
wideo 3D
Oglądanie obrazów wideo 3D może
wywoływać u niektórych osób różne
dolegliwości, m.in. przemęczenie
wzroku, zmęczenie lub nudności.
Firma Sony zaleca regularne przerwy
podczas oglądania obrazów wideo 3D.
Długość i częstotliwość przerw zależy
od konkretnej osoby. Każdy musi sam
zdecydować, co jest dla niego najlepsze.
W razie poczucia dyskomfortu należy
przerwać korzystanie z tego produktu
oraz oglądanie obrazów 3D, aż
dyskomfort minie. W razie potrzeby
należy skorzystać z porady lekarza.
Należy również zapoznać się
z (i) instrukcją obsługi i (lub)
ostrzeżeniami dotyczącymi innych
wykorzystywanych urządzeń lub
zawartością dysku Blu-ray załączonego
do produktu oraz (ii) stroną internetową
http://esupport.sony.com/ w celu
uzyskania najnowszych informacji.
Wzrok małych dzieci (zwłaszcza
do szóstego roku życia) cały czas się
rozwija. Przed oglądaniem obrazów 3D
przez dzieci należy skontaktować się
z lekarzem (np. pediatrą lub okulistą).
Rodzice powinni zwracać uwagę
na to, czy małe dzieci przestrzegają
powyższych zaleceń.
Ochrona przed kopiowaniem
Prawa autorskie i znaki towarowe
• Należy pamiętać o zaawansowanych
systemach ochrony zawartości
używanych na nośnikach Blu-ray Disc
i DVD. Systemy te o nazwie AACS
(Advanced Access Content System)
i CSS (Content Scramble System) mogą
wprowadzać ograniczenia w zakresie
odtwarzania, wyjścia analogowego
i podobnych funkcji. Działanie tego
produktu i nałożone ograniczenia
mogą zależeć od daty zakupu,
ponieważ organ zarządzający AACS
może przyjąć lub zmienić zasady
ograniczeń po dacie zakupu.
• Uwaga dotycząca technologii Cinavia
Zastosowana w niniejszym
urządzeniu technologia Cinavia
ogranicza możliwość odtwarzania
nieautoryzowanych kopii niektórych
filmów i wideo produkowanych
w celach handlowych oraz ich
ścieżek dźwiękowych.
W przypadku niedozwolonego użycia
nieautoryzowanej kopii wyświetlony
zostanie stosowny komunikat,
a odtwarzanie lub kopiowanie
będzie przerwane.
Więcej informacji o technologii
Cinavia jest dostępnych w witrynie
centrum informacji konsumenckich
Cinavia: http://www.cinavia.com.
Aby uzyskać dodatkowe informacje
o technologii Cinavia, należy wysłać
kartę pocztową ze swoim adresem
korespondencyjnym na adres:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
• Zestaw wyposażono w dekoder
dźwięku przestrzennego Dolby* Digital
i Dolby Pro Logic z macierzą
adaptacyjną oraz DTS** Digital
Surround System.
* Wyprodukowano na licencji
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
i symbol podwójnego D są znakami
towarowymi Dolby Laboratories.
** Informacje na temat patentów firmy
DTS można znaleźć w witrynie:
http://patents.dts.com.
Wyprodukowano na licencji firmy
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
Symbol, DTS oraz nazwa i symbol
łącznie są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy DTS, Inc.
© DTS, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
• W urządzeniu zastosowano
technologię High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface oraz logo
HDMI są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Java jest znakiem towarowym firmy
Oracle lub jej spółek zależnych.
• Logo DVD jest znakiem towarowym
firmy DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Logo „Blu-ray Disc”, „Blu-ray”,
„Blu-ray 3D”, „BD-LIVE” oraz
„BONUSVIEW” są znakami towarowymi
stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.
• Logo „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”,
„DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”,
„DVD VIDEO” oraz „CD” są znakami
towarowymi.
• „Super Audio CD” jest znakiem
towarowym.
• App Store jest znakiem usługowym
firmy Apple Inc.
• „BRAVIA” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
5PL
• Logo „AVCHD 3D/Progressive”
i „AVCHD 3D/Progressive” są
znakami towarowymi firm Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• , „XMB” i „xross media bar” są
znakami towarowymi firm
Sony Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
• „PlayStation” jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy
Sony Computer Entertainment Inc.
• Logo „Sony Entertainment Network”
oraz nazwa „Sony Entertainment
Network” są znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
• Technologia rozpoznawania muzyki
i wideo oraz powiązane dane
udostępniane są przez Gracenote®.
Gracenote jest reprezentantem
branżowym w technologii
rozpoznawania muzyki i powiązanej
dystrybucji treści muzycznych.
Abu uzyskać szczegółowe informacje,
odwiedź stronę www.gracenote.com.
Dyski CD, DVD, Blu-ray oraz dane
powiązane z muzyką oraz nagraniami
wideo pochodzące z Gracenote, Inc.:
copyright © 2000-do chwili obecnej
Gracenote. Oprogramowanie
Gracenote: copyright © 2000-do chwili
obecnej Gracenote. Do produktu lub
usługi odnosi się jeden lub więcej
patentów należących do Gracenote.
Niekompletną listę właściwych
patentów Gracenote można
znaleźć w witrynie firmy Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, logo
i logotyp Gracenote oraz logo
„Powered by Gracenote” są znakami
towarowym lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Gracenote,
Inc. w Stanach Zjednoczonych i (lub)
innych krajach.
6PL
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
oraz Wi-Fi Alliance® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi stowarzyszenia
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
oraz Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ są
znakami towarowymi stowarzyszenia
Wi-Fi Alliance.
• N-Mark jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy NFC Forum, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Android™ jest znakiem towarowym
firmy Google Inc.
• Google Play™ jest znakiem
towarowym firmy Google Inc.
• „Xperia” jest znakiem towarowym
firmy Sony Mobile Communications AB.
• Nazwa i logo Bluetooth® są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie
przez firmę Sony Corporation jest
objęte licencją. Inne znaki i nazwy
handlowe należą do ich właścicieli.
• Technologia kodowania dźwięku
MPEG Layer-3 i patenty na licencji
firm Fraunhofer IIS i Thomson.
• Niniejszy produkt zawiera zastrzeżoną
technologię na licencji firmy Verance
Corporation i jest chroniony na mocy
patentu zarejestrowanego w Stanach
Zjednoczonych pod numerem
7 369 677 oraz innych patentów
zarejestrowanych i oczekujących
na zarejestrowanie w Stanach
Zjednoczonych i na całym świecie,
a także na mocy ochrony praw
autorskich i tajemnicy handlowej
dotyczącej niektórych aspektów tej
technologii. Cinavia jest znakiem
towarowym firmy Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone przez Verance. Inżynieria
odwrotna i dezasemblowanie są
zabronione.
• Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub
znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
Niniejszy produkt jest
chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation.
Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania tej technologii
poza niniejszym produktem bez
uzyskania licencji od firmy Microsoft
lub autoryzowanego przedstawiciela
firmy Microsoft.
W celu ochrony swojej
własności intelektualnej, w tym treści
chronionych prawami autorskimi,
właściciele treści wykorzystują
technologię dostępu do treści
Microsoft PlayReady™. To urządzenie
używa technologii PlayReady
do uzyskiwania dostępu do treści
chronionych przez technologię
PlayReady i (lub) WMDRM. Jeśli
urządzenie nie będzie mogło
poprawnie zastosować ograniczeń
na korzystanie z treści, właściciele
treści mogą zażądać od firmy
Microsoft wyłączenia zdolności
urządzenia do korzystania z treści
chronionych przez technologię
PlayReady. Ograniczenie to nie
powinno dotyczyć treści
niechronionych lub treści chronionych
przez inne technologie dostępu
do treści. Właściciele treści mogą
zażądać od użytkownika uaktualnienia
technologii PlayReady, aby mógł
on mieć dostęp do ich treści. Jeśli
użytkownik odmówi aktualizacji,
nie będzie mógł uzyskać dostępu
do treści wymagających aktualizacji.
• DLNA®, logo DLNA oraz DLNA
CERTIFIED™ są znakami towarowymi,
znakami usługowymi lub znakami
certyfikacji Digital Living Network
Alliance.
• Urządzenia SDK Opera® od Opera
Software ASA. Copyright 1995-2013
Opera Software ASA. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
• Wszystkie pozostałe znaki towarowe
należą do odpowiednich właścicieli.
• Inne nazwy systemów i produktów
są zwykle znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi
producentów. Symbole ™ i ® nie
występują w niniejszym dokumencie.
Informacje licencyjne
użytkownika
Umowa Licencyjna Użytkownika
Oprogramowania Gracenote®
Niniejsza aplikacja lub urządzenie
zawiera oprogramowanie
firmy Gracenote, Inc. z siedzibą
w Emeryville, Kalifornia („Gracenote”).
Oprogramowanie firmy Gracenote
(„Oprogramowanie Gracenote”)
umożliwia aplikacji identyfikowanie
płyt i (lub) plików oraz pobieranie
danych muzycznych, w tym informacji
o nazwach, wykonawcach, utworach
i tytułach („Dane Gracenote”)
z serwerów lub osadzonych baz danych
(„Serwery Gracenote”) oraz
wykonywanie innych funkcji.
Korzystanie z Danych Gracenote jest
dozwolone tylko za pomocą
wyznaczonych funkcji użytkownika
danej aplikacji lub urządzenia.
Użytkownik zgadza się korzystać
z Danych Gracenote, Oprogramowania
Gracenote i Serwerów Gracenote
wyłącznie do prywatnego,
niekomercyjnego użytku. Użytkownik
potwierdza, że nie będzie przenosić,
kopiować ani przekazywać
Oprogramowania Gracenote, ani żadnych
Danych Gracenote do innych firm.
7PL
UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE UŻYWAĆ
ANI NIE WYKORZYSTYWAĆ DANYCH
GRACENOTE, OPROGRAMOWANIA
GRACENOTE LUB SERWERÓW
GRACENOTE W INNY SPOSÓB NIŻ
WYRAŹNIE OKREŚLONY W NINIEJSZEJ
UMOWIE.
Użytkownik zgadza się na wygaśnięcie
niniejszej niewyłącznej licencji
na używanie Danych Gracenote,
Oprogramowania Gracenote i Serwerów
Gracenote w przypadku naruszenia
niniejszych ograniczeń. Użytkownik
zgadza się, że w przypadku wygaśnięcia
licencji całkowicie przestanie korzystać
z Danych Gracenote, Oprogramowania
Gracenote i Serwerów Gracenote.
Gracenote zastrzega sobie wszelkie
prawa do Danych Gracenote,
Oprogramowania Gracenote i Serwerów
Gracenote, w tym wszelkie prawa
własności. Firma Gracenote w żadnym
przypadku nie będzie zobowiązana
do płatności na rzecz Użytkownika
za dostarczone przez niego informacje.
Użytkownik zgadza się, że niniejsza
umowa umożliwia firmie Gracenote, Inc.
egzekwowanie swoich praw
bezpośrednio od Użytkownika
we własnym imieniu.
Usługa Gracenote używa w celach
statystycznych unikatowego
identyfikatora do śledzenia zapytań.
Przypisywany losowo identyfikator
numeryczny umożliwia usłudze
Gracenote zliczanie zapytań bez
pozyskiwania jakichkolwiek informacji
dotyczących Użytkownika. Więcej
informacji można znaleźć na stronie
sieci Web zawierającej zasady
prywatności dotyczące usługi
firmy Gracenote.
8PL
Licencja na Oprogramowanie
Gracenote i każdy element Danych
Gracenote jest udzielana dla takiego
ich stanu, „W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”.
Gracenote nie udziela żadnych
pełnomocnictw ani gwarancji,
wyrażonych ani domniemanych,
dotyczących poprawności dowolnych
Danych Gracenote pobranych
z Serwerów Gracenote. Firma
Gracenote zastrzega sobie prawo
do usunięcia danych z Serwerów
Gracenote lub zmiany kategorii
danych z dowolnego powodu, według
własnego uznania. Firma Gracenote
nie gwarantuje, że Oprogramowanie
Gracenote lub Serwery Gracenote są
wolne od błędów lub że działanie
Oprogramowania Gracenote lub
Serwerów Gracenote będzie przebiegać
bez zakłóceń. Firma Gracenote nie
jest zobowiązana do dostarczania
Użytkownikowi nowych, wzbogaconych
ani dodatkowych typów danych czy
kategorii, które Gracenote mogłaby
dostarczać w przyszłości; ponadto
w dowolnym momencie może
swobodnie przerwać świadczenie
usług.
GRACENOTE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH
GWARANCJI WYRAŻONYCH
LUB DOROZUMIANYCH, M.IN.
DOROZUMIANYCH GWARANCJI
SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONYCH CELÓW,
Z OKREŚLONEGO TYTUŁU I GWARANCJI
NIENARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH.
GRACENOTE NIE GWARANTUJE
WYNIKÓW UZYSKANYCH DZIĘKI UŻYCIU
OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB
DOWOLNEGO SERWERA GRACENOTE.
W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA
GRACENOTE NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ
ZA PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE
SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW LUB
PRZYCHODÓW.
© Gracenote, Inc. 2013
Instrukcja obsługi —
informacje
• W niniejszej instrukcji obsługi opisano
elementy sterujące na pilocie zdalnego
sterowania. Można również użyć
przycisków na jednostce głównej,
o ile mają takie same lub podobne
nazwy jak widoczne na pilocie.
• Zastosowany termin „płyta” odnosi
się tu ogólnie do płyt BD, DVD, Super
Audio CD oraz CD, chyba że w tekście
lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.
• Informacje zawarte w niniejszej
instrukcji obsługi dotyczą
następujących modeli:
BDV-N9200W, BDV-N9200WL,
BDV-N7200W, BDV-N7200WL
i BDV-N5200W. Na ilustracjach
przedstawiony jest model
BDV-N9200WL. Różnice dotyczące
obsługi są wyraźnie zaznaczone
w tekście, np. za pomocą wyrażenia
typu: „Dotyczy wyłącznie modelu
BDV-N9200WL”.
• Niektóre ilustracje zostały
przedstawione jako rysunki
koncepcyjne i mogą się różnić
od rzeczywistych produktów.
• Elementy wyświetlane na ekranie
telewizora mogą się różnić
w zależności od regionu.
• Ustawienie domyślne jest
podkreślone.
9PL
Spis treści
Instrukcja obsługi —
informacje ............................9
Zawartość opakowania ............ 12
Opis części i elementów
sterujących ......................... 15
Wprowadzenie
Krok 1: instalacja
głośników ...................... 22
Krok 2: podłączanie
zestawu .......................... 22
Podłączanie głośników .....
Podłączanie telewizora .....
Podłączanie innych
urządzeń .......................
Podłączanie anteny ..........
23
24
25
27
Krok 3: przygotowanie
połączenia sieciowego ... 27
Krok 4: konfigurowanie
transmisji
bezprzewodowej ........... 29
Krok 5: przeprowadzenie
łatwej konfiguracji ......... 30
Krok 6: wybieranie źródła
odtwarzania .................... 31
Krok 7: korzystanie
z dźwięku
przestrzennego .............. 32
10PL
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty .................... 35
Odtwarzanie
z urządzenia USB ................ 37
Słuchanie muzyki z urządzenia
BLUETOOTH ........................ 37
Korzystanie z funkcji
Powielanie ekranu .............39
Podłączanie do zdalnego
urządzenia w ramach
obsługi jednym
przyciskiem (NFC) .............. 40
Korzystanie z aplikacji
„SongPal” ...........................42
Odtwarzanie przez sieć ............43
Dostępne opcje ........................45
Ustawienia dźwięku
Wybór formatu dźwięku,
ścieżek dźwiękowych
w różnych językach
lub kanału ...........................48
Korzystaj z wielościeżkowego
dźwięku ..............................48
Tuner
Słuchanie audycji radiowych ...49
System przesyłania danych
radiowych (RDS) .................50
Inne funkcje
Użycie funkcji Sterowanie
przez HDMI
dla „BRAVIA” Sync .............. 51
Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień
głośników ...........................52
Ustawianie głośników ..............53
Korzystanie z wyłącznika
czasowego ..........................55
Dezaktywacja przycisków
na jednostce głównej .........55
Regulacja jasności ................... 56
Oglądanie wizualizacji
na ekranie telewizora ........ 56
Korzystanie z podświetlenia
głośników ...........................57
Oszczędzanie energii w trybie
gotowości ...........................57
Przeglądanie stron
internetowych ................... 58
Dalsze ustawienia transmisji
bezprzewodowej ............... 59
Dodatkowe informacje
Środki ostrożności ....................72
Uwagi dotyczące płyt ...............75
Rozwiązywanie problemów .....75
Płyty do odtwarzania .............. 83
Odtwarzane pliki ..................... 84
Obsługiwane formaty audio ... 85
Dane techniczne ...................... 86
Lista kodów języków ............... 89
Indeks ....................................... 91
Ustawienia i regulacje
Korzystanie z ekranu
konfiguracji ........................ 62
[Aktualizacja
oprogramowania] .............. 63
[Nastawienia wideo] ................ 63
[Nastawienia audio] ................ 65
[Nastawienia oglądania
płyt BD/DVD] ......................67
[Nastawienia kontroli
rodziców] ............................67
[Nastawienia muzyczne] ......... 68
[Nastawienia systemu] ............ 68
[Ustawienia wejścia
zewnętrznego] .................. 70
[Nastawienia sieciowe] ........... 70
[Łatwe ustawienia sieciowe] .... 71
[Resetowanie] ........................... 71
11PL
Zawartość opakowania
• Instrukcja obsługi (dotyczy tylko
modeli oferowanych w Afryce,
Chinach, Indiach, Oceanii, Rosji,
Singapurze, Tajlandii, na Bliskim
Wschodzie oraz Tajwanie)
• Podręcznik szybkiej konfiguracji
• Podręcznik instalacji głośników
• Podręcznik referencyjny (dotyczy
tylko modeli oferowanych w Europie)
• Pilot (1)
• Baterie R03 (rozmiar AAA) (2 szt.)
• Antena przewodowa FM (1 szt.)
Dotyczy tylko modeli BDV-N9200W
i BDV-N9200WL
• Przednie głośniki (2 szt.), głośniki
surround (2 szt.)
(dotyczy tylko modelu BDV-N9200W)
lub
• Mikrofon kalibracyjny (1 szt.)
(dotyczy tylko modeli BDV-N9200W,
BDV-N9200WL, BDV-N7200W
i BDV-N7200WL)
• Przewód HDMI o dużej szybkości
(1 szt.) (dotyczy tylko modeli
oferowanych w Afryce, Chinach,
Indiach, Singapurze, Tajlandii,
na Bliskim Wschodzie i Tajwanie)
(dotyczy tylko modelu BDV-N9200WL)
• Głośnik centralny (1 szt.)
• Subwoofer (1 szt.)
(dotyczy tylko modelu BDV-N9200W)
• Wzmacniacz surround (1 szt.)
12PL
(dotyczy tylko modelu BDV-N9200WL)
Dotyczy tylko modeli BDV-N7200W
i BDV-N7200WL
• Przednie głośniki (2 szt.), głośniki
surround (2 szt.)
(dotyczy tylko modelu BDV-N7200W)
• Przewody głośnikowe
– (5 szt.: czerwony, biały, szary,
niebieski i zielony; dotyczy tylko
modelu BDV-N9200W)
– (1 szt.: zielony; dotyczy tylko modelu
BDV-N9200WL)
(dotyczy tylko modelu BDV-N7200WL)
• Podstawy (4 szt.)
• Głośnik centralny (1 szt.)
• Dolna część głośników przednich
i surround (4 szt.)
• Subwoofer (1 szt.)
(dotyczy tylko modelu BDV-N7200W)
• Śruby (duże) (4 szt.)
• Śruby (małe) (12 szt.)
(dotyczy tylko modelu BDV-N7200WL)
13PL
• Przewody głośnikowe
– (5 szt.: czerwony, biały, szary,
niebieski i zielony; dotyczy tylko
modelu BDV-N7200W)
– (1 szt.: zielony; dotyczy tylko modelu
BDV-N7200WL)
Dotyczy tylko modelu BDV-N5200W
• Przednie głośniki (2 szt.)
• Głośniki surround (2 szt.)
• Podstawy (pod głośniki przednie
i surround; 4 szt.)
• Śruby (8 szt.)
• Głośnik centralny (1 szt.)
• Subwoofer (1 szt.)
14PL
Opis części i elementów sterujących
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wskazanych
w nawiasach.
Jednostka główna
Panele górny i przedni
2
3
4
5
6
1 9
A "/1 (włączanie/tryb gotowości)
Włączanie jednostki głównej lub
przełączanie jej w tryb gotowości.
B Pokrywa płyty (str. 35)
C Wyświetlacz na panelu górnym
D
(N-Mark) (str. 40)
Aby uaktywnić funkcję NFC,
należy umieścić urządzenie zgodne
z technologią NFC w pobliżu tego
symbolu.
8
7 Port
E Wskaźnik LED
Biały: świeci, gdy jednostka główna
jest włączona.
Niebieski (sygnalizacja stanu
BLUETOOTH):
– Zestaw jest gotowy do parowania:
miga szybko.
– Podczas parowania: miga szybko.
– Wykryto urządzenie NFC: miga.
– Nawiązano połączenie: świeci.
15PL
F Przyciski wrażliwe na dotyk/
wskaźniki
N* (odtwarzanie)
x* (zatrzymywanie)
./> (poprzedni/następny)
VOL +/–
FUNCTION (str. 31)
Wybór źródła odtwarzania.
* Dotknięcie przycisku N
na jednostce głównej
i przytrzymanie go przez ponad
2 sekundy spowoduje rozpoczęcie
odtwarzania wewnętrznej
prezentacji dźwiękowej. Jeśli jest
podłączone urządzenie USB, jako
prezentacja dźwiękowa będzie
odtwarzany materiał audio
z urządzenia USB.
Dotknięcie przycisku x umożliwia
zakończenie prezentacji.
Uwaga
Podczas prezentacji poziom głośności
może być wyższy niż poziom głośności
ustawiony przez użytkownika.
G Port (USB) (str. 37)
Osłonę można otworzyć
paznokciem.
H
(czujnik zdalnego sterowania)
I Z (otwieranie/zamykanie)
Informacje o przyciskach
wrażliwych na dotyk/
wskaźnikach
Wskaźniki przycisków wrażliwych
na dotyk migają po każdorazowym
włączeniu jednostki głównej. Należy
poczekać, aż przestaną migać. Przyciski
działają, tylko gdy wskaźniki świecą
światłem ciągłym.
Uwaga
• Przyciski te działają po ich lekkim
dotknięciu. Nie należy używać zbyt
dużej siły.
• Jeśli przycisk nie działa, należy zwolnić
go i poczekać kilka sekund. Następnie
należy ponownie dotknąć przycisku,
przykrywając palcem jego wskaźnik.
Wskaźniki na wyświetlaczu na panelu górnym
Odtwarzanie
z powtarzaniem
Włączone wyciszenie
Odbiór sygnału
stereo (dotyczy
tylko radia)
Stan zestawu
(częstotliwość fal radiowych itd.)**
Włączone zasilanie
BLUETOOTH
Prawidłowe
połączenie
gniazda HDMI (OUT)
z urządzeniem
zgodnym
ze standardem HDCP*
wyposażonym
w wejście HDMI
* Z ang. High-bandwidth Digital Content Protection (ochrona szerokopasmowych
materiałów cyfrowych)
** Po wybraniu dla funkcji ustawienia „TV” naciśnięcie przycisku DISPLAY powoduje
wyświetlenie informacji o strumieniu lub stanie jego dekodowania. Informacje
o strumieniu lub stanie jego dekodowania mogą nie pojawiać się w przypadku
niektórych strumieni lub dekodowanych elementów.
16PL
Panel tylny
1
2
9
A Zaciski SPEAKER ILLUMINATION
(dotyczy tylko modeli
BDV-N9200WL i BDV-N7200WL)
(str. 23)
B Gniazdo TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(str. 24, 25)
C Gniazdo A.CAL MIC (dotyczy tylko
modeli BDV-N9200W,
BDV-N9200WL, BDV-N7200W
i BDV-N7200WL) (str. 30, 52)
8
3 4
7
5
6
D Gniazda AUDIO IN (L/R)
(str. 24, 25)
E Gniazdo ANTENNA
(FM COAXIAL 75 ) (str. 27)
F Gniazdo HDMI (OUT) (str. 24)
G Gniazda HDMI (IN 1/IN 2) (str. 25)
H Gniazdo LAN (100) (str. 27)
I Gniazda SPEAKERS (str. 23)
Wzmacniacz surround
Panel przedni
12
A "/1 (włączanie/tryb gotowości)
B Wskaźnik LINK/STANDBY (str. 29)
Umożliwia sprawdzanie stanu
transmisji bezprzewodowej między
jednostką główną a wzmacniaczem
surround.
Panel tylny
3
4 5
C Gniazda SPEAKERS
D Zaciski SPEAKER ILLUMINATION
(dotyczy tylko modeli
BDV-N9200WL i BDV-N7200WL)
(str. 23)
E Przycisk SECURE LINK (str. 60)
Włączanie funkcji Secure Link.
17PL
A Z (otwieranie/zamykanie)
Otwieranie i zamykanie pokrywy
płyty.
Pilot
BDV-N9200WL/
1 BDV-N7200WL
2
BDV-N9200W/
3 BDV-N7200W/
BDV-N5200W
4
5
6
7
8
9
• Na przyciskach AUDIO, N i 2 +
znajdują się wypukłości. Ułatwiają one
bezwzrokowe korzystanie z pilota.
•
: do obsługi telewizora
(Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale
„Przygotowanie pilota do zdalnego
sterowania telewizorem” (str. 20)).
18PL
SPEAKERS TVyAUDIO
Umożliwia wybór, czy dźwięk
z telewizora ma być emitowany
przez głośniki zestawu czy przez
głośnik(i) telewizora. Funkcja ta jest
dostępna tylko po ustawieniu opcji
[Sterowanie przez HDMI] na [Włącz]
(str. 68).
TV "/1 (włączanie/tryb
gotowości) (str. 20)
Włączanie telewizora lub
przestawianie go w tryb gotowości.
"/1 (włączanie/tryb gotowości)
(str. 30)
Włączanie zestawu lub
przestawianie go w tryb gotowości.
B SPEAKER ILLUMINATION (str. 57)
Wybór wzorca podświetlenia
głośników.
COLOUR PATTERN (str. 56)
VISUALIZER (str. 56)
Wybór wzorca wizualizacji.
DIMMER (str. 56)
Regulacja jasności wyświetlacza
na panelu górnym, wskaźników
przycisków wrażliwych na dotyk,
wskaźnika LED i podświetlenia*
głośników.
* Dotyczy tylko modeli BDV-N9200WL
i BDV-N7200WL
C Przyciski pola dźwiękowego
Patrz podrozdział „Krok 7:
korzystanie z dźwięku
przestrzennego” (str. 32).
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD,
MUSIC EQ, GAME, NIGHT,
CONCERT HALL, FOOTBALL,
CINEMA STUDIO oraz MUSIC
ARENA
D Kolorowe przyciski
Przyciski skrótów służące
do wybierania elementów
w niektórych menu na płytach BD
(mogą też służyć do obsługi
interaktywnych elementów Java
na płytach BD).
E TOP MENU
Otwieranie lub zamykanie menu
głównego płyty BD lub DVD.
POP UP/MENU
Otwieranie lub zamykanie menu
podręcznego płyty BD-ROM lub
menu płyty DVD.
OPTIONS (str. 33, 45, 59)
Wyświetlanie menu opcji
na ekranie telewizora lub
na wyświetlaczu na panelu
górnym. (Położenie zmienia się
w zależności od wybranej funkcji).
RETURN
Powrót do poprzedniego ekranu.
B/V/v/b
Przesuwanie wyróżnienia
na wyświetlany element.
Wskazówki
V/v to przyciski skrótów
do przeszukiwania utworów podczas
odtwarzania muzyki z płyt CD.
(zatwierdzanie)
Zatwierdzanie wybranego
elementu.
F MIRRORING (str. 39, 42)
Wybór funkcji „SCR M”.
BLUETOOTH (str. 38)
Wybór funkcji „BT”.
HOME (str. 31, 53, 62)
Otwieranie lub zamykanie menu
głównego zestawu.
SEN
Dostęp do serwisu internetowego
„Sony Entertainment Network™”.
FUNCTION (str. 31)
Wybór źródła odtwarzania.
Opcja [Ustawienie pomijania
wejścia] (str. 70) umożliwia
pomijanie nieużywanych wejść
podczas wybierania funkcji.
G DISPLAY (str. 36, 43, 50, 58)
Wyświetlanie informacji
dotyczących odtwarzania
i przeglądania sieci na ekranie
telewizora.
Wyświetlanie na wyświetlaczu
na panelu górnym informacji
o zaprogramowanej stacji radiowej,
częstotliwości itd.
SLEEP (str. 55)
Ustawianie wyłącznika czasowego.
AUDIO (str. 48)
Wybór formatu/ścieżki audio.
SUBTITLE
Wybór języka napisów, jeśli
na płycie BD-ROM/DVD VIDEO
zapisano napisy w wielu językach.
3D
Konwersja materiału 2D
do symulowanego materiału 3D
po podłączeniu do urządzenia
obsługującego funkcję 3D.
H Przyciski sterowania
odtwarzaniem
Patrz podrozdział „Odtwarzanie”
(str. 35).
m/M (szybkie przewijanie/
wolne odtwarzanie/stop-klatka)
Podczas odtwarzania umożliwiają
przewijanie nagrania w przód/
w tył w różnym tempie. Każde
naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę szybkości przewijania.
Włączenie odtwarzania
w zwolnionym tempie
po naciśnięciu i przytrzymaniu
przez ponad jedną sekundę
w trybie pauzy.
Odtwarzanie pojedynczych klatek
po naciśnięciu w trybie pauzy.
19PL
Uwaga
I
Podczas odtwarzania płyt Blu-ray 3D
funkcje odtwarzania do tyłu
w zwolnionym tempie lub
po jednej klatce są niedostępne.
./> (poprzedni/następny)
Wybór poprzedniego/następnego
rozdziału, utworu lub pliku.
N (odtwarzanie)
Rozpoczynanie lub wznawianie
odtwarzania.
Włączanie obsługi jednym
przyciskiem (str. 51), gdy zestaw jest
włączony i wybrano w nim funkcję
„BD/DVD”.
X (pauza)
Wstrzymanie lub wznowienie
odtwarzania.
x (zatrzymywanie)
Zatrzymanie odtwarzania
i zapamiętanie miejsca zatrzymania
(punkt wznowienia). Miejsce
wznowienia tytułu/utworu to
ostatnio odtworzone miejsce
lub ostatnie zdjęcie w przypadku
folderu ze zdjęciami.
Zatrzymanie wbudowanej
prezentacji dźwiękowej lub
prezentacji odtwarzanej
z urządzenia USB.
Przyciski do obsługi radia
Patrz podrozdział „Tuner” (str. 49).
TUNING +/–
PRESET +/–
20PL
(wyciszanie)
Tymczasowe wyłączanie dźwięku.
2 (głośność) +/–
Regulacja głośności.
TV 2 (głośność) +/–
Regulacja głośności telewizora.
TV t (wejście)
Przełączanie źródła sygnału
wejściowego między telewizorem
a innymi źródłami.
Przygotowanie pilota do zdalnego
sterowania telewizorem
Za pomocą pilota wchodzącego w skład
zestawu można sterować telewizorem
po odpowiednim dostosowaniu
sygnału zdalnego sterowania.
Uwaga
Podczas wymiany baterii w pilocie
może nastąpić przywrócenie domyślnego
ustawienia numeru kodu (SONY). Należy
wówczas ponownie skonfigurować pilota.
1
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV ?/1.
Kolejno naciśnij przycisk
odpowiedni do Twojego telewizora
(patrz poniższa tabela) i przycisk
.
Producent
Przycisk
SONY
(domyślny)
CLEARAUDIO+
LG
MUSIC EQ
PANASONIC
GAME
PHILIPS
NIGHT,
CINEMA STUDIO,
MUSIC ARENA
SAMSUNG
SOUND FIELD,
MUSIC EQ,
MUSIC ARENA
SHARP
CONCERT HALL
TOSHIBA
FOOTBALL
Uwaga
Kody producentów telewizorów są
przypisane do przycisków podanych
w powyższej tabeli. Jeśli wybór
ustawienia nie powiedzie się,
zarejestrowany aktualnie kod nie
ulegnie zmianie. Należy ponownie
nacisnąć odpowiedni przycisk.
Jeśli na liście znajduje się kilka
przycisków, należy naciskać je kolejno,
tak aby znaleźć przycisk, który
umożliwia pracę z danym telewizorem.
3
Zwolnij przycisk TV ?/1.
Możesz teraz obsługiwać telewizor
za pomocą przycisków TV ?/1,
TV 2 +/– i TV t.
21PL
Wprowadzenie
Uwaga
Wprowadzenie
Krok 1: instalacja
głośników
Zainstaluj głośniki, kierując się poniższą
ilustracją.
Informacje na temat montażu
głośników znajdują się „Podręczniku
instalacji głośników” (w zestawie).
A Lewy przedni głośnik (L)
B Prawy przedni głośnik (R)
C Głośnik centralny
D Głośnik lewy surround (L)
E Głośnik prawy surround (R)
F Subwoofer
G TV
Wskazówki
Instalacja głośników w położeniu
tylnym (rozmieszczenie
głośników: [Standardowy])
A
G C
• Należy upewnić się, że ustawienie
rozmieszczenia głośników (str. 53) jest
zgodne z faktycznym ich ustawieniem.
• W przypadku ustawiania głośników lub
podstaw głośników na podłodze pokrytej
woskiem, olejem, pastą itd. należy
zachować ostrożność, ponieważ
może to spowodować poplamienie
lub odbarwienie jej powierzchni.
• Nie należy opierać się o głośnik ani
się na nim wieszać, ponieważ może
to spowodować jego przewrócenie.
• Głośniki należące do zestawu nie są
ekranowane magnetycznie. Umieszczenie
ich w pobliżu telewizora lub projektora
kineskopowego może spowodować
nierównomierne wyświetlanie kolorów.
B
• Aby uzyskać bardziej efektywne
brzmienie przy wybranym ustawieniu
[Wszystkie z przodu], zaleca się
ustawienie głośników przednich
i surround bliżej siebie.
• Głośniki można zamontować na ścianie.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się we wchodzącym w skład
zestawu „Podręczniku instalacji
głośników”.
F
D
E
Instalacja wszystkich głośników
w położeniu przednim
(rozmieszczenie głośników:
[Wszystkie z przodu])
DA
G C BE
Krok 2: podłączanie
zestawu
Przewód zasilający jednostki głównej
należy podłączyć do gniazda ściennego
dopiero po wykonaniu wszystkich
innych połączeń.
Uwaga
F
22PL
W przypadku podłączania innych urządzeń
wyposażonych w regulację głośności
należy dla nich ustawić głośność
na niższym poziomie, aby uniknąć
zniekształcenia dźwięku.
Podłączanie głośników
Do jednostki głównej
Czerwony
(prawy przedni
głośnik (R))
Fioletowy
(subwoofer)
Do jednostki głównej i wzmacniacza
surround podłącz złącze
do podświetlenia głośników
(znajdujące się w zestawie
z przewodem głośnikowym),
aby uaktywnić efekt podświetlenia
głośników.
Naciskaj przycisk SPEAKER ILLUMINATION
(str. 57), aż wybierzesz odpowiedni
wzorzec podświetlenia głośników.
Do jednostki głównej
Prawy
przedni
głośnik (R)
Lewy
przedni
głośnik (L)
Do wzmacniacza surround
Biały
(lewy przedni
głośnik (L))
Zielony
(głośnik
centralny)
Do wzmacniacza surround
Lewy głośnik
surround (L)
Niebieski
(lewy
głośnik
surround
(L))
Prawy głośnik
surround (R)
Szary
(prawy głośnik
surround (R))
23PL
Wprowadzenie
Przewody głośnikowe należy podłączyć
do oznaczonych takim samym kolorem
gniazd SPEAKERS w jednostce głównej
i we wzmacniaczu surround. Wtyk
głośnikowy należy wsuwać, aż rozlegnie
się kliknięcie.
Podłączanie złącza SPEAKER
ILLUMINATION (dotyczy
wyłącznie modeli BDV-N9200WL
i BDV-N7200WL)
Wprowadzenie
Podłączanie telewizora
Wybierz jedną z poniższych metod podłączenia zgodnie z rodzajem gniazd
wejściowych dostępnych w telewizorze.
B
C
A
Połączenie wideo
A
1)
2)
Przewód HDMI1) (dotyczy tylko modeli
oferowanych w Afryce, Chinach, Indiach,
Singapurze, Tajlandii, na Bliskim
Wschodzie i Tajwanie)
2)
lub
Przewód HDMI o dużej szybkości
Funkcja Audio Return Channel (ARC) umożliwia odtwarzanie dźwięku z telewizora
przez zestaw za pośrednictwem przewodu HDMI bez użycia przedstawionego poniżej
połączenia B lub C. Informacje, jak włączyć funkcję ARC w zestawie, można znaleźć
w podrozdziale [Audio Return Channel] (str. 68). Aby sprawdzić zgodność funkcji ARC
z danym telewizorem, należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
Połączenia audio
Jeśli gniazdo HDMI w telewizorze jest niezgodne z funkcją ARC, należy dokonać
odpowiedniego połączenia audio (B lub C), aby móc słuchać dźwięku z telewizora
przez głośniki zestawu.
B
Optyczny przewód cyfrowy
(nie wchodzi w skład zestawu)
Wysoka jakość
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Kabel audio
(nie wchodzi w skład zestawu)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardowa jakość
24PL
Uwaga
Podłączanie innych urządzeń
Zestaw, telewizor i inne urządzenia należy połączyć ze sobą w przedstawiony
poniżej sposób.
Jeśli zestaw jest wyłączony lub znajduje się w trybie gotowości, sygnały audio i wideo
z podłączonego urządzenia nie docierają do telewizora.
TV
Wyjście wideo*
Sprzęt
(przystawka STB (Set-top box),
magnetowid, konsola PlayStation®
lub cyfrowy odbiornik satelitarny itp.)
A
Zestaw
B, C
Kierunek przepływu sygnału
: Sygnał wideo
: Sygnał audio
* To połączenie jest zbędne w przypadku połączenia A (HDMI).
Wybierz jedną z poniższych metod podłączenia zgodnie z rodzajem gniazda
w urządzeniu.
B
C
A
25PL
Wprowadzenie
Aby słuchać dźwięku z telewizora, należy w przypadku połączenia B wybrać funkcję „TV”,
a w przypadku połączenia C — funkcję „AUDIO”.
Wprowadzenie
A
Przewód HDMI*
(nie wchodzi w skład zestawu)
Wysoka jakość
HDMI OUT
* Przewód HDMI o dużej szybkości
B
C
Optyczny przewód cyfrowy
(nie wchodzi w skład zestawu)
Kabel audio
(nie wchodzi w skład zestawu)
DIGITAL OUT
OPTICAL
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardowa jakość
W przypadku wyboru połączenia A
Połączenie to umożliwia przesyłanie zarówno sygnału wideo, jak i audio.
Uwaga
• Sygnały wizji z gniazd HDMI (IN 1/2) są wysyłane do gniazda HDMI (OUT) tylko po wybraniu
funkcji „HDMI1” lub „HDMI2”.
• Wysyłanie sygnału audio z gniazd HDMI (IN 1/2) do gniazda HDMI (OUT) może wymagać
zmiany ustawień wyjścia audio. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w części [Wyjście audio] w podrozdziale [Nastawienia audio] (str. 66).
• Istnieje możliwość zmiany wejścia audio w urządzeniu podłączonym do gniazda
HDMI (IN 1) na gniazdo TV (DIGITAL IN OPTICAL). Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w części [Tryb wejścia audio HDMI1] w podrozdziale [Ustawienia HDMI]
(str. 68). (Dotyczy tylko modeli oferowanych w Europie).
W przypadku wyboru połączenia B lub C
Należy podłączyć zestaw tak, aby sygnały wideo z zestawu i innego urządzenia
były przekazywane do telewizora, a sygnały audio z innego urządzenia trafiały
do zestawu.
Uwaga
• W przypadku wykonania jednego z powyższych połączeń należy w menu [Nastawienia
systemu] w sekcji [Ustawienia HDMI] w opcji [Sterowanie przez HDMI] wybrać ustawienie
[Wyłącz] (str. 68).
• Aby słuchać dźwięku z innego urządzenia, należy w przypadku połączenia B wybrać
funkcję „TV”, a w przypadku połączenia C — funkcję „AUDIO”.
26PL
Podłączanie anteny
Krok 3: przygotowanie
połączenia sieciowego
Wskazówki
Aby podłączyć zestaw do sieci, należy
użyć funkcji [Łatwe ustawienia sieciowe].
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale „Krok 5:
przeprowadzenie łatwej konfiguracji”
(str. 30).
lub
Antena FM
(wchodzi w skład zestawu)
Uwaga
• Antena FM musi być całkowicie
rozwinięta.
• Po podłączeniu anteny FM należy ułożyć
ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej
do poziomej.
Wybierz metodę opartą na sieci LAN
(sieć lokalna).
• W przypadku korzystania
z bezprzewodowej sieci LAN
Zestaw jest wyposażony we
wbudowany moduł Wi-Fi. Aby
podłączyć zestaw do sieci, należy
wprowadzić w nim odpowiednie
ustawienia sieciowe.
• W przypadku korzystania
z przewodowej sieci LAN
Podłącz przewód sieci LAN do gniazda
LAN (100) w jednostce głównej.
Wskazówki
W przypadku słabej jakości odbieranego
sygnału FM należy podłączyć urządzenie
do zewnętrznej anteny za pomocą
75-omowego przewodu koncentrycznego
(nie wchodzi w skład zestawu).
Router szerokopasmowy
Przewód sieci LAN
(nie wchodzi w skład zestawu)
27PL
Wprowadzenie
Tylny panel jednostki głównej
Wprowadzenie
Wskazówki
Zaleca się użycie zwykłego
(niekrosowego), ekranowanego
przewodu sieci LAN.
Przed wykonaniem ustawień
sieciowych
Jeśli router bezprzewodowej sieci LAN
(punkt dostępu) obsługuje funkcję
Wi-Fi Protected Setup (WPS), można
z łatwością skonfigurować ustawienia
sieciowe za pomocą przycisku WPS.
W przeciwnym razie należy sprawdzić
poniższe informacje i zapisać je poniżej
w odpowiednich wolnych miejscach.
Dane te będą przydatne w przyszłości.
• Nazwa sieciowa (SSID*) określająca
sieć użytkownika**.
• Klucz zabezpieczeń (klucz WEP lub
WPA)**, jeśli w sieci bezprzewodowej
zostały skonfigurowane
zabezpieczenia.
* SSID (Service Set Identifier) jest
nazwą identyfikującą określoną
sieć bezprzewodową.
** Informacje o nazwie SSID i kluczu
zabezpieczeń można znaleźć,
sprawdzając ustawienia routera
bezprzewodowej sieci LAN. Aby
uzyskać szczegółowe informacje:
– odwiedź następującą stronę
internetową:
Klienci w Europie i Rosji:
http://support.sony-europe.com/
Klienci w innych krajach/regionach:
http://www.sony-asia.com/section/
support
– zapoznaj się z instrukcją
obsługi dołączoną do routera
bezprzewodowej sieci LAN
– skonsultuj się z producentem routera
bezprzewodowej sieci LAN
28PL
Na temat bezpieczeństwa
bezprzewodowej sieci LAN
Łączność w bezprzewodowej sieci LAN
wykorzystuje fale radiowe, dlatego
sygnał bezprzewodowy może zostać
przechwycony. W celu ochrony
komunikacji bezprzewodowej
zestaw obsługuje szereg funkcji
zabezpieczających. Ustawienia
zabezpieczeń należy skonfigurować
zgodnie ze środowiskiem sieciowym.
x Brak zabezpieczeń
Choć wprowadzenie ustawień jest łatwe,
każdy może przechwycić komunikację
bezprzewodową lub wtargnąć do sieci
bezprzewodowej, nawet bez użycia
żadnych wyrafinowanych narzędzi.
Należy pamiętać o zagrożeniu
nieautoryzowanym dostępem
lub przechwyceniem danych.
x WEP
Technologia WEP zapewnia
ochronę przesyłanych danych
i zapobiega przechwytywaniu
danych i wykorzystaniu sieci przez
osoby trzecie. WEP to technologia,
która umożliwia zabezpieczenie
starszych urządzeń nieobsługujących
połączeń TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP jest technologią bezpieczeństwa
opracowaną w odpowiedzi
na niedostatki WEP. TKIP zapewnia
wyższy poziom bezpieczeństwa niż WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES to technologia zabezpieczeń,
która wykorzystuje zaawansowane
metody zabezpieczeń inne niż WEP
i TKIP. AES zapewnia wyższy poziom
bezpieczeństwa niż WEP i TKIP.
Jednostka główna przesyła dźwięk
do wzmacniacza surround podłączonego
do głośników surround. Aby uaktywnić
transmisję bezprzewodową, wykonaj
poniższe czynności.
1
2
Podłącz przewód zasilający
jednostki głównej.
Przed podłączeniem
przewodu zasilającego sprawdź
dokładnie wszystkie połączenia
w podrozdziale „Krok 2:
podłączanie zestawu” (str. 22).
Wskaźnik LINK/STANDBY sygnalizuje
stan transmisji bezprzewodowej
w następujący sposób:
Świeci na zielono
Zestaw jest włączony, transmisja
bezprzewodowa uaktywniona,
a sygnał przestrzenny jest odbierany.
Świeci na pomarańczowo
Zestaw jest włączony, transmisja
bezprzewodowa z funkcją Secure Link
została uaktywniona, a sygnał przestrzenny
jest odbierany.
Miga powoli na zielono lub pomarańczowo
Transmisja bezprzewodowa nie jest
uaktywniona.
Świeci na czerwono
Wzmacniacz surround działa w trybie
gotowości, gdy zestaw znajduje się w trybie
gotowości lub transmisja bezprzewodowa
nie jest aktywna.
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć
zestaw.
Nie świeci
Wzmacniacz surround jest wyłączony.
"/1
Miga na czerwono
Włączona jest ochrona wzmacniacza
surround.
Informacje o trybie gotowości
3
Podłącz przewód zasilający
wzmacniacza surround.
Wskaźnik LINK/STANDBY
Wzmacniacz surround automatycznie
przechodzi w tryb gotowości (wskaźnik
świeci na czerwono), gdy jednostka
główna jest w trybie gotowości lub
transmisja bezprzewodowa nie jest
aktywna.
Wzmacniacz surround włącza się
automatycznie po włączeniu jednostki
głównej i uaktywnieniu transmisji
bezprzewodowej.
Jeżeli transmisja bezprzewodowa
zostanie uaktywniona, wskaźnik
LINK/STANDBY będzie świecił
na zielono.
Jeżeli wskaźnik LINK/STANDBY
nie będzie świecił, zapoznaj
się z podrozdziałem „Dźwięk
bezprzewodowy” (str. 79).
29PL
Wprowadzenie
Krok 4: konfigurowanie
transmisji
bezprzewodowej
Informacje o wskaźniku LINK/
STANDBY
Wprowadzenie
Aby określić połączenie
bezprzewodowe
3
Jeśli w domu lub u sąsiadów znajduje
się wiele urządzeń bezprzewodowych,
mogą wystąpić zakłócenia. Aby temu
zapobiec, należy ustawić połączenie
bezprzewodowe między urządzeniem
głównym a wzmacniaczem surround
(funkcja Secure Link). Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć
w podrozdziale „Dalsze ustawienia
transmisji bezprzewodowej” (str. 59).
Krok 5: przeprowadzenie
łatwej konfiguracji
Korzystanie z poniższych zaleceń
umożliwi dostosowanie zestawu
i skonfigurowanie ustawień sieciowych.
Wyświetlane elementy zmieniają się
w zależności od regionu.
1
2
Włóż do pilota dwie baterie
R03 (AAA), dopasowując bieguny
3 i # do oznaczeń widocznych
w komorze na baterie.
Włącz telewizor.
30PL
4
5
Podłącz mikrofon kalibracyjny
do gniazda A.CAL MIC na panelu
tylnym. (Dotyczy tylko modeli
BDV-N9200W, BDV-N9200WL,
BDV-N7200W i BDV-N7200WL).
Ustaw mikrofon kalibracyjny
na wysokości uszu, np. za pomocą
statywu (nie wchodzi w skład
zestawu). Mikrofon kalibracyjny
powinien być skierowany
w stronę ekranu telewizora.
Każdy głośnik powinien być
zwrócony przodem do mikrofonu
kalibracyjnego, a pomiędzy
głośnikiem a mikrofonem
kalibracyjnym nie powinno
być żadnych przeszkód.
Naciśnij przycisk [/1, aby włączyć
zestaw.
Ustaw przełącznik wyboru
sygnału wejściowego
w telewizorze tak, aby na ekranie
pojawił się sygnał z zestawu.
Pojawi się opcja [Łatwa konfiguracja
wstępna] dla wyboru języka OSD.
6
B/V/v/b
Szczegółowe informacje na temat
opcji [Automatyczna kalibracja]
można znaleźć w podrozdziale
„Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień głośników”
(str. 52). (Dotyczy tylko modeli
BDV-N9200W, BDV-N9200WL,
BDV-N7200W i BDV-N7200WL).
7
8
Po zakończeniu procedury [Łatwa
konfiguracja wstępna] wybierz
opcję [Łatwe ustawienia sieciowe]
za pomocą przycisków V/v
i przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran [Łatwe
ustawienia sieciowe].
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić ustawienia
sieciowe za pomocą
przycisków B/V/v/b i
.
Jeśli zestaw nie może nawiązać
połączenia z siecią, należy zapoznać
się z podrozdziałem „Połączenie
sieciowe” (str. 81) lub „Połączenie
bezprzewodowej sieci LAN” (str. 81).
Aby przywołać ekran [Łatwe
ustawienia sieciowe]
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora pojawi się
menu główne.
2
Za pomocą przycisków B/b wybierz
opcję
[Konfiguracja].
3
Za pomocą przycisków V/v wybierz
opcję [Łatwe ustawienia sieciowe]
i naciśnij przycisk
.
Krok 6: wybieranie
źródła odtwarzania
Naciskaj przycisk FUNCTION.
Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
FUNCTION na wyświetlaczu na panelu
górnym pojawi się bieżąca funkcja,
a każde kolejne jego naciśnięcie
spowoduje cykliczne przełączanie
funkcji w następujący sposób:
„BD/DVD” t „USB” t „FM” t
„HDMI1” t „HDMI2” t „TV” t
„SCR M” t „BT” t „AUDIO”
„BD/DVD”
Dysk lub urządzenie sieciowe, które ma być
odtwarzane przez zestaw
„USB”
Urządzenie USB, które jest podłączone
do portu (USB) (str. 15)
„FM”
Radio FM (str. 49)
„HDMI1”/„HDMI2”
Urządzenie podłączone do gniazda
HDMI (IN 1) lub HDMI (IN 2) (str. 25)
„TV”
Urządzenie (telewizor itp.) podłączone
do gniazda TV (DIGITAL IN OPTICAL) lub
telewizor zgodny z funkcją Audio Return
Channel, który jest podłączony do gniazda
HDMI (OUT) (str. 24, 25)
31PL
Wprowadzenie
Wykonaj procedurę [Łatwa
konfiguracja wstępna].
Należy kierować się instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić podstawowe
ustawienia za pomocą
przycisków B/V/v/b i
.
Wprowadzenie
„SCR M”
[Powielanie ekranu]
Urządzenie zgodne z funkcją powielania
zawartości ekranu (str. 39, 42)
„BT”
[Bluetooth AUDIO]
Urządzenie BLUETOOTH obsługujące
profil A2DP
„AUDIO”
Urządzenie podłączone do gniazd AUDIO IN
(L/R) (str. 24, 25)
Wskazówki
• Niektóre funkcje można zmieniać za
pomocą ekranu telewizora za
pośrednictwem przycisków FUNCTION,
V/v i .
