Sony | DAV-DZ110 | Sony DAV-DZ110 Instrukcja obsługi

2-661-555-87(1)
DVD Home Theatre
System
Instrukcja obsługi
DAV-DZ110/DZ111/DZ410
©2006 Sony Corporation
3
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na
książki lub zabudowana szafka.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony.
Nie należy wyrzucać baterii wraz
z pozostałymi odpadkami z
gospodarstwa domowego.
Należy zutylizować je jako
odpady chemiczne.
Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie klasy 1
(CLASS 1 LASER).
Oznaczenie znajduje
się z tyłu lub na spodzie
obudowy.
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilający i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
•Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki nie zostanie odłączony przewód
zasilający, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilający. Aby
odłączyć przewód, należy pociągnąć za wtyczkę.
Nigdy nie należy ciągnąć za sam przewód.
Instalacja
•Zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec
przegrzaniu się zestawu.
2PL
•Nie ustawiać zestawu na powierzchniach
(narzuty, koce itp.) czy w pobliżu materiałów
(zasłony, draperie), które mogą zasłonić otwory
wentylacyjne urządzenia.
•Nie umieszczać zestawu w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery czy kanały wentylacyjne lub
w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego, nadmierny kurz,
wstrząsy mechaniczne czy uderzenia.
•Nie ustawiać zestawu w pozycji pochyłej.
Urządzenie to zostało zaprojektowane do pracy
w poziomie.
•Zestaw oraz płyty kompaktowe przechowywać z
dala od urządzeń emitujących silne pole
magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe
czy duże kolumny głośnikowe.
•Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na
obudowie urządzenia.
•Po przyniesieniu zestawu bezpośrednio z
zimnego do ciepłego pomieszczenia, wewnątrz
zestawu kina domowego DVD może nastąpić
skroplenie się pary, co z kolei może spowodować
uszkodzenie soczewki lasera. Po pierwszym
zainstalowaniu urządzenia lub przeniesieniu go z
zimnego do ciepłego otoczenia należy odczekać
około pół godziny przed rozpoczęciem jego
użytkowania.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Witamy!
Gratulujemy zakupu systemu kina
domowego DVD firmy Sony. Przed
rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
niniejszej instrukcji oraz pozostawienie jej
do wykorzystania w przyszłości.
3PL
Spis treści
Witamy! ................................................. 3
O niniejszym podręczniku ................... 6
Niniejsze urządzenie umożliwia
odtwarzanie następujących płyt.... 7
Wprowadzenie
– CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Krok 1: Montaż głośników ...........11
Krok 2: Podłączanie elementów
zestawu i telewizora ...............14
Krok 3: Rozmieszczanie elementów
zestawu ....................................20
Krok 4: Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej .............21
Wprowadzenie
– CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE –
Wyłączanie demonstracji ................... 24
Instalacja głośników na ścianie ......... 25
Podłączanie telewizora (czynności
zaawansowane)............................. 26
Podłączanie innych
komponentów ............................... 29
Obsługa podstawowa
Odtwarzanie płyt ...........................31
Odtwarzanie dźwięku z radia lub
innych urządzeń ......................32
Odtwarzanie dźwięku z telewizora
lub magnetowidu ze wszystkich
głośników.................................33
Wybieranie trybu filmowego lub
muzycznego.............................34
Ustawienia dźwięku
Odtwarzanie dźwięku surround z
polem akustycznym...................... 35
Różne funkcje odtwarzania płyt
Przeszukiwanie płyty .......................... 37
(Skanowanie, Odtwarzanie w
zwolnionym tempie, Zatrzymanie
klatki)
Wyszukiwanie tytułów/rozdziałów/
utworów/scen itp........................... 38
Wyszukiwanie według sceny ............. 40
(Picture Navigation)
4PL
Wznawianie odtwarzania płyty od
miejsca, w którym zostało ono
przerwane...................................... 41
(Resume Play)
Tworzenie własnego programu
odtwarzania................................... 42
(Program Play)
Odtwarzanie losowe........................... 43
(Shuffle Play)
Odtwarzanie z powtórzeniem ........... 44
(Repeat Play)
Korzystanie z menu płyty DVD ....... 45
Zmiana dźwięku ................................. 46
Wybieranie opcji [ORIGINAL] lub
[PLAY LIST] na płycie DVD-R/
DVD-RW...................................... 48
Wyświetlanie informacji o płycie...... 48
Zmiana kątów ..................................... 51
Wyświetlanie napisów dialogowych. 51
Regulacja rozbieżności między
obrazem a dźwiękiem .................. 52
(A/V SYNC)
Informacje na temat plików w formacie
MP3 i JPEG .................................. 52
Odtwarzanie płyt DATA CD lub
DATA DVD z plikami w formacie
MP3 i JPEG .................................. 54
Odtwarzanie ścieżek dźwiękowych i
obrazów w formie pokazu slajdów z
dźwiękiem ..................................... 56
Odtwarzanie plików wideo w formacie
DivX® ........................................... 58
(tylko DAV-DZ110/DZ410)
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z
funkcją PBC (wersja 2.0)............. 60
(Odtwarzanie z funkcj¹ PBC)
Funkcje tunera
Programowanie stacji radiowych...... 62
Słuchanie audycji radiowych............. 63
Korzystanie z usługi RDS.................. 64
Inne funkcje
Sterowanie telewizorem za pomocą
pilota .............................................. 65
Korzystanie z funkcji THEATRE
SYNC ............................................. 65
Korzystanie z funkcji Sound
Effect.............................................. 67
Korzystanie z funkcji Sleep Timer.... 67
Zmiana jasności wyświetlacza panelu
przedniego ..................................... 68
Lista ekranu konfiguracji DVD...... 106
Lista menu AMP .............................. 107
Indeks ................................................ 108
Ustawienia zaawansowane
Blokowanie płyt .................................. 69
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Ustawianie optymalnego dźwięku dla
pomieszczenia ............................... 73
(SPEAKER FORMATION)
Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień ............... 75
(AUTO CALIBRATION)
Korzystanie z ekranu konfiguracji.... 77
Ustawianie języka wyświetlacza lub
ścieżki dźwiękowej ....................... 78
[LANGUAGE SETUP]
Ustawienia wyświetlacza.................... 79
[SCREEN SETUP]
Ustawienia niestandardowe .............. 81
[CUSTOM SETUP]
Ustawienia głośników ........................ 82
[SPEAKER SETUP]
Przywracanie ustawień
domyślnych.................................... 85
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności .............................. 86
Uwagi dotyczące płyt ......................... 87
Rozwiązywanie problemów............... 88
Funkcja autodiagnostyki.................... 92
(Na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê
litery/cyfry)
Dane techniczne.................................. 93
Słowniczek ........................................... 95
Lista kodów języków.......................... 99
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia ................................... 100
Opis ekranu Menu sterowania ........ 102
5PL
Symbol
O niniejszym podręczniku
• Instrukcje zawarte w niniejszym
podręczniku dotyczą przycisków
sterujących znajdujących się na pilocie.
Można również posługiwać się przyciskami
na samym urządzeniu, o ile ich nazwy są
takie same lub podobne do nazw
przycisków na pilocie.
• Instrukcje zawarte w niniejszym
podręczniku dotyczą urządzeń DAVDZ110, DAV-DZ111 i DAV-DZ410.
Model DAV-DZ110 został wykorzystany
do celów ilustracyjnych. Wszelkie różnice
w funkcjonowaniu urządzeń zostały
wskazane w tekście, na przykład przez
dodanie „tylko DAV-DZ110”.
• Elementy Menu sterowania mogą się
różnić w zależności od obszaru.
• „DVD” może być ogólnym określeniem
dla płyt DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R oraz DVD-RW/DVD-R.
• Wymiary modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej są wyrażone w stopach
(ft).
• W niniejszym podręczniku występują
następujące symbole.
Symbol
Opis
Funkcje dostępne dla płyt DVD
VIDEO, DVD-R/DVD-RW w
trybie wideo oraz dla płyt
DVD+R/DVD+RW
Funkcje dostępne dla płyt DVDR/DVD-RW w trybie VR (zapisu
wideo)
Funkcje dostępne dla płyt
VIDEO CD (w tym Super VCD
lub CD-R/CD-RW w formacie
Video CD lub Super VCD)
Funkcje dostępne dla płyt audio
CD lub CD-R/CD-RW w
formacie CD audio
Funkcje dostępne dla płyt
DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) zawierających utwory
audio w formacie MP31), obrazy
w formacie JPEG oraz pliki
wideo w formacie DivX*2)3)4)
6PL
Opis
Funkcje dostępne dla płyt
DATA DVD (DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) zawierających
utwory audio w formacie MP31),
obrazy w formacie JPEG oraz
pliki wideo w formacie DivX2)3)4)
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy
format kompresji danych audio, określony przez
ISO/MPEG.
2)
Tylko DAV-DZ110/DZ410.
3)
DivX® to technologia kompresji plików wideo,
opracowana przez DivX, Inc.
4)
DivX, DivX Certified oraz inne powiązane
symbole logo są znakami towarowymi DivX, Inc.
i są wykorzystywane na mocy licencji.
Niniejsze urządzenie
umożliwia odtwarzanie
następujących płyt
Urządzenie obsługuje płyty DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R
nagrane w następujących formatach:
– Utwory audio MP3, pliki obrazu JPEG
oraz pliki wideo DivX video* w formatach
zgodnych z UDF (Universal Disc Format)
* Tylko DAV-DZ110/DZ410
Format płyt
Logo płyty
DVD
VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO CD
(wersja 1.1 i
2.0)/Audio
CD
CD-RW/CD-R
(dane audio)
(pliki MP3)
(pliki JPEG)
Logo „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD VIDEO” i „CD” są znakami towarowymi.
Uwaga dotycząca płyt CD/DVD
Urządzenie obsługuje płyty CD-ROM/CDR/CD-RW nagrane w następujących
formatach:
– audio CD
– wideo CD
– Pliki MP3, JPEG oraz DivX* w formatach
zgodnych z normą ISO 9660 Level 1/Level
2 lub rozszerzonym formatem Joliet
Przykłady płyt nieobsługiwanych
przez to urządzenie
Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać następujących płyt:
• Płyt CD-ROM/CD-R/CD-RW nagranych
w formacie innym niż wymienione na
stronie 7
• Płyt CD-ROM nagranych w formacie
PHOTO CD
• Dodatkowych ścieżek z danymi na płytach
CD-Extra
• Płyt DVD Audio
• Płyty Super Audio CD
• Płyty DATA DVD nie zawierające
utworów audio MP3, plików obrazu JPEG
ani plików wideo DivX*.
* Tylko DAV-DZ110/DZ410
• Płyt DVD-RAM
Urządzenie nie obsługuje także
następujących płyt:
• Płyty DVD VIDEO z innym kodem
regionu (strony 8, 97).
• Płyty o niestandardowym kształcie (np.
karty, serca)
• Płyty z naklejkami
• Płyty z przyklejoną taśmą samoprzylepną
Uwaga dotycząca płyt CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
W niektórych przypadkach, płyty CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW mogą nie być odtwarzane przez
urządzenie ze względu na jakość nagrania,
stan płyty lub specyfikacje nagrywarki i
oprogramowania do tworzenia plików
filmowych.
Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej
płyty jest niemożliwe. Bardziej szczegółowe
cig dalszy
7PL
informacje znajdują się w instrukcji obsługi
nagrywarki.
Uwaga: Niektóre funkcje odtwarzania mogą
nie działać w przypadku niektórych płyt
DVD+RW/DVD+R, nawet jeśli zostały one
prawidłowo sfinalizowane. W takim
przypadku, odtwarzaj płytę za pomocą
normalnych funkcji odtwarzania. Także
niektóre płyty DATA CD/DATA DVD
utworzone w formacie Packet Write (zapis
pakietowy) nie mogą być odtwarzane.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze
standardem CD i mogą być nieodtwarzalne
przez ten produkt.
Uwaga dotycząca płyt DualDisc
Płyty DualDisc to płyty dwustronne,
zawierające po jednej stronie dane obrazu
DVD, a po drugiej stronie cyfrowe dane
audio.
Jednakże ponieważ strona z danymi audio
nie jest zgodna ze standardem Compact Disc
(CD), odtwarzanie takiej płyty na tym
urządzeniu nie jest gwarantowane.
Płyty nagrane w formacie
wielosesyjnym
• Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
CD nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli utwór w formacie MP3 znajduje się w
pierwszej sesji. Możliwe jest również
odtwarzanie kolejnych utworów MP3,
zapisanych w późniejszych sesjach.
• Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
CD nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli plik z obrazem w formacie JPEG
znajduje się w pierwszej sesji. Możliwe jest
również odtwarzanie kolejnych plików
JPEG, zapisanych w późniejszych sesjach.
8PL
• Jeśli ścieżki dźwiękowe i obrazy w
formacie muzycznym CD lub wideo CD
zostały zapisane w pierwszej sesji, to
odtworzona zostanie tylko pierwsza sesja.
Kod regionu
Urządzenie posiada kod regionu
wydrukowany na spodzie i odtwarza jedynie
płyty DVD opatrzone tym samym kodem
regionu.
Urządzenie pozwala również na odtwarzanie
płyt DVD VIDEO oznaczonych
symbolem ALL .
W wypadku próby odtworzenia
jakiejkolwiek innej płyty DVD VIDEO, na
ekranie telewizora wyświetlony zostanie
komunikat [Playback prohibited by area
limitations.]. Niektóre płyty DVD VIDEO
mogą nie być oznaczone kodem regionu,
mimo że ich odtwarzanie jest zabronione ze
względu na ograniczenia regionalne.
Odtwarzanie płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre operacje odtwarzania płyt DVD
oraz VIDEO CD mogą być celowo
ustawione przez producentów
oprogramowania. Ponieważ to urządzenie
odtwarza płyty DVD i VIDEO CD zgodnie
z zawartością płyty określoną przez
producentów oprogramowania, pewne
funkcje odtwarzania mogą być niedostępne
dla niektórych płyt. Należy zapoznać się
również z informacjami dołączonymi do
płyty DVD lub VIDEO CD.
Prawa autorskie
Niniejszy produkt wykorzystuje technologię
ochrony praw autorskich chronioną przez
prawa patentowe i inne prawa własności
intelektualnej obowiązujące w Stanach
Zjednoczonych. Technologia ta nie może
być wykorzystywana bez zgody firmy
Macrovision i przeznaczona jest wyłącznie
do zastosowań domowych oraz innych
zastosowań o charakterze niepublicznym,
o ile nie uzyskano specjalnej zgody
Macrovision. Odtwarzanie kodu źródłowego
i dezasemblacja są zabronione.
Urządzenie wyposażono w adaptacyjny
matrycowy dekoder surround Dolby*
Digital oraz Dolby Pro Logic (II) oraz
system DTS** Digital Surround System.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” oraz symbol podwójnego
litery D są znakami handlowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowane na licencji Digital Theater
Systems, Inc. „DTS” i „DTS Digital Surround”
sa zarejestrowanymi znakami firmowymi
Digital Theater Systems, Inc.
9PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Patrz Zawartość opakowania w sekcji Dane techniczne, str. 93.
Wkładanie baterii do pilota
Urządzeniem można sterować przy pomocy pilota, dołączonego do zestawu. Włóż 2 baterie R6
(rozmiar AA), dopasowując bieguny 3 i # do oznaczeń w komorze baterii. Korzystając z
pilota, należy kierować go w stronę czujnika zdalnego sterowania , znajdującego się na
urządzeniu.
•Nie należy pozostawiać pilota w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
•Nie należy używać starych baterii w połączeniu z nowymi.
•Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały się ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
•Nie należy narażać czujnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
silnego światła sztucznego. Może to spowodować awarię.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją.
Mocowanie nóżek głośników do subwoofera
Zamocuj dołączone do zestawu nóżki do subwoofera, aby go ustabilizować i zapobiec ślizganiu.
10PL
Krok 1: Montaż głośników
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Przed podłączeniem głośników należy podłączyć do nich podstawki.
Informacje na temat sposobu podłączenia przewodów głośnikowych do gniazd głośników
SPEAKER, zob. str. 17.
(Dotyczy tylko głośników modelu DAV-DZ410.)
•Na podłodze rozłóż materiał, by uniknąć jej uszkodzenia.
•Możesz korzystać z głośników bez podstawki, instalując je na ścianie (str. 25).
1
Zamocuj nóżkę w podstawie.
Długa nóżka umożliwia postawienie głośników na podłodze, a krótka na stoliku.
Nóżka (długa)
lub
Nóżka (krótka)
Podstawa
2
Przeciągnij przewód głośnikowy przez otwór w podstawie i postaw ją na podłodze.
Spód podstawy
,
Przewód głośnikowy
cig dalszy
11PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
3
Zamocuj wspornik do nóżki.
•W razie problemów z zamocowaniem wspornika, odczep go i zamocuj ponownie. Mocowanie go na
siłę może uszkodzić gwint śrub.
4
Podłącz przewody głośnikowe do głośnika, a następnie przeprowadź je przez szczeliny
(A, B, C i D).
12PL
A
B
C
D
5
Powoli nasuń głośnik na wspornik.
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Dostosuj długość przewodu głośnikowego.
•Uważaj by nie przytrzasnąć przewodu głośnikowego między głośnikiem a wspornikiem.
•Uważaj by nie upuścić głośnika podczas instalacji.
6
Przykręć głośnik śrubkami, kolejno 1 i 2.
1
2
Śruby (2)
(dołączona do zestawu)
13PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Krok 2: Podłączanie elementów zestawu i telewizora
W tej części opisano sposób wykonywania podstawowych połączeń pomiędzy urządzeniem a
głośnikami i telewizorem. Inne połączenia z telewizorem, patrz str. 26. Podłączanie innych
komponentów, patrz str. 29.
Obsługa sygnałów progresywnych, patrz str. 27.
Należy skorzystać z poniższego schematu połączeń i zapoznać się z dodatkowymi informacjami
zawartymi w punktach od 1 do 4 na kolejnych stronach.
DAV-DZ110
Głośnik środkowy
Głośnik przedni (R)
Głośnik przedni (L)
Antena ramowa AM
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Przewód zasilania
Antena
przewodowa FM
Subwoofer
TV
Głośnik surround (R)
14PL
Głośnik surround (L)
DAV-DZ111
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Głośnik przedni (L)
Głośnik przedni (R)
Głośnik środkowy
Antena ramowa AM
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Przewód zasilania
Antena
przewodowa FM
Subwoofer
TV
Głośnik surround (R)
Głośnik surround (L)
cig dalszy
15PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
DAV-DZ410
Głośnik przedni (L)
Głośnik przedni (R)
Głośnik środkowy
Antena ramowa AM
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Przewód zasilania
Antena
przewodowa FM
Subwoofer
TV
Głośnik surround (R)
16PL
Głośnik surround (L)
1 Podłączanie głośników
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same kolory,
jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
Kolorowa opaska
(+)
(–)
•Do gniazda SPEAKER wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę przewodu głośnikowego.
Unikanie zwarcia głośników
Zwarcie głośników może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Aby temu zapobiec,
podczas podłączania głośników należy zachować następujące środki ostrożności. Należy
upewnić się, że pozbawiona izolacji część przewodu głośnikowego nie dotyka zacisku innego
głośnika ani innego przewodu głośnikowego, jak pokazano poniżej.
Nieizolowana końcówka przewodu
głośnikowego styka się z zaciskiem
innego głośnika.
Nieizolowane końcówki przewodów
głośnikowych stykają się wzajemnie na
skutek nadmiernego usunięcia izolacji.
Po podłączeniu wszystkich komponentów, głośników oraz przewodu zasilającego, należy
uruchomić odtwarzanie dźwięku testowego, aby sprawdzić, czy wszystkie głośniki zostały
prawidłowo podłączone. Bardziej szczegółowe informacje na temat odtwarzania dźwięku
testowego znajdują się na str. 84.
Jeśli w trakcie odtwarzania dźwięku testowego z głośników nie dochodzi żaden dźwięk lub
dźwięk dochodzi z głośnika innego niż pokazywany w menu ekranu konfiguracji, mogło dojść
do zwarcia głośników. W takiej sytuacji należy ponownie sprawdzić podłączenia głośników.
•Upewnij się, że przewody głośników podłączone są do odpowiednich zacisków na komponentach: 3 do 3
i # do #. Jeżeli przewody są podłączone odwrotnie, dźwięk będzie zniekształcony i pozbawiony niskich
tonów.
2 Podłączanie telewizora
Wymagane przewody
Przewód SCART (EURO AV) (nie wchodzi w skład zestawu)
.
cig dalszy
17PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Wymagane przewody
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Pamiętaj, aby podłączyć przewód SCART (EURO AV) do gniazda EURO AV T OUTPUT
(TO TV) w urządzeniu.
Jeżeli podłączasz urządzenie za pośrednictwem przewodu SCART (EURO AV), sprawdź czy
telewizor jest dostosowany do odbioru sygnałów S-video lub RGB. Jeżeli telewizor jest zgodny
z S-video, zmień tryb wejścia telewizora na sygnały RGB. Zajrzyj do instrukcji obsługi
podłączanego telewizora.
•Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z telewizora lub ze źródła 2-kanałowego przez 6 głośników, wybierz pole
akustyczne „Dolby Pro Logic”, „Dolby Pro Logic II MOVIE” lub „Dolby Pro Logic II MUSIC” (str. 35).
3 Podłączanie anteny
Podłączanie anteny AM
Plastikowa podstawka (w zestawie)
Antena
Kształt i wymiary anteny są dostosowane do odbioru sygnałów AM. Nie należy demontować
ani rozwijać anteny.
1
2
3
Zdejmij samą część ramową z plastikowej podstawki.
Ustaw antenę ramową AM.
Podłącz przewody do gniazd antenowych AM.
Przewód (A) i przewód (B) można podłączyć do dowolnego z gniazd.
Wsuń na tę
odległość.
A
AM
Wsuń przewody,
naciskając zacisk gniazda.
B
18PL
•Należy ustawić antenę ramową AM w kierunku zapewniającym najlepszy odbiór w paśmie AM.
4
Lekko pociągając za przewód, sprawdź, czy antena ramowa AM jest prawidłowo
podłączona.
Podłączanie anteny przewodowej FM
Antenę przewodową FM należy podłączyć do gniazda koncentrycznego COAXIAL FM 75 Ω .
Antena przewodowa FM
(dołączona do zestawu)
Antena przewodowa FM
(dołączona do zestawu)
lub
Gniazdo COAXIAL FM 75 Ω
Gniazdo COAXIAL FM 75 Ω
•Należy upewnić się, że antena FM jest całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny przewodowej FM, należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
•W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału FM, do podłączenia do urządzenia (w sposób
przedstawiony na ilustracji poniżej) zewnętrznej anteny FM należy użyć 75-omowego kabla
koncentrycznego (nie wchodzi w skład zestawu).
Urządzenie
Zewnętrzna antena FM
4 Podłączanie przewodu zasilania
Przed podłączeniem przewodu zasilania do gniazda ściennego należy podłączyć głośniki do
urządzenia.
Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby możliwe było natychmiastowe wyjęcie
wtyczki z gniazda naściennego w sytuacji awaryjnej.
19PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
•Dla uniknięcia zakłóceń nie należy umieszczać anteny ramowej AM w pobliżu zestawu czy innych
urządzeń AV.
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Krok 3: Rozmieszczanie
elementów zestawu
Rozmieszczanie głośników
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku
przestrzennego, wszystkie głośniki, poza
subwooferem, powinny znajdować się w
takiej samej odległości od słuchacza (A).
System ten umożliwia jednak
umiejscowienie głośnika środkowego do 1,6
metra bliżej (B), a głośników surround do
5,0 metrów bliżej (C) względem pozycji
słuchacza.
Głośniki przednie mogę być rozmieszczone
w odległości od 1,0 do 7,0 metrów (A) do
słuchacza.
Głośniki należy rozmieścić zgodnie z
poniższą ilustracją.
•Nie ustawiaj głośników w pozycji pochyłej.
•Nie ustawiaj głośników w miejscach:
– o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze;
– o dużym poziomie zanieczyszczeń lub
zapylenia;
– o dużej wilgotności;
– narażonych na wibracje;
– narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
•W przypadku ustawiania subwoofera, kolumn i/
lub stojaków głośników (nie wchodzi w skład
zestawu) na podłodze pokrytej woskiem, olejem,
pastą itp., zachowaj ostrożność, ponieważ może
20PL
to spowodować poplamienie lub odbarwienie
takiej podłogi.
•Do czyszczenia używaj miękkiej szmatki, np. do
szkła.
•Nie należy używać szorstkich ściereczek, proszku
czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub
benzyna.
•Nie należy opierać się lub wieszać na głośniku,
gdyż może to spowodować jego upadek.
•Przy zmianie rozmieszczenia głośników zaleca się
zmienić ustawienia. Bardziej szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
„Ustawianie optymalnego dźwięku dla
pomieszczenia” (str. 73) i „Automatyczna
kalibracja odpowiednich ustawień” (str. 75).
4
Naciśnij przycisk ENTER bez płyty w
urządzeniu.
Na wyświetlaczu ekranowym pojawi się
Ekran konfiguracji wyboru języka.
Wykonanie poniższych czynności pozwoli
jak najszybciej zacząć korzystać z
urządzenia.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
"/1
5
Wybierz język przy pomocy przycisków
X/x.
Urządzenie wyświetla menu i napisy
dialogowe w wybranym języku.
6
C/X/x/c
ENTER
Pojawi się Ekran konfiguracji
współczynnika kształtu obrazu
podłączonego telewizora.
DISPLAY
1
2
3
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
Włącz telewizor.
Naciśnij przycisk [/1.
•Przed przeprowadzeniem konfiguracji
wstępnej odłącz słuchawki od urządzenia.
Podłączone słuchawki uniemożliwiają
wykonanie czynności w krokach
następujących po kroku 12.
•Upewnij się, że funkcja ustawiona jest na
wartość „DVD”.
7
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
Wybierz ustawienie odpowiednie dla
podłączonego telewizora przy pomocy
przycisków X/x.
x Jeśli normą telewizora jest 4:3
[4:3 LETTER BOX] lub [4:3 PAN
SCAN] (str. 79)
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał w
urządzenia.
U dołu ekranu pojawi się komunikat
[Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.]. Jeśli komunikat nie pojawi
się, wyświetl ponownie Konfigurację
wstępną i wykonaj ponownie czynności
opisane zob.(str. 23).
Naciśnij przycisk ENTER.
x Jeśli posiadasz telewizor
panoramiczny lub telewizor 4:3 z
trybem panoramicznym
[16:9] (str. 79)
8
Naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się Ekran konfiguracji metody
wyjścia sygnałów audio z gniazda
EURO AV T OUTPUT (TO TV) z
tyłu urządzenia.
cig dalszy
21PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Krok 4: Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
VIDEO
RGB
przeszkoda. W trakcie pomiaru
zachowaj ciszę.
A.CAL MIC
9
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
metodę wyjścia sygnałów video.
Mikrofon kalibracyjny
• [VIDEO]: wyjście sygnału wideo.
• [RGB]: wyjście sygnału RGB.
•Jeśli Twój telewizor nie obsługuje sygnałów
RGB, na ekranie nie wyświetlany jest żaden
obraz nawet po wybraniu opcji [RGB].
Zajrzyj do instrukcji telewizora.
10 Naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się Ekran konfiguracji układu
głośników.
11 Przy pomocy przycisków C/c wybierz
układ głośników odpowiadający ich
rzeczywistemu rozmieszczeniu, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Bardziej szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale
„Ustawianie optymalnego dźwięku dla
pomieszczenia” (str. 73).
AUTO CALIBRATION
SPEAKER FORMATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
STANDARD
12 Podłącz mikrofon kalibracyjny do
gniazda A.CAL MIC na panelu
przednim i przy pomocy przycisków X/
x wybierz opcję [YES], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustaw mikrofon kalibracyjny na
wysokości uszu przy pomocy np.
trójnogu (nie wchodzi w skład zestawu).
Każdy głośnik powinien być zwrócony
przodem do mikrofonu kalibracyjnego,
a pomiędzy głośnikiem a mikrofonem
nie powinna znajdować się żadna
22PL
Rozpocznie się automatyczna
kalibracja.
•W trakcie automatycznej kalibracji ([AUTO
CALIBRATION]) rozlega się głośny sygnał
testowy. Nie można go ściszyć. Należy mieć
wzgląd na dzieci i na sąsiadów.
•Aby pomiar był prawidłowy, wyjdź z
pomieszczenia i staraj się zachować ciszę
podczas pomiaru (przez około 3 minuty).
13 Odłącz mikrofon kalibracyjny i przy
pomocy przycisków C/c wybierz opcję
[YES].
3 Przy pomocy przycisków X/x wybierz opcję
[QUICK], a następnie naciśnij ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran Konfiguracji
wstępnej.
Measurement complete.
FRONT L :
YES
FRONT R :
YES
CENTER :
NONE
SUBWOOFER : YES
SURROUND L : NONE
SURROUND R : NONE
If OK, unplug calibration mic and select
YES.
YES
NO
•W razie niepowodzenia automatycznej
kalibracji [AUTO CALIBRATION] należy
postępować zgodnie z wyświetlanym
komunikatem i przeprowadzić ją ponownie.
Aby zakończyć konfigurację wstępną
Naciśnij przycisk
DISPLAY podczas
wykonywania dowolnego Kroku.
•W razie zmiany rozmieszczenia głośników należy
skasować ich ustawienia. Patrz „Ustawianie
optymalnego dźwięku dla pomieszczenia”
(str. 73) i „Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień” (str. 75).
•Zmiana poszczególnych ustawień, patrz
„Korzystanie z ekranu konfiguracji” (str. 77)
Powrót do ekranu Konfiguracji
wstępnej
1 Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję
[SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
12(27)
18(34)
:
:
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
23PL
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –
Konfiguracja wstępna jest zakończona.
Wszystkie czynności związane z
połączeniami i ustawieniami są
zakończone.
3
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI
ZAAWANSOWANE –
Wyłączanie demonstracji
Wybierz ustawienie za pomocą
przycisków X/x.
• DEMO ON: włącza tryb demonstracji.
• DEMO OFF: wyłącza tryb
demonstracji.
4
Naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienie zostanie uwzględnione.
"/1
5
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
AMP MENU
X/x/c
ENTER
Po podłączeniu przewodu zasilania na
wyświetlaczu pojawia się demonstracja. Po
naciśnięciu przycisku "/1 na pilocie,
demonstracja wyłącza się.
•Po naciśnięciu przycisku "/1 na urządzeniu,
demonstracja nie wyłącza się.
•Jeśli włączysz tryb demonstracji w menu AMP,
demonstracja nie wyłączy się nawet po
naciśnięciu przycisku "/1 na pilocie. Aby
wyłączyć demonstrację, wyłącz tryb
demonstracji, a następnie naciśnij przycisk "/1 na
pilocie. Po wyłączeniu trybu demonstracji,
urządzenie oszczędza energię w trybie gotowości.
Włączanie/wyłączanie trybu
demonstracji
1
2
24PL
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu opcję „DEMO”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
Dla pozostałych głośników (DAV-DZ410)
Instalacja głośników na
ścianie
Przygotuj śruby (nie wchodzi w skład
zestawu) odpowiadające średnicą
otworom z tyłu głośników. Zob.
ilustracja poniżej.
400 mm
8 do 10 mm
4 mm
30 mm
3
4,6 mm
Otwór z tyłu
głośnika
10 mm
2
Zawieś głośniki na śrubach.
4,6 mm
10 mm
Przytwierdź śruby do ściany.
Dla głośnika środkowego
160 mm
8 do 10 mm
Dla pozostałych głośników (DAV-DZ110/
DZ111)
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE –
1
•Używaj śrub odpowiednich do materiału i
wytrzymałości ściany. Ponieważ ściana gipsowa
jest wyjątkowo delikatna, najpierw przytwierdź
śruby do deski, a następnie do ściany. Głośniki
należy instalować na płaskich, pionowych i
zbrojonych ścianach.
•Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju śrub lub
materiału, z którego wykonana jest ściana,
skontaktuj się ze sprzedawcą śrub lub
instalatorem.
•Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwą instalacją, niewystarczającą
wytrzymałością ścian lub nieprawidłowym
wkręceniem śrub, klęskami żywiołowymi itp.
8 do 10 mm
25PL
Podłączanie telewizora (czynności zaawansowane)
Należy wybrać połączenie odpowiednie do gniazd dostępnych w telewizorze.
Podłączanie przewodów wideo
Umożliwia przesyłanie odtwarzanego obrazu DVD do telewizora.
Sprawdź gniazda telewizora, a następnie wybierz metodę podłączenia A lub B. Poprawa
jakości obrazu następuje w kolejności od A (standardowe) do B (składowe).
Do gniazda COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Do gniazda EURO
AV T OUTPUT
(TO TV)
gniazda COMPONENT
B Do
VIDEO IN
A Do gniazda EURO AV INPUT
Y
PB/CB
PR/CR
Telewizor z gniazdami
COMPONENT VIDEO IN
TV
A Podłączanie do telewizora przy użyciu przewodu SCART (EURO AV) (nie
wchodzi w skład zestawu)
.
Pamiętaj, aby podłączyć przewód SCART (EURO AV) do gniazda EURO AV T OUTPUT
(TO TV) w urządzeniu.
Jeżeli podłączasz urządzenie za pośrednictwem przewodu SCART (EURO AV), sprawdź czy
telewizor jest dostosowany do odbioru sygnałów S-video lub RGB. Jeżeli telewizor jest zgodny
z S-video, zmień tryb wejścia telewizora na sygnały RGB. Zajrzyj do instrukcji obsługi
podłączanego telewizora.
26PL
B Podłączanie do telewizora przy użyciu gniazda COMPONENT VIDEO IN
Zielony
Niebieski
Czerwony
Podłączanie do telewizora o standardowych proporcjach ekranu 4:3
W zależności od płyty, obraz może nie być dopasowany do rozmiaru ekranu telewizora.
Aby uzyskać informacje na temat zmiany proporcji obrazu, zob. str. 79.
Czy telewizor obsługuje sygnały progresywne?
Format progresywny to tryb wyświetlania obrazów telewizyjnych ograniczający migotanie i
umożliwiający wyostrzenie obrazu. Aby korzystać z tego trybu, podłącz urządzenie do
telewizora obsługującego progresywny format sygnału.
PROGRESSIVE
FUNCTION
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE –
Podłącz składowy przewód wideo (nie wchodzi w skład zestawu). Aby korzystać z gniazd
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR), telewizor musi być podłączony do gniazd
COMPONENT VIDEO IN (Y, PB/CB, PR/CR). Jeśli telewizor obsługuje progresywny format
sygnału, skorzystaj z tego podłączenia i ustaw kanał wyjściowy urządzenia na format
progresywny (str. 27).
Gdy urządzenie odtwarza sygnały progresywne, na wyświetlaczu świeci się wskaźnik
„PROGRE”.
1
2
Przy pomocy przycisku FUNCTION wybierz opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk PROGRESSIVE.
Po każdym naciśnięciu przycisku PROGRESSIVE, ekran zmienia się w następujący
sposób:
t P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
cig dalszy
27PL
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Wybierz to ustawienie jeśli:
– telewizor obsługuje sygnały progresywne i
– jest podłączony do gniazd COMPONENT VIDEO OUT.
Wybierz to ustawienie w powyższych okolicznościach. Automatycznie wykrywa ono rodzaj
programu DVD i wybiera odpowiednią metodę konwersji.
Zwróć uwagę, że obraz będzie niewyraźny lub nie będzie wyświetlany, jeśli wybierzesz te
ustawienia w sytuacji, gdy któryś z powyższych warunków nie będzie spełniony.
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Wybierz to ustawienie jeśli:
– telewizor obsługuje sygnały progresywne i
– jest podłączony do gniazd COMPONENT VIDEO OUT i
– chcesz poprawić ustawić konwersji na PROGRESSIVE VIDEO dla programów wideo.
Wybierz to ustawienie, jeśli po wybraniu opcji PROGRESSIVE AUTO obraz jest
niewyraźny.
Zwróć uwagę, że obraz będzie niewyraźny lub nie będzie wyświetlany, jeśli wybierzesz te
ustawienia w sytuacji, gdy któryś z powyższych warunków nie będzie spełniony.
x INTERLACE
Wybierz to ustawienie jeśli:
– telewizor nie obsługuje sygnałów progresywnych, lub
– telewizor jest podłączony do gniazd innych niż COMPONENT VIDEO OUT (EURO
AV T OUTPUT (TO TV)).
Rodzaje programów DVD i metody konwersji
Programy DVD dzielą się na 2 kategorie: Program nagrany w technice filmowej i program
nagrany w technice wideo.
Program nagrany w technice wideo wywodzi się z techniki telewizyjnej (telenowele, seriale) i
umożliwia wyświetlanie obrazu z prędkością 30 klatek/60 pół na sekundę. Programy nagrane w
technice filmowej wywodzą się z techniki filmowej i prędkość wyświetlania obrazu wynosi 24
klatki na sekundę. Niektóre programy DVD wykorzystują obie te kategorie.
Jeśli obrazy te są emitowane w trybie progresywnym, to żeby wyglądały naturalnie na ekranie,
progresywny sygnał wideo musi zostać przekonwertowany tak, aby odpowiadał rodzajowi
oglądanego programu DVD.
•Podczas odtwarzania programu nagranego techniką wideo w formacie progresywnym, niektóre fragmenty
obrazu mogą wyglądać nienaturalnie ponieważ podczas odtwarzania przez gniazda COMPONENT
VIDEO OUT stosowany jest proces konwersji. Nawet po ustawieniu opcji „PROGRESSIVE AUTO” lub
„PROGRESSIVE VIDEO” nie ma ona wpływu na obrazy z gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV)
ponieważ są one odtwarzane w formacie z przeplotem.
•Po ustawieniu opcji [LINE] w menu [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 80), urządzenie przechodzi w tryb
„INTERLACE”. Stanie się tak nawet po wybraniu opcji „PROGRESSIVE AUTO” lub
„PROGRESSIVE VIDEO”.
•Po ustawieniu opcji [LINE] w menu [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 80), urządzenie nie odtwarza
składowego sygnału wideo.
28PL
Podłączanie innych komponentów
Podłączanie urządzenia do innych komponentów
Umożliwia emitowanie sygnału wyjściowego innych komponentów za pośrednictwem
głośników urządzenia.
Magnetowid, cyfrowy
odbiornik satelitarny,
konsola PlayStation 2 itp.
AUDIO
OUT
L
R
Do gniazda LINE
(AUDIO IN)
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE –
Za pośrednictwem głośników urządzenia można odtwarzać dźwięk z innych komponentów
podłączonych do gniazd AUDIO OUT urządzenia. Aby uzyskać sygnał wideo z innych
urządzeń, należy podłączyć je bezpośrednio do odbiornika TV.
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Podłączanie gniazd AUDIO OUT innych urządzeń do gniazd LINE (AUDIO IN) tego
urządzenia
Podłącz magnetowid lub inne urządzenia audio do gniazda LINE (AUDIO IN) za pomocą
przewodu audio (nie wchodzi w skład zestawu). Podłączając przewody, sprawdź, czy kolory
wtyków odpowiadają kolorom gniazd, do których zostały one włożone.
Biały (L/audio)
Czerwony (R/audio)
Podłączanie przenośnych urządzeń audio do niniejszego urządzenia
Podłącz gniazda sygnału wyjściowego przenośnego źródła audio do gniazda AUDIO IN na
panelu przednim urządzenia za pomoc przewodu stereo zakończonego wtyczką (nie wchodzi w
skład zestawu).
cig dalszy
29PL
•Słuchając nagrań w formacie MP3 z przenośnego urządzenia audio, można poprawić jakość dźwięku.
Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz opcję „AUDIO”. Podłącz przenośne urządzenie audio. Za
pomocą przycisku SOUND FIELD wybierz na wyświetlaczu opcję „A.F.D. STD”.
Aby anulować, wybierz inną opcję niż „A.F.D. STD”.
•Aby wyeliminować niepożądany szum, wszystkie przewody powinny być starannie wetknięte w gniazda.
30PL
4
5
Obsługa podstawowa
Regulacja
H FUNCTION głośności
Aby odtwarzać płytę o średnicy 8 cm, umieść
ją w wewnętrznym okręgu szuflady. Upewnij
się, że płyta całą powierzchnią przylega do
wewnętrznego okręgu szuflady.
Szuflada na płyty
Gniazdo
słuchawkowe
•Nie popychaj zamykającej się kieszeni,
ponieważ może to spowodować awarię
urządzenia.
•Nie wkładaj więcej niż jedną płytę.
"/1
FUNCTION
6
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie (w
trybie ciągłym).
Ustaw poziom głośności.
Na ekranie telewizora i na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie głośności.
MUTING
VOLUME +/–
./>
/
H
x
X
W zależności od typu odtwarzanej płyty
DVD VIDEO lub VIDEO CD, niektóre
operacje mogą przebiegać inaczej lub ich
zastosowanie może być ograniczone.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną
do płyty.
1
2
3
Naciśnij przycisk H.
•Wyświetlanie wskazania głośności zależy od
stanu urządzenia.
Oszczędzanie energii w trybie
oczekiwania
Po włączeniu urządzenia, naciśnij przycisk
"/1. Aby wyjść z trybu oczekiwania, naciśnij
przycisk "/1 jednokrotnie.
Dodatkowe operacje
Włącz odbiornik TV.
Aby
Naciśnij przycisk
Wybierz to urządzenie jako źródło
sygnału dla odbiornika TV.
Zatrzymać odtwarzanie
x
Wstrzymać odtwarzanie
X
Naciśnij przycisk "/1.
Urządzenie się włączy.
Jeśli urządzenie nie pracuje w trybie
„DVD”, naciśnij przycisk FUNCTION,
aby wybrać ustawienie „DVD”.
Wznowić odtwarzanie po X lub H
pauzie
Przejść do następnego
rozdziału, utworu lub
sceny
> (nie dotyczy
JPEG)
cig dalszy
31PL
Obsługa podstawowa
A
Załaduj płytę.
Umieść jedną płytę w szufladzie, a
następnie naciśnij przycisk A.
Odtwarzanie płyt
"/1
Naciśnij przycisk A.
Obsługa podstawowa
Aby
Naciśnij przycisk
Przejść do poprzedniego
rozdziału, utworu lub
sceny
. (nie dotyczy
JPEG)
Wyciszyć dźwięk
MUTING. Aby
anulować wyciszenie,
naciśnij przycisk
ponownie lub naciśnij
przycisk VOLUME +
w celu ustawienia
poziomu głośności.
Zatrzymać odtwarzanie i
wyjąć płytę
A
Powtórzyć poprzednią
scenę*
(szybkie
powtórzenie)
podczas odtwarzania.
Przewinąć bieżącą scenę
do przodu**
(szybkie
przewijanie) podczas
odtwarzania.
* Tylko płyty DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
Funkcja nie obsługuje plików wideo DivX
(tylko DAV-DZ110/DZ410).
** Tylko płyty DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R. Funkcja nie obsługuje
plików wideo DivX (tylko DAV-DZ110/
DZ410).
•Funkcje te mogą nie działać w przypadku
niektórych scen.
Odtwarzanie dźwięku z radia
lub innych urządzeń
FUNCTION
AMP MENU
X/x/c
ENTER
Wybór podłączonego urządzenia
Można korzystać z magnetowidu lub innych
urządzeń podłączonych do gniazd LINE z
tyłu urządzenia. Dodatkowe informacje na
temat innych urządzeń można znaleźć w
instrukcji obsługi tych urządzeń.
Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz
na wyświetlaczu opcję „LINE”.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy urządzenia zmienia
się w następujący sposób.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
LINE t TV t AUDIO t …
Zmiana wejściowego poziomu
sygnału podłączonych urządzeń
Podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia
podłączonego do gniazd LINE z tyłu tego
urządzenia lub gniazda AUDIO IN na
panelu przednim mogą wystąpić
zniekształcenia. Nie oznacza to awarii, a
wystąpienie zniekształceń zależy od
podłączonego urządzenia.
32PL
Aby temu zapobiec, można zmienić poziom
sygnału wejściowego z podłączonego
urządzenia.
1
4
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu opcję „ATTENUATE”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Niniejsze urządzenie umożliwia odtwarzanie
dźwięku z telewizora lub magnetowidu za
pośrednictwem wszystkich głośników.
Bardziej szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale „Podłączanie
telewizora (czynności zaawansowane)”
(str. 26) i „Podłączanie innych
komponentów” (str. 29).
• ATT ON: sygnał wejściowy jest
tłumiony. Poziom wyjścia ulegnie
zmianie.
• ATT OFF: normalny poziom sygnału
wejściowego.
5
FUNCTION
SOUND
FIELD
Naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienie zostanie uwzględnione.
6
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu opcję „TV”
lub „LINE”.
Za pomocą przycisku SOUND FIELD
wybierz na wyświetlaczu żądane pole
akustyczne.
Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z
telewizora lub z 2-kanałowego źródła
przez 6 głośników, wybierz pole
akustyczne „PRO LOGIC”, „PLII
MOVIE” lub „PLII MUSIC”.
Szczegółowe informacje na temat pól
dźwiękowych znajdują się na str. 35.
33PL
Obsługa podstawowa
2
3
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu opcję „LINE”
lub „AUDIO”.
Odtwarzanie dźwięku z
telewizora lub magnetowidu
ze wszystkich głośników
Obsługa podstawowa
Wybieranie trybu filmowego
lub muzycznego
Można wybrać odpowiedni tryb dźwiękowy
do słuchania muzyki lub oglądania filmów.
MOVIE/
MUSIC
Naciśnij przycisk MOVIE/MUSIC w trakcie
odtwarzania.
Naciskaj przycisk MOVIE/MUSIC, aż na
wyświetlaczu zapali się wskaźnik
odpowiedniego trybu. Ustawienie domyślne
jest podkreślone.
• AUTO: tryb jest wybierany
automatycznie, zapewniając uzyskanie
odpowiednich efektów dźwiękowych, w
zależności od rodzaju płyty.
• MOVIE: tryb dźwiękowy odpowiedni do
oglądania filmów.
• MUSIC: tryb dźwiękowy odpowiedni do
słuchania muzyki.
•Po wybraniu trybu filmowego lub muzycznego na
wyświetlaczu pokazywany jest napis „MOVIE”
lub „MUSIC”.
•Obsługa powyższych elementów konfiguracji nie
jest możliwa po podłączeniu słuchawek do
urządzenia.
34PL
Pole akustyczne
Ustawienia dźwięku
Odtwarzanie dźwięku
surround z polem
akustycznym
Wyświetlacz
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO
HP 2CH
HEADPHONE
VIRTUAL
HP VIRTUAL
Automatyczne odtwarzanie
oryginalnego dźwięku
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego,
wystarczy wybrać jedno ze wstępnie
zaprogramowanych pól akustycznych.
Pozwalają one uzyskać w warunkach
domowych silne i ekscytujące brzmienie
charakterystyczne dla sali kinowej.
SOUND
FIELD
Za pomocą funkcji automatycznego
dekodowania formatu automatycznie
wykrywany jest rodzaj wejściowego sygnału
audio (Dolby Digital, DTS lub standardowy
2-kanałowy dźwięk stereofoniczny) i w razie
potrzeby przeprowadzane jest odpowiednie
dekodowanie. W tym trybie dźwięk
odtwarzany jest odpowiednio do sposobu, w
jaki został nagrany/zakodowany, bez
dodatkowych efektów (np. pogłosu).
Jednak w wypadku braku sygnałów o niskiej
częstotliwości (Dolby Digital LFE itp.) na
wyjściu do subwoofera zostanie
wygenerowany sygnał niskiej częstotliwości.
Ustawienia dźwięku
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Odtwarzanie dźwięku z wielu
głośników
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Ten model umożliwia odtwarzanie
wszystkich rodzajów płyt audio z wielu
głośników.
Naciśnij przycisk SOUND FIELD.
Za pomocą przycisku SOUND FIELD
wybierz na wyświetlaczu żądane pole
akustyczne.
Odtwarzanie dźwięku 2kanałowego (np. z płyt CD) w
formacie 5.1-kanałowym
Wszystkie pola akustyczne
x Dolby Pro Logic
Pole akustyczne
Wyświetlacz
AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II
MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic tworzy pięć kanałów
wyjściowych ze źródeł 2-kanałowych. Tryb
ten przeprowadza dekodowanie Pro Logic
sygnału wejściowego i odtwarza sygnał
poprzez głośniki przednie, środkowe oraz
głośniki dźwięku surround. Jednocześnie,
kanał surround staje się monofoniczny.
Dolby Pro Logic II MUSIC PLII MUSIC
cig dalszy
35PL
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
x HEADPHONE VIRTUAL
System Dolby Pro Logic II tworzy pięć
pełnozakresowych kanałów wyjściowych ze
źródeł 2-kanałowych. Odbywa się to przy
użyciu zaawansowanego, matrycowego
dekodera surround o wysokiej czystości,
który wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
W tym trybie dźwięk surround odtwarzany
jest przez słuchawki L/R. Tryb ten sprawdza
się wyłącznie przy odtwarzaniu dźwięku ze
źródła wielokanałowego.
•Jeśli odtwarzany sygnał pochodzi ze źródła
wielokanałowego, tryby Dolby Pro Logic oraz
Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC są
wyłączane i źródło wielokanałowe jest
odtwarzane bezpośrednio.
•Jeśli odtwarzany jest dwujęzyczny sygnał audio,
tryby Dolby Pro Logic oraz Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC są niedostępne.
Odtwarzanie dźwięku tylko z
głośników przednich i subwoofera
x 2 CHANNEL STEREO
W tym trybie dźwięk jest odtwarzany tylko z
głośników przednich (lewego i prawego) i
subwoofera. W przypadku standardowych
źródeł 2-kanałowego dźwięku
stereofonicznego przetwarzanie pola
akustycznego jest całkowicie pomijane.
Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest
zamieniany na format dwukanałowy.
Umożliwia to odtwarzanie dźwięku z
dowolnego źródła tylko za pomocą
głośników przednich (lewego i prawego)
oraz subwoofera.
Odtwarzanie dźwięku surround
przez słuchawki
x HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO
W tym trybie dźwięk surround odtwarzany
jest przez słuchawki L/R. W przypadku
standardowych źródeł 2-kanałowego
dźwięku (stereo) przetwarzanie pola
akustycznego jest całkowicie pomijane.
Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest
zamieniany na format dwukanałowy.
36PL
Wyłączanie efektów surround
Za pomocą przycisku SOUND FIELD
wybierz na wyświetlaczu opcję „A.F.D.
STD” lub „2CH STEREO”.
Kierunek przeciwny
Różne funkcje odtwarzania płyt
Przeszukiwanie płyty
(Skanowanie, Odtwarzanie w
zwolnionym tempie, Zatrzymanie
klatki)
× 2b t 1m t 2m t 3m
3m (tylko płyty DVD VIDEO/tryb DVD-VR/DivX
video*/płyty VIDEO CD)
× 2b (tylko płyty DVD VIDEO)
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
Po każdym naciśnięciu przycisku szybkość
odtwarzania wzrasta.
•W zależności od płyty DVD/DivX video*/
VIDEO CD wykonanie niektórych z opisanych
operacji może być niemożliwe.
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
Szybkie wyszukiwanie miejsca na
płycie podczas szybkiego
przewijania do przodu lub do tyłu
(Skanowanie)
(nie dotyczy JPEG)
Naciśnij przycisk /m lub M/ w
trakcie odtwarzania płyty. Po odnalezieniu
odpowiedniego miejsca naciśnij przycisk
H, aby przywrócić normalną szybkość
odtwarzania. Po każdym naciśnięciu
przycisku /m lub M/ podczas
skanowania szybkość odtwarzania ulega
zmianie. Po każdym naciśnięciu przycisku
wskaźnik na wyświetlaczu zmienia się
zgodnie z poniższym opisem. Rzeczywista
szybkość może różnić się w zależności od
płyty.
Kierunek odtwarzania
× 2B t 1M t 2M t 3M
3M (tylko płyty DVD VIDEO/tryb DVD-VR/DivX
video*/płyty VIDEO CD)
× 2B (tylko płyty DVD VIDEO/CD)
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie (Odtwarzanie w
zwolnionym tempie)
(tylko płyty DVD VIDEO, płyty DVD-R, płyty
DVD-RW, wideo DivX*, płyty VIDEO CD)
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
Naciśnij przycisk /m lub M/ , gdy
urządzenie znajduje się w trybie pauzy. Aby
powrócić do normalnej szybkości
odtwarzania, naciśnij przycisk H. Po
każdym naciśnięciu przycisku /m lub
M/ podczas przeglądania w zwolnionym
tempie szybkość odtwarzania ulega zmianie.
Dostępne są dwie prędkości. Po każdym
naciśnięciu przycisku wskaźnik na
wyświetlaczu zmienia się zgodnie z
poniższym opisem.
Różne funkcje odtwarzania płyt
Określone miejsce na płycie można szybko
odnaleźć dzięki funkcji monitorowania
obrazu lub odtwarzania obrazu w
zwolnionym tempie.
Kierunek odtwarzania
2
y1
Przeciwny kierunek (tylko płyty DVD
VIDEO)
2
y1
Odtwarzanie klatka po klatce
(Zatrzymanie klatki)
(nie dotyczy płyt CD, MP3 oraz JPEG)
Gdy urządzenie znajduje się w trybie pauzy,
naciśnij przycisk
(klatka), aby
przejść do następnej klatki. Naciśnij przycisk
(klatka), aby przejść do
poprzedniej klatki (tylko płyty DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW). Aby powrócić
do normalnej szybkości odtwarzania,
naciśnij przycisk H.
cig dalszy
37PL
•Nie można odszukiwać nieruchomych obrazów
na płycie DVD-R/DVD-RW w trybie VR.
•W przypadku płyt DATA CD/DATA DVD ta
funkcja działa tylko dla plików wideo DivX
(tylko DAV-DZ110/DZ410)
Wyszukiwanie tytułów/
rozdziałów/utworów/scen
itp.
Płyty DVD można przeszukiwać według
tytułu lub rozdziału, a płyty VIDEO CD/
CD/DATA CD/DATA DVD według
utworu, indeksu lub sceny. Rozdziałom i
indeksom na płycie są również
przyporządkowane niepowtarzalne numery,
co pozwala na wybranie żądanego rozdziału
lub indeksu poprzez wprowadzenie
odpowiedniego numeru. Można również
odnaleźć daną scenę poprzez wpisanie jej
kodu czasowego.
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
(Podczas odtwarzania płyty DATA CD/
DATA DVD zawierającej pliki JPEG
naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.)
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
metodę wyszukiwania.
Na ekranie będą pokazywane różne
elementy w zależności od rodzaju płyty.
[TITLE], [TRACK], [SCENE]
[CHAPTER], [INDEX]
[TIME/TEXT]
Wybierz opcję [TIME/TEXT], aby
odnaleźć szukane miejsce wpisując kod
czasowy.
[TRACK]
[ALBUM]
[FILE]
Przykład: po wybraniu opcji
[CHAPTER]
wybrana zostaje opcja [** (**)] (gdzie **
oznacza liczbę).
Liczba w nawiasie okrągłym oznacza
łączną liczbę tytułów, rozdziałów,
38PL
utworów, indeksów, scen, albumów lub
plików.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
•Przy wyłączonym Menu sterowania można
odnaleźć rozdział (płyty DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), utwór (płyty VIDEO CD/CD) lub
plik* (płyty DATA CD/DATA DVD (wideo
DivX)) za pomocą przycisków numerycznych i
przycisku ENTER.
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
Wybrany rząd
3
Na przykład, aby odnaleźć scenę
znajdującą się 2 godziny, 10 minut i 20
sekund od początku płyty, należy wpisać
[2:10:20].
Naciśnij przycisk ENTER.
Zapis [** (**)] zmienia się na [– – (**)].
4
•W przypadku płyt DVD+RW/DVD+R nie
można wyszukiwać scen poprzez wpisanie kodu
czasowego.
DVD VIDEO
Przy pomocy przycisków X/x lub
przycisków numerycznych należy
wybrać numer żądanego tytułu,
rozdziału, utworu, indeksu, sceny, itd.
Różne funkcje odtwarzania płyt
12(27)
(34)
T
1:32:55
W przypadku popełnienia błędu
Anulować wybraną liczbę poprzez
naciśnięcie przycisku CLEAR, a
następnie wybrać inną.
5
Naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie od
wybranego numeru.
Wyszukiwanie scen za pomocą kodu
czasowego (tylko płyty DVD VIDEO i
DVD-VR)
1 W Kroku 2 wybierz opcję
[TIME/
TEXT].
Wybrany zostanie [T **:**:**] (czas
odtwarzania bieżącego tytułu).
2 Naciśnij przycisk ENTER.
Zapis [T **:**:**] zmienia się na
[T --:--:--].
3 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź kod czasowy, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
39PL
Wyszukiwanie według sceny
(Picture Navigation)
Można podzielić ekran na 9 podekranów i
szybko odszukać żądaną scenę.
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
PICTURE NAVI.
Zostanie wyświetlony następujący
ekran.
CHAPTER VIEWER
2
ENTER
Wybierz element przy pomocy
przycisku PICTURE NAVI.
• [TITLE VIEWER] (tylko płyty DVD
VIDEO)
• [CHAPTER VIEWER] (tylko płyty
DVD VIDEO)
• [TRACK VIEWER] (tylko płyty
VIDEO CD/Super VCD)
3
Naciśnij przycisk ENTER.
Pierwsza scena każdego tytułu,
rozdziału lub utworu jest wyświetlana
według następującego schematu.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przy pomocy przycisków C/X/x/c
wybierz tytuł, rozdział lub utwór i
naciśnij przycisk ENTER.
Odtwarzanie rozpocznie się od
wybranej sceny.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania w trakcie ustawiania
Naciśnij przycisk O RETURN lub
DISPLAY.
40PL
•W zależności od płyty, niektóre opcje mogą być
niedostępne.
Wznawianie odtwarzania
płyty od miejsca, w którym
zostało ono przerwane
(Resume Play)
•Funkcja Resume Play nie działa w trybach
Program Play i Shuffle Play.
•Funkcja może nie działać prawidłowo w
przypadku niektórych płyt.
•Aby rozpocząć odtwarzanie od początku płyty,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
przycisk H.
Funkcja wznawiania odtwarzania
poprzedniej płyty (Multi-disc Resume)
1
Aby zatrzymać odtwarzanie płyty,
naciśnij przycisk x.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„RESUME”.
Jeśli komunikat „RESUME” nie
pojawia się na wyświetlaczu, funkcja
Resume Play jest niedostępna.
2
(tylko płyty DVD VIDEO/VIDEO CD)
Urządzenie przechowuje w pamięci punkt
wznowienia odtwarzania dla maks. 40 płyt i
wznawia odtwarzanie przy następnym
włożeniu tej samej płyty. Po zapisaniu w
pamięci punktu wznowienia odtwarzania dla
41. płyty usunięty zostanie punkt
wznowienia odtwarzania dla pierwszej płyty
z listy.
Aby włączyć tę funkcję, ustaw [MULTIDISC RESUME] w opcji [CUSTOM
SETUP] na [ON]. Bardziej szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „[MULTI-DISC RESUME] (tylko
płyty DVD VIDEO/VIDEO CD)” (str. 82).
Różne funkcje odtwarzania płyt
Po zatrzymaniu płyty urządzenie
zapamiętuje miejsce, w którym naciśnięto x
i na wyświetlaczu pojawia się komunikat
„RESUME”. Funkcja Resume Play będzie
działała, dopóki z szuflady odtwarzacza nie
zostanie wyjęta płyta, nawet jeśli urządzenie
przejdzie do trybu oczekiwania po
naciśnięciu przycisku "/1.
Naciśnij przycisk H.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie
płyty od miejsca, w którym zostało ono
zatrzymane w Kroku 1.
•W zależności od miejsca zatrzymania
odtwarzania płyty, urządznie może nie wznowić
odtwarzania dokładnie w tym momencie.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane mogą zostać usunięte z
pamięci urządzenia, gdy:
– płyta zostanie wyjęta.
– urządzenie przejdzie w tryb oczekiwania (tylko
płyty DATA CD/DATA DVD).
– zostaną zmienione lub skasowane ustawienia
na ekranie konfiguracji.
– nastąpi zmiana funkcji poprzez naciśnięcie
przycisku FUNCTION.
– zostanie odłączony przewód zasilania.
•W przypadku płyt DVD-R/DVD-RW w trybie
VR, płyt VIDEO CD, CD, DATA CD i DATA
DVD urządzenie zapamiętuje punkt wznowienia
odtwarzania dla bieżącej płyty.
•Aby rozpocząć odtwarzanie od początku płyty,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
przycisk H.
•Jeśli funkcja [MULTI-DISC RESUME] w opcji
[CUSTOM SETUP] jest ustawiona na [OFF]
(str. 82), miejsce wznowienia odtwarzania
zostanie usunięte z pamięci po zmianie funkcji za
pomocą przycisku FUNCTION.
41PL
Tworzenie własnego
programu odtwarzania
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
(Program Play)
Zawartość płyty można odtwarzać w
wybranej kolejności, programując
odpowiednio kolejność utworów na płycie w
celu utworzenia własnego programu. Można
w ten sposób zaprogramować maks. 99
utworów.
1
Naciśnij przycisk
5
DISPLAY.
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
PLAY
CD
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
[SET t], a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD lub CD
wyświetlany jest napis [TRACK].
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
Utwory nagrane
na płycie
4
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Łączny czas
zaprogramowanych
utworów
Naciśnij przycisk c.
Kursor przesuwa się do rzędu utworu
[T] (w tym wypadku [01]).
42PL
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Łączny czas zaprogramowanych
utworów
6
PROGRAM
0:15:30
T
PROGRAM
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PROGRAM].
3
Wybierz utwór, który chcesz
zaprogramować.
Wybrany utwór
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[PROGRAM], a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
6 (14)
T
2:50
OFF
OFF
SET
ON
––
01
02
03
04
05
06
Wybierz, na przykład, utwór [02].
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
[02] kolumnie [T], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
0:00:00
T
Aby zaprogramować pozostałe utwory,
powtórz Kroki od 4 do 5.
Zaprogramowane utwory wyświetlane
są w wybranej kolejności.
7
Naciśnij przycisk H, aby uruchomić
funkcję Program Play.
Funkcja Program Play zostaje
uruchomiona.
Po zakończeniu odtwarzania programu
można ponownie rozpocząć jego
odtwarzanie, naciskając przycisk H.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz
ustawienie [OFF] w Kroku 3. Aby ponownie
odtwarzać ten sam program, w Kroku 3
wybierz opcję [ON] i naciśnij przycisk
ENTER.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż Menu
sterowania zostanie wyłączone.
Odtwarzanie losowe
(Shuffle Play)
Zmienianie lub anulowanie programu
1 Wykonaj Kroki od 1 do 3, opisane w
punkcie „Tworzenie własnego programu
odtwarzania”.
2 Przy pomocy przycisków X/x wybierz
numer programu, w którym chcesz zmienić
lub usunąć utwór. Jeśli chcesz usunąć
utwór z programu, naciśnij przycisk CLEAR.
program. Aby anulować program, wybierz
[--] w kolumnie [T], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Anulowanie wszystkich
zaprogramowanych utworów
•Niektóre utwory mogą być powtarzane podczas
odtwarzania plików MP3.
1
Podczas odtwarzania, naciśnij
przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
1 Wykonaj Kroki od 1 do 3, opisane w
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[SHUFFLE], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SHUFFLE].
punkcie „Tworzenie własnego programu
odtwarzania”.
2 Naciśnij przycisk X i wybierz ustawienie
T
[ALL CLEAR].
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
3 Naciśnij przycisk ENTER.
3
Różne funkcje odtwarzania płyt
3 Wykonaj Krok 5, aby zaprogramować nowy
Urządzenie może odtwarzać utwory w
kolejności „losowej”. Kolejne użycie funkcji
„Shuffle Play” spowoduje ułożenie utworów
w innej kolejności.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
element, który ma być odtwarzany
losowo.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD lub CD
• [TRACK]: losowe odtwarzanie
utworów na płycie.
x Podczas odtwarzania z funkcją
Program Play
• [ON]: losowe odtwarzanie utworów
wybranych dla funkcji Program Play.
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(nie dotyczy plików DivX*) lub DATA
DVD (nie dotyczy plików DivX*)
• [ON]: losowe odtwarzanie plików MP3
z albumu na bieżącej płycie. Jeśli nie
wybrano albumu, pliki z pierwszego
cig dalszy
43PL
albumu są odtwarzane w losowej
kolejności.
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
•Plik aktualnie odtwarzany jest również
uwzględniany przy losowym wyborze
kolejności odtwarzania.
4
Odtwarzanie z
powtórzeniem
(Repeat Play)
Naciśnij przycisk ENTER.
Funkcja Shuffle Play zostaje
uruchomiona.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz
ustawienie [OFF] w Kroku 3.
Można odtwarzać wszystkie tytuły, utwory
lub albumy na płycie lub powtarzać
pojedynczy tytuł, rozdział, utwór lub album.
Funkcje Shuffle i Program Play mogą działać
jednocześnie.
1
Wyłączanie Menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż Menu
sterowania zostanie wyłączone.
Podczas odtwarzania, naciśnij
przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[REPEAT], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[REPEAT].
•Funkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania
płyt VIDEO CD i Super VCD z funkcją PBC.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
element, który ma być powtarzany.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
x Podczas odtwarzania płyt DVD
VIDEO lub DVD-VR
• [OFF]: funkcja powtarzania nie działa.
• [DISC]: powtarzane są wszystkie
tytuły na płycie.
• [TITLE]: powtarzany jest bieżący
tytuł.
• [CHAPTER]: powtarzany jest bieżący
rozdział.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD lub CD
• [OFF]: funkcja powtarzania nie działa.
• [DISC]: powtarzane są wszystkie
utwory na płycie.
44PL
• [TRACK]: powtarzany jest bieżący
utwór.
x Podczas odtwarzania płyty DATA CD
lub DATA DVD
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
4
Naciśnij przycisk ENTER.
Element zostanie wybrany.
Aby powrócić do normalnego trybu
odtwarzania, naciśnij przycisk CLEAR
lub wybierz ustawienie [OFF] w Kroku
3.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż Menu
sterowania zostanie wyłączone.
•Funkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania
płyt VIDEO CD i Super VCD z funkcją PBC.
•Podczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA
DVD zawierających pliki audio w formacie MP3
oraz pliki obrazu w formacie JPEG, których czas
odtwarzania nie jest taki sam, dźwięk nie będzie
pokrywać się z obrazem.
•Jeśli opcja [MODE (MP3, JPEG)] ustawiona jest
na [IMAGE (JPEG)] (str. 56), nie można wybrać
ustawienia [TRACK].
Płyta DVD jest podzielona na wiele sekcji,
na które składa się zawarty na niej obraz lub
dźwięk. Sekcje te nazywane są „tytułami”.
Podczas odtwarzania płyty DVD
zawierającej kilka tytułów za pomocą TOP
MENU można wybrać jeden z nich.
Podczas odtwarzania płyt DVD
pozwalających wybrać ustawienia, takie jak
język napisów dialogowych lub język ścieżki
dźwiękowej, ustawienia te można wybrać
przy użyciu MENU.
1
Nacisnąć przycisk TOP MENU lub
MENU.
Na ekranie odbiornika TV zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od płyty.
2
3
Przy pomocy przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych wybierz
element do odtworzenia lub zmiany.
Różne funkcje odtwarzania płyt
• [OFF]: funkcja powtarzania nie działa.
• [DISC]: powtarzane są wszystkie
albumy na płycie.
• [ALBUM]: powtarzany jest bieżący
album.
• [TRACK] (tylko pliki audio w
formacie MP3): powtarzany jest
bieżący utwór.
• [FILE] (tylko pliki wideo w formacie
DivX): powtarzany jest bieżący plik.*
Korzystanie z menu płyty
DVD
Naciśnij przycisk ENTER.
45PL
Zmiana dźwięku
Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO lub
DATA CD/DATA DVD (pliki DivX*)
zarejestrowanych w wielokanałowym
formacie audio (PCM, Dolby Digital,
MPEG Audio lub DTS) można zmieniać
format audio. Jeśli płyta DVD VIDEO
zawiera utwory z obsługą wielu języków,
można także zmieniać język.
W przypadku płyt VIDEO CD, CD, DATA
CD lub DATA DVD można wybrać dźwięk
z prawego lub lewego kanału i słuchać
wybranego kanału z obu głośników
(prawego i lewego).
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
AUDIO.
Zostanie wyświetlony następujący
ekran.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
•[2: MAIN], [2: SUB], i [2: MAIN+SUB] nie
jest wyświetlany, jeżeli na płycie
zarejestrowany jest jeden strumień audio.
x Podczas odtwarzania płyt VIDEO
CD, CD, DATA CD (pliki MP3) lub DATA
DVD (pliki MP3)
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [STEREO]: standardowy dźwięk
stereofoniczny
• [1/L]: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny)
• [2/R]: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny)
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(pliki DivX) lub DATA DVD (pliki DivX)
(tylko DAV-DZ110/DZ410)
Dostępne formaty sygnałów audio płyt
DATA CD lub DATA DVD różnią się
w zależności od rodzaju pliku DivX
zawartego na płycie. Format jest
pokazywany na ekranie.
Przy pomocy przycisku AUDIO wybierz
żądany sygnał audio.
x Podczas odtwarzania płyty Super
VCD
x Podczas odtwarzania płyty DVD
VIDEO
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [1:STEREO]: dźwięk stereofoniczny
ścieżki dźwiękowej 1
• [1:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki
dźwiękowej 1 (monofoniczny)
• [1:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki
dźwiękowej 1 (monofoniczny)
• [2:STEREO]: dźwięk stereofoniczny
ścieżki dźwiękowej 2
• [2:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki
dźwiękowej 2 (monofoniczny)
• [2:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki
dźwiękowej 2 (monofoniczny)
W zależności od płyty DVD VIDEO
zmienia się wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają
kod języka. Aby sprawdzić kody
języków, zob.„Lista kodów języków”
(str. 99). Jeśli ten sam język jest
wyświetlany na liście przynajmniej dwa
razy, oznacza to, że płyta DVD VIDEO
jest nagrana w wielu formatach audio.
x Podczas odtwarzania płyty DVD-VR
Wyświetlane są rodzaje ścieżek
dźwiękowych zarejestrowanych na
płycie. Ustawienie domyślne jest
podkreślone.
Przykład:
• [1: MAIN] (dźwięk główny)
46PL
• [1: SUB] (dźwięk poboczny)
• [1: MAIN+SUB] (dźwięk główny i
poboczny)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
•Podczas odtwarzania płyty Super VCD, na której
ścieżka dźwiękowa 2 nie została nagrana, po
wybraniu opcji [2:STEREO], [2:1/L] lub [2:2/R]
dźwięk nie będzie odtwarzany.
Sprawdzanie formatu sygnału
audio
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD (pliki
DivX) lub DATA DVD (pliki DivX) (tylko DAVDZ110/DZ410)
(tylko płyty DVD, pliki DivX* )
Przykład:
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
Pliki MP3
Po kilkakrotnym naciśnięciu przycisku
AUDIO podczas odtwarzania, format
bieżącego sygnału audio (PCM, Dolby
Digital, DTS itp.) zostanie wyświetlony jak
poniżej.
1: MP3 128k
Szybkość transmisji
x Podczas odtwarzania płyty DVD
Informacje na temat sygnałów audio
Przykład:
Surround (L/R)
Kanał niskich tonów LFE
(Low Frequency Effect)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Przednie (L/R) +
środkowy
L
C
R
LFE
LS
RS
Format aktualnie
odtwarzanego programu
Przykład:
Dolby Digital 3-kanałowy
Przednie (L/R)
Surround
(Monofoniczny)
Sygnały audio zarejestrowane na płycie
składają się z elementów dźwiękowych
(kanałów) przedstawionych na poniższej
ilustracji. Dźwięk każdego kanału
emitowany jest z osobnego głośnika.
• Przedni (L)
• Przedni (R)
• Środkowy
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (Monofoniczny): Ten sygnał
może być sygnałem w formacie Dolby
Surround Sound lub sygnałem w
monofonicznym formacie Surround
dźwięku Dolby Digital.
• Sygnał kanału niskich tonów LFE (Low
Frequency Effect)
Różne funkcje odtwarzania płyt
Dolby Digital 5.1-kanałowy
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Format aktualnie
odtwarzanego programu
47PL
Wybieranie opcji [ORIGINAL]
lub [PLAY LIST] na płycie
DVD-R/DVD-RW
Niektóre płyty DVD-R/DVD-RW w trybie
VR (zapis wideo) posiadają dwa rodzaje
tytułów do odtwarzania: tytuły nagrane
oryginalnie ([ORIGINAL]) oraz tytuły
utworzone za pomocą odtwarzaczy DVD z
możliwością nagrywania w celu edycji
([PLAY LIST]). Można wybrać rodzaj
tytułu, który ma być odtwarzany.
1
2
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Informacje o płycie, takie jak pozostały czas
odtwarzania, całkowita liczba tytułów na
płycie DVD albo utworów na płycie VIDEO
CD, CD, lub MP3, nazwa pliku DivX*,
można sprawdzić na wyświetlaczu (str. 101).
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[ORIGINAL/PLAY LIST],
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
DISPLAY podczas odtwarzania płyty
powoduje zmianę wskazań wyświetlacza
1 t 2 t ... t 1 t ...
Część wyświetlanych pozycji znika po kilku
sekundach.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-VR
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [PLAY LIST]: odtwarzanie tytułów
utworzonych z [ORIGINAL] w celu
edycji.
• [ORIGINAL]: odtwarzanie
oryginalnie zarejestrowanych tytułów.
4
Wyświetlanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu odtwarzania
na wyświetlaczu panelu
przedniego
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[ORIGINAL/PLAY LIST].
3
Wyświetlanie informacji o
płycie
Naciśnij przycisk ENTER.
Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO
lub DVD-R/DVD-RW
1 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego
tytułu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
tytułu
3 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego
rozdziału
4 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
5 Nazwa płyty
6 Tytuł i rozdział
Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(pliki DivX) lub DATA DVD (pliki DivX)
(tylko DAV-DZ110/DZ410)
1 Czas odtwarzania bieżącego pliku
2 Nazwa bieżącego pliku
3 Numer bieżącego albumu i pliku
48PL
Podczas odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC) lub CD
1 Czas odtwarzania bieżącego utworu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
utworu
3 Czas odtwarzania całej płyty
4 Pozostały czas odtwarzania płyty
5 Nazwa płyty
6 Utwór i indeks*
* tylko VIDEO CD.
Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(pliki MP3) lub DATA DVD (pliki MP3)
•Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD z
funkcjami PBC wyświetlany jest czas
odtwarzania.
•Urządzenie wyświetla tylko pierwszy poziom
tekstu DVD/CD, np.: nazwa płyty lub tytuł.
•Jeśli nie można wyświetlić nazwy pliku MP3, na
wyświetlaczu pojawia się symbol „*”.
•Nazwa płyty lub utworu mogą nie być
wyświetlane w zależności od tekstu.
•Czas odtwarzania plików MP3 i DivX* może nie
być wyświetlany prawidłowo.
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
Sprawdzanie czasu odtwarzania
oraz pozostałego czasu
odtwarzania
Można sprawdzić czas odtwarzania i
pozostały czas odtwarzania bieżącego tytułu,
rozdziału lub utworu oraz łączny lub
pozostały czas odtwarzania całej płyty.
Można także sprawdzić zapisany na płycie
tekst DVD i nazwę folderu/pliku MP3.
1
Podczas odtwarzania, naciśnij
przycisk DISPLAY.
Zostanie wyświetlony następujący
ekran.
Informacje o czasie
2
Naciskaj przycisk DISPLAY, aby
zmienić informacje o czasie.
Wygląd wyświetlacza oraz rodzaj
informacji o czasie, które można
zmienić, zależą od odtwarzanej płyty.
x Podczas odtwarzania płyt DVD
VIDEO lub DVD-RW
• T **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego tytułu
• T–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego tytułu
• C **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
• C–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD (z funkcjami PBC)
Różne funkcje odtwarzania płyt
1 Czas odtwarzania i numer bieżącego
utworu
2 Nazwa utworu (pliku)
T 1:01:57
• **:**
Czas odtwarzania bieżącej sceny
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD (bez funkcji PBC) lub CD
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
• D **:**
Czas odtwarzania bieżącej płyty
• D–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącej płyty
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(pliki MP3) lub DATA DVD (pliki MP3)
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
cig dalszy
49PL
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(pliki DivX) lub DATA DVD (pliki DivX)
(tylko DAV-DZ110/DZ410)
• **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego pliku
•Wyświetlane mogą być jedynie znaki
alfanumeryczne.
•Zależnie od typu odtwarzanej płyty urządzenie
może wyświetlać tylko ograniczoną liczbę
znaków. W wypadku niektórych płyt mogą
równie nie być wyświetlane wszystkie znaki
tekstu.
Wyświetlanie danych dotyczących
odtwarzania płyty
Aby wyświetlić tekst płyty DVD/CD
Naciskaj przycisk DISPLAY w kroku 2, aby
wyświetlić tekst zarejestrowany na płycie
DVD/CD.
Tekst DVD/CD zostanie wyświetlony tylko
wówczas, jeśli został zapisany na płycie. Nie
można jego zmienić. Jeśli płyta nie zawiera
tekstu zostanie wyświetlony komunikat „NO
TEXT”.
Szybkość transmisji**
T 17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Nazwa albumu
Nazwa utworu/pliku *
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
** Pojawia się podczas:
– odtwarzania pliku MP3 z płyty DATA CD/
DATA DVD.
– odtwarzania pliku DivX zawierającego sygnały
audio w formacie MP3 z płyty DATA CD/
DATA DVD (tylko DAV-DZ110/DZ410).
Wyświetlanie informacji o dacie
(tylko pliki JPEG)
Można sprawdzić informacje o dacie podczas
odtwarzania jeśli dane obrazu JPEG
zawierają etykietę Exif*.
Podczas odtwarzania naciśnij dwukrotnie
przycisk
DISPLAY.
BRAHMS SYMPHONY
Aby wyświetlić tekst płyty DATA CD/
DATA DVD (pliki MP3/DivX*)
Naciskając przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania plików MP3 nagranych na
płycie DATA CD/DATA DVD lub plików
DivX* nagranych na płycie DATA CD/
DATA DVD, można wyświetlić na ekranie
telewizora nazwę albumu/utworu/pliku oraz
szybkość transmisji audio (ilość danych na
sekund bieżącego pliku audio).
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2006
DATA CD JPEG
Informacja o dacie
* „Exchangeable Image File Format” jest
formatem obrazu kamery cyfrowej
zdefiniowanym przez Japońskie Stowarzyszenie
Przemysłu Elektronicznego i Informatycznego
(JEITA).
•Informacje o dacie wyświetlane są w formie [DD/
MM/YYYY].
DD: Dzień
MM: Miesiąc
YYYY: Rok
50PL
Zmiana kątów
Jeśli scena na płycie DVD VIDEO została
nagrana pod różnymi kątami, można zmienić
kąt oglądania.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
ANGLE.
Po każdym naciśnięciu przycisku ANGLE,
kąt ulega zmianie.
*
*
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
Jeśli na płycie są nagrane napisy dialogowe,
można je włączać lub wyłączać podczas
odtwarzania. Jeśli na płycie nagrane są
napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych, podczas odtwarzania można w
dowolnej chwili zmienić wersję językową lub
włączać i wyłączać napisy dialogowe.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
SUBTITLE.
Każde naciśnięcie przycisku SUBTITLE
powoduje zmianę języka napisów
dialogowych.
•W przypadku niektórych odtwarzaczy DVD
VIDEO zmiana napisów dialogowych może nie
być możliwa, nawet jeśli na płycie DVD VIDEO
zostały zarejestrowane różne wersje językowe.
Niekiedy nie będzie można wyłączyć napisów
dialogowych.
•Zmiana napisów dialogowych dla pliku wideo
DivX jest możliwa pod warunkiem, że plik ten
posiada rozszerzenie „.AVI” lub „.DIVX”, a
dane napisów dialogowych zapisane są w samym
pliku. (tylko DAV-DZ110/DZ410)
Różne funkcje odtwarzania płyt
•W przypadku niektórych odtwarzaczy DVD
VIDEO zmiana kąta może nie być możliwa,
nawet jeśli obraz na płycie DVD VIDEO został
zapisany pod różnymi kątami.
Wyświetlanie napisów
dialogowych
51PL
Regulacja rozbieżności
między obrazem a
dźwiękiem
Informacje na temat plików
w formacie MP3 i JPEG
(A/V SYNC)
*
*
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem na
ekranie, można wyregulować tę rozbieżność.
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[A/V SYNC], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Wyświetlone zostaną opcje menu [A/V
SYNC].
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie i naciśnij
przycisk ENTER.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [OFF]: regulacja wyłączona.
• [ON]: umożliwia regulację
rozbieżności między obrazem a
dźwiękiem.
Urządzenie wykonuje wybrane
ustawienie.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, funkcja może być niedostępna.
Czym jest MP3/JPEG?
MP3 jest formatem kompresji danych audio
zgodnym z normą ISO/MPEG. JPEG jest
formatem kompresji obrazu.
Obsługiwane płyty
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) lub
DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW/DVD+ROM) zarejestrowanych
w formatach MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)
oraz JPEG. Aby jednak odtwarzacz mógł
rozpoznać zapisane utwory (lub pliki), płyty
DATA CD muszą być nagrane w formacie
ISO 9660 Level 1, Level 2 lub w formacie
Joliet, a płyty DATA DVD w formacie UDF
(Universal Disk Format). Możliwe jest
również odtwarzanie płyt nagranych w
formacie wielosesyjnym (Multi Session).
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat formatu nagrywania, należy zapoznać
się z instrukcją obsługi urządzenia
nagrywającego płyty CD-R/CD-RW lub
DVD-R/DVD-RW oraz instrukcją
oprogramowania do zapisu (nie wchodzi w
skład zestawu).
Informacje na temat płyt nagranych w
formacie wielosesyjnym
Jeśli pliki w formacie MP3 lub JPEG zostały
zarejestrowane w pierwszej sesji, urządzenie
będzie odtwarzało pliki MP3 lub JPEG także
w pozostałych sesjach. Jeśli ścieżki
dźwiękowe i obrazy w formacie audio CD
lub wideo CD zostały zapisane w pierwszej
sesji, to odtworzona zostanie tylko pierwsza
sesja.
•Urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt
DATA CD/DATA DVD utworzonych w
formacie zapisu pakietowego (Packet Write).
52PL
Obsługiwane pliki w formacie MP3
lub JPEG
Urządzenie odtwarza pliki w formacie MP3
lub JPEG, które:
• posiadają rozszerzenie „.MP3” (ścieżka
dźwiękowa w formacie MP3) lub „.JPG”/
„.JPEG” (obraz w formacie JPEG)
• są zgodne z formatem obrazu DCF*
x Struktura zawartości płyty
Drzewko 1 Drzewko 2 Drzewko 3 Drzewko 4 Drzewko 5
ROOT
• Urządzenie będzie odtwarzało wszystkie
pliki posiadające rozszerzenie „.MP3”,
„.JPG” lub „.JPEG”, nawet jeśli nie zostały
one zapisane w formacie MP3 lub JPEG.
Odtwarzanie takich plików może
spowodować emisję głośnego hałasu, który
może uszkodzić głośniki.
• Urządzenie nie obsługuje danych audio
zapisanych w formacie MP3PRO.
Kolejność odtwarzania plików w
formacie MP3 i JPEG
Kolejność odtwarzania plików w formacie
MP3 lub JPEG zarejestrowanych na płycie
DATA CD lub DATA DVD jest
następująca:
Album
Różne funkcje odtwarzania płyt
* „Design rule for Camera File system”: Normy
obrazu dla cyfrowych aparatów fotograficznych
ustanawiane przez Japońskie Stowarzyszenie
Przemysłu Elektronicznego i Informatycznego
(JEITA).
Utwór (audio MP3) lub
Plik (obraz JPEG)
Po włożeniu do urządzenia płyty DATA CD
lub DATA DVD i naciśnięciu przycisku H
ponumerowane utwory (lub pliki)
odtwarzane są w kolejności od 1 do 7.
Wszelkie podalbumy/utwory (lub pliki)
zawarte w wybranym albumie mają
pierwszeństwo nad kolejnym albumem w
tym samym drzewku. (Przykład: C zawiera
D więc 4 jest odtwarzane przed 5.)
Po naciśnięciu przycisku MENU i
pojawieniu się nazw albumów (str. 54),
nazwy te wyświetlane są w następującym
porządku:
A t B t C t D t F t G. Albumy
nie zawierające utworów (lub plików) (np.
album E) nie są wyświetlane na liście.
•Jeśli podczas zapisywania utworów (plików) na
płycie przed ich nazwami dodane zostaną liczby
(01, 02, 03 itd.), będą one odtwarzane w takiej
kolejności.
cig dalszy
53PL
•Rozpoczęcie odtwarzania płyty z wieloma
drzewami katalogów trwa dłużej.
•W zależności od oprogramowania
wykorzystywanego do tworzenia płyt DATA CD
lub DATA DVD lub jeśli w każdym albumie
znajduje się więcej niż 200 albumów i 300 plików,
kolejność odtwarzania może być inna niż na
ilustracji.
•Urządzenie rozpoznaje maksymalnie 200
albumów i nie odtwarza albumów o numerach
wyższych niż 200.
•Odtwarzanie może zajmować więcej czasu przy
przejściu do kolejnego lub innego albumu.
•Urządzenie może nie obsługiwać niektórych
rodzajów plików w formacie JPEG.
Odtwarzanie płyt DATA CD
lub DATA DVD z plikami w
formacie MP3 i JPEG
Wybór utworu lub albumu MP3
1
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Pojawi się lista albumów
zarejestrowanych na płycie. Podczas
odtwarzania albumu jego tytuł jest
zacieniowany.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Wybierz album za pomocą przycisków
X/x.
x Przy wybieraniu albumu
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego albumu.
x Przy wybieraniu utworu
Naciśnij przycisk ENTER.
Wyświetlona zostanie lista utworów
zawartych w albumie.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
utwór i naciśnij przycisk ENTER.
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
utworu. Można wyłączyć listę utworów
przyciskając przycisk MENU. Kolejne
54PL
naciśnięcie przycisku MENU
spowoduje wyświetlenie listy albumów.
1
2
3
4
Naciśnij przycisk x.
5
6
7
8
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku MP3
9
10
11
12
13
14
15
16
Zatrzymanie odtwarzania
Przy pomocy przycisków C/X/x/c
wybierz obraz i naciśnij przycisk
ENTER.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk MENU.
Wybór pliku lub albumu JPEG
1
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Pojawi się lista albumów
zarejestrowanych na płycie. Podczas
odtwarzania albumu jego tytuł jest
zacieniowany.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Wybierz album za pomocą przycisków
X/x.
x Przy wybieraniu albumu
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego albumu.
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku JPEG
Jeśli menu sterowania nie jest wyświetlane,
naciśnij przycisk C/c. Po zakończeniu
odtwarzania ostatniego obrazu w albumie
bieżącym można wybrać kolejny album
naciskając przycisk c, ale nie można
powrócić do poprzedniego albumu przez
naciśnięcie przycisku C. Aby wrócić do
poprzedniego albumu, należy wybrać go z
listy albumów.
Różne funkcje odtwarzania płyt
Naciśnij przycisk ./>. Po zakończeniu
odtwarzania ostatniego utworu w albumie
bieżącym można wybrać kolejny album
poprzez naciśnięcie przycisku >, ale nie
można powrócić do poprzedniego albumu
poprzez naciśnięcie przycisku .. Aby
wrócić do poprzedniego albumu, należy
wybrać go z listy albumów.
Obracanie obrazu JPEG
W trakcie wyświetlania obrazu JPEG na
ekranie, możliwe jest obrócenie go o 90
stopni.
Podczas oglądania obrazów, naciskaj
przyciski X/x. Każde naciśnięcie przycisku X
obraca obraz o 90 stopni w lewo.
Przykład jednokrotnego naciśnięcia
przycisku X:
x Przy wybieraniu obrazu
Naciśnij przycisk PICTURE NAVI.
Obrazy plików zawartych w albumie
wyświetlane są na 16 ekranach
składowych.
cig dalszy
55PL
Kierunek obracania
Aby powrócić do normalnego widoku,
należy nacisnąć przycisk CLEAR.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
•Po prawej stronie ekranu wyświetlany jest pasek
przewijania. Aby wyświetlić kolejne obrazy,
należy wybrać dolny obraz i nacisnąć x. Aby
wyświetlić poprzednie obrazy, należy wybrać
górny obraz i nacisnąć X.
Odtwarzanie ścieżek
dźwiękowych i obrazów w
formie pokazu slajdów z
dźwiękiem
Aby odtwarzać pokaz slajdów z dźwiękiem,
należy umieścić pliki MP3 i JPEG na jednej
płycie DATA CD lub DATA DVD. Podczas
odtwarzania płyty DATA CD lub DATA
DVD wybierz tryb [AUTO] zgodnie z
instrukcją poniżej.
1
2
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
[MODE (MP3, JPEG)], a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MODE (MP3, JPEG)].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie i naciśnij
przycisk ENTER.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [AUTO]: odtwarzanie obrazów JPEG
i plików MP3 zawartych w tym samym
albumie w ramach pokazu slajdów.
• [AUDIO (MP3)]: odtwarzanie ciągłe
plików MP3.
• [IMAGE (JPEG)]: odtwarzanie tylko
plików JPEG w ramach pokazu
slajdów.
56PL
5
Naciśnij przycisk MENU.
2
Pojawi się lista albumów
zarejestrowanych na płycie DATA CD
lub DATA DVD.
6
Zostaną wyświetlone opcje menu
[INTERVAL].
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
żądany album i naciśnij przycisk H.
3 ( 12)
4)
1(
10 / 29 / 2 004
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie
wybranego albumu.
Można włączyć lub wyłączyć listę
albumów naciskając kilkakrotnie
przycisk MENU.
•Po ustawieniu opcji [MODE (MP3, JPEG)] na
[IMAGE (JPEG)] dla płyty zawierającej tylko
utwory MP3 lub [AUDIO (MP3)] dla płyty
zawierającej tylko pliki JPEG, zmiana ustawienia
opcji [MODE (MP3, JPEG)] może być
niemożliwa.
•Przycisk PICTURE NAVI nie działa po
wybraniu opcji [AUDIO (MP3)].
•Przy jednoczesnym odtwarzaniu dużych plików
MP3 i JPEG dźwięk może być przerywany.
Podczas tworzenia pliku MP3 zalecamy wybór
szybkości transmisji maksymalnie 128 kbps. Jeśli
dźwięk nadal przerywa, należy zredukować
objętość pliku JPEG.
Ustawianie czasu wyświetlania
pokazu slajdów
(tylko pliki JPEG)
Podczas odtwarzania plików JPEG w formie
pokazu slajdów można określić czas
wyświetlania na ekranie poszczególnych
slajdów.
1
Naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania
dla JPEG.
3
DATA CD JPEG
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
dane ustawienie.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [NORMAL]: czas wyświetlania ok. 6 9 sekund. (Pliki zawierające ponad
cztery miliony pikseli mogą wydłużyć
czas wyświetlania.)
• [FAST]: czas wyświetlania krótszy niż
[NORMAL].
• [SLOW1]: Czas wyświetlania dłuższy
niż [NORMAL].
• [SLOW2]: Czas wyświetlania dłuższy
niż [SLOW1].
4
Różne funkcje odtwarzania płyt
•Po wybraniu opcji [AUTO], urządzenie może
zidentyfikować do 300 plików MP3 i JPEG w
jednym albumie. Po wybraniu opcji [AUDIO
(MP3)] lub [IMAGE (JPEG)], urządzenie może
zidentyfikować do 600 plików MP3 i JPEG w
jednym albumie. Niezależnie od wybranego
trybu urządzenie może zidentyfikować
maksymalnie 200 albumów.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[INTERVAL], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie wykonuje wybrane
ustawienie.
•Wyświetlenie niektórych plików JPEG może
trwać dłużej niż innych, przez co czas
wyświetlania może wydawać się dłuższy niż
wybrany w ustawieniach. Zwłaszcza dotyczy to
progresywnych plików JPEG lub plików JPEG
zawierających 3 000 000 lub więcej pikseli.
Wybór efektu dla plików obrazu
włączonych do pokazu slajdów
(tylko pliki JPEG)
Podczas odtwarzania plików JPEG możesz
wybrać efekt, który będzie stosowany
podczas trwania pokazu slajdów.
1
Naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.
cig dalszy
57PL
Zostanie wyświetlone Menu sterowania
dla JPEG.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[EFFECT], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[EFFECT].
3 ( 12)
4)
1(
10/23/2004
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
dane ustawienie.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [MODE1]: Obraz przesuwa się z góry
na dół.
• [MODE2]: Obraz rozciąga się z lewej
na prawą stronę ekranu.
• [MODE3]: Obraz rozciąga się od
środka ekranu.
• [MODE4]: Obrazy są wyświetlane z
losowo wybranymi efektami.
• [MODE5]: Kolejny obraz najeżdża na
poprzedni obraz.
• [OFF]: Wyłączenie tej funkcji.
4
Naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie wykonuje wybrane
ustawienie.
Odtwarzanie plików wideo w
formacie DivX®
(tylko DAV-DZ110/DZ410)
Pliki DivX Video
DivX® to technologia kompresji plików
wideo, opracowana przez firmę DivX, Inc.
To urządzenie posiada oficjalny certyfikat
DivX®.
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
DATA CD i DATA DVD zawierających
pliki wideo w formacie DivX®.
Płyty DATA CD i DATA DVD
obsługiwane przez niniejsze
urządzenie
Odtwarzanie płyt DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) i DATA DVD (DVDROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) w niniejszym urządzeniu jest
możliwe przy spełnieniu poniższych
warunków:
– Jeśli płyta DATA CD/DATA DVD
zawierająca pliki DivX zawiera także pliki
MP3 lub JPEG, urządzenie odtwarza
tylko pliki DivX.
Urządzenie odtwarza tylko płyty DATA CD
zgodne z logicznym formatem ISO 9660
Level 1/Level 2 lub Joliet, oraz płyty DATA
DVD zgodne z uniwersalnym formatem
płyty (Universal Disk Format - UDF).
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat formatu nagrywania, zajrzyj do
instrukcji obsługi napędu płyt oraz
oprogramowania do zapisu (nie wchodzi w
skład zestawu).
Kolejność odtwarzania danych na
płytach DATA CD lub DATA DVD
Zob.„Kolejność odtwarzania plików w
formacie MP3 i JPEG” (str. 53) Uwaga:
Funkcja kolejności odtwarzania może nie
działać w zależności od oprogramowania
używanego do tworzenia plików DivX, lub
jeśli na płycie znajduje się ponad 200
58PL
albumów, każdy zawierający po 600 plików
DivX.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
•Urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt
DATA CD/DATA DVD utworzonych w
formacie zapisu pakietowego (Packet Write).
Obsługiwane pliki DivX
•Bardziej szczegółowe informacje na temat
obsługiwanych plików MP3 lub JPEG nagranych
na płytach DATA CD lub DATA DVD znajdują
się w rozdziale „Obsługiwane płyty” (str. 52).
2
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album do odtwarzania.
Naciśnij przycisk H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie
wybranego albumu.
Wybieranie plików DivX, zob.
„Wybieranie pliku DivX” (str. 59).
Przejście do następnej lub
poprzedniej strony
Naciśnij przycisk C/c.
•Urządzenie nie odtwarza plików DivX jeśli są
one złożone z jednego lub więcej plików DivX.
•Urządzenie nie odtwarza plików DivX o
rozmiarze obrazu większym niż 720 (szerokość) ×
576 (wysokość) lub 2 GB.
•W zależności od pliku DivX dźwięk może
przeskakiwać lub może nie być
zsynchronizowany z obrazem.
•Urządzenie nie odtwarza niektórych plików
DivX dłuższych niż 3 godziny.
•W zależności od pliku DivX, obraz może się
zatrzymywać lub być niewyraźny. W takim
przypadku, zaleca się stworzenie pliku przy
niższej szybkości transmisji. Jeśli jakość dźwięku
jest wciąż niezadowalająca, zalecanym formatem
dźwięku jest format MP3. Zwróć jednak uwagę,
że niniejsze urządzenie nie obsługuje formatu
WMA (Windows Media Audio).
•Ze względu na technologię kompresji używaną
do tworzenia plików DivX, po naciśnięciu
przycisku H obraz może pojawić się na ekranie
po upływie chwili.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciskaj przycisk MENU.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Różne funkcje odtwarzania płyt
Urządzenie może odtwarzać dane nagrane w
formacie DivX posiadające rozszerzenie
„.AVI”, lub „.DIVX”. Urządzenie nie może
odtwarzać plików z rozszerzeniem „.AVI”
lub „.DIVX” jeśli nie zawierają one danych
wideo w formacie DivX.
Wybieranie pliku DivX
1
Po wykonaniu czynności Kroku 2
opisanego w sekcji „Wybieranie
albumu” naciśnij przycisk ENTER.
Wyświetlona zostanie lista plików
zawartych w albumie.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
Wybieranie albumu
1
Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się lista albumów nagranych na
płycie. Na liście znajdują się tylko
albumy zawierające pliki DivX.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
plik i naciśnij przycisk ENTER.
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
pliku.
cig dalszy
59PL
Przejście do następnej lub
poprzedniej strony
Naciśnij przycisk C/c.
Powrót do poprzedniego ekranu
Odtwarzanie płyt VIDEO CD
z funkcją PBC (wersja 2.0)
(Odtwarzanie z funkcją PBC)
Naciśnij przycisk O RETURN.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego plik DivX bez
wyświetlania powyższej listy
Naciśniecie przycisku ./> umożliwia
wybór następnego lub poprzedniego pliku
DivX w tym samym albumie.
Pierwszy plik z następnego albumu można
również wybrać poprzez naciśniecie
przycisku > podczas odtwarzania
ostatniego pliku w bieżącym albumie. Zwróć
uwagę, że nie można powrócić do
poprzedniego albumu przez naciśnięcie
przycisku .. Aby wrócić do poprzedniego
albumu, wybierz go z listy albumów.
•Jeśli została zaprogramowana ilość odtwarzania,
można odtwarzać pliki DivX tyle razy ile zostało
to zaprogramowane. Liczone są następujące
przypadki:
– jeśli urządzenie zostanie wyłączone.
– jeśli rozpocznie się odtwarzanie innego pliku.
– jeśli otworzona zostanie szuflada na płyty.
Funkcje PBC (Playback Control sterowanie odtwarzaniem) pozwalają
wykorzystywać proste operacje
interaktywne, wyszukiwanie itp.
Odtwarzanie z funkcją PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD
dzięki menu wyświetlanemu na ekranie
telewizora.
1
Rozpocznij odtwarzanie płyty VIDEO
CD z funkcją PBC.
Zostanie wyświetlone menu
umożliwiające dokonanie wyboru.
2
3
4
Za pomocą przycisków numerycznych
należy wybrać numer żądanego
elementu.
Naciśnij przycisk ENTER.
Należy postępować zgodnie z
instrukcjami w menu dotyczącymi
operacji interaktywnych.
Należy zapoznać się z instrukcją
dołączoną do płyty, ponieważ zasady
obsługi poszczególnych płyt VIDEO
CD mogą się różnić.
Powrót do menu
Naciśnij przycisk O RETURN.
•W instrukcjach obsługi niektórych płyt VIDEO
CD, w Kroku 3 zamiast polecenia [Naciśnij
przycisk ENTER] może występować polecenie
[Naciśnij przycisk SELECT]. W takim przypadku
należy nacisnąć przycisk H.
60PL
•Aby odtwarzać płytę bez funkcji PBC, użyj
przycisków ./> lub przycisków
numerycznych w chwili, gdy odtwarzanie jest
zatrzymane w celu wybrania utworu, a następnie
naciśnij przycisk H lub ENTER. Urządzenie
rozpoczyna odtwarzanie w trybie ciągłym. Nie
można odtwarzać obrazów nieruchomych, np.
menu. Aby powrócić do odtwarzania z funkcją
PBC, dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
przycisk H.
Różne funkcje odtwarzania płyt
61PL
Zmiana zaprogramowanego numeru
Funkcje tunera
Programowanie stacji
radiowych
Istnieje możliwość zaprogramowania 20
stacji dla pasma FM oraz 10 stacji dla pasma
AM. Przed rozpoczęciem strojenia należy
zmniejszyć głośność do minimum.
1
2
Przy pomocy przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu opcję
„TUNER FM” lub „TUNER AM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+ lub –, aż do rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Gdy urządzenie dostroi się do stacji,
wyszukiwanie zostaje zatrzymywane. Na
wyświetlaczu pojawiają się wówczas
komunikaty „TUNED” oraz „ST” (dla
programów stereofonicznych).
3
4
5
Naciśnij przycisk MENU.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
na wyświetlaczu opcję „MEMORY”.
Naciśnij przycisk ENTER.
Na wyświetlaczu pojawi się
zaprogramowany numer.
6
7
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
jeden z zaprogramowanych numerów.
Naciśnij przycisk ENTER.
Stacja zostanie zapamiętana.
8
62PL
Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
kroki od 1 do 7.
Zacznij ponownie od Kroku 1.
Słuchanie audycji radiowych
Najpierw zaprogramuj stacje radiowe w
pamięci urządzenia (zob. „Programowanie
stacji radiowych” (str. 62)).
1
Przy pomocy przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu opcję
„TUNER FM” lub „TUNER AM”.
Uruchomi się ostatnio odbierana stacja.
2
Ustaw żądaną zaprogramowaną stację
przy pomocy przycisku PRESET +
lub –.
3
Dostosuj poziom głośności za pomocą
przycisku VOLUME +/–.
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk "/1.
Słuchanie niezaprogramowanych
stacji radiowych
Przeprowadź strojenie ręczne lub
automatyczne opisane w Kroku 2.
Aby dostroić stację ręcznie, naciskaj
przycisk TUNING + lub –.
Aby dostroić stację automatycznie, naciśnij i
przytrzymaj przycisk TUNING + lub –.
Strojenie automatyczne zatrzymuje się po
odebraniu przez urządzenie sygnału stacji
radiowej. Aby ręcznie zatrzymać strojenie
automatyczne, naciśnij przycisk TUNING +
lub –.
Słuchanie stacji radiowych o znanych
częstotliwościach
Użyj strojenia bezpośredniego w Kroku 2.
1 Naciśnij przycisk D.TUNING.
2 Za pomocą przycisków numerycznych
wybierz częstotliwość stacji, której chcesz
słuchać.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
Przydzielanie nazw stacji
Zaprogramowanym stacjom można
przydzielić nazwy. Zapisane nazwy (np.
„XYZ”) są wyświetlane na przednim panelu
urządzenia po wybraniu stacji.
Każdej stacji można przydzielić tylko jedną
nazwę.
•Podczas programowania nie można wprowadzić
nazwy dla stacji z usługą RDS (str. 64).
1
Funkcje tunera
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
ustawienie jednej zaprogramowanej
stacji.
•Jeśli stacja FM odbierana jest z zakłóceniami,
naciśnij przycisk MENU i za pomocą przycisków
X/x wybierz opcję „FM MODE”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER. Przy pomocy
przycisków X/x wybierz opcję „MONO”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER. Efekt
stereofoniczny nie będzie dostępny, ale odbiór
ulegnie poprawie. Aby przywrócić efekt
stereofoniczny, wybierz opcję „STEREO”.
•Aby poprawić odbiór, zmień położenie anten
dołączonych do zestawu.
Przy pomocy przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu opcję
„TUNER FM” lub „TUNER AM”.
Uruchomi się ostatnio odbierana stacja.
2
3
4
5
6
Naciskaj przycisk PRESET + lub –, aby
ustawić wybraną zaprogramowaną
stację, której chcesz przydzielić
nazwę.
Naciśnij przycisk MENU.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
na wyświetlaczu opcję „NAME IN”.
Naciśnij przycisk ENTER.
Stwórz nazwę korzystając z
przycisków strzałki.
Za pomocą przycisków X/x należy
wybrać znak, a następnie nacisnąć
przycisk c, aby przesunąć kursor do
następnej pozycji.
Przy wprowadzaniu nazwy stacji
radiowej można korzystać z wielkich
liter, cyfr i innych symboli.
cig dalszy
63PL
W przypadku popełnienia błędu
Przy pomocy przycisków C/c podświetl
znak, który chcesz poprawić, a następnie
naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
żądany znak.
Aby usunąć znak, podświetl go za
pomocą przycisków C/c, a następnie
naciśnij przycisk CLEAR.
7
Naciśnij przycisk ENTER.
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„COMPLETE” i nazwa stacji zostanie
zapamiętana.
•Można sprawdzić częstotliwość naciskając
przycisk DISPLAY (str. 64).
Wyświetlanie nazwy stacji lub
częstotliwości na wyświetlaczu
Jeśli urządzenie pracuje w trybie „TUNER
AM” lub „TUNER FM”, można sprawdzić
częstotliwość odbieranej stacji na
wyświetlaczu.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
informacje na wyświetlaczu zmieniają się w
następujący sposób:
1 Nazwa stacji radiowej*
2 Częstotliwość**
* Informacja ta jest wyświetlana w przypadku,
gdy zaprogramowanej stacji przypisano nazwę.
** Wyświetlacz powraca do stanu pierwotnego po
upłynięciu kilku sekund.
64PL
Korzystanie z usługi RDS
Co to jest RDS?
System danych radiowych (Radio Data
System, RDS) jest usługą umożliwiającą
stacjom radiowym wysyłanie dodatkowych
informacji podczas nadawania programu
razem ze standardowym sygnałem
radiowym. Ten tuner wyposażony jest w
wygodne funkcje RDS, takie jak
wyświetlanie nazwy stacji. System RDS jest
dostępny tylko dla stacji nadających
programy w paśmie FM.*
•System RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS we
właściwy sposób lub sygnał jest zbyt słaby.
* Nie wszystkie stacje pasma FM oferują usługi
RDS i nie wszystkie oferują te same usługi.
Szczegółowe informacje na temat systemu RDS
i oferowanych usług można uzyskać w lokalnej
rozgłośni radiowej.
Odbiór informacji w systemie RDS
Wystarczy wybrać stację z pasma FM.
Po ustawieniu częstotliwości stacji nadającej
informacje w systemie RDS na wyświetlaczu
pojawi się nazwa stacji*.
* Jeśli sygnał RDS nie jest odbierany, nazwa stacji
może nie pojawić się na wyświetlaczu.
Inne funkcje
Sterowanie telewizorem za
pomocą pilota
Sterowanie telewizorem (tylko odbiorniki
SONY) odbywa się za pomocą pilota
dołączonego do zestawu.
Sterowanie telewizorem za
pomocą pilota
Korzystanie z funkcji
THEATRE SYNC
Funkcja THEATRE SYNC umożliwia
uruchomienie telewizora firmy SONY i tego
urządzenia, zmianę trybu urządzenia na
„DVD”, a następnie przełączenie z
powrotem na ustawione źródło sygnału
wejściowego z telewizora, a wszystko to za
naciśnięciem jednego przycisku.
Sterowanie telewizorem odbywa się przy
pomocy następujących przycisków.
Zarejestruj źródło wejściowe podłączone do
urządzenia.
Przycisk
Funkcja
TV [/1
Włączanie i wyłączanie
telewizora.
TV/VIDEO
Przycisk ten służy do
przełączania źródła sygnału
wejściowego między
odbiornikiem telewizora a
innymi źródłami.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV/VIDEO,
jednocześnie wprowadzając przy użyciu
przycisków numerycznych kod źródła
wejściowego dla odbiornika TV
podłączonego do urządzenia (patrz tabela).
TV VOL +/–
Regulacja głośności telewizora.
TV CH +/–
Zmienianie kanałów
telewizora.
Przyciski
Zmienianie kanałów
numeryczne
telewizora.
przy wciśniętym
przycisku TV
rźódło sygnału wejściowego dla odbiornika
TV zostało wybrane.
Ustaw źródło sygnału wejściowego
telewizora na gniazdo użyte do podłączenia
go do urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, zajrzyj do instrukcji obsługi
telewizora.
Inne funkcje
Sterowanie telewizorem
Przygotowanie do użycia funkcji
THEATRE SYNC
- służy do wyboru kanału o numerze
wyższym niż 10. (Np., aby wybrać kanał 25,
naciśnij przycisk -, a następnie 2 i 5.)
•W przypadku niektórych telewizorów sterowanie
odbiornikiem lub używanie niektórych
przycisków wymienionych powyżej może nie być
możliwe.
cig dalszy
65PL
Przycisk
Numer
TV/VIDEO 0
źródło sygnału
wejściowego
telewizora
Brak źródła sygnału
wejściowego
(Domyślnie)
Numer
Czas nadawania
TV CH +
1
0,5 (Domyślnie)
2
1
3
1,5
4
2
1
VIDEO1
5
2,5
2
VIDEO2
6
3
3
VIDEO3
7
3,5
4
VIDEO4
8
4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
CLEAR*
COMPONENT 2
AMP
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Ameryce
Północnej.
Obsługa funkcji THEATRE SYNC
Skieruj pilota w kierunku telewizora oraz
urządzenia, a następnie naciśnij jednokrotnie
przycisk THEATRE SYNC.
Jeśli funkcja nie działa, zmień czas
nadawania. Ustawienia czasu nadawania
zależą od danego odbiornika TV.
Zmiana czasu nadawania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV CH +,
jednocześnie wprowadzając czas
nadawania za pomocą przycisków
numerycznych (patrz tabela).
Wybrany zostaje czas nadawania z pilota.
66PL
Przycisk
•Funkcja ta dostępna jest jedynie dla odbiorników
TV firmy SONY. (Funkcja może być niedostępna
na niektórych telewizorach firmy SONY.)
•W przypadku dużej odległości między
odbiornikiem TV a urządzeniem, funkcja ta może
nie działać. Urządzenie należy ustawić niedaleko
odbiornika TV.
•Podczas wprowadzania kodu, kieruj pilota w
kierunku odbiornika TV oraz urządzenia.
Korzystanie z funkcji Sound
Effect
Wzmacnianie niskich
częstotliwości
Funkcja ta umożliwia wzmacnianie niskich
częstotliwości.
Naciśnij przycisk DYNAMIC BASS.
Niskie częstotliwości zostaną wzmocnione.
Wyłączanie funkcji Sound Effect
Ponownie naciśnij przycisk DYNAMIC
BASS.
Korzystanie z funkcji Sleep
Timer
Urządzenie można zaprogramować by
wyłączało się o ustawionej godzinie, więc
można spokojnie zasnąć przy dźwiękach
muzyki. Czas można ustawiać w odstępach
10-minutowych.
Naciśnij przycisk SLEEP.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę wyglądu wyświetlacza (pozostałego
czasu do wyłączenia urządzenia) według
poniższego schematu:
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Inne funkcje
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Naciśnij przycisk SLEEP jednokrotnie.
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciskaj przycisk SLEEP, aby wybrać
żądaną godzinę.
Anulowanie funkcji Sleep Timer
Naciskaj przycisk SLEEP, aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „SLEEP
OFF”.
67PL
Zmiana jasności
wyświetlacza panelu
przedniego
Dostępne są 2 poziomy jasności
wyświetlacza.
1
2
3
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
na wyświetlaczu opcję „DIMMER”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
poziom jasności wyświetlacza.
• DIMMER ON: Wyświetlacz jest
przyciemniony.
• DIMMER OFF: Wysoka jasność.
4
Naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienie zostanie uwzględnione.
5
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
68PL
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Ustawienia zaawansowane
DVD VIDEO
Blokowanie płyt
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
4
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Przy pomocy przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
Zabezpieczenie przed
odtwarzaniem niektórych płyt
[CUSTOM PARENTAL CONTROL]
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
Takie samo hasło niestandardowej kontroli
rodzicielskiej można ustawić nawet dla 40
płyt. Po zapisaniu ustawień 41-szej płyty,
ustawienia dla pierwszej płyty są kasowane.
1
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [ON t], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Ustawienia zaawansowane
Można ustawić 2 rodzaje ograniczeń
odtwarzania określonej płyty.
• Custom Parental Control (niestandardowa
kontrola rodzicielska)
Ograniczenia odtwarzania można ustawić
w taki sposób, aby urządzenie nie mogło
odtwarzać nieodpowiednich płyt.
• Kontrola rodzicielska
Odtwarzanie niektórych płyt DVD
VIDEO może być ograniczane według
wcześniej określonego parametru, na
przykład wieku użytkowników. Sceny
mogą być blokowane lub zastępowane
innymi scenami.
Takie samo hasło jest używane zarówno dla
funkcji kontroli rodzicielskiej, jak i dla
funkcji niestandardowej kontroli
rodzicielskiej.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
Włożyć płytę do zablokowania.
Jeśli płyta jest odtwarzana, naciśnij
przycisk x, aby zatrzymać odtwarzanie.
2
3
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
5
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
Przy pomocy przycisków
numerycznych wprowadź lub
ponownie wprowadź 4-cyfrowe hasło,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[PARENTAL CONTROL],
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się komunikat [Custom parental
control is set.], a ekran powróci do Menu
sterowania.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PARENTAL CONTROL].
cig dalszy
69PL
Wyłączanie funkcji niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
1 Wykonaj Kroki od 1 do 3 opisane w punkcie
„Zabezpieczenie przed odtwarzaniem
niektórych płyt [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]”.
określonego parametru, na przykład wieku
użytkowników. Funkcja [PARENTAL
CONTROL] umożliwia ustawienie poziomu
ograniczenia odtwarzania.
1
2 Przy pomocy przycisków X/x wybierz opcję
[OFF t], a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
3 Przy pomocy przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[PARENTAL CONTROL],
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PARENTAL CONTROL].
Odtwarzanie płyty, dla której została
ustawiona funkcja niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
1 Włóż płytę, dla której została ustawiona
funkcja niestandardowej kontroli
rodzicielskiej.
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
Zostanie wyświetlone menu opcji
[CUSTOM PARENTAL CONTROL].
3
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
2 Przy pomocy przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [PLAYER t], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Urządzenie jest gotowe do odtwarzania.
•Jeśli zapomnisz hasła, przy pomocy przycisków
numerycznych wprowadź 6-cyfrową liczbę
„199703”, gdy na ekranie [CUSTOM
PARENTAL CONTROL] pojawi się prośba o
hasło, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Na
wyświetlaczu pojawi się prośba o wprowadzenie
nowego 4-cyfrowego hasła.
Przy pomocy przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Ograniczanie odtwarzania przez
dzieci [PARENTAL CONTROL]
(tylko płyty DVD)
Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO
może być ograniczane według wcześniej
70PL
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
7
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
4
ENTER
Zostanie wyświetlone menu opcji
[LEVEL].
.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Przy pomocy przycisków
numerycznych wprowadź lub
ponownie wprowadź 4-cyfrowe hasło,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Pojawia się ekran ustawiania poziomu
ograniczenia odtwarzania.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [LEVEL], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
OFF
USA
8:
7:
6:
5:
8
Ustawianie funkcji kontroli
rodzicielskiej zostało zakończone.
PG13
USA
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
Wyłączanie funkcji kontroli
rodzicielskiej
OFF
USA
USA
OTHERS
W Kroku 8 ustaw funkcję [LEVEL] na
[OFF].
Ustawienia zaawansowane
4:
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [STANDARD], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlone menu opcji
[STANDARD].
6
NC17
R
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
odpowiedni poziom i naciśnij przycisk
ENTER.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
OFF
OFF
Odtwarzanie płyty, dla której została
ustawiona funkcja kontroli
rodzicielskiej
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
obszar geograficzny jako poziom
ograniczenia odtwarzania, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
1 Włóż płytę i naciśnij przycisk H.
Obszar został wybrany.
Jeśli zostanie wybrana opcja [OTHERS
t], za pomocą przycisków
numerycznych wybierz i wprowadź kod
standardowy z tabeli „Lista kodów
obszarów kontroli rodzicielskiej”
(str. 99).
2 Przy pomocy przycisków numerycznych
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie.
cig dalszy
71PL
6
•Jeśli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i ponownie
wykonaj Kroki od 1 do 3 opisane w punkcie
„Zabezpieczenie przed odtwarzaniem niektórych
płyt [CUSTOM PARENTAL CONTROL]”. Po
pojawieniu się prośby o wprowadzenie hasła
wprowadź liczbę „199703” przy pomocy
przycisków numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się
prośba o wprowadzenie nowego 4-cyfrowego
hasła. Po wprowadzeniu nowego 4-cyfrowego
hasła, ponownie włóż płytę i naciśnij przycisk H.
Po pojawieniu się ekranu do wprowadzania hasła,
wprowadź nowe hasło.
•Podczas odtwarzania płyt, które nie obsługują
funkcji kontroli rodzicielskiej, odtwarzanie nie
będzie ograniczane przez urządzenie.
•W zależności od płyty może wystąpić konieczność
zmiany poziomu kontroli rodzicielskiej podczas
odtwarzania. W takim przypadku, wprowadź
hasło i zmień poziom. Jeśli tryb Resume Play jest
wyłączony, zostanie przywrócony poprzedni
poziom.
Zmiana hasła
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[PARENTAL CONTROL],
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PARENTAL CONTROL].
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [PASSWORD t], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
4
5
72PL
Przy pomocy przycisków
numerycznych wprowadź 4-cyfrowe
hasło, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Przy pomocy przycisków
numerycznych wprowadź nowe 4cyfrowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
ponownie przy pomocy przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
W przypadku popełnienia błędu
podczas wprowadzania hasła
Przed naciśnięciem przycisku ENTER,
naciśnij przycisk C i wprowadź prawidłową
liczbę.
Ustawianie optymalnego
dźwięku dla pomieszczenia
(SPEAKER FORMATION)
5
Przy pomocy przycisków C/c wybierz
ustawienie.
• [STANDARD]: przy podłączeniu
wszystkich głośników w zwykły
sposób.
Przy niekorzystnym kształcie pomieszczenia
może nie być możliwości podłączenia
wszystkich głośników. Dla uzyskania
lepszego efektu surround zaleca się
wybranie w pierwszej kolejności
rozmieszczenia głośników.
1
2
Przy pomocy przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
• [NO CENTER]: przy podłączeniu
tylko głośników przednich i głośników
surround.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
3
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
4
DVD VIDEO
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [SPEAKER FORMATION], a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SPEAKER FORMATION].
• [NO SURROUND]: przy podłączeniu
tylko głośnika środkowego i głośników
przednich.
Ustawienia zaawansowane
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[SPEAKER
FORMATION], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
• [FRONT ONLY]: przy podłączeniu
tylko głośników przednich.
SPEAKER FORMATION
STANDARD
cig dalszy
73PL
• [ALL FRONT]: przy ustawieniu
wszystkich głośników z przodu miejsca
odsłuchu.
SPEAKER FORMATION
Continue with AUTO CALIBRATION?
YES
NO
• [ALL FRONT - NO CENTER]: przy
ustawieniu głośników przednich i
głośników surround z przodu miejsca
odsłuchu.
• [SECOND ROOM]: przy ustawieniu
głośników przednich w jednym
pomieszczeniu, a głośników surround
w drugim.
6
Naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie wykonuje wybrane
ustawienie.
7
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [YES] lub [NO], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
• [YES]: przejście do automatycznej
kalibracji ([AUTO
CALIBRATION]), zob. Krok 5
procedury „Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień” (str. 75).
• [NO]: wyjście z menu [SPEAKER
FORMATION].
74PL
•W celu uzyskania dźwięku surround po zmianie
rozmieszczenia głośników zaleca się ustawienie
opcji [SPEAKER FORMATION], a następnie
opcji [AUTO CALIBRATION].
•Do przeprowadzenia automatycznej kalibracji
([AUTO CALIBRATION]) niezbędne jest
podłączenie mikrofonu kalibracyjnego
dołączonego do zestawu.
•Na wyświetlaczu wskazywane jest wybrane
rozmieszczenie głośników ([SPEAKER
FORMATION]). Wyświetlacz nie wskazuje
głośników odtwarzających dźwięk.
•Po zmianie ustawienia [SIZE] w [SPEAKER
SETUP], opcja [SPEAKER FORMATION]
powraca do ustawienia [STANDARD].
Podłącz mikrofon kalibracyjny do
gniazda A.CAL MIC na panelu
przednim i ustaw go na wysokości uszu
przy pomocy np. trójnogu (nie wchodzi
w skład zestawu). Każdy głośnik
powinien być zwrócony przodem do
mikrofonu kalibracyjnego, a pomiędzy
głośnikiem a mikrofonem nie powinna
znajdować się żadna przeszkoda. W
trakcie pomiaru zachowaj ciszę.
Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień
(AUTO CALIBRATION)
Za pomocą funkcji D. C. A. C. (Digital
Cinema Auto Calibration) można
automatycznie skonfigurować odpowiednie
ustawienia dźwięku surround.
•W trakcie automatycznej kalibracji ([AUTO
CALIBRATION]) rozlega się głośny sygnał
testowy. Nie można go ściszyć. Należy mieć
wzgląd na dzieci i na sąsiadów.
1
2
A.CAL MIC
Przy pomocy przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu opcję „DVD”.
Mikrofon kalibracyjny
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[SPEAKER
FORMATION], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
4
Ustawienia zaawansowane
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
3
DVD VIDEO
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [AUTO CALIBRATION], a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[AUTO CALIBRATION].
5
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [YES], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Kalibracja rozpocznie się.
AUTO CALIBRATION
Measuring. Please wait a moment.
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
cig dalszy
75PL
•Aby pomiar był prawidłowy, wyjdź z
pomieszczenia i staraj się zachować ciszę
podczas pomiaru (przez około 3 minuty).
Podczas kalibracji z głośników odtwarzane
są sygnały testowe.
•Odbicia dźwięku od ścian i podłogi mogą
mieć wpływ na wyniki pomiarów.
•W razie wyświetlenia komunikatu o błędzie
należy postępować zgodnie z nim, a
następnie wybrać opcję [YES].
Komunikat o błędzie pojawia się gdy:
–podłączone są słuchawki.
–mikrofon kalibracyjny nie jest podłączony.
–przednie głośniki nie są prawidłowo
podłączone.
–głośniki surround nie są prawidłowo
podłączone.
–głośniki przednie i głośniki surround nie są
prawidłowo podłączone.
–wokół mikrofonu kalibracyjnego panuje
zbyt duży hałas.
–mikrofon kalibracyjny jest przeładowany.
6
Przy pomocy przycisków C/X/x/c
wybierz opcję [YES] lub [NO], a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
x Kalibracja zakończyła się pomyślnie.
Odłącz mikrofon kalibracyjny, a
następnie wybierz opcję [YES]. Rezultat
kalibracji zostanie zastosowany.
Measurement complete.
FRONT L :
YES
FRONT R :
YES
CENTER :
NONE
SUBWOOFER : YES
SURROUND L : NONE
SURROUND R : NONE
If OK, unplug calibration mic and select
YES.
YES
NO
x Kalibracja nie zakończyła się
pomyślnie.
Postępuj zgodnie z komunikatem, a
następnie wybierz opcję [YES], aby
powtórzyć.
76PL
Measurement failure.
Check speaker connection.
Retry?
YES
NO
•Możesz zmierzyć odległość każdego głośnika od
miejsca odsłuchu. Zob. strona 82.
•W trakcie działania funkcji automatycznej
kalibracji:
– nie wyłączaj zasilania.
– nie naciskaj żadnego przycisku.
– nie zmieniaj głośności.
– nie zmieniaj funkcji.
– nie zmieniaj płyty.
– nie wkładaj ani nie wyjmuj płyty.
– nie podłączaj słuchawek.
– nie odłączaj mikrofonu kalibracyjnego.
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
4
Ekran konfiguracji umożliwia zmianę
różnych ustawień takich elementów, jak
obraz lub dźwięk.
Pełna lista elementów ekranu konfiguracji
znajduje się na stronie str. 106.
Wyświetlane elementy różnią się w
zależności od krajowej wersji modelu.
Element konfiguracji zostanie wybrany.
Przykład: [SCREEN SETUP]
Wybrany element
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
•Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
priorytet nad ustawieniami Ekranu konfiguracji i
niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać.
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
5
Zostaną wyświetlone opcje dla
wybranego elementu.
Przykład: [TV TYPE]
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Opcje
6
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
żądany element, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
Ustawienia zaawansowane
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
12(27)
18(34)
:
:
16:9
ON
JACKET PICTURE
FULL
Elementy konfiguracji
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz z
wyświetlanej listy element
konfiguracji: [LANGUAGE SETUP],
[SCREEN SETUP], [CUSTOM SETUP],
lub [SPEAKER SETUP]. Następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
FULL
Wybrane ustawienie
cig dalszy
77PL
Kasowanie wszystkich ustawień opcji
[SETUP]
1 W Kroku 3 wybierz opcję [RESET] i naciśnij
przycisk ENTER.
2 Przy pomocy przycisków X/x wybierz opcję
[YES].
Można także anulować ten proces i
powrócić do Menu sterowania wybierając
opcję [NO] tutaj.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
Wszystkie ustawienia opisane na stronach
od 78 do 85 powracają do wartości
domyślnych. Nie naciskaj przycisku [/1
podczas przywracania domyślnych
wartości ustawień, ponieważ proces ten
trwa kilka sekund.
•Gdy uruchomisz urządzenie po zresetowaniu i nie
znajduje się w nim płyta, na ekranie TV pojawi się
wiadomość pomocnicza. W celu
przeprowadzenia konfiguracji wstępnej (str. 21),
naciśnij przycisk ENTER; aby powrócić do
normalnego ekranu, naciśnij przycisk CLEAR.
Ustawianie języka
wyświetlacza lub ścieżki
dźwiękowej
[LANGUAGE SETUP]
Funkcja [LANGUAGE SETUP] umożliwia
ustawianie różnych języków dla menu
ekranowego i ścieżki dźwiękowej.
Na ekranie konfiguracji należy wybrać opcję
[LANGUAGE SETUP]. Aby korzystać z
wyświetlacza, zob. „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (str. 77).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
x [OSD] (Menu ekranowe)
Służy do przełączania języka wyświetlania na
ekranie.
x [MENU] (tylko płyty DVD VIDEO)
Dla menu płyty można wybrać żądany język.
x [AUDIO] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do przełączania języka ścieżki
dźwiękowej.
Po wybraniu opcji [ORIGINAL], wybrany
zostanie język priorytetowy dla płyty.
x [SUBTITLE] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do przełączania języka napisów
dialogowych zarejestrowanych na płycie
DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [AUDIO FOLLOW],
język napisów dialogowych zmienia się
zależnie od języka wybranego dla ścieżki
dźwiękowej.
•Jeśli dla opcji [MENU], [AUDIO] i
[SUBTITLE] wybrano wartość [OTHERS t],
należy za pomocą przycisków numerycznych
wybrać i wprowadzić kod języka z „Lista kodów
języków” (str. 99).
78PL
•Jeśli w opcji [MENU], [AUDIO] lub
[SUBTITLE] wybrany zostanie język, który nie
został zarejestrowany na płycie DVD VIDEO,
automatycznie wybrany zostanie jeden z
zarejestrowanych języków (w przypadku
niektórych płyt, język nie jest automatycznie
wybierany).
Ustawienia wyświetlacza
[SCREEN SETUP]
Wybierz ustawienia zgodne z parametrami
podłączanego telewizora.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[SCREEN SETUP]. Aby korzystać z
wyświetlacza, zob. „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (str. 77).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
Służy do wybierania proporcji obrazu
podłączonego telewizora (standardowy 4:3
lub panoramiczny).
Ustawienia domyślne różnią się w zależności
od kraju produkcji modelu.
[4:3 LETTER
BOX]
Wybierz to ustawienie jeśli
chcesz podłączyć telewizor z
ekranem formatu 4:3. Służy do
wyświetlania obrazu
panoramicznego z paskami u
góry i dołu ekranu.
Ustawienia zaawansowane
x [TV TYPE]
[4:3 PAN SCAN] Wybierz to ustawienie jeśli
chcesz podłączyć telewizor z
ekranem formatu 4:3. Służy do
automatycznego wyświetlania
obrazu panoramicznego i
usunięcia części obrazu nie
pasujących do ekranu.
[16:9]
Należy wybrać to ustawienie,
aby podłączyć do urządzenia
odbiornik panoramiczny lub
odbiornik obsługujący tryb
szerokoekranowy.
cig dalszy
79PL
[4:3 LETTER BOX]
[4:3 PAN SCAN]
[GRAPHICS]
Wyświetlany jest domyślny
obraz zapisany w pamięci
urządzenia.
[BLUE]
Kolorem tła jest niebieski.
[BLACK]
Kolorem tła jest czarny.
x [LINE]
Wybór metody wyjścia dla sygnałów audio z
gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV)
na tylnym panelu urządzenia.
[16:9]
•W zależności od płyty DVD ustawienie [4:3
LETTER BOX] może być wybierane
automatycznie zamiast ustawienia [4:3 PAN
SCAN] i na odwrót.
x [SCREEN SAVER]
Wygaszacz ekranu uruchamia jeśli
urządzenie pozostaje w trybie pauzy lub
zatrzymania przez 15 minut, lub podczas
odtwarzania płyty CD, DATA CD (pliki
MP3) lub DATA DVD przez ponad 15
minut. Wygaszacz ekranu zapobiega
uszkodzeniu ekranu podłączonego urządzenia
(tzw. powidok). Naciśnij dowolny przycisk
(np. H), aby anulować wygaszacz ekranu.
[ON]
Służy do włączania wygaszacza
ekranu.
[OFF]
Służy do wyłączania
wygaszacza ekranu.
x [BACKGROUND]
Służy do wybierania koloru tła lub obrazu
wyświetlanego na ekranie odbiornika TV w
trybie zatrzymania lub podczas odtwarzania
płyty CD, DATA CD (pliki MP3) lub DATA
DVD.
[JACKET
PICTURE]
80PL
Obraz tego typu (obraz
nieruchomy) jest wyświetlany,
ale tylko wówczas, gdy jest już
nagrany na płycie (CDEXTRA itd.). Jeśli płyta nie
zawiera takiego obrazu,
zostanie wyświetlony obraz
typu [GRAPHICS].
[VIDEO]
Wyjście sygnału wideo.
[RGB]
Wyjście sygnału RGB.
•Jeśli Twój telewizor nie obsługuje sygnałów
RGB, na ekranie nie wyświetlany jest żaden
obraz nawet po wybraniu opcji [RGB]. Zajrzyj do
instrukcji telewizora.
x [4:3 OUTPUT]
To ustawienie działa tylko jeśli ustawisz
opcję [TV TYPE] w menu [SCREEN
SETUP] na [16:9] (str. 79). Zastosuj to
ustawienie, aby odtwarzać sygnały
progresywne o proporcjach obrazu 4:3. Jeśli
możesz zmienić proporcję obrazu w
telewizorze odbierającym sygnał
progresywny (525p/625p), zmień ustawienia
telewizora, a nie ustawienia urządzenia.
•Niniejsze ustawienie działa tylko jeśli opcja „P
AUTO (PROGRESSIVE AUTO)” lub „P
VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)” została
wybrana przy pomocy menu PROGRESSIVE
(str. 27).
[FULL]
Wybierz to ustawienie jeśli
chcesz zmienić proporcję
obrazu telewizora.
[NORMAL]
Wybierz to ustawienie jeśli nie
możesz zmienić proporcję
obrazu telewizora. Odtwarza
sygnał o proporcji obrazu 16:9 z
czarnymi paskami po lewej i
prawej stronie ekranu.
Ustawienia niestandardowe
[CUSTOM SETUP]
Telewizor o proporcji obrazu 16:9
Funkcja ta służy do określanie ustawień
odtwarzania i innych ustawień.
Na ekranie konfiguracji wybrać funkcję
[CUSTOM SETUP]. Aby korzystać z
wyświetlacza, zob. „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (str. 77).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
CUSTOM SETUP
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
Registration Code
DivX:
Służy do wybierania obrazu w trybie pauzy.
[AUTO]
Obraz, także obraz zawierający
dynamiczny ruch, wyświetlany
jest bez zakłóceń. W
normalnych warunkach należy
wybrać tę funkcję.
[FRAME]
Obraz, także obraz nie
zawierający dynamicznego
ruchu, wyświetlany jest w
wysokiej rozdzielczości.
Ustawienia zaawansowane
x [PAUSE MODE] (tylko płyty DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
x [TRACK SELECTION] (tylko płyty DVD
VIDEO)
W tym trybie ścieżka dźwiękowa o
największej liczbie kanałów ma priorytet,
gdy odtwarzana jest płyta DVD VIDEO, na
której został nagrany dźwięk w wielu
formatach (PCM, DTS, MPEG lub Dolby
Digital).
[OFF]
Ścieżka nie ma priorytetu.
[AUTO]
Ścieżka ma priorytet.
•Po ustawieniu opcji w pozycji [AUTO], język
może się zmienić. Ustawienia funkcji [TRACK
SELECTION] mają wyższy priorytet niż
cig dalszy
81PL
ustawienia funkcji [AUDIO] w menu
[LANGUAGE SETUP] (str. 78). (W przypadku
niektórych płyt funkcja ta może być
niedostępna.)
•Jeśli ścieżki dźwiękowe zapisane w formatach
PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG audio mają
taką samą liczbę kanałów, urządzenie wybiera je
w następującej kolejności: PCM, DTS, Dolby
Digital i MPEG audio.
x [MULTI-DISC RESUME] (tylko płyty DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Służy do włączania lub wyłączania funkcji
wznowienia odtwarzania wielu płyt.
[ON]
Ustawienia wznowienia
odtwarzania są przechowywane
dla 40 płyt.
[OFF]
Ustawienia wznowienia
odtwarzania nie są
zapamiętywane. Odtwarzanie
jest wznawiane od określonego
miejsca tylko dla bieżącej płyty
umieszczonej w urządzeniu.
Ustawienia głośników
[SPEAKER SETUP]
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić wielkość głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
Na ekranie konfiguracji wybierz opcję
[SPEAKER SETUP]. Bardziej szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (str. 77).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
•Obsługa powyższych elementów konfiguracji nie
jest możliwa po podłączeniu słuchawek do
urządzenia.
x [AUDIO DRC] (tylko płyty DVD VIDEO)
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
Zawężenie zakresu dynamiki ścieżki
dźwiękowej.
Funkcja ta jest bardzo użyteczna podczas
oglądania filmów późno w nocy, przy niskim
poziomie głośności.
[OFF]
[STANDARD]
[MAX]
Brak kompresji zakresu
dynamiki.
Odtwarzanie ścieżki
dźwiękowej z oryginalnym
zakresem dynamiki.
Maksymalna kompresja
zakresu dynamiki.
x [DivX] (tylko DAV-DZ110/DZ410)
Wyświetlanie kodu rejestracji dla
niniejszego urządzenia.
Bardziej szczegółowe informacje znajdują
się na stronie internetowej
http://www.divx.com.
Przywracanie ustawień domyślnych
po zmianie ustawień
Wybierz element, a następnie naciśnij
przycisk CLEAR. Zwróć uwagę, że tylko
ustawienie [SIZE] nie powraca do wartości
domyślnej.
x [SIZE]
Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround, należy ustawić
parametry dla opcji [CENTER] i
[SURROUND]. Ponieważ ustawienia
głośników przednich i subwoofera są stałe,
nie można ich zmieniać.
[FRONT]
82PL
YES
YES
YES
YES
[YES]
[CENTER]
[YES]: Wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach.
[NONE]: Wybierz to
ustawienie, gdy głośnik
środkowy nie jest używany.
[SURROUND]
[YES]: Wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach.
[NONE]: Wybierz to
ustawienie, jeśli głośnik
surround nie jest używany.
[SUBWOOFER]
[YES]
•Po zmianie ustawienia [SIZE] opcja [SPEAKER
FORMATION] powraca do ustawienia
[STANDARD].
x [DISTANCE (FRONT)]
1)Przeprowadzenie
konfiguracji wstępnej (str. 21)
powoduje zmianę ustawień domyślnych.
2)
Od 0,0 do 6,9 metra dla modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej.
3)
Od 0,9 do 6,9 metra dla modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej.
x [DISTANCE (SURROUND)]
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia
odległości głośników względem miejsca
odsłuchu.
Jeśli odległość została ustawiona za pomocą
funkcji konfiguracji wstępnej (str. 21),
powoduje to automatyczne wyświetlenie
ustawienia.
Ustawienia zaawansowane
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia
odległości głośników względem miejsca
odsłuchu.
Jeśli odległość została ustawiona za pomocą
funkcji konfiguracji wstępnej (str. 21),
powoduje to automatyczne wyświetlenie
ustawienia.
Głośnik środkowy może
zostać przesunięty od
głośników przednich o
maksymalnie 1,6 metra w
kierunku miejsca odsłuchu, w
odstępach co 0,2 metra.
[CENTER]
3,0 m/1)
(pojawia się po
ustawieniu pozycji
[CENTER] w
położeniu [YES] w
menu [SIZE].)
Po przesunięciu głośników należy zmienić
odpowiednie wartości na ekranie
konfiguracji.
Po przesunięciu głośników należy zmienić
odpowiednie wartości na ekranie
konfiguracji.
[L/R]
3,0 m1)
Odległość głośnika przedniego
od miejsca odsłuchu może
wynosić od 1,0 do 7,0 metrów
3)
w odstępach co 0,2 metra.
[L/R]
3,0 m*
(pojawia się po
ustawieniu pozycji
[SURROUND] w
położeniu [YES]
w menu [SIZE].)
Odległość głośnika surround od
miejsca odsłuchu może wynosić
od 0,0 do 7,0 metrów** w
odstępach co 0,2 metra.
* Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej (str. 21)
powoduje zmianę ustawień domyślnych.
cig dalszy
83PL
** Od 0,0 do 6,9 metra dla modeli sprzedawanych
w Ameryce Północnej.
•Jeśli wszystkie głośniki przednie i surround nie są
umieszczone w jednakowych odległościach od
słuchacza, należy ustawić odległość dla
najbliższego głośnika.
•Nie należy umieszczać głośników surround w
większej odległości od słuchacza niż głośniki
przednie.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, ustawienie [DISTANCE] może być
niedostępne.
Ustawianie poziomu natężenia
dźwięku dla wszystkich głośników
jednocześnie
Obróć pokrętło regulacji głośności
VOLUME na urządzeniu lub naciśnij
przycisk VOLUME +/– na pilocie.
x [TEST TONE]
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru [LEVEL
(FRONT)] i [LEVEL (SURROUND)].
[OFF]
Głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
[ON]
Dźwięk testowy jest emitowany kolejno
z każdego głośnika w takcie regulacji
poziomu. Po wybraniu jednego z
elementów menu [SPEAKER SETUP],
dźwięk testowy jest emitowany kolejno
z poszczególnych głośników.
x [LEVEL (FRONT)]
W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla głośnika
przedniego. W celu ułatwienia regulacji
należy ustawić funkcję [TEST TONE] w
pozycji [ON].
[L/R]
0,0 dB
Ustaw między –6,0 dB a 0,0 dB
w odstępach co 1,0 dB.
[CENTER]
Ustaw między –6,0 dB a +6,0
0,0 dB
dB w odstępach co 1,0 dB.
(pojawia się po
ustawieniu pozycji
[CENTER] w
położeniu [YES] w
menu [SIZE].)
[SUBWOOFER]
0,0 dB
Ustaw między –6,0 dB a +6,0
dB w odstępach co 1,0 dB.
Regulacja poziom głośności za
pomocą dźwięku testowego
1
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
x [LEVEL (SURROUND)]
W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla głośnika
surround. W celu ułatwienia regulacji należy
ustawić funkcję [TEST TONE] w pozycji
[ON].
[L/R]
Ustaw między –6,0 dB a +6,0 dB
0,0 dB
w odstępach co 1 dB.
(pojawia się po
ustawieniu
pozycji
[SURROUND]
w położeniu
[YES] w menu
[SIZE].)
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
4
5
6
84PL
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SPEAKER SETUP], a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [TEST TONE], a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [ON], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Z każdego głośnika będzie kolejno
dochodził dźwięk testowy.
7
Siedząc w miejscu odsłuchu dostosuj
wartość [LEVEL (FRONT)] lub [LEVEL
(SURROUND)] za pomocą przycisków
C/X/x/c.
Dźwięk testowy jest emitowany tylko z
głośnika, którego ustawienia są
regulowane.
8
9
Przywracanie ustawień
domyślnych
Parametry urządzenia, np. zaprogramowane
stacje, można przywrócić do wartości
domyślnych.
"/1
Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk ENTER.
A
x
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [TEST TONE], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
10 Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OFF], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
1
2
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć
urządzenie.
Naciśnij jednocześnie przyciski x, A i
"/1 na urządzeniu.
Ustawienia zaawansowane
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się komunikat „COLD RESET”,
a ustawienia domyślne zostaną
przywrócone.
85PL
Regulacja głośności
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
ródła zasilania
•Przewód zasilania można wymieniać tylko w
specjalistycznym punkcie serwisowym.
•Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki nie zostanie odłączony przewód
zasilający, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
Usytuowanie
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza urządzenia, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wymianę powietrza.
•Podczas długotrwałej pracy urządzenia przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa
nagrzewa się. Nie oznacza to awarii. Należy
jednak unikać dotykania obudowy. Nie wolno
umieszczać urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni uniemożliwiającej
prawidłową wentylację, ponieważ może to
spowodować przegrzanie.
•Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych
poprzez kładzenie na urządzeniu jakichkolwiek
przedmiotów. Urządzenie jest wyposażone we
wzmacniacz dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych urządzenia może spowodować
jego przegrzanie, a w rezultacie awarię.
•Nie należy ustawiać urządzenia na miękkich
powierzchniach, na przykład na dywanie i nie
należy zasłaniać otworów wentylacyjnych.
•Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
Działanie
•Jeśli urządzenie zostało przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia
lub ustawione w bardzo wilgotnym
pomieszczeniu, na soczewkach w jego wnętrzu
może skraplać się para. Urządzenie nie będzie
wówczas działało prawidłowo. W takim wypadku
należy wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić
urządzenie w stanie włączonym przez około pół
godziny, aż wilgoć wyparuje.
•Podczas przenoszenia urządzenia wyjmij z niego
płytę. W przeciwnym razie płyta może ulec
uszkodzeniu.
86PL
•Nie należy zwiększać poziomu głośności podczas
słuchania fragmentu nagrania o bardzo niskim
poziomie sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. Gdy
w nagraniu wystąpi nagle fragment o bardzo
wysokim natężeniu dźwięku, może to
doprowadzić do uszkodzenia głośników.
Czyszczenie
•Obudowę, panel i elementy sterowania można
czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani
środków, takich jak alkohol lub benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Płyty czyszczące, środki do
czyszczenia płyt/soczewek
•Nie należy stosować dostępnych w sklepach płyt
czyszczących ani środków do czyszczenia płyt/
soczewek (w płynie lub sprayu). Używanie takich
środków może spowodować wadliwe działanie
urządzenia.
Kolory na ekranie odbiornika
telewizyjnego
•Jeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów
na ekranie, należy wyłączyć telewizor i włączyć go
ponownie po upływie 15 - 30 minut. Jeśli
zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: To urządzenie umożliwia
wyświetlanie na ekranie telewizora
nieruchomego obrazu wideo lub menu
ekranowego przez nieograniczony czas. Jeśli
obraz taki będzie wyświetlany na ekranie przez
dłuższy czas, istnieje ryzyko trwałego
uszkodzenia ekranu telewizora (kineskopu).
Szczególnie podatne na tego typu awarie są
telewizory projekcyjne (telebimy).
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
obudowy.
Przenoszenie urządzenia
Przed przeniesieniem urządzenia upewnij się, że
nie ma w nim płyty, po czym odłącz przewód
zasilania z gniazdka ściennego.
Uwagi dotyczące płyt
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z
dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
Obchodzenie się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
Czyszczenie
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ściereczki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
Informacje dodatkowe
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, ani pozostawiać ich w
samochodzie zaparkowanym w
nasłonecznionym miejscu, gdzie może
dojść do znacznego wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
• Nie należy używać środków takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie dostępne
środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
Urządzenie może odtwarzać tylko
standardowe płyty okrągłe. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym
kształcie (np. w kształcie karty, serca lub
gwiazdy) może spowodować usterkę
urządzenia.
87PL
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania urządzenia
wystąpią problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać z
poniższych informacji dotyczących usuwania
usterek. Jeśli nie można usunąć problemu,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Możesz zatrzymać części wymienione przez
personel serwisowy w trakcie naprawy.
Zasilanie
Brak zasilania.
• Sprawdzić, czy przewód zasilania jest dobrze
podłączony.
Jeśli na wyświetlaczu będą pojawiać się
naprzemian komunikaty „PROTECTOR” i
„PUSH POWER”.
Naciśnij "/1, aby wyłączyć urządzenie, a kiedy
zniknie komunikat „STANDBY”, sprawdź
następujące elementy.
• Czy nie ma zwarcia na przewodach
głośnikowych + i –?
• Czy korzystasz z głośników określonych w
instrukcji?
• Czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych
urządzenia?
Po sprawdzeniu powyższych elementów i
naprawieniu wszelkich problemów, włącz
urządzenie. Jeśli nie można określić przyczyny
problemu po sprawdzeniu powyższych
elementów, skontaktuj się z najbliższym
salonem sprzedaży firmy Sony.
Obraz
Brak obrazu.
• Przewód SCART (EURO AV) nie jest
odpowiednio podłączony.
• Przewód SCART (EURO AV) jest
uszkodzony.
• Urządzenie nie jest podłączone do
odpowiedniego gniazda
EURO AV t INPUT (strony 14, 26).
• Wejście wideo odbiornika TV nie jest
ustawione w sposób umożliwiający oglądanie
obrazu przesyłanego przez urządzenie.
• Sprawdź metodę wyjścia w urządzeniu
(str. 80).
• Format progresywny został ustawiony, ale
odbiornik TV nie obsługuje sygnałów w tym
88PL
formacie. W takim przypadku, przywrócić
ustawienie formatu z przeplotem (ustawienie
domyślne) (str. 27).
• Nawet jeśli odbiornik TV obsługuje sygnały w
formacie progresywnym (525p/625p) i
dokonano na nim odpowiednich ustawień,
obraz może być wyświetlany z zakłóceniami.
W takim przypadku, przywrócić ustawienie
formatu z przeplotem (ustawienie domyślne)
(str. 27).
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
• Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
Obraz nie wypełnia ekranu, nawet jeśli
proporcje obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji [TV TYPE] menu [SCREEN
SETUP].
• Proporcje obrazu na płycie DVD są zapisane
jako stałe.
Na ekranie telewizora występują
zniekształcenia kolorów.
Subwoofer i głośniki przednie są ekranowane
magnetycznie dla uniknięcia rozpraszania
magnetycznego. Jednakże wskutek
zastosowania silnych magnesów pewne
rozpraszanie może występować. W takim
przypadku należy sprawdzić następujące
elementy:
• Jeśli używany jest telewizor lub projektor
kineskopowy, ustaw głośniki w odległości co
najmniej 0,3 m od niego.
• Jeśli zniekształcenia kolorów będą się
utrzymywać, wyłącz telewizor i włącz go
ponownie po upłynięciu 15 do 30 minut.
• W przypadku zakłóceń dźwięku odsuń
głośniki na większą odległość od telewizora.
• Upewnij się, że w pobliżu głośników brak jest
przedmiotów wytwarzających pole
magnetyczne (magnetyczny zamek stolika
RTV, urządzenie medyczne, zabawka itp.).
Dźwięk
Brak dźwięku.
• Przewód głośnikowy nie jest podłączony
prawidłowo.
• Nacisnąć przycisk MUTING na pilocie, jeśli
na przednim panelu wyświetlacza wyświetlany
jest komunikat „MUTING ON”.
• Urządzenie znajduje się w trybie pauzy lub w
trybie odtwarzania w zwolnionym tempie.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Odbywa się przewijanie do przodu lub do tyłu.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Sprawdź ustawienia głośników (str. 82).
Dźwięki lewego i prawego kanału są
niezrównoważone lub odwrócone.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
prawidłowo i dokładnie podłączone.
Brak dźwięku z subwoofera.
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(strony 14, 82).
• Ustaw pole akustyczne na „A.F.D. STD”
(str. 35).
Słychać przydźwięk lub szum.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
dokładnie podłączone.
• Sprawdź, czy przewody łączące nie znajdują
się w pobliżu transformatora lub silnika i
przynajmniej 3 metry od odbiornika TV lub
źródła światła fluorescencyjnego.
• Odsuń odbiornik TV od urządzeń audio.
• Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je
szmatką lekko zwilżoną alkoholem.
• Oczyścić płytę.
Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej
zapisanej w formacie Dolby Digital, DTS lub
MPEG audio efekt dźwięku przestrzennego
jest słabo słyszalny.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (str. 35).
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(strony 14, 82).
• W przypadku niektórych płyt DVD sygnał
wyjściowy może nie być w pełni 5.1-kanałowy.
Może być monofoniczny lub stereofoniczny,
nawet jeśli ścieżka dźwiękowa została nagrana
w formacie Dolby Digital lub MPEG audio.
Dźwięk dobiega tylko z głośnika środkowego.
• W przypadku niektórych płyt dźwięk może
być odtwarzany tylko z głośnika środkowego.
Nie słychać dźwięku z głośnika środkowego.
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (str. 35).
Z głośników surround nie słychać żadnego
dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo niskim
natężeniu.
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (str. 35).
• W przypadku niektórych źródeł, efekt
głośnika surround może być słabszy.
Z głośników wskazywanych na wyświetlaczu
nie dobiega żaden dźwięk.
• Na wyświetlaczu wskazywane jest wybrane
rozmieszczenie głośników ([SPEAKER
FORMATION]). Wyświetlacz nie wskazuje
głośników odtwarzających dźwięk (str. 35, 73).
Działanie
Nie można dostroić stacji radiowych.
• Sprawdź, czy antena jest prawidłowo
podłączona. Wyreguluj położenie anteny lub
w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
• Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas
dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Użyj strojenia
bezpośredniego.
• Nie została zaprogramowana żadna stacja lub
zaprogramowane stacje zostały usunięte
(podczas strojenia za pomocą przeszukiwania
zaprogramowanych stacji). Zaprogramuj
stacje (str. 62).
• Naciśnij przycisk DISPLAY, aby na
wyświetlaczu pojawiła się częstotliwość.
Pilot nie działa.
• Między pilotem i urządzeniem znajdują się
przeszkody.
• Odległość między pilotem i urządzeniem jest
zbyt duża.
• Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika
zdalnego sterowania znajdującego się w
urządzeniu.
• Baterie w pilocie są rozładowane.
Informacje dodatkowe
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD, CD lub
MP3 dźwięk jest pozbawiony efektu
stereofonicznego.
• Dla opcji [AUDIO] ustaw wartość [STEREO]
przez naciśnięcie przycisku AUDIO (str. 46).
• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo
podłączone.
• W przypadku niektórych źródeł, dźwięk z
głośnika środkowego może być słabszy.
Nie można odtworzyć płyty.
• W urządzeniu nie ma płyty.
• Płyta została włożona do góry nogami.
Włóż płytę stroną przeznaczoną do
odtwarzania skierowaną w dół.
• Płyta nie przylega całą powierzchnią do dna
szuflady na płyty.
• Urządzenie nie odtwarza płyt CD-ROM
itp.(str. 7).
cig dalszy
89PL
• Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest
odpowiedni dla tego urządzenia.
• W urządzeniu skropliła się para wodna, co
może powodować uszkodzenie soczewek.
Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone
przez mniej więcej pół godziny .
Urządzenie nie odtwarza plików MP3.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie MP3 zgodnym ze standardem ISO
9660 Level 1/Level 2 lub Joliet.
• Płyta DATA DVD nie została nagrana w
formacie MP3 zgodnym ze standardem UDF
(Universal Disk Format).
• Plik MP3 nie ma rozszerzenia „.MP3”.
• Dane nie zostały sformatowane w formacie
MP3, mimo że mają rozszerzenie „.MP3”.
• Dane nie są danymi w formacie MPEG1
Audio Layer 3.
• Urządzenie nie odtwarza utworów zapisanych
w formacie MP3PRO.
• Dla opcji [MODE (MP3, JPEG)] wybrano
wartość [IMAGE (JPEG)] (str. 56).
• Jeśli nie możesz zmienić ustawienia [MODE
(MP3, JPEG)], wyjmij płytę z urządzenia i
włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz
urządzenie.
• Płyta DATA CD/DATA DVD zawiera plik
wideo w formacie DivX. (tylko DAV-DZ110/
DZ410/DZ410)
Obraz zapisany w formacie JPEG nie jest
wyświetlany.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie JPEG zgodnym ze standardem ISO
9660 Level 1/Level 2 lub Joliet.
• Płyta DATA DVD nie została nagrana w
formacie JPEG zgodnym ze standardem UDF
(Universal Disk Format).
• Plik nie posiada rozszerzenia „.JPEG” lub
„.JPG”.
• W trybie normalnym plik jest większy niż 3
072 (szerokość) × 2 048 (wysokość), lub ponad
2 000 000 pikseli w trybie progresywny JPEG
posiada, który jest głównie używany na
stronach internetowych.
• Obraz nie mieście się na ekranie (obrazy takie
są zmniejszane).
• Dla opcji [MODE (MP3, JPEG)] wybrano
wartość [AUDIO (MP3)] (str. 56).
• Jeśli nie możesz zmienić ustawienia [MODE
(MP3, JPEG)], wyjmij płytę z urządzenia i
włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz
urządzenie.
90PL
• Płyta DATA CD/DATA DVD zawiera plik
wideo w formacie DivX. (tylko DAV-DZ110/
DZ410)
Pliki MP3 i JPEG odtwarzane są
równocześnie.
• Dla opcji [MODE (MP3, JPEG)] wybrano
wartość [AUTO] (str. 56).
Plik wideo w formacie DivX nie może być
odtwarzany. (tylko DAV-DZ110/DZ410)
• Plik nie został zapisany w formacie DivX.
• Plik nie posiada rozszerzenia „.AVI” lub
„.DIVX”.
• Płyta DATA CD/DATA DVD nie została
nagrana w formacie DivX zgodnym z normą
ISO 9660 Level 1/Level 2 lub Joliet/UDF.
• Plik wideo w formacie DivX jest większy niż
720 (szerokość) × 576 (wysokość).
Tytuły albumów/utworów/plików nie są
wyświetlane prawidłowo.
• Urządzenie może wyświetlać tylko cyfry i
litery alfabetu. Inne znaki są wyświetlane jako
[*].
Płyta nie jest odtwarzana od początku.
• Została wybrana funkcja Program Play,
Shuffle Play lub Repeat Play.
Aby wyłączyć te funkcje, przed rozpoczęciem
odtwarzania płyty naciśnij przycisk CLEAR.
• Została wybrana funkcja Resume Play.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na
panelu urządzenia lub na pilocie, a następnie
rozpocznij odtwarzanie (str. 41).
• Na ekranie odbiornika TV pojawia się
automatycznie tytuł, menu DVD lub PBC.
Urządzenie automatycznie rozpoczyna
odtwarzanie płyty.
• Płyta DVD zawiera funkcję automatycznego
odtwarzania.
Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie.
• Niektóre płyty mogą zawierać sygnał
automatycznej pauzy. Podczas odtwarzania
takiej płyty urządzenie zatrzymuje
odtwarzanie w miejscu wystąpienia sygnału
automatycznej pauzy.
Nie można wykonywać niektórych funkcji,
takich jak zatrzymanie odtwarzania,
wyszukiwanie, odtwarzanie w zwolnionym
tempie czy Repeat Play.
• W przypadku niektórych płyt wykonywanie
niektórych powyższych operacji może nie być
możliwe. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
płyty.
Komunikaty na ekranie nie są wyświetlane w
żądanym języku.
• Wybierz żądany język obsługi menu
ekranowego w opcji [OSD] menu
[LANGUAGE SETUP] na ekranie
konfiguracji (str. 78).
Urządzenie nie działa prawidłowo.
• Odłącz przewód zasilania z gniazdka
ściennego, a następnie podłącz go ponownie
po kilku minutach.
Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie została
nagrana ścieżka dźwiękowa w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
języka dla ścieżki dźwiękowej.
Nie można zmienić języka napisów
dialogowych.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć wyświetlania napisów
dialogowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed
wyłączaniem wyświetlania napisów
dialogowych.
Nie można wysunąć płyty, a na wyświetlaczu
widoczny jest napis „LOCKED”.
• Skontaktuj się z autoryzowanym punktem
sprzedaży lub lokalnym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
Informacje dodatkowe
Nie można zmieniać kątów.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane sceny pod różnymi kątami (str. 51).
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
kątów.
Podczas odtwarzania płyty DATA CD lub
DATA DVD na ekranie telewizora wyświetlany
jest napis [Data error].
• Plik MP3/obraz JPEG/plik DivX* jest
uszkodzony.
• Dane nie są danymi w formacie MPEG1
Audio Layer 3.
• Obraz JPEG jest nie zgodny z DCF.
• Plik JPEG posiada rozszerzenie „.JPG” lub
„.JPEG”, ale nie został nagrany w formacie
JPEG.
• Plik posiada rozszerzenie „.AVI” lub
„.DIVX”, ale nie został nagrany w formacie
DivX lub format DivX jest niezgodny z
zarejestrowanymi profilami DivX.*
* tylko DAV-DZ110/DZ410
91PL
Funkcja autodiagnostyki
(Na wyświetlaczu pojawiają się litery/
cyfry)
Jeśli funkcja autodiagnostyki jest włączona
w celu ochrony urządzenia przed awarią, na
ekranie i na wyświetlaczu pojawia się numer
diagnostyczny (np. C 13 50) będący
kombinacją litery i czterech cyfr. W takim
wypadku należy sprawdzić znaczenie
numeru w poniższej tabeli.
C:13:50
Pierwsze 3
Przyczyna i/lub czynności
znaki
zaradcze
oznaczają
numer
diagnostyczny
C 13
Płyta jest brudna.
,Wyczyść płytę miękką
szmatką (str. 87).
C 31
Płyta nie została poprawnie
włożona.
,Uruchom ponownie
urządzenie i włóż płytę
poprawnie.
E XX
(xx oznacza
liczbę)
Aby zapobiec awarii, odtwarzacz
uruchomił funkcję
autodiagnostyki.
,Skontaktować się z
najbliższym salonem
sprzedaży firmy Sony lub
lokalnym punktem
serwisowym firmy Sony i
podaj numer diagnostyczny
złożony z 5 znaków.
Przykład: E 61 10
Wyświetlanie numeru wersji na
ekranie
Po włączeniu urządzenia na ekranie może
zostać wyświetlony numer wersji
[VER.X.XX] (litera X oznacza cyfrę).
Chociaż nie jest to usterka, to służy jedynie
do celów serwisowych Sony i normalne
funkcjonowanie urządzenia nie będzie
92PL
możliwe. Wyłącz urządzenie i włącz je
ponownie.
VER.X.XX
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
DAV-DZ110
Tryb stereofoniczny (znamionowa)
108 W + 108 W (3 omy
przy 1 kHz, 1 % THD)
Tryb surround (orientacyjnie)
Moc wyjściowa sygnału
RMS 10 % THD
Przednie: 142 W + 142 W
(z SS-TS51)
Środkowy*: 142 W
(z SS-CT51)
Surround*:
142 W + 142 W
(z SS-TS51)
Subwoofer*: 140 W
(z SS-WS51)
DAV-DZ111
DAV-DZ410
Tryb stereofoniczny (znamionowa)
108 W + 108 W (3 omy
przy 1 kHz, 1 % THD)
Tryb surround (orientacyjnie)
Moc wyjściowa sygnału
RMS 10 % THD
Przednie: 142 W + 142 W
(z SS-TS53)
Środkowy*: 142 W
(z SS-CT51)
Surround*:
142 W + 142 W
(z SS-TS53)
Subwoofer*: 140 W
(z SS-WS51)
* W przypadku niektórych ustawień pola
akustycznego i pewnych typów źródeł, dźwięk
może nie być odtwarzany.
Czułość: 450/250 mV
Czułość: 250/125 mV
Dopuszczalne są
słuchawki o niskiej i
wysokiej impedancji.
System DVD
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Czas trwania emisji:
emisja ciągła
System formatu sygnału
PAL
Sekcja tunera
System
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia
Antena
Gniazda antenowe
System cyfrowej syntezy
częstotliwości PLL ze
sprzężonym kwarcem
87,5 – 108,0 MHz (w
odstępach co 50 kHz)
Antena przewodowa FM
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia
10,7 MHz
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
Antena
Częstotliwość pośrednia
531 – 1 602 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Antena ramowa AM
450 kHz
Sekcja wideo
Wyjścia
Informacje dodatkowe
Tryb stereofoniczny (znamionowa)
108 W + 108 W (3 omy
przy 1 kHz, 1 % THD)
Tryb surround (orientacyjnie)
Moc wyjściowa sygnału
RMS 10 % THD
Przednie: 142 W + 142 W
(z SS-TS31A)
Środkowy*: 142 W
(z SS-CT31A)
Surround*:
142 W + 142 W
(z SS-TS31A)
Subwoofer*: 140 W
(z SS-WS33)
Wejścia (analogowe)
LINE (AUDIO IN)
AUDIO IN
Wyjścia (analogowe)
Słuchawki
VIDEO: 1 Vp-p
75 omów
R/G/B: 0,7 Vp-p
75 omów
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 omów
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 omów
Głośniki (DAV-DZ110)
Przednie/surround
Rodzaj obudowy
Głośnik
Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
65 mm śr., typ stożkowy
cig dalszy
93PL
Wymiary (ok.)
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
3,0 omy
92 × 151 × 83 mm
(s/w/g)
0,6 kg
Środkowy
Rodzaj obudowy
Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
Waga (ok.)
Głośniki (DAV-DZ410)
Przednie/surround
Rodzaj obudowy
Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
65 mm śr., typ stożkowy
3,0 omy
260 × 94,5 × 86 mm (s/w/
g)
0,7 kg
Głośnik
Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
160 mm, typ stożkowy
3,0 omy
200 × 312 × 360 mm
(s/w/g)
5,6 kg
Głośniki (DAV-DZ111)
Przednie/surround
Rodzaj obudowy
Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
65 mm śr., typ stożkowy
3,0 omy
90 × 132 × 107 mm
(s/w/g)
0,5 kg
Głośnik
Impedancja znamionowa
Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
65 mm śr., typ stożkowy
3,0 omy
200 × 92 × 107 mm
(s/w/g)
0,7 kg
Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
65 mm śr., typ stożkowy
3,0 omy
260 × 94,5 × 86 mm
(s/w/g)
0,7 kg
Rodzaj obudowy
Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
160 mm śr., typ stożkowy
3,0 omy
200 × 312 × 360 mm
(s/w/g)
5,6 kg
Parametry ogólne
Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
160 mm, typ stożkowy
3,0 omy
94PL
Rodzaj obudowy
Subwoofer
Subwoofer
Rodzaj obudowy
Waga (ok.)
3,0 omy
92 × 602 × 83 mm (s/w/g)
275 × 1 200 × 275 mm
(s/w/g) ze stojakiem
(długa)
275 × 800 × 275 mm
(s/w/g) ze stojakiem
(krótka)
1,4 kg
3,1 kg ze stojakiem
(długa)
2,7 kg ze stojakiem
(krótka)
Środkowy
Środkowy
Rodzaj obudowy
Bass reflex, dwudrożny,
ekranowana
magnetycznie
Woofer: 70 × 100 mm,
typ stożkowy
Głośnik wysokotonowy:
50 mm, typ stożkowy
Impedancja znamionowa
Subwoofer
Rodzaj obudowy
200 × 312 × 321 mm
(s/w/g)
5,0 kg
Wymagania zasilania:
Pobór mocy
220 – 240 V AC, 50/
60 Hz
Wł: 150 W
Tryb gotowości: 0,3 W
(w trybie oszczędzania
energii)
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
430 × 55 × 360 mm (s/w/
g), z częściami
wystającymi
3,8 kg
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
Słowniczek
Album
Fragment muzyki lub obrazu na płycie data
CD zapisany w formacie MP3 lub JPEG.
Zawartość opakowania
Digital Cinema Auto Calibration
Funkcja D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) została opracowana przez firmę
Sony w celu szybkiego automatycznego
pomiaru i dostosowania ustawień głośników
odpowiednio do środowiska odsłuchowego.
DivX®
Cyfrowa technologia wideo opracowana
przez firmę DivXNetworks, Inc. Pliki wideo
kodowane w technologii DivX zapewniają
wysoką jakość przy stosunkowo niewielkim
rozmiarze.
Dolby Digital
Ten format dźwięku stworzony dla kin jest
bardziej zaawansowany niż format Dolby
Surround Pro Logic. W tym formacie
głośniki surround odtwarzają dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania głębokich
basów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako kanał 0.1
(gdyż działa on tylko w razie potrzeby
odtworzenia efektu głębokiego basu). W
celu uzyskania lepszej separacji kanałów
wszystkie sześć kanałów w tym formacie
zapisywanych jest oddzielnie. Co więcej,
ponieważ wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejszy spadek jakości
sygnału.
Informacje dodatkowe
•Głośniki (5)
•Subwoofer (1)
•Antena ramowa AM (1)
•Antena przewodowa FM (1)
•Przewody głośnikowe (5 m 4, 15 m 2)
•Pilot zdalnego sterowania (pilot) (1)
•Baterie R6 (rozmiar AA) (2)
•Mikrofon kalibracyjny (1)
•Nóżki głośników (1 zestaw)
•Nóżki (długa × 4, krótka × 4)*
•Podstawy (4)*
•Wsporniki (4)*
•Śruby (8)*
•Instrukcja obsługi
•Podłączenie kolumn głośnikowych i telewizora
(karta) (1)
* Tylko DAV-DZ410
Dolby Pro Logic II
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł 2kanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
surround o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
cig dalszy
95PL
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
x Tryb Movie
Tryb Movie znajduje zastosowanie do
oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
zakodowanych w systemie Dolby Surround.
Powoduje on poprawienie charakterystyki
kierunkowej pola akustycznego, co zbliża
jakość odtwarzanych materiałów
dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku
5.1-kanałowego.
x Tryb Music
Tryb Music jest przeznaczony do
odtwarzania dowolnych materiałów
muzycznych stereo i umożliwia osiągnięcie
szerokiej i głębokiej przestrzeni akustycznej.
Dolby Surround Pro Logic
Jako jedna z metod dekodowania sygnału
zapisanego w formacie Dolby Surround,
procesor Dolby Surround Pro Logic
umożliwia uzyskanie czterech kanałów z
dźwięku zapisanego w postaci 2-kanałowej.
W porównaniu z wcześniejszym systemem
Dolby Surround, system Dolby Surround
Pro Logic zapewnia bardziej naturalne
wypełnienie przestrzeni i bardziej
precyzyjną lokalizację dźwięków. Aby w
pełni wykorzystać zalety systemu Dolby
Surround Pro Logic, należy dodatkowo
wyposażyć urządzenie w parę głośników
surround i głośnik środkowy. Głośniki
surround odtwarzają dźwięk monofoniczny.
DTS
Technologia kompresji dźwięku została
opracowana przez firmę Digital Theater
Systems, Inc i jest zgodna z 5.1-kanałowym
formatem surround. Format ten składa się z
tylnego kanału stereofonicznego i zawiera
osobny kanał subwoofera. DTS umożliwia
wykorzystanie tych samych 5.1 kanałów
wysokiej jakości cyfrowego dźwięku. Dobra
separacja kanałów została osiągnięta dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
96PL
DVD
Płyta umożliwiająca zapisywanie do 8 godzin
ruchomych obrazów, mimo zachowania tej
samej średnicy, co płyta CD.
Pojemność jednowarstwowej, jednostronnej
płyty DVD, wynosząca 4,7 GB (gigabajtów),
jest 7 razy większa od pojemności płyty CD.
Ponadto pojemność dwuwarstwowej,
jednostronnej płyty DVD wynosi 8,5 GB,
płyty DVD jednowarstwowej, dwustronnej 9,4 GB, a płyty DVD dwuwarstwowej i
dwustronnej - 17 GB.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 2, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około 1/
40 pierwotnego rozmiaru. W standardzie
DVD stosowana jest także technologia
zmiennej szybkości kodowania, za pomocą
której zmienia się przydzielane dane zgodnie
ze statusem obrazu.
Dane audio są zapisywane w formacie Dolby
Digital oraz w formacie PCM, co umożliwia
uzyskanie bardziej realistycznego dźwięku.
Ponadto wraz z płytą DVD pojawiły się
różne zaawansowane funkcje, takie jak
możliwość oglądania scen pod różnymi
kątami, obsługa wielu języków i funkcje
kontroli rodzicielskiej.
DVD-RW
Płyta DVD-RW jest tej samej wielkości co
płyta DVD VIDEO i umożliwia wielokrotne
nagrywanie danych. Płyta DVD-RW także
posiada dwa tryby: Tryb VR i tryb Video.
Płyty DVD-RW utworzone w trybie Video
posiadają ten sam format co płyty DVD
VIDEO a płyty utworzone w trybie VR
(zapis wideo) umożliwiają programowanie i
edycje zawartości.
DVD+RW
Płyta DVD+RW (plus RW) jest umożliwia
wielokrotne nagrywanie. Płyty DVD+RW
wykorzystują format nagrywania
porównywalny z formatem DVD VIDEO.
Format progresywny
(skanowanie sekwencyjne)
W przeciwieństwie do formatu z przeplotem,
format progresywny może odtwarzać obraz z
prędkością 50 - 60klatek na sekundę
odtwarzając wszystkie wiersze skanowania
(525 wierszy dla systemu NTSC, 625 wierszy
dla systemu PAL). Poprawia się ogólna
jakość a obrazy nieruchome, tekst oraz linie
poziome wydają się ostrzejsze. Format ten
jest zgodny z progresywnym formatem 525
lub 625.
Funkcja oglądania scen pod wieloma
kątami
Na niektórych płytach DVD sceny nagrane
zostały pod różnymi kątami lub z innych
punktów widzenia kamery.
Funkcja obsługi wielu języków
Na niektórych płytach DVD nagranych
zostało kilka języków dla ścieżek
dźwiękowych lub napisów dialogowych w
filmach.
Kod regionu
ALL
Kontrola rodzicielska
Funkcja płyt DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
według wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Jego włączenie może
całkowicie uniemożliwić odtwarzanie lub
spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.
Plik
Obraz JPEG lub plik DivX* nagrany na
płycie DATA CD/DATA DVD. („Plik” jest
definicją używaną wyłącznie na potrzeby
niniejszego urządzenia.) Pojedynczy plik
składa się z jednego obrazu lub filmu.
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
Płyty DVD mogą być zaklasyfikowane jako
oprogramowanie nagrane w technice
filmowej lub wideo. Płyty DVD nagrane w
technice filmowej zawierają takie same
obrazy (24 klatki na sekundę), jakie
pokazywane są w kinach. Płyty DVD
nagrane w technice wideo, na przykład
sztuki telewizyjne lub komedie sytuacyjne,
odtwarzają obrazy z szybkością 30 klatek
(lub 60 pól) na sekundę.
Rozdział
Podział tytułu na płycie DVD. Tytuł złożony
jest z kilku rozdziałów.
Scena
Na płycie VIDEO CD z funkcjami PBC
(sterowanie odtwarzaniem) ekrany menu,
filmy i obrazy nieruchome są podzielone na
sekcje nazywane „scenami”.
Sterowanie odtwarzaniem (PBC)
Sygnały zakodowane na płytach VIDEO CD
(wersja 2.0) w celu sterowania
odtwarzaniem.
Używając ekranów menu zapisanych na
płytach VIDEO CD z funkcjami PBC,
można korzystać z prostych programów
interaktywnych, programów z funkcjami
wyszukiwania itd.
Tytuł
Najdłuższe fragmenty obrazu lub muzyki na
płycie DVD, film itp. w przypadku płyty z
materiałem wideo lub cały album w
przypadku płyty z materiałem audio.
Informacje dodatkowe
System ten umożliwia ochronę praw
autorskich. Numer kodu regionu jest
przypisany do każdego urządzenia DVD lub
płyty DVD zgodnie z regionem ich
sprzedaży. Każdy kod regionu jest widoczny
na obudowie urządzenia oraz na
opakowaniu płyty. Urządzenie może
odtwarzać płyty z odpowiednim kodem
regionu. Urządzenie może także odtwarzać
płyty oznaczone symbolem „ ”. Nawet
jeśli kod regionu nie jest widoczny na płycie
DVD, ograniczenie regionalne może być
nadal aktywne.
Program nagrany w technice filmowej,
program nagrany w technice wideo
Utwór
Fragment filmu lub utwór muzyczny na
płytach VIDEO CD, CD lub MP3. Album
składa się z kilku utworów (tylko dla
formatu MP3).
VIDEO CD
Płyta kompaktowa zawierająca zapis wideo.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 1, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około 1/
140 pierwotnego rozmiaru. Dzięki temu,
cig dalszy
97PL
płyta VIDEO CD o średnicy 12 cm może
zawierać do 74 minut obrazu wideo.
Płyty VIDEO CD zawierają także zapis
dźwięku. Dźwięki spoza zakresu słyszalnego
przez człowieka są skompresowane, podczas
gdy dźwięki słyszalne są zapisywane bez
kompresji. Płyty VIDEO CD mogą
pomieścić 6 razy więcej informacji audio niż
konwencjonalne płyty audio CD.
Istnieją 2 wersje płyt VIDEO CD.
• Wersja 1,1: Można odtwarzać jedynie
ruchome obrazy i dźwięki.
• Wersja 2,0: Można odtwarzać nieruchome
obrazy wysokiej rozdzielczości oraz
korzystać z funkcji PBC.
To urządzenie jest zgodne z obiema
wersjami.
98PL
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Język
Kod Język
Kod Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Informacje dodatkowe
Kod Język
1703 Nieokreœlony
Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
2174
2149
2376
2248
2238
2276
2079
2304
2363
2362
2109
2379
2390
2501
2086
2499
2528
2184
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Dania
Filipiny
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Indie
Indonezja
Japonia
Kanada
Korea
Malezja
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa
Zelandia
2427 Pakistan
2436 Portugalia
2489 Rosja
Singapur
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Wielka
Brytania
2254 Włochy
99PL
Indeks części i elementów sterujących urządzenia
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Panel przedni
A "/1 (wł./tryb oczekiwania) (31)
G Gniazdo słuchawkowe PHONES (31)
B Wyświetlacz panelu przedniego (101)
H VOLUME (Regulacja głośności ) (31)
C A (otwieranie/zamykanie) (31)
I Gniazdo AUDIO IN/A.CAL MIC (21, 32)
D Obsługa odtwarzacza płyt (31)
J Szuflada na płyty (31)
E FUNCTION (31)
F
(czujnik zdalnego sterowania) (10)
Panel tylny
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
A Gniazda głośników SPEAKER (14)
100PL
COAXIAL
FM 75
D Gniazdo anteny AM (14)
B Gniazda COMPONENT VIDEO OUT (26)
E Gniazdo COAXIAL FM 75Ω (14)
C Gniazdo EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(14, 26)
F Gniazda LINE (AUDIO IN R/L) (29)
Wyświetlacz panelu przedniego
Informacje na temat wskaźników na wyświetlaczu panelu przedniego
A Zapala się, gdy na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawiają się informacje o
czasie trwania tytułu lub rozdziału.
(tylko DVD) (48)
B Zapala się po odebraniu sygnału stacji.
(tylko radio) (63)
C Mono/stereo (tylko radio) (63)
G Zapala się po wybraniu funkcji
DYNAMIC BASS. (67)
H Zapala się po włożeniu płyty CD.
I Świeci się, gdy na wyjście urządzenia
podawany jest sygnał progresywny.
(tylko funkcja DVD) (27)
J Wskazuje wybrane rozmieszczenie
głośników ([SPEAKER FORMATION]).
(73)
E Zapala się po wybraniu trybu
muzycznego lub filmowego. (34)
K Bieżący format surround (nie dotyczy
plików JPEG)
F Bieżący status (tylko funkcja DVD)
L Wyświetla informacje o stanie
urządzenia, takie jak rozdział, tytuł lub
numer utworu, godzinę, częstotliwość
stacji radiowej, stan odtwarzania, pole
akustyczne itd.
Informacje dodatkowe
D Zapala się po ustawieniu funkcji Sleep
Timer. (67)
101PL
Opis ekranu Menu sterowania
DISPLAY
Menu sterowania służy do wyboru funkcji oraz wyświetlania związanych z nią informacji.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, aby włączyć lub zmienić ekran Menu sterowania w następujący
sposób:
, Ekran Menu sterowania 1
m
Ekran Menu sterowania 2 (pojawia się tylko w przypadku określonych płyt)
m
Ekran Menu sterowania wyłączony
Ekran Menu sterowania
Ekran Menu sterowania 1 i 2 będzie pokazywał różne elementy w zależności od rodzaju płyty.
Bardziej szczegółowe informacje na temat każdego elementu znajdują się na stronach w
nawiasach.
Przykład: Ekran Menu sterowania 1 podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO.
102PL
Numer aktualnie odtwarzanego tytułu 1)
Numer aktualnie odtwarzanego rozdziału2)
Łączna liczba tytułów1)
Łączna liczba rozdziałów2)
Elementy Menu
sterowania
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Wybrany element
Nazwa funkcji
wybranego elementu
Menu sterowania
DVD VIDEO
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Stan odtwarzania
(N Odtwarzanie,
X Pauza,
x Zatrzymanie itd.)
Rodzaj
odtwarzanej
płyty3)
Czas
odtwarzania4)
Bieżące
ustawienie
Opcje
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Komunikat dotyczący
operacji
1)Wyświetlanie numeru sceny na płycie VIDEO CD (przy włączonej funkcji PBC), numeru utworu na płycie
2)Wyświetlanie
numeru indeksu na płycie VIDEO CD, numeru utworu MP3 lub numeru obrazu JPEG na
płycie DATA CD/DATA DVD. Numer pliku wideo DivX na płycie DATA CD/DATA DVD (tylko
DAV-DZ110/DZ410).
3)Wyświetlanie
płyty Super VCD jako „SVCD”. Wyświetlanie wskaźnika „MP3” na ekranie Menu
sterowania 1 lub „JPEG” na ekranie Menu sterowania 2 w przypadku płyt DATA CD/DATA DVD.
4)
Wyświetlanie daty plików JPEG.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Informacje dodatkowe
VIDEO CD/CD, numeru albumu na płycie DATA CD/DATA DVD. Numer albumu wideo DivX na
płycie DATA CD/DATA DVD (tylko DAV-DZ110/DZ410).
Lista elementów Menu sterowania
Element
Nazwa elementu, Funkcja, Obsługiwane rodzaje płyt
[TITLE] (str. 38)/[SCENE] (str. 38)/[TRACK] (str. 38)
Wybór tytułu, sceny lub utworu do odtwarzania.
[CHAPTER] (str. 38)/[INDEX] (str. 38)
Wybór rozdziału lub indeksu do odtwarzania.
[TRACK] (str. 38)
Wybór utworu do odtwarzania.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 48)
Wybór rodzaju tytułów (DVD-RW/DVD-R) do odtwarzania, [ORIGINAL] lub
edytowany [PLAY LIST].
cig dalszy
103PL
[TIME/TEXT] (str. 38)
Sprawdzanie dotychczasowego i pozostałego czasu odtwarzania.
Wprowadzanie kodu czasowego w celu wyszukiwania obrazów i muzyki.
Wyświetlanie tekstu DVD/CD lub nazwy utworu MP3.
[SPEAKER FORMATION] (strony 73, 75)
Określenie rozmieszczenia głośników./Automatyczna regulacja ustawień każdego
głośniika.
[PROGRAM] (str. 42)
Wybór utworów do odtwarzania w żądanej kolejności.
[SHUFFLE] (str. 43)
Odtwarzanie utworów w losowej kolejności.
[REPEAT] (str. 44)
Powtórne odtwarzanie całej płyty (wszystkie tytuły/wszystkie utwory/wszystkie
albumy) lub jednego tytułu/rozdziału/utworu/albumu.
[A/V SYNC] (str. 52)
Regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem.
*
*
[PARENTAL CONTROL] (str. 69)
Zablokowanie odtwarzania płyty w tym urządzeniu.
[SETUP] (str. 77)
Konfiguracja [QUICK] (str. 21)
Funkcja Konfiguracji wstępnej umożliwia wybór żądanego języka menu ekranowego,
proporcji obrazu telewizora oraz rozmiaru używanych głośników.
Konfiguracja [CUSTOM]
Po dokonaniu Konfiguracji wstępnej, można także ustawić szereg innych parametrów.
[RESET]
Powrót do ustawień domyślnych w opcji [SETUP].
[ALBUM] (str. 38)
Wybór albumu do odtwarzania.
[FILE] (str. 38)
Wybór obrazu JPEG lub pliku wideo DivX* do odtwarzania.
** [DATE] (str. 50)
Wyświetlanie daty wykonania zdjęcia cyfrowym aparatem fotograficznym.
** [INTERVAL] (str. 56)
Określanie czasu wyświetlania slajdów na ekranie.
** [EFFECT] (str. 56)
Wybór efektu dla kolejnych slajdów podczas pokazu slajdów.
** [MODE (MP3, JPEG)] (str. 56)
Wybór rodzaju danych; utwór audio MP3 (AUDIO), plik obrazu JPEG (IMAGE) lub
oba (AUTO) podczas odtwarzania płyty DATA CD/DATA DVD.
* Tylko DAV-DZ110/DZ410.
** Te elementy nie są wyświetlane podczas odtwarzania płyty DATA CD/DATA DVD zawierającej plik
wideo DivX. (tylko DAV-DZ110/DZ410)
104PL
•Wskaźnik ikony Menu sterowania zapala się na zielono
jeśli wybrany zostanie
t
dowolny element z wyjątkiem [OFF] (tylko opcje [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] i [A/V
SYNC]). Wskaźnik [ORIGINAL/PLAY LIST] zapala się na zielono po wybraniu opcji [PLAY LIST]
(ustawienie domyślne).
Informacje dodatkowe
105PL
Lista ekranu konfiguracji DVD
Przy użyciu ekranu konfiguracji DVD można ustawić następujące elementy.
Kolejność wyświetlanych elementów może się różnić od wyświetlanych w rzeczywistości.
LANGUAGE SETUP
CUSTOM SETUP
PAUSE
MODE
OSD*
MENU*
AUTO
FRAME
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
MULTI-DISC
ON
RESUME
OFF
AUDIO*
SUBTITLE*
AUDIO DRC
OFF
STANDARD
MAX
DivX**
SCREEN SETUP
TV TYPE
SCREEN SAVER
BACKGROUND
LINE
4:3 OUTPUT
SPEAKER SETUP
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
FULL
NORMAL
SIZE
FRONT
CENTER
DISTANCE
(FRONT)
SUBWOOFER
L
R
CENTER
YES
YES
NONE
YES
NONE
YES
1,0 m – 7,0 m
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
DISTANCE
(SURROUND)
L
R
0,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
LEVEL
(FRONT)
L
R
CENTER
SUBWOOFER
L
R
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
SURROUND
LEVEL
(SURROUND)
TEST TONE
* Wybierz język, którego chcesz używać, z wyświetlanej listy języków.
** Tylko DAV-DZ110/DZ410.
106PL
OFF
ON
Lista menu AMP
Przy użyciu AMP MENU na pilocie można ustawić następujące elementy.
Menu AMP
DIMMER
DIMMER ON
DIMMER OFF
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE*
ATT ON
ATT OFF
* Opcja „ATTENUATE” może nie występować, w zależności od wybranej funkcji.
Informacje dodatkowe
107PL
Indeks
Numeryczne
DYNAMIC BASS 67
O
16:9 79
4:3 LETTER BOX 79
4:3 OUTPUT 80
4:3 PAN SCAN 79
5.1-kanałowy dźwięki
surround 47
E
A
FILE 38
Format progresywny 27, 96
Funkcja obsługi wielu
języków 97
Funkcja oglądania scen pod
wieloma kątami 51, 97
Obchodzenie się z płytami 87
Obsługiwane płyty 7
Odnajdywanie
określonego miejsca
poprzez oglądanie ekranu
telewizora 37
Odtwarzanie ciągłe 31
Odtwarzanie dźwięku z
innych urządzeń 32
Odtwarzanie dźwięku z
telewizora 33
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie 37
Odtwarzanie z funkcją PBC
60
ORIGINAL 48
OSD 78
A/V SYNC 52
ALBUM 38
Album 95
AMP MENU 24, 33, 68
ANGLE 51
ATTENUATE 33
AUDIO 78
AUDIO DRC 82
Auto Calibration 75, 95
B
BACKGROUND 80
Baterie 10
F
I
INDEX 38
Instalacja głośników na
ścianie 25
INTERLACE 28
INTERVAL 57
J
C
JPEG 52, 54
CHAPTER 38
COLD RESET 85
COMPONENT VIDEO
OUT 27
CUSTOM 77
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 69
CUSTOM SETUP 81
K
D
D. C. A. C. 75, 95
DATA CD 54, 58
DATA DVD 54, 58
DEMO 24
Demonstracja 24
Digital Cinema Auto
Calibration 75, 95
DIMMER 68
DISPLAY 64
DivX® 58, 82, 95
Dolby Digital 46, 95
Dolby Pro Logic II 95
Dolby Surround Pro Logic 96
DTS 46, 96
DVD 96
DVD+RW 96
DVD-RW 48, 96
108PL
EFFECT 58
Ekran konfiguracji 77, 106
Ekran Menu sterowania 102
Kod regionu 8, 97
Konfiguracja wstępna 21
Kontrola rodzicielska 97
L
LANGUAGE SETUP 78
LINE 80
Lista kodów języków 99
Lista menu AMP 107
M
MENU 78
Menu płyty DVD 45
MODE (MP3, JPEG) 56
MOVIE/MUSIC 34
MP3 52, 54
MULTI-DISC RESUME 82
MUTING 32
P
Płyty nagrane w formacie
wielosesyjnym 8
Panel przedni 100
Panel tylny 100
PARENTAL CONTROL 70
PAUSE MODE 81
PICTURE NAVI 40, 55
Pilot 10, 65
PLAY LIST 48
Plik 97
Podłączanie innych
komponentów 29
Podłączanie telewizora 26
Pokaz slajdów 56
Pole akustyczne 35
Program Play 42
PROGRESSIVE AUTO 28
PROGRESSIVE VIDEO 28
Przeszukiwanie 37
Przydzielanie nazw stacji 63
R
Radio 63
RDS 64
Repeat Play 44
RESET 78
Resume Play 41
Rozdział 97
Rozwiązywanie problemów
88
S
Scena 97
SCENE 38
SCREEN SAVER 80
SCREEN SETUP 79
SETUP 77
Shuffle Play 43
Skanowanie 37
SLEEP 67
SPEAKER FORMATION
73
SPEAKER SETUP 82
DISTANCE 83
LEVEL 84
SIZE 82
Stacje radiowe 62
Sterowanie odtwarzaniem
(PBC) 97
Sterowanie telewizorem 65
SUBTITLE 51, 78
Szybkie powtórzenie 31
Szybkie przewijanie 31
Szybkie przewijanie do
przodu 37
Szybkie przewijanie do tyłu
37
T
TEST TONE 84
THEATRE SYNC 65
TIME/TEXT 39
TITLE 38
TRACK 38
TRACK SELECTION 81
TV TYPE 79
Tytuł 97
U
Utwór 97
V
VIDEO CD 97
W
Wybieranie 34
Wyświetlacz panelu
przedniego 48, 101
Z
Zatrzymanie klatki 37
Zawartość opakowania 95
109PL
Pilot
OPISY PRZYCISKÓW
PORZĄDEK ALFABETYCZNY
A–O
P–Z
AMP MENU wg (24, 32, 65, 68,
107)
ANGLE 5 (51)
AUDIO 4 (46)
CLEAR ef (39, 65, 78)
D.TUNING wf (63)
DISC SKIP* qk
DISPLAY 3 (48, 64)
DYNAMIC BASS wd (67)
ENTER qd (21, 24, 32, 38, 62,
69)
FUNCTION ws (27, 31, 32, 41,
62, 73)
MENU wh (45, 62)
MOVIE/MUSIC qj (34)
MUTING 7 (31)
PICTURE NAVI 6 (40, 65)
PRESET +/– wk es (63)
PROGRESSIVE eg (27)
Przyciski numeryczne** qg (38,
63, 65, 69)
SLEEP ql (67)
SOUND FIELD qh (35)
SUBTITLE wf (51)
THEATRE SYNC w; (66)
TOP MENU qf (45)
TUNING +/– 0 qs (62)
TV e; (65)
TV CH +/– wa (65)
TV VOL +/– eh (65)
TV/VIDEO 2 (65)
VOLUME +/–** 8 (31, 63,
84)
[/1 (wł./tryb oczekiwania) 1
(21, 24, 31, 41, 63)
TV [/1 (wł./tryb oczekiwania)
ej (65)
C/X/x/c qd(21, 24, 32, 38, 62,
69)
REPLAY/
ADVANCE 9 (31)
./> es wk (31)
m/M qs 0 (37)
/
SLOW qs 0 (37)
H (odtwarzanie)** ea (31,
41, 70)
STEP 9 (37)
x (stop) wl (31, 41, 69)
X (pauza) qa (31)
DISPLAY wj (23, 38, 69,
102)
O RETURN ed (40)
-/-- ef (65)
* Przycisk DISC SKIP nie jest
dostępny dla tego modelu.
** Przyciski H, numer 5 oraz
VOLUME + mają wypuski
dotykowe. Wypustki
pozwalają bardziej
intuicyjnie obsługiwać
urządzenie za
pośrednictwem pilota.
Sony Corporation Printed in China
Download PDF