Sony | BDV-Z7 | Sony BDV-Z7 Instrukcja obsługi

4-136-891-81(1)
BD/DVD Home Theatre System
Oprogramowanie tego odtwarzacza może zostać zaktualizowane w przyszłości.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych aktualizacji znajdują się w witrynie
internetowej pod adresem: http://support.sony-europe.com
Instrukcja obsługi
BDV-Z7
(1)
© 2009 Sony Corporation
Sony Corporation Printed in Malaysia
OSTRZEŻENIE
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półki na
książki lub zabudowane szafki.
Aby zredukować ryzyko pożaru, nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami itp. Na urządzeniu
nie należy stawiać otwartych źródeł ognia, takich
jak świeczki.
Aby zredukować ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać urządzenia na kapanie
lub rozbryzgi cieczy, a także nie należy stawiać na
urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami,
takich jak wazony.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi
bateriami nie należy narażać na działanie zbyt
wysokich temperatur, na przykład na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, ognia itp.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.
UWAGA
Korzystanie z urządzeń optycznych w tym
produkcie może zwiększyć zagrożenie uszkodzenia
wzroku. Nie należy próbować demontować
obudowy, ponieważ wiązka laserowa
wykorzystywana w tym zestawie BD/DVD Home
Theatre System jest szkodliwa dla oczu.
Naprawy produktu należy powierzać wyłącznie
wykwalifikowanym serwisantom.
Etykieta jest umieszczona na osłonie ochronnej
lasera wewnątrz obudowy urządzenia sterującego.
Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie laserowe
klasy 1 (CLASS 1
LASER). Stosowne
oznaczenie jest
umieszczone na osłonie ochronnej lasera wewnątrz
obudowy urządzenia sterującego.
Informacje o urządzeniu sterującym
•Oznaczenie znajduje się na spodzie obudowy
urządzenia.
2PL
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana jako
odpad komunalny. Symbol ten, dla pewnych
baterii może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne. W przypadku produktów, w
których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane jest
stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej
baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do
wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe informacje dotyczą
tylko sprzętu sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta, uprawnionym do
dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami dot. kompatybilności
elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się z
podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.
Środki ostrożności
Niniejsze urządzenie zostało przebadane, w
wyniku czego stwierdzono jego zgodność z
Dyrektywą dotyczącą kompatybilności
elektromagnetycznej i bezpieczeństwa przy
korzystaniu z przewodu połączeniowego o
długości mniejszej niż 3 metry.
Źródła zasilania
•Zestaw pozostaje podłączony do źródła zasilania,
dopóki nie zostanie odłączony od gniazda
ściennego, nawet jeśli został wyłączony
przyciskiem zasilania.
•Jeżeli zestaw jest odłączany od źródła zasilania
przez wyjęcie wtyczki z gniazda ściennego, do
jego podłączania należy używać łatwo
dostępnego gniazda ściennego. W przypadku
zauważenia nieprawidłowości w działaniu
zestawu należy natychmiast odłączyć wtyczkę od
gniazda ściennego.
Prawa autorskie i znaki towarowe
•W niniejszym produkcie wykorzystano
technologię ochrony praw autorskich objętą
prawami patentowymi i innymi prawami
własności intelektualnej obowiązującymi w
Stanach Zjednoczonych.
Technologia ta nie może być wykorzystywana bez
zgody firmy Macrovision i jest przeznaczona
wyłącznie do zastosowań domowych oraz innych
zastosowań o charakterze niepublicznym, o ile
nie uzyskano specjalnej zgody firmy Macrovision.
Odtwarzanie kodu źródłowego i dezasemblacja
są zabronione.
•Zestaw wyposażono w dekoder dźwięku
przestrzennego Dolby* Digital oraz system
cyfrowego dźwięku przestrzennego DTS**.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnego D są
znakami handlowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na mocy patentów
zarejestrowanych w USA pod numerami:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 226 616; 6 487 535; 7 392 195; 7 272 567;
7 333 929; 7 212 872 i innych patentów
zarejestrowanych i oczekujących na
zarejestrowanie w USA i na całym świecie.
DTS jest zastrzeżonym znakiem
towarowym, a logo i symbol DTS oraz
DTS-HD i DTS-HD Master Audio |
Essential są znakami towarowymi firmy
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
•Ten zestaw zawiera technologię HDMITM (HighDefinition Multimedia Interface).
Nazwa HDMI, logo HDMI oraz nazwa HighDefinition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
•Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo Java są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.
•„BD-Live” i „BonusView” są znakami
towarowymi Blu-ray Disc Association.
•„Blu-ray Disc” jest znakiem towarowym.
•Logo „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVDRW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” i
„CD” to znaki towarowe.
•„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
•„AVCHD” i logo „AVCHD” są znakami
towarowymi firm Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. i Sony Corporation.
3PL
•
, „XMB” i „xross media bar” są znakami
towarowymi firm Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
•„PLAYSTATION” jest znakiem towarowym
firmy Sony Computer Entertainment Inc.
•„x.v.Colour” i logo „x.v.Colour” są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
•„PhotoTV HD” i logo „PhotoTV HD” są
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
•Inne nazwy systemów i produktów są zwykle
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi producentów. Symbole ™ i ® nie są
przedstawiane w niniejszym dokumencie.
4PL
Instrukcja obsługi —
informacje
• Zalecenia zawarte w tej instrukcji obsługi
dotyczą korzystania z pilota. Można
również posługiwać się przyciskami na
urządzeniu sterującym, o ile ich nazwy są
takie same lub podobne do nazw
przycisków na pilocie.
• Ikony, takie jak
, przedstawione na
górze opisu wskazują rodzaj nośników,
które mogą być używane z daną funkcją.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Płyty do
odtwarzania” (str. 96).
• W tej instrukcji termin „płyta” jest
stosowany ogólnie w odniesieniu do płyt
BD, DVD oraz CD, chyba że określono
inaczej w tekście lub na ilustracjach.
• Elementy menu sterowania mogą różnić
się w zależności od obszaru.
• Ustawienie domyślne jest podkreślone.
Spis treści
Instrukcja obsługi — informacje......... 4
Zawartość opakowania ........................ 6
Indeks elementów i przycisków
sterujących.......................................8
Wprowadzenie
Krok 1: Wybór miejsca ustawienia
elementów zestawu i ich
instalowanie ............................ 15
Krok 2: Podłączanie zestawu ...... 19
Krok 3: Przeprowadzanie łatwej
konfiguracji ............................. 32
Krok 4: Wybieranie źródła
sygnału..................................... 35
Krok 5: Korzystanie z efektu
dźwięku przestrzennego........ 37
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty BD/DVD ............39
Używanie programu BonusView/
BD-Live .........................................46
Odtwarzanie płyty CD .......................47
Odtwarzanie plików zdjęć ................. 49
Regulacja dźwięku
Wybieranie efektu odpowiedniego dla
danego źródła sygnału.................. 51
Wybór formatu dźwięku, ścieżek
dźwiękowych w różnych językach
lub kanału ...................................... 52
Odtwarzanie dźwięku
wielościeżkowego ......................... 53
Korzystanie z efektów
dźwiękowych................................. 53
Tuner
Słuchanie audycji radiowych za
pomocą funkcji Radio.................. 55
Używanie systemu RDS (Radio Data
System) .......................................... 60
Zewnętrzne urządzenie audio
Korzystanie z adaptera DIGITAL
MEDIA PORT............................. 61
Inne funkcje
Jednoczesne korzystanie z funkcji
Sterowanie przez HDMI i funkcji
„BRAVIA” Sync ......................... 62
Ustawianie głośników ........................ 65
Sterowanie telewizorem za pomocą
pilota zestawu ............................... 66
Korzystanie z wyłącznika
czasowego ..................................... 68
Korzystanie z funkcji ściemniacza.... 69
Zmiana rodzaju rozświetlenia
diody .............................................. 70
Dezaktywacja przycisków na
urządzeniu sterującym ................. 70
Ustawienia i regulacje
Korzystanie z ekranu konfiguracji ... 71
[Aktualizacja sieciowa]...................... 72
[Nastawienia wideo]........................... 73
[Nastawienia audio] ........................... 76
[Nastawienia oglądania płyt BD/
DVD]............................................. 77
[Nastawienia zdjęć] ............................ 80
[Ustawienia HDMI] ........................... 80
[Nastawienia systemu] ....................... 81
[Nastawienia sieciowe]....................... 82
[Łatwa konfiguracja].......................... 84
[Resetowanie] ..................................... 84
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności .............................. 86
Uwagi dotyczące płyt ......................... 87
Rozwiązywanie problemów .............. 89
Funkcja autodiagnostyki ................... 95
Płyty do odtwarzania.......................... 96
Obsługiwane formaty audio .............. 99
Rozdzielczość wyjścia wideo........... 100
Dane techniczne ............................... 101
Lista kodów języków........................ 102
Słowniczek......................................... 103
Indeks ................................................ 106
5PL
Zawartość opakowania
• Urządzenie sterujące (1)
• Przewody głośnikowe
(2, biały/czerwony)
• Instrukcja obsługi
(niniejszy dokument)
• Schemat podłączania
głośników i telewizora
• Software Licence
Information
• Przewód wideo (1)
Dla modeli oferowanych w
Wielkiej Brytanii
• Głośniki przednie (2)
• Subwoofer (1)
• Pilot zdalnego sterowania
(1)
• Adapter DIGITAL
MEDIA PORT
(TDM-iP20) (1)
• Baterie R6 (AA) (2)
• Ściereczka do czyszczenia
(1)
• Antena UKF (FM) (1)
lub
6PL
• Instrukcja obsługi
adaptera DIGITAL
MEDIA PORT
(TDM-iP20)
Przygotowywanie pilota
Wkładanie baterii do pilota
Do pilota należy włożyć dwie baterie R6 (AA; wchodzą w skład zestawu), dopasowując bieguny
3 i # do oznaczeń w komorze baterii.
•Nie należy pozostawiać pilota w miejscach, w których panuje wysoka temperatura lub duża wilgotność.
•Nie należy używać starych baterii w połączeniu z nowymi.
•Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały się ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją.
7PL
•
Indeks elementów i
przycisków
sterujących
Bardziej szczegółowe informacje można
znaleźć na stronach wskazanych w
nawiasach.
: Obsługa telewizora
(Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Sterowanie
telewizorem za pomocą pilota zestawu”
(str. 66)).
A THEATRE (str. 63)
Automatyczne przełączenie w
optymalny tryb wideo w celu oglądania
filmów.
ONE-TOUCH PLAY (str. 39, 63)
Pilot
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
1
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
DYNAMIC
BASS
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
CLEAR
DIGITAL
2
3
TIME
ANALOG
SYSTEM
MENU
4
D.TUNING
5
Włączanie telewizora lub ustawianie go
w trybie gotowości.
"/1 (wł./tryb gotowości) (str. 31, 32, 39,
55)
Włączanie zestawu lub ustawianie go w
trybie gotowości.
B SLEEP (str. 68)
NIGHT (str. 54)
OP
M EN U
UP /
TOP
ME
N
P
6
OP
T
TO IO N S
OL
S
RET
UR
N
Uwydatnianie tonów niskich.
SOUND MODE
7
PRESET
REPLAY ADVANCE PRESET
TUNING
TUNING
Włączenie funkcji trybu nocnego.
DYNAMIC BASS (str. 53)
HOME
FUNCTION
TV "/1 (wł./tryb gotowości) (str. 66)
Ustawienie wyłącznika czasowego.
DISPLAY
U
Wystarczy nacisnąć przycisk, aby
telewizor włączył się i został ustawiony
na źródło sygnału BD/DVD a zestaw
automatycznie rozpoczął odtwarzanie
płyty.
8
SCENE SEARCH
PROG
9
DISPLAY
TV (str. 66)
Przechodzenie do trybu obsługi
telewizora za pomocą pilota.
C Przyciski numeryczne (str. 39, 56, 66)
Wprowadzanie numerów tytułów/
rozdziałów, częstotliwości radiowych
itd.
CLEAR (str. 44, 58)
Czyszczenie pola wprowadzania.
8PL
Przyciski 5,
/DIGITAL, PROG + oraz
N mają wyczuwalną kropkę. Ułatwia ona
obsługę pilota.
/ (tekst) (str. 66)
•
Wyświetlenie dotychczasowego/
pozostałego czasu odtwarzania na
wyświetlaczu na przednim panelu.
: Obsługa zestawu
Umożliwia uzyskanie dostępu do tekstu.
TIME (str. 44)
- (str. 66)
Przycisk - umożliwia wybieranie
numeru kanału większego niż 10.
D
(dźwięk) (str. 52, 53)
Wybór formatu audio/ścieżki.
(napisy) (str. 42)
Wybór języka napisów, jeśli na płycie
BD-ROM/DVD VIDEO zapisano
napisy w wielu językach.
D.TUNING (str. 57)
Wybór częstotliwości radiowych.
(ujęcie) (str. 42)
Przełączenie na inne ujęcie, jeśli na
płycie BD-ROM/DVD VIDEO
zapisano różne ujęcia.
SYSTEM MENU (str. 37, 46, 53, 58, 68,
69)
Wchodzenie do menu zestawu.
DIGITAL (str. 66)
Przełączenie na tryb cyfrowy.
ANALOG (str. 66)
Przełączenie na tryb analogowy.
(panoramiczny) (str. 66)
Zmiana proporcji obrazu podłączonego
telewizora.
E Kolorowe przyciski (czerwony/zielony/
żółty/niebieski) (str. 55, 82)
Przyciski skrótów służące do wybierania
elementów niektórych menu BD (mogą
być także używane do interaktywnych
operacji Java na płytach BD).
F TOP MENU (str. 43)
Otwieranie lub zamykanie głównego
menu płyty BD lub DVD.
DISPLAY (str. 44)
Wyświetlanie informacji dotyczących
odtwarzania na ekranie telewizora.
POP UP/MENU (str. 43)
Otwieranie lub zamykanie menu
wyskakującego płyty BD-ROM lub
menu płyty DVD.
OPTIONS (str. 39, 47, 49, 55)
Wyświetlanie menu opcji na ekranie
telewizora.
HOME (str. 32, 39, 47, 49, 55, 71)
Wejście lub wyjście z menu głównego
zestawu.
RETURN (str. 66, 82)
Powrót do poprzedniego ekranu.
C/X/x/c (str. 32, 37, 39, 46, 47, 49, 53,
55, 58, 68, 69, 71)
Przenoszenie wyróżnienia do
wyświetlanego elementu.
(ENTER) (str. 32, 37, 39, 46, 47, 49,
53, 55, 58, 68, 69, 71)
Wprowadzenie wybranego elementu.
(przewodnik) (str. 66)
Wyświetlenie cyfrowego przewodnika
EPG (Electronic Programme Guide).
TOOLS (str. 66)
Wyświetlanie menu operacji dostępnych
na bieżącym ekranie.
G FUNCTION (str. 35, 39, 47, 49, 55, 61)
Wybór źródła odtwarzania.
SOUND MODE (str. 51)
Wybór odpowiedniego trybu
dźwiękowego do oglądania filmów,
słuchania muzyki itp.
H ./> (wstecz/dalej) (str. 39, 47, 49)
Przejście do poprzedniego/następnego
rozdziału, utworu lub pliku. Aby przejść
do początku poprzedniego utworu,
naciśnij przycisk . dwukrotnie.
PRESET +/– (str. 55)
Wybór zapisanej stacji radiowej.
REPLAY/ADVANCE (str. 39)
Ponowne odtworzenie sceny/szybkie
przewijanie bieżącej sceny do przodu.
m/M (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu) (str. 39, 47)
Szybkie przewijanie płyty do tyłu/do
przodu po naciśnięciu podczas
odtwarzania.
Szybkie przewijanie bieżącej sceny do
przodu powoduje zmianę szybkości
wyszukiwania.
9PL
Aby powrócić do normalnej szybkości,
naciśnij przycisk N.
TUNING +/– (str. 55)
Wyszukiwanie stacji radiowej.
N (odtwarzanie) (str. 39, 47, 49)
Rozpoczęcie lub wznowienie
odtwarzania.
Odtwarzanie pokazu slajdów po
włożeniu płyty zawierającej pliki
obrazów JPEG.
X (pauza) (str. 39, 47, 49)
Wstrzymanie lub wznowienie
odtwarzania.
x (zatrzymanie) (str. 39, 47, 49)
Zatrzymanie odtwarzania i
zapamiętanie miejsca zatrzymania
(miejsca wznowienia).
Miejsce wznowienia tytułu/utworu to
ostatnio odtworzone miejsce lub
ostatnie zdjęcie w przypadku folderu ze
zdjęciami.
SCENE SEARCH (str. 43)
Przełączenie w tryb wyszukiwania scen,
który umożliwia szybkie przechodzenie
między scenami w aktualnie
odtwarzanym tytule.
I
(wyciszanie) (str. 39, 47, 66)
Tymczasowe wyłączanie dźwięku.
2 (głośność) +/– (str. 39, 66)
Regulacja głośności.
PROG +/– (str. 66)
Zmiana kanałów w górę lub w dół.
c/C (str. 66)
Po naciśnięciu przycisku / można
wybrać następną (c) lub poprzednią
(C) stronę tekstu.
t/
(wejście telewizyjne) (str. 66)
Przełączanie źródła sygnału
wejściowego między telewizorem a
innymi źródłami.
10PL
DISPLAY (str. 55)
Przełączenie informacji o częstotliwości
radiowej i nazwie stacji, które są
wyświetlane na wyświetlaczu na
przednim panelu.
/
(info/wywołanie tekstu) (str. 66)
Umożliwia wyświetlenie informacji.
Urządzenie sterujące
Widok z góry
Wygląd z zamkniętą klapą przednią
FUNCTION
VOL
FUNCTION
VOL
Wygląd z otwartą klapą przednią
A "/1 (wł./tryb gotowości) (str. 39)
Włączenie zestawu lub przestawienie go
w tryb gotowości.
B Z (otwieranie/zamykanie)
Otwarcie lub zamknięcie szuflady na
płyty.
C Rozświetlenie diody (str. 70)
D Rozświetlenie logo (str. 69)
E Szuflada na płyty (str. 39)
F
(czujnik zdalnego sterowania) (str. 7)
G Wyświetlacz na przednim panelu
H Przyciski sterowania odtwarzaniem
(str. 39)
N (odtwarzanie)
Rozpoczęcie lub wznowienie
odtwarzania.
Odtwarzanie pokazu slajdów po
włożeniu płyty zawierającej pliki
obrazów JPEG.
x (zatrzymanie)
Zatrzymanie odtwarzania i
zapamiętanie miejsca zatrzymania
(miejsca wznowienia).
Miejsce wznowienia tytułu/utworu to
ostatnio odtworzone miejsce lub
ostatnie zdjęcie w przypadku folderu ze
zdjęciami.
11PL
FUNCTION
Wybór źródła odtwarzania.
VOL +/–
Regulacja głośności zestawu.
I Wskaźnik ochrony (str. 89)
Kontrolka rozświetlająca się w
przypadku wykrycia awarii, itd.
zasilania.
12PL
Wyświetlacz na przednim panelu
Informacje na wyświetlaczu na przednim panelu
SLEEP
TUNED MONO
STEREO
NTSC
EXT
HDMI
HD
24P
2CH MUTING
BASS
NIGHT
WIDE STAGE
A Kontrolka sygnalizująca dostęp
systemu do sieci.
J Kontrolka sygnalizująca przesyłanie
sygnału wideo 1920 × 1080p/24 Hz.
B Mruga po włączeniu wyłącznika
czasowego (str. 68).
K 2CH: Kontrolka rozświetlająca się
podczas odtwarzania dźwięku w trybie
„2CH STEREO”.
C Kontrolka oznaczająca odbiór sygnału
stacji. (tylko odbiornik radiowy) (str. 55)
D Kontrolka oznaczająca przestawienie
opcji [Tryb UKF (FM)] na
[Monofoniczny] (tylko odbiornik
radiowy) (str. 55).
E Kontrolka oznaczająca odbiór sygnału
stereo (tylko odbiornik radiowy)
(str. 55).
F Rozświetla się podczas przesyłania
sygnału wideo w standardzie NTSC.
G Kontrolka sygnalizująca rozpoznanie
pamięci zewnętrznej (str. 29).
H Kontrolka sygnalizująca prawidłowe
połączenie gniazda HDMI OUT z
urządzeniem zgodnym ze standardem
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) z wejściem HDMI lub DVI
(Digital Visual Interface).
L Kontrolka sygnalizująca wyciszenie
systemu (str. 39, 47).
M Kontrolka sygnalizująca włączenie
funkcji DYNAMIC BASS (str. 53).
N Kontrolka sygnalizująca włączenie
trybu nocnego (str. 54).
O WIDE STAGE: Kontrolka sygnalizująca
odtwarzanie dźwięku przestrzennego
w trybie „WIDE STAGE”.
P Kontrolka oznaczająca włożoną płytę.
Q Informacje o stanie zestawu, w tym
rozdział, tytuł lub numer utworu, czas,
częstotliwość stacji radiowej, stan
odtwarzania itd.
R Wyświetla stan odtwarzania zestawu.
I Kontrolka sygnalizująca przesyłanie
sygnału wideo 720p/1080i/1080p
poprzez gniazdo HDMI OUT lub
sygnału wideo 720p/1080i poprzez
gniazda COMPONENT VIDEO OUT.
13PL
Tylna część urządzenia sterującego
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
A Gniazdo EXT (str. 29)
B Gniazda COMPONENT VIDEO OUT
(str. 23)
C Gniazdo ANTENNA (FM 75Ω COAXIAL)
(str. 28)
D Gniazdo DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) (str. 26)
E Gniazda AUDIO (AUDIO IN L/R) (str. 26)
F Gniazdo VIDEO OUT (str. 23)
Subwoofer
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-Z7
SPEAKER
IMPEDANCE USE 4
FRONT R
FRONT L
A Szczeliny wentylacyjne
B Gniazdo SYSTEM CONTROL (str. 20)
C Gniazdo SPEAKER R (str. 21)
D Gniazdo SPEAKER L (str. 21)
14PL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
AUDIO
L
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
G Gniazdo SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) (str. 26)
H Gniazdo TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(str. 25)
I Szczeliny wentylacyjne
J Gniazdo HDMI OUT (str. 23)
K Gniazdo LAN (100) (str. 30)
Wprowadzenie
Rozmieszczanie głośników
W celu uzyskania możliwie najwyższej jakości dźwięku, należy ustawić wszystkie głośniki w
takiej samej odległości od miejsca odsłuchu (A).
Rozmieść elementy zestawu zgodnie z ilustracją poniżej.
A
B
C
D
B
Głośnik przedni lewy (L)
Głośnik przedni prawy (R)
Subwoofer
Urządzenie sterujące
A
D
A
C
A
•W przypadku ustawiania głośników i/lub podstaw głośników na podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą
itd. należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować poplamienie lub odbarwienie takiej
podłogi.
•Nie należy opierać się o głośnik ani na nim wieszać, ponieważ może to spowodować jego przewrócenie.
•Subwoofer może powodować zniekształcenia obrazu na ekranie telewizora. W takim wypadku należy
odsunąć subwoofer od telewizora.
•Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych urządzenia sterującego oraz subwoofera.
•Oba głośniki przednie należy rozmieścić w jednakowej odległości od miejsca odsłuchu (tworząc trójkąt
równoramienny).
•Głośniki przednie powinny stać w odległości przynajmniej 0,6 m od siebie.
•Głośniki przednie należy umieścić przed telewizorem. Przed głośnikami nie powinny stać przeszkody
mogące odbijać dźwięk.
15PL
Wprowadzenie
Krok 1: Wybór miejsca ustawienia elementów
zestawu i ich instalowanie
Wprowadzenie
Rozmieszczanie głośników przednich
W dnie głośnika umieszczono regulowaną podstawę.
Podczas rozmieszczania należy ustabilizować głośnik przekręcając regulowaną podstawę o 90°
lub 180°.
Kąt głośników należy dostosować do własnych wymagań.
Rozmieszczanie głośników pionowo
Rozmieszczanie głośników pod tym samym
kątem, pod którym ułożono urządzenie sterujące.
90°
180°
•Oba głośniki przednie powinny być skierowane prosto przed siebie. Nie należy rozmieszczać głośników
pod kątem.
Poprawnie
Niepoprawnie
Uwaga dotycząca przenoszenia subwoofera
Podczas przenoszenia subwoofera nie wkładać rąk do szczeliny w jego obudowie. Może to
spowodować uszkodzenie przetwornika głośnika. Należy podnosić subwoofer chwytając za
jego spód.
Subwoofer
Szczeliny
•Optymalna powierzchnia pracy subwoofera to twarda podłoga.
•Subwoofer może leżeć na dowolnym boku i powinien być skierowany w stronę miejsca odsłuchu.
16PL
Instalowanie głośników na ścianie
•Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju wkrętów lub materiału, z którego wykonana jest ściana, skontaktuj
się ze sprzedawcą wkrętów lub instalatorem.
•Używaj wkrętów odpowiednich do materiału i wytrzymałości ściany. Ponieważ ściana gipsowa jest
wyjątkowo delikatna, najpierw przytwierdź wkręty do deski, a następnie do ściany. Głośniki należy
instalować na płaskich, pionowych i zbrojonych ścianach.
•Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą
instalacją, niewystarczającą wytrzymałością ścian lub nieprawidłowym wkręceniem wkrętów, klęskami
żywiołowymi itd.
1
Przed zainstalowaniem głośników na ścianie należy przestawić regulowaną podstawę
na ich spodach do pierwotnego położenia.
Regulowana podstawa
2
Podłącz przewody głośnikowe do głośnika.
Należy sprawdzić, czy przewody głośnikowe podłączone są do odpowiednich zacisków:
przewód głośnikowy z kolorową opaską do zacisku 3, a przewód głośnikowy bez
kolorowej opaski do zacisku #.
Kolorowa opaska
Głośnik przedni lewy (L): Biały
Głośnik przedni prawy (R): Czerwony
3
Przygotuj wkręty (nie wchodzą w skład zestawu) odpowiadające średnicą otworom w
tylnej części każdego z głośników. Patrz ilustracje poniżej.
Otwór w tylnej części głośnika
5 mm
10 mm
4
Zamocuj wkręty w ścianie.
od 5 do 7 mm
17PL
Wprowadzenie
Uwaga
Zawieś głośniki na wkrętach.
Wprowadzenie
5
Tylna część głośnika
18PL
Krok 2: Podłączanie zestawu
Spód subwoofera
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-Z7
SPEAKER
IMPEDANCE USE 4
FRONT R
FRONT L
Głośnik przedni lewy (L)
Subwoofer
Głośnik przedni prawy (R)
Przewód zasilania
Wtyczka
Antena UKF (FM)
FUNCTION
VOL
Urządzenie sterujące
Magnetowid, cyfrowy tuner
telewizji satelitarnej, konsola
PlayStation itd.
Adapter DIGITAL
MEDIA PORT
Telewizor
: kierunek sygnału
19PL
Wprowadzenie
Przewód zasilania subwoofera należy podłączyć do gniazda ściennego dopiero po wykonaniu
wszystkich innych połączeń.
Wprowadzenie
Podłączanie urządzenia sterującego
Wtyczkę urządzenia sterującego należy podłączyć do gniazda SYSTEM CONTROL
umieszczonego na spodzie subwoofera.
Po włożeniu wtyczki do gniazda SYSTEM CONTROL należy dokręcić wkręty mocujące
wtyczkę.
Wtyczka
SYSTEM
ONLY
Przewód SYSTEM CONTROL
FRONT
SPEAKE
R
FRONT
IMPE
L
FOR
CON
HCD
TROL
-Z7
R
DANCE
USE
4
Wkręty
Miękka szmatka (nie
wchodzi w skład zestawu)
Spód subwoofera
Tylna część urządzenia sterującego
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
20PL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
AUDIO
L
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
Podłączanie głośników
Złącza przewodów głośnikowych oraz kolorowe opaski są oznakowane różnymi kolorami
odpowiadającymi poszczególnym typom głośników. Przewody głośnikowe należy podłączyć do
oznaczonych takim samym kolorem zacisków gniazd SPEAKER subwoofera.
Przy podłączaniu urządzenia należy wkładać złącze do momentu usłyszenia dźwięku kliknięcia.
Biały
(głośnik przedni lewy (L))
Czerwony
(głośnik przedni prawy (R))
SYSTEM
ONLY
FRONT
SPEAKE
R
FRONT
IMPE
L
FOR
CON
HCD
TROL
-Z7
R
DANCE
USE
4
Miękka szmatka (nie
wchodzi w skład zestawu)
Spód subwoofera
Głośniki przednie
21PL
Wprowadzenie
Podłączanie przewodów głośnikowych do subwoofera
Wprowadzenie
Podłączanie przewodów głośnikowych do głośników
Należy sprawdzić, czy przewody głośnikowe podłączone są do odpowiednich zacisków:
przewód głośnikowy z kolorową opaską do zacisku 3, a przewód bez kolorowej opaski do
zacisku #. Do zacisków głośnikowych należy wkładać wyłącznie nieizolowaną (pozbawioną
gumowej warstwy zewnętrznej) końcówkę przewodu głośnikowego.
Tylna część głośnika
Złącze
Kolorowa opaska
(+)
(–)
Unikanie zwarć podczas podłączania głośników
Zwarcie głośników może skutkować uszkodzeniem zestawu. Aby uniknąć zwarć, należy podjąć
następujące środki ostrożności podczas podłączania głośników: Należy sprawdzić, czy
odsłonięte przewody każdego z kabli głośnikowych nie dotykają gniazda innego głośnika lub
odsłoniętego przewodu innego kabla głośnikowego.
Goły przewód kabla dotyka
innego gniazda głośnika.
Gołe przewody stykają się przez
nadmiernie ściągniętą izolację.
•Należy sprawdzić, czy przewody głośnikowe podłączone są do odpowiednich zacisków: 3 do 3 i # do #.
Odwrócenie przewodów może skutkować brakiem tonów niskich lub zniekształcenie dźwięku.
22PL
Podłączanie telewizora (sygnał wideo)
Wprowadzenie
To połączenie pozwala przesyłać do telewizora sygnał wideo.
Metoda podłączenia jest zależna od rodzaju gniazd dostępnych w telewizorze.
Tylna część urządzenia sterującego
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5V X
0.7A MA
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5V X
0.5A MA
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
VIDEO
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
C Kabel wideo typu
komponentowego (nie
wchodzi w skład
zestawu)
SAT/C
TV
MI
HD
OUT
100)
LAN(
A Przewód wideo
B Kabel HDMI (nie wchodzi
w skład zestawu)
Do gniazda HDMI IN
w telewizorze.
Do gniazda
wejściowego wideo w
telewizorze.
Do gniazd wejściowych
wideo typu
komponentowego w
telewizorze.
Metoda 1: Połączenie wykorzystujące przewód wideo (A)
Jest to podstawowy typ połączenia.
23PL
Wprowadzenie
Metoda 2: Połączenie wykorzystujące kabel HDMI* (B) i przewód wideo (A)
Jeśli w telewizorze jest dostępne gniazdo HDMI, należy go podłączyć do zestawu za pomocą
kabla HDMI i przewodu wideo. Zapewni to lepszą jakość obrazu niż w przypadku połączenia
wykorzystującego jedynie przewód wideo.
Użycie kabla HDMI wymaga określenia typu sygnału wyjściowego (str. 32, 74).
Podłączenie telewizora także przy użyciu przewodu wideo umożliwi oglądanie obrazów za
pośrednictwem adaptera DIGITAL MEDIA PORT. Sygnały wideo pochodzące z adaptera
DIGITAL MEDIA PORT nie są doprowadzane do gniazda HDMI OUT.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
•Sprawdź, czy kształt wtyczki kabla HDMI na urządzeniu sterującym jest dopasowany do gniazda HDMI,
a następnie podłącz kabel HDMI.
Metoda 3: Połączenie wykorzystujące kabel wideo typu komponentowego (C) i
przewód wideo (A)
Jeśli w telewizorze nie ma gniazda HDMI, ale są dostępne gniazda wejściowe wideo typu
komponentowego, należy go połączyć z zestawem za pomocą kabla wideo typu
komponentowego i przewodu wideo. Zapewni to lepszą jakość obrazu niż w przypadku
połączenia wykorzystującego jedynie przewód wideo.
Użycie kabla wideo typu komponentowego wymaga ustawienia typu sygnału wyjściowego na
format progresywny (str. 32, 74).
Podłączenie telewizora także przy użyciu przewodu wideo umożliwi oglądanie obrazów za
pośrednictwem adaptera DIGITAL MEDIA PORT. Sygnały wideo pochodzące z adaptera
DIGITAL MEDIA PORT nie są doprowadzane do gniazda COMPONENT VIDEO OUT.
24PL
Podłączanie telewizora (sygnał audio)
Tylna część urządzenia sterującego
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5V X
0.7A MA
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5V X
0.5A MA
100)
LAN(
MI
HD
OUT
L IN
DIGITA AL
COAXI
SAT/C
ABLE
VIDEO
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
TV
D Cyfrowy przewód optyczny
(nie wchodzi w skład zestawu)
Do cyfrowego optycznego
gniazda wyjściowego telewizora.
Połączenie wykorzystujące cyfrowy przewód optyczny (D)
W przypadku wykorzystania połączenia cyfrowego zestaw będzie mógł odbierać sygnał
wielościeżkowy w formacie Dolby Digital, co pozwoli odsłuchiwać dźwięk przestrzenny
podczas oglądania telewizji.
•Aby wykorzystać pełnię możliwości funkcji Sterowanie przez HDMI (str. 62), należy podłączyć zestaw do
telewizora cyfrowym przewodem optycznym (D).
25PL
Wprowadzenie
To połączenie pozwala przesyłać sygnał audio z telewizora do zestawu. Należy je wykonać, aby
za pomocą zestawu można było odsłuchiwać dźwięk z telewizora.
Wprowadzenie
Podłączanie innych urządzeń
Poprzez głośniki zestawu można słuchać dźwięku pochodzącego z podłączonych urządzeń.
• Adapter DIGITAL MEDIA PORT: E (W modelach na rynek brytyjski w skład zestawu
wchodzi adapter TDM-iP20. Można jednak używać także innych adapterów DIGITAL
MEDIA PORT.)
• Magnetowid, cyfrowy tuner telewizji satelitarnej, konsola PlayStation, przenośne urządzenie
audio itd. (nie wchodzą w skład zestawu): F
• Magnetowid, cyfrowy tuner telewizji satelitarnej itd. (nie wchodzą w skład zestawu)
wyposażony w cyfrowe koncentryczne gniazdo wyjściowe: G
E Adapter DIGITAL
MEDIA PORT (str. 61)
Tylna część urządzenia sterującego
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5VMAX
0.7A
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5V X
0.5A MA
100)
LAN(
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
VIDEO
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
SAT/C
TV
MI
HD
OUT
G Cyfrowy przewód
koncentryczny (nie wchodzi
w skład zestawu)
F Przewód audio
(nie wchodzi w skład
zestawu)
Do cyfrowego koncentrycznego
gniazda wyjściowego w
magnetowidzie, cyfrowym tunerze
telewizji satelitarnej itd.
Do gniazd wyjściowych audio w
magnetowidzie, cyfrowym tunerze
telewizji satelitarnej, konsoli
PlayStation, przenośnym
urządzeniu audio itd.
•Podłącz adapter DIGITAL MEDIA PORT, odpowiednio dopasowując oznaczenia V. Podczas odłączania
pociągnij adapter, naciskając część
.
•Jeśli podłączono przewód audio zestawu do urządzenia (F), wybierz opcję „AUDIO” aby przekazać
dźwięk z tego urządzenia do zestawu.
26PL
Jeśli w telewizorze jest dostępnych wiele gniazd wejściowych audio/wideo
Telewizor
Magnetowid, cyfrowy tuner
telewizji satelitarnej, konsola
PlayStation itd.
Magnetowid, cyfrowy tuner
telewizji satelitarnej, konsola
PlayStation itd.
Zestaw
FUNCTION
VOL
: kierunek sygnału
Urządzenie, z którego ma pochodzić sygnał dźwiękowy, należy wybrać w telewizorze.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
Jeśli telewizor nie jest wyposażony w wiele gniazd wejściowych audio/wideo, warunkiem
odsłuchiwania dźwięku z więcej niż jednego urządzenia będzie zastosowanie rozdzielacza
sygnału.
27PL
Wprowadzenie
Poprzez głośniki zestawu można słuchać dźwięku pochodzącego z urządzeń podłączonych do
telewizora. Urządzenia należy podłączyć w sposób pokazany poniżej.
Wprowadzenie
Podłączanie anteny
Podłączanie anteny
Tylna część urządzenia sterującego
DC5VMAX
0.7A
FM75IAL
COAX
ORT
DMP
NNA
ANTE
lub
Antena UKF (FM)
(wchodzi w skład zestawu)
•Antena UKF (FM) musi być całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny UKF (FM) należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
•W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału UKF (FM) należy w sposób przedstawiony na poniższej
ilustracji podłączyć urządzenie sterujące do zewnętrznej anteny za pomocą 75-omowego kabla
koncentrycznego (nie wchodzi w skład zestawu).
Zewnętrzna antena UKF (FM)
Tylna część
urządzenia
sterującego
FM75
COAXIAL
ANTENNA
28PL
Wkładanie pamięci zewnętrznej
Tylna część urządzenia sterującego
EXT
DC5VMAX
0.5A
MI
HD
OUT
00)
LAN(1
np. Sony USM2GL (nie wchodzi w skład zestawu)
Strona ze złączem w górę
•Pamięć zewnętrzną należy wkładać prosto. Użycie siły do włożenia pamięci zewnętrznej może
spowodować uszkodzenie zarówno pamięci zewnętrznej, jak i gniazda EXT urządzenia sterującego.
•Pamięć zewnętrzną należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby zapobiec jej
przypadkowemu połknięciu.
•Nie należy naciskać zbyt mocno pamięci zewnętrznej w gnieździe, ponieważ może to spowodować jej
nieprawidłową pracę.
•Aby zapobiec uszkodzeniu danych lub pamięci zewnętrznej, należy wyłączać zestaw podczas wkładania lub
wyjmowania pamięci zewnętrznej.
•Nie należy wkładać pamięci zewnętrznej zawierającej zdjęcia lub pliki muzyczne, aby zapobiec
uszkodzeniu tych danych.
Odłączanie pamięci zewnętrznej
1
2
Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć zestaw.
Wyjmij pamięć zewnętrzną z gniazda EXT.
29PL
Wprowadzenie
Umieść pamięć zewnętrzną (nośnik pamięci USB flash o pojemności co najmniej 1 GB, na
przykład model Sony USM2GL albo USM2GH, nie wchodzi w skład zestawu) w gnieździe
EXT. Sprawdź, czy po włączeniu zestawu na wyświetlaczu na przednim panelu świeci wskaźnik
„EXT”. Podłączenie pamięci zewnętrznej pozwala korzystać z dodatkowej zawartości
(BonusView/BD-Live) w zależności od płyty (str. 46).
Wprowadzenie
Podłączanie do sieci
Podłącz złącze LAN (100) urządzenia sterującego do źródła Internetu przy użyciu kabla
sieciowego, aby zaktualizować oprogramowanie zestawu poprzez sieć. Można także używać
programu BD-Live (str. 46).
Odpowiednich ustawień należy dokonać w opcji [Nastawienia dla Internetu] w menu
[Nastawienia sieciowe] (str. 82).
Tylna część urządzenia sterującego
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
L
AUDIO
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
Podłączenie routera
bezprzewodowej sieci LAN
Bezpośrednie podłączenie do
routera szerokopasmowego
Kabel sieciowy
(nie wchodzi w
skład zestawu)
DIGITAL IN
OPTICAL
LAN(100)
Router sieci
bezprzewodowej
(punkt dostępu)
(nie wchodzi w
skład zestawu)
Kabel sieciowy
(nie wchodzi w skład
zestawu)
Router szerokopasmowy
(nie wchodzi w skład
zestawu)
Kabel sieciowy
(nie wchodzi w
skład zestawu)
Modem ADSL/kablowy
(nie wchodzi w skład
zestawu)
Konwerter sieci
Ethernet/
bezprzewodowej
(nie wchodzi w skład
zestawu)
Kabel sieciowy
(nie wchodzi w
skład zestawu)
Modem ADSL/
kablowy (nie wchodzi
w skład zestawu)
Internet
Internet
Aktualizacja oprogramowania zestawu poprzez sieć
Patrz [Aktualizacja sieciowa] (str. 72) i [Zawiadomienie o aktualizacji oprogr.] (str. 81).
•Nie należy podłączać linii telefonicznej do złącza LAN (100), ponieważ może to spowodować awarię.
•Złącza sieci LAN urządzenia sterującego nie należy podłączać do złącza sieci LAN w komputerze.
•Typ kabla sieci LAN (zwykły lub krosowy) różni się w zależności od modemu lub routera. Informacje na
temat kabli sieci LAN znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z modemem lub routerem.
•Warunkiem optymalnego korzystania z funkcji BD-Live jest dysponowanie łączem internetowym o
szybkości rzeczywistej co najmniej 1 Mb/s.
30PL
Podłączanie przewodu zasilania
Gniazdo ścienne: kształt
gniazda ściennego jest zależny
od obszaru geograficznego.
Włączanie/wyłączanie zestawu
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naciśnij przycisk "/1.
Oszczędzanie energii w trybie gotowości
Sprawdź, czy określono następujące ustawienia:
– Opcja [Sterowanie przez HDMI] jest ustawiona na [Wyłącz] (str. 62).
– Opcja [Tryb gotowości] jest ustawiona na [Normalnie] (str. 81).
31PL
Wprowadzenie
Przed podłączeniem przewodu zasilania subwoofera do gniazda ściennego należy najpierw
podłączyć wszystkie głośniki.
Wprowadzenie
4
Krok 3:
Przeprowadzanie
łatwej konfiguracji
5
Wybierz język obsługi menu
ekranowego za pomocą przycisków
X/x.
Naciśnij przycisk
lub c.
Zostanie wyświetlony komunikat o
ustawieniu.
Korzystanie z poniższych zaleceń umożliwi
dostosowanie zestawu w celu rozpoczęcia
jego używania.
Wyświetlane elementy różnią się w
zależności od krajowej wersji modelu.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Komunikat jest wyświetlany wyłącznie
w trakcie wykonywania czynności
[Łatwa konfiguracja] po raz pierwszy.
Komunikat nie pojawia się po
uruchomieniu opcji [Łatwa
konfiguracja] w ustawieniu
[Konfiguracja].
0
C/X/x/c,
HOME
6
Naciśnij przycisk
lub c.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji do wyboru kabla wideo.
1
2
3
Włącz telewizor.
Naciśnij przycisk [/1.
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z zestawu.
Zostanie wyświetlony ekran łatwej
konfiguracji do wyboru języka
wyświetlanego na ekranie.
7
Za pomocą przycisków X/x wybierz
kabel, który został użyty do połączenia
zestawu z telewizorem.
Sprawdź połączenie zestawu i telewizora
(str. 23).
• Po podłączeniu telewizora do zestawu
za pomocą kabla HDMI wybierz opcję
[HDMI], przejdź do kroku 8 i ustaw
rozdzielczość wyjścia wideo na
odpowiadającą telewizorowi.
Jeśli ekran łatwej konfiguracji nie pojawia
się
Przywołaj ekran łatwej konfiguracji.
Zapoznaj się z rozdziałem „Powrót do
ekranu łatwej konfiguracji” (str. 35).
32PL
• Po podłączeniu telewizora do zestawu
za pomocą przewodu wideo typu
komponentowego wybierz opcję
[Wideo Component], przejdź do kroku
8 i ustaw rozdzielczość wyjścia wideo
na odpowiadającą telewizorowi.
• Po podłączeniu telewizora do zestawu
za pomocą przewodu wideo wybierz
opcję [Wideo] i przejdź do kroku 9.
Jeśli w kroku 7 wybrano opcję [Wideo
Component]
Wprowadzenie
Wybierz ustawienie [480i/576i], [480p/
576p], [720p] lub [1080i].
•Jeśli telewizora i zestawu nie połączono za
pomocą kabla HDMI, nie można wybrać
opcji [HDMI].
•Jeśli jednocześnie połączono gniazdo HDMI
OUT i inne gniazda wyjściowe wideo,
wybierz opcję [Wideo Component].
•Szczegółowe informacje na temat
rozdzielczości wyjścia wideo znajdują się w
rozdziale „Rozdzielczość wyjścia wideo”
(str. 100).
8
Naciśnij przycisk
W przypadku zmiany
rozdzielczości wyjścia wideo
Obraz jest wyświetlany w wybranej
rozdzielczości przez 30 sekund, a
następnie ekran prosi o potwierdzenie.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie i przejdź do następnego kroku.
lub c.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji do wyboru rozdzielczości
wyjścia wideo. Szczegółowe informacje
na ten temat znajdują się w rozdziale
[Format wyjścia wideo] (str. 74).
•Jeśli obraz jest zniekształcony lub nie
pojawia się, odczekaj około 30 sekund bez
naciskania żadnych przycisków. Pojawi się
komunikat [Czy rozdzielczość jest OK?].
Wybierz opcję [Anuluj]. Nastąpi powrót do
ekranu ustawiania rozdzielczości.
•Jeśli wybrana rozdzielczość wyjścia wideo
jest niepoprawna, na ekranie nie pojawi się
żaden obraz. W takim przypadku naciśnij i
przytrzymaj przez ponad 5 sekund przyciski
N i Z na urządzeniu sterującym, aby
zresetować rozdzielczość wyjścia wideo i
ustawić najniższą rozdzielczość. Aby
zmienić rozdzielczość wyjścia wideo,
wybierz opcję [Format wyjścia wideo] w
menu [Nastawienia wideo] (str. 74).
Jeśli w kroku 7 wybrano opcję [HDMI]
Wybierz ustawienie [Auto], [480i/576i],
[480p/576p], [720p], [1080i] lub [1080p].
W przypadku, gdy używane są
jednocześnie gniazdo HDMI OUT i
inne gniazda wyjściowe wideo, sygnały
wideo mogą nie być przesyłane przez
gniazdo inne niż HDMI OUT, jeśli
wybrano ustawienie [Auto] lub [1080p].
9
Naciśnij przycisk
lub c.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji proporcji obrazu zależnie
od podłączanego telewizora.
33PL
Wprowadzenie
10 Wybierz ustawienie odpowiednie dla
podłączanego telewizora za pomocą
przycisków X/x.
14 Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie połączeń internetowych
BD.
• [16:9]: Telewizor panoramiczny lub
telewizor w standardzie 4:3 z trybem
panoramicznym. (str. 73)
• [4:3]: Telewizor w standardzie 4:3.
(str. 73)
11 Naciśnij przycisk
lub c.
Jeśli zestaw i telewizor połączono za
pomocą kabla HDMI
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji funkcji [Sterowanie przez
HDMI]. Przejdź do kroku 12.
Jeśli zestawu i telewizora nie połączono za
pomocą kabla HDMI
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji funkcji [Połączenie
Internetowe BD]. Przejdź do kroku 14.
Zaznacz opcję [Pozwól], aby zezwalać
na połączenia internetowe.
Jeśli nie chcesz zezwolić na połączenia,
zaznacz opcję [Nie pozwól].
15 Naciśnij przycisk
lub c.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji [Tryb gotowości].
12 Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie funkcji
Sterowanie przez HDMI.
16 Za pomocą przycisków X/x wybierz
tryb oczekiwania.
Wybierz opcję [Włącz] w celu użycia
funkcji [Sterowanie przez HDMI]
(str. 62) w przypadku połączenia
urządzeń firmy Sony, które są zgodne z
funkcją Sterowanie przez HDMI.
Jeśli funkcja [Sterowanie przez HDMI]
nie jest używana, wybierz opcję
[Wyłącz].
13 Naciśnij przycisk
lub c.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji funkcji [Połączenie
Internetowe BD].
34PL
Po włączeniu tej funkcji można szybko
rozpocząć korzystanie z odtwarzacza.
Aby przyspieszyć uruchomienie z trybu
oczekiwania, wybierz opcję [Szybki
start]. Ustawieniem domyślnym jest
opcja [Normalnie].
•Tryb szybkiego startu zwiększy zużycie
energii elektrycznej i może włączyć
wentylator w trybie oczekiwania.
17 Naciśnij przycisk
.
Spowoduje to zakończenie łatwej
konfiguracji. Wszystkie czynności
związane z połączeniami i ustawieniami
zostały zakończone.
Przerywanie łatwej konfiguracji
Powrót do ekranu łatwej konfiguracji
1
Naciśnij przycisk HOME.
Krok 4: Wybieranie
źródła sygnału
Wprowadzenie
Naciśnij przycisk HOME podczas
wykonywania dowolnej czynności.
Dostępnych jest wiele źródeł sygnału.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
4
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [Łatwa konfiguracja], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
opcję [Zacznij], a następnie naciśnij
przycisk
.
FUNCTION
Zostanie wyświetlony ekran łatwej
konfiguracji.
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetli się żądana funkcja.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION wyświetlana funkcja zmienia
się w poniższy sposób.
„BD/DVD” t „TUNER FM” t „TV” t
„SAT/CABLE” t „DMPORT” t
„AUDIO” t …
Funkcja
Źródło
„BD/DVD”
Płyta jest odtwarzana w
zestawie
„TUNER FM” Radio UKF (FM) (str. 55)
„TV”
TV (urządzenie podłączone do
gniazda TV (DIGITAL IN
OPTICAL) (str. 25))
„SAT/
CABLE”
Urządzenie podłączone do
gniazda SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL)
(str. 26)
„DMPORT”
Adapter DIGITAL MEDIA
PORT (str. 61)
„AUDIO”
Urządzenie podłączone do
gniazd AUDIO (AUDIO IN L/
R) (str. 26)
35PL
Wprowadzenie
•Jeśli podłączono przewód audio zestawu do
telewizora, wybierz opcję „AUDIO”, aby
przekazać dźwięk z telewizora do zestawu.
W przypadku wystąpienia
zniekształceń dźwięku z
podłączonego urządzenia
Można zredukować poziom sygnału
wejściowego dla podłączonego urządzenia.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale [Tłumienie AUDIO] (str. 76).
36PL
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego, wystarczy wybrać jedno z ustawień opcji „DEC.
MODE” (tryb dekodowania). Pozwalają one uzyskać w warunkach domowych intensywne
wrażenia akustyczne charakterystyczne dla sali kinowej.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM MENU
X/x/c,
Dostosowywanie efektów dźwięku przestrzennego do
swoich upodobań
1
2
3
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „AUDIO
MENU”, a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „DEC.
MODE”, a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu pożądane
ustawienie opcji „DEC. MODE”.
Poniższa tabela zawiera opis dostępnych ustawień opcji „DEC. MODE”.
5
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
6
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
37PL
Wprowadzenie
Krok 5: Korzystanie z efektu dźwięku
przestrzennego
Efekty dźwięku przestrzennego a konfiguracja głośników
Wprowadzenie
Ustawienie domyślne to „AUTO”.
Opcja „DEC. MODE”
Efekt dźwięku przestrzennego
„AUTO”
Zestaw automatycznie wybiera odpowiedni efekt przesyłania dźwięku
stosownie do źródła.
•Źródło dźwięku dwukanałowego: Odtwarza dźwięk 2-kanałowy w
niezmienionej formie.
•Źródło dźwięku wielokanałowego: Symuluje dźwięk przestrzenny 5.1 za
pomocą dwóch głośników przednich i subwoofera. Na wyświetlaczu na
przednim panelu rozświetla się wskaźnik WIDE STAGE.
•Źródło z wejścia USB/DMPORT: Odtwarza wyraźny, ulepszony dźwięk.
„2CH STEREO”
Odtwarza dźwięk 2-kanałowy niezależnie od odbieranego źródła dźwięku.
Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest zamieniany na format 2-kanałowy.
Na wyświetlaczu na przednim panelu rozświetla się wskaźnik 2CH.
Wyłączanie efektów dźwięku przestrzennego
Przestaw opcję „DEC. MODE” na „2CH STEREO”.
•W zależności od wybranego strumienia wejściowego, ustawienie „DEC. MODE” może być niedostępne.
•Po przestawieniu trybu dźwięku na „SPORTS”, tryb dźwięku przestrzennego jest wyłączany.
•Zestaw zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienie „DEC. MODE” dla każdego źródła. Po wybraniu źródła
takiego, jak „BD/DVD” lub „TUNER FM” automatycznie uaktywniane jest ustawienie „DEC. MODE”,
które było ostatnio dla niej używane. Na przykład jeśli do przetwarzania ścieżki dźwiękowej z płyty „BD/
DVD” wybrano ustawienie „DEC. MODE” „AUTO”, po zmianie źródła sygnału i wznowieniu
odtwarzania płyty „BD/DVD” ponownie wybrane zostanie ustawienie „AUTO”.
38PL
3
Naciśnij przycisk "/1.
Spowoduje to włączenie zestawu.
Odtwarzanie
4
5
6
Naciśnij przycisk Z.
Włóż płytę.
Umieść jedną płytę w szufladzie na
płyty, a następnie naciśnij przycisk Z.
W zależności od typu odtwarzanej płyty
niektóre operacje mogą przebiegać inaczej
lub ich zastosowanie może być ograniczone.
Należy to sprawdzić w instrukcji obsługi
dostarczonej z daną płytą.
Strona z
etykietą
skierowaną
w górę
Widok z góry
"/1
Z
Po włożeniu dostępnej w sprzedaży
płyty BD-ROM lub DVD VIDEO
odtwarzanie może rozpocząć się
automatycznie w zależności od płyty.
Jeśli tak się stanie, przejdź do kroku 9.
Wygląd z zamkniętą klapą przednią
FUNCTION
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty
BD/DVD
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „BD/DVD”.
VOL
Wygląd z otwartą klapą przednią
FUNCTION
Szuflada na płyty
N
x
VOL +/–
FUNCTION
7
ONE-TOUCH
PLAY
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
TOP MENU
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
/
SCENE
SEARCH
2 +/–
1
2
•Aby odtwarzać płytę o średnicy 8 cm, umieść
ją w wewnętrznym okręgu szuflady. Upewnij
się, że płyta nie wystaje poza wewnętrzny
okrąg szuflady.
•Umieszczaj w szufladzie tylko jedną płytę.
VOL
Przyciski
numeryczne
TIME
SYSTEM
MENU
8
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Wideo].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
, a następnie naciśnij przycisk
N lub
.
POP UP/
MENU
OPTIONS
./>
N
m/M
x
X
Włącz telewizor.
W przypadku dostępnej w sprzedaży
płyty BD-ROM lub DVD VIDEO
rozpocznie się odtwarzanie.
Wybierz opisywany zestaw jako źródło
sygnału telewizora.
39PL
W przypadku płyty BD lub DVD
nagranej za pomocą innego urządzenia
pojawi się lista tytułów. Za pomocą
przycisków X/x wybierz żądane
ustawienie, a następnie naciśnij przycisk
N lub
.
Odtwarzanie rozpocznie się.
9
Aby dostosować poziom głośności,
użyj przycisków 2 +/– .
Informacja o głośności pojawia się na
ekranie telewizora oraz na wyświetlaczu
na przednim panelu.
•Jeśli funkcja [Sterowanie przez HDMI] została
ustawiona na [Włącz], a telewizor jest podłączony
do zestawu przy użyciu kabla HDMI (nie
wchodzi w skład zestawu), można nim sterować
synchronicznie. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale „Jednoczesne
korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI i
funkcji „BRAVIA” Sync” (str. 62).
Aby włączyć
Wyłączanie
tymczasowe
dźwięku
Przycisk Z na urządzeniu
sterującym.
Szybkie
wyszukiwanie
miejsca na płycie
podczas szybkiego
przewijania do
przodu lub do tyłu
(przeszukiwanie)1)
Przycisk M lub m
podczas odtwarzania płyty.
Po każdym naciśnięciu
przycisku M lub m
podczas przeszukiwania
zmienia się szybkość
odtwarzania w następujący
sposób:
Kierunek odtwarzania
M1 (×10) t M2 (×30)
t M3 (×120)
Kierunek do tyłu
n (×1) t m1 (×10) t
m2 (×30) t m3 (×120)
Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku powoduje
kontynuację przewijania do
przodu/do tyłu z wybraną
prędkością do momentu
zwolnienia przycisku.
Aby powrócić do
normalnej szybkości,
naciśnij przycisk N.
Rzeczywista szybkość
może różnić się w
zależności od płyty.
Inne funkcje
Przycisk
Zatrzymanie
x
Pauza
X
Wznowienie
odtwarzania po
pauzie
X lub N
Przejście do
następnego
rozdziału
>
Przejście do
poprzedniego
rozdziału
. dwa razy na sekundę.
Naciskając przycisk .
jeden raz, można wrócić na
początek bieżącego
rozdziału.
Aby anulować, naciśnij
ponownie ten przycisk lub
naciśnij przycisk 2 +, aby
zmienić głośność.
Wyjmij płytę
•Prędkość zwiększania lub zmniejszania głośności
dźwięku można zmienić.
Aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć głośność,
naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 +/– na pilocie
lub VOL +/– na urządzeniu sterującym.
Aby precyzyjnie zwiększyć lub zmniejszyć
głośność, naciśnij krótko przycisk 2 +/– na
pilocie lub VOL +/– na urządzeniu sterującym.
Aby włączyć
Przycisk
Odtwarzanie w
zwolnionym tempie,
stopklatka
(wyłącznie podczas
odtwarzania)
M przez ponad sekundę w
trybie pauzy. Aby
odtwarzać materiał klatka
po klatce, naciśnij krótko
przycisk M w trybie pauzy
(w przypadku niektórych
płyt funkcja ta może być
niedostępna).
Aby powrócić do
normalnego trybu
odtwarzania, naciśnij
przycisk N.
(szybka powtórka)
Powtórzenie
poprzedniej sceny2) podczas odtwarzania.
(szybkie przewijanie)
Szybkie przewijanie
podczas odtwarzania.
bieżącej sceny do
przodu3)
40PL
1)
Szybkość przeszukiwania może różnić się w
zależności od płyty.
2)Tylko płyty
BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-
R.
3)Tylko płyty
Odtwarzanie ograniczonych płyt BD
lub DVD (kontrola rodzicielska)
Podczas odtwarzania ograniczonej płyty BD
Zmień opcję [Płyty BD - Kontrola
Rodziców] w menu [Nastawienia oglądania
płyt BD/DVD] (str. 77).
Podczas odtwarzania ograniczonej płyty DVD
Zmień opcję [DVD Kontrola Rodziców] w
menu [Nastawienia oglądania płyt BD/
DVD] (str. 78).
Podczas odtwarzania ograniczonej płyty BD
lub DVD pojawia się ekran służący do
wprowadzania hasła.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie rozpocznie się.
Informacje na temat rejestrowania lub
zmiany hasła znajdują się w rozdziale
[Hasło] (str. 79).
Odtwarzanie ograniczonych płyt BDRE lub BD-R (blokada płyty)
Naciśnij przycisk ONE-TOUCH PLAY.
Zestaw i podłączony telewizor włączają się, a
przełącznik wyboru sygnału wejściowego w
telewizorze przełącza się na zestaw, dzięki
czemu można rozpocząć korzystanie z
zawartości płyty.
•Podczas korzystania z połączenia HDMI może
wystąpić opóźnienie przed pojawieniem się
odtwarzanego obrazu na ekranie, a początkowy
fragment obrazu może nie zostać wyświetlony.
•Aby użyć tej funkcji, należy ustawić opcję
[Sterowanie przez HDMI] na [Włącz] w menu
[Ustawienia HDMI] (str. 80).
Dostępne elementy menu OPTIONS
1
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
Dostępne elementy menu różnią się w
zależności od typu płyty lub stanu
zestawu.
Elementy
Szczegóły
[Nastawienia wideo]
Regulacja ustawień
obrazu (str. 45).
[Lista tytułów]
Podczas odtwarzania płyty BD-RE lub
DVD-R ograniczonej przy użyciu funkcji
blokady płyty pojawia się ekran służący do
wprowadzania hasła.
Wyświetlenie listy
tytułów.
[Odtwórz]
Odtwarzanie tytułu od
miejsca, w którym
naciśnięto przycisk x.
1
[Odtwórz od
początku]
Odtwarzanie tytułu od
początku.
[Top menu]
Wyświetlenie głównego
menu płyty (str. 43).
[Menu/Menu
podręczne]
Wyświetlenie menu
wyskakującego płyty BDROM lub menu płyty
DVD (str. 43).
[Zatrzymaj]
Zatrzymanie
odtwarzania.
[Szukanie tytułu]
Wyszukanie tytułu i
rozpoczęcie odtwarzania
od początku (str. 44).
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, które
zostało zarejestrowane podczas
tworzenia płyty, a następnie naciśnij
przycisk
.
Wybierz tytuł i naciśnij przycisk N lub
.
Odtwarzanie rozpocznie się.
Odtwarzanie
BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVDR/DVD+RW/DVD+R.
Odtwarzanie jednym przyciskiem
(tylko w przypadku połączenia HDMI)
41PL
Elementy
Szczegóły
[Szukanie rozdziału]
Wyszukanie rozdziału i
rozpoczęcie odtwarzania
od początku (str. 44).
Odtwarzanie płyty od
miejsca, w którym zostało
przerwane
(Wznawianie odtwarzania)
Zmiana ujęcia
Jeśli scena na płycie została nagrana z
różnych ujęć, istnieje możliwość zmiany
aktualnego ujęcia.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
, aby wybrać żądane ujęcie.
Wyświetlanie napisów
dialogowych
Jeśli na płycie zostały zapisane napisy
dialogowe, można je włączać i wyłączać
podczas odtwarzania. Jeśli na płycie
zapisano napisy dialogowe w kilku wersjach
językowych, podczas odtwarzania można w
dowolnej chwili zmienić wersję językową lub
włączyć i wyłączyć napisy dialogowe.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany język napisów
dialogowych.
Po zatrzymaniu płyty zestaw zapamiętuje
miejsce, w którym naciśnięto przycisk x.
Funkcja wznawiania odtwarzania działa,
dopóki z szuflady odtwarzacza nie zostanie
wyjęta płyta, nawet jeśli zestaw przejdzie w
tryb gotowości po naciśnięciu przycisku "/1.
1
2
Aby zatrzymać odtwarzanie płyty,
naciśnij przycisk x.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
, a następnie naciśnij przycisk
N lub
.
Odtwarzanie płyty rozpocznie się od
miejsca, w którym zostało zatrzymane w
kroku 1.
•W zależności od miejsca zatrzymania
odtwarzania płyty zestaw może nie wznowić
odtwarzania dokładnie w tym samym punkcie.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane, mogą zostać usunięte z
pamięci urządzenia w przypadku:
– otwarcia szuflady na płyty,
– odtworzenia innego tytułu,
– zmiany ustawień zestawu,
– odłączenia przewodu zasilania,
– odłączenia pamięci zewnętrznej (w przypadku
płyt BD-ROM).
•Funkcja może nie działać prawidłowo w
przypadku niektórych płyt.
Odtwarzanie od początku tytułu
Naciśnij przycisk OPTIONS, aby wybrać
pozycję [Odtwórz od początku], a następnie
naciśnij przycisk
. Odtwarzanie
rozpocznie się od początku tytułu.
42PL
Korzystanie z menu płyty
BD lub DVD
Szybkie wyszukiwanie
sceny
(Wyszukiwanie sceny)
Płyta BD/DVD jest podzielona na wiele
sekcji, z których składa się zawarty na niej
materiał filmowy lub muzyczny. Sekcje te
nazywane są „tytułami”. Podczas
odtwarzania płyt BD/DVD zawierających
kilka tytułów można wybrać jeden z nich za
pomocą menu głównego.
Za pomocą tego menu można także wybrać
język napisów dialogowych lub język ścieżki
dźwiękowej.
1
Naciśnij przycisk TOP MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od płyty.
2
3
Istnieje możliwość szybkiego przechodzenia
między scenami w aktualnie odtwarzanym
tytule.
1
Odtwarzanie zostanie wstrzymane, a na
dole ekranu pojawi się pasek ze
wskaźnikiem sceny o kwadratowym
kształcie, który wskazuje bieżące
miejsce.
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk C/c lub
m/M, aby przesunąć wskaźnik
sceny do szukanej sceny.
Wskaźnik sceny
Za pomocą przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych wybierz
element, który ma zostać odtworzony
lub zmieniony.
Naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk SCENE SEARCH
podczas odtwarzania lub w trybie
pauzy.
Odtwarzanie
Wyświetlanie menu głównego
.
Wyświetlanie menu wyskakującego
Niektóre płyty BD-ROM zawierają menu
wyskakujące, które pojawiają się bez
przerywania odtwarzania.
1
Wskaźnik sceny na pasku jest
wyświetlany wokół miejsca odtwarzania.
Naciśnij przycisk POP UP/MENU
podczas odtwarzania.
Zostanie wyświetlone menu
wyskakujące.
2
Bieżące miejsce
3
Zwolnij przycisk po osiągnięciu
żądanego miejsca.
Scena, w której zwolniono przycisk, jest
wyświetlana w trybie wstrzymania.
Aby ponownie wyszukać scenę, przesuń
wskaźnik sceny przy użyciu przycisków
C/c lub m/M.
Za pomocą przycisków C/X/x/c,
kolorowych przycisków lub
przycisków numerycznych wybierz
element, a następnie wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
4
Naciśnij przycisk SCENE SEARCH,
N lub X.
,
Odtwarzanie rozpocznie się.
43PL
Anulowanie trybu wyszukiwania sceny
Naciśnij przycisk SCENE SEARCH,
,
N lub X.
Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w
którym naciśnięto przycisk.
•Funkcja wyszukiwania sceny jest dostępna dla
tytułów dłuższych niż 100 sekund i krótszych niż
100 godzin.
•W przypadku niektórych płyt funkcja ta może być
niedostępna.
4
Naciśnij przycisk
.
Po chwili zestaw rozpocznie
odtwarzanie od wybranego numeru.
Anulowanie funkcji [Szukanie tytułu] /
[Szukanie rozdziału]
Naciśnij przycisk RETURN.
Wyświetlanie czasu
odtwarzania i informacji
dotyczących odtwarzania
Wyszukiwanie tytułu/
rozdziału
Istnieje możliwość wyszukania rozdziału,
jeśli tytuł zawiera znaczniki rozdziałów.
1
Naciśnij przycisk OPTIONS podczas
odtwarzania lub w trybie pauzy.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
metodę wyszukiwania, a następnie
naciśnij
.
Istnieje możliwość sprawdzenia informacji o
tytule, łącznie z prędkością przesyłania
wideo itp.
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
Wyświetlane informacje różnią się w
zależności od typu płyty lub stanu zestawu.
Przykład: Podczas odtwarzania płyty BDROM
• [Szukanie tytułu] (w przypadku płyty
BD-ROM/DVD VIDEO):
wyszukiwanie żądanego tytułu.
• [Szukanie rozdziału]: wyszukiwanie
żądanego rozdziału.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania numeru.
Przykład: wyszukiwanie rozdziału
A Aktualnie wybrane ujęcie
B Numer lub nazwa
C Aktualnie wybrane ustawienie audio
D Dostępne funkcje (
ujęcie/
napisy dialogowe)
3
Naciśnij przyciski numeryczne, aby
wprowadzić numer tytułu lub rozdziału.
W przypadku popełnienia błędu naciśnij
przycisk CLEAR i wprowadź ponownie
numer.
44PL
audio/
E Informacje dotyczące odtwarzania
Wyświetlane informacje: typ płyty/tryb
odtwarzania/koder-dekoder wideo/
szybkość transmisji/pasek stanu
odtwarzania/czas odtwarzania (pozostały
czas*)
F Rozdzielczość wyjścia/częstotliwość wideo
3
* Wyświetlany po kilkakrotnym naciśnięciu
przycisku TIME.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
[Tryb jakości obrazu]
Wyświetlanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu odtwarzania na
wyświetlaczu na przednim panelu
[FNR]
Redukuje zakłócenia pojawiające się na
obrazie.
• [Wyłącz]
• [Auto]
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TIME.
Każde naciśnięcie przycisku TIME podczas
odtwarzania płyty powoduje zmianę
wskazań wyświetlacza:
1y2
[BNR]
Redukuje mozaikowe zakłócenia
pojawiające się na obrazie.
• [Wyłącz]
• [Auto]
1 Czas odtwarzania bieżącego tytułu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
tytułu
[MNR]
Redukuje drobne zakłócenia wokół
krawędzi obrazu.
• [Wyłącz]
• [Auto]
Niektóre wyświetlane elementy mogą
zniknąć po kilku sekundach.
Dostosowanie obrazu do
filmów wideo
1
4
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wybierz lub dostosuj ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk
.
Aby dostosować inne elementy, powtórz
kroki 3 i 4.
Naciśnij przycisk OPTIONS podczas
odtwarzania.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
Odtwarzanie
Optymalizuje ustawienia obrazu przy
różnych warunkach oświetlenia.
• [Standardowy]
• [Jaśniejszy pokój]
• [Pokój ośw. kinowo]
•Informacje dotyczące odtwarzania można także
sprawdzić na wyświetlaczu na przednim panelu.
•Ustawienia można zmieniać, naciskając przyciski
,
i
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia wideo], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Nastawienia wideo].
•Przed zmianą ustawienia [Tryb jakości obrazu]
określ ustawienie obrazu telewizora na
[Standardowy].
•Ustawienie [Nastawienia wideo] jest nieaktywne,
kiedy podłączony telewizor jest ustawiony na tryb
kinowy (str. 63).
•W zależności od odtwarzanej płyty lub sceny,
efekty funkcji [FNR], [BNR] lub [MNR] mogą
być trudne do zauważenia.
45PL
Regulacja rozbieżności
między obrazem a
dźwiękiem
Używanie programu
BonusView/BD-Live
(A/V SYNC)
Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem
wyświetlanym na ekranie telewizora, istnieje
możliwość skorygowania rozbieżności.
1
2
3
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „AUDIO MENU”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
2
3
Naciśnij przycisk
.
4
5
6
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Wyjmij płytę z urządzenia sterującego,
jeśli jest włożona.
Wyłącz zestaw.
Włóż pamięć zewnętrzną (nie wchodzi
w skład zestawu) do gniazda EXT z tyłu
urządzenia sterującego.
Pamięć zewnętrzna jest używana jako
lokalna pamięć masowa.
Upewnij się, że pamięć zewnętrzna jest
prawidłowo włożona do urządzenia
sterującego (str. 29).
Za pomocą przycisków X/x wyreguluj
rozbieżność między obrazem a
dźwiękiem.
Ustawienie zostanie wybrane.
6
1
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „A/V SYNC”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Regulację można wykonywać w zakresie
od 0 ms do 300 ms co 25 ms.
5
Niektóre płyty BD-ROM z „logo BDLIVE” zawierają dodatkowe treści i dane,
które można pobrać do pamięci zewnętrznej
(lokalnej pamięci masowej) w celu użycia.
7
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, funkcja A/V SYNC może być
nieskuteczna.
Podłącz urządzenie do sieci (str. 30).
Włącz zestaw.
Przejdź do opcji [Nastawienia
oglądania płyt BD/DVD] i przestaw
opcję [Połączenie Internetowe BD] na
[Pozwól] (str. 79).
Włóż dysk BD-ROM z programem
BONUSVIEW/BD-LIVE do napędu.
Metoda obsługi różni się w zależności od
dysku. Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi dołączoną do płyty.
Usuwanie danych z pamięci
zewnętrznej
Zbędne dane można usunąć.
1
2
3
4
46PL
Wyjmij płytę z urządzenia sterującego,
jeśli jest włożona.
Naciśnij przycisk HOME.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Wideo].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Dane BD], a następnie
naciśnij przycisk
.
5
6
Wybierz pozycję [Skasuj], a następnie
naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie płyty
CD
Wybierz opcję [OK], a następnie
naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie
7
Wybierz nazwę dysku, a następnie
naciśnij przycisk OPTIONS.
Dane wybranego dysku zostaną
usunięte.
•Nazwy niektórych dysków BD-ROM mogą nie
być wyświetlane.
•Aby jednocześnie usunąć wszystkie dane z
pamięci zewnętrznej, podczas wykonywania
czynności opisanych w kroku 6 wybierz opcję
[Skasuj wszystko].
•Aby pominąć krok 6, podczas wykonywania
czynności opisanych w kroku 5 zamiast przycisku
.
OPTIONS naciśnij przycisk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIME
C/X/x/c,
HOME
OPTIONS
FUNCTION
./>
N
m/M
%
2 +/–
1
2
x
X
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „BD/DVD”.
Włóż płytę CD.
Zostanie wyświetlony ekran
odtwarzacza muzyki.
3
Naciśnij przycisk N.
Odtwarzanie rozpocznie się.
Numer bieżącego utworu i dotychczasowy czas
odtwarzania
4
Aby dostosować poziom głośności,
użyj przycisków 2 +/– .
Informacja o głośności pojawia się na
ekranie telewizora oraz na wyświetlaczu
na przednim panelu.
47PL
Wybieranie utworu
Dostępne elementy menu OPTIONS
1
2
Naciśnij przycisk HOME.
1
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Muzyka].
2
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
Dostępne elementy menu różnią się w
zależności od typu płyty lub stanu
zestawu.
3
Naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlona lista muzyczna.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
utwór, a następnie naciśnij przycisk N
lub
.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego utworu.
Elementy
Szczegóły
[Odtwórz]
Odtwarzanie wybranego
utworu.
[Odtwórz od
początku] (podczas
odtwarzania)
Odtwarzanie bieżącego
utworu od początku.
[Odtwórz od
początku] (w trybie
zatrzymania)
Odtwarzanie wybranego
utworu od początku.
[Zatrzymaj]
Zatrzymanie
odtwarzania.
Inne funkcje
Aby włączyć
Przycisk
Zatrzymanie
x
Pauza
X
Wznowienie
odtwarzania po
pauzie
X lub N
Odtwarzanie od
N
miejsca, w którym
naciśnięto przycisk x.
Przejście do
następnego utworu
>
Przejście do
. dwa razy na sekundę.
poprzedniego utworu Naciskając przycisk .
jeden raz, można wrócić
na początek bieżącego
utworu.
Wyłączanie
tymczasowe dźwięku
48PL
Aby anulować, naciśnij
ponownie ten przycisk
lub naciśnij przycisk
2 +, aby zmienić
głośność.
Wyjmij płytę
Przycisk Z na urządzeniu
sterującym.
Szybkie przewijanie
do tyłu/do przodu
Przycisk m lub M
podczas odtwarzania.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane (miejsce wznowienia), mogą
zostać usunięte z pamięci urządzenia w
przypadku:
– otwarcia szuflady na płyty,
– wyłączenia zestawu.
Wyświetlanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu odtwarzania na
wyświetlaczu na przednim panelu
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TIME.
Każde naciśnięcie przycisku TIME podczas
odtwarzania płyty powoduje zmianę
wskazań wyświetlacza w następujący sposób:
1 t 2 t 3 t 4 t 1 t ...
1 Czas odtwarzania bieżącego utworu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
utworu
3 Czas odtwarzania całej płyty
4 Pozostały czas odtwarzania płyty
5
Odtwarzanie plików
zdjęć
2)
.
Zostanie wyświetlona lista plików lub
lista folderów.
Odtwarzanie
1)
Naciśnij przycisk
3)
1)Płyty
BD-RE/BD-R zawierające pliki obrazów
JPEG
2)Płyty
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R
zawierające pliki obrazów JPEG
3)
Miniatury plików*
Płyty CD-RW/CD-R zawierające pliki obrazów
JPEG
* Miniatura pojawia się tylko w przypadku,
gdy plik zawiera informacje o miniaturze.
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
OPTIONS
1
2
3
4
Jeśli wybrano folder, za pomocą
przycisków X/x wybierz plik w folderze,
a następnie naciśnij przycisk
.
Wybrany plik zdjęcia zostanie
wyświetlony.
Inne funkcje
./>
N
X
Za pomocą przycisków X/x wybierz
plik lub folder i naciśnij przycisk
.
x
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „BD/DVD”.
Włóż płytę zawierającą pliki zdjęć.
Naciśnij przycisk HOME.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Zdjęcia].
Aby włączyć
Przycisk
Odtwarzanie pokazu
slajdów
N
Zatrzymanie pokazu
slajdów
x
Wstrzymanie pokazu
slajdów
X
Przejście do
następnego zdjęcia
>
Przejście do
poprzedniego zdjęcia
.
Wyświetlenie
informacji o pliku
DISPLAY
49PL
Dostępne elementy menu OPTIONS
1
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
Dostępne elementy różnią się w
zależności od sytuacji.
Elementy
Szczegóły
[Prędkość pokazu
slajdów]1)2)
Zmiana szybkości
pokazu slajdów.
•[Szybko]
•[Normalnie]
•[Wolno]
[Zatrzymaj]1)
Zatrzymanie pokazu
slajdów.
[Obróć w lewo]1)
Obrót zdjęcia w lewo o 90
stopni.
[Obróć w prawo]1)
Obrót zdjęcia w prawo o
90 stopni.
[Zobacz obraz]2)
Wyświetlenie wybranego
zdjęcia.
[Pokaz slajdów]2)
Rozpoczęcie pokazu
slajdów.
1)
Pojawia się po naciśnięciu przycisku OPTIONS
podczas odtwarzania plików zdjęć.
2)
Pojawia się po naciśnięciu przycisku OPTIONS
podczas wyświetlania listy plików/folderów.
•Podczas próby odtworzenia następujących
plików zdjęć symbol
pojawia się na ekranie, a
zdjęć nie można odtworzyć.
– Pliki zdjęć o szerokości lub wysokości większej
niż 8 192 pikseli
– Pliki zdjęć o szerokości lub wysokości
mniejszej niż 15 pikseli
– Pliki zdjęć o wielkości przekraczającej 32 MB
– Pliki zdjęć o nietypowych proporcjach
(większych niż 50:1 lub 1:50)
– Pliki zdjęć w progresywnym formacie JPEG
– Pliki zdjęć z rozszerzeniem „.jpeg” lub „.jpg”,
które nie mają jednak formatu JPEG
– Pliki zdjęć o bardzo długich nazwach
•Następujących plików zdjęć nie można
odtwarzać.
– Pliki zdjęć nagrane na płytach BD-R w
formacie innym niż UDF (Universal Disk
Format) 2.6
50PL
– Pliki zdjęć nagrane na płytach BD-RE w
formacie innym niż UDF (Universal Disk
Format) 2.5
•Następujących plików zdjęć lub folderów nie
można wyświetlić na liście plików lub folderów.
– Pliki zdjęć o rozszerzeniu innym niż „.jpeg” lub
„.jpg”
– Pliki zdjęć o bardzo długich nazwach
– Pliki zdjęć w piątym drzewie oraz pliki/foldery
zdjęć w szóstym drzewie lub niższym
– Folder o numerach większych niż 500, jeśli
łączna liczba folderów i plików w pojedynczym
drzewie przekracza 500
•Odtwarzanie plików zdjęć poddanych edycji na
komputerze może nie być możliwe.
•Miniatury niektórych plików zdjęć mogą nie być
wyświetlane.
•W przypadku dużych plików zdjęć wyświetlenie
lub rozpoczęcie pokazu slajdów może wymagać
dłuższego czasu.
Wyświetlanie obrazów w wysokiej
jakości
Jeśli używany jest telewizor firmy Sony
zgodny z funkcją „PhotoTV HD”, można
wyświetlać obrazy w wysokiej jakości za
pomocą następującego połączenia i
ustawienia.
1
2
Podłącz zestaw do telewizora za
pomocą kabla HDMI (nie wchodzi w
skład zestawu).
Określ ustawienie wideo telewizora na
tryb [VIDEO-A].
Szczegółowe informacje na temat trybu
[VIDEO-A] znajdują się w instrukcji
obsługi telewizora.
Regulacja dźwięku
Można wybrać odpowiedni tryb dźwiękowy
do oglądania filmów lub słuchania muzyki.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Informacje o trybie kinowym
Po uaktywnieniu trybu kinowego poprzez
naciśnięcie przycisku THEATRE tryb
dźwięku zostaje automatycznie zmieniony
na „MOVIE”, co zapewnia optymalne
efekty podczas oglądania produkcji
kinowych.
0
Regulacja dźwięku
Wybieranie efektu
odpowiedniego dla
danego źródła
sygnału
•W przypadku ustawienia pozycji [Efekt
dźwiękowy] na [Wyłącz] (str. 76) automatycznie
uaktywniany jest tryb dźwięku „AUTO”, bez
możliwości zmiany trybu na inny.
•W zależności od płyty lub źródła, po wybraniu
opcji „AUTO” podczas automatycznego wyboru
optymalnego trybu może dojść do obcięcia
początku dźwięku. Aby uniknąć obcięcia
dźwięku, wybierz opcję inną niż „AUTO”.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, dźwięk może być niedostępny.
SOUND
MODE
Naciskaj przycisk SOUND MODE do
momentu wyświetlenia żądanego trybu na
wyświetlaczu na przednim panelu.
• „AUTO”: zestaw automatycznie wybiera
tryb „MOVIE” lub „MUSIC” stosownie
do zawartości płyty lub rodzaju strumienia
audio.
• „MOVIE”: zestaw wybiera tryb
dźwiękowy odpowiedni do oglądania
filmów.
• „MUSIC”: zestaw wybiera tryb dźwiękowy
odpowiedni do odtwarzania muzyki.
• „SPORTS”: zestaw dodaje pogłos do
programów sportowych.
• „NEWS”: zestaw zapewnia dźwięk
odpowiedni do programów
informacyjnych, takich jak wiadomości.
51PL
x BD/DVD VIDEO
Wybór formatu
dźwięku, ścieżek
dźwiękowych w
różnych językach lub
kanału
Podczas odtwarzania płyt BD/DVD VIDEO
zarejestrowanych w wielokanałowym
formacie audio (PCM, Dolby Digital,
MPEG Audio lub DTS) można zmieniać
format audio. Jeśli na płycie BD/DVD
VIDEO zarejestrowano ścieżki dźwiękowe
w różnych językach, można także zmieniać
język.
W przypadku płyt CD można wybrać dźwięk
z prawego lub lewego kanału i słuchać
wybranego kanału z obu głośników
(prawego i lewego).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
, aby wybrać
Informacje o dźwięku zostaną wyświetlone
na ekranie telewizora.
52PL
x DVD-VR
Wyświetlane są rodzaje ścieżek
dźwiękowych zarejestrowanych na płycie.
Przykład:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Główne]
• [ Sub]
• [ Główne/Sub]
•Opcje [ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)]
nie są wyświetlane, jeżeli na płycie
zarejestrowany jest tylko jeden strumień audio.
x CD
• [ Stereo]: standardowy dźwięk
stereofoniczny.
• [ 1/L]: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny).
• [ 2/Pr.]: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny).
0
Naciskaj przycisk
żądany sygnał audio.
W zależności od płyty BD/DVD VIDEO
zmienia się wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają kod
języka. Zapoznaj się z rozdziałem „Lista
kodów języków” (str. 102), aby potwierdzić
język przedstawiony za pomocą kodu. Jeśli
ten sam język jest wyświetlany na liście dwa
lub więcej razy, oznacza to, że płyta BD/
DVD VIDEO jest nagrana w wielu
formatach audio.
Odtwarzanie dźwięku
wielościeżkowego
(DUAL MONO)
Korzystanie z
efektów
dźwiękowych
NIGHT
•Aby odbierać sygnał w formacie Dolby Digital,
należy podłączyć do zestawu telewizor lub inne
urządzenie za pomocą optycznego lub
koncentrycznego przewodu cyfrowego (str. 25,
26), a następnie ustawić cyfrowy tryb sygnału
wyjściowego dla telewizora lub innego
urządzenia na Dolby Digital.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DYNAMIC
BASS
0
SYSTEM
MENU
X/x/c,
Regulacja dźwięku
Jeśli zestaw odbiera lub odtwarza sygnał
wielościeżkowy w formacie Dolby Digital,
można odtwarzać dźwięk w dwóch językach.
0
Uwydatnianie tonów
niskich
W razie potrzeby tony niskie można
wzmocnić.
Naciśnij przycisk DYNAMIC BASS.
Naciskaj przycisk
, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetli się żądany sygnał.
• „MAIN”: odtwarzany jest dźwięk w języku
głównym.
• „SUB”: odtwarzany jest dźwięk w języku
dodatkowym.
• „MAIN/SUB”: odtwarzany jest dźwięk
mieszany w języku głównym i
dodatkowym.
Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi
się komunikat „D. BASS ON”, a tony niskie
zostaną odczuwalnie uwydatnione.
Kiedy ten tryb jest aktywny, na wyświetlaczu
na przednim panelu jest widoczny
komunikat „BASS”.
Wyłączanie efektów dźwiękowych
Naciśnij przycisk DYNAMIC BASS, aby
komunikat „BASS” zniknął z wyświetlacza
na przednim panelu.
53PL
Odsłuchiwanie dźwięku
przy niskiej głośności
Można odsłuchiwać efekty dźwiękowe i
dialogi z jakością sali kinowej nawet przy
niskiej głośności. Funkcja ta jest przydatna
podczas oglądania filmów w nocy.
Naciśnij przycisk NIGHT.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
zostanie wyświetlony komunikat „NIGHT
ON”, a efekt dźwiękowy zostanie
uaktywniony.
Kiedy tryb nocny jest aktywny, na
wyświetlaczu na przednim panelu jest
wyświetlany komunikat „NIGHT”.
Wyłączanie efektów dźwiękowych
Naciśnij przycisk NIGHT, aby komunikat
„NIGHT” zniknął z wyświetlacza na
przednim panelu.
Zmiana balansu brzmienia
Istnieje możliwość dostosowania dźwięku
poprzez zmianę balansu brzmienia.
1
2
3
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „AUDIO MENU”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „TONE”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.
• „BASS”: umożliwia regulację tonów
niskich.
• „TREBLE”: umożliwia regulację
tonów wysokich.
54PL
5
Za pomocą przycisków X/x zmień
regulację dźwięku.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się zmieniana wartość. Można
ustawić wartość od –6 do +6.
6
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
7
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
2
Strojenie automatyczne
Tuner
Poprzez głośniki zestawu można słuchać
radia.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przyciski
numeryczne
SYSTEM
MENU
Kolorowe
przyciski
0
D.TUNING
RETURN
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
PRESET +/–
TUNING +/–
x
DISPLAY
2 +/–
Aktualna stacja
Aktualne pasmo i numer kanału
FM 7
88.00 MHz
SONY RADIO
Nazwa stacji
•Tuner można obsługiwać przy użyciu menu
tunera lub wyświetlacza na panelu przednim.
Zapoznaj się z rozdziałem „Obsługa tunera przy
użyciu menu zestawu” (str. 58).
1
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Tuner
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
TUNING +/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Na ekranie telewizora pojawia się
komunikat [Automatyczne strojenie].
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane.
Aby ręcznie zatrzymać automatyczne
strojenie, naciśnij przycisk TUNING +/–
lub x.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiają się wówczas komunikaty
„TUNED” i „STEREO” (w przypadku
programu stereofonicznego).
Słuchanie audycji
radiowych za
pomocą funkcji
Radio
CLEAR
Wybierz stację radiową.
Strojenie ręczne
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
TUNING +/–.
3
Aby dostosować poziom głośności,
użyj przycisków 2 +/– .
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk "/1.
Dostępne elementy menu OPTIONS
1
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
Dostępne elementy różnią się w
zależności od sytuacji.
Elementy
Szczegóły
[Pamięć zapr.
stacji]
Zapisanie 20 stacji nadających
w paśmie UKF (FM).
[Stroj.
bezpośrednie]
Bezpośrednie wprowadzenie
częstotliwości stacji.
[Nazwa zapr.
stacji]
Wprowadź nazwę stacji
zapisywanej w pamięci.
[Tryb UKF
(FM)]
Wybór odbioru
monofonicznego lub
stereofonicznego dla
programów nadających w
paśmie UKF (FM).
55PL
Wyświetlanie nazwy lub
częstotliwości stacji na wyświetlaczu
na przednim panelu
Kiedy zestaw działa w trybie „TUNER FM”,
na wyświetlaczu na przednim panelu można
sprawdzić częstotliwość odbieranej stacji.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
na pilocie wyświetlana funkcja zmienia się w
opisany poniżej sposób.
1 Nazwa stacji*
2 Częstotliwość**
* Wyświetlana, jeśli wprowadzono nazwę
zapisanej stacji.
** Po upływie kilku sekund ponownie wyświetlane
są poprzednio pokazywane informacje.
Zapisywanie stacji
radiowych
6
2
Zmiana numeru zapisanej stacji
Wybierz żądany numer stacji przyciskami
PRESET +/–, a następnie wykonaj czynności
opisane w kroku 3.
Wybór zapisanej stacji
radiowej
1
Na ekranie telewizora pojawia się
komunikat [Automatyczne strojenie].
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiają się wówczas komunikaty
„TUNED” i „STEREO” (w przypadku
programu stereofonicznego).
3
2
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
Wybór stacji radiowej
poprzez bezpośrednie
wpisanie częstotliwości
Stację radiową można również wybrać,
wpisując bezpośrednio jej częstotliwość, jeśli
jest znana.
1
Naciśnij przycisk OPTIONS.
5
56PL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Pamięć zapr. stacji], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany numer stacji.
Ustaw zaprogramowaną stację za
pomocą przycisku PRESET +/–.
Numer zaprogramowanej stacji i
częstotliwość pojawiają się na ekranie
telewizora i na wyświetlaczu na
przednim panelu.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
dostrojenie zestawu do zapisanej w
pamięci stacji.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
4
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
TUNING +/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
.
Ustawienie zostanie wybrane.
Istnieje możliwość zapisania w pamięci 20
stacji nadających w paśmie UKF (FM).
Przed rozpoczęciem strojenia należy
zmniejszyć głośność do minimum.
1
Naciśnij przycisk
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Stroj. bezpośrednie], a
następnie naciśnij przycisk
.
4
5
Za pomocą przycisków numerycznych
wybierz częstotliwości.
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
Korzystanie z funkcji D.TUNING
1
Naciśnij przycisk D.TUNING.
Zapisanym w pamięci stacjom można nadać
nazwy. Nazwy te (np. „XYZ”) pojawiają się
na wyświetlaczu na przednim panelu po
wybraniu stacji.
Dla każdej zapisanej stacji radiowej można
wprowadzić tylko jedną nazwę.
1
3
4
Za pomocą przycisków numerycznych
wybierz częstotliwości.
Naciśnij przycisk
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
.
2
Jeśli stacja FM odbierana
jest z zakłóceniami
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Tuner
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Wprowadzanie nazw
zaprogramowanych stacji
radiowych
3
Za pomocą przycisku PRESET +/–
wybierz zapisaną stację, której chcesz
nadać nazwę.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami, możesz wybrać odbiór
monofoniczny. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale odbiór ulegnie
poprawie.
1
4
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania znaków. Aby
wprowadzać znaki, wykonuj poniższe
czynności.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Tryb UKF (FM)], a następnie
naciśnij przycisk
.
Wprowadzanie znaków
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Monofoniczny].
• [Stereo]: odbiór stereofoniczny.
• [Monofoniczny]: odbiór
monofoniczny.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawia się komunikat „MONO”.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nazwa zapr. stacji], a
następnie naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
1
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
numeryczny, aby wybrać znak.
Przykład:
Naciśnij jeden raz przycisk 3, aby
wprowadzić literę [D].
Naciśnij trzy razy przycisk 3, aby
wprowadzić literę [F].
57PL
2
3
Naciśnij przycisk c i wprowadź
następny znak.
Naciśnij niebieski przycisk ([Zakończ]),
aby zakończyć.
Do wprowadzania znaków można użyć
następujących przycisków.
Przyciski
Szczegóły
Czerwony
przycisk
[Rodzaj znaku]
Przełączanie klawiatury
między znakami
alfabetycznymi i cyframi.
Zielony przycisk Przełączanie klawiatury
[A/a]
między wielkimi i małymi
znakami.
Żółty przycisk
[Symbol]
Wyświetlenie klawiatury z
symbolami.
Niebieski
przycisk
[Zakończ]
Wprowadzone znaki zostają
zapisane i następuje powrót do
poprzedniego ekranu.
CLEAR
[Skasuj]/[Skasuj
wsz.]
Skasowanie znaku po prawej
stronie kursora.
Aby skasować wszystkie
wyświetlane znaki, naciśnij i
przytrzymaj przycisk CLEAR
przez co najmniej dwie
sekundy.
RETURN
[Anuluj]
Powrót do poprzedniego
ekranu, anulowanie
wprowadzonych znaków.
C/X/x/c,
•Za pomocą przycisków
C/X/x/c wybierz funkcję
wprowadzania i naciśnij
przycisk .
•Wprowadź znaki w
następujący sposób:
1Za pomocą przycisków
C/X/x/c wybierz panel
wyboru znaków i naciśnij
przycisk . 2Za pomocą
przycisków C/c wybierz znak
i naciśnij przycisk .
Obsługa tunera przy
użyciu menu zestawu
Tuner można obsługiwać przy użyciu menu
zestawu pokazywanego na wyświetlaczu na
przednim panelu.
Zapisywanie stacji radiowych
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
TUNING +/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostanie zatrzymane. Na
wyświetlaczu na przednim panelu
pojawią się wówczas komunikaty
„TUNED” i „STEREO” (w przypadku
programu stereofonicznego).
3
4
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „TUNER MENU”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „MEMORY”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się numer zapisanej stacji.
TUNED
6
STEREO
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany numer stacji.
TUNED
STEREO
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
58PL
7
Naciśnij przycisk
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się napis „COMPLETE!”, a
stacja zostanie zapamiętana.
8
9
Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
kroki od 2 do 7.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Nadawanie nazw stacjom
Zapisanym w pamięci stacjom można nadać
nazwy. Nazwy te (np. „ABC”) pojawiają się
na wyświetlaczu na przednim panelu po
wybraniu stacji.
Dla każdej zapisanej stacji radiowej można
wprowadzić tylko jedną nazwę.
1
Zmiana numeru zapisanej stacji
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami, możesz wybrać odbiór
monofoniczny. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale odbiór ulegnie
poprawie.
1
2
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „FM MODE”.
STEREO
Naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie „MONO”.
• „STEREO”: odbiór stereofoniczny.
• „MONO”: odbiór monofoniczny.
6
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
7
2
3
4
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „TUNER MENU”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
TUNED
4
5
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
Za pomocą przycisku PRESET +/–
wybierz zapisaną stację, której chcesz
nadać nazwę.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „TUNER MENU”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „NAME IN”.
TUNED
6
7
Tuner
Wybierz żądany numer stacji przyciskami
PRESET +/–, a następnie wykonaj czynności
opisane w kroku 3.
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
STEREO
Naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wprowadź nazwę.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
znak, a następnie naciśnij przycisk c,
aby przesunąć kursor do następnej
pozycji.
TUNED
STEREO
Przy wprowadzaniu nazwy stacji
radiowej można korzystać z liter, cyfr i
innych symboli.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
59PL
Korygowanie błędów
Za pomocą przycisków C/c podświetl
znak, który chcesz poprawić, a następnie
naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
żądany znak.
Aby usunąć znak, podświetl go za
pomocą przycisków C/c, a następnie
naciśnij przycisk CLEAR.
8
Naciśnij przycisk
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się napis „COMPLETE!”, a
stacja zostanie zapamiętana.
9
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Używanie systemu
RDS (Radio Data
System)
Co to jest system RDS?
System RDS (Radio Data System; system
przesyłania danych radiowych) to usługa
umożliwiająca stacjom radiowym wysyłanie
dodatkowych informacji wraz ze
standardowym sygnałem programu. Ten
tuner ma przydatne funkcje RDS, takie jak
wyświetlanie nazwy stacji.
Nazwa stacji jest także wyświetlana na
ekranie telewizora.
System RDS jest dostępny tylko dla stacji
FM.*
* Nie wszystkie stacje FM zapewniają usługę RDS
i nie muszą udostępniać usług podobnego typu.
Jeśli nie masz informacji na temat lokalnej
transmisji RDS, sprawdź informacje na temat
systemów RDS wykorzystywanych przez
rozgłośnie dostępne w okolicy.
Odbieranie sygnału RDS
Wystarczy dostroić stację FM.
Po dostrojeniu stacji zapewniającej usługi
RDS jej nazwa* zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu na przednim panelu.
* Jeśli sygnał RDS nie zostanie odebrany, nazwa
stacji może nie zostać wyświetlona na
wyświetlaczu na przednim panelu.
•System RDS może nie działać poprawnie, jeśli
dostrojona stacja nie przesyła poprawnie sygnału
RDS lub jego moc jest zbyt mała.
60PL
2
Zewnętrzne urządzenie audio
Korzystanie z
adaptera DIGITAL
MEDIA PORT
•Nie należy podłączać adaptera innego niż adapter
DIGITAL MEDIA PORT.
•Gdy zestaw jest włączony, do urządzenia
sterującego nie należy podłączać lub nie należy
od niego odłączać adaptera DIGITAL MEDIA
PORT.
•Niektóre typy adapterów DIGITAL MEDIA
PORT umożliwiają również oglądanie obrazów.
W przypadku użycia takiego adaptera do gniazd
wyjściowych zestawu jest doprowadzany zawsze
zespolony sygnał wideo, nawet jeśli dany sygnał
wideo jest innego rodzaju.
Odtwarzanie sygnału z
podłączonego urządzenia
na zestawie
1
Dźwięk oraz obrazy pochodzące z
podłączonego urządzenia są odtwarzane
na zestawie lub na podłączonym
telewizorze.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w instrukcji obsługi
adaptera DIGITAL MEDIA PORT.
•W zależności od rodzaju adaptera DIGITAL
MEDIA PORT możliwa jest obsługa
podłączonego urządzenia przy użyciu przycisków
na pilocie lub urządzeniu sterującym. Na rysunku
poniżej przedstawiono przykładowe przyciski, z
których można korzystać w takim przypadku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
X
Zewnętrzne urządzenie audio
Adapter DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT) służy do odtwarzania dźwięku
pochodzącego z przenośnego odtwarzacza
audio lub komputera. Podłączenie adaptera
DIGITAL MEDIA PORT pozwala na
odtwarzanie za pomocą zestawu dźwięku z
podłączonego urządzenia.
Adaptery DIGITAL MEDIA PORT
dostępne na różnych obszarach różnią się
między sobą.
Szczegółowe informacje na temat
podłączania adaptera DIGITAL MEDIA
PORT znajdują się w rozdziale „Podłączanie
innych urządzeń” (str. 26).
Rozpocznij odtwarzanie z
podłączonego urządzenia.
./>
N
x
Uwydatnianie kompresowanego
dźwięku
Można uwydatniać kompresowany dźwięk,
zawarty np. w plikach audio MP3. Efekt
uwydatniania jest uaktywniany
automatycznie, jeśli ustawiono opcję „DEC.
MODE” na „AUTO” (str. 37) i wybrano
funkcję „DMPORT”. Aby wyłączyć efekt,
wybierz tryb inny niż „AUTO”.
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DMPORT”.
61PL
Inne funkcje
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
BRAVIA Sync
Jednoczesne
korzystanie z funkcji
Sterowanie przez
HDMI i funkcji
„BRAVIA” Sync
Funkcja ta jest dostępna tylko w
telewizorach z funkcją „BRAVIA” Sync.
Po podłączeniu za pomocą kabla HDMI
urządzeń firmy Sony zgodnych z funkcją
Sterowanie przez HDMI obsługa staje się
znacznie prostsza:
– Tryb kinowy (str. 63)
– Odtwarzanie jednym przyciskiem (str. 63)
– Wyłączanie zestawu (str. 64)
– Głośność maksymalna (str. 64)
– Sterowanie opcjami audio zestawu
(str. 64)
– Synchronizacja wersji językowej (str. 64)
Funkcja Sterowanie przez HDMI jest
funkcją łączonej kontroli używaną przez
CEC (Consumer Electronics Control) dla
interfejsu HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie działa
w następujących przypadkach:
– Po podłączeniu zestawu do urządzenia,
które nie jest zgodne z funkcją Sterowanie
przez HDMI.
– Urządzenie nie ma gniazda HDMI.
Pilot zestawu ma przyciski ułatwiające
obsługę telewizora, takie jak THEATRE,
ONE-TOUCH PLAY, czy TV "/1. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj
się z rozdziałem „Sterowanie telewizorem za
pomocą pilota zestawu” (str. 66) oraz
instrukcją obsługi telewizora.
62PL
SLEEP NIGHT
DYNAMIC
BASS
TV
•W zależności od podłączonego urządzenia
funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostarczoną z urządzeniem.
•Funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać w przypadku podłączenia urządzenia
niewyprodukowanego przez firmę Sony, nawet
jeśli jest ono zgodne z funkcją Sterowanie przez
HDMI.
Przygotowywanie funkcji
Sterowanie przez HDMI
(Sterowanie przez HDMI — łatwa
konfiguracja)
Zestaw jest zgodny z funkcją łatwej
konfiguracji Sterowanie przez HDMI. Jeśli
telewizor jest zgodny z funkcją łatwej
konfiguracji Sterowanie przez HDMI,
można ustawić funkcję [Sterowanie przez
HDMI] zestawu automatycznie,
konfigurując telewizor. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją
łatwej konfiguracji Sterowanie przez HDMI,
należy ręcznie skonfigurować funkcję
Sterowanie przez HDMI zestawu i
telewizora.
•Informacje na temat konfiguracji telewizora
zawiera jego instrukcja obsługi.
1
2
3
Sprawdź, czy zestaw i telewizor są
połączone kablem HDMI.
Włącz telewizor i naciśnij przycisk [/1,
aby włączyć zestaw.
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z wejścia
HDMI.
4
Ustaw funkcję Sterowanie przez HDMI
zestawu i telewizora.
Funkcja Sterowanie przez HDMI
zostanie uaktywniona jednocześnie w
zestawie i telewizorze.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Sterowanie przez HDMI], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zestaw i telewizor działają w następujący
sposób (przykład):
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
4
5
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Ustawienia HDMI], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.
• [Włącz]: włączone.
• [Wyłącz]: wyłączone.
•Podczas ustawiania funkcji Sterowanie przez
HDMI dla zestawu funkcja Sterowanie opcjami
audio zestawu nie działa.
Zestaw
Telewizor
Włączenie (jeśli nie jest
włączony).
r
Wybranie źródła „BD/
DVD”.
r
Rozpoczęcie
odtwarzania płyty i
emisja dźwięku.
Włączenie (jeśli nie jest
włączony).
r
Przełączenie na wejście
HDMI.
r
Minimalizowanie
poziomu dźwięku
(sterowanie opcjami
audio zestawu).
Inne funkcje
Zostaną wyświetlone opcje menu
[Ustawienia HDMI].
(Odtwarzanie jednym przyciskiem)
Wystarczy nacisnąć przycisk ONE-TOUCH
PLAY, aby telewizor włączył się i został
ustawiony na źródło sygnału BD/DVD, a
zestaw automatycznie rozpoczął
odtwarzanie płyty.
Włożenie płyty spowoduje również
uaktywnienie trybu odtwarzania jednym
przyciskiem. Jeśli tryb odtwarzania jednym
przyciskiem nie zostanie uaktywniony
automatycznie (np. po włożeniu płyty, która
nie jest kompatybilna z funkcją
automatycznego odtwarzania), naciśnij
przycisk N lub wybierz pozycję ONETOUCH PLAY.
Ręczne włączanie lub wyłączanie
funkcji [Sterowanie przez HDMI] w
zestawie
1
Odtwarzanie płyty BD/DVD
po jednym naciśnięciu
przycisku
Korzystanie z trybu
kinowego
(Tryb kinowy)
Jeśli telewizor jest kompatybilny z trybem
kinowym, po naciśnięciu przycisku
THEATRE urządzenie zostanie
przełączone w optymalny tryb odtwarzania
obrazu i dźwięku do oglądania filmów, a
sygnał dźwięku wychodzący z telewizora
zostanie automatycznie przekazany na
głośniki zestawu. Tryb wyświetlania obrazu
telewizora zostanie automatycznie
przełączony w tryb kinowy.
63PL
Wyłączanie zestawu za
pomocą telewizora
(Wyłączanie zestawu)
Wyłączenie telewizora za pomocą przycisku
POWER na pilocie telewizora lub przycisku
TV "/1 na pilocie zestawu powoduje
automatyczne wyłączenie zestawu.
•Przed użyciem funkcji Wyłączanie zestawu, ustaw
funkcję zasilania telewizora. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w instrukcji
obsługi telewizora.
•W zależności od stanu, zestaw lub podłączone
urządzenia mogą nie wyłączyć się automatycznie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy
zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z
podłączonym urządzeniem.
Odtwarzanie dźwięku
telewizora na głośnikach
zestawu
(Sterowanie opcjami audio zestawu)
W prosty sposób można odtwarzać dźwięk
telewizora na zestawie.
Aby użyć tej funkcji, połącz zestaw i
telewizor za pomocą cyfrowego przewodu
optycznego i kabla HDMI (str. 23).
Funkcja Sterowanie opcjami audio zestawu
działa w następujący sposób:
• Wystarczy prosta czynność, aby słuchać
dźwięku z telewizora na głośnikach
zestawu. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, zapoznaj się z instrukcją
obsługi telewizora.
• Kiedy zestaw jest włączony, dźwięk z
telewizora będzie odtwarzany poprzez
głośniki zestawu.
• Podczas odtwarzania dźwięku z telewizora
poprzez głośniki zestawu można regulować
głośność i wyłączać dźwięk zestawu za
pomocą pilota telewizora.
64PL
•Gdy telewizor działa w trybie PAP (obraz i
obraz), funkcja sterowania opcjami audio
zestawu nie będzie działać. Po wyjściu telewizora
z trybu PAP, sposób odtwarzania dźwięku przez
telewizor powraca do trybu ustawionego przed
przełączeniem w tryb PAP.
•Jeśli podłączono przewód audio zestawu do
telewizora, funkcja Sterowanie opcjami audio
zestawu jest nieaktywna.
Ustawianie
maksymalnego poziomu
głośności zestawu
(Głośność maksymalna)
Gdy metoda wyjściowa zostanie zmieniona z
głośników telewizora na głośniki zestawu, w
menu telewizora lub za pomocą przycisku
THEATRE, może zostać wyemitowany
głośny dźwięk w zależności od wybranego
poziomu głośności zestawu. Można temu
zapobiec, ograniczając maksymalny poziom
głośności. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale [Głośność
maksymalna] (str. 80).
Zmiana języka menu
ekranowego telewizora
(Synchronizacja wersji językowej)
Zmiana języka menu ekranowego
telewizora spowoduje także zmianę języka
menu ekranowego zestawu po jego
wyłączeniu i włączeniu.
Ustawianie
głośników
[Nastawienia głośników]
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku należy ustawić odległość
głośników od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
3
4
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia audio], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia głośników], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Nastawienia głośników].
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję, a następnie naciśnij przycisk
.
Skonfiguruj następujące ustawienia.
x [Odległość]
Po przesunięciu głośników surround należy
ustawić parametry odległości (A) od miejsca
odsłuchu do głośników.
Można ustawić parametry z zakresu od 0,0
do 7,0 metrów.
Głośniki na ilustracji odpowiadają
następującym:
1Głośnik przedni lewy (L)
2Głośnik przedni prawy (R)
3Subwoofer
2
3
A
[Przedni Lewy/Prawy] 3,0 m: ustawienie
odległości od głośników przednich.
[Subwoofer] 3,0 m: ustawienie odległości od
subwoofera.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, funkcja [Odległość] może być
nieskuteczna.
x [Poziom]
Inne funkcje
2
1
Można regulować poziom głośności dźwięku
płynącego z głośników. Parametry mogą
mieć wartości od –6,0 dB do +6,0 dB. W celu
ułatwienia regulacji należy ustawić funkcję
[Dźwięk próbny] w pozycji [Włącz].
[Przedni Lewy/Prawy] 0,0 dB: ustawienie
poziomu głośności głośników przednich.
[Subwoofer] 0,0 dB: ustawienie poziomu
głośności subwoofera.
x [Dźwięk próbny]
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru [Poziom].
[Wyłącz]: głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
[Włącz]: dźwięk testowy jest emitowany
kolejno z każdego głośnika w trakcie
regulacji poziomu. Po wybraniu jednego z
elementów menu [Nastawienia głośników]
dźwięk testowy jest emitowany kolejno z
poszczególnych głośników.
Wyreguluj poziom dźwięku zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
65PL
1
2
3
4
5
6
7
Określ ustawienie [Dźwięk próbny] na
[Włącz].
Wybierz odpowiednią wartość w
pozycji [Poziom] za pomocą
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany typ głośników, a następnie
naciśnij przycisk
.
Wybierz lewy lub prawy głośnik za
pomocą przycisków C/c, a następnie
dostosuj poziom głośności za pomocą
przycisków X/x.
Naciśnij przycisk
.
Powtórz kroki 3 do 5.
Naciśnij przycisk RETURN.
W menu zestawu zostanie wyświetlony
poprzedni ekran.
8
9
Wybierz opcję [Dźwięk próbny] za
pomocą przycisków X/x, a następnie
naciśnij przycisk
.
Wybierz opcję [Wyłącz] za pomocą
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk
.
•Sygnał dźwięku testowego nie jest doprowadzany
do gniazda HDMI OUT.
•Aby dostosować głośność wszystkich głośników
po kolei, naciśnij przycisk 2 +/–.
Sterowanie
telewizorem za
pomocą pilota
zestawu
Dostosowując sygnał pilota zdalnego
sterowania, można sterować telewizorem za
pomocą pilota wchodzącego w skład
zestawu.
•Wymiana baterii w pilocie może spowodować
przywrócenie domyślnego kodu (SONY). W
takim przypadku należy ponownie ustawić
odpowiedni kod.
Przygotowywanie pilota
do sterowania
telewizorem
Naciśnij przycisk TV [/1 i, nie zwalniając
go, wprowadź odpowiedni kod producenta
telewizora (patrz tabela) za pomocą
przycisków numerycznych. Następnie
zwolnij przycisk TV [/1.
Jeśli kod producenta ustawiono pomyślnie,
przycisk TV zamiga powoli dwa razy. W
przeciwnym razie przycisk TV zamiga
szybko pięć razy.
Kody telewizorów, którymi można
sterować
Jeśli na liście znajduje się kilka kodów,
należy wprowadzać je kolejno tak, aby
znaleźć kod, który umożliwia pracę z
telewizorem.
Producent
66PL
Kod
SONY
501 (domyślnie), 502
DAEWOO
506
EMERSON
567
FUNAI
548
GE
509
GOLDSTAR/LG
503, 517, 544, 568
GRUNDIG
533
Producent
Kod
HITACHI
514
•Naciśnięcie w trybie TV przycisku innego niż
opisane poniżej powoduje czterokrotne
zamiganie przycisku TV, automatyczne
anulowanie trybu TV i uaktywnienie funkcji
odpowiadającej naciśniętemu przyciskowi.
•W przypadku niektórych telewizorów część
przycisków, lub nawet żaden z nich, nie będzie
działać.
521, 522
JVC
516
LOEWE
518
MITSUBISHI/
MGA
527
NEC
503
Przycisk
Funkcja
NOKIA
521, 522, 573, 575
TV "/1
PANASONIC
553, 572
Włączanie i wyłączanie
telewizora.
THEATRE
Jakość optymalna w wypadku
filmów.
t/
Przełączanie źródła sygnału
wejściowego między
telewizorem a innymi źródłami.
Naciśnięcie przycisku /
umożliwia zatrzymanie
aktualnej strony tekstu.
PHILIPS
515, 518, 557, 570
PIONEER
526
RADIO SHACK
565
RCA/PROSCAN
510
SABA
530, 537, 558
SAMSUNG
515, 517, 544, 566, 569, 571,
574
SANYO
508, 545
2 +/–
Regulacja głośności telewizora.
SHARP
535, 565
TELEFUNKEN
547, 558
PROG +/–,
c/C
Wybór kanału telewizyjnego.
Po naciśnięciu przycisku /
można wybrać następną (c)
lub poprzednią (C) stronę
tekstu.
THOMSON
547, 549
TOSHIBA
541, 551
ZENITH
543
Sterowanie telewizorem
za pomocą pilota
Inne funkcje
ITT
Wyłączanie tymczasowe
dźwięku telewizora.
Wybór kanału telewizyjnego.
Przyciski
numeryczne, - Naciśnięcie przycisku /
umożliwia wybranie strony
tekstu przez wpisanie
trzycyfrowego numeru.
Sterowanie telewizorem odbywa się za
pomocą przycisków opisanych poniżej. Aby
można było używać tych przycisków (nie
dotyczy to przycisków THEATRE, TV [/1,
t/ ), należy ustawić pilota na tryb TV,
naciskając przycisk TV (przycisk TV
zaświeci się na 1 sekundę).
W celu anulowania trybu TV naciśnij
przycisk TV (przycisk TV zamiga cztery
razy).
HOME
Wyświetlanie menu telewizora.
ANALOG
Przełączenie na tryb
analogowy.
•Naciśnięcie w trybie TV dowolnego z poniższych
przycisków powoduje zaświecenie przycisku TV
(w zależności od ustawień wybranych przez
producenta, niektóre przyciski mogą nie działać;
w takim przypadku przycisk TV nie świeci).
TOOLS
Wyświetlenie menu operacji
dostępnych na bieżącym
ekranie.
RETURN
Powrót do poprzedniego
kanału lub poziomu menu
telewizora.
DIGITAL
/
/
Przełączenie na tryb cyfrowy.
Umożliwia wyświetlenie
informacji.
Umożliwia uzyskanie dostępu
do tekstu.
Wyświetlenie cyfrowego
przewodnika EPG (Electronic
Programme Guide).
67PL
Przycisk
Funkcja
Zmiana proporcji obrazu
podłączonego telewizora.
C/X/x/c,
Wybór elementu menu.
•Działanie tych przycisków jest takie samo jak
przycisków pilota telewizora firmy SONY.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się
w instrukcji obsługi telewizora.
Korzystanie z
wyłącznika
czasowego
Zestaw można ustawić tak, aby wyłączał się
o określonym czasie, co pozwala zasnąć przy
dźwiękach muzyki. Czas można ustawiać w
odstępach 10-minutowych.
Naciśnij przycisk SLEEP.
Każde naciśnięcie przycisku SLEEP
powoduje zmianę informacji na
wyświetlaczu (czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia) o 10 minut.
Po ustawieniu wyłącznika czasowego na
wyświetlaczu na przednim panelu miga
komunikat „SLEEP”.
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij raz przycisk SLEEP.
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciskając przycisk SLEEP, wybierz żądany
czas.
Ustawianie wyłącznika czasowego
przy użyciu menu zestawu
1
2
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „SLEEP MENU”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie.
Informacje na wyświetlaczu (czas
pozostały do wyłączenia urządzenia)
będą się każdorazowo zmieniać o 10
minut.
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić żądany
czas pozostały do wyłączenia zestawu. W
przypadku użycia tej metody wartość
czasowa będzie się każdorazowo zmieniać o
1 minutę.
68PL
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane, a na
wyświetlaczu na przednim panelu
zamiga komunikat „SLEEP”.
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Korzystanie z funkcji
ściemniacza
Można regulować poziom jasności
wyświetlacza na przednim panelu, diod
rozświetlających logo i diod rozświetlenia.
1
2
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „DISP MENU”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „DIMMER”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany poziom jasności wskazań
wyświetlacza na przednim panelu.
Inne funkcje
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
• „DIMMER OFF”: wysoki poziom
jasności.
• „DIMMER ON”: niski poziom
jasności.
5
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
6
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
69PL
Zmiana rodzaju
rozświetlenia diody
(Tryb rozświetlenia)
Można wybrać tryb rozświetlenia diody
LED - stale rozświetlona lub rozświetlana po
naciśnięciu przycisku.
1
2
3
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „DISP MENU”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „ILLUM MODE”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie.
• „STANDARD”: rozświetlenie jest
zawsze aktywne.
• „SIMPLE”: rozświetlenie jest
aktywowane na ok. 10 sekund po
naciśnięciu przycisku (poza
przyciskiem \/1) na urządzeniu
sterującym.
5
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
6
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
70PL
Dezaktywacja
przycisków na
urządzeniu
sterującym
(Blokada rodzicielska)
Istnieje możliwość dezaktywacji przycisków
na urządzeniu sterującym (z wyjątkiem "/1),
aby uniemożliwić nieprawidłową obsługę
przez dzieci (funkcja blokady rodzicielskiej).
Naciśnij przycisk x na urządzeniu
sterującym i przytrzymaj przez ponad 5
sekund.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawią się komunikaty „CHILD LOCK” i
„ON”.
Funkcja blokady rodzicielskiej zostanie
włączona, a przyciski na urządzeniu
sterującym będą zablokowane. Zestawem
można sterować za pomocą pilota.
Aby anulować funkcję, naciśnij przycisk x i
przytrzymaj go przez ponad 5 sekund; na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawią
się komunikaty „CHILD LOCK” i „OFF”.
•Gdy włączona jest blokada rodzicielska, próba
użycia przycisków na urządzeniu sterującym
spowoduje wyświetlenie komunikatu „CHILD
LOCK” na wyświetlaczu na przednim panelu.
Można ustawić następujące opcje.
Ustawienia i regulacje
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
Można regulować różne elementy, takie jak
obraz i dźwięk.
Wybierz pozycję
(konfiguracja) w menu
głównym, jeśli konieczna jest zmiana
ustawień zestawu.
•Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
priorytet nad ustawieniami ekranu konfiguracji i
niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać.
1
Naciśnij przycisk HOME.
2
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Wyjaśnienie
[Aktualizacja sieciowa]
(str. 72)
Aktualizacja oprogramowania
zestawu.
[Nastawienia wideo] (str. 73)
Dostosowanie ustawień wideo
do typu gniazd połączenia.
[Nastawienia audio] (str. 76)
Dostosowanie ustawień audio
do typu gniazd połączenia.
[Nastawienia oglądania płyt
BD/DVD] (str. 77)
Określenie szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt
BD/DVD.
[Nastawienia zdjęć] (str. 80)
Określenie ustawień
związanych ze zdjęciami.
[Ustawienia HDMI] (str. 80)
Określenie ustawień HDMI.
[Nastawienia systemu]
(str. 81)
Określenie ustawień
związanych z zestawem.
[Nastawienia sieciowe]
(str. 82)
Określenie szczegółowych
ustawień dla Internetu i sieci.
Ustawienia i regulacje
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
Ikona
[Łatwa konfiguracja] (str. 84)
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią kategorię konfiguracji, a
następnie naciśnij przycisk
.
Przykład: [Nastawienia wideo]
Ponowne uruchomienie
funkcji Łatwa konfiguracja w
celu określenia ustawień
podstawowych.
[Resetowanie] (str. 84)
Przywrócenie ustawień
fabrycznych zestawu.
71PL
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje wybranego
elementu.
Przykład: [Rodzaj TV]
Opcje
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.
Zostaną wyświetlone opcje wybranego
elementu.
Przykład: [4:3]
Wybrane ustawienie
[Aktualizacja
sieciowa]
Istnieje możliwość aktualizacji i ulepszenia
funkcji zestawu.
Informacje na temat aktualizowania funkcji
znajdują się w następującej witrynie
internetowej:
http://support.sony-europe.com/
•Podczas pobierania lub aktualizowania
oprogramowania nie należy odłączać przewodu
zasilania ani kabla sieciowego.
•Podczas aktualizowania nie są dostępne żadne
funkcje, łącznie z otwieraniem szuflady na płytę.
•Czas pobierania może się różnić w zależności od
operatora serwera lub stanu linii.
•Jeśli pojawi się komunikat o błędach połączenia
sieciowego, sprawdź połączenie sieciowe przy
użyciu opcji [Diagnostyka sieci] ustawienia
[Nastawienia dla Internetu] w menu
[Nastawienia sieciowe] (str. 82).
•Postęp aktualizacji jest wskazywany przez licznik
„UPDATE */9” („*” wskazuje krok aktualizacji)
na wyświetlaczu na przednim panelu.
•Bieżącą wersję oprogramowania można
sprawdzić, wybierając pozycję [Informacje o
systemie] w menu [Nastawienia systemu]
(str. 81).
•Ustawienia [Konfiguracja] zostają zachowane po
dokonaniu aktualizacji.
•Zestaw informuje o dostępności nowszej wersji
oprogramowania, jeśli dla ustawienia
[Zawiadomienie o aktualizacji oprogr.] wybrano
opcję [Włącz] (domyślnie) (str. 81).
Aktualizacja
oprogramowania zestawu
poprzez sieć
1
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Aktualizacja sieciowa], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zestaw połączy się z siecią, a na
wyświetlaczu pojawi się prośba o
potwierdzenie.
72PL
2
Naciśnij przycisk C/c, aby wybrać
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zestaw rozpocznie pobieranie, a
następnie zaktualizuje oprogramowanie
automatycznie.
Po zakończeniu aktualizacji przez 5
sekund będzie wyświetlany komunikat
„COMPLETE!” na wyświetlaczu na
przednim panelu, a następnie zestaw
wyłączy się automatycznie.
3
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć
zestaw.
Zestaw uruchomi się przy użyciu
zaktualizowanego oprogramowania.
Istnieje możliwość aktualizacji i ulepszenia
funkcji zestawu przy użyciu płyty z
aktualizacją, którą można otrzymać od
przedstawiciela lub w autoryzowanym
punkcie serwisowym firmy Sony.
1
Włóż płytę z aktualizacją.
Na wyświetlaczu pojawi się prośba o
potwierdzenie.
2
Wybierz opcję [OK], a następnie
naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się aktualizacja
oprogramowania.
Po zakończeniu aktualizacji przez 5
sekund będzie wyświetlany komunikat
„COMPLETE!” na wyświetlaczu na
przednim panelu, a następnie zestaw
wyłączy się automatycznie.
3
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć
zestaw.
Istnieje możliwość dostosowania ustawień
wideo w zależności od typu gniazd
połączenia.
x [Rodzaj TV]
Służy do wybierania proporcji obrazu
podłączonego telewizora.
[16:9]: ustawienie to należy wybrać przy
podłączaniu do zestawu telewizora
panoramicznego lub telewizora
obsługującego tryb szerokoekranowy.
[4:3]: ustawienie to należy wybrać w
przypadku telewizora o proporcjach 4:3 bez
funkcji trybu panoramicznego.
x [Format ekranu]
Służy do wybierania konfiguracji
wyświetlania obrazu o proporcjach 4:3 na
telewizorze panoramicznym 16:9.
[Oryginalny]: ustawienie to należy wybrać w
przypadku telewizora z funkcją trybu
panoramicznego. Powoduje wyświetlenie
obrazu 4:3 z użyciem proporcji 16:9 nawet na
telewizorze panoramicznym.
[Stały format obrazu]: zmienia rozmiar
obrazu w celu dopasowania do ekranu z
zachowaniem oryginalnych proporcji
ekranu.
Ustawienia i regulacje
Aktualizacja
oprogramowania zestawu
za pomocą płyty z
aktualizacją
[Nastawienia
wideo]
x [Format obrazu DVD]
Służy do wybierania konfiguracji
wyświetlania podczas odtwarzania obrazu
16:9 na ekranie telewizora 4:3 (ustawienie
można wybrać, kiedy pozycja [Rodzaj TV]
jest ustawiona na [4:3], a pozycja [Format
ekranu] jest ustawiona na [Stały format
obrazu]).
Zestaw uruchomi się przy użyciu
zaktualizowanego oprogramowania.
4
Naciśnij przycisk Z, aby wysunąć
płytę.
73PL
[Letter Box]: wyświetla obraz panoramiczny
z czarnymi pasami na górze i dole.
[Pan & Scan]: wyświetla obraz o pełnej
wysokości na całym ekranie z obciętymi
krawędziami.
x [Tryb konwersji kinowej]
Służy do ustawiania metody konwersji
sygnału wideo 480p/576p, 720p, 1080i lub
1080p* poprzez gniazdo HDMI OUT lub
gniazda COMPONENT VIDEO OUT.
* Tylko HDMI
[Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach. Zestaw automatycznie
wykrywa, czy oglądany jest materiał wideo
lub filmowy oraz przełącza na odpowiednią
metodę konwersji.
[Wideo]: zawsze wybierana jest metoda
konwersji odpowiednia dla materiału wideo,
niezależnie od typu materiału.
x [Format wyjścia wideo]
Można wybrać typ gniazda źródłowego
sygnałów wideo. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w rozdziale
„Rozdzielczość wyjścia wideo” (str. 100).
1
Za pomocą przycisków X/x wybierz
typ gniazda w celu przesyłania
sygnałów wideo, a następnie naciśnij
przycisk
.
•Jeśli jednocześnie połączono gniazdo HDMI
OUT i inne gniazda wyjściowe wideo,
wybierz opcję [Wideo Component].
[Metoda połączenia z TV]
[HDMI]: sygnały są przesyłane poprzez
gniazdo HDMI OUT zgodnie z
ustawieniem [Rozdzielczość HDMI]
poniżej.
74PL
[Wideo Component]: sygnały są
przesyłane poprzez gniazda
COMPONENT VIDEO OUT zgodnie
z ustawieniem [Rozdzielczość
Component] poniżej.
[Wideo]: sygnały są przesyłane poprzez
gniazdo VIDEO OUT.
2
(Po wybraniu ustawienia [HDMI] lub
[Wideo Component])
Za pomocą przycisków X/x wybierz
typ sygnału dla gniazda HDMI OUT lub
gniazd COMPONENT VIDEO OUT, a
następnie naciśnij przycisk
.
W przypadku zmiany rozdzielczości
wyjściowego sygnału wideo obraz jest
wyświetlany w wybranej rozdzielczości
przez 30 sekund, a następnie ekran prosi
o potwierdzenie.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Podczas przesyłania sygnału wideo
720p/1080i/1080p na wyświetlaczu na
przednim panelu świeci kontrolka
„HD”.
•Jeśli obraz jest zniekształcony lub nie
pojawia się, odczekaj około 30 sekund bez
naciskania żadnych przycisków. Nastąpi
powrót do ekranu ustawiania rozdzielczości.
•W przypadku gdy wybrana rozdzielczość
wyjścia wideo jest niepoprawna, na ekranie
nie pojawi się żaden obraz, jeśli nie
naciśnięto żadnego przycisku przez 30
sekund. W takim przypadku naciśnij i
przytrzymaj przez ponad 5 sekund przyciski
N i Z na urządzeniu sterującym, aby
zresetować rozdzielczość wyjścia wideo i
ustawić najniższą rozdzielczość.
•W przypadku gdy jednocześnie połączono
gniazdo HDMI OUT i inne gniazda
wyjściowe wideo, sygnały wideo mogą nie
być przesyłane przez gniazda inne niż HDMI
OUT, jeśli wybrano ustawienie [Auto] lub
[1080p].
[Rozdzielczość HDMI] / [Rozdzielczość
Component]
[Auto] (tylko HDMI): wybierz to
ustawienie w normalnych warunkach.
Zestaw przesyła sygnały, począwszy od
najwyższej rozdzielczości dopuszczalnej
dla telewizora:
1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/
576i
Jeśli uzyskany format obrazu jest
nieodpowiedni, wypróbuj inne
ustawienie odpowiednie dla telewizora.
[480i/576i]: przesyłanie sygnałów wideo
480i/576i.
[480p/576p]: przesyłanie sygnałów
wideo 480p/576p.
[720p]: przesyłanie sygnałów wideo
720p.
[1080i]: przesyłanie sygnałów wideo
1080i.
[1080p] (tylko HDMI): przesyłanie
sygnałów wideo 1080p.
x [Wyjście BD-ROM 1080/24p]
[Auto]: przesyłanie sygnałów wideo 1920 ×
1080p/24 Hz tylko po podłączeniu telewizora
zgodnego ze standardem 1080/24p za
pomocą gniazda HDMI OUT.
[Włącz]: przesyłanie sygnałów wideo 1920 ×
1080p/24 Hz niezależnie od podłączonego
typu telewizora.
[Wyłącz]: należy wybrać tę opcję, jeśli
telewizor jest niezgodny z sygnałami wideo
1080/24p.
•Sygnały wideo nie mogą być przesyłane, kiedy
opcja [Wyjście BD-ROM 1080/24p] jest
ustawiona na [Włącz].
Istnieje możliwość określenia ustawienia
koloru dla sygnałów wideo przesyłanych
poprzez gniazdo HDMI OUT. Należy
wybrać ustawienie zgodne z typem
podłączonego telewizora.
[Auto]: automatycznie wykrywa typ
urządzenia zewnętrznego i przełącza na
zgodne ustawienie kolorów.
[YCbCr (4:2:2)]: przesyłanie sygnałów wideo
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: przesyłanie sygnałów wideo
YCbCr 4:4:4.
[RGB (16-235)]: należy wybrać to
ustawienie w przypadku podłączenia
urządzenia z gniazdem DVI zgodnym ze
standardem HDCP.
[RGB (0-255)]: należy wybrać to ustawienie
w przypadku podłączenia urządzenia RGB
(0-255).
x [Wyjście x.v.Colour]
Określa, czy należy wysyłać informacje
xvYCC do podłączonego telewizora.
Połączenie sygnału wideo zgodnego ze
standardem xvYCC z telewizorem
obsługującym standard x.v.Colour pozwala
dokładniej odwzorowywać kolory obecne w
świecie rzeczywistym.
Ustawienia i regulacje
Istnieje możliwość ustawienia wyjściowych
sygnałów wideo 1920 × 1080p/24 Hz podczas
odtwarzania materiałów filmowych na
płytach BD-ROM (720p/24 Hz lub 1080p/24
Hz).
Sygnały wideo 1920 × 1080p/24 Hz mogą być
przesyłane po spełnieniu wszystkich
poniższych warunków.
– Podłączony jest telewizor zgodny ze
standardem 1080/24p poprzez gniazdo
HDMI OUT.
– Opcja [Format wyjścia wideo] jest
ustawiona na [HDMI].
– Opcja [Rozdzielczość HDMI] jest
ustawiona na [Auto] lub [1080p].
Wskaźnik 24P świeci podczas przesyłania
sygnałów wideo 1920 × 1080p/24 Hz.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[Wyłącz]: wybierz to ustawienie, kiedy obraz
jest niestabilny lub kolory wydają się być
nienaturalne.
x [Tryb pauzy] (tylko płyty BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
Opcja ta służy do wybierania obrazu
wyświetlanego w trybie pauzy.
[Auto]: obraz (w tym elementy poruszające
się dynamicznie) jest wyświetlany bez
zakłóceń. W normalnych warunkach należy
wybrać tę funkcję.
[Ramka]: obraz (w tym elementy
nieporuszające się dynamicznie) jest
wyświetlany w wysokiej rozdzielczości.
75PL
[Nastawienia
audio]
Istnieje możliwość określenia ustawień
dźwięku.
x [Nastawienie audio BD]
Umożliwia określenie, czy dźwięk
interaktywny ma być miksowany z
dodatkowym dźwiękiem (towarzyszącym
naciśnięciu przycisku, komentarzem itd.)
podczas odtwarzania płyty BD zawierającej
taki dźwięk.
[Miksowane]: odtwarzanie dźwięku
uzyskanego poprzez zmiksowanie dźwięku
interaktywnego i dodatkowego dźwięku
jako dźwięku podstawowego.
[Bezpośrednie]: odtwarzanie tylko dźwięku
podstawowego.
x [Audio DRC] (tylko płyty BD/DVD VIDEO)
Służy do kompresji zakresu dynamiki ścieżki
dźwiękowej. Opcja [Audio DRC] jest
przydatna podczas oglądania filmów późno
w nocy przy niskim poziomie głośności.
[Auto]: odtwarzanie zgodnie z zakresem
dynamicznym określonym przez płytę (tylko
płyty BD-ROM).
[Wyłącz]: brak kompresji zakresu dynamiki.
[Włącz]: zestaw odtwarza ścieżkę dźwiękową
z pierwotnym zakresem dynamiki.
x [Tłumienie - AUDIO]
Podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia
podłączonego do gniazd AUDIO (AUDIO
IN L/R) mogą wystąpić zniekształcenia. Aby
zapobiec takim zniekształceniom, zmniejsz
poziom sygnału wejściowego w zestawie. Nie
oznacza to awarii, a wystąpienie
zniekształceń zależy od podłączonego
urządzenia.
[Włącz]: redukcja poziomu sygnału
wejściowego. Poziom wyjścia ulegnie
zmianie.
76PL
[Wyłącz]: normalny poziom sygnału
wejściowego.
x [Wyjście dźwięku BD/DVD]
W przypadku tego zestawu nie ma
możliwości doprowadzania sygnału dźwięku
wielokanałowego jednocześnie do gniazda
HDMI OUT i głośników. Można jednak
wybrać żądaną metodę wyjściową.
[Tylko głośnik]: sygnał dźwięku
wielokanałowego trafia tylko do głośników
zestawu.
[Priorytet głośnika]: sygnał dźwięku
wielokanałowego trafia do głośników
zestawu, a sygnał dźwięku 2-kanałowego w
formacie Linear PCM jest kierowany do
gniazda HDMI OUT.
[Priorytet HDMI]: sygnał dźwięku
dwukanałowego trafia do głośników
zestawu; umożliwia odbiór dźwięku z
gniazda HDMI OUT. Rodzaj formatu
sygnału dźwięku płynącego z gniazda HDMI
OUT jest określany przez podłączone
urządzenie wyjściowe.
•Po ustawieniu pozycji [Wyjście dźwięku BD/
DVD] na [Priorytet HDMI] na ekranie
telewizora pojawi się komunikat z prośbą o
potwierdzenie zamiaru zmiany ustawienia. Aby
zapisać ustawienie, wybierz opcję [OK] za
pomocą przycisków C/c.
•W przypadku ustawienia pozycji [Wyjście
dźwięku BD/DVD] na [Priorytet HDMI] funkcje
„DEC. MODE”, NIGHT, SOUND MODE,
„TONE”, i DYNAMIC BASS są nieaktywne.
•Kiedy włączona jest funkcja Sterowanie opcjami
audio zestawu (str. 64), ustawienie to może
zmienić się automatycznie.
x [Efekt dźwiękowy]
Funkcje zestawu związane z efektami
dźwiękowymi („DEC. MODE”, NIGHT,
SOUND MODE, „TONE”, DYNAMIC BASS)
można uaktywnić lub zdezaktywować.
[Włącz]: wszystkie efekty dźwiękowe zostają
włączone. Górna granica częstotliwości
próbkowania sygnału zostaje ustawiona na
48 kHz.
[Wyłącz]: efekty dźwiękowe zostają
wyłączone. Tę opcję należy wybrać, aby
uniknąć konieczności określenia górnej
granicy częstotliwości próbkowania.
•W przypadku sygnału w formacie DTS96/24
niektóre efekty dźwiękowe nie działają nawet po
ustawieniu pozycji [Efekt dźwiękowy] na
[Włącz].
[Nastawienia
oglądania płyt BD/
DVD]
Istnieje możliwość określenia szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt BD/DVD.
x [Nastawienia głośników]
x [Menu płyt BD/DVD]
Aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk,
należy skonfigurować głośniki. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Ustawianie głośników” (str. 65).
Umożliwia wybranie domyślnego języka
menu dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
Po wybraniu pozycji [Wybierz kod języka]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów języków”
(str. 102).
Umożliwia wybranie domyślnego języka
ścieżki dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [Oryginalny] zostanie
wybrany język ustawiony jako pierwszy na
płycie.
Po wybraniu pozycji [Wybierz kod języka]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów języków”
(str. 102).
Ustawienia i regulacje
x [Audio]
x [Napisy]
Umożliwia wybranie domyślnego języka
napisów dialogowych dla płyt BD-ROM i
DVD VIDEO.
Po wybraniu pozycji [Wybierz kod języka]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów języków”
(str. 102).
x [Płyty BD - Kontrola Rodziców]
Odtwarzanie niektórych płyt BD-ROM
może być ograniczone w zależności od wieku
użytkowników. Umożliwia to blokowanie
scen lub zastępowanie ich innymi scenami.
1
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło.
77PL
2
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
Jeśli zostanie wybrana pozycja [Wybierz
granicę wieku], za pomocą przycisków
C/X/x/c i przycisków numerycznych
można określić wiek, wybierając wartość
z zakresu od [0] do [255].
Wybierz pozycję [Brak ograniczeń].
Wybierz pozycję [Brak ograniczeń].
•Jeśli hasło zostanie zapomniane, można
zresetować zestaw (str. 84) i ustawić nowe hasło
(zobacz rozdział [Hasło] (str. 79)).
•Podczas odtwarzania płyt, które nie obsługują
funkcji kontroli rodzicielskiej, odtwarzanie nie
będzie ograniczane przez ten zestaw.
•W zależności od płyty, podczas odtwarzania może
być konieczna zmiana poziomu kontroli
rodzicielskiej. W takim przypadku wprowadź
hasło i zmień poziom.
•Wybranie opcji [255] w pozycji [Wybierz granicę
wieku] spowoduje wyłączenie ustawienia
kontroli rodzicielskiej.
•Istnieje możliwość zmiany hasła. Zapoznaj się z
rozdziałem [Hasło] (str. 79).
x [DVD Kontrola Rodziców]
Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO
może zostać ograniczone zgodnie z wcześniej
określonym parametrem, na przykład
wiekiem użytkowników. Umożliwia to
blokowanie scen lub zastępowanie ich
innymi scenami.
2
78PL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni poziom, a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ograniczenie wiekowe, a następnie
naciśnij przycisk
.
Wyłączenie funkcji kontroli rodzicielskiej
1
3
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Wyłączenie funkcji kontroli rodzicielskiej
•Jeśli hasło zostanie zapomniane, można
zresetować zestaw (str. 84) i ustawić nowe hasło
(zobacz rozdział [Hasło] (str. 79)).
•Podczas odtwarzania płyt, które nie obsługują
funkcji kontroli rodzicielskiej, odtwarzanie nie
będzie ograniczane przez ten zestaw.
•W zależności od płyty, podczas odtwarzania może
być konieczna zmiana poziomu kontroli
rodzicielskiej. W takim przypadku wprowadź
hasło i zmień poziom.
•Istnieje możliwość zmiany hasła. Zapoznaj się z
rozdziałem [Hasło] (str. 79).
x [Kod regionalny Kontroli Rodziców]
Odtwarzanie niektórych płyt BD-ROM lub
DVD VIDEO może być ograniczone w
zależności od obszaru geograficznego.
Umożliwia to blokowanie scen lub
zastępowanie ich innymi scenami.
1
2
3
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ograniczenie obszaru, a następnie
naciśnij przycisk
.
Po wybraniu pozycji [Wybierz kod
regionalny] pojawia się ekran
wprowadzania kodu regionu.
Wprowadź kod ograniczenia regionu
zgodnie z rozdziałem „Lista kodów
kontroli rodzicielskiej/obszarów”
(str. 102).
•Jeśli hasło zostanie zapomniane, można
zresetować zestaw (str. 84) i ustawić nowe hasło
(zobacz rozdział [Hasło] (str. 79)).
•Podczas odtwarzania płyt, które nie obsługują
funkcji kontroli rodzicielskiej, odtwarzanie nie
będzie ograniczane przez ten zestaw.
•W zależności od płyty, podczas odtwarzania może
być konieczna zmiana poziomu kontroli
rodzicielskiej. W takim przypadku wprowadź
hasło i zmień poziom.
•Istnieje możliwość zmiany hasła. Zapoznaj się z
rozdziałem [Hasło] (str. 79).
x [Hasło]
Istnieje możliwość ustawienia lub zmiany
hasła dla funkcji kontroli rodzicielskiej.
Hasło umożliwia ustawienie ograniczenia
odtwarzania płyt BD-ROM lub DVD
VIDEO. W razie potrzeby można określić
różne poziomy ograniczenia dla płyt BDROM i DVD VIDEO.
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zmiana hasła
1
2
3
4
Po wykonaniu kroku 1 za pomocą
przycisków numerycznych wprowadź
4-cyfrowe hasło.
Użytkownik może określić, czy chce
zezwalać na nawiązywanie połączenia
internetowego podczas odtwarzania płyty
BD (w trybie BDMV). W celu użycia tej
funkcji wymagane są ustawienia i połączenie
sieciowe (str. 82).
[Pozwól]: wybierz to ustawienie w
normalnych warunkach.
[Nie pozwól]: uniemożliwia nawiązanie
połączenia internetowego.
Ustawienia i regulacje
1
x [Połączenie Internetowe BD]
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź nowe hasło.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
x [Warstwa odtw. płyty hybrydowej]
Istnieje możliwość wybrania priorytetu
warstwy podczas odtwarzania płyty
hybrydowej. Aby zmienić ustawienie, należy
wyłączyć i ponownie włączyć zestaw.
[BD]: odtwarzanie warstwy BD.
[DVD/CD]: odtwarzanie warstwy DVD lub
CD.
79PL
[Nastawienia
zdjęć]
[Ustawienia
HDMI]
Istnieje możliwość określenia ustawień
związanych ze zdjęciami.
Istnieje możliwość określenia ustawień
HDMI.
x [Prędkość pokazu slajdów]
x [Sterowanie przez HDMI]
Można zmienić szybkość odtwarzania
pokazu slajdów.
Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji
[Sterowanie przez HDMI]. Funkcja ta jest
dostępna po podłączeniu zestawu i
telewizora za pomocą kabla HDMI.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Jednoczesne
korzystanie z funkcji Sterowanie przez
HDMI i funkcji „BRAVIA” Sync” (str. 62).
[Szybko]: zdjęcia są zmieniane szybko.
[Normalnie]: zdjęcia są zmieniane z
normalną szybkością.
[Wolno]: zdjęcia są zmieniane powoli.
[Włącz]: funkcja ta umożliwia sterowanie
elementami zestawu połączonymi ze sobą za
pomocą kabla HDMI.
[Wyłącz]: wyłączenie funkcji.
x [Głośność maksymalna]
Gdy metoda wyjściowa zostanie zmieniona z
głośników telewizora na głośniki zestawu w
menu telewizora lub za pomocą przycisku
THEATRE, zostaje włączona funkcja
sterowania opcjami audio zestawu (str. 64) i
może zostać wyemitowany głośny dźwięk w
zależności od wybranego poziomu głośności
zestawu. Można temu zapobiec, ograniczając
maksymalny poziom głośności.
[Poziom3]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 15.
[Poziom2]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 20.
[Poziom1]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 30.
[Wyłącz]: wyłączenie funkcji.
•Funkcja ta jest dostępna tylko po podłączeniu
zestawu i telewizora za pomocą kabla HDMI i
ustawieniu funkcji [Sterowanie przez HDMI] na
[Włącz].
80PL
[Nastawienia
systemu]
Istnieje możliwość określenia ustawień
związanych z zestawem.
x [Menu ekranowe]
Umożliwia wybranie języka menu
ekranowego zestawu.
x [Tryb gotowości]
Umożliwia skrócenie czasu uruchamiania
podczas włączania zestawu.
•Jeśli opcja [Tryb gotowości] jest ustawiona na
[Szybki start]:
– zużycie energii jest większe niż w przypadku
opcji [Tryb gotowości] ustawionej na
[Normalnie].
– wentylator może się włączyć w zależności od
temperatury otoczenia.
x [Automatyczne wyświetlenie]
Wygaszacz ekranu pojawia się, kiedy zestaw
nie jest używany przez ponad 15 minut, a na
ekranie telewizora widoczny jest ekran
urządzenia, taki jak menu główne.
Wygaszacz ekranu pozwala wyeliminować
prawdopodobieństwo wystąpienia
uszkodzeń ekranu (tzw. powidoku).
[Włącz]: włączenie funkcji wygaszacza
ekranu.
[Wyłącz]: wyłączenie funkcji.
x [Zawiadomienie o aktualizacji oprogr.]
Istnieje możliwość otrzymywania
powiadomień o nowszej wersji
oprogramowania. Informacje pojawiają się
na ekranie telewizora po włączeniu zestawu.
W celu użycia tej funkcji wymagane są
ustawienia i połączenie sieciowe (str. 82).
[Włącz]: ustawia zestaw na informowanie o
nowszej wersji oprogramowania (str. 72).
[Wyłącz]: wyłączenie funkcji.
x [Informacje o systemie]
Istnieje możliwość wyświetlenia informacji o
wersji oprogramowania i adresie MAC
zestawu.
Ustawienia i regulacje
[Szybki start]: skraca czas uruchamiania w
trybie gotowości. Zestaw umożliwia
rozpoczęcie pracy krótko po jego włączeniu.
[Normalnie]: nastawienie domyślne.
x [Wygaszacz ekranu]
Istnieje możliwość wyświetlania informacji
podczas przełączania trybów audio lub
odtwarzania.
[Włącz]: automatyczne wyświetlanie
informacji na ekranie podczas zmiany
wyświetlanych tytułów, trybów obrazu,
sygnałów audio itd.
[Wyłącz]: wyświetlanie informacji tylko po
DISPLAY.
naciśnięciu przycisku
81PL
[Nastawienia
sieciowe]
Umożliwia określenie szczegółowych
ustawień dla Internetu i sieci.
•Jeśli adresy [Serwer DNS (Główny)]/
[Serwer DNS (Zapasowy)] ustawiono
ręcznie, należy wprowadzić adres [Serwer
DNS (Główny)]. W przeciwnym razie
pozycja [Nastawienia dla Internetu] będzie
ustawiona nieprawidłowo.
3
x [Nastawienia dla Internetu]
Te elementy są wymagane podczds łączenia
z Internetem poprzez kabel sieciowy. Należy
wprowadzić odpowiednie wartości
(alfanumeryczne) dla routera
szerokopasmowego lub routera
bezprzewodowej sieci LAN. Elementy do
ustawienia mogą się różnić w zależności od
dostawcy Internetu lub routera. Informacje
na ten temat można znaleźć w instrukcjach
obsługi dostarczonych przez dostawcę
Internetu lub wraz z routerem.
1
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Uzyskanie adresu IP], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Nastawienia proxy].
Jeśli serwer proxy nie ma konkretnego
ustawienia, przejdź do kroku 8.
4
5
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
[Używaj DHCP]: wybierz tę opcję, kiedy
dostawca Internetu zapewnia ustawienia
serwera DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol). Wymagane
ustawienia sieciowe dla zestawu zostaną
przypisane automatycznie.
Jeśli pozycję [Autom. uzyskanie serwera
DNS] ustawiono na [Wyłącz], należy
skonfigurować następujące pozycje:
– [Serwer DNS (Główny)]
– [Serwer DNS (Zapasowy)]
Jeśli dostawca Internetu wymaga
określonych ustawień serwera proxy,
za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia proxy], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Serwer proxy używany], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [Włącz], a następnie naciśnij
przycisk
.
Wybierz pozycje [Serwer proxy] i
[Port], a następnie wprowadź
ustawienia.
Informacje na temat wprowadzania
serwera proxy znajdują się w rozdziale
„Wprowadzanie znaków” (str. 83).
7
8
9
Naciśnij przycisk RETURN.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Diagnostyka sieci], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
opcję [Zacznij], a następnie naciśnij
przycisk
.
10 Sprawdź, czy pojawi się komunikat
[Połączenia sieci są prawidłowe.].
[Używaj stat. adresu IP]: ustaw ręcznie
adres IP zgodnie z używanym
środowiskiem sieciowym.
Ustaw następujące elementy:
– [Adres IP]
– [Maska podsieci]
– [Bramka domyślna]
– [Serwer DNS (Główny)]
– [Serwer DNS (Zapasowy)]
82PL
Spowoduje to zakończenie konfiguracji.
Jeśli ten komunikat nie pojawia się,
wykonaj instrukcje wyświetlane w
komunikatach.
Wprowadzanie znaków
Przyciski
Szczegóły
Ekran wprowadzania znaków pojawia się po
wybraniu pozycji [Serwer proxy] w menu
[Nastawienia proxy].
C/X/x/c,
•Za pomocą przycisków C/X/
x/c wybierz funkcję
wprowadzania i naciśnij
przycisk .
•Wprowadź znaki w
następujący sposób:
1Za pomocą przycisków
C/X/x/c wybierz panel
wyboru znaków i naciśnij
przycisk . 2Za pomocą
przycisków C/c wybierz znak
i naciśnij przycisk .
1
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
numeryczny, aby wybrać znak.
2
3
Naciśnij przycisk c i wprowadź
następny znak.
Naciśnij niebieski przycisk ([Zakończ]),
aby zakończyć.
Do wprowadzania znaków można użyć
następujących przycisków.
Przyciski
Szczegóły
Czerwony
przycisk
[Rodzaj znaku]
Przełączanie klawiatury
między znakami
alfabetycznymi i cyframi.
Ustawienia i regulacje
Przykład:
Naciśnij jeden raz przycisk 3, aby
wprowadzić literę [D].
Naciśnij trzy razy przycisk 3, aby
wprowadzić literę [F].
Zielony przycisk Przełączanie klawiatury
[A/a]
między wielkimi i małymi
znakami.
Żółty przycisk
[Symbol]
Wyświetlenie klawiatury z
symbolami.
Niebieski
przycisk
[Zakończ]
Wprowadzone znaki zostają
zapisane i następuje powrót do
poprzedniego ekranu.
CLEAR
[Skasuj]/[Skasuj
wsz.]
Skasowanie znaku po prawej
stronie kursora.
Aby skasować wszystkie
wyświetlane znaki, naciśnij i
przytrzymaj przycisk CLEAR
przez co najmniej dwie
sekundy.
RETURN
[Anuluj]
Powrót do poprzedniego
ekranu, anulowanie
wprowadzonych znaków.
83PL
[Łatwa
konfiguracja]
Funkcję Łatwa konfiguracja można
przywołać w celu określenia ustawień
podstawowych.
1
2
Za pomocą przycisków C/c wybierz
opcję [Zacznij], a następnie naciśnij
przycisk
.
Wykonaj procedurę „Krok 3:
Przeprowadzanie łatwej konfiguracji”
(str. 32) od kroku 4.
[Resetowanie]
Przywracanie ustawień
domyślnych zestawu (nie
dotyczy ustawień hasła)
W razie potrzeby można przywrócić
fabryczne ustawienia domyślne zestawu.
Czynność tę można wykonać w odniesieniu
do grup funkcji. Zostaną zresetowane
wszystkie ustawienia w danej grupie.
1
2
Za pomocą przycisków
wybierz
pozycję [Zresetuj do nastawień
fabrycznych], a następnie naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienia, które mają zostać
przywrócone do wartości domyślnych,
a następnie naciśnij przycisk
.
Można zresetować następujące
ustawienia:
– [Nastawienia wideo]
– [Nastawienia audio]
– [Nastawienia oglądania płyt BD/
DVD] (z wyjątkiem ustawień [Płyty
BD - Kontrola Rodziców], [DVD
Kontrola Rodziców], [Kod regionalny
Kontroli Rodziców] i [Hasło])
– [Nastawienia zdjęć]
– [Ustawienia HDMI]
– [Nastawienia systemu]
– [Nastawienia sieciowe]
– [Wszystkie nastawienia] (z wyjątkiem
ustawień [Płyty BD - Kontrola
Rodziców], [DVD Kontrola
Rodziców], [Kod regionalny Kontroli
Rodziców] i [Hasło])
Na wyświetlaczu pojawi się prośba o
potwierdzenie.
•W przypadku wybrania pozycji [Wszystkie
nastawienia] zostaną przywrócone wszystkie
ustawienia domyślne z wyjątkiem ustawień
dotyczących hasła, po czym zestaw wyłączy
się.
84PL
•Ustawienia opisane w rozdziale
„Dostosowanie obrazu do filmów wideo”
(str. 45) nie są resetowane.
3
Za pomocą przycisków C/c wybierz
opcję [Zacznij], a następnie naciśnij
przycisk
.
Aby anulować, wybierz opcję [Anuluj].
Przywracanie wszystkich
ustawień domyślnych
zestawu
W razie potrzeby można przywrócić
wszystkie ustawienia (w tym ustawienia
hasła) do wartości fabrycznych zestawu.
1
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Wszystkie nastawienia], a
następnie naciśnij przycisk
.
Na wyświetlaczu pojawi się prośba o
potwierdzenie.
3
Naciśnij jednocześnie przyciski x i
VOL – na urządzeniu sterującym i
przytrzymaj je przez ponad 5 sekund.
Ustawienia i regulacje
2
Za pomocą przycisków
wybierz
pozycję [Zresetuj do nastawień
fabrycznych], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostaną przywrócone wszystkie
ustawienia domyślne, po czym zestaw
wyłączy się.
•Ustawienia opisane w rozdziale „Dostosowanie
obrazu do filmów wideo” (str. 45) nie są
resetowane.
85PL
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
•Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na zestawie przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony, ani
umieszczać zestawu w pobliżu wody, na przykład
obok wanny lub prysznica. Jeśli do wnętrza
obudowy dostanie się jakikolwiek przedmiot lub
ciecz, należy odłączyć przewód zasilania i przed
dalszym użytkowaniem zestawu zlecić jego
sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
•Przewodu zasilania nie wolno dotykać mokrymi
rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
Źródła zasilania
•Jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilania od
gniazda ściennego. Aby odłączyć przewód, należy
pociągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć
za sam przewód.
Umiejscowienie urządzenia
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza zestawu, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wentylację.
•Podczas długotrwałej pracy zestawu przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa
nagrzewa się. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania. Należy jednak unikać dotykania
obudowy. Nie wolno umieszczać zestawu w
miejscach o ograniczonej przestrzeni,
uniemożliwiającej prawidłową wentylację,
ponieważ może to spowodować przegrzanie.
•Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych
poprzez umieszczenie na zestawie jakichkolwiek
przedmiotów. Zestaw jest wyposażony we
wzmacniacz o dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych zestawu może spowodować jego
przegrzanie, a w rezultacie awarię.
•Nie należy ustawiać zestawu na powierzchniach
(narzuty, koce itd.) ani w pobliżu materiałów
(zasłony, firany), które mogą zasłonić otwory
wentylacyjne.
•Nie należy instalować zestawu w ograniczonej
przestrzeni, na przykład na półce na książki lub w
podobnym miejscu.
86PL
•Nie należy umieszczać zestawu w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak kaloryfery czy kanały
wentylacyjne, lub w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie światła słonecznego,
nadmierny kurz, wstrząsy mechaniczne czy
uderzenia.
•Zestawu nie należy ustawiać w pozycji pochyłej.
Został on zaprojektowany do pracy wyłącznie w
pozycji poziomej.
•Zestaw oraz płyty należy przechowywać z dala od
urządzeń emitujących silne pole magnetyczne,
takich jak kuchenki mikrofalowe czy duże
kolumny głośnikowe.
•Na obudowie zestawu nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów.
Eksploatacja
•Jeśli zestaw został przeniesiony bezpośrednio z
zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawiony w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
we wnętrzu zestawu może się skraplać para.
Zestaw nie będzie wówczas działał prawidłowo.
W takim wypadku należy wyjąć z urządzenia
płytę i pozostawić zestaw w stanie włączonym
przez około pół godziny, aż wilgoć wyparuje.
•Podczas przenoszenia zestawu należy wyjąć z
niego płytę. W przeciwnym razie może ona ulec
uszkodzeniu.
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilania i przed dalszym użytkowaniem zestawu
zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej
osobie.
Regulacja głośności
•Nie należy zwiększać głośności podczas słuchania
fragmentów nagrania o bardzo niskim poziomie
sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. W
takim przypadku podczas fragmentu o bardzo
wysokim natężeniu dźwięku może dojść do
uszkodzenia głośników.
Czyszczenie
•Obudowę, panel i przyciski sterujące można
czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ścierek, proszku czyszczącego ani
środków, takich jak alkohol lub benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących zestawu należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
Płyty czyszczące i środki do
czyszczenia płyt lub soczewek
•Nie należy używać płyt czyszczących lub środków
do czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym
środków w płynie lub sprayu). Mogą one
spowodować awarię sprzętu.
Wymiana części
•W przypadku konieczności naprawy zestawu
wymienione części mogą zostać zatrzymane w
celu ponownego wykorzystania lub utylizacji.
Uwagi dotyczące płyt
Obchodzenie się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
Kolory na ekranie telewizora
•Jeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów
na ekranie, należy wyłączyć telewizor i włączyć go
ponownie po upływie 15-30 minut. Jeśli
zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
WAŻNA UWAGA
Przenoszenie zestawu
Czyszczenie
Przed przeniesieniem zestawu należy sprawdzić,
czy wyjęta została płyta i odłączyć przewód
zasilania z gniazda ściennego.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ścierki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
Informacje dodatkowe
Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia wyświetlanie na
ekranie telewizora nieruchomego obrazu wideo
lub menu ekranowego przez nieograniczony
czas. Jeśli obraz taki będzie wyświetlany na
ekranie przez dłuższy czas, istnieje ryzyko
trwałego uszkodzenia ekranu telewizora.
Szczególnie podatne na tego typu awarie są
telewizory projekcyjne.
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, a także nie należy
pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu, gdzie może dojść do znacznego
wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
• Nie należy używać środków, takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie dostępne
środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
87PL
Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko
standardowych płyt okrągłych. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym
kształcie (np. w kształcie karty, serca lub
gwiazdy) może spowodować usterkę
urządzenia.
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z
dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
88PL
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią opisane poniżej problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek.
Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem
firmy Sony.
Części wymienione przez pracowników serwisu w trakcie naprawy mogą zostać zatrzymane.
Zasilanie
Naprawa
Brak zasilania.
•Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie podłączony.
•Sprawdź, czy przewód zestawu jest podłączony prawidłowo.
•Naciśnij przycisk "/1, gdy komunikat „STANDBY” zniknie z
wyświetlacza na przednim panelu.
Jeśli na prawo od
wyświetlacza na przednim
panelu miga wskaźnik
ochrony.
Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć zestaw, a po wyłączeniu wskaźnika
ochrony sprawdź:
•Czy nie ma zwarcia na przewodach głośnikowych + i –?
•Czy używane są głośniki określone w instrukcji?
•Czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych zestawu?
•Czy wentylator nie jest blokowany ciałem obcym?
•Po sprawdzeniu powyższych elementów i skorygowaniu wszelkich
problemów włącz zestaw. Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów
nie można określić przyczyny problemu, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Obraz
Objaw
Naprawa
Brak obrazu.
•Przewody połączeniowe wideo nie są prawidłowo podłączone.
•Przewody połączeniowe wideo są uszkodzone.
•Zestaw nie jest podłączony do właściwego gniazda wejściowego w
telewizorze (str. 23).
•Wejście wideo telewizora nie jest ustawione w sposób umożliwiający
wyświetlanie obrazu przesyłanego przez zestaw.
•Sprawdź metodę wyjściową zestawu (str. 23).
•Podłącz ponownie przewód połączeniowy.
•Zestaw jest podłączony do urządzenia wejściowego niezgodnego ze
standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection); (nie
świeci się wskaźnik „HDMI” na wyświetlaczu na przednim panelu)
(str. 23).
•Kiedy odtwarzana jest dwuwarstwowa płyta DVD, może nastąpić
chwilowe przerwanie odtwarzania obrazu i dźwięku podczas zmiany
laserów.
Obraz nie pojawia się, jeśli
rozdzielczość wyjścia wideo
wybrana w pozycji [Format
wyjścia wideo] jest
niepoprawna.
•Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przyciski N i Z na
urządzeniu sterującym, aby zresetować rozdzielczość wyjścia wideo i
ustawić najniższą rozdzielczość.
Informacje dodatkowe
Objaw
89PL
Objaw
Naprawa
Sygnały wideo nie są
•Ustaw pozycję [Format wyjścia wideo] na [Wideo Component] (str. 74).
przesyłane przez gniazda inne
niż gniazdo HDMI OUT, jeśli
jednocześnie połączono
gniazdo HDMI OUT i inne
gniazda wyjścia wideo.
Ciemny obszar obrazu jest
•Ustaw pozycję [Tryb jakości obrazu] na [Standardowy] (domyślnie)
zbyt ciemny bądź jasny obszar (str. 45).
jest zbyt jasny lub
nienaturalny.
Obraz nie jest wyświetlany
prawidłowo.
•Sprawdź ustawienia wybrane dla pozycji [Format wyjścia wideo] (str. 74).
Pojawiają się zakłócenia
obrazu.
•Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
•Jeśli obraz jest przesyłany z zestawu do telewizora za pośrednictwem
magnetowidu, sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem zapisany na
niektórych płytach BD/DVD może mieć wpływ na jakość obrazu. Jeśli po
podłączeniu zestawu bezpośrednio do telewizora nadal występują
problemy, spróbuj podłączyć go do innych gniazd wejściowych.
Obraz nie wypełnia ekranu
•Proporcje obrazu są zapisane na stałe na płycie DVD.
telewizora, chociaż proporcje
obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji [Rodzaj
TV] w menu [Nastawienia
wideo].
Na ekranie telewizora
występują zniekształcenia
kolorów.
•W przypadku korzystania z telewizora lub projektora kineskopowego
umieść głośniki w odległości co najmniej 0,3 m od niego.
•Jeśli zniekształcenia kolorów będą się utrzymywać, wyłącz telewizor i
włącz go ponownie po 15-30 minutach.
•W przypadku zakłóceń dźwięku odsuń głośniki na większą odległość od
telewizora.
•Upewnij się, że w pobliżu głośników nie ma przedmiotów wytwarzających
pole magnetyczne (magnetyczny zamek stolika telewizyjnego, urządzenie
medyczne, zabawka itd.).
Dźwięk
90PL
Objaw
Naprawa
Brak dźwięku.
•Przewód głośnikowy nie jest prawidłowo podłączony.
•Naciśnij przycisk % na pilocie, jeśli na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawia się wskaźnik MUTING.
•Zestaw działa w trybie pauzy. Naciśnij przycisk N, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
•Trwa przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij przycisk N, aby
powrócić do normalnego trybu odtwarzania.
•Sprawdź ustawienia głośników (str. 65).
•Uaktywniono tryb odtwarzania w zwolnionym tempie lub odtwarzania
poklatkowego. Naciśnij przycisk N, aby powrócić do normalnego trybu
odtwarzania.
•Jeśli podłączono przewód sygnału dźwiękowego zestawu do telewizora,
wybierz opcję „AUDIO” za pomocą klawisza FUNCTION, aby
przekazać dźwięk z telewizora do zestawu.
Objaw
Naprawa
Dźwięk nie jest przesyłany
przez gniazdo HDMI OUT.
•Gniazdo HDMI OUT jest połączone z urządzeniem DVI (Digital Visual
Interface). Gniazda DVI urządzenia nie obsługują sygnału audio.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyłącz i ponownie włącz zestaw. 2
Wyłącz i ponownie włącz podłączone urządzenie. 3 Odłącz i ponownie
podłącz kabel HDMI.
•Ustaw pozycję [Wyjście dźwięku BD/DVD] na [Priorytet HDMI]
(str. 76).
Dźwięki w lewym i prawym
kanale mają nierówną
głośność lub są odwrócone.
•Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są prawidłowo i dokładnie
podłączone.
Słychać głośny przydźwięk lub •Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są dokładnie podłączone.
szum.
•Sprawdź, czy przewody połączeniowe nie znajdują się w pobliżu
transformatora lub silnika elektrycznego i czy są oddalone co najmniej 3
metry od telewizora lub lampy jarzeniowej.
•Odsuń telewizor od urządzeń audio.
•Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je szmatką lekko zwilżoną
alkoholem.
•Wyczyść płytę.
Podczas odtwarzania płyty
CD dźwięk jest pozbawiony
efektu stereofonicznego.
•Wybierz dźwięk stereofoniczny, naciskając przycisk
•Sprawdź, czy zestaw jest prawidłowo podłączony.
Podczas odtwarzania ścieżki
dźwiękowej zapisanej w
formacie Dolby Digital, DTS
lub MPEG Audio efekt
dźwięku przestrzennego jest
słabo słyszalny.
•Sprawdź ustawienie opcji „DEC. MODE” (str. 37).
•W przypadku niektórych płyt BD/DVD sygnał wyjściowy może nie być w
pełni zgodny z formatem 5.1-kanałowym. Może to być sygnał
monofoniczny lub stereofoniczny, nawet jeśli ścieżka dźwiękowa została
nagrana w formacie Dolby Digital lub MPEG Audio.
(str. 52).
Efekty dźwiękowe są
wyłączone.
•W zależności od wybranego strumienia wejściowego, efekty opcji
SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, „TONE”, i „DEC.
MODE” mogą być niedostępne (str. 76).
Informacje dodatkowe
Początek dźwięku jest ucięty. •Ustaw tryb dźwięku na „MOVIE” lub „MUSIC” (str. 51).
•Przestaw opcję „DEC. MODE” na „2CH STEREO” (str. 37).
Eksploatacja
Objaw
Naprawa
Nie można dostroić stacji
radiowych.
•Sprawdź, czy antena jest podłączona prawidłowo. Skoryguj położenie
anteny, a w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
•Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Skorzystaj z funkcji strojenia bezpośredniego
(str. 56).
•Nie została zapisana żadna stacja lub zapisane stacje zostały usunięte
(podczas strojenia poprzez przeszukiwanie zapisanych stacji). Zapisz w
pamięci stacje (str. 55).
•Naciśnij przycisk DISPLAY, aby na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiła się częstotliwość.
91PL
Objaw
Naprawa
Pilot nie działa.
•Między pilotem a urządzeniem sterującym znajdują się przeszkody.
•Odległość między pilotem a urządzeniem sterującym jest zbyt duża.
•Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika zdalnego sterowania
urządzenia sterującego.
•Baterie w pilocie są rozładowane.
•Jeśli obsługa menu za pomocą wyświetlacza na przednim panelu nie jest
możliwa, naciśnij przycisk HOME na pilocie.
Nie można odtworzyć płyty.
•Płyta jest zabrudzona.
•W urządzeniu nie ma płyty.
•Płyta została włożona odwrotnie.
Włóż płytę stroną przeznaczoną do odtwarzania skierowaną w dół.
•Płyta nie przylega całą powierzchnią do dna szuflady na płyty.
•Wykonano próbę odtworzenia płyty w formacie, który nie może zostać
odtworzony przez ten zestaw (str. 96).
•Kod regionu zapisany na płycie BD/DVD nie jest odpowiedni dla danego
zestawu.
•W urządzeniu sterującym skropliła się para wodna, co może powodować
uszkodzenie soczewek. Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie sterujące
włączone przez mniej więcej pół godziny.
•Zestaw nie może odtworzyć nagranej płyty, która nie została poprawnie
sfinalizowana (str. 96).
Plik obrazu JPEG nie może
być wyświetlany.
•Następujących plików zdjęć nie można odtwarzać.
– Pliki zdjęć o szerokości lub wysokości większej niż 8 192 pikseli
– Pliki zdjęć o szerokości lub wysokości mniejszej niż 15 pikseli
– Pliki zdjęć o wielkości przekraczającej 32 MB
– Pliki zdjęć o nietypowych proporcjach (większych niż 50:1 lub 1:50)
– Pliki zdjęć w progresywnym formacie JPEG
– Pliki zdjęć z rozszerzeniem „.jpeg” lub „.jpg”, które nie są jednak w
formacie JPEG
– Pliki zdjęć o bardzo długich nazwach
– Pliki zdjęć nagrane na płytach BD-R w formacie innym niż UDF
(Universal Disk Format) 2.6
– Pliki zdjęć nagrane na płytach BD-RE w formacie innym niż UDF
(Universal Disk Format) 2.5
•Odtwarzanie plików zdjęć poddanych edycji na komputerze może nie być
możliwe.
•Zdjęcie nie mieści się na ekranie telewizora.
Nazwy plików nie są
wyświetlane poprawnie.
•Zestaw może wyświetlać znaki tylko w formatach zgodnych ze
standardem ISO 8859-1. Inne formaty znaków mogą być wyświetlane w
odmienny sposób.
•Znaki mogą być wyświetlane w odmienny sposób w zależności od
oprogramowania użytego do nagrywania.
Płyta nie jest odtwarzana od
początku.
•Wybrano funkcję wznawiania odtwarzania.
Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Odtwórz od początku], a
następnie naciśnij przycisk
.
•Na ekranie telewizora pojawi się automatycznie tytuł lub menu płyty BD/
DVD.
Zestaw automatycznie
•Na płycie BD/DVD zastosowano funkcję automatycznego odtwarzania.
rozpoczyna odtwarzanie płyty.
92PL
Objaw
Naprawa
Odtwarzanie zatrzymuje się
automatycznie.
•Na niektórych płytach może być zapisany sygnał automatycznej pauzy.
Podczas odtwarzania takiej płyty zestaw zatrzymuje odtwarzanie w
miejscu wystąpienia sygnału automatycznej pauzy.
Nie można wykonywać
•W przypadku niektórych płyt wykonywanie tych operacji może okazać
niektórych funkcji, takich jak
się niemożliwe. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z
zatrzymanie odtwarzania lub
płytą.
wyszukiwanie.
Komunikaty na ekranie
•Wybierz żądany język obsługi menu ekranowego w opcji [Menu
telewizora nie są wyświetlane ekranowe] w menu [Nastawienia systemu] (str. 81) na ekranie
w żądanym języku.
konfiguracji.
Nie można zmienić języka
ścieżki dźwiękowej/napisów
dialogowych bądź ujęcia.
•Spróbuj użyć menu płyt BD lub DVD zamiast przycisków
bezpośredniego wyboru na pilocie (str. 43).
•Na odtwarzanej płycie BD lub DVD nie zostały zapisane sceny z różnymi
ujęciami bądź ścieżki/napisy dialogowe w wielu językach.
•Płyta BD lub DVD uniemożliwia zmianę języka ścieżki dźwiękowej/
napisów dialogowych bądź ujęć.
Szuflada na płyty nie otwiera
się i nie można wyjąć płyty
nawet po naciśnięciu
przycisku Z.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5
sekund przyciski VOL – i Z na urządzeniu sterującym, aby otworzyć
szufladę na płyty. 2 Wyjmij płytę. 3 Odłącz przewód zasilania od
gniazda ściennego, a następnie podłącz go ponownie po kilku minutach.
Zestaw nie działa prawidłowo. •Odłącz przewód zasilania od gniazda ściennego, a następnie podłącz go
ponownie po kilku minutach.
Funkcja Sterowanie przez
HDMI nie działa.
•Jeżeli nie świeci się wskaźnik „HDMI” na wyświetlaczu na przednim
panelu, sprawdź połączenie HDMI (str. 23).
•Ustaw pozycję [Sterowanie przez HDMI] w menu [Ustawienia HDMI]
na [Włącz] (str. 80).
•Upewnij się, że podłączone urządzenie obsługuje funkcję [Sterowanie
przez HDMI].
•Sprawdź, czy przewód zasilania podłączonego urządzenie jest właściwie
podłączony.
•Sprawdź, czy w podłączonym urządzeniu włączona została funkcja
Sterowanie przez HDMI. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostarczoną z urządzeniem.
•W przypadku zmiany połączenia HDMI, odłączenia i ponownego
podłączenia przewodu zasilania lub awarii zasilania, ustaw pozycję
[Sterowanie przez HDMI] w menu [Ustawienia HDMI] na [Wyłącz], a
następnie ustaw pozycję [Sterowanie przez HDMI] w menu [Ustawienia
HDMI] na [Włącz] (str. 80).
•Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
„Jednoczesne korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI i funkcji
„BRAVIA” Sync” (str. 62).
Informacje dodatkowe
Nie można wysunąć płyty, a na •Skontaktuj się z przedstawicielem lub najbliższym autoryzowanym
wyświetlaczu na przednim
punktem serwisowym firmy Sony.
panelu widoczny jest
komunikat „LOCKED”.
Podczas korzystania z funkcji •Upewnij się, że podłączony telewizor obsługuje funkcję Sterowanie
Sterowanie opcjami audio
opcjami audio zestawu.
zestawu z zestawu i telewizora •Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
nie dochodzi żaden dźwięk.
„Jednoczesne korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI i funkcji
„BRAVIA” Sync” (str. 62).
93PL
Objaw
Naprawa
Nie rozpoznano pamięci
zewnętrznej.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyłącz zestaw. 2 Obróć wtyczkę
urządzenia pamięci zewnętrznej wierzchem do góry, dopasuj ją do
gniazda EXT, a następnie włóż pamięć do gniazda EXT (str. 29). 3
Włącz zestaw. 4 Sprawdź, czy wskaźnik EXT pojawi się na wyświetlaczu
na przednim panelu.
Nie można odtworzyć
dodatkowej zawartości lub
innych danych na płycie BDROM.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyjmij płytę. 2 Wyłącz zestaw. 3
Wyjmij i ponownie włóż pamięć zewnętrzną (str. 29). 4 Włącz zestaw. 5
Sprawdź, czy wskaźnik EXT pojawi się na wyświetlaczu na przednim
panelu. 6 Włóż dysk BD-ROM z programem BonusView/BD-Live do
stacji.
Na ekranie pojawia się
komunikat wskazujący, że
lokalna pamięć masowa ma
zbyt mało miejsca.
•Usuń niepotrzebne dane z pamięci zewnętrznej (str. 46).
•Sprawdź, czy włożono pamięć zewnętrzną o pojemności przynajmniej
1 GB.
Zestaw nie działa, a gdy
•Wyłącz funkcję blokady rodzicielskiej (str. 70).
zostanie naciśnięty dowolny
przycisk na obudowie
urządzenia sterującego, na
wyświetlaczu na przednim
panelu pojawia się komunikat
„CHILD LOCK”.
Menu zestawu nie działa.
94PL
•Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
Funkcja
autodiagnostyki
Jeżeli włączona jest funkcja autodiagnostyki
zapobiegająca uszkodzeniu zestawu, na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się
kod błędu lub na całym ekranie pojawi się
symbol
bez żadnego komunikatu. W
takim przypadku należy wykonać poniższe
czynności.
Jeżeli na wyświetlaczu na przednim
panelu pojawi się kod błędu
Kod błędu
Działanie korygujące
Exxxx
Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub punktem
serwisowym firmy Sony i podaj
kod błędu.
Jeżeli na całym ekranie pojawi się
symbol
bez żadnych komunikatów
Informacje dodatkowe
SYSTEM
Odłącz przewód zasilania od
ERR
gniazda ściennego, a następnie
UPDATE NG podłącz go ponownie po kilku
minutach i włącz zestaw. Jeżeli
system nie działa prawidłowo
skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub
autoryzowanym punktem
serwisowym firmy Sony.
Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
95PL
Płyty do odtwarzania
Typ
Logo płyty
Właściwości
Blu-ray Disc
Ikona
Płyty BD-ROM i BD-RE/BD-R
w trybach BDMV i BDAV,
łącznie z płytami o średnicy 8 cm
(jednowarstwowymi) i płytami
DL
DVD VIDEO
Płyty (na przykład filmy), które
można kupić lub wypożyczyć
DVD/DATA DVD
Płyty DVD+RW/DVD+R w
trybie +VR lub płyty DVD-RW/
DVD-R w trybie wideo i VR,
łącznie z płytami o średnicy 8 cm
(jednowarstwowymi) i płytami
DVD+R DL/DVD-R DL
Płyty DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R zawierające pliki
obrazów JPEG*
AVCHD
TM
CD
DATA CD
Płyty nagrane w formacie
AVCHD**
Płyty CD z muzyką lub płyty CDR/CD-RW w formacie płyty CD z
muzyką
–
Płyty CD-R/CD-RW zawierające
pliki obrazów JPEG
* Format JPEG zgodny ze standardem UDF (Universal Disk Format).
** Odtwarzanie niektórych płyt w formacie AVCHD może nie być możliwe w zależności od warunków
nagrywania. Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej płyty w formacie AVCHD jest niemożliwe.
Uwagi dotyczące zgodności płyt BD-ROM
Ponieważ specyfikacja płyt Blu-ray Disc jest nowa i ciągle się rozwija, odtwarzanie niektórych
płyt może nie być możliwe, co jest zależne od typu i wersji płyty.
Wyjście dźwięku różni się w zależności od źródła, gniazda wyjściowego i wybranych ustawień
audio.
Następujących płyt nie można odtwarzać:
• płyty BD z kasetą,
• płyty DVD-RAM,
• płyty HD DVD,
• płyty DVD Audio,
• płyty PHOTO CD,
• dodatkowe ścieżki z danymi na płytach CD-Extra,
• płyty VCD/Super VCD,
• warstwa HD na płytach Super Audio CD,
96PL
• płyty BD-ROM/DVD VIDEO z innym kodem regionu (str. 97),
• płyty o niestandardowych kształtach (np. wizytówki, serca),
• płyty z naklejkami lub papierową powierzchnią,
• płyty z pozostałościami kleju po taśmie samoprzylepnej lub naklejce.
Uwaga dotycząca operacji odtwarzania płyt BD/DVD
Niektóre operacje związane z odtwarzaniem płyt BD/DVD mogą być celowo ustawione przez
producentów oprogramowania. Ponieważ zestaw odtwarza płyty BD/DVD zgodnie z
zawartością płyty określoną przez producentów odtwarzanego materiału, w przypadku
niektórych płyt pewne funkcje odtwarzania mogą być niedostępne. Należy zapoznać się z
instrukcją dostarczoną z płytą BD/DVD.
Kod regionu (tylko płyty BD-ROM/DVD VIDEO)
Uwagi dotyczące płyt BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R i CD-R/
CD-RW
W niektórych przypadkach odtwarzanie płyt BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R i CD-R/CD-RW może okazać się niemożliwe ze względu na jakość nagrania, stan
fizyczny płyty bądź parametry nagrywarki i oprogramowania do tworzenia płyt. Płyt BD-R
nagranych na komputerze nie można odtwarzać, jeśli można rejestrować napisy.
Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej płyty CD lub DVD jest niemożliwe. Bardziej
szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi nagrywarki. Uwaga: Niektóre funkcje
odtwarzania mogą nie działać w przypadku niektórych płyt DVD+RW/DVD+R, nawet jeśli
zostały one prawidłowo sfinalizowane. W takim przypadku należy odtwarzać płytę za pomocą
standardowych funkcji odtwarzania.
Informacje dodatkowe
Na spodzie obudowy urządzenia sterującego wydrukowano kod regionu. Zestaw umożliwia
odtwarzanie wyłącznie płyt BD-ROM/DVD VIDEO opatrzonych tym samym kodem regionu.
Służy to ochronie praw autorskich.
Ponadto za pomocą zestawu można odtwarzać płyty DVD VIDEO oznaczone symbolem ALL .
W wypadku próby odtworzenia jakiejkolwiek innej płyty DVD VIDEO na ekranie telewizora
wyświetlony zostanie komunikat [Odtwarzanie zabronione przez kod regionalny.]
Odtwarzanie zabronione ze względu na kod regionu. Niektóre płyty BD-ROM/DVD VIDEO
mogą nie być oznaczone kodem regionu, mimo że ich odtwarzanie jest zabronione ze względu
na ograniczenia regionalne.
Uwagi dotyczące płyt
Ten produkt jest przeznaczony do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem Compact Disc
(CD).
Płyty typu DualDisc i niektóre płyty z muzyką zabezpieczoną przy użyciu technologii ochrony
praw autorskich nie są zgodne z standardem Compact Disc (CD), dlatego mogą być także
niezgodne z tym produktem.
Uwaga dotycząca dwuwarstwowych płyt DVD
Może nastąpić chwilowe przerwanie odtwarzania obrazu i dźwięku podczas zmiany laserów.
Uwaga dotycząca płyt BD-RE/BD-R o średnicy 8 cm
Otworzenie niektórych płyt BD-RE/BD-R o średnicy 8 cm może nie być możliwe w tym
zestawie.
97PL
Uwaga dotycząca płyt BD-RE/BD-R
Ten zestaw obsługuje wersję 2.1 standardu BD-RE oraz wersje 1.1 i 1.2 standardu BD-R,
łącznie z typem pigmentu organicznego BD-R (typ LTH).
98PL
Obsługiwane formaty audio
Poniżej przedstawiono formaty audio obsługiwane przez ten zestaw.
Format
LPCM 5.1kanałowy,
LPCM 7.1kanałowy
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
Funkcja
LPCM 2kanałowy
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
„BD/DVD”
a
a
a
a
a
a*
a
a
„SAT/CABLE”
„TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: obsługiwany format.
–: nieobsługiwany format.
* dotyczy tylko płyt BD.
Informacje dodatkowe
•Informacje podane w powyższej tabeli dotyczą jedynie sytuacji, gdy pozycja [Nastawienie audio BD] jest
ustawiona na [Bezpośrednie] (str. 76). W przypadku użycia innego ustawienia dźwięk może zostać
automatycznie zdekodowany do odpowiedniego formatu w zależności od formatu audio.
•Zestaw nie odtwarza plików w formacie MP3.
99PL
Rozdzielczość wyjścia wideo
Rozdzielczość wyjściowa różni się w zależności od ustawienia [Format wyjścia wideo] w menu
[Nastawienia wideo] (str. 73).
Ustawienie
rozdzielczości
Kiedy pozycja [Format wyjścia wideo] jest
ustawiona na [HDMI]
Gniazdo
VIDEO OUT
Gniazda
COMPONENT
VIDEO OUT
Gniazdo
HDMI OUT
Kiedy pozycja [Format wyjścia wideo] jest
ustawiona na [Wideo Component]
Gniazdo
VIDEO OUT
Gniazda
COMPONENT
VIDEO OUT
Gniazdo
HDMI OUT
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
brak obrazu
brak obrazu
1080p
brak
możliwości
wyboru
brak
możliwości
wyboru
brak
możliwości
wyboru
* Zabezpieczona zawartość na płytach DVD jest odtwarzana w rozdzielczości 480p/576p.
Kiedy pozycja [Format wyjścia wideo] jest ustawiona na [Wideo]
Sygnały wideo 480i/576i są przesyłane przez gniazda VIDEO OUT lub COMPONENT
VIDEO OUT, natomiast sygnały wideo 480p/576p są przesyłane przez gniazdo HDMI OUT.
Uwaga dotycząca rozdzielczości wyjścia wideo adaptera DIGITAL MEDIA PORT
Niezależnie od wybranego ustawienia rozdzielczości, przez gniazdo VIDEO OUT są
przesyłane sygnały wideo 480i/576i, a podczas odtwarzania treści multimedialnych za
pośrednictwem adaptera DIGITAL MEDIA PORT sygnały wideo nie są przesyłane przez
gniazda HDMI OUT i COMPONENT VIDEO OUT.
100PL
Dane techniczne
Głośniki
Głośnik przedni (SS-TSZ7)
Zestaw głośnikowy
Sekcja wzmacniacza
Moc wyjściowa (znamionowa)
Przód*: 80 W + 80 W
(przy 4 omach, 1 kHz,
1% THD)
Subwoofer*: 108 W
(przy 3 omach, 100 Hz,
1% THD)
Moc wyjściowa RMS (wartość referencyjna)
Przód*: 105 W (na kanał
przy 4 omach, 1 kHz,
10% THD)
Subwoofer*: 140 W
(przy 3 omach, 100 Hz,
10% THD)
* W przypadku niektórych ustawień opcji „DEC.
MODE” i pewnych typów źródeł dźwięk może nie
być odtwarzany.
System BD/DVD/CD
System formatu sygnału PAL/NTSC
Sekcja tunera
System
Cyfrowa synteza
częstotliwości PLL
stabilizowana kwarcem
Sekcja tunera UKF (FM)
Zakres strojenia
od 87,5 MHz do
108,0 MHz
(krok 50 kHz)
Antena
Antena UKF (FM)
Gniazda antenowe
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja wideo
Wyjścia
VIDEO: 1 Vp-p
75 omów
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 omów
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p,
75 omów
HDMI OUT: Typ A
(19-stykowe)
Impedancja znamionowa
4 omy
Wymiary (przybliżone) 81 mm × 265 mm ×
130 mm (s/w/g)
81 mm × 265 mm ×
95 mm (s/w/g) z
regulowaną podstawą
Waga (przybliżona)
0,91 kg
Subwoofer (SA-WSZ7)
Wymagania dot. zasilania
220 – 240 V
(prąd zmienny),
50/60 Hz
Pobór mocy
Wł.: 110 W
Gotowość: 0,3 W
(w trybie oszczędzania
energii)
Zestaw głośnikowy
Subwoofer typu
bass-reflex
Głośnik
160 mm, typ stożkowy
Impedancja znamionowa
3 omy
Wymiary (przybliżone) 187 mm × 445 mm ×
340 mm (s/w/g)
Waga (przybliżona)
9,4 kg
Informacje dodatkowe
Wejścia (analogowe)
AUDIO
Czułość: 450/250 mV
Wejścia (cyfrowe)
SAT/CABLE (COAXIAL)
Impedancja: 75 omów
Głośnik
2-drożny,
3-przetwornikowy
zestaw głośnikowy typu
bass-reflex
Tonów niskich
(Woofer): 50 mm,
typ stożkowy × 2
Tonów wysokich
(Tweeter): 20 mm,
typ stożkowy
Urządzenie sterujące (HCD-Z7)
Prąd wyjściowy (DIGITAL MEDIA PORT)
prąd stały 5 V
Natężenie wyjściowe (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA (maks.)
Prąd wyjściowy (EXT) prąd stały 5 V
Natężenie wyjściowe (EXT)
500 mA (maks.)
LAN(100)
Złącze 100BASE-TX
Wymiary (przybliżone) 350 mm × 69 mm ×
277 mm (s/w/g)
Waga (przybliżona)
3,6 kg
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
101PL
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Język
Kod Język
Kod Język
Kod Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nieokreślony
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1345
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Lista kodów kontroli rodzicielskiej/obszarów
102PL
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
2174
2200
2149
2376
2219
2248
2238
2239
2276
2079
2093
2304
2333
2363
2362
2109
2379
2390
2427
2428
2436
2489
2501
2086
2499
2528
2543
2184
2254
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Dania
Filipiny
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Hongkong
Indie
Indonezja
Irlandia
Japonia
Kanada
Kolumbia
Korea
Luksemburg
Malezja
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa Zelandia
Pakistan
Polska
Portugalia
Rosja
Singapur
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Tajwan
Wielka Brytania
Włochy
BD-RE
Słowniczek
Aplikacja BD-J
Format płyt BD-ROM obsługuje język Java
dla funkcji interaktywnych.
Standard „BD-J” zapewnia dostawcom
zawartości praktycznie nieograniczoną
funkcjonalność podczas tworzenia
interaktywnych tytułów BD-ROM.
AVCHD
* Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która
wykorzystuje 1080 linii skanowania i format
przeplotu.
** Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która
wykorzystuje 720 linii skanowania i format
progresywny.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) to
nagrywalna płyta Blu-ray Disc
jednokrotnego zapisu, która może mieć
identyczną pojemność jak opisana poniżej
płyta BD. Ponieważ zawartość może zostać
nagrana bez możliwości nadpisania, płyta
BD-R może być używana do archiwizacji
cennych danych bądź do przechowywania i
dystrybucji materiału wideo.
BD-ROM
Płyty BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) to produkowane komercyjnie
płyty, które mogą mieć identyczną
pojemność jak opisana poniżej płyta BD.
Oprócz konwencjonalnej zawartości
filmowej i wideo, płyty tego typu oferują
rozszerzone funkcje, takie jak zawartość
interaktywna, obsługa menu poprzez menu
wyskakujące, wybór napisów dialogowych i
pokaz slajdów. Chociaż płyta BD-ROM
może zawierać dowolny rodzaj danych,
większość płyt BD-ROM zawiera filmy w
formacie High Definition w celu
odtwarzania w odtwarzaczach Blu-ray Disc/
DVD.
Blu-ray Disc (BD)
Format płyty zaprojektowany w celu
rejestrowania odtwarzania wideo o wysokiej
rozdzielczości (HD) dla telewizorów HDTV
itp., a także do przechowywania dużych
ilości danych. Jednowarstwowa płyta Bluray Disc zawiera do 25 GB danych, a
dwuwarstwowa płyta Blu-ray Disc mieści do
50 GB.
Informacje dodatkowe
AVCHD to format cyfrowych kamer wideo
o wysokiej rozdzielczości, który jest używany
do nagrywania sygnałów SD (standardowa
rozdzielczość) lub HD (wysoka
rozdzielczość) zgodnie ze specyfikacją
1080i* lub 720p** na płytach DVD przy
użyciu wydajnej technologii kodowania
kompresji danych. Do kompresji danych
wideo zastosowano format MPEG-4 AVC/
H.264, natomiast do kompresji danych audio
służy system Dolby Digital lub Linear PCM.
Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia
kompresję obrazów z wyższą wydajnością
niż w przypadku tradycyjnego formatu
kompresji obrazu. Format MPEG-4 AVC/
H.264 umożliwia nagrywanie na płytach
DVD sygnału wideo o wysokiej
rozdzielczości (HD) z cyfrowej kamery
wideo na płytach DVD. Odbywa się to w
identyczny sposób jak w przypadku sygnału
telewizyjnego o standardowej rozdzielczości
(SD).
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) to
nagrywalna płyta Blu-ray Disc
wielokrotnego zapisu, która może mieć
identyczną pojemność jak opisana poniżej
płyta BD. Funkcja wielokrotnego zapisu
pozwala na wykorzystanie rozszerzonych
funkcji edycji i przesunięcia czasowego.
Dolby Digital
Format dźwięku stworzony dla kin, bardziej
zaawansowany niż format Dolby Surround
Pro Logic. W tym formacie z głośników
surround odtwarzany jest dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania najniższych
tonów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako 0.1kanałowy (gdyż działa on tylko w razie
potrzeby odtworzenia efektu bardzo niskich
tonów). W celu uzyskania lepszej separacji
kanałów wszystkie sześć kanałów w tym
formacie zapisywanych jest oddzielnie.
103PL
Ponadto, ponieważ wszystkie sygnały są
przetwarzane cyfrowo, występuje mniejszy
spadek jakości sygnału.
Dolby Digital Plus
Ta technologia kodowania dźwięku została
zaprojektowana jako rozszerzenie
technologii Dolby Digital i obsługuje 7.1kanałowy dźwięk przestrzenny.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD to technologia kodowania
bezstratnego, która obsługuje do 8 kanałów
wielokanałowego dźwięku przestrzennego
dla płyt optycznych następnej generacji.
Odtwarzany dźwięk jest praktycznie
identyczny jak w źródle.
DTS
Technologia kompresji dźwięku cyfrowego
opracowana przez firmę DTS, Inc., zgodna z
formatem dźwięku przestrzennego 5.1kanałowego. Format ten obejmuje tylny
kanał stereofoniczny oraz osobny kanał
subwoofera. DTS umożliwia wykorzystanie
tych samych 5.1 kanałów wysokiej jakości
cyfrowego dźwięku. Dobra separacja
kanałów została osiągnięta dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
DTS-HD High Resolution Audio
Technologia zaprojektowana jako
rozszerzenie formatu DTS Digital Surround.
Obsługuje maksymalną częstotliwość
próbkowania 96 kHz i 7.1-kanałowy dźwięk
przestrzenny.
Format DTS-HD High Resolution Audio
zapewnia maksymalną prędkość przesyłania
6 Mb/s z kompresją stratną.
DTS-HD Master Audio
Format DTS-HD Master Audio zapewnia
maksymalną prędkość przesyłania 24,5 Mb/s
i stosuje kompresję bezstratną.
Wykorzystywana jest maksymalna
częstotliwość próbkowania 192 kHz i
maksymalnie 7.1 kanałów.
104PL
Format progresywny
(wybieranie kolejnoliniowe)
W przeciwieństwie do formatu z przeplotem
ten format pozwala przetwarzać 50 - 60
klatek na sekundę, rysując wszystkie linie
wybierania obrazu (w przypadku systemu
NTSC jest ich 525). Zapewnia to wyższą
jakość obrazu, a stopklatki, tekst i linie
poziome charakteryzują się większą
ostrością. Ten format jest zgodny z
systemem progresywnym o 525 lub 625
liniach obrazu.
Format z przeplotem
(wybieranie międzyliniowe)
Format z przeplotem jest standardowym
formatem sygnału NTSC umożliwiającym
wyświetlanie obrazu telewizyjnego z
szybkością 30 klatek na sekundę. Każda
klatka obrazu jest skanowana dwukrotnie z
szybkością 60 razy na sekundę, przy czym
linie parzyste i nieparzyste są skanowane na
przemian.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI to interfejs umożliwiający
jednoczesne przesyłanie obrazu i dźwięku
przez jedno złącze cyfrowe, zapewniając
wysoką jakość cyfrowego obrazu i dźwięku.
Specyfikacja standardu HDMI umożliwia
obsługę technologii ochrony praw
autorskich HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection), obejmującą
technologię kodowania cyfrowego sygnału
wideo.
Kontrola rodzicielska
Funkcja płyt BD/DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
zależnie od wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Włączenie tej funkcji może
całkowicie uniemożliwić odtwarzanie lub
spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.
LTH (Low to High)
LTH to system nagrywania obsługujący typ
pigmentu organicznego BD-R.
Menu wyskakujące
Rozszerzona funkcja menu dostępna w
przypadku płyt BD-ROM. Menu
wyskakujące pojawia się na ekranie po
naciśnięciu przycisku POP UP/MENU
podczas odtwarzania i może być używane
bez przerywania odtwarzania.
PhotoTV HD
Technologia „PhotoTV HD” umożliwia
uzyskanie obrazów o wysokiej ilości
szczegółów oraz fotorealistyczny wygląd
tekstur i kolorów. Dzięki podłączeniu
urządzeń zgodnych z funkcją Sony
„PhotoTV HD” za pomocą kabla HDMI
można odkryć całkowicie nowy świat
fotografii w niesamowitej jakości Full HD.
Pozwala to wyświetlić na dużym ekranie na
przykład delikatną fakturę ludzkiej skóry,
kwiatów, piasku i fal morskich ze wspaniałą
jakością fotograficzną.
x.v.Colour to znane określenie dla standardu
xvYCC zaproponowanego przez firmę Sony.
xvYCC to międzynarodowy standard
przestrzeni kolorów obrazu wideo.
Pozwala on przedstawić szerszy zakres
kolorów niż obecnie stosowany standard
emisyjny.
24p True Cinema
Filmy zarejestrowane kamerą filmową
zawierają 24 klatki na sekundę.
Ponieważ tradycyjne telewizory (zarówno
kineskopowe, jak i płaskie) wyświetlają
klatki z interwałem 1/60 lub 1/50 sek., 24
klatki nie pojawiają się w równym tempie.
Po podłączeniu do telewizora z funkcją 24p
odtwarzacz wyświetla każdą klatkę z
interwałem 1/24 sekundy, czyli identycznym
jak w przypadku kamery filmowej. Pozwala
to wiernie odtworzyć oryginalny obraz
kinowy.
Informacje dodatkowe
x.v.Colour
105PL
Indeks
Numeryczne
H
P
24p True Cinema 105
Hasło 79
HDMI
YCbCr/RGB 75
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 104
PhotoTV HD 50, 105
Pilot 7
Płyty BD - Kontrola
Rodziców 77
Płyty do odtwarzania 96
Połączenie Internetowe BD
79
POP UP/MENU 43
Prędkość pokazu slajdów 80
A
A/V SYNC 46
Aktualizacja sieciowa 72
Audio 77
Audio DRC 76
Automatyczne wyświetlenie
81
AVCHD 96, 103
B
BDAV 96
BD-Live 46
BDMV 96
BD-R 103
BD-RE 103
Blokada płyty 41
Blokada rodzicielska 70
Blu-ray Disc 103
BonusView 46
Informacje o systemie 81
K
Kod regionalny Kontroli
Rodziców 78
Kod regionu 97
Kontrola rodzicielska 41, 77,
104
L
Lista kodów języków 102
LTH 104
Ł
C
Łatwa konfiguracja 32, 84
CD 47, 96
M
D
Menu ekranowe 81
Menu płyt BD/DVD 77
Dane BD 46
DIGITAL MEDIA PORT 61
DIMMER 69
Dolby Digital 52, 103
Dolby Digital Plus 104
Dolby TrueHD 104
DTS 52, 104
DTS-HD 104
DVD 39, 96
DVD Kontrola Rodziców 78
DYNAMIC BASS 53
Dźwięk próbny 65
Dźwięk wielościeżkowy 53
N
Efekt dźwiękowy 76
NAME IN 59
Napisy 77
Nastawienia audio 76
Nastawienia dla Internetu 82
Nastawienia głośników 65, 77
Odległość 65
Poziom 65
Nastawienia oglądania płyt
BD/DVD 77
Nastawienia sieciowe 82
Nastawienia wideo 73
Nastawienia zdjęć 80
Nastawienie audio BD 76
NIGHT 54
F
O
FM MODE 55
Format ekranu 73
Format obrazu DVD 73
Format progresywny 104
Format wyjścia wideo 74
Format z przeplotem 104
Odtwarzanie jednym
przyciskiem 41
OPTIONS 50
E
106PL
I
R
RDS 60
Resetowanie 84
Rodzaj TV 73
S
SLEEP 68
SLEEP MENU 68
Sterowanie przez HDMI 41,
62, 80
Subwoofer 14
SYSTEM MENU 37, 46, 54,
68, 69
Szybka powtórka 40
Szybkie przewijanie 40
T
Tłumienie - AUDIO 76
TONE 54
Tryb gotowości 81
Tryb konwersji kinowej 74
Tryb pauzy 75
Tryb rozświetlenia 70
U
Ujęcie 42
Update 72
Urządzenie sterujące 11
Ustawienia HDMI 80
W
Warstwa odtw. płyty
hybrydowej 79
Wprowadzanie nazw
zaprogramowanych stacji
radiowych 57
Wygaszacz ekranu 81
Wyświetlacz na przednim
panelu 13
Wznawianie odtwarzania 42
X
x.v.Colour 75, 105
107PL
Download PDF

advertising