• Można również naciskać na pilocie
przycisk BLUETOOTH lub MIRRORING, aby
wybrać funkcję odpowiednio „BT” lub
„SCR M”.
Krok 7: korzystanie
z dźwięku
przestrzennego
Po wykonaniu wcześniejszych kroków
i rozpoczęciu odtwarzania można
korzystać z zaprogramowanych pól
dźwiękowych dostosowanych do
różnych źródeł dźwięku. Pozwalają
one uzyskać w warunkach domowych
zachwycające, spektakularne
brzmienie.
Uwaga
Pole dźwiękowe można wybrać tylko
wtedy, gdy w opcji [Efekt dźwiękowy]
wybrane jest ustawienie [Pole dźwiękowe
włącz.] (str. 66). Jeśli w opcji [Efekt
dźwiękowy] wybrane jest inne ustawienie
niż [Pole dźwiękowe włącz.], ustawienie
pola dźwiękowego nie jest stosowane.
32PL
Wybór pola dźwiękowego
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk SOUND FIELD.
W celu wybrania odpowiedniego
pola dźwiękowego można też nacisnąć
przycisk CLEARAUDIO+, GAME lub NIGHT.
ClearAudio+
Istnieje możliwość odtwarzania sygnału audio
z użyciem pola dźwiękowego zalecanego
przez firmę Sony. Pole dźwiękowe jest wtedy
optymalizowane automatycznie pod kątem
funkcji zestawu i odtwarzanego materiału.
• Źródło dźwięku 2-kanałowego: zestaw
wytworzy 5.1-kanałowy sygnał wyjściowy
do głośników.
• Źródło dźwięku wielokanałowego: zestaw
odtwarza sygnał przez głośniki zgodnie
ze sposobem rejestracji materiału
dźwiękowego.
Kino
Zestaw wybiera tryb dźwiękowy optymalny
do oglądania filmów.
Music
Zestaw wybiera tryb dźwiękowy optymalny
do słuchania muzyki.
Procesor dźwięku cyfrowego
[Digital Music]
Ta technologia opracowana przez firmę
Sony służy do polepszania jakości dźwięku
ze skompresowanych plików audio
poprzez przywracanie zakresu wysokich
częstotliwości po procesie dekompresji.
Game
Zestaw wybiera tryb dźwiękowy optymalny
do gier wideo.
Night
Tryb przeznaczony do oglądania filmów
w nocy, powodujący wyciszanie głośnych
dźwięków przy zachowaniu wyraźnych
dialogów.
Wskazówki
• Aby korzystać ze źródła dźwięku
2-kanałowego, np. z płyty CD,
w konfiguracji wielokanałowej,
zalecany jest wybór opcji [ClearAudio+].
Wybór pola dźwiękowego
za pomocą menu opcji
1
2
Naciśnij przycisk OPTIONS,
za pomocą przycisków V/v wybierz
opcję [Pole dźwiękowe] i naciśnij
przycisk .
Wybierz pole dźwiękowe za pomocą
przycisków V/v i naciśnij przycisk .
Wybór zaprogramowanego
korektora muzycznego
Naciskaj przycisk MUSIC EQ podczas
odtwarzania.
Można wybrać dźwięk według
własnych preferencji.
Po każdym naciśnięciu przycisku
ustawienie zmienia się cyklicznie
w następujący sposób:
[Standard] t [Rock] t [Hiphop] t
[Electronica]
Korektor muzyczny można też wybrać
za pomocą menu opcji. W tym celu
należy wykonać podane powyżej kroki 1
i 2. W kroku 2 wybierz opcję [Music],
a następnie wybierz jej ustawienie
za pomocą przycisków V/v i .
Wybór zaawansowanego
pola dźwiękowego
W warunkach domowych można
uzyskać zachwycające, spektakularne
brzmienie charakterystyczne dla sal
kinowych i koncertowych, wybierając
jedno z poniższych pól dźwiękowych.
Naciśnij przycisk CONCERT HALL,
aby wybrać ustawienie
[Philharmonic Hall: Włącz].
Zestaw odwzoruje charakterystykę
brzmieniową sali koncertowej
Filharmonii Berlińskiej. Ten tryb
umożliwia odtwarzanie materiału
dźwiękowego o wysokiej rozdzielczości.
Naciśnij przycisk CINEMA STUDIO,
aby wybrać ustawienie [Cinema
Studio 9.1-kan.: Włącz].
Zestaw odwzoruje charakterystykę
brzmieniową studia nagraniowego,
w którym tworzy się muzykę filmową.
To ustawienie może przetworzyć
dźwięk odtwarzany przez źródło
na maks. 9.1-kanałowy, w którego
przypadku stosuje się dodatkowe
głośniki w pionie, dające wrażenie
wyrazistości i głębi.
Naciśnij przycisk MUSIC ARENA,
aby wybrać ustawienie
[Music Arena: Włącz].
Po włączeniu tego ustawienia
koncertowe nagrania muzyczne
zarejestrowane na żywo stają się
jeszcze bardziej emocjonujące
dzięki unikatowej technologii Audio
DSP firmy Sony. (Digital Music Arena)
33PL
Wprowadzenie
• Jeśli wybrane jest pole dźwiękowe
[ClearAudio+], odtwarzanie
za pośrednictwem Internetu nagrań
z Filharmonii Berlińskiej powoduje
automatyczne przełączenie w tryb
[Philharmonic Hall] (str. 33) (dotyczy
tylko regionów, w których jest dostępna
ta usługa).
• Jeśli dla rozmieszczenia głośników
wybrane jest ustawienie [Wszystkie
z przodu], a odtwarzane jest audio
ze źródła wielokanałowego, to
aby słuchać wirtualnego dźwięku
przestrzennego, należy wybrać ustawienie
[ClearAudio+], [Movie], [Game] lub [Night].
Wprowadzenie
Wybór zaawansowanego
pola dźwiękowego za pomocą
menu opcji
1
Naciśnij przycisk OPTIONS i za
pomocą przycisków V/v wybierz
opcję [Cinema Studio 9.1-kan.],
[Music Arena] lub [Philharmonic Hall],
a następnie naciśnij przycisk
.
2
Za pomocą przycisków V/v wybierz
ustawienie [Włącz] i naciśnij
przycisk
.
Uwaga
Zaawansowane pola dźwiękowe
mają automatycznie skonfigurowane
ustawienie [Wyłącz] po jednym
z następujących działań:
– Wyłączenie zestawu.
– Naciśnięcie dowolnego przycisku pola
dźwiękowego (str. 18).
Wybór trybu Football
Naciskaj przycisk FOOTBALL w trakcie
relacji z meczu piłki nożnej.
Podczas oglądania transmisji meczu
piłkarskiego można się poczuć jak
na stadionie.
• [Football : Narration On]: dzięki
uwypukleniu odgłosów publiczności
można odnieść wrażenie przebywania
na stadionie piłkarskim.
• [Football : Narration Off]: poprzez
ograniczenie do minimum głośności
komentatora i uwydatnienie
odgłosów publiczności można
naprawdę poczuć się jak na
stadionie piłkarskim.
• [Football Off]: wyłączenie trybu
Football.
34PL
Uwaga
• Zaleca się włączanie trybu Football
podczas oglądania transmisji meczów
piłkarskich.
• Jeśli po wybraniu ustawienia [Football :
Narration Off] brzmienie jest
nienaturalne, zaleca się włączenie
ustawienia [Football : Narration On].
• Tryb Football ma automatycznie
skonfigurowane ustawienie [Football Off]
po jednym z następujących działań:
– Wyłączenie zestawu.
– Naciśnięcie dowolnego przycisku pola
dźwiękowego (str. 18).
• Ta funkcja nie obsługuje monofonicznego
sygnału dźwiękowego.
Wskazówki
• Tryb Football można też wybrać
w menu opcji.
• Jeśli dostępny jest 5.1-kanałowy
strumień audio, zaleca się wybranie
go w telewizorze lub w przystawce STB
(Set-top box).
Korzystanie z materiałów
BONUSVIEW/BD-LIVE
Odtwarzanie
Informacje o płytach do odtwarzania
znajdują się w podrozdziale „Płyty do
odtwarzania” (str. 83).
1
2
Ustaw przełącznik wyboru
sygnału wejściowego
w telewizorze tak, aby
na ekranie pojawił się
sygnał z zestawu.
Naciśnij przycisk Z i umieść płytę
w komorze na płytę, aż zatrzaśnie
się na swoim miejscu.
Niektóre płyty BD-ROM z „logo
BD-Live*” zawierają dodatkowe
materiały i inne dane, które można
pobierać z Internetu.
*
1
2
3
3
Naciśnij przycisk Z, aby zamknąć
pokrywę płyty.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie
się automatycznie, należy wybrać
opcję
w kategorii
[Wideo],
[Music] lub
[Zdjęcia]
i nacisnąć przycisk
.
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB) (str. 37).
Do pamięci lokalnej należy użyć
1 GB lub większej pamięci USB.
Przygotuj urządzenie
do korzystania z funkcji BD-LIVE
(tylko BD-LIVE)
• Podłącz zestaw do sieci (str. 27).
• W opcji [Połączenie Internetowe
BD] wybierz ustawienie [Pozwól]
(str. 67).
Włóż płytę BD-ROM z materiałami
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Metoda obsługi różni się
w zależności od płyty. Zapoznaj
się z instrukcją obsługi płyty.
Wskazówki
Aby usunąć dane z pamięci USB, wybrać
opcję [Usuń dane BD] w należy kategorii
[Wideo] i nacisnąć przycisk .
Wszystkie dane z folderu „buda” zostaną
usunięte.
35PL
Korzystaj z Blu-ray 3D
Można korzystać z płyt Blu-ray 3D
opatrzonych logo 3D*.
*
1
2
Przygotowanie do odtwarzania
płyty Blu-ray 3D.
• Podłącz zestaw do telewizora
z obsługą funkcji 3D przy użyciu
przewodu HDMI o dużej szybkości
(str. 24).
• W menu [Nastawienia wideo]
wybierz ustawienia opcji [Nast.
wyjścia 3D] i [Nast. rozmiaru
ekranu TV dla 3D] (str. 63).
Wyświetlanie informacji
o odtwarzaniu
Można sprawdzić informacje
o odtwarzaniu itp. poprzez
naciśnięcie przycisku DISPLAY.
Wyświetlane informacje różnią się
w zależności od rodzaju płyty lub
stanu zestawu.
Przykład: podczas odtwarzania płyty
BD-ROM
Włóż płytę Blu-ray 3D.
Metoda obsługi różni się
w zależności od płyty. Zapoznaj
się z instrukcją obsługi dołączoną
do płyty.
Wskazówki
Zapoznaj się także z instrukcją obsługi
telewizora obsługującego funkcję 3D.
A Rozdzielczość wyjścia/
częstotliwość wideo
B Numer lub nazwa
C Aktualnie wybrane ustawienie audio
D Dostępne funkcje (
ujęcie,
audio,
napis)
E Informacje o odtwarzaniu
Obejmują tryb odtwarzania, pasek
stanu odtwarzania, typ płyty, koderdekoder wideo, szybkość transmisji,
typ odtwarzania, czas odtwarzania,
czas całkowity
F Numer rozdziału
G Aktualnie wybrane ujęcie
36PL
Odtwarzanie
z urządzenia USB
1
2
3
4
Podłącz urządzenie USB
do portu (USB).
Zapoznaj się także z instrukcją
obsługi urządzenia USB przed
podłączeniem.
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora pojawi się
menu główne.
Naciskaj przyciski B/b, aby
wybrać
[Wideo],
[Music]
lub
[Zdjęcia].
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję
[Urządzenie
USB] i naciśnij przycisk
.
Uwaga
Nie należy odłączać urządzenia USB
podczas pracy. Aby uniknąć uszkodzenia
danych lub urządzenia USB, należy
wyłączyć zestaw przed podłączeniem
lub odłączeniem urządzenia USB.
Odtwarzanie
Można odtwarzać pliki z filmami/
muzyką/zdjęciami na podłączonym
urządzeniu USB.
Informacje o typach plików
do odtwarzania znajdują się
w podrozdziale „Odtwarzane pliki”
(str. 84).
Słuchanie muzyki
z urządzenia BLUETOOTH
Technologia komunikacji
bezprzewodowej
BLUETOOTH — informacje
Technologia komunikacji
bezprzewodowej BLUETOOTH jest
standardem łączności bezprzewodowej
bliskiego zasięgu, która umożliwia
bezprzewodowe przesyłanie danych
między urządzeniami cyfrowymi.
Technologia komunikacji
bezprzewodowej BLUETOOTH
działa w promieniu około 10 m.
Obsługiwane wersje i profile
BLUETOOTH
Profil to standardowy zestaw funkcji
do różnych możliwości produktu
BLUETOOTH. Szczegółowe informacje
na temat obsługiwanych wersji
i profili BLUETOOTH można znaleźć
w podrozdziale „Sekcja BLUETOOTH”
(str. 87).
Uwaga
• W zależności od specyfikacji urządzeń
BLUETOOTH ich funkcje mogą się
zmieniać mimo obsługiwania tego
samego profilu co zestaw.
• Odtwarzanie dźwięku przez ten
zestaw może być opóźnione w stosunku
do urządzenia BLUETOOTH ze względu
na właściwości technologii komunikacji
bezprzewodowej BLUETOOTH.
37PL
Parowanie zestawu
z urządzeniem BLUETOOTH
5
Parowanie to poprzedzająca właściwą
komunikację procedura, w ramach
której urządzenia BLUETOOTH rejestrują
się wzajemnie. Procedurę parowania
wystarczy wykonać tylko raz.
1
2
3
4
Umieść urządzenie BLUETOOTH
w odległości 1 metra od jednostki
głównej.
Naciśnij przycisk BLUETOOTH.
Możesz również wybrać opcję
[Bluetooth AUDIO] w sekcji
[Wejście] w menu głównym.
Przestaw urządzenie BLUETOOTH
w tryb parowania.
Szczegółowe informacje na temat
przestawiania urządzenia
BLUETOOTH w tryb parowania
można znaleźć w dołączonej
do niego instrukcji obsługi.
Wybierz na wyświetlaczu
urządzenia nazwę zestawu
(np. „BDV-N9200W”).
Wykonaj tę czynność w ciągu
5 minut, w przeciwnym razie
parowanie zostanie anulowane.
Uwaga
Jeśli urządzenie BLUETOOTH wymaga
podania klucza dostępu, wpisz
„0000”. Klucz dostępu może nosić
w urządzeniu nazwę „kod dostępu”,
„kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.
Wskazówki
Nazwę zestawu pojawiającą się
na wyświetlaczu urządzenia można
zmienić za pomocą opcji [Nazwa
urządzenia] w sekcji [Nastawienia
systemu] (str. 69).
Uwaga
Z zestawem można sparować maks. 9
urządzeń BLUETOOTH. Po sparowaniu
10. urządzenia BLUETOOTH najdawniej
podłączone urządzenie zostanie
zastąpione nowym.
6
7
Rozpocznij odtwarzanie za pomocą
urządzenia BLUETOOTH.
Wyreguluj głośność.
Najpierw ustaw głośność
w urządzeniu BLUETOOTH, a jeśli
jej poziom nadal będzie zbyt niski,
wyreguluj go za pomocą jednostki
głównej.
Kończenie procedury parowania
Naciśnij przycisk HOME lub FUNCTION.
Podłączanie zestawu
do urządzenia BLUETOOTH
Jednostka główna może nawiązywać
połączenie z urządzeniami BLUETOOTH.
Przed rozpoczęciem odtwarzania
muzyki należy sprawdzić, czy są
spełnione następujące warunki:
– W urządzeniu BLUETOOTH włączona
jest funkcja BLUETOOTH.
– Parowanie zostało zakończone
(str. 38).
1
Naciśnij przycisk BLUETOOTH.
Uwaga
Aby nawiązać połączenie z ostatnio
podłączonym urządzeniem
BLUETOOTH, naciśnij przycisk N.
Następnie przejdź do kroku 5.
2
38PL
Po zakończeniu parowania
urządzenie jest automatycznie
podłączane do zestawu.
Na ekranie telewizora pojawi się
nazwa urządzenia.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
3
5
6
Za pomocą przycisków V/v wskaż
wybrane przez siebie urządzenie
i naciśnij przycisk
.
Wybierz odpowiednie urządzenie
za pomocą przycisków V/v i naciśnij
przycisk OPTIONS.
3
Za pomocą przycisków V/v wybierz
opcję [Usuń] i naciśnij przycisk
.
4
Za pomocą przycisków B/b wybierz
opcję [OK] i naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk N, aby
rozpocząć odtwarzanie.
Wyreguluj głośność.
Najpierw ustaw głośność
w urządzeniu BLUETOOTH, a jeśli
jej poziom nadal będzie zbyt niski,
wyreguluj go za pomocą jednostki
głównej.
Uwaga
• Po nawiązaniu połączenia między
jednostką główną a urządzeniem
BLUETOOTH można sterować
odtwarzaniem za pomocą przycisków N,
X, x, m/M i ./>.
• Kiedy w sekcji [Ustawienia wejścia
zewnętrznego] w opcji [Ustawienie
zasilania Bluetooth] zostanie wybrane
ustawienie [Włącz] (str. 70), sparowane
urządzenie BLUETOOTH będzie mogło
nawiązywać połączenie z zestawem,
nawet jeśli nie będzie w nim włączona
funkcja „BT”.
Wskazówki
Istnieje możliwość włączania i wyłączania
odbioru dźwięku w formacie AAC
z urządzenia BLUETOOTH (str. 70).
Odłączanie urządzenia
BLUETOOTH
Naciśnij przycisk HOME, FUNCTION lub
RETURN.
Usuwanie sparowanego
urządzenia BLUETOOTH
z listy urządzeń
1
2
Korzystanie z funkcji
Powielanie ekranu
Funkcja „Powielanie ekranu” umożliwia
wyświetlanie na ekranie telewizora
zawartości ekranu urządzenia
przenośnego z użyciem technologii
Miracast. Jednostka główna może być
podłączona bezpośrednio do urządzenia
przenośnego zgodnego z funkcją
powielania ekranu (np. smartfona lub
tabletu). Można dzięki temu oglądać
obraz z urządzenia na dużym ekranie
telewizora. Do korzystania z tej funkcji
nie potrzeba routera bezprzewodowego
(ani punktu dostępu).
1
2
Naciśnij przycisk MIRRORING.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Uaktywnij w urządzeniu funkcję
powielania ekranu.
Więcej informacji na temat
włączania tej funkcji można znaleźć
w instrukcji obsługi urządzenia.
Uwaga
• Podczas korzystania z funkcji powielania
ekranu jakość dźwięku i obrazu może
czasami ulec pogorszeniu ze względu
na zakłócenia z innych sieci.
• Gdy działa powielanie ekranu, niektóre
funkcje sieciowe mogą być niedostępne.
Wykonaj czynności podane
w krokach od 1 do 3 powyżej.
39PL
Odtwarzanie
4
Wybierz opcję [Lista urządzenia],
a następnie naciśnij przycisk .
Pojawi się lista sparowanych
urządzeń BLUETOOTH.
• Należy upewnić się, że urządzenie
jest zgodne z technologią Miracast. Nie
możemy zagwarantować prawidłowego
połączenia ze wszystkimi urządzeniami
zgodnymi z technologią Miracast.
• W zależności od warunków otoczenia
jakość dźwięku i obrazu może ulegać
pogorszeniu.
Wskazówki
Zawartość całego ekranu smartfona
Xperia można też wyświetlać na dużym
telewizorze, korzystając z funkcji powielania
jednym przyciskiem (NFC) (str. 42).
Podłączanie do zdalnego
urządzenia w ramach
obsługi jednym
przyciskiem (NFC)
Co to jest „NFC”?
NFC (ang. Near Field Communication,
komunikacja bliskiego zasięgu)
to technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację
krótkiego zasięgu między różnymi
urządzeniami, np. telefonami
komórkowymi i tagami IC. Dzięki
funkcji NFC transmisję danych można
przeprowadzać z łatwością poprzez
umieszczenie urządzenia w pobliżu
symbolu
(N-Mark) umieszczonego
na urządzeniach zgodnych
z technologią NFC.
40PL
Uwaga
• Zestaw może rozpoznać tylko jedno
urządzenie zgodne z technologią NFC
naraz i nawiązać z nim połączenie.
• W zależności od zdalnego urządzenia
może zajść konieczność wcześniejszego
włączenia w nim funkcji NFC. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi dostarczonej
ze zdalnym urządzeniem.
• Aby skorzystać z funkcji NFC, należy
w opcji [NFC] wybrać ustawienie [Włącz]
(str. 69).
Podłączanie do zdalnego
urządzenia w ramach funkcji
słuchania muzyki jednym
przyciskiem (NFC)
Trzymanie zdalnego urządzenia
zgodnego z technologią NFC w pobliżu
symbolu N-Mark na jednostce głównej
umożliwia sparowanie obu urządzeń
i automatyczne nawiązanie przez nie
połączenia BLUETOOTH.
Zgodne urządzenia zdalne
Urządzenia zdalne z wbudowaną
funkcją NFC
(System operacyjny: Android
w wersji 2.3.3–4.x.x, oprócz systemu
Android w wersji 3.x)
1
Pobierz i zainstaluj aplikację
„NFC Easy Connect”.
„NFC Easy Connect” to bezpłatna
aplikacja do zdalnych urządzeń
z systemem Android, którą można
pobrać z serwisu Google Play.
W celu jej wyszukania należy użyć
w witrynie słowa kluczowego
„NFC Easy Connect” lub przejść
bezpośrednio do strony pobierania,
korzystając z dwuwymiarowego
kodu umieszczonego poniżej.
Warto zauważyć, że funkcja
„NFC Easy Connect” jest bezpłatna,
ale opłaty za transmisję danych
podczas pobierania danych są
pobierane oddzielnie.
* Należy użyć aplikacji
z dwuwymiarowym
czytnikiem kodów.
Wskazówki
Jeśli parowanie i nawiązywanie połączenia
BLUETOOTH nie powiedzie się, należy
wykonać jedną z następujących czynności:
– Ponownie uruchomić aplikację „NFC Easy
Connect” i przesunąć zdalne urządzenie
powoli nad symbolem N-Mark.
– Wyjąć zdalne urządzenie z dostępnego
w sprzedaży etui, jeśli zostało w nim
umieszczone.
Uwaga
Aplikacja może być niedostępna
w niektórych krajach/regionach.
2
3
Uruchom aplikację „NFC Easy
Connect” w zdalnym urządzeniu.
Upewnij się, że jest wyświetlany
ekran aplikacji.
Słuchanie muzyki
Rozpocznij odtwarzanie źródła dźwięku
w zdalnym urządzeniu. Szczegółowe
informacje na temat odtwarzania
znajdują się w instrukcji obsługi
zdalnego urządzenia.
Wskazówki
Trzymaj zdalne urządzenie
w pobliżu symbolu N-Mark
na jednostce głównej (str. 40),
aż włączą się w nim wibracje.
Zdalne urządzenie zawibruje,
gdy zostanie rozpoznane przez
jednostkę główną. Postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie zdalnego urządzenia
i dokończ procedurę nawiązywania
połączenia BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia
BLUETOOTH przestanie migać
niebieski wskaźnik LED na panelu
górnym. Czas odtwarzania pojawi
się na wyświetlaczu na panelu
górnym.
Jeśli poziom głośności jest zbyt niski,
należy ustawić go najpierw w urządzeniu
zdalnym. Jeśli poziom głośności nadal
jest zbyt niski, należy wyregulować
go za pomocą jednostki głównej.
Zatrzymywanie odtwarzania
Odtwarzanie zostanie zatrzymane
podczas wykonywania jednej
z następujących czynności:
– Ponowne umieszczenie zdalnego
urządzenia w pobliżu symbolu N-Mark
na jednostce głównej.
– Przerwanie pracy odtwarzacza
muzycznego w zdalnym urządzeniu.
– Wyłączenie jednostki głównej lub
zdalnego urządzenia.
– Zmiana funkcji.
– Wyłączenie funkcji BLUETOOTH
w zdalnym urządzeniu.
41PL
Odtwarzanie
Dwuwymiarowy kod*
do bezpośredniego dostępu
Uwaga
W przypadku niektórych zdalnych
urządzeń ta funkcja może być dostępna
bez konieczności pobierania aplikacji
„NFC Easy Connect”. W takiej sytuacji dane
techniczne i działanie zdalnego urządzenia
mogą odbiegać od opisu zamieszczonego
w niniejszej instrukcji.
Podłączanie do smartfona
Xperia w ramach funkcji
powielania jednym
przyciskiem (NFC)
Trzymając smartfon Xperia zgodny
z funkcją powielania jednym
przyciskiem w pobliżu symbolu
N-Mark na jednostce głównej,
można wyświetlać zawartość całego
jego ekranu na dużym telewizorze.
Dzięki temu możliwe jest oglądanie
filmów lub korzystanie z Internetu
wspólnie z rodziną i znajomymi.
Do korzystania z tej funkcji nie
potrzeba routera bezprzewodowego
(ani punktu dostępu).
Zgodne smartfony Xperia
Smartfony Xperia z funkcją powielania
jednym przyciskiem
1
2
3
Naciśnij przycisk MIRRORING.
Trzymaj smartfon Xperia
w pobliżu symbolu N-Mark
na jednostce głównej (str. 40),
aż włączą się w nim wibracje.
Smartfon Xperia zawibruje,
gdy zostanie rozpoznany
przez jednostkę główną.
Jednostka główna nawiąże
połączenie ze smartfonem Xperia.
Po nawiązaniu połączenia
zawartość ekranu smartfona
Xperia pojawi się na ekranie
telewizora.
Smartfon Xperia zostaje
zarejestrowany w zestawie.
Wyłączanie powielania
Naciśnij przycisk HOME, RETURN
lub FUNCTION.
42PL
Uwaga
• Gdy działa powielanie ekranu, nie można
korzystać z innych sieci.
• Jakość dźwięku i obrazu może czasami
być gorsza ze względu na zakłócenia
z innych sieci.
Wskazówki
Gdy działa powielanie ekranu, można
wybrać dowolne pole dźwiękowe.
W tym celu należy nacisnąć odpowiedni
przycisk pola dźwiękowego (str. 18).
Korzystanie
z aplikacji „SongPal”
W serwisach Google Play i App Store
dostępna jest specjalna aplikacja
przeznaczona do tego zestawu.
Wyszukaj słowo kluczowe „SongPal”
i pobierz tę bezpłatną aplikację, aby
dowiedzieć się więcej o jej wygodnych
funkcjach.
„SongPal” jest aplikacją do łatwej
obsługi zestawu, zgodną z komunikacją
bezprzewodową. Za jej pomocą można:
– wybierać materiały muzyczne/
dźwiękowe za pośrednictwem
wbudowanych funkcji różnych
urządzeń i smartfonów;
– intuicyjnie sterować różnymi
ustawieniami;
– wzbogacać odtwarzaną muzykę
o wizualizacje prezentowane
na ekranie smartfona.
Uwaga
Aby korzystać z tej funkcji, należy
zaktualizować oprogramowanie (str. 63).
Odtwarzanie przez sieć
Sony Entertainment Network
zapewnia dostęp bezpośrednio
z jednostki głównej do wybranych
treści internetowych i rozmaitych
materiałów rozrywkowych na żądanie.
Panel sterowania wyświetlany jest
po rozpoczęciu odtwarzania pliku
wideo. Wyświetlane elementy mogą
się różnić w zależności od dostawcy
treści internetowych.
Aby ponownie rozpocząć odtwarzanie,
naciśnij przycisk DISPLAY.
Wskazówki
• Dostęp do niektórych treści internetowych
wymaga uprzedniej rejestracji za pomocą
komputera. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w następującej
witrynie internetowej:
Klienci w Europie i Rosji:
http://support.sony-europe.com/
Klienci w innych krajach/regionach:
http://www.sony-asia.com/section/
support
• Niektóre informacje internetowe mogą
być niedostępne w niektórych krajach/
regionach.
1
2
3
Przygotuj się do korzystania
z sieci Sony Entertainment
Network (SEN)
Podłącz zestaw do sieci (str. 27).
A Sterowanie odtwarzaniem
Do sterowania odtwarzaniem służą
przyciski B/V/v/b i
.
B Pasek stanu odtwarzania
Pasek stanu, kursor wskazujący
aktualną pozycję, czas odtwarzania
oraz czas trwania pliku wideo
C Wskaźnik stanu sieci
Wskaźnik siły sygnału dla sieci
bezprzewodowej.
Wskazuje na połączenie
przewodowe.
D Szybkość transmisji w sieci
E Nazwa następnego pliku wideo
F Nazwa wybranego pliku wideo
Naciśnij przycisk SEN.
Wybierz treści internetowe
i różnorodne materiały na
żądanie za pomocą przycisków
B/V/v/b i naciśnij przycisk
.
43PL
Odtwarzanie
Korzystanie z Sony
Entertainment Network (SEN)
Panel sterowania strumieniem
wideo
Odtwarzanie plików w sieci
domowej (DLNA)
Filmy, muzykę i zdjęcia można odtwarzać
i wyświetlać za pomocą innych urządzeń
z certyfikatem DLNA poprzez
podłączenie ich do sieci domowej.
Niniejsza jednostka główna może służyć
jako odtwarzacz i moduł renderowania
(renderer).
• Serwer: przechowuje i udostępnia
cyfrowe materiały multimedialne
• Odtwarzacz: wyszukuje i odtwarza
cyfrowe treści multimedialne z DMS
• Renderer: odbiera i odtwarza pliki
z serwera oraz może być obsługiwany
przez inne urządzenia (kontroler)
• Kontroler: obsługuje sprzęt
renderujący
Aby odtworzyć pliki
obsługując zestaw (renderer)
za pośrednictwem
kontrolera DLNA
Istnieje możliwość obsługi zestawu przy
użyciu kontrolera z certyfikatem DLNA
(telefonu komórkowego itp.) podczas
odtwarzania plików zapisanych
na serwerze DLNA.
Renderer
(ten zestaw)
Serwer
Kontroler
Przygotowanie do korzystania
z funkcji DLNA
• Podłącz zestaw do sieci (str. 27).
• Przygotuj inne urządzenia mające
certyfikat DLNA. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się
w instrukcjach obsługi dotyczących
sprzętu.
Szczegółowe informacje na temat
obsługi można znaleźć w instrukcji
obsługi kontrolera DNLA.
Aby odtwarzać pliki zapisane
na serwerze DLNA poprzez
system (DLNA Player)
Zestaw obsługuje funkcję „Odtwarzaj”
programu Windows Media® Player 12
dostarczanego standardowo z systemem
Windows 7.
Uwaga
W tym samym czasie nie należy
obsługiwać zestawu za pośrednictwem
dostarczonego pilota i kontrolera DLNA.
Wskazówki
Wybierz ikonę serwera DLNA za pomocą
opcji
[Wideo],
[Music] lub
[Zdjęcia] z menu głównego
i wybierz plik do odtworzenia.
Serwer
Odtwarzacz
(ten zestaw)
44PL
Wyszukiwanie informacji
o wideo/muzyce
1
2
3
4
Podłącz zestaw do sieci (str. 27).
Włóż płytę z zawartością, dla której
chcesz wykonać wyszukiwanie.
Wyszukiwanie wideo można
wykonać dla płyt BD-ROM lub
DVD-ROM, a wyszukiwanie muzyki
dla płyt CD-DA (muzycznych).
Naciskaj przyciski B/b,
aby wybrać
[Wideo]
lub
[Music].
Naciskaj przyciski V/v, aby
wybrać
[Wyszukiwanie wideo]
lub
[Wyszukiw. muzyki].
Wyświetlane są informacje
(np. tytuł, obsada, utwór
lub wykonawca) oraz opcje
[Historia odtwarzania]
i [Historia wyszukiwania].
• [Historia odtwarzania]
Wyświetlanie listy odtwarzanych
wcześniej płyt BD-ROM, DVD-ROM
i CD-DA (muzycznych). Aby
uzyskać informacje o zawartości,
wybierz odpowiedni tytuł.
• [Historia wyszukiwania]
Wyświetla listę wcześniej
wyszukiwanych informacji przy
użyciu funkcji [Wyszukiwanie
wideo] lub [Wyszukiw. muzyki].
TV SideView to bezpłatna aplikacja
mobilna do zdalnych urządzeń
(smartfonów itp.). Używając TV
SideView wraz z zestawem, można
łatwo korzystać z niego poprzez zdalną
obsługę w urządzeniu.
Można uruchomić usługę lub aplikację
bezpośrednio z urządzenia zdalnego
i wyświetlić informacje o płycie
podczas jej odtwarzania. TV SideView
również może być stosowany jako
pilot i klawiatura oprogramowania.
Przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia TV SideView wraz
z niniejszym zestawem należy
zarejestrować urządzenie TV SideView.
W celu rejestracji postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
urządzenia TV SideView.
Uwaga
Rejestracja będzie możliwa tylko wtedy,
gdy menu główne pojawi się na ekranie
telewizora.
Dostępne opcje
Różne ustawienia i operacje odtwarzania
dostępne są po naciśnięciu przycisku
OPTIONS. Dostępne elementy różnią
się w zależności od sytuacji.
Opcje wspólne
Wyszukiwanie dodatkowych
informacji
[Pole dźwiękowe]
Zmiana ustawienia pola dźwiękowego
(str. 32).
Wybierz pozycję z listy, a następnie
usługę wyszukiwania.
[Cinema Studio 9.1-kan.]
Włączanie i wyłączanie trybu Cinema
Studio 9.1-kanałowego (str. 33).
[Music Arena]
Włączanie i wyłączanie trybu Digital Music
Arena (str. 33).
45PL
Odtwarzanie
Dzięki technologii Gracenote można
pobierać dane dotyczące różnych
materiałów i wyszukiwać związane
z nimi informacje.
Korzystanie z aplikacji TV
SideView
[Philharmonic Hall]
Włączanie i wyłączanie trybu Philharmonic
Hall (str. 33).
[Football]
Wybór trybu Football (str. 34).
[Powtórz nast.]
Ustawianie odtwarzania z powtarzaniem.
[Menu 3D]
[Symulowane 3D]: regulacja symulacji
efektu 3D.
[Regulacja głębi 3D]: regulacja głębi
obrazów 3D.
[Odtwarzanie 2D]: ustawianie odtwarzania
obrazu 2D.
[Odtwórz/Zatrzymaj]
Rozpoczynanie lub zatrzymywanie
odtwarzania.
[Odtwórz od początku]
Odtworzenie elementu od początku.
[Zmiana kategorii]
Przełączanie kategorii
[Wideo],
[Music]
i
[Zdjęcia] w ramach funkcji „BD/DVD”
(dotyczy tylko płyt), „USB” i serwera DLNA.
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla
danej kategorii występuje lista wyświetlania.
Dotyczy tylko kategorii
[Wideo]
[A/V SYNC]
Dostosowuje odstęp czasu pomiędzy
obrazem a dźwiękiem (str. 47).
[Nast. wyjścia 3D]
Wybór, czy ma być automatycznie podawany
na wyjście obraz 3D.
Uwaga
Obraz 3D z gniazda HDMI (IN 1) lub HDMI (IN 2)
jest wyświetlany niezależnie od tego
ustawienia.
[Nastawienia wideo]
[Tryb jakości obrazu]: Wybór ustawień
obrazu ([Bezpośrednie], [Jaśniejszy pokój],
[Sala kinowa], [Auto], [Własne 1] i [Własne 2]).
Poniższe parametry obrazu można dowolnie
modyfikować i zapisywać w ustawieniach
[Własne 1]/[Własne 2].
• [Przeróbka tekstury]: regulacja ostrości
i szczegółowości krawędzi.
• [Super rozdzielczość]: poprawa rozdzielczości.
• [Wygładzanie]: zmniejszenie pasów
na ekranie poprzez wygładzanie gradacji
na płaskich powierzchniach.
• [Przeróbka kontrastu]: automatyczne
ustawianie poziomu czerni i bieli w celu
zapewnienia odpowiedniej jasności ekranu
i rozpiętości poziomów kontrastu obrazu.
• [Czysta czerń]: regulacja sposobu
wyświetlania ciemnych elementów obrazu.
Cieniowanie nie zostaje stłumione, co
pozwala na doskonałe odwzorowanie
odcieni czerni.
[Pauza]
Wstrzymanie odtwarzania.
[Top menu]
Wyświetlenie menu głównego płyty BD lub DVD.
[Menu/Menu podręczne]
Wyświetlenie menu podręcznego płyty
BD-ROM lub menu płyty DVD.
[Szukanie tytułu]
Wyszukiwanie tytułu na płycie BD-ROM/DVD
VIDEO i rozpoczęcie odtwarzania od początku.
[Szukanie rozdziału]
Wyszukiwanie rozdziału i rozpoczynanie
odtwarzania od początku.
[Dźwięk]
Wybór formatu/ścieżki audio.
[Napisy]
Służy do wybierania języka napisów z płyty
BD-ROM/DVD VIDEO zawierającej napisy
w różnych językach.
[Ujęcie]
Przełączanie na inne ujęcie, gdy na płytach
BD-ROM i DVD VIDEO nagrane są ujęcia
z kilku kamer.
[Red. szumów IP Content Pro]
Dostosowanie jakości filmu do treści
internetowych.
[Wyszukiwanie wideo]
Wyświetlanie informacji o płycie BD-ROM/
DVD-ROM przy użyciu technologii Gracenote.
[Wprowadzanie cyfr]
Wprowadzanie cyfr. Do wybierania cyfr służą
przyciski B/V/v/b.
46PL
Dotyczy tylko kategorii
[Music]
[Wyszukiwanie ścieżki]
Przeszukiwanie utworów podczas
odtwarzania muzyki z płyt CD.
[Wyszukiw. muzyki]
Wyświetlanie informacji o płycie muzycznej
(CD-DA) przy użyciu technologii Gracenote.
[Wizualizacja]/[Wzorzec kolorów]
Zmiana efektu kolorystycznego funkcji
wizualizacji na ekranie telewizora (str. 56).
Dotyczy tylko kategorii
[Zdjęcia]
[Pokaz slajdów]
Rozpoczynanie pokazu slajdów.
[Prędkość pokazu slajdów]
Zmiana szybkości pokazu slajdów.
[Efekt pokazu slajdów]
Ustawianie efektu podczas pokazu slajdów.
[Pokaz slajdów BGM]
• [Wyłącz]: wyłączanie funkcji.
• [Moja muzyka z USB]: ustawianie plików
muzycznych zarejestrowanych za pomocą
opcji [Dodaj BGM do slajd.].
• [Odtw. z płyty muz.]: ustawianie ścieżek
na płytach CD-DA.
(A/V SYNC)
Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem
wyświetlanym na ekranie telewizora,
istnieje możliwość skorygowania tej
rozbieżności w przypadku poniższych
funkcji.
Metoda wprowadzania ustawienia
różni się w zależności od funkcji.
W przypadku wybranej funkcji
„BD/DVD”, „USB”, „HDMI1” lub
„HDMI2”
1
2
3
[Przełącz ekran]
Przełączanie opcji [Widok tabeli] i [Widok
listy].
[Obróć w lewo]
Obrót zdjęcia o 90 stopni w lewo.
[Obróć w prawo]
Obrót zdjęcia w prawo o 90 stopni.
[Zobacz obraz]
Wyświetlenie wybranego zdjęcia.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie telewizora wyświetlone
zostanie menu opcji.
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [A/V SYNC]
i naciśnij przycisk
.
Wyreguluj opóźnienie
za pomocą przycisków B/b
i naciśnij przycisk
.
Regulację można wykonywać
w zakresie od 0 do 300 ms
z krokiem co 25 ms.
Gdy wybrana jest funkcja „TV”
1
2
3
4
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na wyświetlaczu na górnym panelu
pojawi się funkcja „AV.SYNC”.
Naciśnij przycisk
lub b.
Wyreguluj opóźnienie
za pomocą przycisków V/v
i naciśnij przycisk
.
Regulację można wykonywać
w zakresie od 0 do 300 ms
z krokiem co 25 ms.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Menu opcji zniknie z wyświetlacza
na panelu górnym.
47PL
Odtwarzanie
[Dodaj BGM do slajd.]
Rejestrowanie plików muzycznych w pamięci
USB jako pokazu slajdów z muzyką w tle (BGM).
Regulacja opóźnienia między
obrazem a dźwiękiem
Uwaga
Ustawienia dźwięku
Wybór formatu dźwięku,
ścieżek dźwiękowych
w różnych językach lub
kanału
Gdy zestaw odtwarza płyty BD/DVD
VIDEO nagrane w wielu formatach
audio (PCM, Dolby Digital, MPEG audio
lub DTS) albo ścieżki wielojęzyczne,
można zmienić format audio bądź język.
W przypadku płyt CD można wybrać
dźwięk z prawego lub lewego kanału
i słuchać wybranego kanału z obu
głośników (prawego i lewego).
Naciskaj przycisk AUDIO podczas
odtwarzania, aby wybrać żądany
sygnał audio.
Informacje o dźwięku zostaną
wyświetlone na ekranie telewizora.
x BD/DVD VIDEO
Opcja języka różni się w zależności
od płyty BD/DVD VIDEO.
Kiedy wyświetlane są 4 cyfry,
stanowią one kod języka. Zapoznaj
się z podrozdziałem „Lista kodów
języków” (str. 89). Jeśli ten sam język jest
wyświetlany na liście dwa lub więcej
razy, oznacza to, że płyta BD/DVD VIDEO
jest nagrana w wielu formatach audio.
x DVD-VR
Wyświetlane są rodzaje ścieżek
dźwiękowych zarejestrowanych
na płycie.
Przykład:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Główne]
• [ Sub]
• [ Główne/Sub]
48PL
Oznaczenia [ Stereo (Audio1)] i [ Stereo
(Audio2)] nie pojawiają się, gdy na płycie
nagrany jest tylko jeden strumień audio.
x CD
• [ Stereo]: standardowy dźwięk
stereofoniczny.
• [ 1/L]: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny).
• [ 2/R]: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny).
• [ L+R]: dźwięk lewego i prawego
kanału przesyłany z każdego głośnika
z osobna.
Korzystaj
z wielościeżkowego
dźwięku
(PODWÓJNE MONO)
Można odtwarzać dźwięk wielościeżkowy,
gdy zestaw odbiera lub odtwarza sygnał
wielościeżkowy Dolby Digital.
Uwaga
Aby odbierać sygnał w formacie Dolby
Digital, należy podłączyć telewizor lub inne
urządzenie do gniazda telewizora (DIGITAL
IN OPTICAL) za pomocą optycznego
przewodu cyfrowego (str. 24, 25).
Jeśli gniazdo HDMI IN w telewizorze
jest zgodne z funkcją Audio Return
Channel (Zwrotny kanał audio) (str. 24, 68),
można odbierać sygnał w formacie Dolby
Digital za pośrednictwem kabla HDMI.
Naciskaj przycisk AUDIO, aż
na wyświetlaczu na górnym panelu
pojawi się odpowiedni sygnał.
• „GŁÓWNE”: odtwarzany jest dźwięk
w języku głównym.
• „JĘZYK DODATKOWY”: odtwarzany
jest dźwięk w języku dodatkowym.
• „GŁÓWNY/DODATKOWY”:
odtwarzany jest dźwięk mieszany
w języku głównym i dodatkowym.
2
Tuner
Słuchanie audycji
radiowych
1
Wybierz stację radiową.
Automatyczne strojenie
Przytrzymaj przycisk TUNING +/do rozpoczęcia automatycznego
wyszukiwania.
Na ekranie telewizora wyświetlona
zostanie opcja [Automatyczne
strojenie]. Po dostrojeniu zestawu
do stacji wyszukiwanie zostaje
wstrzymane.
Aby anulować automatyczne
strojenie, naciśnij dowolny przycisk.
Strojenie ręczne
Naciskaj przycisk TUNING +/-.
3
Jeśli stacja FM odbierana jest
z zakłóceniami, można wybrać odbiór
monofoniczny. Efekt stereofoniczny
nie będzie dostępny, ale odbiór się
poprawi.
1
Wskazówki
Można ustawić [Tryb UKF (FM] dla każdej
zaprogramowanej stacji z osobna.
Programowanie stacji
radiowych
Można zaprogramować maks. 20 stacji.
Przed rozpoczęciem strojenia należy
zmniejszyć głośność do minimum.
1
2
Naciskaj 2 +/-, aby ustawić
głośność.
Jeśli stacja FM odbierana jest
z zakłóceniami
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie telewizora wyświetlone
zostanie menu opcji.
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Monofoniczny]
i naciśnij przycisk
.
• [Stereo]: odbiór stereofoniczny.
• [Monofoniczny]: odbiór
monofoniczny.
3
4
5
6
Naciskaj przycisk FUNCTION,
aż na wyświetlaczu na górnym
panelu pojawi się funkcja „FM”.
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk TUNING + lub TUNING –,
aż rozpocznie się automatyczne
wyszukiwanie.
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostanie wstrzymane.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie telewizora wyświetlone
zostanie menu opcji.
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Pamięć zapr. stacji]
i naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków V/v
wybierz zaprogramowany
numer i naciśnij przycisk
.
Aby zapamiętać inne stacje,
powtórz kroki od 2 do 5.
49PL
Ustawienia dźwięku/Tuner
2
Naciskaj przycisk FUNCTION,
aż na wyświetlaczu na górnym
panelu pojawi się funkcja „FM”.
3
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Tryb UKF (FM]
i naciśnij przycisk
.
Zmiana numeru
zaprogramowanej stacji
Wybierz zaprogramowany numer
za pomocą przycisków PRESET +/–
i wykonaj procedurę od kroku 3.
Wybór zaprogramowanej stacji
radiowej
1
2
Naciskaj przycisk FUNCTION,
aż na wyświetlaczu na panelu
górnym pojawi się oznaczenie „FM”.
Spowoduje to dostrojenie urządzenia
do ostatnio odbieranej stacji.
Wybierz zaprogramowaną stację
radiową za pomocą przycisków
PRESET +/–.
Wskazówki
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
zawartość wyświetlacza na panelu górnym
będzie zmieniać się cyklicznie
w następujący sposób:
Częstotliwość t Zaprogramowany
numer t Stan dekodowania*
* Wyświetlany, jeśli w opcji [Sound Effect]
wybrano ustawienie [Dolby Pro Logic],
[DTS Neo:6 Cinema] lub [DTS Neo:6
Music] (str. 66).
50PL
System przesyłania
danych radiowych (RDS)
(Dotyczy tylko modeli
oferowanych w Europie)
Zestaw obsługuje system RDS, który
umożliwia wyświetlanie dodatkowych
informacji, towarzyszących przekazowi
stacji radiowych.
Wystarczy dostroić stację FM.
Na ekranie telewizora wyświetli się
nazwa stacji.
Uwaga
• System RDS może działać nieprawidłowo,
jeśli dostrojona stacja nie przesyła
poprawnie sygnału RDS lub jego moc
jest zbyt mała.
• Nie wszystkie stacje FM zapewniają
usługę RDS czy usługi podobnego typu.
Jeśli nie ma informacji na temat lokalnej
transmisji RDS, sprawdź informacje
o systemach RDS wykorzystywanych
przez rozgłośnie dostępne w okolicy.
Odtwarzanie jednym przyciskiem
Inne funkcje
Użycie funkcji
Sterowanie przez HDMI
dla „BRAVIA” Sync
Uwaga
Aby skorzystać z funkcji „BRAVIA” Sync,
należy włączyć zestaw i wszystkie
podłączone urządzenia po zakończeniu
podłączania przewodów HDMI.
Sterowanie przez HDMI — łatwa
konfiguracja
Aby automatycznie włączyć funkcję
[Sterowanie przez HDMI] zestawu,
wystarczy włączyć odpowiednie
ustawienia w telewizorze.
Szczegółowe informacje na temat
funkcji Sterowanie przez HDMI można
znaleźć w podrozdziale „[Ustawienia
HDMI]” (str. 68).
Wyłączanie zestawu
Istnieje możliwość wyłączania zestawu
równocześnie z telewizorem.
Sterowanie opcjami audio
zestawu
Można korzystać z dźwięku telewizora
lub innego urządzenia, wykonując
prostą czynność.
Funkcja Sterowanie opcjami audio
zestawu działa w następujący sposób:
• Gdy zestaw jest włączony, dźwięk
z telewizora lub innego urządzenia
może być odtwarzany z głośników
zestawu.
• Kiedy dźwięk z telewizora
lub innego urządzenia jest
wyprowadzany przez głośniki
zestawu, można przełączyć dźwięk
z głośników telewizora, wybierając
funkcję SPEAKERSyAUDIO.
• Kiedy dźwięk z telewizora lub innego
urządzenia jest wyprowadzany przez
głośniki zestawu, można regulować
głośność i wyłączyć dźwięk zestawu
za pomocą telewizora.
Audio Return Channel
Dźwięk z telewizora można odtwarzać
za pomocą zestawu, używając tylko
jednego kabla HDMI. Szczegółowe
informacje na temat tego ustawienia
zawiera podrozdział „[Audio Return
Channel]” (str. 68).
Uwaga
Zestaw nie wyłącza się automatycznie
podczas odtwarzania muzyki lub gdy
została wybrana funkcja „FM”.
Synchronizacja wersji językowej
Zmiana języka menu ekranowego
telewizora spowoduje także zmianę
języka menu ekranowego zestawu
po jego wyłączeniu i włączeniu.
51PL
Inne funkcje
Ta funkcja dostępna jest w telewizorach
z funkcją „BRAVIA” Sync.
Przy podłączaniu sprzętu Sony, który
jest zgodny z funkcją Sterowania przez
HDMI za pośrednictwem kabla HDMI,
obsługa jest uproszczona.
Po naciśnięciu N na pilocie zdalnego
sterowania zestaw i telewizor włączą
się, a wejście telewizora zostanie
przełączone na wejście HDMI,
do którego podłączony jest zestaw.
Sterowanie trasą
Uaktywnienie trybu obsługi jednym
przyciskiem przy użyciu podłączonego
urządzenia spowoduje włączenie
zestawu i ustawienie w nim funkcji
„HDMI1” lub „HDMI2” (w zależności
od używanego gniazda HDMI) oraz
automatyczne ustawienie w telewizorze
wejścia HDMI, do którego jest
podłączony zestaw.
1
2
3
4
Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień
głośników
5
[Automatyczna kalibracja]
(Dotyczy tylko modeli
BDV-N9200W, BDV-N9200WL,
BDV-N7200W i BDV-N7200WL).
Technologia DCAC DX (Digital Cinema
Auto Calibration DX) zapewnia najwyższą
jakość dźwięku dzięki automatycznej
regulacji ustawień odległości,
rozmieszczenia i charakterystyki
brzmieniowej głośników.
52PL
Za pomocą przycisków B/b
wybierz opcję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Nastawienia
audio] i naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Automatyczna
kalibracja] i naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Wybierz układ głośników.].
Za pomocą przycisków V/v
wybierz ustawienie zgodne
z rozmieszczeniem głośników
i naciśnij przycisk
.
• [Standardowy]: głośniki surround
są umieszczone z tyłu.
• [Wszystkie z przodu]: wszystkie
głośniki są umieszczone z przodu.
Zostanie wyświetlony
ekran potwierdzenia funkcji
[Automatyczna kalibracja].
6
Uwaga
• Po uruchomieniu funkcji [Automatyczna
kalibracja] rozlega się głośny sygnał
testowy. Nie można go ściszyć. Należy
uwzględnić ten fakt, jeśli w pobliżu
przebywają dzieci lub jeśli dźwięk
może przeszkadzać sąsiadom.
• Przed skorzystaniem z opcji
[Automatyczna kalibracja]
należy upewnić się, że:
– wszystkie głośniki są podłączone
do jednostki głównej i wzmacniacza
surround.
– wzmacniacz surround jest
włączony i zainstalowany
w miejscu zapewniającym łączność
bezprzewodową z jednostką główną.
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora pojawi się
menu główne.
7
Podłącz mikrofon kalibracyjny
do gniazda A.CAL MIC na panelu
tylnym.
Ustaw mikrofon kalibracyjny
na wysokości uszu, np. za pomocą
statywu (nie wchodzi w skład
zestawu). Mikrofon kalibracyjny
powinien być skierowany w stronę
ekranu telewizora. Każdy głośnik
powinien być zwrócony przodem
do mikrofonu kalibracyjnego,
a pomiędzy głośnikiem
a mikrofonem kalibracyjnym nie
powinno być żadnych przeszkód.
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [OK].
Aby anulować, wybierz opcję
[Anuluj].
8
Naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się działanie funkcji
[Automatyczna kalibracja].
Zestaw automatycznie dopasuje
ustawienia głośników.
W trakcie pomiaru należy
zachować ciszę.
Uwaga
W trakcie działania funkcji
[Automatyczna kalibracja] nie
wolno korzystać z zestawu.
Potwierdź wynik działania funkcji
[Automatyczna kalibracja].
Odległość i poziom głośności
każdego głośnika zostaną
wyświetlone na ekranie telewizora.
Uwaga
• W przypadku niepowodzenia
pomiaru należy postępować zgodnie
z wyświetlanym komunikatem
i ponownie uruchomić funkcję
[Automatyczna kalibracja].
• Jeśli głośnik centralny nie zostanie
wykryty, opcja [Głośnik centralny]
przyjmie automatycznie ustawienie
[Wyłącz].
[Nastawienia głośników]
Aby uzyskać optymalny dźwięk
przestrzenny, należy ustawić odległość
głośników od miejsca odsłuchowego.
1
2
3
4
5
10 Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [OK] lub [Anuluj]
i naciśnij przycisk
.
x Jeśli kalibracja zakończyła się
pomyślnie:
Odłącz mikrofon kalibracyjny
i wybierz opcję [OK]. Wynik
kalibracji zostanie zastosowany.
x Jeśli kalibracja nie zakończyła
się pomyślnie:
Postępuj zgodnie z komunikatem
i wybierz opcję [OK], aby powtórzyć
procedurę.
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora pojawi się
menu główne.
Za pomocą przycisków B/b
wybierz opcję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Nastawienia
audio] i naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Nastawienia
głośników] i naciśnij przycisk
Zostanie wyświetlony ekran
[Wybierz układ głośników.].
.
Za pomocą przycisków V/v
wybierz ustawienie zgodne
z rozmieszczeniem głośników
i naciśnij przycisk
.
• [Standardowy]: głośniki surround
są zainstalowane w położeniu
tylnym.
• [Wszystkie z przodu]: wszystkie
głośniki są umieszczone z przodu.
Uwaga
Po każdej zmianie rozmieszczenia
głośników przywracane są domyślne
wartości wszystkich ustawień.
6
7
Za pomocą przycisków B/b
wybierz opcję [OK] lub [Anuluj]
i naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków V/v
wybierz odpowiednią opcję
i naciśnij przycisk
.
53PL
Inne funkcje
9
Ustawianie głośników
8
9
Wyreguluj parametr za pomocą
przycisków V/v.
Zatwierdź ustawienia za pomocą
przycisków B/b i
.
Sprawdź następujące ustawienia:
x [Głośnik centralny]
[Włącz]: głośnik centralny jest
podłączony.
[Wyłącz]: głośnik centralny nie jest
podłączony.
x [Odległość]
Po przesunięciu głośników surround
należy ustawić parametry ich odległości
od miejsca odsłuchowego.
Można ustawić parametry w zakresie
od 0,0 do 7,0 metrów.
[Przedni Lewy/Prawy] 3,0 m: ustawienie
odległości od przednich głośników.
[Centralny] 3,0 m: ustawienie odległości
od głośnika centralnego. To ustawienie
jest dostępne, tylko gdy w opcji [Głośnik
centralny] wybrane jest ustawienie
[Włącz].
[Surround Lewy/Prawy] 3,0 m:
ustawienie odległości od głośników
surround.
[Subwoofer] 3,0 m: ustawienie
odległości od subwoofera.
x [Poziom]
Można regulować poziom głośności
dźwięku płynącego z głośników.
Parametry mogą mieć wartości
od –6,0 do +6,0 dB. W celu ułatwienia
regulacji należy ustawić funkcję [Dźwięk
próbny] w pozycji [Włącz].
[Przedni Lewy/Prawy] 0,0 dB:
ustawienie poziomu głośności
przednich głośników.
[Centralny] 0,0 dB: ustawienie poziomu
głośności głośnika centralnego.
To ustawienie jest dostępne, tylko
gdy w opcji [Głośnik centralny] wybrane
jest ustawienie [Włącz].
[Surround Lewy/Prawy] 0,0 dB:
ustawienie poziomu głośności
głośników surround.
[Subwoofer] 0,0 dB: ustawienie
poziomu głośności subwoofera.
x [Zmiana położenia] (dotyczy tylko
modeli BDV-N9200W, BDV-N9200WL,
BDV-N7200W i BDV-N7200WL)
Możliwe jest wirtualne korygowanie
położenia głośników w celu poprawy
efektu dźwięku przestrzennego.
[Włącz]: słychać dźwięk płynący
z głośnika, którego położenie zostało
wirtualnie zmienione przy użyciu funkcji
[Automatyczna kalibracja].
[Wyłącz]: słychać dźwięk z głośnika
znajdującego się w rzeczywistym
położeniu.
Uwaga
• Efekty tego ustawienia słychać dopiero
po skorzystaniu z funkcji [Automatyczna
kalibracja].
• Ta funkcja jest niedostępna, jeśli
dla układu głośników wybrane jest
ustawienie [Wszystkie z przodu].
54PL
x [Dźwięk próbny]
Głośniki będą emitowały dźwięk próbny
w celu regulacji parametru [Poziom].
1
Wybierz dla opcji [Dźwięk próbny]
ustawienie [Włącz].
2
Za pomocą przycisków V/v wybierz
opcję [Poziom] i naciśnij przycisk
.
3
Za pomocą przycisków V/v wybierz
rodzaj głośnika i naciśnij przycisk
.
4
Naciśnij przycisk B/b, aby wybrać
lewy lub prawy głośnik, następnie
naciśnij przycisk V/v, aby ustawić
poziom.
5
6
7
Naciśnij przycisk
.
Korzystanie z wyłącznika
czasowego
Zestaw można ustawić tak, aby wyłączył
się w określonym czasie, co pozwala
zasnąć przy dźwiękach muzyki.
Naciśnij przycisk SLEEP.
Po każdym naciśnięciu przycisku SLEEP
wskazanie minut (pozostałego czasu)
na wyświetlaczu na panelu górnym
zmienia się o 10 minut.
Po ustawieniu wyłącznika czasowego
pozostały czas będzie pojawiać się
na wyświetlaczu co 5 minut.
Gdy pozostaną mniej niż 2 minuty,
na wyświetlaczu na panelu górnym
zacznie migać komunikat „SLEEP”.
Sprawdzanie czasu pozostałego
do wyłączenia zestawu
Powtórz kroki od 3 do 5.
Naciśnij raz przycisk SLEEP.
Naciśnij przycisk RETURN.
Zestaw wyświetli poprzedni ekran.
Zmiana czasu pozostałego
do wyłączenia urządzenia
8
Za pomocą przycisków V/v wybierz
opcję [Dźwięk próbny] i naciśnij
przycisk
.
Naciśnij kilka razy przycisk SLEEP.
9
Za pomocą przycisków V/v
wybierz ustawienie [Wyłącz]
i naciśnij przycisk
.
Dezaktywacja przycisków
na jednostce głównej
Uwaga
• Sygnały dźwięku próbnego nie są
przekazywane do gniazda HDMI (OUT).
• Jeśli w opcji [Głośnik centralny] wybrane
jest ustawienie [Wyłącz], głośnik centralny
nie będzie emitować dźwięku próbnego.
(blokada rodzicielska)
Można dezaktywować przyciski
na jednostce głównej (z wyjątkiem "/1),
aby zapobiec jej nieprawidłowej
obsłudze, np. przez dziecko.
55PL
Inne funkcje
[Wyłącz]: głośniki nie emitują dźwięku
próbnego.
[Włącz]: dźwięk próbny jest emitowany
kolejno z każdego głośnika w trakcie
regulacji poziomu. Po wybraniu jednego
z elementów menu [Nastawienia
głośników] dźwięk próbny jest
emitowany kolejno z poszczególnych
głośników.
Wyreguluj poziom dźwięku zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
Wskazówki
Do regulacji głośności wszystkich
głośników naraz służą przyciski 2 +/–.
Dotknij przycisku x na jednostce
głównej i przytrzymaj go przez co
najmniej 5 sekund.
Na wyświetlaczu na górnym panelu
pojawi się komunikat „LOCKED”.
Funkcja blokady rodzicielskiej jest
włączona, a przyciski na jednostce
głównej są zablokowane. (Można
obsługiwać zestaw za pomocą pilota.)
Aby anulować blokadę, naciśnij
przycisk x i przytrzymaj go przez co
najmniej 5 sekund, aż na wyświetlaczu
na panelu górnym pojawi się komunikat
„UNLOCK”.
Regulacja jasności
Można zmieniać jasność następujących
elementów:
– podświetlenie głośników (dotyczy
tylko modeli BDV-N9200WL
i BDV-N7200WL),
– wyświetlacz na panelu górnym,
– wskaźnik przycisków wrażliwych
na dotyk,
– wskaźnik LED na panelu górnym.
Naciśnij przycisk DIMMER.
Każde naciśnięcie tego przycisku
powoduje zmianę jasności wybranego
elementu.
Regulacja jasności jest 3-stopniowa*.
* W przypadku wyświetlacza na panelu
górnym poziom jasności w ustawieniach
[Ściemniacz : 1], [Ściemniacz : 2]
i [Ściemniacz : 3] jest identyczny.
Oglądanie wizualizacji
na ekranie telewizora
Można włączać wizualizację, która
odwzorowuje charakter sygnału
dźwiękowego z odtwarzanych źródeł
pod postacią kolorowych kształtów
i grafik. Efekty te można wysyłać
strumieniowo podczas odtwarzania
muzyki (dotyczy tylko funkcji „BD/DVD”,
„USB”, „FM”, „TV”, „BT” i „AUDIO”) oraz
wbudowanej prezentacji dźwiękowej.
Naciskaj przycisk VISUALIZER.
(Dotyczy tylko modeli BDV-N9200W,
BDV-N7200W i BDV-N5200W).
Naciskaj przycisk COLOUR PATTERN.
(Dotyczy tylko modeli BDV-N9200WL
i BDV-N7200WL).
Wizualizacja pojawia się na ekranie
telewizora i jest zsynchronizowana
z tempem muzyki. Po każdym
naciśnięciu tego przycisku efekt
kolorystyczny zmienia się cyklicznie
w następujący sposób:
[RAINBOW] t [PASSION] t
[OCEAN] t [FOREST] t [Wyłącz]
Uwaga
Efekt wizualizacji może stracić płynność
wyświetlania, jeśli odtwarzany materiał
dźwiękowy będzie miał dużą przepływność
(powyżej 15 Mb/s).
Wskazówki
Wskazówki
Jasność podświetlenia głośników można
zmieniać, nawet gdy jednostka główna jest
wyłączona. Należy tylko uprzednio włączyć
w niej to podświetlenie (str. 57).
56PL
• Aby zapobiec wyświetlaniu na ekranie
telewizora komunikatów nakładających
się na wizualizację, należy w sekcji
[Nastawienia systemu] w opcji
[Automatyczne wyświetlenie] wybrać
ustawienie [Wyłącz] (str. 69).
• Efekt wizualizacji można też wybrać
za pośrednictwem menu opcji.
Korzystanie z
podświetlenia głośników
(Dotyczy tylko modeli
BDV-N9200WL i BDV-N7200WL).
„REAR IMMERSIVE OFF”
[Kolor dynamiczny (wył. z tyłu)]
Podświetlenie głośników surround
jest wyłączone. Wzorzec podświetlenia
przednich głośników jest taki sam jak
w przypadku ustawienia [Kolor dynamiczny].
„REAR AMBIENT OFF”
[Kolor statyczny (wył. z tyłu)]
Podświetlenie głośników surround
jest wyłączone. Wzorzec podświetlenia
przednich głośników jest taki sam jak
w przypadku ustawienia [Kolor statyczny].
„OFF”
[Wyłącz]
Podświetlenie wszystkich głośników jest
wyłączone.
Uwaga
Diody LED podświetlenia świecą bardzo
jasno, więc należy unikać patrzenia prosto
na nie. Jeśli podświetlenie głośników jest
zbyt jaskrawe, można zmniejszyć jego
jasność lub całkowicie je wyłączyć (str. 56).
Gdy jednostka główna jest wyłączona
Można włączać i wyłączać podświetlenie
przednich głośników za pomocą
przycisku SPEAKER ILLUMINATION.
Podświetlenie ma kolor niebieski.
Wskazówki
Zaleca się korzystanie z podświetlenia
głośników w następujących warunkach:
– Głośniki powinny być umieszczone
w odległości około 0,5 metra od ściany.
– Efekt podświetlenia jest atrakcyjniejszy,
jeśli głośniki znajdują się przy ścianie
o jasnym kolorze.
Naciskaj przycisk SPEAKER
ILLUMINATION.
„IMMERSIVE”
[Kolor dynamiczny]
Podczas odtwarzania sygnału wideo kolor
podświetlenia zmienia się w zależności
od kolorów na ekranie telewizora.
W trakcie odtwarzania muzyki lub
wyświetlania zdjęć (z towarzyszącym
podkładem dźwiękowym z plików MP3) kolor
podświetlenia zmienia się w zależności
od koloru wizualizacji (str. 56) odpowiednio
do tempa utworów.
Przy wyświetlaniu zdjęć (bez podkładu
dźwiękowego z plików MP3) podświetlenie
ma kolor niebieski.
Oszczędzanie energii
w trybie gotowości
Sprawdź, czy zostały wprowadzone
następujące ustawienia:
– w sekcji [Ustawienia HDMI] w opcji
[Sterowanie przez HDMI] wybrane
jest ustawienie [Wyłącz] (str. 68),
– w opcji [Tryb szybkiego startu]
wybrane jest ustawienie [Wyłącz]
(str. 69),
– w opcji [Zdalne uruchamianie]
wybrane jest ustawienie [Wyłącz]
(str. 71),
– w opcji [NFC] wybrane jest ustawienie
[Wyłącz] (str. 69).
57PL
Inne funkcje
Aby podczas odtwarzania płyt
i oglądania przekazów telewizyjnych
NAPRAWDĘ poczuć się jak na trybunach
stadionu sportowego lub na widowni sali
koncertowej, teatru bądź kina, można
włączyć podświetlenie głośników.
Można wybrać wzorzec podświetlenia
głośników przednich i surround
odpowiedni do swoich oczekiwań.
„AMBIENT”
[Kolor statyczny]
Podświetlenie ma kolor niebieski.
Przeglądanie stron
internetowych
1
2
3
4
Przygotowanie do przeglądania
Internetu.
Podłącz zestaw do sieci (str. 27).
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora pojawi się
menu główne.
Za pomocą przycisków B/b
wybierz opcję
[Sieć].
Aby zamknąć przeglądarkę
internetową
Naciśnij przycisk HOME.
Ekran przeglądarki
internetowej
W celu sprawdzenia informacji o stronie
WWW można nacisnąć przycisk
DISPLAY. Wyświetlane informacje
różnią się w zależności od typu witryny
lub stanu strony.
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Przeglądarka
internetowa] i naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Przeglądarka internetowa].
Uwaga
Niektóre strony mogą wyświetlać się
nieprawidłowo lub nie działać.
A Tytuł strony
Aby wprowadzić adres URL
C Kursor
Do poruszania się służą przyciski
B/V/v/b. Umieść kursor na łączu,
które chcesz otworzyć, i naciśnij
przycisk . Wyświetlona zostanie
odpowiednia witryna.
W menu opcji wybierz pozycję
[Adres URL].
Wprowadź adres URL przy użyciu
klawiatury programowej, a następnie
wybierz pozycję [Zatwierdź].
Ustawianie domyślnej strony
startowej
Podczas wyświetlania danej strony
wybierz z menu opcję [Ustaw stronę
główną].
Powrót do poprzedniej strony
W menu opcji wybierz pozycję
[Poprzednia strona].
Jeśli po wybraniu opcji [Poprzednia
strona] strona się nie pojawi, wybierz
w menu opcji pozycję [Lista okien]
i stronę z listy, do której chcesz
powrócić.
58PL
B Adres strony
D Ikona SSL
Wyświetlana, gdy adres URL,
do którego prowadzi dane łącze,
jest zabezpieczony.
E Wskaźnik mocy sygnału
Wyświetlany, gdy zestaw
jest podłączony do sieci
bezprzewodowej.
F Pasek postępu/ikona ładowania
Wyświetlane, gdy trwa wczytywanie
strony lub w trakcie pobierania bądź
przesyłania pliku.
G Pole wpisywania tekstu
Naciśnij przycisk i z menu
opcji wybierz polecenie [Wejście].
Zostanie wyświetlona klawiatura
ekranowa.
H Pasek przewijania
Korzystaj z przycisków B/V/v/b,
aby przesunąć wyświetlanie strony
w lewo, w górę, w dół lub w prawo.
Dostępne opcje
[Konfigur. przegląd.]
Wyświetla ustawienia przeglądarki
internetowej.
• [Zoom]: zwiększenie lub zmniejszenie
rozmiaru wyświetlanej zawartości.
• [Konfigur. JavaScript]: włączenie lub
wyłączenie obsługi języka JavaScript.
• [Konfigur. ciasteczek]: włączenie lub
wyłączenie przyjmowania plików cookie.
• [Wyśw. alarmu SSL]: włączenie lub
wyłączenie obsługi protokołu SSL.
[Lista okien]
Wyświetla listę wszystkich ostatnio
otwartych stron WWW.
Umożliwia powrót do poprzednio
wyświetlanej strony WWW przez wybór okna.
[Lista zakładek]
Wyświetlenie listy zakładek.
[Adres URL]
Wprowadzenie adresu URL przy
wyświetlonej klawiaturze ekranowej.
[Poprzednia strona]
Powoduje przejście do poprzedniej
wyświetlanej strony.
[Następna strona]
Powoduje przejście do następnej strony.
[Anuluj ładowanie]
Zatrzymuje ładowanie strony.
[Załaduj ponownie]
Ładuje ponownie tę samą stronę.
[Ustaw stronę główną]
Ustawia obecnie wyświetlaną stronę WWW
jako domyślną stronę startową.
[Otw. w nowym oknie]
Otwarcie łącza w nowym oknie.
[Kodowanie znaków]
Ustawia system kodowania znaków.
[Wyświetl certyfikat]
Wyświetlanie certyfikatu serwera
(na stronach obsługujących protokół SSL).
[Wejście]
Wyświetla klawiaturę ekranową
i umożliwia wprowadzenie znaków
podczas przeglądania witryny.
Inne funkcje
Różne ustawienia i funkcje są dostępne
po naciśnięciu przycisku OPTIONS.
Dostępne elementy różnią się
w zależności od sytuacji.
[Dodaj do zakładek]
Dodaje obecnie wyświetlaną stronę WWW
do listy zakładek.
[Przerwa]
Przesuwa kursor do następnego wiersza
w polu wejściowym tekstu.
[Usuń]
Podczas wprowadzania tekstu usuwa jeden
znak po lewej stronie kursora.
Dalsze ustawienia
transmisji
bezprzewodowej
Szczegółowe ustawienia połączenia
bezprzewodowego można wprowadzać,
korzystając z opcji [Podłączenie dźwięku
bezprzewodowego].
1
2
3
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora pojawi się
menu główne.
Za pomocą przycisków B/b
wybierz opcję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Nastawienia
systemu] i naciśnij przycisk
.
59PL
4
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Podłączenie
dźwięku bezprzewodowego]
i naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Podłączenie dźwięku
bezprzewodowego].
• [Secure Link] (str. 60)
• [Pasmo cz. radiowej]* (str. 60)
• [Kanał cz. radiowej] (str. 61)
* Ta funkcja może być niedostępna
w niektórych krajach/regionach.
Uaktywnianie połączenia
bezprzewodowego między
określonymi urządzeniami
[Secure Link]
Istnieje możliwość nawiązania łączności
bezprzewodowej między jednostką
główną a wzmacniaczem surround
przy użyciu funkcji Secure Link.
Pomaga ona zapobiegać zakłóceniom,
gdy w domu lub w pobliskich
pomieszczeniach działa wiele
urządzeń bezprzewodowych.
1
2
3
4
W sekcji [Nastawienia systemu]
wybierz opcję [Podłączenie
dźwięku bezprzewodowego]
(str. 59).
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Secure Link]
i naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków V/v
wybierz ustawienie [Włącz]
i naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk SECURE LINK
z tyłu wzmacniacza surround.
W ciągu kilku minut przejdź
do następnego kroku.
60PL
5
6
Za pomocą przycisków B/b
wybierz opcję [Zacznij] i naciśnij
przycisk
.
Aby wrócić do poprzedniego
ekranu, wybierz opcję [Anuluj].
Po wyświetleniu komunikatu
[Ustawianie Secure Link zostało
zakończone.] naciśnij przycisk
.
Wzmacniacz surround został
połączony z jednostką główną,
a wskaźnik LINK/STANDBY świeci
na pomarańczowo.
Jeśli pojawi się informacja [Nie
można ustawić Secure Link.],
postępuj zgodnie z komunikatami
wyświetlanymi na ekranie.
Anulowanie funkcji Secure Link
Jednostka główna
W kroku 3 powyższej procedury wybierz
ustawienie [Wyłącz].
Wzmacniacz surround
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SECURE
LINK z tyłu wzmacniacza surround,
aż wskaźnik LINK/STANDBY zacznie
świecić lub migać na zielono.
Wybieranie pasma
częstotliwości
[Pasmo cz. radiowej]
(Dotyczy tylko modeli oferowanych
w Afryce, Europie, Indiach, Oceanii,
Rosji, Tajlandii i na Bliskim
Wschodzie)
Istnieje możliwość wyboru pasma
częstotliwości opcji [Kanał cz. radiowej].
Uwaga
Ta funkcja może być niedostępna
w niektórych krajach/regionach.
1
2
3
W sekcji [Nastawienia systemu]
wybierz opcję [Podłączenie
dźwięku bezprzewodowego]
(str. 59).
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Pasmo cz.
radiowej] i naciśnij przycisk
.
Wskazówki
Zalecany jest wybór ustawienia [Auto]
w opcji [Pasmo cz. radiowej].
3
Za pomocą przycisków V/v
wybierz opcję [Kanał cz. radiowej]
i naciśnij przycisk
.
Wybierz odpowiednie ustawienie
za pomocą przycisków V/v
i naciśnij przycisk
.
• [Auto]: wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach.
Zestaw automatycznie wybierze
optymalny kanał transmisji.
• [1], [2], [3]: zestaw przesyła dźwięk
przez ustalony kanał transmisyjny.
Wybierz kanał o lepszej jakości
transmisji.
Uwaga
• Jakość sygnału można polepszyć,
zmieniając kanał transmisyjny
(częstotliwość) innych połączeń
bezprzewodowych. Szczegółowe
informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcjach obsługi innych
urządzeń bezprzewodowych.
• Tej funkcji nie można wybrać, jeśli
w opcji [Pasmo cz. radiowej] wybrane
jest ustawienie [Auto] (str. 60).
Jeśli transmisja
bezprzewodowa
jest niestabilna
[Kanał cz. radiowej]
W przypadku korzystania z wielu
połączeń bezprzewodowych,
np. bezprzewodowej sieci LAN,
sygnał bezprzewodowy może stracić
stabilność. W takiej sytuacji jakość
transmisji można poprawić, zmieniając
ustawienie opcji [Kanał cz. radiowej]
w opisany poniżej sposób.
1
W sekcji [Nastawienia systemu]
wybierz opcję [Podłączenie
dźwięku bezprzewodowego]
(str. 59).
61PL
Inne funkcje
Za pomocą przycisków V/v
wybierz odpowiednie ustawienie
i naciśnij przycisk
.
• [Auto]: wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach.
Zestaw automatycznie wybierze
najsilniejsze pasmo częstotliwości
transmisji.
• [5,2 GHz], [5,8 GHz]: zestaw
będzie przesyłać dźwięk
za pośrednictwem wybranego
pasma częstotliwości.
2
Ikona
Ustawienia i regulacje
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
Można regulować różne elementy,
takie jak obraz i dźwięk.
Ustawienia domyślne są podkreślone.
Uwaga
Ustawienia odtwarzania zapisane
na płycie mają priorytet nad ustawieniami
konfiguracji ekranu. Dlatego też niektóre
funkcje mogą być niedostępne.
1
2
3
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora wyświetlone
zostanie menu główne.
Za pomocą przycisków B/b
wybierz opcję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków V/v
wybierz ikonę kategorii ustawień
i naciśnij przycisk .
Ikona
Wyjaśnienie
[Aktualizacja
oprogramowania] (str. 63)
Aktualizacja
oprogramowania zestawu.
[Nastawienia wideo]
(str. 63)
Dostosowanie ustawień
ekranu w zależności
od rodzaju telewizora.
[Nastawienia audio]
(str. 65)
Dostosowanie ustawień
audio do danego rodzaju
gniazd połączeniowych.
[Nastawienia oglądania
płyt BD/DVD] (str. 67)
Określenie szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt
BD/DVD.
62PL
Wyjaśnienie
[Nastawienia kontroli
rodziców] (str. 67)
Określenie szczegółowych
ustawień funkcji Kontrola
Rodziców.
[Nastawienia muzyczne]
(str. 68)
Określenie szczegółowych
ustawień odtwarzania
płyt Super Audio CD.
[Nastawienia systemu]
(str. 68)
Wprowadzanie ustawień
związanych z zestawem.
[Ustawienia wejścia
zewnętrznego] (str. 70)
Określenie ustawień
pomijania wejścia
dla każdego wejścia
zewnętrznego.
[Nastawienia sieciowe]
(str. 70)
Wprowadzanie
szczegółowych ustawień
dotyczących Internetu i sieci.
[Łatwe ustawienia
sieciowe] (str. 71)
Włączenie funkcji [Łatwe
ustawienia sieciowe]
służącej do wprowadzania
ustawień sieciowych.
[Resetowanie] (str. 71)
Przywrócenie ustawień
fabrycznych zestawu.
[Aktualizacja
oprogramowania]
Dzięki aktualizowaniu
oprogramowania na bieżąco można
korzystać z najnowszych funkcji.
Uwaga
Informacje na temat funkcji aktualizacji
można znaleźć w następującej witrynie:
Klienci w Europie i Rosji:
http://support.sony-europe.com/
Klienci w innych krajach/regionach:
http://www.sony-asia.com/section/
support
x [Aktualizacja przez Internet]
Służy do aktualizacji oprogramowania
zestawu za pośrednictwem dostępnej
sieci. Upewnij się, że sieć ma połączenie
z Internetem. Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć
w podrozdziale „Krok 3: przygotowanie
połączenia sieciowego” (str. 27).
x [Aktualizacja z pamięci USB]
Służy do aktualizacji oprogramowania
przy zastosowaniu pamięci USB.
Upewnij się, że folder aktualizacji
oprogramowania nosi prawidłową
nazwę („UPDATE”).
x [Nast. wyjścia 3D]
[Auto]: wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach.
[Wyłącz]: wybierz to ustawienie, aby
wszystkie materiały wyświetlać w 2D.
Uwaga
Obraz 3D z gniazda HDMI (IN 1) lub
HDMI (IN 2) jest wyświetlany niezależnie
od tego ustawienia.
x [Nast. rozmiaru ekranu TV dla 3D]
Służy do ustawienia rozmiaru ekranu
telewizora obsługującego funkcję 3D.
Uwaga
To ustawienie nie działa w przypadku
obrazu 3D z gniazda HDMI (IN 1) lub
HDMI (IN 2).
x [Rodzaj TV]
[16:9]: ustawienie to należy wybrać
przy podłączaniu do panoramicznego
telewizora lub telewizora
obsługującego tryb panoramiczny.
[4:3]: ustawienie to należy wybrać
w przypadku telewizora o proporcjach
4:3 bez funkcji trybu panoramicznego.
x [Format ekranu]
[Pełny]: ustawienie to należy wybrać
w przypadku telewizora z funkcją
trybu panoramicznego. Powoduje
wyświetlenie obrazu 4:3 z użyciem
proporcji 16:9 nawet na telewizorze
panoramicznym.
[Normalnie]: zmienia rozmiar obrazu
w celu dopasowania do ekranu
z zachowaniem oryginalnych
proporcji ekranu.
63PL
Ustawienia i regulacje
Podczas aktualizacji oprogramowania
na wyświetlaczu na panelu górnym
widoczny jest komunikat „UPDATE”.
Po zakończeniu aktualizacji jednostka
główna wyłączy się automatycznie.
Podczas trwania aktualizacji nie
wolno włączać bądź wyłączać
jednostki głównej ani też korzystać
z niej lub z telewizora. Należy
zaczekać na zakończenie aktualizacji
oprogramowania.
[Nastawienia wideo]
x [Format obrazu DVD]
[Letter Box]: wyświetlanie obrazu
panoramicznego z czarnymi pasami
na górze i na dole.
[Pan & Scan:]: wyświetlanie obrazu
o pełnej wysokości na całym ekranie
z obciętymi krawędziami.
x [Tryb konwersji kinowej]
[Auto]: wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach. Jednostka
główna automatycznie wykrywa,
czy oglądany jest materiał wideo,
czy kinowy, oraz włącza odpowiednią
metodę konwersji.
[Wideo]: zawsze wybierana jest metoda
konwersji odpowiednia dla materiału
wideo, niezależnie od typu materiału.
x [Rozdzielczość wyjścia wideo]
[Auto]: wyjścia sygnału wideo zgodnie
z rozdzielczością sprzętu telewizyjnego
lub podłączonego sprzętu.
[Oryginalna rozdzielczość]: wyjścia
sygnału wideo zgodnie z rozdzielczością
zapisaną na płycie. (Jeżeli rozdzielczość
jest niższa niż SD, nastąpi przeskalowanie
do rozdzielczości SD).
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: wyjścia sygnału
wideo zgodnie z wybranym
ustawieniem rozdzielczości.
* Jeśli na płycie jest system NTSC,
rozdzielczość sygnałów wideo może być
konwertowana jedynie na [480i] i [480p].
64PL
x [Wyjście BD-ROM 24p]
[Auto]: wyjścia 24p sygnałów wideo
tylko po podłączeniu telewizora
zgodnego z sygnałami wideo 1080/24p
przez złącze HDMI i gdy [Rozdzielczość
wyjścia wideo] jest ustawiona
na [Auto] lub [1080p].
[Włącz]: należy wybrać tę opcję,
jeśli telewizor jest zgodny z sygnałami
wideo 1080/24p.
[Wyłącz]: należy wybrać tę opcję, jeśli
telewizor jest niezgodny z sygnałami
wideo 1080/24p.
x [Wyjście DVD-ROM 24p]
[Auto]: wyjścia 24p sygnałów wideo
tylko po podłączeniu telewizora
zgodnego z sygnałami wideo 1080/24p
przez złącze HDMI i gdy [Rozdzielczość
wyjścia wideo] jest ustawiona
na [Auto] lub [1080p].
[Wyłącz]: należy wybrać tę opcję, jeśli
telewizor jest niezgodny z sygnałami
wideo 1080/24p.
x [Wyjście 4K]
[Auto1]: jeśli zestaw jest podłączony
do urządzenia marki Sony zgodnego
z formatem obrazu 4K, ustawienie
to powoduje przesyłanie sygnału
wideo 2K (1920 × 1080) podczas
odtwarzania filmu oraz przesyłanie
sygnału wideo 4K w przypadku
wyświetlania zdjęć.
Jeśli zestaw jest podłączony
do urządzenia innej firmy niż Sony
zgodnego z formatem obrazu 4K,
ustawienie to powoduje przesyłanie
sygnału wideo 4K podczas odtwarzania
materiału wideo 24p.
To ustawienie nie działa w przypadku
odtwarzania materiału wideo 3D.
[Auto2]: jeśli zestaw jest podłączony
do urządzenia zgodnego z formatem
obrazu 4K/24p i wprowadzone są
odpowiednie parametry opcji [Wyjście
BD-ROM 24p] i [Wyjście DVD-ROM 24p],
ustawienie to powoduje automatyczne
przesyłanie sygnału wideo 4K/24p
podczas odtwarzania materiału wideo
oraz w przypadku wyświetlania zdjęć 2D.
[Wyłącz]: wyłączenie funkcji.
Uwaga
Jeśli po wybraniu ustawienia [Auto1]
urządzenie firmy Sony nie zostanie
wykryte, zestaw będzie działać identycznie
jak po wybraniu ustawienia [Auto2].
x [Wyjście HDMI w Deep Colour]
[Auto]: wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach.
[16 bitów], [12 bitów], [10 bitów]:
emitowanie 16-, 12- lub 10-bitowego
sygnału wideo, jeśli podłączony
telewizor jest zgodny z funkcją
Deep Colour.
[Wyłącz]: wybierz to ustawienie,
jeśli obraz jest niestabilny lub ma
nienaturalne kolory.
x [Red. szumów IP Content Pro]
[Wideo3]/[Wideo2]/[Wideo1]/
[Film1]/[Film2]/[Film3]: dostosowanie
jakości filmu do treści internetowych.
Jest to ustawienie identyczne
z dostępnym w menu opcji przy
korzystaniu z usługi internetowej.
[Wyłącz]: wyłączenie.
x [Tryb pauzy]
[Auto]: wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach. Obraz (w tym
elementy poruszające się dynamicznie)
jest wyświetlany bez zakłóceń.
[Ramka]: obraz (w tym elementy
nieporuszające się dynamicznie) jest
wyświetlany w wysokiej rozdzielczości.
[Nastawienia audio]
x [Nastawienie BD Audio MIX]
[Włącz]: odtwarzanie dźwięku
uzyskanego poprzez zmiksowanie
dźwięku interaktywnego i dodatkowego
dźwięku jako dźwięku podstawowego
podczas wyświetlania plików BDMV.
[Wyłącz]: odtwarzanie tylko dźwięku
podstawowego.
65PL
Ustawienia i regulacje
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: automatyczne wykrywanie typu
urządzenia zewnętrznego oraz przejście
do dopasowanego ustawienia koloru.
[YCbCr (4:2:2)]: wysyłanie sygnałów
wideo YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: wysyłanie sygnałów
wideo YCbCr 4:4:4.
[RGB]: wybierz przy podłączaniu
do urządzenia z gniazdem DVI
zgodnym z HDCP.
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[Włącz]: zapewnia płynniejszą gradację
sygnału wideo dostępnego w gnieździe
HDMI (OUT).
[Wyłącz]: wybierz to ustawienie, jeśli
sygnał wideo jest zakłócony lub ma
nienaturalne kolory.
x [Audio DRC]
Służy do kompresji zakresu dynamiki
ścieżki dźwiękowej.
[Auto]: odtwarzanie zgodnie z zakresem
dynamicznym określonym przez płytę
(tylko płyty BD-ROM).
[Włącz]: zestaw odtwarza ścieżkę
dźwiękową z pierwotnym zakresem
dynamiki.
[Wyłącz]: brak kompresji zakresu
dynamiki.
x [Nastawienia tłumienia - AUDIO]
Podczas słuchania dźwięku z urządzenia
podłączonego do gniazd AUDIO IN (L/R)
mogą występować zakłócenia.
Można temu zapobiec, tłumiąc sygnał
wejściowy w jednostce głównej.
[Włącz]: tłumienie sygnału wejściowego.
Ustawienie to spowoduje zmniejszenie
poziomu głośności.
[Wyłącz]: normalny poziom sygnału
wejściowego.
x [Wyjście audio]
Istnieje możliwość wyboru metody
przesyłania sygnału dźwiękowego.
[Głośnik]: sygnał dźwięku
wielokanałowego trafia tylko
do głośników zestawu.
[Głośnik+HDMI]: sygnał dźwięku
wielokanałowego trafia do głośników
zestawu, a sygnał dźwięku 2-kanałowego
w formacie PCM jest kierowany
do gniazda HDMI (OUT).
[HDMI]: wyjście dźwięku wyłącznie
z gniazda HDMI (OUT). Format dźwięku
zależy od podłączonego urządzenia.
Uwaga
• Jeśli w opcji [Sterowanie przez HDMI]
wybrane jest ustawienie [Włącz] (str. 68),
w opcji [Wyjście audio] automatycznie
wybierane jest ustawienie
[Głośnik+HDMI] i nie można go zmienić.
66PL
• Jeśli w opcji [Wyjście audio] wybrane
jest ustawienie [Głośnik+HDMI], a w opcji
[Tryb wejścia audio HDMI1] (str. 68) —
ustawienie [TV], sygnał audio nie jest
kierowany do gniazda HDMI (OUT).
(Dotyczy tylko modeli oferowanych
w Europie)
x [Efekt dźwiękowy]
Istnieje możliwość włączania
i wyłączania efektów dźwiękowych
generowanych przez zestaw
(ustawienie SOUND FIELD (str. 32)).
W przypadku źródła dźwięku
2-kanałowego wybór opcji [Dolby Pro
Logic], [DTS Neo:6 Cinema] lub [DTS
Neo:6 Music] umożliwia włączenie
symulowania dźwięku przestrzennego.
[Pole dźwiękowe włącz.]: służy
do włączania efektu dźwięku
przestrzennego generowanego przez
dane pole dźwiękowe (str. 32, 33).
[Dolby Pro Logic]: zestaw przeprowadza
symulację umożliwiającą odsłuchiwanie
dźwięku przestrzennego z 2 kanałów
za pomocą wszystkich głośników
w konfiguracji 5.1-kanałowej
(dekodowanie Dolby Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
zestaw przeprowadza symulację
umożliwiającą odsłuchiwanie dźwięku
wielokanałowego z 2 kanałów.
(Dekodowanie dźwięku w trybie
DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6 Music).
[Stereo 2-kanałowe]: system odtwarza
dźwięk wyłącznie z przodu z lewych/
prawych głośników oraz subwoofera.
Wielokanałowe formaty dźwięku
przestrzennego są zamieniane
na 2-kanałowe.
[Wyłącz]: efekty dźwiękowe zostają
wyłączone. Można usłyszeć taki dźwięk,
jaki został zarejestrowany.
x [Nastawienia głośników]
Aby uzyskać optymalny dźwięk
przestrzenny, należy ustawić głośniki.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale
„Ustawianie głośników” (str. 53).
[Nastawienia
oglądania płyt BD/DVD]
x [Język menu płyt BD/DVD]
Umożliwia wybór domyślnego języka
menu płyt BD-ROM i DVD ROM.
Po wybraniu opcji [Wybierz kod języka]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka podany
w podrozdziale „Lista kodów języków”
(str. 89).
x [Język audio]
Umożliwia wybranie domyślnego języka
ścieżki dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [Oryginalny] zostanie
włączony język ustawiony jako pierwszy
na płycie.
Po wybraniu opcji [Wybierz kod języka]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka podany
w podrozdziale „Lista kodów języków”
(str. 89).
x [Warstwa odtw. płyty hybryd. BD]
[BD]: odtwarzanie warstwy BD.
[DVD/CD]: odtwarzanie warstwy DVD
lub CD.
x [Połączenie Internetowe BD]
[Pozwól]: wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach.
[Nie pozwól]: uniemożliwia nawiązanie
połączenia internetowego.
[Nastawienia
kontroli rodziców]
x [Hasło]
Służy do ustawiania hasła
funkcji Kontrola Rodziców. Hasło
umożliwia wprowadzenie ograniczeń
w odtwarzaniu płyt BD-ROM,
DVD VIDEO lub internetowych filmów
wideo. W razie potrzeby można
określić różne poziomy ograniczeń
do płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
x [Kod regionalny Kontroli Rodziców]
Odtwarzanie niektórych płyt
BD-ROM lub DVD VIDEO może być
ograniczone w zależności od regionu
geograficznego. Umożliwia to
blokowanie scen lub zastępowanie
ich innymi scenami. Postępuj według
instrukcji wyświetlanych na ekranie
i wprowadź czterocyfrowe hasło.
67PL
Ustawienia i regulacje
x [Automatyczna kalibracja]
(Dotyczy tylko modeli BDV-N9200W,
BDV-N9200WL, BDV-N7200W
i BDV-N7200WL)
Umożliwia automatyczną kalibrację
odpowiednich ustawień. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć
w podrozdziale „Automatyczna
kalibracja odpowiednich ustawień
głośników” (str. 52).
x [Język napisów]
Umożliwia wybranie domyślnego języka
napisów dialogowych dla płyt BD-ROM
i DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [Wybierz kod języka]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka podany
w podrozdziale „Lista kodów języków”
(str. 89).
x [Płyty BD - Kontrola Rodziców]/
[DVD Kontrola Rodziców]/[Internet.
wideo - kontrola rodz.]
Ustawienie Kontrola Rodziców
umożliwia blokowanie scen lub
zastępowanie ich innymi scenami.
Postępuj według instrukcji
wyświetlanych na ekranie
i wprowadź czterocyfrowe hasło.
x [Internet. wideo bez klasyfikacji]
[Pozwól]: umożliwia odtwarzanie
internetowych filmów wideo
bez klasyfikacji.
[Zablokuj]: blokuje odtwarzanie
internetowych filmów wideo
bez klasyfikacji.
[Nastawienia
muzyczne]
x [Warstwa odtw. Super Audio CD]
[Super Audio CD]: odtwarzanie warstwy
Super Audio CD.
[CD]: odtwarzanie warstwy CD.
x [Kanały odtw. Super Audio CD]
[DSD 2ch]: odtwarzanie obszaru
2-kanałowego.
[DSD Multi]: odtwarzanie obszaru
wielokanałowego.
[Nastawienia
systemu]
x [Język menu ekranowego]
Można wybrać odpowiedni język menu
ekranowego zestawu.
68PL
x [Podłączenie dźwięku
bezprzewodowego]
Można wprowadzać
szczegółowe ustawienia połączenia
bezprzewodowego. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć
w podrozdziale „Dalsze ustawienia
transmisji bezprzewodowej” (str. 59).
Można także sprawdzać stan transmisji
bezprzewodowej. Gdy jest aktywna,
na prawo od komunikatu [Status]
pojawi się komunikat [OK].
x [Ustawienia HDMI]
[Sterowanie przez HDMI]
[Włącz]: włączenie funkcji [Sterowanie
przez HDMI]. Umożliwia ona sterowanie
urządzeniem połączonym za pomocą
przewodu HDMI.
[Wyłącz]: wyłączenie.
[Audio Return Channel]
Funkcja jest dostępna po podłączeniu
systemu do gniazda HDMI IN telewizora,
które jest zgodne z funkcją Audio Return
Channel, gdy [Sterowanie przez HDMI]
jest ustawione na [Włącz].
[Auto]: zestaw automatycznie odbiera
cyfrowy sygnał audio z telewizora
za pomocą przewodu HDMI.
[Wyłącz]: wyłączenie.
[Tryb wejścia audio HDMI1] (dotyczy
tylko modeli oferowanych w Europie).
Umożliwia wybór wejścia audio
w urządzeniu podłączonym
do gniazda HDMI (IN 1).
[HDMI1]: dźwięk z urządzenia
podłączonego do gniazda HDMI (IN 1)
jest pobierany z gniazda HDMI (IN 1).
[TV]: dźwięk z urządzenia podłączonego
do gniazda HDMI (IN 1) jest pobierany
z gniazda TV (DIGITAL IN OPTICAL).
x [NFC]
[Włącz]: włączenie funkcji NFC
w celu korzystania za pomocą
zestawu z możliwości odtwarzania
muzyki i powielania zawartości ekranu
jednym przyciskiem (str. 40).
[Wyłącz]: wyłączenie.
x [Tryb szybkiego startu]
[Włącz]: skraca czas uruchamiania
w trybie gotowości. Zestaw umożliwia
rozpoczęcie pracy krótko po jego
włączeniu.
[Wyłącz]: ustawienie domyślne.
x [Automatyczny tryb gotowości]
[Włącz]: włączenie funkcji
[Automatyczny tryb gotowości].
Jeśli nikt nie korzysta z zestawu
przez około 20 minut, automatycznie
przechodzi on w tryb gotowości.
[Wyłącz]: wyłączenie.
x [Automatyczne wyświetlenie]
[Włącz]: automatyczne wyświetlanie
informacji na ekranie podczas zmiany
wyświetlanych tytułów, trybów obrazu,
sygnałów audio itp.
[Wyłącz]: wyświetla informacje wyłącznie
po naciśnięciu przycisku DISPLAY.
x [Nastawienia Gracenote]
[Auto]: automatyczne pobieranie
informacji o płycie po rozpoczęciu
lub zatrzymaniu odtwarzania. W celu
pobrania danych zestaw musi być
połączony z siecią.
[Ręczna]: pobieranie informacji o płycie
po wybraniu opcji [Wyszukiwanie
wideo] lub [Wyszukiwanie muzyki].
x [Nazwa urządzenia]
Można zmienić nazwę zestawu na taką,
która będzie łatwiej rozpoznawalna
podczas korzystania z funkcji „BT”
lub „SCR M”. Nazwa ta jest również
używana w innych zastosowaniach
sieciowych, np. DLNA czy TV SideView.
Należy postępować zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami
i wprowadzić nazwę za pomocą
klawiatury ekranowej.
x [Informacje o systemie]
Umożliwia wyświetlanie informacji
o wersji oprogramowania i adresie MAC
zestawu.
x [Informacje dotyczące licencji
oprogramowania]
Umożliwia wyświetlanie informacji
o licencji na oprogramowanie.
x [Wygaszacz ekranu]
[Włącz]: włączenie funkcji wygaszacza
ekranu.
[Wyłącz]: wyłączenie.
69PL
Ustawienia i regulacje
x [Tryb oszczędzania energii]
[Włącz]: zmniejszenie poboru mocy
przy niskim poziomie głośności.
[Wyłącz]: stan normalny. Zestaw może
emitować głośny dźwięk.
x [Informacja o aktualizacji oprogr.]
[Włącz]: włączenie w odtwarzaczu
powiadamiania o najnowszej wersji
oprogramowania (str. 63).
[Wyłącz]: wyłączenie.
[Ustawienia wejścia
zewnętrznego]
[Nastawienia
sieciowe]
x [Ustawienie pomijania wejścia]
Ustawienie pomijania to wygodna opcja,
która umożliwia pomijanie nieużywanych
wejść podczas wybierania funkcji
za pomocą przycisku FUNCTION.
x [Nastawienia dla Internetu]
Wcześniej połącz zestaw z siecią.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale „Krok 3:
przygotowanie połączenia sieciowego”
(str. 27).
[Nie pomijaj]: zestaw nie pomija
wybranej funkcji.
[Pomiń]: zestaw pomija wybraną funkcję.
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Umożliwia włączanie i wyłączanie
dźwięku AAC.
[Włącz]: dźwięk w formacie AAC, jeśli
urządzenie BLUETOOTH go obsługuje.
[Wyłącz]: dźwięk w formacie SBC.
Uwaga
Jeśli opcja dźwięku w formacie AAC
jest włączona, można cieszyć się wysoką
jakością brzmienia. Jeśli urządzenie nie
odtwarza dźwięku w formacie AAC,
należy wybrać ustawienie [Wyłącz].
x [Ustawienie zasilania Bluetooth]
[Włącz]: zasilanie BLUETOOTH
jest włączone. W takim przypadku
sparowane urządzenie BLUETOOTH
może zawsze nawiązać połączenie
z jednostką główną.
[Wyłącz]: zasilanie BLUETOOTH jest
włączane tylko po wybraniu funkcji „BT”.
[Konfiguracja przewodowa]: tę opcję
należy wybrać po podłączeniu routera
szerokopasmowego za pomocą
przewodu sieci LAN. Po wybraniu tego
ustawienia następuje automatyczne
wyłączenie wbudowanego modułu
bezprzewodowej sieci LAN.
[Konfiguracja bezprzew. (wbud.)]:
to ustawienie należy wybrać, gdy
do łączenia z siecią bezprzewodową
służy wbudowany w zestaw moduł
bezprzewodowej sieci LAN.
Wskazówki
Więcej informacji można znaleźć
na następującej stronie internetowej
w części zawierającej często zadawane
pytania:
Klienci w Europie i Rosji:
http://support.sony-europe.com/
Klienci w innych krajach/regionach:
http://www.sony-asia.com/section/
support
x [Status połączenia sieci]
Wyświetla bieżący stan połączenia sieci.
Uwaga
W przypadku niektórych aplikacji
nawiązanie połączenia bezpośrednio
z poziomu urządzenia BLUETOOTH
może się nie udać, nawet jeśli w opcji
[Ustawienie zasilania Bluetooth] wybrano
ustawienie [Włącz]. W takiej sytuacji należy
nacisnąć przycisk BLUETOOTH.
70PL
x [Diagnostyka łączności sieciowej]
Diagnostykę sieci można przeprowadzić
w celu sprawdzenia, czy połączenie
z siecią zostało nawiązane prawidłowo.
x [Ustawienia serwera połączenia]
Określa, czy będzie wyświetlany
komunikat o podłączeniu serwera DLNA.
[Resetowanie]
x [Autom. przydzielenie dostępu
do renderera]
[Włącz]: umożliwia automatyczny
dostęp z poziomu nowo wykrytego
kontrolera DLNA.
[Wyłącz]: wyłączenie.
x [Zresetuj do nastawień
fabrycznych]
Ustawienia zestawu można przywrócić
do domyślnych wartości fabrycznych,
wybierając grupę ustawień. Zostaną
zresetowane wszystkie ustawienia
w danej grupie.
x [Renderer - kontrola dostępu]
Określa, czy będą akceptowane
polecenia z kontrolerów DLNA.
x [Inicjalizuj informacje osobiste]
Umożliwia usunięcie informacji
osobistych zapisanych w zestawie.
x [Zdalne uruchamianie]
[Włącz]: umożliwia włączanie zestawu
za pomocą urządzenia połączonego
przez sieć, gdy zestaw znajduje się
w trybie gotowości.
[Wyłącz]: zestawu nie można uruchomić
za pomocą urządzenia połączonego
przez sieć.
Uwaga
W przypadku wyrzucania, przekazywania
innej osobie lub odsprzedaży tego zestawu
należy ze względów bezpieczeństwa
usunąć z niego wszystkie informacje
osobiste. Należy też podejmować
odpowiednie środki ostrożności,
np. wylogować się po zakończeniu
korzystania z usługi sieciowej.
[Łatwe ustawienia
sieciowe]
Włączanie funkcji [Łatwe ustawienia
sieciowe] służącej do wprowadzania
podstawowych ustawień sieciowych.
Wykonaj instrukcje wyświetlane
na ekranie.
71PL
Ustawienia i regulacje
x [Zarejestrowane piloty zdalnego
sterowania]
Wyświetla listę zarejestrowanych
pilotów zdalnego sterowania.
Dodatkowe informacje
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• Jeśli do wnętrza obudowy dostanie
się jakikolwiek przedmiot lub ciecz,
należy odłączyć przewód zasilania
i przed dalszym użytkowaniem
zestawu zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
• Nie wolno dotykać przewodu zasilania
(przewód sieciowy) mokrymi rękami.
Może to spowodować porażenie
prądem.
Źródła zasilania
Jeśli zestaw nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy go odłączyć
od gniazdka ściennego W celu
wyłączenia kabla zasilającego należy
chwycić za wtyczkę; nigdy nie należy
ciągnąć za sam kabel.
Umiejscowienie urządzenia
• Aby zapobiec nadmiernemu
nagrzewaniu się wnętrza zestawu,
należy go ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wentylację.
• Nagrzewanie się zestawu podczas
pracy nie oznacza usterki. Jeśli
niniejszy zestaw jest użytkowany
bez przerwy, znacznie wzrasta
temperatura górnej, dolnej i bocznych
ścianek obudowy. Aby uniknąć
oparzenia, nie należy dotykać
obudowy.
• Zestawu nie można stawiać
na miękkich powierzchniach
(dywanach, kocach itd.), które mogłyby
zasłaniać otwory wentylacyjne.
72PL
• Nie należy instalować zestawu
w pobliżu źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, kanałów wentylacyjnych
lub w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie światła
słonecznego, nadmierny kurz,
wstrząsy mechaniczne czy uderzenia.
• Zestawu nie należy ustawiać w pozycji
pochyłej. Został on zaprojektowany
do pracy wyłącznie w pozycji poziomej.
• Zestaw oraz płyty należy
przechowywać z dala od urządzeń
emitujących silne pole magnetyczne,
takich jak kuchenki mikrofalowe
czy duże kolumny głośnikowe.
• Na obudowie zestawu nie należy
umieszczać ciężkich przedmiotów.
• Przed panelem przednim nie należy
kłaść przedmiotów metalowych. Może
to ograniczyć odbiór fal radiowych.
• Zestawu nie należy umieszczać
w miejscach, w których użytkowane
są urządzenia medyczne. Zestaw
może spowodować wadliwe działanie
urządzeń medycznych.
• Osoba korzystająca z rozrusznika serca
lub innego urządzenia medycznego
powinna skonsultować się ze swoim
lekarzem lub z producentem tego
urządzenia przed skorzystaniem
z bezprzewodowej funkcji LAN.
Eksploatacja
Jeśli zestaw został przeniesiony
bezpośrednio z zimnego do ciepłego
otoczenia lub ustawiony w bardzo
wilgotnym pomieszczeniu,
na soczewkach we wnętrzu jednostki
głównej może się skraplać para.
Zestaw nie będzie wówczas działał
prawidłowo. W takim wypadku należy
wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić
zestaw w stanie włączonym przez
około pół godziny, aż wilgoć wyparuje.
Regulacja głośności
Nie należy zwiększać głośności
podczas słuchania fragmentów
nagrania o bardzo niskim poziomie
sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów
dźwiękowych. W takim przypadku
podczas fragmentu o bardzo
wysokim natężeniu dźwięku może
dojść do uszkodzenia głośników.
Czyszczenie
Obudowę, panel i przyciski sterujące
można czyścić miękką ściereczką
zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie należy używać
szorstkich ścierek, proszku
czyszczącego ani środków,
takich jak alkohol lub benzyna.
Nie należy używać płyt czyszczących
lub środków do czyszczenia płyt bądź
soczewek (w tym środków w płynie
lub sprayu). Mogą one spowodować
awarię sprzętu.
Wymiana części
W przypadku naprawy zestawu
naprawiane części mogą być
zachowane w celu ponownego
wykorzystania lub recyklingu.
Kolory na ekranie telewizora
Jeśli głośniki powodują zniekształcenia
kolorów na ekranie telewizora,
należy wyłączyć telewizor, a następnie
włączyć go po 15-30 minutach. Jeśli
zniekształcenia kolorów będą się
utrzymywały, należy umieścić głośniki
dalej od telewizora.
Przenoszenie zestawu
Przed przeniesieniem zestawu należy
upewnić się, że nie została w nim płyta,
oraz odłączyć przewód zasilający
(przewód sieciowy) od gniazdka
ściennego (sieć elektryczna).
Komunikacja BLUETOOTH
• Urządzenia BLUETOOTH powinny
być używane w odległości około
10 metrów od siebie (bez przeszkód
pomiędzy nimi). Odpowiedni zasięg
komunikacyjny może być mniejszy
w następujących warunkach:
– Kiedy osoba, metalowy przedmiot,
ściana lub inna przeszkoda znajduje
się pomiędzy urządzeniami
obsługującymi połączenie
BLUETOOTH.
– Miejsca, w których działa
bezprzewodowa sieć LAN.
– W pobliżu kuchenek mikrofalowych
znajdujących się w użyciu.
– Miejsca, w których występują inne
fale elektromagnetyczne.
73PL
Dodatkowe informacje
Płyty czyszczące; środki
do czyszczenia płyt/soczewek
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: niniejszy zestaw może
przez nieograniczony czas utrzymywać
na ekranie telewizora nieruchomy
obraz wideo albo obraz menu
ekranowego. Wyświetlanie przez
dłuższy czas takiego nieruchomego
obrazu grozi nieodwracalnym
uszkodzeniem ekranu telewizora.
Na takie uszkodzenia podatne są
telewizory plazmowe i projekcyjne.
• Urządzenia BLUETOOTH
i bezprzewodowe sieci LAN
(IEEE 802.11 b/g) korzystające
z tego samego pasma częstotliwości
(2,4 GHz). Użycie urządzenia
BLUETOOTH w pobliżu urządzenia
z funkcją bezprzewodowej sieci LAN
może spowodować wystąpienie
zakłóceń elektromagnetycznych.
W efekcie może wystąpić
zmniejszenie szybkości transmisji
danych, zakłócenie sygnału lub brak
możliwości nawiązania połączenia.
W takiej sytuacji należy podjąć
następujące środki zaradcze:
– Używać niniejszej jednostki głównej
w odległości co najmniej 10 metrów
od najbliższego urządzenia
bezprzewodowej sieci LAN.
– Wyłączać zasilanie urządzeń
bezprzewodowej sieci LAN
podczas korzystania z urządzenia
BLUETOOTH w odległości
do 10 metrów od nich.
– Umieścić niniejszą jednostkę główną
i urządzenie BLUETOOTH możliwie
najbliżej siebie.
• Fale radiowe emitowane przez
niniejszą jednostkę główną mogą
zakłócać pracę niektórych urządzeń
medycznych. Z uwagi na to, że
interferencje mogą powodować
wadliwe działanie, należy zawsze
wyłączać zasilanie niniejszej jednostki
głównej i urządzenie BLUETOOTH
w następujących miejscach:
– w szpitalach, pociągach, samolotach,
na stacjach benzynowych i w innych
miejscach, gdzie mogą występować
łatwopalne gazy;
– w pobliżu drzwi automatycznych lub
alarmów przeciwpożarowych.
• Niniejsza jednostka główna obsługuje
funkcje bezpieczeństwa, które są
zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH,
aby zapewniać bezpieczne
połączenie podczas komunikacji
za pośrednictwem technologii
BLUETOOTH. Jednak zabezpieczenie
74PL
to może okazać się niewystarczające
w zależności od wybranych ustawień
i innych czynników, więc należy
zawsze zachowywać ostrożność
podczas przeprowadzania
komunikacji za pośrednictwem
technologii BLUETOOTH.
• Firma Sony nie może być pociągnięta
do odpowiedzialności za uszkodzenia
lub inne straty wynikające z wycieku
informacji podczas komunikacji
za pośrednictwem technologii
BLUETOOTH.
• Nie można zagwarantować
komunikacji BLUETOOTH ze wszystkimi
urządzeniami BLUETOOTH, które
korzystają z tego samego profilu
co niniejsza jednostka główna.
• Urządzenia BLUETOOTH połączone
z niniejszą jednostką główną muszą
być zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH określoną przez firmę
Bluetooth SIG, Inc., a świadectwem
tego faktu musi być odpowiedni
certyfikat. Jednak nawet wtedy,
gdy urządzenie jest zgodne
ze specyfikacją BLUETOOTH,
mogą wystąpić przypadki, w których
właściwości lub dane techniczne
urządzenia BLUETOOTH mogą
uniemożliwić połączenie lub
spowodować odmienność metod
sterowania, wyświetlania lub obsługi.
• W zależności od urządzenia
BLUETOOTH podłączonego
do niniejszej jednostki głównej,
środowiska komunikacyjnego lub
warunków otoczenia mogą pojawiać
się zakłócenia sygnału lub przerwy
w odtwarzaniu dźwięku.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z zestawem należy
skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Uwagi dotyczące płyt
Obchodzenie się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy
trzymać ją za krawędź. Nie należy
dotykać powierzchni płyty.
• Na płytę nie należy naklejać papieru
ani taśmy.
Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko
standardowych płyt okrągłych. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym
kształcie (np. w kształcie karty, serca lub
gwiazdy) może spowodować usterkę
urządzenia.
Nie należy używać ogólnie dostępnych
płyt z dołączonymi akcesoriami, takimi
jak etykiety lub pierścienie.
Rozwiązywanie
problemów
Czyszczenie
• Przed rozpoczęciem odtwarzania
płytę należy oczyścić przy użyciu
specjalnej ściereczki.
Płyty należy wycierać od środka
w stronę krawędzi zewnętrznej.
Jeśli podczas użytkowania zestawu
wystąpią problemy opisane poniżej,
przed przekazaniem urządzenia
do serwisu należy skorzystać
z poniższych informacji dotyczących
usuwania usterek. Jeśli nie można
rozwiązać problemu, należy
skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
W przypadku problemów z funkcją
dźwięku bezprzewodowego należy
zlecić przedstawicielowi firmy Sony
dokonanie przeglądu wszystkich
elementów zestawu (jednostki głównej
i wzmacniacza surround).
Problemy ogólne
Brak zasilania.
t Sprawdź, czy przewód zasilający
jest właściwie podłączony.
• Nie należy używać środków takich
jak benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie
dostępne środki czyszczące oraz
środki antystatyczne w aerozolu,
przeznaczone do płyt winylowych.
Pilot nie działa.
t Odległość między pilotem
a jednostką główną jest zbyt duża.
t Baterie w pilocie są wyczerpane.
75PL
Dodatkowe informacje
• Nie należy narażać płyt
na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, a także nie należy
pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu, gdzie może dojść
do znacznego wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania
płytę należy przechowywać
w przeznaczonym do tego celu
opakowaniu.
Pokrywa płyty nie otwiera się
i nie można wyjąć płyty nawet
po naciśnięciu przycisku Z.
t Wykonaj poniższą procedurę:
1 Naciśnij i przytrzymaj
przyciski N i Z na jednostce
głównej przez co najmniej
5 sekund, aby otworzyć
pokrywę płyty.
2 Wyjmij płytę.
3 Odłącz przewód zasilający
od gniazda ściennego i podłącz
go ponownie po kilku minutach.
Zestaw nie działa prawidłowo.
t Odłącz przewód zasilający
od gniazda ściennego i podłącz
go ponownie po kilku minutach.
Komunikaty
Na ekranie telewizora pojawia się
komunikat [Znaleziono w sieci nową
wersję oprogramowania. Wykonaj
aktualizację w "Aktualizacji sieciowej".]
t Skorzystaj z opcji [Aktualizacja
oprogramowania] (str. 63), aby
zaktualizować oprogramowanie
zestawu do najnowszej wersji.
Na wyświetlaczu na górnym panelu
pojawiają się na przemian komunikaty
„PRTECT”, „PUSH” i „POWER”.
t Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć
zestaw, a następnie sprawdź
poniższe elementy po zniknięciu
komunikatu „STBY”.
• Czy przewody głośnikowe + i – są
zwarte?
• Czy używane są tylko głośniki
wchodzących w skład zestawu?
• Czy nic nie blokuje otworów
wentylacyjnych zestawu?
76PL
• Po sprawdzeniu powyższych
elementów i skorygowaniu
wszelkich problemów włącz
zestaw. Jeśli po sprawdzeniu
powyższych elementów nie
można określić przyczyny
problemu, skontaktuj się
z najbliższym przedstawicielem
firmy Sony.
Po naciśnięciu dowolnego przycisku
na jednostce głównej na wyświetlaczu
na panelu górnym miga komunikat
„LOCKED”.
t Wyłącz funkcję blokady
rodzicielskiej (str. 55).
Na wyświetlaczu na panelu górnym
pojawia się komunikat „D. LOCK”.
t Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub
autoryzowanym serwisem
firmy Sony.
Na wyświetlaczu na panelu górnym
pojawia się komunikat „E xxxx”
(gdzie „x” to cyfra).
t Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub
autoryzowanym serwisem
firmy Sony i podaj kod błędu.
Na ekranie telewizora pojawia się
symbol
bez żadnych komunikatów.
t Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub
autoryzowanym serwisem
firmy Sony.
Naciśnięcie dowolnego przycisku
pola dźwiękowego (str. 18) powoduje
pojawianie się na wyświetlaczu
na panelu górnym komunikatu
„NOT.USE”.
t Jeśli w opcji [Efekt dźwiękowy]
wybrane jest inne ustawienie niż
[Pole dźwiękowe włącz.], nie można
zmieniać ustawień za pomocą
przycisków pola dźwiękowego.
W sekcji [Nastawienia audio]
w opcji [Efekt dźwiękowy] wybierz
ustawienie [Pole dźwiękowe włącz.]
(str. 66).
Obraz
Brak obrazu po podłączeniu zestawu
za pomocą przewodu HDMI.
t Jednostka główna jest podłączona
do urządzenia wejściowego
niezgodnego ze standardem HDCP
(ang. High-bandwidth Digital
Content Protection) — na górnym
panelu nie świeci się wskaźnik
„HDMI” (str. 24).
Obraz 3D z gniazda HDMI (IN 1) lub
HDMI (IN 2) nie jest wyświetlany
na ekranie telewizora.
t Obrazy 3D mogą nie być wyświetlane
w zależności od ustawień telewizora
lub urządzenia wideo.
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
t Wyczyść płytę.
t Jeśli obraz jest przesyłany z zestawu
do telewizora za pośrednictwem
innego urządzenia, sygnał
zabezpieczający kopiowanie
stosowany w niektórych
programach BD/DVD może mieć
wpływ na jakość obrazu. Jeśli
po podłączeniu jednostki głównej
bezpośrednio do telewizora nadal
występują problemy, spróbuj
podłączyć ją do innych gniazd
wejściowych.
Obraz nie jest wyświetlany na całym
ekranie telewizora.
t Sprawdź ustawienie opcji
[Rodzaj TV] w menu [Nastawienia
wideo] (str. 63).
t Proporcje obrazu są zapisane
na stałe na płycie DVD.
Na ekranie telewizora występują
zniekształcenia kolorów.
t W przypadku korzystania
z telewizora lub projektora
kineskopowego umieść głośniki
w odległości co najmniej 0,3 m
od niego.
t Jeśli zniekształcenia kolorów
będą się utrzymywać, wyłącz
telewizor i włącz go ponownie
po 15–30 minutach.
t Upewnij się, że w pobliżu
głośników nie ma przedmiotów
wytwarzających pole magnetyczne
(takich jak magnetyczny zamek
stolika telewizyjnego, urządzenie
medyczne, zabawka itp.).
77PL
Dodatkowe informacje
Brak obrazu lub niewłaściwa
reprodukcja obrazu.
t Sprawdź metodę odbioru sygnału
wyjściowego z zestawu (str. 24).
t Dotknij przycisków N i VOL –
na jednostce głównej oraz
przytrzymaj je ponad 5 sekund,
aby zresetować rozdzielczość
wyjścia wideo poprzez ustawienie
jej najniższej wartości.
t W przypadku płyt BD-ROM sprawdź
ustawienia [Wyjście BD-ROM 24p]
w menu [Nastawienia wideo]
(str. 64).
Ciemny obszar obrazu jest zbyt ciemny
albo jasny obszar jest zbyt jasny lub
nienaturalny.
t Ustaw opcję [Tryb jakości obrazu]
na [Auto] (ustawienie domyślne)
(str. 46).
Dźwięk
Brak dźwięku.
t Przewody głośnikowe są
podłączone nieprawidłowo.
t Sprawdź ustawienia głośników
(str. 53).
Nie słychać dźwięku z płyty Super
Audio CD odtwarzanej za pomocą
urządzenia podłączonego do gniazda
HDMI (IN 1) lub HDMI (IN 2).
t Gniazda HDMI (IN 1) i HDMI (IN 2) nie
obsługują formatów audio z funkcją
ochrony przed kopiowaniem.
Podłącz analogowe wyjścia audio
w urządzeniu do gniazd AUDIO IN
(L/R) w jednostce głównej.
Brak dźwięku z telewizora
za pośrednictwem gniazda HDMI (OUT)
w przypadku korzystania z funkcji
Audio Return Channel.
t Ustaw pozycję [Sterowanie przez
HDMI] w opcji [Ustawienia HDMI]
menu [Nastawienia systemu]
na [Włącz] (str. 68). Ustaw również
pozycję [Audio Return Channel]
w opcji [Ustawienia HDMI] menu
[Nastawienia systemu] na [Auto]
(str. 68).
t Upewnij się, że telewizor jest
zgodny z funkcją Audio Return
Channel.
t Upewnij się, że kabel HDMI
jest podłączony do gniazda
w telewizorze, który jest zgodny
z funkcją Audio Return Channel.
Zestaw nie odtwarza prawidłowo
dźwięku programów telewizyjnych
po podłączeniu do dekodera.
t W menu [Nastawienia systemu]
wybierz w sekcji [Ustawienia HDMI]
dla opcji [Audio Return Channel]
ustawienie [Wyłącz] (str. 68).
t Sprawdź połączenia (str. 25).
78PL
Słychać głośny przydźwięk lub szum.
t Odsuń urządzenie audio
od telewizora.
t Wyczyść płytę.
Podczas odtwarzania płyty CD
dźwięk jest pozbawiony efektu
stereofonicznego.
t Wybierz dźwięk stereo, naciskając
przycisk AUDIO (str. 48).
Dźwięk dobiega tylko z głośnika
centralnego.
t W przypadku niektórych płyt
dźwięk może być odtwarzany
tylko z głośnika centralnego.
Z głośników surround nie słychać
żadnego dźwięku lub tylko dźwięk
o bardzo niskim natężeniu.
t Sprawdź połączenia i ustawienia
głośników (str. 23, 53).
t Sprawdź ustawienie pola
dźwiękowego (str. 32).
t W przypadku niektórych źródeł
efekt głośników surround może
być mniej zauważalny.
t W opcji [Pole dźwiękowe] wybierz
ustawienie [ClearAudio+] (str. 32).
Występują zniekształcenia dźwięku
z podłączonego urządzenia.
t Zmniejsz poziom sygnału
wejściowego z podłączonego
urządzenia, regulując ustawienie
opcji [Nastawienia tłumienia AUDIO] (str. 66) .
Słychać nagłą głośną muzykę.
t Została włączona wbudowana
prezentacja dźwiękowa lub
prezentacja odtwarzana
z urządzenia USB. Naciśnij
przycisk 2 –, aby zmniejszyć
głośność, lub przycisk x, aby
wyłączyć prezentację.
Dźwięk bezprzewodowy
Z głośników surround słychać hałas
lub dźwięk z nich jest przerywany.
t Transmisja bezprzewodowa jest
niestabilna. Zmień ustawienie
opcji [Kanał cz. radiowej]
w sekcji [Podłączenie dźwięku
bezprzewodowego] (str. 61).
t Ustaw jednostkę główną i
wzmacniacz surround bliżej siebie.
t Nie umieszczaj jednostki głównej
ani wzmacniacza surround
w zamkniętej szafce, na metalowej
szafce ani pod stołem.
Tuner
Nie można dostroić stacji radiowych.
t Sprawdź, czy antena jest
podłączona prawidłowo. Skoryguj
położenie anteny, a w razie potrzeby
podłącz antenę zewnętrzną.
t Sygnał stacji jest zbyt słaby
(podczas dostrajania za pomocą
funkcji automatycznego strojenia).
Skorzystaj z funkcji strojenia
ręcznego.
79PL
Dodatkowe informacje
Transmisja bezprzewodowa nie jest
aktywna lub brak dźwięku z głośników
surround.
t Sprawdź stan wskaźnika LINK/
STANDBY na wzmacniaczu surround.
• Nie świeci.
– Sprawdź, czy przewód
zasilania AC (główny kabel)
wzmacniacza surround jest
właściwie podłączony.
– Włącz wzmacniacz surround,
naciskając na nim przycisk "/1.
• Miga na czerwono.
– Naciśnij przycisk "/1,
aby wyłączyć wzmacniacz
surround, i sprawdź:
1 Czy nie ma zwarcia
na przewodach
głośnikowych + i –?
2 Czy nic nie blokuje
otworów wentylacyjnych
wzmacniacza surround?
Po sprawdzeniu powyższych
elementów i skorygowaniu
wszelkich problemów włącz
wzmacniacz surround. Jeśli
po sprawdzeniu powyższych
elementów nie można
określić przyczyny problemu,
skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
• Miga powoli na zielono albo
pomarańczowo lub świeci
na czerwono.
– Wprowadź ponownie ustawienie
funkcji [Secure Link] (str. 60).
– Przesyłany jest dźwięk
o niskiej jakości. Zmień miejsce
ustawienia wzmacniacza
surround, tak aby wskaźnik
LINK/STANDBY zaczął świecić
na zielono lub pomarańczowo.
– Odsuń zestaw od innych
urządzeń bezprzewodowych.
– Unikaj korzystania z innych
urządzeń bezprzewodowych.
• Miga na zielono
lub pomarańczowo.
– Sprawdź połączenia i ustawienia
głośników.
Odtwarzanie
Nie można odtworzyć płyty.
t Kod regionu zapisany na płycie BD
lub DVD jest nieodpowiedni
do niniejszego zestawu.
t W jednostce głównej skropliła się
para wodna, co może powodować
uszkodzenie soczewek. Wyjmij
płytę i pozostaw jednostkę główną
włączoną przez około pół godziny.
t Zestaw nie odtwarza nagrywanych
płyt, które nie zostały prawidłowo
sfinalizowane (str. 83).
Nazwy plików nie są wyświetlane
poprawnie.
t Zestaw może wyświetlać znaki
tylko w formatach zgodnych
ze standardem ISO 8859-1.
Inne formaty znaków mogą być
wyświetlane w odmienny sposób.
t Znaki mogą być wyświetlane
w odmienny sposób w zależności
od oprogramowania użytego
do nagrywania.
Płyta nie jest odtwarzana od początku.
t Wybrano funkcję wznawiania
odtwarzania. Naciśnij przycisk
OPTIONS i wybierz opcję [Odtwórz
od początku], a następnie naciśnij
przycisk
.
Odtwarzanie nie jest wznawiane
od punktu zatrzymania podczas
ostatniego odtwarzania.
t Punkt wznawiania może zostać
usunięty z pamięci w przypadku:
• otwarcia pokrywy płyty;
• odłączenia urządzenia USB;
• odtworzenia innych materiałów;
• wyłączenia jednostki głównej.
80PL
Nie można zmienić języka ścieżki
dźwiękowej/napisów dialogowych
bądź ujęcia.
t Spróbuj skorzystać z menu płyty BD
lub DVD.
t Na odtwarzanej płycie BD lub
DVD nie zostały zapisane sceny
z różnymi ujęciami bądź ścieżki/
napisy dialogowe w wielu językach.
Nie można odtworzyć dodatkowej
zawartości lub innych danych
na płycie BD-ROM.
t Wykonaj poniższą procedurę:
1 Wyjmij płytę.
2 Wyłącz zestaw.
3 Odłącz urządzenie USB i podłącz
je ponownie (str. 37).
4 Włącz zestaw.
5 Włóż płytę BD-ROM
z materiałami BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Urządzenie USB
Urządzenie USB nie zostało
rozpoznane.
t Wykonaj poniższą procedurę:
1 Wyłącz zestaw.
2 Odłącz urządzenie USB i podłącz
je ponownie.
3 Włącz zestaw.
t Upewnij się, że urządzenie USB
jest prawidłowo podłączone
do portu (USB).
t Sprawdź, czy urządzenie USB
lub kabel nie są uszkodzone.
t Sprawdź, czy urządzenie USB
jest włączone.
t Jeśli urządzenie USB jest podłączone
za pośrednictwem koncentratora
USB, odłącz je i podłącz
bezpośrednio do zestawu.
BRAVIA Internet Video
Jakość obrazu/dźwięku jest niska lub
niektóre programy wyświetlane są
z utratą szczegółów, zwłaszcza przy
dynamicznych lub ciemnych scenach.
t Jakość obrazu/dźwięku może być
niska w zależności od dostawcy
treści internetowych.
t Poprawę jakości obrazu i dźwięku
może przynieść zmiana szybkości
łącza. Sony zaleca szybkość
połączenia co najmniej 2,5 Mb/s
dla standardowej rozdzielczości
wideo i 10 Mb/s dla wysokiej
rozdzielczości wideo.
t Nie wszystkie programy wideo
zawierają dźwięk.
„BRAVIA” Sync ([Sterowanie
przez HDMI])
Nie działa funkcja [Sterowanie przez
HDMI] („BRAVIA” Sync).
t Sprawdź, czy w opcji [Sterowanie
przez HDMI] wybrane jest
ustawienie [Włącz] (str. 68).
t W przypadku zmiany połączenia
HDMI należy wyłączyć zestaw
i ponownie go włączyć.
t Po wystąpieniu przerwy w zasilaniu
w opcji [Sterowanie przez HDMI]
wybierz kolejno ustawienia [Wyłącz]
i [Włącz] (str. 68).
Połączenie sieciowe
Zestaw nie może nawiązać połączenia
z siecią.
t Sprawdź połączenie sieciowe
(str. 27) i ustawienia sieciowe
(str. 70).
Połączenie bezprzewodowej
sieci LAN
Po wybraniu ustawień w trybie
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] nie
jest możliwe podłączenie komputera
do Internetu.
t Ustawienia sieci bezprzewodowej
routera mogą ulec automatycznie
zmianie, jeżeli funkcja Wi-Fi
Protected Setup zostanie użyta
przed dostosowaniem ustawień
routera. W takim przypadku
należy odpowiednio zmienić
ustawienia sieci bezprzewodowej
w komputerze.
System nie może połączyć się z siecią
lub połączenie z siecią jest niestabilne.
t Sprawdź, czy router
bezprzewodowej sieci LAN
jest włączony.
t Sprawdź połączenia (str. 27)
i nastawienia sieciowe (str. 70).
81PL
Dodatkowe informacje
Obraz jest mały.
t Naciśnij przycisk V, aby powiększyć
obraz.
t Sprawdź poniższe kwestie,
korzystając z informacji zawartych
w instrukcjach obsługi
dostarczonych z urządzeniem.
• Podłączone urządzenie pozwala
na użycie funkcji [Sterowanie
przez HDMI].
• Ustawienia funkcji [Sterowanie
przez HDMI] wybrane
w podłączonym urządzeniu
są właściwe.
t W zależności od środowiska pracy,
w tym faktury ściany, warunków
odbioru fal radiowych lub
przeszkody między zestawem
a routerem bezprzewodowej sieci
LAN, zasięg łączności może się
zmniejszyć. Ustaw urządzenie
i bezprzewodowy router LAN
bliżej siebie.
t Urządzenia, które korzystają
z pasma częstotliwości 2,4 GHz, np.
kuchenki mikrofalowe, urządzenia
BLUETOOTH lub cyfrowe urządzenie
bezprzewodowe, mogą zakłócać
komunikację. Umieść jednostkę
główną z dala od takich urządzeń
lub je wyłącz.
t Połączenie z bezprzewodową
siecią LAN może być niestabilne
w zależności od warunków
otoczenia, zwłaszcza przy
korzystaniu z funkcji BLUETOOTH
zestawu. W tym przypadku
należy dostosować środowisko
użytkowania sprzętu.
Bezprzewodowy router nie
jest pokazany na liście
bezprzewodowych sieci.
t Naciśnij przycisk RETURN,
aby wrócić do poprzedniego
ekranu, i ponownie włącz funkcję
[Konfiguracja bezprzew. (wbud.)].
Jeśli nadal nie można wykryć
routera bezprzewodowego,
wybierz na liście sieci pozycję
[Rejestracja nowego połączenia],
a następnie wybierz opcję
[Ręczna rejestracja], aby ręcznie
wprowadzić nazwę sieci (SSID).
82PL
Urządzenie BLUETOOTH
Nie można przeprowadzić parowania
urządzeń.
t Umieść urządzenie BLUETOOTH
bliżej jednostki głównej.
t Parowanie może okazać się
niemożliwe, jeśli w pobliżu
jednostki głównej znajdują się
inne urządzenia BLUETOOTH.
W takim przypadku należy wyłączyć
inne urządzenia BLUETOOTH.
t Usuń zestaw z urządzenia
BLUETOOTH i ponownie
przeprowadź parowanie (str. 38).
Nie można nawiązać połączenia.
t Informacje rejestracyjne związane
z parowaniem zostały skasowane.
Wykonaj ponownie procedurę
parowania (str. 38).
Brak dźwięku.
t Upewnij się, że jednostka główna
nie znajduje się w zbyt dużej
odległości od urządzenia Bluetooth
oraz że zestaw nie odbiera zakłóceń
z sieci Wi-Fi, innych urządzeń
bezprzewodowych 2,4 GHz
ani kuchenki mikrofalowej.
t Sprawdź, czy połączenie
BLUETOOTH między zestawem
a urządzeniem BLUETOOTH jest
prawidłowe.
t Przeprowadź ponowne parowanie
zestawu z urządzeniem BLUETOOTH.
t Trzymaj jednostkę główną z dala
od przedmiotów lub powierzchni
metalowych.
t Upewnij się, że została wybrana
funkcja „BT”.
t Najpierw ustaw głośność
w urządzeniu BLUETOOTH, a jeśli
jej poziom nadal będzie zbyt niski,
wyreguluj go za pomocą jednostki
głównej.
Dźwięk przeskakuje lub zmienia się
albo nastąpiła utrata połączenia.
t Jednostka główna znajduje się
w zbyt dużej odległości
od urządzenia BLUETOOTH.
t Jeśli między jednostką główną
a urządzeniem BLUETOOTH
występują jakieś przeszkody,
należy je usunąć lub ominąć.
t Jeśli w pobliżu znajduje się sprzęt
emitujący promieniowanie
elektromagnetyczne,
np. bezprzewodowa sieć LAN,
inne urządzenie BLUETOOTH
lub kuchenka mikrofalowa,
należy go odsunąć.
Płyta Blu-ray
DVD
CD3)
1)
3) 4)
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (muzyczne płyty
CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Z uwagi na to, że specyfikacje płyt Blu-ray
są nowe i nadal rozwijane, niektórych
płyt nie można odtworzyć w zależności
od ich rodzaju i wersji. Ponadto wyjście
dźwięku różni się w zależności od źródła,
gniazda wyjściowego i wybranych
ustawień audio.
2)
Płyty BD-RE: wersja 2.1
Płyty BD-R: wersja 1.1, 1.2, 1.3, w tym typ
pigmentu organicznego BD-R (typ LTH)
Płyt BD-R nagranych na komputerze
nie można odtwarzać, jeśli można
rejestrować napisy.
Odtwarzanie nieprawidłowo
sfinalizowanej płyty CD lub DVD jest
niemożliwe. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi
nagrywarki.
4)
Zestaw nie odtwarza płyt DVD nagranych
w formacie AVCREC lub HD Rec.
Następujących płyt nie można
odtwarzać:
• płyty BD z kasetą,
• płyty BDXL,
• płyty DVD-RAM,
• płyty HD DVD,
• płyty DVD Audio,
• płyty PHOTO CD,
• dodatkowe ścieżki z danymi
na płytach CD-Extra,
• płyty Super VCD,
• strona z materiałami audio na płytach
typu DualDisc.
Uwagi na temat płyt
Ten produkt jest przeznaczony
do odtwarzania płyt zgodnych
ze standardem Compact Disc (CD).
Płyty typu DualDisc i niektóre płyty
z muzyką zabezpieczoną przy użyciu
technologii ochrony praw autorskich
nie są zgodne z standardem Compact
Disc (CD). Dlatego mogą być także
niezgodne z tym produktem.
Uwaga dotycząca odtwarzania
płyt BD/DVD
Niektóre operacje związane
z odtwarzaniem płyt BD/DVD mogą być
celowo ustawione przez producentów
oprogramowania. Ponieważ niniejszy
zestaw odtwarza płyty BD/DVD
zgodnie z ich zawartością i zamysłem
producentów, pewne funkcje
odtwarzania mogą być niedostępne.
83PL
Dodatkowe informacje
Płyty do odtwarzania
3)
Uwaga dotycząca
dwuwarstwowych płyt BD/DVD
Może nastąpić chwilowe przerwanie
odtwarzania obrazu i dźwięku podczas
zmiany warstw odtwarzania.
Kod regionu (wyłącznie BD-ROM/
DVD VIDEO)
Niniejszy zestaw ma kod regionu
podany na dolnej ściance obudowy
jednostki głównej i odtwarza
tylko płyty BD-ROM i DVD VIDEO
(przeznaczone tylko do odtwarzania)
noszące identyczny kod regionu
lub oznaczone symbolem ALL .
Koder-dekoder
Kontener Rozszerzenie
Motion JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
RV
.rm, .rv, .rmvb
RealVideo*1 *7
Format
AVCHD (wer. 2.0)*1*8*9
Muzyka
Koder-dekoder
Rozszerzenie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*12
.mp3
AAC/HE-AAC*1 *12
.m4a, .aac*6
Standard WMA9*1
.wma
LPCM*12
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Odtwarzane pliki
Dolby Digital*6 *12
.ac3
DSF*6
.dsf
Wideo
DSDIFF*6 *13
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC*6
.m4a
Koder-dekoder
*1
MPEG-1 Video
MPEG-2 Video*2
Kontener Rozszerzenie
PS
.mpg, .mpeg
MKV
.mkv
PS*3
.mpg, .mpeg
Xvid
.m2ts, .mts
Format
Rozszerzenie
.mkv
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
AVI
.avi
PNG
.png*10
.gif*10
.mpo*6 *11
.mkv
GIF
MKV*1
.mkv
MPO
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
*3
*4
MKV
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9
*1
Zdjęcia
MKV*1
TS
*4
FLV
.flv, .f4v
TS
.m2ts, .mts
MKV
.mkv
MKV
.mkv
ASF
.wmv, .asf
*1
*2
*5
*6
*7
84PL
Zestaw może nie odtwarzać tego
formatu plików z serwera DLNA.
Zestaw odtwarza z serwera DLNA
tylko materiały wideo o standardowej
rozdzielczości.
Zestaw nie odtwarza z serwera DLNA
plików w formacie DTS.
Zestaw odtwarza z serwera DLNA tylko
pliki w formacie Dolby Digital.
Zestaw może obsługiwać opcję AVC
do poziomu 4.1.
Zestaw nie odtwarza niniejszego
formatu plików z serwera DLNA.
Dotyczy tylko modeli oferowanych
w Chinach, Singapurze, Tajlandii
i na Tajwanie.
*8
Zestaw obsługuje prędkość
maksymalnie 60 kl./s.
*9
Zestaw odtwarza pliki w formacie
AVCHD, które są nagrane w cyfrowej
kamerze wideo itp.
Dysk w formacie AVCHD nie będzie się
odtwarzał, jeśli nie został prawidłowo
sfinalizowany.
*10
Zestaw nie odtwarza animowanych
plików PNG i GIF.
*11 W przypadku plików MPO innych niż 3D
wyświetlany jest główny lub pierwszy
obraz.
*12 Zestaw odtwarza pliki z rozszerzeniem
„.mka”. Nie może jednak odtwarzać
ich z serwera DLNA.
*13 Zestaw nie odtwarza plików
w formacie DTS.
Uwaga
Obsługiwane formaty
audio
Poniżej przedstawiono formaty audio
obsługiwane przez ten zestaw.
Funkcja
Format
„BD/DVD” „HDMI1”
„HDMI2”
„TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
a
DTS
a
a
a
DTS-ES Discrete
6.1,
DTS-ES Matrix
6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
–
a: obsługiwany format.
–: nieobsługiwany format.
* Dekodowany jako jądro DTS.
85PL
Dodatkowe informacje
• Niektórych plików nie można odtworzyć
w zależności od formatu oraz metody
kodowania, stanu nagrania lub stanu
serwera DLNA.
• Niektóre pliki edytowane na komputerze
mogą nie być odtwarzane.
• Niektóre pliki mogą nie wykonywać
funkcji przewijania do przodu lub do tyłu.
• Zestaw nie odtwarza plików
zakodowanych np. z użyciem
technologii DRM i Lossless.
• Zestaw może rozpoznać następujące
pliki lub foldery na płytach BD, DVD i CD
oraz w urządzeniach USB:
– do folderów w 9. warstwie (w tym folder
główny);
– do 500 plików/folderów w pojedynczej
warstwie.
• Zestaw może rozpoznać następujące
pliki lub foldery przechowywane
na serwerze DLNA:
– foldery do 19. warstwy;
– do 999 plików/folderów w pojedynczej
warstwie.
• Zestaw może obsługiwać opcję
częstotliwości wyświetlania klatek:
– do 60 klatek na sekundę wyłącznie
dla AVCHD;
– do 30 klatek na sekundę dla innych
koderów-dekoderów wideo.
• Zestaw może obsługiwać szybkość
transmisji wideo do 40 Mb/s.
• Zestaw może obsługiwać rozdzielczość
obrazu do 1920 x 1080p.
• Niektóre urządzenia USB mogą nie
współpracować z tym zestawem.
• Zestaw może rozpoznać urządzenia
pamięci masowej (MSC) (takie jak pamięć
flash lub dysk twardy), urządzenia do
przechwytywania nieruchomych obrazów
(SICD) i klawiatury 101-klawiszowe.
• System może nie odtwarzać płynnie
plików wideo o dużej szybkości transmisji
z płyt DATA CD. Zalecane jest odtwarzanie
plików wideo o dużej szybkości transmisji
z płyt DATA DVD lub DATA BD.
Uwaga
• Gniazda HDMI (IN 1/2) nie przyjmują
dźwięku, jeśli jego format zawiera
ochronę przed kopiowaniem, tak jak
w przypadku płyt Super Audio CD lub
DVD-Audio.
• W przypadku formatu 2-kan. LPCM
obsługiwana częstotliwość próbkowania
sygnału cyfrowego wynosi maks. 96 kHz
w przypadku korzystania z funkcji „HDMI1”
lub „HDMI2” i 48 kHz w przypadku
korzystania z funkcji „TV”.
• W przypadku formatu 5.1-kan.
obsługiwana częstotliwość próbkowania
sygnału cyfrowego wynosi do 48 kHz
w przypadku korzystania z funkcji
„HDMI1” lub „HDMI2”.
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
Lewy przedni/prawy przedni:
125 W + 125 W (przy 6 omach, 1 kHz,
całkowite zniekształcenia
harmoniczne: 1%)
MOC WYJŚCIOWA (referencyjna)
Lewy przedni/prawy przedni:
200 W (na kanał przy 6 omach, 1 kHz)
Centralny:
200 W (przy 6 omach, 1 kHz)
Subwoofer:
200 W (przy 6 omach, 80 Hz)
Wejścia (analogowe)
AUDIO IN
Czułość: 2 V/700 mV
Wejścia (cyfrowe)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Obsługiwane formaty: 2-kan. LPCM
(do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Obsługiwane formaty: 5.1-kan. LPCM
(do 48 kHz), 2-kan. LPCM (do 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Sekcja HDMI
Złącze
Typu A (19-stykowe)
Sekcja płyt BD, DVD,
Super Audio CD i CD
System formatu sygnału
NTSC/PAL
Sekcja USB
Port
(USB):
Typ A (do podłączenia pamięci USB,
czytnika kart pamięci, aparatu
cyfrowego i cyfrowej kamery wideo)
Sekcja sieci LAN
Gniazdo sieci LAN (100)
Gniazdo 100BASE-TX
Sekcja bezprzewodowej sieci LAN
Zgodność z normami
IEEE 802.11 a/b/g/n
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz, 5 GHz
86PL
Sekcja BLUETOOTH
1)
Rzeczywisty zasięg zależy od takich
czynników jak przeszkody między
urządzeniami, pola magnetyczne wokół
kuchenki mikrofalowej, elektryczność
statyczna, telefon bezprzewodowy,
czułość odbioru, wydajność anteny,
system operacyjny, aplikacja itp.
2)
Standardowe profile BLUETOOTH
wskazują na cel komunikacji pomiędzy
urządzeniami nawiązywanej za
pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.
3)
Koder-dekoder: kompresja sygnału
audio oraz konwersja formatu
4)
Subpasmo sterownika
Sekcja tunera FM
System
Wbudowany cyfrowy syntezer PLL
Zakres strojenia
87,5–108 MHz (z krokiem co 50 kHz)
Antena
Antena FM
Złącze antenowe
75 omów, niesymetryczne
Głośniki
Przednie (SS-TSB133)/surround
(SS-TSB138) w przypadku modelu
BDV-N9200W
Przednie (SS-TSB134)/surround
(SS-TSB139) w przypadku modelu
BDV-N9200WL
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(w przybliżeniu):
102 × 705 × 71 mm
(element montowany na ścianie)
270 × 1200 × 270 mm
(cały głośnik)
Waga (w przybliżeniu):
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (element montowany
na ścianie)
4,2 kg (cały głośnik)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2 kg (element montowany
na ścianie z przewodem
głośnikowym)
4,4 kg (cały głośnik)
Przednie (SS-TSB135)/surround
(SS-TSB140) w przypadku modelu
BDV-N7200W
Przednie (SS-TSB136)/surround
(SS-TSB141) w przypadku modelu
BDV-N7200WL
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(w przybliżeniu):
100 × 450 × 57 mm (bez podstawy)
147 × 455 × 147 mm (z podstawą)
Waga (w przybliżeniu):
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (bez podstawy)
1,2 kg (z podstawą)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (bez podstawy,
ale z przewodem głośnikowym)
1,3 kg (z podstawą)
Przednie (SS-TSB137) w przypadku
modelu BDV-N5200W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(w przybliżeniu):
91 × 275 × 96 mm
Waga (w przybliżeniu):
0,71 kg (z przewodem głośnikowym)
87PL
Dodatkowe informacje
System komunikacyjny
Specyfikacja BLUETOOTH, wersja 3.0
Wyjście
Specyfikacja BLUETOOTH, klasa mocy 2
Maksymalny zasięg komunikacyjny
Linia widzenia ok. 10 m1)
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz
Metoda modulacji
FHSS (metoda rozpraszania widma
w systemach szerokopasmowych)
Zgodne profile BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (profil zaawansowanej
dystrybucji audio)
AVRCP 1.3 (profil zdalnego sterowania
audio-wideo)
Obsługiwane kodery-dekodery3)
SBC4), AAC
Zakres transmisji (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (częstotliwość
próbkowania 44,1 kHz, 48 kHz)
Surround (SS-TSB142) w przypadku
modelu BDV-N5200W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(w przybliżeniu):
90 × 205 × 91 mm
Waga (w przybliżeniu):
0,58 kg (z przewodem głośnikowym)
Centralny (SS-CTB125) w przypadku
modeli BDV-N9200W i BDV-N7200W
Centralny (SS-CTB126) w przypadku
modeli BDV-N9200WL
i BDV-N7200WL
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(w przybliżeniu):
365 × 73 × 77 mm
Waga (w przybliżeniu):
1,1 kg
Centralny (SS-CTB127) w przypadku
modelu BDV-N5200W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(w przybliżeniu):
240 × 90 × 85 mm
Waga (w przybliżeniu):
0,58 kg (z przewodem głośnikowym)
Subwoofer (SS-WSB126) w przypadku
modeli BDV-N9200W i BDV-N7200W
Subwoofer (SS-WSB127) w przypadku
modeli BDV-N9200WL
i BDV-N7200WL
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(w przybliżeniu):
SS-WSB126:
265 × 430 × 265 mm
SS-WSB127:
265 × 425 × 265 mm
Waga (w przybliżeniu):
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg
Subwoofer (SS-WSB128) w przypadku
modelu BDV-N5200W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(w przybliżeniu):
225 × 365 × 345 mm
Waga (w przybliżeniu):
5,8 kg (z przewodem głośnikowym)
88PL
Parametry ogólne
Jednostka główna
Wymagania dot. zasilania
Model dostępny na Tajwanie:
120 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Pozostałe modele:
220–240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Pobór mocy
Włączony: 95 W (HBD-N9200W,
HBD-N7200W
i HBD-N5200W)
105 W (HBD-N9200WL
i HBD-N7200WL)
Tryb gotowości: 0,3 W (szczegółowe
informacje na temat ustawień
znajdują się na str. 57).
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(w przybliżeniu):
480 × 78 × 212,5 mm
(z wystającymi elementami)
Waga (w przybliżeniu):
3,1 kg
Wzmacniacz surround (TA-SA500WR)
w przypadku modeli BDV-N9200W
i BDV-N7200W
Wzmacniacz surround (TA-SA600WR)
w przypadku modeli BDV-N9200WL
i BDV-N7200WL
Wzmacniacz surround (TA-SA700WR)
w przypadku modelu BDV-N5200W
Sekcja wzmacniacza
TA-SA500WR/TA-SA600WR:
MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
Lewy surround/prawy surround:
200 W (na kanał przy 6 omach, 1 kHz)
TA-SA700WR:
MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
Lewy surround/prawy surround:
100 W (na kanał przy 6 omach, 1 kHz)
Impedancja znamionowa
6Ω
System komunikacyjny
Specyfikacja dźwięku
bezprzewodowego w wersji 3.0
Wygląd i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Lista kodów języków
Nazwy języków są zgodne z normą
ISO 639: standard 1988 (E/F).
Kod
1403
1028
1027
1032
1511
1039
1044
1233
1045
1051
1052
1053
1151
1066
1130
1060
1061
1070
1059
1363
1057
1299
1079
1684
1093
1226
1097
1105
1376
1144
1145
1150
1171
1166
1165
1174
1181
1194
1287
1109
1142
1298
1196
Język
(Afan)Oromo
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Basque
Bengali;
Bangla
Bhutani
Bihari
Bislama
Breton
Bulgarian
Burmese
Byelorussian
Cambodian
Catalan
Chinese
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Faroese
Fiji
Finnish
French
Frisian
Galician
Georgian
German
Greek
Greenlandic
Guarani
Kod
1203
1209
1257
1217
1229
1253
1248
1235
1239
1245
1183
1254
1261
1283
1300
1305
1297
1491
1311
1482
1301
1307
1327
1313
1334
1326
1332
1349
1345
1357
1350
1358
1347
1356
1353
1352
1365
1369
1379
1393
1408
1435
Język
Gujarati
Hausa
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kinyarwanda
Kirghiz
Kirundi
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian;
Lettish
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Moldavian
Mongolian
Nauru
Nepali
Norwegian
Occitan
Oriya
Pashto;
Pushto
89PL
Dodatkowe informacje
Pasmo częstotliwości
Dotyczy modeli oferowanych
w Afryce*, Europie, Indiach,
Oceanii, Rosji, Tajlandii i na Bliskim
Wschodzie*: 5,2 GHz, 5,8 GHz
Dotyczy modeli oferowanych
w Singapurze i na Tajwanie: 5,8 GHz
Dotyczy modelu oferowanego
w Chinach: 5,2 GHz
* Pasma 5,2 GHz i 5,8 GHz mogą
być niedostępne w niektórych
krajach/regionach.
Metoda modulacji
DSSS
Wymagania dot. zasilania
Model dostępny na Tajwanie:
120 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Pozostałe modele:
220–240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Pobór mocy
Włączony: 55 W (TA-SA500WR)
70 W (TA-SA600WR)
45 W (TA-SA700WR)
Pobór mocy w trybie gotowości
0,5 W (tryb gotowości)
0,3 W (po wyłączeniu)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
(w przybliżeniu):
200 × 64 × 211,5 mm
Waga (w przybliżeniu):
1,3 kg
Kod
1157
1428
1436
1417
1463
1481
1483
1489
1507
1501
1495
1186
1512
1502
1514
1534
1508
1498
1503
1513
1505
1506
1509
1149
1515
1517
90PL
Język
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Quechua
RhaetoRomance
Romanian
Russian
Samoan
Sangho
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbian
SerboCroatian
Sesotho
Setswana
Shona
Sindhi
Singhalese
Siswati
Slovak
Slovenian
Somali
Spanish
Sundanese
Swahili
Kod
1516
1532
1527
1521
1540
1525
1528
1067
1529
1535
1539
1538
1531
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1103
1613
1632
1269
1665
1697
Język
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga
Tsonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
1703
Nie określono
Lista kodów kontroli
rodzicielskiej/obszarów
Kod
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
2174
2200
2149
2376
2219
2248
2238
2239
2276
2093
2304
Obszar
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Dania
Filipiny
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Hongkong
Indie
Indonezja
Irlandia
Japonia
Kolumbia
Korea
Południowa
Kod
2333
2363
2362
2109
2379
2390
2427
2428
2436
2489
2501
2086
2499
2528
2543
2184
2586
2254
Obszar
Luksemburg
Malezja
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa
Zelandia
Pakistan
Polska
Portugalia
Rosja
Singapur
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Tajwan
Wielka
Brytania
Wietnam
Włochy
Indeks
Cyfry
E
3D 36
Efekt dźwiękowy 66
A
F
A/V SYNC 47
Aktualizacja 63
Aktualizacja oprogramowania 63
Audio DRC 66
Autom. przydzielenie dostępu do
renderera 71
Automatyczna kalibracja 52, 67
Automatyczne wyświetlanie 69
Automatyczny tryb gotowości 69
Format ekranu 63
Format obrazu DVD 64
B
Informacje dotyczące licencji
oprogramowania 69
Informacje o odtwarzaniu 36
Informacje o systemie 69
Inicjalizuj informacje osobiste 71
Internet. wideo - kontrola rodz. 68
Internet. wideo bez klasyfikacji 68
C
CD 83
D
Diagnostyka łączności sieciowej 70
Digital Music Arena 33, 45
DLNA 44, 71
Dolby Digital 48
DTS 48
DVD 83
DVD kontrola rodzicielska 68
Dźwięk próbny 55
Dźwięk wielościeżkowy 48
Hasło 67
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 65
I
J
Język audio 67
Język menu ekranowego 68
Język menu płyt BD/DVD 67
Język napisów 67
K
Kanały odtw. Super Audio CD 68
Kod regionalny kontroli
rodzicielskiej 67
Kod regionu 84
L
Lista kodów języków 89
91PL
Dodatkowe informacje
BD-LIVE 35
Blokada rodzicielska 55
BLUETOOTH 37
Bluetooth AUDIO - AAC 70
BONUSVIEW 35
BRAVIA Sync 51
H
Ł
R
Łatwa konfiguracja 30
Łatwe ustawienia sieciowe 71
RDS 50
Renderer - kontrola dostępu 71
Resetowanie 71
Rodzaj TV 63
N
Nast. rozmiaru ekranu TV dla 3D 63
Nast. wyjścia 3D 63
Nastawienia audio 65
Nastawienia dla Internetu 70
Nastawienia głośników 53, 67
Odległość 54
Poziom 54
Nastawienia Gracenote 69
Nastawienia kontroli rodzicielskiej 67
Nastawienia muzyczne 68
Nastawienia oglądania płyt BD/
DVD 67
Nastawienia sieciowe 70
Nastawienia tłumienia - AUDIO 66
Nastawienia wideo 63
Nastawienie BD Audio MIX 65
NFC 40
P
Panel górny 15
Panel przedni 15
Panel tylny 17
Pilot 18
Płyty BD - kontrola rodzicielska 68
Płyty do odtwarzania 83
Podłączenie dźwięku
bezprzewodowego 68
Podświetlenie głośników 57
Pokaz slajdów 47
Połączenie internetowe BD 67
Powielanie ekranu 39, 42
Przeglądanie stron internetowych 58
92PL
S
SBM 65
SLEEP 55
SongPal 42
Sterowanie przez HDMI 51, 68
Ś
Ściemniacz 56
T
Technologia DCAC DX (Digital Cinema
Auto Calibration DX) 52
Treści internetowe 43
Tryb FM 49
Tryb Football 34
Tryb konwersji kinowej 64
Tryb oszczędzania energii 69
Tryb pauzy 65
Tryb szybkiego startu 69
TV SideView 45
U
USB 37
Ustawienia serwera połączenia 71
Ustawienia wejścia zewnętrznego 70
Ustawienie pomijania wejścia 70
Ustawienie zasilania Bluetooth 70
W
Warstwa odtw. płyty hybryd. BD 67
Warstwa odtw. Super Audio CD 68
WEP 28
Wizualizacja 56
WPA2-PSK (AES) 28
WPA2-PSK (TKIP) 28
WPA-PSK (AES) 28
WPA-PSK (TKIP) 28
Wygaszacz ekranu 69
Wyjście audio 66
Wyjście BD-ROM 24p 64
Wyjście DVD-ROM 24p 64
Wyjście HDMI w Deep Colour 65
Wyświetlacz na panelu górnym 16
Wzmacniacz surround 17
Dodatkowe informacje
Z
Zarejestrowane piloty zdalnego
sterowania 71
Zdalne uruchamianie 71
Zresetuj do nastawień
fabrycznych 71
Zwrotny kanał audio 68
93PL
Oprogramowanie niniejszego zestawu może być w przyszłości zaktualizowane.
Szczegółowe informacje o dostępnych aktualizacjach można znaleźć
pod następującymi adresami:
Klienci w Europie i Rosji:
http://support.sony-europe.com/
Klienci w innych krajach/regionach:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising