Sony | DAV-DZ30 | Sony DAV-DZ30 Instrukcja obsługi

3-283-028-81(1)
DVD Home Theatre
System
Instrukcja obsługi
DAV-DZ30
©2008 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półki na
książki lub zabudowane szafki.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami
itp., a także nie należy umieszczać na obudowie
urządzenia zapalonych świec.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi
bateriami nie należy narażać na działanie zbyt
wysokich temperatur, na przykład bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, ognia itp.
Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie laserowe
klasy 1 (CLASS 1
LASER).
Odpowiednie
oznaczenie znajduje
się na tylnej części
obudowy urządzenia.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
2PL
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana jako
odpad komunalny. Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność,
że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do
wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta, uprawnionym do
dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami dot. kompatybilności
elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się z
podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.
Środki ostrożności
żródła zasilania
•Przewód zasilania można wymieniać tylko w
specjalistycznym punkcie serwisowym.
•Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki nie zostanie odłączony przewód
zasilania, nawet jeśli zostało wyłączone
przyciskiem zasilania.
•Zestaw należy zainstalować w taki sposób, aby w
sytuacji awaryjnej możliwe było natychmiastowe
wyjęcie wtyczki przewodu zasilania z gniazda
ściennego.
Witamy!
Gratulujemy zakupu zestawu kina
domowego DVD firmy Sony. Przed
rozpoczęciem eksploatacji zestawu prosimy
o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej
instrukcji oraz pozostawienie jej do
wykorzystania w przyszłości.
3PL
Spis treści
Witamy! ................................................. 3
Informacje o instrukcji ......................... 6
Płyty, które można odtwarzać za
pomocą zestawu..............................7
Wprowadzenie
– CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Krok 1: Podłączanie elementów
zestawu i telewizora ...............11
Krok 2: Rozmieszczanie elementów
zestawu ....................................15
Krok 3: Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej .............16
Wprowadzenie
– CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE –
Wyłączanie demonstracji ................... 19
Instalacja głośników na ścianie ......... 20
Podstawy obsługi
Odtwarzanie płyt ...........................21
Odtwarzanie dźwięku z radia lub
innych urządzeń ......................22
Odtwarzanie dźwięku z telewizora
za pośrednictwem wszystkich
głośników.................................23
Wybór trybu filmowego lub
muzycznego.............................24
Regulacja dźwięku
Odtwarzanie dźwięku przestrzennego
przy użyciu funkcji pola
akustycznego................................. 25
Różne funkcje odtwarzania płyt
Wyszukiwanie określonego miejsca na
płycie .............................................. 27
(przeszukiwanie, odtwarzanie
w zwolnionym tempie,
stopklatka)
Wyszukiwanie tytułów/rozdziałów/
utworów/scen itd........................... 28
Wyszukiwanie według scen ............... 30
(nawigacja)
Odtwarzanie płyty od miejsca, w
którym zostało przerwane ........... 31
(wznawianie odtwarzania)
4PL
Tworzenie własnego programu
odtwarzania................................... 32
(odtwarzanie w
zaprogramowanej kolejności)
Odtwarzanie losowe........................... 33
(odtwarzanie w kolejności
losowej)
Wielokrotne odtwarzanie.................. 34
(odtwarzanie z powtarzaniem)
Korzystanie z menu płyty DVD ....... 35
Zmiana ścieżki dźwiękowej............... 36
Wybór opcji [ORIGINAL] lub [PLAY
LIST] na płytach DVD-R/DVDRW................................................. 38
Wyświetlanie informacji o płycie...... 38
Zmiana ujęć ........................................ 41
Wyświetlanie napisów dialogowych. 42
Regulacja rozbieżności między
obrazem a dźwiękiem .................. 42
(funkcja A/V SYNC)
Informacje na temat utworów audio
MP3 i plików obrazów JPEG ..... 43
Odtwarzanie płyt DATA CD lub
DATA DVD z utworami audio
MP3 i plikami obrazów JPEG .... 45
Odtwarzanie utworów audio i obrazów
w formie pokazu slajdów z
dźwiękiem ..................................... 47
Odtwarzanie plików wideo
DivX® ........................................... 49
(Nie dotyczy modeli
sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej)
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z
funkcją PBC (wersja 2.0)............. 51
(odtwarzanie z funkcją PBC)
Funkcje tunera
Zapisywanie stacji radiowych ........... 52
Słuchanie audycji radiowych............. 53
Korzystanie z usługi RDS.................. 55
Inne funkcje
Sterowanie telewizorem za pomocą
pilota .............................................. 56
Korzystanie z funkcji THEATRE
SYNC ............................................. 56
Korzystanie z efektów
dźwiękowych................................. 58
Korzystanie z wyłącznika
czasowego...................................... 58
Zmiana jasności wyświetlacza na
przednim panelu ........................... 59
Wyłączanie przycisków na
urządzeniu .....................................59
(blokada rodzicielska)
Ustawienia zaawansowane
Blokowanie płyt .................................. 60
(niestandardowa kontrola
rodzicielska, kontrola
rodzicielska)
Ustawianie optymalnego dźwięku
przestrzennego dla
pomieszczenia ............................... 64
(SPEAKER FORMATION)
Korzystanie z ekranu konfiguracji.... 66
Ustawianie języka menu ekranowego i
ścieżki dźwiękowej .......................67
[LANGUAGE SETUP]
Ustawienia wyświetlania.................... 68
[SCREEN SETUP]
Ustawienia niestandardowe .............. 70
[CUSTOM SETUP]
Ustawienia głośników ........................ 71
[SPEAKER SETUP]
Przywracanie ustawień
domyślnych.................................... 73
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności .............................. 74
Uwagi dotyczące płyt ......................... 75
Rozwiązywanie problemów .............. 76
Funkcja autodiagnostyki ................... 80
(Na wyświetlaczu pojawiają się
litery/cyfry)
Dane techniczne ................................. 81
Słowniczek........................................... 83
Lista kodów języków.......................... 86
Indeks elementów i przycisków
sterujących urządzenia ................ 87
Korzystanie z menu sterowania........ 89
Lista ekranu konfiguracji DVD........ 93
Lista menu zestawu ............................ 94
Indeks .................................................. 95
5PL
1)
Informacje o instrukcji
• Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji
dotyczą przycisków sterujących
znajdujących się na pilocie. Można również
posługiwać się przyciskami na urządzeniu,
o ile ich nazwy są takie same lub podobne
do nazw przycisków na pilocie.
• Elementy menu sterowania mogą różnić
się w zależności od obszaru.
• Termin „DVD” może być stosowany
ogólnie w odniesieniu do płyt DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R oraz DVDRW/DVD-R.
• Wymiary modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej są wyrażone w stopach
(ft).
• Poniżej opisano symbole występujące w
niniejszej instrukcji.
Symbol
Opis
Funkcje dostępne w odniesieniu
do płyt DVD VIDEO, DVD-R/
DVD-RW w trybie wideo oraz
płyt DVD+R/DVD+RW
Funkcje dostępne w odniesieniu
do płyt DVD-R/DVD-RW w
trybie VR (zapisu wideo)
Funkcje dostępne w odniesieniu
do płyt VIDEO CD (w tym
Super VCD lub CD-R/CD-RW
w formacie Video CD lub Super
VCD)
Funkcje dostępne w odniesieniu
do płyt audio CD lub CD-R/CDRW w formacie audio CD
Funkcje dostępne dla płyt
DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) zawierających utwory
audio w formacie MP31), pliki
obrazów w formacie JPEG oraz
pliki wideo w formacie DivX2)3)4)
Funkcje dostępne dla płyt
DATA DVD (DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) zawierających
utwory audio w formacie MP31),
pliki obrazów w formacie JPEG
oraz pliki wideo w formacie
DivX2)3)4)
6PL
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy
format kompresji danych audio określony przez
organizacje ISO/MPEG.
2)Nie
dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
3)
DivX® to technologia kompresji plików wideo
opracowana przez firmę DivX, Inc.
4) Nazwy
DivX i DivX Certified oraz powiązane z
nimi logo są znakami towarowymi firmy DivX,
Inc. i są wykorzystywane na mocy licencji.
Płyty, które można
odtwarzać za pomocą
zestawu
Format płyty
Logo płyty
DVD
VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO CD
(wersja 1.1 i
2.0) /Audio
CD
CD-RW/
CD-R
(dane audio)
(pliki MP3)
(pliki JPEG)
Logo „DVD-RW”, „DVD+RW”, „DVD+R”,
„DVD VIDEO” i „CD” są znakami towarowymi.
Uwaga dotycząca płyt CD/DVD
Zestaw obsługuje płyty CD-ROM/CD-R/
CD-RW nagrane w następujących
formatach:
– audio CD format
– VIDEO CD format
– Utwory audio MP3, pliki obrazów JPEG
oraz pliki wideo DivX* w formatach
zgodnych z normą ISO 9660 Level 1/Level
2 lub rozszerzonym formatem Joliet.
Zestaw obsługuje płyty DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R
nagrane w następujących formatach:
– Utwory audio MP3, pliki obrazów JPEG
oraz pliki wideo DivX* w formatach
zgodnych z UDF (Universal Disc Format)
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
Przykłady płyt nieobsługiwanych
przez zestaw
Za pomocą zestawu nie można odtwarzać:
• płyt CD-ROM/CD-R/CD-RW nagranych
w formacie innym niż wymienione na str. 7
• płyt CD-ROM nagranych w formacie
PHOTO CD
• dodatkowych ścieżek z danymi na płytach
CD-Extra
• płyt DVD Audio
• płyt Super Audio CD
• płyt DATA DVD niezawierających
utworów audio MP3, plików obrazów
JPEG ani plików wideo DivX*
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
• płyt DVD-RAM
Ponadto zestaw nie umożliwia odtwarzania:
• płyt DVD VIDEO z innym kodem regionu
(str. 8, 84)
• płyt o niestandardowym kształcie (np.
karty lub serca)
• płyt z papierowymi etykietami lub
naklejkami
• płyt z przyklejoną taśmą samoprzylepną
lub naklejką
Uwagi dotyczące płyt CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
W niektórych przypadkach odtwarzanie płyt
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW może okazać się
niemożliwe ze względu na jakość nagrania,
stan fizyczny płyty bądź parametry
7PL
nagrywarki i oprogramowania do tworzenia
płyt.
Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej
płyty jest niemożliwe. Bardziej szczegółowe
informacje znajdują się w instrukcji obsługi
nagrywarki.
Uwaga: Niektóre funkcje odtwarzania mogą
nie działać w przypadku niektórych płyt
DVD+RW/DVD+R, nawet jeśli zostały one
prawidłowo sfinalizowane. W takim
przypadku należy odtwarzać płytę za
pomocą standardowych funkcji odtwarzania.
Ponadto nie można odtwarzać niektórych
płyt w formacie DATA CD/DATA DVD
utworzonych w trybie Packet Write.
również odtwarzanie kolejnych utworów
audio MP3, zapisanych w późniejszych
sesjach.
• Zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD
nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli pliki obrazów w formacie JPEG
znajdują się w pierwszej sesji. Możliwe jest
również odtwarzanie kolejnych plików
obrazowych JPEG, zapisanych w
późniejszych sesjach.
• Jeśli w pierwszej sesji zostały zapisane
utwory audio i obrazy w formacie audio
CD lub wideo CD, to odtworzona zostanie
wyłącznie pierwsza sesja.
Płyty z muzyką zakodowane za
pomocą technologii ochrony praw
autorskich
Kod regionu
Produkt został zaprojektowany w sposób
umożliwiający odtwarzanie płyt
wyprodukowanych zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy fonograficzne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt z muzyką
zakodowanych za pomocą technologii
ochrony praw autorskich. Należy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze
standardem CD i mogą nie być odtwarzane
za pomocą opisywanego produktu.
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Płyty nagrane w formacie
wielosesyjnym
• Zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD
nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli utwory audio w formacie MP3
znajdują się w pierwszej sesji. Możliwe jest
8PL
Na tylnej części obudowy urządzenia
wydrukowano kod regionu. Zestaw
umożliwia odtwarzanie wyłącznie płyt DVD
opatrzonych tym samym kodem regionu.
Ponadto za pomocą zestawu można
odtwarzać płyty DVD VIDEO oznaczone
symbolem ALL .
W wypadku próby odtworzenia
jakiejkolwiek innej płyty DVD VIDEO na
ekranie telewizora wyświetlony zostanie
komunikat [Playback prohibited by area
limitations.] (odtwarzanie zabronione ze
względu na ograniczenia regionalne).
Niektóre płyty DVD VIDEO mogą nie być
oznaczone kodem regionu, mimo że ich
odtwarzanie jest zabronione ze względu na
ograniczenia regionalne.
Uwaga dotycząca odtwarzania
płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre operacje związane z odtwarzaniem
płyt DVD oraz VIDEO CD mogą być
celowo ustawione przez producentów
oprogramowania. Ponieważ zestaw
odtwarza płyty DVD i VIDEO CD zgodnie
z zawartością płyty określoną przez
producentów odtwarzanego materiału, w
przypadku niektórych płyt pewne funkcje
odtwarzania mogą być niedostępne. Należy
zapoznać się z instrukcjami obsługi
dołączonymi do płyt DVD lub VIDEO CD.
Prawa autorskie
W niniejszym produkcie wykorzystano
technologię ochrony praw autorskich objętą
prawami patentowymi i innymi prawami
własności intelektualnej obowiązującymi w
Stanach Zjednoczonych. Technologia ta nie
może być wykorzystywana bez zgody firmy
Macrovision i jest przeznaczona wyłącznie
do zastosowań domowych oraz innych
zastosowań o charakterze niepublicznym,
o ile nie uzyskano specjalnej zgody firmy
Macrovision. Odtwarzanie kodu źródłowego
i dezasemblacja są zabronione.
Zestaw wyposażono w dekoder dźwięku
przestrzennego Dolby* Digital i Dolby Pro
Logic (II) z macierzą adaptacyjną oraz
dekoder formatu DTS**.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” oraz symbol podwójnego
D są znakami handlowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na licencji firmy DTS, Inc.
„DTS” i „DTS Digital Surround” są
zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy
DTS, Inc.
9PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Patrz punkt „Zawartość opakowania” w rozdziale „Dane techniczne”, str. 81.
Wkładanie baterii do pilota
Zestawem można sterować za pomocą pilota wchodzącego w skład zestawu. W tym celu do
pilota należy włożyć 2 baterie R6 (AA), dopasowując bieguny 3 i # do oznaczeń w komorze
baterii. Aby korzystać z pilota, należy kierować go w stronę czujnika zdalnego sterowania ,
znajdującego się na urządzeniu.
•Nie należy pozostawiać pilota w miejscach, w których panuje wysoka temperatura lub duża wilgotność.
•Nie należy używać starych baterii w połączeniu z nowymi.
•Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały się ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
•Nie należy wystawiać czujnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
silnego źródła sztucznego światła. Może to spowodować awarię.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją.
10PL
Krok 1: Podłączanie elementów zestawu i telewizora
Należy skorzystać z poniższego schematu połączeń i zapoznać się z dodatkowymi informacjami
zawartymi w punktach od 1 do 4 na kolejnych stronach.
Głośnik przedni (R)
Głośnik przedni (L)
Głośnik środkowy
Antena ramowa fal
średnich (AM)
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
SUBWOOFER
SPEAKER
COAXIAL
FM75
OUTPUT(TO TV)
Przewód zasilania
Antena UKF (FM)
Telewizor
Subwoofer
Głośnik surround (L)
Głośnik surround (R)
: kierunek sygnału
11PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
W tym punkcie opisano połączenia między urządzeniem a głośnikami i telewizorem.
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
1 Podłączanie głośników
Wymagane przewody
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same kolory,
jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
Szary
Do gniazda SPEAKER
(+)
(–)
Kolorowa opaska
Czarny
•Do gniazda SPEAKER należy wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę przewodu głośnikowego.
Unikanie zwarcia głośników
Zwarcie głośników może doprowadzić do uszkodzenia zestawu. Aby temu zapobiec, podczas
podłączania głośników należy zachować następujące środki ostrożności. Należy upewnić się, że
pozbawiona izolacji część przewodu głośnikowego nie dotyka zacisku innego głośnika ani
innego przewodu głośnikowego, jak pokazano poniżej.
Nieizolowana końcówka przewodu
głośnikowego styka się z zaciskiem
innego głośnika.
Nieizolowane końcówki przewodów
głośnikowych stykają się wzajemnie na
skutek nadmiernego usunięcia izolacji.
Po podłączeniu wszystkich komponentów, głośników oraz przewodu zasilania należy
uruchomić odtwarzanie dźwięku testowego, aby sprawdzić, czy wszystkie głośniki zostały
prawidłowo podłączone. Bardziej szczegółowe informacje na temat odtwarzania dźwięku
testowego znajdują się na str. 72.
Jeśli w trakcie odtwarzania dźwięku testowego z głośników nie dochodzi żaden dźwięk lub
dźwięk dochodzi z głośnika innego niż pokazywany w menu ekranu konfiguracji, mogło dojść
do zwarcia głośników. W takiej sytuacji należy ponownie sprawdzić podłączenia głośników.
•Należy sprawdzić, czy przewody głośników podłączone są do odpowiednich zacisków na komponentach:
3 do 3 i # do #. Jeżeli przewody są podłączone odwrotnie, dźwięk będzie zniekształcony i pozbawiony
niskich tonów.
12PL
2 Podłączanie telewizora
Przewód SCART (EURO AV) (nie wchodzi w skład zestawu)
.
Ważne jest, aby podłączyć przewód SCART (EURO AV) do gniazda EURO AV T
OUTPUT (TO TV) w urządzeniu.
W przypadku podłączania urządzenia za pośrednictwem przewodu SCART (EURO AV)
należy sprawdzić, czy telewizor jest dostosowany do odbioru sygnałów S-video lub RGB. Jeżeli
telewizor jest zgodny z formatem S-Video, należy zmienić tryb sygnału wejściowego telewizora
na RGB. Potrzebne informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
•Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z telewizora lub ze źródła 2-kanałowego przez 6 głośników, wybierz pole
akustyczne „Dolby Pro Logic”, „Dolby Pro Logic II MOVIE” lub „Dolby Pro Logic II MUSIC” (str. 25).
3 Podłączanie anteny
Podłączanie anteny ramowej fal średnich (AM)
Kształt i długość anteny są dostosowane do odbioru fal średnich (AM). Anteny nie należy
demontować ani rozwijać.
1
2
3
Zdejmij ramę anteny z plastikowej podstawki.
Ustaw antenę ramową fal średnich (AM).
Podłącz przewody do gniazd antenowych AM.
Przewody (A) i (B) można podłączyć do dowolnego zacisku.
Wsuń przewód, naciskając
zacisk gniazda.
A
B
Wsuń na wskazaną
głębokość.
•Aby uniknąć zakłóceń, nie należy umieszczać anteny ramowej fal średnich (AM) w pobliżu
urządzenia lub innych urządzeń audiowizualnych.
13PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Wymagane przewody
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
•Antenę ramową fal średnich (AM) należy ustawić w kierunku zapewniającym najlepszy odbiór w tym
paśmie.
4
Pociągnij lekko za przewód, aby sprawdzić, czy antena ramowa fal średnich (AM) jest
prawidłowo podłączona.
Podłączanie anteny UKF (FM)
Antenę UKF (FM) należy podłączyć do gniazda koncentrycznego COAXIAL FM 75 Ω.
Antena UKF (FM)
(wchodzi w skład
zestawu)
Antena UKF (FM)
(wchodzi w skład
zestawu)
lub
Gniazdo COAXIAL FM 75 Ω
Gniazdo COAXIAL FM 75 Ω
•Antena UKF (FM) musi być całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny UKF (FM) należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
•W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału UKF (FM) należy w sposób przedstawiony na poniższej
ilustracji podłączyć urządzenie do zewnętrznej anteny za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego (nie
wchodzi w skład zestawu).
Urządzenie
Zewnętrzna antena UKF (FM)
4 Podłączanie przewodu zasilania
Przed podłączeniem przewodu zasilania do gniazda ściennego należy podłączyć do urządzenia
głośniki.
14PL
Rozmieszczenie głośników
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku
przestrzennego, wszystkie głośniki, poza
subwooferem, powinny znajdować się w
takiej samej odległości od słuchacza (A).
Zestaw ten umożliwia jednak
umiejscowienie głośnika środkowego do 1,6
metra bliżej (B), a głośników surround do
5,0 metrów bliżej (C) względem pozycji
słuchacza.
Głośniki przednie mogą być rozmieszczone
w odległości od 1,0 do 7,0 metrów (A) od
słuchacza.
•Nie należy używać szorstkich ściereczek, proszku
czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub
benzyna.
•Przy zmianie rozmieszczenia głośników zaleca się
zmienić ustawienia. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w rozdziale „Ustawianie
optymalnego dźwięku przestrzennego dla
pomieszczenia” (str. 64).
Głośniki należy rozmieścić zgodnie z
poniższym rysunkiem.
•Nie należy ustawiać głośników w pozycji
pochyłej.
•Nie należy ustawiać głośników w miejscach:
– o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze;
– o dużym poziomie zanieczyszczeń lub
zapylenia;
– o dużej wilgotności;
– narażonych na wibracje;
– narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
•Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki,
np. przeznaczonej do czyszczenia okularów.
15PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Krok 2: Rozmieszczanie
elementów zestawu
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Krok 3: Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Korzystanie z poniższych zaleceń pozwoli
najszybciej rozpocząć korzystanie z zestawu.
"/1
5
Wybierz język za pomocą przycisków
X/x.
Wybrany język jest wykorzystywany
przez zestaw do wyświetlania menu i
napisów dialogowych.
6
Naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji proporcji obrazu zależnie
od podłączanego telewizora.
C/X/x/c,
DISPLAY
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
1
2
Włącz telewizor.
Naciśnij przycisk [/1.
•Upewnij się, że funkcja ustawiona jest na
wartość „DVD” (str. 21).
3
7
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z zestawu.
U dołu ekranu telewizora pojawi się
komunikat [Press [ENTER] to run
QUICK SETUP.]. Jeśli komunikat nie
zostanie wyświetlony, uruchom
ponownie konfigurację wstępną i
wykonaj opisane czynności (str. 17).
4
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Naciśnij przycisk
płyty.
bez wkładania
W menu ekranowym zostanie
wyświetlony ekran konfiguracji języka.
Wybierz ustawienie odpowiednie dla
podłączanego telewizora za pomocą
przycisków X/x.
x Telewizor panoramiczny lub
telewizor w standardzie 4:3 z trybem
panoramicznym
[16:9] (str. 68)
x Telewizor jest w standardzie 4:3
[4:3 LETTER BOX] lub [4:3 PAN
SCAN] (str. 68)
8
Naciśnij przycisk
.
Pojawi się ekran konfiguracji układu
głośników.
9
Za pomocą przycisków C/c wybierz
układ głośników odpowiadający ich
rzeczywistemu rozmieszczeniu.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Ustawianie
optymalnego dźwięku przestrzennego
dla pomieszczenia” (str. 64).
16PL
SPEAKER FORMATION
STANDARD
10 Naciśnij przycisk
13 Za pomocą przycisków X/x wybierz
.
odległość głośnika surround od
miejsca odsłuchu, a następnie naciśnij
przycisk
.
Pojawi się ekran konfiguracji odległości
głośników.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
Głośniki surround mogą zostać
przesunięte od ustawienia głośników
przednich o maksymalnie 5,0 metrów w
kierunku miejsca odłsuchu.
Spowoduje to zakończenie konfiguracji
wstępnej. Wszystkie czynności związane
z połączeniami i ustawieniami zostały
zakończone.
3.0m
3.0m
3.0m
11 Za pomocą przycisków X/x wybierz
odległość głośnika przedniego od
miejsca odsłuchu, a następnie naciśnij
przycisk
.
Odległość głośnika przedniego od
miejsca odsłuchu może wynosić od 1,0
do 7,0 metrów.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
12 Za pomocą przycisków X/x wybierz
odległość głośnika środkowego od
miejsca odsłuchu, a następnie naciśnij
przycisk
.
Głośnik środkowy może zostać
przesunięty od ustawienia głośników
przednich o maksymalnie 1,6 metra w
kierunku miejsca odłsuchu.
Przerywanie konfiguracji wstępnej
Naciśnij przycisk
DISPLAY podczas
wykonywania dowolnej czynności.
•W razie zmiany rozmieszczenia głośników należy
skasować ich ustawienia. Patrz „Ustawianie
optymalnego dźwięku przestrzennego dla
pomieszczenia” (str. 64).
•Informacje na temat zmiany poszczególnych
ustawień znajdują się w punkcie „Korzystanie z
ekranu konfiguracji” (str. 66).
Powrót do ekranu konfiguracji
wstępnej
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy zestaw
znajduje się w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję
[SETUP], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
17PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3
Wybieranie metody wyjścia sygnałów
wideo
Wybór metody wyjścia dla sygnałów wideo z
gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV)
na tylnym panelu urządzenia.
FUNCTION
Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję
[QUICK], a następnie naciśnij przycisk
.
VIDEO
FORMAT
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji
wstępnej.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk VIDEO FORMAT.
Po każdym naciśnięciu przycisku
VIDEO FORMAT sposób
wyświetlania zmienia się w następujący
sposób:
t LINE VIDEO
r
LINE RGB
• „LINE VIDEO”: wyjście sygnału wideo.
• „LINE RGB”: wyjście sygnału RGB.
•Jeśli telewizor nie obsługuje sygnałów RGB,
na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz,
nawet po wybraniu opcji „LINE RGB”.
Należy to sprawdzić w instrukcji obsługi
telewizora.
18PL
Włączanie/wyłączanie trybu
demonstracji
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI
ZAAWANSOWANE –
"/1
SYSTEM
MENU
X/x/c,
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „DEMO”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• „DEMO ON”: włącza tryb
demonstracji.
• „DEMO OFF”: wyłącza tryb
demonstracji.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Po podłączeniu przewodu zasilania na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia
się demonstracja. Po naciśnięciu przycisku "/
1 na pilocie demonstracja wyłącza się.
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE –
Wyłączanie demonstracji
1
2
•Po naciśnięciu przycisku "/1 na urządzeniu
demonstracja nie wyłącza się.
•Jeśli włączysz tryb demonstracji w menu zestawu,
demonstracja nie wyłączy się nawet po
naciśnięciu przycisku "/1 na pilocie. Aby
wyłączyć demonstrację, wyłącz tryb
demonstracji, a następnie naciśnij przycisk "/1 na
pilocie. Po wyłączeniu trybu demonstracji zestaw
oszczędza energię w trybie gotowości.
•Jeśli przywrócono ustawienia domyślne zestawu
(np. poprzez wykonanie czynności „COLD
RESET” (str. 73)), demonstrację można
wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku "/1 na
pilocie. W przeciwnym razie wyłączenie
demonstracji wymaga ustawienia opcji „DEMO”
w położenie „DEMO OFF”.
19PL
Pozostałe głośniki
Instalacja głośników na
ścianie
Możesz korzystać z głośników, instalując je
na ścianie.
6 do 9 mm
Instalacja głośników na ścianie
1
Przygotuj śruby (nie wchodzą w skład
zestawu) odpowiadające średnicą
otworowi z tyłu każdego głośnika. Zob.
ilustracja poniżej.
3
Zawieś głośniki na śrubach.
5 mm
4 mm
10 mm
30 mm
5 mm
Otwór z tyłu
głośnika
10 mm
2
Przytwierdź śruby do ściany.
Tylna ścianka głośnika
Głośnik środkowy
160 mm
7 do 9 mm
20PL
•Używaj śrub odpowiednich do materiału i
wytrzymałości ściany. Ponieważ ściana gipsowa
jest wyjątkowo delikatna, najpierw przytwierdź
śruby do deski, a następnie do ściany. Głośniki
należy instalować na płaskich, pionowych i
zbrojonych ścianach.
•Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju śrub lub
materiału, z którego wykonana jest ściana,
skontaktuj się ze sprzedawcą śrub lub
instalatorem.
•Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwą instalacją, niewystarczającą
wytrzymałością ścian lub nieprawidłowym
wkręceniem śrub, klęskami żywiołowymi itp.
4
5
Podstawy obsługi
Naciśnij przycisk A.
Włóż płytę.
Umieść jedną płytę w szufladzie, a
następnie naciśnij przycisk A.
Odtwarzanie płyt
"/1
A
H FUNCTION
•Aby odtwarzać płytę o średnicy 8 cm, umieść
ją w wewnętrznym okręgu szuflady. Upewnij
się, że płyta nie wystaje poza wewnętrzny
okrąg szuflady.
•Nie popychaj zamykającej się szuflady,
ponieważ może to spowodować awarię
urządzenia.
•Umieszczaj w szufladzie tylko jedną płytę.
Szuflada na płyty
Z
"/1
FUNCTION
MUTING
VOLUME +/–
6
Naciśnij przycisk H.
Zestaw rozpoczyna odtwarzanie (w
trybie ciągłym).
Ustaw poziom głośności urządzenia.
Informacja o głośności pojawia się na
ekranie telewizora oraz na wyświetlaczu
na przednim panelu.
./>
/
H
x
X
W zależności od typu odtwarzanej płyty
DVD VIDEO lub VIDEO CD niektóre
operacje mogą przebiegać inaczej lub ich
zastosowanie może być ograniczone.
Należy to sprawdzić w instrukcji obsługi
dostarczonej z daną płytą.
1
2
3
•W zależności od trybu pracy zestawu, informacja
o głośności może nie być wyświetlana na ekranie
telewizora.
Oszczędzanie energii w trybie
gotowości
Podczas włączania zestawu naciśnij przycisk
"/1. Aby wyjść z trybu gotowości, naciśnij
jednokrotnie przycisk "/1.
Włącz telewizor.
Dodatkowe operacje
Wybierz opisywany zestaw jako źródło
sygnału telewizora.
Aby włączyć
Przycisk
Naciśnij przycisk "/1.
Zatrzymanie
x
Spowoduje to włączenie zestawu.
Jeśli zestaw nie pracuje w trybie
„DVD”, wybierz opcję „DVD” za
pomocą przycisku FUNCTION.
Pauza
X
Wznowienie odtwarzania X lub H
po pauzie
21PL
Podstawy obsługi
Regulacja
głośności
Aby włączyć
Przycisk
Przejście do następnego
rozdziału, utworu lub
sceny
> (nie dotyczy
plików JPEG)
Odtwarzanie dźwięku z radia
lub innych urządzeń
Podstawy obsługi
Przejście do poprzedniego . (nie dotyczy
rozdziału, utworu lub
plików JPEG)
sceny
Wyłączanie tymczasowe
dźwięku
MUTING. Aby
anulować, naciśnij
ponownie przycisk
MUTING lub
naciśnij przycisk
VOLUME +, aby
zmienić głośność.
Zatrzymanie odtwarzania Z na pilocie lub A na
i wyjęcie płyty
urządzeniu.
Powtórzenie poprzedniej
(szybka
sceny*
powtórka) podczas
odtwarzania.
Szybkie przewijanie
bieżącej sceny do
przodu**
FUNCTION
SYSTEM
MENU
X/x/c,
(szybkie
przewijanie) podczas
odtwarzania.
* Dotyczy tylko płyt DVD VIDEO/DVD-RW/
DVD-R. Funkcja nie obsługuje plików wideo
DivX (nie dotyczy modeli sprzedawanych w
Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej).
** Dotyczy tylko płyt DVD VIDEO/DVD-RW/
DVD-R/DVD+RW/DVD+R. Funkcja nie
obsługuje plików wideo DivX (nie dotyczy
modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i
Ameryce Północnej).
•Funkcje szybkiej powtórki i szybkiego
przewijania mogą nie działać w przypadku
niektórych scen.
Wybór podłączonego urządzenia
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawi
się żądana nazwa funkcji.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy zestawu zmienia się
w następujący sposób.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
TV t …
Zmiana poziomu sygnału
wejściowego z podłączonych
urządzeń
Podczas odtwarzania dźwięku z telewizora
podłączonego do gniazda EURO AV T
OUTPUT (TO TV) na tylnym panelu mogą
wystąpić zniekształcenia. Nie oznacza to
awarii, a wystąpienie zniekształceń zależy od
podłączonego telewizora.
Aby zapobiec powstawaniu zniekształceń,
należy zmienić poziom sygnału wejściowego.
1
22PL
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TV”.
2
3
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „ATTENUATE”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
5
Naciśnij przycisk
.
Pozwala to odtwarzać dźwięk z telewizora za
pośrednictwem wszystkich głośników
zestawu.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Krok 1:
Podłączanie elementów zestawu i
telewizora” (str. 11).
Ustawienie zostanie wybrane.
6
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
FUNCTION
SOUND
FIELD
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TV”.
Za pomocą przycisku SOUND FIELD
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu żądane ustawienie pola
akustycznego.
Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z
telewizora lub z 2-kanałowego źródła
przez 6 głośników, wybierz pole
akustyczne „PRO LOGIC”, „PLII
MOVIE” lub „PLII MUSIC”.
Szczegółowe informacje na temat pola
akustycznego znajdują się na str. 25.
23PL
Podstawy obsługi
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• „ATT ON”: oznacza tłumienie sygnału
wejściowego. Poziom wyjścia ulegnie
zmianie.
• „ATT OFF”: oznacza normalny
poziom sygnału wejściowego.
Odtwarzanie dźwięku z
telewizora za
pośrednictwem wszystkich
głośników
Wybór trybu filmowego lub
muzycznego
Podstawy obsługi
Można wybrać odpowiedni tryb dźwiękowy
do oglądania filmów lub słuchania muzyki.
MOVIE/
MUSIC
Naciśnij przycisk MOVIE/MUSIC w trakcie
odtwarzania.
Należy naciskać przycisk MOVIE/MUSIC,
aż na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się odpowiedni tryb. Ustawienie
domyślne jest podkreślone.
• AUTO: tryb efektów dźwiękowych jest
wybierany automatycznie w zależności od
rodzaju płyty.
• MOVIE: wybierany jest tryb dźwiękowy
odpowiedni do oglądania filmów.
• MUSIC: wybierany jest tryb dźwiękowy
odpowiedni do słuchania muzyki.
•Gdy wybrany jest tryb filmowy lub muzyczny, na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
napis „MOVIE” lub „MUSIC”. Jeśli na
wyświetlaczu na przednim panelu nie pojawia się
napis „MOVIE” czy „MUSIC”, wybrane
zostanie ustawienie „AUTO”.
24PL
Automatyczne odtwarzanie
oryginalnego dźwięku
Regulacja dźwięku
Odtwarzanie dźwięku
przestrzennego przy użyciu
funkcji pola akustycznego
SOUND
FIELD
Za pomocą funkcji automatycznego
dekodowania formatu automatycznie
wykrywany jest rodzaj wejściowego sygnału
audio (Dolby Digital, DTS lub standardowy
2-kanałowy dźwięk stereofoniczny) i w razie
potrzeby przeprowadzane jest odpowiednie
dekodowanie. W tym trybie dźwięk
odtwarzany jest odpowiednio do sposobu, w
jaki został nagrany/zakodowany, bez
dodatkowych efektów (np. pogłosu).
Jednak w wypadku braku sygnałów o niskiej
częstotliwości (Dolby Digital LFE itp.) na
wyjściu do subwoofera zostanie
wygenerowany sygnał niskiej częstotliwości.
Regulacja dźwięku
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego,
wystarczy wybrać jedno ze wstępnie
zaprogramowanych pól akustycznych.
Pozwalają one uzyskać w warunkach
domowych intensywne wrażenia akustyczne
charakterystyczne dla sali kinowej.
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Odtwarzanie dźwięku z wielu
głośników
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Ten tryb umożliwia odtwarzanie wszystkich
rodzajów płyt audio z wielu głośników.
•W zależności od źródła, dźwięk nie jest
odtwarzany za pomocą wielu głośników.
Naciśnij przycisk SOUND FIELD.
Za pomocą przycisku SOUND FIELD
wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu
żądane ustawienie pola akustycznego.
Wszystkie pola akustyczne
Pole akustyczne
Wyświetlacz
AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II
MOVIE
PLII MOVIE
x Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic tworzy pięć kanałów
wyjściowych ze źródeł 2-kanałowych. Tryb
ten przeprowadza dekodowanie Pro Logic
sygnału wejściowego i odtwarza sygnał
poprzez głośniki przednie, głośnik środkowy
oraz głośniki surround. Jednocześnie, kanał
surround staje się monofoniczny.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Dolby Pro Logic II MUSIC PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
Odtwarzanie dźwięku 2kanałowego (np. z płyt CD) w
formacie 5.1-kanałowym
2CH STEREO
System Dolby Pro Logic II tworzy pięć
pełnozakresowych kanałów wyjściowych ze
źródeł 2-kanałowych. Odbywa się to przy
użyciu zaawansowanego, matrycowego
dekodera dźwięku przestrzennego o dużej
czystości, który pozwala wydobyć
właściwości przestrzenne z oryginalnego
25PL
nagrania, nie dodając przy tym żadnych
nowych dźwięków ani zabarwień brzmienia.
•Jeśli odtwarzany sygnał pochodzi ze źródła
wielokanałowego, tryby Dolby Pro Logic oraz
Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC są
wyłączane i źródło wielokanałowe jest
odtwarzane bezpośrednio.
•Jeśli odtwarzany jest dwujęzyczny sygnał audio,
tryby Dolby Pro Logic oraz Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC są niedostępne.
Odtwarzanie dźwięku tylko z
głośników przednich i subwoofera
x 2 CHANNEL STEREO
W tym trybie dźwięk jest odtwarzany tylko z
głośników przednich (lewego i prawego) i
subwoofera. W przypadku standardowych
źródeł 2-kanałowego dźwięku
stereofonicznego przetwarzanie pola
akustycznego jest całkowicie pomijane.
Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest
zamieniany na format dwukanałowy.
Umożliwia to odtwarzanie dźwięku z
dowolnego źródła tylko za pomocą
głośników przednich (lewego i prawego)
oraz subwoofera.
Wyłączanie efektów surround
Za pomocą przycisku SOUND FIELD
wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „A.F.D. STD” lub „2CH STEREO”.
26PL
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
Różne funkcje odtwarzania płyt
Wyszukiwanie określonego
miejsca na płycie
(przeszukiwanie, odtwarzanie w
zwolnionym tempie, stopklatka)
Kierunek przeciwny
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (tylko płyty DVD VIDEO/DVD-VR/wideo
DivX*/VIDEO CD)
×2b (tylko płyty DVD VIDEO)
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
•W zależności od płyty DVD/wideo DivX*/płyty
VIDEO CD, wykonanie niektórych z opisanych
operacji może być niemożliwe.
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
Szybkie wyszukiwanie miejsca na
płycie podczas szybkiego
przewijania do przodu lub do tyłu
(przeszukiwanie)
(nie dotyczy plików JPEG)
Naciśnij przycisk /m lub M/ w
trakcie odtwarzania płyty. Po odnalezieniu
odpowiedniego miejsca naciśnij przycisk
H, aby przywrócić normalną szybkość
odtwarzania. Każde naciśnięcie przycisku
/m lub M/ podczas przeszukiwania
powoduje zmianę szybkości odtwarzania. Po
każdym naciśnięciu przycisku wskazanie na
wyświetlaczu zmienia się w sposób
przedstawiony poniżej. Rzeczywista
szybkość może różnić się w zależności od
płyty.
Po każdym naciśnięciu przycisku szybkość
odtwarzania wzrasta.
Oglądanie poklatkowe
(Odtwarzanie w zwolnionym
tempie)
(tylko płyty DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
wideo DivX*, VIDEO CD)
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
Naciśnij przycisk /m lub M/ , gdy
zestaw znajduje się w trybie pauzy. Aby
przywrócić normalną szybkość odtwarzania,
naciśnij przycisk H. Każde naciśnięcie
przycisku /m lub M/ podczas
odtwarzania w zwolnionym tempie
powoduje zmianę szybkości odtwarzania.
Dostępne są dwie szybkości. Po każdym
naciśnięciu przycisku wskazanie na
wyświetlaczu zmienia się w sposób
przedstawiony poniżej.
Różne funkcje odtwarzania płyt
Funkcje podglądu obrazu i odtwarzania w
zwolnionym tempie pozwalają szybko
odnaleźć określone miejsce na płycie.
Kierunek odtwarzania
2
y1
Kierunek przeciwny (tylko płyty DVD
VIDEO)
2
y1
Kierunek odtwarzania
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (tylko płyty DVD VIDEO/DVD-VR/wideo
DivX*/VIDEO CD)
×2B (tylko płyty DVD VIDEO/CD)
27PL
Wyświetlanie jednej klatki naraz
(Stopklatka)
(tylko płyty DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
wideo DivX*, VIDEO CD)
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
Gdy zestaw znajduje się w trybie pauzy,
naciśnij przycisk
(klatka), aby
przejść do następnej klatki. Naciśnij przycisk
(klatka), aby przejść do
poprzedniej klatki (tylko płyty DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW). Aby powrócić
do normalnego odtwarzania, naciśnij
przycisk H.
•Nie można wyszukiwać nieruchomych obrazów
na płytach DVD-R/DVD-RW w trybie VR.
•W przypadku płyt DATA CD/DATA DVD
funkcja ta działa tylko w odniesieniu do plików
wideo DivX (nie dotyczy modeli sprzedawanych
w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej).
Wyszukiwanie tytułów/
rozdziałów/utworów/scen
itd.
Płyty DVD można przeszukiwać według
tytułu lub rozdziału, a płyty VIDEO CD/
CD/DATA CD/DATA DVD według
utworu, indeksu lub sceny. Tytułom i
utworom na płycie są przyporządkowane
niepowtarzalne numery, co pozwala na
wybranie żądanego elementu poprzez
wprowadzenie odpowiedniego numeru.
Można również odnaleźć daną scenę poprzez
wpisanie jej kodu czasowego.
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
(Podczas odtwarzania płyt DATA CD/
DATA DVD zawierających pliki
obrazów JPEG, przycisk
DISPLAY
należy nacisnąć dwukrotnie.)
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
metodę wyszukiwania.
W zależności od płyty na ekranie
wyświetlane są różne elementy.
[TITLE], [TRACK], [SCENE]
[CHAPTER], [INDEX]
[TIME/TEXT]
Wybierz opcję [TIME/TEXT], aby
odnaleźć szukane miejsce poprzez
wpisanie kodu czasowego.
[TRACK]
[ALBUM]
[FILE]
Przykład: po wybraniu opcji
[CHAPTER]
zostaje wybrana wartość [** (**)] (gdzie
** oznacza liczbę).
28PL
Liczba w nawiasie okrągłym oznacza
łączną liczbę tytułów, rozdziałów,
utworów, indeksów, scen, albumów lub
plików.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Wyszukiwanie scen za pomocą kodu
czasowego (tylko płyty DVD VIDEO
i DVD-VR)
1
DVD VIDEO
W Kroku 2 wybierz opcję
TEXT].
[TIME/
Wybrana zostanie wartość [T **:**:**]
(czas odtwarzania bieżącego tytułu).
2
Naciśnij przycisk
.
Zapis [T **:**:**] zmieni się na [T --:--:--].
Wybrany wiersz
Naciśnij przycisk
.
Zapis [** (**)] zmienia się na [– – (**)].
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
DVD VIDEO
Za pomocą przycisków X/x lub
przycisków numerycznych wybierz
numer żądanego tytułu, rozdziału,
utworu, indeksu, sceny itd.
Korygowanie błędów
Anuluj wybraną liczbę, naciskając
przycisk CLEAR, a następnie wybierz
inną.
5
Naciśnij przycisk
Wprowadź kod czasowy za pomocą
przycisków numerycznych, a następnie
naciśnij przycisk
.
Na przykład, aby odnaleźć scenę
znajdującą się 2 godziny, 10 minut i 20
sekund od początku płyty, należy wpisać
wartość [2:10:20].
•Przy wyłączonym menu sterowania można
odnaleźć rozdział (płyty DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), utwór (płyty VIDEO CD/CD) lub
plik* (płyty DATA CD/DATA DVD (wideo
DivX)) za pomocą przycisków numerycznych i
przycisku
.
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
Różne funkcje odtwarzania płyt
3
3
•W przypadku płyt DVD+RW nie można
wyszukiwać scen poprzez wpisanie kodu
czasowego.
.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie od
wybranego numeru.
29PL
Wyszukiwanie według scen
(nawigacja)
Aby szybko odszukać żądaną scenę, ekran
telewizora można podzielić na 9 ekranów
składowych.
1
Naciśnij przycisk PICTURE NAVI
podczas odtwarzania.
Zostanie wyświetlony następujący
ekran:
CHAPTER VIEWER
2
ENTER
Wybierz element za pomocą przycisku
PICTURE NAVI.
• [TITLE VIEWER] (tylko płyty DVD
VIDEO)
• [CHAPTER VIEWER] (tylko płyty
DVD VIDEO)
• [TRACK VIEWER] (tylko płyty
VIDEO CD/Super VCD)
3
Naciśnij przycisk
.
Spowoduje to wyświetlenie pierwszej
sceny każdego tytułu, rozdziału lub
utworu według następującego schematu:
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wybierz tytuł, rozdział lub utwór za
pomocą przycisków C/X/x/c, a
następnie naciśnij przycisk
.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie od
wybranej sceny.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania w trakcie ustawiania
Naciśnij przycisk O RETURN.
30PL
•W zależności od płyty niektóre opcje mogą być
niedostępne.
Odtwarzanie płyty od
miejsca, w którym zostało
przerwane
(wznawianie odtwarzania)
1
Aby zatrzymać odtwarzanie płyty,
naciśnij przycisk x.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się komunikat „RESUME”.
Jeśli komunikat „RESUME” nie
pojawia się na wyświetlaczu, funkcja
wznawiania odtwarzania jest
niedostępna.
2
Naciśnij przycisk H.
Odtwarzanie płyty rozpocznie się od
miejsca, w którym zostało zatrzymane w
Kroku 1.
•W zależności od miejsca zatrzymania
odtwarzania płyty zestaw może nie wznowić
odtwarzania dokładnie w tym samym punkcie.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane, mogą zostać usunięte z
pamięci urządzenia w przypadku:
– wyjęcia płyty;
– przejścia zestawu w tryb gotowości (tylko płyty
DATA CD/DATA DVD);
– zmiany lub skasowania ustawień na ekranie
konfiguracji;
– zmiany poziomu kontroli rodzicielskiej;
– zmiany funkcji poprzez naciśnięcie przycisku
FUNCTION;
– odłączenia przewodu zasilania.
•Aby rozpocząć odtwarzanie płyty od początku,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
naciśnij przycisk H.
Wznawianie odtwarzania płyty (wiele
płyt)
(tylko płyty DVD VIDEO, VIDEO CD)
W pamięci urządzenia przechowywane są
informacje o miejscu wznowienia
odtwarzania dla maksymalnie 40 płyt, a
odtwarzanie jest wznawiane po następnym
włożeniu tej samej płyty. Po zapisaniu w
pamięci miejsca wznowienia odtwarzania dla
41. płyty usunięty zostanie punkt
wznowienia odtwarzania dla pierwszej płyty
z listy.
Aby włączyć tę funkcję, ustaw opcję
[MULTI-DISC RESUME] w menu
[CUSTOM SETUP] na [ON]. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „[MULTI-DISC RESUME] (tylko
płyty DVD VIDEO/VIDEO CD)” (str. 70).
Różne funkcje odtwarzania płyt
Po zatrzymaniu płyty zestaw zapamiętuje
miejsce, w którym naciśnięto x i na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia
się komunikat „RESUME”. Funkcja
wznawiania odtwarzania działa, dopóki z
szuflady odtwarzacza nie zostanie wyjęta
płyta, nawet jeśli zestaw przejdzie w tryb
gotowości po naciśnięciu przycisku "/1.
•W przypadku płyt DVD-R/DVD-RW w trybie
VR, płyt VIDEO CD, CD, DATA CD i DATA
DVD, zestaw zapamiętuje punkt wznowienia
odtwarzania dla bieżącej płyty.
•Funkcja wznawiania odtwarzania nie działa w
trybie odtwarzania w zaprogramowanej
kolejności i odtwarzania w kolejności losowej.
•Funkcja może nie działać prawidłowo w
przypadku niektórych płyt.
•Aby rozpocząć odtwarzanie płyty od początku,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
naciśnij przycisk H.
•Jeśli w opcji [MULTI-DISC RESUME] w menu
[CUSTOM SETUP] ustawiono wartość [OFF]
(str. 70), miejsce wznowienia odtwarzania
zostanie usunięte z pamięci po zmianie funkcji za
pomocą przycisku FUNCTION.
31PL
Tworzenie własnego
programu odtwarzania
4
Kursor przesunie się do wiersza utworu
[T] (w tym wypadku [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
(odtwarzanie w zaprogramowanej
kolejności)
Zawartość płyty można odtwarzać w
wybranej kolejności, programując
odpowiednio kolejność utworów na płycie.
Można w ten sposób zaprogramować
maksymalnie 99 utworów.
1
Naciśnij przycisk
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[PROGRAM], a
następnie naciśnij przycisk
.
6 (14)
2:50
––
01
02
03
04
05
06
Wybierz utwór, który chcesz
zaprogramować.
Wybrany utwór
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PROGRAM].
T
0:00:00
T
Na przykład wybierz utwór [02].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
wartość [02] w kolumnie [T], a następnie
naciśnij przycisk .
DISPLAY.
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
2
Naciśnij przycisk c.
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
PLAY
CD
OFF
OFF
SET
ON
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Łączny czas trwania zaprogramowanych
utworów
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SET t], a następnie naciśnij
przycisk
.
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD lub CD
wyświetlany jest napis [TRACK].
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
Utwory nagrane
na płycie
32PL
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Łączny czas trwania
zaprogramowanych
utworów
6
Aby zaprogramować pozostałe utwory,
powtórz czynności opisane w krokach
4 i 5.
Zaprogramowane utwory są
wyświetlane w wybranej kolejności.
7
Naciśnij przycisk H, aby uruchomić
funkcję odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności.
Spowoduje to uruchomienie
odtwarzania w zaprogramowanej
kolejności.
Po zakończeniu odtwarzania programu
można ponownie rozpocząć jego
odtwarzanie, naciskając przycisk H.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz
ustawienie [OFF] w Kroku 3. Aby ponownie
odtworzyć ten sam program, wybierz opcję
[ON] w Kroku 3 i naciśnij przycisk .
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
Odtwarzanie losowe
(odtwarzanie w kolejności losowej)
Zestaw umożliwia odtwarzanie utworów w
kolejności „losowej”. Za każdym razem
kolejność odtwarzania jest inna.
Zmiana lub anulowanie programu
•Podczas odtwarzania plików MP3 niektóre
utwory mogą być powtarzane.
1
Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w
punkcie „Tworzenie własnego programu
odtwarzania”.
1
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
zaprogramowany numer utworu, który
chcesz zmienić lub anulować.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SHUFFLE].
Wykonaj czynności z Kroku 5, aby utworzyć
nowy program.
T
2
Naciśnij przycisk X i wybierz ustawienie
[ALL CLEAR].
3
Naciśnij przycisk
.
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
Anulowanie wszystkich
zaprogramowanych utworów
Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w
punkcie „Tworzenie własnego programu
odtwarzania”.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SHUFFLE], a następnie
naciśnij przycisk
.
3
Różne funkcje odtwarzania płyt
2
Aby anulować program, wybierz wartość
[--] w kolumnie [T], a następnie naciśnij
przycisk
.
1
DISPLAY podczas
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
Jeśli chcesz usunąć utwór z programu,
naciśnij przycisk CLEAR.
3
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
element, który ma być odtwarzany w
kolejności losowej.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD lub CD
• [TRACK]: losowe odtwarzanie
utworów na płycie
x Podczas odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności
• [ON]: losowe odtwarzanie
zaprogramowanych utworów
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(z wyjątkiem DivX*) lub DATA DVD (z
wyjątkiem DivX*)
• [ON (MP3)]: losowe odtwarzanie
utworów audio MP3 z wybranego
albumu na bieżącej płycie, a jeśli nie
wybrano albumu, odtwarzanie w
33PL
kolejności losowej utworów z
pierwszego albumu.
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w
Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.
•Aktualnie odtwarzany utwór jest również
uwzględniany przy losowym wyborze
kolejności odtwarzania.
4
Naciśnij przycisk
.
Spowoduje to uruchomienie funkcji
odtwarzania w kolejności losowej.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz
ustawienie [OFF] w Kroku 3.
Wielokrotne odtwarzanie
(odtwarzanie z powtarzaniem)
Istnieje możliwość wielokrotnego
odtwarzania wszystkich tytułów, utworów
lub albumów na płycie albo pojedynczych
tytułów, rozdziałów, utworów lub albumów.
Jednocześnie można korzystać z funkcji
odtwarzania w kolejności losowej i w
zaprogramowanej kolejności.
1
DISPLAY podczas
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
2
•Funkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania
płyt VIDEO CD i Super VCD z funkcją PBC.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[REPEAT], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[REPEAT].
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
element, który ma być powtarzany.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
x Podczas odtwarzania płyt DVD
VIDEO lub DVD-VR
• [OFF]: funkcja powtarzania nie działa.
• [DISC]: powtarzane są wszystkie
tytuły na płycie.
• [TITLE]: powtarzany jest bieżący tytuł
na płycie.
• [CHAPTER]: powtarzany jest bieżący
rozdział.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD lub CD
• [OFF]: funkcja powtarzania nie działa.
34PL
• [DISC]: powtarzane są wszystkie
utwory na płycie.
• [TRACK]: powtarzany jest bieżący
utwór.
Korzystanie z menu płyty
DVD
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
lub DATA DVD
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w
Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.
4
Naciśnij przycisk
.
Spowoduje to wybranie elementu.
Płyta DVD jest podzielona na wiele sekcji, z
których składa się zawarty na niej materiał
filmowy lub muzyczny. Sekcje te nazywane
są „tytułami”. Podczas odtwarzania płyt
DVD zawierających kilka tytułów, za
pomocą przycisku DVD TOP MENU
można wybrać jeden z nich.
Podczas odtwarzania płyt DVD
pozwalających wybrać język napisów
dialogowych lub język ścieżki dźwiękowej,
ustawienia te można wybrać przy użyciu
przycisku DVD MENU.
1
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz
ustawienie [OFF] w Kroku 3.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od płyty.
2
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
Naciśnij przycisk DVD TOP MENU lub
DVD MENU.
3
Za pomocą przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych wybierz
element, który ma zostać odtworzony
lub zmieniony.
Naciśnij przycisk
Różne funkcje odtwarzania płyt
• [OFF]: funkcja powtarzania nie działa.
• [DISC]: powtarzane są wszystkie
albumy na płycie.
• [ALBUM]: powtarzany jest bieżący
album.
• [TRACK] (tylko utwory audio MP3):
powtarzany jest bieżący utwór.
• [FILE] (tylko pliki wideo DivX):
powtarzany jest bieżący plik*.
.
•Funkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania
płyt VIDEO CD i Super VCD z funkcją PBC.
•Podczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA
DVD zawierających utwory audio MP3 oraz pliki
obrazów JPEG, które różnią się czasem
odtwarzania, dźwięk nie będzie pokrywać się z
obrazem.
•Jeśli w opcji [MODE (MP3, JPEG)] ustawiono
wartość [IMAGE (JPEG)] (str. 47), nie można
wybrać ustawienia [TRACK].
35PL
x Podczas odtwarzania płyt DVD-VR
Zmiana ścieżki dźwiękowej
Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO lub
DATA CD/DATA DVD (pliki wideo
DivX*) zarejestrowanych w wielu formatach
audio (PCM, Dolby Digital, MPEG Audio
lub DTS) istnieje możliwość zmiany
formatu. Jeśli na płycie DVD VIDEO
zarejestrowano ścieżki dźwiękowe w
różnych językach, można także zmieniać
język.
W przypadku płyt VIDEO CD, CD, DATA
CD lub DATA DVD można wybrać dźwięk
z prawego lub lewego kanału i słuchać
wybranego kanału z obu głośników
(prawego i lewego).
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
1
Naciśnij przycisk AUDIO podczas
odtwarzania.
Zostanie wyświetlony następujący
ekran.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Za pomocą przycisku AUDIO wybierz
żądany sygnał audio.
x Podczas odtwarzania płyt DVD
VIDEO
W zależności od płyty DVD VIDEO
zmienia się wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają
kod języka. Informacje na temat
języków odpowiadających
poszczególnym kodom znajdują się w
punkcie „Lista kodów języków”
(str. 86). Jeśli ten sam język jest
wyświetlany na liście kilka razy, oznacza
to, że płyta DVD VIDEO jest nagrana w
wielu formatach audio.
36PL
Wyświetlane są rodzaje ścieżek
dźwiękowych zarejestrowanych na
płycie. Ustawienie domyślne jest
podkreślone.
Przykład:
• [1: MAIN] (główna ścieżka
dźwiękowa)
• [1: SUB] (dodatkowa ścieżka
dźwiękowa)
• [1: MAIN+SUB] (główna i dodatkowa
ścieżka dźwiękowa)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
•Opcje [2: MAIN], [2: SUB] i [2:
MAIN+SUB] nie są wyświetlane, jeżeli na
płycie zarejestrowany jest tylko jeden
strumień audio.
x Podczas odtwarzania płyt VIDEO
CD, CD, DATA CD (audio MP3) lub
DATA DVD (audio MP3)
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [STEREO]: standardowy dźwięk
stereofoniczny
• [1/L]: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny)
• [2/R]: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny)
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(wideo DivX) lub DATA DVD (wideo
DivX) (nie dotyczy modeli
sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i
Ameryce Północnej)
Dostępne formaty sygnału audio na
płytach DATA CD lub DATA DVD
różnią się w zależności od rodzaju pliku
wideo DivX zawartego na płycie.
Informacja o formacie jest
prezentowana na wyświetlaczu.
x Podczas odtwarzania płyt Super
VCD
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [1:STEREO]: dźwięk stereofoniczny
ścieżki dźwiękowej nr 1
• [1:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 1 (monofoniczny)
• [1:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 1 (monofoniczny)
• [2:STEREO]: dźwięk stereofoniczny
ścieżki dźwiękowej nr 2
• [2:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 2 (monofoniczny)
• [2:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 2 (monofoniczny)
Przykład:
Dolby Digital 3-kanałowy
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
•Podczas odtwarzania płyt Super VCD, na których
ścieżka dźwiękowa nr 2 nie została nagrana, po
wybraniu opcji [2:STEREO], [2:1/L] lub [2:2/R]
dźwięk nie będzie odtwarzany.
Format aktualnie
odtwarzanego programu
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(wideo DivX) lub DATA DVD (wideo DivX)
(nie dotyczy modeli sprzedawanych w
Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej)
(tylko płyty DVD, pliki wideo DivX*)
Przykład:
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
Wciskając przycisk AUDIO podczas
odtwarzania, można wyświetlić informację o
formacie aktualnie odtwarzanego sygnału
audio (PCM, Dolby Digital, DTS itp.)
zgodnie z poniższą ilustracją.
Audio w formacie MP3
1: MP3 128k
Szybkość transmisji
x Podczas odtwarzania płyt DVD
Informacje na temat sygnałów audio
Przykład:
Sygnały audio zarejestrowane na płycie
składają się z elementów dźwiękowych
(kanałów) przedstawionych na poniższej
ilustracji. Dźwięk każdego kanału
emitowany jest z osobnego głośnika.
• Przedni (L)
• Przedni (R)
• Środkowy
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (monofoniczny): sygnał w
formacie Dolby Surround Sound lub
monofoniczny sygnał przestrzenny w
formacie Dolby Digital.
• Sygnał kanału niskich tonów LFE (Low
Frequency Effect)
Dolby Digital 5.1
Kanał niskich tonów LFE
Kanały surround (L/R) (Low Frequency Effect)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Kanały przednie
(L/R) i środkowy
L
C
R
LFE
LS
RS
Format aktualnie
odtwarzanego programu
Różne funkcje odtwarzania płyt
Sprawdzanie formatu sygnału
audio
Kanał surround
(monofoniczny)
Kanały przednie (L/R)
37PL
Wybór opcji [ORIGINAL] lub
[PLAY LIST] na płytach DVDR/DVD-RW
Na niektórych płytach DVD-R/DVD-RW w
trybie VR (zapis wideo) znajdują się dwa
rodzaje tytułów przeznaczonych do
odtwarzania, tj. tytuły nagrane fabrycznie
([ORIGINAL]) oraz tytuły utworzone za
pomocą odtwarzaczy DVD z możliwością
nagrywania w celu edycji ([PLAY LIST]).
Można wybrać rodzaj tytułu, który ma być
odtwarzany.
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[ORIGINAL/PLAY LIST],
a następnie naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[ORIGINAL/PLAY LIST].
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [PLAY LIST]: odtwarzanie tytułów ze
ścieżki [ORIGINAL] w celu edycji.
• [ORIGINAL]: odtwarzanie
pierwotnie zarejestrowanych tytułów.
4
Naciśnij przycisk
.
Wyświetlanie informacji o
płycie
Wyświetlanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu odtwarzania
na wyświetlaczu na przednim
panelu
Informacje o płycie, takie jak pozostały czas
odtwarzania, całkowita liczba tytułów na
płycie DVD albo utworów na płycie VIDEO
CD, CD lub MP3, nazwa pliku wideo DivX*,
można sprawdzić na wyświetlaczu na
przednim panelu (str. 88).
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Każde naciśnięcie przycisku DISPLAY
podczas odtwarzania płyty powoduje zmianę
wskazań wyświetlacza: 1 t 2 t... t 1
t...
Niektóre wyświetlane elementy mogą
zniknąć po kilku sekundach.
Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO
lub DVD-R/DVD-RW
1 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego
tytułu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
tytułu
3 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego
rozdziału
4 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
5 Nazwa płyty
6 Tytuł i rozdział
Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(wideo DivX) lub DATA DVD (wideo
DivX)
(Nie dotyczy modeli sprzedawanych w
Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej)
1 Czas odtwarzania bieżącego pliku
2 Nazwa bieżącego pliku
38PL
3 Numer bieżącego albumu i pliku
1
Podczas odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC) lub CD
1 Czas odtwarzania bieżącego utworu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
utworu
3 Czas odtwarzania całej płyty
4 Pozostały czas odtwarzania płyty
5 Nazwa płyty
6 Utwór i indeks*
* tylko VIDEO CD.
1 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego
utworu
2 Nazwa utworu (pliku)
•Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD z
funkcjami PBC wyświetlany jest czas
odtwarzania.
•Przez zestaw wyświetlany jest tylko pierwszy
poziom tekstu zapisanego na płycie DVD/CD,
np. nazwa płyty lub tytuł.
•Jeśli nie można wyświetlić nazwy pliku MP3, na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
symbol „*”.
•W zależności od tekstu nazwa płyty lub utworu
może nie zostać wyświetlona.
•Czas odtwarzania utworów audio MP3 i plików
wideo DivX* może nie być wyświetlany
prawidłowo.
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
Sprawdzanie czasu odtwarzania
oraz pozostałego czasu
odtwarzania
Można sprawdzić czas odtwarzania i
pozostały czas odtwarzania bieżącego tytułu,
rozdziału lub utworu oraz łączny lub
pozostały czas odtwarzania całej płyty.
Można także sprawdzić zapisany na płycie
tekst DVD oraz nazwę folderu/pliku MP3.
Zostanie wyświetlony następujący
ekran.
T 1:01:57
Informacje o czasie
2
Naciskając przycisk DISPLAY, zmień
wyświetlane informacje o czasie.
Wygląd wyświetlacza oraz rodzaj
informacji o czasie, które można
zmienić, zależą od odtwarzanej płyty.
x Podczas odtwarzania płyt DVD
VIDEO lub DVD-RW
• T **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego tytułu
• T–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego tytułu
• C **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
• C–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
Różne funkcje odtwarzania płyt
Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(audio MP3) lub DATA DVD (audio
MP3)
Naciśnij przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania.
x Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD
(z funkcją PBC)
• **:**
Czas odtwarzania bieżącej sceny
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD (bez funkcji PBC) lub CD
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
• D **:**
Czas odtwarzania bieżącej płyty
• D–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącej płyty
39PL
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(audio MP3) lub DATA DVD (audio MP3)
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(wideo DivX) lub DATA DVD (wideo
DivX) (Nie dotyczy modeli
sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i
Ameryce Północnej)
• **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego pliku
•Znaki i symbole z niektórych języków mogą nie
być wyświetlane.
•Zależnie od typu odtwarzanej płyty, w zestawie
może być wyświetlana tylko ograniczona liczba
znaków. Ponadto w wypadku niektórych płyt
mogą nie być wyświetlane wszystkie znaki tekstu.
Wyświetlanie danych dotyczących
odtwarzania płyty
Aby wyświetlić tekst płyty DVD/CD
Naciskaj przycisk DISPLAY w Kroku 2, aby
wyświetlić tekst zarejestrowany na płycie
DVD/CD.
Tekst DVD/CD zostanie wyświetlony tylko
wówczas, jeśli został zapisany na płycie. Nie
można go zmienić. Jeśli na płycie nie ma
tekstu, zostanie wyświetlony komunikat
„NO TEXT”.
BRAHMS SYMPHONY
Szybkość transmisji**
T 17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Nazwa albumu
Nazwa utworu / pliku *
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
** Wyświetlane podczas:
– odtwarzania utworu audio MP3 z płyt DATA
CD/DATA DVD;
– odtwarzania pliku wideo DivX zawierającego
sygnały audio w formacie MP3 z płyty DATA
CD/DATA DVD (nie dotyczy modeli
sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce
Północnej).
Wyświetlanie daty
(tylko pliki JPEG)
Jeśli dane obrazu JPEG zawierają znacznik
Exif*, podczas odtwarzania można
sprawdzić datę.
Naciśnij dwukrotnie przycisk
podczas odtwarzania.
DISPLAY
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
DATA CD JPEG
Informacje o dacie
Wyświetlanie tekstu z płyt DATA CD/
DATA DVD (audio MP3/wideo DivX*)
Naciskając przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania utworów audio MP3 lub plików
wideo DivX* zapisanych na płycie DATA
CD/DATA DVD, można wyświetlić na
ekranie telewizora nazwę albumu/utworu/
pliku oraz szybkość transmisji audio (ilość
danych na sekundę bieżącego pliku audio).
40PL
* „Exif (Exchangeable Image File Format)” to
format obrazu rejestrowanego przez cyfrowe
aparaty fotograficzne zdefiniowany przez
Japońskie Stowarzyszenie Branży
Elektronicznej i Informatycznej (JEITA).
•Informacje o dacie wyświetlane są w formacie
[DD/MM/RRRR].
DD: dzień
MM: miesiąc
RRRR: rok
Zmiana ujęć
Jeśli scena na płycie DVD VIDEO została
nagrana z różnych ujęć, istnieje możliwość
zmiany aktualnego ujęcia.
Naciśnij przycisk ANGLE podczas
odtwarzania.
Po każdym naciśnięciu przycisku ANGLE
wyświetlane jest inne ujęcie.
Różne funkcje odtwarzania płyt
•W przypadku niektórych odtwarzaczy DVD
VIDEO zmiana ujęcia może nie być możliwa,
nawet jeśli obraz na płycie DVD VIDEO został
zapisany z różnych ujęć.
41PL
Wyświetlanie napisów
dialogowych
*
*
Regulacja rozbieżności
między obrazem a
dźwiękiem
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
(funkcja A/V SYNC)
Jeśli na płycie zostały zapisane napisy
dialogowe, można je włączać lub wyłączać
podczas odtwarzania. Jeśli na płycie
zapisano napisy dialogowe w kilku wersjach
językowych, podczas odtwarzania można w
dowolnej chwili zmienić wersję językową lub
włączyć i wyłączyć napisy dialogowe.
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
*
Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem
wyświetlanym na ekranie telewizora, istnieje
możliwość skorygowania rozbieżności.
1
Naciśnij przycisk SUBTITLE podczas
odtwarzania.
Każde naciśnięcie przycisku SUBTITLE
powoduje zmianę języka napisów
dialogowych.
•W przypadku niektórych odtwarzaczy DVD
VIDEO zmiana napisów dialogowych może nie
być możliwa, nawet jeśli na płycie DVD VIDEO
zostały zarejestrowane różne wersje językowe. W
niektórych przypadkach napisów dialogowych
nie można wyłączyć.
•Zmiana napisów dialogowych w przypadku
plików wideo w formacie DivX jest możliwa pod
warunkiem, że plik ma rozszerzenie „.AVI” lub
„.DIVX”, a dane napisów dialogowych są
zapisane w tym samym pliku (nie dotyczy modeli
sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce
Północnej).
*
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
[A/V SYNC], a następnie
opcję
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu [A/V
SYNC].
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [OFF]: regulacja wyłączona.
• [ON]: możliwość regulacji
rozbieżności między obrazem a
dźwiękiem.
4
Naciśnij przycisk
.
•W przypadku niektórych strumieni sygnału
wejściowego funkcja może nie działać.
42PL
Informacje na temat
utworów audio MP3 i plików
obrazów JPEG
Formaty MP3 i JPEG
Obsługiwane płyty
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) lub
DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW/DVD-ROM) zarejestrowanych
w formatach MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)
oraz JPEG. Aby jednak odtwarzacz mógł
rozpoznać zapisane utwory (lub pliki), płyty
DATA CD muszą być nagrane w formacie
ISO 9660 Level 1 lub 2, bądź w formacie
Joliet, a płyty DATA DVD — w formacie
UDF (Universal Disk Format). Możliwe jest
również odtwarzanie płyt nagranych w
formacie wielosesyjnym.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat formatu nagrywania, należy zapoznać
się z instrukcjami obsługi napędów CD-R/
CD-RW lub DVD-R/DVD-RW oraz
oprogramowania do zapisu (nie wchodzi w
skład zestawu).
Obsługiwane utwory audio MP3 i
pliki obrazów JPEG
Urządzenie umożliwia odtwarzanie utworów
audio MP3 i plików obrazów JPEG, które:
• mają rozszerzenie „.MP3” (utwór audio
MP3) lub „.JPG”/„.JPEG” (plik obrazu
JPEG);
• są zgodne z formatem pliku obrazu DCF*.
* „DCF (Design rule for Camera File system)” to
standard zapisu obrazu stosowany w cyfrowych
aparatach fotograficznych ustanowiony przez
Japońskie Stowarzyszenie Branży
Elektronicznej i Informatycznej (JEITA).
• Zestaw umożliwia odtwarzanie wszystkich
plików z rozszerzeniami „.MP3”, „.JPG” i
„.JPEG”, nawet jeśli nie zostały one
zapisane w formacie MP3 lub JPEG.
Odtwarzanie takich plików może
spowodować emisję głośnego hałasu, który
może uszkodzić głośniki.
• Zestaw nie obsługuje danych audio
zapisanych w formacie MP3PRO.
Różne funkcje odtwarzania płyt
MP3 to format kompresji danych audio
zgodny z normą ISO/MPEG. JPEG to
format kompresji obrazu.
•Zestaw może nie odtwarzać niektórych płyt
DATA CD/DATA DVD utworzonych w
formacie Packet Write.
Informacje na temat płyt zapisanych w
formacie wielosesyjnym
Jeśli utwory audio MP3 lub pliki obrazów
JPEG zostały zarejestrowane w pierwszej
sesji, zestaw umożliwia także odtwarzanie
utworów audio MP3 i plików obrazów JPEG
zapisanych w pozostałych sesjach. Jeśli w
pierwszej sesji zostały zapisane utwory audio
i obrazy w formacie audio CD lub wideo CD,
to odtworzona zostanie tylko pierwsza sesja.
43PL
Kolejność odtwarzania utworów
audio MP3 i plików obrazów JPEG
Poniżej opisano kolejność odtwarzania
utworów audio MP3 i plików obrazów JPEG
zarejestrowanych na płycie DATA CD lub
DATA DVD.
x Struktura zawartości płyty
Drzewo 1 Drzewo 2 Drzewo 3 Drzewo 4 Drzewo 5
Po naciśnięciu przycisku DVD MENU i
wyświetleniu listy albumów (str. 45) nazwy
albumów są wyświetlane w następującej
kolejności:
A t B t C t D t F t G. Albumy
niezawierające utworów (plików), takie jak
album E, nie są wyświetlane na liście.
•Jeśli podczas zapisywania utworów (plików) na
płycie przed ich nazwami dodane zostaną liczby
(01, 02, 03 itd.), utwory (pliki) będą odtwarzane w
takiej kolejności.
•Rozpoczęcie odtwarzania płyty z wieloma
drzewami katalogów trwa dłużej.
•W zależności od oprogramowania
wykorzystywanego do tworzenia płyt DATA CD
lub DATA DVD, lub jeśli na płycie znajduje się
więcej niż 200 albumów i 300 plików w każdym
albumie, kolejność odtwarzania może być inna
niż na ilustracji.
•Zestaw rozpoznaje maksymalnie 200 albumów i
nie umożliwia odtwarzania albumów o numerach
wyższych niż 200.
•Rozpoczęcie odtwarzania może trwać dłużej przy
przejściu do kolejnego lub innego albumu.
•Urządzenie może nie obsługiwać niektórych
rodzajów plików JPEG.
Album
Utwór (audio MP3) lub
plik (obraz JPEG)
Po włożeniu do urządzenia płyty DATA CD
lub DATA DVD i naciśnięciu przycisku H
ponumerowane utwory (lub pliki)
odtwarzane są w kolejności od 1 do 7.
Wszelkie podalbumy lub utwory (pliki)
zawarte w wybranym albumie mają
pierwszeństwo nad kolejnym albumem w
tym samym drzewie. (Przykład: album C
zawiera album D, w związku z czym plik 4
jest odtwarzany przed plikiem 5.)
44PL
Odtwarzanie płyt DATA CD
lub DATA DVD z utworami
audio MP3 i plikami
obrazów JPEG
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
utworu. Listę utworów można wyłączyć
za pomocą przycisku DVD MENU.
Ponowne naciśnięcie przycisku DVD
MENU spowoduje wyświetlenie listy
albumów.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Wybór utworu audio lub albumu
MP3
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Zostanie wyświetlona lista albumów
zarejestrowanych na płycie DATA CD
lub DATA DVD. Podczas odtwarzania
albumu jego tytuł zostaje wyróżniony.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Wybierz album za pomocą przycisków
X/x.
x Przy wybieraniu albumu
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego albumu.
x Przy wybieraniu utworu
Naciśnij przycisk
.
Wyświetlona zostanie lista utworów
zawartych w albumie.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Naciśnij przycisk ./>. Po zakończeniu
odtwarzania ostatniego utworu z bieżącego
albumu można wybrać kolejny album,
naciskając przycisk >. Nie można
natomiast powrócić do poprzedniego
albumu za pomocą przycisku .. Aby
wrócić do poprzedniego albumu, należy
wybrać go z listy albumów.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Różne funkcje odtwarzania płyt
1
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego utworu audio MP3
Wybór pliku obrazu lub albumu
JPEG
1
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Zostanie wyświetlona lista albumów
zarejestrowanych na płycie DATA CD
lub DATA DVD. Podczas odtwarzania
albumu jego tytuł zostaje wyróżniony.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Za pomocą przycisków X/x wybierz
utwór i naciśnij przycisk
.
45PL
2
Wybierz album za pomocą przycisków
X/x.
x Przy wybieraniu albumu
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego albumu.
x Przy wybieraniu obrazu
Naciśnij przycisk PICTURE NAVI.
Podgląd plików zawartych w albumie
jest wyświetlany w postaci 16 ekranów
składowych.
Obracanie obrazu JPEG
W trakcie wyświetlania pliku obrazu JPEG
na ekranie telewizora możliwe jest obrócenie
go o 90 stopni.
Naciśnij przycisk X/x podczas oglądania
obrazów. Każde naciśnięcie przycisku X
powoduje obrócenie obrazu o 90 stopni w
lewo.
Przykładowy wygląd ekranu po
jednokrotnym naciśnięciu przycisku X:
Kierunek obracania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
obraz i naciśnij przycisk
.
Aby powrócić do normalnego widoku,
należy nacisnąć przycisk CLEAR.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku obrazu JPEG
Jeśli ekran menu sterowania nie został
wyświetlony, naciśnij przycisk C/c. Po
zakończeniu odtwarzania ostatniego obrazu
z bieżącego albumu można wybrać kolejny
album, naciskając przycisk c. Nie można
natomiast powrócić do poprzedniego
albumu za pomocą przycisku C. Aby wrócić
do poprzedniego albumu, należy wybrać go z
listy albumów.
46PL
•Po prawej stronie ekranu telewizora wyświetlany
jest pasek przewijania. Aby wyświetlić kolejne
pliki obrazów, należy wybrać dolny obraz i
nacisnąć przycisk x. Aby wyświetlić poprzedni
obraz, należy wybrać górny obraz i nacisnąć
przycisk X.
Odtwarzanie utworów audio
i obrazów w formie pokazu
slajdów z dźwiękiem
1
2
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/xwybierz
[MODE (MP3, JPEG)],
element
a następnie naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MODE (MP3, JPEG)].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [AUTO]: odtwarzanie plików obrazów
JPEG i utworów audio MP3
umieszczonych w tym samym albumie
w ramach pokazu slajdów.
• [AUDIO (MP3)]: odtwarzanie ciągłe
utworów audio MP3.
• [IMAGE (JPEG)]: odtwarzanie tylko
plików obrazów JPEG w ramach
pokazu slajdów.
5
Naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Zostanie wyświetlona lista albumów
zarejestrowanych na płycie DATA CD
lub DATA DVD.
7
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany album i naciśnij przycisk H.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego albumu.
Naciskając kilkakrotnie przycisk DVD
MENU, można włączyć lub wyłączyć
listę albumów.
•Po wybraniu opcji [AUTO] zestaw może
rozpoznać maksymalnie 300 utworów MP3 i
plików JPEG w jednym albumie. Po wybraniu
opcji [AUDIO (MP3)] lub [IMAGE (JPEG)]
zestaw może rozpoznać maksymalnie 600 plików
MP3 lub JPEG w jednym albumie. Niezależnie
od wybranego trybu urządzenie może rozpoznać
maksymalnie 200 albumów.
•Po ustawieniu opcji [MODE (MP3, JPEG)] na
[IMAGE (JPEG)] dla płyty zawierającej tylko
utwory MP3 lub [AUDIO (MP3)] dla płyty
zawierającej tylko pliki JPEG, zmiana ustawienia
opcji [MODE (MP3, JPEG)] może być
niemożliwa.
•Przycisk PICTURE NAVI nie działa po
wybraniu opcji [AUDIO (MP3)].
•Przy jednoczesnym odtwarzaniu dużych utworów
MP3 i obrazów JPEG dźwięk może być
przerywany. Zaleca się wybranie podczas
tworzenia pliku MP3 szybkości transmisji
wynoszącej maksymalnie 128 kb/s. Jeśli nadal
występują przerwy w odtwarzaniu dźwięku,
należy zmniejszyć objętość pliku JPEG.
Różne funkcje odtwarzania płyt
Aby odtworzyć pokaz slajdów z dźwiękiem,
należy umieścić pliki MP3 i JPEG w tym
samym albumie na płycie DATA CD lub
DATA DVD. Podczas odtwarzania płyty
DATA CD lub DATA DVD wybierz tryb
[AUTO] zgodnie z instrukcją poniżej.
6
Ustawianie czasu wyświetlania
pokazu slajdów
(tylko pliki JPEG)
Podczas odtwarzania plików obrazów JPEG
za pomocą funkcji pokazu slajdów można
określić czas wyświetlania poszczególnych
slajdów na ekranie telewizora.
1
Naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
47PL
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[INTERVAL], a następnie
naciśnij przycisk
.
2
Zostaną wyświetlone opcje menu
[INTERVAL].
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
3
Zostaną wyświetlone opcje menu
[EFFECT].
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Naciśnij przycisk
3
Wybór efektu dla plików obrazów
włączonych do pokazu slajdów
(tylko pliki JPEG)
W odniesieniu do pliku obrazu JPEG można
wybrać efekt, który będzie stosowany
podczas pokazu slajdów.
Naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
48PL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [MODE1]: obraz przesuwa się z góry
na dół.
• [MODE2]: obraz rozciąga się z lewej
na prawą stronę ekranu telewizora.
• [MODE3]: obraz rozciąga się od
środka ekranu telewizora.
• [MODE4]: obrazy są wyświetlane z
losowo wybranymi efektami.
• [MODE5]: kolejny obraz najeżdża na
poprzedni obraz.
• [OFF]: wyłącza funkcję.
.
•Wyświetlenie niektórych plików JPEG może
trwać dłużej niż innych, przez co czas
wyświetlania może wydawać się dłuższy niż
wybrany w ustawieniach. Dotyczy to zwłaszcza
plików JPEG w formacie progresywnym lub
plików JPEG zawierających 3 000 000 lub więcej
pikseli.
1
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [NORMAL]: czas wyświetlania ok. 6-9
sekund.
• [FAST]: czas wyświetlania krótszy niż
w przypadku opcji [NORMAL].
• [SLOW1]: czas wyświetlania dłuższy
niż w przypadku opcji [NORMAL].
• [SLOW2]: czas wyświetlania dłuższy
niż w przypadku opcji [SLOW1].
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[EFFECT], a następnie
naciśnij przycisk
.
4
Naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie plików wideo
DivX®
(Nie dotyczy modeli sprzedawanych w
Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej)
Pliki wideo DivX
Płyty DATA CD i DATA DVD
obsługiwane przez zestaw
Odtwarzanie płyt DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) i DATA DVD (DVDROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) za pomocą niniejszego zestawu
jest możliwe przy spełnieniu poniższych
warunków:
– Jeśli płyta DATA CD/DATA DVD
zawierająca pliki wideo DivX zawiera
także utwory audio MP3 lub pliki obrazów
JPEG, zestaw umożliwia odtwarzanie
wyłącznie plików wideo DivX.
Zestaw umożliwia odtwarzanie wyłącznie
płyt DATA CD zapisanych w formacie
logicznym ISO 9660 Level 1 lub 2 bądź Joliet
oraz płyt DATA DVD zgodnych z formatem
UDF (Universal Disk Format).
Szczegółowe informacje na temat formatu
zapisu znajdują się w instrukcji obsługi
napędu optycznego oraz oprogramowania
do nagrywania (nie wchodzi w skład
zestawu).
Patrz „Kolejność odtwarzania utworów
audio MP3 i plików obrazów JPEG”
(str. 44). Ustalona kolejność odtwarzania
może nie działać w przypadku niektórych
programów używanych do tworzenia plików
wideo DivX oraz jeśli na płycie znajduje się
ponad 200 albumów, z których każdy
zawiera więcej niż 600 plików wideo DivX.
•Zestaw może nie odtwarzać niektórych płyt
DATA CD/DATA DVD utworzonych w
formacie Packet Write.
Obsługiwane pliki wideo DivX
Zestaw umożliwia odtwarzanie danych
zapisanych w formacie DivX z
rozszerzeniem „.AVI” lub „.DIVX”. Zestaw
nie pozwala odtwarzać plików z
rozszerzeniem „.AVI” lub „.DIVX”, jeśli nie
zawierają one materiału wideo DivX.
•Szczegółowe informacje na temat odtwarzanych
utworów audio MP3 oraz plików obrazów JPEG
nagranych na płytach DATA CD lub DATA
DVD znajdują się w rozdziale „Obsługiwane
płyty” (str. 43).
Różne funkcje odtwarzania płyt
DivX® to technologia kompresji plików
wideo opracowana przez firmę DivX, Inc.
Niniejsze urządzenie uzyskało oficjalny
certyfikat DivX®.
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
DATA CD i DATA DVD zawierających
pliki wideo DivX®.
Kolejność odtwarzania danych z płyt
DATA CD lub DATA DVD
•Zestaw nie umożliwia odtwarzania plików wideo
DivX, jeśli są one złożone z kilku plików wideo
DivX.
•Zestaw nie umożliwia odtwarzania plików wideo
DivX o wielkości obrazu przekraczającej 720
(szerokość) × 576 (wysokość) punktów lub o
rozmiarze większym niż 2 GB.
•W przypadku niektórych plików wideo DivX
dźwięk może przeskakiwać lub może nie być
zsynchronizowany z obrazem na ekranie
telewizora.
•Zestaw nie umożliwia odtwarzania niektórych
plików wideo DivX dłuższych niż 3 godziny.
•W przypadku niektórych plików wideo DivX
mogą wystąpić przerwy w wyświetlaniu obrazu
lub obraz może być niewyraźny. W takim
przypadku zaleca się utworzenie pliku przy
mniejszej szybkości transmisji. Jeśli jakość
dźwięku jest wciąż niezadowalająca, zalecanym
formatem dźwięku jest format MP3. Należy
jednak zwrócić uwagę, że niniejszy zestaw nie
49PL
obsługuje formatu WMA (Windows Media
Audio).
•Ze względu na technologię kompresji używaną
do tworzenia plików wideo DivX, po naciśnięciu
przycisku H obraz może pojawić się na ekranie
z pewnym opóźnieniem.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
Wybór albumu
1
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Zostanie wyświetlona lista albumów
zapisanych na płycie. Na liście znajdują
się tylko albumy zawierające pliki wideo
DivX.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
plik i naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
pliku.
Przejście do następnej lub
poprzedniej strony
Naciśnij przycisk C/c.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Zatrzymanie odtwarzania
2
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
album do odtwarzania.
Naciśnij przycisk H.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego albumu.
Informacje na temat wybierania plików
wideo DivX znajdują się w punkcie
„Wybór pliku wideo DivX” (str. 50).
Przejście do następnej lub
poprzedniej strony
Naciśnij przycisk C/c.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciskaj przycisk DVD MENU.
Naciśnij przycisk x.
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku wideo DivX bez
wyświetlania powyższej listy plików
Naciśnięcie przycisku ./> umożliwia
wybór następnego lub poprzedniego pliku
wideo DivX w tym samym albumie.
Pierwszy plik z następnego albumu można
również wybrać poprzez naciśnięcie
przycisku > podczas odtwarzania
ostatniego pliku w bieżącym albumie. Nie
można jednak powrócić do poprzedniego
albumu za pomocą przycisku .. Aby
wrócić do poprzedniego albumu, wybierz go
z listy albumów.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Wybór pliku wideo DivX
1
Po wykonaniu czynności z Kroku 2
opisanego w sekcji „Wybór albumu”
naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlona lista plików
zawartych w albumie.
50PL
•Jeśli została zaprogramowana liczba odtworzeń,
pliki wideo DivX można odtwarzać odpowiednią
liczbę razy. Liczone są następujące przypadki:
– wyłączenie zestawu;
– odtworzenie innego pliku;
– otwarcie szuflady na płyty.
Odtwarzanie płyt VIDEO CD
z funkcją PBC (wersja 2.0)
(odtwarzanie z funkcją PBC)
1
Rozpocznij odtwarzanie płyty VIDEO
CD z funkcją PBC.
Zostanie wyświetlone menu
umożliwiające dokonanie wyboru.
2
3
4
Wybierz numer żądanego elementu za
pomocą przycisków numerycznych.
Naciśnij przycisk
.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w
menu dotyczącymi operacji
interaktywnych.
Różne funkcje odtwarzania płyt
Funkcja sterowania odtwarzaniem PBC
(Playback Control) pozwala wykonywać
proste operacje, wyszukiwanie itp.
Odtwarzanie z funkcją PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD
za pomocą menu wyświetlanego na ekranie
telewizora.
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dołączoną do płyty, ponieważ zasady
obsługi poszczególnych płyt VIDEO
CD mogą się różnić.
Powrót do menu
Naciśnij przycisk O RETURN.
•W instrukcjach obsługi niektórych płyt VIDEO
CD w Kroku 3 zamiast polecenia [Press ENTER]
może występować polecenie [Press SELECT]. W
takim przypadku należy nacisnąć przycisk H.
•Aby odtwarzać płytę bez funkcji PBC, użyj
przycisków ./> lub przycisków
numerycznych w trybie zatrzymania zestawu w
celu wybrania utworu, a następnie naciśnij
przycisk H lub
. Zestaw rozpoczyna
odtwarzanie w trybie ciągłym. Nie można
odtwarzać obrazów nieruchomych, np. menu.
Aby powrócić do odtwarzania z funkcją PBC,
należy dwukrotnie nacisnąć przycisk x, a
następnie przycisk H.
51PL
7
.
Stacja zostanie zapisana w pamięci.
Funkcje tunera
Zapisywanie stacji
radiowych
8
Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
Kroki od 1 do 7.
Istnieje możliwość zapisania w pamięci 20
stacji nadających w paśmie UKF (FM) oraz
10 stacji nadających na falach średnich
(AM). Przed rozpoczęciem strojenia należy
zmniejszyć głośność do minimum.
9
1
Zacznij ponownie od Kroku 1.
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+ lub –, aż do rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane. Na
wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiają się wówczas komunikaty
„TUNED” oraz „ST” (w przypadku
programów stereofonicznych).
3
4
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „MEMORY”.
Naciśnij przycisk
lub c.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się numer zapisanej stacji.
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany numer stacji.
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
52PL
Naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Zmiana numeru zapisanej stacji
3
Naciśnij przycisk
.
Słuchanie audycji radiowych
W pierwszej kolejności należy zapisać stacje
radiowe w pamięci zestawu (patrz
„Zapisywanie stacji radiowych” (str. 52)).
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
•Aby poprawić odbiór, zmień położenie anten
wchodzących w skład zestawu.
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami
Ustaw zaprogramowaną stację za
pomocą przycisku PRESET + lub –.
1
2
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
3
4
Naciśnij przycisk
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
dostrojenie zestawu do zapisanej w
pamięci stacji.
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
3
Dostosuj głośność za pomocą
przycisku VOLUME +/–.
Słuchanie niezapisanych stacji
radiowych
Wykonaj strojenie ręczne lub automatyczne
opisane w Kroku 2.
Aby dostroić stację ręcznie, naciskaj
przycisk TUNING + lub –.
Aby dostroić stację automatycznie, naciśnij i
przytrzymaj przycisk TUNING + lub –.
Automatyczne strojenie zatrzymuje się po
odebraniu przez zestaw sygnału stacji
radiowej. Aby ręcznie zatrzymać
automatyczne strojenie, naciśnij przycisk
TUNING + lub –.
Słuchanie stacji radiowych o znanych
częstotliwościach
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie „MONO”.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• „STEREO”: odbiór stereofoniczny.
• „MONO”: odbiór monofoniczny.
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk "/1.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu opcję
„FM MODE”.
Funkcje tunera
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami, możesz wybrać odbiór
monofoniczny. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale odbiór ulegnie
poprawie.
5
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
6
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Nadawanie nazw stacjom
Zapisanym w pamięci stacjom można nadać
nazwy. Nazwy te (np. „XYZ”) pojawiają się
na wyświetlaczu na przednim panelu po
wybraniu stacji.
Każdej stacji można nadać tylko jedną
nazwę.
•Nazw nie można nadawać zapisanym w pamięci
stacjom z usługą RDS (str. 55).
Użyj funkcji strojenia bezpośredniego w
Kroku 2.
1
2
Naciśnij przycisk D.TUNING.
Za pomocą przycisków numerycznych
wybierz częstotliwości.
53PL
1
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
2
3
4
5
6
Za pomocą przycisku PRESET + lub –
wybierz zapisaną stację, której chcesz
nadać nazwę.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „NAME IN”.
lub c.
Naciśnij przycisk
Utwórz nazwę za pomocą przycisków
kursora.
Korygowanie błędów
Za pomocą przycisków C/c podświetl
znak, który chcesz poprawić, a następnie
naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
żądany znak.
Aby usunąć znak, podświetl go za
pomocą przycisków C/c, a następnie
naciśnij przycisk CLEAR.
Naciśnij przycisk
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się napis „COMPLETE” i nazwa
stacji zostanie zapamiętana.
8
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
•Naciskając przycisk DISPLAY, można sprawdzić
częstotliwość (str. 54).
54PL
Kiedy zestaw działa w trybie „TUNER FM”
lub „TUNER AM”, na wyświetlaczu na
przednim panelu można sprawdzić
częstotliwość odbieranej stacji.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
znak, a następnie naciśnij przycisk c,
aby przesunąć kursor do następnej
pozycji.
Przy wprowadzaniu nazwy stacji
radiowej można korzystać z liter, cyfr i
innych symboli.
7
Wyświetlanie nazwy lub
częstotliwości stacji na
wyświetlaczu na przednim panelu
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
wyświetlane informacje zmieniają się w
następujący sposób:
1 nazwa stacji*
2 częstotliwość**
* Wartość ta jest wyświetlana, jeśli zapisanej w
pamięci stacji została nadana nazwa.
** Po kilku sekundach wyświetlane są poprzednie
informacje.
Korzystanie z usługi RDS
Charakterystyka usługi RDS
System RDS (Radio Data System) to usługa
umożliwiająca stacjom radiowym wysyłanie
dodatkowych informacji podczas nadawania
programu, razem ze standardowym
sygnałem radiowym. Tuner urządzenia jest
wyposażony w wygodne funkcje RDS, takie
jak wyświetlanie nazwy stacji. System RDS
jest dostępny tylko w przypadku stacji
nadających programy w paśmie UKF (FM)*.
Funkcje tunera
•Usługa RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS we
właściwy sposób lub jeśli sygnał jest zbyt słaby.
* Nie wszystkie stacje nadające w paśmie UKF
(FM) oferują usługę RDS i nie wszystkie oferują
ją w tym samym zakresie. Szczegółowe
informacje na temat systemu RDS i
oferowanych usług można uzyskać w lokalnej
rozgłośni radiowej.
Odbiór informacji w systemie RDS
Wybierz stację nadającą w paśmie UKF
(FM).
Po dostrojeniu urządzenia do stacji
nadającej informacje w systemie RDS na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się
nazwa stacji*.
* Jeśli sygnał RDS nie jest odbierany, nazwa stacji
może nie pojawić się na wyświetlaczu na
przednim panelu.
55PL
Inne funkcje
Sterowanie telewizorem za
pomocą pilota
Można sterować telewizorem (tylko
odbiorniki Sony) za pomocą pilota
wchodzącego w skład zestawu.
Sterowanie telewizorem za
pomocą pilota
Sterowanie telewizorem odbywa się za
pomocą przycisków opisanych poniżej.
Przycisk
Funkcja
TV [/1
Włączanie i wyłączanie
telewizora.
TV INPUT
Przełączanie źródła sygnału
wejściowego między
telewizorem a innymi źródłami.
TV VOL +/–
Regulacja głośności telewizora.
TV CH +/–
Wybór kanału telewizyjnego.
Przyciski
numeryczne*,
ENTER*
Wybór kanału telewizyjnego.
DVD MENU*
C/X/x/c*,
RETURN*
*
Wyświetlanie menu telewizora.
Wybór elementu menu.
Powrót do poprzedniego
kanału lub poziomu menu
telewizora.
* Korzystaj z tych przycisków przy wciśniętym
przycisku TV.
Przycisk - służy do wyboru kanału o
numerze wyższym niż 10. (Przykładowo, aby
wybrać kanał 25, należy nacisnąć przycisk , a następnie 2 i 5.)
•W przypadku niektórych telewizorów sterowanie
odbiornikiem lub używanie niektórych
przycisków wymienionych powyżej może okazać
się niemożliwe.
56PL
Korzystanie z funkcji
THEATRE SYNC
Funkcja THEATRE SYNC umożliwia
włączenie telewizora firmy Sony i
opisywanego zestawu, zmianę trybu pracy
urządzenia na „DVD”, a następnie
włączenie wybranego źródła sygnału
wejściowego w telewizorze za naciśnięciem
jednego przycisku.
Konfigurowanie funkcji THEATRE
SYNC
Zapisz źródło sygnału wejściowego
telewizora podłączonego do zestawu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV INPUT,
wprowadzając jednocześnie przy użyciu
przycisków numerycznych kod źródła
sygnału wejściowego telewizora
podłączonego do urządzenia (patrz tabela).
Spowoduje to wybranie źródła sygnału
wejściowego telewizora.
Ustaw gniazdo wykorzystane do podłączenia
urządzenia jako źródło sygnału wejściowego
telewizora. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w instrukcji obsługi
telewizora.
Przycisk
Numer
TV INPUT 0
żródło sygnału
wejściowego
telewizora
Brak źródła sygnału
wejściowego
(domyślnie)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
COMPONENT 2
SYSTEM
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Ameryce
Północnej.
Numer
Czas nadawania
7
5
8
6
•Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku
telewizorów firmy Sony. (Funkcja może być
niedostępna w niektórych telewizorach firmy
Sony.)
•W przypadku dużej odległości między
telewizorem a urządzeniem funkcja może nie
działać. Urządzenie należy ustawić niedaleko
telewizora.
•Podczas wprowadzania kodu pilot powinien być
skierowany w stronę telewizora i urządzenia.
Inne funkcje
CLEAR*
Przycisk
Obsługa funkcji THEATRE SYNC
Skieruj pilota w kierunku telewizora oraz
urządzenia, a następnie naciśnij jednokrotnie
przycisk THEATRE SYNC.
Jeśli funkcja nie działa, należy zmienić czas
nadawania. Ustawienia czasu nadawania
zależą od danego telewizora.
Zmiana czasu nadawania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV CH +,
jednocześnie wprowadzając czas
nadawania za pomocą przycisków
numerycznych (patrz tabela).
Spowoduje to wybranie czasu nadawania
sygnału z pilota.
Przycisk
Numer
Czas nadawania
TV CH +
1
0,5 (domyślnie)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
57PL
Korzystanie z efektów
dźwiękowych
Wzmacnianie niskich
częstotliwości
Funkcja ta umożliwia wzmacnianie niskich
częstotliwości.
Naciśnij przycisk DYNAMIC BASS.
Korzystanie z wyłącznika
czasowego
Zestaw można ustawić tak, aby wyłączał się
o określonym czasie, co pozwala zasnąć przy
dźwiękach muzyki. Czas można ustawiać w
odstępach 1- lub 10-minutowych.
1
2
Niskie częstotliwości zostaną wzmocnione.
Wyłączanie efektów dźwiękowych
Ponownie naciśnij przycisk DYNAMIC
BASS.
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „SLEEP”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Sposób wyświetlania minut (czas
pozostały do wyłączenia urządzenia)
zmienia się w następujący sposób:
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
•Za pomocą przycisków numerycznych
można wybrać czas pozostały do wyłączenia
urządzenia. W tym przypadku czas można
ustawiać w odstępach 1-minutowych.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostało wprowadzone, a na
wyświetlaczu na przednim panelu
zaświeci się wskaźnik „SLEEP”.
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Zacznij ponownie od Kroku 1.
Anulowanie funkcji wyłącznika
czasowego
W Kroku 3 wybierz opcję „SLEEP OFF”.
58PL
Zmiana jasności
wyświetlacza na przednim
panelu
Do wyboru są dwa poziomy jasności
wyświetlacza na przednim panelu.
1
2
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „DIMMER”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
jasność wyświetlacza na przednim
panelu.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
5
(blokada rodzicielska)
Aby zapobiec niewłaściwemu użyciu
urządzenia, na przykład przez dzieci
(blokada rodzicielska), można wyłączyć
znajdujące się na nim przyciski (oprócz
przycisku "/1).
Włączenie funkcji blokady rodzicielskiej
powoduje wyłączenie przycisków na
urządzeniu oraz zaświecenie się kontrolki
„
” na wyświetlaczu na przednim
panelu. (Zestawem można sterować za
pomocą pilota.)
•Naciśnięcie przycisku na urządzeniu przy
włączonej funkcji blokady rodzicielskiej
powoduje pojawienie się komunikatu „CHILD
LOCK” na wyświetlaczu na przednim panelu.
1
2
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Inne funkcje
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• „DIMMER OFF”: Wysoka jasność.
• „DIMMER ON”: Wyświetlacz na
przednim panelu jest przyciemniony.
Wyłączanie przycisków na
urządzeniu
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „CHILD LOCK”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• „OFF”: Funkcja blokady rodzicielskiej
wyłączona.
• „ON”: Funkcja blokady rodzicielskiej
włączona.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
•Funkcję blokady rodzicielskiej można włączyć
poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad
5 sekund przycisku x (na wyświetlaczu na
przednim panelu zaświeci się „
”).
Aby wyłączyć funkcję, naciśnij i przytrzymaj
przez ponad 5 sekund przycisk x, aż z
wyświetlacza na przednim panelu zniknie
„
”.
59PL
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PARENTAL CONTROL].
Ustawienia zaawansowane
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Blokowanie płyt
(niestandardowa kontrola
rodzicielska, kontrola rodzicielska)
W odniesieniu do danej płyty można ustawić
dwa rodzaje ograniczeń odtwarzania.
• Niestandardowa kontrola rodzicielska
Ograniczenia odtwarzania można ustawić
w taki sposób, aby zestaw nie odtwarzał
nieodpowiednich płyt.
• Kontrola rodzicielska
Odtwarzanie niektórych płyt DVD
VIDEO może zostać ograniczone zgodnie
z wcześniej określonym parametrem, na
przykład wiekiem użytkowników.
Umożliwia to blokowanie scen lub
zastępowanie ich innymi scenami.
Takie samo hasło jest używane zarówno w
odniesieniu do funkcji kontroli
rodzicielskiej, jak i funkcji niestandardowej
kontroli rodzicielskiej.
Zabezpieczenie przed
odtwarzaniem określonych płyt
[CUSTOM PARENTAL CONTROL]
Takie samo hasło niestandardowej kontroli
rodzicielskiej można ustawić w odniesieniu
do maksymalnie 40 płyt. Ustawienie hasła
dla 41-szej płyty powoduje usunięcie
ustawień dotyczących pierwszej płyty.
1
Włóż płytę, którą chcesz zablokować.
Jeśli płyta jest odtwarzana, naciśnij
przycisk x, aby zatrzymać odtwarzanie.
2
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
3
60PL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[PARENTAL CONTROL],
a następnie naciśnij przycisk
.
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [ON t], a następnie naciśnij
przycisk
.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
5
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź lub ponownie wprowadź 4cyfrowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony komunikat
[Custom parental control is set.], a na
ekranie telewizora zostanie ponownie
wyświetlony ekran menu sterowania.
Wyłączanie funkcji niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
1
Wykonaj czynności z kroku od 1 do 3,
opisane w punkcie „Zabezpieczenie przed
odtwarzaniem określonych płyt [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]”.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję
[OFF t], a następnie naciśnij przycisk
.
3
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk
.
Ograniczanie odtwarzania przez
dzieci [PARENTAL CONTROL]
(tylko płyty DVD)
Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO
może zostać ograniczone zgodnie z wcześniej
określonym parametrem, na przykład
wiekiem użytkowników. Funkcja
[PARENTAL CONTROL] umożliwia
ustawienie poziomu ograniczenia
odtwarzania.
1
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
2
Zostanie wyświetlone menu opcji
[CUSTOM PARENTAL CONTROL].
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [PLAYER t], a następnie
naciśnij przycisk
.
Ustawienia zaawansowane
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Włóż płytę, w odniesieniu do której została
ustawiona funkcja niestandardowej kontroli
rodzicielskiej.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[PARENTAL CONTROL],
a następnie naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PARENTAL CONTROL].
Odtwarzanie płyty objętej
niestandardową kontrolą rodzicielską
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
2
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk
.
Zestaw jest gotowy do odtwarzania.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
•Jeśli zapomnisz hasła, po wyświetleniu na ekranie
[CUSTOM PARENTAL CONTROL] prośby o
podanie hasła wprowadź za pomocą przycisków
numerycznych 6-cyfrową liczbę „199703”, a
następnie naciśnij przycisk
. Na wyświetlaczu
pojawi się prośba o wprowadzenie nowego 4cyfrowego hasła.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk .
61PL
Jeśli zostanie wybrana opcja [OTHERS
t], za pomocą przycisków
numerycznych wybierz i wprowadź
standardowy kod z tabeli „Lista kodów
obszarów kontroli rodzicielskiej”
(str. 86).
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
7
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
4
ENTER
.
Zostanie wyświetlone menu opcji
[LEVEL].
Pojawi się ekran ustawiania poziomu
ograniczenia odtwarzania.
5
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź lub ponownie wprowadź 4cyfrowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk
.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [LEVEL], a następnie naciśnij
przycisk
.
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni poziom, a następnie
naciśnij przycisk
.
Ustawianie funkcji kontroli
rodzicielskiej zostało zakończone.
OFF
USA
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [STANDARD], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlone menu opcji
[STANDARD].
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
USA
OTHERS
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
Wyłączanie funkcji kontroli
rodzicielskiej
W Kroku 8 ustaw opcję [LEVEL] w
położenie [OFF].
Odtwarzanie płyty objętej kontrolą
rodzicielską
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
obszar geograficzny jako poziom
ograniczenia odtwarzania, a następnie
naciśnij przycisk
.
Spowoduje to wybranie obszaru.
62PL
1
Włóż płytę i naciśnij przycisk H.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się odtwarzanie.
•Jeśli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i ponownie
wykonaj czynności z kroków od 1 do 3, opisane w
punkcie „Zabezpieczenie przed odtwarzaniem
określonych płyt [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]”. Po pojawieniu się prośby o
wprowadzenie hasła wprowadź za pomocą
przycisków numerycznych liczbę „199703”, a
następnie naciśnij przycisk
. Na wyświetlaczu
pojawi się prośba o wprowadzenie nowego 4cyfrowego hasła. Po wprowadzeniu nowego 4cyfrowego hasła ponownie włóż płytę i naciśnij
przycisk H. Po pojawieniu się ekranu do
wprowadzania hasła wprowadź nowe hasło.
Zmiana hasła
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
2
Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
ponownie za pomocą przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk
.
Korygowanie błędnie wprowadzonego
hasła
Przed naciśnięciem przycisku
naciśnij
przycisk C i wprowadź prawidłową liczbę.
Ustawienia zaawansowane
•Podczas odtwarzania płyt, które nie obsługują
funkcji kontroli rodzicielskiej, odtwarzanie nie
będzie ograniczane.
•W zależności od płyty, podczas odtwarzania może
być konieczna zmiana poziomu kontroli
rodzicielskiej. W takim przypadku wprowadź
hasło i zmień poziom. Wyłączenie trybu
wznawiania odtwarzania spowoduje
przywrócenie poprzedniego poziomu.
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[PARENTAL CONTROL],
a następnie naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PARENTAL CONTROL].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [PASSWORD t], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
4
5
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk
.
63PL
Ustawianie optymalnego
dźwięku przestrzennego dla
pomieszczenia
5
Za pomocą przycisków C/c wybierz
ustawienie.
• [STANDARD]: przy podłączeniu
wszystkich głośników w zwykły
sposób.
(SPEAKER FORMATION)
Przy niekorzystnym kształcie pomieszczenia
może nie być możliwości podłączenia
wszystkich głośników. Dla uzyskania
lepszego efektu surround zaleca się
wybranie w pierwszej kolejności
rozmieszczenia głośników.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
• [NO CENTER]: przy podłączeniu
tylko głośników przednich i głośników
surround.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SPEAKER
FORMATION], a następnie naciśnij
przycisk
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
4
Naciśnij przycisk
DVD VIDEO
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SPEAKER FORMATION].
SPEAKER FORMATION
STANDARD
64PL
• [NO SURROUND]: przy podłączeniu
tylko głośnika środkowego i głośników
przednich.
• [FRONT ONLY]: przy podłączeniu
tylko głośników przednich.
• [ALL FRONT]: przy ustawieniu
wszystkich głośników z przodu miejsca
odsłuchu.
•Na wyświetlaczu na przednim panelu
wskazywane jest wybrane rozmieszczenie
głośników [SPEAKER FORMATION].
Wyświetlacz nie wskazuje głośników
odtwarzających dźwięk.
•Po zmianie ustawienia [CONNECTION] w menu
[SPEAKER SETUP] opcja [SPEAKER
FORMATION] powraca do ustawienia
[STANDARD].
• [ALL FRONT - NO CENTER]: przy
ustawieniu głośników przednich i
głośników surround z przodu miejsca
odsłuchu.
Ustawienia zaawansowane
• [SECOND ROOM]: przy ustawieniu
głośników przednich w jednym
pomieszczeniu, a głośników surround
w drugim.
•Dźwięk z głośników w drugim pokoju jest
taki sam, jak w przypadku głośników
przednich i głośników surround.
6
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
65PL
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
5
Ekran konfiguracji umożliwia zmianę
różnych ustawień takich elementów, jak
obraz lub dźwięk.
Pełna lista elementów ekranu konfiguracji
znajduje się na str. 93.
Wyświetlane elementy różnią się w
zależności od krajowej wersji modelu.
Element konfiguracji zostanie wybrany.
Przykład: [SCREEN SETUP]
Wybrany element
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
•Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
priorytet nad ustawieniami ekranu konfiguracji i
niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
16:9
ON
JACKET PICTURE
FULL
Elementy konfiguracji
6
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany element, a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje dla
wybranego elementu.
Przykład: [TV TYPE]
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz z
wyświetlanej listy element
konfiguracji: [LANGUAGE SETUP],
[SCREEN SETUP], [CUSTOM SETUP]
lub [SPEAKER SETUP]. Następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Opcje
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
7
4
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
66PL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
FULL
Wybrane ustawienie
Przywracanie wszystkich ustawień
menu [SETUP]
1
W Kroku 4 wybierz opcję [RESET], a
następnie naciśnij przycisk
.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję
[YES].
Można także anulować proces i powrócić
do ekranu menu sterowania, wybierając
opcję [NO].
3
Naciśnij przycisk
.
Spowoduje to przywrócenie wartości
domyślnych wszystkich ustawień
opisanych na stronach od 67 do 72.
Podczas przywracania domyślnych
wartości ustawień nie należy naciskać
przycisku [/1. Proces ten trwa kilka
sekund.
[LANGUAGE SETUP]
Funkcja [LANGUAGE SETUP] umożliwia
ustawianie różnych języków dla menu
ekranowego i ścieżki dźwiękowej.
Wybierz opcję [LANGUAGE SETUP] na
ekranie konfiguracji. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (str. 66).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
x [OSD] (menu ekranowe)
Służy do przełączania języka menu
wyświetlanego na ekranie telewizora.
x [MENU] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do wyboru żądanego języka menu
płyty.
x [AUDIO] (tylko płyty DVD VIDEO)
Ustawienia zaawansowane
•Jeśli podczas włączania zestawu po zresetowaniu
nie ma w nim płyty, na ekranie telewizora jest
wyświetlany komunikat informacyjny. W celu
przeprowadzenia konfiguracji wstępnej (str. 16)
naciśnij przycisk
. Aby powrócić do
normalnego ekranu, naciśnij przycisk CLEAR.
Ustawianie języka menu
ekranowego i ścieżki
dźwiękowej
Służy do przełączania języka ścieżki
dźwiękowej.
Po wybraniu opcji [ORIGINAL] zostanie
wybrany język ustawiony jako pierwszy na
płycie.
x [SUBTITLE] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do przełączania języka napisów
dialogowych zarejestrowanych na płycie
DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [AUDIO FOLLOW]
język napisów dialogowych zmienia się
zależnie od języka wybranego w odniesieniu
do ścieżki dźwiękowej.
67PL
•Jeśli w opcjach [MENU], [AUDIO] i
[SUBTITLE] wybrano wartość [OTHERS t],
należy za pomocą przycisków numerycznych
wybrać i wprowadzić kod języka opisany w
punkcie „Lista kodów języków” (str. 86).
•Jeśli w opcji [MENU], [AUDIO] lub
[SUBTITLE] wybrany zostanie język, który nie
został zarejestrowany na płycie DVD VIDEO,
automatycznie wybrany zostanie jeden z
zarejestrowanych języków (w przypadku
niektórych płyt język nie jest wybierany
automatycznie).
Ustawienia wyświetlania
[SCREEN SETUP]
Wybierz ustawienia zgodne z parametrami
podłączanego telewizora.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[SCREEN SETUP]. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (str. 66).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
16:9
ON
JACKET PICTURE
x [TV TYPE]
Opcja ta służy do wybierania proporcji
obrazu podłączonego telewizora
(standardowy 4:3 lub panoramiczny).
Ustawienia domyślne różnią się w zależności
od krajowej wersji modelu.
[16:9]
Ustawienie to należy wybrać
przy podłączaniu do urządzenia
telewizora panoramicznego lub
telewizora obsługującego tryb
szerokoekranowy.
[4:3 LETTER
BOX]
Ustawienie to należy wybrać
przy podłączaniu do urządzenia
telewizora z ekranem formatu
4:3. Obraz panoramiczny jest
wyświetlany z pasami u góry i u
dołu ekranu telewizora.
[4:3 PAN SCAN] Ustawienie to należy wybrać
przy podłączaniu do urządzenia
telewizora z ekranem formatu
4:3. Funkcja ta pozwala
automatycznie wyświetlać obraz
panoramiczny na całym ekranie,
przy czym część obrazu
niemieszcząca się na ekranie
jest przycinana.
68PL
x [BACKGROUND]
[16:9]
[4:3 LETTER BOX]
Opcja ta służy do wybierania koloru tła lub
obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora
w trybie zatrzymania bądź podczas
odtwarzania płyt CD, DATA CD (audio
MP3) lub DATA DVD (audio MP3).
[JACKET
PICTURE]
W tym trybie wyświetlany jest
nieruchomy obraz, o ile został
on nagrany na płycie (CDEXTRA itd.). Jeśli na płycie nie
znajduje się odpowiedni obraz,
zamiast niego wyświetlany jest
obraz z opcji [GRAPHICS].
[GRAPHICS]
W tym trybie wyświetlany jest
domyślny obraz zapisany w
pamięci zestawu.
[BLUE]
W tym trybie wyświetlane jest
niebieskie tło.
[BLACK]
W tym trybie wyświetlane jest
czarne tło.
[4:3 PAN SCAN]
•W zależności od płyty DVD ustawienie [4:3
LETTER BOX] może zostać wybrane
automatycznie zamiast ustawienia [4:3 PAN
SCAN] i na odwrót.
x [SCREEN SAVER]
[ON]
Ustawienie to służy do
włączania wygaszacza ekranu.
[OFF]
Ustawienie to służy do
wyłączania wygaszacza ekranu.
Ustawienia zaawansowane
Wygaszacz ekranu uruchamia się, jeśli
zestaw pozostaje w trybie pauzy lub
zatrzymania przez 15 minut, lub podczas
odtwarzania płyty CD, DATA CD (audio
MP3) lub DATA DVD (audio MP3) przez
ponad 15 minut. Wygaszacz ekranu zapobiega
uszkodzeniu ekranu podłączonego urządzenia
(wynikającemu z efektu tzw. powidoku).
Naciśnij dowolny przycisk (np. H), aby
wyłączyć wygaszacz ekranu.
69PL
Ustawienia niestandardowe
[CUSTOM SETUP]
Opcja ta służy do określania parametrów
odtwarzania i innych ustawień.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[CUSTOM SETUP]. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (str. 66).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
CUSTOM SETUP
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
Registration Code
DivX:
•Po wybraniu opcji [AUTO] język może się
zmienić. Ustawienia funkcji [TRACK
SELECTION] mają wyższy priorytet niż
ustawienia funkcji [AUDIO] w menu
[LANGUAGE SETUP] (str. 67). (W przypadku
niektórych płyt funkcja ta może być
niedostępna.)
•Jeśli ścieżki dźwiękowe zapisane w formatach
PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG audio mają
taką samą liczbę kanałów, zestaw wybiera je w
następującej kolejności: PCM, DTS, Dolby
Digital i MPEG audio.
x [MULTI-DISC RESUME] (tylko płyty DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Opcja ta służy do włączania i wyłączania
funkcji wznawiania odtwarzania wielu płyt.
[ON]
Ustawienia wznawiania
odtwarzania są przechowywane w
odniesieniu do 40 płyt.
[OFF]
Ustawienia wznawiania
odtwarzania nie są zapamiętywane.
Odtwarzanie jest wznawiane od
określonego miejsca tylko w
przypadku bieżącej płyty
umieszczonej w urządzeniu.
x [PAUSE MODE] (tylko płyty DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
Opcja ta służy do wybierania obrazu
wyświetlanego w trybie pauzy.
[AUTO]
[FRAME]
Obraz (w tym elementy
poruszające się dynamicznie)
jest wyświetlany bez zakłóceń.
W normalnych warunkach
należy wybrać tę funkcję.
Obraz (w tym elementy
nieporuszające się
dynamicznie) jest wyświetlany
w wysokiej rozdzielczości.
x [TRACK SELECTION] (tylko płyty DVD
VIDEO)
Opcja ta nadaje priorytet ścieżce
dźwiękowej o największej liczbie kanałów
podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO, na
których dźwięk został nagrany w wielu
formatach (PCM, DTS, MPEG audio lub
Dolby Digital).
70PL
[OFF]
Brak priorytetu
[AUTO]
Priorytet ustalony
x [AUDIO DRC] (tylko płyty DVD VIDEO)
Funkcja ta ogranicza zakres dynamiki ścieżki
dźwiękowej.
Jest to przydatne podczas oglądania filmów
późno w nocy przy niskim poziomie
głośności.
[OFF]
Brak kompresji zakresu
dynamiki.
[STANDARD]
Odtwarzanie ścieżki
dźwiękowej z pierwotnym
zakresem dynamiki.
[MAX]
Maksymalna kompresja
zakresu dynamiki.
x [DivX]
(Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej)
Opcja ta służy do wyświetlania kodu
rejestracyjnego niniejszego zestawu.
Więcej informacji można uzyskać w
Internecie pod adresem
http://www.divx.com.
Ustawienia głośników
[SURROUND]
[YES]: Wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach.
[NONE]: Wybierz to
ustawienie, jeśli głośniki
surround nie są używane.
[SUBWOOFER]
[YES]
[SPEAKER SETUP]
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić połączenie głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
•Po zmianie ustawienia [CONNECTION] opcja
[SPEAKER FORMATION] powraca do
ustawienia [STANDARD].
x [DISTANCE]
Na ekranie konfiguracji wybierz opcję
[SPEAKER SETUP]. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (str. 66).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
YES
YES
YES
YES
1,0 - 7,0 m3)
Przywracanie ustawień domyślnych
po zmianie ustawień
0,0 - 7,0 m2)
Wybierz element, a następnie naciśnij
przycisk CLEAR. Należy zwrócić uwagę, że
tylko ustawienie [CONNECTION] nie
powraca do wartości domyślnej.
x [CONNECTION]
Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround, należy ustawić
parametry dla opcji [CENTER] i
[SURROUND]. Ponieważ ustawienia
głośników przednich i subwoofera są stałe,
nie można ich zmieniać.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach.
[NONE]: Wybierz to
ustawienie, gdy głośnik
środkowy nie jest używany.
Ustawienia zaawansowane
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST TONE:
OFF
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia
odległości głośników względem miejsca
odsłuchu.
Jeśli odległość została ustawiona za pomocą
funkcji konfiguracji wstępnej (str. 16),
powoduje to automatyczne wyświetlenie
ustawienia.
Po przesunięciu głośników należy zmienić
odpowiednie wartości na ekranie
konfiguracji.
[FRONT]
3,0 m1)
Odległość głośnika
przedniego od miejsca
odsłuchu może wynosić od
1,0 do 7,0 metrów3).
[CENTER]
3,0 m1)
Głośnik środkowy może
zostać przesunięty od
(pojawia się po
ustawienia głośników
ustawieniu pozycji przednich o maksymalnie
[CENTER] w
1,6 metra w kierunku
położeniu [YES] w miejsca odsłuchu.
menu
[CONNECTION].)
71PL
[SURROUND]
3,0 m1)
Głośniki surround mogą
zostać przesunięte od
(pojawia się po
ustawienia głośników
ustawieniu pozycji przednich o maksymalnie
[SURROUND] w 5,0 metrów w kierunku
położeniu [YES] w miejsca odłsuchu.
menu
[CONNECTION].)
1)
Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej (str. 16)
powoduje zmianę ustawień domyślnych.
2)
Od 0,0 do 6,9 metra dla modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej.
3)Od 0,9 do 6,9 metra
dla modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej.
•Jeśli wszystkie głośniki przednie i surround nie są
umieszczone w jednakowych odległościach od
słuchacza, należy ustawić odległość dla
najbliższego głośnika.
•Nie należy umieszczać głośników surround w
większej odległości od słuchacza niż głośniki
przednie.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, ustawienie [DISTANCE] może być
niedostępne.
[L/R]
0,0 dB
(pojawia się po
ustawieniu pozycji
[SURROUND] w
położeniu [YES] w
menu
[CONNECTION].)
Ustawianie poziomu natężenia
dźwięku dla wszystkich głośników
jednocześnie
Obróć pokrętło regulacji głośności
VOLUME na urządzeniu lub naciśnij
przycisk VOLUME +/– na pilocie.
x [TEST TONE]
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru [LEVEL
(FRONT)] i [LEVEL (SURROUND)].
[OFF]
Głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
[ON]
Dźwięk testowy jest emitowany kolejno
z każdego głośnika w trakcie regulacji
poziomu. Po wybraniu jednego z
elementów menu [SPEAKER SETUP]
dźwięk testowy jest emitowany kolejno
z poszczególnych głośników.
x [LEVEL (FRONT)]
W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla głośnika
przedniego. W celu ułatwienia regulacji
należy ustawić funkcję [TEST TONE] w
pozycji [ON].
[L/P]
0,0 dB
Ustaw między –6,0 dB a 0,0
dB.
[CENTER]
0,0 dB
Ustaw między –6,0 dB a +6,0
dB.
(pojawia się po
ustawieniu pozycji
[CENTER] w
położeniu [YES] w
menu
[CONNECTION].)
[SUBWOOFER]
0,0 dB
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
Ustaw między –6,0 dB a +6,0
dB.
W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla głośnika
surround. W celu ułatwienia regulacji należy
ustawić funkcję [TEST TONE] w pozycji
[ON].
72PL
Regulacja poziomu głośności za
pomocą dźwięku testowego
2
x [LEVEL (SURROUND)]
Ustaw między –6,0 dB a +6,0
dB.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
4
5
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SPEAKER SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [TEST TONE], a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [ON], a następnie naciśnij
przycisk
.
Przywracanie ustawień
domyślnych
Parametry zestawu, np. zaprogramowane
stacje, można przywrócić do wartości
domyślnych.
"/1
A
x
Z każdego głośnika będzie kolejno
dochodził dźwięk testowy.
7
Siedząc w miejscu odsłuchu, dostosuj
wartość [LEVEL (FRONT)] lub [LEVEL
(SURROUND)] za pomocą przycisków
C/X/x/c.
Dźwięk testowy jest emitowany tylko z
głośnika, którego ustawienia są
regulowane.
8
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [TEST TONE], a następnie
naciśnij przycisk
.
10 Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OFF], a następnie naciśnij
przycisk
.
2
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć
zestaw.
Naciśnij jednocześnie przyciski x, A i
"/1 na urządzeniu.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się komunikat „COLD RESET”,
a ustawienia domyślne zostaną
przywrócone.
Ustawienia zaawansowane
9
Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk
.
1
73PL
Eksploatacja
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
żródła zasilania
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilania od
gniazda ściennego. Aby odłączyć przewód, należy
pociągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć
za sam przewód.
Umiejscowienie urządzenia
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza zestawu, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wentylację.
•Podczas długotrwałej pracy urządzenia przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa
nagrzewa się. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania. Należy jednak unikać dotykania
obudowy. Nie wolno umieszczać urządzenia w
miejscach o ograniczonej przestrzeni,
uniemożliwiającej prawidłową wentylację,
ponieważ może to spowodować przegrzanie.
•Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych
poprzez umieszczenie na zestawie jakichkolwiek
przedmiotów. Zestaw jest wyposażony we
wzmacniacz dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych urządzenia może spowodować
jego przegrzanie, a w rezultacie awarię.
•Nie należy ustawiać urządzenia na
powierzchniach (narzuty, koce itp.) ani w pobliżu
materiałów (zasłony, firany), które mogą zasłonić
otwory wentylacyjne.
•Nie umieszczać zestawu w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery czy kanały wentylacyjne,
lub w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego, nadmierny kurz,
wstrząsy mechaniczne czy uderzenia.
•Urządzenia nie należy ustawiać w pozycji
pochyłej. Zostało ono zaprojektowane do pracy
wyłącznie w pozycji poziomej.
•Urządzenie oraz płyty kompaktowe należy
przechowywać z dala od urządzeń emitujących
silne pole magnetyczne, takich jak kuchenki
mikrofalowe czy duże kolumny głośnikowe.
•Na obudowie urządzenia nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów.
74PL
•Jeśli zestaw został przeniesiony bezpośrednio z
zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawiony w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
we wnętrzu urządzenia sterującego może
skraplać się para. Zestaw nie będzie wówczas
działał prawidłowo. W takim wypadku należy
wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić zestaw w
stanie włączonym przez około pół godziny, aż
wilgoć wyparuje.
•Podczas przenoszenia zestawu należy wyjąć z
niego płytę. W przeciwnym razie może ona ulec
uszkodzeniu.
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilania i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
Regulacja głośności
•Nie należy zwiększać głośności podczas słuchania
fragmentów nagrania o bardzo niskim poziomie
sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. W
takim przypadku podczas fragmentu o bardzo
wysokim natężeniu dźwięku może dojść do
uszkodzenia głośników.
Czyszczenie
•Obudowę, panel i przyciski sterujące można
czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani
takich środków, jak alkohol lub benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących zestawu należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
Płyty czyszczące i środki do
czyszczenia płyt lub soczewek
•Nie należy używać płyt czyszczących lub środków
do czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym
środków w płynie lub sprayu). Mogą one
spowodować awarię sprzętu.
Kolory na ekranie telewizora
•Jeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów
na ekranie, należy wyłączyć telewizor i włączyć go
ponownie po upływie 15-30 minut. Jeśli
zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia wyświetlanie na
ekranie telewizora nieruchomego obrazu wideo
lub menu ekranowego przez nieograniczony
czas. Jeśli obraz taki będzie wyświetlany na
ekranie przez dłuższy czas, istnieje ryzyko
trwałego uszkodzenia ekranu telewizora.
Szczególnie podatne na tego typu awarie są
telewizory projekcyjne.
Uwagi dotyczące płyt
Obchodzenie się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
Przenoszenie zestawu
Przed przeniesieniem zestawu upewnij się, że nie
ma w nim płyty, po czym odłącz przewód zasilania
od gniazdka ściennego.
Czyszczenie
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ściereczki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
Informacje dodatkowe
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, a także nie należy
pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu, gdzie może dojść do znacznego
wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
• Nie należy używać środków takich, jak
benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie dostępne
środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko
standardowych płyt okrągłych. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym
kształcie (np. w kształcie karty, serca lub
75PL
gwiazdy) może spowodować usterkę
urządzenia.
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z
dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią
opisane poniżej problemy, przed
przekazaniem urządzenia do serwisu należy
skorzystać z poniższych informacji
dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie
można usunąć problemu, należy
skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Części wymienione przez pracowników
serwisu w trakcie naprawy mogą zostać
zatrzymane.
Zasilanie
Brak zasilania.
• Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie
podłączony.
• Naciśnij przycisk "/1, gdy z wyświetlacza na
przednim panelu zniknie komunikat
„STANDBY”.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiają się na przemian komunikaty
„PROTECTOR” i „PUSH POWER”.
Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć zestaw, a po
zniknięciu komunikatu „STANDBY” sprawdź,
czy:
• Czy nie ma zwarcia na przewodach
głośnikowych + i –?
• używane są głośniki określone w instrukcji?
• nic nie blokuje otworów wentylacyjnych
zestawu?
Po sprawdzeniu powyższych elementów i
skorygowaniu wszelkich problemów włącz
zestaw. Jeśli po sprawdzeniu powyższych
elementów nie można określić przyczyny
problemu, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Obraz
Brak obrazu.
• Przewód SCART (EURO AV) nie jest
odpowiednio podłączony.
• Przewód SCART (EURO AV) jest
uszkodzony.
• Urządzenie nie jest podłączone do
odpowiedniego gniazda
EURO AV t INPUT (str. 11).
• Wejście wideo telewizora nie jest ustawione w
sposób umożliwiający wyświetlanie obrazu
przesyłanego przez zestaw.
76PL
• Sprawdź metodę wyjścia w zestawie (str. 18).
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
• Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
Obraz nie wypełnia ekranu telewizora, chociaż
proporcje obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji [TV TYPE] w menu
[SCREEN SETUP].
• Proporcje obrazu są zapisane na stałe na
płycie DVD.
Dźwięk
Brak dźwięku.
• Przewód głośnikowy nie jest prawidłowo
podłączony.
• Naciśnij przycisk MUTING na pilocie, jeśli na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
komunikat „MUTING ON”.
• Zestaw znajduje się w trybie pauzy lub w
trybie odtwarzania w zwolnionym tempie.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Trwa przewijanie do przodu lub do tyłu.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Sprawdź ustawienia głośników (str. 71).
Dźwięki w lewym i prawym kanale mają
nierówną głośność lub są odwrócone.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
prawidłowo i dokładnie podłączone.
(str. 25).
Słychać głośny przydźwięk lub szum.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
dokładnie podłączone.
• Sprawdź, czy przewody połączeniowe nie
znajdują się w pobliżu transformatora lub
silnika elektrycznego i czy są oddalone o co
najmniej 3 metry od telewizora lub lampy
jarzeniowej.
• Odsuń telewizor od urządzeń audio.
• Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je
szmatką lekko zwilżoną alkoholem.
• Wyczyść płytę.
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD, CD lub
MP3 dźwięk jest pozbawiony efektu
stereofonicznego.
• Ustaw w opcji [AUDIO] wartość [STEREO]
za pomocą przycisku AUDIO (str. 36).
• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo
podłączone.
Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej
zapisanej w formacie Dolby Digital, DTS lub
MPEG audio efekt dźwięku przestrzennego
jest słabo słyszalny.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (str. 25).
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(str. 11, 71).
• W przypadku niektórych płyt DVD sygnał
wyjściowy może nie być w pełni zgodny z
formatem 5.1. Może to być sygnał
monofoniczny lub stereofoniczny, nawet jeśli
ścieżka dźwiękowa została nagrana w
formacie Dolby Digital lub MPEG audio.
Informacje dodatkowe
Na ekranie telewizora występują
zniekształcenia kolorów.
Subwoofer i głośniki przednie wchodzące w
skład zestawu są ekranowane magnetycznie dla
uniknięcia rozpraszania magnetycznego.
Wskutek zastosowania silnych magnesów może
jednak być emitowana pewna ilość takiego
promieniowania. W takim przypadku należy
wykonać poniższe czynności.
• W przypadku korzystania z telewizora lub
projektora kineskopowego umieść głośniki w
odległości co najmniej 0,3 m od niego.
• Jeśli zniekształcenia kolorów będą się
utrzymywać, wyłącz telewizor i włącz go
ponownie po 15-30 minutach.
• W przypadku zakłóceń dźwięku odsuń
głośniki na większą odległość od telewizora.
• Upewnij się, że w pobliżu głośników nie ma
przedmiotów wytwarzających pole
magnetyczne (magnetyczny zamek stolika
TV, urządzenie medyczne, zabawka itp.).
Brak dźwięku z subwoofera.
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(str. 11, 71).
• Ustaw pole akustyczne na „A.F.D. STD”
Dźwięk dobiega tylko z głośnika środkowego.
• W przypadku niektórych płyt dźwięk może
być odtwarzany tylko z głośnika środkowego.
Nie słychać dźwięku z głośnika środkowego.
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(str. 11, 71).
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (str. 25).
• W przypadku niektórych źródeł dźwięk z
głośnika środkowego może być słabszy.
• Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2kanałowego.
77PL
Z głośników surround nie słychać żadnego
dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo niskim
natężeniu.
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(str. 11, 71).
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (str. 25).
• W przypadku niektórych źródeł efekt
głośników surround może być słabszy.
• Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2kanałowego.
Z głośników wskazywanych na wyświetlaczu
na przednim panelu nie dobiega żaden
dźwięk.
• Na wyświetlaczu na przednim panelu
wskazywane jest wybrane rozmieszczenie
głośników ([SPEAKER FORMATION]).
Wyświetlacz nie wskazuje głośników
odtwarzających dźwięk (str. 25, 64).
Eksploatacja
Nie można dostroić stacji radiowych.
• Sprawdź, czy antena jest podłączona
prawidłowo. Skoryguj położenie anteny, a w
razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
• Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas
dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Skorzystaj z
funkcji strojenia bezpośredniego.
• Nie została zapisana żadna stacja lub zapisane
stacje zostały usunięte (podczas strojenia
poprzez przeszukiwanie zapisanych stacji).
Zapisz w pamięci stacje (str. 52).
• Naciśnij przycisk DISPLAY, aby na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawiła się
częstotliwość.
Pilot nie działa.
• Między pilotem a urządzeniem znajdują się
przeszkody.
• Odległość między pilotem a urządzeniem jest
zbyt duża.
• Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika
zdalnego sterowania urządzenia.
• Baterie w pilocie są rozładowane.
Nie można odtworzyć płyty.
• W urządzeniu nie ma płyty.
• Płyta została włożona do góry nogami.
Włóż płytę stroną przeznaczoną do
odtwarzania skierowaną w dół.
• Płyta nie przylega całą powierzchnią do dna
szuflady na płyty.
78PL
• Zestaw nie odtwarza płyt CD-ROM itp.
(str. 7).
• Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest
odpowiedni dla danego zestawu.
• W urządzeniu skropliła się para wodna, co
może powodować uszkodzenie soczewek.
Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone
przez mniej więcej pół godziny.
Urządzenie nie odtwarza utworów audio w
formacie MP3.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie MP3 zgodnym ze standardem ISO
9660 Level 1 lub 2, bądź Joliet.
• Płyta DATA DVD nie została nagrana w
formacie MP3 zgodnym ze standardem UDF
(Universal Disk Format).
• Utwór audio MP3 nie ma rozszerzenia
„.MP3”.
• Dane nie mają formatu MP3, chociaż mają
rozszerzenie „.MP3”.
• Dane nie zostały zapisane w formacie MPEG1
Audio Layer 3.
• Zestaw nie umożliwia odtwarzania utworów
audio zapisanych w formacie MP3PRO.
• W opcji [MODE (MP3, JPEG)] wybrano
ustawienie [IMAGE (JPEG)] (str. 47).
• Jeśli nie można zmienić ustawienia [MODE
(MP3, JPEG)], wyjmij płytę z urządzenia i
włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz zestaw.
• Płyta DATA CD/DATA DVD zawiera plik
wideo DivX (nie dotyczy modeli
sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce
Północnej).
Pliku obrazu JPEG nie może być wyświetlany.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie JPEG zgodnym ze standardem ISO
9660 Level 1 lub 2, bądź Joliet.
• Płyta DATA DVD nie została nagrana w
formacie JPEG zgodnym ze standardem UDF
(Universal Disk Format).
• Plik nie posiada rozszerzenia „.JPEG” lub
„.JPG”.
• Wielkość pliku przekracza 3 072 punktów
(szerokość) × 2 048 punktów (wysokość) w
trybie standardowym lub 2 000 000 pikseli w
trybie progresywnym JPEG, który jest
używany głównie na stronach internetowych.
• Obraz nie mieści się na ekranie telewizora
(obrazy takie są zmniejszane).
• W opcji [MODE (MP3, JPEG)] wybrano
wartość [AUDIO (MP3)] (str. 47).
• Jeśli nie można zmienić ustawienia [MODE
(MP3, JPEG)], wyjmij płytę z urządzenia i
włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz zestaw.
• Płyta DATA CD/DATA DVD zawiera plik
wideo DivX (nie dotyczy modeli
sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce
Północnej).
Utwory audio MP3 i pliki obrazów JPEG
odtwarzane są równocześnie.
• W opcji [MODE (MP3, JPEG)] wybrano
wartość [AUTO] (str. 47).
Odtwarzanie pliku wideo DivX jest niemożliwe
(nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej).
• Plik nie został zapisany w formacie DivX.
• Plik nie posiada rozszerzenia „.AVI” lub
„.DIVX”.
• Płyta DATA CD/DATA DVD nie została
nagrana w formacie DivX zgodnym ze
standardem ISO 9660 Level 1 lub 2, bądź
Joliet/UDF.
• Plik wideo DivX jest większy niż 720
(szerokość) × 576 (wysokość).
Płyta nie jest odtwarzana od początku.
• Została wybrana funkcja odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności, odtwarzania w
kolejności losowej lub odtwarzania z
powtarzaniem.
Aby wyłączyć te funkcje, przed rozpoczęciem
odtwarzania płyty naciśnij przycisk CLEAR.
• Została wybrana funkcja wznawiania
odtwarzania.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na
urządzeniu lub na pilocie, a następnie
rozpocznij odtwarzanie (str. 31).
• Na ekranie telewizora pojawia się
automatycznie tytuł, menu płyty DVD lub
menu funkcji PBC.
Zestaw automatycznie rozpoczyna
odtwarzanie płyty.
• Na płycie DVD zastosowano funkcję
automatycznego odtwarzania.
Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie.
• Na niektórych płytach może być zapisany
sygnał automatycznej pauzy. Podczas
odtwarzania takiej płyty zestaw zatrzymuje
Nie można wykonywać niektórych funkcji,
takich jak zatrzymanie odtwarzania,
wyszukiwanie, odtwarzanie w zwolnionym
tempie czy odtwarzanie z powtarzaniem.
• W przypadku niektórych płyt wykonywanie
powyższych operacji może okazać się
niemożliwe. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dostarczoną wraz z płytą.
Komunikaty na ekranie telewizora nie są
wyświetlane w żądanym języku.
• Wybierz żądany język obsługi menu
ekranowego w opcji [OSD] menu
[LANGUAGE SETUP] na ekranie
konfiguracji (str. 67).
Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie została
nagrana ścieżka dźwiękowa w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
języka ścieżki dźwiękowej.
Nie można zmienić języka napisów
dialogowych.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć wyświetlania napisów
dialogowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed
wyłączaniem wyświetlania napisów
dialogowych.
Informacje dodatkowe
Tytuły albumów, utworów lub plików nie są
wyświetlane prawidłowo.
• Zestaw umożliwia wyświetlanie wyłącznie cyfr
i liter alfabetu. Inne znaki są wyświetlane jako
[*].
odtwarzanie w miejscu wystąpienia sygnału
automatycznej pauzy.
Nie można zmieniać ujęć.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
zapisane sceny z różnymi ujęciami (str. 41).
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
ujęć.
Nie można wysunąć płyty, a na wyświetlaczu
na przednim panelu widoczny jest napis
„LOCKED”.
• Skontaktuj się z przedstawicielem lub
najbliższym autoryzowanym punktem
serwisowym firmy Sony.
Podczas odtwarzania płyty DATA CD lub
DATA DVD na ekranie telewizora wyświetlany
jest napis [Data error].
• Żądany utwór audio MP3/plik obrazu JPEG /
plik wideo DivX* jest uszkodzony.
79PL
• Dane nie zostały zapisane w formacie MPEG1
Audio Layer 3.
• Plik obrazu JPEG jest niezgodny ze
standardem DCF.
• Plik JPEG posiada rozszerzenie „.JPG” lub
„.JPEG”, ale nie został zapisany w formacie
JPEG.
• Plik posiada rozszerzenie „.AVI” lub
„.DIVX”, ale nie został nagrany w formacie
DivX lub format DivX jest niezgodny z
zarejestrowanymi profilami DivX*.
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
Zestaw nie działa prawidłowo.
• Odłącz przewód zasilania od gniazdka
ściennego, a następnie podłącz go ponownie
po kilku minutach.
Zestaw nie działa, a naciśnięcie dowolnego
przycisku na urządzeniu powoduje pojawienie
się komunikatu „CHILD LOCK” na
wyświetlaczu na przednim panelu.
• Wyłącz funkcję blokady rodzicielskiej
(str. 59).
80PL
Funkcja autodiagnostyki
(Na wyświetlaczu pojawiają się litery/
cyfry)
Podczas działania funkcji autodiagnostyki,
która ma na celu ochronę urządzenia przed
awarią, na ekranie telewizora lub na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia
się 5-znakowy numer diagnostyczny (np. C
13 50), będący kombinacją litery i czterech
cyfr. W takim wypadku należy sprawdzić
znaczenie numeru w poniższej tabeli.
C:13:50
Pierwsze 3
Przyczyna i/lub działania
znaki numeru naprawcze
diagnostyczne
go
C 13
Płyta jest zabrudzona.
,Wyczyść płytę miękką
szmatką (str. 75).
C 31
Płyta nie została prawidłowo
włożona.
,Uruchom ponownie zestaw i
włóż płytę prawidłowo.
E XX
(xx oznacza
liczbę)
Aby zapobiec awarii, w zestawie
została uruchomiona funkcja
autodiagnostyki.
,Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub
punktem serwisowym firmy
Sony i podaj 5-znakowy
numer diagnostyczny.
Przykład: E 61 10
Wyświetlanie numeru wersji na
ekranie telewizora
Po włączeniu zestawu na ekranie telewizora
może zostać wyświetlony numer wersji
[VER.X.XX] (X oznacza cyfrę). Nie oznacza
to awarii, jednak funkcja ta jest
wykorzystywana jedynie przez firmę Sony
do celów serwisowych i normalne
funkcjonowanie zestawu nie jest możliwe.
Wyłącz zestaw i włącz go ponownie.
VER.X.XX
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Tryb stereo (znamionowo)
50 W + 50 W (przy 3
omy, 1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 1%)
Dźwięk przestrzenny (referencyjny)
moc wyjściowa RMS w
trybie surround
FL/FR/C/SL/SR*: 67 W
(na kanał przy 3 omy,
1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10%)
Subwoofer*: 65 W (przy
3 omy, 80 Hz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10%)
* W przypadku niektórych ustawień pola
akustycznego i pewnych typów źródeł dźwięk
może nie być odtwarzany.
Czułość: 450/250 mV
System DVD
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Czas trwania emisji:
emisja ciągła
System formatu sygnału PAL/NTSC
Informacje dodatkowe
Wejścia (analogowe)
TV (AUDIO IN)
Sekcja tunera
System
Cyfrowa synteza
częstotliwości PLL
stabilizowana kwarcem
Sekcja tunera UKF (FM)
Zakres strojenia
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej:
87,5 MHz-108,0 MHz (w
odstępach co 100 kHz)
Inne modele:
87,5 MHz-108,0 MHz (w
odstępach co 50 kHz)
Antena
Antena UKF (FM)
Gniazda antenowe
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
81PL
Sekcja tunera fal średnich (AM)
Zakres strojenia
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej,
Meksyku i Ameryce
Łacińskiej:
530 kHz-1 710 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 10 kHz)
531 kHz-1 710 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Modele europejskie, rosyjskie i bliskowschodnie:
531 kHz-1 602 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Modele australijskie i nowozelandzkie:
531 kHz-1 710 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
530 kHz-1 710 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 10 kHz)
Inne modele:
531 kHz-1 602 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
530 kHz-1 610 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 10 kHz)
Antena
Antena ramowa fal
średnich (AM)
Częstotliwość pośrednia 450 kHz
Sekcja wideo
Wyjścia
VIDEO: 1 Vp-p
75 omów
R/G/B: 0,7 Vp-p
75 omów
Głośniki
Przednie/Surround (SS-TS71)
Rodzaj obudowy
Typu bass reflex,
pełnozakresowa,
ekranowana
magnetycznie
Głośnik
65 mm, typ stożkowy
Impedancja znamionowa 3 omy
Wymiary (ok.)
93 mm × 162 mm ×
75 mm (s/w/g)
Waga (ok.)
0,6 kg
Środkowy (SS-CT71)
Rodzaj obudowy
Typu bass reflex,
pełnozakresowa,
ekranowana
magnetycznie
Głośnik
65 mm, typ stożkowy
Impedancja znamionowa 3 omy
82PL
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
265 mm × 91 mm ×
80 mm (s/w/g)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS84)
Rodzaj obudowy
Subwoofer typu bass
reflex
Głośnik
150 mm, typ stożkowy
Impedancja znamionowa 3 omy
Wymiary (ok.)
169 mm × 300 mm ×
335 mm
(s/w/g)
Waga (ok.)
3,8 kg
Parametry ogólne
Wymagania zasilania
Pobór mocy
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Wł: 80 W
Gotowość: 0,3 W (w
trybie oszczędzania
energii)
430 mm × 67 mm ×
310 mm (s/w/g) z
częściami wystającymi
3,2 kg
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Zawartość opakowania
•Głośniki przednie (2)
•Głośnik środkowy (1)
•Głośniki surround (2)
•Subwoofer (1)
•Antena ramowa fal średnich (AM) (1)
•Antena UKF (FM) (1)
•Przewody głośnikowe (6, czerwony/biały/zielony/
szary/niebieski/fioletowy)
•Pilot zdalnego sterowania (1)
•Baterie R6 (AA) (2)
•Instrukcja obsługi
Słowniczek
Album
Zbiór muzyki lub obrazów na płycie Data
CD zawierający utwory audio MP3 lub pliki
obrazów JPEG.
DivX®
(nie dotyczy modeli sprzedawanych
w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej)
Cyfrowa technologia wideo opracowana
przez firmę DivX, Inc. Pliki wideo
kodowane w technologii DivX oferują
wysoką jakość przy stosunkowo niewielkim
rozmiarze.
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnopasmowych
kanałów wyjściowych ze źródeł 2kanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
dźwięku przestrzennego o dużej czystości,
który pozwala wydobyć właściwości
przestrzenne z oryginalnego nagrania, nie
dodając przy tym żadnych nowych dźwięków
ani zabarwień brzmienia.
x Tryb Movie
Tryb Movie znajduje zastosowanie do
oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
x Tryb Music
Tryb Music jest przeznaczony do
odtwarzania dowolnych materiałów
muzycznych stereo i umożliwia osiągnięcie
szerokiej i głębokiej przestrzeni akustycznej.
Dolby Surround Pro Logic
Jako jedna z metod dekodowania sygnału
zapisanego w formacie Dolby Surround,
procesor Dolby Surround Pro Logic
umożliwia uzyskanie czterech kanałów z
dźwięku zapisanego w postaci 2-kanałowej.
W porównaniu z wcześniejszym systemem
Dolby Surround, system Dolby Surround
Pro Logic zapewnia bardziej naturalne
wypełnienie przestrzeni i bardziej
precyzyjną lokalizację dźwięków. Aby w
pełni wykorzystać zalety systemu Dolby
Surround Pro Logic, należy dodatkowo
wyposażyć urządzenie w parę głośników
surround i głośnik środkowy. Głośniki
surround odtwarzają dźwięk monofoniczny.
DTS
Technologia kompresji dźwięku cyfrowego
opracowana przez firmę DTS, Inc., zgodna z
formatem dźwięku przestrzennego 5.1.
Format ten obejmuje tylny kanał
stereofoniczny oraz osobny kanał
subwoofera. DTS umożliwia wykorzystanie
tych samych 5.1 kanałów wysokiej jakości
cyfrowego dźwięku. Dobra separacja
kanałów została osiągnięta dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
Informacje dodatkowe
Format dźwięku stworzony dla kin, bardziej
zaawansowany niż format Dolby Surround
Pro Logic. W tym formacie z głośników
surround odtwarzany jest dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania najniższych
tonów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako kanał 0.1
(gdyż działa on tylko w razie potrzeby
odtworzenia efektu bardzo niskich tonów).
W celu uzyskania lepszej separacji kanałów
wszystkie sześć kanałów w tym formacie
zapisywanych jest oddzielnie. Ponadto,
ponieważ wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejszy spadek jakości
sygnału.
zakodowanych w systemie Dolby Surround.
Zapewnia on poprawienie charakterystyki
kierunkowej pola akustycznego, co zbliża
jakość odtwarzanych materiałów
dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku
5.1-kanałowego.
DVD
Płyta umożliwiająca zapisywanie
maksymalnie 8 godzin materiału filmowego
przy zachowaniu tej samej średnicy, co w
przypadku płyt CD.
Pojemność jednowarstwowej, jednostronnej
płyty DVD, wynosząca 4,7 GB (gigabajtów),
jest 7 razy większa od pojemności płyty CD.
83PL
Ponadto, pojemność dwuwarstwowej,
jednostronnej płyty DVD wynosi 8,5 GB,
płyty DVD jednowarstwowej dwustronnej
— 9,4 GB, a płyty DVD dwuwarstwowej
dwustronnej — 17 GB.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 2, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około 1/
40 pierwotnego rozmiaru. W standardzie
DVD stosowana jest także technologia
zmiennej szybkości kodowania, za pomocą
której przydzielone dane przetwarza się
zależnie od stanu obrazu.
Dane audio są zapisywane w formacie Dolby
Digital oraz w formacie PCM, co umożliwia
uzyskanie bardziej realistycznego dźwięku.
Ponadto, wraz z płytą DVD pojawiły się
różne zaawansowane funkcje, takie jak
możliwość oglądania scen z różnych ujęć,
obsługa wielu języków i funkcje kontroli
rodzicielskiej.
DVD+RW
Płyta DVD+RW (plus RW) umożliwia
wielokrotne nagrywanie. Płyty DVD+RW
wykorzystują format nagrywania
porównywalny z formatem DVD VIDEO.
DVD-RW
Płyta DVD-RW jest tej samej wielkości, co
płyta DVD VIDEO, i umożliwia
wielokrotne nagrywanie danych. Płyta
DVD-RW posiada dwa tryby: tryb VR i tryb
Video. Płyty DVD-RW utworzone w trybie
Video mają ten sam format, co płyty DVD
VIDEO, a płyty utworzone w trybie VR
(zapis wideo) umożliwiają programowanie i
edycję zawartości.
System ten umożliwia ochronę praw
autorskich. Każdemu zestawowi i płycie
DVD przypisany jest kod regionu zależny od
miejsca sprzedaży. Kod regionu jest
widoczny na obudowie zestawu oraz na
opakowaniu płyty. Zestaw umożliwia
odtwarzanie płyt o odpowiednim kodzie
regionu. Ponadto, można odtwarzać płyty
oznaczone symbolem „ ”. Nawet jeśli kod
regionu nie jest widoczny na płycie DVD,
ograniczenie regionalne może być nadal
aktywne.
ALL
Kontrola rodzicielska
Funkcja płyt DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
zależnie od wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Włączenie tej funkcji może
całkowicie uniemożliwić odtwarzanie lub
spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.
Materiał zarejestrowany techniką filmową,
materiał zarejestrowany techniką wideo
Na płytach DVD może znajdować się
materiał zarejestrowany techniką filmową
lub wideo. Płyty DVD zarejestrowane
techniką filmową zawierają taki sam obraz
(24 klatki na sekundę), jak pokazywany w
kinach. Płyty DVD zarejestrowane techniką
wideo, na przykład sztuki telewizyjne lub
seriale komediowe, zawierają obraz
odtwarzany z szybkością 30 klatek (lub 60
pól) na sekundę.
MPEG Audio
Na niektórych płytach DVD zapisano kilka
ścieżek dźwiękowych lub napisów
dialogowych w różnych językach.
System kodowania wykorzystywany do
kompresji cyfrowych sygnałów audio.
Format MPEG-1 jest używany w przypadku
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3). Format
MPEG-2 jest używany w przypadku jednego
z formatów audio płyt DVD.
Funkcja zmiany ujęcia
PCM (Pulse Code Modulation)
Na niektórych płytach DVD sceny zostały
nagrane z różnych ujęć (punktów widzenia
kamery).
Metoda konwersji analogowego sygnału
audio na cyfrowy sygnał audio. Jest ona
wykorzystywana w przypadku formatu
audio Compact Disc (CD).
Funkcja obsługi wielu języków
84PL
Kod regionu
VIDEO CD
Obraz JPEG lub film wideo DivX* zapisany
na płycie DATA CD/DATA DVD. („Plik”
jest definicją używaną wyłącznie na potrzeby
niniejszego zestawu.) Pojedynczy plik składa
się z jednego obrazu lub filmu.
Płyta kompaktowa zawierająca zapis wideo.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 1, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około 1/
140 pierwotnego rozmiaru. Dzięki temu
płyta VIDEO CD o średnicy 12 cm może
zawierać maksymalnie 74 minuty obrazu
wideo.
Płyty VIDEO CD zawierają także zapis
dźwięku. Dźwięki spoza zakresu słyszalnego
przez człowieka są kompresowane, podczas
gdy dźwięki słyszalne są zapisywane bez
kompresji. Płyty VIDEO CD mogą
pomieścić sześć razy więcej informacji audio
niż konwencjonalne płyty audio CD.
Istnieją dwie wersje płyt VIDEO CD.
• Wersja 1.1 umożliwia odtwarzanie
wyłącznie materiału filmowego i
dźwięków.
• Wersja 2.0 umożliwia odtwarzanie
nieruchomych obrazów w wysokiej
rozdzielczości oraz korzystanie z funkcji
PBC.
Zestaw obsługuje obie wersje.
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii i Ameryce Północnej.
Rozdział
Element składowy tytułu na płycie DVD.
Tytuł składa się z kilku rozdziałów.
Scena
Na płytach VIDEO CD z funkcją PBC
(sterowanie odtwarzaniem) ekrany menu,
filmy i nieruchome obrazy są podzielone na
fragmenty nazywane „scenami”.
Sterowanie odtwarzaniem (PBC)
Sygnały zakodowane na płytach VIDEO CD
(wersja 2.0) w celu sterowania
odtwarzaniem.
Używając ekranów menu zapisanych na
płytach VIDEO CD z funkcjami PBC,
można korzystać z prostych programów
interaktywnych, programów z funkcjami
wyszukiwania itd.
Tytuł
Najdłuższy fragment obrazu lub muzyki na
płycie DVD, w filmie itd. w przypadku płyt z
materiałem wideo lub cały album w
przypadku płyt z materiałem audio.
Utwór
Informacje dodatkowe
Plik
Fragment filmu lub utwór muzyczny na
płytach VIDEO CD, CD lub MP3. Album
składa się z kilku utworów (tylko w
przypadku formatu MP3).
85PL
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Język
Kod Język
Kod Język
Kod Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Nieokreślony
Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej
86PL
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
2174
2149
2376
2248
2238
2276
2079
2304
2363
2362
2109
2379
2390
2501
2086
2499
2528
2184
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Dania
Filipiny
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Indie
Indonezja
Japonia
Kanada
Korea
Malezja
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa
Zelandia
2427 Pakistan
2436 Portugalia
2489 Rosja
Singapur
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Wielka
Brytania
2254 Włochy
Indeks elementów i przycisków sterujących urządzenia
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Przedni panel
A "/1 (wł./tryb oczekiwania) (21)
F
B A (otwieranie/zamykanie) (21)
G VOLUME (Regulacja głośności) (21)
C Obsługa odtwarzacza płyt (21)
H Szuflada na płyty (21)
(czujnik zdalnego sterowania) (10)
Informacje dodatkowe
D FUNCTION (21)
E Wyświetlacz na przednim panelu (88)
Tylny panel
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SPEAKER
AM
SUBWOOFER
COAXIAL
FM75
OUTPUT(TO TV)
A Gniazda SPEAKER (11)
C Gniazdo anteny fal średnich AM (11)
B Gniazdo EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(11)
D Gniazdo COAXIAL FM 75Ω (11)
87PL
Wyświetlacz na przednim panelu
Informacje na wyświetlaczu na przednim panelu
A Kontrolka oznaczająca wyświetlenie
informacji o czasie odtwarzania tytułu
lub rozdziału. (tylko płyty DVD) (38)
B Zapala się po włożeniu płyty w
systemie NTSC.
J Wskazuje wybrane rozmieszczenie
głośników ([SPEAKER FORMATION]).
(64)
C Kontrolka oznaczająca odbiór sygnału
stacji. (tylko odbiornik radiowy) (52)
K Bieżący format surround (nie dotyczy
JPEG)
D Kontrolka sygnału mono/stereo (tylko
odbiornik radiowy) (53)
L Zapala się po wybraniu funkcji
DYNAMIC BASS. (58)
E Kontrolka sygnalizująca włączenie
wyłącznika czasowego. (58)
M Informacje o stanie zestawu, w tym
rozdział, tytuł lub numer utworu, czas,
częstotliwość stacji radiowej, stan
odtwarzania, pole akustyczne itd.
F Kontrolka sygnalizująca wybranie
trybu Music lub Movie. (24)
G Stan odtwarzania (tylko funkcja DVD)
H Bieżący tryb powtarzania (34)
88PL
I Zapala się po włączeniu funkcji
blokady rodzicielskiej. (59)
Korzystanie z menu sterowania
DISPLAY
Ekran menu sterowania służy do wyboru funkcji oraz wyświetlania związanych z nimi
informacji. Naciśnij przycisk
DISPLAY, aby włączyć lub zmienić ekran menu sterowania w
następujący sposób:
Ekran menu sterowania
Ekran menu sterowania nr 1 i 2 zawiera różne elementy w zależności od rodzaju płyty. Bardziej
szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów znajdują się na stronach
podanych w nawiasach.
Informacje dodatkowe
, Ekran menu sterowania nr 1
m
Ekran menu sterowania nr 2 (pojawia się tylko w przypadku określonych płyt)
m
Ekran menu sterowania wyłączony
Przykład: Ekran menu sterowania nr 1 podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO.
89PL
Numer aktualnie odtwarzanego tytułu1)
Numer aktualnie odtwarzanego rozdziału2)
Łączna liczba tytułów1)
Łączna liczba rozdziałów2)
Elementy menu
sterowania
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Wybrany element
Nazwa funkcji
wybranego elementu
menu sterowania
DVD VIDEO
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Stan odtwarzania
(N odtwarzanie,
X pauza,
x zatrzymanie itd.)
Rodzaj
odtwarzanej płyty3)
Czas
odtwarzania4)
Bieżące
ustawienie
Opcje
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Komunikat dotyczący
operacji
1) Wyświetlanie numeru sceny na płycie VIDEO CD (przy włączonej funkcji PBC), numeru utworu na płycie
VIDEO CD/CD, numeru albumu na płycie DATA CD/DATA DVD. Numer albumu wideo DivX na
płycie DATA CD/DATA DVD (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce
Północnej).
2) Wyświetlanie numeru indeksu na płycie VIDEO CD, numeru utworu audio MP3 lub numeru pliku obrazu
JPEG na płycie DATA CD/DATA DVD. Numer pliku wideo DivX na płycie DATA CD/DATA DVD
(nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej).
3) „SVCD”
oznacza płytę Super VCD. W przypadku płyt DATA CD/DATA DVD na ekranie menu
sterowania nr 1 wyświetlana jest informacja „MP3”, a na ekranie menu sterowania nr 2 — „JPEG”.
4)
Umożliwia wyświetlenie daty plików JPEG.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Lista elementów menu sterowania
Element
Nazwa elementu, funkcja, obsługiwane rodzaje płyt
[TITLE] (str. 28)/[SCENE] (str. 28)/[TRACK] (str. 28)
Wybór odtwarzanego tytułu, sceny lub utworu.
[CHAPTER] (str. 28)/[INDEX] (str. 28)
Wybór odtwarzanego rozdziału lub indeksu.
[TRACK] (str. 28)
Wybór odtwarzanego utworu.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 38)
Wybór rodzaju odtwarzanych tytułów (DVD-RW/DVD-R) — [ORIGINAL] lub
edytowany [PLAY LIST].
90PL
[TIME/TEXT] (str. 28)
Sprawdzanie dotychczasowego i pozostałego czasu odtwarzania.
Wprowadzanie kodu czasowego w celu wyszukania obrazu i muzyki.
Wyświetlanie tekstu z płyt DVD/CD lub nazw utworów MP3.
[SPEAKER FORMATION] (str. 64)
Określenie rozmieszczenia głośników.
[PROGRAM] (str. 32)
Wybór utworów do odtwarzania w żądanej kolejności.
[SHUFFLE] (str. 33)
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej.
[REPEAT] (str. 34)
Wielokrotne odtwarzanie całej płyty (wszystkich tytułów, utworów i albumów) lub
pojedynczych tytułów, rozdziałów, utworów i albumów.
[A/V SYNC] (str. 42)
Regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem.
*
*
[PARENTAL CONTROL] (str. 60)
Blokowanie odtwarzania płyt za pomocą zestawu.
[SETUP] (str. 66)
[ALBUM] (str. 28)
Wybór odtwarzanego albumu.
[FILE] (str. 28)
Informacje dodatkowe
[QUICK] (str. 16)
Funkcja konfiguracji wstępnej umożliwia wybór żądanego języka menu ekranowego,
proporcji obrazu telewizora, układu głośników oraz pozwala włączyć lub wyłączyć
procedurę automatycznej kalibracji.
[CUSTOM]
Po dokonaniu konfiguracji wstępnej można także ustawić szereg innych parametrów.
[RESET]
Przywrócenie ustawień domyślnych w menu [SETUP].
Wybór pliku obrazu JPEG lub pliku wideo DivX* do odtwarzania.
** [DATE] (str. 40)
Wyświetlanie daty wykonania zdjęcia cyfrowym aparatem fotograficznym.
** [INTERVAL] (str. 47)
Określanie czasu wyświetlania slajdów na ekranie telewizora.
** [EFFECT] (str. 48)
Wybór efektu wyświetlania kolejnych slajdów podczas pokazu slajdów.
** [MODE (MP3, JPEG)] (str. 47)
Wybór rodzaju danych: utwór audio MP3 (AUDIO), plik obrazu JPEG (IMAGE) lub
oba rodzaje (AUTO) podczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA DVD.
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.
** Elementy te nie są wyświetlane podczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA DVD zawierających pliki
wideo DivX (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej).
91PL
•Ikona menu sterowania świeci na zielono
po wybraniu dowolnego elementu z
t
wyjątkiem [OFF] (tylko opcje [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] i [A/V SYNC]). Wskaźnik
[ORIGINAL/PLAY LIST] świeci na zielono po wybraniu opcji [PLAY LIST] (ustawienie domyślne).
92PL
Lista ekranu konfiguracji DVD
Przy użyciu ekranu konfiguracji DVD można skonfigurować elementy wymienione
poniżej.
Kolejność wyświetlanych elementów może się różnić od wyświetlanych w rzeczywistości.
LANGUAGE SETUP
CUSTOM SETUP
PAUSE
MODE
OSD*
MENU*
AUTO
FRAME
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
MULTI-DISC
ON
OFF
RESUME
AUDIO*
SUBTITLE*
AUDIO DRC
OFF
STANDARD
MAX
DivX**
SCREEN SETUP
TV TYPE
BACKGROUND
CONNECTION
DISTANCE
LEVEL
(FRONT)
LEVEL
(SURROUND)
TEST TONE
FRONT
CENTER
YES
YES
NONE
SURROUND YES
NONE
SUBWOOFER YES
FRONT
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
CENTER
SURROUND 0,0 m – 7,0 m
L
R
CENTER
SUBWOOFER
L
R
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
Informacje dodatkowe
SCREEN SAVER
SPEAKER SETUP
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
OFF
ON
* Żądany język należy wybrać z wyświetlonej listy języków.
** Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.
93PL
Lista menu zestawu
Za pomocą przycisku SYSTEM MENU na pilocie można skonfigurować elementy
opisane poniżej.
Menu zestawu
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE3)
ATT ON
ATT OFF
CHILD LOCK
OFF
ON
1)Opcja
dostępna jedynie po włączeniu funkcji „TUNER FM” lub „TUNER AM”.
2)
Opcja dostępna jedynie po włączeniu funkcji „TUNER FM”.
3)Opcja
94PL
„ATTENUATE” może nie być wyświetlana zależnie od wybranej funkcji.
Indeks
Numeryczne
F
16:9 68
4:3 LETTER BOX 68
4:3 PAN SCAN 68
FILE 28
FM MODE 53
Funkcja obsługi wielu
języków 84
Funkcja zmiany ujęcia 41, 84
A
A/V SYNC 42
ALBUM 28
Album 83
ANGLE 41
ATTENUATE 23
AUDIO 67
AUDIO DRC 70
B
BACKGROUND 69
Baterie 10
Blokada rodzicielska 59
C
I
INDEX 28
Instalacja głośników na
ścianie 20
INTERVAL 48
J
P
JPEG 43, 45
Płyty nagrane w formacie
wielosesyjnym 8
PARENTAL CONTROL 61
PAUSE MODE 70
PCM (Pulse Code
Modulation) 84
PICTURE NAVI 30, 46
Pilot 10, 56
PLAY LIST 38
Plik 85
Pokaz slajdów 47
Pole akustyczne 25
Przedni panel 87
Przeszukiwanie 27
K
Kod regionu 8, 84
Kontrola rodzicielska 84
CHAPTER 28
COLD RESET 73
CUSTOM 66
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 60
CUSTOM SETUP 70
L
D
M
DATA CD 45, 49
DATA DVD 45, 49
DEMO 19
Demonstracja 19
DIMMER 59
DISPLAY 54
DivX® 49, 70, 83
Dolby Digital 36, 83
Dolby Pro Logic II 83
Dolby Surround Pro Logic 83
DTS 36, 83
DVD 83
DVD+RW 84
DVD-RW 38, 84
DYNAMIC BASS 58
Dźwięk przestrzenny 5.1 37
Materiał zarejestrowany
techniką filmową 84
MENU 67
Menu płyty DVD 35
MODE (MP3, JPEG) 47
MOVIE/MUSIC 24
MP3 43, 45
MPEG Audio 84
MULTI-DISC RESUME 70
MUTING 22
E
EFFECT 48
Ekran konfiguracji 66, 93
Ekran menu sterowania 89
Odtwarzanie w kolejności
losowej 33
Odtwarzanie w
zaprogramowanej
kolejności 32
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie 27
Odtwarzanie z funkcją PBC
51
Odtwarzanie z powtarzaniem
34
ORIGINAL 38
OSD 67
LANGUAGE SETUP 67
LINE RGB 18
LINE VIDEO 18
Lista kodów języków 86
Lista menu zestawu 94
N
Nadawanie nazw stacjom 53
O
Obchodzenie się z płytami 75
Obsługiwane płyty 7
Odtwarzanie ciągłe 21
Odtwarzanie dźwięku
Dźwięk z telewizora 23
określone miejsce na płycie
27
z innych urządzeń 22
R
Radio 53
RDS 55
RESET 67
Rozdział 85
Rozwiązywanie problemów
76
S
Scena 85
SCENE 28
SCREEN SAVER 69
SCREEN SETUP 68
SETUP 66
SLEEP 58
SPEAKER FORMATION
64
SPEAKER SETUP 71
CONNECTION 71
DISTANCE 71
LEVEL 72
Stacje radiowe 52
95PL
Sterowanie odtwarzaniem
(PBC) 85
Sterowanie telewizorem 56
Stopklatka 28
SUBTITLE 42, 67
SYSTEM MENU 19, 23, 53,
58, 59
Szybka powtórka 21
Szybkie przewijanie 21
Szybkie przewijanie do
przodu 27
Szybkie przewijanie do tyłu
27
T
TEST TONE 72
THEATRE SYNC 56
TIME/TEXT 29
TITLE 28
TRACK 28
TRACK SELECTION 70
TV TYPE 68
Tylny panel 87
Tytuł 85
U
Utwór 85
V
VIDEO CD 85
W
Wybór 24
Wyświetlacz na przednim
panelu 38, 88
Wyszukiwanie 27
Wznawianie odtwarzania 31
Z
Zawartość opakowania 82
96PL
Pilot
PORZĄDEK
ALFABETYCZNY
OPISY PRZYCISKÓW
P–Z
A–O
ANGLE 5 (41)
AUDIO 4 (36)
CLEAR ef (29, 56, 67)
D.TUNING wf (53)
DISC SKIP* eg
DISPLAY 2 (38, 54)
DVD MENU wh (35, 49, 56)
DVD TOP MENU qf (35)
DYNAMIC BASS wd (58)
ENTER wg (56)
FUNCTION ws (21, 22, 31, 52,
64)
MOVIE/MUSIC qj (24)
MUTING 7 (21)
PICTURE NAVI 6 (30, 56)
PRESET +/– wk es (53)
Przyciski numeryczne** qg (28,
53, 56, 60)
SOUND FIELD qh (25)
SUBTITLE wf (42)
SYSTEM MENU wg (19, 22,
56, 59, 94)
THEATRE SYNC w; (57)
TUNING +/– 0 qs (52)
TV e; (56)
TV CH +/– wa (56)
TV INPUT qk (56)
TV VOL +/– eh (56)
VIDEO FORMAT 3 (18)
VOLUME +/–** 8 (21, 53,
72)
[/1 (wł./tryb oczekiwania) 1
(16, 19, 21, 31, 53)
TV [/1 (wł./tryb oczekiwania)
ej (56)
C/X/x/c/
qd (16, 19, 22, 28,
52, 60)
REPLAY/
ADVANCE 9 (21)
./> es wk (21)
m/M qs 0 (27)
/
SLOW qs 0 (27)
H (odtwarzanie)** ea (21,
31, 62)
STEP 9 (27)
x (stop) wl (21, 31, 60)
X (pauza) qa (21)
Z (otwieranie/zamykanie) ql
(21)
DISPLAY wj (17, 28, 60,
89)
O RETURN ed (30)
-/-- ef (56)
* Przycisk DISC SKIP nie jest
dostępny dla tego modelu.
** Przyciski H, numer 5 oraz
VOLUME + mają wypuski
dotykowe. Wypustki
pozwalają bardziej
intuicyjnie obsługiwać
zestaw za pośrednictwem
pilota.
(1)
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising