Sony | DAV-DZ280 | Sony DAV-DZ280 Instrukcja obsługi

4-122-220-81(1)
DVD Home Theatre
System
Instrukcja obsługi
DAV-DZ280
©2009 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Uwaga! Korzystanie z przyrządów
optycznych z tym produktem zwiększa
ryzyko uszkodzenia wzroku.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półki na
książki lub zabudowane szafki.
Aby ograniczyć ryzyko wybuchu pożaru nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, obrusami, zasłonami itp. Na urządzeniu
nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, np.
świeczek.
Aby ograniczyć ryzyko wybuchu pożaru, nie
należy dopuszczać do zachlapania urządzenia ani
stawiać na nim przedmiotów wypełnionych wodą,
na przykład wazonów.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi
bateriami nie należy narażać na działanie zbyt
wysokich temperatur, na przykład bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, ognia itp.
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy
prawidłowo przymocować do podłogi/ściany
zgodnie z instrukcjami montażu.
Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek
dousznych lub nagłownych może być przyczyną
utraty słuchu.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.
Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie laserowe
klasy 1 (CLASS 1
LASER).
Odpowiednie oznaczenie znajduje się na tylnej
części obudowy urządzenia.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
2PL
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana jako
odpad komunalny. Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność,
że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do
wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe informacje dotyczą
wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w
których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta, uprawnionym do
dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami dot. kompatybilności
elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się z
podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.
Środki ostrożności
Źródła zasilania
•Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki przewód zasilania nie zostanie
odłączony od gniazda zasilania, nawet jeśli
zostało wyłączone przyciskiem zasilania.
•Ponieważ urządzenie odłącza się od źródła
zasilania, wyciągając wtyczkę z gniazda, należy je
podłączyć do łatwo dostępnego gniazda zasilania.
W przypadku zauważenia nieprawidłowości w
działaniu urządzenia należy natychmiast odłączyć
wtyczkę od gniazda zasilania.
Informacje o tej instrukcji
obsługi
• Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi dotyczą przycisków sterujących
znajdujących się na pilocie. Można również
posługiwać się przyciskami na urządzeniu,
o ile ich nazwy są takie same lub podobne
do nazw przycisków na pilocie.
• Elementy menu sterowania mogą różnić
się w zależności od obszaru.
• Termin „DVD” może być stosowany
ogólnie w odniesieniu do płyt DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R oraz DVDRW/DVD-R.
• Wymiary modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej są wyrażone w stopach
(ft).
• Ustawienie domyślne jest podkreślone.
Prawa autorskie
W niniejszym produkcie wykorzystano
technologię ochrony praw autorskich objętą
prawami patentowymi i innymi prawami
własności intelektualnej obowiązującymi w
Stanach Zjednoczonych. Technologia ta nie
może być wykorzystywana bez zgody firmy
Macrovision i jest przeznaczona wyłącznie
do zastosowań domowych oraz innych
zastosowań o charakterze niepublicznym,
o ile nie uzyskano specjalnej zgody firmy
Macrovision. Odtwarzanie kodu źródłowego
i dezasemblacja są zabronione.
Zestaw wyposażono w dekoder dźwięku
przestrzennego Dolby* Digital i Dolby Pro
Logic (II) z macierzą adaptacyjną oraz
dekoder formatu DTS**.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są
znakami handlowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na mocy patentu
zarejestrowanego w USA pod numerem: 5 451
942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 i
innych patentów zarejestrowanych i
oczekujących na zarejestrowanie w USA i na
3PL
całym świecie. DTS i DTS Digital Surround są
zastrzeżonymi znakami towarowymi, a logo
DTS i Symbol są znakami towarowymi firmy
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Ten zestaw zawiera technologię HDMITM
(High-Definition Multimedia Interface).
Nazwa HDMI, logo HDMI oraz nazwa
High-Definition Multimedia Interface są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI
Licensing LLC.
Logo „DVD-RW”, „DVD-R”,
„DVD+RW”, „DVD+R”, „DVD VIDEO” i
„CD” to znaki towarowe.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
„PLAYSTATION” jest znakiem
towarowym firmy Sony Computer
Entertainment Inc.
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
DivX® to technologia kompresji plików
wideo opracowana przez firmę DivX, Inc.
DivX, DivX Certified i odpowiednie znaki
logo to znaki towarowe firmy DivX, Inc.
używane w ramach licencji.
Informacje o technologii MPEG-4
Visual
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
DECODING VIDEO IN COMPLIANCE
WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD
(“MPEG-4 VIDEO”) THAT WAS ENCODED
BY A CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED
FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY
MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE
4PL
IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING
THAT RELATING TO PROMOTIONAL,
INTERNAL AND COMMERCIAL USES
AND LICENSING MAY BE OBTAINED
FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
Spis treści
Informacje o tej instrukcji obsługi ...... 3
Płyty do odtwarzania............................ 6
Wprowadzenie
Krok 1: Rozmieszczanie elementów
zestawu.................................... 11
Krok 2: Podłączanie zestawu ...... 15
Krok 3: Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej ............. 21
Krok 4: Wybieranie źródła............ 24
Krok 5: Odtwarzanie dźwięku
przestrzennego ....................... 25
Płyta
Odtwarzanie płyty ..............................28
Używanie trybu odtwarzania............. 34
Wyszukiwanie/wybieranie zawartości
płyty................................................37
Odtwarzanie plików MP3/plików
obrazów JPEG ..............................39
Odtwarzanie plików wideo ................ 44
Regulacja rozbieżności między
obrazem a dźwiękiem .................. 47
Ograniczanie odtwarzania dysku...... 47
Zmienianie ustawień zestawu za
pomocą ekranu konfiguracji ....... 49
Tuner
Zapisywanie stacji radiowych............57
Słuchanie audycji radiowych ............. 58
Używanie systemu RDS (Radio Data
System) .......................................... 60
Funkcja Sterowanie przez HDMI/
zewnętrzne urządzenie audio
Korzystanie z funkcji Sterowanie przez
HDMI w przypadku funkcji
„BRAVIA” Sync.......................... 61
Odtwarzanie plików z urządzenia
USB................................................64
Przesyłanie utworów na urządzenie
USB................................................73
Korzystanie z telefonu komórkowego
firmy Sony Ericsson ..................... 77
Korzystanie z adaptera DIGITAL
MEDIA PORT............................. 78
Inne funkcje
Ustawianie optymalnego dźwięku
przestrzennego dla
pomieszczenia............................... 79
Sterowanie telewizorem za pomocą
pilota wchodzącego w skład
zestawu .......................................... 80
Korzystanie z efektów
dźwiękowych................................. 80
Wybieranie efektu odpowiedniego dla
źródła ............................................. 81
Zmiana poziomu sygnału wejściowego
z podłączonych urządzeń............. 82
Korzystanie z wyłącznika
czasowego ..................................... 82
Zmiana jasności wyświetlacza na
przednim panelu........................... 83
Wyświetlanie informacji o płycie...... 84
Przywracanie ustawień
domyślnych ................................... 86
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności .............................. 88
Uwagi dotyczące płyt ......................... 89
Rozwiązywanie problemów .............. 91
Funkcja autodiagnostyki ................. 101
Dane techniczne ............................... 102
Słowniczek......................................... 103
Priorytet odtwarzania typów
plików .......................................... 106
Lista kodów języków........................ 107
Indeks elementów i przycisków
sterujących .................................. 108
Korzystanie z ekranu menu
sterowania ................................... 112
Indeks ................................................ 116
5PL
Płyty do odtwarzania
Typ
Właściwości
•DVD VIDEO
•Płyty DVD-R/DVD-RW w formacie
DVD VIDEO lub trybie wideo
•Płyty DVD+R/DVD+RW w formacie
DVD VIDEO
Tryb VR (zapis
wideo)
•Płyty DVD-R/DVD-RW w trybie VR
(zapis wideo) (oprócz płyt DVD-R
DL)
VIDEO CD
•Płyty VIDEO CD (płyty w wer. 1.1 i
2.0)
•Super VCD
•Płyty CD-R/CD-RW/CD-ROM w
formacie wideo CD lub Super VCD
Płyty Super Audio
CD
•Płyty Super Audio CD
CD
•Audio CD
•Płyty CD-R/CD-RW w formacie
Audio CD
DATA CD
–
•Płyty CD-R/CD-RW/CD-ROM w
formacie DATA CD zawierające pliki
MP31), pliki obrazów JPEG2), pliki
wideo w formacie DivX, pliki wideo w
formacie MPEG4 i pliki zgodne z
formatem ISO 96603) Level 1/Level 2
lub Joliet (rozszerzony)
DATA DVD
–
•Płyty DVD-ROM/DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW w formacie
DATA DVD zawierające pliki
MP31), pliki obrazów JPEG2), pliki
wideo w formacie DivX, pliki wideo w
formacie MPEG4 i pliki zgodne z
formatem UDF (Universal Disk
Format)
1)
6PL
Logo płyty
DVD VIDEO
Ikona
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy format kompresji danych audio określony przez
organizacje ISO/MPEG. Pliki MP3 muszą mieć format MPEG1 Audio Layer 3.
2)
Pliki obrazów JPEG muszą być zgodne z formatem DCF. DCF („Design rule for Camera File System”) to
standard zapisu obrazu stosowany w cyfrowych aparatach fotograficznych ustanowiony przez Japan
Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) (Japońskie Stowarzyszenie
Branży Elektronicznej i Informatycznej).
3)
Format logiczny plików i folderów na płytach CD-ROM określony przez organizację ISO (International
Organization for Standardization).
Uwagi dotyczące płyt
Ten produkt jest przeznaczony do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem Compact Disc
(CD).
Płyty typu DualDisc i niektóre płyty z muzyką zabepieczoną przy użyciu technologii ochrony
praw autorskich nie są zgodne z standardem Compact Disc (CD), dlatego odtwarzanie ich za
pomocą tego produktu może być niemożliwe.
Przykłady płyt nieobsługiwanych przez zestaw
Za pomocą zestawu nie można odtwarzać:
• płyt CD-ROM/CD-R/CD-RW nagranych w formacie innym niż wymienione na str. 6;
• płyt CD-ROM nagranych w formacie PHOTO CD;
• dodatkowych ścieżek z danymi na płytach CD-Extra;
• płyt CD z grafiką;
• płyt DVD Audio;
• płyt DATA DVD, które nie zawierają plików MP3, plików obrazów JPEG, plików wideo
DivX lub plików wideo MPEG4;
• płyt DVD-RAM;
• płyt Blu-ray Disc.
Ponadto zestaw nie umożliwia odtwarzania:
• płyt DVD VIDEO z innym kodem regionu (str. 8);
• płyt o niestandardowym kształcie (np. karty lub serca);
• płyt z papierowymi etykietami lub naklejkami;
• płyt z przyklejoną taśmą samoprzylepną lub naklejką.
Uwaga dotycząca płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
W niektórych przypadkach odtwarzanie płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW może okazać się niemożliwe ze względu na jakość nagrania, stan fizyczny płyty bądź
parametry nagrywarki i oprogramowania do tworzenia płyt.
Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej płyty jest niemożliwe. Bardziej szczegółowe
informacje znajdują się w instrukcji obsługi nagrywarki.
Uwaga: Niektóre funkcje odtwarzania mogą nie działać w przypadku niektórych płyt
DVD+RW/DVD+R, nawet jeśli zostały one prawidłowo sfinalizowane. W takim przypadku
należy odtwarzać płytę za pomocą standardowych funkcji odtwarzania. Ponadto nie można
odtwarzać niektórych płyt w formacie DATA CD/DATA DVD utworzonych w trybie Packet
Write.
7PL
Płyty nagrane w formacie wielosesyjnym
• Zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD nagranych w formacie wielosesyjnym, jeżeli pliki
MP3 znajdują się w pierwszej sesji. Możliwe jest również odtwarzanie kolejnych plików MP3
zapisanych w kolejnych sesjach.
• Zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD nagranych w formacie wielosesyjnym, jeżeli pliki
obrazów JPEG znajdują się w pierwszej sesji. Możliwe jest również odtwarzanie kolejnych
plików obrazów JPEG, zapisanych w późniejszych sesjach.
• Jeśli w pierwszej sesji zostały zapisane pliki MP3 i pliki obrazów JPEG w formacie Audio CD
lub wideo CD, odtworzona zostanie tylko pierwsza sesja.
Kod regionu
Na tylnej części obudowy urządzenia wydrukowano kod regionu. Zestaw umożliwia
odtwarzanie wyłącznie płyt DVD opatrzonych tym samym kodem regionu.
Ponadto za pomocą zestawu można odtwarzać płyty DVD VIDEO oznaczone symbolem ALL .
W wypadku próby odtworzenia jakiejkolwiek innej płyty DVD VIDEO na ekranie telewizora
wyświetlony zostanie komunikat [Playback prohibited by area limitations.] (Odtwarzanie
zabronione ze względu na ograniczenia regionalne). Niektóre płyty DVD VIDEO mogą nie
być oznaczone kodem regionu, mimo że ich odtwarzanie jest zabronione ze względu na
ograniczenia regionalne.
Uwaga dotycząca odtwarzania płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre operacje związane z odtwarzaniem płyt DVD oraz VIDEO CD mogą być celowo
ustawione przez producentów oprogramowania. Ponieważ zestaw odtwarza płyty DVD i
VIDEO CD zgodnie z zawartością płyty określoną przez producentów odtwarzanego
materiału, w przypadku niektórych płyt pewne funkcje odtwarzania mogą być niedostępne.
Należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do płyt DVD lub VIDEO CD.
8PL
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
• Głośniki przednie (2)
• Antena UKF (FM) (1)
lub
• Głośnik środkowy (1)
• Głośniki surround (2)
• Subwoofer (1)
• Instrukcja obsługi
• Podręcznik Konfiguracja
wstępna
• Przewody głośnikowe (6,
czerwony/biały/zielony/
szary/niebieski/fioletowy)
• Pilot zdalnego sterowania
(1)
• Baterie R6 (AA) (2)
• Nóżki głośników (1
zestaw)
9PL
Wprowadzenie
Wkładanie baterii do pilota
Do pilota należy włożyć dwie baterie R6 (AA; wchodzą w skład zestawu), dopasowując bieguny
3 i # do oznaczeń w komorze baterii. Aby korzystać z pilota, należy kierować go w stronę
czujnika zdalnego sterowania znajdującego się na urządzeniu.
•Nie należy pozostawiać pilota w miejscach, w których panuje wysoka temperatura lub duża wilgotność.
•Nie należy używać starych baterii w połączeniu z nowymi.
•Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały się ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
•Nie należy wystawiać czujnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
silnego źródła sztucznego światła. Może to spowodować awarię.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją.
10PL
Krok 1: Rozmieszczanie elementów zestawu
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku przestrzennego, wszystkie głośniki należy umieścić
w tej samej odległości od miejsca odsłuchu (A). Odległość może wynosić od 1 do 7 metrów.
Jeśli głośnika środkowego i głośników surround nie można umieścić w tej samej odległości (A),
głośnik środkowy można ustawić o 1,6 metra bliżej do miejsca odsłuchu (B), a głośniki
surround do 5 metrów bliżej od tego miejsca (C).
Subwoofer można umieścić w dowolnym miejscu pomieszczenia.
Subwoofer
Głośnik środkowy
Głośnik przedni lewy (L)
Głośnik przedni prawy (R)
B
A
A
A
A
C
Głośnik lewy surround (L)
A
C
Głośnik prawy surround (R)
•W przypadku ustawiania głośników i/lub podstaw głośników na podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą
itp. należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować poplamienie lub odbarwienie takiej
podłogi.
•Nie należy opierać się ani wieszać na głośniku, gdyż może to spowodować jego upadek.
11PL
Wprowadzenie
Rozmieszczanie elementów systemu
Wprowadzenie
Mocowanie nóżek głośników do subwoofera
Zamocuj nóżki głośników do subwoofera (wchodzą w skład zestawu), aby go ustabilizować i
zapobiec ślizganiu.
,
Odklej nóżki głośników od
powłoki ochronnej.
12PL
Instalacja głośników na ścianie
•Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju wkrętów lub materiału, z którego wykonana jest ściana, skontaktuj
się ze sprzedawcą wkrętów lub instalatorem.
•Używaj wkrętów odpowiednich do materiału i wytrzymałości ściany. Ponieważ ściana gipsowa jest
wyjątkowo delikatna, najpierw przytwierdź wkręty do deski. Głośniki należy instalować na płaskich,
pionowych i zbrojonych ścianach.
•Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą
instalacją, niewystarczającą wytrzymałością ścian lub nieprawidłowym wkręceniem wkrętów, klęskami
żywiołowymi itp.
Przed zamocowaniem głośników na ścianie dołącz przewody głośnikowe do głośników.
Należy sprawdzić, czy przewody głośnikowe podłączone są do odpowiednich zacisków:
przewód głośnikowy z kolorową opaską do zacisku 3, a przewód bez kolorowej opaski do
zacisku #.
Kolorowa opaska
Głośnik przedni lewy (L): Biały
Głośnik przedni prawy (R): Czerwony
Głośnik środkowy: Zielony
Głośnik lewy surround (L): Niebieski
Głośnik prawy surround (R): Szary
1
Przygotuj wkręty (nie wchodzą w skład zestawu) odpowiadające średnicą otworowi z
tyłu każdego głośnika. Zob. ilustracja poniżej.
4 mm
30 mm
2
5 mm
Otwór z tyłu
głośnika
10 mm
Przytwierdź wkręty do ściany.
Dla pozostałych głośników
Dla głośnika środkowego
145 mm
8 do 10 mm
8 do 10 mm
13PL
Wprowadzenie
Ostrzeżenie
3
Zawieś głośniki na wkrętach.
Otwór z tyłu głośnika
Wprowadzenie
5 mm
10 mm
Tylna ścianka głośnika
14PL
Krok 2: Podłączanie zestawu
•W przypadku podłączania innych urządzeń wyposażonych w regulację głośności, dla pozostałych
komponentów zestawu należy ustawić głośność na wyższy poziom w celu zapewnienia braku zniekształceń
dźwięku.
Podłączanie głośników
Złącze przewodów głośnikowych oraz kolorowa opaska są oznaczone kolorami w zależności od
typu głośnika. Podłącz przewody głośnikowe tak, aby ich kolor pasował do koloru gniazd
SPEAKER urządzenia.
Należy sprawdzić, czy przewody głośnikowe podłączone są do odpowiednich zacisków:
przewód głośnikowy z kolorową opaską do zacisku 3, a przewód bez kolorowej opaski do
zacisku #. Do zacisków głośnikowych należy wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę
przewodu głośnikowego.
Aby podłączyć przewody głośnikowe do urządzenia
Przy podłączaniu urządzenia należy włożyć złącze do momentu usłyszenia dźwięku kliknięcia.
Biały
Czerwony
(Głośnik przedni prawy (R)) (Głośnik przedni lewy (L))
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
Fioletowy
(Subwoofer)
OU TP
KER
SPEA
RR
FRO
NT R
FRONT
L
OUT
HDMI
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
R
TV )
Niebieski
(Głośnik lewy surround (L))
Szary
(Głośnik prawy surround (R))
KER
SPEA
CENTE
UT (TO
SUR L
SU
OFER
SUBWO
Zielony
(Głośnik środkowy)
Aby podłączyć przewody głośnikowe do głośnika
Tylna ścianka głośnika
Złącze
(–)
Kolorowa opaska
(+)
15PL
Wprowadzenie
Przeczytaj informacje dotyczące podłączania zestawu dostępne na następnych stronach.
Wprowadzenie
Podłączanie telewizora
Wybierz metodę połączenia w zależności od gniazd dostępnych w telewizorze.
NNA
ANTE
IAL
COAXFM
75
AV
EURO
OU TP
KER
SPEA
RR
FRONT
R
FRONT
L
OUT
HDMI
RT
DMPO
R
TV )
DC5V X
0.7A MA
A Kabel SCART (EURO AV)
(nie wchodzi w skład zestawu)
KER
SPEA
CENTE
UT (TO
SUR L
SU
OFER
SUBWO
B Kabel HDMI (nie wchodzi
w skład zestawu)
Do gniazda SCART (EURO
AV) telewizora.
Do gniazda HDMI IN telewizora.
Metoda 1: połączenie za pomocą kabla SCART (EURO AV) (A)
To połączenie umożliwia przesyłanie sygnału audio i wideo.
Metoda 2: połączenie za pomocą kabla HDMI* (B) i SCART (EURO AV) (A)
Jeżeli telewizor jest wyposażony w gniazdo HDMI, podłącz zestaw do telewizora za pomocą
kabli HDMI i SCART (EURO AV). Jakość obrazu będzie wyższa niż w przypadku używania
tylko połączenia za pomocą kabla SCART (EURO AV).
Przy podłączaniu kabla HDMI należy wybrać typ sygnału wyjściowego (str. 23).
Aby wyświetlać obraz za pomocą adaptera DIGITAL MEDIA PORT, należy podłączyć
telewizor za pomocą kabla SCART (EURO AV). Sygnały wideo z adaptera DIGITAL
MEDIA PORT nie są wyświetlane przez gniazdo HDMI OUT.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
•Po podłączeniu zestawu do telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync za pomocą kabla HDMI
funkcja „BRAVIA” Sync zostanie włączona. W takim przypadku ustaw w opcji [CONTROL FOR HDMI]
w menu [HDMI SETUP] wartość [ON] (str. 52).
16PL
Podłączanie innych elementów
Wprowadzenie
Dźwięk z podłączonych urządzeń można odtwarzać przez głośniki zestawu.
Przenośne źródło dźwięku (nie wchodzi w skład zestawu): C
Urządzenie USB (nie wchodzi w skład zestawu): D
Adapter DIGITAL MEDIA PORT (nie wchodzi w skład zestawu): E
D Podłącz urządzenie
USB (str. 64).
C Miniaturowa wtyczka stereo
(nie wchodzi w skład zestawu)
NNA
ANTE
Do przenośnego źródła
audio
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
OU TP
KER
SPEA
RR
FRONT
R
FRONT
L
UT (TO
TV )
SUR L
SU
OUT
HDMI
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
E Adapter DIGITAL MEDIA PORT
(str. 78)
KER
SPEA
CENTE
R
OFER
SUBWO
•Włóż adapter DIGITAL MEDIA
PORT, odpowiednio dopasowując
oznaczenia V. Podczas odłączania
pociągnij adapter, naciskając
.
17PL
Wprowadzenie
Jeśli telewizor ma kilka wejść audio/wideo:
Można dzięki temu słuchać dźwięku z telewizora na podłączonym zestawie. Podłącz urządzenia
zgodnie z poniższym opisem.
Magnetowid, cyfrowy tuner
telewizji satelitarnej, konsola
PlayStation itp.
Telewizor
Magnetowid, cyfrowy tuner
telewizji satelitarnej, konsola
PlayStation itp.
System
: kierunek sygnału
Wybór urządzenia w telewizorze. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji
obsługi telewizora.
Jeśli telewizor nie ma kilku wejść audio/wideo, do przesyłania dźwięku z więcej niż jednego
urządzenia będzie wymagany przełącznik.
18PL
Podłączanie anteny
Wprowadzenie
NNA
ANTE
5
IAL 7
COAXFM
lub
Antena UKF (FM)
(wchodzi w skład zestawu)
•Antena UKF (FM) musi być całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny UKF (FM) należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
•W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału UKF (FM) należy w sposób przedstawiony na poniższej
ilustracji podłączyć urządzenie do zewnętrznej anteny za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego (nie
wchodzi w skład zestawu).
Zewnętrzna antena UKF (FM)
Urządzenie
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
19PL
Wprowadzenie
Podłączanie przewodu zasilania
Przed podłączeniem przewodu zasilania do gniazda ściennego, podłącz wszystkie głośniki do
urządzenia.
Gniazdo ścienne: kształt gniazda ściennego różni się w
zależności od regionu.
Informacje o demonstracji
Po podłączeniu przewodu zasilania na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
demonstracja.
Włączanie/wyłączanie trybu demonstracji
1
Naciśnij przycisk [/1 na urządzeniu.
Spowoduje to włączenie zestawu.
2
3
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję
„DEMO”, a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz ustawienie.
• „DEMO ON”: Włączone.
• „DEMO OFF”: Wyłączone.
5
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
6
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
•W przypadku nowego zestawu lub przywrócenia dla niego ustawień fabrycznych (np. po wykonaniu funkcji
„COLD RESET” (str. 86)) możesz wyłączyć demonstrację, naciskając przycisk [/1 na pilocie zdalnego
sterowania.
20PL
Korzystanie z poniższych zaleceń umożliwi
dostosowanie zestawu w celu rozpoczęcia
jego używania.
Wyświetlane elementy różnią się w
zależności od terytorium.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
5
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Wprowadzenie
Krok 3: Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej
Za pomocą przycisków X/x wybierz
język, a następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji proporcji obrazu zależnie
od podłączanego telewizora.
"/1
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
Włącz telewizor.
Naciśnij przycisk [/1.
•Upewnij się, że funkcja ustawiona jest na
wartość „DVD” (str. 24).
3
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z zestawu.
U dołu ekranu telewizora pojawi się
komunikat [Press [ENTER] to run
QUICK SETUP.]. Jeśli komunikat nie
zostanie wyświetlony, uruchom
ponownie ekran konfiguracji wstępnej
(str. 22).
4
Naciśnij przycisk
płyty.
bez wkładania
6
Wybierz ustawienie odpowiednie dla
podłączanego telewizora za pomocą
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk
.
• [16:9]: Telewizor panoramiczny lub
telewizor w standardzie 4:3 z trybem
panoramicznym (str. 51)
• [4:3 LETTER BOX] lub [4:3 PAN
SCAN]: Telewizor w standardzie 4:3
(str. 51)
Na wyświetlaczu urządzenia zostanie
wyświetlony ekran konfiguracji
umożliwiający wybranie metody
wyjściowej sygnałów wideo na gniazdo
EURO AV T OUTPUT (TO TV).
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
W menu ekranowym zostanie
wyświetlony ekran konfiguracji języka.
21PL
Wprowadzenie
7
Za pomocą przycisków X/x wybierz
metodę wyjściową sygnałów wideo, a
następnie naciśnij przycisk
.
9
• [VIDEO]: wyjścia sygnałów wideo.
• [RGB]: wyjścia sygnałów RGB.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Ustawianie
optymalnego dźwięku przestrzennego
dla pomieszczenia” (str. 79).
Spowoduje to zakończenie konfiguracji
wstępnej. Wszystkie czynności związane
z połączeniami i ustawieniami zostały
zakończone.
•Jeśli telewizor nie akceptuje sygnałów RGB,
obraz nie jest wyświetlany na ekranie
telewizora, nawet po wybraniu ustawienia
[RGB]. Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi dostarczoną z telewizorem.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji funkcji Sterowanie przez
HDMI.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
8
AUTO(1920x1080p)
OFF
OFF
ON
OFF
SD
Przerywanie konfiguracji wstępnej
Naciśnij przycisk
DISPLAY podczas
wykonywania dowolnej czynności.
Powrót do ekranu konfiguracji
wstępnej
1
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.
• [OFF]: funkcja Sterowanie przez
HDMI jest wyłączona.
• [ON]: funkcja Sterowanie przez
HDMI (str. 61) jest włączona.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
układ głośników odpowiadający ich
rzeczywistemu rozmieszczeniu, a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
Pojawi się ekran konfiguracji układu
głośników.
94( 99)
1( 1)
T
0: 01: 08
SPEAKER FORMATION
DVD VIDEO
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
STANDARD
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [QUICK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji wstępnej.
22PL
W zależności od sposobu podłączenia
telewizora (str. 16) wybierz typ wyjścia
wideo zestawu.
Aby wybrać typ wyjścia sygnału wideo
na gniazdo HDMI OUT
W przypadku podłączenia urządzenia i
telewizora za pomocą kabla HDMI opcja ta
umożliwia wybranie rodzaju sygnałów wideo
przekazywanych przez gniazdo HDMI
OUT.
Potrzebne informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora, projektora itp.
1
2
7
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie i naciśnij przycisk
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: zestaw
odtwarza sygnał wideo optymalny dla
podłączonego telewizora.
• [1920 × 1080i]: zestaw odtwarza
sygnały wideo o rozdzielczości 1 920 ×
1 080i*.
• [1280 × 720p]: zestaw odtwarza sygnały
wideo o rozdzielczości 1 280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: zestaw odtwarza
sygnały wideo o rozdzielczości 720 ×
480p*.
* i: z przeplotem, p: progresywny
** W zależności od regionu może być
dostępna opcja [720 × 480/576p].
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [HDMI SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[HDMI SETUP].
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [HDMI RESOLUTION], a
następnie naciśnij przycisk
.
23PL
Wprowadzenie
Ustawianie typu wyjścia wideo
odpowiadającego telewizorowi
Wprowadzenie
Krok 4: Wybieranie źródła
Możliwy jest wybór źródła odtwarzania.
FUNCTION
+/–
Naciskaj przycisk FUNCTION +/–, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetli się żądana funkcja.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION +/– wyświetlana funkcja
zmienia się w następujący sposób.
“DVD” y „TUNER FM” y „USB” y
„TV” y „DMPORT” y „AUDIO” y
…
Funkcja
Źródło
“DVD”
Płyta jest odtwarzana w
zestawie
“TUNER FM”
Radio FM (str. 57)
“USB”
Urządzenie USB (str. 64)
“TV”
Telewizor
“DMPORT”
Adapter DIGITAL
MEDIA PORT (str. 78)
“AUDIO”
Przenośne źródło audio
podłączone do gniazda
AUDIO IN na panelu
przednim
24PL
Krok 5: Odtwarzanie dźwięku przestrzennego
SYSTEM MENU
X/x/c,
Odtwarzanie dźwięku telewizora za pomocą efektu 5.1-kanałowego
dźwięku surround
1
2
3
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „DEC.
MODE”, a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „PRO
LOGIC”.
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
•Jeżeli dźwięk programu telewizyjnego jest monofoniczny, dźwięk jest odtwarzany tylko z głośnika
środkowego.
Wybieranie efektów dźwięku surround zgodnie z preferencjami
1
2
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „DEC.
MODE”, a następnie naciśnij przycisk
lub c.
25PL
Wprowadzenie
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego, wystarczy wybrać jeden z wstępnie
zaprogramowanych trybów dekodowania. Pozwalają one uzyskać w warunkach domowych
intensywne wrażenia akustyczne charakterystyczne dla sali kinowej.
Wprowadzenie
3
Naciskaj przyciski X/x do momentu wyświetlania żądanego efektu dźwięku surround na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Zapoznaj się z poniższą tabelą zawierającą opisy efektów dźwięku surround.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Informacje o odtwarzaniu dźwięku z głośnika
Poniższa tabela zawiera opis opcji dostępnych po podłączeniu wszystkich głośników do
urządzenia i wybraniu dla ustawienia [SPEAKER FORMATION] opcji [STANDARD]
(str. 79).
Ustawienie domyślne to „A.F.D. STD” (po podłączeniu słuchawek do urządzenia ustawienie
domyślne to „HP 2CH”).
Źródło dźwięku
Efekt surround
Efekt
W zależności od źródła.
„A.F.D. STD”
Zestaw rozpoznaje format dźwięku ze źródła i odtwarza
taki dźwięk, jaki został nagrany/zakodowany.
(AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD)
„A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
„PRO LOGIC”
„PLII MOVIE”
„PLII MUSIC”
•Źródło 2-kanałowe: Zestaw symuluje dźwięk surround
ze źródeł 2-kanałowych i odtwarza dźwięk ze
wszystkich głośników.
– Układ „PRO LOGIC” dekoduje dźwięk w
standardzie Dolby Pro Logic.
– Układ „PLII MOVIE” dekoduje dźwięk w
standardzie Dolby Pro Logic II w trybie filmowym.
– Układ „PLII MUSIC” dekoduje dźwięk w
standardzie Dolby Pro Logic II w trybie muzycznym.
•Źródło wielokanałowe: Zestaw odtwarza dźwięk przez
głośniki w zależności od liczby kanałów źródła.
„2CH STEREO”
Zestaw odtwarza dźwięk z głośników przednich i
subwoofera bez względu na format dźwięku lub liczbę
kanałów. Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest
zamieniany na format 2–kanałowy.
„HP 2CH”
Zestaw odtwarza dźwięk przez słuchawki bez względu
na format dźwięku lub liczbę kanałów. Wielokanałowy
zapis dźwięku surround jest zamieniany na format 2–
kanałowy.
(HEADPHONE 2
CHANNEL
STEREO)
26PL
•Źródło 2-kanałowe: Zestaw odtwarza dźwięk 2kanałowy z głośników przednich i surround,
przyporządkowując dźwięk 2-kanałowy do lewego i
prawego kanału surround.
•Źródło wielokanałowe: Zestaw odtwarza dźwięk przez
głośniki w zależności od liczby kanałów źródła.
Źródło dźwięku
Efekt surround
„HP VIRTUAL”
Zestaw odtwarza dźwięk przez słuchawki, dodając efekt
surround bez względu na format dźwięku lub liczbę
kanałów.
Wyłączanie efektów surround
Wybierz ustawienie „A.F.D. STD”, „2CH STEREO” lub „HP 2CH” dla trybu „DEC.
MODE”.
•Gdy transmitowany jest dźwięk dwujęzyczny, ustawienia „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” i „PLII
MUSIC” nie działają.
•Nie można wybrać trybu dekodowania, gdy system ładuje płytę.
•Nie można wybrać trybu dekodowania, gdy urządzenie dokonuje odczytu plików na urządzeniu USB lub
przesyła utwory.
•W zależności od strumienia wejściowego, tryb dekodowania może nie być dostępny.
•Po wybraniu ustawienia „A.F.D. MULTI” efekt surround lub stereo może nie działać. W tym przypadku
wybierz ustawienie „A.F.D. STD”, „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” lub „PLII MUSIC”.
27PL
Wprowadzenie
(HEADPHONE
VIRTUAL)
Efekt
Jeśli zestaw nie pracuje w trybie
„DVD”, wybierz opcję „DVD” za
pomocą przycisku FUNCTION +/–.
Płyta
4
Odtwarzanie płyty
Naciśnij przycisk Z na urządzeniu, aby
otworzyć szufladę na płyty i umieść w
niej płytę.
Umieść jedną płytę w szufladzie, a
następnie naciśnij przycisk Z.
W zależności od typu odtwarzanej płyty
DVD VIDEO lub VIDEO CD niektóre
operacje mogą przebiegać inaczej lub ich
zastosowanie może być ograniczone.
Należy to sprawdzić w instrukcji obsługi
dostarczonej z daną płytą.
Regulacja głośności
"/1
Z
N
FUNCTION
Stroną z etykietą w górę.
•Aby odtwarzać płytę o średnicy 8 cm, umieść
ją w wewnętrznym okręgu szuflady. Upewnij
się, że płyta nie wystaje poza wewnętrzny
okrąg szuflady.
•Umieszczaj w szufladzie tylko jedną płytę.
OPERATION DIAL
Szuflada na płyty
Gniazdo
słuchawkowe
5
Rozpocznie się odtwarzanie
(odtwarzanie ciągłe).
"/1
FUNCTION
+/–
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
./>
H
/m/
M/
x
X
1
2
3
Włącz telewizor.
Wybierz opisywany zestaw jako źródło
sygnału telewizora.
Naciśnij przycisk "/1.
Spowoduje to włączenie zestawu.
28PL
Naciśnij przycisk H.
6
Dostosuj głośność, używając
przycisku VOLUME +/– na pilocie lub
elementu VOLUME urządzenia.
Informacja o głośności pojawia się na
ekranie telewizora oraz na wyświetlaczu
na przednim panelu.
•Jeśli funkcja Sterowanie przez HDMI została
włączona, a telewizor jest podłączony do zestawu
przy użyciu kabla HDMI, można nim sterować
synchronicznie. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale „Korzystanie z
funkcji Sterowanie przez HDMI w przypadku
funkcji „BRAVIA” Sync” (str. 61).
Wyłączanie zestawu
Gdy zestaw jest włączony, naciśnij przycisk
"/1. Zestaw zostanie przełączony w tryb
gotowości.
Oszczędzanie energii w trybie
gotowości
Gdy zestaw jest włączony, naciśnij przycisk
"/1.
Aby przejść do trybu oszczędzania energii,
upewnij się, że stan zestawu jest następujący:
Szybkie wyszukiwanie
miejsca na płycie
podczas szybkiego
przewijania do przodu
lub do tyłu
(przeszukiwanie)1)
Przycisk M/
lub
/
m podczas odtwarzania
płyty. Po każdym
naciśnięciu przycisku
M/
lub
/m
podczas przeszukiwania
zmienia się szybkość
odtwarzania. Aby
powrócić do normalnej
szybkości, naciśnij
przycisk H. Rzeczywista
szybkość może różnić się
w zależności od płyty.
Oglądanie
poklatkowe
(odtwarzanie w
zwolnionym tempie)2)
Przycisk M/
lub
/
m3) podczas pracy
zestawu w trybie
wstrzymania. Każde
naciśnięcie przycisku
M/
lub
/m3)
podczas odtwarzania w
zwolnionym tempie
powoduje zmianę
szybkości odtwarzania.
Dostępne są dwie
szybkości. Aby
przywrócić normalną
szybkość odtwarzania,
naciśnij przycisk H.
Odtwarzanie po
jednej klatce
(stopklatka)2)4)5)
STEP
przejście do
następnej klatki, gdy
zestaw działa w trybie
wstrzymania. Naciśnij
przycisk STEP
, aby
przejść do poprzedniej
klatki, gdy zestaw działa
w trybie wstrzymania
(tylko płyty DVD
VIDEO/DVD-R/DVDRW). Aby powrócić do
normalnego odtwarzania,
naciśnij przycisk H.
Aby używać słuchawek
Podłącz słuchawki do gniazda PHONES
urządzenia. Dźwięk zestawu zostanie
wyciszony.
Inne funkcje
Aby włączyć
Przycisk
Zatrzymanie
x
Pauza
X
Wznowienie
X lub H
odtwarzania po pauzie
Przejście do
>
następnego rozdziału,
utworu lub sceny1)
Przejście do
poprzedniego
rozdziału, utworu lub
sceny1)
. dwa razy na
sekundę.
Naciskając przycisk .
jeden raz, można wrócić
na początek bieżącego
rozdziału, utworu lub
sceny.
Znalezienie
odpowiedniego
rozdziału, utworu lub
sceny za pomocą
pokrętła obsługi
urządzenia
OPERATION
DIAL1)
Obrócenie
OPERATION DIAL w
prawo pełni tę samą
funkcję co naciśnięcie
przycisku >.
Obrócenie
OPERATION DIAL w
lewo pełni tę samą
funkcję co naciśnięcie
przycisku ..
Wyłączanie
tymczasowe dźwięku
MUTING.
Aby anulować, naciśnij
ponownie przycisk
MUTING lub naciśnij
przycisk VOLUME +,
aby zmienić głośność.
Przycisk
Zatrzymanie
Przycisk Z na
odtwarzania i wyjęcie urządzeniu.
płyty
Płyta
– Tryb „DEMO” jest ustawiony na „OFF”
(str. 20).
– Opcja [CONTROL FOR HDMI] ma
ustawienie [OFF] (str. 61).
Aby włączyć
(szybka powtórka)
Powtórzenie
poprzedniej sceny (10 podczas odtwarzania.
sekund wstecz)6)
Szybkie przewijanie
(szybkie
bieżącej sceny do
przewijanie) podczas
przodu (30 sekund do odtwarzania.
przodu)7)
1)Za
wyjątkiem plików obrazów JPEG.
29PL
2)
Tylko płyty DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW/
VIDEO CD.
3)Za
Zmiana ścieżki dźwiękowej
wyjątkiem VIDEO CD.
4)Nie
można wyszukiwać obrazów na płytach
DVD-VR.
5)
W przypadku płyt DATA CD/DATA DVD
funkcja ta działa tylko dla plików wideo.
6)Tylko
płyty DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
Przycisku nie można używać tylko dla plików
wideo.
7)Tylko
płyty DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R. Przycisku nie można
używać tylko dla plików wideo.
Wyświetlanie różnych ujęć i
napisów dialogowych
Aby zmienić ujęcie
Jeśli scena na płycie DVD VIDEO została
nagrana z różnych ujęć, istnieje możliwość
zmiany aktualnego ujęcia.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
ANGLE, aby wybrać żądany kąt.
Aby zmienić napisy dialogowe
Jeśli na płycie zostały zapisane napisy
dialogowe, można je włączać i wyłączać
podczas odtwarzania. Jeśli na płycie
zapisano napisy dialogowe w kilku wersjach
językowych, podczas odtwarzania można w
dowolnej chwili zmienić wersję językową lub
włączyć i wyłączyć napisy dialogowe.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
SUBTITLE, aby wybrać żądany język
napisów.
•Napisy dialogowe można wybrać, jeśli plik wideo
DivX ma rozszerzenie „.avi” lub „.divx” i zawiera
informacje napisów w tym samym pliku.
30PL
Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO lub
DATA CD/DATA DVD (pliki wideo
DivX) zarejestrowanych w kilku formatach
audio (PCM, Dolby Digital, MPEG Audio
lub DTS) można zmieniać format audio.
Jeśli na płycie DVD VIDEO zarejestrowano
ścieżki dźwiękowe w różnych językach,
można także zmieniać język.
W przypadku płyt VIDEO CD, CD, DATA
CD lub DATA DVD można wybrać dźwięk
z prawego lub lewego kanału i słuchać
wybranego kanału z obu głośników
(prawego i lewego).
Nie można zmieniać ścieżki dźwiękowej płyt
Super Audio CD.
Naciskaj przycisk AUDIO, aby wybrać
żądany sygnał audio.
x DVD VIDEO
W zależności od płyty DVD VIDEO
zmienia się wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają kod
języka. Zapoznaj się z rozdziałem „Lista
kodów języków” (str. 107), aby potwierdzić
język przedstawiony za pomocą kodu. Jeśli
ten sam język jest wyświetlany na liście dwa
lub więcej razy, oznacza to, że płyta DVD
VIDEO jest nagrana w wielu formatach
audio.
x DVD-VR
Wyświetlane są rodzaje ścieżek
dźwiękowych zarejestrowanych na płycie.
Przykład:
• [1: MAIN] (główna ścieżka dźwiękowa)
• [1: SUB] (dodatkowa ścieżka dźwiękowa)
• [1: MAIN+SUB] (główna i dodatkowa
ścieżka dźwiękowa)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
x VIDEO CD/CD/DATA CD (plik MP3)/
DATA DVD (plik MP3)
• [STEREO]: standardowy dźwięk
stereofoniczny.
• [1/L]: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny)
• [2/R]: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny)
Wybór formatów sygnału audio dla płyt
DATA CD lub DATA DVD różni się w
zależności od pliku wideo DivX zawartego
na płycie. Format jest widoczny na ekranie
telewizora.
x Super VCD
• [1:STEREO]: dźwięk stereofoniczny
ścieżki dźwiękowej nr 1
• [1:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 1 (monofoniczny)
• [1:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 1 (monofoniczny)
• [2:STEREO]: dźwięk stereofoniczny
ścieżki dźwiękowej nr 2
• [2:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 2 (monofoniczny)
• [2:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 2 (monofoniczny)
Sprawdzanie formatu sygnału
audio
Przykład:
Dolby Digital 5.1-kanałowy
Kanał niskich tonów LFE
Kanały surround (L/R) (Low Frequency Effect)
1: ENGLISH
L
Kanały przednie
(L/R) i środkowy
C
R
LFE
LS
RS
Format aktualnie odtwarzanego
programu
Przykład:
Dolby Digital 3-kanałowy
Kanał surround
(monofoniczny)
Kanały przednie (L/R)
1:SPANISH
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Format aktualnie odtwarzanego
programu
x DATA CD (plik wideo)/DATA DVD (plik
wideo)
Przykład:
audio MP3
1:MP3
Wciskając przycisk AUDIO podczas
odtwarzania, można wyświetlić informację o
formacie aktualnie odtwarzanego sygnału
audio (PCM, Dolby Digital, DTS itp.)
zgodnie z poniższą ilustracją.
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Płyta
x DATA CD (plik wideo DivX)/DATA DVD
(plik wideo DivX)
x DVD
128k
Szybkość transmisji
Wybieranie obszaru odtwarzania
płyt Super Audio CD
Niektóre płyty Super Audio CD zawierają 2kanałowy obszar odtwarzania oraz
wielokanałowy obszar odtwarzania. Można
wybrać obszar do odtworzenia.
31PL
1
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
x Jeśli w danej chwili została wybrana
warstwa Super Audio CD
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na wyświetlaczu pojawi się napis [CD].
3
• [SUPER AUDIO CD]: można
odtwarzać warstwę Super Audio CD.
Podczas odtwarzania warstwy Super
Audio CD przez zestaw na
wyświetlaczu na przednim panelu
świeci się kontrolka „SA-CD”.
• [CD]: można odtwarzać warstwę CD.
Podczas odtwarzania warstwy CD
przez zestaw na wyświetlaczu na
przednim panelu świeci się kontrolka
„CD”.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
[MULTI/2CH], a następnie
opcję
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MULTI/2CH].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie i naciśnij przycisk
.
• [MULTI]: odtworzenie
wielokanałowego obszaru
odtwarzania.
• [2CH]: odtworzenie 2-kanałowego
obszaru odtwarzania.
•Jeśli płyta Super Audio CD nie posiada
wielokanałowego obszaru odtwarzania, to
obszaru odtwarzania nie można zmienić.
Zmienianie warstwy odtwarzania
w przypadku hybrydowej płyty
Super Audio CD
Warstwę można zmienić, naciskając
przycisk
.
•Każda funkcja trybu odtwarzania działa tylko dla
danej warstwy lub obszaru odtwarzania.
•Podczas odtwarzania warstwy CD nie można
zmieniać obszaru odtwarzania.
•Sygnały audio płyty Super Audio CD nie są
przesyłane przez gniazdo HDMI OUT.
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z
funkcją PBC (wersja 2.0)
(odtwarzanie z funkcją PBC)
Niektóre płyty Super Audio CD zawierają
warstwę Super Audio CD i warstwę CD.
Warstwę do odtworzenia można zmienić.
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
[SUPER AUDIO CD/CD
opcję
LAYER], a następnie naciśnij przycisk
.
x Jeśli w danej chwili została wybrana
warstwa CD
Na wyświetlaczu pojawi się napis
[SUPER AUDIO CD].
32PL
Odtwarzanie z funkcją PBC (Playback
Control) pozwala wykonywać proste
operacje, wyszukiwanie itp.
Odtwarzanie z funkcją PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD
za pomocą menu wyświetlanego na ekranie
telewizora.
1
Rozpocznij odtwarzanie płyty VIDEO
CD z funkcją PBC.
Zostanie wyświetlone menu
umożliwiające dokonanie wyboru.
2
Wybierz numer żądanego elementu za
pomocą przycisków numerycznych.
W przypadku popełnienia błędu naciśnij
przycisk CLEAR, aby skasować numer.
3
Naciśnij przycisk
.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami w
menu dotyczącymi operacji
interaktywnych.
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dołączoną do płyty, ponieważ zasady
obsługi poszczególnych płyt VIDEO
CD mogą się różnić.
Naciśnij przycisk O RETURN.
•W instrukcjach obsługi niektórych płyt VIDEO
CD w Kroku 3 zamiast polecenia [Press ENTER]
może występować polecenie [Press SELECT]. W
takim przypadku należy nacisnąć przycisk H.
•Aby odtwarzać płytę bez funkcji PBC, użyj
przycisków ./> lub przycisków
numerycznych w trybie zatrzymania zestawu w
celu wybrania utworu, a następnie naciśnij
przycisk H albo
. Rozpocznie się
odtwarzanie. Nie można odtwarzać obrazów
nieruchomych, np. menu. Aby powrócić do
odtwarzania z funkcją PBC, należy dwukrotnie
nacisnąć przycisk x, a następnie przycisk H.
Odtwarzanie płyty od miejsca, w
którym zostało przerwane
•Aby rozpocząć odtwarzanie płyty od początku,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
naciśnij przycisk H.
Wznawianie odtwarzania płyty
(wznawianie odtwarzania)
(Wznawianie odtwarzania płyty (wiele
płyt))
Po zatrzymaniu płyty zestaw zapamiętuje
miejsce, w którym naciśnięto x i na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia
się komunikat „RESUME”. Funkcja
wznawiania odtwarzania działa, dopóki z
szuflady odtwarzacza nie zostanie wyjęta
płyta, nawet jeśli zestaw przejdzie w tryb
gotowości po naciśnięciu przycisku "/1.
Po włożeniu tej samej płyty zestaw odtwarza
ją od miejsca ostatniego zatrzymania płyty.
W przypadku zapełnienia pamięci
wznawiania odtwarzania zostaną skasowane
informacje o punkcie zatrzymania
najstarszej płyty.
Aby włączyć tę funkcję, ustaw opcję
[MULTI-DISC RESUME] w menu
[SYSTEM SETUP] na wartość [ON].
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „[MULTI-DISC
RESUME] (tylko płyty DVD VIDEO/
VIDEO CD)” (str. 54).
1
Aby zatrzymać odtwarzanie płyty,
naciśnij przycisk x.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się komunikat „RESUME”.
2
Płyta
Powrót do menu
•W zależności od miejsca zatrzymania
odtwarzania płyty zestaw może nie wznowić
odtwarzania dokładnie w tym samym punkcie.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane, mogą zostać usunięte z
pamięci urządzenia w przypadku:
– wyjęcia płyty;
– przejścia zestawu w tryb gotowości (tylko płyty
DATA CD/DATA DVD);
– zmiany lub skasowania ustawień na ekranie
konfiguracji;
– zmiany poziomu kontroli rodzicielskiej;
– zmiany funkcji poprzez naciśnięcie przycisku
FUNCTION +/–;
– odłączenia przewodu zasilania.
•W przypadku płyt DVD-VR, VIDEO CD, Super
Audio CD, CD, DATA CD i DATA DVD
zestaw zapamiętuje punkt wznowienia
odtwarzania dla bieżącej płyty.
•Funkcja wznawiania odtwarzania nie działa w
trybie odtwarzania w zaprogramowanej
kolejności i odtwarzania w kolejności losowej.
•Funkcja może nie działać prawidłowo w
przypadku niektórych płyt.
Naciśnij przycisk H.
Odtwarzanie płyty rozpocznie się od
miejsca, w którym zostało zatrzymane w
Kroku 1.
•Zestaw zapisuje punkty zatrzymania odtwarzania
płyt (do 10 płyt).
33PL
•Aby rozpocząć odtwarzanie płyty od początku,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
naciśnij przycisk H.
Używanie trybu
odtwarzania
Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie w zaprogramowanej
kolejności)
Zawartość płyty można odtwarzać w
wybranej kolejności, programując
odpowiednio kolejność utworów na płycie.
Można w ten sposób zaprogramować
maksymalnie 99 utworów.
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[PROGRAM], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PROGRAM].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SET t], a następnie naciśnij
przycisk
.
Łączny czas trwania
zaprogramowanych utworów
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Utwory nagrane na płycie
4
Naciśnij przycisk c.
Kursor przesunie się do wiersza utworu
[T] (w tym wypadku [01]).
34PL
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Wybierz utwór, który chcesz
zaprogramować.
Na przykład wybierz utwór [02].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
wartość [02] w kolumnie [T], a następnie
naciśnij przycisk .
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
Zmiana lub anulowanie programu
1
2
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
3
––
01
02
03
04
05
06
Łączny czas trwania zaprogramowanych
utworów
6
Aby zaprogramować pozostałe utwory,
powtórz czynności opisane w krokach
4 i 5.
Zaprogramowane utwory są
wyświetlane w wybranej kolejności.
7
Naciśnij przycisk H, aby uruchomić
funkcję odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności.
Spowoduje to uruchomienie
odtwarzania w zaprogramowanej
kolejności.
Po zakończeniu odtwarzania programu
można ponownie rozpocząć jego
odtwarzanie, naciskając przycisk H.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR, gdy ustawienie
programu nie jest wyświetlane na ekranie
telewizora lub wybierz opcję [OFF] w kroku
3. Aby ponownie odtworzyć ten sam
program, w kroku 3 wybierz opcję [ON] i
naciśnij przycisk .
Wykonaj czynności z Kroku 5, aby
utworzyć nowy program.
Aby anulować program, wybierz
wartość [--] w kolumnie [T], a następnie
naciśnij przycisk
.
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
Za pomocą przycisków X/x wybierz
zaprogramowany numer utworu, który
chcesz zmienić lub anulować.
Jeśli chcesz usunąć utwór z programu,
naciśnij przycisk CLEAR.
Wybrany utwór
PROGRAM
Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane
w części „Tworzenie własnego
programu”.
Płyta
5
0: 00:00
T
Anulowanie wszystkich
zaprogramowanych utworów
1
2
3
Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane
w części „Tworzenie własnego
programu”.
Naciśnij przycisk X i wybierz
ustawienie [ALL CLEAR].
Naciśnij przycisk
.
•Gdy naciśniesz przycisk CLEAR w celu powrotu
do normalnego trybu odtwarzania, anulowane
zostają także odtwarzanie w kolejności losowej i
odtwarzanie z powtarzaniem.
Odtwarzanie losowe
(odtwarzanie w kolejności losowej)
Można odtwarzać zawartość płyty w
kolejności losowej. Za każdym razem
kolejność odtwarzania jest inna.
•Ten sam utwór może być odtwarzany
wielokrotnie w przypadku odtwarzania plików
MP3.
1
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
35PL
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SHUFFLE], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SHUFFLE].
3
• [OFF]: wyłączone.
• [TRACK]: losowe odtwarzanie
utworów na płycie.
x Podczas odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności
• [OFF]: wyłączone.
• [ON]: odtwarzanie w kolejności
losowej utworów wybranych w trybie
odtwarzania w zaprogramowanej
kolejności.
x DATA CD (za wyjątkiem plików
wideo)/DATA DVD (za wyjątkiem
plików wideo)
• [OFF]: wyłączone.
• [ON (MUSIC)]: losowe odtwarzanie
plików MP3 w folderze na bieżącej
płycie. Jeśli nie wybrano folderu,
rozpocznie się odtwarzanie losowe
plików z pierwszego folderu.
Naciśnij przycisk
.
Spowoduje to uruchomienie funkcji
odtwarzania w kolejności losowej.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz opcję
[OFF] w kroku 3.
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
•Funkcja odtwarzania w kolejności losowej jest
niedostępna podczas odtwarzania płyt VIDEO
CD i Super VCD z funkcją PBC.
36PL
Wielokrotne odtwarzanie
(odtwarzanie z powtarzaniem)
Za pomocą przycisków X/x wybierz
element, który ma być odtwarzany w
kolejności losowej.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
4
•Gdy naciśniesz przycisk CLEAR w celu powrotu
do normalnego trybu odtwarzania, anulowane
zostają także odtwarzanie w zaprogramowanej
kolejności i odtwarzanie z powtarzaniem.
Płytę można odtwarzać z powtarzaniem.
Jednocześnie można korzystać z trybów
odtwarzania w kolejności losowej i
odtwarzania w zaprogramowanej kolejności.
1
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[REPEAT], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[REPEAT].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
element, który ma być powtarzany.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF]: wyłączone.
• [DISC]: ponowne odtwarzanie
wszystkich tytułów na płycie.
• [TITLE]: powtarzany jest bieżący tytuł
na płycie.
• [CHAPTER]: powtarzany jest bieżący
rozdział na płycie.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: wyłączone.
• [DISC]: ponowne odtwarzanie
wszystkich utworów na płycie.
• [TRACK]: powtarzany jest bieżący
utwór.
x DATA CD/DATA DVD
• [OFF]: wyłączone.
• [DISC]: ponowne odtwarzanie
wszystkich folderów na płycie.
• [FOLDER]: powtarzany jest bieżący
folder.
• [TRACK] (tylko pliki MP3):
powtarzany jest bieżący plik.
• [FILE] (tylko pliki wideo): ponowne
odtwarzanie bieżącego pliku.
4
Naciśnij przycisk
Wyszukiwanie/wybieranie
zawartości płyty
.
Spowoduje to wybranie elementu.
Korzystanie z menu płyt DVD
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz opcję
[OFF] w kroku 3.
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
•Funkcja odtwarzania z powtarzaniem jest
niedostępna podczas odtwarzania płyt VIDEO
CD i Super VCD z funkcją PBC.
•Podczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA
DVD zawierających pliki MP3 oraz pliki obrazów
JPEG, które różnią się czasem odtwarzania,
dźwięk nie będzie pokrywać się z obrazem.
•Gdy naciśniesz przycisk CLEAR w celu powrotu
do normalnego trybu odtwarzania, anulowane
zostają także odtwarzanie w zaprogramowanej
kolejności i odtwarzanie w kolejności losowej.
Płyta DVD jest podzielona na wiele sekcji, z
których składa się zawarty na niej materiał
filmowy lub muzyczny. Sekcje te nazywane
są „tytułami”. Podczas odtwarzania płyt
DVD zawierających kilka tytułów, za
pomocą przycisku DVD TOP MENU
można wybrać jeden z nich.
Podczas odtwarzania płyt DVD
pozwalających wybrać język napisów
dialogowych lub język ścieżki dźwiękowej,
ustawienia te można wybrać przy użyciu
przycisku DVD MENU.
1
Płyta
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk DVD TOP MENU lub
DVD MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od płyty.
2
3
Za pomocą przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych wybierz
element, który ma zostać odtworzony
lub zmieniony.
Naciśnij przycisk
.
Aby wyświetlić menu płyty DVD na
ekranie menu sterowania
1
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[DISC MENU], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu [DISC
MENU].
3
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [MENU] lub [TOP MENU].
Naciśnij przycisk
.
37PL
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
Wybieranie tytułu oryginalnego
lub edytowanego na płycie DVDVR
niepowtarzalne numery, co umożliwia
wybranie żądanego tytułu lub utworu przez
wprowadzenie odpowiedniego numeru.
Można również odnaleźć daną scenę poprzez
wpisanie jej kodu czasowego.
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY. (Jeżeli
opcja [MEDIA] jest ustawiona na
[MUSIC/PHOTO], dwukrotnie naciśnij
przycisk
DISPLAY.)
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Funkcja ta jest dostępna tylko po utworzeniu
listy odtwarzania płyt DVD-VR.
1
2
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Przykład:
[CHAPTER]
Zostaje wybrana wartość [** (**)]
(gdzie ** oznacza liczbę).
Liczba w nawiasie okrągłym oznacza
łączną liczbę tytułów, rozdziałów,
utworów, indeksów, scen, folderów lub
plików.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[ORIGINAL/PLAY LIST], a
następnie naciśnij przycisk
.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Zostaną wyświetlone opcje menu
[ORIGINAL/PLAY LIST].
3
DVD VIDEO
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• [PLAY LIST]: odtwarzanie tytułów w
kolejności na istniejącej liście
odtwarzania.
• [ORIGINAL]: odtwarzanie
pierwotnie nagranych tytułów.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
metodę wyszukiwania.
Naciśnij przycisk
Wybrany wiersz
3
Naciśnij przycisk
.
Zapis [** (**)] zmienia się na [– – (**)].
.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
Wyszukiwanie tytułów/
rozdziałów/utworów/scen itp.
Płyty DVD VIDEO/DVD-VR można
przeszukiwać według tytułu lub rozdziału, a
płyty VIDEO CD/Super Audio CD/CD/
DATA CD/DATA DVD według utworu,
indeksu lub sceny. W przypadku płyt DATA
CD/DATA DVD można wyszukiwać
według folderu lub pliku. Tytułom i
utworom na płycie są przyporządkowane
38PL
4
Za pomocą przycisków X/x lub
przycisków numerycznych wybierz
numer żądanego tytułu, rozdziału,
utworu, indeksu, sceny itp.
W przypadku popełnienia błędu naciśnij
przycisk CLEAR, aby skasować numer.
5
Naciśnij przycisk
.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie od
wybranego numeru.
Odtwarzanie plików MP3/
plików obrazów JPEG
Aby wyszukać scenę za pomocą kodu
czasowego
Można odtwarzać pliki MP3 i pliki obrazów
JPEG:
– z rozszerzeniem „.mp3” (plik MP3) lub
„.jpg”/„.jpeg” (plik obrazu JPEG),
– zgodne z formatem pliku obrazu DCF*.
1
W Kroku 2 wybierz opcję
[TIME].
Wybrana zostanie wartość [T **:**:**]
(czas odtwarzania bieżącego tytułu).
2
Naciśnij przycisk
.
Zapis [T **:**:**] zmieni się na
[T --:--:--].
3
Wprowadź kod czasowy za pomocą
przycisków numerycznych.
Na przykład aby odnaleźć scenę
znajdującą się 2 godziny, 10 minut i 20
sekund od początku płyty, naciśnij
przyciski press 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
4
Naciśnij przycisk
.
•W przypadku płyt DVD+RW nie można
wyszukiwać scen poprzez wpisanie kodu
czasowego.
Płyta
•Przy wyłączonym ekranie menu sterowania
można odnaleźć rozdział (płyta DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW), utwór (płyta VIDEO CD/
Super Audio CD/CD) lub plik (płyta DATA CD/
DATA DVD (plik wideo)) za pomocą
przycisków numerycznych i przycisku
.
* DCF („Design rule for Camera File System”) to
standard zapisu obrazu stosowany w cyfrowych
aparatach fotograficznych ustanowiony przez
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA) (Japońskie
Stowarzyszenie Branży Elektronicznej i
Informatycznej).
•Zestaw umożliwia odtwarzanie wszystkich
plików z rozszerzeniami „.mp3”, „.jpg” i „.jpeg”,
nawet jeśli nie zostały one zapisane w formacie
MP3 lub JPEG. Odtwarzanie takich plików może
spowodować emisję głośnego hałasu, który może
uszkodzić głośniki.
•Zestaw nie odtwarza plików audio zapisanych w
formacie MP3PRO.
•Zestaw rozpoznaje maksymalnie 200 folderów i
nie umożliwia odtwarzania folderów o numerach
wyższych niż 200. (W zależności od konfiguracji
folderów, liczba folderów możliwych do
rozpoznania przez system może być mniejsza.)
•Zestaw może rozpoznać do 150 plików MP3/
JPEG w folderze.
•Rozpoczęcie odtwarzania może trwać dłużej przy
przejściu do kolejnego lub innego folderu.
•System może nie odtwarzać niektórych typów
plików obrazu JPEG (np. plików obrazu JPEG o
szerokości i wysokości mniejszej niż 8 pikseli).
Wybieranie pliku MP3 lub folderu
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Po włożeniu płyty na ekranie telewizora
zostanie wyświetlona lista folderów.
39PL
3
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
4
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[MEDIA], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MEDIA].
Aby przejść do następnej lub
poprzedniej strony:
Jeżeli wybrano opcję [MUSIC], naciśnij
przycisk DVD MENU. Jeżeli wybrano
opcję inną niż [MUSIC], naciśnij
przycisk X/x, aby wybrać opcję
[MUSIC], a następnie naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk
Zostanie wyświetlona lista folderów
zawierających pliki MP3.
Wybrany folder zostanie wyróżniony
kolorem żółtym.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder.
/
.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku MP3
Naciśnij przycisk >, aby odtworzyć
następny plik MP3. Dwukrotnie naciśnij
przycisk ., aby odtworzyć poprzedni plik
MP3.
Naciskając przycisk . jeden raz, można
wrócić na początek bieżącego pliku MP3.
Po zakończeniu odtwarzania ostatniego
pliku z bieżącego folderu można wybrać
kolejny folder, naciskając przycisk >. Nie
można natomiast powrócić do poprzedniego
albumu za pomocą przycisku .. Aby
wrócić do poprzedniego folderu, należy
wybrać go z listy folderów.
Powrót do poprzedniego ekranu
x Aby odtworzyć pliki MP3 w folderze
Naciśnij przycisk O RETURN.
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego folderu.
Włączanie/wyłączanie wyświetlacza
x Aby wybrać plik MP3
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Naciśnij przycisk
.
Wyświetlona zostanie lista plików
zawartych w folderze.
Wybór folderu za pomocą pilota
zdalnego sterowania
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Za pomocą przycisków X/x wybierz plik
i naciśnij przycisk
.
40PL
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego pliku. Listę plików można
wyłączyć za pomocą przycisku DVD
MENU. Ponowne naciśnięcie przycisku
DVD MENU spowoduje wyświetlenie
listy folderów.
Podczas odtwarzania lub wstrzymania
można szybko wybrać folder, naciskając
przycisk
+/–.
Inne funkcje
Zapoznaj się z rozdziałem „Inne funkcje”
(str. 29).
Wybór pliku obrazu JPEG lub
folderu z obrazami
1
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Po włożeniu płyty na ekranie telewizora
zostanie wyświetlona lista folderów.
3
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
x Aby wybrać plik obrazu JPEG,
wyświetlając przeglądarkę obrazów
Naciśnij przycisk PICTURE NAVI.
Podgląd plików obrazu JPEG zawartych
w albumie jest wyświetlany w postaci 16
ekranów składowych.
Płyta
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Obrazy JPEG zostaną odtworzone w
postaci pokazu slajdów. Użytkownik
może zmienić czas wyświetlania
poszczególnych obrazów w pokazie
slajdów (str. 42) oraz dodać efekty
(str. 43).
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[MEDIA], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MEDIA].
5
Jeżeli wybrano opcję [PHOTO],
naciśnij przycisk DVD MENU. Jeżeli
wybrano opcję inną niż [PHOTO],
naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję [PHOTO], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlona lista folderów
zawierających pliki JPEG.
Wybrany folder zostanie wyróżniony
kolorem żółtym.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder.
x Aby przejść do następnej lub
poprzedniej strony:
Naciśnij przycisk
/
.
x Aby odtworzyć pliki obrazów JPEG
w folderze
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego folderu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
plik obrazu JPEG do wyświetlenia i
naciśnij przycisk
.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
naciśnij przycisk O RETURN.
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku obrazu JPEG
Jeśli ekran menu sterowania nie został
wyświetlony, naciśnij przycisk c/C. Po
zakończeniu odtwarzania ostatniego obrazu
z bieżącego folderu można wybrać kolejny
folder, naciskając przycisk c. Nie można
natomiast powrócić do poprzedniego
folderu za pomocą przycisku C. Aby wrócić
do poprzedniego folderu, należy wybrać go z
listy folderów.
Obracanie pliku obrazu JPEG
W trakcie wyświetlania pliku obrazu JPEG
na ekranie telewizora możliwe jest obracanie
obrazu JPEG co 90 stopni.
Naciśnij przycisk X/x podczas wyświetlania
pliku obrazu JPEG.
Aby powrócić do normalnego widoku,
należy nacisnąć przycisk CLEAR.
•Nie można obracać pliku obrazu JPEG po
wybraniu dla ustawienia [JPEG RESOLUTION]
41PL
w menu [HDMI SETUP] opcji [(1920 × 1080i)
HD
] lub [(1920 × 1080i) HD] (str. 53).
6
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego folderu.
Naciskając kilkakrotnie przycisk DVD
MENU, można włączyć lub wyłączyć
listę folderów.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Włączanie/wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Wybór folderu za pomocą pilota
zdalnego sterowania
Podczas odtwarzania lub wstrzymania
można szybko wybrać folder, naciskając
przycisk
+/–.
Inne funkcje
Zapoznaj się z rozdziałem „Inne funkcje”
(str. 29).
Odtwarzanie pokazu slajdów z
dźwiękiem
•Przy jednoczesnym odtwarzaniu dużych plików
MP3 i plików obrazów JPEG dźwięk może być
przerywany. Firma Sony zaleca wybranie podczas
tworzenia pliku MP3 szybkości transmisji
wynoszącej maksymalnie 128 kb/s. Jeśli nadal
występują przerwy w odtwarzaniu dźwięku,
należy zmniejszyć rozmiar pliku obrazów JPEG.
Wybieranie czasu trwania pokazu
slajdów złożonego z plików
obrazów JPEG
1
Aby odtworzyć pokaz slajdów z dźwiękiem,
należy najpierw umieścić pliki MP3 i pliki
obrazu JPEG w tym samym folderze na
płycie DATA CD lub DATA DVD.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
3
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
2
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[MEDIA], a następnie
naciśnij przycisk
.
Jeżeli wybrano opcję [MUSIC/PHOTO],
naciśnij przycisk DVD MENU. Jeżeli
wybrano opcję inną niż [MUSIC/
PHOTO], naciśnij przycisk X/x, aby
wybrać opcję [MUSIC/PHOTO], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostaje wyświetlona lista folderów.
42PL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• [NORMAL]: standardowy czas
wyświetlania.
• [FAST]: czas wyświetlania krótszy niż
w przypadku opcji [NORMAL].
• [SLOW 1]: czas wyświetlania dłuższy
niż w przypadku opcji [NORMAL].
• [SLOW 2]: czas wyświetlania dłuższy
niż w przypadku opcji [SLOW 1].
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MEDIA].
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[INTERVAL], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[INTERVAL].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
4
Naciśnij przycisk
DISPLAY. (Jeżeli
opcja [MEDIA] jest ustawiona na
[MUSIC/PHOTO], dwukrotnie naciśnij
przycisk
DISPLAY.)
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Po włożeniu płyty na ekranie telewizora
zostanie wyświetlona lista folderów.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder i naciśnij przycisk H.
4
Naciśnij przycisk
.
•Wyświetlenie niektórych plików obrazów JPEG
może trwać dłużej niż zostało to określone za
pomocą wybranej opcji. Dotyczy to zwłaszcza
plików obrazów JPEG w formacie progresywnym
lub plików obrazów JPEG zawierających 3 000
000 lub więcej pikseli.
Wybieranie efektu dla plików
obrazów JPEG włączonych do
pokazu slajdów
Naciśnij przycisk
DISPLAY. (Jeżeli
opcja [MEDIA] jest ustawiona na
[MUSIC/PHOTO], dwukrotnie naciśnij
przycisk
DISPLAY.)
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[EFFECT], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[EFFECT].
3
1
2
Naciśnij przycisk
3
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[MEDIA], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MEDIA].
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• [MUSIC/PHOTO]: odtwarzanie
plików obrazów JPEG i plików MP3
umieszczonych w tym samym folderze
w postaci pokazu slajdów.
• [MUSIC]: najpierw odtwarzane są
pliki MP3.
• [VIDEO]: najpierw odtwarzane są
pliki wideo.
• [PHOTO]: najpierw odtwarzane są
pliki obrazów JPEG. Pliki obrazów
JPEG można odtwarzać w postaci
pokazu slajdów.
.
•Ustawienie [EFFECT] nie działa po wybraniu dla
ustawienia [JPEG RESOLUTION] w menu
[HDMI SETUP] opcji [(1920 × 1080i) HD
]
lub [(1920 × 1080i) HD] (str. 53).
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Po włożeniu płyty na ekranie telewizora
zostanie wyświetlona lista folderów.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• [MODE 1]: Plik obrazu JPEG
przesuwa się z góry na dół.
• [MODE 2]: Plik obrazu JPEG rozciąga
się z lewej strony na prawą stronę
ekranu telewizora.
• [MODE 3]: Plik obrazu JPEG rozciąga
się od środka ekranu telewizora.
• [MODE 4]: Pliki obrazów JPEG są
wyświetlane z losowo wybranymi
efektami.
• [MODE 5]: Kolejny plik obrazu JPEG
nachodzi na poprzedni obraz.
• [OFF]: wyłączone.
4
Jeżeli na płycie znajdują się różne pliki
multimedialne (pliki MP3, pliki obrazów
JPEG lub pliki wideo), można wybrać
priorytet odtwarzania.
Płyta
1
Określanie priorytetu
odtwarzania typu plików
6
Naciśnij przycisk
.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat priorytetu typów plików w
ustawieniu [MEDIA], zapoznaj się z
rozdziałem „Priorytet odtwarzania
typów plików” (str. 106).
43PL
Wyświetlanie listy plików MP3/
plików obrazów JPEG
1
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[BROWSING], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[BROWSING].
3
Odtwarzanie plików wideo
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądaną listę i naciśnij przycisk
.
• [FOLDER LIST]: Zostaje
wyświetlona lista folderów. Wykonaj
czynność 6 opisaną w części
„Wybieranie pliku MP3 lub folderu”
(str. 39) lub „Wybór pliku obrazu
JPEG lub folderu z obrazami”
(str. 41).
• [PICTURE LIST] (tylko dla plików
obrazu JPEG): podgląd plików obrazu
JPEG zawartych w folderze jest
wyświetlany w postaci 16 ekranów
składowych. Wykonaj czynność 6
opisaną w części „Wybór pliku obrazu
JPEG lub folderu z obrazami”
(str. 41).
Pliki wideo — informacje
Można odtwarzać pliki wideo w formacie
DivX i MPEG4.
DivX® to technologia kompresji plików
wideo opracowana przez firmę DivX, Inc.
Niniejszy produkt ma oficjalny certyfikat
DivX® (DivX® Certified).
Możliwe jest odtwarzanie płyt DATA CD i
DATA DVD zawierających pliki wideo
DivX®.
Płyty DATA CD i DATA DVD, które
można odtwarzać na zestawie
Zestaw ten odtwarza jednak tylko płyty
DATA CD w formacie plików ISO 9660
Level 1/Level 2 lub Joliet oraz płyty DATA
DVD w formacie UDF (Universal Disk
Format).
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat formatu nagrywania, należy zapoznać
się z instrukcją obsługi dołączoną do stacji
dysków i oprogramowania do nagrywania
płyt (nie wchodzi w skład zestawu).
Informacje o kolejności odtwarzania
danych płyt DATA CD i DATA DVD
Kolejność odtwarzania może nie być
stosowana w zależności od oprogramowania
użytego do utworzenia pliku wideo lub jeśli
dostępne jest 200 folderów po 150 plików
wideo w każdym folderze.
•Zestaw może nie odtwarzać niektórych płyt
DATA CD/DATA DVD utworzonych w
formacie Packet Write.
Pliki wideo DivX, które można
odtwarzać za pomocą zestawu
Zestaw może odtwarzać dane zapisane w
formacie DivX z rozszerzeniem „.avi” lub
„.divx”. Zestaw nie może odtwarzać plików z
rozszerzeniem „.avi” lub „.divx”, jeśli nie
mają one formatu DivX.
44PL
4
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MEDIA].
5
Jeżeli wybrano opcję [VIDEO], naciśnij
przycisk DVD MENU. Jeżeli wybrano
opcję inną niż [VIDEO], za pomocą
przycisków X/x wybierz opcję [VIDEO],
a następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlona lista folderów
zawierających pliki wideo.
Wybrany folder zostanie wyróżniony
kolorem żółtym.
FOLDER LIST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Pliki wideo MPEG4, które można
odtwarzać na zestawie
6
Zestaw może odtwarzać dane zapisane w
formacie MP4 z rozszerzeniem „.mp4” lub
„.m4v”. Zestaw nie może odtwarzać plików z
rozszerzeniem „.mp4” lub „.m4v”, jeśli nie
mają one formatu MPEG4.
7
•Nie można zagwarantować zgodności ze
wszystkimi programami kodowania/nagrywania
plików MPEG4, nagrywarkami i nośnikami
zapisu.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[MEDIA], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder do odtworzenia.
Naciśnij przycisk H.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego folderu.
Aby wybrać pliki wideo, zapoznaj się z
rozdziałem „Wybieranie pliku wideo”
(str. 46).
Aby przejść do następnej lub
poprzedniej strony:
Naciśnij przycisk
2
.
Naciśnij przycisk x.
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Włączanie/wyłączanie wyświetlacza
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Wybór folderu za pomocą pilota
zdalnego sterowania
Po włożeniu płyty na ekranie telewizora
zostanie wyświetlona lista folderów.
3
/
Zatrzymanie odtwarzania
Wybieranie folderu
1
Naciśnij przycisk
Płyta
•Zestaw może nie odtworzyć pliku wideo DivX,
jeśli został on utworzony z połączenia co najmniej
dwóch plików wideo DivX.
•Zestaw nie może odtwarzać plików wideo DivX o
rozdzielczości większej niż 720 (szerokość) × 576
(wysokość) i o rozmiarze większym niż 2 GB.
•W zależności od pliku wideo DivX dźwięk może
być pomijany lub nie pasować do obrazu
wyświetlanego na ekranie telewizora.
•Zestaw może nie odtwarzać plików wideo DivX
dłuższych niż 3 godziny.
•W zależności od pliku wideo w formacie DivX
obraz może się zatrzymywać lub być niewyraźny;
w takim przypadku zalecane jest utworzenie
pliku o niższej szybkości transmisji. Jeśli dźwięk
nadal będzie mieć zakłócenia, zalecane jest
zastosowanie formatu MP3. Zestaw nie odtwarza
jednak formatu WMA (Windows Media Audio)
przy odtwarzaniu plików DivX.
•Wyświetlenie obrazu na ekranie po naciśnięciu
przycisku H może zająć trochę czasu, co jest
spowodowane technologią kompresji plików
wideo DivX.
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Podczas odtwarzania lub wstrzymania
można szybko wybrać folder, naciskając
przycisk
+/–.
45PL
Inne funkcje
Zapoznaj się z rozdziałem „Inne funkcje”
(str. 29).
Wybieranie pliku wideo
1
Po wykonaniu kroku 6 opisanego w
rozdziale „Wybieranie folderu” naciśnij
przycisk
.
Wyświetlona zostanie lista plików
zawartych w folderze.
•Jeśli dla pliku została ustawiona liczba możliwych
odtworzeń, dany plik wideo DivX można
odtworzyć tylko daną liczbę razy. Liczone jest:
– wyłączenie zestawu,
– odtworzenie innego pliku,
– otwarcie szuflady na płyty.
Wyświetlanie listy plików wideo
1
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
FILE LIST
MY FAVOURITES
2
HAWAII 2004
VENUS
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[BROWSING], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[BROWSING].
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
plik i naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
pliku.
Aby przejść do następnej lub
poprzedniej strony:
Naciśnij przycisk
/
.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Aby odtworzyć następny lub
poprzedni plik wideo bez wyświetlania
listy plików:
Można wybrać następny lub poprzedni plik
wideo z tego samego folderu, naciskając
przycisk >/..
Można także wybrać pierwszy plik z
następnego folderu, naciskając przycisk >
podczas odtwarzania ostatniego pliku z
bieżącego folderu. Nie można jednak
powrócić do poprzedniego folderu,
naciskając przycisk .. Aby wrócić do
poprzedniego folderu, należy wybrać go z
listy folderów.
46PL
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [FOLDER LIST], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaje wyświetlona lista folderów.
Wykonaj czynność 6 opisaną w części
„Wybieranie folderu” (str. 45).
Regulacja rozbieżności
między obrazem a
dźwiękiem
Ograniczanie odtwarzania
dysku
[PARENTAL CONTROL]
[A/V SYNC]
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
[A/V SYNC], a następnie
opcję
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu [A/V
SYNC].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• [OFF]: wyłączone.
• [ON]: możliwość regulacji opóźnienia
między obrazem a dźwiękiem.
4
Naciśnij przycisk
.
•W przypadku niektórych strumieni sygnału
wejściowego funkcja [A/V SYNC] może nie
działać.
1
2
Płyta
Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem
wyświetlanym na ekranie telewizora, istnieje
możliwość skorygowania rozbieżności.
Funkcja [PARENTAL CONTROL]
umożliwia ograniczenie odtwarzania płyt
DVD o określonych ocenach. Umożliwia to
blokowanie scen lub zastępowanie ich
innymi scenami.
Ograniczenie odtwarzania można ustawić
przez wprowadzenie hasła. Po włączeniu
funkcji [PARENTAL CONTROL] przed
odtworzeniem zastrzeżonych płyt należy
wprowadzić hasło.
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SYSTEM SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SYSTEM SETUP].
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [PARENTAL CONTROL t], a
następnie naciśnij przycisk
.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
47PL
10 Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [LEVEL], a następnie naciśnij
przycisk
.
PARENTAL CONTROL
Zostanie wyświetlone menu opcji
[LEVEL].
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
11 Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany poziom i naciśnij przycisk
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
7
Konfiguracja funkcji [PARENTAL
CONTROL] została ukończona.
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
Aby wyłączyć funkcję [PARENTAL
CONTROL]
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
W kroku 11 dla ustawienia [LEVEL]
wybierz opcję [OFF].
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź lub ponownie wprowadź 4cyfrowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk
.
Aby odtworzyć płytę z ustawioną
funkcją [PARENTAL CONTROL]
1
2
PARENTAL CONTROL
8
OFF
USA
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [STANDARD], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlone menu opcji
[STANDARD].
9
Za pomocą przycisków X/x wybierz
obszar geograficzny jako poziom
ograniczenia odtwarzania, a następnie
naciśnij przycisk
.
Spowoduje to wybranie obszaru.
Jeśli zostanie wybrana opcja [OTHERS
t], za pomocą przycisków
numerycznych wybierz i wprowadź
standardowy kod z rozdziału „Lista
kodów obszarów kontroli
rodzicielskiej” (str. 107).
48PL
Włóż płytę i naciśnij przycisk H.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
Pojawi się ekran ustawiania poziomu
ograniczenia odtwarzania.
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się odtwarzanie.
•Jeśli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i ponownie
wykonaj czynności z kroków od 1 do 6, opisane w
punkcie „Ograniczanie odtwarzania dysku”
(str. 47). Po pojawieniu się prośby o
wprowadzenie hasła wprowadź za pomocą
przycisków numerycznych liczbę „199703”, a
następnie naciśnij przycisk
. Na wyświetlaczu
pojawi się prośba o wprowadzenie nowego 4cyfrowego hasła. Po wprowadzeniu nowego 4cyfrowego hasła ponownie włóż płytę i naciśnij
przycisk H. Po pojawieniu się ekranu do
wprowadzania hasła wprowadź nowe hasło.
Zmiana hasła
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SYSTEM SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Można regulować różne elementy, takie jak
obraz i dźwięk.
Wyświetlane elementy różnią się w
zależności od terytorium.
•Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
priorytet nad ustawieniami ekranu konfiguracji i
niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać.
1
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SYSTEM SETUP].
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [PARENTAL CONTROL t], a
następnie naciśnij przycisk
.
2
8
9
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CHANGE PASSWORD t], a
następnie naciśnij przycisk
.
3
ponownie za pomocą przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk
.
Korygowanie błędnie wprowadzonego
hasła
Przed naciśnięciem przycisku C naciśnij
przycisk
i wprowadź prawidłową liczbę.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
4
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk
.
10 Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
7
Płyta
4
Zmienianie ustawień
zestawu za pomocą
ekranu konfiguracji
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję konfiguracji, a
następnie naciśnij przycisk
.
• [LANGUAGE SETUP] (str. 50)
• [VIDEO SETUP] (str. 51)
• [HDMI SETUP] (str. 52)
• [AUDIO SETUP] (str. 53)
• [SYSTEM SETUP] (str. 54)
• [SPEAKER SETUP] (str. 55)
49PL
Przykład: [VIDEO SETUP]
Ustawianie języka menu
ekranowego i ścieżki dźwiękowej
Wybrany element
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
[LANGUAGE SETUP]
Ustawienia różnych języków dla elementów
wyświetlanych na ekranie lub ścieżki
dźwiękowej.
Elementy konfiguracji
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Zostaną wyświetlone opcje dla
wybranego elementu.
Przykład: [TV TYPE]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
Opcje
x [OSD] (menu ekranowe)
Służy do przełączania języka menu
wyświetlanego na ekranie telewizora.
x [MENU] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do przełączenia żądanego języka menu
płyty.
7
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.
Przykład: [4:3 LETTER BOX]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Wybrane ustawienie
Przywracanie wszystkich ustawień
menu [SETUP]
Przywracanie wszystkich ustawień menu
[SETUP] opisano w części „Przywracanie
domyślnych wartości ustawień menu
[SETUP]” (str. 86).
50PL
x [AUDIO] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do przełączania języka ścieżki
dźwiękowej.
Po wybraniu opcji [ORIGINAL] zostanie
wybrany język ustawiony jako pierwszy na
płycie.
x [SUBTITLE] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do przełączania języka napisów
dialogowych zarejestrowanych na płycie
DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [AUDIO FOLLOW]
język napisów dialogowych zmienia się
zależnie od języka wybranego w odniesieniu
do ścieżki dźwiękowej.
•Jeśli w opcji [MENU], [AUDIO] lub
[SUBTITLE] wybrany zostanie język, który nie
został zarejestrowany na płycie DVD VIDEO,
automatycznie wybrany zostanie jeden z
zarejestrowanych języków (w przypadku
niektórych płyt język nie jest wybierany
automatycznie).
•Jeśli w opcjach [MENU], [AUDIO] i
[SUBTITLE] wybrano wartość [OTHERS t],
należy za pomocą przycisków numerycznych
wybrać i wprowadzić kod języka opisany w
punkcie „Lista kodów języków” (str. 107).
[VIDEO SETUP]
Wybierz ustawienia zgodne z parametrami
podłączanego telewizora.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
•W zależności od płyty DVD ustawienie [4:3
LETTER BOX] może zostać wybrane
automatycznie zamiast ustawienia [4:3 PAN
SCAN] i na odwrót.
Płyta
Ustawienia wyświetlania
ekranie, przy czym część obrazu
niemieszcząca się na ekranie jest przycinana.
x [LINE]
Można wybrać metodę wyjściową sygnałów
wideo na gniazdo EURO AV T OUTPUT
(TO TV).
[VIDEO]: zestaw odtwarza sygnały wideo.
[RGB]: wyjście sygnału RGB.
x [TV TYPE]
Służy do wybierania proporcji obrazu
podłączonego telewizora.
[16:9]: ustawienie to należy wybrać przy
podłączaniu do urządzenia telewizora
panoramicznego lub telewizora
obsługującego tryb szerokoekranowy.
•Jeśli telewizor nie akceptuje sygnałów RGB,
obraz nie jest wyświetlany na ekranie telewizora,
nawet po wybraniu ustawienia [RGB]. Należy
zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z
telewizorem.
•Nie można wybrać opcji [RGB], gdy świeci się
wskaźnik „HDMI”. Opcja [RGB] jest
automatycznie przełączana na opcję [VIDEO] po
włączeniu podłączonego urządzenia HDMI.
x [PAUSE MODE] (tylko płyty DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
Opcja ta służy do wybierania obrazu
wyświetlanego w trybie pauzy.
[4:3 LETTER BOX]: wybierz to ustawienie
w przypadku standardowego telewizora o
proporcjach 4:3. Zestaw wyświetli obraz
panoramiczny z pasami u góry i u dołu
ekranu telewizora.
[AUTO]: obraz (w tym elementy
poruszające się dynamicznie) jest
wyświetlany bez zakłóceń. To ustawienie jest
przeznaczone do typowego użytku.
[FRAME]: obraz (w tym elementy
nieporuszające się dynamicznie) jest
wyświetlany w wysokiej rozdzielczości.
[4:3 PAN SCAN]: wybierz to ustawienie w
przypadku standardowego telewizora o
proporcjach 4:3. Zestaw automatycznie
wyświetli obraz panoramiczny na całym
51PL
Ustawienia interfejsu HDMI
[HDMI SETUP]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
x [VOLUME LIMIT]
AUTO(1920x1080p)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
SD
x [HDMI RESOLUTION]
Opcja ta umożliwia wybranie rodzaju
sygnału wideo wyprowadzanego przez
gniazdo HDMI OUT. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Aby wybrać typ wyjścia sygnału
wideo na gniazdo HDMI OUT” (str. 23).
[AUTO (1920 × 1080p)]: zestaw odtwarza
sygnał wideo optymalny dla podłączonego
telewizora.
[1920 × 1080i]: zestaw odtwarza sygnały
wideo o rozdzielczości 1 920 × 1 080i*.
[1280 × 720p]: zestaw odtwarza sygnały
wideo o rozdzielczości 1 280 × 720p*.
[720 × 480p]**: zestaw odtwarza sygnały
wideo o rozdzielczości 720 × 480p*.
* i: z przeplotem, p: progresywny
** W zależności od regionu może być dostępna
opcja [720 × 480/576p].
x [CONTROL FOR HDMI]
Umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji
[CONTROL FOR HDMI]. Funkcja ta jest
dostępna po podłączeniu zestawu i
telewizora za pomocą kabla HDMI.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Korzystanie z
funkcji Sterowanie przez HDMI w
przypadku funkcji „BRAVIA” Sync”
(str. 61).
[OFF]: wyłączone.
[ON]: włączone. Funkcja ta umożliwia
sterowanie elementami zestawu
52PL
połączonymi ze sobą za pomocą kabla
HDMI.
Gdy metoda wyjściowa zostanie zmieniona z
głośników telewizora na głośniki zestawu za
pomocą menu telewizora (lub przycisku
THEATRE), zostaje włączona funkcja
sterowania opcjami audio zestawu (str. 63) i
może zostać wyemitowany głośny dźwięk w
zależności od wybranego poziomu głośności
zestawu. Można temu zapobiec, ograniczając
maksymalny poziom głośności.
[LEVEL3]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 10.
[LEVEL2]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 15.
[LEVEL1]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 20.
[OFF]: wyłączone.
•Funkcja jest dostępna po wybraniu dla ustawienia
[CONTROL FOR HDMI] opcji [ON].
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Opcja ta służy do wyboru rodzaju sygnału
HDMI wyprowadzanego przez wyjście
gniazda HDMI OUT.
[YCBCR]: sygnały wyjściowe YCBCR.
[RGB]: wyjście sygnału RGB.
•Jeśli występują zakłócenia obrazu, w opcji
[YCBCR] należy wybrać ustawienie [RGB].
•Jeżeli gniazdo HDMI OUT jest połączone z
gniazdem DVI innego urządzenia, sygnał [RGB]
jest wyprowadzany automatycznie nawet po
wybraniu opcji [YCBCR].
x [AUDIO (HDMI)]
Wybór stanu wyjścia audio
wyprowadzanego z gniazda HDMI OUT.
[OFF]: zestaw nie przesyła dźwięku z
gniazda HDMI OUT.
[ON]: wyprowadzany sygnał audio jest
poddawany konwersji z formatu Dolby
Digital, DTS lub sygnału PCM 96 kHz/24
bity na sygnał PCM 48 kHz/16 bitów.
Ustawienia audio
[AUDIO SETUP]
AUDIO SETUP
SPEAKER FORMATION:
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
OFF
OFF
Płyta
•Po podłączeniu telewizora do urządzenia kablem
HDMI przy wybranej opcji [ON], dźwięk z
telewizora nie jest obsługiwany przez funkcje
[AUDIO DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC
BASS, „DEC. MODE” i tryb dźwiękowy.
•Jeśli ustawienie funkcji będzie inne niż „DVD”
lub „USB”, zestaw nie odtwarza dźwięku z
gniazda HDMI OUT, nawet jeśli opcja [AUDIO
(HDMI)] będzie włączona (ustawienie [ON]).
x [JPEG RESOLUTION]
Można zmienić rozdzielczość plików
obrazów JPEG wyświetlanych za pomocą
gniazda HDMI OUT.
[SD
]: zestaw wyświetla obraz w
standardowej rozdzielczości z czarnym
obramowaniem.
[HD
]: zestaw wyświetla obraz w
rozdzielczości HD z czarnym
obramowaniem.
[HD]: zestaw wyświetla obraz w
rozdzielczości HD bez czarnego
obramowania.
]: zestaw wyświetla
[(1920 × 1080i) HD
obraz w pełnej rozdzielczości HD z czarnym
obramowaniem.
[(1920 × 1080i) HD]: zestaw wyświetla obraz
w pełnej rozdzielczości HD bez czarnego
obramowania.
•Opcja [JPEG RESOLUTION] działa tylko po
ustawieniu opcji [TV TYPE] w menu [VIDEO
SETUP] na wartość [16:9] oraz ustawieniu opcji
[HDMI RESOLUTION] w menu [HDMI
SETUP] na wartość inną niż [720 × 480p] lub [720
× 480/576p].
•Można wybrać opcję [(1920 × 1080i) HD
] lub
[(1920 × 1080i) HD] tylko po ustawieniu opcji
[HDMI RESOLUTION] w menu [HDMI
SETUP] na wartość [1920 × 1080i].
•Sygnał HDMI zostanie zatrzymany chwilowo w
poniższych przypadkach:
– do zestawu wkładana jest płyta DATA CD lub
DATA DVD (lub płyta jest z niego
wyjmowana);
– zostaje dołączone lub odłączone urządzenie
USB.
x [SPEAKER FORMATION]
Można wybrać pozycję głośników w celu
zapewnienia lepszego dźwięku
przestrzennego. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w rozdziale
„Ustawianie optymalnego dźwięku
przestrzennego dla pomieszczenia” (str. 79).
x [AUDIO DRC] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do kompresji zakresu dynamiki ścieżki
dźwiękowej. Opcja [AUDIO DRC] jest
przydatna podczas oglądania filmów późno
w nocy przy niskim poziomie głośności.
[OFF]: brak kompresji zakresu dynamiki.
[STANDARD]: zestaw odtwarza ścieżkę
dźwiękową z pierwotnym zakresem
dynamiki.
[MAX]: zestaw wykonuje pełną kompresję
zakresu dynamiki.
•Opcja [AUDIO DRC] działa tylko dla formatu
Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION] (tylko płyty DVD
VIDEO)
Opcja ta nadaje priorytet ścieżce
dźwiękowej o największej liczbie kanałów
podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO, na
których dźwięk został nagrany w wielu
formatach (PCM, DTS, Dolby Digital lub
MPEG Audio).
[OFF]: wyłączone.
53PL
[AUTO]: zestaw automatycznie wybierze
ścieżkę dźwiękową zgodnie z ustawionym
priorytetem.
•Po wybraniu opcji [AUTO] język może się
zmienić. Ustawienia funkcji [TRACK
SELECTION] mają wyższy priorytet niż
ustawienia funkcji [AUDIO] w menu
[LANGUAGE SETUP] (str. 50). (W przypadku
niektórych płyt funkcja ta może być
niedostępna.)
•Jeśli ścieżki dźwiękowe zapisane w formatach
PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG Audio mają
taką samą liczbę kanałów, zestaw wybiera je w
następującej kolejności: PCM, DTS, Dolby
Digital i MPEG Audio.
Inne ustawienia
[SYSTEM SETUP]
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
x [SCREEN SAVER]
Można zmniejszyć prawdopodobieństwo
wystąpienia uszkodzeń ekranu (efektu tzw.
powidoku). Naciśnij dowolny przycisk (np.
H), aby wyłączyć wygaszacz ekranu.
[ON]: Wygaszacz ekranu uruchamia się, jeśli
zestaw nie będzie używany przez około 15
minut.
[OFF]: wyłączone.
x [BACKGROUND]
Służy do wybierania koloru lub obrazu tła na
ekranie telewizora.
[JACKET PICTURE]: w tym trybie
wyświetlany jest nieruchomy obraz, o ile
został on nagrany na płycie (CD-EXTRA
itd.). Jeśli na płycie nie znajduje się
odpowiedni obraz, zamiast niego
54PL
wyświetlany jest obraz z opcji
[GRAPHICS].
[GRAPHICS]: W tym trybie wyświetlany
jest domyślny obraz zapisany w pamięci
zestawu.
[BLUE]: niebieskie tło.
[BLACK]: czarne tło.
x [PARENTAL CONTROL]
Umożliwia ustawienie ograniczeń
odtwarzania. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale
„Ograniczanie odtwarzania dysku” (str. 47).
x [DivX]
Umożliwia wyświetlenie kodu
rejestracyjnego zestawu.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do
witryny
http://www.divx.com.
x [MULTI-DISC RESUME] (tylko płyty DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji
[MULTI-DISC RESUME].
[ON]: zestaw zapisuje punkty zatrzymania
odtwarzania płyt (do 10 płyt).
[OFF]: zestaw nie zapisuje w pamięci
punktów wznawiania odtwarzania.
Odtwarzanie jest wznawiane od określonego
miejsca tylko w przypadku bieżącej płyty
umieszczonej w urządzeniu.
x [RESET]
Można przywrócić domyślne wartości dla
wszystkich ustawień menu [SETUP] poza
ustawieniami funkcji [PARENTAL
CONTROL]. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w rozdziale
„Przywracanie domyślnych wartości
ustawień menu [SETUP]” (str. 86).
Ustawienia głośników
x [DISTANCE]
[SPEAKER SETUP]
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST TONE
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
YES
YES
YES
YES
Płyta
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić połączenie głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
Po przesunięciu głośników przednich,
głośnika środkowego i głośników surround
należy ustawić parametry odległości (A) od
miejsca odsłuchu do głośników.
Można ustawić parametry w zakresie od 1,0
do 7,0 metrów1) dla głośników przednich i od
0,0 do 7,0 metrów2) dla głośnika środkowego
i głośników surround.
A
x [CONNECTION]
Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround, należy ustawić
parametry dla opcji [CENTER] i
[SURROUND]. Ponieważ ustawienia
głośników przednich i subwoofera są stałe,
nie można ich zmieniać.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[NONE]: Wybierz to ustawienie, gdy głośnik
środkowy nie jest używany.
[SURROUND]
[YES]: Wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[NONE]: Wybierz to ustawienie, jeśli
głośniki surround nie są używane.
[SUBWOOFER]
[YES]
•Przy zmianie ustawienia [CONNECTION] opcja
[STANDARD] ustawienia [SPEAKER
FORMATION] zostaje zachowana, ale przy
innych wartościach ustawienia [SPEAKER
FORMATION] następuje powrót do opcji
[STANDARD].
[FRONT] 3,0 m3): ustawienie odległości od
głośników przednich.
[CENTER] 3,0 m3)4): ustawienie odległości
od głośnika środkowego (o ok. 1,6 m bliżej w
stronę głośników przednich).
[SURROUND] 3,0 m3)5): ustawienie
odległości od głośnika surround (do 5,0 m
bliżej w stronę głośników przednich).
1)Od 0,9 do 6,9 metra dla
modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej.
2)
Od 0,0 do 6,9 metra dla modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej.
3)Przeprowadzenie
konfiguracji wstępnej (str. 21)
powoduje zmianę ustawień domyślnych.
4)Element
ten jest wyświetlany po ustawieniu
pozycji [CENTER] na opcję [YES] w menu
[CONNECTION].
5)Element
ten jest wyświetlany po ustawieniu
pozycji [SURROUND] na opcję [YES] w menu
[CONNECTION].
•Jeśli wszystkie głośniki przednie i surround nie są
umieszczone w równej odległości od miejsca
odsłuchu, ustaw odległość na podstawie
najbliższego głośnika.
55PL
•Nie umieszczaj głośników surround dalej od
miejsca odsłuchu niż głośników przednich.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, ustawienie [DISTANCE] może być
niedostępne.
x [LEVEL (FRONT)]
Można dostosować poziom dźwięku
głośników przednich, głośnika środkowego
oraz subwoofera. Parametry mogą mieć
wartości od –6,0 dB do 0 dB dla ustawień [L/
R] oraz od –6,0 dB do +6,0 dB dla ustawień
[CENTER] i [SUBWOOFER]. W celu
ułatwienia regulacji należy ustawić funkcję
[TEST TONE] w pozycji [ON].
[L/R] 0,0 dB: ustawienie poziomu głośności
głośnika przedniego.
[CENTER] 0,0 dB*: ustawienie poziomu
głośności głośnika środkowego.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: ustawienie
poziomu głośności subwoofera.
* Element ten jest wyświetlany po ustawieniu
pozycji [CENTER] na opcję [YES] w menu
[CONNECTION].
x [LEVEL (SURROUND)]
Można dostosować poziom dźwięku
głośników surround. Parametr może mieć
wartości od –6,0 dB do +6,0 dB. W celu
ułatwienia regulacji należy ustawić funkcję
[TEST TONE] w pozycji [ON].
[L/R] 0,0 dB*: ustawienie poziomu głośności
głośnika surround.
* Element ten jest wyświetlany po ustawieniu
pozycji [SURROUND] na opcję [YES] w menu
[CONNECTION].
x [TEST TONE]
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru [LEVEL
(FRONT)] i [LEVEL (SURROUND)].
[OFF]: głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
[ON]: dźwięk testowy jest emitowany
kolejno z każdego głośnika w trakcie
regulacji poziomu. Po wybraniu jednego z
elementów menu [SPEAKER SETUP]
56PL
dźwięk testowy jest emitowany kolejno z
poszczególnych głośników.
Wyreguluj poziom dźwięku zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
1
2
3
4
5
Ustaw ustawienie [TEST TONE] na
opcję [ON].
Naciskaj przyciski C/X/x/c, aby
wybrać żądany głośnik i poziom.
Naciśnij przycisk
.
Powtarzaj kroki od 1 do 3.
Naciskaj przyciski C/X/x/c, aby
ustawić ustawienie [TEST TONE] na
opcję [OFF] po dostosowaniu poziomu
głośnika.
•Aby dostosować poziom głośności wszystkich
głośników jednocześnie, przekręć kontrolkę
VOLUME urządzenia lub naciśnij przycisk
VOLUME +/– na pilocie.
•Aby przywrócić ustawienie domyślne podczas
zmiany ustawienia, wybierz element, a następnie
naciśnij przycisk CLEAR. Należy zwrócić uwagę,
że tylko ustawienie [CONNECTION] nie
powraca do wartości domyślnej.
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
Tuner
Zapisywanie stacji
radiowych
Można zaprogramować 20 stacji FM. Przed
rozpoczęciem strojenia należy wyciszyć
dźwięk.
Aktualne pasmo i numer kanału
Naciśnij przycisk
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się napis „COMPLETE” a stacja
zostanie zapamiętana.
8
9
Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
Kroki od 2 do 7.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Tuner
Aktualna stacja
7
Zmiana numeru zapisanej stacji
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Wybierz żądany numer stacji przyciskami
PRESET +/– (str. 58), a następnie wykonaj
czynności opisane w Kroku 3.
Nazwa stacji
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane. Na
wyświetlaczu na przednim panelu
pojawią się wówczas komunikaty
„TUNED” i „ST” (w przypadku
programów stereofonicznych).
3
4
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „MEMORY”.
Naciśnij przycisk
lub c.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się numer zapisanej stacji.
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany numer stacji.
57PL
Słuchanie audycji
radiowych
W pierwszej kolejności należy zapisać stacje
radiowe w pamięci zestawu (patrz rozdział
„Zapisywanie stacji radiowych” (str. 57)).
1
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
2
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami, możesz wybrać odbiór
monofoniczny. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale odbiór ulegnie
poprawie.
1
2
Ustaw zaprogramowaną stację za
pomocą przycisku PRESET +/–.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
dostrojenie zestawu do zapisanej w
pamięci stacji.
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
3
•Aby poprawić odbiór, zmień położenie
podłączonych anten.
Dostosuj głośność za pomocą
przycisku VOLUME +/–.
3
4
5
Słuchanie stacji radiowych o znanych
częstotliwościach
Naciśnij przycisk D.TUNING w kroku 2,
naciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać
częstotliwości, a następnie naciśnij przycisk
.
58PL
Naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie „MONO”.
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
6
Słuchanie niezapisanych stacji
radiowych
Wykonaj strojenie ręczne lub automatyczne
opisane w Kroku 2.
Aby dostroić stację ręcznie, naciskaj
przycisk TUNING +/–.
Aby dostroić stację automatycznie, naciśnij i
przytrzymaj przycisk TUNING +/–.
Automatyczne strojenie zatrzymuje się po
odebraniu przez zestaw sygnału stacji
radiowej. Aby ręcznie zatrzymać
automatyczne strojenie, naciśnij przycisk
TUNING +/– lub x.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „FM MODE”.
• „STEREO”: odbiór stereofoniczny.
• „MONO”: odbiór monofoniczny.
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk "/1.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Nadawanie nazw stacjom
Zapisanym w pamięci stacjom można nadać
nazwy. Nazwy te (np. „ABC”) pojawiają się
na wyświetlaczu na przednim panelu po
wybraniu stacji.
Dla każdej zapisanej stacji radiowej można
wprowadzić tylko jedną nazwę.
•Nie można wprowadzać nazw dla stacji Radio
Data System (RDS) zapisanych w pamięci
(str. 60).
1
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM”.
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
2
3
4
Za pomocą przycisku PRESET +/–
wybierz zapisaną stację, której chcesz
nadać nazwę.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „NAME IN”.
Wyświetlanie nazwy lub
częstotliwości stacji na
wyświetlaczu na przednim panelu
Kiedy zestaw działa w trybie „TUNER FM”,
na wyświetlaczu na przednim panelu można
sprawdzić częstotliwość odbieranej stacji.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wprowadź nazwę.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY,
ekran zmieni się na
1 t 2 t .... t 1 t ....
Gdy nazwa stacji jest ustawiona
Za pomocą przycisków X/x wybierz
znak, a następnie naciśnij przycisk c,
aby przesunąć kursor do następnej
pozycji.
1 Nazwa stacji
Np. “SONY RADIO”
2 Częstotliwość
Np. “FM1 87.50”
3 Ustawienie „FM MODE”
Np. “STEREO”
Przy wprowadzaniu nazwy stacji
radiowej można korzystać z liter, cyfr i
innych symboli.
Gdy nazwa stacji nie jest ustawiona
Korygowanie błędów
Tuner
5
6
1 Częstotliwość
Np. “FM1 87.50”
2 Ustawienie „FM MODE”
Np. “STEREO”
Za pomocą przycisków C/c podświetl
znak, który chcesz poprawić, a następnie
naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
żądany znak.
Aby usunąć znak, podświetl go za
pomocą przycisków C/c , a następnie
naciśnij przycisk CLEAR.
7
Naciśnij przycisk
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się napis „COMPLETE” a
nazwa stacji zostanie zapamiętana.
8
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
59PL
Używanie systemu RDS
(Radio Data System)
Co to jest system RDS?
System RDS (Radio Data System; system
przesyłania danych radiowych) to usługa
umożliwiająca stacjom radiowym wysyłanie
dodatkowych informacji wraz ze
standardowym sygnałem programu. Ten
tuner zapewnia przydatne funkcje RDS,
takie jak wyświetlanie nazwy stacji. System
RDS jest dostępny tylko dla stacji FM.*
•System RDS może nie działać poprawnie, jeśli
dostrojona stacja nie przesyła poprawnie sygnału
RDS lub jego moc jest zbyt mała.
* Nie wszystkie stacje FM zapewniają usługę RDS
i nie muszą udostępniać usług podobnego typu.
Jeśli nie masz informacji na temat lokalnej
transmisji RDS, sprawdź informacje na temat
systemów RDS wykorzystywanych przez
rozgłośnie dostępne w okolicy.
Odbieranie sygnału RDS
Wystarczy dostroić stację FM.
Po dostrojeniu stacji zapewniającej usługi
RDS jej nazwa* zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu na przednim panelu.
* Jeśli sygnał RDS nie zostanie odebrany, nazwa
stacji może nie zostać wyświetlona na
wyświetlaczu na przednim panelu.
60PL
Funkcja Sterowanie przez HDMI/
zewnętrzne urządzenie audio
Korzystanie z funkcji
Sterowanie przez HDMI w
przypadku funkcji
„BRAVIA” Sync
Funkcja Sterowanie przez HDMI jest
funkcją łączonej kontroli używaną przez
CEC (Consumer Electronics Control) dla
interfejsu HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie działa
w następujących przypadkach:
– Po podłączeniu zestawu do urządzenia,
które nie jest zgodne z funkcją Sterowanie
przez HDMI.
– Urządzenie nie ma gniazda HDMI.
Pilot zestawu zawiera przyciski ułatwiające
obsługę telewizora, takie jak przycisk
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY czy TV
[/1. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zapoznaj się z rozdziałem „Sterowanie
telewizorem za pomocą pilota wchodzącego
w skład zestawu” (str. 80) oraz instrukcją
obsługi telewizora.
ONE-TOUCH
PLAY
TV
BRAVIA Sync
•W zależności od podłączonego urządzenia
funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostarczoną z urządzeniem.
•Funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać w przypadku podłączenia urządzenia
niewyprodukowanego przez firmę Sony, nawet
jeśli jest ono zgodne z funkcją Sterowanie przez
HDMI.
Przygotowywanie funkcji
Sterowanie przez HDMI
(Sterowanie przez HDMI — łatwa
konfiguracja)
Zestaw jest zgodny z funkcją łatwej
konfiguracji Sterowanie przez HDMI. Jeśli
telewizor jest zgodny z funkcją łatwej
konfiguracji Sterowanie przez HDMI,
można ustawić funkcję [CONTROL FOR
HDMI] zestawu automatycznie,
konfigurując telewizor. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją
łatwej konfiguracji Sterowanie przez HDMI,
należy ręcznie skonfigurować funkcję
Sterowanie przez HDMI zestawu i
telewizora.
1
2
3
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku
telewizorów z funkcją „BRAVIA” Sync.
Po podłączeniu urządzeń firmy Sony
zgodnych z funkcją Sterowanie przez HDMI
za pomocą kabla HDMI obsługa jest
uproszczona:
– Tryb kinowy (str. 62)
– Odtwarzanie jednym przyciskiem (str. 62)
– Wyłączanie zestawu (str. 62)
– Sterowanie opcjami audio zestawu
(str. 63)
– Głośność maksymalna (str. 63)
– Synchronizacja wersji językowej (str. 63)
THEATRE
Sprawdź, czy telewizor i zestaw są
połączone kablem HDMI.
Włącz telewizor i naciśnij przycisk [/1,
aby włączyć zestaw.
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z wejścia
HDMI.
61PL
4
Ustaw funkcję Sterowanie przez HDMI
zestawu i telewizora.
Informacje na temat konfigurowania
zestawu znajdują się poniżej. Informacje
na temat konfiguracji telewizora
znajdują się w jego instrukcji obsługi (w
zależności od telewizora funkcja
Sterowanie przez HDMI może być
domyślnie wyłączona).
Aby włączyć/wyłączyć funkcję
[CONTROL FOR HDMI]
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
4
7
(Odtwarzanie jednym przyciskiem)
Wystarczy nacisnąć przycisk ONE-TOUCH
PLAY, aby telewizor włączył się i został
ustawiony w tryb wejścia DVD a zestaw
automatycznie rozpoczął odtwarzanie płyty.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
Zestaw i telewizor działają w następujący
sposób (przykład):
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zestaw
Telewizor
Włączenie (jeśli nie jest
włączony).
r
Przełączenie na funkcję
„DVD”.
r
Rozpoczęcie
odtwarzania płyty i
emisja dźwięku.
Włączenie (jeśli nie jest
włączony).
r
Przełączenie na wejście
HDMI.
r
Minimalizowanie
poziomu dźwięku.
(Sterowanie opcjami
audio zestawu)
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [HDMI SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CONTROL FOR HDMI], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.
• [OFF]: wyłączone.
• [ON]: włączone.
62PL
Odtwarzanie płyty DVD po
jednym naciśnięciu przycisku
•Funkcja odtwarzania jednym przyciskiem nie
działa po naciśnięciu przycisku H.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[HDMI SETUP].
6
(Tryb kinowy)
Jeśli telewizor jest zgodny z trybem
kinowym, można korzystać z jakości obrazu
i dźwięku optymalnej dla filmów, a
odtwarzanie dźwięku odbywa się przez
głośniki zestawu automatycznie po
naciśnięciu przycisku THEATRE.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
Korzystanie z trybu kinowego
Wyłączanie zestawu za pomocą
telewizora
(Wyłączanie zestawu)
Po wyłączeniu telewizora za pomocą
przycisku POWER na pilocie telewizora lub
TV [/1 na pilocie zestawu, zestaw wyłączy
się automatycznie.
•Przed użyciem funkcji Wyłączanie zestawu, ustaw
funkcję zasilania telewizora. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w instrukcji
obsługi telewizora.
•W zależności od stanu zestawu (np. przy
korzystaniu z innej funkcji niż „DVD”, „TV” lub
„USB” albo odtwarzaniu płyty CD) może on nie
wyłączać się automatycznie.
Odtwarzanie dźwięku telewizora
na głośnikach zestawu
W zależności od telewizora, jeśli zestaw
zostanie ustawiony na funkcję „TV”,
następuje włączenie funkcji sterowania
opcjami audio zestawu. Dźwięk telewizora
zostanie przesłany przez głośniki zestawu, a
głośniki telewizora zostaną automatycznie
wyciszone.
Funkcja Sterowanie opcjami audio zestawu
działa w następujący sposób:
• Podczas oglądania telewizji przy funkcji
zestawu ustawionej na tryb „TV” dźwięk
telewizora jest automatycznie emitowany
przez głośniki zestawu.
• Podczas oglądania programów
telewizyjnych, jeżeli wybrany tryb
działania zestawu to „DVD” lub „USB”,
dźwięk wybranej funkcji jest emitowany
przez głośniki zestawu; dźwięk telewizora
jest emitowany przez głośniki telewizora.
• Głośność zestawu można zmieniać za
pomocą pilota telewizora.
• Po wyłączeniu zestawu lub przełączeniu
funkcji systemu w tryb inny niż „TV”,
„DVD” lub „USB”, dźwięk telewizora jest
emitowany przez jego głośniki.
•Gdy telewizor działa w trybie PAP (obraz i
obraz), funkcja sterowania opcjami audio
zestawu nie będzie działać. Po wyjściu telewizora
z trybu PAP, sposób odtwarzania dźwięku przez
telewizor powraca do trybu ustawionego przed
przełączeniem w tryb PAP.
•Funkcja sterowania opcjami audio zestawu nie
będzie działać podczas przesyłania utworów z
płyty Audio CD na urządzenie USB.
Ustawianie maksymalnego
poziomu głośności zestawu
(Głośność maksymalna)
Gdy metoda wyjściowa zostanie zmieniona z
głośników telewizora na głośniki zestawu, w
menu telewizora lub za pomocą przycisku
THEATRE, może zostać wyemitowany
głośny dźwięk w zależności od wybranego
poziomu głośności zestawu. Można temu
zapobiec, ograniczając maksymalny poziom
głośności. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale „[VOLUME
LIMIT]” (str. 52).
Zmienianie języka menu
ekranowego telewizora
(Synchronizacja wersji językowej)
W przypadku zmiany języka menu
ekranowego telewizora, zmieniany jest także
język elementów wyświetlanych przez
zestaw. Jeżeli jednak wyświetlane jest menu
ekranowe zestawu, funkcja ta nie działa.
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
(Sterowanie opcjami audio zestawu)
W prosty sposób można odtwarzać dźwięk
telewizora na zestawie.
Aby użyć tej funkcji, podłącz zestaw do
telewizora za pomocą kabli SCART (EURO
AV) i HDMI (str. 16).
telewizora. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w instrukcji obsługi
telewizora.
Funkcją Sterowanie opcjami audio zestawu
można także sterować z poziomu menu
63PL
Odtwarzanie plików z
urządzenia USB
Można odtwarzać pliki audio (pliki MP3/
WMA/AAC)/pliki obrazów JPEG/pliki
wideo (pliki DivX/MPEG4) zapisane na
urządzeniu USB, takim jak cyfrowy
odtwarzacz muzyki czy magazyn pamięci
USB (nie wchodzi w skład zestawu), przez
podłączenie urządzenia USB do zestawu.
Lista urządzeń USB, które można podłączyć
do urządzenia, jest dostępna w rozdziale
„Urządzenia, które można podłączać do
portu USB zestawu” (załącznik).
Zestaw może odtwarzać tylko formaty
plików audio MP3/WMA/AAC*.
* Zestaw nie może odtwarzać plików z
technologią ochrony praw autorskich DRM
(Digital Rights Management).
urządzenia do systemu może nie być
możliwe.
• Niektóre pliki obsługiwane przez
odtwarzacz Walkman® nie są obsługiwane
przez ten zestaw.
• W przypadku podłączania odtwarzacza
Walkman® do zestawu należy to zrobić,
gdy na wyświetlaczu odtwarzacza
Walkman® nie jest wyświetlany komunikat
„Creating Library” (Tworzenie biblioteki)
lub „Creating Database” (Tworzenie bazy
danych).
• Przy przesyłaniu plików do odtwarzacza
Walkman® za pomocą programu „Media
Manager for WALKMAN” należy używać
formatu MP3. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w instrukcji obsługi
odtwarzacza Walkman®.
Podłączanie urządzenia USB
•Zestaw nie może odtwarzać plików WMA/AAC
z płyt DATA CD/DATA DVD.
Urządzenia, które można podłączać
do portu USB zestawu — informacje
• Nie należy korzystać z innych urządzeń
USB niż opisane. Nie gwarantuje się
poprawnego działania innych modeli.
• Prawidłowego działania nie zapewnia się,
nawet jeśli są używane te urządzenia USB.
• Niektóre z tych urządzeń USB mogą nie
być dostępne w sprzedaży w danym
regionie.
• Podczas odtwarzania lub przesyłania
plików istnieje niewielkie
prawdopodobieństwo zatrzymania tych
operacji spowodowane nagromadzeniem
się nadmiernej ilości ładunków
elektrostatycznych w zestawie lub
urządzeniu USB. W tym przypadku należy
odłączyć urządzenie USB, a następnie
podłączyć je i ponownie wykonać tę
czynność.
• Urządzenie USB należy formatować,
używając samego urządzenia lub
odpowiedniego oprogramowania do
formatowania. W przeciwnym wypadku
prawidłowe przeniesienie danych z tego
64PL
Urządzenie USB
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „USB”.
Podłącz urządzenie USB (cyfrowy
odtwarzacz muzyki lub magazyn
pamięci USB) do portu
(USB).
Po podłączeniu urządzenia USB na
wyświetlaczu na przednim panelu jest
wyświetlany komunikat „READING”,
który znika po odczytaniu przez zestaw
wszystkich danych urządzenia USB.
•Nie wolno mocno podłączać urządzenia USB,
ponieważ może to spowodować jego
uszkodzenie.
•Nie podłączaj innych urządzeń niż urządzenia
USB.
•Wyświetlenie komunikatu „READING” na
wyświetlaczu na przednim panelu może trwać
około 10 sekund w zależności od urządzenia
USB.
Aby odłączyć urządzenie USB
1
2
Naciśnij przycisk [/1, aby wyłączyć
zestaw.
Odłącz urządzenie USB.
Uwagi dotyczące urządzenia USB
• Zestaw może odtwarzać do 200 folderów,
w tym albumy (foldery), które nie
zawierają plików audio i plików obrazów
JPEG. Jeśli w urządzeniu USB znajduje się
więcej niż 200 folderów, foldery
rozpoznawane przez system różnią się w
zależności od konfiguracji folderów.
• Zestaw może odtwarzać poniższe pliki.
Plik
Rozszerzenie pliku
Plik MP3
“.mp3”
Plik WMA
“.wma”
Plik AAC
“.m4a”
Plik obrazu JPEG
„.jpg” lub „.jpeg”
Plik wideo DivX
„.avi” lub „.divx”
Plik wideo MPEG4
„.mp4” lub „.m4v”
Zestaw odtworzy wszystkie pliki o
powyższych rozszerzeniach, nawet jeśli nie
będą one miały formatu MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/MPEG4. Odtwarzanie takich
plików może spowodować emisję głośnego
hałasu, który może uszkodzić głośniki.
• Następujące urządzenia USB/warunki
mogą zwiększyć czas rozpoczęcia
odtwarzania:
– Urządzenie USB zawiera
skomplikowaną strukturę folderów.
– Pliki audio, pliki obrazów JPEG lub
pliki wideo są w innym folderze niż
ostatnio odtworzony.
• Zawartości niektórych urządzeń USB nie
można odtworzyć ze względu na format
plików.
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
3
Naciśnij przycisk x, aby zatrzymać
odtwarzanie.
• Zestaw może odtwarzać do 8 folderów
podrzędnych.
• Zestaw może nie odtworzyć pliku audio,
pliku obrazu JPEG lub pliku wideo w
zależności od jego formatu.
• Po podłączeniu urządzenia USB zestaw
odczyta wszystkie pliki zawarte na
urządzeniu USB. Jeśli występuje wiele
folderów lub plików na urządzeniu USB,
czas zakończenia odczytu może się
wydłużyć.
• Nie należy podłączać urządzenia USB i
zestawu za pomocą koncentratora USB.
• W przypadku niektórych urządzeń USB
może wystąpić opóźnienie czasu
wykonania czynności po jej wybraniu.
• Zestaw może nie obsługiwać wszystkich
funkcji podłączonego urządzenia USB.
• Pliki nagrane na urządzeniu, takim jak
komputer, mogą nie zostać odtworzone w
kolejności ich nagrania.
• Kolejność odtwarzania zestawu może się
różnić od kolejności odtwarzania
podłączonego urządzenia USB.
• Przed odłączeniem urządzenia USB
zawsze należy wyłączyć zestaw. Odłączenie
urządzenia USB przy włączonym zestawie
może uszkodzić dane zapisane na
urządzeniu USB.
• Nie należy zapisywać innych typów plików
i niepotrzebnych folderów na urządzeniu
USB, które zawiera także pliki audio lub
plików obrazów JPEG lub plików wideo.
• Pomijane są foldery, które nie zawierają
plików audio, plików obrazów JPEG lub
plików wideo.
• Nie można zagwarantować zgodności ze
wszystkimi programami kodowania/
nagrywania plików MP3/WMA/AAC,
nagrywarkami i nośnikami zapisu.
Niezgodne urządzenie USB może
powodować odtwarzanie hałasu, przerwy
odtwarzania dźwięku lub uniemożliwić
odtwarzanie.
• Nie można zagwarantować zgodności ze
wszystkimi programami kodowania/
nagrywania plików MPEG4,
nagrywarkami i nośnikami zapisu.
65PL
• Przed użyciem urządzenia USB należy
sprawdzić, czy nie zawiera ono plików z
wirusami.
Wybieranie pliku audio lub
folderu
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „USB”.
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB).
Po odczytaniu wszystkich danych
urządzenia USB na ekranie telewizora
zostanie wyświetlona lista folderów.
3
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[MEDIA], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MEDIA].
5
Jeżeli wybrano opcję [MUSIC], naciśnij
przycisk DVD MENU. Jeżeli wybrano
opcję inną niż [MUSIC], naciśnij
przycisk X/x, aby wybrać opcję
[MUSIC], a następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlona lista folderów
zawierających pliki audio.
Wybrany folder zostanie wyróżniony
kolorem żółtym.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Za pomocą przycisków X/x wybierz plik
i naciśnij przycisk
.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego pliku. Listę plików można
wyłączyć za pomocą przycisku DVD
MENU. Ponowne naciśnięcie przycisku
DVD MENU spowoduje wyświetlenie
listy folderów.
•Zestaw może rozpoznać do 150 plików audio w
jednym folderze.
Aby przejść do następnej lub
poprzedniej strony:
Naciśnij przycisk
/
.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Aby odtworzyć następny lub
poprzedni plik audio
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder.
x Aby odtworzyć pliki audio w folderze
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego folderu.
Naciśnij przycisk O RETURN.
01
02
03
04
05
06
07
08
66PL
Naciśnij przycisk
.
Wyświetlona zostanie lista plików
zawartych w folderze.
Naciśnij przycisk >, aby odtworzyć
następny plik audio. Dwukrotnie naciśnij
przycisk ., aby odtworzyć poprzedni plik
audio.
Naciskając przycisk . jeden raz, można
wrócić na początek bieżącego pliku audio.
Po zakończeniu odtwarzania ostatniego
pliku z bieżącego folderu można wybrać
kolejny folder, naciskając przycisk >. Nie
można natomiast powrócić do poprzedniego
albumu za pomocą przycisku .. Aby
wrócić do poprzedniego folderu, należy
wybrać go z listy folderów.
FOLDER LIST
6
x Aby wybrać plik audio
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Włączanie/wyłączanie wyświetlacza
FOLDER LIST
Naciśnij przycisk DVD MENU.
01
02
03
04
05
06
07
08
Wybór folderu za pomocą pilota
zdalnego sterowania
Podczas odtwarzania lub wstrzymania
można szybko wybrać folder, naciskając
przycisk
+/–.
6
Inne funkcje
Zapoznaj się z rozdziałem „Inne funkcje”
(str. 29).
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „USB”.
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB).
Po odczytaniu wszystkich danych
urządzenia USB na ekranie telewizora
zostanie wyświetlona lista folderów.
3
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[MEDIA], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MEDIA].
5
Jeżeli wybrano opcję [PHOTO],
naciśnij przycisk DVD MENU. Jeżeli
wybrano opcję inną niż [PHOTO],
naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję [PHOTO], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlona lista folderów
zawierających pliki JPEG.
Wybrany folder zostanie wyróżniony
kolorem żółtym.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder.
x Aby przejść do następnej lub
poprzedniej strony:
Naciśnij przycisk
/
.
x Odtwarzanie plików obrazów JPEG z
danego folderu w postaci pokazu
slajdów
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego folderu.
Obrazy JPEG zostaną odtworzone w
postaci pokazu slajdów. Użytkownik
może zmienić czas wyświetlania
poszczególnych obrazów w pokazie
slajdów (str. 68) oraz dodać efekty
(str. 68).
x Aby wybrać plik obrazu JPEG,
wyświetlając przeglądarkę obrazów
Naciśnij przycisk PICTURE NAVI.
Podgląd plików obrazu JPEG zawartych
w albumie jest wyświetlany w postaci 16
ekranów składowych.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
Wybór pliku obrazu JPEG lub
folderu z obrazami
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
plik obrazu JPEG do wyświetlenia i
naciśnij przycisk
.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
naciśnij przycisk O RETURN.
•Zestaw rozpoznaje maksymalnie 150 plików
obrazów JPEG w jednym folderze.
67PL
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku obrazu JPEG
Jeśli ekran menu sterowania nie został
wyświetlony, naciśnij przycisk c/C. Po
zakończeniu odtwarzania ostatniego obrazu
z bieżącego folderu można wybrać kolejny
folder, naciskając przycisk c. Nie można
natomiast powrócić do poprzedniego
folderu za pomocą przycisku C. Aby wrócić
do poprzedniego folderu, należy wybrać go z
listy folderów.
2
Zostaną wyświetlone opcje menu
[INTERVAL].
3
•Nie można obracać pliku obrazu JPEG po
wybraniu dla ustawienia [JPEG RESOLUTION]
w menu [HDMI SETUP] opcji [(1920 × 1080i)
HD
] lub [(1920 × 1080i) HD].
4
Naciśnij przycisk
.
•Wyświetlenie niektórych plików obrazów JPEG
może trwać dłużej niż zostało to określone za
pomocą wybranej opcji. Dotyczy to zwłaszcza
plików obrazów JPEG w formacie progresywnym
lub plików obrazów JPEG zawierających 3 000
000 lub więcej pikseli.
Zatrzymanie odtwarzania
Aby wybrać efekt dla plików obrazów
JPEG włączonych do pokazu slajdów
Naciśnij przycisk x.
1
Naciśnij przycisk DVD MENU.
2
Wybór folderu za pomocą pilota
zdalnego sterowania
Podczas odtwarzania lub wstrzymania
można szybko wybrać folder, naciskając
przycisk
+/–.
Inne funkcje
Zapoznaj się z rozdziałem „Inne funkcje”
(str. 29).
Aby wybrać czas trwania pokazu
slajdów złożonego z plików obrazów
JPEG
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Włączanie/wyłączanie wyświetlacza
68PL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• [NORMAL]: standardowy czas
wyświetlania.
• [FAST]: czas wyświetlania krótszy niż
w przypadku opcji [NORMAL].
• [SLOW 1]: czas wyświetlania dłuższy
niż w przypadku opcji [NORMAL].
• [SLOW 2]: czas wyświetlania dłuższy
niż w przypadku opcji [SLOW 1].
Obracanie pliku obrazu JPEG
W trakcie wyświetlania pliku obrazu JPEG
na ekranie telewizora możliwe jest obracanie
obrazu JPEG co 90 stopni.
Naciśnij przycisk X/x podczas wyświetlania
pliku obrazu JPEG.
Aby powrócić do normalnego widoku,
należy nacisnąć przycisk CLEAR.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[INTERVAL], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[EFFECT], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[EFFECT].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• [MODE 1]: Plik obrazu JPEG
przesuwa się z góry na dół.
• [MODE 2]: Plik obrazu JPEG rozciąga
się z lewej strony na prawą stronę
ekranu telewizora.
• [MODE 3]: Plik obrazu JPEG rozciąga
się od środka ekranu telewizora.
• [MODE 4]: Pliki obrazów JPEG są
wyświetlane z losowo wybranymi
efektami.
• [MODE 5]: Kolejny plik obrazu JPEG
nachodzi na poprzedni obraz.
• [OFF]: wyłączone.
4
Naciśnij przycisk
.
•Ustawienie [EFFECT] nie działa po wybraniu dla
ustawienia [JPEG RESOLUTION] w menu
[HDMI SETUP] opcji [(1920 × 1080i) HD
]
lub [(1920 × 1080i) HD] (str. 53).
1
2
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB).
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[MEDIA], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MEDIA].
5
x Aby odtworzyć pliki wideo w folderze
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego folderu.
x Aby wybrać plik wideo
Naciśnij przycisk
.
Wyświetlona zostanie lista plików
zawartych w folderze.
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „USB”.
Po odczytaniu wszystkich danych
urządzenia USB na ekranie telewizora
zostanie wyświetlona lista folderów.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder.
Jeżeli wybrano opcję [VIDEO], naciśnij
przycisk DVD MENU. Jeżeli wybrano
opcję inną niż [VIDEO], za pomocą
przycisków X/x wybierz opcję [VIDEO],
a następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlona lista folderów
zawierających pliki wideo.
Wybrany folder zostanie wyróżniony
kolorem żółtym.
FOLDER LIST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Za pomocą przycisków X/x wybierz plik
i naciśnij przycisk
.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego pliku. Listę plików można
wyłączyć za pomocą przycisku DVD
MENU. Ponowne naciśnięcie przycisku
DVD MENU spowoduje wyświetlenie
listy folderów.
Aby przejść do następnej lub
poprzedniej strony:
Naciśnij przycisk
/
.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Aby odtworzyć następny lub
poprzedni plik wideo
Naciśnij przycisk >, aby odtworzyć
następny plik wideo. Dwukrotnie naciśnij
przycisk ., aby odtworzyć poprzedni plik
wideo.
Naciskając przycisk . jeden raz, można
wrócić na początek bieżącego pliku wideo.
Po zakończeniu odtwarzania ostatniego
pliku z bieżącego folderu można wybrać
kolejny folder, naciskając przycisk >. Nie
można natomiast powrócić do poprzedniego
albumu za pomocą przycisku .. Aby
wrócić do poprzedniego folderu, należy
wybrać go z listy folderów.
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
Wybieranie folderu lub pliku
wideo
6
69PL
Powrót do poprzedniego ekranu
• [MUSIC]: najpierw odtwarzane są
pliki audio.
• [VIDEO]: najpierw odtwarzane są
pliki wideo.
• [PHOTO]: najpierw odtwarzane są
pliki obrazów JPEG. Pliki obrazów
JPEG można odtwarzać w postaci
pokazu slajdów.
Naciśnij przycisk O RETURN.
Włączanie/wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Wybór folderu za pomocą pilota
zdalnego sterowania
Podczas odtwarzania lub wstrzymania
można szybko wybrać folder, naciskając
przycisk
+/–.
6
Zapoznaj się z rozdziałem „Inne funkcje”
(str. 29).
Określanie priorytetu
odtwarzania typu plików
Jeżeli na urządzeniu USB znajdują się różne
pliki multimedialne (pliki audio, pliki
obrazów JPEG lub pliki wideo), można
wybrać priorytet odtwarzania.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „USB”.
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB).
Po odczytaniu wszystkich danych
urządzenia USB na ekranie telewizora
zostanie wyświetlona lista folderów.
3
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[MEDIA], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MEDIA].
5
70PL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat priorytetu typów plików w
ustawieniu [MEDIA], zapoznaj się z
rozdziałem „Priorytet odtwarzania
typów plików” (str. 106).
Inne funkcje
•Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
plików wideo, należy zapoznać się z rozdziałem
„Odtwarzanie plików wideo” (str. 44).
Naciśnij przycisk
Wyświetlanie listy plików audio/
plików obrazów JPEG/plików
wideo
1
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[BROWSING], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[BROWSING].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądaną listę i naciśnij przycisk
.
• [FOLDER LIST]: Zostaje
wyświetlona lista folderów. Wykonaj
czynność 6 opisaną w części
„Wybieranie pliku audio lub folderu”
(str. 66), „Wybór pliku obrazu JPEG
lub folderu z obrazami” (str. 67) lub
„Wybieranie folderu lub pliku wideo”
(str. 69).
• [PICTURE LIST] (tylko dla plików
obrazu JPEG): podgląd plików obrazu
JPEG zawartych w folderze jest
wyświetlany w postaci 16 ekranów
składowych. Wykonaj czynność 2
opisaną w części„Wybór pliku obrazu
JPEG lub folderu z obrazami”
(str. 67).
Wielokrotne odtwarzanie
(Odtwarzanie z powtarzaniem)
Można powtarzać odtwarzanie plików
audio/plików obrazów JPEG/plików wideo
na urządzeniu USB.
1
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
mają przypisywane unikatowe numery na
urządzeniu USB, można wybrać żądany plik
audio, plik obrazu JPEG lub plik wideo
przez wpisanie jego numeru.
1
2
Zostaje wybrana wartość [** (**)]
(gdzie ** oznacza liczbę).
Liczba w nawiasie okrągłym oznacza
łączną liczbę plików audio, plików
obrazów JPEG, plików wideo lub
folderów.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
element, który ma być powtarzany.
4
Naciśnij przycisk
.
1(
1)
1( 144)
T
0: 23
USB
Wybrany wiersz
3
Naciśnij przycisk
.
Zapis [** (**)] zmienia się na [– – (**)].
Spowoduje to wybranie elementu.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
T
1(
1)
1( 144)
1: 31
USB
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz opcję
[OFF] w kroku 3.
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[REPEAT], a następnie
naciśnij przycisk
.
• [OFF]: wyłączone.
• [MEMORY]: ponowne odtwarzanie
wszystkich folderów z urządzenia
USB.
• [FOLDER]: powtarzany jest bieżący
folder.
• [TRACK] (tylko pliki audio):
powtarzany jest bieżący plik.
• [FILE] (tylko pliki wideo): ponowne
odtwarzanie bieżącego pliku.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
metodę wyszukiwania.
• [TRACK]: pliki audio.
• [FILE]: pliki obrazów JPEG/pliki
wideo.
• [FOLDER]: foldery.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[REPEAT].
3
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Naciśnij przycisk
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
4
Wyszukiwanie pliku lub folderu
Można przeszukiwać urządzenie USB
według pliku audio, pliku obrazu JPEG,
pliku wideo czy folderu. Ponieważ pliki
audio, pliki obrazów JPEG i pliki wideo
Naciskaj przycisk X/x lub przyciski
numeryczne, aby wybrać żądany
numer.
W przypadku popełnienia błędu naciśnij
przycisk CLEAR, aby skasować numer.
5
Naciśnij przycisk
.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie od
wybranego numeru.
71PL
Przykład odtwarzania pliku audio
Wyświetlanie informacji pliku
audio na wyświetlaczu na
przednim panelu
Szybkość transmisji*
T
0: 13
192k MP3
Naciskaj przycisk DISPLAY.
Każde naciśnięcie przycisku DISPLAY
podczas odtwarzania z urządzenia USB
powoduje zmianę wskazań wyświetlacza:
1y2
1 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego
utworu
2 Nazwa utworu (pliku)*
Nazwa folderu**
Nazwa pliku audio**/pliku
wideo
* Jeśli plik MP3 zawiera znacznik ID3, zestaw
wyświetli nazwę folderu/utworu (pliku) za
pomocą informacji znacznika ID3.
Zestaw obsługuje znaczniki ID3 w wersjach 1.0/
1.1/2.2/2.3.
Informacje znaczników ID3 w wersji 2.2/2.3
mają pierwszeństwo nad znacznikami ID3 w
wersji 1.0/1.1, gdy wersje te występują
równocześnie w jednym pliku MP3.
* Wyświetlana podczas odtwarzania pliku audio.
** Jeśli plik MP3 zawiera znacznik ID3, zestaw
wyświetli nazwę folderu/utworu (pliku) za
pomocą informacji znacznika ID3.
Zestaw obsługuje znaczniki ID3 w wersjach 1.0/
1.1/2.2/2.3.
Informacje znaczników ID3 w wersji 2.2/2.3
mają pierwszeństwo nad znacznikami ID3 w
wersji 1.0/1.1, gdy wersje te występują
równocześnie w jednym pliku MP3.
•Jeśli nie można wyświetlić nazwy pliku audio, na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
symbol „*”.
•Nazwa pliku może nie zostać wyświetlona w
zależności od tekstu.
•Czas odtwarzania plików audio może nie być
wyświetlany prawidłowo.
•Mogą nie być wyświetlane znaki i symbole
niektórych języków.
•W zależności od typu odtwarzanego pliku w
zestawie może być wyświetlana tylko
ograniczona liczba znaków. Ponadto w wypadku
niektórych plików mogą nie być wyświetlane
wszystkie znaki tekstu.
Wyświetlanie informacji pliku
audio/pliku wideo na ekranie
telewizora
Na ekranie telewizora można wyświetlić
informacje pliku audio/pliku wideo, takie jak
informacje o czasie, nazwa folderu/pliku
audio/pliku wideo oraz szybkość transmisji
audio (ilość danych na sekundę dla
bieżącego pliku audio).
Naciśnij przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania.
Informacje pliku audio są wyświetlane na
ekranie telewizora.
72PL
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Sprawdzanie daty pliku obrazów
JPEG
Jeśli dane pliku obrazów JPEG zawierają
znacznik Exif*, podczas odtwarzania można
sprawdzić datę.
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone
menu sterowania.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB
Przesyłanie utworów na
urządzenie USB
Informacje o dacie
Przesyłana muzyka jest ograniczona tylko do
prywatnego użytku. Korzystanie z muzyki
poza tym ograniczeniem wymaga zgody
posiadaczy praw autorskich.
Uwagi dotyczące przesyłania na
urządzenie USB
• Nie należy podłączać urządzenia USB i
zestawu za pomocą koncentratora USB.
• Należy sprawdzić, czy na urządzeniu USB
znajduje się wystarczająca ilość miejsca dla
przesyłania.
• Podczas przesyłania nie odłączaj
urządzenia USB.
• Podczas przesyłania utworów z płyty CD są
one zapisywane w postaci plików MP3 o
szybkości transmisji 128 kb/s.
• Podczas przesyłania plików MP3 z płyty
DATA CD/DATA DVD pliki MP3
zachowują tą samą szybkość transmisji.
• Informacje tekstowe płyty CD nie są
zapisywane w plikach MP3.
• W przypadku przerwania przesyłania
utworzony plik MP3 zostanie usunięty.
• Przesyłanie zatrzyma się automatycznie w
poniższych przypadkach:
– Na urządzeniu USB zabrakło wolnego
miejsca.
– Liczba plików MP3 na urządzeniu USB
osiągnęła maksymalną liczbę plików
rozpoznawanych przez zestaw.
• W folderze można zapisać maksymalnie
150 plików.
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
* „Exif (Exchangeable Image File Format)” to
format obrazu rejestrowanego przez cyfrowe
aparaty fotograficzne zdefiniowany przez Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA) (Japońskie
Stowarzyszenie Branży Elektronicznej i
Informatycznej).
Można przesyłać utworzy z płyty Audio CD
na urządzenie USB, kodując je do formatu
MP3. Możesz także przesłać pliki MP3
zapisane na płycie DATA CD/DATA DVD
na urządzenie USB.
Aby uzyskać informacje na temat
podłączania urządzenia USB, zapoznaj się z
rozdziałem „Podłączanie urządzenia USB”
(str. 64).
73PL
• Na pojedynczym urządzeniu USB można
zapisać maksymalnie 199 folderów.
• Jeśli przesyłany folder lub plik jest już
dostępny na urządzeniu USB pod tą samą
nazwą, na końcu nazwy dodawana jest
liczba, co zapobiega zastąpieniu folderu
lub pliku.
Utwory są oznaczane w wybranej
kolejności.
x Aby wybrać wszystkie utwory płyty
CD
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
opcję [x ALL], a następnie naciśnij
przycisk
.
x Aby anulować utwór
Przesyłanie utworów z płyty
Audio CD na urządzenie USB
1
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
utwór, a następnie naciśnij przycisk
.
Oznaczenie utworu zostanie usunięte.
x Aby anulować wszystkie utwory
Włóż płytę Audio CD.
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
opcję [s ALL], a następnie naciśnij
przycisk
.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
6
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[USB TRANSFER], a
następnie naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk
Zestaw rozpocznie przesyłanie i
wyświetli informacje o jego stanie.
Aby anulować przesyłanie, naciśnij
przycisk x.
.
Komunikat „READING” jest
wyświetlany na wyświetlaczu na
przednim panelu urządzenia do
momentu wyświetlenia zapisanych
utworów Audio CD na ekranie
telewizora.
Przesyłanie plików MP3 z płyt
DATA CD/DATA DVD na
urządzenie USB
1
2
•Wyświetlenie utworów może zająć kilka
minut w zależności od ich liczby.
5
Wybierz utwór do przesłania.
USB TRANSFER
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
01
02
03
04
05
06
07
08
3
START
ALL
ALL
4
Utwory do przesłania.
x Aby wybrać żądany utwór
Za pomocą przycisków X/x wybierz
utwór, a następnie naciśnij przycisk
74PL
Włóż płytę DATA CD/DATA DVD.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Wolne miejsce urządzenia USB
1
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wybierz opcję [START], a następnie
naciśnij przycisk
.
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[USB TRANSFER], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [TRACK] lub [FOLDER], a
następnie naciśnij przycisk
.
• [TRACK]: zostanie wyświetlona lista
utworów zarejestrowanych na płycie
DATA CD/DATA DVD. Można
przesłać wybrane pliki MP3.
• [FOLDER]: zostanie wyświetlona lista
folderów zarejestrowanych na płycie
DATA CD/DATA DVD. Można
przesłać wszystkie pliki MP3 z folderu.
Przejdź do kroku 6.
Komunikat „READING” jest
wyświetlany na wyświetlaczu na
przednim panelu urządzenia do
momentu wyświetlenia utworów/
folderów na ekranie telewizora.
•Wyświetlenie utworów/folderów może zająć
kilka minut w zależności od ich liczby.
5
Zostaną wyświetlone pliki MP3 zawarte
w wybranym folderze.
6
Wybierz plik MP3/folder do przesłania.
Wolne miejsce urządzenia USB
USB TRANSFER
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
START
ALL
ALL
Pliki MP3/foldery do przesłania.
Zestaw rozpocznie przesyłanie i
wyświetli informacje o jego stanie.
Aby anulować przesyłanie, naciśnij
przycisk x.
Przesyłanie po naciśnięciu
jednego przycisku
Utwory/pliki MP3 można przesłać na
urządzenie USB, naciskając przycisk REC
TO USB.
Aby przesłać wszystkie utwory z płyty
Audio CD lub wszystkie pliki MP3 na
urządzenie USB
Utwory z płyty Audio CD są przesyłane na
urządzenie USB przez zakodowanie ich w
formacie MP3.
1
2
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany plik MP3/folder i naciśnij
przycisk
.
Pliki MP3/foldery zostaną oznaczone.
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
opcję [ ALL], a następnie naciśnij
przycisk
.
x Aby anulować plik MP3/folder
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany plik MP3/folder i naciśnij
przycisk
. Oznaczenie pliku MP3/
folderu zostanie usunięte.
Włóż płytę Audio CD/DATA CD/DATA
DVD.
Naciśnij przycisk x.
Naciśnij przycisk REC TO USB na
urządzeniu.
Kontrolka REC TO USB zaświeci się a
komunikat „READING” pojawi się na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Następnie na wyświetlaczu na przednim
panelu będzie na przemian wyświetlany
komunikat „PUSH PLAY” i ilość
miejsca pozostałego na urządzeniu USB.
x Aby wybrać żądany plik MP3/folder
x Aby wybrać wszystkie pliki MP3/
foldery
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wybierz opcję [START], a następnie
naciśnij przycisk
.
4
Naciśnij przycisk N na urządzeniu.
Rozpocznie się przesyłanie.
Po ukończeniu przesyłania na
wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się komunikat „COMPLETE”, a
płyta i urządzenie USB zostaną
automatycznie zatrzymane.
Aby anulować przesyłanie, naciśnij
przycisk x.
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany folder i naciśnij przycisk
.
7
x Aby anulować wszystkie pliki MP3/
foldery
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
opcję [ ALL], a następnie naciśnij
przycisk
.
75PL
Aby przesłać jeden utwór z płyty Audio
CD lub jeden plik MP3 na urządzenie
USB
Można przesłać aktualnie odtwarzany
utwór/plik MP3. Utwór z płyty Audio CD
jest przesyłany na urządzenie USB przez
zakodowanie go w formacie MP3.
1
2
Włóż płytę Audio CD/DATA CD/DATA
DVD.
Wybierz utwór/plik MP3, a następnie
naciśnij przycisk H.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
utworu/pliku MP3.
3
4
Źródło
Nazwa folderu Nazwa pliku
MP3
Taka sama, jak źródła
przesyłania1)
„FLDR001”2) „TRACK001”3)
Audio CD
• W przypadku przesyłania jednego utworu z
płyty Audio CD lub jednego pliku MP3 z
płyty DATA CD/DATA DVD
Źródło
Nazwa folderu Nazwa pliku
MP3
„REC1MP3”4)
Audio CD
Taka sama, jak
źródła
przesyłania1)
„REC1-CD”4) „TRACK001”3)
Naciśnij przycisk REC TO USB na
urządzeniu.
1)
Używane są maksymalnie 64 znaki nazwy (w tym
rozszerzenie pliku).
Kontrolka REC TO USB zaświeci się a
komunikat „READING” pojawi się na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Następnie na wyświetlaczu na przednim
panelu będzie na przemian wyświetlany
komunikat „PUSH PLAY” i ilość
miejsca pozostałego na urządzeniu USB.
2)
Folderom nadawane są kolejne numery.
Naciśnij przycisk N na urządzeniu.
Rozpocznie się przesyłanie wybranego
utworu/pliku MP3.
Po ukończeniu przesyłania na
wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się komunikat „COMPLETE”, a
płyta i urządzenie USB zostaną
automatycznie zatrzymane.
Aby anulować przesyłanie, naciśnij
przycisk x.
Zasady dotyczące tworzenia
folderów i plików
3)Plikom
4)
nadawane są kolejne numery.
Nowy plik jest przesyłany do folderu „REC1MP3” lub „REC1-CD” przy każdym przesyłaniu
za pomocą funkcji REC1.
Usuwanie plików audio z
urządzenia USB
Pliki audio („.mp3”, „.wma” i „.m4a”)
można usunąć z urządzenia USB.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „USB”.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder.
x Aby usunąć wszystkie pliki audio w
folderze
Naciśnij przycisk CLEAR.
x Aby usunąć plik audio
Podczas przesyłania na urządzenie USB
folder „MUSIC” jest tworzony
bezpośrednio w katalogu „ROOT”. Foldery
i pliki w folderze „MUSIC” są tworzone w
następujący sposób według metody
przesyłania i źródła.
• Przesyłanie wszystkich utworów z płyty
Audio CD lub wszystkich plików MP3 z
płyty DATA CD/DATA DVD
76PL
Naciśnij przycisk
.
Wyświetlona zostanie lista plików
zawartych w folderze.
Naciśnij przycisk X/x , aby wybrać
żądany plik audio, a następnie naciśnij
przycisk CLEAR.
3
Naciśnij przycisk C/c , aby wybrać
opcję [YES], a następnie naciśnij
przycisk
.
Aby anulować, wybierz opcję [NO], a
następnie naciśnij przycisk
.
•Podczas usuwania plików nie odłączaj urządzenia
USB.
•Jeśli folder, który ma być usunięty, zawiera pliki
lub podfoldery w formacie innym niż audio, te
pliki lub podfoldery zostaną usunięte z listy na
ekranie telewizora, ale nie zostaną usunięte z
urządzenia USB.
Korzystanie z telefonu
komórkowego firmy Sony
Ericsson
Możesz podłączyć telefon komórkowy Sony
Ericsson do zestawu i odtwarzać z niego
muzykę albo przesłać utwory z systemu na
telefon komórkowy.
1
Ustaw tryb transferu danych w
telefonie komórkowym na Transfer
plików (Pamięć masowa).
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w instrukcji obsługi
dostarczonej z telefonem komórkowym.
3
Odtwórz muzykę lub prześlij pliki za
pomocą zestawu.
• Odtwarzanie: patrz „Odtwarzanie
plików z urządzenia USB” (str. 64).
• Przesyłanie: patrz „Przesyłanie
utworów na urządzenie USB” (str. 73).
•Do systemu należy podłączyć włączony telefon
komórkowy.
•W celu podłączenia telefonu komórkowego do
zestawu należy użyć kabla USB dostarczonego z
telefonem.
•Gdy telefon komórkowy jest podłączony do tego
zestawu, nie wolno wkładać ani wyjmować karty
pamięci.
•Niektóre pliki obsługiwane przez telefon
komórkowy mogą nie być obsługiwane przez ten
zestaw.
•W przypadku utworu zarejestrowanego na liście
odtwarzania muzyki w telefonie komórkowym
jego skasowanie za pomocą zestawu nie
spowoduje modyfikacji listy odtwarzania.
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
2
Podłącz telefon komórkowy do portu
(USB).
77PL
Korzystanie z adaptera
DIGITAL MEDIA PORT
Adapter DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT) służy do odtwarzania dźwięku
pochodzącego z przenośnego odtwarzacza
audio lub komputera. Podłączenie adaptera
DIGITAL MEDIA PORT pozwala na
odtwarzanie za pomocą zestawu dźwięku z
podłączonego urządzenia.
Dostępne adaptery DIGITAL MEDIA
PORT różnią się w zależności od regionu.
Szczegółowe informacje na temat
podłączania adaptera DIGITAL MEDIA
PORT można znaleźć na stronie 17.
•Nie należy podłączać adaptera innego niż adapter
DIGITAL MEDIA PORT.
•Gdy zestaw jest włączony, do urządzenia nie
należy podłączać lub nie należy od niego odłączać
adaptera DIGITAL MEDIA PORT.
Odtwarzanie sygnału z
podłączonego urządzenia na
zestawie
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DMPORT”.
Rozpocznij odtwarzanie z
podłączonego urządzenia.
Dźwięk oraz obrazy pochodzące z
podłączonego urządzenia są odtwarzane
na zestawie lub na podłączonym
telewizorze.
Szczegółowe informacje na temat
znajdują się w instrukcji obsługi
adaptera DIGITAL MEDIA PORT.
•W zależności od rodzaju adaptera DIGITAL
MEDIA PORT wyświetlane są również obrazy.
W takim przypadku zestaw odtwarza wyłącznie
sygnał EURO AV T OUTPUT (TO TV) bez
względu na rodzaj sygnału wideo.
78PL
•W zależności od rodzaju adaptera DIGITAL
MEDIA PORT możliwa jest obsługa
podłączonego urządzenia przy użyciu przycisków
na pilocie lub urządzeniu. Na rysunku poniżej
przedstawiono przykładowe przyciski, z których
można korzystać w takim przypadku.
./>
H
x
X
SPEAKER FORMATION
Inne funkcje
Ustawianie optymalnego
dźwięku przestrzennego
dla pomieszczenia
STANDARD
7
[SPEAKER FORMATION]
1
2
• [STANDARD]: wybierz tę opcję, gdy
wszystkie głośniki mają zostać
zainstalowane normalnie.
• [NO CENTER]: wybierz tę opcję przy
podłączeniu tylko głośników
przednich i głośników surround.
• [NO SURROUND]: wybierz tę opcję
przy podłączeniu tylko głośników
przednich i środkowego.
• [FRONT ONLY]: wybierz tę opcję
przy podłączeniu tylko głośników
przednich.
• [ALL FRONT]: wybierz tę opcję przy
podłączeniu wszystkich głośników z
przodu miejsca odsłuchu.
• [ALL FRONT - NO CENTER]:
wybierz tę opcję przy podłączeniu
głośników przednich i głośników
surround z przodu miejsca odsłuchu.
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
4
8
Naciśnij przycisk
Inne funkcje
Przy niekorzystnym kształcie pomieszczenia
może nie być możliwe podłączenie
niektórych głośników. W celu uzyskania
lepszego efektu surround firma Sony zaleca
wybranie w pierwszej kolejności
rozmieszczenia głośników.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
ustawienie.
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [AUDIO SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[AUDIO SETUP].
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SPEAKER FORMATION], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SPEAKER FORMATION].
79PL
Sterowanie telewizorem za
pomocą pilota
wchodzącego w skład
zestawu
Sterowanie telewizorem (tylko firmy Sony)
odbywa się za pomocą przycisków opisanych
poniżej. Używaj tych przycisków (poza
przyciskami TV [/1, THEATRE i TV
INPUT) trzymając naciśnięty przycisk TV.
•W przypadku niektórych telewizorów sterowanie
odbiornikiem lub używanie niektórych
przycisków może okazać się niemożliwe.
Przycisk
Funkcja
TV [/1
Włączanie/wyłączanie
telewizora.
THEATRE
Jakość optymalna w wypadku
filmów.
TV INPUT
Przełączanie źródła sygnału
wejściowego między
telewizorem a innymi źródłami.
VOLUME +/–* Regulacja głośności telewizora.
PROG +/–*
Wybór kanału telewizyjnego.
Przyciski
numeryczne*,
-* ENTER*
Wybór kanału telewizyjnego.
TOOLS*
Wyświetlanie menu operacji
dostępnych na bieżącym
ekranie.
RETURN*
Powrót do poprzedniego
kanału lub poziomu menu
telewizora.
MENU*
Wyświetlanie menu telewizora.
MUTING*
Wyłączanie tymczasowe
dźwięku telewizora.
C/X/x/c*,
*
Wybór elementu menu.
* Używaj tych przycisków, naciskając przycisk
TV.
Korzystanie z efektów
dźwiękowych
Wzmacnianie niskich
częstotliwości
Funkcja ta umożliwia wzmacnianie niskich
częstotliwości.
Naciśnij przycisk DYNAMIC BASS.
Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi
się komunikat „D. BASS ON”, a niskie
częstotliwości będą wzmacniane.
Wyłączanie efektów dźwiękowych
Naciśnij ponownie przycisk DYNAMIC
BASS.
Korzystanie z dźwięku przy
niskiej głośności
Można odsłuchiwać efekty dźwiękowe i
dialogi z jakością sali kinowej nawet przy
niskiej głośności. Funkcja ta jest przydatna
podczas oglądania filmów w nocy.
Naciśnij przycisk NIGHT.
Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi
się komunikat „NIGHT ON”, a efekt
dźwiękowy zostanie włączony.
•Efekt ten jest niedostępny dla płyt Super Audio
CD. Gdy do zestawu zostanie włożona płyta
Super Audio CD przy włączonej opcji „NIGHT
ON”, efekt dźwiękowy zostanie automatycznie
wyłączony.
•Gdy dźwięk jest odtwarzany przez głośnik
środkowy, efekt ten jest lepiej słyszalny, gdyż
łatwiej jest usłyszeć mowę (dialog z filmu itp.).
Jeśli dźwięk nie jest odtwarzany przez głośnik
środkowy lub jest odtwarzany przez słuchawki,
system optymalnie dobiera głośność.
Wyłączanie efektów dźwiękowych
Naciśnij ponownie przycisk NIGHT.
80PL
Poprawianie charakterystyki
skompresowanego dźwięku
Można poprawić charakterystykę
skompresowanego dźwięku, na przykład w
pliku audio MP3.
Efekt ten jest włączany automatycznie po
spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
– Dla funkcji ustawiono opcję „DMPORT”,
„AUDIO” lub „USB”.
– Tryb „DEC. MODE” jest ustawiony na
„A.F.D. STD” lub „A.F.D. MULTI”.
– Nie podłączono słuchawek.
Wybierz ustawienie inne niż „A.F.D. STD”
lub „A.F.D. MULTI” dla trybu „DEC.
MODE” (str. 25).
Można wybrać odpowiedni tryb dźwiękowy
do oglądania filmów lub słuchania muzyki.
Naciskaj przycisk SOUND MODE do
momentu wyświetlenia żądanego trybu na
wyświetlaczu na przednim panelu.
• „AUTO”: zestaw automatycznie wybiera
tryb „MOVIE” (wskaźnik MOVIE świeci
się) lub „MUSIC” (wskaźnik MUSIC
świeci się) w celu zastosowania efektu
dźwiękowego odpowiedniego dla typu
źródła.
• „MOVIE”: wybierany jest tryb dźwiękowy
odpowiedni do oglądania filmów.
Wskaźnik MOVIE świeci się.
• „MUSIC”: wybierany jest tryb dźwiękowy
odpowiedni do słuchania muzyki.
Wskaźnik MUSIC świeci się.
Inne funkcje
Wyłączanie efektów dźwiękowych
Wybieranie efektu
odpowiedniego dla źródła
•Podczas odtwarzania płyty Super Audio CD ta
funkcja nie działa.
•Nie można używać tych elementów konfiguracji
po podłączeniu słuchawek do urządzenia.
81PL
Zmiana poziomu sygnału
wejściowego z
podłączonych urządzeń
Podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia
podłączonego do gniazda EURO AV T
OUTPUT (TO TV) na tylnym panelu lub do
gniazda AUDIO IN na przednim panelu
mogą wystąpić zniekształcenia. Nie oznacza
to awarii, a wystąpienie zniekształceń zależy
od podłączonego urządzenia.
Aby zapobiec zniekształceniom, zmniejsz
poziom sygnału wejściowego w urządzeniu.
1
2
3
4
5
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TV” lub „AUDIO”.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „ATTENUATE”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Zestaw można ustawić tak, aby wyłączał się
o określonym czasie, co pozwala zasnąć przy
dźwiękach muzyki. Czas można ustawiać w
odstępach 1- lub 10-minutowych.
Naciśnij przycisk SLEEP.
Każde naciśnięcie przycisku SLEEP
powoduje zmianę informacji na
wyświetlaczu (czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia) o 10 minut.
Po ustawieniu wyłącznika czasowego na
wyświetlaczu na przednim panelu miga
komunikat „SLEEP”.
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij jeden raz przycisk SLEEP.
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciskając przycisk SLEEP, wybierz żądany
czas.
• „ATT ON”: umożliwia tłumienie
sygnału wejściowego. Poziom wyjścia
ulegnie zmianie.
• „ATT OFF”: normalny poziom
sygnału wejściowego.
Anulowanie funkcji wyłącznika
czasowego
Naciśnij przycisk
Ustawianie wyłącznika czasowego za
pomocą menu zestawu
.
Ustawienie zostanie wybrane.
6
Korzystanie z wyłącznika
czasowego
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Za pomocą przycisku SLEEP wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu opcję
„SLEEP OFF”.
1
2
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „SLEEP”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Sposób wyświetlania minut (czas
pozostały do wyłączenia urządzenia)
zmienia się w 10-minutowych odstępach.
•Za pomocą przycisków numerycznych
można wybrać czas pozostały do wyłączenia
82PL
urządzenia. W tym przypadku czas można
ustawiać w odstępach 1-minutowych.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostało wprowadzone, a na
wyświetlaczu na przednim panelu miga
wskaźnik „SLEEP”.
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Zmiana jasności
wyświetlacza na przednim
panelu
Można ustawić jeden z 2 poziomów jasności
wyświetlacza na przednim panelu.
Naciśnij przycisk DIMMER.
Po każdym naciśnięciu przycisku DIMMER
zmienia się jasność wyświetlacza na
przednim panelu.
1
2
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „DIMMER”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Inne funkcje
Aby ustawić jasność wyświetlacza na
przednim panelu za pomocą menu
zestawu
Za pomocą przycisków X/x wybierz
jasność wyświetlacza na przednim
panelu.
• „DIMMER OFF”: wyświetlacz na
przednim panelu jest jasny.
• „DIMMER ON”: wyświetlacz na
przednim panelu jest ciemny.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
83PL
2 Nazwa utworu (pliku)*
Wyświetlanie informacji o
płycie
Wyświetlanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu odtwarzania
na wyświetlaczu na przednim
panelu
* Jeśli plik MP3 zawiera znacznik ID3, zestaw
wyświetli nazwę albumu lub tytułu za pomocą
informacji znacznika ID3.
Zestaw obsługuje znaczniki ID3 w wersjach 1.0/
1.1/2.2/2.3.
Informacje znaczników ID3 w wersji 2.2/2.3
mają pierwszeństwo nad znacznikami ID3 w
wersji 1.0/1.1, gdy wersje te występują
równocześnie w jednym pliku MP3.
x DATA CD (plik wideo)/DATA DVD (plik
wideo)
1 Czas odtwarzania bieżącego pliku
2 Nazwa aktualnego pliku
3 Aktualny album i numer pliku
Naciskaj przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
podczas odtwarzania płyty ekran zmieni się
na
1 t 2 t ... t 1 t ...
Niektóre wyświetlane elementy mogą
zniknąć po kilku sekundach.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Czas odtwarzania bieżącego tytułu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
tytułu
3 Czas odtwarzania bieżącego rozdziału
4 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
5 Nazwa płyty
6 Tytuł i rozdział
x VIDEO CD (bez funkcji PBC)/Super Audio
CD/CD
1 Czas odtwarzania bieżącego utworu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
utworu
3 Czas odtwarzania całej płyty
4 Pozostały czas odtwarzania płyty
5 Nazwa utworu
6 Utwór i indeks*
•Przez zestaw wyświetlany jest tylko pierwszy
poziom tekstu zapisanego na płycie DVD/CD,
np. nazwa płyty lub tytuł.
•Jeśli nie można wyświetlić nazwy pliku MP3, na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
symbol „*”.
•W zależności od tekstu nazwa płyty lub utworu
może nie zostać wyświetlona.
•Czas odtwarzania plików MP3 i plików wideo
może nie być wyświetlany prawidłowo.
•Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD z
funkcjami PBC wyświetlany jest czas
odtwarzania.
Wyświetlanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu na ekranie
telewizora
1
Naciśnij przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania.
W telewizorze zostanie wyświetlony
poniższy ekran.
* Tylko płyty VIDEO CD/Super Audio CD.
T
x Super VCD
1 Czas odtwarzania bieżącego utworu
2 Opis utworu
3 Numer utworu i indeksu
x DATA CD (plik MP3)/DATA DVD (plik
MP3)
1 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego
utworu
84PL
1: 01: 40
Informacje o czasie
2
Naciskając przycisk DISPLAY, zmień
wyświetlane informacje o czasie.
Wygląd wyświetlacza oraz rodzaj
informacji o czasie, które można
zmienić, zależą od odtwarzanej płyty.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego tytułu
• T-**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego tytułu
• C **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
• C-**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
x VIDEO CD (z funkcjami PBC)
• **:**
Czas odtwarzania bieżącej sceny
Wyświetlanie danych
dotyczących odtwarzania płyty
Aby sprawdzić tekst płyty DVD/Super
Audio CD/CD
Naciskaj przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania, aby wyświetlić tekst
zarejestrowany na płycie DVD/Super Audio
CD/CD.
Tekst DVD/Super Audio CD/CD zostanie
wyświetlony tylko wówczas, jeśli został
zapisany na płycie. Nie można go zmienić.
Jeśli na płycie nie ma tekstu, zostanie
wyświetlony komunikat „NO TEXT”.
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T-**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
• D **:**
Czas odtwarzania bieżącej płyty
• D-**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącej płyty
x DATA CD (plik MP3)/DATA DVD (plik
MP3)
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
x DATA CD (plik wideo)/DATA DVD
(plik wideo)
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
Inne funkcje
x VIDEO CD (bez funkcji PBC)/Super
Audio CD/CD
Aby wyświetlić tekst płyty DATA CD/
DATA DVD (plik MP3/wideo)
Naciskając przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania plików MP3 lub plików wideo
nagranych na płycie DATA CD/DATA
DVD, można wyświetlić na ekranie
telewizora nazwę folderu/pliku MP3/pliku
wideo oraz szybkość transmisji audio (ilość
danych na sekundę bieżącego pliku audio).
Przykład odtwarzania pliku audio
Szybkość transmisji*
T
0: 13
192k MP3
• **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego pliku
•Mogą nie być wyświetlane znaki i symbole
niektórych języków.
•Zależnie od typu odtwarzanej płyty, w zestawie
może być wyświetlana tylko ograniczona liczba
znaków. Ponadto w wypadku niektórych płyt
mogą nie być wyświetlane wszystkie znaki tekstu.
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Nazwa folderu**
Nazwa pliku MP3**/pliku
wideo
* Wyświetlana podczas odtwarzania pliku MP3 z
płyty DATA CD/DATA DVD.
** Jeśli plik MP3 zawiera znacznik ID3, zestaw
wyświetli nazwę albumu lub tytułu za pomocą
informacji znacznika ID3.
85PL
Zestaw obsługuje znaczniki ID3 w wersjach 1.0/
1.1/2.2/2.3.
Informacje znaczników ID3 w wersji 2.2/2.3
mają pierwszeństwo nad znacznikami ID3 w
wersji 1.0/1.1, gdy wersje te występują
równocześnie w jednym pliku MP3.
Sprawdzanie daty pliku obrazów
JPEG
Przywracanie ustawień
domyślnych
Przywracanie parametrów
zestawu, np. zaprogramowanych
stacji, do wartości domyślnych.
Jeśli dane pliku obrazów JPEG zawierają
znacznik Exif*, podczas odtwarzania można
sprawdzić datę.
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
"/1
N
x
DISPLAY podczas
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone
menu sterowania.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD
1
2
Naciśnij jednocześnie przyciski x, N i
"/1 na urządzeniu.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się komunikat „COLD RESET”,
a domyślne ustawienia zestawu zostaną
przywrócone.
Informacje o dacie
* „Exif (Exchangeable Image File Format)” to
format obrazu rejestrowanego przez cyfrowe
aparaty fotograficzne zdefiniowany przez Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA) (Japońskie
Stowarzyszenie Branży Elektronicznej i
Informatycznej).
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć
zestaw.
Przywracanie domyślnych
wartości ustawień menu [SETUP]
Istnieje możliwość przywrócenia
domyślnych wartości wszystkich ustawień
menu [SETUP] (str. 49) poza ustawieniami
funkcji [PARENTAL CONTROL].
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
86PL
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SYSTEM SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SYSTEM SETUP].
6
7
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [RESET] i naciśnij przycisk c.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję [YES].
8
Naciśnij przycisk
.
Podczas przywracania domyślnych
wartości ustawień nie należy naciskać
przycisku [/1. Proces ten trwa kilka
sekund.
Inne funkcje
Można także anulować proces i
powrócić do ekranu menu sterowania,
wybierając opcję [NO].
•Ustawienia [MEDIA], [INTERVAL],
[EFFECT] i [MULTI/2CH] są także przywracane
do wartości domyślnych.
87PL
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Źródła zasilania
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilania od
gniazda ściennego. Aby odłączyć przewód, należy
pociągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć
za sam przewód.
Umiejscowienie urządzenia
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza zestawu, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wentylację.
•Podczas długotrwałej pracy urządzenia przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa
nagrzewa się. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania. Należy jednak unikać dotykania
obudowy. Nie wolno umieszczać zestawu w
miejscach o ograniczonej przestrzeni,
uniemożliwiającej prawidłową wentylację,
ponieważ może to spowodować przegrzanie.
•Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych
poprzez umieszczenie na zestawie jakichkolwiek
przedmiotów. Zestaw jest wyposażony we
wzmacniacz o dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych zestawu może spowodować jego
przegrzanie, a w rezultacie awarię.
•Nie należy ustawiać zestawu na powierzchniach
(narzuty, koce itp.) ani w pobliżu materiałów
(zasłony, firany), które mogą zasłonić otwory
wentylacyjne.
•Nie należy umieszczać zestawu w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak kaloryfery czy kanały
wentylacyjne, lub w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie światła słonecznego,
nadmierny kurz, wstrząsy mechaniczne czy
uderzenia.
•Zestawu nie należy ustawiać w pozycji pochyłej.
Zostało ono zaprojektowane do pracy wyłącznie
w pozycji poziomej.
•Zestaw oraz płyty należy przechowywać z dala od
urządzeń emitujących silne pole magnetyczne,
takich jak kuchenki mikrofalowe czy duże
kolumny głośnikowe.
•Na obudowie zestawu nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów.
Eksploatacja
•Jeśli zestaw został przeniesiony bezpośrednio z
zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawiony w
88PL
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
we wnętrzu urządzenia może skraplać się para.
Zestaw nie będzie wówczas działał prawidłowo.
W takim wypadku należy wyjąć z urządzenia
płytę i pozostawić zestaw w stanie włączonym
przez około pół godziny, aż wilgoć wyparuje.
•Podczas przenoszenia zestawu należy wyjąć z
niego płytę. W przeciwnym razie może ona ulec
uszkodzeniu.
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilania i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
Regulacja głośności
•Nie należy zwiększać głośności podczas słuchania
fragmentów nagrania o bardzo niskim poziomie
sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. W
takim przypadku podczas fragmentu o bardzo
wysokim natężeniu dźwięku może dojść do
uszkodzenia głośników.
Czyszczenie
•Obudowę, panel i przyciski sterujące można
czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ścierek, proszku czyszczącego ani
środków, takich jak alkohol lub benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących zestawu należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
Płyty czyszczące i środki do
czyszczenia płyt lub soczewek
•Nie należy używać płyt czyszczących lub środków
do czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym
środków w płynie lub sprayu). Mogą one
spowodować awarię sprzętu.
Kolory na ekranie telewizora
•Jeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów
na ekranie, należy wyłączyć telewizor i włączyć go
ponownie po upływie 15-30 minut. Jeśli
zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia wyświetlanie na
ekranie telewizora nieruchomego obrazu wideo
lub menu ekranowego przez nieograniczony
czas. Jeśli obraz taki będzie wyświetlany na
ekranie przez dłuższy czas, istnieje ryzyko
trwałego uszkodzenia ekranu telewizora.
Szczególnie podatne na tego typu awarie są
telewizory projekcyjne.
Uwagi dotyczące płyt
Obchodzenie się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
Przenoszenie zestawu
Przed przeniesieniem zestawu należy sprawdzić,
czy wyjęta została płyta i odłączyć przewód
zasilania z gniazda ściennego.
Czyszczenie
Informacje dodatkowe
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, a także nie należy
pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu, gdzie może dojść do znacznego
wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ścierki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
• Nie należy używać środków, takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie dostępne
środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko
standardowych płyt okrągłych. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym
kształcie (np. w kształcie karty, serca lub
89PL
gwiazdy) może spowodować usterkę
urządzenia.
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z
dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
90PL
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią opisane poniżej problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek.
Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem
firmy Sony.
Części wymienione przez pracowników serwisu w trakcie naprawy mogą zostać zatrzymane.
Zasilanie
Naprawa
Brak zasilania.
•Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie podłączony.
•Naciśnij przycisk "/1, gdy komunikat „STANDBY” zniknie z
wyświetlacza na przednim panelu.
Jeżeli na wyświetlaczu na
przednim panelu na przemian
wyświetlane są komunikaty
„PROTECTOR” i „PUSH
POWER”.
Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć zestaw, a po zniknięciu komunikatu
„STANDBY” sprawdź:
•Czy nie ma zwarcia na przewodach głośnikowych + i –?
•Czy używane są głośniki określone w instrukcji?
•Czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych zestawu?
•Po sprawdzeniu powyższych elementów i skorygowaniu wszelkich
problemów włącz zestaw. Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów
nie można określić przyczyny problemu, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Obraz
Objaw
Naprawa
Brak obrazu.
•Kabel SCART (EURO AV) nie jest prawidłowo podłączony.
•Kabel SCART (EURO AV) jest uszkodzony.
•Urządzenie nie jest podłączone do właściwego gniazda EURO AV T
OUTPUT (TO TV) (str. 16).
•Wejście wideo telewizora nie jest ustawione w sposób umożliwiający
wyświetlanie obrazu przesyłanego przez zestaw.
•Sprawdź metodę wyjściową zestawu (str. 16).
•Podłącz ponownie przewód połączeniowy.
•Urządzenie jest podłączone do urządzenia wejściowego niezgodnego ze
standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection); (nie
świeci się wskaźnik „HDMI” na wyświetlaczu na przednim panelu)
(str. 16).
•Jeśli gniazdo HDMI OUT jest używane jako wyjście wideo, zmień typ
sygnału wideo na HDMI OUT. Może to rozwiązać problem (str. 23).
Podłącz telewizor do urządzenia za pomocą innego gniazda wideo niż
HDMI OUT, a następnie przełącz telewizor na podłączone wejście
wideo, które umożliwia wyświetlenie menu ekranowego. Zmień rodzaj
sygnału wideo wyprowadzanego z gniazda HDMI OUT, a następnie
przełącz telewizor z powrotem na wejście HDMI. Jeśli obraz nadal nie
jest wyświetlany, powtórz powyższe czynności i wypróbuj inne opcje.
•Jeśli używana jest funkcja „DMPORT” sygnał wideo jest wyprowadzany
tylko z gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV).
Informacje dodatkowe
Objaw
91PL
Objaw
Naprawa
Pojawiają się zakłócenia
obrazu.
•Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
•Jeśli sygnał z gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV) jest
zniekształcony, zmień typ gniazda wideo na HDMI OUT, wybierając dla
ustawienia [HDMI RESOLUTION] w menu [HDMI SETUP] opcję [720
× 480p]* (str. 23).
* W zależności od regionu może być dostępna opcja [720 × 480/576p].
Obraz nie wypełnia ekranu
•Proporcje obrazu są zapisane na stałe na płycie DVD.
telewizora, chociaż proporcje
obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji [TV TYPE]
w menu [VIDEO SETUP].
Na ekranie telewizora
występują zniekształcenia
kolorów.
Głośniki zestawu zawierają części magnetyczne, przez co mogą
występować zniekształcenia magnetyczne. Jeśli na ekranie telewizora
występują zniekształcenia kolorów, sprawdź poniższe elementy.
•W przypadku korzystania z telewizora lub projektora kineskopowego
umieść głośniki w odległości co najmniej 0,3 m od niego.
•Jeśli zniekształcenia kolorów będą się utrzymywać, wyłącz telewizor i
włącz go ponownie po 15-30 minutach.
•W przypadku zakłóceń dźwięku odsuń głośniki na większą odległość od
telewizora.
•Upewnij się, że w pobliżu głośników nie ma przedmiotów wytwarzających
pole magnetyczne (magnetyczny zamek stolika TV, urządzenie
medyczne, zabawka itp.).
Dźwięk
Objaw
Naprawa
Brak dźwięku.
•Przewód głośnikowy nie jest prawidłowo podłączony.
•Naciśnij przycisk MUTING na pilocie, jeśli na wyświetlaczu na przednim
panelu pojawia się komunikat „MUTING ON”.
•Zestaw znajduje się w trybie pauzy lub w trybie odtwarzania w
zwolnionym tempie. Naciśnij przycisk H, aby powrócić do normalnego
trybu odtwarzania.
•Trwa przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij przycisk H, aby
powrócić do normalnego trybu odtwarzania.
•Sprawdź ustawienia głośników (str. 55).
•Sygnały audio płyty Super Audio CD nie są przesyłane przez gniazdo
HDMI OUT.
•Urządzenie podłączone do gniazda HDMI OUT nie jest zgodne z
formatem sygnału audio. W takim przypadku wybierz w opcji [AUDIO
(HDMI)] w menu [HDMI SETUP] ustawienie [ON] (str. 52).
Dźwięk nie jest
•Ustaw w opcji [AUDIO (HDMI)] w menu [HDMI SETUP] wartość
wyprowadzany przez gniazdo
[ON] (str. 52).
HDMI OUT.
•Gniazdo HDMI OUT jest połączone z urządzeniem DVI (Digital Visual
Interface). Gniazda DVI (Digital Visual Interface) nie obsługują sygnału
audio.
•Gniazdo HDMI OUT nie wyprowadza dźwięku płyty Super Audio CD.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyłącz i ponownie włącz zestaw. 2
Wyłącz i ponownie włącz podłączone urządzenie. 3 Odłącz i ponownie
podłącz kabel HDMI.
92PL
Objaw
Naprawa
Dźwięki w lewym i prawym
kanale mają nierówną
głośność lub są odwrócone.
•Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są prawidłowo i dokładnie
podłączone.
Brak dźwięku z subwoofera.
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (strony 15, 55).
Słychać głośny przydźwięk lub •Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są dokładnie podłączone.
szum.
•Sprawdź, czy przewody połączeniowe nie znajdują się w pobliżu
transformatora lub silnika elektrycznego i czy są oddalone o co najmniej
3 metry od telewizora lub lampy jarzeniowej.
•Odsuń telewizor od urządzeń audio.
•Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je szmatką lekko zwilżoną
alkoholem.
•Wyczyść płytę.
•Wybierz dźwięk stereo, naciskając przycisk AUDIO (str. 30).
•Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.
Podczas odtwarzania ścieżki
dźwiękowej zapisanej w
formacie Dolby Digital, DTS
lub MPEG audio efekt
dźwięku przestrzennego jest
słabo słyszalny.
•Sprawdź ustawienie opcji „DEC. MODE” (str. 25).
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (strony 15, 55).
•W przypadku niektórych płyt DVD sygnał wyjściowy może nie być w
pełni zgodny z formatem 5.1-kanałowym. Może to być sygnał
monofoniczny lub stereofoniczny, nawet jeśli ścieżka dźwiękowa została
nagrana w formacie Dolby Digital lub MPEG audio.
Dźwięk dobiega tylko z
głośnika środkowego.
•W przypadku niektórych płyt dźwięk może być odtwarzany tylko z
głośnika środkowego.
Nie słychać dźwięku z głośnika •Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (strony 15, 55).
środkowego.
•Sprawdź ustawienie opcji „DEC. MODE” (str. 25).
•W przypadku niektórych źródeł dźwięk z głośnika środkowego może być
słabszy.
•Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2-kanałowego.
Informacje dodatkowe
Podczas odtwarzania płyt
VIDEO CD, CD lub pliku
MP3 dźwięk jest pozbawiony
efektu stereofonicznego.
Z głośników surround nie
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (strony 15, 55).
słychać żadnego dźwięku lub •Sprawdź ustawienie opcji „DEC. MODE” (str. 25).
tylko dźwięk o bardzo niskim •W przypadku niektórych źródeł efekt głośników surround może być
natężeniu.
słabszy.
•Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2-kanałowego.
Eksploatacja
Objaw
Naprawa
Nie można dostroić stacji
radiowych.
•Sprawdź, czy antena jest podłączona prawidłowo. Skoryguj położenie
anteny, a w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
•Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Skorzystaj z funkcji strojenia
bezpośredniego.
•Nie została zapisana żadna stacja lub zapisane stacje zostały usunięte
(podczas strojenia poprzez przeszukiwanie zapisanych stacji). Zapisz w
pamięci stacje (str. 57).
93PL
Objaw
Naprawa
Pilot nie działa.
•Między pilotem a urządzeniem znajdują się przeszkody.
•Odległość między pilotem a urządzeniem jest zbyt duża.
•Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika zdalnego sterowania
urządzenia.
•Baterie w pilocie są rozładowane.
Nie można odtworzyć płyty.
•W urządzeniu nie ma płyty.
•Płyta została włożona odwrotnie.
Włóż płytę stroną przeznaczoną do odtwarzania skierowaną w dół.
•Płyta nie przylega całą powierzchnią do dna szuflady na płyty.
•Zestaw nie odtwarza płyt CD-ROM itp. (str. 6).
•Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest odpowiedni dla danego
zestawu.
•W urządzeniu skropliła się para wodna, co może powodować uszkodzenie
soczewek. Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone przez mniej
więcej pół godziny.
Nie można odtworzyć pliku
MP3.
•Płyta DATA CD nie została nagrana w standardzie ISO 9660 Level 1/
Level 2 lub Joliet.
•Płyta DATA DVD nie została nagrana w standardzie UDF (Universal
Disk Format).
•Plik MP3 nie ma rozszerzenia „.mp3”.
•Dane nie mają formatu MP3, chociaż mają rozszerzenie „.mp3”.
•Dane nie zostały zapisane w formacie MPEG1 Audio Layer 3.
•Zestaw nie umożliwia odtwarzania utworów audio zapisanych w formacie
MP3PRO.
•Jeśli nie można zmienić ustawienia [MEDIA], wyjmij płytę z urządzenia
i włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz zestaw.
Plik obrazu JPEG nie może
być wyświetlany.
•Płyta DATA CD nie została nagrana w standardzie ISO 9660 Level 1/
Level 2 lub Joliet.
•Płyta DATA DVD nie została nagrana w standardzie UDF (Universal
Disk Format).
•Plik nie ma rozszerzenia „.jpeg” lub „.jpg”.
•Wielkość pliku przekracza 3 072 punktów (szerokość) × 2 048 punktów
(wysokość) w trybie standardowym lub 2 000 000 pikseli w trybie
progresywnym pliku obrazu JPEG, który jest używany głównie na
stronach internetowych.
•Obraz nie mieści się na ekranie telewizora (obrazy takie są zmniejszane).
•Jeśli nie można zmienić ustawienia [MEDIA], wyjmij płytę z urządzenia
i włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz zestaw.
Nie można odtworzyć pliku
wideo.
•Plik nie został utworzony w formacie DivX lub MP4.
•Plik ma rozszerzenie inne niż „.avi”, „.divx”, „.mp4” lub „.m4v”.
•Płyta DATA CD/DATA DVD nie została utworzona w standardzie ISO
9660 Level 1/Level 2 lub Joliet/UDF.
•Plik wideo ma rozdzielczość większą niż 720 punktów (szerokość) × 576
punktów (wysokość).
Tytuł folderu/utworu/pliku nie •Zestaw umożliwia wyświetlanie wyłącznie cyfr i liter alfabetu. Inne znaki
jest wyświetlany prawidłowo.
są wyświetlane jako [*].
94PL
Objaw
Naprawa
Płyta nie jest odtwarzana od
początku.
•Została wybrana funkcja odtwarzania w zaprogramowanej kolejności,
odtwarzania w kolejności losowej lub odtwarzania z powtarzaniem.
Aby wyłączyć te funkcje, przed rozpoczęciem odtwarzania płyty naciśnij
przycisk CLEAR.
•Została wybrana funkcja wznawiania odtwarzania.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na urządzeniu lub na pilocie, a
następnie rozpocznij odtwarzanie (str. 33).
•Na ekranie telewizora pojawia się automatycznie tytuł, menu płyty DVD
lub menu funkcji PBC.
Zestaw automatycznie
•Na płycie DVD zastosowano funkcję automatycznego odtwarzania.
rozpoczyna odtwarzanie płyty.
Odtwarzanie zatrzymuje się
automatycznie.
•Na niektórych płytach może być zapisany sygnał automatycznej pauzy.
Podczas odtwarzania takiej płyty zestaw zatrzymuje odtwarzanie w
miejscu wystąpienia sygnału automatycznej pauzy.
Komunikaty na ekranie
•Wybierz żądany język obsługi menu ekranowego w opcji [OSD] menu
telewizora nie są wyświetlane [LANGUAGE SETUP] na ekranie konfiguracji (str. 50).
w żądanym języku.
Nie można zmienić języka
ścieżki dźwiękowej.
•Na odtwarzanej płycie DVD nie została nagrana ścieżka dźwiękowa w
wielu wersjach językowych.
•Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą języka ścieżki dźwiękowej.
Nie można zmienić języka
napisów dialogowych.
•Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały nagrane napisy dialogowe w
wielu wersjach językowych.
•Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć
wyświetlania napisów
dialogowych.
•Płyta DVD jest zabezpieczona przed wyłączaniem wyświetlania napisów
dialogowych.
Nie można zmieniać ujęć.
•Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały zapisane sceny z różnymi
ujęciami (str. 30).
•Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą ujęć.
Informacje dodatkowe
Nie można wykonywać
•W przypadku niektórych płyt wykonywanie tych operacji może okazać
niektórych funkcji, takich jak
się niemożliwe. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z
zatrzymanie odtwarzania,
płytą.
wyszukiwanie, odtwarzanie w
zwolnionym tempie czy
odtwarzanie z powtarzaniem.
Nie można wysunąć płyty, a na •Skontaktuj się z przedstawicielem lub najbliższym autoryzowanym
wyświetlaczu na przednim
punktem serwisowym firmy Sony.
panelu widoczny jest napis
„LOCKED”.
Podczas odtwarzania płyty
DATA CD lub DATA DVD
na ekranie telewizora
wyświetlany jest napis [Data
error].
•Plik MP3/plik obrazu JPEG/plik wideo jest uszkodzony.
•Dane nie zostały zapisane w formacie MPEG1 Audio Layer 3.
•Plik obrazu JPEG jest niezgodny ze standardem DCF.
•Plik ma rozszerzenie „.jpg” lub „.jpeg”, ale nie został zapisany w formacie
JPEG.
•Odtwarzany plik ma rozszerzenie „.avi” lub „.divx”, ale nie jest plikiem w
formacie DivX lub nie jest zgodny z profilami certyfikatu DivX Certified.
•Odtwarzany plik ma rozszerzenie „.mp4” lub „.m4v”, ale nie jest plikiem
w formacie MP4 lub nie jest zgodny z profilami Simple Profile formatu
MPEG4.
95PL
Objaw
Naprawa
Zestaw nie działa prawidłowo. •Odłącz przewód zasilania od gniazda ściennego, a następnie podłącz go
ponownie po kilku minutach.
Funkcja Sterowanie przez
HDMI nie działa.
•Jeżeli nie świeci się wskaźnik „HDMI” na wyświetlaczu na przednim
panelu, sprawdź połączenie HDMI (str. 16).
•Ustaw w opcji [CONTROL FOR HDMI] w menu [HDMI SETUP]
wartość [ON] (str. 52).
•Upewnij się, że podłączone urządzenie obsługuje funkcję [CONTROL
FOR HDMI].
•Sprawdź, czy przewód zasilania podłączonego urządzenia jest właściwie
podłączony.
•Sprawdź, czy w podłączonym urządzeniu włączona została funkcja
Sterowanie przez HDMI. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostarczoną z urządzeniem.
•W przypadku zmiany połączenia HDMI, odłączenia i ponownego
podłączenia przewodu zasilania lub awarii zasilania, w opcji [CONTROL
FOR HDMI] w menu [HDMI SETUP] ustaw wartość [OFF], a następnie
w opcji [CONTROL FOR HDMI] w menu [HDMI SETUP] ustaw
wartość [ON] (str. 52).
•Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
„Korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI w przypadku funkcji
„BRAVIA” Sync” (str. 61).
Podczas korzystania z funkcji •Ustaw w opcji [AUDIO (HDMI)] w menu [HDMI SETUP] wartość
Sterowanie opcjami audio
[ON] (str. 52).
zestawu z zestawu i telewizora •Upewnij się, że podłączony telewizor obsługuje funkcję Sterowanie
nie dochodzi żaden dźwięk.
opcjami audio zestawu.
•Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
„Korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI w przypadku funkcji
„BRAVIA” Sync” (str. 61).
Wybrane wejście telewizora
•Ustaw w opcji [CONTROL FOR HDMI] w menu [HDMI SETUP]
nie zmienia się automatycznie wartość [OFF] (str. 52).
po podłączeniu zestawu do
telewizora za pomocą kabla
SCART (EURO AV).
Urządzenie USB
Objaw
Naprawa
Na wyświetlaczu na przednim •Wykryty został problem dotyczący poziomu napięcia elektrycznego portu
panelu pojawia się komunikat
(USB). Wyłącz zestaw i odłącz urządzenie USB od portu
(USB).
„OVERLOAD”, „REMOVE Sprawdź, czy nie występuje problem z urządzeniem USB. Jeśli komunikat
USB”, a następnie „PUSH
nie zniknie, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
POWER”.
96PL
Objaw
Naprawa
Czy używane urządzenie USB •W przypadku podłączenia nieobsługiwanego urządzenia USB mogą
jest obsługiwane?
wystąpić poniższe problemy. Lista obsługiwanych typów urządzeń
znajduje się w rozdziale „Urządzenia, które można podłączać do portu
USB zestawu” (załącznik).
– Nie rozpoznano urządzenia USB.
– Nazwy pliku lub folderu nie są wyświetlane w zestawie.
– Odtwarzanie nie jest możliwe.
– Dźwięk jest pomijany.
– Rozlega się hałas.
– Odtwarzany jest zniekształcony dźwięk.
– Przesyłanie jest zatrzymywane przed jego zakończeniem.
•Nie podłączono poprawnie urządzenia USB. Wyłącz zestaw, a następnie
podłącz ponownie urządzenie USB.
Dźwięk jest zniekształcony.
•Szybkość transmisji użyta do zakodowania plików audio była niska.
Prześlij do urządzenia USB pliki audio zakodowane przy wyższej
szybkości transmisji.
Rozlega się hałas lub dźwięk
jest pomijany.
•Wyłącz zestaw, a następnie podłącz ponownie urządzenie USB.
•Hałas mógł zostać zarejestrowany podczas procesu przesyłania. Usuń plik
i spróbuj przesłać go ponownie.
•Skopiuj pliki do komputera, sformatuj urządzenie USB w systemie
plików FAT12, FAT16 lub FAT32 i prześlij pliki do urządzenia USB.*
* Zestaw obsługuje system plików FAT12, FAT16 i FAT32, ale niektóre
urządzenia USB mogą nie obsługiwać wszystkich z tych systemów. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi
każdego urządzenia USB lub skontaktuj się z producentem.
Urządzenia USB nie można
podłączyć do portu
(USB).
•Urządzenie USB jest podłączane odwrotnie. Podłącz urządzenie USB w
poprawnym kierunku.
Urządzenie USB użyte na
innym urządzeniu nie działa.
•Mogło zostać zapisane w nieobsługiwanym formacie. W tym przypadku
należy najpierw utworzyć kopię zapasową ważnych plików zapisanych na
urządzeniu USB przez ich skopiowanie na dysk twardy komputera.
Następnie sformatuj urządzenie USB w systemie plików FAT12, FAT16
lub FAT32 i prześlij pliki do urządzenia USB.*
* Zestaw obsługuje system plików FAT12, FAT16 i FAT32, ale niektóre
urządzenia USB mogą nie obsługiwać wszystkich z tych systemów. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi
każdego urządzenia USB lub skontaktuj się z producentem.
Informacje dodatkowe
Brak dźwięku.
Komunikat „READING” jest •Wczytywanie danych może trwać długo z poniższych przyczyn.
wyświetlany przez długi czas.
– Na urządzeniu USB znajduje się wiele plików lub folderów.
– Struktura plików jest bardzo złożona.
– Ilość pamięci nie jest wystarczająca.
– Wykonano fragmentację pamięci wewnętrznej.
•Firma Sony zaleca dostosowanie się do poniższych wskazówek.
– Całkowita liczba folderów na urządzeniu USB: 200 lub mniej
– Całkowita liczba plików w folderze: 150 lub mniej
Nazwy plików nie są
wyświetlane prawidłowo.
•Ponownie prześlij dane muzyki do urządzenia USB, ponieważ mogły one
zostać uszkodzone.
•Zestaw może wyświetlać tylko litery i cyfry. Inne znaki nie są wyświetlane
poprawnie.
97PL
Objaw
Naprawa
Podczas odtwarzania z
urządzenia USB na
wyświetlaczu na przednim
panelu wyświetlany jest
komunikat „DATA
ERROR”.
•Plik audio/plik obrazu JPEG jest uszkodzony.
•Dane nie zostały zapisane w formacie MPEG1 Audio Layer 3.
•Plik obrazu JPEG jest niezgodny ze standardem DCF.
•Plik ma rozszerzenie „.jpg” lub „.jpeg”, ale nie został zapisany w formacie
JPEG.
•Odtwarzany plik ma rozszerzenie „.avi” lub „.divx”, ale nie jest plikiem w
formacie DivX lub nie jest zgodny z profilami certyfikatu DivX Certified.
•Odtwarzany plik ma rozszerzenie „.mp4” lub „.m4v”, ale nie jest plikiem
w formacie MP4 lub nie jest zgodny z profilami Simple Profile formatu
MPEG4.
Nie można rozpocząć
odtwarzania.
•Wyłącz zestaw, a następnie podłącz ponownie urządzenie USB.
•Podłącz urządzenie USB, które obsługuje zestaw. Zobacz „Urządzenia,
które można podłączać do portu USB zestawu” (załącznik).
•Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć odtwarzanie.
Odtwarzanie nie rozpoczyna
się od pierwszego utworu.
•Anuluj odtwarzanie z powtarzaniem (str. 71).
Odtwarzanie rozpoczyna się z •Zestaw odtwarza plik audio w formacie AAC.
opóźnieniem.
98PL
Objaw
Naprawa
Pliki audio i pliki obrazów
JPEG mogą być odtwarzane
dłużej niż inne pliki.
•Po wczytaniu wszystkich plików urządzenia USB przez zestaw
rozpoczęcie odtwarzania może trwać dłużej, jeżeli:
– Liczba plików lub folderów jest duża.
– Struktura plików lub folderów jest bardzo złożona.
– Pliki zajmują dużą ilość pamięci.
– Rozmiar pliku jest bardzo duży.
– Wykonano fragmentację struktury pamięci.
•Firma Sony zaleca dostosowanie się do poniższych wskazówek.
– Całkowita liczba folderów na urządzeniu USB: 200 lub mniej
– Całkowita liczba plików w folderze: 150 lub mniej
Nie można rozpocząć
przesyłania do urządzenia
USB.
•Mogły wystąpić poniższe problemy.
– Urządzenie USB jest pełne.
– Liczba plików MP3 i folderów na urządzeniu USB osiągnęła limit.
– Urządzenie USB jest chronione przed zapisem.
Informacje dodatkowe
Nie można odtwarzać z
•Nie są obsługiwane urządzenia USB sformatowane w systemie plików
urządzenia USB (plik audio/
innym niż system FAT12, FAT16 lub FAT32.*
plik obrazu JPEG/plik wideo). •Nie można odtwarzać plików zaszyfrowanych lub chronionych hasłem.
•Plik MP3 nie ma rozszerzenia „.mp3”.
•Plik WMA nie ma rozszerzenia „.wma”.
•Plik AAC nie ma rozszerzenia „.m4a”.
•Plik wideo DivX nie ma rozszerzenia „.avi” lub „.divx”.
•Plik wideo MPEG4 nie ma rozszerzenia „.mp4” lub „.m4v”.
•Dane nie są zapisane w wymaganym formacie.
•Nie można odtwarzać plików MP3 w formacie innym niż MPEG 1 Audio
Layer 3.
•W przypadku używania urządzenia USB podzielonego na partycje można
odtwarzać tylko pliki audio znajdujące się na pierwszej partycji.
•Zestaw może odtwarzać do ośmiu folderów podrzędnych.
•Sprawdź ustawienie opcji [MEDIA] (str. 70).
•Przekroczono 200 folderów.
•Przekroczono 150 plików.
•Folder zawiera więcej niż 150 plików audio/plików obrazu JPEG.
•Plik obrazu JPEG nie ma rozszerzenia „.jpg” lub „.jpeg”.
•Rozdzielczość pliku obrazu JPEG przekracza 3 072 (szerokość) × 2 048
(wysokość) w trybie standardowym lub 2 000 000 pikseli w trybie
progresywnym pliku obrazu JPEG, który jest używany głównie w
witrynach internetowych.
•Nie można odtwarzać plików obrazów JPEG o takich wartościach (o
dużym współczynniku szerokość-długość).
•Zestaw nie umożliwia odtwarzania utworów audio zapisanych w formacie
MP3PRO.
•Nie można odtworzyć pliku WMA w formacie WMA DRM, WMA
Lossless (bezstratny) lub WMA PRO.
•Nie można odtworzyć pliku AAC w formacie AAC DRM lub AAC
Lossless (bezstratny).
* Zestaw obsługuje system plików FAT12, FAT16 i FAT32, ale niektóre
urządzenia USB mogą nie obsługiwać wszystkich z tych systemów. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi
każdego urządzenia USB lub skontaktuj się z producentem.
99PL
Objaw
Naprawa
Przesyłanie jest zatrzymywane •Szybkość komunikacji urządzenia USB jest bardzo mała. Podłącz
przed jego zakończeniem.
urządzenie USB, które obsługuje zestaw.
•Jeśli czynności przesyłania i usuwania zostały wielokrotnie powtórzone,
struktura plików na urządzeniu USB staje się bardzo złożona. Wykonaj
procedurę opisaną w instrukcji obsługi urządzenia USB, aby je
sformatować. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Wyświetlany jest błąd podczas •Używane jest nieobsługiwane urządzenie USB. Zobacz „Urządzenia,
przesyłania do urządzenia
które można podłączać do portu USB zestawu” (załącznik).
USB.
•Podczas przesyłania urządzenie USB zostało odłączone lub odłączono
jego zasilanie. Urządzenie USB może być uszkodzone. Wykonaj
procedurę opisaną w instrukcji obsługi urządzenia USB, aby je
sformatować. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Nie można usunąć plików
audio lub folderów na
urządzeniu USB.
100PL
•Sprawdź, czy urządzenie USB jest chronione przed zapisem.
•Podczas usuwania urządzenie USB zostało odłączone lub odłączono jego
zasilanie. Usuń częściowo usunięty plik. Jeśli nie rozwiąże to problemu,
urządzenie USB może być uszkodzone. Wykonaj procedurę opisaną w
instrukcji obsługi urządzenia USB, aby je sformatować. Jeśli problem nie
ustąpi, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Funkcja autodiagnostyki
(Na wyświetlaczu pojawiają się litery/
cyfry)
Podczas działania funkcji autodiagnostyki,
która ma na celu ochronę urządzenia przed
awarią, na ekranie telewizora lub na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia
się 5-znakowy numer diagnostyczny (np. C
13 50), będący kombinacją litery i 4 cyfr. W
takim wypadku należy sprawdzić znaczenie
numeru w poniższej tabeli.
Wyświetlanie numeru wersji na
ekranie telewizora
Po włączeniu zestawu na ekranie telewizora
może zostać wyświetlony numer wersji
[VER.X.XX] (X oznacza cyfrę). Nie oznacza
to awarii, jednak funkcja ta jest
wykorzystywana jedynie przez firmę Sony
do celów serwisowych i normalne
funkcjonowanie zestawu nie jest możliwe.
Wyłącz zestaw i włącz go ponownie.
VER.X.XX
C:13:50
Przyczyna i/lub działania
naprawcze
C 13
Płyta jest zabrudzona.
,Wyczyść płytę miękką
szmatką (str. 89).
C 31
Płyta nie została prawidłowo
włożona.
,Uruchom ponownie zestaw i
włóż płytę prawidłowo.
E XX
(XX oznacza
liczbę)
Aby zapobiec awarii, w zestawie
została uruchomiona funkcja
autodiagnostyki.
,Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub
punktem serwisowym firmy
Sony i podaj 5-znakowy
numer diagnostyczny.
Przykład: E 61 10
Informacje dodatkowe
Pierwsze 3
znaki numeru
diagnostycznego
101PL
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Tryb stereo (znamionowy)
108 W + 108 W (przy 3
omach, 1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 1%)
Tryb dźwięku przestrzennego (referencyjny)
moc wyjściowa RMS w
trybie surround
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(na kanał przy 3 omach,
1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10%)
Subwoofer*: 140 W
(przy 3 omach, 80 Hz,
całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10%)
* W przypadku niektórych ustawień trybu
dekodowania i pewnych typów źródeł dźwięk
Sekcja tunera UKF (FM)
Zakres strojenia
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej:
87,5 MHz–108,0 MHz (w
odstępach co 100 kHz)
Inne modele:
87,5 MHz–108,0 MHz (w
odstępach co 50 kHz)
Antena
Antena UKF (FM)
Gniazda antenowe
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja wideo
Wyjścia
Głośniki
Przednie/Surround (SS-TS92)
Rodzaj obudowy
Głośnik
Impedancja znamionowa
może nie być odtwarzany.
Wejścia (analogowe)
TV (AUDIO IN)
AUDIO IN
Wyjścia (analogowe)
Słuchawki
Wymiary (około)
Czułość: 450/250 mV
Czułość: 250/125 mV
Charakterystyka diody laserowej
Czas trwania emisji:
emisja ciągła
Moc lasera: poniżej
44,6μW
* Ta moc jest wartością zmierzoną w odległości
200 mm od powierzchni soczewki bloku
odbierającego ze szczeliną 7 mm.
System formatu sygnału PAL/NTSC
Sekcja USB
500 mA
Sekcja tunera
System
Waga (około)
Cyfrowa synteza
częstotliwości PLL
stabilizowana kwarcem
Rodzaj obudowy
Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (około)
Waga (około)
3 omy
103 mm × 164 mm × 94
mm (s/w/g)
0,5 kg
pełnozakresowa, Bass
reflex, z ekranowaniem
magnetycznym
65 mm typ stożkowy
3 omy
265 mm × 94 mm × 77
mm (s/w/g)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS91)
Rodzaj obudowy
Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (około)
Waga (około)
subwoofer typu Bass
reflex
160 mm typ stożkowy
3 omy
168 mm × 300 mm × 325
mm (s/w/g)
5,3 kg
Parametry ogólne
Wymagania zasilania
Pobór mocy
102PL
pełnozakresowa, Bass
reflex
65 mm typ stożkowy
Środkowy (SS-CT91)
Dopuszczalne są
słuchawki o małej i dużej
impedancji.
System Super Audio CD/DVD
Port
(USB):
Maksymalny prąd:
VIDEO: 1 Vp-p
75 omów
R/G/B: 0,7 Vp-p
75 omów
HDMI OUT: typ A (19stykowe)
220 V–240 V (prąd
zmienny),
50/60 Hz
Wł.: 150 W
Gotowość: 0,3 W (w
trybie oszczędzania
energii)
Napięcie wyjściowe (DIGITAL MEDIA PORT)
(prąd stały) 5 V
Prąd wyjściowy (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Wymiary (około)
430 mm × 66 mm × 390
mm (s/w/g) z częściami
wystającymi
Waga (około)
4,3 kg
Obsługiwane formaty plików
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Rozszerzenie pliku:
mp3
Szybkość transmisji:
32 kb/s–320 kb/s
Częstotliwości próbkowania:
32/44,1/48 kHz
WMA (tylko urządzenie USB)
AAC (tylko urządzenie USB)
Rozszerzenie pliku:
m4a
Szybkość transmisji:
48 kb/s–320 kb/s
Częstotliwości próbkowania:
44,1 kHz
Dolby Digital
Format dźwięku stworzony dla kin, bardziej
zaawansowany niż format Dolby Surround
Pro Logic. W tym formacie z głośników
surround odtwarzany jest dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania najniższych
tonów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako 0.1kanałowy (gdyż działa on tylko w razie
potrzeby odtworzenia efektu bardzo niskich
tonów). W celu uzyskania lepszej separacji
kanałów wszystkie sześć kanałów w tym
formacie zapisywanych jest oddzielnie.
Ponadto, ponieważ wszystkie sygnały są
przetwarzane cyfrowo, występuje mniejszy
spadek jakości sygnału.
Dolby Pro Logic II
Rozszerzenie pliku:
avi/divx
Kodek wideo:
wideo DivX
Szybkość transmisji:
8 Mb/s (maksymalna)
Liczba wyświetlanych klatek:
30 kl./s
Rozdzielczość:
720 × 576
Kodek audio:
MP3
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnopasmowych
kanałów wyjściowych ze źródeł 2kanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
dźwięku przestrzennego o dużej czystości,
który pozwala wydobyć właściwości
przestrzenne z oryginalnego nagrania, nie
dodając przy tym żadnych nowych dźwięków
ani zabarwień brzmienia.
MPEG4
x Tryb Movie
Format pliku:
Rozszerzenie pliku:
Kodek wideo:
Tryb Movie znajduje zastosowanie do
oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
zakodowanych w systemie Dolby Surround.
Zapewnia on poprawienie charakterystyki
kierunkowej pola akustycznego, co zbliża
jakość odtwarzanych materiałów
dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku
5.1-kanałowego.
DivX
MP4
mp4/m4v
MPEG4 Simple Profile
(format AVC jest
niezgodny).
Szybkość transmisji:
4 Mb/s
Liczba wyświetlanych klatek:
30 kl./s
Rozdzielczość:
720 × 576
Kodek audio:
AAC-LC (format HEAAC jest niezgodny).
DRM:
Niezgodne
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Informacje dodatkowe
Rozszerzenie pliku:
wma
Szybkość transmisji:
48 kb/s–192 kb/s
Częstotliwości próbkowania:
44,1 kHz
Słowniczek
x Tryb Music
Tryb Music jest przeznaczony do
odtwarzania dowolnych materiałów
muzycznych stereo i umożliwia osiągnięcie
szerokiej i głębokiej przestrzeni akustycznej.
103PL
Dolby Surround Pro Logic
Jako jedna z metod dekodowania sygnału
zapisanego w formacie Dolby Surround,
procesor Dolby Surround Pro Logic
umożliwia uzyskanie czterech kanałów z
dźwięku zapisanego w postaci 2-kanałowej.
W porównaniu z wcześniejszym systemem
Dolby Surround, system Dolby Surround
Pro Logic zapewnia bardziej naturalne
wypełnienie przestrzeni między lewym i
prawym kanałem i bardziej precyzyjną
lokalizację dźwięków. Aby w pełni
wykorzystać zalety systemu Dolby Surround
Pro Logic, należy dodatkowo wyposażyć
urządzenie w parę głośników surround i
głośnik środkowy. Głośniki surround
odtwarzają dźwięk monofoniczny.
DTS
Technologia kompresji dźwięku cyfrowego
opracowana przez firmę DTS, Inc., zgodna z
formatem dźwięku przestrzennego 5.1kanałowego. Format ten obejmuje tylny
kanał stereofoniczny oraz osobny kanał
subwoofera. DTS umożliwia wykorzystanie
tych samych 5.1 kanałów wysokiej jakości
cyfrowego dźwięku. Dobra separacja
kanałów została osiągnięta dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI to interfejs umożliwiający
jednoczesne przesyłanie obrazu i dźwięku
przez jedno złącze cyfrowe, zapewniając
wysoką jakość cyfrowego obrazu i dźwięku.
Specyfikacja standardu HDMI umożliwia
obsługę technologii ochrony praw
autorskich HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection), obejmującą
technologię kodowania cyfrowego sygnału
wideo.
Kontrola rodzicielska
Funkcja płyt DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
zależnie od wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Włączenie tej funkcji może
całkowicie uniemożliwić odtwarzanie lub
104PL
spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.
Płyty Super Audio CD
Super Audio CD to nowy standard płyt
audio o wysokiej jakości, gdzie muzyka jest
nagrywana w formacie DSD (Direct Stream
Digital; standardowe płyty CD są nagrywane
w formacie PCM). Format DSD korzysta z
częstotliwości próbkowania 64-razy wyższej
niż wykorzystywane w przypadku płyt CD, a
przy 1-bitowej kwantyzacji uzyskiwany jest
zarówno szeroki zakres częstotliwości, jak i
szeroki zakres dynamiki w ramach
słyszalnych częstotliwości, co nadaje muzyce
wysoki stopień realizmu.
x Typy płyt Super Audio CD
Dostępne są dwa typy płyt w zależności od
połączenia warstwy Super Audio CD i CD.
• Warstwa Super Audio CD: warstwa
sygnału o wysokiej gęstości płyty Super
Audio CD
• Warstwa CD1): warstwa, którą może
odczytać typowy odtwarzacz CD
Płyta jednowarstwowa
(płyta z jedną warstwą Super Audio CD)
Warstwa Super
Audio CD
Płyta hybrydowa2)
(płyta z warstwą Super Audio CD i warstwą CD)
Warstwa CD3)
Warstwa Super
Audio CD3)
Warstwa Super Audio CD zawiera obszar 2kanałowy lub obszar wielokanałowy.
• Obszar 2-kanałowy: obszar, na którym
nagrano dwie ścieżki dźwięku stereo
• Obszar wielokanałowy: obszar, na
którym nagrano ścieżki wielokanałowe
(do 5.1-kanałowych)
Obszar 2kanałowy4)
Obszar
wielokanałowy4)
Warstwa Super
Audio CD
1)Warstwę CD można odtwarzać na standardowym
odtwarzaczu CD.
2)
Ponieważ obie warstwy znajdują się na jednej
stronie, nie jest konieczne zmienianie strony
płyty.
wybrać warstwę, zapoznaj się z rozdziałem
„Zmienianie warstwy odtwarzania w przypadku
hybrydowej płyty Super Audio CD” (str. 32).
4)
Aby wybrać obszar, zapoznaj się z rozdziałem
„Wybieranie obszaru odtwarzania płyt Super
Audio CD” (str. 31).
Informacje dodatkowe
3)Aby
105PL
Priorytet odtwarzania typów plików
W poniższej tabeli opisany został priorytet odtwarzania typów plików dla ustawienia
[MEDIA].
Typ pliku na płycie lub
urządzeniu USB
106PL
Ustawienie [MEDIA]
[VIDEO]
[MUSIC/
PHOTO]
[PHOTO]
[MUSIC]
Płyta
Urządzenie
USB
Płyta
Płyta/
urządzenie
USB
Płyta/
urządzenie
USB
Tylko pliki wideo
Pliki wideo
Pliki wideo
Pliki wideo
Pliki wideo
Pliki wideo
Tylko pliki obrazów
JPEG
Pliki obrazów Pliki obrazów Pliki obrazów Pliki obrazów Pliki obrazów
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
Tylko pliki audio
Pliki audio
Pliki audio
Pliki audio
Pliki wideo i pliki
obrazów JPEG
Pliki wideo
Pliki wideo
Pliki obrazów Pliki obrazów Pliki wideo
JPEG
JPEG
Pliki wideo i pliki audio
Pliki wideo
Pliki audio
Pliki audio
Pliki wideo
Pliki audio
Pliki audio
Pliki audio i pliki obrazów Pliki audio i
JPEG
pliki obrazów
JPEG z
pokazem
slajdów
Pliki audio
Pliki audio i
pliki obrazów
JPEG z
pokazem
slajdów
Pliki obrazów Pliki audio
JPEG
Pliki wideo, pliki audio i
pliki obrazów JPEG
Pliki wideo
Pliki audio i
pliki obrazów
JPEG z
pokazem
slajdów
Pliki obrazów Pliki audio
JPEG
Pliki wideo
Pliki audio
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Język
Kod Język
Kod Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Informacje dodatkowe
Kod Język
1703 Nieokreślony
Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
2174
2149
2376
2248
2238
2276
2079
2304
2363
2362
2109
2379
2390
2501
2086
2499
2528
2184
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Dania
Filipiny
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Indie
Indonezja
Japonia
Kanada
Korea
Malezja
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa
Zelandia
2427 Pakistan
2436 Portugalia
2489 Rosja
Singapur
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Wielka
Brytania
2254 Włochy
107PL
Indeks elementów i przycisków sterujących
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Przedni panel
A "/1 (on/standby) (21, 86)
I Port
B Z (otwieranie/zamykanie) (28)
J OPERATION DIAL (28)
C Wyświetlacz na przednim panelu (110)
K Gniazdo PHONES (28)
D FUNCTION (24)
L Gniazdo AUDIO IN (17)
E
M Przyciski obsługi odtwarzania (28)
(czujnik zdalnego sterowania) (10)
F Wskaźnik MOVIE/MUSIC (81)
G Regulator VOLUME (28)
H REC TO USB (75)
108PL
(USB) (64)
N Szuflada na płyty (28)
Tylny panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
EURO AV
HDMI OUT
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
A Gniazda SPEAKER (15)
C Gniazdo EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(16)
OUTPUT(TO TV)
D Gniazdo DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) (17, 78)
E Gniazdo HDMI OUT (16)
Informacje dodatkowe
B Gniazdo COAXIAL 75Ω FM (19)
DC5V
0.7A MAX
109PL
Wyświetlacz na przednim panelu
Informacje na wyświetlaczu na przednim panelu
A Stan odtwarzania
B Mruga po włączeniu wyłącznika
czasowego. (82)
C Informacje o stanie zestawu, w tym
rozdział, tytuł lub numer utworu, czas,
częstotliwość stacji radiowej, stan
odtwarzania, tryb dekodowania itd.
D Kontrolka oznaczająca odbiór sygnału
stacji (Tylko odbiornik radiowy). (57)
E Kontrolka sygnału mono/stereo (tylko
odbiornik radiowy) (58).
110PL
F Kontrolka sygnalizująca prawidłowe
połączenie gniazda HDMI OUT z
urządzeniem zgodnym ze standardem
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) z wejściem HDMI lub DVI
(Digital Visual Interface). (16)
G Bieżący format surround (nie dotyczy
plików obrazów JPEG).
H Świeci po włożeniu dysku w systemie
NTSC.
I Świeci po włożeniu płyty Super Audio
CD/CD. (31)
Pilot
PORZĄDEK ALFABETYCZNY
P–Z
PICTURE NAVI ef (41, 67)
PRESET +/– wj (58)
PROG +/– wj (80)
S-AIR MODE2) eg
SLEEP qj (82)
SOUND MODE 3 (81)
SUBTITLE qh (30)
SYSTEM MENU 5 (20, 25, 57,
82)
THEATRE qk (61)
TOOLS wh (80)
TUNING +/– 0 (57)
TV wl (80)
TV INPUT w; (80)
VOLUME +/– 8 (28)
Przyciski numeryczne qf (32, 57,
80)
[/1 (on/standby) 1 (20, 21, 28)
TV [/1 (on/standby) ql (80)
qs (20, 21, 31, 34,
C/X/x/c/
57, 79)
+/– 6 (39, 64)
REPLAY/
ADVANCE 9 (28)
./> wj (28)
m/M 0 (28)
STEP
/
9 (28)
SLOW
/
0 (28)
H (odtwarzanie) e; (28)
x (stop) wk (28)
X (pauza) qa (28)
DISPLAY3) wh (21, 31, 34,
49, 79, 112)
O RETURN ea (32, 80)
-/-- es (80)
1)Zapoznaj
Informacje dodatkowe
A–O
ANGLE ws (30)
AUDIO qg (30)
CLEAR es (34, 58)
D.TUNING qh (58)
DIMMER ed (83)
DISPLAY wa (59, 72, 84)
DVD MENU wg (37)
DVD TOP MENU qd (37)
DYNAMIC BASS 4 (80)
ENTER wf (80)
FUNCTION +/– 2 (24, 28)
MEMORY SELECT1) ws
MENU wg (80)
MUTING 7 (28)
NIGHT wd (80)
ONE-TOUCH PLAY eh (62)
OPISY PRZYCISKÓW
się z
dostarczonym
załącznikiem.
2)
Przycisk nie jest dostępny
w tym modelu.
3)Przycisk
jest dostępny dla
funkcji „DVD”, „USB”
lub „DMPORT”. W
zależności od adaptera
DIGITAL MEDIA
PORT, ten przycisk może
nie działać.
111PL
Korzystanie z ekranu menu sterowania
Ekran menu sterowania służy do wyboru funkcji oraz wyświetlania związanych z nimi
informacji.
DISPLAY
Naciskaj przycisk
DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku
1 t 2 t ... t 1 t ...
DISPLAY ekran menu sterowania zmieni się na
1 Ekran menu sterowania nr 1
2 Ekran menu sterowania nr 2 (jest wyświetlany, jeśli jest dostępny)
3 Ekran menu sterowania wyłączony
•Ekran menu sterowania jest wyświetlany tylko przy włączonej funkcji „DVD” lub „USB”.
Ekran menu sterowania
Ekran menu sterowania nr 1 i 2 zawiera różne elementy w zależności od rodzaju płyty. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się ze stronami podanymi w nawiasach.
112PL
Przykład: Ekran menu sterowania nr 1 podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO.
Numer aktualnie odtwarzanego tytułu
Numer aktualnie odtwarzanego rozdziału
Łączna liczba tytułów
Łączna liczba rozdziałów
Elementy menu
sterowania
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Wybrany element
DVD VIDEO
Stan odtwarzania
(N odtwarzanie,
X wstrzymanie,
x zatrzymanie itp.)
Rodzaj odtwarzanej
płyty
Czas odtwarzania
Bieżące ustawienie
Opcje
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Komunikat dotyczący
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Lista elementów menu sterowania
Element
Nazwa elementu, funkcja, obsługiwane rodzaje płyt
Informacje dodatkowe
Nazwa funkcji wybranego
elementu menu sterowania
[TITLE] (str. 38)/[SCENE] (str. 38)/[TRACK] (str. 38)
Wybór odtwarzanego tytułu, sceny lub utworu.
[CHAPTER] (str. 38)/[INDEX] (str. 38)
Wybór odtwarzanego rozdziału lub indeksu.
[INDEX] (str. 38)
Wyświetlenie indeksu i wybranie indeksu do odtworzenia.
[TRACK] (str. 38)
Wybór odtwarzanego utworu.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 38)
Wybór rodzaju odtwarzanych tytułów (DVD-RW/DVD-R) — [ORIGINAL] lub
edytowany [PLAY LIST].
[TIME] (str. 39)
Sprawdzanie dotychczasowego i pozostałego czasu odtwarzania.
Istnieje możliwość odtwarzania od żądanego miejsca przez wpisanie kodu czasowego
(tylko DVD VIDEO/DVD-VR).
[MULTI/2CH] (str. 31)
Wybór obszaru odtwarzania na płycie Super Audio CD, gdy jest on dostępny.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (str. 32)
Wybór odtwarzanej warstwy płyty Super Audio CD, gdy jest ona dostępna.
113PL
[PROGRAM] (str. 34)
Wybór utworów do odtwarzania w żądanej kolejności.
[SHUFFLE] (str. 35)
Odtwarzanie utworów/plików w kolejności losowej.
[REPEAT] (str. 36)
Wielokrotne odtwarzanie całej płyty (wszystkich tytułów/utworów/folderów/plików)
lub pojedynczego tytułu/rozdziału/utworu/folderu/pliku.
[A/V SYNC] (str. 47)
Regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem.
[DISC MENU] (str. 37)
Wyświetlanie menu płyty DVD.
[BROWSING] (str. 44)
Wyświetlanie listy folderów/plików obrazu JPEG.
[SETUP] (str. 49)
[QUICK] (str. 21)
Ta opcja umożliwia wykonywanie podstawowych czynności regulacyjnych. Funkcja
konfiguracji wstępnej umożliwia wybór żądanego języka menu ekranowego, proporcji
obrazu telewizora oraz umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznej kalibracji.
[CUSTOM]
Po dokonaniu konfiguracji wstępnej można także ustawić szereg innych parametrów.
[FOLDER] (str. 38)
Wybór odtwarzanego folderu.
[FILE] (str. 38)
Wybieranie pliku obrazu JPEG lub pliku wideo do odtworzenia.
*
[DATE] (str. 86)
*
[INTERVAL] (str. 42)
*
[EFFECT] (str. 43)
Wyświetlanie daty wykonania zdjęcia cyfrowym aparatem fotograficznym.
Określanie czasu wyświetlania slajdów na ekranie telewizora.
Wybór efektów wyświetlania slajdów podczas pokazu slajdów.
[MEDIA] (str. 43)
Wybór typu danych (plik MP3, plik obrazu JPEG, plik wideo lub plik MP3 i plik
obrazu JPEG) podczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA DVD.
* Elementów tych nie można wyświetlić podczas odtwarzania plików wideo z płyty DATA CD/DATA
DVD.
114PL
Lista elementów menu sterowania dla urządzenia USB
Element
Nazwa elementu, funkcja, obsługiwane rodzaje płyt
[REPEAT] (str. 71)
Wielokrotne odtwarzanie zawartości całego urządzenia USB (wszystkich folderów/
plików) lub pojedynczego folderu/pliku.
[BROWSING] (str. 70)
Wyświetlanie listy folderów/plików obrazu JPEG.
[DATE] (str. 72)
Wyświetlanie daty wykonania zdjęcia cyfrowym aparatem fotograficznym.
[INTERVAL] (str. 68)
Określanie czasu wyświetlania slajdów na ekranie telewizora.
[EFFECT] (str. 68)
Wybór efektów wyświetlania slajdów podczas pokazu slajdów.
[MEDIA] (str. 70)
Wybór typu danych odtwarzanych z urządzenia USB (plik MP3/AAC/WMA, plik
obrazu JPEG lub plik wideo).
[USB TRANSFER] (str. 73)
[SHUFFLE]
Odtwarzanie plików w kolejności losowej.
[TRACK]
Wybór odtwarzanego utworu.
[FOLDER]
Wybór odtwarzanego folderu.
[FILE]
Wybór pliku obrazu JPEG do odtwarzania.
Informacje dodatkowe
Przenoszenie utworów z płyt Audio CD lub pliki MP3 z płyt CD/DATA CD/DATA
DVD na urządzenie USB.
[TIME]
Sprawdzanie dotychczasowego i pozostałego czasu odtwarzania.
[A/V SYNC]
Regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem.
•Ikona menu sterowania świeci na żółto
t
po wybraniu dowolnego elementu z wyjątkiem
[OFF] (tylko opcje [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] i [A/V SYNC]). Wskaźnik [ORIGINAL/
PLAY LIST] świeci na żółto po wybraniu opcji [PLAY LIST] (ustawienie domyślne). Wskaźnik [MULTI/
2CH] świeci na żółto po wybraniu obszaru odtwarzania wielokanałowego na płycie Super Audio CD.
115PL
Indeks
Numeryczne
I
5.1-kanałowy dźwięk
przestrzenny 31
INTERVAL 42, 68
A
A/V SYNC 47
ANGLE 30
ATTENUATE 82
AUDIO 50
AUDIO (HDMI) 52
AUDIO DRC 53
AUDIO SETUP 53
B
BACKGROUND 54
C
COLD RESET 86
CONTROL FOR HDMI 52
CUSTOM 49, 87
D
DATA CD 44
DATA DVD 44
DEMO 20
DIGITAL MEDIA PORT 78
DIMMER 83
DISPLAY 59
DivX 64
DivX® 44, 54
Dolby Digital 30, 103
Dolby Pro Logic II 103
Dolby Surround Pro Logic
104
DTS 30, 104
DYNAMIC BASS 80
JPEG RESOLUTION 53
K
Kod regionu 8
Konfiguracja wstępna 21
L
LANGUAGE SETUP 50
LINE 51
Lista kodów języków 107
M
MEDIA 40, 41, 42, 43, 45, 66,
67, 69, 70
MENU 50
Menu płyty DVD 37
MPEG4 64
MULTI-DISC RESUME 54
N
Nadawanie nazw stacjom 58
NIGHT 80
O
E
Odtwarzanie w kolejności
losowej 35
Odtwarzanie w
zaprogramowanej
kolejności 34
Odtwarzanie z funkcją PBC
32
Odtwarzanie z powtarzaniem
36
OSD 50
EFFECT 43, 68
Ekran menu sterowania 112
P
F
FM MODE 58
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 52
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 104
HDMI RESOLUTION 52
HDMI SETUP 52
116PL
J
PARENTAL CONTROL 47,
54, 104
PAUSE MODE 51
PICTURE NAVI 41, 67
Pilot 10
Plik AAC 64
Plik audio 64
Plik MP3 39, 64
Plik obrazu JPEG 39, 64
Plik WMA 64
Płyty do odtwarzania 6
Płyty nagrane w formacie
wielosesyjnym 8
Płyty Super Audio CD 31,
104
Pokaz slajdów 42
Przedni panel 108
R
RDS 60
RESET 54, 87
S
SCREEN SAVER 54
SETUP 49, 86
SLEEP 82
SPEAKER FORMATION
53, 79
SPEAKER SETUP 55
CONNECTION 55
DISTANCE 55
LEVEL 56
Sterowanie przez HDMI 61
SUBTITLE 30, 50
SYSTEM MENU 20, 25, 58,
82, 83
SYSTEM SETUP 54
Szybka powtórka 29
Szybkie przewijanie 29
T
TEST TONE 56
TIME 39
TRACK SELECTION 53
TV TYPE 51
Tylny panel 109
U
Urządzenie USB 64
V
VIDEO SETUP 51
VOLUME LIMIT 52
W
Wyświetlacz na przednim
panelu 84, 110
Wznawianie odtwarzania 33
(1)
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising