Sony | BDV-E370 | Sony BDV-E370 Instrukcja obsługi

4-178-247-74(1)
Blu-ray Disc/DVD
Home Theatre System
Instrukcja obsługi
BDV-E870 / E370
©2010 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Nie należy instalować
urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich
jak półki na książki lub
zabudowane szafki.
Aby zredukować ryzyko pożaru,
nie należy przykrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami
itp. Na urządzeniu nie należy
stawiać otwartych źródeł ognia,
takich jak świeczki.
Aby zredukować ryzyko pożaru
lub porażenia prądem, nie należy
narażać urządzenia na kapanie
lub rozbryzgi cieczy, a także nie
należy stawiać na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych
płynami, takich jak wazony.
Baterii ani urządzenia z
zainstalowanymi bateriami nie
należy narażać na działanie zbyt
wysokich temperatur, na
przykład na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych,
ognia itp.
Aby zapobiec urazom, to
urządzenie musi być prawidłowo
zamocowane do podłogi lub
ściany zgodnie z instrukcjami
instalacji.
Tylko do użytku w
pomieszczeniach.
UWAGA
Korzystanie z urządzeń
optycznych w tym produkcie
może zwiększyć zagrożenie
uszkodzenia wzroku. Nie należy
próbować demontować
obudowy, ponieważ wiązka
laserowa wykorzystywana w tym
zestawie Blu-ray Disc/DVD
Home Theatre System jest
szkodliwa dla oczu.
Naprawy produktu należy
powierzać wyłącznie
wykwalifikowanym
serwisantom.
2PL
Niniejsze urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie laserowe klasy 3R
(CLASS 3R LASER). Po
otwarciu osłony ochronnej lasera
emitowane jest widzialne i
niewidzialne promieniowanie
laserowe, dlatego należy unikać
bezpośredniego patrzenia na
promień lasera.
Oznaczenie jest umieszczone na
osłonie ochronnej lasera
wewnątrz obudowy.
Niniejsze urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie laserowe klasy 1
(CLASS 1 LASER).
Odpowiednie oznaczenie
znajduje się z tyłu urządzenia.
Pozbycie się
zużytego
sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i
w pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być
traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku
niewłaściwego
zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie
się zużytych
baterii
(stosowane w
krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria
nie może być traktowana jako
odpad komunalny. Symbol ten
dla pewnych baterii może być
stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg)
lub ołowiu (Pb) są dodawane,
jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić
środowisko naturalne. W
przypadku produktów, w
których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić
wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii,
prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki. W
celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się
zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten
produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń, które
zostały wprowadzone do
sprzedaży w krajach stosujących
dyrektywy Unii Europejskiej.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej,
uprawnionym do dokonywania i
potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami zasadniczymi, jest
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W
sprawach serwisowych i
gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w
osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych,
lub z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
„Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa
58”
Środki ostrożności
Niniejsze urządzenie zostało
przebadane, w wyniku czego
stwierdzono jego zgodność z
Dyrektywą dotyczącą
kompatybilności
elektromagnetycznej i
bezpieczeństwa przy korzystaniu
z przewodu połączeniowego o
długości mniejszej niż 3 metry.
(Dotyczy tylko modeli
europejskich i rosyjskich)
Źródła zasilania
•Urządzenie pozostaje
podłączone do źródła zasilania,
dopóki nie zostanie odłączone
od gniazda ściennego, nawet
jeśli zostało wyłączone
przyciskiem zasilania.
•Jeżeli urządzenie jest
odłączane od źródła zasilania
przez wyjęcie wtyczki z gniazda
ściennego, do jego podłączania
należy używać łatwo
dostępnego gniazda ściennego.
W przypadku zauważenia
nieprawidłowości w działaniu
urządzenia należy natychmiast
odłączyć wtyczkę od gniazda
ściennego.
Informacje o oglądaniu
obrazów 3D
Podczas oglądania obrazów 3D
niektóre osoby mogą odczuwać
dyskomfort (np. przemęczenie
wzroku, zmęczenie lub
nudności). Firma Sony zaleca
wszystkim użytkownikom
regularne przerwy podczas
oglądania obrazu 3D. Długość i
częstotliwość przerw zależy od
konkretnej osoby. Każdy musi
sam zdecydować, co jest dla
niego najlepsze. W razie
poczucia dyskomfortu należy
przerwać korzystanie z tego
produktu oraz oglądanie
obrazów 3D, aż dyskomfort
minie. W razie potrzeby należy
skorzystać z porady lekarza.
Należy również zapoznać się z (i)
instrukcją obsługi wszelkich
innych urządzeń używanych z
telewizorem lub płyt Blu-ray
odtwarzanych na telewizorze,
(ii) najnowszymi informacjami
na naszej stronie internetowej
(dla klientów w Europie i Rosji:
http://www.sony-europe.com/
myproduct/; dla klientów w Azji
i Australii: http://www.sonyasia.com/support/). Wzrok
młodych dzieci (zwłaszcza do
szóstego roku życia) cały czas
rozwija się. Przed oglądaniem
obrazów 3D przez dzieci należy
skontaktować się z lekarzem (np.
pediatrą lub okulistą).
Rodzice powinni zwracać uwagę
na to, czy małe dzieci
przestrzegają powyższych
zaleceń.
3PL
Prawa autorskie i znaki
towarowe
•Zestaw wyposażono w dekoder
dźwięku przestrzennego
Dolby* Digital i Dolby Pro
Logic (II) z macierzą
adaptacyjną oraz dekoder
formatu DTS**.
* Wyprodukowano na
licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz
symbol podwójnego D są
znakami handlowymi
firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na
mocy patentów
zarejestrowanych w USA
pod numerami: 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380;
5 978 762; 6 226 616;
6 487 535; 7 212 872;
7 333 929; 7 392 195;
7 272 567 i innych
patentów
zarejestrowanych i
oczekujących na
zarejestrowanie w
Stanach Zjednoczonych i
na całym świecie. Nazwa i
symbol DTS są
zastrzeżonymi znakami
towarowymi, a logo DTSHD, DTS-HD Master
Audio i DTS są znakami
towarowymi firmy DTS,
Inc. Produkt obejmuje
oprogramowanie.
© DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
•Ten zestaw zawiera
technologię HDMITM (HighDefinition Multimedia
Interface).
Nazwa HDMI, logo HDMI
oraz nazwa High-Definition
Multimedia Interface są
znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI
Licensing LLC.
4PL
•Java oraz wszystkie znaki
towarowe i logo Java są
znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Sun
Microsystems, Inc.
•„BD-LIVE” i
„BONUSVIEW” są znakami
towarowymi Blu-ray Disc
Association.
•„Blu-ray Disc” jest znakiem
towarowym.
•Logo „Blu-ray Disc”,
„DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R,”, „DVD
VIDEO” i „CD” są znakami
towarowymi.
•Logo „Blu-ray 3D” i „Blu-ray
3D” są znakami towarowymi
Blu-ray Disc Association.
•„BRAVIA” jest znakiem
towarowym firmy Sony
Corporation.
•„AVCHD” i logo „AVCHD”
logo są znakami towarowymi
firm Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. i Sony
Corporation.
•„S-AIR” i logo S-AIR są
znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
•
, „XMB” i „xross media
bar” są znakami towarowymi
firm Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
•„PLAYSTATION” jest
znakiem towarowym firmy
Sony Computer Entertainment
Inc.
•DivX®, DivX Certified® i
odpowiednie logo są
zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy DivX, Inc.
używanymi w ramach licencji.
•Technologia rozpoznawania
utworów muzycznych i filmów
wideo oraz powiązane dane
zostały udostępnione przez
firmę Gracenote®.
Gracenote to branżowy
standard rozpoznawania
utworów muzycznych i
udostępniania powiązanych
danych. Dodatkowe informacje
znajdują się w witrynie
www.gracenote.com.
Dane dotyczące płyt CD,
DVD, Blu-ray Disc, utworów
muzycznych i filmów wideo:
Gracenote, Inc., copyright
© 2000 do chwili obecnej –
Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000 do
chwili obecnej – Gracenote. Do
tego produktu i usługi ma
zastosowanie co najmniej jeden
patent firmy Gracenote.
Częściowa lista odpowiednich
patentów firmy Gracenote
zawiera witryna WWW firmy
Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, logo
oraz logotyp Gracenote i logo
„Powered by Gracenote” są
zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami
towarowymi w Stanach
Zjednoczonych i innych
krajach.
•„PhotoTV HD” i logo
„PhotoTV HD” są znakami
towarowymi firmy Sony
Corporation.
•Technologia kodowania
dźwięku MPEG Layer-3 oraz
patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
•iPod jest znakiem towarowym
firmy Apple Inc. zastrzeżonym
Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
•Oznaczenie „Made for iPod”
stanowi, że urządzenie
elektroniczne zostało
zaprojektowane w celu
podłączenia do odtwarzacza
iPod i posiada certyfikat
producenta dotyczący
zgodności z normami sposobu
działania określonymi przez
firmę Apple.
•Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie
tego urządzenia ani jego
zgodność z normami
bezpieczeństwa i zgodności z
przepisami.
•Windows Media jest
zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem
towarowym firmy Microsoft
Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
•Nazwa DLNA®, logo DLNA i
wyrażenie DLNA
CERTIFIED™ to znaki
towarowe, symbole usług lub
symbole certyfikacji organizacji
Digital Living Network
Alliance.
•Inne nazwy systemów i
produktów są zwykle znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi
producentów. Symbole ™ i ®
nie są przedstawiane w
niniejszym dokumencie.
Instrukcja
obsługi —
informacje
• Zalecenia zawarte w tej
instrukcji obsługi dotyczą
korzystania z pilota. Można
również posługiwać się
przyciskami na urządzeniu,
o ile ich nazwy są takie
same lub podobne do nazw
przycisków na pilocie.
• W tej instrukcji termin
„disc” jest stosowany
ogólnie w odniesieniu do
płyt BD, DVD, Super
Audio CD oraz CD, chyba
że określono inaczej w
tekście lub na ilustracjach.
• Instrukcje w tym
podręczniku dotyczą
urządzeń BDV-E870 i
BDV-E370. BDV-E870 to
model przedstawiany na
ilustracjach. Różnice
dotyczące obsługi są
wyraźnie określone w
tekście, na przykład
„BDV-E870”.
• Elementy wyświetlane na
ekranie telewizora mogą
się różnić w zależności od
regionu.
• Ustawienie domyślne jest
podkreślone.
• Zestaw jest zgodny z
funkcją S-AIR, która
umożliwia bezprzewodowe
przesyłanie dźwięku
między produktami S-AIR.
Szczegółowe informacje na
temat funkcji S-AIR
można znaleźć w rozdziale
„Korzystanie z produktu
S-AIR” (str. 47).
• Uwagi lub zalecenia
dotyczące wzmacniacza
surround, tylnego
wzmacniacza surround i
odbiornika S-AIR zawarte
w tej instrukcji obsługi
dotyczą tylko tych
przypadków, w których jest
używany wzmacniacz
surround, tylny
wzmacniacz surround lub
odbiornik S-AIR.
5PL
Spis treści
Instrukcja obsługi — informacje......... 5
Zawartość opakowania ........................ 7
Indeks elementów i przycisków
sterujących....................................... 9
Wprowadzenie
Krok 1: Wybór miejsca ustawienia
elementów zestawu i ich
instalowanie.............................14
Krok 2: Podłączanie zestawu.......20
Krok 3: Przeprowadzanie łatwej
konfiguracji ..............................27
Krok 4: Wybieranie źródła
sygnału .....................................29
Krok 5: Korzystanie z dźwięku
przestrzennego .......................30
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty .............................. 33
Odtwarzanie z urządzenia USB ........ 34
Korzystanie z odtwarzacza iPod ....... 35
Odtwarzanie przez sieć ...................... 36
Dostępne opcje ................................... 38
Regulacja dźwięku
Wybieranie efektu odpowiedniego dla
danego źródła sygnału.................. 41
Wybór formatu dźwięku, ścieżek
dźwiękowych w różnych językach
lub kanału...................................... 41
Odtwarzanie dźwięku
wielościeżkowego ......................... 42
Korzystanie z efektów
dźwiękowych................................. 43
Tuner
Słuchanie audycji radiowych ............. 44
Używanie systemu RDS
(Radio Data System) ................... 46
Zewnętrzne urządzenie audio
Korzystanie z produktu S-AIR ......... 47
6 PL
Inne funkcje
Jednoczesne korzystanie z funkcji
Sterowanie przez HDMI i funkcji
„BRAVIA” Sync ......................... 53
Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień ............... 56
Ustawianie głośników ........................ 57
Korzystanie z wyłącznika
czasowego ..................................... 59
Dezaktywacja przycisków na
urządzeniu..................................... 59
Sterowanie telewizorem za pomocą
pilota wchodzącego w skład
zestawu .......................................... 60
Oszczędzanie energii w trybie
gotowości....................................... 60
Ustawienia i regulacje
Korzystanie z ekranu konfiguracji ... 61
[Aktualizacja sieciowa]...................... 62
[Nastawienia wideo]........................... 62
[Nastawienia audio] ........................... 63
[Nastawienia oglądania płyt
BD/DVD] ..................................... 64
[Kontrola Rodziców] ......................... 65
[Nastawienia muzyczne] .................... 65
[Nastawienia systemu] ....................... 66
[Nastawienia sieciowe] ...................... 67
[Łatwa konfiguracja].......................... 68
[Resetowanie] ..................................... 68
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności .............................. 69
Uwagi dotyczące płyt ......................... 70
Rozwiązywanie problemów .............. 71
Płyty do odtwarzania ......................... 78
Typy plików do odtwarzania............. 79
Obsługiwane formaty audio.............. 80
Rozdzielczość wyjścia wideo............. 80
Dane techniczne ................................. 81
Lista kodów języków ......................... 83
Słowniczek........................................... 84
Indeks .................................................. 87
Zawartość opakowania
BDV-E870
• Głośniki przednie (2)
• Antena UKF (FM) (1)
• Wkręty (6)
lub
• Dolne osłony głośników (2)
• Przewody głośnikowe (3,
niebieski/szary/zielony)
• Przewód wideo (1)
• Głośniki surround (2)
• Pilot zdalnego sterowania
(1)
• Instrukcja obsługi
• Podręcznik instalacji
głośników
• Podręcznik Konfiguracja
wstępna
• End user license
agreement
• Kabel HDMI (1)
(tylko dla modeli
oferowanych na
Tajwanie)
• Baterie R6 (AA) (2)
• Głośnik środkowy (1)
• Mikrofon kalibracyjny (1)
• Subwoofer (1)
• Podstawy (2)
7PL
BDV-E370
• Głośniki przednie (2)
• Antena UKF (FM) (1)
• Mikrofon kalibracyjny (1)
lub
• Głośniki surround (2)
• Przewody głośnikowe (5,
biały/czerwony/niebieski/
szary/zielony)
• Głośnik środkowy (1)
• Przewód wideo (1)
• Subwoofer (1)
• Instrukcja obsługi
• Podręcznik Konfiguracja
wstępna
• End user license
agreement
• Kabel HDMI (1)
(tylko dla modeli
oferowanych w
Singapurze, w Tajlandii i
na Tajwanie)
• Pilot zdalnego sterowania
(1)
• Baterie R6 (AA) (2)
Przygotowywanie pilota
Do pilota należy włożyć dwie baterie R6 (AA; wchodzą w skład zestawu), dopasowując bieguny
3 i # do oznaczeń w komorze baterii.
8PL
Indeks elementów i przycisków sterujących
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Przedni panel
FUNCTION
A "/1 (wł./tryb gotowości)
Włączenie urządzenia lub ustawienie go
w tryb gotowości.
VOLUME
VOLUME
VOLUME +/–
Regulacja głośności zestawu.
C Port
B Przyciski sterowania odtwarzaniem
(USB) (str. 34)
Umożliwia podłączenie urządzenia
USB.
Z (otwieranie/zamykanie) (str. 33)
Otwarcie lub zamknięcie szuflady na
płyty.
D Wyświetlacz na przednim panelu
N (odtwarzanie)
F Wskaźnik zasilania
Rozpoczęcie lub wznowienie
odtwarzania.
Odtwarzanie pokazu slajdów po
włożeniu płyty zawierającej pliki
obrazów JPEG.
E
(czujnik zdalnego sterowania)
Świeci, gdy zestaw jest włączony.
G Szuflada na płyty (str. 33)
x (zatrzymanie)
Zatrzymanie odtwarzania i
zapamiętanie miejsca zatrzymania
(miejsca wznowienia).
Miejsce wznowienia tytułu/utworu to
ostatnio odtworzone miejsce lub
ostatnie zdjęcie w przypadku folderu ze
zdjęciami.
FUNCTION
Wybór źródła odtwarzania.
9PL
Wyświetlacz na przednim panelu
Informacje na wyświetlaczu na przednim panelu
A Wyświetla aktualny format dźwięku.
B Kontrola oznaczająca odtwarzanie
przez system przy użyciu funkcji
PARTY STREAMING.
C Kontrolka sygnalizująca przesyłanie
sygnału wideo 1920 × 1080p/24 Hz.
D Kontrolka sygnalizująca przesyłanie
sygnału wideo 720p/1080i/1080p
poprzez gniazdo HDMI OUT lub
sygnału wideo 720p/1080i poprzez
gniazda COMPONENT VIDEO OUT.
E Kontrolka sygnalizująca prawidłowe
połączenie gniazda HDMI OUT z
urządzeniem zgodnym ze standardem
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) z wejściem HDMI lub DVI
(Digital Visual Interface).
F Kontrolka oznaczająca odbiór sygnału
stacji (tylko odbiornik radiowy) (str. 44).
G Kontrolka oznaczająca odbiór sygnału
stereo (tylko odbiornik radiowy)
(str. 44).
H Mruga po włączeniu wyłącznika
czasowego. (str. 59)
I Wskaźnik S-AIR (tylko po włożeniu do
urządzenia nadajnika
bezprzewodowego (nie wchodzi w
skład zestawu))
Kontrolka sygnalizująca transmisję
bezprzewodową. Miga po wybraniu dla
opcji [Tryb gotowości] ustawienia
[Włącz], gdy zestaw działa w trybie
gotowości, a transmisja
bezprzewodowa między urządzeniem
a odbiornikiem S-AIR nie jest
uaktywniona. (str. 47)
J Informacje o stanie zestawu, w tym
rozdział, tytuł lub numer utworu, czas,
częstotliwość stacji radiowej, stan
odtwarzania, ustawienie dźwięku
surround itd.
K Kontrolka sygnalizująca włączenie
odtwarzania z powtarzaniem.
L Wyświetla stan odtwarzania zestawu.
M Kontrolka sygnalizująca włączenie
wyciszenia.
10PL
Tylny panel
Wkręty*
VIDEO OUT
LAN(100)
ARC
Y
PB / CB
PR / CR
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKERS
SPEAKERS
SAT/CABLE
TV
DIGITAL IN
DIGITAL IN
EZW-T100
A. CAL MIC
FM COAXIAL 75
AUDIO
ECM-AC2
ANTENNA
FRONT R
A Port
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
SUR L
COAXIAL
OPTICAL
R AUDIO IN L
B Gniazdo LAN (100) (str. 26)
I Gniazdo ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(str. 25)
C Gniazda COMPONENT VIDEO OUT
(str. 22)
J Gniazdo TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(str. 23)
D Gniazdo VIDEO OUT (str. 22)
K Gniazdo SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) (str. 24)
(USB) (str. 34)
E Gniazdo HDMI OUT (str. 22)
F Gniazdo EZW-T100 (str. 47)
L Gniazda SPEAKERS (str. 20)
G Gniazda AUDIO (AUDIO IN L/R) (str. 24)
H Gniazdo A.CAL MIC (str. 27, 56)
*
PRZESTROGA
Nie należy odkręcać wkrętów, o ile nie jest
instalowane urządzenie EZW-T100.
11PL
"/1 (wł./tryb gotowości) (str. 27, 44)
Pilot
Włączanie zestawu lub ustawianie go w
trybie gotowości.
B Przyciski numeryczne (str. 45, 60)
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
1
Wprowadzanie numerów tytułów/
rozdziałów, częstotliwości radiowych
itd.
2
Wybór formatu audio/ścieżki.
3
Wybór języka napisów, jeśli na płycie
BD-ROM/DVD VIDEO zapisano
napisy w wielu językach.
BRAVIA Sync
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(dźwięk) (str. 41, 42)
SLEEP
9
SYSTEM
MENU
0
TOP MENU
(napisy) (str. 64)
D.TUNING
POP UP/ MENU
D.TUNING (str. 44)
4
RETURN
OPTIONS
FUNCTION
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
DISPLAY
Wybór częstotliwości radiowych.
C Kolorowe przyciski (czerwony/zielony/
żółty/niebieski)
Przyciski skrótów służące do wybierania
elementów niektórych menu BD (mogą
być także używane do interaktywnych
operacji Java na płytach BD).
D TOP MENU
TV
TV
7
Otwieranie lub zamykanie głównego
menu płyty BD lub DVD.
POP UP/MENU
Przyciski 5,
, 2 + i N mają
wyczuwalną kropkę. Ułatwia ona obsługę
pilota.
•
: Obsługa telewizora
(Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Sterowanie
telewizorem za pomocą pilota
wchodzącego w skład zestawu” (str. 60)).
A THEATRE (str. 54)
Automatyczne przełączenie w
optymalny tryb wideo w celu oglądania
filmów.
Otwieranie lub zamykanie menu
wyskakującego płyty BD-ROM lub
menu płyty DVD.
OPTIONS (str. 38)
Wyświetlanie menu opcji na ekranie
telewizora.
RETURN
Powrót do poprzedniego ekranu.
C/X/x/c
Przenoszenie wyróżnienia do
wyświetlanego elementu.
(ENTER)
Wprowadzenie wybranego elementu.
E FUNCTION (str. 29, 44)
ONE-TOUCH PLAY (str. 54)
Wybór źródła odtwarzania.
Umożliwia włączenie odtwarzania
jednym przyciskiem.
HOME (str. 27, 44, 47, 56, 57, 61)
TV "/1 (wł./tryb gotowości) (str. 60)
Wejście lub wyjście z menu głównego
zestawu.
SOUND MODE (str. 41)
Włączanie telewizora lub ustawianie go
w trybie gotowości.
12PL
Wybór trybu dźwiękowego.
F Przyciski sterowania odtwarzaniem
G
(wyciszanie)
Zapoznaj się z rozdziałem
„Odtwarzanie” (str. 33).
Tymczasowe wyłączanie dźwięku.
./> (poprzedni/następny)
Regulacja głośności.
Przejście do poprzedniego/następnego
rozdziału, utworu lub pliku.
TV 2 (głośność) +/–
(powtórka/przewijanie)
Szybkie powtarzanie aktualnych scen
przez 10 sekund/szybkie przewijanie
aktualnych scen do przodu przez
15 sekund.
m/M (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu)
Szybkie przewijanie płyty do tyłu/do
przodu podczas odtwarzania. Szybkie
przewijanie bieżącej sceny do przodu
powoduje zmianę szybkości
wyszukiwania.
Włączenie odtwarzania w zwolnionym
tempie po naciśnięciu i przytrzymaniu
przez ponad jedną sekundę w trybie
pauzy. Odtwarzanie pojedynczych
klatek po naciśnięciu w trybie pauzy.
N (odtwarzanie)
Rozpoczęcie lub wznowienie
odtwarzania.
Odtwarzanie pokazu slajdów po
włożeniu płyty zawierającej pliki
obrazów JPEG.
X (pauza)
Wstrzymanie lub wznowienie
odtwarzania.
x (zatrzymanie)
Zatrzymanie odtwarzania i
zapamiętanie miejsca zatrzymania
(miejsca wznowienia). Miejsce
wznowienia tytułu/utworu to ostatnio
odtworzone miejsce lub ostatnie zdjęcie
w przypadku folderu ze zdjęciami.
2 (głośność) +/– (str. 44)
Regulacja głośności telewizora.
TV t (wejście telewizyjne)
Przełączanie źródła sygnału
wejściowego między telewizorem a
innymi źródłami.
H DISPLAY (str. 33, 36)
Wyświetlanie informacji dotyczących
odtwarzania na ekranie telewizora.
Jeżeli wybrana jest funkcja „TUNER
FM”, zmiana informacji o stacji
radiowej widocznych na wyświetlaczu
na przednim panelu (dotyczy tylko
modeli europejskich i rosyjskich).
Gdy wybrana funkcja to „TV” lub
„SAT/CABLE”, a sygnał cyfrowy jest
przesyłany do gniazda DIGITAL IN,
wyświetlanie informacji o strumieniu na
wyświetlaczu na przednim panelu.
I Z (otwieranie/zamykanie)
Otwarcie lub zamknięcie szuflady na
płyty.
SLEEP (str. 59)
Ustawienie wyłącznika czasowego.
SYSTEM MENU (str. 30, 40, 43, 44)
Wchodzenie do menu zestawu.
(ulubione)
Wyświetlanie treści internetowych
dodanych do listy Ulubionych. Można
zapisać do 18 ulubionych treści
internetowych.
Przyciski sterowania radiem
Zapoznaj się z rozdziałem „Tuner”
(str. 44).
PRESET +/–
TUNING +/–
13PL
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Krok 1: Wybór miejsca ustawienia elementów
zestawu i ich instalowanie
Rozmieszczanie głośników
W celu uzyskania możliwie najwyższej jakości dźwięku przestrzennego należy ustawić
wszystkie głośniki w takiej samej odległości od miejsca odsłuchu (A). Odległość ta powinna
wynosić od 0,0 do 7,0 metrów.
Jeśli głośnika środkowego i głośników surround nie można ustawić w taki sposób, aby zachować
identyczną odległość (A), należy je umieścić w punktach oddalonych o 7,0 metrów od miejsca
odsłuchu.
Głośniki surround należy ustawić za miejscem odsłuchu (B).
Subwoofer może znaleźć się w dowolnej części pomieszczenia.
Głośnik środkowy
Subwoofer
Głośnik przedni lewy (L)
Głośnik przedni prawy (R)
A
A
B
Głośnik lewy surround (L)
A
30
45
30
45
A
A
B
Głośnik prawy surround (R)
•W przypadku ustawiania głośników i/lub podstaw głośników na podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą
itd. należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować poplamienie lub odbarwienie takiej
podłogi.
•Nie należy opierać się o głośnik ani na nim wieszać, ponieważ może to spowodować jego przewrócenie.
14PL
Rozszerzanie konfiguracji o głośniki tylne surround (opcja)
Poprawne rozmieszczenie głośników tylnych surround pokazano na poniższej ilustracji (C).
Głośnik środkowy
Subwoofer
Głośnik przedni lewy (L)
Głośnik przedni prawy (R)
Głośnik lewy
surround (L)
Głośnik prawy
surround (R)
30
45
30
45
C
Głośnik tylny lewy surround (L)
(opcja)
C
Głośnik tylny prawy surround (R)
(opcja)
•Aby korzystać z głośników tylnych surround, należy ustawić opcję [Surround tylny] (str. 58) w
ustawieniach [Nastawienia głośników] na [Tak] podczas łatwej konfiguracji (str. 27).
Instalowanie głośników na ścianie
Uwaga
•Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju wkrętów lub materiału, z którego wykonana jest ściana, skontaktuj
się ze sprzedawcą wkrętów lub instalatorem.
•Używaj wkrętów odpowiednich do materiału i wytrzymałości ściany. Ponieważ ściana gipsowa jest
wyjątkowo delikatna, najpierw przytwierdź wkręty do deski, a następnie do ściany. Głośniki należy
instalować na płaskich, pionowych i zbrojonych ścianach.
•Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą
instalacją, niewystarczającą wytrzymałością ścian lub nieprawidłowym wkręceniem wkrętów, klęskami
żywiołowymi itd.
Przed zainstalowaniem głośników przednich urządzenia BDV-E870 na ścianie należy je
rozmontować. Do ściany można przytwierdzić górną część głośników.
15PL
Wprowadzenie
Dokupienie zestawu bezprzewodowych głośników surround (Wireless Surround Speaker Kit)
(WAHT-SBP2, opcja) umożliwia odsłuchiwanie 7.1-kanałowego dźwięku przestrzennego.
Gama produktów oferowanych jako wyposażenie opcjonalne jest zależna od lokalnej oferty
rynkowej.
Rozmontowywanie głośnika
Wprowadzenie
(Tylko głośniki przednie urządzenia BDV-E870)
1
Odłącz przewody głośnikowe od głośnika.
Tylna część głośnika
2
Wykręć wkręt (montowany fabrycznie) znajdujący się w tylnej części głośnika.
Wkręt ten będzie potrzebny podczas ponownego montażu głośnika. Należy uważać, aby go
nie zgubić.
Wkręt
3
Tylna część głośnika
Rozmontuj głośnik, unosząc jego górną część.
Górna część
Dolna część
Tylna część głośnika
16PL
4
Wyciągnij przewód głośnikowy od spodu dolnej części głośnika.
Ten przewód głośnikowy zostanie użyty podczas instalowania głośnika na ścianie.
Wprowadzenie
Dolna część głośnika
,
Przewód
głośnikowy
5
Zdejmij papier ochronny z dolnej osłony głośnika, a następnie przymocuj dolną osłonę
głośnika do spodu górnej części głośnika.
Spód górnej części głośnika
Papier ochronny
,
,
Dolna osłona głośnika
•Aby zdjąć papier ochronny, pociągnij go trzymając za część przy rowku w dolnej osłonie głośnika.
Widok głośnika po całkowitym rozmontowaniu
Górna część
głośnika
Dolna część
głośnika
Przewód
głośnikowy
Wkręt
17PL
Wprowadzenie
Instalowanie głośników na ścianie
Przed zainstalowaniem głośników na ścianie należy do nich podłączyć przewody głośnikowe.
Należy sprawdzić, czy przewody głośnikowe podłączone są do odpowiednich zacisków:
przewód głośnikowy z kolorową opaską do zacisku 3, a przewód bez kolorowej opaski do
zacisku #.
Kolorowa opaska
Głośnik przedni lewy (L): Biały
Głośnik przedni prawy (R): Czerwony
Głośnik środkowy: Zielony
Głośnik lewy surround (L): Niebieski
Głośnik prawy surround (R): Szary
1
Przygotuj wkręty (nie wchodzą w skład zestawu) odpowiadające średnicą otworom w
tylnej części każdego z głośników. Patrz ilustracje poniżej.
4 mm
30 mm
18PL
5 mm
10 mm
Otwór w tylnej
części głośnika
2
Zamocuj wkręty w ścianie.
BDV-E370
Dla głośników przednich
Dla głośnika środkowego
Wprowadzenie
BDV-E870
219 mm
304 mm
od 8 do 10 mm
od 8 do 10 mm
Dla głośnika środkowego
219 mm
Dla innych głośników
od 8 do 10 mm
od 8 do 10 mm
Dla głośników surround
od 8 do 10 mm
3
Zawieś głośniki na wkrętach.
5 mm
Otwór w tylnej części
głośnika
10 mm
Tylna część głośnika
19PL
Wprowadzenie
Krok 2: Podłączanie zestawu
Na kolejnych stronach zamieszczono informacje o sposobie podłączania zestawu.
Przewód zasilania zestawu należy podłączyć do gniazda ściennego dopiero po wykonaniu
wszystkich innych połączeń.
•W przypadku podłączania innych urządzeń wyposażonych w regulację głośności należy dla nich ustawić
głośność na niższym poziomie w celu zapewnienia braku zniekształceń dźwięku.
Podłączanie głośników
Złącza przewodów głośnikowych oraz kolorowe opaski są oznakowane różnymi kolorami
odpowiadającymi poszczególnym typom głośników. Przewody głośnikowe należy podłączyć do
oznaczonych takim samym kolorem zacisków gniazd SPEAKERS zestawu.
Należy sprawdzić, czy przewody głośnikowe podłączone są do odpowiednich zacisków:
przewód głośnikowy z kolorową opaską do zacisku 3, a przewód bez kolorowej opaski do
zacisku #. Do zacisków głośnikowych należy wkładać wyłącznie nieizolowaną (pozbawioną
gumowej warstwy zewnętrznej) końcówkę przewodu głośnikowego.
Podłączanie przewodów głośnikowych do zestawu
Przy podłączaniu urządzenia należy włożyć złącze do momentu usłyszenia dźwięku kliknięcia.
Tylny panel urządzenia
Szary
(głośnik prawy surround (R))
KERS
SPEA
SUR R
KERS
SPEA
TR
FRON
BW
T L SU
FRON
Czerwony
(głośnik przedni
prawy (R))
OOFER
SUR L
Zielony
(głośnik środkowy)
Fioletowy
(subwoofer)
Biały
(głośnik przedni lewy (L))
20PL
Niebieski
(głośnik lewy surround (L))
R
CENTE
Podłączanie przewodów głośnikowych do głośników
Złącze
Tył lub spód głośnika
Wprowadzenie
Kolorowa opaska
(+)
(–)
21PL
Wprowadzenie
Podłączanie telewizora (sygnał wideo)
To połączenie pozwala przesyłać do telewizora sygnał wideo.
Metoda podłączenia jest zależna od rodzaju gniazd dostępnych w telewizorze.
Tylny panel urządzenia
B Kabel wideo typu
komponentowego (nie wchodzi
w skład zestawu)
VIDEO
OUT
ARC
OUT
PB / CB
Y
COMP
ONEN
T VID
PR / CR
EO
OUT
A Kabel HDMI*
C Przewód wideo (wchodzi
w skład zestawu)
Do gniazd wejściowych wideo
typu komponentowego w
telewizorze.
Do gniazda
wejściowego wideo
w telewizorze.
Do gniazda HDMI IN
w telewizorze.
* Kabel HDMI jest dostarczany tylko z modelami sprzedawanymi w Singapurze, Tajlandii i na Tajwanie.
Metoda 1: Połączenie wykorzystujące kabel HDMI (A)
Jeśli w telewizorze jest dostępne gniazdo HDMI, należy go podłączyć do zestawu za pomocą
kabla HDMI. Zapewni to lepszą jakość obrazu niż w przypadku zastosowania połączenia
wykorzystującego kabel wideo typu komponentowego lub przewód wideo.
Użycie kabla HDMI wymaga określenia typu sygnału wyjściowego (str. 62).
Metoda 2: Połączenie wykorzystujące kabel wideo typu komponentowego (B)
Jeśli w telewizorze nie ma gniazda HDMI, ale są dostępne gniazda wejściowe wideo typu
komponentowego, należy go połączyć z zestawem za pomocą kabla wideo typu
komponentowego. Zapewni to lepszą jakość obrazu niż w przypadku połączenia
wykorzystującego przewód wideo.
Użycie kabla wideo typu komponentowego wymaga określenia typu sygnału wyjściowego
(str. 62).
Metoda 3: Połączenie wykorzystujące przewód wideo (C)
Jeśli nie jest dostępny kabel HDMI ani kabel wideo typu komponentowego, należy
tymczasowo wykonać to połączenie.
22PL
Podłączanie telewizora (sygnał audio)
Tylny panel urządzenia
AUDIO
DIO IN
R AU
L
TV
ABLE
SAT/C
L IN
DIGITA
L
DIGITA
IN
AL
OPTIC
IAL
COAX
Cyfrowy przewód
optyczny (nie wchodzi w
skład zestawu)
Do cyfrowego optycznego gniazda
wyjściowego telewizora.
W przypadku wykorzystania połączenia cyfrowego zestaw będzie mógł odbierać sygnał
wielościeżkowy w formacie Dolby Digital, co pozwoli odsłuchiwać dźwięk przestrzenny
podczas oglądania telewizji.
•W przypadku łączenia telewizora i urządzenia za pomocą przewodu audio zapoznaj się z rozdziałem
„Podłączanie innych urządzeń” (str. 24).
Informacje o funkcji Audio Return Channel
Jeżeli używany telewizor obsługuje funkcję Audio Return Channel, połączenie przy użyciu
kabla HDMI umożliwi także wysłanie cyfrowego sygnału audio z telewizora. W celu słuchania
dźwięku z telewizora nie trzeba wykonywać osobnego połączenia audio. Szczegółowe
informacje na temat funkcji Audio Return Channel zawiera rozdział [Audio Return Channel]
(str. 66).
23PL
Wprowadzenie
To połączenie pozwala przesyłać sygnał audio z telewizora do zestawu. Należy je wykonać, aby
za pomocą zestawu można było odsłuchiwać dźwięk z telewizora.
Wprowadzenie
Podłączanie innych urządzeń
W przypadku podłączania do telewizora zestawu i innych urządzeń sygnał wideo z zestawu i
urządzeń jest wysyłany do telewizora, a sygnał audio jest wysyłany z urządzeń do zestawu.
Telewizor
Kierunek sygnału
Zestaw
: sygnał wideo
: sygnał audio
Poprzez głośniki zestawu można słuchać dźwięku pochodzącego z podłączonych urządzeń.
• Magnetowid, cyfrowy tuner telewizji satelitarnej itd. (nie wchodzą w skład zestawu)
wyposażony w cyfrowe koncentryczne gniazdo wyjściowe: D
• Magnetowid, cyfrowy tuner telewizji satelitarnej, konsola PlayStation, przenośne urządzenie
audio itd. (nie wchodzą w skład zestawu): E
Tylny panel urządzenia
D Cyfrowy przewód
koncentryczny (nie wchodzi w
skład zestawu)
AUDIO
DIO IN
R AU
ABLE
SAT/C
L IN
DIGITA
DIG
L
TV
IN
ITAL
AL
OPTIC
IAL
COAX
Do cyfrowego koncentrycznego
gniazda wyjściowego w
magnetowidzie, cyfrowym
tunerze telewizji satelitarnej itd.
24PL
E Przewód audio
(nie wchodzi w skład
zestawu)
Do gniazd wyjściowych audio w
magnetowidzie, cyfrowym tunerze telewizji
satelitarnej, konsoli PlayStation, przenośnym
urządzeniu audio itd.
Podłączanie anteny
Wprowadzenie
Podłączanie anteny
Tylny panel urządzenia
FM
AL 75
COAXI A
NN
ANTE
lub
Antena UKF (FM)
(wchodzi w skład zestawu)
•Antena UKF (FM) musi być całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny UKF (FM) należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
•W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału UKF (FM) należy w sposób przedstawiony na poniższej
ilustracji podłączyć urządzenie do zewnętrznej anteny za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego (nie
wchodzi w skład zestawu).
Zewnętrzna antena UKF (FM)
Urządzenie
FM COAXIAL 75
ANTENNA
25PL
Wprowadzenie
Podłączanie do sieci
Konfiguracja przewodowa
Podłącz kabel sieci LAN do złącza LAN
(100) w urządzeniu.
Kabel sieci LAN
(nie wchodzi w skład zestawu)
Router
szerokopasmowy
Internet
Modem ADSL/
model kablowy
Konfiguracja bezprzewodowego
adaptera USB
Użyj bezprzewodowej sieci LAN za
pośrednictwem bezprzewodowego adaptera
USB WLAN (tylko model Sony UWABR100*) (nie wchodzi w skład zestawu).
Bezprzewodowy adapter USB WLAN może
być niedostępny w niektórych regionach/
krajach.
* Dostępne od stycznia 2010.
Przed podłączeniem kabla przedłużającego
lub włożeniem bezprzewodowego adaptera
USB WLAN wyłącz urządzenie. Po
włożeniu bezprzewodowego adaptera USB
WLAN do podstawy kabla przedłużającego i
podłączeniu kabla przedłużającego do portu
(USB) (z przodu lub z tyłu) włącz
urządzenie ponownie.
•Odległość między bezprzewodowym adapterem
USB WLAN a routerem bezprzewodowej sieci
LAN zależy od środowiska użytkowania. Jeżeli
zestaw nie będzie mógł połączyć się z siecią lub
połączenie będzie niestabilne, połóż
bezprzewodowy adapter USB WLAN w innym
położeniu lub ustaw bezprzewodowy adapter
USB WLAN i router bezprzewodowej sieci LAN
bliżej siebie.
Konfigurowanie ustawień sieci
Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zapoznaj się z rozdziałem [Nastawienia
sieciowe] (str. 67) i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
ukończyć konfigurację.
Informacje o zabezpieczeniach
bezprzewodowej sieci LAN
Ponieważ komunikacja przy użyciu
bezprzewodowej sieci LAN wykorzystuje
fale radiowe, sygnał bezprzewodowy może
zostać przechwycony. W celu ochrony
komunikacji bezprzewodowej zestaw
obsługuje szereg funkcji zabezpieczających.
Ustawienia zabezpieczeń należy
skonfigurować zgodnie ze środowiskiem
sieciowym.
Brak zabezpieczeń
Choć wprowadzenie ustawień jest łatwe,
każdy może przechwycić komunikację
bezprzewodową lub wtargnąć do sieci
bezprzewodowej, nawet bez użycia żadnych
wyrafinowanych narzędzi. Należy pamiętać
o zagrożeniu nieautoryzowanym dostępem
lub przechwyceniem danych.
WEP
VIDEO OUT
LAN(100)
ARC
Y
PB / CB
PR / CR
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKERS
SPEAKERS
SAT/CABLE
TV
DIGITAL IN
DIGITAL IN
EZW-T100
A. CAL MIC
FM COAXIAL 75
AUDIO
ECM-AC2
ANTENNA
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
Bezprzewodowy
adapter USB WLAN
Internet
26PL
SUR L
COAXIAL
OPTICAL
R AUDIO IN L
Kabel sieci LAN (nie
wchodzi w skład
zestawu)
Modem ADSL/ Router
bezprzewodowej
model
sieci LAN
kablowy
Protokół WEP zabezpiecza komunikację,
uniemożliwiając osobom postronnym
przechwycenie sygnału lub wtargnięcie do
sieci bezprzewodowej. Protokół WEP to
przestarzała technologia zabezpieczeń
umożliwiająca podłączenie starszych
urządzeń nieobsługujących protokołu TKIP/
AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES to technologia wykorzystująca
zaawansowaną metodę zabezpieczenia,
odmienną od stosowanej w protokołach
WEP i TKIP.
Protokół AES zapewnia wyższy poziom
bezpieczeństwa niż WEP czy TKIP.
Krok 3:
Przeprowadzanie
łatwej konfiguracji
Przed wykonaniem kroku 3
Sprawdź dokładnie wszystkie połączenia, a
następnie podłącz przewód zasilania.
Korzystanie z poniższych zaleceń umożliwi
dostosowanie zestawu w celu rozpoczęcia
jego używania.
Wyświetlane elementy różnią się w
zależności od krajowej wersji modelu.
•Aby korzystać z opcjonalnych głośników tylnych
surround, należy ustawić opcję [Surround tylny]
w ustawieniach [Nastawienia głośników] na [Tak]
(str. 58).
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c,
HOME
1
Włącz telewizor.
27PL
Wprowadzenie
TKIP to technologia zabezpieczeń
opracowana w celu usunięcia wad protokołu
WEP. Protokół TKIP zapewnia wyższy
poziom bezpieczeństwa niż WEP.
2
Podłącz mikrofon kalibracyjny do
gniazda A.CAL MIC na panelu tylnym.
5
Wprowadzenie
Ustaw mikrofon kalibracyjny na
wysokości uszu za pomocą np. trójnogu
(nie wchodzi w skład zestawu). Każdy
głośnik powinien być zwrócony
przodem do mikrofonu kalibracyjnego,
a pomiędzy głośnikiem a mikrofonem
kalibracyjnym nie powinno być żadnych
przeszkód.
Użyj funkcji [Łatwa konfiguracja]. Aby
skonfigurować podstawowe
ustawienia za pomocą przycisków
C/X/x/c i
, wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat funkcji [Automatyczna
kalibracja] w ustawieniach [Łatwa
konfiguracja], zapoznaj się z rozdziałem
„Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień” (str. 56).
Powrót do ekranu łatwej konfiguracji
1
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
MIC
A. CAL
C2
ECM-A
2
3
4
Mikrofon kalibracyjny
Naciśnij przycisk HOME.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [Łatwa konfiguracja], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
opcję [Zacznij], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran łatwej
konfiguracji.
3
4
Naciśnij przycisk [/1 na urządzeniu.
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z zestawu.
Zostanie wyświetlony ekran łatwej
konfiguracji do wyboru języka
wyświetlanego na ekranie.
Easy Setup - OSD
Select the language to be displayed by this unit.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
28PL
Dostępnych jest wiele źródeł sygnału.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Funkcja
Źródło
„SAT/
CABLE”
Urządzenie podłączone do
gniazda SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL) na
panelu tylnym (str. 24)
„AUDIO”
Urządzenie podłączone do
gniazd AUDIO (AUDIO IN L/
R) na panelu tylnym (str. 24)
0
FUNCTION
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetli się żądana funkcja.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION wyświetlana funkcja zmienia
się w poniższy sposób.
„BD/DVD” t „D. MEDIA” t „TUNER
FM” t „TV” t „SAT/CABLE” t
„AUDIO” t „BD/DVD” t …
Funkcja
Źródło
„BD/DVD”
Płyta jest odtwarzana w
zestawie
„D. MEDIA”
Urządzenie USB, odtwarzacz
iPod, Internetowe Wideo
BRAVIA lub serwer DLNA
„TUNER FM” Radio UKF (FM) (str. 44)
„TV”
Urządzenie (telewizor itp.)
podłączone do gniazda TV
(DIGITAL IN OPTICAL) na
tylnym panelu lub telewizora
obsługującego funkcję Audio
Return Channel lub telewizora
podłączonego do gniazda
HDMI OUT na tylnym panelu
(str. 23).
29PL
Wprowadzenie
Krok 4: Wybieranie
źródła sygnału
Wprowadzenie
Krok 5: Korzystanie z dźwięku
przestrzennego
Po wykonaniu wcześniejszych kroków i rozpoczęciu odtwarzania można korzystać z dźwięku
przestrzennego. Można także wybrać zaprogramowane ustawienia surround dostosowane do
różnych źródeł dźwięku. Pozwalają one uzyskać w warunkach domowych intensywne wrażenia
akustyczne charakterystyczne dla sali kinowej.
SYSTEM MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
Dostosowywanie ustawień dźwięku surround do swoich
upodobań
1
2
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję
„SUR.SETTING”, a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Naciskaj przyciski X/x do momentu, aż na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się
nazwa żądanego ustawienia dźwięku surround.
Opisy poszczególnych ustawień dźwięku surround zamieszczono w tabeli poniżej.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
30PL
Efekty dźwięku surround a konfiguracja głośników
Wykorzystywane głośniki Ustawienie dźwięku Efekt
surround
W zależności od źródła
sygnału.
„A.F.D. STD”
(AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD)
„A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
Zestaw wykrywa format dźwięku i kieruje go do
odpowiednich głośników z zachowaniem kanałów, w
których dźwięk nagrano/zakodowano.
•Źródło dźwięku 2-kanałowego: zestaw przeprowadza
symulację umożliwiającą odsłuchiwanie dźwięku
przestrzennego z 2 kanałów za pomocą głośników w
konfiguracji 5.1-kanałowej poprzez zduplikowanie
sygnału dźwięku 2-kanałowego na każdym głośniku.
•Źródło dźwięku wielokanałowego: rodzaje głośników,
z których płynie dźwięk, są zależne od liczby kanałów
zakodowanych w sygnale źródłowym.
„PRO LOGIC”
„PLII MOVIE”
•Źródło dźwięku 2-kanałowego: zestaw przeprowadza
symulację umożliwiającą odsłuchiwanie dźwięku
przestrzennego z 2 kanałów za pomocą głośników w
konfiguracji 5.1-kanałowej.
– W trybie „PRO LOGIC” sygnał jest przetwarzany
przez dekoder Dolby Pro Logic.
– W trybie „PLII MOVIE” sygnał jest przetwarzany
przez dekoder Dolby Pro Logic II Movie.
•Źródło dźwięku wielokanałowego: rodzaje głośników,
z których płynie dźwięk, są zależne od liczby kanałów
zakodowanych w sygnale źródłowym.
„NEO6 CIN”
„NEO6 MUS”
•Źródło dźwięku 2-kanałowego: zestaw przeprowadza
symulację umożliwiającą odsłuchiwanie dźwięku
przestrzennego z 2 kanałów za pomocą konfiguracji
6.1-kanałowej.
– W trybie „NEO6 CIN” sygnał jest przetwarzany
przez dekoder DTS Neo:6 Cinema.
– W trybie „NEO6 MUS” sygnał jest przetwarzany
przez dekoder DTS Neo:6 Music.
•Źródło dźwięku wielokanałowego: rodzaje głośników,
z których płynie dźwięk, są zależne od liczby kanałów
zakodowanych w sygnale źródłowym.
„2CH STEREO”
Głośniki przednie i subwoofer są aktywne zawsze,
niezależnie od formatu dźwięku czy liczby kanałów.
Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest zamieniany
na format 2-kanałowy.
31PL
Wprowadzenie
Informacje zamieszczone w poniższej tabeli dotyczą sytuacji, gdy do zestawu podłączono
wszystkie głośniki.
Ustawienie domyślne to „A.F.D. MULTI”.
Wprowadzenie
•Gdy zostania wybrana opcja „A.F.D. MULTI”, w zależności od płyty lub źródła podczas automatycznego
wyboru optymalnego trybu może dojść do obcięcia początku dźwięku. Aby uniknąć obcięcia dźwięku,
wybierz opcję „A.F.D. STD”.
•Jeśli odtwarzana jest dwujęzyczna ścieżka dźwiękowa, opcje „PRO LOGIC” i „PLII MOVIE” nie są
stosowane.
•W zależności od wybranego strumienia wejściowego, ustawienie dźwięku surround może być niedostępne.
•Podczas zmiany ustawienia dźwięku surround przy korzystaniu z odbiornika S-AIR dźwięk z odbiornika
S-AIR może być przerywany.
•Podczas odtwarzania płyt Super Audio CD ustawienia dźwięku surround nie są aktywowane.
•Zestaw zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienie dźwięku surround dla każdego źródła.
Po wybraniu źródła takiego, jak „BD/DVD” lub „TUNER FM” automatycznie uaktywniane jest
ustawienie dźwięku surround, które było ostatnio dla niego używane. Na przykład jeśli do przetwarzania
ścieżki dźwiękowej z płyty „BD/DVD” wybrano ustawienie dźwięku surround „PRO LOGIC”, po zmianie
źródła sygnału i wznowieniu odtwarzania płyty „BD/DVD” ponownie wybrane zostanie ustawienie „PRO
LOGIC”.
32PL
2
Odtwarzanie
Metoda obsługi różni się w zależności od
płyty. Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi dołączoną do płyty.
Odtwarzanie płyty
1
2
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z zestawu.
Naciśnij przycisk Z i umieść płytę w
szufladzie na płyty.
•Usuń zbędne dane z pamięci zewnętrznej lub
pamięci USB. Wybierz opcję [Skasuj dane BD] w
kategorii
[Wideo], aby usunąć niepotrzebne
dane. Jeżeli pamięć USB jest używana jako
lokalna pamięć masowa, wszystkie dane zapisane
w folderze [BUDA/BUDB] zostaną usunięte.
Wykonaj kopię zapasową danych wideo/muzyki/
zdjęć z folderu [BUDA/BUDB].
Odtwarzanie
Informacje o płytach do odtwarzania
znajdują się w rozdziale „Płyty do
odtwarzania” (str. 78).
Włóż dysk BD-ROM z programem
BONUSVIEW/BD-LIVE do napędu.
Korzystanie z płyt Blu-ray
3D
Możesz korzystać z płyt Blu-ray 3D z logo
3D*.
*
1
3
• Podłącz system do telewizora z obsługą
funkcji 3D przy użyciu kabla HDMI o
wysokiej szybkości przesyłania danych
(nie wchodzi w skład zestawu).
• Ustaw opcję [Nast. wyjścia 3D] i [Nast.
rozmiaru ekranu TV dla 3D] w menu
[Nastawienia wideo] (str. 62).
Naciśnij przycisk Z, aby zamknąć
szufladę na płyty.
W menu głównym pojawi się wskaźnik
i rozpocznie się odtwarzanie.
Jeżeli odtwarzanie nie rozpocznie się
automatycznie, wybierz element
w
kategorii
[Wideo],
[Muzyka] lub
[Zdjęcia] i naciśnij przycisk
.
Używanie programu
BONUSVIEW/BD-LIVE
Na niektórych płytach BD-ROM
oznaczonych „BD-LIVE Logo*” zapisana
jest dodatkowa zawartość oraz inne dane,
które można pobrać.
Przygotuj płytę Blu-ray 3D do
odtwarzania.
2
Przygotuj płytę Blu-ray 3D.
Metoda obsługi różni się w zależności od
płyty. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dołączoną do płyty.
• Zapoznaj się także z instrukcją obsługi telewizora
obsługującego funkcję 3D.
*
1
Przygotuj się do korzystania z
programu BONUSVIEW/BD-LIVE.
• Podłącz urządzenie do sieci (str. 26).
• Ustaw opcję [Połączenie Internetowe
BD] na [Pozwól] (str. 64).
33PL
Wyświetlanie informacji o
odtwarzaniu
Informacje dotyczące odtwarzania itp.
można sprawdzić, naciskając przycisk
DISPLAY.
Wyświetlane informacje różnią się w
zależności od typu płyty lub stanu
odtwarzacza.
Odtwarzanie z
urządzenia USB
Z podłączonego urządzenia USB można
odtwarzać filmy wideo/muzykę/zdjęcia.
Informacje o typach plików do odtwarzania
znajdują się w rozdziale „Typy plików do
odtwarzania” (str. 79).
1
Przykład: podczas odtwarzania płyty
BD-ROM
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB) zestawu.
Przed podłączeniem urządzenia USB
zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Urządzenie USB
A Rozdzielczość wyjścia/częstotliwość wideo
B Numer lub nazwa
C Aktualnie wybrane ustawienie audio
D Dostępne funkcje (
napisy)
ujęcie,
audio,
E Informacje dotyczące odtwarzania
Obejmują typ płyty, tryb odtwarzania, typ
powtarzania, koder-dekoder wideo,
szybkość transmisji, pasek stanu
odtwarzania, czas odtwarzania, czas
całkowity
F Numer rozdziału
G Aktualnie wybrane ujęcie
Urządzenie USB
2
3
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Wideo],
[Muzyka] lub
[Zdjęcia].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję
[Urządz. USB (przód)] lub
[Urządz. USB (tył)], a następnie naciśnij
przycisk
.
•Nie należy odłączać urządzenia USB
podczas odtwarzania. Aby zapobiec
uszkodzeniu danych lub urządzenia USB,
należy wyłączać zestaw podczas podłączania
lub usuwania urządzenia USB.
34PL
Korzystanie z
odtwarzacza iPod
Zgodne modele odtwarzaczy iPod
Obsługiwane są następujące modele
odtwarzaczy iPod. Przed podłączeniem do
zestawu odtwarzacza iPod należy
zaktualizować jego oprogramowanie do
najnowszej wersji.
Obsługa odtwarzacza iPod za pomocą
pilota
Odtwarzacz iPod można obsługiwać za
pomocą przycisków na pilocie. W poniższej
tabeli podano przykłady przycisków, których
można użyć.
Przycisk
Eksploatacja
N, X
Te same czynności, co przycisk
N/X odtwarzacza iPod.
x
Pauza.
m lub M
Szybkie przewijanie do tyłu lub
do przodu.
Odtwarzanie
Za pośrednictwem zestawu można
odtwarzać dźwięk z odtwarzacza iPod lub
naładować jego baterię.
Szczegółowe informacje na temat
obsługi znajdują się w instrukcji obsługi
odtwarzacza iPod.
. lub > Te same czynności, co przyciski
. lub > odtwarzacza iPod.
DISPLAY,
RETURN,
C
Te same czynności, co przycisk
MENU odtwarzacza iPod.
X/x
Te same czynności, co pokrętło
Click Wheel odtwarzacza iPod.
,c
1
2
3
Podłącz odtwarzacz iPod do
przedniego portu
(USB) urządzenia
za pomocą kabla USB odtwarzacza
iPod.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Muzyka].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [iPod (przód)], a następnie
naciśnij przycisk
.
Dźwięk z odtwarzacza iPod będzie
odtwarzany przez zestaw.
Odtwarzacz iPod można obsługiwać za
pomocą przycisków na pilocie.
Te same czynności, co przycisk
środkowy odtwarzacza iPod.
•Odtwarzacz iPod jest ładowany po podłączeniu
do zestawu, gdy zestaw jest włączony.
•Przesyłanie utworów do odtwarzacza iPod nie
jest możliwe.
•Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
utratę lub uszkodzenie danych zapisanych na
odtwarzaczu iPod w przypadku korzystania z
niego po podłączeniu do tego zestawu.
•Ten produkt został zaprojektowany do
współpracy z odtwarzaczem iPod i posiada
certyfikat potwierdzający zgodność z normami
dotyczącymi sposobu działania określonymi
przez firmę Apple.
•Nie należy odłączać odtwarzacza iPod podczas
obsługi. Aby uniknąć uszkodzenia danych lub
uszkodzenia odtwarzacza iPod, przed
podłączeniem lub odłączeniem odtwarzacza iPod
należy wyłączyć system.
35PL
Odtwarzanie przez
sieć
Przesyłanie strumieniowe
za pomocą funkcji
Internetowe Wideo
BRAVIA
Funkcja Internetowe Wideo BRAVIA służy
jako brama dostarczająca wybrane treści
internetowe i różne materiały rozrywkowe
dostępne na żądanie bezpośrednio do
urządzenia.
1
Przygotowanie do korzystania z funkcji
Internetowe Wideo BRAVIA.
Podłącz urządzenie do sieci (str. 26).
2
3
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Wideo],
[Muzyka] lub
[Zdjęcia].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ikonę dostawcy treści internetowych, a
następnie naciśnij przycisk
.
Po pobraniu treści internetowych,
zostaną one oznaczone ikoną
niedostępności lub ikoną nowych treści.
Korzystanie z panelu sterowania
Panel sterowania wyświetlany jest po
rozpoczęciu odtwarzania pliku wideo.
Wyświetlane elementy mogą się różnić w
zależności od dostawcy treści internetowych.
Aby wyświetlić ponownie, naciśnij przycisk
DISPLAY.
A Elementy sterowania
Naciśnij przycisk C/X/x/c lub
korzystać z funkcji sterowania
odtwarzaniem.
36PL
, aby
B Pasek stanu odtwarzania
Pasek stanu, kursor wskazujący aktualną
pozycję, czas odtwarzania, czas trwania
pliku wideo
C Nazwa następnego pliku wideo
D Nazwa i klasyfikacja aktualnie wybranego
pliku wideo
Odtwarzanie plików
zapisanych na serwerze
DLNA (Odtwarzacz
DLNA)
Istnieje możliwość odtwarzania wideo,
muzyki i zdjęć zapisanych na serwerze
domowym, takim jak sieciowy system
dźwiękowy z certyfikatem DLNA lub
komputer z oprogramowaniem, które
pozwala na realizację funkcji serwera
objętych przez certyfikat DLNA. Aby było
to możliwe, należy podłączyć dany system
lub komputer do sieci domowej.
1
Przygotuj do odtwarzania pliki
zapisane na serwerze DLNA.
• Podłącz urządzenie do sieci (str. 26).
• Wybierz opcję [Ustawienia serwera
połączenia] (str. 68).
2
3
Naciśnij przycisk C/c i wybierz opcję
[Wideo],
[Muzyka] lub
[Zdjęcia].
Naciśnij przycisk X/x , aby wybrać
serwer DLNA, a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlona lista plików lub
lista folderów.
2
Naciśnij przycisk C/X/x/c, aby wybrać
zawartość audio w opcji
[Muzyka]
lub stację radiową.
Informacje o sposobie wyboru stacji
radiowej znajdują się w części
„Słuchanie audycji radiowych” (str. 44).
3
4
•Jeśli opcja [Party Auto Start] (str. 68) nie jest
wyświetlana na ekranie telewizora, funkcja ta
może być dostępna po wprowadzeniu przyszłych
aktualizacji. Funkcja ta może być jednak
niedostępna w niektórych regionach/krajach.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Wybierz opcję [Zacznij Party] za
pomocą przycisków X/x, a następnie
naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie
Odtwarzanie tego
samego audio w różnych
pomieszczeniach
(funkcja PARTY
STREAMING)
Wszystkie elementy, które są gośćmi
party, zaczynają odtwarzać ten sam
dźwięk, co gospodarz.
Dołączanie do Party
(tylko dla gościa party)
Istnieje możliwość użycia zestawu do
odtworzenia zawartości, która jest aktualnie
odtwarzana na innych urządzeniach.
1
Istnieje możliwość odtwarzania tego samego
audio na różnych urządzeniach Sony
obsługujących funkcję PARTY
STREAMING.
Element, który odgrywa dźwięk z party po
użyciu funkcji [Zacznij Party] nazywa się
„party host”. Element, który jest zaproszony
do party przez gospodarza party i odgrywa
ten sam dźwięk, co gospodarz party, nazywa
się „party guest”.
Zaczynanie Party
(tylko dla gospodarza party)
Istnieje możliwość użycia innych urządzeń
do odtworzenia zawartości, która jest
aktualnie odtwarzana na zestawie.
1
Włącz zestaw i inne urządzenia Sony
obsługujące funkcję PARTY
STREAMING.
Upewnij się, że każde urządzenie jest
podłączone do sieci.
Włącz zestaw i inne urządzenia Sony
obsługujące funkcję PARTY
STREAMING.
Upewnij się, że każde urządzenie jest
podłączone do sieci.
2
3
4
5
Uruchom Party na innym urządzeniu
podłączonym do sieci.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Muzyka].
Wybierz
[Party] za pomocą
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk
.
Naciśnij X/x, aby wybrać gospodarcza
Party skonfigurowanego w kroku 2, a
następnie naciśnij krok
.
Zamykanie Party
Tylko dla gospodarza party
Naciśnij przycisk x i przycisk HOME.
Tylko dla gościa party
Naciśnij OPTIONS, naciśnij X/x i wybierz
opcję [Zamknij Party], a następnie naciśnij
.
37PL
Wychodzenie z Party
(tylko dla gościa party)
Naciśnij OPTIONS, naciśnij X/x i wybierz
opcję [Wyjdź z Party], a następnie naciśnij
.
• Oferta i dostępność produktów obsługujących
PARTY STREAMING zależy od obszaru.
Obsługa systemu przy
użyciu pilota DLNA
(Renderer)
•Jeśli opcja [Ustawienia funkcji Renderer]
(str. 68) nie jest wyświetlana na ekranie
telewizora, funkcja ta może być dostępna po
wprowadzeniu przyszłych aktualizacji. Funkcja ta
może być jednak niedostępna w niektórych
regionach/krajach.
Istnieje możliwość obsługi systemu przy
użyciu pilota DLNA.
Szczegóły dotyczące obsługi znajdują się w
instrukcji obsługi pilota DLNA.
• Nie wolno obsługiwać zestawu przy użyciu
dołączonego pilota przy obsługiwaniu zestawu
przy użyciu pilota DLNA.
• Zestaw obsługuje funkcję „Odtwarzaj do”
programu Windows Media® Player 12
dostarczanego standardowo do systemu
Windows 7.
38PL
Dostępne opcje
Różne ustawienia i operacje dotyczące
odtwarzania są dostępne po naciśnięciu
przycisku OPTIONS. Dostępne elementy
różnią się w zależności od sytuacji.
Opcje wspólne
Elementy
Szczegóły
[Historia
odtwarzania]
Wyszukiwanie tytułu/
utworu w historii
odtwarzania płyty
BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA (płyty CD z
muzyką) przy użyciu
technologii Gracenote.
[Przeszukaj historię] Wyszukiwanie
powiązanych informacji na
podstawie słów kluczowych
z serwisu Gracenote za
pośrednictwem funkcji
wyświetlania informacji.
[Przeszukaj
zawartość]
Wyszukiwanie treści
Internetowego Wideo
BRAVIA na podstawie
słów kluczowych z serwisu
Gracenote za
pośrednictwem funkcji
wyświetlania informacji.
[Powtórz nast.]
Włączenie odtwarzania z
powtarzaniem.
[Lista Ulubionych]
Wyświetlenie listy
Ulubionych.
[Odtwórz/
Zatrzymaj]
Rozpoczęcie lub
zatrzymanie odtwarzania.
[Odtwórz od
początku]
Odtworzenie elementu od
początku.
[Wyświetl.
informacji]
Wyświetlenie informacji o
płycie BD-ROM/DVDROM/CD-DA (płyty CD z
muzyką) przy użyciu
technologii Gracenote.
[Dodaj do
Ulubionych]
Dodanie treści
internetowych do listy
Ulubionych.
[Usuń z
Ulubionych]
Usunięcie treści
internetowych z listy
Ulubionych.
Szczegóły
Elementy
[Zacznij Party]
Zaczyna Party z wybranym
źródłem.
Przy niektórych źródłach
element ten może nie być
widoczny.
[Szukanie tytułu]
[Wyjdź z Party]
Wyjście z Party, w którym
zestaw uczestniczył.
Funkcja PARTY
STREAMING będzie
nadal działać między
pozostałymi
uczestniczącymi
urządzeniami.
[Zamknij Party]
Zamyka Party, w którym
zestaw uczestniczył.
Funkcja PARTY
STREAMING nie będzie
dalej działać między
pozostałymi
uczestniczącymi
urządzeniami.
Tylko [Wideo]
Elementy
[Nast. wyjścia 3D]
Szczegóły
Wybierz, czy ma być
automatycznie przesyłane
wideo 3D.
[Nastawienia wideo] •[Tryb jakości obrazu]:
wybranie ustawień obrazu
w zależności od
warunków oświetlenia.
•[FNR]: redukcja zakłóceń
pojawiających się na
obrazie.
•[BNR]: redukcja
mozaikowych zakłóceń
pojawiających się na
obrazie.
•[MNR]: redukcja
drobnych zakłóceń wokół
krawędzi obrazu.
[Odtwarzanie/
Rozpoczęcie lub
Pauza]
wstrzymanie odtwarzania.
[Top menu]
Wyświetlenie menu
głównego płyty BD lub
DVD.
[Menu/Menu
Wyświetlenie menu
podręczne]
wyskakującego płyty
BD-ROM lub menu płyty
DVD.
Szczegóły
Wyszukiwanie tytułu na
płycie BD-ROM/DVD
VIDEO i rozpoczęcie
odtwarzania od początku.
[Szukanie rozdziału] Wyszukanie rozdziału i
rozpoczęcie odtwarzania
od początku.
[Ujęcie]
Przełączenie na inne ujęcie,
jeśli na płycie BD-ROM/
DVD VIDEO zapisano
różne ujęcia.
Odtwarzanie
Elementy
Tylko [Muzyka]
Elementy
Szczegóły
[Dodaj BGM do
slajd.]
Rejestrowanie plików
muzycznych z pamięci USB
jako muzyki w tle podczas
odtwarzania pokazu
slajdów.
Tylko [Zdjęcia]
Elementy
Szczegóły
[Pokaz slajdów]
Rozpoczęcie pokazu
slajdów.
[Prędkość pokazu
Zmiana szybkości pokazu
slajdów]
slajdów.
[Efekt pok. slajdów] Ustawienie efektu
używanego podczas pokazu
slajdów.
[Pokaz slajdów
• [Wyłącz]: wyłączenie
BGM]
funkcji.
• [Moja muzyka z USB]:
ustawienie plików
muzycznych
zarejestrowanych w opcji
[Dodaj BGM do slajd.].
Jeśli nie został
zarejestrowany żaden plik
muzyczny, zostanie
wyświetlony komunikat
[(Niezarejestrowany)].
• [Odtwarzaj z płyty]:
ustawia ścieżki na płycie
CD-DA (płyty CD z
muzyką).
[Obróć w lewo]
Obrót zdjęcia w lewo o
90 stopni.
[Obróć w prawo]
Obrót zdjęcia w prawo o 90
stopni.
[Zobacz obraz]
Wyświetlenie wybranego
zdjęcia.
39PL
Regulacja rozbieżności
między obrazem a
dźwiękiem
(A/V SYNC)
Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem
wyświetlanym na ekranie telewizora, istnieje
możliwość skorygowania rozbieżności.
1
2
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „A/V SYNC”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wyreguluj
rozbieżność między obrazem a
dźwiękiem.
Regulację można wykonywać w zakresie
od 0 ms do 300 ms co 25 ms.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, funkcja A/V SYNC może być
nieskuteczna.
40PL
Regulacja dźwięku
Można wybrać odpowiedni tryb dźwiękowy
do oglądania filmów lub słuchania muzyki.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE
Naciskaj przycisk SOUND MODE do
momentu wyświetlenia żądanego trybu na
wyświetlaczu na przednim panelu.
• „AUTO”: zestaw automatycznie wybiera
tryb „MOVIE” lub „MUSIC” stosownie
do zawartości płyty lub rodzaju strumienia
audio.
• „MOVIE”: zestaw wybiera tryb
dźwiękowy odpowiedni do oglądania
filmów.
• „MUSIC”: zestaw wybiera tryb dźwiękowy
odpowiedni do odtwarzania muzyki.
• „SPORTS”: zestaw dodaje pogłos do
programów sportowych.
• „NEWS”: zestaw zapewnia dźwięk
odpowiedni do programów
informacyjnych, takich jak wiadomości.
• „GAME ROCK”: zestaw wybiera tryb
dźwiękowy odpowiedni do odtwarzania
muzyki/gier muzycznych.
Wybór formatu
dźwięku, ścieżek
dźwiękowych w
różnych językach lub
kanału
Regulacja dźwięku
Wybieranie efektu
odpowiedniego dla
danego źródła
sygnału
•W zależności od płyty lub źródła, po wybraniu
opcji „AUTO” podczas automatycznego wyboru
optymalnego trybu może dojść do obcięcia
początku dźwięku. Aby uniknąć obcięcia
dźwięku, wybierz opcję inną niż „AUTO”.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, dźwięk może być niedostępny.
•Podczas zmiany trybu dźwiękowego przy
korzystaniu z odbiornika S-AIR dźwięk z
odbiornika S-AIR może być przerywany.
•Podczas odtwarzania płyt Super Audio CD ta
funkcja nie działa.
Podczas odtwarzania płyt BD/DVD VIDEO
lub DATA CD/DATA DVD (pliki wideo
DivX) zarejestrowanych w wielokanałowym
formacie audio (PCM, Dolby Digital,
MPEG Audio lub DTS) lub ścieżek
dźwiękowych w wielu językach można
zmieniać format audio lub język.
W przypadku płyt CD można wybrać dźwięk
z prawego lub lewego kanału i słuchać
wybranego kanału z obu głośników
(prawego i lewego).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
41PL
Naciskaj przycisk
żądany sygnał audio.
, aby wybrać
Informacje o dźwięku zostaną wyświetlone
na ekranie telewizora.
x BD/DVD VIDEO
W zależności od płyty BD/DVD VIDEO
zmienia się wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają kod
języka. Zapoznaj się z rozdziałem „Lista
kodów języków” (str. 83), aby potwierdzić
język przedstawiony za pomocą kodu. Jeśli
ten sam język jest wyświetlany na liście dwa
lub więcej razy, oznacza to, że płyta BD/
DVD VIDEO jest nagrana w wielu
formatach audio.
x DVD-VR
Wyświetlane są rodzaje ścieżek
dźwiękowych zarejestrowanych na płycie.
Przykład:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Główne]
• [ Sub]
• [ Główne/Sub]
Odtwarzanie dźwięku
wielościeżkowego
(DUAL MONO)
Jeśli zestaw odbiera lub odtwarza sygnał
wielościeżkowy w formacie Dolby Digital,
można odtwarzać dźwięk w dwóch językach.
•Aby odbierać sygnał w formacie Dolby Digital,
należy podłączyć telewizor lub inny sprzęt do
urządzenia za pomocą cyfrowego przewodu
koncentrycznego lub przewodu optycznego
(str. 23, 24). Jeśli telewizor obsługuje funkcję
Audio Return Channel (str. 55), sygnał Dolby
Digital można odbierać za pomocą kabla HDMI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
•Opcje [ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)]
nie są wyświetlane, jeżeli na płycie
zarejestrowany jest tylko jeden strumień audio.
x DATA CD (plik wideo DivX)/DATA DVD
(plik wideo DivX)
Dostępne formaty sygnału audio z płyt
DATA CD lub DATA DVD zależą od pliku
wideo DivX zapisanego na płycie. Format
wyświetlany jest na ekranie telewizora.
x CD
• [ Stereo]: standardowy dźwięk
stereofoniczny.
• [ 1/L]: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny).
• [ 2/Pr.]: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny).
42PL
Naciskaj przycisk
, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetli się żądany sygnał.
• „MAIN”: odtwarzany jest dźwięk w języku
głównym.
• „SUB”: odtwarzany jest dźwięk w języku
dodatkowym.
• „MAIN/SUB”: odtwarzany jest dźwięk
mieszany w języku głównym i
dodatkowym.
Korzystanie z
efektów
dźwiękowych
Uwydatnianie tonów
niskich
W razie potrzeby tony niskie można
wzmocnić.
SYSTEM
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
3
C/X/x/c,
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „D.BASS”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie.
• „D.BASS ON”: włączone.
• „D.BASS OFF”: wyłączone.
4
Regulacja dźwięku
1
2
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Odsłuchiwanie dźwięku
przy niskiej głośności
Można odsłuchiwać efekty dźwiękowe i
dialogi z jakością sali kinowej nawet przy
niskiej głośności. Funkcja ta jest przydatna
podczas oglądania filmów w nocy.
1
2
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „NIGHT MODE”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie.
• „NIGHT ON”: włączone.
• „NIGHT OFF”: wyłączone.
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
•Gdy dźwięk jest odtwarzany przez głośnik
środkowy, efekt ten jest lepiej słyszalny, gdyż
łatwiej jest usłyszeć mowę (dialog z filmu itp.).
Jeżeli dźwięk jest odtwarzany przez głośnik
środkowy, zestaw wybiera optymalną głośność.
43PL
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane.
Aby ręcznie zatrzymać automatyczne
strojenie, naciśnij przycisk TUNING +/–
lub x.
Tuner
Słuchanie audycji
radiowych
Poprzez głośniki zestawu można słuchać
radia.
Strojenie ręczne
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
TUNING +/–.
3
Dostosuj głośność za pomocą
przycisku 2 +/–.
"/1
SYSTEM
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przyciski
numeryczne
D.TUNING
0
C/X/x/c,
HOME
PRESET +/–
FUNCTION
TUNING +/–
x
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami, możesz wybrać odbiór
monofoniczny. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale odbiór ulegnie
poprawie.
1
2
2 +/–
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „FM MODE”.
Aktualna stacja
Aktualne pasmo i numer kanału
3
4
FM 7
88.00 MHz
5
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Wybierz stację radiową.
Strojenie automatyczne
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
TUNING +/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Na ekranie telewizora pojawia się
komunikat [Automatyczne strojenie].
44PL
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie „MONO”.
• „STEREO”: odbiór stereofoniczny.
• „MONO”: odbiór monofoniczny.
SONY FM
Nazwa stacji (dotyczy tylko
modeli europejskich i rosyjskich)
Naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk "/1.
Zapisywanie stacji
radiowych
Istnieje możliwość zapisania w pamięci 20
stacji. Przed rozpoczęciem strojenia należy
zmniejszyć głośność do minimum.
1
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
TUNING +/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
2
Numer zaprogramowanej stacji i
częstotliwość pojawiają się na ekranie
telewizora i na wyświetlaczu na
przednim panelu.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
dostrojenie zestawu do zapisanej w
pamięci stacji.
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane.
3
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „MEMORY”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany numer stacji.
Tuner
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się numer zapisanej stacji.
5
Ustaw zaprogramowaną stację za
pomocą przycisku PRESET +/–.
Wybór stacji radiowej
poprzez bezpośrednie
wpisanie częstotliwości
Stację radiową można również wybrać,
wpisując bezpośrednio jej częstotliwość, jeśli
jest znana.
6
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
1
Naciśnij przycisk
2
3
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się napis „COMPLETE”, a
stacja zostanie zapamiętana.
7
8
Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
kroki od 2 do 6.
4
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Naciśnij przycisk D.TUNING.
Za pomocą przycisków numerycznych
wybierz częstotliwości.
Naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Zmiana numeru zapisanej stacji
Wybierz żądany numer stacji przyciskami
PRESET +/–, a następnie wykonaj czynności
opisane w kroku 3.
Wybór zapisanej stacji
radiowej
1
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
45PL
Używanie systemu
RDS (Radio Data
System)
(dotyczy tylko modeli europejskich i
rosyjskich)
Co to jest system RDS?
System RDS (Radio Data System; system
przesyłania danych radiowych) to usługa
umożliwiająca stacjom radiowym wysyłanie
dodatkowych informacji wraz ze
standardowym sygnałem programu. Ten
tuner ma przydatne funkcje RDS, takie jak
wyświetlanie nazwy stacji.
Nazwa stacji jest także wyświetlana na
ekranie telewizora.
Odbieranie sygnału RDS
Wystarczy dostroić stację FM.
Po dostrojeniu stacji zapewniającej usługi
RDS jej nazwa* zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu na przednim panelu.
* Jeśli sygnał RDS nie zostanie odebrany, nazwa
stacji może nie zostać wyświetlona na
wyświetlaczu na przednim panelu.
•System RDS może nie działać poprawnie, jeśli
dostrojona stacja nie przesyła poprawnie sygnału
RDS lub jego moc jest zbyt mała.
•Nie wszystkie stacje FM zapewniają usługę RDS
i nie muszą udostępniać usług podobnego typu.
Jeśli nie masz informacji na temat lokalnej
transmisji RDS, sprawdź informacje na temat
systemów RDS wykorzystywanych przez
rozgłośnie dostępne w okolicy.
•Jeżeli odbierany jest sygnał RDS, naciśnięcie
przycisku DISPLAY umożliwia przełączanie
prezentacji na wyświetlaczu na przednim panelu
nazwy stacji i częstotliwości.
46PL
Zewnętrzne urządzenie audio
Korzystanie z
produktu S-AIR
Po zakupie produktu S-AIR należy
skonfigurować następujące ustawienia, aby
uaktywnić transmisję bezprzewodową.
Informacje o produktach S-AIR
Pomieszczenie A
Aby korzystać z funkcji S-AIR, należy
włożyć nadajnik bezprzewodowy do
urządzenia, a nadajnik-odbiornik
bezprzewodowy do jednostki pomocniczej
S-AIR.
•Przed włożeniem nadajnika/nadajnikaodbiornika bezprzewodowego, należy sprawdzić,
czy przewód zasilania nie jest podłączony do
gniazda ściennego.
•Nie wolno dotykać styków nadajnika/nadajnikaodbiornika bezprzewodowego.
Wkładanie nadajnika
bezprzewodowego
1
Odkręć wkręty bezpośrednio pod
oznaczeniem
.
Tylna część urządzenia
Zewnętrzne urządzenie audio
Istnieją dwa typy produktu S-AIR.
• Jednostka główna S-AIR (to urządzenie):
służy do transmisji dźwięku. Można
korzystać maksymalnie z trzech jednostek
głównych S-AIR (liczba jednostek
głównych S-AIR, z których faktycznie
można korzystać, zależy od środowiska
użytkowania).
• Jednostka pomocnicza S-AIR: służy do
odbioru dźwięku.
– Wzmacniacz surround (opcja):
możliwość słuchania dźwięku z
głośników surround bez konieczności
podłączania przewodów.
– Odbiornik S-AIR (opcja): możliwość
słuchania dźwięku z zestawu w innym
pomieszczeniu.
Instalacja nadajnika/
nadajnika-odbiornika
bezprzewodowego
EZW-T100
Jednostka główna
S-AIR
-T1
EZW
Jednostka pomocnicza S-AIR
(wzmacniacz surround)
00
•Należy odkręcić wkręty wskazane na
ilustracji. Nie wolno odkręcać innych
wkrętów.
Pomieszczenie B
Jednostka pomocnicza S-AIR
(odbiornik S-AIR)
(nie wchodzi w skład zestawu)
47PL
2
Włóż nadajnik bezprzewodowy.
Tylna część urządzenia
EZW-T100
Wkładanie nadajnika-odbiornika
bezprzewodowego do jednostki
pomocniczej S-AIR
Szczegółowe informacje na temat montażu
nadajnika-odbiornika bezprzewodowego w
jednostce pomocniczej S-AIR, na przykład
wzmacniaczu surround lub odbiorniku
S-AIR, zawiera instrukcja obsługi jednostki
pomocniczej S-AIR.
0
-T10
EZW
•Firma Sony zaleca, aby po zmianie konfiguracji
funkcji S-AIR użyć funkcji [Automatyczna
kalibracja]. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Automatyczna
kalibracja odpowiednich ustawień” (str. 56).
•Nadajnik bezprzewodowy należy włożyć
logo S-AIR skierowanym do góry.
•Nadajnik bezprzewodowy należy włożyć,
odpowiednio dopasowując oznaczenia V.
•Do gniazda EZW-T100 nie wolno wkładać
urządzeń innych niż nadajnik
bezprzewodowy.
3
Przykręć nadajnik bezprzewodowy,
używając tych samych wkrętów.
Ustawianie S-AIR ID w
celu uaktywnienia
transmisji
bezprzewodowej
Dla wzmacniacza surround
Dla odbiornika S-AIR
Wystarczy dopasować identyfikator zestawu
i jednostki pomocniczej S-AIR, aby
uaktywnić transmisję bezprzewodową.
Tylna część urządzenia
EZW-T100
Aby ustawić ID zestawu
1
Naciśnij przycisk "/1 na urządzeniu.
Spowoduje to włączenie zestawu.
2
0
-T10
EZW
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
3
•Do mocowania nadajnika
bezprzewodowego nie należy używać innych
wkrętów.
Naciśnij przycisk HOME.
4
5
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia systemu], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia S-AIR], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Nastawienia S-AIR].
48PL
6
7
Wybierz opcję [Identyfikator] za
pomocą przycisków X/x, a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany identyfikator.
Można wybrać dowolne ID (A, B lub C).
8
Naciśnij przycisk
Dla odbiornika S-AIR
.
Ustawienie zostanie wybrane.
9
Słuchanie dźwięku z
zestawu w innym
pomieszczeniu
Ustaw ten sam ID dla jednostki
pomocniczej S-AIR.
ID A
1
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
4
ID A
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dostarczoną ze wzmacniaczem surround.
5
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia systemu], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia S-AIR], a
następnie naciśnij przycisk
.
Wybierz odpowiednią wartość w
pozycji [Tryb] za pomocą przycisków
X/x, a następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie.
• [Party]: odbiornik S-AIR transmituje
dźwięk zgodnie z ustawieniami
wybranymi dla zestawu.
• [Oddzielne]: można ustawić żądaną
funkcję dla odbiornika S-AIR bez
zmiany ustawień zestawu.
Aby ustawić ID odbiornika S-AIR
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dostarczoną z odbiornikiem S-AIR.
Słuchanie dźwięku 7.1-kanałowego
Zastosowanie zestawu bezprzewodowych
głośników surround (Wireless Surround
Speaker Kit) (WAHT-SBP2, opcja)
umożliwia uzyskanie bardziej realistycznego
dźwięku 7.1-kanałowego. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
instrukcji obsługi zestawu
bezprzewodowych głośników surround
(Wireless Surround Speaker Kit).
W takim przypadku ustaw opcję [Surround
tylny] w menu [Nastawienia głośników] na
[Tak] (str. 58).
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Zostanie wyświetlony ekran
[Nastawienia S-AIR].
ID A
Aby ustawić ID wzmacniacza
surround
Naciśnij przycisk HOME.
Zewnętrzne urządzenie audio
Transmisja bezprzewodowa zostanie
uaktywniona w przedstawiony poniżej
sposób (przykład):
Dźwięk z zestawu można odtwarzać w innym
pomieszczeniu za pomocą odbiornika
S-AIR.
7
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
8
Po wybraniu ustawienia [Oddzielne] w
kroku 6 naciśnij przycisk S-AIR CH na
odbiorniku S-AIR, aby wybrać funkcję.
Funkcja odbiornika S-AIR zmieni się w
następujący sposób.
„MAIN UNIT” t „TUNER FM” t
„AUDIO” t …
49PL
Aby używać tej samej funkcji, która jest
włączona w urządzeniu, wybierz opcję
„MAIN UNIT”.
9
Dostosuj głośność odbiornika S-AIR.
Aby korzystać z
odbiornika S-AIR, gdy
urządzenie działa w trybie
gotowości
Dla odbiornika S-AIR
Ustawienie pozycji [Tryb gotowości] na
[Włącz] umożliwia korzystanie z odbiornika
S-AIR, gdy zestaw działa w trybie gotowości.
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
4
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia systemu], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia S-AIR], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Nastawienia S-AIR].
5
6
Dla wzmacniacza surround
Dla odbiornika S-AIR
W przypadku korzystania z produktów
S-AIR, jeśli zostaną ustawione jednakowe
identyfikatory, może się zdarzyć tak, że
również sąsiedzi będą odbierać sygnał
dźwiękowy z zestawu albo że odbierany
będzie sygnał dźwiękowy od sąsiadów. Aby
temu zapobiec, można określić daną
jednostkę pomocniczą S-AIR, wykonując
synchronizację.
Podczas parowania transmisja
bezprzewodowa jest uaktywniana tylko
między połączoną jednostką główną a
jednostką pomocniczą S-AIR.
1
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie.
2
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
50PL
Powiązanie urządzenia z
określoną jednostką
pomocniczą S-AIR
(synchronizowanie)
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [Tryb gotowości], a następnie
naciśnij przycisk
.
• [Włącz]: odbiornika S-AIR można
używać, gdy zestaw jest włączony lub
działa w trybie gotowości. Wzrośnie
pobór mocy w trybie gotowości.
• [Wyłącz]: odbiornika S-AIR nie
można używać, gdy zestaw działa w
trybie gotowości.
7
•W przypadku wyłączenia zestawu w sytuacji, gdy
pozycja [Tryb gotowości] jest ustawiona na
[Włącz], wskaźnik „S-AIR” na wyświetlaczu na
przednim panelu będzie migał (jeżeli transmisja
bezprzewodowa między zestawem a
odbiornikiem S-AIR nie jest uaktywniona) lub
świecił (jeżeli transmisja bezprzewodowa między
zestawem a odbiornikiem S-AIR jest
uaktywniona).
Ustaw jednostkę pomocniczą S-AIR,
którą chcesz zsynchronizować, w
pobliżu urządzenia.
ID zestawu i jednostki pomocniczej
S-AIR muszą być zgodne.
• Aby ustawić ID urządzenia, zapoznaj
się z rozdziałem „Aby ustawić ID
zestawu” (str. 48).
• Aby ustawić identyfikator
wzmacniacza surround, zapoznaj się z
instrukcją obsługi wzmacniacza
surround.
• Aby ustawić ID odbiornika S-AIR,
zapoznaj się z instrukcją obsługi
odbiornika S-AIR.
3
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
4
5
6
8
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia systemu], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia S-AIR], a
następnie naciśnij przycisk
.
Aby anulować parowanie
Zostanie wyświetlony ekran
[Nastawienia S-AIR].
Zmień identyfikator jednostki głównej i
pomocniczej (str. 48).
Wybierz odpowiednią wartość w
pozycji [Parowanie] za pomocą
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk
.
Rozpocznij synchronizację jednostki
pomocniczej S-AIR.
x Dla wzmacniacza surround
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dostarczoną ze wzmacniaczem
surround.
x Dla odbiornika S-AIR
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dostarczoną z odbiornikiem S-AIR.
9
Za pomocą przycisków C/c wybierz
opcję [Zacznij], a następnie naciśnij
przycisk
.
Rozpocznie się parowanie urządzeń.
Gdy rozpocznie się proces parowania,
wskaźnik PAIRING wzmacniacza
surround miga.
Po uaktywnieniu transmisji
bezprzewodowej wskaźnik PAIRING
wzmacniacza surround zaświeci się.
Aby anulować parowanie, wybierz opcję
[Anuluj].
Jeśli transmisja
bezprzewodowa nie jest
stabilna
Dla wzmacniacza surround
Dla odbiornika S-AIR
W przypadku używania wielu systemów
bezprzewodowych, np. bezprzewodowej
sieci LAN lub Bluetooth, sygnał z
produktów S-AIR i innych systemów
bezprzewodowych może nie być stabilny. W
takiej sytuacji jakość sygnału można
poprawić, zmieniając opisane poniżej
ustawienie [Zmiana RF].
1
Zewnętrzne urządzenie audio
7
•Synchronizację należy przeprowadzić w
ciągu kilku minut od wykonania czynności
opisanej w kroku 9. W przeciwnym wypadku
na ekranie telewizora zostanie wyświetlony
komunikat [Synchronizacja nieudana.
Spróbować ponownie?]. Aby kontynuować
synchronizację, wybierz opcję [OK] i
naciśnij przycisk
, a następnie rozpocznij
ponownie od kroku 8. Aby anulować
parowanie, wybierz opcję [Anuluj].
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
4
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia systemu], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia S-AIR], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Nastawienia S-AIR].
5
Wybierz opcję [Zmiana RF] za pomocą
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk
.
51PL
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.
• [Auto]: wybierz to ustawienie w
normalnych warunkach. Zestaw
automatycznie zmieni ustawienie opcji
[Zmiana RF] na [Włącz] lub [Wyłącz].
• [Włącz]: zestaw przesyła dźwięk po
znalezieniu lepszego kanału
transmisyjnego.
• [Wyłącz]: zestaw przesyła dźwięk przez
ustalony kanał transmisyjny.
7
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
8
Po ustawieniu opcji [Zmiana RF] na
[Wyłącz] wybierz identyfikator
zapewniający największą stabilność
transmisji bezprzewodowej (str. 48).
•W większości przypadków zmiana tego
ustawienia nie jest konieczna.
– Jeśli pozycja [Zmiana RF] jest ustawiona na
[Wyłącz], sygnał między zestawem a jednostką
pomocniczą S-AIR można przesyłać jednym z
poniższych kanałów.
– S-AIR ID A: odpowiednik kanału 1 w
standardzie IEEE 802.11b/g
– S-AIR ID B: odpowiednik kanału 6 w
standardzie IEEE 802.11b/g
– S-AIR ID C: odpowiednik kanału 11 w
standardzie IEEE 802.11b/g
•Jakość sygnału można poprawić, zmieniając
kanał transmisyjny (częstotliwość) innych
systemów bezprzewodowych. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
instrukcjach obsługi innych systemów
bezprzewodowych.
52PL
Inne funkcje
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
BRAVIA Sync
Jednoczesne
korzystanie z funkcji
Sterowanie przez
HDMI i funkcji
„BRAVIA” Sync
Funkcja Sterowanie przez HDMI jest
funkcją łączonej kontroli używaną przez
CEC (Consumer Electronics Control) dla
interfejsu HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie będzie
działać po podłączeniu tego zestawu do
urządzenia, które nie obsługuje funkcji
Sterowanie przez HDMI.
Pilot zestawu ma przyciski ułatwiające
obsługę telewizora, takie jak THEATRE,
ONE-TOUCH PLAY i TV "/1. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj
się z rozdziałem „Pilot” (str. 12) oraz
instrukcją obsługi telewizora.
2
3
•W zależności od podłączonego urządzenia
funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostarczoną z urządzeniem.
•Funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać w przypadku podłączenia urządzenia
niewyprodukowanego przez firmę Sony, nawet
jeśli jest ono zgodne z funkcją Sterowanie przez
HDMI.
Przygotowywanie funkcji
Sterowanie przez HDMI
(Sterowanie przez HDMI — łatwa
konfiguracja)
Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją
Sterowanie przez HDMI — łatwa
konfiguracja, można ustawić funkcję
[Sterowanie przez HDMI] zestawu
automatycznie, konfigurując telewizor.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
Inne funkcje
Funkcja ta jest dostępna w telewizorach z
funkcją „BRAVIA” Sync.
Po podłączeniu za pomocą kabla HDMI
urządzeń firmy Sony zgodnych z funkcją
Sterowanie przez HDMI obsługa staje się
znacznie prostsza:
– Wyłączanie zestawu (str. 54)
– Odtwarzanie jednym przyciskiem (str. 54)
– Tryb kinowy (str. 54)
– Sterowanie opcjami audio zestawu
(str. 55)
– Ograniczenie głośności (str. 55)
– Audio Return Channel (str. 55)
– Proste sterowanie pilotem (str. 55)
– Synchronizacja wersji językowej (str. 55)
1
Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją
Sterowanie przez HDMI — łatwa
konfiguracja, należy ręcznie skonfigurować
funkcję Sterowanie przez HDMI zestawu i
telewizora.
•Informacje na temat konfiguracji telewizora
zawiera jego instrukcja obsługi.
1
2
3
Sprawdź, czy zestaw i telewizor są
połączone kablem HDMI.
Włącz telewizor i naciśnij przycisk [/1,
aby włączyć zestaw.
Ustaw funkcję Sterowanie przez HDMI
zestawu i telewizora.
Funkcja Sterowanie przez HDMI
zostanie uaktywniona jednocześnie w
zestawie i telewizorze.
53PL
Ręczne włączanie lub wyłączanie
funkcji [Sterowanie przez HDMI] w
zestawie
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
4
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia systemu], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Ustawienia HDMI], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Ustawienia HDMI].
5
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Sterowanie przez HDMI], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.
• [Włącz]: włączone.
• [Wyłącz]: wyłączone.
Wyłączanie zestawu za
pomocą telewizora
(Wyłączanie zestawu)
Wyłączenie telewizora za pomocą przycisku
POWER na pilocie telewizora lub przycisku
TV "/1 na pilocie zestawu powoduje
automatyczne wyłączenie zestawu.
•Dostępność tej funkcji zależy od telewizora.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się
w instrukcji obsługi telewizora.
54PL
Odtwarzanie płyty BD/DVD
po jednym naciśnięciu
przycisku
(Odtwarzanie jednym przyciskiem)
Naciśnij przycisk ONE-TOUCH PLAY.
Telewizor i zestaw włączą się, wejście
telewizora zostanie ustawione na wejście
HDMI, do którego podłączony jest zestaw i
rozpocznie się automatyczne odtwarzanie
płyty.
Ponadto funkcja Sterowanie opcjami audio
zestawu zostanie włączona automatycznie.
Włożenie płyty spowoduje również
uaktywnienie trybu odtwarzania jednym
przyciskiem. Jeśli tryb odtwarzania jednym
przyciskiem nie zostanie uaktywniony
automatycznie (np. po włożeniu płyty, która
nie jest kompatybilna z funkcją
automatycznego odtwarzania), naciskaj
przycisk FUNCTION, aby wybrać opcję
„BD/DVD” lub wybierz pozycję i naciśnij
przycisk N lub ONE-TOUCH PLAY.
Korzystanie z trybu
kinowego
(Tryb kinowy)
Naciśnij przycisk THEATRE.
Jeżeli telewizor obsługuje funkcję Tryb
kinowy, można uzyskać jakość obrazu i
dźwięku optymalną dla filmów, a funkcja
Sterowanie opcjami audio zestawu zostanie
włączona automatycznie.
Odtwarzanie dźwięku
telewizora na głośnikach
zestawu
(Sterowanie opcjami audio zestawu)
Możliwe jest uproszczenie obsługi i
odtwarzanie dźwięku z telewizora przez ten
zestaw.
Aby użyć tej funkcji, połącz zestaw i
telewizor za pomocą przewodu audio i kabla
HDMI (str. 22, 23).
•Gdy telewizor działa w trybie PAP (obraz i
obraz), funkcja sterowania opcjami audio
zestawu nie będzie działać.
•W zależności od telewizora, podczas regulacji
głośności dźwięku odtwarzanego przez zestaw
poziom głośności wyświetlany jest na ekranie
telewizora. W takim przypadku poziom głośności
wyświetlany na ekranie telewizora i na
wyświetlaczu na przednim panelu zestawu może
być różny.
Ustawianie
maksymalnego poziomu
głośności zestawu
Odbieranie cyfrowego
sygnału audio z telewizora
(Audio Return Channel)
Zestaw umożliwia odbieranie cyfrowego
sygnału audio z telewizora za pomocą kabla
HDMI, jeżeli telewizor obsługuje funkcję
Audio Return Channel. Dźwięk z telewizora
można odtwarzać za pomocą systemu,
używając tylko jednego kabla HDMI.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale [Audio Return
Channel] (str. 66).
Obsługa systemu za
pomocą pilota telewizora
Inne funkcje
Funkcja Sterowanie opcjami audio zestawu
działa w następujący sposób:
• Kiedy zestaw jest włączony, dźwięk z
telewizora można odtwarzać poprzez
głośniki zestawu.
• Jeżeli dźwięk z telewizora jest odtwarzany
przez głośniki zestawu, w menu telewizora
można przełączyć odtwarzanie dźwięku na
głośniki telewizora.
• Podczas odtwarzania dźwięku z telewizora
poprzez głośniki zestawu można regulować
głośność i wyłączać dźwięk zestawu za
pomocą pilota telewizora.
głośności. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale [Ograniczenie
głośności] (str. 66).
(Proste sterowanie pilotem)
Podstawowe funkcje zestawu można
obsługiwać za pomocą pilota telewizora, gdy
sygnał wideo z zestawu jest wyświetlany na
ekranie telewizora. Szczegółowe informacje
na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi
telewizora.
Zmiana języka menu
ekranowego telewizora
(Synchronizacja wersji językowej)
Zmiana języka menu ekranowego
telewizora spowoduje także zmianę języka
menu ekranowego zestawu po jego
wyłączeniu i włączeniu.
(Ograniczenie głośności)
Gdy uaktywniona jest funkcja Sterowanie
opcjami audio zestawu, w zależności od
ustawienia poziomu głośności zestawu może
być odtwarzany głośny dźwięk. Można temu
zapobiec, ograniczając maksymalny poziom
55PL
Automatyczna
kalibracja
odpowiednich
ustawień
MIC
A. CAL
C2
ECM-A
[Automatyczna kalibracja]
Funkcja D. C. A. C. (Digital Cinema Auto
Calibration) pozwala automatycznie
skonfigurować odpowiednie ustawienia
dźwięku przestrzennego.
Mikrofon kalibracyjny
•Przy uruchomieniu funkcji [Automatyczna
kalibracja] rozlega się głośny sygnał testowy. Nie
można go ściszyć. Należy mieć wzgląd na dzieci i
na sąsiadów.
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
4
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia audio], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Automatyczna kalibracja], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia funkcji [Automatyczna
kalibracja].
5
Podłącz mikrofon kalibracyjny do
gniazda A.CAL MIC na panelu tylnym.
Ustaw mikrofon kalibracyjny na
wysokości uszu za pomocą np. trójnogu
(nie wchodzi w skład zestawu). Każdy
głośnik powinien być zwrócony
przodem do mikrofonu kalibracyjnego,
a pomiędzy głośnikiem a mikrofonem
kalibracyjnym nie powinno być żadnych
przeszkód.
56PL
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK].
Aby anulować, wybierz opcję [Anuluj].
7
Naciśnij przycisk
.
Uruchomi się funkcja [Automatyczna
kalibracja].
Zestaw automatycznie dopasuje
ustawienia głośników.
W trakcie pomiaru należy zachować
ciszę.
•Przed użyciem funkcji [Automatyczna
kalibracja] należy sprawdzić, czy
wzmacniacz surround został włączony oraz
czy zainstalowano go w odpowiednim
miejscu. Po zainstalowaniu wzmacniacza
surround w nieodpowiedniej lokalizacji,
takiej jak inny pokój, nie będzie można
uzyskać poprawnego pomiaru.
•W przypadku korzystania z zestawu
bezprzewodowych głośników surround
(Wireless Surround Speaker Kit) (WAHTSBP2, opcja) pełniących funkcję głośników
tylnych surround (str. 15) należy go ustawić
w odpowiednim miejscu i włączyć
wzmacniacz surround. Aby korzystać z
głośników tylnych surround, należy ustawić
opcję [Surround tylny] w ustawieniach
[Nastawienia głośników] na [Tak] (str. 58).
8
Potwierdź wyniki działania funkcji
[Automatyczna kalibracja].
Głośniki podłączone do zestawu będą
wyświetlane na ekranie telewizora z
ustawieniem [Tak].
9
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK] lub [Anuluj], a następnie
naciśnij przycisk
.
[Nastawienia głośników]
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić połączenie głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
1
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
x Kalibracja zakończyła się pomyślnie.
Odłącz mikrofon kalibracyjny, a
następnie wybierz opcję [OK]. Rezultat
kalibracji zostanie zastosowany.
4
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia audio], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia głośników], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Nastawienia głośników].
x Kalibracja nie zakończyła się
pomyślnie.
Postępuj zgodnie z komunikatem, a
następnie wybierz opcję [OK], aby
powtórzyć operację.
Naciśnij przycisk HOME.
Inne funkcje
•W przypadku niepowodzenia pomiaru
należy postępować zgodnie z wyświetlanym
komunikatem i ponownie przeprowadzić
operację [Automatyczna kalibracja].
•Po użyciu funkcji [Automatyczna kalibracja]
ustawienie opcji [Subwoofer] ma zawsze
wartość [Tak], a ustawienie opcji
[Nastawienia głośników] przywracane jest
do wartości domyślnej.
Ustawianie
głośników
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję, a następnie naciśnij przycisk
.
Sprawdź następujące ustawienia.
•Podczas wykonywania automatycznej kalibracji
nie należy:
– wyłączać zasilania;
– naciskać jakichkolwiek przycisków;
– zmieniać głośności;
– zmieniać funkcji;
– zmieniać płyty;
– nie wkładaj płyty;
– odłączać mikrofonu kalibracyjnego.
x [Połączenie]
Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround, należy ustawić
parametry dla opcji [Centralny] i
[Surround]. Ponieważ ustawienia głośników
przednich i subwoofera są stałe, nie można
ich zmieniać.
W przypadku używania zestawu
bezprzewodowych głośników surround
(Wireless Surround Speaker Kit) (WAHTSBP2, opcja) pełniących funkcję głośników
tylnych surround (str. 15) należy także
określić ustawienie [Surround tylny].
[Przedni]
[Tak]
57PL
[Centralny]
[Tak]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[Brak]: wybierz to ustawienie, gdy głośnik
środkowy nie jest używany.
[Surround]
[Tak]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[Brak]: wybierz to ustawienie, gdy głośniki
surround nie są używane.
[Surround tylny]
[Tak]: wybierz to ustawienie, gdy głośniki
tylne surround są używane.
[Brak]: wybierz to ustawienie, gdy głośniki
tylne surround nie są używane.
[Subwoofer]
[Przedni Lewy/Prawy] 3,0 m: ustawienie
odległości od głośników przednich.
[Centralny]* 3,0 m: ustawienie odległości od
głośnika środkowego.
[Surround Lewy/Prawy]* 3,0 m: ustawienie
odległości od głośników surround.
[Surround tylny Lewy/Prawy]* 3,0 m:
ustawienie odległości od głośników tylnych
surround.
[Subwoofer] 3,0 m: ustawienie odległości od
subwoofera.
* Element ten jest wyświetlany po ustawieniu
opcji [Tak] w menu [Połączenie].
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, funkcja [Odległość] może być
nieskuteczna.
[Tak]
x [Poziom]
x [Odległość]
Po przesunięciu głośników surround należy
ustawić parametry odległości (A) od miejsca
odsłuchu do głośników.
Można ustawić parametry z zakresu od 0,0
do 7,0 metrów.
Głośniki na ilustracji odpowiadają
następującym:
1Głośnik środkowy
2Głośnik przedni lewy (L)
3Głośnik przedni prawy (R)
4Subwoofer
5Głośnik lewy surround (L)
6Głośnik prawy surround (R)
7Głośnik tylny lewy surround (L) (opcja)
8Głośnik tylny prawy surround (R) (opcja)
1
2
3
Można regulować poziom głośności dźwięku
płynącego z głośników. Parametry mogą
mieć wartości od –6,0 dB do +6,0 dB. W celu
ułatwienia regulacji należy ustawić funkcję
[Dźwięk próbny] w pozycji [Włącz].
[Przedni Lewy/Prawy] 0,0 dB: ustawienie
poziomu głośności głośników przednich.
[Centralny]* 0,0 dB: ustawienie poziomu
głośności głośnika środkowego.
[Surround Lewy/Prawy]* 0,0 dB: ustawienie
poziomu głośności głośników surround.
[Surround tylny Lewy/Prawy]* 0,0 dB:
ustawienie poziomu głośności głośników
tylnych surround.
[Subwoofer] 0,0 dB: ustawienie poziomu
głośności subwoofera.
* Element ten jest wyświetlany po ustawieniu
opcji [Tak] w menu [Połączenie].
x [Dźwięk próbny]
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru [Poziom].
4
A
5
6
7
58PL
A
8
[Wyłącz]: głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
[Włącz]: dźwięk testowy jest emitowany
kolejno z każdego głośnika w trakcie
regulacji poziomu. Po wybraniu jednego z
elementów menu [Nastawienia głośników]
dźwięk testowy jest emitowany kolejno z
poszczególnych głośników.
Wyreguluj poziom dźwięku zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
1
2
3
4
Wybierz opcję [Poziom] za pomocą
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany typ głośników, a następnie
naciśnij przycisk
.
Wybierz lewy lub prawy głośnik za
pomocą przycisków C/c, a następnie
dostosuj poziom głośności za pomocą
przycisków X/x.
Naciśnij przycisk
.
9
Naciśnij przycisk SLEEP.
Każde naciśnięcie przycisku SLEEP
powoduje zmianę informacji na
wyświetlaczu (czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia) o 10 minut.
Po ustawieniu wyłącznika czasowego na
wyświetlaczu na przednim panelu miga
komunikat „SLEEP”.
Powtórz kroki 3 do 5.
Naciśnij przycisk RETURN.
W menu zestawu zostanie wyświetlony
poprzedni ekran.
8
Zestaw można ustawić tak, aby wyłączał się
o określonym czasie, co pozwala zasnąć przy
dźwiękach muzyki. Czas można ustawiać w
odstępach co 10 minut.
Wybierz opcję [Dźwięk próbny] za
pomocą przycisków X/x, a następnie
naciśnij przycisk
.
Wybierz opcję [Wyłącz] za pomocą
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk
.
•Sygnał dźwięku testowego nie jest doprowadzany
do gniazda HDMI OUT.
•Aby dostosować głośność wszystkich głośników
po kolei, naciśnij przycisk 2 +/–.
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Inne funkcje
5
6
7
Określ ustawienie [Dźwięk próbny] na
[Włącz].
Korzystanie z
wyłącznika
czasowego
Naciśnij raz przycisk SLEEP.
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciskając przycisk SLEEP, wybierz żądany
czas.
Dezaktywacja
przycisków na
urządzeniu
(Blokada rodzicielska)
Istnieje możliwość dezaktywacji przycisków
na urządzeniu (z wyjątkiem "/1), aby
uniemożliwić nieprawidłową obsługę przez
dzieci (funkcja blokady rodzicielskiej).
Naciśnij przycisk x na urządzeniu i
przytrzymaj przez ponad 5 sekund.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawią się komunikaty „CHILD LOCK” i
„ON”.
59PL
Funkcja blokady rodzicielskiej zostanie
włączona, a przyciski na urządzeniu będą
zablokowane. Zestawem można sterować za
pomocą pilota.
Aby anulować funkcję, naciśnij przycisk x i
przytrzymaj go przez ponad 5 sekund; na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawią
się komunikaty „CHILD LOCK” i „OFF”.
•Gdy włączona jest blokada rodzicielska, próba
użycia przycisków na urządzeniu spowoduje
wyświetlenie komunikatu „CHILD LOCK” na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Sterowanie
telewizorem za
pomocą pilota
wchodzącego w
skład zestawu
Dostosowując sygnał pilota zdalnego
sterowania, można sterować telewizorem za
pomocą pilota wchodzącego w skład
zestawu.
•Wymiana baterii w pilocie może spowodować
przywrócenie domyślnego kodu (SONY). W
takim przypadku należy ponownie ustawić
odpowiedni kod.
Przygotowywanie pilota
do sterowania
telewizorem
Naciśnij przycisk TV [/1 i, nie zwalniając
go, wprowadź odpowiedni kod producenta
telewizora (patrz tabela) za pomocą
przycisków numerycznych. Następnie
zwolnij przycisk TV [/1.
Jeżeli wybranie ustawienia nie powiedzie się,
aktualnie zarejestrowany kod nie ulegnie
zmianie. Wprowadź kod ponownie.
60PL
Kody telewizorów, którymi można
sterować
Jeśli na liście znajduje się kilka kodów,
należy wprowadzać je kolejno tak, aby
znaleźć kod, który umożliwia pracę z
telewizorem.
Producent
Kod
SONY
01 (domyślny)
SAMSUNG
02, 08
LG
05
PHILIPS
02, 03, 07
PANASONIC
06
TOSHIBA
04
Oszczędzanie energii
w trybie gotowości
Sprawdź, czy określono następujące
ustawienia:
– Opcja [Sterowanie przez HDMI] w menu
[Ustawienia HDMI] jest ustawiona na
[Wyłącz] (str. 53).
– Opcja [Tryb gotowości] w menu
[Nastawienia S-AIR] jest ustawiona na
[Wyłącz] (str. 50).
– Opcja [Tryb szybkiego startu] jest
ustawiona na [Wyłącz] (str. 66).
Można ustawić następujące opcje.
Ustawienia i regulacje
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
Można regulować różne elementy, takie jak
obraz i dźwięk.
Wybierz pozycję
(konfiguracja) w menu
głównym, jeśli konieczna jest zmiana
ustawień zestawu.
Ustawienia domyślne są podkreślone.
•Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
priorytet nad ustawieniami ekranu konfiguracji i
niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać.
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Wyjaśnienie
[Aktualizacja sieciowa]
(str. 62)
Aktualizacja oprogramowania
zestawu.
[Nastawienia wideo] (str. 62)
Dostosowanie ustawień wideo
do typu gniazd połączenia.
[Nastawienia audio] (str. 63)
Dostosowanie ustawień audio
do typu gniazd połączenia.
[Nastawienia oglądania płyt
BD/DVD] (str. 64)
Określenie szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt
BD/DVD.
[Kontrola Rodziców] (str. 65)
Określenie szczegółowych
ustawień funkcji Kontrola
Rodziców.
[Nastawienia muzyczne]
(str. 65)
Określenie szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt
Super Audio CD.
[Nastawienia systemu]
(str. 66)
Określenie ustawień
związanych z zestawem.
Ustawienia i regulacje
1
Ikona
[Nastawienia sieciowe]
(str. 67)
Określenie szczegółowych
ustawień dla Internetu i sieci.
[Łatwa konfiguracja] (str. 68)
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią kategorię konfiguracji, a
następnie naciśnij przycisk
.
Ponowne uruchomienie
funkcji Łatwa konfiguracja w
celu określenia ustawień
podstawowych.
Przykład: [Nastawienia wideo]
[Resetowanie] (str. 68)
Przywrócenie ustawień
fabrycznych zestawu.
61PL
[Aktualizacja
sieciowa]
Istnieje możliwość aktualizacji i ulepszenia
funkcji zestawu.
Informacje na temat aktualizowania funkcji
znajdują się w następującej witrynie
internetowej:
[Stały format obrazu]: zmienia rozmiar
obrazu w celu dopasowania do ekranu z
zachowaniem oryginalnych proporcji
ekranu.
x [Format obrazu DVD]
[Letter Box]: wyświetla obraz panoramiczny
z czarnymi pasami na górze i dole.
Klienci w Europie i Rosji
http://support.sony-europe.com/
Klienci w Azji i Australii
http://www.sony-asia.com/support
[Pan & Scan]: wyświetla obraz o pełnej
wysokości na całym ekranie z obciętymi
krawędziami.
[Nastawienia
wideo]
x [Tryb konwersji kinowej]
x [Nast. rozmiaru ekranu TV dla 3D]
[Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach. Urządzenie automatycznie
wykrywa, czy oglądany jest materiał wideo
lub filmowy oraz przełącza na odpowiednią
metodę konwersji.
[Wideo]: zawsze wybierana jest metoda
konwersji odpowiednia dla materiału wideo,
niezależnie od typu materiału.
Służy do ustawienia rozmiaru ekranu
telewizora obsługującego funkcję 3D.
x [Format wyjścia wideo]
x [Nast. wyjścia 3D]
[Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[Wyłącz]: wybierz to ustawienie, aby całą
zawartość wyświetlać w 2D.
x [Rodzaj TV]
[16:9]: ustawienie to należy wybrać przy
podłączaniu do zestawu telewizora
panoramicznego lub telewizora
obsługującego tryb szerokoekranowy.
[4:3]: ustawienie to należy wybrać w
przypadku telewizora o proporcjach 4:3 bez
funkcji trybu panoramicznego.
[HDMI]: w normalnych warunkach wybierz
opcję [Auto]. Wybierz opcję [Oryginalna
rozdzielczość], aby wyświetlić obraz w
rozdzielczości zapisanej na płycie. Jeżeli
rozdzielczość jest niższa niż SD, nastąpi
przeskalowanie do rozdzielczości SD.
[Wideo Component]: wybór rozdzielczości
odpowiedniej dla telewizora.
[Wideo]: automatyczne ustawienie
najniższej rozdzielczości.
x [Format ekranu]
[Oryginalny]: ustawienie to należy wybrać w
przypadku telewizora z funkcją trybu
panoramicznego. Powoduje wyświetlenie
obrazu 4:3 z użyciem proporcji 16:9 nawet na
telewizorze panoramicznym.
62PL
•Jeśli jednocześnie połączono gniazdo HDMI
OUT i inne gniazda wyjściowe wideo, wybierz
opcję [Wideo Component].
•Jeżeli po ustawieniu rozdzielczości [HDMI] lub
[Wideo Component] obraz nie jest wyświetlany,
należy użyć innego ustawienia rozdzielczości.
x [Wyjście BD/DVD-ROM 1080/24p]
[Auto]: przesyłanie sygnałów wideo 1920 ×
1080p/24 Hz tylko po podłączeniu telewizora
zgodnego ze standardem 1080/24p za
pomocą gniazda HDMI OUT.
[Wyłącz]: należy wybrać tę opcję, jeśli
telewizor jest niezgodny z sygnałami wideo
1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [Wyjście HDMI w Deep Colour]
[Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[12bitów], [10bitów]: po podłączeniu do
telewizora zgodnego z funkcją Deep Colour
wysyłane są sygnały wideo 12 bitów/10
bitów.
[Wyłącz]: wybierz to ustawienie, jeżeli obraz
jest niestabilny lub kolory są nienaturalne.
x [Tryb pauzy] (tylko płyty BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: obraz (w tym elementy poruszające
się dynamicznie) jest wyświetlany bez
zakłóceń. W normalnych warunkach należy
wybrać tę funkcję.
[Ramka]: obraz (w tym elementy
nieporuszające się dynamicznie) jest
wyświetlany w wysokiej rozdzielczości.
x [Nastawienie BD Audio MIX]
[Włącz]: odtwarzanie dźwięku uzyskanego
poprzez zmiksowanie dźwięku
interaktywnego i dodatkowego dźwięku
jako dźwięku podstawowego.
[Wyłącz]: odtwarzanie tylko dźwięku
podstawowego. Wybierz tę opcję w
przypadku odtwarzania sygnałów audio HD
przez odbiornik AV.
x [Audio DRC]
Służy do kompresji zakresu dynamiki ścieżki
dźwiękowej.
[Auto]: odtwarzanie zgodnie z zakresem
dynamicznym określonym przez płytę (tylko
płyty BD-ROM).
[Wyłącz]: brak kompresji zakresu dynamiki.
[Włącz]: zestaw odtwarza ścieżkę dźwiękową
z pierwotnym zakresem dynamiki.
x [Tłumienie - AUDIO]
Ustawienia i regulacje
[Auto]: automatycznie wykrywa typ
urządzenia zewnętrznego i przełącza na
zgodne ustawienie kolorów.
[YCbCr (4:2:2)]: przesyłanie sygnałów wideo
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: przesyłanie sygnałów wideo
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: należy wybrać to ustawienie w
przypadku podłączenia urządzenia z
gniazdem DVI zgodnym ze standardem
HDCP.
[Nastawienia
audio]
Podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia
podłączonego do gniazd AUDIO (AUDIO
IN L/R) mogą wystąpić zniekształcenia. Aby
zapobiec takim zniekształceniom, zmniejsz
poziom sygnału wejściowego w urządzeniu.
[Włącz]: redukcja poziomu sygnału
wejściowego. Poziom wyjścia ulegnie
zmianie.
[Wyłącz]: normalny poziom sygnału
wejściowego.
x [Wyjście audio]
W przypadku tego zestawu nie ma
możliwości doprowadzania sygnału dźwięku
wielokanałowego jednocześnie do gniazda
HDMI OUT i głośników.
63PL
[Głośnik]: sygnał dźwięku wielokanałowego
trafia tylko do głośników zestawu.
[Głośnik + HDMI]: sygnał dźwięku
wielokanałowego trafia do głośników
zestawu, a sygnał dźwięku 2-kanałowego w
formacie Linear PCM jest kierowany do
gniazda HDMI OUT.
[HDMI]: sygnał dźwięku trafia tylko do
gniazda HDMI OUT. Format dźwięku
zależy od podłączonego urządzenia.
[Nastawienia
oglądania płyt BD/
DVD]
Istnieje możliwość określenia szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt BD/DVD.
x [Menu płyt BD/DVD]
•W przypadku ustawienia pozycji [Wyjście audio]
na [HDMI] funkcje SOUND MODE,
„D.BASS”, „NIGHT MODE” i
„SUR.SETTING” są nieaktywne.
•Kiedy włączona jest funkcja Sterowanie opcjami
audio zestawu (str. 55), ustawienie to może
zmienić się automatycznie.
Umożliwia wybranie domyślnego języka
menu dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
Po wybraniu pozycji [Wybierz kod języka]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów języków” (str. 83).
x [Audio]
x [Efekt dźwiękowy]
Umożliwia włączenie lub wyłączenie
efektów dźwiękowych zestawu (SOUND
MODE, „D.BASS”, „NIGHT MODE” i
„SUR.SETTING”).
[Włącz]: wszystkie efekty dźwiękowe zostają
włączone. Górna granica częstotliwości
próbkowania sygnału zostaje ustawiona na
48 kHz.
[Wyłącz]: efekty dźwiękowe zostają
wyłączone. Tę opcję należy wybrać, aby
uniknąć konieczności określenia górnej
granicy częstotliwości próbkowania.
x [Nastawienia głośników]
Aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk
surround, należy skonfigurować głośniki.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Ustawianie
głośników” (str. 57).
x [Automatyczna kalibracja]
Umożliwia automatyczną kalibrację
odpowiednich ustawień. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień” (str. 56).
64PL
Umożliwia wybranie domyślnego języka
ścieżki dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [Oryginalny] zostanie
wybrany język ustawiony jako pierwszy na
płycie.
Po wybraniu pozycji [Wybierz kod języka]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów języków” (str. 83).
x [Napisy]
Umożliwia wybranie domyślnego języka
napisów dialogowych dla płyt BD-ROM i
DVD VIDEO.
Po wybraniu pozycji [Wybierz kod języka]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów języków” (str. 83).
x [Warstwa odtw. płyty hybryd. BD]
[BD]: odtwarzanie warstwy BD.
[DVD/CD]: odtwarzanie warstwy DVD lub
CD.
x [Połączenie Internetowe BD]
[Pozwól]: wybierz to ustawienie w
normalnych warunkach.
[Nie pozwól]: Uniemożliwia nawiązanie
połączenia internetowego.
x [Opcje zapisu danych BD]
x [DVD Kontrola Rodziców]
[Pamięć wewnętrzna]: wybór pamięci
wewnętrznej do zapisania danych dla płyt
BD.
[Urządz. USB (przód)]: wybór portu
(USB) na panelu przednim do zapisania
danych dla płyt BD.
[Urządz. USB (tył)]: wybór portu
(USB)
na panelu tylnym do zapisania danych dla
płyt BD.
Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO
może zostać ograniczone zgodnie z wcześniej
określonym parametrem, na przykład
wiekiem użytkowników. Umożliwia to
blokowanie scen lub zastępowanie ich
innymi scenami. Postępuj według instrukcji
wyświetlanych na ekranie i wprowadź
czterocyfrowe hasło.
x [Internet. wideo-kontrola rodz.]
[Kontrola
Rodziców]
Umożliwia ustawienie hasła dla funkcji
Kontrola Rodziców. Hasło umożliwia
ustawienie ograniczenia odtwarzania płyt
BD-ROM, DVD VIDEO lub internetowych
filmów wideo. W razie potrzeby można
określić różne poziomy ograniczenia dla płyt
BD-ROM i DVD VIDEO.
x [Internet. wideo bez klasyfikacji]
[Pozwól]: umożliwia odtwarzanie
internetowych filmów wideo bez
klasyfikacji.
[Zablokuj]: blokuje odtwarzanie
internetowych filmów wideo bez
klasyfikacji.
x [Kod regionalny Kontroli Rodziców]
Odtwarzanie niektórych płyt BD-ROM lub
DVD VIDEO może być ograniczone w
zależności od obszaru geograficznego.
Umożliwia to blokowanie scen lub
zastępowanie ich innymi scenami. Postępuj
według instrukcji wyświetlanych na ekranie i
wprowadź czterocyfrowe hasło.
x [Płyty BD - Kontrola Rodziców]
Odtwarzanie niektórych płyt BD-ROM
może być ograniczone w zależności od wieku
użytkowników. Umożliwia to blokowanie
scen lub zastępowanie ich innymi scenami.
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na
ekranie i wprowadź czterocyfrowe hasło.
Ustawienia i regulacje
x [Hasło]
Odtwarzanie niektórych internetowych
filmów wideo może być ograniczone w
zależności od wieku użytkowników.
Umożliwia to blokowanie scen lub
zastępowanie ich innymi scenami. Postępuj
według instrukcji wyświetlanych na ekranie i
wprowadź czterocyfrowe hasło.
[Nastawienia
muzyczne]
Istnieje możliwość określenia szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt Super Audio CD.
x [Warstwa odtw. Super Audio CD]
[Super Audio CD]: odtwarzanie warstwy
płyty Super Audio CD.
[CD]: odtwarzanie warstwy płyty CD.
x [Kanały odtw. Super Audio CD]
[DSD 2ch]: odtwarzanie obszaru 2kanałowego.
[DSD Multi]: odtwarzanie obszaru
wielokanałowego.
65PL
[Nastawienia
systemu]
Istnieje możliwość określenia ustawień
związanych z zestawem.
x [Menu ekranowe]
Umożliwia wybranie języka menu
ekranowego zestawu.
x [Nastawienia S-AIR]
Ustawienia funkcji S-AIR można
skonfigurować. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w rozdziale
„Korzystanie z produktu S-AIR” (str. 47).
[Identyfikator]: ustawienie identyfikatora
zestawu.
[Parowanie]: parowanie zestawu i jednostki
pomocniczej S-AIR, na przykład
wzmacniacza surround lub odbiornika
S-AIR.
[Zmiana RF]: należy użyć tej funkcji, jeżeli
transmisja bezprzewodowa jest niestabilna.
[Tryb]: umożliwia słuchanie dźwięku z
zestawu w innym pomieszczeniu.
[Tryb gotowości]: umożliwia korzystanie z
odbiornika S-AIR, gdy zestaw działa w
trybie gotowości.
x [Ściemniacz]
[Jasny]: silne oświetlenie.
[Ciemny]: słabe oświetlenie.
x [Ustawienia HDMI]
Po podłączeniu za pomocą kabla HDMI
urządzeń firmy Sony zgodnych z funkcją
Sterowanie przez HDMI obsługa staje się
znacznie prostsza. Szczegółowe informacje
na ten temat znajdują się w rozdziale
„Jednoczesne korzystanie z funkcji
Sterowanie przez HDMI i funkcji
„BRAVIA” Sync” (str. 53).
[Sterowanie przez HDMI]
Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji
[Sterowanie przez HDMI].
66PL
[Włącz]: włączone. Funkcja ta umożliwia
sterowanie elementami zestawu
połączonymi ze sobą za pomocą kabla
HDMI.
[Wyłącz]: wyłączone.
[Audio Return Channel]
Funkcja ta jest dostępna po połączeniu
zestawu i telewizora obsługujących funkcję
Audio Return Channel.
[Auto]: zestaw automatycznie odbiera
cyfrowy sygnał audio z telewizora za pomocą
kabla HDMI.
[Wyłącz]: wyłączone.
•Funkcja ta jest dostępna tylko po ustawieniu
opcji [Sterowanie przez HDMI] na [Włącz].
[Ograniczenie głośności]
Gdy uaktywniona jest funkcja Sterowanie
opcjami audio zestawu (str. 55), w zależności
od ustawienia poziomu głośności zestawu
może być odtwarzany głośny dźwięk. Można
temu zapobiec, ograniczając maksymalny
poziom głośności stosowany po
uaktywnieniu funkcji Sterowanie opcjami
audio zestawu.
[Poziom3]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 10.
[Poziom2]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 15.
[Poziom1]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 20.
[Wyłącz]: wyłączone.
•Funkcja ta jest dostępna tylko po ustawieniu
opcji [Sterowanie przez HDMI] na [Włącz].
x [Tryb szybkiego startu]
[Włącz]: skraca czas uruchamiania w trybie
gotowości. Zestaw umożliwia rozpoczęcie
pracy krótko po jego włączeniu.
[Wyłącz]: ustawienie domyślne.
x [Automatyczny tryb gotowości]
[Włącz]: włączenie funkcji [Automatyczny
tryb gotowości]. Jeżeli zestaw nie jest
obsługiwany przez około 30 minut,
automatycznie przechodzi do trybu
gotowości.
[Wyłącz]: wyłączenie funkcji.
x [Automatyczne wyświetlenie]
[Włącz]: automatyczne wyświetlanie
informacji na ekranie podczas zmiany
wyświetlanych tytułów, trybów obrazu,
sygnałów audio itp.
[Wyłącz]: wyświetlanie informacji tylko po
naciśnięciu przycisku DISPLAY.
x [Wygaszacz ekranu]
Za pomocą przycisków C/c wybierz opcję
[OK] lub [Anuluj], a następnie naciśnij
przycisk
.
[OK]: deaktywacja urządzenia i
wyświetlenie kodu deaktywacji.
[Anuluj]: w menu zestawu zostanie
wyświetlony poprzedni ekran.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie
internetowej http://www.divx.com.
x [Informacje o systemie]
Istnieje możliwość wyświetlenia informacji o
wersji oprogramowania i adresie MAC
zestawu.
[Nastawienia
sieciowe]
x [Informacja o aktualizacji oprogr.]
Umożliwia określenie szczegółowych
ustawień dla Internetu i sieci.
[Włącz]: ustawia zestaw na informowanie o
nowszej wersji oprogramowania (str. 62).
[Wyłącz]: wyłączone.
x [Nastawienia Gracenote]
[Auto]: automatyczne pobieranie informacji
o płycie po zatrzymaniu odtwarzania. W celu
pobrania danych zestaw musi być połączony
z siecią.
[Ręczna]: pobieranie informacji o płycie po
wybraniu z menu opcji [Historia
odtwarzania] lub [Wyświetl. informacji].
x [DivX® VOD]
Możliwe jest wyświetlenie kodu rejestracji
lub deaktywacji tego zestawu lub
deaktywacja zestawu po aktywacji.
Jeżeli rejestracja jest wyłączona
[Kod rejestracji]: wyświetlenie kodu
rejestracji.
[Kod deaktywacji]: wyświetlenie kodu
deaktywacji (ten element można wybrać
tylko po wyświetleniu kodu rejestracji).
x [Nastawienia dla Internetu]
Wcześniej połącz zestaw z siecią.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Podłączanie do
sieci” (str. 26).
Ustawienia i regulacje
[Włącz]: włączenie funkcji wygaszacza
ekranu.
[Wyłącz]: wyłączone.
[Zobacz status sieci]: wyświetlenie
aktualnego stanu sieci.
[Konfiguracja przewodowa]: wybierz tę
opcje w przypadku bezpośredniego
połączenia z routerem szerokopasmowym.
[Konfig. bezprzewodowego USB]: wybierz
tę opcję, jeżeli używany jest bezprzewodowy
adapter USB WLAN.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie
internetowej
Klienci w Europie i Rosji
http://support.sony-europe.com/
Klienci w Azji i Australii
http://www.sony-asia.com/support
Jeżeli rejestracja jest włączona
67PL
x [Diagnostyka łączności sieciowej]
Diagnostykę sieci można przeprowadzić w
celu sprawdzenia, czy połączenie z siecią
zostało nawiązane prawidłowo.
x [Ustawienia serwera połączenia]
Od ustawienia tej opcji zależy, czy
podłączony serwer DLNA będzie
wyświetlany.
x [Ustawienia funkcji Renderer ]
[Autom. przydzielenie dostępu]: ustaw, czy
nowowykryte piloty DLNA mają mieć
automatycznie przydzielany dostęp.
[Inteligentny wybór]: pozwól pilotom Sony
DLNA na znalezienie zestawu jako
urządzenia docelowego do obsługi przy
użyciu podczerwieni. Istnieje możliwość
włączenia lub wyłączenia tej funkcji.
[Renderer - nazwa]: wyświetlenie nazwy
systemowej zgodnie z tym, jak jest
wyświetlana na innych urządzeniach w sieci.
x [Renderer - kontrola dostępu]
Od ustawienia tej opcji zależy, czy będą
przyjmowane polecenia od pilotów DLNA.
x [Party Auto Start]
[Włącz]: uruchom Party lub dołącz do
istniejącego Party na żądanie urządzenia
sieciowego obsługującego funkcję PARTY
STREAMING.
[Wyłącz]: wyłączone.
x [Rejestracja urządzenia BD Remote]
Umożliwia zarejestrowanie urządzenia „BD
remote”.
x [Zarejestrowane urządzenia BD Remote]
Umożliwia wyświetlenie listy
zarejestrowanych urządzeń „BD remote”.
68PL
[Łatwa
konfiguracja]
Ponowne uruchomienie funkcji Łatwa
konfiguracja w celu określenia ustawień
podstawowych. Wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
[Resetowanie]
x [Zresetuj do nastawień fabrycznych]
Ustawienia zestawu można przywrócić do
domyślnych wartości fabrycznych,
wybierając grupę ustawień. Zostaną
zresetowane wszystkie ustawienia w danej
grupie.
x [Inicjalizuj informacje osobiste]
Umożliwia usunięcie informacji osobistych
zapisanych w systemie.
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
•Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na zestawie przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony, ani
umieszczać zestawu w pobliżu wody, na przykład
obok wanny lub prysznica. Jeśli do wnętrza
obudowy dostanie się jakikolwiek przedmiot lub
ciecz, należy odłączyć przewód zasilania i przed
dalszym użytkowaniem zestawu zlecić jego
sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
•Przewodu zasilania nie wolno dotykać mokrymi
rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
Źródła zasilania
Umiejscowienie urządzenia
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza zestawu, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wentylację.
•Podczas długotrwałej pracy zestawu przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa
nagrzewa się. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania. Należy jednak unikać dotykania
obudowy. Nie wolno umieszczać zestawu w
miejscach o ograniczonej przestrzeni,
uniemożliwiającej prawidłową wentylację,
ponieważ może to spowodować przegrzanie.
•Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych
poprzez umieszczenie na zestawie jakichkolwiek
przedmiotów. Zestaw jest wyposażony we
wzmacniacz o dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych zestawu może spowodować jego
przegrzanie, a w rezultacie awarię.
•Nie należy ustawiać zestawu na powierzchniach
(narzuty, koce itp.) ani w pobliżu materiałów
(zasłony, firany), które mogą zasłonić otwory
wentylacyjne.
•Nie należy instalować zestawu w ograniczonej
przestrzeni, na przykład na półce na książki lub w
podobnym miejscu.
Eksploatacja
•Jeśli zestaw został przeniesiony bezpośrednio z
zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawiony w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
we wnętrzu obudowy może się skraplać para.
Zestaw nie będzie wówczas działał prawidłowo.
W takim wypadku należy wyjąć z urządzenia
płytę i pozostawić zestaw w stanie włączonym
przez około pół godziny, aż wilgoć wyparuje.
•Podczas przenoszenia zestawu należy wyjąć z
niego płytę. W przeciwnym razie może ona ulec
uszkodzeniu.
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilania i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
Informacje dodatkowe
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilania od
gniazda ściennego. Aby odłączyć przewód, należy
pociągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć
za sam przewód.
•Nie należy umieszczać zestawu w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak kaloryfery czy kanały
wentylacyjne, lub w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie światła słonecznego,
nadmierny kurz, wstrząsy mechaniczne czy
uderzenia.
•Zestawu nie należy ustawiać w pozycji pochyłej.
Został on zaprojektowany do pracy wyłącznie w
pozycji poziomej.
•Zestaw oraz płyty należy przechowywać z dala od
urządzeń emitujących silne pole magnetyczne,
takich jak kuchenki mikrofalowe czy duże
kolumny głośnikowe.
•Na obudowie zestawu nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów.
Regulacja głośności
•Nie należy zwiększać głośności podczas słuchania
fragmentów nagrania o bardzo niskim poziomie
sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. W
takim przypadku podczas fragmentu o bardzo
wysokim natężeniu dźwięku może dojść do
uszkodzenia głośników.
Czyszczenie
•Obudowę, panel i przyciski sterujące można
czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ścierek, proszku czyszczącego ani
środków, takich jak alkohol lub benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących zestawu należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
69PL
Płyty czyszczące i środki do
czyszczenia płyt lub soczewek
•W przypadku konieczności naprawy zestawu
wymienione części mogą zostać zatrzymane w
celu ponownego wykorzystania lub utylizacji.
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, a także nie należy
pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu, gdzie może dojść do znacznego
wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
Kolory na ekranie telewizora
Czyszczenie
•Jeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów
na ekranie, należy wyłączyć telewizor i włączyć go
ponownie po upływie 15-30 minut. Jeśli
zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ścierki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
•Nie należy używać płyt czyszczących lub środków
do czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym
środków w płynie lub sprayu). Mogą one
spowodować awarię sprzętu.
Wymiana części
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia wyświetlanie na
ekranie telewizora nieruchomego obrazu wideo
lub menu ekranowego przez nieograniczony
czas. Jeśli obraz taki będzie wyświetlany na
ekranie przez dłuższy czas, istnieje ryzyko
trwałego uszkodzenia ekranu telewizora.
Szczególnie podatne na tego typu awarie są
telewizory projekcyjne.
Przenoszenie zestawu
•Przed przeniesieniem zestawu należy sprawdzić,
czy wyjęta została płyta i odłączyć przewód
zasilania z gniazda ściennego.
Uwagi dotyczące płyt
Obchodzenie się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
70PL
• Nie należy używać środków, takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie dostępne
środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko
standardowych płyt okrągłych. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym
kształcie (np. w kształcie karty, serca lub
gwiazdy) może spowodować usterkę
urządzenia.
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z
dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią opisane poniżej problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek.
Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem
firmy Sony.
Części wymienione przez pracowników serwisu w trakcie naprawy mogą zostać zatrzymane.
W przypadku wystąpienia problemów z funkcją S-AIR należy zlecić przegląd wszystkich
elementów zestawu (jednostki głównej i jednostki pomocniczej S-AIR) przedstawicielowi
firmy Sony.
Zasilanie
Objaw
Problemy i rozwiązania
•Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie podłączony.
Na wyświetlaczu na przednim
panelu pojawiają się na
przemian komunikaty
„PROTECTOR” i „PUSH
POWER”.
Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć zestaw, a po zniknięciu komunikatu
„STANDBY” sprawdź:
•Czy nie ma zwarcia na przewodach głośnikowych + i –?
•Czy używane są głośniki określone w instrukcji?
•Czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych zestawu?
•Po sprawdzeniu powyższych elementów i skorygowaniu wszelkich
problemów włącz zestaw. Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów
nie można określić przyczyny problemu, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Parametry ogólne
Objaw
Problemy i rozwiązania
Pilot nie działa.
•Odległość między pilotem a urządzeniem jest zbyt duża.
•Baterie w pilocie są rozładowane.
•Jeśli obsługa menu za pomocą wyświetlacza na przednim panelu nie jest
możliwa, naciśnij przycisk HOME na pilocie.
Informacje dodatkowe
Brak zasilania.
Zestaw nie działa prawidłowo. •Odłącz przewód zasilania od gniazda ściennego, a następnie podłącz go
ponownie po kilku minutach.
Obraz
Objaw
Problemy i rozwiązania
Brak obrazu.
•Sprawdź połączenie wideo (str. 22).
•Urządzenie nie jest podłączone do właściwego gniazda wejściowego w
telewizorze (str. 22).
•Wejście wideo telewizora nie jest ustawione w sposób umożliwiający
wyświetlanie obrazu przesyłanego przez zestaw.
•Sprawdź metodę wyjściową zestawu (str. 22).
•Urządzenie jest podłączone do urządzenia wejściowego niezgodnego ze
standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection); (nie
świeci się wskaźnik „HDMI” na wyświetlaczu na przednim panelu)
(str. 22).
•Kiedy odtwarzana jest dwuwarstwowa płyta DVD, może nastąpić
chwilowe przerwanie odtwarzania obrazu i dźwięku podczas zmiany
laserów.
71PL
Objaw
Problemy i rozwiązania
Obraz nie pojawia się, jeśli
rozdzielczość wyjścia wideo
wybrana w pozycji [Format
wyjścia wideo] jest
niepoprawna.
•Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przyciski N i VOLUME –
na urządzeniu, aby zresetować rozdzielczość wyjścia wideo i ustawić
najniższą rozdzielczość.
Sygnały wideo są przesyłane
tylko przez gniazdo HDMI
OUT, jeżeli jednocześnie
połączono gniazdo HDMI
OUT i inne gniazda wyjścia
wideo.
•Ustaw pozycję [Format wyjścia wideo] w menu [Nastawienia wideo] na
[Wideo Component] (str. 62).
Ciemny obszar obrazu jest
•Ustaw pozycję [Tryb jakości obrazu] na [Standardowy] (domyślnie)
zbyt ciemny bądź jasny obszar (str. 38).
jest zbyt jasny lub
nienaturalny.
Obraz nie jest wyświetlany
prawidłowo.
•Sprawdź ustawienia pozycji [Format wyjścia wideo] w menu [Nastawienia
wideo] (str. 62).
•Jeżeli jednocześnie przesyłane są sygnały analogowe i cyfrowe, ustaw
pozycję [Wyjście BD/DVD-ROM 1080/24p] w menu [Nastawienia
wideo] na [Wyłącz] (str. 63).
•W przypadku płyt BD-ROM sprawdź ustawienia pozycji [Wyjście BD/
DVD-ROM 1080/24p] w menu [Nastawienia wideo] (str. 63).
Pojawiają się zakłócenia
obrazu.
•Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
•Jeśli obraz jest przesyłany z zestawu do telewizora za pośrednictwem
magnetowidu, sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem zapisany na
niektórych płytach BD/DVD może mieć wpływ na jakość obrazu. Jeśli po
podłączeniu urządzenia bezpośrednio do telewizora nadal występują
problemy, spróbuj podłączyć je do innych gniazd wejściowych.
Obraz nie wypełnia ekranu
•Proporcje obrazu są zapisane na stałe na płycie DVD.
telewizora, chociaż proporcje
obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji [Rodzaj
TV] w menu [Nastawienia
wideo].
Na ekranie telewizora
występują zniekształcenia
kolorów.
•W przypadku korzystania z telewizora lub projektora kineskopowego
umieść głośniki w odległości co najmniej 0,3 m od niego.
•Jeśli zniekształcenia kolorów będą się utrzymywać, wyłącz telewizor i
włącz go ponownie po 15-30 minutach.
•Upewnij się, że w pobliżu głośników nie ma przedmiotów wytwarzających
pole magnetyczne (magnetyczny zamek stolika telewizyjnego, urządzenie
medyczne, zabawka itp.).
Dźwięk
72PL
Objaw
Problemy i rozwiązania
Brak dźwięku.
•Przewód głośnikowy nie jest prawidłowo podłączony.
•Sprawdź ustawienia głośników (str. 57).
•Trwa przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij przycisk N, aby
powrócić do normalnego trybu odtwarzania.
•Uaktywniono tryb odtwarzania w zwolnionym tempie lub stopklatki.
Naciśnij przycisk N, aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania.
Objaw
Problemy i rozwiązania
Dźwięk nie jest przesyłany
przez gniazdo HDMI OUT.
•Ustaw pozycję [Wyjście audio] na [HDMI] (str. 63).
Dźwięki w lewym i prawym
kanale mają nierówną
głośność lub są odwrócone.
•Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są prawidłowo i dokładnie
podłączone.
Brak dźwięku z subwoofera.
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (str. 20, 57).
Brak dźwięku cyfrowego z
•Ustaw pozycję [Sterowanie przez HDMI] w opcji [Ustawienia HDMI]
gniazda HDMI OUT podczas menu [Nastawienia systemu] na [Włącz] (str. 66). Ustaw również pozycję
korzystania z funkcji Audio
[Audio Return Channel] w opcji [Ustawienia HDMI] menu [Nastawienia
Return Channel.
systemu] na [Auto] (str. 66).
•Sprawdź, czy telewizor jest zgodny z funkcją Audio Return Channel.
•Sprawdź, czy kabel HDMI jest podłączony do gniazda w telewizorze,
które jest zgodne z funkcją Audio Return Channel.
•Częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego jest wyższa niż 48 kHz.
Zestaw nie odtwarza dźwięku •Ustaw pozycję [Audio Return Channel] w opcji [Ustawienia HDMI]
prawidłowo po podłączeniu
menu [Nastawienia systemu] na [Wyłącz] (str. 55).
do przystawki cyfrowej.
Podczas odtwarzania płyty
CD dźwięk jest pozbawiony
efektu stereofonicznego.
•Wybierz dźwięk stereofoniczny, naciskając przycisk
(str. 41).
Podczas odtwarzania ścieżki
dźwiękowej zapisanej w
formacie Dolby Digital, DTS
lub MPEG Audio efekt
dźwięku przestrzennego jest
słabo słyszalny.
•Sprawdź ustawienie dźwięku surround (str. 30).
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (str. 20, 57).
•W przypadku niektórych płyt BD/DVD sygnał wyjściowy może nie być w
pełni zgodny z formatem 5.1-kanałowym. Może to być sygnał
monofoniczny lub stereofoniczny, nawet jeśli ścieżka dźwiękowa została
nagrana w formacie Dolby Digital lub MPEG Audio.
Dźwięk dobiega tylko z
głośnika środkowego.
•W przypadku niektórych płyt dźwięk może być odtwarzany tylko z
głośnika środkowego.
Informacje dodatkowe
Słychać głośny przydźwięk lub •Sprawdź, czy przewody połączeniowe nie znajdują się w pobliżu
szum.
transformatora lub silnika elektrycznego i czy są oddalone co najmniej
3 metry od telewizora lub lampy jarzeniowej.
•Odsuń telewizor od urządzeń audio.
•Wyczyść płytę.
Nie słychać dźwięku z głośnika •Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (str. 20, 57).
środkowego.
•Sprawdź ustawienie dźwięku surround (str. 30).
•W przypadku niektórych źródeł dźwięk z głośnika środkowego może być
słabszy.
•Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2-kanałowego.
Z głośników surround nie
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (str. 20, 57).
słychać żadnego dźwięku lub •Sprawdź ustawienie dźwięku surround (str. 30).
tylko dźwięk o bardzo niskim •W przypadku niektórych źródeł efekt głośników surround może być
natężeniu.
słabszy.
•Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2-kanałowego.
Początek dźwięku jest ucięty. •Ustaw tryb dźwięku na „MOVIE” lub „MUSIC” (str. 41).
•Ustaw pozycję „SUR.SETTING” na „A.F.D. STD” (str. 30).
Efekty dźwiękowe są
wyłączone.
•W zależności od stosowanego sygnału wejściowego, efekty SOUND
MODE, „D.BASS”, „NIGHT MODE” i „SUR.SETTING” mogą być
niedostępne (str. 64).
73PL
Objaw
Problemy i rozwiązania
Występują zniekształcenia
dźwięku płynącego z
podłączonego urządzenia.
•Należy zredukować poziom sygnału wejściowego dla podłączonego
urządzenia za pomocą ustawienia [Tłumienie - AUDIO] (str. 63).
Eksploatacja
Objaw
Problemy i rozwiązania
Nie można dostroić stacji
radiowych.
•Sprawdź, czy antena jest podłączona prawidłowo. Skoryguj położenie
anteny, a w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
•Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Skorzystaj z funkcji strojenia
bezpośredniego.
Nie można odtworzyć płyty.
•Wykonano próbę odtworzenia płyty w formacie, który nie może zostać
odtworzony przez ten zestaw (str. 78).
•Kod regionu zapisany na płycie BD/DVD nie jest odpowiedni dla danego
zestawu.
•W urządzeniu skropliła się para wodna, co może powodować uszkodzenie
soczewek. Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone przez mniej
więcej pół godziny.
•Zestaw nie może odtworzyć nagranej płyty, która nie została poprawnie
sfinalizowana (str. 78).
Nazwy plików nie są
wyświetlane poprawnie.
•Zestaw może wyświetlać znaki tylko w formatach zgodnych ze
standardem ISO 8859-1. Inne formaty znaków mogą być wyświetlane w
odmienny sposób.
•Znaki mogą być wyświetlane w odmienny sposób w zależności od
oprogramowania użytego do nagrywania.
Płyta nie jest odtwarzana od
początku.
•Wybrano funkcję wznawiania odtwarzania. Naciśnij przycisk OPTIONS
i wybierz pozycję [Odtwórz od początku], a następnie naciśnij przycisk
.
•Na ekranie telewizora pojawi się automatycznie tytuł lub menu płyty BD/
DVD.
Odtwarzanie nie jest
wznawiane od punktu
zatrzymania podczas
ostatniego odtwarzania.
•Punkt wznawiania może zostać usunięty z pamięci w przypadku
– otwarcia szuflady na płyty.
– odłączenia urządzenia USB.
– odtworzenia innych materiałów.
– wyłączenia urządzenia.
Zestaw automatycznie
•Na płycie BD/DVD zastosowano funkcję automatycznego odtwarzania.
rozpoczyna odtwarzanie płyty.
Odtwarzanie zatrzymuje się
automatycznie.
•Na niektórych płytach może być zapisany sygnał automatycznej pauzy.
Podczas odtwarzania takiej płyty zestaw zatrzymuje odtwarzanie w
miejscu wystąpienia sygnału automatycznej pauzy.
Nie można wykonywać
•W przypadku niektórych płyt wykonywanie tych operacji może okazać
niektórych funkcji, takich jak
się niemożliwe. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z
zatrzymanie odtwarzania lub
płytą.
wyszukiwanie.
Komunikaty na ekranie
•Wybierz żądany język obsługi menu ekranowego w opcji [Menu
telewizora nie są wyświetlane ekranowe] w menu [Nastawienia systemu] (str. 66) na ekranie
w żądanym języku.
konfiguracji.
74PL
Objaw
Problemy i rozwiązania
Nie można zmienić języka
ścieżki dźwiękowej/napisów
dialogowych bądź ujęcia.
•Spróbuj skorzystać z menu płyty BD lub DVD.
•Na odtwarzanej płycie BD lub DVD nie zostały zapisane sceny z różnymi
ujęciami bądź ścieżki/napisy dialogowe w wielu językach.
•Płyta BD lub DVD uniemożliwia zmianę języka ścieżki dźwiękowej/
napisów dialogowych bądź ujęć.
Szuflada na płyty nie otwiera
się i nie można wyjąć płyty
nawet po naciśnięciu
przycisku Z.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad
5 sekund przyciski N i Z na urządzeniu, aby otworzyć szufladę na płyty.
2 Wyjmij płytę. 3 Odłącz przewód zasilania od gniazda ściennego, a
następnie podłącz go ponownie po kilku minutach.
Nie można wysunąć płyty, a na •Skontaktuj się z przedstawicielem lub najbliższym autoryzowanym
wyświetlaczu na przednim
punktem serwisowym firmy Sony.
panelu widoczny jest
komunikat „LOCKED”.
Funkcja Sterowanie przez
HDMI nie działa.
Podczas korzystania z funkcji •Upewnij się, że podłączony telewizor obsługuje funkcję Sterowanie
Sterowanie opcjami audio
opcjami audio zestawu.
zestawu z zestawu i telewizora •Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
nie dochodzi żaden dźwięk.
„Jednoczesne korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI i funkcji
„BRAVIA” Sync” (str. 53).
Nie można odtworzyć
dodatkowej zawartości lub
innych danych na płycie BDROM.
Informacje dodatkowe
•Ustaw pozycję [Sterowanie przez HDMI] w opcji [Ustawienia HDMI]
menu [Nastawienia systemu] na [Włącz] (str. 66).
•Upewnij się, że podłączone urządzenie obsługuje funkcję [Sterowanie
przez HDMI].
•Sprawdź, czy w podłączonym urządzeniu włączona została funkcja
Sterowanie przez HDMI. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostarczoną z urządzeniem.
•W przypadku zmiany połączenia HDMI, odłączenia i ponownego
podłączenia przewodu zasilania lub awarii zasilania, ustaw pozycję
[Sterowanie przez HDMI] w opcji [Ustawienia HDMI] menu
[Nastawienia systemu] na [Wyłącz], a następnie ustaw pozycję
[Sterowanie przez HDMI] na [Włącz] (str. 66).
•Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
„Jednoczesne korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI i funkcji
„BRAVIA” Sync” (str. 53).
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyjmij płytę. 2 Wyłącz zestaw.
3 Wyjmij podłączone urządzenie USB (str. 34). 4 Włącz zestaw.
5 Włóż dysk BD-ROM z programem BONUSVIEW/BD-LIVE do
stacji.
Zestaw nie działa, a gdy
•Wyłącz funkcję blokady rodzicielskiej (str. 59).
zostanie naciśnięty dowolny
przycisk na jego obudowie, na
wyświetlaczu na przednim
panelu pojawia się komunikat
„CHILD LOCK”.
Menu zestawu nie działa.
•Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
75PL
Urządzenie USB
Objaw
Problemy i rozwiązania
Nie rozpoznano urządzenia
USB.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyłącz zestaw. 2 Wyjmij podłączone
urządzenie USB. 3 Włącz zestaw.
•Sprawdź, czy urządzenie USB jest dokładnie podłączone do portu
(USB).
•Sprawdź, czy urządzenie USB lub kabel nie jest uszkodzone.
•Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone.
•Jeżeli urządzenie USB jest podłączone przez koncentrator USB, odłącz je
i podłącz bezpośrednio do zestawu.
S-AIR
Objaw
Problemy i rozwiązania
Brak dźwięku z jednostki
pomocniczej
S-AIR, szum z jednostki
pomocniczej S-AIR lub
dźwięk z jednostki
pomocniczej S-AIR jest
przerywany.
•Umieść dodatkową jednostkę główną S-AIR (o ile jest ona używana) w
odległości ponad 8 m od zestawu.
•Ustaw jednostkę główną bliżej jednostki pomocniczej S-AIR.
•Unikaj używania urządzeń generujących promieniowanie
elektromagnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe.
•Ustaw jednostkę główną i pomocniczą S-AIR z dala od innych urządzeń
bezprzewodowych.
•Zapoznaj się z rozdziałem „Jeśli transmisja bezprzewodowa nie jest
stabilna” (str. 51).
•Zmień ustawienie identyfikatora S-AIR jednostki głównej i pomocniczej
S-AIR.
•Wyłącz zestaw i jednostkę pomocniczą S-AIR, a następnie włącz je
ponownie.
Internetowe Wideo BRAVIA
Objaw
Problemy i rozwiązania
Jakość obrazu/dźwięku jest
niska/niektóre programy
wyświetlane są z utratą
szczegółów, zwłaszcza w
dynamicznych lub ciemnych
scenach.
•Jakość obrazu/dźwięku może być niska w zależności od dostawcy treści
internetowych.
•Jakość obrazu/dźwięku może ulec poprawie po zmianie szybkości
połączenia. Sony zaleca połączenie szybkości co najmniej 2,5 Mb/s dla
programów wideo w rozdzielczości standardowej i 10 Mb/s dla
programów wideo w wysokiej rozdzielczości.
•Nie wszystkie programy wideo zawierają dźwięk.
Obraz jest mały.
•Naciśnij przycisk X, aby powiększyć obraz.
Połączenie sieciowe
Objaw
Problemy i rozwiązania
Zestaw nie może nawiązać
połączenia z siecią.
•Sprawdź połączenia sieciowe (str. 26) i nastawienia sieciowe (str. 67).
Komputer nie może nawiązać •Ustawienia sieci bezprzewodowej routera mogą ulec automatycznie
połączenia z Internetem po
zmianie, jeżeli funkcja Wi-Fi Protected Setup zostanie użyta przed
wykonaniu funkcji [Wi-Fi
dostosowanie ustawień routera. W takim przypadku należy odpowiednio
Protected Setup (WPS)].
zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej w komputerze.
76PL
Objaw
Problemy i rozwiązania
Nie można połączyć zestawu z •Sprawdź, czy router bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
routerem bezprzewodowej
•W zależności od środowiska użytkowania, w tym materiału, z jakiego
sieci LAN.
wykonano ściany, warunków odbioru fal radiowych oraz przeszkód
pomiędzy zestawem i routerem bezprzewodowej sieci LAN zasięg
komunikacji może ulec skróceniu. Zestaw i router bezprzewodowej sieci
LAN należy umieścić bliżej siebie.
•Urządzenia korzystające z pasma częstotliwości 2,4 GHz, np. kuchenki
mikrofalowe, urządzenia Bluetooth lub cyfrowe urządzenia
bezprzewodowe mogą zakłócać komunikację. Oddal zestaw od tych
urządzeń lub wyłącz je.
Właściwy router sieci
bezprzewodowej nie jest
wykrywany nawet po
wykonaniu funkcji [Skan].
•Naciśnij RETURN, aby wrócić do poprzedniego ekranu i ponownie
uruchom funkcję [Skan]. Jeżeli właściwy router sieci bezprzewodowej
nadal nie jest wykrywany, naciśnij RETURN, aby wybrać opcję [Ręczna
rejestracja].
Podczas włączania zestawu na •Aby dokonać aktualizacji oprogramowania zestawu do nowej wersji,
ekranie wyświetlany jest
patrz [Aktualizacja sieciowa] (str. 62).
komunikat [Znaleziono w
sieci nową wersję
oprogramowania. Wykonaj
aktualizację w „Aktualizacji
sieciowej”.].
Objaw
Problemy i rozwiązania
Na wyświetlaczu na przednim •Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem lub punktem serwisowym
panelu pojawia się komunikat firmy Sony i podaj kod błędu.
„Exxxx”.
Na ekranie pojawia się symbol •Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem lub autoryzowanym
bez żadnych
punktem serwisowym firmy Sony.
komunikatów.
Informacje dodatkowe
Inne
77PL
Uwagi odnośnie płyt Audio CD
Płyty do odtwarzania
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (płyty CD z
muzyką)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)Ponieważ
specyfikacja płyt Blu-ray Disc jest
nowa i ciągle się rozwija, odtwarzanie niektórych
płyt może nie być możliwe, co jest zależne od
typu i wersji płyty. Ponadto wyjście dźwięku
różni się w zależności od źródła, gniazda
wyjściowego i wybranych ustawień audio.
2)
Płyty BD-RE: wersja 2.1
Płyty BD-R: wersja 1.1, 1.2, 1.3 łącznie z typem
pigmentu organicznego BD-R (typ LTH)
Płyt BD-R nagranych na komputerze nie można
odtwarzać, jeśli można rejestrować napisy.
3)
Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej płyty
CD lub DVD jest niemożliwe. Bardziej
szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji
obsługi nagrywarki.
Następujących płyt nie można
odtwarzać:
• płyty BD z kasetą,
• płyty DVD-RAM,
• płyty HD DVD,
• płyty DVD Audio,
• płyty PHOTO CD,
• dodatkowe ścieżki z danymi na płytach
CD-Extra,
• płyty VCD/Super VCD,
• Strona z materiałami audio na płytach typu
DualDisc.
78PL
Ten produkt jest przeznaczony do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
Compact Disc (CD).
Płyty typu DualDisc i niektóre płyty z
muzyką zabezpieczoną przy użyciu
technologii ochrony praw autorskich nie są
zgodne z standardem Compact Disc (CD).
Dlatego mogą być także niezgodne z tym
produktem.
Uwaga dotycząca operacji
odtwarzania płyt BD/DVD
Niektóre operacje związane z odtwarzaniem
płyt BD/DVD mogą być celowo ustawione
przez producentów oprogramowania.
Ponieważ zestaw odtwarza płyty BD/DVD
zgodnie z zawartością płyty określoną przez
producentów odtwarzanego materiału, w
przypadku niektórych płyt pewne funkcje
odtwarzania mogą być niedostępne.
Uwaga dotycząca dwuwarstwowych
płyt BD/DVD
Może nastąpić chwilowe przerwanie
odtwarzania obrazu i dźwięku podczas
zmiany laserów.
Kod regionu (tylko płyty BD-ROM/DVD
VIDEO)
Na tylnej części obudowy urządzenia
wydrukowano kod regionu. Zestaw
umożliwia odtwarzanie wyłącznie płyt
BD-ROM/DVD VIDEO opatrzonych tym
samym kodem regionu lub symbolem ALL .
3)
Typy plików do
odtwarzania
Wideo7)
Format pliku
Rozszerzenia
Wideo MPEG-1/PS1)5) „.mpg”, „.mpeg”,
„.m2ts”, „.mts”
Wideo MPEG-2/PS,
TS1)6)
DivX2)
„.avi”, „.divx”
MPEG4/AVC1)5)
„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”,
„.m2ts”, „.mts”
WMV9
1)5)
AVCHD
„.wmv”, „.asf”
3)5)
Muzyka
Format pliku
Rozszerzenia
MP3 (MPEG-1 Audio „.mp3”
Layer III)
„.m4a”
Standardowy
WMA91)4)
„.wma”
LPCM
„.wav”
Zdjęcia7)
Format pliku
Rozszerzenia
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”, „.jpe”
1)
Zestaw nie odtwarza plików zabezpieczonych za
pomocą mechanizmów DRM.
2)INFORMACJE O PLIKACH DIVX VIDEO:
DivX® to format cyfrowych plików wideo
opracowany przez firmę DivX, Inc. To
urządzenie ma oficjalny certyfikat DivX
Certified i umożliwia odtwarzanie filmów wideo
w formacie DivX. Dodatkowe informacje i
oprogramowanie umożliwiające konwersję
plików do formatu DivX wideo znajdują się w
witrynie www.divx.com.
INFORMACJE O PLIKACH DIVX VIDEOON-DEMAND: aby odtwarzać zawartość DivX
Video-on-Demand (VOD) należy zarejestrować
to urządzenie z certyfikatem DivX Certified®. W
celu wygenerowania kodu rejestracyjnego znajdź
sekcję DivX VOD w menu ustawień urządzenia.
Przejdź do witryny vod.divx.com i podaj ten kod,
aby ukończyć proces rejestracji i dowiedzieć się
więcej o funkcji DivX VOD.
•W zależności od formatu, kodowania, warunków
nagrywania lub stanu serwera DLNA, niektóre
pliki mogą nie zostać odtwarzane.
•Niektóre pliki edytowane na komputerze PC
mogą nie zostać odtworzone.
•Zestaw rozpoznaje następujące plik lub foldery
na płytach BD, DVD, CD i urządzeniach USB:
– foldery do 5 poziomu w drzewie
– do 500 plików w pojedynczym drzewie
•System potrafi rozpoznać następujące pliki lub
foldery zapisane na serwerze DLNA:
– foldery do 20 poziomu w drzewie
– do 999 plików w pojedynczym drzewie
•Niektóre urządzenia USB mogą nie być
obsługiwane przez zestaw.
•Zestaw rozpoznaje urządzenia pamięci masowej
Mass Storage Class (MSC) (na przykład pamięć
flash lub dysk twardy) sformatowane w systemie
FAT i niepodzielone na partycje, urządzenia
SICD (Still Image Capture Device) oraz
klawiatury wyposażone w 101 klawiszy (tylko
przedni port
(USB)).
•Aby uniknąć uszkodzenia danych, pamięci USB
lub innych urządzeń, przed podłączeniem lub
odłączeniem pamięci USB lub innych urządzeń
należy wyłączyć zestaw.
•Zestaw może nie odtwarzać płynnie plików wideo
o dużej szybkości transmisji z płyt DATA CD.
Zalecane jest odtwarzanie plików wideo o dużej
szybkości transmisji z płyty DATA DVD.
Informacje dodatkowe
AAC1)4)5)
Zestaw odtwarza pliki w formacie AVCHD
nagrane cyfrową kamerą wideo itp. Aby oglądać
pliki w formacie AVCHD, należy sfinalizować
płytę zawierającą pliki w formacie AVCHD.
4)
Zestaw nie odtwarza plików zabezpieczonych za
pomocą technologii Lossless.
5)System nie odtwarza plików przy użyciu funkcji
DLNA.
6)
Odtwarzanie przy użyciu funkcji DLNA działa
tylko w rozdzielczości SD.
7)
Zestaw nie odtwarza tych plików przy użyciu
funkcji renderera DLNA.
79PL
Obsługiwane formaty audio
Poniżej przedstawiono formaty audio obsługiwane przez ten zestaw.
Format
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
„BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
„SAT/CABLE”
„TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
Funkcja
a: obsługiwany format.
–: nieobsługiwany format.
Rozdzielczość wyjścia wideo
Rozdzielczość wyjściowa różni się w zależności od ustawienia [Format wyjścia wideo] w menu
[Nastawienia wideo] (str. 62).
Ustawienie
rozdzielczości
Kiedy pozycja [Format wyjścia wideo] jest
ustawiona na [HDMI]
Gniazdo
VIDEO OUT
Gniazda
COMPONENT
VIDEO OUT
Gniazdo
HDMI OUT
Kiedy pozycja [Format wyjścia wideo] jest
ustawiona na [Wideo Component]
Gniazdo
VIDEO OUT
Gniazda
COMPONENT
VIDEO OUT
Gniazdo
HDMI OUT
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
720p*
720p
480i/576i
720p*
720p
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
1080p
480i/576i
1080i*
1080p
brak
możliwości
wyboru
brak
możliwości
wyboru
brak
możliwości
wyboru
* Zabezpieczona zawartość na płytach DVD jest odtwarzana w rozdzielczości 480p/576p.
Kiedy pozycja [Format wyjścia wideo] jest ustawiona na [Wideo]
Sygnały wideo 480i/576i są przesyłane przez gniazdo VIDEO OUT lub COMPONENT
VIDEO OUT, natomiast sygnały wideo 480p/576p są przesyłane przez gniazdo HDMI OUT.
80PL
Sekcja LAN
Dane techniczne
Złącze LAN (100)
złącze 100BASE-TX
Sekcja tunera
System
Sekcja wzmacniacza
Sekcja wideo
Wyjścia
VIDEO: 1 Vp-p
75 omów
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 omów
Cyfrowa synteza
częstotliwości PLL
stabilizowana kwarcem
Sekcja tunera UKF (FM)
Zakres strojenia
od 87,5 MHz do
108,0 MHz
(krok 50 kHz)
Antena
Antena UKF (FM)
Gniazda antenowe
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Głośniki
Przednie/Surround (SS-TSB101) dla
BDV-E370
Surround (SS-TSB101) dla BDV-E870
System głośnikowy
Głośnik
szerokopasmowe typu
bass-reflex
55 mm × 80 mm, typ
stożkowy
Impedancja znamionowa
3 omy
Wymiary (przybliżone) 75 mm × 225 mm ×
71 mm (s/w/g)
Waga (przybliżona)
0,45 kg
Przednie (SS-TSB104) dla BDV-E870
System głośnikowy
Głośnik
szerokopasmowe typu
bass-reflex
55 mm × 80 mm, typ
stożkowy
Impedancja znamionowa
System formatu sygnału PAL/NTSC
3 omy
Wymiary (przybliżone) 75 mm × 610 mm ×
70 mm (s/w/g) (część
montowana na ścianie)
251 mm × 1 205 mm ×
251 mm (s/w/g) (cały
głośnik)
Waga (przybliżona)
0,9 kg (część montowana
na ścianie)
2,7 kg (cały głośnik)
Sekcja USB
Środkowy (SS-CTB101)
Port
System głośnikowy
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p,
75 omów
HDMI OUT: typu A
(19-stykowe)
System BD/DVD/Super Audio CD/CD
(USB):
typ A (do podłączenia
pamięci USB, czytnika
kart pamięci, cyfrowego
aparatu fotograficznego i
cyfrowej kamery wideo)
Maksymalne natężenie prądu:
500 mA
Informacje dodatkowe
BDV-E870:
MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
Przedni L/Przedni R:
108 W + 108 W
(przy 3 omach, 1 kHz,
1% THD)
MOC WYJŚCIOWA (referencyjna)
Przedni L/Przedni R/Środkowy/Surround L/
Surround R:
167 W (na kanał przy
3 omach, 1 kHz)
Subwoofer:
165 W (przy 3 omach,
80 Hz)
BDV-E370:
MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
Przedni L/Przedni R:
108 W + 108 W (przy
3 omach, 1 kHz,
1% THD)
MOC WYJŚCIOWA (referencyjna)
Przedni L/Przedni R/Środkowy/Surround L/
Surround R:
142 W (na kanał przy
3 omach, 1 kHz)
Subwoofer:
140 W (przy 3 omach,
80 Hz)
Wejścia (analogowe)
AUDIO (AUDIO IN) Czułość: 450/250 mV
Wejścia (cyfrowe)
SAT/CABLE (COAXIAL), TV (OPTICAL)
Obsługiwane formaty:
LPCM 2CH (do 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
Głośnik
szerokopasmowy z
zawieszeniem
akustycznym,
ekranowanie
magnetyczne
30 mm × 60 mm, typ
stożkowy
Impedancja znamionowa
3 omy
81PL
Wymiary (przybliżone) 290 mm × 49 mm ×
49 mm (s/w/g)
Waga (przybliżona)
0,28 kg
Subwoofer (SS-WSB101)
System głośnikowy
Głośnik
Impedancja znamionowa
Subwoofer typu bassreflex
160 mm, typ stożkowy
3 omy
Wymiary (przybliżone) 260 mm × 320 mm ×
260 mm (s/w/g)
Waga (przybliżona)
5,2 kg
Parametry ogólne
Wymagania dot. zasilania
Modele dostępne na Tajwanie:
120 V AC, 50/60 Hz
Inne modele:
220 V–240 V AC,
50/60 Hz
Pobór mocy
Wł.: 170 W
Gotowość: 0,3 W
(w trybie oszczędzania
energii)
Wymiary (przybliżone) 430 mm × 85 mm ×
335 mm (s/w/g) z
częściami wystającymi
Waga (przybliżona)
4,8 kg
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
•Pobór mocy w trybie gotowości: 0,3 W.
•W niektórych płytkach drukowanych nie są
używane fluorowcowane środki zmniejszające
palność.
•W pełni cyfrowy wzmacniacz S-Master zapewnia
ponad 85% sprawność energetyczną bloku
wzmacniacza.
82PL
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Język
Kod Język
Kod Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nieokreślony
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Informacje dodatkowe
Kod Język
Lista kodów kontroli rodzicielskiej/obszarów
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
2174
2200
2149
2376
2219
2248
2238
2239
2276
2093
2304
2333
2363
2362
2109
2390
2379
2427
2428
2436
2489
2501
2086
2499
2528
2543
2184
2254
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Dania
Filipiny
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Hongkong
Indie
Indonezja
Irlandia
Japonia
Kolumbia
Korea
Luksemburg
Malezja
Meksyk
Niemcy
Nowa Zelandia
Norwegia
Pakistan
Polska
Portugalia
Rosja
Singapur
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Tajwan
Wielka Brytania
Włochy
83PL
BD-RE
Słowniczek
Aplikacja BD-J
Format płyt BD-ROM obsługuje język Java
dla funkcji interaktywnych.
Standard „BD-J” zapewnia dostawcom
zawartości praktycznie nieograniczoną
funkcjonalność podczas tworzenia
interaktywnych tytułów BD-ROM.
AVCHD
AVCHD to format cyfrowych kamer wideo
o wysokiej rozdzielczości, który jest używany
do nagrywania sygnałów SD (standardowa
rozdzielczość) lub HD (wysoka
rozdzielczość) zgodnie ze specyfikacją
1080i* lub 720p** na płytach DVD przy
użyciu wydajnej technologii kodowania
kompresji danych. Do kompresji danych
wideo zastosowano format MPEG-4 AVC/
H.264, natomiast do kompresji danych audio
służy system Dolby Digital lub Linear PCM.
Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia
kompresję obrazów z wyższą wydajnością
niż w przypadku tradycyjnego formatu
kompresji obrazu. Format MPEG-4 AVC/
H.264 umożliwia nagrywanie na płytach
DVD sygnału wideo o wysokiej
rozdzielczości (HD) z cyfrowej kamery
wideo na płytach DVD. Odbywa się to w
identyczny sposób jak w przypadku sygnału
telewizyjnego o standardowej rozdzielczości
(SD).
* Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która
wykorzystuje 1080 linii skanowania i format
przeplotu.
** Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która
wykorzystuje 720 linii skanowania i format
progresywny.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) to
nagrywalna płyta Blu-ray Disc
jednokrotnego zapisu, która może mieć
identyczną pojemność jak opisana poniżej
płyta BD. Ponieważ zawartość może zostać
nagrana bez możliwości nadpisania, płyta
BD-R może być używana do archiwizacji
cennych danych bądź do przechowywania i
dystrybucji materiału wideo.
84PL
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) to
nagrywalna płyta Blu-ray Disc
wielokrotnego zapisu, która może mieć
identyczną pojemność jak opisana poniżej
płyta BD. Funkcja wielokrotnego zapisu
pozwala na wykorzystanie rozszerzonych
funkcji edycji i przesunięcia czasowego.
BD-ROM
Płyty BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) to produkowane komercyjnie
płyty, które mogą mieć identyczną
pojemność jak opisana poniżej płyta BD.
Oprócz konwencjonalnej zawartości
filmowej i wideo, płyty tego typu oferują
rozszerzone funkcje, takie jak zawartość
interaktywna, obsługa menu poprzez menu
wyskakujące, wybór napisów dialogowych i
pokaz slajdów. Chociaż płyta BD-ROM
może zawierać dowolny rodzaj danych,
większość płyt BD-ROM zawiera filmy w
formacie High Definition w celu
odtwarzania w odtwarzaczach Blu-ray Disc/
DVD.
Blu-ray Disc (BD)
Format płyty zaprojektowany w celu
rejestrowania odtwarzania wideo o wysokiej
rozdzielczości (HD) dla telewizorów HDTV
itp., a także do przechowywania dużych
ilości danych. Jednowarstwowa płyta
Blu-ray Disc zawiera do 25 GB danych, a
dwuwarstwowa płyta Blu-ray Disc mieści do
50 GB.
Digital Cinema Auto Calibration (D.C.A.C)
Funkcja D. C. A. C. (Digital Cinema Auto
Calibration) została opracowana przez firmę
Sony w celu szybkiego, automatycznego
pomiaru i dostosowywania ustawień
głośników do indywidualnych warunków
odsłuchu.
Dolby Digital
Format dźwięku stworzony dla kin, bardziej
zaawansowany niż format Dolby Surround
Pro Logic. W tym formacie z głośników
surround odtwarzany jest dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania najniższych
tonów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako 0.1kanałowy (gdyż działa on tylko w razie
potrzeby odtworzenia efektu bardzo niskich
tonów). W celu uzyskania lepszej separacji
kanałów wszystkie sześć kanałów w tym
formacie zapisywanych jest oddzielnie.
Ponadto, ponieważ wszystkie sygnały są
przetwarzane cyfrowo, występuje mniejszy
spadek jakości sygnału.
Dolby Digital Plus
Ta technologia kodowania dźwięku została
zaprojektowana jako rozszerzenie
technologii Dolby Digital i obsługuje
7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny.
Dolby Pro Logic II
x Tryb Movie
Tryb Movie znajduje zastosowanie do
oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
zakodowanych w systemie Dolby Surround.
Zapewnia on poprawienie charakterystyki
kierunkowej pola akustycznego, co zbliża
jakość odtwarzanych materiałów
dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku
5.1-kanałowego.
Dolby Surround Pro Logic
Jako jedna z metod dekodowania sygnału
zapisanego w formacie Dolby Surround,
procesor Dolby Surround Pro Logic
umożliwia uzyskanie czterech kanałów z
dźwięku zapisanego w postaci 2-kanałowej.
W porównaniu z wcześniejszym systemem
Dolby Surround, system Dolby Surround
Pro Logic zapewnia bardziej naturalne
wypełnienie przestrzeni między lewym i
prawym kanałem i bardziej precyzyjną
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD to technologia kodowania
bezstratnego, która obsługuje do 8 kanałów
wielokanałowego dźwięku przestrzennego
dla płyt optycznych następnej generacji.
Odtwarzany dźwięk jest praktycznie
identyczny jak w źródle.
DTS
Technologia kompresji dźwięku cyfrowego
opracowana przez firmę DTS, Inc., zgodna z
formatem dźwięku przestrzennego
5.1-kanałowego. Ten format obejmuje tylny
kanał stereo i osobny kanał subwoofera.
DTS umożliwia wykorzystanie tych samych
5.1 kanałów wysokiej jakości cyfrowego
dźwięku. Dobra separacja kanałów została
osiągnięta dzięki oddzielnemu zapisowi
danych dla każdego kanału oraz ich
przetwarzaniu metodą cyfrową.
DTS-HD High Resolution Audio
Technologia zaprojektowana jako
rozszerzenie formatu DTS Digital Surround.
Obsługuje maksymalną częstotliwość
próbkowania 96 kHz i 7.1-kanałowy dźwięk
przestrzenny.
Format DTS-HD High Resolution Audio
zapewnia maksymalną prędkość przesyłania
6 Mb/s z kompresją stratną.
Informacje dodatkowe
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnopasmowych
kanałów wyjściowych ze źródeł
2-kanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
dźwięku przestrzennego o dużej czystości,
który pozwala wydobyć właściwości
przestrzenne z oryginalnego nagrania, nie
dodając przy tym żadnych nowych dźwięków
ani zabarwień brzmienia.
lokalizację dźwięków. Aby w pełni
wykorzystać zalety systemu Dolby Surround
Pro Logic, należy dodatkowo wyposażyć
urządzenie w parę głośników surround i
głośnik środkowy. Głośniki surround
odtwarzają dźwięk monofoniczny.
DTS-HD Master Audio
Format DTS-HD Master Audio zapewnia
maksymalną prędkość przesyłania 24,5 Mb/s
i stosuje kompresję bezstratną.
Wykorzystywana jest maksymalna
częstotliwość próbkowania 192 kHz i
maksymalnie 7.1 kanałów.
Format progresywny
(wybieranie kolejnoliniowe)
W przeciwieństwie do formatu z przeplotem
ten format pozwala przetwarzać 50 - 60
klatek na sekundę, rysując wszystkie linie
wybierania obrazu (w przypadku systemu
NTSC jest ich 525). Zapewnia to wyższą
85PL
jakość obrazu, a stopklatki, tekst i linie
poziome charakteryzują się większą
ostrością. Ten format jest zgodny z
systemem progresywnym o 525 lub 625
liniach obrazu.
Format z przeplotem
(wybieranie międzyliniowe)
Format z przeplotem jest standardowym
formatem sygnału NTSC umożliwiającym
wyświetlanie obrazu telewizyjnego z
szybkością 30 klatek na sekundę. Każda
klatka obrazu jest skanowana dwukrotnie z
szybkością 60 razy na sekundę, przy czym
linie parzyste i nieparzyste są skanowane na
przemian.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI to interfejs umożliwiający
jednoczesne przesyłanie obrazu i dźwięku
przez jedno złącze cyfrowe, zapewniając
wysoką jakość cyfrowego obrazu i dźwięku.
Specyfikacja standardu HDMI umożliwia
obsługę technologii ochrony praw
autorskich HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection), obejmującą
technologię kodowania cyfrowego sygnału
wideo.
Kontrola rodzicielska
Funkcja płyt BD/DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
zależnie od wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Włączenie tej funkcji może
całkowicie uniemożliwić odtwarzanie lub
spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.
LTH (Low to High)
LTH to system nagrywania obsługujący typ
pigmentu organicznego BD-R.
Menu wyskakujące
Rozszerzona funkcja menu dostępna w
przypadku płyt BD-ROM. Menu
wyskakujące pojawia się na ekranie po
naciśnięciu przycisku POP UP/MENU
podczas odtwarzania i może być używane
bez przerywania odtwarzania.
86PL
PhotoTV HD
Technologia „PhotoTV HD” umożliwia
uzyskanie obrazów o wysokiej ilości
szczegółów oraz fotorealistyczny wygląd
tekstur i kolorów. Dzięki podłączeniu
urządzeń zgodnych z funkcją Sony
„PhotoTV HD” za pomocą kabla HDMI
można odkryć całkowicie nowy świat
fotografii w niesamowitej jakości Full HD.
Pozwala to wyświetlić na dużym ekranie na
przykład delikatną fakturę ludzkiej skóry,
kwiatów, piasku i fal morskich ze wspaniałą
jakością fotograficzną.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio frequency)
Ostatnio obserwowane jest szybkie
rozpowszechnianie się płyt BD/DVD, emisji
cyfrowej i innych źródeł sygnału o wysokiej
jakości.
Aby zapewnić dokładne przesyłanie takich
danych bez utraty wysokiej jakości, firma
Sony opracowała technologię o nazwie
„S-AIR” służącą do przesyłania cyfrowych
sygnałów audio drogą radiową bez
zastosowania kompresji oraz zastosowała tę
technologię w urządzeniach EZW-RT10/
EZW-RT10A/EZW-T100.
Technologia ta przesyła cyfrowe sygnały
audio bez zastosowania kompresji przy
użyciu pasma ISM o częstotliwości 2,4 GHz
(Industrial, Scientific, and Medical band), na
przykład w sieci LAN i Bluetooth.
24p True Cinema
Filmy zarejestrowane kamerą filmową
zawierają 24 klatki na sekundę.
Ponieważ tradycyjne telewizory (zarówno
kineskopowe, jak i płaskie) wyświetlają
klatki z interwałem 1/60 lub 1/50 sek., 24
klatki nie pojawiają się w równym tempie.
Po podłączeniu do telewizora z funkcją 24p
odtwarzacz wyświetla każdą klatkę z
interwałem 1/24 sekundy, czyli identycznym
jak w przypadku kamery filmowej. Pozwala
to wiernie odtworzyć oryginalny obraz
kinowy.
Indeks
Numeryczne
E
N
24p True Cinema 86
3D 33
Efekt dźwiękowy 64
Napisy 64
Nast. rozmiaru ekranu TV
dla 3D 62
Nast. wyjścia 3D 62
Nastawienia audio 63
Nastawienia dla Internetu 67
Nastawienia głośników 57, 64
Odległość 58
Połączenie 57
Poziom 58
Nastawienia Gracenote 67
Nastawienia muzyczne 65
Nastawienia oglądania płyt
BD/DVD 64
Nastawienia S-AIR 66
Nastawienia sieciowe 67
Nastawienia wideo 62
Nastawienie BD Audio MIX
63
NIGHT MODE 43
A
A/V SYNC 40
Aktualizacja sieciowa 62
Audio 64
Audio DRC 63
Audio Return Channel 66
Automatyczna kalibracja 56,
64
Automatyczne wyświetlenie
67
Automatyczny tryb
gotowości 67
AVCHD 84
F
FM MODE 44
Format ekranu 62
Format obrazu DVD 62
Format progresywny 85
Format wyjścia wideo 62
Format z przeplotem 86
H
Hasło 65
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 63
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 86
B
I
BD-LIVE 33
BD-R 84
BD-RE 84
Blokada rodzicielska 59
Blu-ray Disc 84
BONUSVIEW 33
Informacje o odtwarzaniu 34
Informacje o systemie 67
Inicjalizuj informacje
osobiste 68
Internet. wideo - kontrola
rodz. 65
Internet. wideo bez
klasyfikacji 65
Internetowe Wideo
BRAVIA 36
C
CD 78
D
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 56, 84
D.BASS 43
Diagnostyka łączności
sieciowej 68
DivX® VOD 67
DLNA 36, 68
Dolby Digital 41, 84
Dolby Digital Plus 85
Dolby Pro Logic II 85
Dolby Surround Pro Logic 85
Dolby TrueHD 85
DTS 41, 85
DTS-HD 85
DVD 78
DVD Kontrola Rodziców 65
Dźwięk próbny 58
Dźwięk wielościeżkowy 42
O
Opcje zapisu danych BD 65
P
Kanały odtw. Super Audio
CD 65
Kod regionalny Kontroli
Rodziców 65
Kod regionu 78
Kontrola rodzicielska 86
Kontrola Rodziców 65
Pamięć wewnętrzna 33
Party 37
Party Auto Start 68
PhotoTV HD 86
Pilot 12
Płyty BD - Kontrola
Rodziców 65
Płyty do odtwarzania 78
Pokaz slajdów 39
Połączenie Internetowe BD
64
Przedni panel 9
L
R
Lista kodów języków 83
LTH 86
RDS 46
Rejestracja urządzenia BD
Remote 68
Renderer - kontrola dostępu
68
Resetowanie 68
Rodzaj TV 62
K
Ł
Łatwa konfiguracja 27, 68
M
Menu ekranowe 66
Menu płyt BD/DVD 64
87PL
S
U
S-AIR 47, 86
Odbiornik S-AIR 47
Parowanie 50
Tryb 49
Tryb gotowości 50
Zmiana RF 51
SLEEP 59
Sterowanie przez HDMI 53,
66
SYSTEM MENU 30, 40, 43
Update 62
USB 34
Ustawienia funkcji Renderer
68
Ustawienia serwera
połączenia 68
Ś
Ściemniacz 66
T
Tłumienie - AUDIO 63
Treści internetowe 36
Tryb konwersji kinowej 62
Tryb pauzy 63
Tryb szybkiego startu 66
Tylny panel 11
W
Warstwa odtw. płyty hybryd.
BD 64
Warstwa odtw. Super Audio
CD 65
WEP 26
WPA2-PSK (AES) 27
WPA2-PSK (TKIP) 27
WPA-PSK (AES) 27
WPA-PSK (TKIP) 27
Wygaszacz ekranu 67
Wyjście audio 63
Wyjście BD/DVD-ROM
1080/24p 63
Wyjście HDMI w Deep
Colour 63
Wyświetlacz na przednim
panelu 10
Wzmacniacz surround 47
Z
Zarejestrowane urządzenia
BD Remote 68
Zresetuj do nastawień
fabrycznych 68
Oprogramowanie tego systemu może zostać zaktualizowane w przyszłości.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych aktualizacji znajdują się w witrynie
internetowej pod adresem podanym poniżej.
Klienci w Europie i Rosji: http://support.sony-europe.com/
Klienci w Azji i Australii: http://www.sony-asia.com/support
Printed in Malaysia
(1)
Download PDF

advertising