Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 Zestaw kina domowego z DVD Instrukcja obsługi

4-295-622-13(1) (PL)
Zestaw kina
domowego DVD
Instrukcja obsługi
DAV-TZ215/DAV-TZ715
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie: Korzystanie
z części optycznych w tym
urządzeniu może
zwiększyć zagrożenie
uszkodzenia wzroku.
Nie wolno instalować urządzenia
w przestrzeni zamkniętej, np. na
regale lub w zabudowanej szafce.
Aby zredukować ryzyko pożaru,
nie należy przykrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia
gazetami, serwetami, zasłonami itp.
Na urządzeniu nie należy stawiać
otwartych źródeł ognia, takich
jak świeczki.
Aby zredukować ryzyko pożaru
lub porażenia prądem, nie należy
narażać urządzenia na kapanie
lub rozbryzgi cieczy, a także nie
należy stawiać na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych
płynami, takich jak wazony.
Baterii ani urządzenia
z zainstalowanymi bateriami nie
należy narażać na działanie zbyt
wysokich temperatur, na przykład
na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, ognia itp.
Aby zapobiec urazom, to
urządzenie musi być prawidłowo
zamocowane do podłogi lub ściany
zgodnie z instrukcjami instalacji.
Tylko do użytku
w pomieszczeniach.
Produkt został zaklasyfikowany
jako urządzenie laserowe klasy 1
(CLASS 1 LASER). Odpowiednie
oznaczenie znajduje się z tyłu
urządzenia.
2PL
Klienci w Europie
Pozbywanie
się zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy
krajów UE i pozostałych
krajów europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych. Należy go
przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Właściwa
utylizacja urządzenia ułatwia
zapobieganie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego. Recykling materiałów
pomaga chronić surowce
naturalne. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego
produktu należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym kupiony
został ten produkt.
Pozbywanie
się zużytych
akumulatorów
(dotyczy
krajów Unii
Europejskiej
i pozostałych
krajów europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt
nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych.
Na pewnych akumulatorach
symbol ten może być używany
razem z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria
lub akumulator zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Właściwa utylizacja akumulatorów
zapobiega potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego. Recykling materiałów
pomaga chronić surowce
naturalne.
W przypadku produktów,
w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
akumulatora, wymianę zużytego
akumulatora należy zlecać
wyłącznie wykwalifikowanym
serwisantom.
W celu zapewnienia prawidłowej
utylizacji akumulatora należy
przekazać zużyte urządzenie
elektryczne lub elektroniczne do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W przypadku pozostałych
akumulatorów należy zapoznać się
z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego
usuwania akumulatora z produktu.
Akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem
zużytych baterii.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów
lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń, które
zostały wprowadzone do
sprzedaży w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta
w UE, uprawnionym do
dokonywania i potwierdzania
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w osobnych
dokumentach serwisowych lub
gwarancyjnych.
Zalecenia
dotyczące
bezpieczeństwa
Źródła zasilania
• Urządzenie pozostaje podłączone
do sieci, dopóki jest podłączone
do gniazda ściennego, nawet jeśli
samo urządzenie zostało
wyłączone.
• Ponieważ urządzenie jest
odłączane od źródła zasilania
przez wyjęcie wtyczki z gniazda
ściennego, do jego podłączania
należy używać łatwo dostępnego
gniazda ściennego. W przypadku
zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy
urządzenia, należy natychmiast
odłączyć główną wtyczkę od
gniazda ściennego.
Informacje o prawach
własności intelektualnej
Zestaw wyposażono w dekoder
dźwięku przestrzennego
Dolby* Digital i Dolby Pro
Logic (II) z macierzą
adaptacyjną oraz DTS** Digital
Surround System.
* Wyprodukowano na licencji
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i symbol
podwójnego D są znakami
towarowymi Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na licencji na
wykorzystanie patentów USA
o numerach: 5 956 674,
5 974 380, 6 487 535 oraz
innych przyznanych
i oczekujących na przyznanie
patentów w USA i na świecie.
DTS, symbol, nazwa DTS
i symbol razem są zastrzeżonymi
znakami towarowymi, a logo
DTS Digital Surround i DTS
są znakami towarowymi firmy
DTS, Inc. Produkt obejmuje
oprogramowanie. © DTS, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
System zawiera technologię
Interfejs High Definition
Multimedia Interface
(HDMI™).
HDMI, logo HDMI i Interfejs
High Definition Multimedia
Interface są znakami
towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI
Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych
krajach.
Logo „DVD-RW” „DVD-R”,
„DVD+RW”, „DVD+R”,
„DVD VIDEO” i „CD” są
znakami towarowymi.
„BRAVIA” jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
„PLAYSTATION” jest
znakiem towarowym Sony
Computer Entertainment Inc.
Technologia kodowania
dźwięku MPEG Layer-3
i patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media jest
zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem
towarowym Microsoft
Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych
krajach. Niniejszy produkt
zawiera technologię
chronioną prawami własności
intelektualnej firmy Microsoft.
Użytkowanie lub dystrybucja
tej technologii poza produktem
bez uzyskania odpowiednich
licencji od firmy Microsoft jest
zabronione.
3PL
MPEG-4 Visual —
informacje
NINIEJSZY PRODUKT
PODLEGA LICENCJI
MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO, KTÓRA
UPOWAŻNIA DO
UŻYWANIA GO
W CELACH PRYWATNYCH
I NIEKOMERCYJNYCH
DO DEKODOWANIA
PLIKÓW ZGODNYCH ZE
STANDARDEM WIDEO
MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO”),
ZAKODOWANYCH PRZEZ
UŻYTKOWNIKA WE
WŁASNYM ZAKRESIE
W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI
NIEKOMERCYJNEJ I/LUB
UZYSKANYCH OD
DOSTAWCY
POSIADAJĄCEGO
LICENCJĘ FIRMY MPEG LA
NA UDOSTĘPNIANIE
PLIKÓW MPEG-4 VIDEO.
NA KORZYSTANIE
Z PRODUKTU W INNYM
ZAKRESIE LICENCJA NIE
JEST UDZIELNA ANI
NIE MOŻE BYĆ
DOMNIEMYWANA.
DODATKOWE
INFORMACJE, W TYM
DOTYCZĄCE
ZASTOSOWAŃ
PRODUKTU W CELACH
PROMOCYJNYCH,
WEWNĘTRZNYCH
I KOMERCYJNYCH,
MOŻNA OTRZYMAĆ OD
FIRMY MPEG LA, LLC.
ZOBACZ HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
Wszystkie pozostałe znaki
towarowe należą do
odpowiednich właścicieli.
4PL
Instrukcja obsługi
— informacje
• Zalecenia zawarte w tej
instrukcji obsługi dotyczą
korzystania z pilota. Można
również posługiwać się
przyciskami na urządzeniu,
o ile ich nazwy są takie same
lub podobne do nazw
przycisków na pilocie.
• Elementy menu sterowania
mogą się różnić w zależności
od regionu.
• Termin „DVD” może być
używany jako ogólne
określenie nośników DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R
i DVD-RW/DVD-R.
• Ustawienie domyślne jest
podkreślone.
Spis treści
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa........ 3
Instrukcja obsługi — informacje.............. 4
Płyty do odtwarzania/pliki
na urządzeniu USB .............................. 6
Zawartość opakowania ............................ 10
Indeks elementów i sterowanie .............. 12
Instrukcja obsługi menu sterowania...... 17
Wprowadzenie
Krok 1: Instalowanie zestawu.......... 21
Krok 2: Podłączanie zestawu........... 24
Krok 3: Konfigurowanie zestawu .... 28
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty .................................... 31
Odtwarzanie plików zapisanych
na płycie/urządzeniu USB ................ 31
Inne czynności związane
z odtwarzaniem.................................. 34
Wybór trybu odtwarzania ....................... 38
Wyświetlanie informacji o płycie/
urządzeniu USB ................................. 41
Korzystanie z zawartości audio/wideo
podłączonego urządzenia ................. 43
Ustawienia
Zmiana jasności wyświetlacza na
przednim panelu................................ 56
Ustawianie włączenia/wyłączenia
trybu demonstracyjnego................... 56
Ponowne wykonanie szybkiej
konfiguracji ........................................ 56
Automatyczne ustawienie zestawu
na tryb czuwania................................ 56
Wykonywanie innych ustawień ............. 57
Informacje dodatkowe
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..... 65
Rozwiązywanie problemów .................... 67
Dane techniczne ....................................... 73
Indeks......................................................... 77
Tuner
Programowanie stacji radiowych ........... 44
Słuchanie audycji radiowych .................. 44
Efekt dźwiękowy
Uzyskiwanie dźwięku przestrzennego... 46
Wybór efektu dźwiękowego.................... 48
Wygodne funkcje
Korzystanie z funkcji CONTROL FOR
HDMI (Sterowanie przez HDMI)
dla BRAVIA Sync .............................. 49
Przesyłanie utworów na
urządzenie USB.................................. 51
Korzystanie z wyłącznika czasowego..... 54
Regulacja opóźnienia między
obrazem a dźwiękiem........................ 55
Zmiana poziomu wejściowego dźwięku
z podłączonych urządzeń ................. 55
5PL
Płyty do odtwarzania/pliki na urządzeniu USB
Rodzaj
6PL
Logo płyty
Charakterystyka
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• Płyty DVD-R/DVD-RW w formacie
DVD VIDEO lub w trybie wideo
• Płyty DVD+R/DVD+RW w formacie
DVD VIDEO
Tryb VR
(nagrywanie filmu)
• Płyty DVD-R/DVD-RW w trybie VR
(nagrywanie filmu) (z wyjątkiem
DVD-R DL)
VIDEO CD
• VIDEO CD (wer. 1.1 i 2.0)
• Super VCD
• Płyty CD-R/CD-RW/CD-ROM
w formacie Video CD lub Super VCD
Super Audio CD
• Super Audio CD
CD
• Audio CD
• Płyty CD-R/CD-RW w formacie
Audio CD
DATA CD
–
• Płyty CD-R/CD-RW/CD-ROM
w formacie DATA CD (płyta CD
z danymi) zawierające następujące
rodzaje plików i zgodne ze standardem
ISO 96601) Level 1/Level 2 lub Joliet
(format rozszerzony).
– Pliki MP3 2)3)
– Pliki obrazów JPEG4)
– Pliki wideo Xvid/MPEG4
DATA DVD
–
• Płyty DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW w formacie DATA
DVD zawierające następujące rodzaje
plików i zgodne ze standardem UDF
(Universal Disk Format).
– Pliki MP3 2)3)
– Pliki obrazów JPEG4)
– Pliki wideo Xvid/MPEG4
Ikona
Rodzaj
Logo płyty
Urządzenie USB
–
Charakterystyka
Ikona
• Urządzenie USB zawierające następujące
rodzaje plików.
– Pliki MP32)3) lub WMA/AAC3)
– Pliki obrazów JPEG4)
– Pliki wideo Xvid/MPEG4
1)
Logiczny format plików i folderów na płytach CD-ROM zdefiniowany zgodnie ze standardem ISO (International
Organization for Standardization).
2)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy format skompresowanych danych, zdefiniowany zgodnie ze
standardem ISO/MPEG. Pliki MP3 muszą być w formacie MPEG1 Audio Layer 3.
3) Przy użyciu tego zestawu nie można odtwarzać plików zabezpieczonych systemem ochrony praw autorskich DRM
(ang. Digital Rights Management).
4)
Pliki obrazów JPEG muszą być zgodne z formatem DCF. (DCF, ang. „Design rule for Camera File system”:
Standardy obrazów dla cyfrowych aparatów fotograficznych określane przez JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).)
Uwagi na temat płyt
Produkt jest przeznaczony do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
Płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne kodowane z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może ich
nie odtwarzać.
Przykład płyt, których zestaw nie odtwarza
Zestaw nie odtwarza następujących płyt:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW nagranych w formatach innych niż wymienione na stronie 6
• CD-ROM nagranych w formacie PHOTO CD
• dodatkowych ścieżek z danymi na płytach CD-Extra
• CD Graphics
• DVD Audio
• DATA CD/DATA DVD, które nie zawierają plików MP3, plików obrazów JPG, plików wideo Xvid
lub MPEG4
• DATA CD/DATA DVD utworzonych w formacie Packet Write
• DVD-RAM
• Blu-ray
Ponadto zestaw nie odtwarza następujących płyt:
• DVD VIDEO z innym kodem regionu (str. 8)
• płyt o niestandardowych kształtach (serca, gwiazdy itp.)
• płyt, na których znajdują się papierowe naklejki lub etykiety
• płyt z przyklejoną taśmą celofanową lub nalepką
Uwagi dotyczące płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
W pewnych przypadkach, płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW nie można
odtwarzać na urządzeniu z powodu jakości nagrania lub fizycznego stanu płyty, bądź charakterystyki
urządzenia i oprogramowania, za pomocą których zostały nagrane.
7PL
Nie można odtwarzać płyt, które nie zostały odpowiednio sfinalizowane. Bardziej szczegółowe
informacje znajdują się w instrukcji obsługi nagrywarki.
Należy zwrócić uwagę, że niektóre funkcje odtwarzania mogą nie działać z niektórymi płytami
DVD+RW/DVD+R, nawet jeśli zostały one poprawnie sfinalizowane. W takim przypadku, należy
przeglądać zawartość płyty w trybie normalnego odtwarzania. Nie można również odtwarzać
niektórych płyt DATA CD/DATA DVD utworzonych w formacie Packet Write.
Uwagi dotyczące płyt Multi Session CD
• Urządzenie może odtwarzać płyty Multi Session CD, zawierające w pierwszej sesji plik MP3. Również
kolejne pliki MP3 nagrane w ostatnich sesjach mogą być odtwarzane.
• Urządzenie może odtwarzać płyty Multi Session CD, zawierające w pierwszej sesji plik JPEG.
Również kolejne pliki obrazów JPEG nagrane w ostatnich sesjach mogą być odtwarzane.
• Jeśli pliki MP3 i pliki obrazów JPEG są nagrane na płycie CD w formacie muzycznym lub wideo
w pierwszej sesji, tylko pierwsza sesja będzie odtwarzana.
Kod regionu
Z tyłu urządzenia jest nadrukowany kod regionu. Urządzenie będzie odtwarzało tylko płyty DVD
oznaczone identycznym kodem regionu.
Urządzenie będzie odtwarzało również płyty DVD VIDEO oznaczone symbolem ALL .
W przypadku próby odtworzenia innej płyty DVD VIDEO, na ekranie telewizora zostanie wyświetlony
komunikat [Playback prohibited by area limitations.] (Odtwarzanie zabronione z powodu ograniczeń
regionalnych.). Niektóre płyty DVD VIDEO mogą nie być oznaczone kodem regionu, nawet jeśli
odtwarzanie takiej płyty jest zabronione ze względu na ograniczenia regionalne.
Uwagi dotyczące funkcji odtwarzania płyt DVD lub VIDEO CD
Niektóre funkcje odtwarzania płyt DVD i VIDEO CD mogą być celowo ustawione przez producentów
oprogramowania. Ponieważ zestaw odtwarza płyty DVD lub VIDEO CD zgodnie z zawartością płyty
określoną przez producentów odtwarzanego materiału, w przypadku niektórych płyt pewne funkcje
odtwarzania mogą być niedostępne. Należy pamiętać o zapoznaniu się z instrukcją obsługi płyty DVD
lub VIDEO CD.
Uwagi dotyczące plików, które można odtwarzać
• Zestaw może rozpoznać maksymalnie 200 folderów, w tym albumów (folderów) nie zawierających
plików audio, plików obrazów JPG lub plików wideo. Jeśli płyta DATA CD/DATA DVD lub
urządzenie USB zawiera więcej folderów niż 200, lub zawiera folder, w którym liczba plików
przekracza 150, liczba folderów/plików rozpoznawanych przez zestaw będzie zależała od
konfiguracji folderów.
• Zestaw odtwarza następujące pliki.
8PL
Plik
Rozszerzenie pliku
Plik MP3
.mp3
Plik WMA*
.wma
Plik AAC*
.m4a
Plik
Rozszerzenie pliku
Plik obrazu JPEG
.jpg lub .jpeg
Plik wideo Xvid
.avi
Plik wideo MPEG4
.mp4 lub .m4v
Zestaw próbuje odtwarzać wszelkie dane z powyższymi rozszerzeniami, nawet jeśli nie są to dane
w formacie MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG4. Odtwarzanie takich danych może generować
głośny szum mogący spowodować uszkodzenie zestawu głośnikowego.
• W poniższych przypadkach czas rozpoczęcia odtwarzania może być dłuższy:
– jeśli płyta DATA CD/DATA DVD lub urządzenie USB zostały nagrane ze skomplikowaną
strukturą drzewiastą;
– jeśli pliki audio, pliki obrazów JPG lub pliki wideo w innym folderze właśnie były odtwarzane.
• Niektóre pliki zapisane na płytach DATA CD/DATA DVD lub urządzeniach USB nie mogą być
odtwarzane za pomocą zestawu ze względu na ich format.
• Zestaw może odtwarzać tylko do głębokości 8 folderów.
• Zestaw może nie odtwarzać niektórych typów plików audio, plików obrazu JPEG lub wideo.
• Możliwe jest, że pliki nagrane za pomocą innego urządzenia, np. komputera, będą odtwarzane w innej
kolejności niż zostały nagrane.
• Foldery, w których nie ma plików audio, plików obrazów JPEG lub plików wideo, są pomijane.
• Nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi programami kodującymi/rejestrującymi
MP3/WMA/AAC, urządzeniami rejestrującymi ani nośnikami zapisu.
• Nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi programami kodującymi/rejestrującymi wideo
w formacie MPEG4, urządzeniami rejestrującymi ani nośnikami zapisu.
• Stosowana kolejność odtwarzania zależy od oprogramowania użytego do utworzenia pliku audio,
pliku obrazu JPEG lub pliku wideo i jest inna, jeśli nośnik zawiera więcej niż 200 folderów lub
150 plików w każdym folderze.
* Dotyczy tylko urządzenia USB.
Uwagi dotyczące urządzeń USB
• Urządzenie obsługuje urządzenia MSC (Mass Storage Class).
• Nie gwarantuje się prawidłowego działania tego urządzenia ze wszystkimi urządzeniami lub
pamięciami USB.
• Chociaż spektrum zastosowań urządzeń USB jest bardzo szerokie, jedyną możliwą do odtwarzania
zawartością urządzeń USB podłączonych do tego zestawu są muzyka, zdjęcia i wideo. Więcej
szczegółów podano w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń USB.
• Po podłączeniu urządzenia USB zestaw odczyta wszystkie pliki zapisane w urządzeniu USB.
Jeśli w urządzeniu USB znajduje się wiele folderów lub plików, odczytywanie jego zawartości
może zająć dużo czasu.
• Nie należy łączyć zestawu z urządzeniem USB przez koncentrator (rozgałęziacz) USB.
• Jeśli podłączonych zostało kilka urządzeń USB, może wystąpić pewna zwłoka zanim zestaw
zacznie działać.
• Kolejność odtwarzania utworów przez zestaw może różnić się od kolejności odtwarzania ich
przez urządzenie USB.
• Zawsze wyłączaj zestaw przed odłączeniem urządzenia USB. Odłączenie urządzenia USB od
włączonego zestawu może spowodować uszkodzenie danych zapisanych w urządzeniu USB.
• Przed użyciem urządzenia USB upewnij się, że pliki na nim zapisane nie zawierają wirusów.
9PL
Zawartość opakowania
Jednostka centralna
Zestaw głośników
• DAV-TZ215
• DAV-TZ715
• Przewody głośnikowe
(1 zestaw)
(czerwony/biały/zielony/
szary/niebieski)
• Podkładki pod nóżki
(1 zestaw)
• Elementy do montażu wysokich głośników
DAV-TZ715
(4)
10PL
(4)
(16)
Akcesoria
• Pilot (1)
• Baterie R6 (AA) (2)
• Antena przewodowa FM (1)
lub
• Przewód wideo (1)
• Przewód HDMI o dużej
szybkości* (1)
• Instrukcja obsługi
• Podręcznik szybkiej
konfiguracji
• Podręcznik instalacji
głośników (tylko
DAV-TZ715)
* Przewód HDMI o dużej
szybkości jest dostarczany
tylko z niektórymi modelami
i w niektórych regionach.
11PL
Indeks elementów i sterowanie
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Panel przedni
A Szuflada na płytę
Z (otwieranie/zamykanie)
C
Służy do otwierania i zamykania szuflady
na płytę.
(czujnik zdalnego sterowania)
Odbiera sygnały z pilota. Podczas używania
pilota należy go skierować w tę stronę.
D Sterowanie MASTER VOLUME
Służy do regulacji głośności zestawu.
E REC TO USB (str. 51)
Umożliwia zapisywanie utworów,
plików MP3, audycji radiowych na
urządzeniu USB.
F
Port (USB) (str. 31)
Służy do podłączenia urządzenia USB.
G FUNCTION
Wybór źródła odtwarzania.
12PL
H Przyciski sterowania odtwarzaniem
B Wyświetlacz na panelu przednim (str. 13)
N (odtwarzanie)
Umożliwia rozpoczynanie lub wznawianie
odtwarzania.
x (zatrzymanie)
Zatrzymanie odtwarzania i zapamiętanie
miejsca zatrzymania (miejsca wznowienia).
I "/1 (wł./tryb czuwania)
Włączenie urządzenia lub ustawienie go
w tryb czuwania.
Wyświetlacz na panelu przednim
A Wskaźnik stanu odtwarzania
B Wskaźnik SLEEP
Miga po ustawieniu wyłącznika czasowego.
C Wyświetlanie stanu systemu
D Wskaźnik TUNED (tylko odbiornik
radiowy)
Kontrolka oznaczająca odbiór
sygnału stacji.
E Wskaźnik ST (tylko odbiornik radiowy)
Kontrolka oznaczająca odbiór
sygnału stereo.
F Wskaźnik formatu dźwięku
przestrzennego
G Wskaźnik HDMI
Kontrolka przesyłania sygnału między
telewizorem i zestawem za pośrednictwem
przewodu HDMI.
H Wskaźnik NTSC
Kontrolka ustawienia systemu kolorów na
NTSC. (Dotyczy tylko modeli dla krajów
Azji, Bliskiego Wschodu i Europy)
I Wskaźnik przesyłania USB
Kontrolka przesyłania za pośrednictwem
portu USB.
J Wskaźnik SA-CD
Kontrolka załadowania płyty
Super Audio CD/CD.
13PL
Panel tylny
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
VIDEO
OUT
SPEAKERS
OUT
L
TV
AUDIO IN
R
FRONT R
FRONT L
SUR R
ONLY FOR SS-TS
SUR L
CENTER SUBWOOFER
ONLY FOR ONLY FOR
SS-CT
SS-WS
A Gniazda SPEAKERS (str. 24)
D Gniazda TV (AUDIO IN L/R) (str. 25)
B Gniazdo VIDEO OUT (str. 25)
E Gniazdo HDMI OUT (str. 25)
C Gniazdo ANTENNA (COAXIAL 75Ω FM)
(str. 27)
14PL
B Przyciski z czarnymi/białymi etykietami
tekstowymi
Pilot
Przyciski wyboru funkcji (strony 31,
43, 44)
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
1
TV
BRAVIA Sync
1
2
DVD/CD
3
FM
USB
4
5
6
TV
AUDIO
IN
FUNCTION
7
8
9
TIME/
TEXT
SOUND
MODE
SYSTEM
MENU
CLEAR
0
TV INPUT
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
D.TUNING
MEM SEL
DVD
TOP MENU
2,3
Wybór źródła odtwarzania.
Wyłączony zestaw jest włączany
automatycznie po naciśnięciu przycisku
wyboru funkcji.
DVD/CD
FM
USB
TV
DVD
MENU MUTING
FUNCTION
Możliwość wyboru kolejnych funkcji.
VOLUME
4
7
TIME/TEXT (str. 41)
RETURN
6
Zmiana informacji na wyświetlaczu na
panelu przednim.
DISPLAY
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
SHIFT
SOUND MODE (str. 48)
Wybór trybu dźwiękowego.
SYSTEM MENU (str. 44, 46, 54, 56)
Wyświetlenie menu systemowego.
Przyciski 5/AUDIO IN, VOLUME+, AUDIO
i N mają wyczuwalną kropkę. Ułatwia ona
obsługę pilota.
AUDIO (str. 36)
A THEATRE (str. 49)
Wybór języka napisów, jeśli na płycie DVD
VIDEO zapisano napisy w wielu językach.
Automatyczne przełączanie na optymalny
tryb Video podczas oglądania filmów.
ONE-TOUCH PLAY (str. 49)
Aktywacja obsługi jednym przyciskiem.
TV "/1 (wł./tryb czuwania)*
Włączanie telewizora lub ustawianie go
w trybie czuwania.
"/1 (wł./tryb czuwania) (str. 28)
Włączanie zestawu lub ustawianie go
w trybie czuwania.
Wybór formatu audio/utworu.
SUBTITLE (str. 35)
ANGLE (str. 35)
Przełączenie na inne ujęcie, jeśli na płycie
DVD VIDEO zapisano różne ujęcia.
D.TUNING (str. 44)
Wybór częstotliwości radiowych.
MEM SEL (str. 31, 51)
Wybór numeru pamięci urządzenia USB
do odtwarzania lub przesyłania.
15PL
C Przyciski z różowymi etykietami
tekstowymi (poniższe przyciski działają
po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku
SHIFT (6).)
C/X/x/c
Przenoszenie wyróżnienia do
wyświetlanego elementu.
(ENTER)
Przyciski numeryczne (str. 35, 44)
Potwierdza wybór elementu.
Służą do wprowadzania numeru tytułu/
rozdziału, częstotliwości radiowych itp.
O RETURN (str. 32)
CLEAR (str. 34, 38, 54)
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu.
Umożliwia wyczyszczenie pola
wprowadzania danych.
DISPLAY (str. 17, 28, 31, 34, 38, 49,
51, 57)
TV INPUT*
Służy do wyświetlania informacji
o odtwarzaniu na ekranie telewizora.
Przełączanie źródła wejścia telewizora.
D MUTING
Służy do tymczasowego wyłączania
dźwięku.
* Działa tylko z telewizorami marki Sony.
W przypadku niektórych telewizorów użycie
części przycisków może okazać się niemożliwe.
VOLUME +/– (str. 31)
Służy do regulacji głośności.
E Przyciski sterowania odtwarzaniem
Zobacz „Inne czynności związane
z odtwarzaniem” (str. 34).
./> (poprzedni/następny)
m/M (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu)
/
Uwaga
• Przycisk AUDIO IN nie działa w tym modelu.
Aby zainstalować baterie
Do pilota należy włożyć dwie baterie R6
(AA; wchodzą w skład zestawu), dopasowując
bieguny 3 i # do oznaczeń w komorze baterii.
(wolno)
N (odtwarzanie)
X (pauza)
x (zatrzymanie)
Przyciski sterowania radiem
Zobacz „Słuchanie audycji radiowych”
(str. 44).
PRESET +/–
TUNING +/–
F SHIFT
Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku
umożliwia użycie przycisków z różowymi
etykietami tekstowymi (3).
G DVD TOP MENU (str. 36)
Służy do otwierania lub zamykania
głównego menu płyty DVD.
DVD MENU (str. 36)
Służy do otwierania lub zamykania menu
płyty DVD.
16PL
Uwaga
• Nie należy pozostawiać pilota w miejscach o wysokiej
temperaturze lub wilgotności.
• Nie należy używać nowej baterii razem ze starą.
• Należy uważać, aby do obudowy pilota nie dostały się
obce obiekty, szczególnie podczas wymiany baterii.
• Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem
elektrolitu i korozją.
Instrukcja obsługi menu sterowania
Menu sterowania umożliwia wybranie funkcji i wyświetlanie powiązanych informacji.
DISPLAY
Naciśnij przycisk
DISPLAY podczas korzystanie z funkcji DVD/CD lub USB.
Każde naciśnięcie przycisku
1 t 2 t 3 t 1 t ...
DISPLAY powoduje zmianę menu sterowania:
1 Menu sterowania 1
2 Menu sterowania 2 (wyświetlane, jeśli jest dostępne)
3 Wyłączenie menu sterowania
17PL
Menu sterowania
Przykład: Menu sterowania 1 podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO.
Numer aktualnie odtwarzanego tytułu
Numer aktualnie odtwarzanego rozdziału
Łączna liczba tytułów
Łączna liczba rozdziałów
Elementy menu
sterowania
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Wybrany element
DVD VIDEO
Stan odtwarzania
(N Odtwarzanie,
X Pauza,
x Zatrzymaj, itp.)
Typ odtwarzanego źródła
Czas odtwarzania
Bieżące ustawienie
Opcje
Nazwa funkcji wybranego
elementu menu sterowania
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Komunikat operacji
Lista elementów menu sterowania
Elementy wyświetlane w menu sterowania 1 i 2 różnią się zależnie od źródła. Szczegółowe informacje
można uzyskać na stronach, których numery podano w nawiasach w poniższej tabeli.
Element
Nazwa elementu, funkcja, odpowiednie źródło
[TITLE] (Tytuł) (str. 35)/[SCENE] (Scena) (str. 35)/[TRACK] (Utwór) (str. 35)
Możliwość wyboru tytułu, sceny lub utworu do odtwarzania.
[CHAPTER] (Rozdział) (str. 35)/[INDEX] (Indeks) (str. 35)
Możliwość wyboru rozdziału lub indeksu do odtwarzania.
[INDEX] (Indeks) (str. 35)
Możliwość wyświetlenia indeksu i wybrania tego, który ma być odtwarzany.
[TRACK] (Utwór) (str. 35)
Możliwość wyboru utworu do odtwarzania.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (Oryginał/lista odtwarzania) (str. 37)
Możliwość wyboru rodzaju tytułów (na płytach DVD-RW/DVD-R) do odtwarzania,
oryginału [ORIGINAL] lub edytowanej listy odtwarzania [PLAY LIST].
[TIME] (Czas) (str. 35)
Umożliwia sprawdzenie dotychczasowego i pozostałego czasu odtwarzania.
Można odtwarzać od żądanego miejsca, wprowadzając kod czasu (tylko płyty DVD VIDEO/
DVD-VR).
18PL
[MULTI/2CH] (Wielo- lub 2-kanałowy) (str. 37)
Możliwość wyboru obszaru odtwarzania płyty Super Audio CD,
o ile jest on dostępny.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (str. 37)
Możliwość wyboru warstwy odtwarzania płyty Super Audio CD,
o ile jest ona dostępna.
[PROGRAM] (str. 38)
Możliwość wyboru utworu do odtwarzania w żądanej kolejności.
[SHUFFLE] (Losowo) (str. 39)
Możliwość odtwarzania utworów/plików w kolejności losowej.
[REPEAT] (Powtórz) (str. 39)
Możliwość odtworzenia wielokrotnie całej płyty/urządzenia USB (wszystkich tytułów/
wszystkich utworów/wszystkich folderów/wszystkich plików) lub wielokrotnie jednego
tytułu/rozdziału/utworu/folderu/pliku.
[A/V SYNC] (Synchronizacja A/V) (str. 55)
Regulacja opóźnienia między obrazem a dźwiękiem.
[DISC MENU] (Menu płyty) (str. 36)
Wyświetlanie menu płyty DVD.
[BROWSING] (Przeglądanie) (str. 32)
Wyświetlenie listy folderów/plików obrazów JPG.
[SETUP] (Konfiguracja) (str. 57)
[CUSTOM] (Niestandardowe)
Oprócz szybkiej konfiguracji istnieje możliwość dopasowywania różnych innych ustawień.
[QUICK] (Szybka) (str. 28)
Możliwość wprowadzenia podstawowych dopasowań. Funkcja szybkiej konfiguracji
umożliwia wybór żądanego języka informacji wyświetlanych na ekranie
i współczynnika kształtu obrazu telewizora.
[FOLDER] (str. 35)
Możliwość wyboru folderu do odtwarzania.
[FILE] (Plik) (str. 35)
Możliwość wyboru pliku obrazu JPEG lub pliku wideo do odtwarzania.
[DATE] (Data) (str. 43)
Wyświetlanie danych zdjęcia zrobionego za pomocą aparatu cyfrowego.
[INTERVAL] (Interwał) (str. 40)
Wybór czasu wyświetlania slajdów na ekranie telewizora.
[EFFECT] (Efekt) (str. 40)
Wybór efektów używanych przy zmianie slajdów podczas pokazu slajdów.
19PL
[MEDIA] (Nośnik) (str. 33)
Możliwość wyboru priorytetu odtwarzania różnych typów nośników (plików MP3/AAC1)/
WMA1), obrazów JPEG, wideo lub plików MP3 i obrazów JPEG razem2)) do odtwarzania
na płytach DATA CD/DATA DVD lub urządzeniu USB.
[USB TRANSFER] (Przesyłanie USB) (str. 51)
Możliwość przesyłania utworów z płyty CD audio lub plików MP3 z płyty
DATA CD/DATA DVD do urządzenia USB.
1)
Dotyczy tylko urządzenia USB.
2)Dotyczy
tylko płyt DATA CD/DATA DVD.
Wskazówka
• Wskaźnik ikony menu sterowania świeci się na żółto
t
po wybraniu dowolnego elementu,
z wyjątkiem [OFF] (Wył.) (tylko opcje [PROGRAM], [SHUFFLE] (Losowo), [REPEAT] (Powtórz) i [A/V SYNC]
(Synchronizacja A/V)). Wskaźnik [ORIGINAL/PLAY LIST] (Oryginał/lista odtwarzania) świeci się na żółto po
wybraniu opcji [PLAY LIST] (Lista odtwarzania) (ustawienie domyślne). Wskaźnik [MULTI/2CH] (Wielo- lub
2-kanałowy) świeci się na żółto po wybraniu obszaru wielokanałowego odtwarzania na płycie Super Audio CD.
20PL
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Krok 1: Instalowanie zestawu
Sposób umieszczania zestawu
Zainstaluj zestaw zgodnie z poniższą ilustracją.
A
B
F
C
G
D
A Głośnik przedni (L (lewy))
B Głośnik przedni (R (prawy))
C Głośnik centralny
D Głośnik dźwięku przestrzennego (L (lewy))
E Głośnik dźwięku przestrzennego (R (prawy))
F Subwoofer
G Urządzenie
E
Mocowanie podkładek pod nóżki do subwoofera
,
Zdejmij powłokę ochronną
z podkładek pod nóżki.
Uwaga
• W przypadku ustawiania głośników i/lub podstaw głośników na podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą itd.
należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować poplamienie lub odbarwienie takiej podłogi.
Montowanie głośników
(Dotyczy wyłącznie DAV-TZ715)
Informacje o montażu głośników znajdują się w dostarczonym z zestawem Podręczniku instalacji
głośników (dodatek).
21PL
Wprowadzenie
Instalowanie głośników na ścianie
Ostrzeżenie
• Informacje dotyczące materiału ściany i śrub można uzyskać, kontaktując się ze sprzedawcą wkrętów lub
instalatorem.
• Należy użyć wkrętów odpowiednich do materiału i wytrzymałości danej ściany. W przypadku ścian z płyty
gipsowej, które są wyjątkowo delikatne, wkręty należy mocować do belki nośnej. Głośniki należy zainstalować
na pionowej i płaskiej ścianie ze wzmocnieniem.
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji,
niewystarczającej wytrzymałości ściany lub nieprawidłowej instalacji wkrętów, klęsk żywiołowych itp.
1
Podłącz przewód głośnikowy z kolorową rurką do gniazda 3, a przewód głośnikowy bez
kolorowej rurki do gniazda #.
Kolorowa rurka
Głośnik przedni lewy (L): biała
Głośnik przedni prawy (R): czerwona
Głośnik centralny: zielona
Głośnik lewy dźwięku przestrzennego (L): niebieska
Głośnik prawy dźwięku przestrzennego (R): szara
2
Przygotuj wkręty (nie należą do wyposażenia) odpowiadające wielkości otworu z tyłu danego
głośnika. Patrz poniższa ilustracja.
Otwór z tyłu głośnika
4 mm
30 mm
22PL
5 mm
10 mm
3
Wkręć wkręty w ścianę, a następnie zawieś głośnik na ścianie.
Głębokość mocowania wkrętu
Wprowadzenie
od 8 do 10 mm
Dla wysokich głośników
(dotyczy wyłącznie DAV-TZ715)
Dla głośnika centralnego
145 mm
101,6 mm
Dla małych głośników
(dotyczy wyłącznie DAV-TZ215)
23PL
Wprowadzenie
Krok 2: Podłączanie zestawu
Podłączanie głośników
1
Złącza przewodów głośnikowych włóż do oznaczonych takim samym kolorem zacisków
gniazd SPEAKERS zestawu i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
Zielony
(głośnik centralny)
Fioletowy
(subwoofer)
SPEA
FRON
TR
TL
FRON
R
SUR
KERS
L
SUR
ER
CENT R
FO
ONLY
SS-CT
R
OOFE
SUBW FOR
ONLYS
SS-W
SS-TS
FOR
ONLY
Niebieski
(głośnik lewy dźwięku przestrzennego (L))
Czerwony
(głośnik przedni prawy (R))
Szary
(głośnik prawy dźwięku przestrzennego (R))
Biały
(głośnik przedni lewy (L))
2
Podłącz przewód głośnikowy z kolorową rurką do gniazda 3, a przewód głośnikowy bez
kolorowej rurki do gniazda #.
Przewód głośnikowy subwoofera jest przymocowany do subwoofera.
Tył głośnika
Kolorowa rurka (+)
Złącze
(–)
Uwaga
• Nie zatrzaskuj izolowanej części przewodu głośnikowego (gumowa powłoka) w gniazdach głośnika.
24PL
Podłączanie telewizora/przystawki STB (Set-top box)
Wprowadzenie
Podłączanie do telewizora i przystawki STB
(Set-top box)
Podłączanie do samego telewizora
Wideo
1 Wideo
2 Dźwięk
1 Wideo
2 Dźwięk
1 Podłączanie wideo do telewizora
Sposób podłączenia zależy od dostępnych gniazd telewizora.
x Sposób 1: połączenie przewodem wideo (wchodzi w skład zestawu)
Jest to podstawowy sposób połączenia.
x Sposób 2: połączenie przewodem HDMI*
Lepsza jakość obrazu w porównaniu ze sposobem 1.
VIDEO
IN
IN
HDMI
O
VIDE
OUT
OUT
Sposób 1
(wchodzi w skład zestawu)
Sposób 2*
* Przewód HDMI o dużej szybkości jest dostarczany tylko z niektórymi modelami i w niektórych regionach.
25PL
Wprowadzenie
2 Podłączanie dźwięku z telewizora/przystawki STB (Set-top box)
Odsłuch dźwięku z telewizora lub przystawki STB (Set-top box) za pośrednictwem zestawu wymaga
ustanowienia połączenia za pomocą przewodu audio (nie należy do wyposażenia).
AUDIO
OUT
L
R
L
TV
IN
AUDIO
R
Przewód audio
(nie należy do wyposażenia)
Wskazówka
• Do gniazda telewizora zamiast samego telewizora można podłączyć inne urządzenie, np. magnetowid, cyfrowy
tuner telewizji satelitarnej lub konsolę PlayStation.
Zmiana systemu kolorów (PAL lub NTSC) (dotyczy tylko modeli dla krajów Azji,
Bliskiego Wschodu i Europy)
Wybór określonego systemu kolorów między PAL a NTSC zależy od rodzaju telewizora.
Ustawieniem początkowym modeli dla krajów Bliskiego Wschodu i Europy jest PAL.
Ustawieniem początkowym modeli dla krajów Azji jest NTSC.
1
2
Wyłącz zestaw, naciskając przycisk "/1.
Włącz zestaw, naciskając jednocześnie przyciski "/1 i FUNCTION urządzenia.
Przy każdym wykonywaniu tej procedury system kolorów jest przełączany na PAL lub NTSC.
Po ustawieniu systemu kolorów na NTSC na wyświetlaczu panelu przedniego wyświetlana jest
kontrolka NTSC.
26PL
Podłączanie anteny
Wprowadzenie
NNA
ANTE
FM
IAL 75
COAX
lub
Antena przewodowa FM
(w zestawie)
Uwaga
• Po podłączeniu anteny przewodowej FM należy wyciągnąć ją i ułożyć w pozycji jak najbardziej zbliżonej
do poziomej.
Podłączanie przewodu zasilającego (sieci elektrycznej)
1
Podłącz przewód zasilający (sieci elektrycznej).
Na wyświetlaczu na przednim panelu zostanie wyświetlony pokaz.
Gniazdo ścienne (sieci elektrycznej):
Kształt gniazda ściennego różni się
w zależności od obszaru.
2
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć zestaw, następnie ponownie naciśnij przycisk "/1,
aby wyłączyć pokaz.
"/1
27PL
Wprowadzenie
5
Krok 3: Konfigurowanie
zestawu
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać język,
a następnie naciśnij przycisk
.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Wykonanie szybkiej konfiguracji
Wyświetlane elementy różnią się w zależności
od obszaru.
"/1
6
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie odpowiadające typowi
telewizora, a następnie naciśnij
przycisk
.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
4:3 LETTER BOX
PAUSE MODE:
4:3 PAN SCAN
C/X/x/c,
• [16:9]: Ten współczynnik kształtu obrazu
należy wybrać w przypadku telewizora
panoramicznego lub standardowego
telewizora 4:3, obsługującego tryb
panoramiczny (str. 58)
• [4:3 LETTER BOX] lub [4:3 PAN SCAN]:
Współczynnik kształtu obrazu
przeznaczony dla standardowego
telewizora 4:3 (str. 58)
DISPLAY
1
2
3
4
Włącz telewizor.
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z zestawu.
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć zestaw.
Naciśnij przycisk
, nie wkładając płyty
ani nie podłączając urządzenia USB.
Home Theatre System
Press
Press
ENTER
CLEAR
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie Control for HDMI
(Sterowanie przez HDMI), następnie
naciśnij przycisk
.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
ON
OFF
OFF
SD
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
Uwaga
• Jeśli ten komunikat nie jest wyświetlany,
naciśnij przycisk DVD/CD. Jeśli komunikat
nadal nie jest wyświetlany, ponownie wywołaj
ekran szybkiej konfiguracji (str. 56).
28PL
7
• [ON] (Wł.): Funkcja Sterowanie przez
HDMI zostanie włączona.
• [OFF] (Wył.): Funkcja Sterowanie przez
HDMI zostanie wyłączona.
8
SPEAKER FORMATION
Ustawianie typu wyjścia wideo
pasującego do telewizora
Wybierz typ wyjścia wideo zestawu odpowiedni
dla połączenia z telewizorem (str. 25).
Wybór typu wyjścia sygnału wideo
gniazda HDMI OUT
STANDARD
• [STANDARD] (Standardowy): Właściwy
wybór w przypadku normalnej instalacji
wszystkich głośników.
• [NO CENTER] (Brak centralnego):
Właściwy wybór w przypadku instalacji
tylko głośników przednich i głośników
dźwięku przestrzennego.
• [NO SURROUND] (Brak
przestrzennego): Wybierz w przypadku
instalacji tylko głośników przednich
i głośnika centralnego.
• [FRONT ONLY] (Tylko przednie):
Wybierz w przypadku instalacji tylko
przednich głośników.
• [ALL FRONT] (Same przednie):
Wybór zalecany w przypadku instalacji
wszystkich głośników z przodu miejsca
odsłuchu.
• [ALL FRONT - NO CENTER]
(Same przednie — brak centralnego):
Opcja właściwa w przypadku instalacji
głośników przednich i dźwięku
przestrzennego z przodu miejsca
odsłuchu.
Zamykanie szybkiej konfiguracji
Naciśnij przycisk
kroku.
Po połączeniu urządzenia z telewizorem za
pomocą przewodu HDMI, wybierz typ wyjścia
sygnału wideo gniazda HDMI OUT.
1
2
3
Naciśnij przycisk DVD/CD.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy zestaw
jest w trybie zatrzymania.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[SETUP] (Konfiguracja),
a następnie naciśnij przycisk
.
CUSTOM
4
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[CUSTOM] (Niestandardowe), a następnie
naciśnij przycisk
.
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
DISPLAY w dowolnym
29PL
Wprowadzenie
Naciśnij przycisk C/c, aby wybrać
obraz położenia głośników zgodny
z rzeczywistym, a następnie naciśnij
przycisk
.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[HDMI SETUP] (Konfiguracja HDMI),
a następnie naciśnij przycisk
.
Wprowadzenie
5
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
6
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[HDMI RESOLUTION] (Rozdzielczość
HDMI), a następnie naciśnij przycisk
.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
7
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać żądane
ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk
.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
AUTO(1920x1080p)
OFF
1920x1080i
LEVEL2
1280x720p
YCBCR
720x480p
OFF
SD
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Zestaw generuje
optymalny wyjściowy sygnał wideo dla
podłączonego telewizora.
• [1920 × 1080i]: Zestaw generuje sygnał
wideo 1920 × 1080i*.
• [1280 × 720p]: Zestaw generuje sygnał
wideo 1280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: Zestaw generuje sygnał
wideo 720 × 480p*.
* i: tryb z przeplotem, p: tryb progresywny
** Zależnie od obszaru może być wyświetlana
opcja [720 × 480/576p], powodująca
generowanie przez zestaw sygnału
wyjściowego 720 × 576p.
30PL
Odtwarzanie plików
zapisanych na płycie/
urządzeniu USB
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty
Odtwarzanie
Z
Z
"/1
DVD/CD
DVD/CD
FUNCTION
USB
FUNCTION
C/X/x/c,
DVD MENU
VOLUME +/–
VOLUME +/–
O RETURN
DISPLAY
N
N
1
x
Naciśnij przycisk DVD/CD.
Funkcję tę możesz też wybrać, naciskając
wielokrotnie przycisk FUNCTION.
2
3
1
• DVD/CD: W przypadku płyty.
• USB: W przypadku urządzenia USB.
Funkcję możesz też wybrać, naciskając
wielokrotnie przycisk FUNCTION.
Naciśnij przycisk Z, aby otworzyć
szufladę na płyty.
Umieść płytę w szufladzie na płyty,
a następnie naciśnij przycisk Z.
Naciśnij przycisk DVD/CD lub USB.
2
Załaduj źródło.
x W przypadku płyty
Umieść płytę w szufladzie na płyty,
naciskając przycisk Z, aby otworzyć/
zamknąć szufladę na płyty.
x W przypadku urządzenia USB
Podłącz urządzenie USB bezpośrednio
do urządzenia.
Stroną z etykietą do góry.
4
5
Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Za pomocą przycisków VOLUME +/–
ustaw poziom głośności.
31PL
Wybór urządzenia USB jako źródła
odtwarzania
Istnieje możliwość wyboru numeru pamięci do
odtwarzania, w zależności od urządzenia USB.
Naciśnij przycisk MEM SEL.
Wybrany numer pamięci
Urządzenie USB
USB Memory 2 selected.
Uwaga
• W zależności od podłączanego urządzenia USB
przed pojawieniem się napisu READING
(Czytanie) na wyświetlaczu na przednim panelu
może minąć ok. 10 sekund.
Na ekranie telewizora pojawi się komunikat
[FOLDER LIST] (Lista folderów).
Jeśli komunikat [FOLDER LIST] nie jest
wyświetlany, naciśnij przycisk
DVD MENU.
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać folder.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
4
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Home Theatre System
Uwaga
• Jeśli wybór pamięci nie jest możliwy, na ekranie
telewizora zostanie wyświetlony komunikat
[Operation not possible.] (Operacja nie jest
możliwa.).
• Numer pamięci zmienia się zależnie od
urządzenia USB.
Odłączanie urządzenia USB
1
Naciśnij przycisk x, aby zatrzymać
odtwarzanie.
2
Naciśnij przycisk [/1, aby wyłączyć
zestaw.
3
Odłącz urządzenie USB.
Odtwarzanie konkretnego pliku
x W przypadku plików audio lub wideo
Zestaw rozpoczyna odtwarzanie plików
w wybranym folderze.
1
x W przypadku plików obrazów JPEG
Zestaw rozpoczyna pokaz slajdów z plików
w wybranym folderze.
5
Za pomocą przycisków VOLUME +/–
ustaw poziom głośności.
2
3
Wybierz folder, wykonując czynności
opisane w części „Odtwarzanie plików
zapisanych na płycie/urządzeniu USB”
(str. 31).
Naciśnij przycisk
listę plików.
, aby wyświetlić
Wybierz plik.
Aby wrócić do listy folderów, naciśnij
przycisk O RETURN.
32PL
x W przypadku plików audio lub wideo
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać plik.
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
x W przypadku plików obrazów JPEG
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Uruchom odtwarzanie.
x W przypadku plików audio lub wideo
Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć
odtwarzanie od wybranego pliku.
x W przypadku plików obrazów JPEG
Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć pokaz
slajdów począwszy od wybranego pliku.
Naciśnij przycisk
, aby wyświetlić tylko
wybrany plik.
Włączanie/wyłączanie listy folderów/
plików
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Wyświetlanie listy folderów/plików za
pomocą menu sterowania
1
2
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[BROWSING] (Przeglądanie),
a następnie naciśnij przycisk
.
Gdy na płycie/urządzeniu USB
znajdują się różne typy plików
Odtwarzanie
• [FOLDER LIST] (Lista folderów):
Wyświetlanie listy folderów. Aby
wyświetlić listę plików, naciśnij
przycisk X/x, aby wybrać folder,
a następnie naciśnij przycisk
.
• [PICTURE LIST] (dotyczy tylko plików
obrazów JPEG): Wyświetlanie listy
miniatur plików obrazów JPEG
w folderze.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
Naciśnij przycisk C/X/x/c, aby
wybrać obraz.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać żądaną
listę, a następnie naciśnij przycisk
.
Istnieje możliwość wyboru typu plików, które są
odtwarzane w pierwszej kolejności, gdy płyta/
urządzenie USB zawiera różne nośniki (pliki
audio, pliki obrazów JPEG lub pliki wideo).
1
2
3
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[MEDIA] (Nośnik), a następnie
naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk
.
• [MUSIC/PHOTO] (dotyczy tylko płyt
DATA CD/DATA DVD): Pliki obrazów
JPEG i pliki MP3 zapisane w tym samym
folderze można odtwarzać jako
pokaz slajdów.
• [MUSIC] (Muzyka): Odtwarzanie pliku
audio ma pierwszeństwo.
• [VIDEO] (Wideo): Odtwarzanie pliku
wideo ma pierwszeństwo.
• [PHOTO] (Zdjęcia): Odtwarzanie pliku
obrazu JPEG ma pierwszeństwo. Można
odtworzyć pliki obrazów JPEG jako
pokaz slajdów.
Ustawienie domyślne różni się,
w zależności od źródła.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat pierwszeństwa odtwarzania typów
plików przy ustawieniu [MEDIA] (Nośnik),
patrz „Pierwszeństwo odtwarzania typów
plików” (str. 75).
33PL
Inne czynności związane
z odtwarzaniem
Funkcja
Naciśnij przycisk
Szybkie
zlokalizowanie
punktu
/m lub M/
podczas
odtwarzania płyty.
•
/m: szybkie
wyszukiwanie do tyłu.
• M/
: szybkie
wyszukiwanie do przodu.
Każde naciśnięcie przycisku
/m lub M/
podczas
wyszukiwania powoduje
zmianę prędkości
wyszukiwania.
Oglądanie klatka
po klatce
X, a następnie naciśnij przycisk
/m lub M/
.
•
/m: odtwarzanie
w zwolnionym tempie
(do tyłu).
• M/
: odtwarzanie
w zwolnionym tempie
(do przodu).
Każde naciśnięcie przycisku
/m lub M/
podczas
odtwarzania w zwolnionym
tempie powoduje zmianę
prędkości odtwarzania.
Obracanie pliku
obrazu JPEG
X/x podczas wyświetlania pliku
obrazu JPEG.
Naciśnij przycisk CLEAR,
trzymając wciśnięty przycisk
SHIFT, aby wrócić do
normalnego widoku.
Przyciski sterowania
odtwarzaniem na pilocie
Funkcja może nie działać — zależy to od typu
płyty/pliku.
Funkcja
Naciśnij przycisk
Zatrzymaj
x
Pauza
X
Powrót do
normalnego
odtwarzania lub
wznowienie
odtwarzania
po pauzie
N
Anulowanie
x dwa razy.
punktu wznawiania
Pominięcie
bieżącego
rozdziału, utworu,
pliku lub sceny.
. lub >.
• .: przejście do początku.
• Naciśnij przycisk . dwa
razy w ciągu sekundy, aby
przejść do poprzedniej pozycji.
• >: przejście do następnej
pozycji.
Pomiń bieżący plik C lub c podczas odtwarzania.
obrazu JPEG
• C: przejście do poprzedniego
pliku.
• c: przejście do następnej
pozycji.
34PL
Wskazówka
• Podczas odtwarzania plików można wybrać następny
folder, kontynuując naciskanie przycisku >
(c w przypadku plików obrazów JPEG) po
odtworzeniu ostatniego pliku w bieżącym folderze,
lecz nie można wrócić do poprzedniego folderu,
naciskając przycisk .(C w przypadku plików
obrazów JPEG). Aby wrócić do poprzedniego
folderu, wybierz folder z listy folderów.
• Nie można obrócić pliku obrazu JPEG po ustawieniu
opcji [JPEG RESOLUTION] (Rozdzielczość JPEG)
w menu [HDMI SETUP] (Konfiguracja HDMI)
na wartość [(1920 × 1080i) HD
] lub
[(1920 × 1080i) HD] (str. 59).
Odtwarzanie określonego tytułu/
rozdziału/utworu/sceny itp.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
Aby wybrać numer tytułu/rozdziału/
utworu/sceny/indeksu/folderu/pliku
do odtwarzania
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać metodę
wyszukiwania, a następnie naciśnij
przycisk
.
•
[TITLE/SCENE/TRACK]
(Tytuł/scena/utwór)
•
[CHAPTER/INDEX]
(Rozdział/indeks)
•
[TRACK] (Utwór)
•
[INDEX] (Indeks)
•
[FOLDER]
•
[FILE] (Plik)
Przykład:
[CHAPTER] (Rozdział)
Wybrano [** (**)] (** odnosi się do liczby).
Liczba w nawiasach oznacza łączną liczbę
tytułów, rozdziałów, utworów, indeksów,
scen, folderów lub plików.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Aby wybrać scenę przy użyciu kodu
czasowego
1
2
3
Naciśnij przycisk
Odtwarzanie
1
2
W razie pomyłki naciśnij przycisk CLEAR,
trzymając wciśnięty przycisk SHIFT, aby
anulować numer.
DISPLAY.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[TIME] (Czas), a następnie naciśnij
przycisk
.
Wprowadź kod czasowy za pomocą
przycisków numerycznych, trzymając
wciśnięty przycisk SHIFT, a następnie
naciśnij przycisk .
Aby np. znaleźć scenę, znajdującą się
2 godziny, 10 minut i 20 sekund od
początku: naciśnij 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]),
trzymając wciśnięty przycisk SHIFT.
Uwaga
• Nie można wyszukać sceny na płycie DVD+RW
za pomocą kodu czasowego.
DVD VIDEO
Zmiana kątów
Wybrany wiersz
Naciśnij przycisk ANGLE podczas odtwarzania,
aby wybrać żądany kąt.
Uwaga
• Jeśli ustawieniem opcji [MEDIA] (Nośnik) jest
[MUSIC/PHOTO] (Muzyka/zdjęcia) i opcja
[FILE] (Plik) nie jest wyświetlana,
ponownie naciśnij przycisk
DISPLAY.
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać żądany
numer tytułu, rozdziału, utworu, sceny
itp., a następnie naciśnij przycisk
.
Numer można też wybrać za pomocą
przycisków numerycznych, trzymając
wciśnięty przycisk SHIFT.
Wyświetlanie napisów
Naciśnij przycisk SUBTITLE podczas
odtwarzania, aby wybrać żądany
język napisów.
35PL
x Super VCD
Zmiana dźwięku
Naciśnij przycisk AUDIO wielokrotnie podczas
odtwarzania, aby wybrać dźwięk.
x DVD VIDEO
Istnieje możliwość przełączania formatu audio
lub języka, gdy źródło zawiera wiele formatów
audio lub dźwięk w wielu językach.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają kod
języka. Zapoznaj się z rozdziałem „Lista kodów
języków” (str. 76), aby potwierdzić język
przedstawiony za pomocą kodu.
Jeśli ten sam język jest wyświetlany na liście dwa
lub więcej razy, oznacza to, że płyta DVD
VIDEO jest nagrana w wielu formatach audio.
Przykład:
Dolby Digital 5.1-kanałowy
Dźwięku
przestrzennego (L/R)
1: ENGLISH
Przedni (L/R) +
Centralny
LFE (efekty o niskiej
częstotliwości)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
Można zmienić utwór audio.
• [1:STEREO]: dźwięk stereofoniczny utworu
audio 1.
• [1:1/L]: dźwięk lewego kanału utworu audio 1
(monofoniczny).
• [1:2/R]: dźwięk prawego kanału utworu
audio 1 (monofoniczny).
• [2:STEREO]: dźwięk stereofoniczny utworu
audio 2.
• [2:1/L]: dźwięk lewego kanału utworu audio 2
(monofoniczny).
• [2:2/R]: dźwięk prawego kanału utworu
audio 2 (monofoniczny).
Korzystanie z menu DVD
Podczas odtwarzania płyty DVD, zawierającej
kilka tytułów, można wybrać żądany tytuł
za pomocą opcji DVD TOP MENU.
Jeśli odtwarzana płyta DVD umożliwia wybór
takich elementów, jak język napisów i język
dźwięku, takiego wyboru można dokonać
za pomocą opcji DVD MENU.
1
LFE
LS
RS
2
Format obecnie odtwarzanego programu
Jeśli płyta zawiera wiele utworów dźwiękowych,
można je przełączać.
Można zmienić utwór audio.
• [STEREO]: dźwięk stereofoniczny.
• [1/L]: dźwięk lewego kanału (monofoniczny).
• [2/R]: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny).
Aby wyświetlić menu DVD w menu
sterowania
1
2
3
36PL
Naciśnij przycisk C/X/x/c, aby wybrać
lub zmienić pozycję do odtwarzania,
a następnie naciśnij przycisk
.
Numer można też wybrać za pomocą
przycisków numerycznych, trzymając
wciśnięty przycisk SHIFT.
x DVD-VR
x VIDEO CD/CD/DATA CD (plik MP3)/DATA
DVD (plik MP3)/urządzenie USB (plik audio)
Naciśnij przycisk DVD TOP MENU lub
DVD MENU.
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[DISC MENU] (Menu płyty),
a następnie naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[MENU] lub [TOP MENU], a następnie
naciśnij przycisk
.
Wybieranie oryginalnego tytułu
lub edytowanego tytułu na płycie
DVD-VR
1
Niektóre płyty Super Audio CD zawierają
warstwę Super Audio CD i warstwę CD.
Możesz zmienić warstwę odtwarzania,
której chcesz słuchać.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy zestaw
jest w trybie zatrzymania.
1
2
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[ORIGINAL/PLAY LIST] (Oryginał/
lista odtwarzania), a następnie naciśnij
przycisk
.
2
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk
.
x Gdy bieżącą warstwą jest warstwa CD
• [PLAY LIST] (Lista odtwarzania): Tytuły
można odtwarzać w kolejności określonej
na istniejącej liście odtwarzania.
• [ORIGINAL] (Oryginał): Tytuły można
odtwarzać, tak jak zostały nagrane.
x Gdy bieżącą warstwą jest warstwa
Super Audio CD
Wybieranie obszaru odtwarzania
płyty Super Audio CD
Niektóre płyty Super Audio CD zawierają
2-kanałowy obszar odtwarzania
i wielokanałowy obszar odtwarzania.
Możesz wybrać obszar odtwarzania,
którego chcesz słuchać.
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy zestaw
jest w trybie zatrzymania.
2
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję
[MULTI/2CH] (Wielo- lub
2-kanałowy), a następnie naciśnij
przycisk
.
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk
.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy zestaw
jest w trybie zatrzymania.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER],
a następnie naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie
Ta funkcja jest dostępna tylko dla płyt DVD-VR
z utworzoną listą odtwarzania.
Zmiana warstwy odtwarzania
hybrydowej płyty Super Audio CD
Wyświetlana jest opcja
[SUPER AUDIO CD].
Wyświetlana jest opcja [CD].
3
Naciśnij przycisk
warstwę.
, aby zmienić
• [SUPER AUDIO CD]: możliwość
odtwarzania warstwy Super Audio CD.
Podczas odtwarzania warstwy Super
Audio CD świeci się kontrolka SA-CD
na wyświetlaczu na przednim panelu
zestawu.
• [CD]: możliwość odtwarzania
warstwy CD.
Podczas odtwarzania warstwy CD świeci
się kontrolka CD na wyświetlaczu na
przednim panelu zestawu.
Uwaga
• Sygnał audio Super Audio CD nie jest doprowadzany
do gniazda HDMI OUT.
• [MULTI]: możliwość odtwarzania
wielokanałowego obszaru odtwarzania.
• [2CH]: możliwość odtwarzania
2-kanałowego obszaru odtwarzania.
37PL
5
Wybór trybu odtwarzania
Wybierz utwór, który chcesz
zaprogramować.
Przykład: ustawienie utworu 2 jako pierwszy
zaprogramowany utwór
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję [02] w obszarze [T], a następnie
naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie w zaprogramowanej
kolejności
(Odtwarzanie programu)
Wybrany utwór
PROGRAM
Zawartość płyty można odtwarzać w żądanej
kolejności; układając kolejność utworów na
płycie, tworzysz własny program. Istnieje
możliwość zaprogramowania do 99 utworów.
1
2
3
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[PROGRAM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[SET t] (Ustaw), a następnie naciśnij
przycisk
.
Łączny czas zaprogramowanych utworów
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
––
01
02
03
04
05
06
Numer utworu [T]
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Łączny czas zaprogramowanych utworów
6
7
Aby zaprogramować inne utwory,
powtórz czynności od 4 do 5.
Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć
odtwarzanie programu.
Aby wrócić do normalnego odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR, trzymając wciśnięty
przycisk SHIFT, gdy na ekranie telewizora nie
jest wyświetlane ustawienie programu lub
wybierz opcję [OFF] (Wył.) w kroku 3.
Aby odtwarzać ponownie ten sam program,
wybierz opcję [ON] (Wł.) w kroku 3 i naciśnij
przycisk .
Utwory zarejestrowane na płycie
Aby zmienić lub anulować program
4
Naciśnij przycisk c.
Następuje przejście kursora do wiersza
utworu [T] (w tym przypadku [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
1
2
Wykonaj czynności od 1 do 3
opisane w części Odtwarzanie
w zaprogramowanej kolejności.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać numer
utworu w programie, który chcesz
zmienić lub anulować.
Jeśli chcesz usunąć utwór z programu,
naciśnij przycisk CLEAR, trzymając
wciśnięty przycisk SHIFT.
3
Wykonaj czynność 5 opisaną w części
Odtwarzanie w zaprogramowanej
kolejności, aby zaprogramować na nowo.
Aby anulować program, wybierz opcję [--]
w obszarze [T], a następnie naciśnij
przycisk
.
38PL
Aby anulować wszystkie utwory
w zaprogramowanej kolejności
1
2
Wykonaj czynności od 1 do 3
opisane w części Odtwarzanie
w zaprogramowanej kolejności.
Odtwarzanie w kolejności losowej
(Odtwarzanie losowe)
Naciśnij przycisk
, aby rozpocząć
odtwarzanie losowe.
Aby wrócić do normalnego odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR, trzymając wciśnięty
przycisk SHIFT lub wybierz opcję [OFF] (Wył.)
w kroku 3.
Uwaga
• Nie można używać odtwarzania losowego
w przypadku płyt VIDEO CD lub Super VCD
wyposażonych w funkcję odtwarzania PBC.
Odtwarzanie wielokrotne
Odtwarzanie
Naciśnij przycisk X i wybierz opcję
[ALL CLEAR] (Wyczyść wszystko),
a następnie naciśnij przycisk
.
4
(Odtwarzanie z powtarzaniem)
Uwaga
• Podczas odtwarzania plików MP3 ten sam utwór
można odtwarzać wiele razy.
1
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
1
DISPLAY podczas
2
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[SHUFFLE] (Losowo), a następnie
naciśnij przycisk
.
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
pozycję, która ma być odtwarzana
losowo.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Wył.
• [TRACK] (Utwór): możliwość losowego
odtwarzania utworów na płycie.
x Podczas odtwarzania programu
• [OFF]: Wył.
• [ON] (Wł.): możliwość losowego
odtwarzania utworów wybranych
w odtwarzaniu programu.
x DATA CD (tylko pliki audio)/DATA DVD
(tylko pliki audio)/urządzenie USB
(tylko pliki audio)
• [OFF]: Wył.
• [ON (MUSIC)] (Wł. (muzyka)):
możliwość losowego odtwarzania plików
audio w folderze na bieżącej płycie/
urządzeniu USB. Jeśli nie wybrano
żadnego folderu, odtwarzane losowo
będą pliki audio w pierwszym folderze.
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
2
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[REPEAT] (Powtórz), a następnie
naciśnij przycisk
.
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
pozycję, która ma być powtarzana,
a następnie naciśnij przycisk
.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF]: Wył.
• [DISC] (Płyta): możliwość powtórzenia
wszystkich tytułów na płycie.
• [TITLE] (Tytuł): możliwość powtórzenia
bieżącego tytułu na płycie.
• [CHAPTER] (Rozdział): możliwość
powtórzenia bieżącego rozdziału
na płycie.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Wył.
• [DISC] (Płyta): możliwość powtórzenia
wszystkich utworów na płycie.
• [TRACK] (Utwór): możliwość
powtórzenia bieżącego utworu.
x DATA CD/DATA DVD/urządzenie USB
• [OFF]: Wył.
• [DISC] (Płyta) (tylko płyty DATA CD/
DATA DVD): możliwość powtórzenia
wszystkich folderów na płycie.
39PL
• [MEMORY] (Pamięć) (dotyczy tylko
urządzenia USB): możliwość powtórzenia
wszystkich folderów na urządzeniu USB.
• [FOLDER]: możliwość powtórzenia
bieżącego folderu.
• [TRACK] (Utwór) (tylko pliki audio):
możliwość powtórzenia bieżącego pliku.
• [FILE] (Plik) (tylko pliki wideo):
możliwość powtórzenia bieżącego pliku.
4
Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć
odtwarzanie z powtarzaniem.
Aby wrócić do normalnego odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR, trzymając wciśnięty
przycisk SHIFT lub wybierz opcję [OFF] (Wył.)
w kroku 3.
Uwaga
• Nie można używać odtwarzania z powtarzaniem
w przypadku płyt VIDEO CD lub Super VCD
wyposażonych w funkcję odtwarzania PBC.
• [MODE 5] (Tryb 5): Następny plik
obrazu JPEG przesuwa się nad
poprzednim obrazem.
• [OFF]: Wył.
Uwaga
• Ustawienie [EFFECT] (Efekt) nie działa przy
ustawieniu opcji [JPEG RESOLUTION]
(Rozdzielczość JPEG) w menu [HDMI SETUP]
(Konfiguracja HDMI) na wartość [(1920 × 1080i)
HD
] lub [(1920 × 1080i) HD] (str. 59).
• Ustawienie [EFFECT] (Efekt) nie może być wybrane,
jeśli odtwarzana płyta nie zawiera plików obrazów
JPEG lub odtwarzana jest zawartość urządzenia USB,
lub jeśli ustawienie [MEDIA] (Nośnik) nie umożliwia
odtwarzania plików obrazów JPEG.
Wybór czasu trwania pokazu
slajdów
1
Wybieranie efektu dla pokazu
slajdów
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY
wielokrotnie, dopóki nie zostanie
wyświetlona
opcja [EFFECT]
(Efekt) w menu sterowania.
2
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[EFFECT], a następnie naciśnij
przycisk
.
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk
.
• [MODE 1] (Tryb 1): Plik obrazu JPEG jest
odchylany do środka od góry do dołu
ekranu telewizora.
• [MODE 2] (Tryb 2): Plik obrazu JPEG jest
rozciągany od lewej do prawej strony
ekranu telewizora.
• [MODE 3] (Tryb 3): Plik obrazu JPEG jest
rozciągany od środka ekranu telewizora.
• [MODE 4] (Tryb 4): Efekty wyświetlania
plików obrazów JPEG są wybierane
losowo.
40PL
Naciśnij przycisk
DISPLAY
wielokrotnie, aż w menu sterowania
zostanie wyświetlona opcja
[INTERVAL] (Interwał).
2
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[INTERVAL], a następnie naciśnij
przycisk
.
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk
.
• [NORMAL] (Normalny): możliwość
ustawienia standardowego czasu trwania.
• [FAST] (Szybko): możliwość ustawienia
czasu trwania krótszego niż [NORMAL]
(Normalny).
• [SLOW 1] (Wolno 1): możliwość
ustawienia czasu trwania dłuższego niż
[NORMAL] (Normalny).
• [SLOW 2] (Wolno 2): możliwość
ustawienia czasu trwania dłuższego niż
[SLOW 1] (Wolno 1).
Uwaga
• Niektóre pliki obrazów JPEG mogą być wyświetlane
dłużej, niż to wynika z wybranej opcji; szczególnie
dotyczy to progresywnych plików obrazów JPEG
oraz plików obrazów JPEG składających się
z 3 000 000 lub większej liczby pikseli.
• Ustawienie [INTERVAL] (Interwał) nie może być
wybrane, jeśli odtwarzana płyta nie zawiera plików
obrazów JPEG lub odtwarzana jest zawartość
urządzenia USB, lub jeśli ustawienie [MEDIA]
(Nośnik) nie umożliwia odtwarzania plików
obrazów JPEG.
1
Przygotuj folder na płycie zawierający
pliki MP3 i pliki obrazów JPEG.
Pliki MP3 i pliki obrazów JPEG nie mogą
się znajdować w oddzielnych folderach.
Szczegółowe informacje na temat
utworzenia płyty można znaleźć
w instrukcji komputera,
oprogramowania itp.
2
3
4
5
Naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk TIME/TEXT wielokrotnie
podczas odtwarzania.
Informacje na ekranie telewizora
1
T
0: 13
2
3
192k MP3
DISPLAY.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[MEDIA] (Nośnik), a następnie
naciśnij przycisk
.
W przypadku wybrania opcji [MUSIC/
PHOTO] (Muzyka/zdjęcia) przejdź do
kroku 5. W przypadku wybrania innej
opcji naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję [MUSIC/PHOTO] (Muzyka/zdjęcia),
a następnie naciśnij przycisk
.
Jeśli lista folderów nie jest wyświetlana,
naciśnij przycisk DVD MENU.
Listę folderów można włączyć/wyłączyć
naciskając przycisk DVD MENU
wielokrotnie.
6
Wyświetlanie informacji
o odtwarzaniu
Odtwarzanie
Odtwarzanie pokazu slajdów
z dźwiękiem
Wyświetlanie informacji
o płycie/urządzeniu USB
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać żądany
folder, a następnie naciśnij przycisk N.
Uwaga
• W przypadku odtwarzania dużego pliku MP3
i pliku obrazu JPEG jednocześnie dźwięk może
być pomijany. Firma Sony zaleca ustawienie
przepływności MP3 na wartość 128 kb/s lub mniejszą
podczas tworzenia pliku. Jeśli dźwięk nadal jest
pomijany, zmniejsz rozmiar pliku obrazu JPEG.
4, 5
Dvorak/Tchaikovsky/NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
1 [T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]
Czas odtwarzania bieżącego tytułu, utworu/
rozdziału/płyty
[T-**:**:**/C-**:**:**/D-**:**:**]
Pozostały czas odtwarzania bieżącego
tytułu, utworu/rozdziału/płyty
[**:**:**]
Czas odtwarzania bieżącej sceny/
pliku wideo
2 Przepływność
Wyświetlane podczas odtwarzania
pliku audio.
3 Typ pliku
Wyświetlane podczas odtwarzania
pliku audio/wideo.
41PL
4 Nazwa folderu/pliku
Wyświetlane podczas odtwarzania pliku
audio/pliku obrazu JPEG/pliku wideo.
Jeśli plik MP3 zawiera znacznik ID3, zestaw
wyświetla nazwę albumu/nazwę tytułu przy
użyciu informacji znacznika ID3.
Zestaw obsługuje znaczniki ID3
w wersji 1.0/1.1/2.2/2.3.
Wyświetlanie informacji znaczników ID3
w wersji 2.2/2.3 ma pierwszeństwo
w przypadku, gdy w jednym pliku MP3
użyto jednocześnie znaczników ID3
w wersji 1.0/1.1 i 2.2/2.3.
5 Informacje tekstowe
W przypadku płyt DVD/Super Audio CD/
CD tekst jest wyświetlany tylko wtedy, gdy
jest zarejestrowany na płycie. Nie można
zmienić tekstu. Jeśli płyta nie zawiera
tekstu, wyświetlany jest komunikat
NO TEXT.
Uwaga
• Zależnie od odtwarzanego źródła zestaw może
wyświetlić tylko ograniczoną liczbę znaków.
Ponadto, w zależności od źródła, nie wszystkie
znaki tekstu będą wyświetlane.
Informacje wyświetlane na przednim
panelu
Każde naciśnięcie przycisku TIME/TEXT
podczas odtwarzania powoduje wyświetlanie
następujących informacji.
Niektóre wyświetlane elementy mogą zniknąć
po kilku sekundach.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Czas odtwarzania bieżącego tytułu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego tytułu
3 Czas odtwarzania bieżącego rozdziału
4 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
5 Nazwa płyty
6 Tytuł i rozdział
x VIDEO CD (z funkcjami PBC)/Super VCD
(z funkcjami PBC)
1 Czas odtwarzania bieżącej pozycji
2 Nazwa płyty
3 Numer sceny
42PL
x VIDEO CD (bez funkcji PBC)/
Super Audio CD/CD
1 Czas odtwarzania bieżącego utworu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu
3 Czas odtwarzania płyty
4 Pozostały czas odtwarzania płyty
5 Nazwa utworu
6 Utwór i indeks*
* Tylko płyty VIDEO CD/Super Audio CD/CD
x Super VCD (bez funkcji PBC)
1 Czas odtwarzania bieżącego utworu
2 Tekst utworu
3 Numer utworu i indeksu
x DATA CD/DATA DVD/urządzenie USB (plik
audio)
1 Czas odtwarzania i numer bieżącego utworu
2 Nazwa utworu (pliku)*
* Jeśli plik MP3 zawiera znacznik ID3,
zestaw wyświetla nazwę tytułu przy użyciu
informacji znacznika ID3.
Zestaw obsługuje znaczniki ID3
w wersji 1.0/1.1/2.2/2.3.
Wyświetlanie informacji znaczników ID3
w wersji 2.2/2.3 ma pierwszeństwo w przypadku,
gdy w jednym pliku MP3 użyto jednocześnie
znaczników ID3 w wersji 1.0/1.1 i 2.2/2.3.
x DATA CD (plik wideo)/DATA DVD
(plik wideo)/urządzenie USB (plik wideo)
1 Czas odtwarzania bieżącego pliku
2 Nazwa bieżącego pliku
3 Numer bieżącego albumu i pliku
Uwaga
• Zestaw może wyświetlić tylko pierwszy poziom tekstu
płyty DVD/CD, np. nazwę płyty lub tytuł.
• Nazwa płyty i nazwa utworu mogą nie być
wyświetlane (zależnie od tekstu).
• Czas odtwarzania plików MP3 i plików wideo może
nie być wyświetlany poprawnie.
Wyświetlanie informacji o dacie
pliku obrazu JPEG
1
Wybrany element jest wyświetlany
na panelu przednim.
Naciśnij przycisk
DISPLAY wielokrotnie,
aż w menu sterowania zostanie wyświetlona
opcja
[DATE] (Data).
2
Płyta odtwarzana przez zestaw
FM
Radio FM
USB
Urządzenie USB
TV
Telewizor lub przystawka STB
(Set-top box)
Przygotuj źródło.
• DVD/CD: Włóż płytę do urządzenia
(str. 31).
• TUNER FM: Wybierz audycję radiową
(str. 44).
• USB: Podłącz urządzenie USB
bezpośrednio do urządzenia.
• Telewizor: wybierz kanał w telewizorze
lub przystawce STB.
* Exif (Exchangeable Image File Format) to format
obrazu z cyfrowego aparatu fotograficznego
zdefiniowany przez JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
3
Korzystanie z zawartości
audio/wideo podłączonego
urządzenia
Źródło
DVD/CD
Żądaną funkcję możesz też wybrać,
naciskając wielokrotnie przycisk
FUNCTION.
DATA CD
Informacje o dacie
Przycisk
Odtwarzanie
Istnieje możliwość sprawdzenia informacji
o dacie podczas odtwarzania, o ile znacznik
Exif* jest zarejestrowany w pliku obrazu JPEG.
5(
8)
10( 15)
18/ 9/ 2002
Przyciski wyboru funkcji służą do
wybierania żądanej funkcji.
Przygotuj do pracy podłączone
urządzenie.
Aby korzystać z przystawki STB, wybierz
wejście przystawki STB w telewizorze,
do którego jest podłączona.
Przyciski
wyboru
funkcji
43PL
7
Tuner
8
Istnieje możliwość zaprogramowania
do 20 stacji FM.
9
Bieżąca stacja
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
zostanie wyświetlony komunikat
COMPLETE — stacja została zapisana
w pamięci.
Programowanie stacji
radiowych
Bieżące pasmo i numer
zaprogramowanej stacji
Naciśnij przycisk
Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
kroki od 2 do 7.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Aby zmienić numer zaprogramowanej
stacji
Wybierz żądany numer stacji przyciskami
PRESET +/– (str. 44), a następnie wykonaj
procedurę od kroku 3.
FM
FM 10 : 88.00 MHz
1
2
Słuchanie audycji radiowych
Naciśnij przycisk FM.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
TUNING +/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane.
Na wyświetlaczu na panelu przednim
pojawia się komunikat TUNED.
W przypadku odbioru programu stereo
na wyświetlaczu na panelu przednim
wyświetlany jest też komunikat ST.
3
4
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję MEMORY.
Naciśnij przycisk
lub c.
Na wyświetlaczu na panelu przednim
zostanie wyświetlony numer
zaprogramowanej stacji.
6
44PL
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać żądany
numer zaprogramowanej stacji.
Najpierw zaprogramuj stacje radiowe w pamięci
zestawu (patrz „Programowanie stacji
radiowych” (str. 44)).
1
2
3
Naciśnij przycisk FM.
Naciśnij przycisk PRESET +/– kilka razy,
aby wybrać zaprogramowaną stację.
Dostosuj głośność za pomocą przycisku
VOLUME +/–.
Aby słuchać stacji radiowych, znając ich
częstotliwości
Naciśnij przycisk D.TUNING, zgodnie z opisem
kroku 2. Naciśnij przyciski numeryczne,
trzymając wciśnięty przycisk SHIFT, aby wybrać
częstotliwości. Następnie naciśnij przycisk
.
Aby słuchać niezaprogramowanych
stacji radiowych
Użyj ręcznego lub automatycznego strojenia,
zgodnie z opisem kroku 2.
Aby dostroić ręcznie, kilka razy naciśnij
przycisk TUNING +/–.
Aby dostroić automatycznie, naciśnij
i przytrzymaj przycisk TUNING +/–.
Strojenie automatyczne jest zatrzymywane
automatycznie, gdy zestaw zacznie odbierać
stację radiową. Aby ręcznie zatrzymać
automatyczne strojenie, naciśnij przycisk
TUNING +/– lub x.
Jeśli stacja FM odbierana jest
z zakłóceniami
Jeśli stacja FM odbierana jest z zakłóceniami,
możesz wybrać odbiór monofoniczny. Efekt
stereofoniczny nie będzie dostępny, ale odbiór
ulegnie poprawie.
3
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję FM MODE.
Naciśnij przycisk
Tuner
1
2
lub c.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję MONO.
• “STEREO”: Odbiór stereofoniczny.
• “MONO”: Odbiór monofoniczny.
5
6
Naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
45PL
Efekt dźwiękowy
Uzyskiwanie dźwięku przestrzennego
Uzyskanie dźwięku przestrzennego jest możliwe po wybraniu jednego z ustawień dźwięku
przestrzennego zaprogramowanych w zestawie.
Dźwięk z telewizora z wykorzystaniem 5.1-kanałowego efektu dźwięku
przestrzennego
1
2
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję SUR.SETTING, a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybrany element jest wyświetlany na panelu przednim.
3
4
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję PRO LOGIC, a następnie naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Uwaga
• W przypadku monofonicznego programu telewizyjnego dźwięk będzie słyszalny tylko w głośniku centralnym.
Wybór ustawień dźwięku przestrzennego zgodnie z preferencjami odsłuchu
1
2
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję SUR.SETTING, a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Wybrany element jest wyświetlany na panelu przednim.
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać żądane ustawienie dźwięku przestrzennego, a następnie
naciśnij przycisk
.
Poniższa tabela zawiera opis ustawień dźwięku przestrzennego.
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Informacje o wyjściach głośników
Tabela zawiera informacje o opcjach w przypadku podłączenia wszystkich głośników do urządzenia
i ustawieniu opcji [SPEAKER FORMATION] (Położenie głośników) na wartość [STANDARD]
(Standardowy) (str. 60).
Źródło dźwięku
Ustawienia dźwięku
przestrzennego
Efekt
“A.F.D. MULTI”
• Źródło dźwięku 2-kanałowego: zestaw odtwarza dźwięk
2-kanałowy przez głośnik przedni i głośnik dźwięku
przestrzennego, przypisując dźwięk 2-kanałowy do lewego
i prawego kanału dźwięku przestrzennego.
• Źródło dźwięku wielokanałowego: rodzaje głośników,
z których płynie dźwięk, są zależne od liczby kanałów
zakodowanych w sygnale źródłowym.
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
46PL
Źródło dźwięku
Efekt
“PRO LOGIC”
“PLII MOVIE”
“PLII MUSIC”
• Źródło dźwięku 2-kanałowego: zestaw przeprowadza
symulację umożliwiającą odsłuchiwanie dźwięku
przestrzennego z 2 kanałów za pomocą wszystkich
głośników.
– Opcja PRO LOGIC zapewnia dekodowanie dźwięku
w trybie Dolby Pro Logic.
– Opcja PLII MOVIE zapewnia dekodowanie dźwięku
w trybie Dolby Pro Logic II Movie.
– Opcja PLII MUSIC umożliwia dekodowanie w trybie
Dolby Pro Logic II Music.
• Źródło dźwięku wielokanałowego: rodzaje głośników,
z których płynie dźwięk, są zależne od liczby kanałów
zakodowanych w sygnale źródłowym.
“2CH STEREO”
Głośniki przednie i subwoofer są aktywne zawsze, niezależnie
od formatu dźwięku czy liczby kanałów. Formaty
wielokanałowego dźwięku przestrzennego są konwertowane
na dźwięk 2-kanałowy.
“A.F.D. STD”
Zestaw odróżnia format dźwięku źródła i odtwarza dźwięk
Efekt dźwiękowy
Zależność od źródła.
Ustawienia dźwięku
przestrzennego
w postaci, w jakiej został zarejestrowany/zakodowany.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
Uwaga
• Nie można wybrać ustawień dźwięku przestrzennego, gdy trwa ładowanie płyty.
• Skuteczność ustawień dźwięku przestrzennego zależy od strumienia wejściowego.
47PL
Wybór efektu dźwiękowego
Wybór efektu pasującego do źródła
Naciskaj przycisk SOUND MODE do momentu
wyświetlenia żądanego trybu na wyświetlaczu
na przednim panelu.
• “AUTO”: Zestaw automatycznie wybiera tryb
MOVIE lub MUSIC, co zapewnia
generowanie efektu dźwiękowego stosownie
do źródła. Na wyświetlaczu na panelu
przednim pojawia się komunikat AUTO.
• “MOVIE”: Zestaw wybiera tryb dźwiękowy do
oglądania filmów. Na wyświetlaczu na panelu
przednim pojawia się komunikat MOVIE.
• “MUSIC”: Zestaw wybiera tryb dźwiękowy do
słuchania muzyki. Na wyświetlaczu na panelu
przednim pojawia się komunikat MUSIC.
Uwaga
• W przypadku odtwarzania płyt Super Audio CD ta
funkcja nie działa.
Poprawianie skompresowanego
dźwięku
Istnieje możliwość poprawienia jakości
skompresowanego dźwięku, np. pliku MP3.
Efekt jest aktywowany automatycznie, jeśli są
spełnione wszystkie poniższe warunki:
– Funkcja jest ustawiona na USB.
– Ustawieniem opcji SUR.SETTING jest A.F.D.
STD lub A.F.D. MULTI (str. 46).
Aby wyłączyć efekt dźwiękowy
Wybierz inne niż A.F.D. STD lub A.F.D. MULTI
ustawienie opcji SUR.SETTING (str. 46).
48PL
Wygodne funkcje
Korzystanie z funkcji
CONTROL FOR HDMI
(Sterowanie przez HDMI)
dla BRAVIA Sync
Funkcja Sterowanie przez HDMI to standard
wzajemnego sterowania stosowany
w połączeniach CEC (ang. Consumer
Electronics Control, sterowanie sprzętem
elektronicznym powszechnego użytku)
w ramach technologii HDMI.
Uwaga
• Funkcja Sterowanie przez HDMI może nie działać —
zależy to od podłączonego urządzenia. Patrz —
instrukcje obsługi dostarczone z urządzeniem.
Przygotowanie do korzystania
z funkcji Sterowanie przez HDMI
1
2
3
4
Upewnij się, że zestaw i telewizor są
połączone przewodem HDMI.
Włącz telewizor i naciśnij przycisk [/1,
aby włączyć zestaw.
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby
na ekranie pojawił się sygnał z zestawu
poprzez wejście HDMI.
Ustaw funkcję Sterowanie przez HDMI
w telewizorze.
Szczegółowe informacje na temat
konfigurowania ustawień telewizora
podano w dostarczonych z nim
instrukcjach obsługi.
5
6
W zestawie naciśnij przycisk DVD/CD.
Wygodne funkcje
Funkcja ta jest dostępna w telewizorach
wyposażonych w funkcję BRAVIA Sync.
Po podłączeniu za pomocą kabla HDMI
urządzeń firmy Sony zgodnych z funkcją
Sterowanie przez HDMI obsługa staje się
znacznie prostsza i zapewnia:
– Wyłączanie zestawu (str. 50)
– Odtwarzanie jednym przyciskiem (str. 50)
– Tryb Theatre (str. 50)
– Sterowanie opcjami audio zestawu (str. 50)
– Ograniczenie głośności (str. 51)
– Łatwe sterowanie pilotem (str. 51)
– Synchronizacja wersji językowej (str. 51)
Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją
Sterowanie przez HDMI — łatwa konfiguracja,
należy funkcję Sterowanie przez HDMI
skonfigurować osobno w zestawie
i w telewizorze.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy zestaw
jest w trybie zatrzymania.
7
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję
[SETUP] (Konfiguracja),
a następnie naciśnij przycisk
.
8
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[CUSTOM] (Niestandardowe), a następnie
naciśnij przycisk
.
9
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[HDMI SETUP] (Konfiguracja HDMI),
a następnie naciśnij przycisk
.
10 Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[CONTROL FOR HDMI] (Sterowanie przez
HDMI), a następnie naciśnij przycisk
.
11 Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[ON] (Wł.) i naciśnij przycisk
.
(Sterowanie przez HDMI — łatwa
konfiguracja)
Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją Sterowanie
przez HDMI — łatwa konfiguracja, można
automatycznie ustawić funkcję Sterowanie
przez HDMI w zestawie dokonując ustawień
telewizora. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w instrukcjach obsługi
dostarczonych z telewizorem.
49PL
Wyłączanie zestawu razem
z telewizorem
(Wyłączanie zestawu)
Jeśli wyłączysz telewizor za pomocą przycisku
POWER na pilocie telewizora lub przycisku
TV [/1 na pilocie zestawu, zestaw zostanie
wyłączony automatycznie.
Uwaga
• Działanie funkcji zależy od ustawień telewizora.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w instrukcjach obsługi dostarczonych z telewizorem.
• Stan zestawu (np. odtwarzanie płyty) może
powodować, że automatyczne wyłączenie zestawu
nie działa.
Odsłuch dźwięku z telewizora przez
głośniki zestawu
(Sterowanie opcjami audio zestawu)
Aby korzystać z tej funkcji, połącz zestaw
i telewizor przewodem audio i przewodem
HDMI (str. 25).
Naciśnij przycisk [/1, aby włączyć zestaw,
gdy telewizor jest włączony.
Funkcja Sterowanie opcjami audio zostanie
aktywowana. Dźwięk telewizora będzie
odtwarzany przez głośniki zestawu, a głośność
głośników telewizora zostanie zminimalizowana
automatycznie.
Uwaga
Oglądanie zawartości płyty DVD po
naciśnięciu jednego przycisku
(Odtwarzanie jednym przyciskiem)
Naciśnij przycisk ONE-TOUCH PLAY
Telewizor włączy się, wejście telewizora zostanie
ustawione na wejście HDMI, do którego
podłączony jest zestaw, a odtwarzanie płyty
rozpocznie się automatycznie.
Funkcja Sterowanie opcjami audio również
zostanie aktywowana automatycznie.
• Gdy telewizor jest w trybie PAP (picture and picture),
funkcja Sterowanie opcjami audio zestawu nie będzie
działać. Zamknięcie trybu PAP telewizora powoduje
przywrócenie metody wyprowadzania telewizora
działającej przed trybem PAP.
• W przypadku włączenia zestawu przez naciśnięcie
przycisku wyboru funkcji dźwięk może nie być
zgodny z obrazem wideo.
• Zależnie od modelu telewizora, podczas regulacji
głośności zestawu poziom głośności jest wyświetlany
na ekranie telewizora. W takim przypadku poziomy
głośności wyświetlane na ekranie telewizora
i wyświetlaczu panelu przedniego zestawu mogą
się różnić.
Wskazówka
Korzystanie z trybu Theatre
(Tryb Theatre)
Jeśli telewizor jest zgodny z trybem Theatre,
możesz korzystać z optymalnych ustawień
obrazu i dźwięku odpowiednich dla filmów,
a funkcja Sterowanie opcjami audio zostanie
aktywowana automatycznie.
Naciśnij przycisk THEATRE
Uwaga
• Działanie funkcji zależy od telewizora.
50PL
• Funkcję Sterowanie opcjami audio zestawu można
obsługiwać również za pomocą menu telewizora.
• Sterowanie głośnością i wyciszeniem zestawu jest
możliwe za pomocą pilota telewizora.
Ograniczenie poziomu głośności
dźwięku telewizora w głośnikach
zestawu
(Ograniczenie głośności)
W przypadku aktywowania funkcji Sterowanie
opcjami audio zestawu i wyprowadzaniu
dźwięku telewizora przez głośniki zestawu,
poziom głośności jest ograniczony do poziomu
ustawienia [VOLUME LIMIT] (Ograniczenie
głośności). Szczegółowe informacje można
znaleźć w części dotyczącej ustawienia
[VOLUME LIMIT] (str. 59).
(Łatwe sterowanie pilotem)
Podstawowymi funkcjami zestawu można
sterować za pomocą pilota telewizora, jeśli
wyjście wideo zestawu jest wyświetlane na
ekranie telewizora. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w instrukcjach obsługi
dostarczonych z telewizorem.
Zsynchronizowana z telewizorem
zmiana języka menu ekranowego
zestawu
(Synchronizacja wersji językowej)
Zmiana języka menu ekranowego telewizora
spowoduje także zmianę języka menu
ekranowego zestawu.
Uwaga
• Podczas wyświetlania menu ekranowego zestawu
ta funkcja nie działa.
Istnieje możliwość przesyłania utworów z płyty
Audio CD i audycji radiowych na urządzenie
USB przez kodowanie w formacie MP3.
Można też przesyłać pliki MP3 z płyt
DATA CD/DATA DVD na urządzenie USB.
Informacje na temat podłączenia urządzenia
USB można znaleźć w części „Odtwarzanie
plików zapisanych na płycie/urządzeniu USB”
(str. 31).
Przesyłane utwory muzyczne mogą być
przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku.
Wykorzystanie ich w inny sposób wymaga
uzyskania zgody właścicieli praw autorskich.
Uwagi dotyczące przesyłania na
urządzenie USB
• Nie należy łączyć zestawu z urządzeniem USB
przez koncentrator USB.
• Przed przesłaniem plików należy sprawdzić
ilość wolnego miejsca w urządzeniu USB.
• Nie należy odłączać urządzenia USB podczas
przesyłania.
• Utwory przesyłane z płyty Audio CD
zostaną zarejestrowane jako pliki MP3
o przepływności 128 kb/s.
• Pliki MP3 przenoszone z płyt DATA CD/
DATA DVD zachowają przepływność
plików źródłowych.
• Przesyłana audycja radiowa zostanie
zarejestrowana jako plik MP3
o przepływności 128 kb/s.
• Utworzone w wyniku przesyłania pliki MP3
nie zawierają informacji tekstowych
z płyty CD.
• W przypadku przerwania przesyłania z płyty
Audio CD utworzony plik MP3 będzie
usunięty.
• Przesyłanie jest zatrzymywane automatycznie
w następujących przypadkach:
– podczas przesyłania skończy się wolne
miejsce w urządzeniu USB,
– zostanie osiągnięty limit liczby folderów
na urządzeniu USB rozpoznawanych
przez zestaw.
Wygodne funkcje
Obsługa zestawu pilotem
telewizora
Przesyłanie utworów na
urządzenie USB
51PL
• Można zapisać do 150 plików w folderze.
• Można zapisać do 199 folderów na jednym
urządzeniu USB.
• Jeśli na urządzeniu USB już istnieje folder
lub plik o tej samej, co przesłany, nazwie,
zostanie utworzony nowy folder i plik o nazwie
oryginału uzupełnionej o kolejny numer;
oryginalny folder lub plik nie zostanie
zastąpiony.
Aby wybrać urządzenie USB jako
miejsce docelowe przesyłania
Możliwość wyboru numeru pamięci użytej
do przesyłania zależy od urządzenia USB.
Naciśnij przycisk MEM SEL.
Wybrany numer pamięci
• W przypadku przesyłania jednego utworu
z płyty Audio CD lub jednego pliku MP3
z płyty DATA CD/DATA DVD
Źródło
Nazwa folderu
Nazwa pliku
MP3
“REC1-MP3”4)
Audio CD
“REC1-CD”4)
Taka sama jak
źródłowa1)
“TRACK001”3)
• W przypadku przesyłania audycji radiowej
Nazwa folderu
Nazwa pliku
“FM001”4)
“TRACK001”3)
1)
Przypisana nazwa składa się z maksymalnie
64 znaków (wliczając rozszerzenie).
2)
Foldery są przypisywane w kolejności liczbowej.
3)
Pliki są przypisywane w kolejności liczbowej.
4) W
przypadku przesłania jednego utworu nowy plik
jest tworzony w folderze REC1-MP3 lub REC1-CD.
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
Przesyłanie utworów z płyty CD
audio lub plików MP3 z płyty DATA
CD/DATA DVD do urządzenia USB
Uwaga
• Jeśli wybór pamięci nie jest możliwy, na ekranie
telewizora zostanie wyświetlony komunikat
[Operation not possible.] (Operacja nie jest
możliwa.).
• Numer pamięci zmienia się zależnie od
urządzenia USB.
• Przed przesłaniem wybierz miejsce docelowe.
1
2
3
Reguły tworzenia folderów i plików
W przypadku przesyłania do urządzenia USB,
zostanie utworzony folder MUSIC
bezpośrednio pod folderem ROOT. Foldery
i pliki w folderze MUSIC są tworzone
w następujący sposób, zgodnie z metodą
przesyłania i odpowiednio do źródła.
• W przypadku przesyłania wielu utworów
z płyty Audio CD lub wielu plików MP3
z płyty DATA CD/DATA DVD
52PL
Źródło
Nazwa folderu
MP3
Audio CD
Taka sama jak źródłowa1)
“FLDR001”2)
“TRACK001”3)
Nazwa pliku
Załaduj płytę Audio CD/DATA CD/
DATA DVD.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy zestaw
jest w trybie zatrzymania.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[USB TRANSFER] (Przesyłanie
USB), a następnie naciśnij przycisk
.
x W przypadku płyty Audio CD
Naciśnij przycisk
i przejdź do kroku 5.
x W przypadku płyt DATA CD/DATA DVD
Przejdź do następnego kroku.
4
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję [TRACK] (Utwór) lub [FOLDER],
a następnie naciśnij przycisk
.
• [TRACK] (Utwór): Zostanie wyświetlona
lista folderów. Naciśnij przycisk X/x, aby
wybrać żądany folder, a następnie naciśnij
przycisk
.
• [FOLDER]: Zostaną wyświetlone foldery
zapisane na płycie DATA CD/DATA
DVD. Istnieje możliwość przesłania
wszystkich plików MP3 z folderu.
5
Naciśnij przycisk C/X/x/c, aby wybrać
opcję [x ALL] (Wszystkie) (dla płyty Audio
CD) lub [ ALL] (dla płyt DATA CD/DATA
DVD), a następnie naciśnij przycisk .
Aby usunąć zaznaczenie wszystkich
utworów, wybierz opcję [s ALL],
a następnie naciśnij przycisk
.
6
Naciśnij przycisk C/X/x/c, aby wybrać
opcję [START], a następnie naciśnij
przycisk
.
Aby anulować przesyłanie, naciśnij
przycisk x.
Przesyłanie jednym naciśnięciem
przycisku
Aby przesłać utwory/pliki MP3 wprost do
urządzenia USB, wystarczy użyć opcji
REC TO USB.
1
2
4
USB TRANSFER
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
ALL
5
x W przypadku płyt DATA CD/DATA DVD
Pozostałe wolne miejsce na urządzeniu USB
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć
przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania na
wyświetlaczu na panelu przednim pojawi
się komunikat COMPLETE, a odtwarzanie
płyty i urządzenia USB automatycznie
zostanie zatrzymane.
Aby anulować przesyłanie, naciśnij
przycisk x.
Utwory do przesłania.
USB TRANSFER
2002_Remixes
Naciśnij przycisk REC TO USB na
urządzeniu.
Zaświeci się kontrolka z, a na wyświetlaczu
na panelu przednim pojawi się komunikat
READING. Następnie na wyświetlaczu na
panelu przednim będą wyświetlane na
zmianę komunikat PUSH PLAY i ilość
wolnego miejsca jaka pozostała na
urządzeniu USB.
Pozostałe wolne miejsce na urządzeniu USB
2
3
Wybierz żądany utwór/plik MP3,
a następnie naciśnij przycisk N.
Wygodne funkcje
3
x W przypadku płyty Audio CD
1
Naciśnij przycisk x.
Aby przesłać wszystkie utwory, kontynuuj
od kroku 4.
Aby przesłać jeden utwór, wykonaj
następny krok.
Aby wybrać pojedyncze utwory/
pliki MP3/foldery
Naciśnij przycisk X/x, aby zaznaczyć utwór/plik
MP3/folder, a następnie naciśnij przycisk
,
aby dodać znacznik zgodnie z opisem kroku 5.
Aby anulować wybór, zaznacz utwór/plik MP3/
folder, a następnie naciśnij przycisk
, aby
usunąć znacznik.
Załaduj płytę Audio CD/DATA CD/
DATA DVD.
Przesyłanie audycji radiowej
START
ALL
ALL
Pliki MP3/foldery, które mają być przesłane.
Audycję radiową, której słuchasz, możesz
przesłać do urządzenia USB.
1
2
Naciśnij przycisk FM.
Wybierz stację radiową, naciskając
przycisk PRESET +/– lub TUNING +/–.
53PL
3
Naciśnij przycisk REC TO USB na
urządzeniu.
3
x Aby wymazać wszystkie pliki audio
w folderze
Zaświeci się kontrolka z, a na wyświetlaczu
na panelu przednim będą wyświetlane na
zmianę słowa „PLEASE” i „WAIT” (Proszę
czekać). Następnie na wyświetlaczu na
panelu przednim będą wyświetlane na
zmianę komunikat PUSH PLAY i ilość
wolnego miejsca jaka pozostała na
urządzeniu USB.
4
Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć
przesyłanie.
5
Naciśnij przycisk x, aby zatrzymać
przesyłanie.
Naciśnij przycisk CLEAR, trzymając
wciśnięty przycisk SHIFT.
x Aby wymazać plik audio
Naciśnij przycisk
, następnie naciśnij
przycisk X/x, aby wybrać żądany plik
audio, a następnie naciśnij przycisk
CLEAR, trzymając wciśnięty przycisk
SHIFT.
4
Na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się
komunikat „NEW TRACK” (Nowy utwór)
i kontynuowane będzie przesyłanie do nowego
pliku MP3 natychmiast po naciśnięciu przycisku
[REC TO USB] (Nagraj na USB).
Ponowne naciśnięcie przycisku REC TO USB
w ciągu kilku sekund uniemożliwi utworzenie
nowego pliku MP3.
Uwaga
• Po utworzeniu nowego pliku MP3 przesyłanie jest
tymczasowo wyłączone.
Wskazówka
• Nowy plik MP3 jest tworzony automatycznie po
około 1 godz. przesyłania.
Wymazywanie plików audio na
urządzeniu USB
Istnieje możliwość wymazania plików audio
(.mp3, .wma i .m4a) zapisanych na
urządzeniu USB.
1
2
Uwaga
• Nie należy odłączać urządzenia USB podczas
wymazywania.
• Jeśli folder, który ma być wymazywany zawiera pliki
w formacie innym niż audio lub podfoldery, nie będą
one widoczne na liście wyświetlanej na ekranie
telewizora i nie zostaną usunięte z urządzenia USB.
Korzystanie z wyłącznika
czasowego
Zestaw można ustawić tak, aby wyłączał się
o określonym czasie, co pozwala zasnąć przy
dźwiękach muzyki.
1
2
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję SLEEP, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Wybrany element jest wyświetlany na
panelu przednim.
3
Naciśnij przycisk USB.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk
.
Wyświetlana liczba minut (pozostały czas)
zmienia się o 10 minut.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać folder.
4
54PL
Naciśnij przycisk C/c, aby wybrać
opcję [YES] (Tak), a następnie naciśnij
przycisk
.
Aby anulować, wybierz opcję [NO] (Nie),
a następnie naciśnij przycisk
.
Aby utworzyć nowy plik MP3 podczas
przesyłania
Naciśnij przycisk REC TO USB podczas
przesyłania.
Wybierz pliki audio.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Regulacja opóźnienia
między obrazem
a dźwiękiem
Zmiana poziomu
wejściowego dźwięku
z podłączonych urządzeń
[A/V SYNC] (Synchronizacja A/V)
Zniekształcenie dźwięku pochodzącego
z podłączonego urządzenia można poprawić,
zmniejszając poziom sygnału wejściowego.
1
2
3
1
2
4
3
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[A/V SYNC] (Synchronizacja A/V),
a następnie naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję ATTENUATE, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk
.
• “ATT ON”: Można osłabić poziom
sygnału wejściowego.
• “ATT OFF”: Normalny poziom sygnału
wejściowego.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk
.
• [OFF]: Wył.
• [ON] (Wł.): regulacja opóźnienia między
obrazem a dźwiękiem.
Naciśnij przycisk TV.
5
Wygodne funkcje
Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem
wyświetlanym na ekranie telewizora, istnieje
możliwość skorygowania rozbieżności.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Uwaga
• Skuteczność funkcji [A/V SYNC] (Synchronizacja
A/V) zależy od strumienia wejściowego.
55PL
Ustawienia
Zmiana jasności
wyświetlacza na
przednim panelu
1
2
Ponowne wykonanie
szybkiej konfiguracji
1
2
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję DIMMER, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję
[SETUP] (Konfiguracja),
a następnie naciśnij przycisk
.
4
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[QUICK] (Szybka), a następnie naciśnij
przycisk
.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Ustawianie włączenia/
wyłączenia trybu
demonstracyjnego
Pokaz, który jest wyświetlany na panelu
przednim, gdy zestaw jest w trybie czuwania,
można włączać i wyłączać.
1
2
56PL
Zestaw automatycznie przechodzi do trybu
czuwania, gdy nie jest obsługiwany lub nie
gra przez około 30 minut. Na około 2 minuty
przed przejściem zestawu do trybu czuwania
na wyświetlaczu na panelu przednim miga
komunikat AUTO STBY.
Funkcję automatycznego trybu czuwania
można włączyć lub wyłączyć.
1
2
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję DEMO, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję AUTO STBY, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Wybrany element jest wyświetlany na
panelu przednim.
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk
.
• “DEMO OFF”: Wył.
• “DEMO ON”: Wł.
4
Automatyczne ustawienie
zestawu na tryb czuwania
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Wybrany element jest wyświetlany na
panelu przednim.
3
Wykonaj szybką konfigurację zgodnie
z opisem procedury podanym w części
„Wykonanie szybkiej konfiguracji”
(str. 28).
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać jasność
wyświetlacza na panelu przednim,
a następnie naciśnij przycisk
.
• “DIMMER OFF”: Wyświetlacz na panelu
przednim jest rozjaśniony.
• “DIMMER ON”: Wyświetlacz na panelu
przednim jest przyciemniony.
4
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy zestaw
jest w trybie zatrzymania.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Wybrany element jest wyświetlany na
panelu przednim.
3
Naciśnij przycisk DVD/CD.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk
.
• “ON”: Wł.
• “OFF”: Wył.
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Przykład: [VIDEO SETUP]
(Konfiguracja wideo)
Wykonywanie innych
ustawień
Wybrany element
VIDEO SETUP
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
PAUSE MODE:
Można regulować różne elementy, takie jak
obraz i dźwięk.
Wyświetlane elementy różnią się w zależności
od obszaru.
16:9
AUTO
AUTO
Uwaga
• Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
priorytet nad ustawieniami ekranu konfiguracji
i niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać.
1
2
3
Elementy konfiguracji
6
Naciśnij przycisk DVD/CD.
5
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
element konfiguracji, a następnie
naciśnij przycisk
.
• [LANGUAGE SETUP] (Konfiguracja
języka) (str. 58)
• [VIDEO SETUP] (Konfiguracja wideo)
(str. 58)
• [HDMI SETUP] (Konfiguracja HDMI)
(str. 59)
• [AUDIO SETUP] (Konfiguracja dźwięku)
(str. 60)
• [SYSTEM SETUP] (Konfiguracja
zestawu) (str. 61)
• [SPEAKER SETUP] (Konfiguracja
głośników) (str. 63)
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
PAUSE MODE:
4:3 PAN AUTO
SCAN
Opcje
7
Ustawienia
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję
[SETUP] (Konfiguracja),
a następnie naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[CUSTOM] (Niestandardowe), a następnie
naciśnij przycisk
.
.
Zostaną wyświetlone opcje wybranego
elementu.
Przykład: [TV TYPE] (Typ telewizora)
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy zestaw
jest w trybie zatrzymania.
4
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
element, a następnie naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk
.
Ustawienie zostało wybrane i konfiguracja
została ukończona.
Przykład: [4:3 LETTER BOX]
VIDEO SETUP
4:3 LETTER BOX
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
AUTO
PAUSE MODE:
AUTO
Wybrane ustawienie
Aby zresetować wszystkie ustawienia
[SETUP] (Konfiguracja)
Aby zresetować wszystkie ustawienia [SETUP]
(Konfiguracja), zapoznaj się z informacjami na
temat opcji [RESET] (Przywróć ustawienia)
(str. 62)
57PL
Ustawienie wyświetlacza lub
języka ścieżki dźwiękowej
[LANGUAGE SETUP]
(Konfiguracja języka)
Ustawianie języka wyświetlania na ekranie lub
ścieżki dźwiękowej.
Ustawienia wyświetlacza
[VIDEO SETUP] (Konfiguracja wideo)
Wybór odpowiednich ustawień telewizora.
x [TV TYPE] (Typ telewizora)
Wybór współczynnika kształtu obrazu
podłączonego telewizora.
x [OSD] (Wyświetlanie na ekranie)
Język menu ekranowego można zmienić na
ekranie telewizora.
[16:9]: Tę opcję należy wybrać w przypadku
telewizora panoramicznego lub telewizora
obsługującego tryb szerokoekranowy.
x [MENU]
Możliwość przełączenia języka menu płyty.
x [AUDIO]
Możliwość przełączenia języka ścieżki
dźwiękowej.
Po wybraniu opcji [ORIGINAL] (Oryginalny)
zostanie wybrany język ustawiony jako pierwszy
na płycie.
[4:3 LETTER BOX]: Tę opcję można wybrać
w przypadku standardowego telewizora
o proporcjach 4:3. Zestaw wyświetla obraz
panoramiczny z czarnymi pasami na górze
i dole ekranu telewizora.
x [SUBTITLE] (Napisy)
Możliwość zmiany języka napisów
zarejestrowanych na płycie DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [AUDIO FOLLOW]
(Zgodnie z dźwiękiem) język napisów będzie
się zmieniał zgodnie z wybranym językiem
ścieżki dźwiękowej.
Uwaga
• W przypadku wybrania za pomocą opcji [MENU],
[AUDIO] lub [SUBTITLE] (Napisy) języka, który
nie jest zarejestrowany na płycie DVD VIDEO,
automatycznie zostanie wybrany jeden
z zarejestrowanych języków (wybór języka zależy
od płyty).
Wskazówka
• Jeśli wybrano ustawienie [OTHERS t] (Inne) za
pomocą opcji [MENU], [AUDIO] i [SUBTITLE]
(Napisy), należy wybrać i wprowadzić kod języka
z listy „Lista kodów języków” (str. 76) używając
przycisków numerycznych.
58PL
[4:3 PAN SCAN]: Tę opcję można wybrać
w przypadku standardowego telewizora
o proporcjach 4:3. Zestaw automatycznie
wyświetla szeroki obraz na całym ekranie
i obcina części, które się nie mieszczą.
x [COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
(System kolorów (płyta Video CD))
(Dotyczy tylko modeli dla krajów Azji, Bliskiego
Wschodu i Europy)
Możliwość wyboru systemu kolorów podczas
odtwarzania płyty VIDEO CD.
[AUTO] (Automatycznie): Zestaw umożliwia
obsługę dwóch formatów sygnału wideo płyty —
PAL i NTSC. Jeśli telewizor używa systemu
DUAL, wybierz opcję [AUTO]
(Automatycznie).
[PAL]: Zestaw zmienia sygnał wideo płyty
NTSC i konwertuje go na system PAL.
[NTSC]: Zestaw zmienia sygnał wideo płyty
PAL i konwertuje go na system NTSC.
Uwaga
[HDMI SETUP] (Konfiguracja HDMI)
x [HDMI RESOLUTION] (Rozdzielczość HDMI)
Wybór typu wyjścia sygnału wideo gniazda
HDMI OUT.
[AUTO (1920 × 1080p)]: Zestaw generuje
optymalny wyjściowy sygnał wideo dla
podłączonego telewizora.
[1920 × 1080i]: Zestaw generuje sygnał wideo
1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: Zestaw generuje sygnał wideo
1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Zestaw generuje sygnał wideo
720 × 480p*.
* i: tryb z przeplotem, p: tryb progresywny
** Zależnie od obszaru może być wyświetlana opcja
[720 × 480/576p].
x [BLACK LEVEL] (Poziom czerni)
(Dotyczy wyłącznie modelu dla Ameryki Łacińskiej)
Możliwość wyboru poziomu czerni (poziomu
konfigurowanego) wyjściowych sygnałów wideo
w gniazdach innych niż HDMI OUT.
[ON] (Wł.): poziom standardowy.
[OFF] (Wył.): Możliwość obniżenia
standardowego poziomu czerni. Należy użyć,
jeśli obraz jest zbyt biały.
x [PAUSE MODE] (Tryb pauzy)
(Dotyczy tylko płyt DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
Możliwość wyboru obrazu w trybie pauzy.
[AUTO] (Automatycznie): obraz (w tym
elementy poruszające się dynamicznie) jest
wyświetlany bez zakłóceń. Jest to ustawienie
używane w normalnych warunkach.
[FRAME] (Klatka): obraz (w tym elementy
nieporuszające się dynamicznie) jest
wyświetlany w wysokiej rozdzielczości.
Ustawienia
• Nie można zmienić systemu kolorów samej płyty.
• Istnieje możliwość zmiany systemu kolorów zestawu
odpowiednio do podłączonego telewizora (str. 25).
Ustawienia HDMI
x [CONTROL FOR HDMI] (Sterowanie
przez HDMI)
Funkcja ta jest dostępna po połączeniu
przewodem HDMI zestawu z telewizorem
zgodnym z funkcją Control for HDMI
(Sterowanie przez HDMI).
[ON]: Wł. Funkcja ta umożliwia sterowanie
elementami zestawu połączonymi ze sobą
za pomocą kabla HDMI.
[OFF]: Wył.
x [VOLUME LIMIT] (Ograniczenie głośności)
Po aktywowaniu funkcji Sterowanie opcjami
audio zestawu (str. 50) głośność dźwięku może
zależeć od poziomu głośności zestawu. Można
temu zapobiec, ograniczając maksymalny
poziom głośności po aktywowaniu funkcji
Sterowanie opcjami audio zestawu.
[OFF]: Wył.
[LEVEL3] (Poziom 3): ustawienie
maksymalnego poziomu głośności
o wartości 10.
[LEVEL2] (Poziom 2): ustawienie
maksymalnego poziomu głośności
o wartości 15.
59PL
[LEVEL1] (Poziom 1): ustawienie
maksymalnego poziomu głośności
o wartości 20.
Uwaga
• Funkcja ta jest dostępna tylko po ustawieniu opcji
[CONTROL FOR HDMI] (Sterowanie przez HDMI)
na [ON] (Wł.).
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Wybór typu wyjścia sygnału HDMI gniazda
HDMI OUT.
[YCBCR]: Zestaw generuje sygnał YCBCR.
[RGB]: Zestaw generuje sygnał RGB.
x [AUDIO (HDMI)]
Wybór stanu wyjścia audio gniazda HDMI
OUT.
[OFF] (Wył.): Zestaw nie generuje dźwięku
w gnieździe HDMI OUT.
[ON] (Wł.): Zestaw generuje sygnały audio,
konwertując sygnały Dolby Digital, DTS lub
96 kHz/24-bit PCM na sygnał 48 kHz/
16-bit PCM.
Uwaga
• Jeśli ustawieniem funkcji nie jest DVD/CD ani USB,
zestaw nie będzie generować dźwięku w gnieździe
HDMI OUT, nawet jeśli ustawieniem opcji
[AUDIO (HDMI)] jest [ON] (Wł.).
x [JPEG RESOLUTION] (Rozdzielczość JPEG)
Wybór wyjściowej rozdzielczości plików
obrazów JPEG w gnieździe HDMI OUT.
[SD ]: zestaw generuje obraz o standardowej
rozdzielczości z czarną ramką.
[HD ]: zestaw generuje obraz o rozdzielczości
HD z czarną ramką.
[HD]: zestaw generuje obraz o rozdzielczości
HD bez czarnej ramki.
[(1920 × 1080i) HD ]: zestaw generuje
pełnowymiarowy obraz o rozdzielczości HD
z czarną ramką.
[(1920 × 1080i) HD]: zestaw generuje
pełnowymiarowy obraz o rozdzielczości HD
bez czarnej ramki.
60PL
Uwaga
• Funkcja [JPEG RESOLUTION] jest skuteczna
tylko wtedy, gdy ustawieniem opcji [TV TYPE]
(Typ telewizora) w [VIDEO SETUP] (Konfiguracja
wideo) jest [16:9], a ustawieniem opcji [HDMI
RESOLUTION] (Rozdzielczość HDMI) w [HDMI
SETUP] (Konfiguracja HDMI) nie jest [720 × 480p]
ani [720 × 480/576p].
• Wybór ustawienia [(1920 × 1080i) HD
] lub
[(1920 × 1080i) HD] jest możliwy tylko wtedy,
gdy ustawieniem opcji [HDMI RESOLUTION]
(Rozdzielczość HDMI) w [HDMI SETUP]
(Konfiguracja HDMI) jest [1920 × 1080i].
• Sygnał HDMI przestaje być generowany natychmiast
w momencie, gdy:
– zestaw ładuje lub wyładowuje płytę DATA CD lub
DATA DVD,
– użytkownik podłącza lub odłącza urządzenie USB.
Ustawienia dźwięku
[AUDIO SETUP] (Konfiguracja dźwięku)
x [SPEAKER FORMATION] (Położenie
głośników)
W zależności od kształtu pomieszczenia
zainstalowanie niektórych głośników może
okazać się niemożliwe. W celu zapewnienia
jak najlepszych warunków odsłuchu dźwięku
przestrzennego firma Sony zaleca, aby
w pierwszej kolejności określić położenie
głośników.
[STANDARD] (Standardowy): Właściwy wybór
w przypadku normalnej instalacji wszystkich
głośników.
[NO CENTER] (Brak centralnego): Właściwy
wybór w przypadku instalacji tylko głośników
przednich i głośników dźwięku przestrzennego.
[NO SURROUND] (Brak przestrzennego):
Wybierz w przypadku instalacji tylko głośników
przednich i głośnika centralnego.
[FRONT ONLY] (Tylko przednie): Wybierz
w przypadku instalacji tylko przednich
głośników.
[ALL FRONT] (Same przednie): Wybór
zalecany w przypadku instalacji wszystkich
głośników z przodu miejsca odsłuchu.
[ALL FRONT - NO CENTER] (Same
przednie — brak centralnego): Opcja właściwa
w przypadku instalacji głośników przednich
i dźwięku przestrzennego z przodu
miejsca odsłuchu.
x [AUDIO DRC]
Służy do kompresji zakresu dynamiki ścieżki
dźwiękowej. Opcja [AUDIO DRC] jest
przydatna podczas oglądania filmów przy
niskim poziomie głośności późno w nocy.
[OFF] (Wył.): brak kompresji zakresu dynamiki.
[STANDARD] (Standardowy): zestaw odtwarza
ścieżkę dźwiękową z pierwotnym zakresem
dynamiki.
[MAX]: zestaw maksymalnie kompresuje
zakres dynamiki.
• Funkcja [AUDIO DRC] (Kompresja dynamiki)
działa wyłącznie z sygnałem Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION] (Wybór ścieżki)
Możliwość określenia pierwszeństwa ścieżki
dźwiękowej zawierającej największą liczbę
kanałów w przypadku, gdy występuje wiele
zarejestrowanych formatów dźwięku
(PCM, DTS, Dolby Digital lub MPEG).
[OFF]: Wył.
[AUTO] (Automatycznie): zestaw wybiera
ścieżkę dźwiękową automatycznie według
pierwszeństwa.
Uwaga
• Ustawienie [AUTO] (Automatycznie) może
spowodować zmianę języka. Ustawienie [TRACK
SELECTION] (Wybór ścieżki) ma pierwszeństwo
przed ustawieniami [AUDIO] w menu [LANGUAGE
SETUP] (Konfiguracja języka) (str. 58). Funkcja
może nie działać z niektórymi płytami.
[SYSTEM SETUP] (Konfiguracja zestawu)
x [SCREEN SAVER] (Wygaszacz ekranu)
Zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia
urządzenia wyświetlającego (podwójny obraz).
Naciśnięcie dowolnego przycisku (np. N)
anuluje działanie wygaszacza ekranu.
[ON] (Wł.): Obraz wygaszacza ekranu zostanie
wyświetlony, jeśli zestaw pozostanie bezczynny
przez około 15 minut.
[OFF]: Wył.
x [BACKGROUND] (Tło)
Możliwość wyboru koloru tła lub obrazu
wyświetlanego na ekranie telewizora.
[JACKET PICTURE] (Obwoluta): Powoduje
wyświetlenie nieruchomego obrazu, jednak
wyłącznie wtedy, gdy jest on zarejestrowany
na płycie (CD-EXTRA itp.). Jeśli płyta nie
zawiera obwoluty, wyświetlany jest obraz
przechowywany w pamięci zestawu.
[GRAPHICS] (Grafika): Wyświetlany jest
obraz przechowywany w pamięci zestawu.
[BLUE] (Niebieski): Niebieskie tło.
[BLACK] (Czarny): Czarne tło.
Ustawienia
Uwaga
Inne ustawienia
x [PARENTAL CONTROL] (Kontrola
rodzicielska)
Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia
ograniczenie odtwarzania płyt DVD objętych
systemem klasyfikacji. Umożliwia to
blokowanie scen lub zastępowanie ich innymi
scenami.
1
2
Wprowadź lub ponownie wprowadź
4-cyfrowe hasło przy użyciu przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk
.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[STANDARD] (Standardowy), a następnie
naciśnij przycisk
.
61PL
3
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać obszar
geograficzny jako poziom ograniczeń
odtwarzania, a następnie naciśnij
przycisk
.
W przypadku wybrania opcji
[OTHERS t] (Inne) należy wybrać
i wprowadzić standardowy kod z listy
„Lista kodów obszarów kontroli
rodzicielskiej” (str. 76), używając
przycisków numerycznych.
4
5
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[LEVEL] (Poziom), a następnie naciśnij
przycisk
.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać żądany
poziom, a następnie naciśnij przycisk
.
Im niższa wartość, tym większe
ograniczenie.
Aby wyłączyć funkcję [PARENTAL CONTROL]
(Kontrola rodzicielska)
Ustaw opcję [LEVEL] (Poziom) jako [OFF]
(Wył.) zgodnie z opisem kroku 5.
Aby odtwarzać płytę, dla której ustawiono funkcję
[PARENTAL CONTROL] (Kontrola rodzicielska)
Gdy załadujesz płytę, a następnie naciśniesz
przycisk N, zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła. Wprowadź 4-cyfrowe
hasło przy użyciu przycisków numerycznych,
a następnie naciśnij przycisk
.
Wskazówka
• Jeśli nie pamiętasz hasła, wprowadź liczbę 199703
przy użyciu przycisków numerycznych, a następnie
naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony monit
o wprowadzenie nowego 4-cyfrowego hasła.
Po wprowadzeniu nowego 4-cyfrowego hasła zamień
płytę w urządzeniu, a następnie naciśnij przycisk N.
Gdy zostanie wyświetlony ekran wprowadzania
hasła, wprowadź nowe hasło.
Zmiana hasła
1
2
62PL
Wprowadź 4-cyfrowe hasło przy użyciu
przycisków numerycznych, a następnie
naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
[CHANGE PASSWORD t] (Zmień hasło),
a następnie naciśnij przycisk
.
3
Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło przy
użyciu przycisków numerycznych,
a następnie naciśnij przycisk
.
W przypadku wprowadzenia błędnego
hasła naciśnij przycisk C, następnie naciśnij
przycisk
, a następnie wprowadź
poprawną liczbę.
4
Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
ponownie przy użyciu przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk
.
x [MULTI-DISC RESUME] (Wznawianie
wielu płyt)
Zestaw umożliwia wywoływanie ostatniego
miejsca, w którym przerwano odtwarzanie płyty
i wznowienie odtwarzania od tego miejsca po
włożeniu tej samej płyty.
[ON] (Wł.): Zestaw przechowuje w pamięci
punkty wznawiania maksymalnie 10 płyt.
[OFF] (Wył.): Zestaw nie przechowuje punktów
wznawiania w pamięci. Odtwarzanie jest
ponownie uruchomiane w punkcie wznawiania
tylko dla płyty aktualnie znajdującej się
w urządzeniu.
Uwaga
• W przypadku zapełnienia się pamięci wznawiania
odtwarzania punkt wznawiania najdawniej
odtwarzanej płyty jest usuwany.
x [RESET] (Przywróć ustawienia)
Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych
ustawień konfiguracji z wyjątkiem ustawienia
[PARENTAL CONTROL] (Kontrola
rodzicielska).
Naciśnij przycisk C/c, aby wybrać opcję [YES]
(Tak), a następnie naciśnij przycisk
.
Możesz też zamknąć proces i wrócić do menu
sterowania, wybierając opcję [NO] (Nie).
Nie naciskaj przycisku [/1 podczas
przywracania ustawień zestawu, które trwa
kilka sekund.
Uwaga
• Ustawienia domyślne opcji [MEDIA] (Nośnik),
[INTERVAL] (Interwał), [EFFECT] (Efekt)
i [MULTI/2CH] (Wielo- lub 2-kanałowy) również
są przywracane.
Ustawienia głośników
[SPEAKER SETUP]
(Konfiguracja głośników)
Można ręcznie dopasować ustawienia
głośników bez wykonywania szybkiej
konfiguracji.
Wybierz głośniki, które będą używane, określ
odległość głośnika od miejsca odsłuchu,
a następnie wyreguluj poziom głośności
każdego głośnika. Regulując poziom głośności,
możesz użyć funkcji [TEST TONE]
(Dźwięk próbny).
x [CONNECTION] (Połączenie)
Jeśli głośnik centralny nie może być
umieszczony w tej samej odległości, można go
przesunąć do 1,6 metra bliżej miejsca odsłuchu.
Jeśli głośniki dźwięku przestrzennego nie mogą
być umieszczone w tej samej odległości, można
je przesunąć do 5 metrów bliżej miejsca
odsłuchu.
[FRONT] (Przedni) 3 m: ustawienie odległości
od głośników przednich.
[CENTER] (Centralny) 3 m ustawienie
odległości od głośnika centralnego
(maksymalnie o 1,6 metra bliżej do głośników
przednich).
[SURROUND] (Przestrzenny) 3 m: ustawienie
odległości głośników dźwięku przestrzennego
(do 5 metrów bliżej do głośników przednich).
x [LEVEL (FRONT)] (Poziom (przedni))
[YES] (Tak)
Istnieje możliwość dopasowania poziomu
głośności głośników przednich, głośnika
centralnego i subwoofera. Możliwe ustawienia
parametrów to zakres od -6 dB do 0 dB dla opcji
[L/R] i od -6 dB do +6 dB dla opcji [CENTER]
(Centralny) i [SUBWOOFER]. W celu
ułatwienia regulacji należy pamiętać
o ustawieniu funkcji [TEST TONE]
(Dźwięk próbny) w pozycji [ON] (Wł.).
[CENTER] (Centralny)
[YES] (Tak): normalnie wybieraj to ustawienie.
[NONE] (Brak): wybierz, jeśli nie używasz
centralnego głośnika.
[SURROUND] (Przestrzenny)
[YES] (Tak): normalnie wybieraj to ustawienie.
[NONE] (Brak): wybierz, jeśli nie używasz
głośników dźwięku przestrzennego.
[SUBWOOFER]
[YES] (Tak)
Uwaga
• Po zmianie ustawienia [CONNECTION]
(Połączenie) ustawienie [STANDARD]
(Standardowy) opcji [SPEAKER FORMATION]
(Położenie głośników) nie zmieni się, lecz pozostałe
opcje położenia głośników będą ustawione na
[STANDARD].
x [DISTANCE] (Odległość)
Ustaw odległość wszystkich głośników od
położenia słuchacza.
W celu uzyskania możliwie najwyższej jakości
dźwięku przestrzennego wszystkie głośniki
powinny być umieszczone w tej samej odległości
od słuchacza. Możliwe odległości to od 1 do
7 metrów w przypadku głośników przednich
oraz od 0 do 7 metrów w przypadku głośnika
centralnego i głośników dźwięku
przestrzennego.
Ustawienia
[FRONT] (Przedni)
[L/R] 0 dB: ustawienie poziomu głośności
głośników przednich.
[CENTER] (Centralny) 0 dB ustawienie
poziomu głośności głośnika środkowego.
[SUBWOOFER] +2 dB: ustawienie poziomu
głośności subwoofera.
x [LEVEL (SURROUND)] (Poziom
(przestrzenny))
Można regulować głośność głośników dźwięku
przestrzennego. Parametr może przyjmować
wartości od -6 dB do +6 dB. W celu ułatwienia
regulacji ustaw funkcję [TEST TONE] (Dźwięk
próbny) w pozycji [ON] (Wł.).
[L/R] 0 dB: ustawienie poziomu głośności
głośników dźwięku przestrzennego.
63PL
x [TEST TONE] (Dźwięk próbny)
Regulując poziom głośności głośników, możesz
użyć funkcji [TEST TONE] (Dźwięk próbny).
[OFF] (Wył.): głośniki nie emitują dźwięku
próbnego.
[ON] (Wł.): dźwięk próbny jest emitowany
kolejno z każdego głośnika w trakcie regulacji
poziomu.
Wyreguluj poziom dźwięku zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
1
2
3
4
64PL
Ustaw opcję [TEST TONE] (Dźwięk próbny)
w pozycji [ON] (Wł.).
Naciśnij przycisk C/X/x/c kilka razy,
aby wybrać żądany głośnik i poziom,
a następnie naciśnij przycisk
.
Powtórz krok 2.
Naciśnij przycisk C/X/x/c, aby ustawić
opcję [TEST TONE] (Dźwięk próbny)
w pozycji [OFF] (Wył.) po dopasowaniu
poziomu głośności głośnika.
Eksploatacja
Informacje dodatkowe
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Źródła zasilania
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilania od gniazda
ściennego. Aby odłączyć przewód, należy pociągnąć
za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć za sam przewód.
Umiejscowienie urządzenia
Regulacja głośności
• Nie należy zwiększać głośności podczas słuchania
fragmentów nagrania o bardzo niskim poziomie
sygnałów wejściowych lub w przypadku całkowitego
braku sygnałów dźwiękowych. W takim przypadku
podczas grania fragmentu o bardzo wysokim
natężeniu dźwięku może dojść do uszkodzenia
głośników.
Czyszczenie
• Obudowę, panel i przyciski sterujące można czyścić
miękką ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie używaj szorstkich ścierek, proszku
czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub
benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących zestawu należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży firmy Sony.
Informacje dodatkowe
• Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza
zestawu, należy je ustawić w miejscu zapewniającym
właściwą wentylację.
• Podczas długotrwałej pracy zestawu przy wysokim
poziomie głośności jego obudowa nagrzewa się. Nie
oznacza to nieprawidłowego działania. Należy jednak
unikać dotykania obudowy. Nie wolno umieszczać
zestawu w miejscach o ograniczonej przestrzeni,
uniemożliwiającej prawidłową wentylację, ponieważ
może to spowodować przegrzanie.
• Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych poprzez
umieszczanie na zestawie przedmiotów. Zestaw jest
wyposażony we wzmacniacz o dużej mocy.
Zasłonięcie szczelin wentylacyjnych zestawu może
spowodować jego przegrzanie, a w rezultacie awarię.
• Nie należy ustawiać zestawu na powierzchniach
(narzuty, koce itp.), ani w pobliżu materiałów
(zasłony, firany), które mogą zasłonić otwory
wentylacyjne.
• Nie należy umieszczać zestawu w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak kaloryfery czy kanały wentylacyjne,
lub w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego, nadmierny kurz,
wstrząsy mechaniczne czy uderzenia.
• Zestawu nie należy ustawiać w pozycji pochyłej.
Został on zaprojektowany do pracy wyłącznie
w pozycji poziomej.
• Zestaw oraz płyty należy przechowywać z dala od
urządzeń emitujących silne pole magnetyczne, takich
jak kuchenki mikrofalowe czy duże kolumny
głośnikowe.
• Na obudowie zestawu nie należy umieszczać ciężkich
przedmiotów.
• Jeśli zestaw został przeniesiony bezpośrednio
z zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawiony
w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
we wnętrzu obudowy może się skraplać para. Zestaw
nie będzie wówczas działał prawidłowo. W takim
wypadku należy wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić
zestaw w stanie włączonym przez około pół godziny,
aż wilgoć wyparuje.
• Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikolwiek
przedmiot, należy odłączyć przewód zasilania i przed
dalszym użytkowaniem urządzenia zlecić jego
sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
Płyty czyszczące; środki do czyszczenia
płyt/soczewek
• Nie należy używać płyt czyszczących ani środków
do czyszczenia płyt/soczewek (w płynie lub
w aerozolu). Mogą one spowodować uszkodzenie
urządzenia.
65PL
Kolory na ekranie telewizora
Czyszczenie
• Jeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów
na ekranie, należy wyłączyć telewizor i włączyć
go ponownie po upływie 15–30 minut. Jeśli
zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę należy
oczyścić przy użyciu specjalnej ścierki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
WAŻNA INFORMACJA
Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia wyświetlanie na
ekranie telewizora nieruchomego obrazu wideo lub
menu ekranowego przez nieograniczony czas. Jeśli
obraz taki będzie wyświetlany na ekranie przez
dłuższy czas, istnieje ryzyko trwałego uszkodzenia
ekranu telewizora. Szczególnie podatne na tego
typu awarie są telewizory projekcyjne.
Przenoszenie zestawu
• Przed przeniesieniem zestawu należy sprawdzić,
czy wyjęta została płyta i odłączyć przewód zasilania
z gniazda ściennego.
Uwagi dotyczące płyt
Obchodzenie się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać
ją za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani taśmy.
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, a także nie należy pozostawiać
ich w samochodzie zaparkowanym
w nasłonecznionym miejscu, gdzie może
dojść do znacznego wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
66PL
• Nie używaj środków, takich jak benzyna,
rozpuszczalnik, ogólnie dostępne środki
czyszczące oraz środki antystatyczne
w aerozolu przeznaczone do płyt winylowych.
Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko
standardowych płyt okrągłych. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym kształcie
(np. w kształcie karty, serca lub gwiazdy) może
spowodować usterkę urządzenia.
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt
z dołączonymi akcesoriami, takimi jak etykiety
lub pierścienie.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią opisane poniżej problemy, przed przekazaniem urządzenia
do serwisu należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie można
rozwiązać problemu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Należy pamiętać, że części wymienione w ramach naprawy mogą stać się własnością serwisu.
Ogólne
Symptom
Problemy i rozwiązania
• Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie podłączony.
Pilot nie działa.
• Odległość między pilotem a urządzeniem jest zbyt duża.
• Baterie w pilocie są rozładowane.
Zestaw nie działa prawidłowo.
• Odłącz przewód zasilania od gniazda ściennego, a następnie podłącz go
ponownie po kilku minutach.
• Wykonaj poniższe czynności. (Należy pamiętać, że zostaną przywrócone
ustawienia domyślne parametrów systemowych, np. zaprogramowanych
stacji).
1 Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć zestaw.
2 Naciśnij jednocześnie przyciski N, FUNCTION i "/1 na urządzeniu.
Na wyświetlaczu na panelu przednim pojawia się komunikat
COLD RESET.
Obraz
Symptom
Problemy i rozwiązania
Brak obrazu.
• Wejście wideo telewizora nie jest ustawione, aby móc oglądać obraz z zestawu.
• Sprawdź metodę wyjściową zestawu.
Po utworzeniu połączenia
• Zestaw jest połączony z urządzeniem wejściowym niezgodnym ze standardem
przewodem HDMI brak obrazu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (nie świeci się wskaźnik
w telewizorze.
HDMI na panelu przednim).
• Jeśli jako wyjście wideo jest używane gniazdo HDMI OUT, należy zmienić
typ wyjścia sygnału wideo w gnieździe HDMI OUT (str. 59).
Połącz telewizor i urządzenie przy użyciu innego gniazda niż HDMI OUT,
a następnie przełącz wejście telewizora na podłączone wejście wideo tak, aby
umożliwić wyświetlenie obrazu. Zmień typ wyjścia sygnału wideo w gnieździe
HDMI OUT, a następnie przełącz wejście telewizora z powrotem na HDMI.
Jeśli nadal brak obrazu, powtórz procedurę i wypróbuj inne opcje.
Informacje dodatkowe
Brak zasilania.
Pojawiają się zakłócenia obrazu. • Jeśli obraz jest przesyłany z zestawu do telewizora za pośrednictwem
magnetowidu, sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem zapisany na
niektórych płytach DVD może mieć wpływ na jakość obrazu. Podłącz
urządzenie bezpośrednio do telewizora.
Obraz nie jest wyświetlany na
całym ekranie telewizora.
• Sprawdź ustawienia opcji [TV TYPE] (Typ telewizora) w menu
[VIDEO SETUP] (Konfiguracja wideo) (str. 58).
• Współczynnik kształtu obrazu płyty jest stały.
67PL
Symptom
Problemy i rozwiązania
Na ekranie telewizora występują Głośniki zestawu zawierają magnesy mogące powodować zniekształcenia
zniekształcenia kolorów.
magnetyczne. W przypadku wystąpienia zniekształceń kolorów na ekranie
telewizora wykonaj następujące czynności.
• Umieść głośniki w odległości co najmniej 0,3 metra od telewizora.
• Jeśli zniekształcenia kolorów będą się utrzymywać, wyłącz telewizor i włącz
go ponownie po 15–30 minutach.
• Upewnij się, że w pobliżu głośników nie ma przedmiotów wytwarzających
pole magnetyczne (magnetyczny zamek stolika telewizyjnego, urządzenie
medyczne, zabawka itp.).
• Odsuń głośniki od telewizora na jeszcze większą odległość.
Odtwarzany obraz jest
zniekształcony.
• Ustaw opcję [YCBCR] w menu [YCBCR/RGB (HDMI)] na pozycję [RGB]
(str. 60).
Dźwięk
Symptom
Problemy i rozwiązania
Brak dźwięku.
• Przewód głośnikowy nie jest prawidłowo podłączony.
• Sprawdź ustawienia głośników (str. 63).
Brak dźwięku po podłączeniu
urządzenia (np. cyfrowego
tunera telewizji satelitarnej,
konsoli PlayStation 3 itp.)
bezpośrednio do telewizora
przewodem HDMI.
• Wypróbuj następujące rozwiązania.
– Połącz gniazdo AUDIO OUT (wyjście audio) telewizora z zestawem
za pomocą kabla audio (str. 25), a następnie wybierz funkcję TV.
– Wyłącz głośniki telewizora.
Słychać głośny przydźwięk
lub szum.
• Odsuń telewizor od urządzeń audio.
• Wyczyść płytę.
Brak efektu stereo podczas
odtwarzania płyt VIDEO CD,
CD lub pliku audio.
• Wybierz dźwięk stereofoniczny, naciskając przycisk AUDIO (str. 36).
Brak dźwięku lub słychać jedynie • Sprawdź ustawienie dźwięku przestrzennego (str. 46).
bardzo cichy dźwięk z jednego • Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (str. 24, 63).
głośnika lub ze wszystkich
• W przypadku niektórych płyt DVD sygnał wyjściowy może nie obejmować
głośników.
całego pasma kanału 5.1.
• Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2-kanałowego.
Dźwięk dobiega tylko z głośnika • W przypadku niektórych płyt dźwięk może być odtwarzany tylko z głośnika
środkowego.
środkowego.
Zestaw nie odtwarza dźwięku
z telewizora.
68PL
• Ustaw opcję [AUDIO (HDMI)] w menu [HDMI SETUP] (Konfiguracja
HDMI) w pozycji [ON] (Wł.) (str. 60).
• Brak dźwięku płyty Super Audio CD w gnieździe HDMI OUT.
• Wykonaj poniższe czynności.
1 Wyłącz zestaw i włącz go na nowo.
2 Wyłącz podłączone urządzenie i włącz je ponownie.
3 Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.
Symptom
Problemy i rozwiązania
Występują zniekształcenia
• Ustawiono zbyt małą przepływność podczas kodowania plików audio. Prześlij
dźwięku podczas odtwarzania
pliki audio zakodowane z większą przepływnością na płytę DATA CD/
plików zarejestrowanych na
DATA DVD lub urządzenie USB.
płytach DATA CD/DATA DVD
lub urządzeniu USB.
Zakłócenia lub dźwięk jest
przerywany podczas
odtwarzania z urządzenia USB.
• Skopiuj pliki na komputer, sformatuj urządzenie USB w formacie FAT12,
FAT16 lub FAT32, a następnie ponownie prześlij pliki do urządzenia USB.
Odtwarzanie płyt
Symptom
Problemy i rozwiązania
Nie można odtworzyć płyty.
• Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest odpowiedni dla danego zestawu.
• W urządzeniu skropliła się para wodna, co może powodować uszkodzenie
soczewek. Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone przez mniej więcej
pół godziny.
Nie można zmienić języka
• Ustaw język w menu płyty.
ścieżki dźwiękowej lub napisów
dialogowych.
• W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na urządzeniu lub pilocie, a następnie
uruchom odtwarzanie (str. 34).
Nie można odtwarzać płyty
DATA CD/DATA DVD.
• Płyta DATA CD nie jest zarejestrowana zgodnie ze standardem ISO 9660
Level 1/Level 2 lub Joliet.
• Płyta DATA DVD nie jest zarejestrowana w formacie UDF (Universal
Disk Format).
Nie można odtworzyć pliku.
• Niepoprawne rozszerzenie nazwy pliku lub format pliku. Zobacz „Płyty do
odtwarzania/pliki na urządzeniu USB” (str. 6).
• Sprawdź ustawienie [MEDIA] (Nośnik) (str. 33).
• Zestaw może odtwarzać tylko do głębokości 8 folderów.
• Sprawdź, czy folderów jest nie więcej niż 200.
• Sprawdź, czy plików audio/plików obrazów JPEG w folderze jest nie więcej
niż 150.
Nie można wyświetlić pliku
obrazu JPEG.
• Plik obrazu JPEG ma więcej niż 3072 (szerokość) × 2048 (wysokość) pikseli
w normalnym formacie lub 2 000 000 pikseli w formacie progresywnym
powszechnie używanym w witrynach internetowych.
Nie można odtworzyć pliku
wideo.
• Plik wideo jest większy niż 720 (szerokość) × 576 (wysokość).
Tytuły folderów/plików/nazwy
plików nie są wyświetlane
poprawnie.
• Zestaw umożliwia wyświetlanie tylko liczb i liter alfabetu. Inne znaki są
wyświetlane jako [_].
Informacje dodatkowe
Płyta nie jest odtwarzana od
początku.
Nazwy plików nie są wyświetlane • Jedynymi kodami znaków wyświetlanymi przez zestaw są liczby i litery alfabetu.
prawidłowo.
Pozostałe znaki będą wyświetlane nieprawidłowo.
69PL
Odtwarzanie USB
Symptom
Problemy i rozwiązania
Zawartość urządzenia USB nie
jest odtwarzana od początku.
• W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na urządzeniu lub pilocie, a następnie
uruchom odtwarzanie (str. 34).
Nie można odtwarzać zawartości • Urządzenia USB sformatowane w systemach plików innych niż FAT12, FAT16
urządzenia USB.
lub FAT32 nie są obsługiwane*.
* Zestaw obsługuje systemy FAT12, FAT16 i FAT32, ale niektóre urządzenia
USB mogą nie obsługiwać wszystkich systemów FAT. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczanych z każdym urządzeniem
USB lub uzyskać u jego producenta.
• W przypadku korzystania z urządzenia USB zawierającego partycje można
odtwarzać pliki tylko z pierwszej partycji.
Nie można odtworzyć pliku.
• Niepoprawne rozszerzenie nazwy pliku lub format pliku. Zobacz „Płyty do
odtwarzania/pliki na urządzeniu USB” (str. 6).
• Sprawdź ustawienie [MEDIA] (Nośnik) (str. 33).
• Zestaw może odtwarzać tylko do głębokości 8 folderów.
• Sprawdź, czy folderów jest nie więcej niż 200.
• Sprawdź, czy plików audio/plików obrazów JPEG w folderze jest nie więcej
niż 150.
• Pliki są zabezpieczone hasłami itp. i nie można ich odtworzyć.
Nie można wyświetlić pliku
obrazu JPEG.
• Plik obrazu JPEG ma więcej niż 3072 (szerokość) × 2048 (wysokość) pikseli
w normalnym formacie lub 2 000 000 pikseli w formacie progresywnym
powszechnie używanym w witrynach internetowych.
Nie można odtworzyć
pliku wideo.
• Plik wideo jest większy niż 720 (szerokość) × 576 (wysokość).
Nie można odtworzyć
pliku WMA.
• Nie można odtwarzać plików WMA w formacie WMA DRM, WMA Lossless
lub WMA PRO.
Nie można odtworzyć
pliku AAC.
• Nie można odtwarzać plików AAC w formacie AAC DRM lub AAC Lossless.
Tytuły folderów/plików/
nazwy plików nie są
wyświetlane poprawnie.
• Zestaw umożliwia wyświetlanie tylko liczb i liter alfabetu. Inne znaki są
wyświetlane jako [_].
Nazwy plików nie są wyświetlane • Jedynymi kodami znaków wyświetlanymi przez zestaw są liczby i litery alfabetu.
prawidłowo.
Pozostałe znaki będą wyświetlane nieprawidłowo.
70PL
Uruchomienie odtwarzania
długo trwa.
• Zestaw po odczytaniu wszystkich plików zapisanych na urządzeniu USB może
dłużej niż zwykle uruchamiać odtwarzanie, jeśli:
– urządzenie USB zawiera zbyt dużo folderów lub plików,
– struktura folderów i plików jest bardzo złożona,
– pojemność pamięci jest bardzo duża,
– wyjątkowo duży jest rozmiar pliku,
– pamięć wewnętrzna jest pofragmentowana.
• Zestaw odtwarza plik audio w formacie AAC.
Nie działa urządzenie USB
używane na innym urządzeniu.
• Zarejestrowana zawartość może mieć nieobsługiwany format. W takim
przypadku należy najpierw wykonać kopię bezpieczeństwa, kopiując ważne
pliki z urządzenia USB na dysk twardy komputera. Następnie należy
sformatować urządzenie USB w formacie FAT12, FAT16 lub FAT32, a potem
ponownie przesłać pliki do urządzenia USB.
Przesyłanie utworów audio/plików
Symptom
Problemy i rozwiązania
Nie można uruchomić
• Mogły wystąpić następujące problemy.
przesyłania do urządzenia USB.
– Urządzenie USB jest zapełnione.
– Liczba plików audio i folderów na urządzeniu USB osiągnęła górny limit.
– Urządzenie USB jest zabezpieczone przed zapisem.
Przesyłanie zatrzymuje się przed • Prędkość przesyłania danych urządzenia USB jest wyjątkowo mała. Podłącz
zakończeniem.
urządzenie USB, które zestaw może odtwarzać.
• Wielokrotne powtarzanie operacji przesyłania i wymazywania powoduje,
że struktura zawartości urządzenia USB staje się coraz bardziej złożona.
Sformatuj urządzenie USB zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Jeśli
problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
• Urządzenie USB jest zapełnione.
• Liczba plików audio i folderów na urządzeniu USB osiągnęła górny limit.
Przesyłanie na urządzenie USB
powoduje błąd.
Nie można wymazać plików
audio lub folderów na
urządzeniu USB.
• Urządzenie USB zostało odłączone lub wyłączono jego zasilanie podczas
wymazywania. Usuń częściowo wymazane pliki. Jeśli to nie rozwiązało
problemu, urządzenie USB może być uszkodzone. Sformatuj urządzenie USB
zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.
• Sprawdź, czy urządzenie USB nie jest zabezpieczone przed zapisem.
Symptom
Problemy i rozwiązania
Nie można dostroić stacji
radiowych.
• Sprawdź, czy antena jest podłączona prawidłowo. Skoryguj położenie anteny,
a w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
• Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Użyj funkcji strojenia bezpośredniego.
Odbiór w zakresie FM jest słaby. • Należy użyć kabla koncentrycznego o oporze 75 omów (nie należy do
wyposażenia), aby podłączyć do urządzenia antenę zewnętrzną FM.
Informacje dodatkowe
Tuner
71PL
Control for HDMI (Sterowanie przez HDMI)
Symptom
Problemy i rozwiązania
Nie działa funkcja Control
for HDMI (Sterowanie
przez HDMI).
• Ustaw opcję [CONTROL FOR HDMI] (Sterowanie przez HDMI) w menu
[HDMI SETUP] (Konfiguracja HDMI) w pozycji [ON] (Wł.) (str. 59).
• Upewnij się, że podłączone urządzenia są zgodne z funkcją Sterowanie
przez HDMI.
• Sprawdź, czy ustawienie w podłączonym urządzeniu dla funkcji Sterowanie
przez HDMI jest poprawne. Patrz — instrukcje obsługi dostarczone
z urządzeniem.
• W przypadku zmiany połączenia HDMI, podłączenia i odłączenia przewodu
sieciowego lub przerwy w dostawie prądu ustaw opcję [CONTROL FOR
HDMI] (Sterowanie przez HDMI) w menu [HDMI SETUP] (Konfiguracja
HDMI) w pozycji [OFF] (Wył.), a następnie ustaw [ON] (Wł.) (str. 59).
• Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Korzystanie z funkcji
CONTROL FOR HDMI (Sterowanie przez HDMI) dla BRAVIA Sync”
(str. 49).
Podczas używania funkcji
Sterowanie opcjami audio
zestawu, dźwięk nie jest
odtwarzany z zestawu
i głośnika telewizora.
• Upewnij się, że podłączony telewizor jest zgodny z funkcją Sterowanie opcjami
audio zestawu.
• Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Korzystanie z funkcji
CONTROL FOR HDMI (Sterowanie przez HDMI) dla BRAVIA Sync”
(str. 49).
Komunikaty
72PL
Symptom
Problemy i rozwiązania
Na przemian są wyświetlane
komunikaty PROTECTOR
i PUSH POWER.
• Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć zestaw, a po zniknięciu komunikatu
STANDBY sprawdź następujące elementy.
– Czy nie ma zwarcia na przewodach głośnikowych + i –?
– Czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych zestawu?
– Po sprawdzeniu powyższych elementów i skorygowaniu wszelkich
problemów włącz zestaw. Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów
nie można określić przyczyny problemu, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Wyświetlane są komunikaty
OVERLOAD, REMOVE USB,
a następnie PUSH POWER.
• Wykryto problem związany z natężeniem prądu w porcie USB
. Wyłącz
zestaw i odłącz urządzenie USB od portu
(USB). Upewnij się, że przyczyną
problemu nie jest urządzenie USB. Jeśli te komunikaty nadal są wyświetlane,
skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.
Wyświetlany jest komunikat
LOCKED i nie można
wyjąć płyty.
• Skontaktuj się z przedstawicielem lub autoryzowanym punktem serwisowym
firmy Sony.
Wyświetlany jest komunikat
DATA ERROR.
• Plik, który chcesz odtwarzać jest uszkodzony.
• Format pliku jest niezgodny z rozszerzeniem pliku. Zobacz „Płyty do
odtwarzania/pliki na urządzeniu USB” (str. 6).
• Format pliku obrazu JPEG jest niezgodny z formatem DCF.
Podczas odtwarzania przez
dłuższy czas wyświetlany jest
komunikat READING.
• Proces odczytywania może zająć dłuższy czas w następujących przypadkach:
– urządzenie USB zawiera zbyt dużo folderów lub plików,
– struktura folderów i plików jest bardzo złożona,
– pojemność pamięci jest bardzo duża,
– pamięć wewnętrzna jest pofragmentowana.
Funkcja automatycznej
diagnostyki
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
(W przypadku wyświetlania liter/liczb na
wyświetlaczu)
Po włączeniu funkcji automatycznej diagnostyki
zabezpieczającej przed usterką zestawu, na
ekranie telewizora lub na wyświetlaczu panelu
przedniego wyświetlany jest 5-znakowy kod
serwisowy (np. C 13 50) składający się z litery
i 4 cyfr. W takim przypadku należy sprawdzić
informacje podane w poniższej tabeli.
C:13:50
MOC WYJŚCIOWA (znamionowa):
Przedni L+ Przedni R:
65 W + 65 W (przy
3 omach, 1 kHz, 1%
całkowite zniekształcenia
harmoniczne)
MOC WYJŚCIOWA (referencyjna):
Przedni L/Przedni R/
Centralny/Przestrzenny L/
Przestrzenny R: 100 W (na
kanał przy 3 omach, 1kHz)
Subwoofer: 100 W (przy
3 omach, 80 Hz)
Wejścia (analogowe)
TV (AUDIO IN)
czułość: 450/250 mV
System Super Audio CD/DVD
Przyczyna i/lub działanie
korygujące
C 13
Płyta jest brudna.
,Oczyść płytę miękką ściereczką
(str. 66).
E XX
Zestaw wykonał automatyczną
diagnostykę, aby zapobiec usterce.
(gdzie XX
oznacza liczbę) ,Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony
lub miejscowym
autoryzowanym punktem
serwisowym firmy Sony i podaj
5-znakowy kod serwisowy.
Przykład: E 61 10
Na ekranie telewizora wyświetlany jest
numer wersji.
Po włączeniu zestawu na ekranie telewizora
może być wyświetlany numer wersji
[VER.X.XX] (gdzie X oznacza cyfrę). Nie znaczy
to, że wystąpiła usterka — komunikat jest
przeznaczony dla serwisu firmy Sony — jednak
normalne działanie zestawu nie jest możliwe.
Wyłącz zestaw, a następnie włącz je ponownie.
VER.X.XX
Sekcja USB
Port (USB):
Maksymalny prąd:
Informacje dodatkowe
Pierwsze
3 znaki kodu
serwisowego
Właściwości diody laserowej
Czas trwania emisji: ciągły
Wyjście lasera: mniej niż
44,6 μW
* Wartość wyjściowa mierzona w odległości 200 mm
od powierzchni soczewek obiektywu w bloku
optycznym z przesłoną 7 mm.
System formatu sygnału
Modele dla Ameryki Łacińskiej:
NTSC
Inne modele:
NTSC/PAL
500 mA
Sekcja tunera
System
Zakres strojenia
Antena
Gniazda antenowe
Cyfrowa synteza
częstotliwości PLL
stabilizowana kwarcem
87,5 MHz–108,0 MHz
(krok 50 kHz)
Antena przewodowa FM
75 omów, niesymetryczne
Sekcja wideo
Wyjścia
VIDEO: 1 Vp-p 75 omów
HDMI OUT: Typ A
(19-stykowe)
Głośniki
Przedni
DAV-TZ215 (SS-TS102)
Wymiary (przybliżone)
Waga (przybliżona)
103 mm × 164 mm ×
85 mm (s/w/g)
0,5 kg
73PL
Wymiary (przybliżone)
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Wymiary (przybliżone)
Waga (przybliżona)
235 mm × 1000 / 970 /
940 / 910 mm × 235 mm
(tylko głośnik: 103 mm ×
545 mm × 77 mm) (s/w/g)
2,2 kg
Waga (przybliżona)
265 mm × 94 mm × 70 mm
(s/w/g)
0,6 kg
Dźwięku przestrzennego
DAV-TZ215 (SS-TS102)
Wymiary (przybliżone)
Waga (przybliżona)
103 mm × 164 mm ×
85 mm (s/w/g)
0,5 kg
Waga (przybliżona)
235 mm × 1000 / 970 /
940 / 910 mm × 235 mm
(tylko głośnik: 103 mm ×
545 mm × 77 mm) (s/w/g)
2,2 kg
Subwoofer
DAV-TZ215 (SS-WS101)
Wymiary (przybliżone)
Waga (przybliżona)
169 mm × 300 mm ×
320 mm (s/w/g)
5,3 kg
DAV-TZ715 (SS-WS102)
Wymiary (przybliżone)
Waga (przybliżona)
225 mm × 395 mm ×
315 mm (s/w/g)
6,5 kg
Ogólne
Wymagania dot. zasilania
Modele dla Ameryki Łacińskiej:
napięcie przemienne
od 110 do 240 V,
50/60 Hz
Modele dla Arabii Saudyjskiej:
napięcie przemienne
od 127 do 240 V,
50/60 Hz
Inne modele:
napięcie przemienne od
220 do 240 V,
50/60 Hz
Pobór mocy
Włączony: 105 W
Czuwanie: 0,2 W*
* Ważne przy następujących stanach zestawu:
– Ustawieniem opcji DEMO jest OFF.
– Ustawieniem opcji [CONTROL FOR HDMI]
(Sterowanie przez HDMI) jest [OFF] (Wył.).
74PL
Rozszerzenie pliku:
mp3
Szybkość transmisji:
od 32 do 320 kb/s
Częstotliwości próbkowania:
32/44,1/48 kHz
WMA (dotyczy tylko urządzenia USB)
Rozszerzenie pliku:
wma
Szybkość transmisji:
od 48 do 192 kb/s
Częstotliwości próbkowania:
44,1 kHz
AAC (dotyczy tylko urządzenia USB)
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Wymiary (przybliżone)
Obsługiwany format plików
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Centralny (SS-CT101)
Wymiary (przybliżone)
Waga (przybliżona)
430 mm × 67 mm ×
335 mm (s/w/g)
z częściami wystającymi
3,6 kg
Rozszerzenie pliku:
m4a
Szybkość transmisji:
od 48 do 320 kb/s
Częstotliwości próbkowania:
44,1 kHz
Xvid
Rozszerzenie pliku:
avi
Koder-dekoder wideo:
wideo Xvid
Szybkość transmisji:
4,854 Mb/s (maks.)
Rozdzielczość/liczba klatek na sekundę:
720 × 480 / 30 kl./s
720 × 576 / 25 kl./s
Koder-dekoder audio:
MP3
MPEG4
Format pliku:
Rozszerzenie pliku:
Koder-dekoder wideo:
MP4
mp4/m4v
MPEG4 (profil prosty)
(AVC jest niezgodny)
Szybkość transmisji:
4 Mb/s
Rozdzielczość/liczba klatek na sekundę:
720 × 576 / 30 kl./s
Koder-dekoder audio:
AAC-LC (HE-AAC
jest niezgodny)
DRM:
niezgodny
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
• Pobór mocy w trybie gotowości: 0,2 W.
• Przy produkcji części płytek drukowanych nie są
stosowane halogenowe spowalniacze płomienia.
• W pełni cyfrowy wzmacniacz S-Master zapewnia
sprawność energetyczną bloku wzmacniacza
wynoszącą ponad 85%.
Pierwszeństwo odtwarzania typów plików
Poniższa tabela zawiera informacje na temat pierwszeństwa odtwarzania typów plików przy ustawieniu
opcji [MEDIA] (Nośnik).
Typ pliku na płycie lub
urządzeniu USB
Ustawienie opcji [MEDIA] (Nośnik)
[VIDEO] (Wideo)
[MUSIC/
PHOTO]
(Muzyka/
zdjęcia)
[PHOTO]
(Zdjęcia)
[MUSIC]
(Muzyka)
Płyta
Urządzenie
USB
Płyta
Płyta/
urządzenie
USB
Płyta/
urządzenie
USB
Tylko pliki wideo
Pliki wideo
Pliki wideo
Pliki wideo
Pliki wideo
Pliki wideo
Tylko pliki obrazów JPEG
Pliki obrazów
JPEG
Pliki obrazów
JPEG
Pliki obrazów
JPEG
Pliki obrazów
JPEG
Pliki obrazów
JPEG
Tylko pliki audio*
Pliki MP3
Pliki audio
Pliki MP3
Pliki audio*
Pliki audio*
Pliki wideo i pliki
obrazów JPEG
Pliki wideo
Pliki wideo
Pliki obrazów
JPEG
Pliki obrazów
JPEG
Pliki wideo
Pliki wideo
Pliki MP3
Pliki audio*
Pliki audio*
Pliki wideo
Pliki MP3 i pliki Pliki audio
obrazów JPEG
z pokazem
slajdów
Pliki MP3 i pliki Pliki obrazów
obrazów JPEG JPEG
z pokazem
slajdów
Pliki audio*
Pliki wideo i pliki audio*
i pliki obrazów JPEG
Pliki wideo
Pliki MP3 i pliki Pliki obrazów
obrazów JPEG JPEG
z pokazem
slajdów
Pliki audio*
Pliki wideo
* W przypadku płyt można odtwarzać tylko pliki MP3.
Informacje dodatkowe
Pliki wideo i pliki audio*
Pliki audio* i pliki
obrazów JPEG
75PL
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: standard 1988 (E/F).
Kod
Język
Kod
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Język
Kod
Język
Kod
Język
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1703 Nie określono
Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej
76PL
Kod
Obszar
Kod
Obszar
Kod
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2115
2424
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Dania
Filipiny
2165
2174
2149
2376
2248
2238
2276
2079
2304
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Indie
Indonezja
Japonia
Kanada
Korea
2363
2362
2109
2379
2390
Obszar
Malezja
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa
Zelandia
2427 Pakistan
2436 Portugalia
2489 Rosja
Kod
2501
2086
2499
2528
2184
Obszar
Singapur
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Wielka
Brytania
2254 Włochy
Indeks
A
I
S
A/V SYNC
(Synchronizacja A/V) 55
ANGLE (Kąt) 35
ATTENUATE 55
AUDIO 58
AUDIO (HDMI) 60
AUDIO DRC 61
AUDIO SETUP
(Konfiguracja dźwięku) 60
AUTO STBY 56
INTERVAL (Interwał) 40
B
LANGUAGE SETUP
(Konfiguracja języka) 58
Lista kodów języków 76
SCREEN SAVER
(Wygaszacz ekranu) 61
SETUP (Konfiguracja) 57
SLEEP 54
SPEAKER FORMATION
(Położenie głośników) 60
SPEAKER SETUP
LEVEL 63
SPEAKER SETUP
(Konfiguracja głośników) 63
CONNECTION
(Połączenie) 63
DISTANCE (Odległość) 63
LEVEL (Poziom) 63
SUBTITLE (Napisy) 35, 58
Super Audio CD 37
SYSTEM MENU 45, 46, 54,
55, 56
SYSTEM SETUP
(Konfiguracja zestawu) 61
Szybka konfiguracja 28
BACKGROUND (Tło) 61
BLACK LEVEL (Poziom
czerni) 59
C
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(System kolorów
(płyta Video CD)) 59
CONTROL FOR HDMI
(Sterowanie przez
HDMI) 49, 59
CUSTOM
(Niestandardowe) 57
D
DEMO 56
DIMMER 56
J
JPEG RESOLUTION
(Rozdzielczość JPEG) 60
K
Kod regionu 8
L
M
MEDIA (Nośnik) 33, 41
MENU 58
Menu DVD 36
Menu sterowania 17
Multi Session CD 8
MULTI-DISC RESUME
(Wznawianie wielu płyt) 62
O
Odtwarzanie losowe 39
Odtwarzanie programu 38
Odtwarzanie
z powtarzaniem 39
OSD 58
E
P
EFFECT (Efekt) 40
Panel przedni 12
Panel tylny 14
PARENTAL CONTROL
(Kontrola rodzicielska) 61
PAUSE MODE
(Tryb pauzy) 59
Płyty do odtwarzania 6
F
FM MODE 45
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 60
HDMI RESOLUTION
(Rozdzielczość HDMI) 59
HDMI SETUP
(Konfiguracja HDMI) 59
T
TEST TONE
(Dźwięk próbny) 64
TIME (Czas) 35
TRACK SELECTION
(Wybór ścieżki) 61
TV TYPE (Typ telewizora) 58
V
VIDEO SETUP
(Konfiguracja wideo) 58
VOLUME LIMIT
(Ograniczenie głośności) 59
W
Wyświetlacz na panelu
przednim 13
R
RESET (Przywróć
ustawienia) 62
77PL
4-295-622-13(1) (PL)
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising