Sony | DAV-TZ140 | Sony DAV-TZ140 Zestaw kina domowego z DVD Instrukcja obsługi

4-299-353-43(2)
DVD Home Theatre
System
Instrukcja obsługi
©2012 Sony Corporation Printed in China
OSTRZEŻENIE
Dla modeli europejskich
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń,
które zostały wprowadzone do sprzedaży w
krajach stosujących dyrektywy Unii
Europejskiej.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i
potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami zasadniczymi, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Europe Limited, The
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey,
KT13 0XW, United Kingdom. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
LICENCJI NA ZESTAW PATENTÓW
TECHNOLOGII MPEG-4 VISUAL DO
UŻYTKU OSOBISTEGO I
NIEKOMERCYJNEGO W CELU
DEKODOWANIA OBRAZU WIDEO
ZGODNEGO ZE STANDARDEM MPEG-4
VISUAL („WIDEO MPEG-4”)
ZAKODOWANEGO PRZEZ
UŻYTKOWNIKA W CELACH
OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH I/
LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY
TREŚCI WIDEO LICENCJONOWANEGO
PRZEZ ORGANIZACJĘ MPEG LA W CELU
DOSTARCZANIA TREŚCI WIDEO W
FORMACIE MPEG-4.
NIE JEST PRZYZNAWANA LICENCJA
DOTYCZĄCA INNEGO
WYKORZYSTANIA I NIE POWINNA BYĆ
DOROZUMIANA.
DODATKOWE INFORMACJE, W TYM
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA DO
CELÓW PROMOCYJNYCH,
WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH
ORAZ LICENCJONOWANIA MOŻNA
UZYSKAĆ W ORGANIZACJI MPEG LA,
LLC. ZOBACZ http://www.mpegla.com/
Znaki towarowe
„PlayStation” i „PS3” to zarejestrowane znaki
towarowe firmy Sony Computer
Entertainment Inc.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 oraz patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
Wszelkie inne znaki towarowe są znakami
towarowymi należącymi do ich właścicieli.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Niniejszy produkt zawiera technologię objętą
pewnymi prawami własności intelektualnej
firmy Microsoft. Stosowanie oraz dystrybucja
tej technologii poza niniejszym produktem
bez uzyskania odpowiednich licencji od firmy
Microsoft są zabronione.
Informacje o tej instrukcji
obsługi
Termin „DVD” może być stosowany ogólnie
w odniesieniu do płyt DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R oraz DVD-RW/DVD-R.
Zestaw automatycznie przechodzi do
trybu czuwania.
Gdy zestaw znajduje się w trybie
wstrzymania, zatrzymania, otwarcia lub braku
dysku, automatycznie przechodzi do trybu
czuwania po upływie 30 minut.
INFORMACJE O TECHNOLOGII MPEG-4
VISUAL: TEN PRODUKT JEST
LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go dostarczyć
do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomaga
chronić środowisko naturalne. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Akcesoria, do których ma to zastosowanie:
pilot.
2
DVD
CD
Uwagi dotyczące dwuwarstwowych płyt
DVD
Podczas zmiany warstwy odtwarzanie obrazu
i dźwięku może zostać na chwilę przerwane.
Odtwarzanie nieprawidłowo zamkniętej płyty
CD lub DVD jest niemożliwe. Bardziej
szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi dostarczonej z nagrywarką.
Kod regionu (tylko płyty DVD VIDEO)
Na tylnej części obudowy urządzenia
wydrukowano kod regionu. Zestaw
umożliwia odtwarzanie wyłącznie płyt DVD
VIDEO opatrzonych tym samym kodem
regionu lub symbolem ALL .
Płyty, których nie można odtwarzać
Płyty Blu-ray
Płyty HD DVD
Płyty DVD-RAM
Płyty DVD Audio
Płyty PHOTO CD
Płyty Super Audio CD
Ścieżki danych na płytach CD-Extra
Strony z materiałami audio na płytach
DualDisc
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW w
trybie VR (zapis wideo)
Płyty DVD-R/RW zgodne z systemem
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) zawierające treści oznaczone jako
„do jednokrotnego kopiowania”.
Uwagi dotyczące płyty CD nagranych w
formacie wielosesyjnym
Przy płytach wielosesyjnych możliwe jest
otworzenie wyłącznie pierwszej sesji.
Odtwarzane typy plików
Zestaw może rozpoznać następującą liczbę
plików i folderów na płytach DATA DVD,
DATA CD i urządzeniach USB:
 do 300 folderów,
 do 648 plików.
W następujących przypadkach czas odczytu
plików może być dłuższy:
 Dostępnych jest wiele folderów lub
plików.
 Używane urządzenie USB ma bardzo
dużą pojemność.
 Pamięć używanego urządzenia USB jest
pofragmentowana.
Wideo
Format pliku
Rozszerzenia
Wideo MPEG41)
„.mp4”, „.m4v”
Wideo Xvid2)
„.avi”
Muzyka
Format pliku
Rozszerzenia
MP3 (MPEG1 Audio „.mp3”
Layer 3)3)
WMA4)
„.wma”
AAC5)
„.m4a”
Format pliku
Rozszerzenia
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”, „.jpe”
Wybierz metodę połączenia sygnałów audio i wideo w zależności od gniazd dostępnych w telewizorze lub przystawce telewizyjnej.
Podczas podłączania do samego telewizora
Telewizor ma gniazda AUDIO OUT*4:
Telewizor ma gniazda AUDIO OUT:
Audio
Przewód głośnikowy
Obszar styku (+)
Wideo
*1Wchodzi w skład zestawu tylko w
niektórych obszarach. Jest to podstawowy
sposób podłączenia przy użyciu przewodu
wideo (żółtego).
*2Wchodzi w skład zestawu tylko w
niektórych obszarach. Jakość obrazu
zostanie jest wyższa w porównaniu z
przewodem wideo.
3
* Sprzedawane oddzielnie. Gdy słuchasz
dźwięku z telewizora przez ten system,
podłącz przewód audio (czerwony i biały).
*4Jeśli telewizor nie ma gniazd AUDIO OUT,
przesyłanie dźwięku przez system nie
będzie możliwe.
Telewizor nie ma gniazd AUDIO OUT:
Wideo
Dekoder /
konsola
PS3™
Audio
Wideo
Audio
Dekoder /
konsola
PS3™
Wideo
8
Audio
E
DANC
IMPE
FR
T
RIGH
ONT FT
LE
Podłączanie przewodu wideo i przewodu audio
Ω
USE 8
OUND
SURR LEFT
T
RIGH
FER
ER
CENT SUBWOO
Wybierz *1 lub *2 do podłączenia wideo na podstawie gniazd telewizora.
Audio 
Wideo 
NNA
ANTE
HDMI IN
VIDEO IN
VIDEO IN
AUDIO OUT
L
Podłącz przewód głośnikowi z kolorową
osłonką do złącza +.
R
HDMI IN
AUDIO OUT
L
R
VIDEO IN
HDMI IN
Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju
wkrętów lub materiału, z którego wykonana
jest ściana, skontaktuj się ze sprzedawcą
wkrętów lub instalatorem.
Używaj wkrętów odpowiednich do
materiału i wytrzymałości ściany. Ponieważ
ściana gipsowa jest wyjątkowo delikatna,
najpierw przytwierdź wkrętów do deski.
Głośniki należy instalować na płaskich,
pionowych i zbrojonych ścianach.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwą instalacją, niewystarczającą
wytrzymałością ścian lub nieprawidłowym
wkręceniem wkrętów, klęskami
żywiołowymi itp.
Znajdź miejsce i ustawienie zapewniające
dobry odbiór sygnału i przygotuj antenę.
Ustaw antenę tak, aby znajdowała się daleko
od przewodu zasilania, innych kabli oraz
obiektów metalowych, takich jak okna.
FRONT R
*1
*2
*3
*1
*2
*3
*1
*2
Przygotuj wkrętów (nie wchodzą w
skład zestawu) odpowiadające
średnicą otworowi z tyłu każdego
głośnika. Zob. ilustracja poniżej.
30 mm
Uwaga
FRONT L
Od 7 do 9 mm
4 mm
R
SUBWOOFER
CENTER
Przytwierdź wkręty do ściany, a
następnie powieś głośnik.
Głębokość mocowania wkrętu
Ostrzeżenie
AUDIO OUT
L
2
Montaż głośników na
ścianie
1
FM
Uwaga
RS
KE
SPEA
Kabel HDMI o wysokiej
szybkości** (1)
Przygotowywanie pilota
Podłączanie anteny UKF (FM)
Fioletowy
Przewód wideo** (1)
Włóż dwie baterie R6 (AA), ustawiając je tak, aby oznaczenia  i  na bateriach pasowały do
oznaczeń w komorze.
Izolacja
Zielony
Baterie R6 (AA)* (2)
* Dotyczy tylko modeli amerykańskich.
**Kabel HDMI o wysokiej szybkości i przewód wideo są dołączane tylko w niektórych
obszarach.
Podczas podłączania telewizora i dekodera / konsoli PlayStation®3
Tylny panel jednostki głównej
Szary
Biały
Czerwony
Antena UKF (FM) (1)
7
Ostrzeżenie
Kolorowa osłonka
FRONT LEFT: biały
FRONT RIGHT: czerwony
CENTER: zielony
SURROUND LEFT: niebieski
SURROUND RIGHT: szary
SUBWOOFER: fioletowy
Subwoofer (1)
Pilot zdalnego
sterowania (1)
Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane w
zależności od formatu, kodowania lub
warunków nagrywania.
Niektóre urządzenia USB mogą nie
współpracować z tym zestawem.
Zestaw obsługuje formaty ISO 9660 Level 1/
Level 2 oraz Joliet płyt DATA CD.
Zestaw obsługuje format UDF (Universal
Disk Format) płyt DATA DVD.
Zestaw obsługuje formaty FAT12, FAT16
oraz FAT32 urządzenia USB.
Podłączanie telewizora
Niebieski
Sprawdzanie dostarczonych elementów
Jednostka główna (1)
Głośniki (5)
Instrukcja obsługi
(niniejsza instrukcja)
1) Brak zgodności z AVC.
2) Niedostępne w modelach sprzedawanych
w Stanach Zjednoczonych.
3) Brak zgodności z formatem MP3PRO.
4) Brak zgodności z formatami WMA DRM,
WMA Lossless (bezstratny) oraz WMA
PRO.
5) Formaty AAC DRM i AAC Lossless nie są
obsługiwane.
Podłączanie głośników
Obszar styku (–)
Zawartość opakowania
Zdjęcia
6
Wideo
4
Uwaga
Uwagi dotyczące płyt
Ten produkt jest przeznaczony do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
Compact Disc (CD). Płyty typu DualDisc i
niektóre płyty z muzyką zabezpieczoną przy
użyciu technologii ochrony praw autorskich
nie są zgodne z standardem Compact Disc
(CD). Z tego powodu odtwarzanie ich za
pomocą tego produktu może być niemożliwe.
Kolorowa
osłonka
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
3
Uwagi dotyczące odtwarzania płyt DVD
Niektóre operacje związane z odtwarzaniem
płyt DVD mogą być celowo ograniczone
przez producentów oprogramowania.
Ponieważ zestaw odtwarza płyty DVD
zgodnie z zawartością płyty określoną przez
producentów odtwarzanego materiału, w
przypadku niektórych płyt pewne funkcje
odtwarzania mogą być niedostępne.
DVD-VIDEO
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (płyty CD z muzyką)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
VIDEO CD
Super VCD
5
Nie należy używać głośników innych niż dołączone do systemu.
Włóż przewody głośnikowe tak, aby dopasować kolor złącz SPEAKERS na urządzeniu.
Ten symbol umieszczony na
baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że nie
może być ona traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii
może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole chemiczne
rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako
dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane
jest stałe podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się
w zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt
do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
Urządzenie zostało przetestowane pod kątem
zgodności z ograniczeniami dyrektywy EMC
przy kablu krótszym niż 3 metry. Dotyczy
tylko modeli europejskich.
Płyty do odtwarzania
Zestaw wyposażono w dekoder dźwięku
przestrzennego Dolby* Digital i Dolby Pro
Logic z macierzą adaptacyjną.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego
D są znakami handlowymi firmy Dolby
Laboratories.
Ten zestaw zawiera technologię HDMI™
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, logo HDMI oraz nazwa
High-Definition Multimedia Interface są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing
LLC w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
Pozbywanie się zużytego
sprzętu (stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
OSTRZEŻENIE
Korzystanie z przyrządów optycznych z tym
produktem zwiększa ryzyko uszkodzenia
wzroku.
PL
DAV-TZ140
Niniejsze
urządzenie
zostało
sklasyfikowane
jako urządzenie
laserowe klasy 1
(CLASS 1
LASER). To
oznaczenie znajduje się z tyłu obudowy.
Aby ograniczyć ryzyko wybuchu pożaru, nie
należy dopuszczać do zachlapania urządzenia
ani stawiać na nim przedmiotów
wypełnionych wodą, na przykład wazonów.
Aby ograniczyć ryzyko wybuchu pożaru nie
należy przykrywać otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp.
Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł
otwartego ognia, np. świeczek.
Ponieważ urządzenie odłącza się od źródła
zasilania, wyciągając wtyczkę z gniazda,
należy je podłączyć do łatwo dostępnego
gniazda zasilania. W przypadku zauważenia
nieprawidłowości w działaniu urządzenia
należy natychmiast odłączyć wtyczkę od
gniazda zasilania.
Ponieważ wtyczka używana jest do odłączania
niniejszego urządzenia od gniazda zasilania,
niniejsze urządzenie należy umieścić w
miejscu, w którym będzie można ją łatwo
odłączyć.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach
o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki na
książki lub zabudowane szafki.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi
bateriami nie należy narażać na działanie zbyt
wysokich temperatur, na przykład
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
ognia itp.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki przewód zasilania nie
zostanie odłączony od gniazda zasilania,
nawet jeśli zostało wyłączone przyciskiem
zasilania.
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy
prawidłowo przymocować do podłogi/ściany
zgodnie z instrukcjami montażu.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Dla klientów w Europie, Rosji i
Australii
*3
Jednostka główna
Otwór z tyłu głośnika
5 mm
10 mm
SUR R
SUR L
9
11
Przedni panel
Podłącz przewód zasilania.
Włącz zasilanie jednostki głównej i
telewizora.
Pilot



/
/
3
4
5
6

Za pomocą przycisku FUNCTION lub
DVD/CD przełącz funkcję na DVD/CD.
Po włożeniu płyty z funkcją
automatycznego odtwarzania,
odtwarzanie zostanie rozpoczęte
automatycznie. Naciśnij dwukrotnie
przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.
Włączanie urządzenia lub wprowadzanie
go w tryb czuwania.
Przyciski obsługi odtwarzania
 (otwieranie/zamykanie)
Otwieranie i zamykanie szuflady na płyty.
 (odtwarzanie)
Rozpoczynanie lub wznawianie
odtwarzania.
 (zatrzymanie)
Zatrzymanie odtwarzania z
zapamiętaniem punktu zatrzymania
(punktu wznowienia).
Naciśnij przycisk SETUP w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone menu ustawień.
Za pomocą przycisku / wybierz
opcję [Preference Page], a następnie
naciśnij przycisk .
Za pomocą przycisku / wybierz
opcję [TV Type], a następnie naciśnij
przycisk .
8
Za pomocą przycisku / wybierz
opcję [PAL] lub [NTSC] z wyświetlanej
listy, a następnie naciśnij przycisk .
9
Naciśnij przycisk SETUP, aby wyjść z
menu ustawień.


Punkt wznowienia tytułu/utworu to
ostatni punkt, w którym miało miejsce
odtwarzanie.
FUNCTION
Wybór źródła odtwarzania.
VOLUME –/+
Regulacja głośności zestawu.
Port
(USB)
Umożliwia podłączenie urządzeń USB.
Szuflada na płyty
Wyświetlacz na przednim panelu
 (czujnik zdalnego sterowania)
Tylny panel

Złącza SPEAKERS
Gniazdo HDMI OUT
Gniazdo VIDEO OUT
Uwaga
Po zmianie systemu kolorów w sposób
opisany powyżej, wyświetlanie obrazu na
ekranie telewizora może zostać na chwilę
przerwane.

/ (włączenie/stan czuwania)
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze na „Home
Theatre System”.
7
12
Elementy i przyciski sterujące
Konfiguracja systemu
kolorów
1
2
10
13
SHIFT
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby móc
używać przycisków z fioletowymi napisami.
TV INPUT*
Zmiana źródła sygnału telewizyjnego
pomiędzy sygnałem telewizyjnym a innymi
źródłami sygnałów.
   
Gniazda TV/CABLE (AUDIO IN)
Gniazdo FM ANTENNA
14
BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Włączanie odtwarzania jednym
przyciskiem.
TV I/ (włączenie/stan czuwania)*
Włączanie telewizora lub wprowadzanie go
w tryb czuwania.
/ (włączenie/stan czuwania)
Włączanie zestawu lub wprowadzanie go w
tryb czuwania.
Przyciski wyboru funkcji
Wybór źródła odtwarzania.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE
FUNCTION
Wybór funkcji po kolei.
REPEAT
Aktywacja trybu powtarzania/odtwarzania w
kolejności losowej.
SURROUND
Wybór trybu surround wyjścia audio.
EQ
Wybiera tryb korektora.
AUDIO
Wybiera format audio / ścieżkę oraz tryb
radia.
SUBTITLE
Wybór języka napisów dialogowych w
przypadku dostępności większej liczby
napisów.
ANGLE
Wybór ujęcia w przypadku większej liczby
ujęć zarejestrowanych na płycie DVD VIDEO.
Przyciski numeryczne
Wprowadzanie tytułu/numeru rozdziału,
zapisanych stacji radiowych itp.
PROGRAM
Uruchomienie odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności oraz zapisanych
stacji radiowych.
SLEEP
Ustawianie wyłącznika czasowego.
DVD TOP MENU
Otwieranie menu głównego płyty DVD.
DVD MENU
Otwieranie i zamykanie menu płyty DVD.
MUTING
Tymczasowe wyłączenie dźwięku.
///
Przeniesienie wyróżnienia na wyświetlany
element.
(ENTER)
Przejście do wybranego elementu.
VOLUME +/–
Regulacja głośności.
SETUP
Otwieranie i zamykanie menu ustawień.
DISPLAY
Otwieranie i zamykanie menu wyświetlania.
TIME
Zmiana wyświetlania informacji o czasie
podczas odtwarzania.
Przyciski obsługi odtwarzania
/ (poprzedni/następny)
/ (przewijanie w tył/do przodu)
/ (powoli)
Uruchomienie odtwarzania w zwolnionym
tempie wstecz / do przodu, gdy w trybie
pauzy zostanie naciśnięty przycisk /.
 (pauza)
 (odtwarzanie)
 (zatrzymanie)
Przyciski obsługi radia
PRESET +/–
TUNING +/–
15
* Działa tylko z telewizorami Sony. Przy
niektórych telewizorach nie wszystkie
przyciski będą dostępne.
Uwaga
AUDIO IN
Ten przycisk nie działa.
16
Ciąg dalszy 
Odtwarzanie płyty
1
2
3
Odtwarzanie plików z
płyty/urządzenia USB
Naciśnij przycisk DVD/CD.
Można też wybrać tę funkcję, naciskając
kilkukrotnie przycisk FUNCTION.
1
Naciśnij przycisk , aby otworzyć
szufladę na płyty.
Umieść płytę w szufladzie, a
następnie naciśnij przycisk .
2
Naciśnij przycisk DVD/CD lub USB.
 DVD/CD: W przypadku płyty.
 USB: W przypadku urządzenia USB.
Można też wybrać tę funkcję, naciskając
kilkukrotnie przycisk FUNCTION.
Załaduj źródło.
 W przypadku płyty
Umieść płytę w szufladzie, naciskając
przycisk , aby otworzyć lub zamknąć
szufladę na płyty.
 W przypadku urządzenia USB
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB).
Stroną z etykietą w górę.
4
Naciśnij przycisk , aby rozpocząć
odtwarzanie.
5
Naciśnij przycisk VOLUME +/–, aby
dostosować głośność.
Urządzenie USB
3
Za pomocą przycisków / wybierz
folder, a następnie naciśnij przycisk
i wybierz plik.
4
Naciśnij przycisk , aby rozpocząć
odtwarzanie.
5
Naciśnij przycisk VOLUME +/–, aby
dostosować głośność.
Uwaga
Podczas pracy nie odłączaj urządzenia
USB. W celu uniknięcia uszkodzenia
danych lub urządzenia USB, wyłącz zestaw
przed podłączeniem lub odłączeniem
urządzenia USB.
Inne funkcje odtwarzania
Zmienianie kątów ujęcia
1
2
Można zaprogramować 20 stacji FM. Można
dostroić się do dowolnej z tych stacji poprzez
wybranie numeru danej zapisanej stacji.
1
2
3
4
5
Naciśnij przycisk FM.
Naciśnij i przytrzymaj przez
2 sekundy przycisk TUNING +/–, aby
rozpocząć strojenie, do czasu
odnalezienia żądanej stacji radiowej.
Do czasu odnalezienia stacji radiowej o
wystarczającej sile sygnału, na
wyświetlaczu na przednim panelu
zostanie wyświetlany będzie komunikat
„SEARCH +” lub „SEARCH –”.
Naciśnij przycisk FM.
Naciśnij przycisk PRESET +/–, aby
wybrać numer zapisanej stacji.
Można też wybrać numer zapisanej stacji,
naciskając i przytrzymując przycisk
SHIFT, a następnie naciskając przyciski
numeryczne.
Jeśli stacja FM odbierana jest z zakłóceniami,
możesz wybrać odbiór monofoniczny. Efekt
stereofoniczny nie będzie dostępny, ale
odbiór ulegnie poprawie.
Naciśnij przycisk AUDIO.
„STEREO”: Odbiór stereofoniczny.
„MONO”: Odbiór monofoniczny.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT,
a następnie naciśnij przycisk
PROGRAM.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
będzie migać komunikat „P 01”.
1
Wyświetlanie napisów
2
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
SUBTITLE, aby wybrać żądany język
napisów. Ma to zastosowanie tylko do płyt
DVD VIDEO.
3
Zmienianie dźwięku
Naciśnij przycisk
DISPLAY podczas
odtwarzania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu wyświetlania.
Wybierz opcję za pomocą przycisku
/, a następnie naciśnij przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT,
a następnie naciśnij przyciski
numeryczne w celu przejścia do
żądanej opcji.
 Podczas odtwarzania płyty CD
Aby ustawić odpowiedni sygnał audio,
naciśnij w trakcie odtwarzania kilka razy
przycisk AUDIO.
 Podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO
nagraną w wielu formatach audio (PCM,
Dolby Digital lub MPEG) istnieje
możliwość zmiany formatu audio. Jeśli
płyta DVD VIDEO jest nagrana ze
ścieżkami wielojęzycznymi można także
zmienić bieżący język.
 W przypadku płyty VIDEO CD lub CD
można ustawić dźwięk z prawego lub
lewego kanału oraz słuchać go za
pośrednictwem lewego lub prawego
głośnika.
1
2
 Podczas odtwarzania pliku wideo/
muzyki/zdjęć
1
Odtwarzanie płyty VIDEO CD z
funkcją PBC
2
Podczas rozpoczynania odtwarzania płyty
VIDEO CD z funkcją PBC (Playback
Control), zostanie wyświetlone menu
umożliwiające dokonanie wyboru.
Wybierz utwory do odtwarzania w żądanej
kolejności (tylko w przypadku płyt CD).
1
2
3
Naciśnij przycisk
DISPLAY podczas
odtwarzania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu wyboru.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT,
a następnie naciśnij przyciski
numeryczne w celu wybrania
żądanego utworu.
Naciśnij przycisk
DISPLAY podczas
odtwarzania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu wyboru.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT,
a następnie naciśnij przyciski
numeryczne w celu wybrania
żądanego numeru.
Odtwarzanie bez użycia funkcji PBC
W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj
przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przyciski
numeryczne w celu wybrania numeru ścieżki.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT,
a następnie naciśnij przyciski
numeryczne w celu wybrania numeru
zapisanej stacji.
Przydatne funkcje
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT,
a następnie naciśnij przycisk
PROGRAM.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu programu.
Można sterować telewizorem zgodnym z
funkcją Control for HDMI, podłączając go
do zestawy za pomocą kabla HDMI.
Anulowanie funkcji wyłącznika
czasowego
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a
następnie za pomocą przycisku SLEEP
wybierz opcję „OFF” na wyświetlaczu na
przednim panelu.
Dostępne funkcje
Odtwarzanie jednym przyciskiem
Za pomocą jednego naciśnięcia przycisku
ONE-TOUCH PLAY na pilocie można
automatycznie włączyć zestaw i telewizor
oraz zmienić źródło sygnału telewizyjnego
na zestaw. Odtwarzanie dysku zostanie
rozpoczęte automatycznie.
Wyłączanie zestawu
Po wyłączeniu telewizora za pomocą
przycisku / na pilocie telewizora lub TV
/ na pilocie zestawu, zestaw wyłączy się
automatycznie.
Sterowanie opcjami audio zestawu
Za pomocą menu telewizora można
przełączyć wyście audio na głośniki
telewizora lub głośniki zestawu.
Dostępne tryby i ich kolejność zależą od
dysku lub pliku.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT,
a następnie naciśnij przyciski
numeryczne w celu wybrania
żądanego utworu.
Naciśnij przycisk /// w celu
wybrania opcji [Start] i rozpoczęcia
odtwarzania programu.
Odtwarzanie wielokrotne/w
kolejności losowej itp.
Naciskając przycisk REPEAT, wybierz żądany
tryb odtwarzania. Na wyświetlaczu na
przednim panelu zostanie wyświetlony
wybrany tryb.
„REP CHP”: Wielokrotne odtwarzanie
bieżącego rozdziału.
„REP TT”: Wielokrotne odtwarzanie
bieżącego tytułu.
„REP ALL”: Wielokrotne odtwarzanie
wszystkich tytułów.
„REP TRK”: Wielokrotne odtwarzanie
bieżącego utworu.
„REP OFF”: Ustawienie normalnego trybu
odtwarzania.
„SHUFFLE”: Jednokrotne odtwarzanie
zawartości w kolejności losowej, do czasu
odtworzenia całej zawartości.
„SHUF REP”: Wielokrotne odtwarzanie w
kolejności losowej.
„FOLDER”: Odtwarzanie bieżącego
folderu.
Naciśnij przycisk DVD/CD i wysuń
płytę.
2
Naciśnij przycisk SETUP.
Zostanie wyświetlone menu ustawień.
Wyświetlanie informacji o płycie
3
Można sprawdzić czas odtwarzania i
pozostały czas bieżącego tytułu, rozdziału lub
utworu.
4
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a
następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk
TIME.
Po każdorazowym naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku SHIFT, a następnie
naciśnięciu przycisku TIME podczas
odtwarzania płyty, wyświetlana pozycja
zmieni się zależnie od płyty.
5
6
Zestaw można ustawić tak, aby wyłączał się o
określonym czasie, co pozwala zasnąć przy
dźwiękach muzyki.
 [TV Display]
[16:9]: Ustawienie to należy wybrać przy
podłączaniu do urządzenia telewizora
panoramicznego lub telewizora
obsługującego tryb szerokoekranowy.
[4:3 Letter Box]: Wyświetla obraz
panoramiczny z czarnymi pasami u góry i u
dołu.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
jedną z kategorii menu ustawień, a
następnie naciśnij przycisk .
Wybierz pozycję ustawień za pomocą
przycisku /, a następnie naciśnij
przycisk  lub .
Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje
zmianę wyświetlania minut (pozostałego
czasu) o 10 minut.
Na wyświetlacz na przednim panelu pojawia
się odliczanie ostatnich 20 sekund
pozostałych do wyłączenia urządzenia.
[4:3 Pan Scan]: Wyświetla obraz na całej
wysokości ekranu, z przyciętymi bokami.
Naciśnij przycisk SETUP, aby wyjść z
menu.
Wybrana kategoria Kategorie ustawień
 [OSD Lang] (menu ekranowe)
Służy do przełączania języka menu
wyświetlanego na ekranie telewizora.
16:9 16:9
ENG 4:3 Letter Box
On 4:3 Pan Scan
Off
On
On
 [Control for HDMI]
Funkcja ta jest dostępna po podłączeniu
zestawu i telewizora zgodnego z funkcją
Control for HDMI za pomocą kabla HDMI.
[On]: Funkcja ta umożliwia sterowanie
elementami zestawu połączonymi ze sobą za
pomocą kabla HDMI.
[Off]: Wyłączona.
On
Wybrane ustawienie Opcje
 [HDMI Audio]
Ustawienie to jest wymagane jedynie w
przypadku korzystania z gniazda HDMI
OUT do połączenia audio.
22
Kategoria Preference Page
 [Center Speaker]
[On]: Włącza głośnik środkowy.
[Off]: Wyłącza głośnik środkowy.
 [TV Type]
Ustawienie domyślne typu telewizora różni
się w zależności od regionu.
[PAL]: W przypadku telewizora w systemie
PAL.
[NTSC]: W przypadku telewizora w systemie
NTSC.
 [Sur. Speaker]
[On]: Włącza głośniki surround.
[Off]: Wyłącza głośniki surround.
 [Test Tone]
Głośniki będą emitować dźwięk testowy
umożliwiający ustawienie poziomu.
[On]: Głośniki emitują dźwięk testowy.
[Off]: Głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
 [Audio]
Możesz wybrać preferowany język audio dla
płyt DVD z wieloma ścieżkami
dźwiękowymi.
Wskazówka
 [Subtitle]
Aby ustawić siłę głosu we wszystkich
głośnikach, naciśnij przycisk VOLUME +/–
na urządzeniu lub na pilocie.
Za pomocą przycisków /// wybierz
głośnik oraz żądany poziom i odległość.
Służy do przełączania języka napisów
dialogowych zarejestrowanych na płycie
DVD VIDEO.
Ta funkcja umożliwia zresetowanie
wszystkich opcji menu ustawień oraz
ustawień osobistych użytkownika do
fabrycznych ustawień domyślnych, z
wyjątkiem hasła w pozycjach [Password] i
[Parental].
Potwierdź resetowanie do wartości
domyślnych za pomocą przycisku .
 [Password]
Hasło domyślne to „000000”. W celu zmiany
hasła:
1
 [Disc Menu]
Służy do przełączenia żądanego języka menu
płyty.
Kategoria Video Setup Page
 [Parental]
 [HDMI Resolution]
Umożliwia uniemożliwienie odtwarzania płyt
DVD o określonych ocenach
klasyfikacyjnych. Umożliwia to blokowanie
scen lub zastępowanie ich innymi scenami.
Opcja ta służy do wyboru rodzaju sygnału
wideo wyprowadzanego przez gniazdo
HDMI OUT.
[Auto]: Zestaw odtwarza sygnał wideo
optymalny dla podłączonego telewizora.
[480p/576p]: Zestaw odtwarza sygnały wideo
o rozdzielczości 720 × 480p* lub 720 × 576p*.
[720p]: Zestaw odtwarza sygnały wideo o
rozdzielczości 1280 × 720p*.
[1080i]: Zestaw odtwarza sygnały wideo o
rozdzielczości 1920 × 1080i*.
[1080p]: Zestaw odtwarza sygnały wideo o
rozdzielczości 1920 × 1080p*.
* i: z przeplotem, p: progresywny
1
2
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
poziom oceny klasyfikacyjnej od
1 do 8 lub ustawienie [Off], a
następnie naciśnij przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT,
a następnie naciśnij przyciski
numeryczne w celu wprowadzenia
6-cyfrowego hasła.
2
3
4
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT,
a następnie naciśnij przyciski
numeryczne w celu wprowadzenia w
części [Old Password] hasła „000000”
lub ostatnio ustawionego hasła
6-cyfrowego.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT,
a następnie naciśnij przyciski
numeryczne w celu wprowadzenia w
części [New Password] nowego hasła
6-cyfrowego.
Naciśnij przycisk [OK], aby wyjść z
menu.
Nie można odtworzyć płyty DATA CD/
DATA DVD.
Płyta DATA CD nie została nagrana w
standardzie ISO 9660 Level 1/Level 2 lub
Joliet.
Płyta DATA DVD nie została nagrana w
standardzie UDF (Universal Disk
Format).
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się słowo „PROTECT”.
Podłącz wszystkie kanały do
odpowiednich złącz SPEAKERS.
Naciśnij przycisk /, aby wyłączyć
system. Gdy zniknie komunikat
„STANDBY”, sprawdź następujące
elementy:
 Czy przewody głośnikowe + i – nie są
zwarte?
 Czy nic nie blokuje otworów
wentylacyjnych urządzenia?
Po sprawdzeniu powyższych pozycji i
rozwiązaniu problemów, wyłącz system.
Jeśli mimo sprawdzenia powyższych
elementów nie jest możliwe znalezienie
przyczyny problemu, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Plik obrazu JPEG nie może być
odtwarzany.
Jego rozmiar przekracza 2 048 pikseli
(szerokość) × 1 536 pikseli (wysokość) w
trybie standardowym lub 2 000 000
pikseli w trybie progresywnym, który jest
używany głównie w witrynach
internetowych.
Nie można odtworzyć pliku wideo.
Plik wideo ma rozdzielczość większą niż
720 (szerokość) × 576 (wysokość) pikseli.
Nazwa folderu lub pliku nie jest
wyświetlana prawidłowo.
Zestaw umożliwia wyświetlanie
wyłącznie cyfr i liter alfabetu. Inne znaki
są wyświetlane jako [_].
Nie można wysunąć płyty, a na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetlany jest komunikat „LOCKED”.
Skontaktuj się z przedstawicielem lub
najbliższym autoryzowanym punktem
serwisowym firmy Sony.
Sekcja wzmacniacza
MOC WYJŚCIOWA (wartość mierzona):
Przedni lewy + Przedni prawy
30 W + 30 W (przy
8 omach, 1 kHz, 1%
całkowitych
zniekształceń
harmonicznych)
WYJŚCIE ZASILANIA (referencyjne):
przedni lewy / przedni
prawy / środek /
surround lewy /
surround prawy: 50 W
(na kanał przy
8 omach, 1 kHz)
Subwoofer: 50 W (przy
8 omach, 100 Hz)
Zestaw nie działa prawidłowo.
Odłącz przewód zasilania od gniazda
ściennego, a następnie podłącz go
ponownie po kilku minutach.
Funkcja Control for HDMI nie działa.
Ustaw ustawienie [Control for HDMI] w
opcji [General Setup Page] na [On].
Upewnij się, że podłączone urządzenie
obsługuje funkcję Control for HDMI.
Sprawdź, czy w podłączonym urządzeniu
włączona została funkcja Control for
HDMI. Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi dostarczoną z urządzeniem.
Urządzenie USB
Wejścia
TV/CABLE:
Na wyświetlaczu na przednim panelu
zostanie wyświetlony komunikat
„OVERLOAD”.
Odłącz urządzenie USB od portu
(USB). Sprawdź, czy nie występuje
problem z urządzeniem USB.
29
Gniazdo pinowe
System CD/DVD
Właściwości diody laserowej
Emisja: ciągła
Moc wyjściowa lasera*:
poniżej 44,6 μW
* Jest to wartość pomiaru w odległości
200 mm od powierzchni obiektywu na
bloku głowicy lasera z 7 mm aperturą.
Nie można odtwarzać urządzenia USB
(plik audio/plik obrazu JPEG).
Nie można odtwarzać plików
zaszyfrowanych lub chronionych hasłem.
Na urządzeniu USB nie ma żadnego
pliku, który można odtworzyć.
Sekcja USB
Port (USB):
Prąd maksymalny:
Sekcja tunera
System
500 mA
Cyfrowy syntezator
kwarcowy PLL
Zakres strojenia
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej i
Brazylii:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(co 100 kHz)
Pozostałe modele: 87,5 MHz - 108,0 MHz
(co 50 kHz)
Antena
Antena FM
30
Obchodzenie się z płytami
Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać powierzchni
płyty.
Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, a także nie należy
pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu, gdzie może dojść do znacznego
wzrostu temperatury.
Płyty czyszczące i środki do czyszczenia
płyt lub soczewek
Nie należy używać płyt czyszczących lub
środków do czyszczenia płyt bądź soczewek
(w tym środków w płynie lub sprayu). Mogą
one spowodować awarię sprzętu.
Czyszczenie płyt
Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ścierki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
Nie należy używać środków, takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie dostępne
środki czyszczące oraz środki antystatyczne
w aerozolu przeznaczone do płyt
winylowych.
Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko
standardowych płyt okrągłych. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym
kształcie (np. w kształcie karty, serca lub
gwiazdy) może spowodować usterkę
urządzenia.
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z
dołączonymi akcesoriami, takimi jak etykiety
lub pierścienie.
Kolory na ekranie telewizora
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia
wyświetlanie na ekranie telewizora
nieruchomego obrazu wideo lub menu
ekranowego przez nieograniczony czas.
Jeśli obraz taki będzie wyświetlany na
ekranie przez dłuższy czas, istnieje ryzyko
trwałego uszkodzenia ekranu telewizora.
Szczególnie podatne na tego typu awarie
są telewizory projekcyjne.
Przenoszenie zestawu
Przed przeniesieniem zestawu należy
sprawdzić, czy wyjęta została płyta i odłączyć
przewód zasilania z gniazda ściennego.
Emisja ciepła
Ponieważ jednostka główna jest płaska, w jej
górnej części może być odczuwalne ciepło.
Jest to objaw normalny. W przypadku
jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży firmy Sony.
Sekcja wideo
Wyjścia
Przednie
Waga (ok.)
83 mm × 119 mm ×
100 mm (s/w/g)
włącznie z wystającymi
elementami
0,35 kg
Środkowy
SS-CT121
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
83 mm × 119 mm ×
100 mm (s/w/g)
włącznie z wystającymi
elementami
0,43 kg
Surround
SS-TS121
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
 [Level]
Można dostosować poziom dźwięku
wszystkich głośników oraz subwoofera.
[L]: Dostosowuje poziom dźwięku lewego
głośnika. Parametr można dostosować w
zakresie od -6,0 dB do +0,0 dB.
[C]: Dostosowuje poziom dźwięku głośnika
środkowego. Parametr można dostosować w
zakresie od -6,0 dB do +6,0 dB.
[R]: Dostosowuje poziom dźwięku prawego
głośnika. Parametr można dostosować w
zakresie od -6,0 dB do +0,0 dB.
[SR]: Dostosowuje poziom dźwięku prawego
głośnika surround. Parametr można
dostosować w zakresie od -6,0 dB do +6,0 dB.
[SL]: Dostosowuje poziom dźwięku lewego
głośnika surround. Parametr można
dostosować w zakresie od -6,0 dB do +6,0 dB.
[SW]: Dostosowuje poziom dźwięku
subwoofera. Parametr można dostosować w
zakresie od -6,0 dB do +6,0 dB.
 [Screen Saver]
[On]: Wygaszacz ekranu uruchamia się, jeśli
zestaw nie będzie używany przez około
15 minut.
[Off]: Wyłączony.
Zestaw zapamiętuje miejsca ostatniego
zatrzymania płyty i po jej ponownym
włożeniu wznawia odtwarzanie od tego
miejsca.
[On]: Zestaw zapisuje w pamięci punkty
wznawiania odtwarzania.
[Off]: Zestaw nie zapisuje w pamięci
punktów wznawiania odtwarzania.
Odtwarzanie jest wznawiane od określonego
miejsca tylko w przypadku bieżącej płyty
umieszczonej w urządzeniu.
 [Distance]
W przypadku przesunięcia głośników należy
ustawić parametry odległości głośników od
miejsca odsłuchu.
[L/R]: Dostosowuje odległość lewego/
prawego głośnika. Parametr można
dostosować w zakresie od 1,0 m do 7,0 m.
[C]: Dostosowuje odległość głośnika
środkowego. Parametr można dostosować w
zakresie odległości o 1,6 m mniejszej niż
ustawienie kanału L/R do ustawienia kanału
L/R.
[SL/SR]: Dostosowuje odległość lewego/
prawego głośnika surround. Parametr można
dostosować w zakresie odległości o 5,0 m
mniejszej niż ustawienie kanału L/R do
ustawienia kanału L/R.
Uwaga
W przypadku zapełnienia pamięci
wznawiania odtwarzania zostaną
skasowane informacje o punkcie
zatrzymania najstarszej płyty.
 [Auto Standby]
[On]: Urządzenie automatycznie przechodzi
w tryb czuwania po upływie 30 minut w
trybie zatrzymania, wstrzymania, braku płyty
lub wysunięcia płyty.
[Off]: Urządzenie nie przechodzi
automatycznie w tryb czuwania.
Rozwiązywanie problemów
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD lub
CD dźwięk jest pozbawiony efektu
stereofonicznego.
Ustaw ustawienie audio na [Stereo],
naciskając przycisk AUDIO.
Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią
opisane poniżej problemy, przed
przekazaniem urządzenia do serwisu należy
skorzystać z poniższych informacji
dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie
można usunąć problemu, należy
skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Części wymienione przez pracowników
serwisu w trakcie naprawy mogą zostać
zatrzymane.
Obraz
Brak obrazu.
Przewody wideo są podłączone
niewłaściwie.
Zestaw nie jest podłączony do właściwego
gniazda wejściowego w telewizorze.
Nie wybrano zestawu za pomocą wejścia
wideo w telewizorze.
Sprawdź metodę wyjściową zestawu.
Zasilanie
Brak zasilania.
Sprawdź, czy przewód zasilania jest
właściwie podłączony.
Mimo iż wybrano proporcje obrazu w
ustawieniu [TV Display] w opcji [General
Setup Page], obraz nie wypełnia ekranu
telewizora.
Proporcje obrazu są zapisane na stałe na
płycie.
Dźwięk
Dźwięk nie jest emitowany z głośników
surround.
Aby dźwięk był emitowany ze wszystkich
głośników, naciśnij kilka razy przycisk
SURROUND i wybierz opcję „MULTI”
(A.F.D. MULTI).
Przy niektórych nośnikach dźwięk nie
będzie emitowany z głośników surround.
Na ekranie telewizora występują
zniekształcenia kolorów.
Głośniki zestawu zawierają części
magnetyczne, przez co mogą występować
zniekształcenia magnetyczne. Jeśli na
ekranie telewizora występują
zniekształcenia kolorów, sprawdź
poniższe elementy.
Ustaw głośniki przynajmniej 0,3 metra od
telewizora.
Jeśli zniekształcenia kolorów będą się
utrzymywać, wyłącz telewizor i włącz go
ponownie po 15-30 minutach.
Odsuń głośniki na większą odległość od
telewizora.
Nie jest możliwa zmiana elementów na
stronie [Speaker Setup Page].
Naciśnij przycisk DVD/CD i wysuń płytę.
Brak dźwięku. Słychać głośny przydźwięk
lub szum.
Odłącz przewody głośnikowe od złącz
SPEAKERS, wyprostuj obszar styku
każdego przewodu głośnikowego i
podłącz ponownie przewód głośnikowy
do złącz SPEAKERS.
Wyczyść płytę.
28
Modele sprzedawane w Ameryce Łacińskiej: 110 V - 240 V (prąd
zmienny), 50/60 Hz
Pozostałe modele: 220 V - 240 V (prąd
zmienny), 50/60 Hz
Pobór mocy
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej i
Meksyku:
29 W (po włączeniu)
0,4 W (tryb
czuwania)*
Pozostałe modele: 34 W (po włączeniu)
0,5 W (tryb
czuwania)*
* O ile zestaw jest skonfigurowany
następująco:
O
pcja [Control for HDMI] ma
ustawienie [Off].
Wymiary (ok.)
340 mm × 56 mm ×
325 mm (s/w/g)
włącznie z wystającymi
elementami
Waga (ok.)
2,1 kg
VIDEO: Gniazdo
pinowe
HDMI OUT: HDMI
19-pinowe
Głośniki
SS-TS121
Wymiary (ok.)
Kategoria Speaker Setup Page
24
27
Dane techniczne
Wybrano funkcję odtwarzania w
kolejności losowej. W trybie zatrzymania
naciśnij przycisk , a następnie uruchom
odtwarzanie.
Płyta nie jest odtwarzana od początku.
Wybrano funkcję wznawiania
odtwarzania.W trybie zatrzymania
naciśnij przycisk , a następnie uruchom
odtwarzanie.
Wybrano funkcję odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności. W trybie
zatrzymania naciśnij przycisk , a
następnie uruchom odtwarzanie.
Nie można dostroić stacji radiowych.
Sprawdź, czy antena jest podłączona
prawidłowo. Skoryguj położenie anteny, a
w razie potrzeby podłącz antenę
zewnętrzną.
Czyszczenie
Obudowę, panel i przyciski sterujące można
czyścić miękką ściereczką zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie
należy używać szorstkich ścierek, proszku
czyszczącego ani środków, takich jak
alkohol lub benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących zestawu należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
26
Nie można odtworzyć płyty.
Kod regionu zapisany na płycie DVD nie
jest odpowiedni dla danego zestawu.
W urządzeniu skropliła się para wodna,
co może powodować uszkodzenie
soczewek. Wyjmij płytę i pozostaw
urządzenie włączone przez mniej więcej
pół godziny.
Eksploatacja
Eksploatacja
Jeśli zestaw został przeniesiony
bezpośrednio z zimnego do ciepłego
otoczenia lub ustawiony w bardzo
wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
we wnętrzu urządzenia może skraplać się
para. Zestaw nie będzie wówczas działał
prawidłowo. W takim wypadku należy
wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić
zestaw w stanie włączonym przez około pół
godziny, aż wilgoć wyparuje.
Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć
przewód zasilania i przed dalszym
użytkowaniem urządzenia zlecić jego
sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT,
a następnie naciśnij przyciski
numeryczne w celu ponownego
wprowadzenia w części [Confirm
PWD] nowego hasła 6-cyfrowego dla
potwierdzenia.
25
Ustawienie [TV Type] nie odpowiada
telewizorowi.
Ustawienie [TV Type] można zresetować
za pomocą następującej procedury:
1. Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę.
2. Naciśnij przycisk
DISPLAY.
3. Naciśnij przycisk .
Ustawienie [TV Type] zostanie
zresetowane.
Umiejscowienie urządzenia
Podczas długotrwałej pracy urządzenia
przy wysokim poziomie głośności jego
obudowa nagrzewa się. Nie oznacza to
nieprawidłowego działania. Należy jednak
unikać dotykania obudowy. Nie wolno
umieszczać zestawu w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, uniemożliwiającej
prawidłową wentylację, ponieważ może to
spowodować przegrzanie.
Nie należy umieszczać zestawu w pobliżu
źródeł ciepła, takich jak kaloryfery czy
kanały wentylacyjne, lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
światła słonecznego, nadmierny kurz,
wstrząsy mechaniczne czy uderzenia.
Zestawu nie należy ustawiać w pozycji
pochyłej. Zostało ono zaprojektowane do
pracy wyłącznie w pozycji poziomej.
Na obudowie zestawu nie należy
umieszczać ciężkich przedmiotów.
Kategoria Password Setup Page
[Off]: Wyłącza wyjście audio HDMI. Dźwięk
wciąż można odtwarzać przez głośniki
zestawu.
[All]: Format wyjścia audio HDMI będzie
taki sam, jak odtwarzanego strumienia audio.
Jeśli odtwarzany format audio nie jest
obsługiwany, wyjście audio zostanie
automatycznie zmienione na PCM.
[PCM]: Wyjście audio HDMI zostanie
zmienione na format liniowy PCM
(2-kanałowy).
23
Środki ostrożności
 [Default]
W zależności od wybranego strumienia
odtwarzania, ustawienia dźwięku surround
mogą nie być stosowane.
 [Last Memory]
Wybierz opcję, która ma zostać
zmieniona, a następnie naciśnij
przycisk w celu potwierdzenia i
powrotu to poprzednio wybranej
pozycji.
TV Display
OSD Lang
Control for HDMI
HDMI Audio
Screen Saver
Last Memory
Auto Standby
Uwaga
Aby wyświetlić bieżący tryb, naciśnij przycisk
EQ. Gdy jest wyświetlany bieżący tryb,
naciśnij kilka razy przycisk EQ tak, aby na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawił się
wybrany tryb.
„AUTO”: Automatycznie wybiera tryb
filmu lub utworu muzycznego stosownie
do typu płyty.
„MOVIE”: Silne dźwięki niskotonowe i
wyraźne efekty dźwiękowe; zalecane do
filmów.
„MUSIC”: Zrównoważone dźwięki
niskotonowe i wysokotonowe; zalecane do
odtwarzania muzyki.
„TV”: Uwypuklenie ścieżki dialogowej;
zalecane do oglądania filmów fabularnych.
„GAME”: Wzbogacone dźwięki
niskotonowe i wysokotonowe; zalecane do
gier zręcznościowych itd.
20
Kategoria General Setup Page
-- General Setup Page --
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a
następnie naciśnij przycisk SLEEP.
21
Wybieranie ustawienia
korektora
Aby wyświetlić bieżący tryb, naciśnij przycisk
SURROUND. Gdy jest wyświetlany bieżący
tryb, naciśnij kilka razy przycisk
SURROUND tak, aby wybrać żądany tryb.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
zostanie wyświetlony wybrany tryb.
„MULTI” (A.F.D. MULTI): Gdy źródło jest
2-kanałowe, dźwięk odtwarzany jest ze
wszystkich głośników.
„STANDARD” (A.F.D. STANDARD):
Zestaw rozpoznaje format dźwięku ze
źródła i odtwarza taki dźwięk, jaki został
nagrany/zakodowany.
Można regulować różne elementy, takie jak
obraz i dźwięk.
Wyświetlane elementy różnią się w zależności
od kraju.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
1
„DOLBY PL” (PRO LOGIC): Dekodowanie
dźwięku w standardzie Dolby Pro Logic.
„2CH ST” (2CH STEREO): Wszystkie
formaty są zamieniane na format
2-kanałowy.
Wybieranie ustawienia
surround
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
Wyłącznik czasowy
Naciśnij przycisk , aby zapisać
częstotliwość stacji.
Uwaga
Wybieranie efektów
dźwiękowych
19
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
przyciski SHIFT i SLEEP. Na wyświetlaczu na
przednim panelu pojawi się czas pozostały do
wyłączenia urządzenia.
Informacje na temat funkcji
Control for HDMI („BRAVIA”
Sync)
„RANDOM”: Odtwarzanie wszystkich
plików w kolejności losowej.
„SINGLE”: Odtwarzanie bieżącego pliku.
„REP ONE”: Wielokrotne odtwarzanie
bieżącego pliku.
„REP FLD”: Wielokrotne odtwarzanie
bieżącego folderu.
Odtwarzanie w
zaprogramowanej kolejności
18
Wybieranie zapisanej stacji
radiowej
Zapisywanie stacji radiowych
 Podczas odtwarzania płyty DVD/VCD
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
ANGLE, aby wybrać żądany kąt. Ma to
zastosowanie tylko do płyt DVD VIDEO.
17
Korzystanie z tunera
Wyszukiwanie tytułu/rozdziału/
utworu/sceny itp.
Projekt i dane techniczne mogą zostać
zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
83 mm × 119 mm ×
100 mm (s/w/g)
włącznie z wystającymi
elementami
0,39 kg
Subwoofer
SS-WS121
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
160 mm × 315 mm ×
295 mm (s/w/g)
włącznie z wystającymi
elementami
3,0 kg
Ogólne
Wymagania odnośnie zasilania
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej i
Meksyku:
120 V (prąd zmienny),
60 Hz
31
32
Download PDF

advertising