Sony | DAV-DZ300 | Sony DAV-DZ300 Instrukcja obsługi

2-635-102-92(1)
DVD Home Theatre
System
Instrukcja obsługi
DAV-DZ300
©2005 Sony Corporation
3
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na
książki lub zabudowana szafka.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony.
Nie należy wyrzucać baterii wraz
z pozostałymi odpadkami z
gospodarstwa domowego.
Należy zutylizować je jako
odpady chemiczne.
Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie klasy 1
(CLASS 1 LASER).
Oznaczenie znajduje
się z tyłu urządzenia.
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilający i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
•Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki nie zostanie odłączony przewód
zasilający, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilający. Aby
odłączyć przewód, należy pociągnąć za wtyczkę.
Nigdy nie należy ciągnąć za sam przewód.
Instalacja
•Zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec
przegrzaniu się zestawu.
•Nie ustawiać zestawu na powierzchniach
(narzuty, koce itp.) czy w pobliżu materiałów
2PL
(zasłony, draperie), które mogą zasłonić otwory
wentylacyjne urządzenia.
•Nie umieszczać zestawu w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery czy kanały wentylacyjne lub
w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego, nadmierny kurz,
wstrząsy mechaniczne czy uderzenia.
•Nie ustawiać zestawu w pozycji pochyłej.
Urządzenie to zostało zaprojektowane do pracy
w poziomie.
•Zestaw oraz płyty kompaktowe przechowywać z
dala od urządzeń emitujących silne pole
magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe
czy duże kolumny głośnikowe.
•Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na
obudowie urządzenia.
•Po przyniesieniu zestawu bezpośrednio z
zimnego do ciepłego pomieszczenia, wewnątrz
zestawu kina domowego DVD może nastąpić
skroplenie się pary, co z kolei może spowodować
uszkodzenie soczewki lasera. Po pierwszym
zainstalowaniu urządzenia lub przeniesieniu go z
zimnego do ciepłego otoczenia należy odczekać
około pół godziny przed rozpoczęciem jego
użytkowania.
Pozbycie się Zużytego
Sprzętu (Stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Taki symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Poprzez upewnię się, że dyspozycja
dotycząca produktu jest poprawna, zapobiega się
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
postępowania. Recykling materiałów pomoże w
ochronie naturalnych źródeł. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się
z naszym lokalnym biurem, ze służbami
oczyszczania miasta lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Witamy!
Gratulujemy zakupu systemu kina
domowego DVD firmy Sony. Przed
rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
niniejszej instrukcji oraz pozostawienie jej
do wykorzystania w przyszłości.
3PL
Spis treści
Witamy! ................................................. 3
O niniejszym podręczniku ...................6
Niniejsze urządzenie umożliwia
odtwarzanie następujących płyt.... 7
Opis ekranu Menu sterowania .......... 11
Wprowadzenie
Rozpakowywanie................................ 14
Wkładanie baterii do pilota............... 14
Podłączanie.......................................... 15
Krok 1: Podłączanie zestawu
głośnikowego ................................ 16
Krok 2: Podłączanie anten................. 21
Krok 3: Podłączanie telewizora......... 22
Krok 4: Podłączanie innych
komponentów ............................... 26
Krok 5: Podłączanie przewodu
zasilania ......................................... 28
Krok 6: Wyłączanie demonstracji ..... 28
Krok 7: Przeprowadzanie konfiguracji
wstępnej......................................... 29
Konfiguracja głośników ..................... 32
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie płyt ................................ 33
Korzystanie z menu płyty DVD........ 38
Wybieranie opcji [ORIGINAL] lub
[PLAY LIST] na płycie
DVD-RW ...................................... 39
Wybór obszaru odtwarzania dla płyt
Super Audio CD........................... 40
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z
funkcją PBC (wersja 2.0) ............. 41
(Odtwarzanie z funkcją PBC)
Informacje na temat plików w formacie
MP3 i JPEG .................................. 42
Odtwarzanie płyt DATA CD z plikami
w formacie MP3 i JPEG .............. 44
Odtwarzanie ścieżek dźwiękowych i
obrazów jako pokaz slajdów z
dźwiękiem...................................... 46
Odtwarzanie plików wideo w formacie
DivX® ........................................... 49
Regulacja rozbieżności między
obrazem a dźwiękiem .................. 51
(A/V SYNC)
4PL
Przeszukiwanie płyty.......................... 52
(Skanowanie, Odtwarzanie w
zwolnionym tempie,
Zatrzymanie klatki)
Szukanie Tytułu/Rozdziału/Utworu/
Sceny, itd....................................... 54
Wyszukiwanie według sceny ............. 56
(Picture Navigation)
Wyświetlanie informacji o płycie...... 57
Ustawienia dźwięku
Zmiana dźwięku ................................. 61
Odtwarzanie dźwięku surround z
polem akustycznym...................... 63
Odtwarzanie dźwięku z telewizora lub
magnetowidu ze wszystkich
głośników ...................................... 65
Korzystanie z funkcji Sound
Effect ............................................. 66
Korzystanie z różnych funkcji
dodatkowych
Zmiana kątów ..................................... 67
Wyświetlanie napisów
dialogowych .................................. 67
Blokowanie płyt.................................. 68
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Inne czynności
Sterowanie telewizorem za pomocą
pilota.............................................. 73
Korzystanie z funkcji THEATRE
SYNC............................................. 74
Odtwarzanie dźwięku z innych
urządzeń ........................................ 76
Korzystanie z radia............................. 77
Korzystanie z usługi RDS.................. 79
Korzystanie z funkcji Sleep Timer ... 79
Zmiana jasności wyświetlacza panelu
przedniego..................................... 80
Przywracanie ustawień
domyślnych ................................... 80
Ustawienia i regulacja
Korzystanie z ekranu konfiguracji.... 81
Ustawianie języka wyświetlacza lub
ścieżki dźwiękowej .......................82
[LANGUAGE SETUP]
Ustawienia wyświetlacza.................... 83
[SCREEN SETUP]
Ustawienia niestandardowe .............. 85
[CUSTOM SETUP]
Ustawienia głośników ........................ 87
[SPEAKER SETUP]
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności ..............................90
Uwagi dotyczące płyt ......................... 91
Rozwiązywanie problemów............... 92
Funkcja autodiagnostyki.................... 95
(Na wyświetlaczu pojawiają się
litery/cyfry)
Dane techniczne.................................. 96
Słowniczek ........................................... 97
Lista kodów języków........................ 101
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia ...................................102
Lista ekranu konfiguracji DVD ......106
Lista menu AMP............................... 107
Indeks................................................. 108
5PL
O niniejszym
podręczniku
• Instrukcje zawarte w niniejszym
podręczniku dotyczą przycisków
sterujących znajdujących się na pilocie.
Można również posługiwać się przyciskami
na samym urządzeniu, o ile ich nazwy są
takie same lub podobne do nazw
przycisków na pilocie.
• Elementy Menu sterowania mogą się
różnić w zależności od obszaru.
• „DVD” może być ogólnym określeniem
dla płyt DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R oraz DVD-RW/DVD-R.
• Wymiary modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej są wyrażone w stopach
(ft).
• W niniejszym podręczniku występują
następujące symbole.
Symbol
Opis
Funkcje dostępne dla płyt DVD
VIDEO, DVD-R/DVD-RW w
trybie wideo oraz dla płyt
DVD+R/DVD+RW
Funkcje dostępne dla płyt DVDRW w trybie VR (zapisu wideo)
Funkcje dostępne dla płyt
VIDEO CD (w tym Super VCD
lub CD-R/CD-RW w formacie
Video CD lub Super VCD)
Funkcje dostępne dla płyt Super
Audio CD
Funkcje dostępne dla płyt audio
CD lub CD-R/CD-RW w
formacie CD audio
Funkcje dostępne dla płyt
DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW zawierających utwory
audio w formacie MP3*1, obrazy
w formacie JPEG oraz pliki
wideo w formacie DivX*2*3)
Funkcje dostępne dla płyt
DATA DVD (DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW)
zawierających pliki video w
formacie DivX*2*3
6PL
*1 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy
format kompresji danych audio, określony
przez ISO/MPEG.
*2 DivX® to technologia kompresji plików wideo,
opracowana przez DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified, oraz inne powiązane loga
są znakami towarowymi DivXNetworks, Inc. i
są wykorzystywane na mocy licencji.
Niniejsze urządzenie
umożliwia
odtwarzanie
następujących płyt
Format płyt
Logo płyty
DVD
VIDEO
DVD-RW
VIDEO CD
Płyty Super
Audio CD
Audio CD
CD-R/CDRW (dane
audio) (pliki
MP3) (pliki
JPEG)
Logo „DVD VIDEO” i logo „DVD-RW” to znaki
towarowe.
Uwaga dotycząca płyt CD/DVD
Urządzenie obsługuje płyty CD-ROM/CDR/CD-RW nagrane w następujących
formatach:
– audio CD
– wideo CD
– Pliki MP3, JPEG oraz DivX w formatach
zgodnych z normą ISO 9660 Level 1/Level
2 lub rozszerzonym formatem Joliet
Urządzenie obsługuje płyty DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R
nagrane w następujących formatach:
– Pliki wideo DivX w formacie zgodnym z
UDF.
Przykłady płyt nieobsługiwanych
przez to urządzenie
Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać następujących płyt:
• Płyt CD-ROM/CD-R/CD-RW nagranych
w formacie innym niż wymienione na
stronie 7
• Płyt CD-ROM nagranych w formacie
PHOTO CD
• Dodatkowych ścieżek z danymi na płytach
CD-Extra
• Płyt DVD Audio
• Płyt DVD-RAM
Urządzenie nie obsługuje także
następujących płyt:
• Płyty DVD z innym kodem regionu (strony
9, 99).
• Płyty o niestandardowym kształcie (np.
karty, serca).
• Płyty z naklejkami.
• Płyty z przyklejoną taśmą samoprzylepną.
Uwaga dotycząca płyt CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
W niektórych przypadkach, płyty CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW mogą nie
być odtwarzane przez urządzenie ze względu na
jakość nagrania, stan płyty lub specyfikacje
nagrywarki i oprogramowania do tworzenia
plików filmowych.
Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej płyty
jest niemożliwe. Bardziej szczegółowe informacje
znajdują się w instrukcji obsługi nagrywarki.
Zwróć uwagę, że niemożliwe jest odtwarzanie płyt
nagranych w formacie zapisu pakietowego (Packet
Write).
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt które są wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc (CD).
cig dalszy
7PL
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw
autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich
płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i
mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
Uwaga dotycząca płyt DualDisc
Płyty DualDisc to płyty dwustronne, zawierające
po jednej stronie dane obrazu DVD, a po drugiej
stronie cyfrowe dane audio.
Jednakże ponieważ strona z danymi audio nie jest
zgodna ze standardem Compact Disc (CD),
odtwarzanie takiej płyty na tym urządzeniu nie jest
gwarantowane.
odtwarzanie kolejnych utworów MP3,
zapisanych w późniejszych sesjach.
• Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
CD nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli plik z obrazem w formacie JPEG
znajduje się w pierwszej sesji. Możliwe jest
również odtwarzanie kolejnych plików
JPEG, zapisanych w późniejszych sesjach.
• Jeśli ścieżki dźwiękowe i obrazy w
formacie muzycznym CD lub wideo CD
zostały zapisane w pierwszej sesji, to
odtworzona zostanie tylko pierwsza sesja.
Płyty Super Audio CD
Funkcja PBC (kontrola
odtwarzania) (płyty VIDEO CD)
Niniejsze urządzenie jest zgodne z normą
VIDEO CD wersja 1.1 i wersja 2.0. W
zależności od rodzaju płyty, można korzystać
z dwóch trybów odtwarzania.
Rodzaj płyty
Funkcja
VIDEO CD
bez funkcji
PBC
(płyty wersji
1.1)
Odtwarzanie video (obrazy
ruchome) i audio.
VIDEO CD z
funkcją PBC
(płyty w wersji
2,0)
Używanie interaktywnego
oprogramowania
wykorzystującego okna menu
pojawiające się na ekranie
telewizora (odtwarzanie z
funkcją PBC) obok zwykłych
funkcji odtwarzania wideo
płyt wersji 1.1. Oprócz tego,
można odtwarzać również
nieruchome obrazy o
wysokiej rozdzielczości, jeśli
takie znajdują się na płycie.
Płyty nagrane w formacie
wielosesyjnym
• Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
CD nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli utwór w formacie MP3 znajduje się w
pierwszej sesji. Możliwe jest również
8PL
Super Audio CD to nowy, wysokiej jakości
standard płyt audio, który umożliwia
nagrywanie danych w formacie DSD (Direct
Stream Digital) (zwykłe płyty CD
nagrywane są w formacie PCM). Format
DSD, przy użyciu 64-krotnie wyższej
częstotliwości próbkowania niż w przypadku
zwykłych płyt CD oraz 1 bitowej
kwantyzacji, umożliwia osiągnięcie
szerokiego zakresu częstotliwości oraz
dynamiki w słyszalnym spektrum fal
dźwiękowych i pozwala na uzyskanie
niezwykle wiernej reprodukcji oryginalnego
dźwięku.
Rodzaje płyt Super Audio
Płyty Super Audio dostępne są w dwóch
rodzajach, w zależności od połączenia
warstw Super Audio CD i CD.
• Warstwa Super Audio: Warstwa sygnału
dużej gęstości w płytach Super Audio
CD
• Warstwa CD*1: Warstwa odczytywana
przez konwencjonalne odtwarzacze CD
Płyta jednowarstwowa
(płyta z jedną warstwą Super Audio CD)
Warstwa Super
Audio CD
Płyta hybrydowa*2
(płyta z warstwą Super Audio CD i warstwą CD)
Warstwa CD*3
Warstwa Super
Audio CD*3
Warstwa Super Audio składa się z obszaru 2kanałowego lub obszaru wielokanałowego.
• Obszar 2-kanałowy: Obszar, na którym
nagrane są 2-kanałowe utwory
stereofoniczne
• Obszar wielokanałowy: Obszar, na
którym nagrane są utwory
wielokanałowe (do 5.1 kanałów)
Obszar 2kanałowy*4
Obszar
wielokanałowy*4
Warstwa Super
Audio CD
*1 Warstwę CD można odtwarzać na zwykłym
odtwarzaczu CD.
*2 Ponieważ obie warstwy znajdują się na jednej
stronie, nie ma potrzeby przekładania płyty na
drugą stronę.
*3 Aby wybrać warstwę, zob. „Wybór obszaru
odtwarzania dla płyt Super Audio CD”
(strona 40)
*4 Aby wybrać obszar, zob. „Wybór obszaru
odtwarzania dla płyt Super Audio CD”
(strona 40)
Kod regionu
Urządzenie posiada kod regionu
wydrukowany na tylnej ściance i odtwarza
jedynie płyty DVD opatrzone tym samym
kodem regionu.
Urządzenie pozwala również na odtwarzanie
płyt DVD VIDEO oznaczonych symbolem
ALL .
W wypadku próby odtworzenia
jakiejkolwiek innej płyty DVD VIDEO, na
ekranie telewizora wyświetlony zostanie
komunikat [Playback prohibited by area
limitations.]. Niektóre płyty DVD VIDEO
mogą nie być oznaczone kodem regionu,
mimo że ich odtwarzanie jest zabronione ze
względu na ograniczenia regionalne.
Odtwarzanie płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre operacje odtwarzania płyt DVD
oraz VIDEO CD mogą być celowo
ustawione przez producentów
oprogramowania. Ponieważ to urządzenie
odtwarza płyty DVD i VIDEO CD zgodnie
z zawartością płyty określoną przez
producentów oprogramowania, pewne
funkcje odtwarzania mogą być niedostępne
dla niektórych płyt. Należy zapoznać się
również z informacjami dołączonymi do
płyty DVD lub VIDEO CD.
Prawa autorskie
Niniejszy produkt wykorzystuje technologię
ochrony praw autorskich chronioną przez
prawa patentowe i inne prawa własności
intelektualnej obowiązujące w Stanach
Zjednoczonych. Technologia ta nie może
być wykorzystywana bez zgody firmy
Macrovision i przeznaczona jest wyłącznie
do zastosowań domowych oraz innych
zastosowań o charakterze niepublicznym,
o ile nie uzyskano specjalnej zgody
Macrovision. Odtwarzanie kodu źródłowego
i dezasemblacja są zabronione.
Urządzenie wyposażono w adaptacyjny
matrycowy dekoder surround Dolby*1
cig dalszy
9PL
Digital oraz Dolby Pro Logic (II) oraz
system DTS*2 Digital Surround System.
*1 Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” i symbol podwójnej litery
D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
*2 Wyprodukowano na licencji firmy Digital
Theater Systems, Inc.
„DTS” oraz „DTS Digital Surround” są
znakami towarowymi firmy Digital Theater
Systems, Inc.
10PL
Opis ekranu Menu sterowania
DISPLAY
Menu sterowania służy do wyboru funkcji oraz wyświetlania związanych z nią informacji.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, aby włączyć lub zmienić ekran Menu sterowania w następujący
sposób:
, Ekran Menu sterowania 1
m
Ekran Menu sterowania 2 (pojawia się tylko w przypadku określonych płyt)
m
Ekran Menu sterowania wyłączony
Ekran Menu sterowania
Ekran Menu sterowania 1 i 2 będzie pokazywał różne elementy w zależności od rodzaju płyty.
Bardziej szczegółowe informacje na temat każdego elementu znajdują się na stronach w
nawiasach.
cig dalszy
11PL
Przykład: Ekran Menu sterowania 1 podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO.
Numer aktualnie odtwarzanego tytułu *1
Numer aktualnie odtwarzanego rozdziału*2
Łączna liczba tytułów*1
Łączna liczba rozdziałów*2
Elementy Menu
sterowania
12
18
T
Wybrany element
Nazwa funkcji
wybranego elementu
Menu sterowania
(27)
(34)
1:32:55
DVD VIDEO
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Stan odtwarzania
(N Odtwarzanie X
Pauza,
x Zatrzymanie, itd.)
Rodzaj
odtwarzanej
płyty*3
Czas
odtwarzania*4
Bieżące
ustawienie
Opcje
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Komunikat dotyczący
operacji
*1 Wyświetlanie numeru sceny na płycie VIDEO CD (przy włączonej funkcji PBC), numeru utworu na
płycie VIDEO CD/Super Audio CD/CD, numeru albumu na płycie DATA CD. Numer albumu wideo
DivX na płycie DATA DVD/DATA CD.
*2 Wyświetlanie numeru indeksu na płycie VIDEO CD/Super Audio CD, numeru utworu MP3, lub numeru
obrazu JPEG na płycie DATA CD. Numer pliku wideo DivX na płycie DATA DVD/DATA CD.
*3 Wyświetlanie płyty Super VCD jako „SVCD”. Wyświetlanie „MP3” na wyświetlaczu Control Menu 1 lub
„JPEG” na wyświetlaczu Control Menu 2 dla płyt DATA CD.
*4 Wyświetlanie daty plików JPEG.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Lista elementów Menu sterowania
Element
Nazwa elementu, Funkcja, Obsługiwane rodzaje płyt
[TITLE] (strona 54)/[SCENE] (strona 54)/[TRACK] (strona 54)
Wybór tytułu, sceny lub utworu do odtwarzania.
[CHAPTER] (strona 54)/[INDEX] (strona 54)
Wybór rozdziału lub indeksu do odtwarzania.
[INDEX] (strona 54)
Wyświetlanie indeksu i wybór indeksu do odtwarzania.
[TRACK] (strona 54)
Wybór utworu do odtwarzania.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (strona 39)
Wybór rodzaju tytułów (DVD-RW) do odtwarzania, [ORIGINAL] lub edytowany
[PLAY LIST].
12PL
[TIME/TEXT] (strona 55)
Sprawdzanie dotychczasowego i pozostałego czasu odtwarzania.
Wprowadzanie kodu czasowego w celu wyszukiwania obrazów i muzyki.
Wyświetlanie tekstu DVD/CD lub nazwy utworu MP3.
[MULTI/2CH] (strona 40)
Wybór obszaru odtwarzania na płycie Super Audio CD, jeśli istnieje taka możliwość.
[PROGRAM] (strona 35)
Wybór utworów do odtwarzania w żądanej kolejności.
[SHUFFLE] (strona 36)
Odtwarzanie utworów w losowej kolejności.
[REPEAT] (strona 37)
Powtórne odtwarzanie całej płyty (wszystkie tytuły/wszystkie utwory/wszystkie
albumy) lub jednego tytułu/rozdziału/utworu/albumu.
[A/V SYNC] (strona 51)
Regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem.
[PARENTAL CONTROL] (strona 68)
Uniemożliwia odtwarzanie płyty w tym urządzeniu.
[SETUP] (strona 81)
Konfiguracja [QUICK] (strona 29)
Funkcja Konfiguracji wstępnej umożliwia wybór żądanego języka menu ekranowego,
proporcji obrazu telewizora, oraz rozmiaru używanych głośników.
Konfiguracja [CUSTOM]
Po dokonaniu Konfiguracji wstępnej, można także ustawić szereg innych parametrów.
[RESET]
Powrót do ustawień domyślnych w opcji [SETUP].
[ALBUM] (strona 54)
Wybór albumu do odtwarzania.
[FILE] (strona 54)
Wybór obrazu JPEG lub pliku wideo DivX do odtwarzania.
* [DATE] (strona 60)
Wyświetlanie daty wykonania zdjęcia cyfrowym aparatem fotograficznym.
* [INTERVAL] (strona 47)
Określanie czasu wyświetlania pojedynczych slajdów na ekranie.
* [EFFECT] (strona 48)
Wybór efektu dla kolejnych slajdów podczas pokazu slajdów.
* [MODE (MP3, JPEG)] (strona 46)
Wybór rodzaju danych; utwór audio MP3 (AUDIO), plik obrazu JPEG
(IMAGE) lub oba (AUTO) podczas odtwarzania płyty DATA CD.
* Te elementy nie są wyświetlane podczas odtwarzania płyty DATA CD zawierającej plik wideo DivX.
Wskazówka
•Wskaźnik ikony Menu sterowania zapala się na zielono
jeśli wybrany zostanie
t
dowolny element z wyjątkiem [OFF] (tylko opcje [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT], [A/V SYNC]).
Wskaźnik [ORIGINAL/PLAY LIST] zapala się na zielono po wybraniu opcji [PLAY LIST] (ustawienie
domyślne). Wskaźnik [MULTI/2CH] zapala się na zielono po wybraniu wielokanałowego obszaru
odtwarzania na płycie Super Audio CD.
13PL
Wprowadzenie
Rozpakowywanie
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu
znajdują się następujące elementy:
• Głośniki (5)
• Subwoofer (1)
• Antena ramowa AM (1)
• Antena przewodowa FM (1)
• Przewody głośnikowe (5 m × 4, 15 m × 2)
• Pilot zdalnego sterowania (pilot) (1)
• Baterie AA (rozmiar R6) (2)
• Podkładki do montażu na ścianie
• Instrukcja obsługi
• Podłączenie kolumn głośnikowych i
telewizora (karta) (1)
Wkładanie baterii do
pilota
Urządzeniem można sterować przy pomocy
pilota, dołączonego do zestawu. Włóż 2
baterie R6 (AA), dopasowując bieguny 3 i
# do oznaczeń w komorze baterii.
Korzystając z pilota, należy kierować go w
stronę czujnika zdalnego sterowania ,
znajdującego się na urządzeniu.
Uwaga
•Nie należy pozostawiać pilota w miejscach o
wysokiej temperaturze lub wilgotności.
•Nie należy używać starych baterii w połączeniu z
nowymi.
•Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały
się ciała obce, szczególnie podczas wymiany
baterii.
•Nie należy narażać czujnika zdalnego sterowania
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
lub silnego światła sztucznego. Może to
spowodować awarię.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem
elektrolitu i korozją.
14PL
Podłączanie
„Krok 1: Podłączanie zestawu głośnikowego” (strona 16)
„Krok 2: Podłączanie anten” (strona 21)
„Krok 3: Podłączanie telewizora” (strona 22)
Wprowadzenie
Wykonaj wszystkie podłączenia i ustawienia zgodnie z Krokami 1 – 7.
„Krok 4: Podłączanie innych komponentów” (strona 26)
„Krok 5: Podłączanie przewodu zasilania” (strona 28)
„Krok 6: Wyłączanie demonstracji” (strona 28)
„Krok 7: Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej” (strona 29)
Sygnał wideo wysyłany jest do telewizora i wyświetlany jest na ekranie; sygnały audio
przetwarzane są przez urządzenie i emitowane przez głośniki. Oprócz sygnału z płyt DVD i CD
niniejsze urządzenie umożliwia także odtwarzanie sygnału audio z innych źródeł, takich jak
programy telewizyjne.
15PL
Krok 1: Podłączanie zestawu głośnikowego
Podłącz wchodzące w skład zestawu głośniki, używając dołączonych do zestawu przewodów.
Kolory przewodów należy dopasować do kolorów oznaczeń gniazd głośników. Nie należy
podłączać do urządzenia żadnych innych głośników niż dostarczone w tym zestawie.
Aby uzyskać najlepsze brzmienie dźwięku przestrzennego, należy ustawić odpowiednie
parametry (odległość, poziom sygnału itp.). Szczegóły procedury opisano na stronie 87.
Wymagane przewody
Przewody głośnikowe
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same kolory,
jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
Szary
(+)
(+)
(–)
Kolorowa opaska
16PL
(–)
Czarny
Podłączanie głośników
Głośnik środkowy
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
Wprowadzenie
Głośnik przedni (L)
Głośnik przedni (R)
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
Głośnik surround (R)
FM 75
Subwoofer
Głośnik surround (L)
Uwaga
•Nie ustawiaj głośników w pozycji pochyłej.
•Nie ustawiaj głośników w miejscach:
– o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze;
– o dużym poziomie zanieczyszczeń lub zapylenia;
– o dużej wilgotności;
– narażonych na wibracje;
– narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
cig dalszy
17PL
•W przypadku ustawiania subwoofera, kolumn i/lub stojaków głośników (nie wchodzi w skład wyposażenia)
na podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą itp., zachowaj ostrożność, ponieważ może to spowodować
poplamienie lub odbarwienie takiej podłogi.
•Do czyszczenia używaj miękkiej szmatki, np. do szkła.
•Nie należy używać szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub
benzyna.
Podłączanie przewodów głośnikowych
Podłącz przewód głośnikowy po wcześniejszym zagięciu nieizolowanej końcówki. Zapobiega to
włożeniu izolacji przewodu to terminala głośnika.
Uwaga
•Do gniazda SPEAKER wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę przewodu głośnikowego.
Unikanie zwarcia głośników
Zwarcie głośników może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Aby temu zapobiec,
podczas podłączania głośników należy zachować następujące środki ostrożności. Należy
upewnić się, że pozbawiona izolacji część przewodu głośnikowego nie dotyka terminala innego
głośnika ani innego przewodu głośnikowego.
Przykłady niewłaściwego stanu przewodów głośnikowych
Nieizolowana końcówka
przewodu głośnikowego styka się
z terminalem innego głośnika.
Nieizolowane końcówki przewodów
głośnikowych stykają się wzajemnie na
skutek nadmiernego usunięcia izolacji.
Po podłączeniu wszystkich komponentów, głośników oraz przewodu zasilającego, należy
uruchomić odtwarzanie dźwięku testowego, aby sprawdzić, czy wszystkie głośniki zostały
prawidłowo podłączone. Bardziej szczegółowe informacje na temat odtwarzania dźwięku
testowego znajdują się na stronie 89.
Jeśli w trakcie odtwarzania dźwięku testowego z głośników nie dochodzi żaden dźwięk lub
dźwięk dochodzi z głośnika innego niż pokazywany w menu Setup Display, mogło dojść do
zwarcia głośników. W takiej sytuacji należy ponownie sprawdzić podłączenia głośników.
Uwaga
•Upewnij się, że przewody głośników podłączone są do odpowiednich terminali na komponentach: 3 do 3
i # do #. Jeżeli przewody są podłączone odwrotnie, dźwięk będzie zniekształcony i pozbawiony niskich
tonów.
18PL
Instalacja głośników na ścianie
Przygotuj śruby (nie wchodzi w skład wyposażenia) odpowiadające średnicą otworom
z tyłu głośników. Zob. ilustracja poniżej.
4 mm
25 mm
2
4,6 mm
Otwór z tyłu
głośnika
10 mm
Wprowadzenie
1
Przytwierdź śruby do ściany.
Śruby powinny wystawać na odległość 8 - 9 mm.
8 do 9 mm
3
Załóż podkładki do montażu na ścianie z tyłu głośnika.
Podkładki do montażu na ścianie
(7 × 7 mm, grubość 3 mm)
4
Zawieś głośniki na śrubach.
cig dalszy
19PL
Otwór z tyłu głośnika
4,6 mm
10 mm
Uwaga
•Korzystaj ze śrub odpowiednich do materiału i wytrzymałości ściany. Ponieważ ściana gipsowa jest
wyjątkowo delikatna, najpierw przytwierdź śruby do deski, a następnie do ściany. Głośniki należy
instalować na płaskich, pionowych i zbrojonych ścianach.
•Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju śrub lub materiału, z którego wykonana jest ściana, skontaktuj się ze
sprzedawcą śrub lub instalatorem.
•Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą
instalacją, niewystarczającą wytrzymałością ścian lub nieprawidłową instalacją śrub, klęskami
żywiołowymi, itp.
20PL
Krok 2: Podłączanie anten
Antena ramowa AM
Wprowadzenie
Aby słuchać audycji radiowych, należy podłączyć dołączone do zestawu anteny AM/FM.
Antena przewodowa FM
Uwaga
•Aby uniknąć zakłóceń, należy odsunąć antenę ramową AM od urządzenia i innych komponentów zestawu.
•Należy upewnić się, że antena FM jest całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny przewodowej FM, należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
Wskazówka
•Instalując dostarczoną w zestawie antenę ramową AM, przewód (A) lub przewód (B) można podłączać do
dowolnego z gniazd.
A
B
•W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału FM, do podłączenia do urządzenia (w sposób
przedstawiony na ilustracji poniżej) zewnętrznej anteny FM należy użyć 75-omowego kabla
koncentrycznego (nie wchodzi w skład wyposażenia).
Urządzenie
Zewnętrzna antena FM
21PL
Krok 3: Podłączanie telewizora
Najpierw należy podłączyć przewody wideo, a następnie audio.
Po podłączeniu przewodów wyjściowych audio telewizora do urządzenia, dźwięk z telewizora
będzie można odtwarzać przez głośniki urządzenia.
Podłączanie przewodów wideo
Umożliwia przesyłanie odtwarzanego obrazu DVD do telewizora.
Do gniazda
COMPONENT VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
FM 75
Do gniazda EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
Do gniazda EURO AV
t INPUT (FROM VIDEO)
Do telewizora z gniazdami
COMPONENT VIDEO IN
EURO AV
Y
INPUT(FROM VIDEO)
PB/CB
PR/CR
Telewizor z gniazdami
COMPONENT VIDEO IN
TV
Podłącz urządzenie do telewizora przy użyciu przewodu SCART (EURO AV) (nie dołączony
do zestawu).
Pamiętaj, aby podłączyć przewód SCART (EURO AV) do gniazda EURO AV T OUTPUT
(TO TV) w urządzeniu.
Jeżeli podłączasz urządzenie za pośrednictwem przewodu SCART (EURO AV), sprawdź czy
telewizor jest dostosowany do odbioru sygnałów S-video lub RGB. Jeżeli telewizor jest zgodny
z S-video, zmień tryb wejścia telewizora na sygnały RGB. Zajrzyj do instrukcji obsługi
podłączanego telewizora.
22PL
Podłączanie telewizora do gniazd COMPONENT VIDEO IN
Zielony
Niebieski
Czerwony
Wprowadzenie
Podłącz składowy przewód wideo (nie dołączony do zestawu). Aby korzystać z gniazd
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR), telewizor musi być podłączony do gniazd
COMPONENT VIDEO IN (Y, PB/CB, PR/CR). Jeśli telewizor obsługuje progresywny format
sygnału, skorzystaj z tego podłączenia i ustaw kanał wyjściowy urządzenia na format
progresywny (strona 23).
Podłączanie do telewizora o standardowych proporcjach ekranu 4:3
W zależności od płyty, obraz może nie być dopasowany do rozmiaru ekranu telewizora.
Aby uzyskać informacje na temat zmiany proporcji obrazu, zob.83
Czy telewizor obsługuje sygnały progresywne?
Format progresywny to tryb wyświetlania obrazów telewizyjnych ograniczający migotanie i
umożliwiający wyostrzenie obrazu. Aby korzystać z tego trybu, podłącz urządzenie do
telewizora obsługującego progresywny format sygnału.
FUNCTION
PROGRESSIVE
Jeśli urządzenie odtwarza sygnały progresywne, na wyświetlaczu pojawi się napis „P AUTO”
lub „P VIDEO”.
1
2
Przy pomocy przycisku FUNCTION wybierz opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk PROGRESSIVE.
Po każdym naciśnięciu przycisku PROGRESSIVE, ekran zmienia się w następujący
sposób:
t P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Wybierz to ustawienie jeśli:
– telewizor obsługuje sygnały progresywne i
cig dalszy
23PL
– jest podłączony do gniazd COMPONENT VIDEO OUT.
Wybierz to ustawienie w powyższych okolicznościach. Automatycznie wykrywa ono rodzaj
programu DVD i wybiera odpowiednią metodę konwersji.
Jeśli nie spełniony zostanie któryś z powyższych warunki, wybranie tych ustawień
spowoduje, że obraz będzie niewyraźny lub nie będzie wyświetlany na ekranie.
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Wybierz to ustawienie jeśli:
– telewizor obsługuje sygnały progresywne i
– jest podłączony do gniazd COMPONENT VIDEO OUT i
– chcesz poprawić ustawić konwersji na PROGRESSIVE VIDEO dla programów wideo.
Wybierz to ustawienie, jeśli po wybraniu opcji PROGRESSIVE AUTO obraz jest
niewyraźny.
Zwróć uwagę, że obraz nie będzie wyraźny lub nie będzie wyświetlany, jeśli wybierzesz te
ustawienia w sytuacji
spełnienia powyższych warunków.
x INTERLACE
Wybierz to ustawienie jeśli:
– telewizor nie obsługuje sygnałów progresywnych, lub
– telewizor jest podłączony do gniazd innych niż COMPONENT VIDEO OUT (EURO
AV T OUTPUT (TO TV)).
Rodzaje programów DVD i metody konwersji
Programy DVD dzielą się na 2 kategorie: Program nagrany w technice filmowej i program
nagrany w technice wideo.
Program nagrany w technice wideo wywodzi się z techniki telewizyjnej (telenowele, seriale) i
umożliwia wyświetlanie obrazu z prędkością 30 klatek/60 pół na sekundę. Programy nagrane w
technice filmowej wywodzą się z techniki filmowej i prędkość wyświetlania obrazu wynosi 24
klatki na sekundę. Niektóre programy DVD wykorzystują obie te kategorie.
Jeśli obrazy te są emitowane w trybie progresywnym, to żeby wyglądały naturalnie na ekranie,
progresywny sygnał wideo musi zostać przekonwertowany tak, aby odpowiadał rodzajowi
oglądanego programu DVD.
Uwaga
•Podczas odtwarzania programu nagranego techniką wideo w formacie progresywnym, niektóre fragmenty
obrazu mogą wyglądać nienaturalnie ponieważ podczas odtwarzania przez gniazda COMPONENT
VIDEO OUT stosowany jest proces konwersji. Nawet po ustawieniu opcji „PROGRESSIVE AUTO” lub
„PROGRESSIVE VIDEO”, nie ma ona wpływu na obrazy z gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV)
ponieważ są one odtwarzane w formacie z przeplotem.
•Po ustawieniu opcji [LINE] w menu [SCREEN SETUP] na [RGB] (strona 84), urządzenie przechodzi w
tryb „INTERLACE”. Stanie się tak nawet po wybraniu opcji „PROGRESSIVE AUTO” lub
„PROGRESSIVE VIDEO”.
•Po ustawieniu opcji [LINE] w menu [SCREEN SETUP] na [RGB] (strona 84), urządzenie nie odtwarza
składowego sygnału wideo.
Podłączanie przewodów audio
Umożliwia emitowanie sygnału wyjściowego z telewizora za pośrednictwem głośników
urządzenia.
24PL
TV
Wprowadzenie
AUDIO
OUT
L
R
Do gniazda SAT (AUDIO IN)
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
SPEAKER
COAXIAL
FM 75
Podłączanie gniazd AUDIO OUT telewizora do gniazd SAT (AUDIO IN) niniejszego
urządzenia
Podłącz telewizor do gniazda SAT (AUDIO IN) za pomocą przewodu audio (nie dołączony do
zestawu). Podłączając przewody, sprawdź, czy kolory wtyków odpowiadają kolorom gniazd, do
których zostały one włożone.
Biały (lewy kanał audio)
Czerwony (prawy kanał audio)
Uwaga
•Aby wyeliminować niepożądany szum, wszystkie przewody powinny być starannie wetknięte w gniazda.
•Jeśli telewizor nie posiada gniazd AUDIO OUT, nie można odtwarzać dźwięku z telewizora przez głośniki
niniejszego urządzenia.
•Podłączenie telewizora do gniazd SAT (AUDIO IN) uniemożliwi podłączenie innych urządzeń, np.
magnetowidu.
Wskazówka
•Aby odtwarzać dźwięk z telewizora, wybierz odpowiednią funkcją przy pomocy przycisku FUNCTION.
Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 65.
•Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z telewizora lub ze źródła 2-kanałowego przez 6 głośników, wybierz pole
akustyczne „Dolby Pro Logic”, „Dolby Pro Logic II MOVIE” lub „Dolby Pro Logic II MUSIC”
(strona 63).
•Po wybraniu pola akustycznego „NIGHT” (strona 63), dźwięk jest odtwarzany tylko z głośników
przednich.
25PL
Krok 4: Podłączanie innych komponentów
Za pośrednictwem głośników urządzenia można odtwarzać dźwięk z innych komponentów
podłączonych do gniazd AUDIO OUT urządzenia. Aby uzyskać sygnał wideo z innych
urządzeń, należy podłączyć je bezpośrednio do odbiornika TV.
Uwaga
•Po podłączeniu odbiornika TV do gniazd SAT w Kroku 3 (strona 22), podłączanie innych urządzeń jest
niemożliwe.
Podłączanie urządzenia do innych komponentów
Korzystanie z urządzenia w celu emitowania sygnału wyjściowego innych komponentów.
Magnetowid, cyfrowy
odbiornik satelitarny lub
konsola PlayStation 2 itp.
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
L
R
Do gniazda SAT
(VIDEO/AUDIO IN)
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
FM 75
Podłączanie gniazd VIDEO/AUDIO OUT innych urządzeń do gniazd SAT (VIDEO/
AUDIO IN) niniejszego urządzenia
Podłącz magnetowid lub inne urządzenia audio do gniazd SAT (VIDEO/AUDIO IN) za
pomocą przewodu audio (nie dołączony do zestawu). Podłączając przewody, sprawdź, czy
kolory wtyków odpowiadają kolorom gniazd, do których zostały one włożone.
Żółty (kanał wideo)
Biały (lewy kanał audio)
Czerwony (prawy kanał audio)
Podłączanie przenośnych urządzeń audio do niniejszego urządzenia
Podłącz gniazda sygnału wyjściowego przenośnego źródła audio do gniazda AUDIO IN na
przednim panelu urządzenia za pomoc przewodu stereo zakończonego wtyczką (nie dołączony
do zestawu).
26PL
Wskazówka
•Po podłączeniu innego urządzenia do niniejszego urządzenia, można z niego korzystać naciskając przycisk
FUNCTION (strona 76).
Wprowadzenie
Uwaga
•Aby wyeliminować niepożądany szum, wszystkie przewody powinny być starannie wetknięte w gniazda.
27PL
Krok 5: Podłączanie
przewodu zasilania
Krok 6: Wyłączanie
demonstracji
Przed podłączeniem przewodu zasilania
sieciowego do gniazda ściennego należy
podłączyć głośniki do urządzenia
(strona 16).
"/1
AMP MENU
"/1
X/x/c
ENTER
"/1
Po podłączeniu przewodu zasilania na
wyświetlaczu pojawia się demonstracja. Po
naciśnięciu przycisku "/1 na pilocie,
demonstracja wyłącza się.
Uwaga
Włączanie urządzenia
Naciśnij przycisk "/1.
Wyłączanie urządzenia
Naciśnij przycisk "/1. Urządzenie
przechodzi w tryb gotowości.
Podczas odtwarzania płyt nie wyłączaj
urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku "/
1. Może to spowodować skasowanie
ustawień menu. Jeśli chcesz wyłączyć
urządzenie, najpierw naciśnij przycisk x w
celu przerwania odtwarzania, a następnie
naciśnij przycisk "/1.
•Po naciśnięciu przycisku "/1 na urządzeniu,
demonstracja nie wyłącza się.
•Jeśli włączysz tryb demonstracji w menu AMP,
demonstracja nie wyłączy się nawet po
naciśnięciu przycisku "/1 na pilocie. Aby
wyłączyć demonstrację, wyłącz tryb
demonstracji, a następnie naciśnij przycisk "/1 na
pilocie.
Wyłączanie/wyłączanie trybu
demonstracji
1
2
3
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
na wyświetlaczu opcję „DEMO”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
Wybierz ustawienie przy pomocy
przycisków X/x.
• DEMO OFF: wyłącza tryb
demonstracji.
• DEMO ON: włącza tryb demonstracji.
28PL
4
Naciśnij przycisk ENTER lub AMP
MENU.
Krok 7:
Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej
Wykonaj poniższe kroki, aby jak najszybciej
zacząć korzystać z urządzenia.
Aby pominąć ustawienie, naciśnij przycisk
>. Aby powrócić do poprzedniego
ustawienia, naciśnij przycisk ..
Wprowadzenie
Menu AMP zostanie wyłączone.
"/1
CLEAR
X/x
ENTER
./>
1
2
Włącz telewizor.
Naciśnij przycisk [/1.
Uwaga
•Przed przeprowadzeniem konfiguracji
wstępnej, odłącz słuchawki od urządzenia.
Podłączone słuchawki uniemożliwiają
wykonanie czynności w Krokach
następujących po 10.
•Upewnij się, że funkcja ustawiona jest na
wartość „DVD”.
3
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał w
urządzenia.
U dołu ekranu pojawi się komunikat
[Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.]. Jeśli komunikat nie pojawi
się, wyświetl ponownie Konfigurację
wstępną i wykonaj ponownie czynności
opisane zob. (strona 31).
cig dalszy
29PL
8
Uwaga
Pojawi się Ekran konfiguracji metody
wyjścia sygnałów audio z gniazda
EURO AV T OUTPUT (TO TV) z
tyłu urządzenia.
•Naciśnięcie przycisku CLEAR podczas
wyświetlania komunikatu powoduje jego
skasowanie. Jeśli chcesz wykonać
Konfigurację wstępną, zob.„Powrót do
ekranu Konfiguracji wstępnej” (strona 31)
4
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
Naciśnij przycisk ENTER bez płyty w
urządzeniu.
Na wyświetlaczu ekranowym pojawi się
Ekran konfiguracji wyboru języka.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Naciśnij przycisk ENTER.
9
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
VIDEO
RGB
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
metodę wyjścia sygnałów video.
• [VIDEO]: wyjście sygnału wideo.
• [RGB]: wyjście sygnału RGB.
5
Uwaga
Wybierz język przy pomocy przycisków
X/x.
Urządzenie wyświetla menu i napisy
dialogowe w wybranym języku.
10 Naciśnij przycisk ENTER.
Uwaga
•Dostępne języki różnią się w zależności od
regionu.
6
Naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się Ekran konfiguracji
współczynnika kształtu obrazu
podłączonego telewizora.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
7
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
Wybierz ustawienie odpowiednie dla
podłączonego telewizora przy pomocy
przycisków X/x.
x Jeśli normą telewizora jest 4:3
[4:3 LETTER BOX] lub [4:3 PAN
SCAN] (strona 83)
x Jeśli posiadasz telewizor
panoramiczny lub telewizor 4:3 z
trybem panoramicznym
[16:9] (strona 83)
30PL
•Jeśli Twój telewizor nie obsługuje sygnałów
RGB, na ekranie nie wyświetlany jest żaden
obraz nawet po wybraniu opcji [RGB].
Zajrzyj do instrukcji telewizora.
Pojawia się Ekran konfiguracji
odległości głośników.
11 Przy pomocy przycisków X/x wybierz
odległość przednich głośników od
miejsca odsłuchu, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Można ustawić odległość od 1,0 do 7,0
metrów.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
12 Przy pomocy przycisków X/x wybierz
odległość środkowego głośnika od
miejsca odsłuchu, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Można ustawić odległość od 0,0 do 7,0
metrów.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
3.0m
3.0m
3.0m
12(27)
18(34)
:
:
DVD VIDEO
Wprowadzenie
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
Uwaga
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
•Zakres regulacji jest zmienny i zależy od
ustawienia głośników przednich.
13 Przy pomocy przycisków X/x wybierz
odległość głośników surround od
miejsca odsłuchu, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Można ustawić odległość od 0,0 do 7,0
metrów.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
BNR
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [QUICK], a następnie naciśnij
ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
Konfiguracji wstępnej.
3.0m
3.0m
3.0m
Uwaga
•Zakres regulacji jest zmienny i zależy od
ustawienia głośników przednich.
14 Naciśnij przycisk ENTER.
Konfiguracja wstępna jest zakończona.
Wszystkie czynności związane z
połączeniami i ustawieniami są
zakończone.
Aby zakończyć konfigurację wstępną
Naciśnij przycisk
DISPLAY podczas
wykonywania dowolnego Kroku.
Uwaga
•Aby zmienić każde ustawienie, zob.„Korzystanie
z ekranu konfiguracji” (strona 81)
Powrót do ekranu Konfiguracji
wstępnej
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
31PL
Konfiguracja
głośników
Rozmieszczenie głośników
W przypadku zakłóceń koloru...
Wyłącz telewizor i włącz go ponownie po
upływie 15 do 30 minut.
W przypadku ponownego wystąpienia
zakłóceń koloru...
Umieść głośnik dalej od telewizora.
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku
przestrzennego, wszystkie głośniki, poza
subwooferem, powinny znajdować się w
takiej samej odległości od słuchacza (A).
System ten umożliwia jednak
umiejscowienie głośnika środkowego do 1,6
metra bliżej (B), a głośników surround do
5,0 metrów bliżej (C) względem pozycji
słuchacza.
Głośniki przednie mogę być rozmieszczone
w odległości od 1,0 do 7,0 metrów (A) do
słuchacza.
Głośniki należy rozmieścić zgodnie z
poniższą ilustracją.
Uwaga
•Nie należy umieszczać głośnika środkowego i
głośników surround w większej odległości od
słuchacza niż głośniki przednie.
W przypadku zakłóceń koloru na
ekranie pobliskiego telewizora.
Przednie i środkowe głośniki są ekranowane
magnetycznie i umożliwiają instalację w
pobliżu telewizora. Jednak w przypadku
niektórych telewizorów, zakłócenia obrazu
mogą mimo to występować. Ponieważ
głośnik surround nie jest ekranowany
magnetycznie, zalecamy umiejscowienie go
nieco dalej od telewizora.
32PL
W przypadku zakłóceń dźwięku
Zmień położenie głośników lub zmniejsz
głośność urządzenia.
Jeśli urządzenie nie pracuje w trybie
„DVD”, naciśnij przycisk FUNCTION,
aby wybrać ustawienie „DVD”.
Odtwarzanie płyt
Naciśnij przycisk A.
Załaduj płytę.
Umieść jedną płytę w szufladzie, a
następnie naciśnij przycisk A.
FUNCTION
"/1
A H
Szuflada na
płyty
Regulacja
głośności
Aby odtwarzać płytę o średnicy 8 cm, umieść
ją w wewnętrznym okręgu szuflady. Upewnij
się, że płyta całą powierzchnią przylega do
wewnętrznego okręgu szuflady.
Gniazdo
słuchawkowe
Uwaga
"/1
•Nie popychaj zamykającej się kieszeni,
ponieważ może to spowodować awarię
urządzenia.
•Nie wkładaj więcej niż jedną płytę.
FUNCTION
REPEAT
6
MUTING
VOLUME +/–
DISPLAY
/
./>
H
x
X
W zależności od typu odtwarzanej płyty
DVD VIDEO lub VIDEO CD, niektóre
operacje mogą przebiegać inaczej lub ich
zastosowanie może być ograniczone.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną
do płyty.
1
2
3
Włącz odbiornik TV.
Naciśnij przycisk H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie (w
trybie ciągłym).
Ustaw poziom głośności.
ALBUM –/+
X/x/c
ENTER
Odtwarzanie płyt
4
5
Odtwarzanie płyt
Wskazówka
•W przypadku niektórych płyt na ekranie
odbiornika TV może pojawić się menu. Takie
płyty można odtwarzać interaktywnie, postępując
zgodnie z instrukcjami zawartymi w menu.
(DVD: strona 38), (VIDEO CD: strona 41).
Oszczędzanie energii w trybie
oczekiwania
Po włączeniu urządzenia, naciśnij przycisk "/
1. Aby wyjść z trybu oczekiwania, naciśnij
przycisk "/1 jednokrotnie.
Dodatkowe operacje
Wybierz to urządzenie jako źródło
sygnału dla odbiornika TV.
Naciśnij przycisk "/1.
Urządzenie się włączy.
Aby
Naciśnij przycisk
Zatrzymać odtwarzanie
x
Wstrzymać odtwarzanie
X
Wznowić odtwarzanie po X lub H
pauzie
cig dalszy
33PL
Aby
Naciśnij przycisk
Przejść do następnego
rozdziału, utworu lub
sceny
> (nie dotyczy
JPEG)
Przejść do poprzedniego
rozdziału, utworu lub
sceny
. (nie dotyczy
JPEG)
Wyciszyć dźwięk
MUTING. Aby
anulować wyciszenie,
naciśnij przycisk
ponownie lub naciśnij
przycisk VOLUME +
w celu ustawienia
poziomu głośności.
Zatrzymać odtwarzanie i
wyjąć płytę
A
Powtórzyć poprzednią
scenę*1
(szybkie
powtórzenie)
podczas odtwarzania.
Przewinąć bieżącą scenę
do przodu*2
(szybkie
przewijanie) podczas
odtwarzania.
Przejść do następnego lub ALBUM + lub –
poprzedniego albumu*3 podczas odtwarzania.
*1 Tylko płyty DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
Funkcja nie obsługuje plików wideo DivX.
*2 Tylko płyty DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW. Funkcja nie obsługuje plików wideo
DivX.
*3 Tylko płyty DATA CD/DATA DVD.
Uwaga
•Jeśli w urządzeniu nie ma płyty, na wyświetlaczu
wyświetlany jest komunikat „NO DISC”.
Wskazówka
•Funkcja „Szybkie powtarzanie” przydaje się gdy
chcesz powtórzyć scenę lub dialog, który Ci
umknął.
•Funkcja „Szybkie przewijanie” przydaje się, gdy
chcesz ominąć scenę, której nie chcesz oglądać.
•Funkcje te mogą nie działać w przypadku
niektórych scen.
Wznowienie odtwarzania płyty od
miejsca, w którym zostało ono
przerwane (Resume Play)
Po zatrzymaniu płyty urządzenie
zapamiętuje miejsce, w którym naciśnięto x
i na wyświetlaczu pojawia się komunikat
34PL
„RESUME”. Funkcja Resume Play będzie
działała, dopóki z szuflady odtwarzacza nie
zostanie wyjęta płyta, nawet jeśli urządzenie
przejdzie do trybu oczekiwania po
naciśnięciu przycisku "/1.
1
Aby zatrzymać odtwarzanie płyty,
naciśnij przycisk x.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„RESUME” i można wówczas wznowić
odtwarzanie płyty od miejsca, w którym
zostało ono przerwane.
Jeśli komunikat „RESUME” nie
pojawia się na wyświetlaczu, funkcja
Resume Play jest niedostępna.
2
Naciśnij przycisk H.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie
płyty od miejsca, w którym zostało ono
zatrzymane w Kroku 1.
Uwaga
•Jeśli funkcja [MULTI-DISC RESUME] w opcji
[CUSTOM SETUP] jest ustawiona na [OFF]
(strona 86), miejsce wznowienia odtwarzania
zostanie usunięte z pamięci po zmianie funkcji za
pomocą przycisku FUNCTION.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane mogą zostać usunięte z
pamięci urządzenia, gdy:
– zostanie zmieniony tryb odtwarzania.
– zostaną zmienione ustawienia na ekranie
konfiguracji.
– nastąpi zmiana funkcji poprzez naciśnięcie
przycisku FUNCTION.
– zostanie odłączony przewód zasilania.
•Dla płyt DVD-RW w trybie VR, płyt CD, Super
Audio CD, DATA CD oraz DATA DVD,
urządzenie zapamiętuje punkt wznowienia
odtwarzania dla bieżącej płyty.
Punkt wznowienia odtwarzania jest usuwany z
pamięci urządzenia, gdy:
– płyta zostanie wyjęta.
– urządzenie przejdzie w tryb oczekiwania (tylko
płyty DATA CD/DATA DVD).
•Funkcja Resume Play nie działa w trybach
Program Play i Shuffle Play.
•Funkcja może nie obsługiwać niektórych płyt.
•W niektórych wypadkach urządzenie może nie
wznowić odtwarzania dokładnie od miejsca, w
którym odtwarzanie zostało zatrzymane.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PROGRAM].
Wskazówka
•Aby rozpocząć odtwarzanie od początku płyty,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
przycisk H.
6 (14)
T
2:50
OFF
OFF
SET
ON
(tylko płyty DVD VIDEO/VIDEO CD)
Urządzenie przechowuje w pamięci punkt
wznowienia odtwarzania dla maks. 40 płyt i
wznawia odtwarzanie przy następnym
włożeniu tej samej płyty. Jeśli zapiszesz w
pamięci punkt wznowienia odtwarzania dla
41. płyty, usunięty zostanie punkt
wznowienia odtwarzania dla pierwszej płyty
z listy.
Aby włączyć tę funkcję, ustaw [MULTIDISC RESUME] w opcji [CUSTOM
SETUP] na [ON]. Bardziej szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „[MULTI-DISC RESUME] (tylko
płyty DVD VIDEO/VIDEO CD)”
(strona 86).
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
[SET t], a następnie nacinij przycisk
ENTER.
Odtwarzanie płyt
Funkcja wznawiania odtwarzania
poprzedniej płyty (Multi-disc Resume)
PLAY
CD
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD,
Super Audio CD lub CD wyświetlany
jest napis [TRACK].
PROGRAM
0:00:00
T
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
––
01
02
03
04
05
06
Uwaga
•Jeśli funkcja [MULTI-DISC RESUME] w opcji
[CUSTOM SETUP] jest ustawiona na [ON]
(strona 86) i odtwarzasz nagraną płytę, np. DVDRW, urządzenie może odtwarzać inne nagrane
płyty od tego samego miejsca. Aby rozpocząć
odtwarzanie od początku płyty, dwukrotnie
naciśnij przycisk x, a następnie przycisk H.
Utwory nagrane
na płycie.
4
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
(tylko płyty VIDEO CD, Super Audio CD, CD)
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[PROGRAM], a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk c.
Kursor przesuwa się do rzędu utworu
[T] (w tym wypadku [01]).
Tworzenie własnego programu
odtwarzania (Program Play)
Zawartość płyty można odtwarzać w
wybranej kolejności, programując
odpowiednio kolejność utworów na płycie w
celu utworzenia własnego programu. Można
w ten sposób zaprogramować maks. 99
utworów.
Łączny czas
zaprogramowanych
utworów
5
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Wybierz utwór, który chcesz
zaprogramować.
Wybierz, na przykład, utwór [02].
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
[02] kolumnie [T], a następnie naciśnij
przycisk ENTER. W przypadku płyt
Super Audio CD numery utworów
mogą być 3-cyfrowe.
cig dalszy
35PL
Anulowanie wszystkich
zaprogramowanych utworów
Wybrany utwór
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Łączny czas zaprogramowanych utworów
6
Aby zaprogramować pozostałe utwory,
powtórz Kroki od 4 do 5.
Zaprogramowane utwory wyświetlane
są w wybranej kolejności.
7
Naciśnij przycisk H, aby uruchomić
funkcję Program Play.
Funkcja Program Play zostaje
uruchomiona.
Po zakończeniu odtwarzania programu
można ponownie rozpocząć jego
odtwarzanie, naciskając przycisk H.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR, lub wybierz
ustawienie [OFF] w Kroku 2. Aby ponownie
odtwarzać ten sam program, w Kroku 3
wybierz opcję [ON] i naciśnij przycisk
ENTER.
Wyłączanie Menu sterowania
Wykonaj Kroki od 1 do 3, opisane w
punkcie „Tworzenie własnego programu
odtwarzania (Program Play)”.
2
Naciśnij przycisk X i wybierz ustawienie
[ALL CLEAR].
3
Naciśnij przycisk ENTER.
Wskazówka
•Dla zaprogramowanych utworów możesz
zastosować funkcję Shuffle Play lub Repeat Play.
Podczas gdy urządzenie odtwarza utwory z
funkcją Program Play, wykonaj Kroki dla funkcji
Shuffle Play (strona 36) lub Repeat Play
(strona 37).
Uwaga
•Funkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania
płyt VIDEO CD i Super VCD z funkcją PBC.
Odtwarzanie losowe (Shuffle Play)
(tylko płyty VIDEO CD, Super Audio CD, CD)
Urządzenie może odtwarzać utwory w
kolejności „losowej”. Kolejne użycie funkcji
„Shuffle Play” spowoduje ułożenie utworów
w innej kolejności.
1
Podczas odtwarzania, naciśnij
przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż Menu
sterowania zostanie wyłączone.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[SHUFFLE], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zmienianie lub anulowanie programu
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SHUFFLE].
1
36PL
1
Wykonaj Kroki od 1 do 3, opisane w
punkcie „Tworzenie własnego programu
odtwarzania (Program Play)“.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
numer programu, w którym chcesz zmienić
lub usunąć utwór. Jeśli chcesz usunąć
utwór z programu, naciśnij przycisk CLEAR.
3
Wykonaj Krok 5, aby zaprogramować nowy
program. Aby anulować program, wybierz [-] w kolumnie [T], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
element, który ma być odtwarzany
losowo.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD, Super Audio CD lub CD
T
• [TRACK]: losowe odtwarzanie
utworów na płycie.
6 (14)
2:50
PLAY
CD
• [ON]: losowe odtwarzanie utworów
wybranych dla funkcji Program Play.
4
Naciśnij przycisk ENTER.
3
Funkcja Shuffle Play zostaje
uruchomiona.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
element, który ma być powtarzany.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
Odtwarzanie płyt
OFF
OFF
DISC
TRACK
x Podczas odtwarzania z funkcją
Program Play
x Podczas odtwarzania płyt DVD
VIDEO lub DVD-RW
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
• [OFF]: funkcja powtarzania nie działa.
• [DISC]: powtarzane są wszystkie
tytuły na płycie.
• [TITLE]: powtarzany jest bieżący
tytuł.
• [CHAPTER]: powtarzany jest bieżący
rozdział.
Naciśnij przycisk CLEAR, lub wybierz
ustawienie [OFF] w Kroku 2.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż Menu
sterowania zostanie wyłączone.
Wskazówka
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD, Super Audio CD lub CD
•Funkcję Shuffle Play można ustawić kiedy
urządzenie nie pracuje. Po wybraniu funkcji
[SHUFFLE], naciśnij przycisk H. Funkcja
Shuffle Play zostaje uruchomiona.
• [OFF]: funkcja powtarzania nie działa.
• [DISC]: powtarzane są wszystkie
utwory na płycie.
• [TRACK]: powtarzany jest bieżący
utwór.
Uwaga
•Funkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania
płyt VIDEO CD i Super VCD z funkcją PBC.
x Podczas odtwarzania płyty DATA CD
lub DATA DVD
Odtwarzanie z powtórzeniem
(Repeat Play)
• [OFF]: funkcja powtarzania nie działa.
• [DISC]: powtarzane są wszystkie
albumy na płycie.
• [ALBUM]: powtarzany jest bieżący
album.
• [TRACK] (tylko pliki audio w
formacie MP3): powtarzany jest
bieżący utwór.
• [FILE] (tylko pliki wideo w formacie
DivX): powtarzany jest bieżący plik.
Można odtwarzać wszystkie tytuły, utwory
lub albumy na płycie lub powtarzać
pojedynczy tytuł, rozdział, utwór lub album.
Funkcje Shuffle i Program Play mogą działać
jednocześnie.
1
Podczas odtwarzania, naciśnij
przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[REPEAT], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[REPEAT].
4
Naciśnij przycisk ENTER.
Element zostanie wybrany.
Aby powrócić do normalnego trybu
odtwarzania, naciśnij przycisk CLEAR
lub wybierz ustawienie [OFF] w Kroku
2.
37PL
Wyłączanie Menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż Menu
sterowania zostanie wyłączone.
Korzystanie z menu
płyty DVD
Wskazówka
•Funkcję Repeat Play można ustawić kiedy
urządzenie nie pracuje. Po wybraniu funkcji
[REPEAT], naciśnij przycisk H. Funkcja
Repeat Play zostaje uruchomiona.
•Można szybko uzyskać informacje o stanie
funkcji [REPEAT] naciskając przycisk
REPEAT. Po każdym naciśnięciu przycisku
REPEAT, opcje menu [REPEAT] ulegają
zmianie.
Uwaga
•Funkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania
płyt VIDEO CD i Super VCD z funkcją PBC.
•Podczas odtwarzania płyt DATA CD
zawierających pliki audio w formacie MP3 oraz
pliki obrazu w formacie JPEG, których czas
odtwarzania nie jest taki sam, dźwięk nie będzie
pokrywać się z obrazem.
•Jeśli opcja [MODE (MP3, JPEG)] ustawiona jest
na [IMAGE (JPEG)] (strona 46), nie można
wybrać ustawienia [TRACK].
Płyta DVD jest podzielona na wiele sekcji,
na które składa się zawarty na niej obraz lub
dźwięk. Sekcje te nazywane są „tytułami”.
Podczas odtwarzania płyty DVD
zawierającej kilka tytułów za pomocą TOP
MENU można wybrać jeden z nich.
Podczas odtwarzania płyt DVD
pozwalających wybrać ustawienia, takie jak
język napisów dialogowych lub język ścieżki
dźwiękowej, ustawienia te można wybrać
przy użyciu MENU.
Przyciski
numeryczne
TOP
MENU
MENU
C/X/x/c
ENTER
1
Nacisnąć przycisk TOP MENU lub
MENU.
Na ekranie odbiornika TV zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od płyty.
2
3
38PL
Przy pomocy przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych wybierz
element do odtworzenia lub zmiany.
Naciśnij przycisk ENTER.
3
• [PLAY LIST]: odtwarzanie tytułów
utworzonych z [ORIGINAL] w celu
edycji.
• [ORIGINAL]: odtwarzanie
oryginalnie zarejestrowanych tytułów.
4
Niektóre płyty DVD-RW w trybie VR (zapis
wideo) posiadają dwa rodzaje tytułów do
odtwarzania: tytuły nagrane oryginalnie
([ORIGINAL]) oraz tytuły utworzone za
pomocą odtwarzaczy DVD z możliwością
nagrywania w celu edycji ([PLAY LIST]).
Można wybrać rodzaj tytułu, który ma być
odtwarzany.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Naciśnij przycisk ENTER.
Odtwarzanie płyt
Wybieranie opcji
[ORIGINAL] lub [PLAY
LIST] na płycie DVDRW
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[ORIGINAL/PLAY LIST],
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[ORIGINAL/PLAY LIST].
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-RW
39PL
Wybór obszaru
odtwarzania dla płyt
Super Audio CD
na wyświetlaczu pojawia się napis
„MULTI”.
Uwaga
•W trakcie odtwarzania nie można zmienić
obszaru odtwarzania.
Wybór warstwy odtwarzania dla
hybrydowych płyt Super Audio CD
Niektóre płyty Super Audio CD zawierają
warstwę HD oraz warstwę CD. Można
wybrać żądaną warstwę odtwarzania.
SA-CD/CD
MULTI/2CH
Naciśnij przycisk SA-CD/CD, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
powoduje wybór warstwy HD lub CD.
Podczas odtwarzania warstwy CD na
wyświetlaczu pojawia się napis „CD”.
Uwaga
Wybór obszaru odtwarzania dla 2kanałowej + wielokanałowej płyty
Super Audio
Niektóre płyty Super Audio składają się z
obszaru 2-kanałowego oraz obszaru
wielokanałowego. Można wybrać żądany
obszar odtwarzania.
1
Naciśnij przycisk MULTI/2CH, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlony następujący
ekran.
2CH
2
Wybierz element przy pomocy
przycisku MULTI/2CH.
• [MULTI]: odtwarza wielokanałowy
obszar odtwarzania.
• [2CH]: odtwarza 2-kanałowy obszar
odtwarzania.
Podczas odtwarzania
wielokanałowego obszaru odtwarzania
40PL
•Bardziej szczegółowe informacje na temat płyt
Super Audio CD znajdują się na stronie 8.
•Każda funkcja trybu odtwarzania działa tylko dla
wybranej warstwy lub obszaru odtwarzania.
•W trakcie odtwarzania nie można zmienić
warstwy odtwarzania.
•Po wybraniu warstwy CD naciśnięci przycisku
MULTI/2CH nie powoduje zmiany obszaru
odtwarzania.
(Odtwarzanie z funkcją PBC)
Funkcje PBC (Playback Control sterowanie odtwarzaniem) pozwalają
wykorzystywać proste operacje
interaktywne, wyszukiwanie itp.
Odtwarzanie z funkcją PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD
dzięki menu wyświetlanemu na ekranie
telewizora.
Powrót do menu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Uwaga
•W zależności od rodzaju płyty VIDEO CD, menu
nie pojawia się podczas wykonywania czynności
w Kroku 1.
•W instrukcjach obsługi niektórych płyt VIDEO
CD Krok 3, czyli [Press ENTER] może pojawić
się jako [Press SELECT]. W takim przypadku
naciśnij przycisk H.
Wskazówka
•Aby odtwarzać płytę bez funkcji PBC, naciskaj
przyciski ./> lub przyciski numeryczne w
chwili, gdy urządzenie zatrzymało odtwarzanie w
celu wybrania utworu, a następnie naciśnij
przycisk H lub ENTER.
Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [Play
without PBC] i urządzenie rozpocznie
odtwarzanie w trybie ciągłym. Nie można
odtwarzać obrazów nieruchomych, np. menu.
Aby powrócić do odtwarzania z funkcją PBC,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
przycisk H.
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie płyt
VIDEO CD z funkcją
PBC (wersja 2.0)
Przyciski
numeryczne
ENTER
1
Rozpocznij odtwarzanie płyty VIDEO
CD z funkcją PBC.
Zostanie wyświetlone menu
umożliwiające dokonanie wyboru.
2
3
4
Za pomocą przycisków numerycznych
należy wybrać numer żądanego
elementu.
Naciśnij przycisk ENTER.
Należy postępować zgodnie z
instrukcjami w menu dotyczącymi
operacji interaktywnych.
Należy zapoznać się z instrukcją
dołączoną do płyty, ponieważ zasady
obsługi poszczególnych płyt VIDEO
CD mogą się różnić.
41PL
Informacje na temat
plików w formacie
MP3 i JPEG
Czym jest MP3/JPEG?
MP3 jest formatem kompresji danych audio
zgodnym z normą ISO/MPEG. JPEG jest
formatem kompresji obrazu.
Obsługiwane płyty
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
zarejestrowanych w formatach MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) oraz JPEG. Aby
jednak odtwarzacz mógł rozpoznać zapisane
utwory (lub pliki), płyty muszą być nagrane
w formacie ISO 9660 Level 1, Level 2 lub w
formacie Joliet. Możliwe jest również
odtwarzanie płyt nagranych w formacie
wielosesyjnym (Multi Session).
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat formatu nagrywania, należy zapoznać
się z instrukcją obsługi urządzenia
nagrywającego płyty CD-R/CD-RW oraz
instrukcją oprogramowania do zapisu (nie
znajduje się w zestawie).
Informacje na temat płyt nagranych w
formacie wielosesyjnym
Jeśli pliki w formacie MP3 lub JPEG zostały
zarejestrowane w pierwszej sesji, urządzenie
będzie odtwarzało pliki MP3 lub JPEG także
w pozostałych sesjach. Jeśli ścieżki
dźwiękowe i obrazy w formacie audio CD
lub wideo CD zostały zapisane w pierwszej
sesji, to odtworzona zostanie tylko pierwsza
sesja.
Uwaga
•Urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt
DATA CD utworzonych w formacie zapisu
pakietowego (Packet Write). W takim wypadku
przeglądanie zarejestrowanych obrazów w
formacie JPEG jest niemożliwe.
42PL
Obsługiwane pliki w formacie MP3
lub JPEG
Urządzenie odtwarza pliki w formacie MP3
lub JPEG, które:
• posiadają rozszerzenie „.MP3” (ścieżka
dźwiękowa w formacie MP3) lub „.JPG”/
„.JPEG” (obraz w formacie JPEG)
• są zgodne z formatem obrazu DCF*
* „Design rule for Camera File system”: Normy
obrazu dla cyfrowych aparatów fotograficznych
ustanawiane przez Japońskie Stowarzyszenie
Przemysłu Elektronicznego i Informatycznego
(JEITA).
Uwaga
• Urządzenie będzie odtwarzało wszystkie
pliki posiadające rozszerzenie „.MP3”,
„.JPG” lub „.JPEG”, nawet jeśli nie zostały
one zapisane w formacie MP3 lub JPEG.
Odtwarzanie takich plików może
spowodować emisję głośnego hałasu, który
może uszkodzić głośniki.
• Urządzenie nie obsługuje danych audio
zapisanych w formacie MP3PRO.
Kolejność odtwarzania plików w
formacie MP3 i JPEG
Kolejność odtwarzania plików w formacie
MP3 lub JPEG zarejestrowanych na płycie
DATA CD jest następująca:
x Struktura zawartości płyty
Drzewko 1 Drzewko 2 Drzewko 3 Drzewko 4 Drzewko 5
zalecamy tworzenie albumów zawierających nie
więcej niż dwa drzewka.
Uwaga
ROOT
Odtwarzanie płyt
Album
•W zależności od oprogramowania
wykorzystywanego do tworzenia płyt DATA
CD, kolejność odtwarzania może być inna niż na
ilustracji.
•Powyższa kolejność odtwarzania może nie mieć
zastosowania jeśli na płycie znajduje się ponad
200 albumów, po 300 plików w każdym.
•Urządzenie może zidentyfikować do 200
albumów (urządzenie jedynie policzy albumy, w
tym albumy zawierające pliki w formacie MP3 i
JPEG). Urządzenie nie będzie odtwarzało
albumów o numerze wyższym niż 200.
•Odtwarzanie może zajmować więcej czasu przy
przejściu do kolejnego lub innego albumu.
•Urządzenie może nie obsługiwać niektórych
rodzajów plików w formacie JPEG.
Utwór (audio MP3) lub
Plik (obraz JPEG)
Po włożeniu do urządzenia płyty DATA CD
i naciśnięciu przycisku H, ponumerowane
utwory (lub pliki) odtwarzane są w
kolejności od 1 do 7. Wszelkie
podalbumy/utwory (lub pliki) zawarte w
wybranym albumie mają pierwszeństwo nad
kolejnym albumem w tym samym drzewku.
(Przykład: C zawiera D więc 4 jest
odtwarzane przed 5.)
Po naciśnięciu przycisku MENU i
pojawieniu się nazw albumów (strona 44),
nazwy te wyświetlane są w następującym
porządku:
A t B t C t D t F t G. Albumy
nie zawierające utworów (lub plików) (np.
album E) nie są wyświetlane na liście.
Wskazówka
•Jeśli podczas zapisywania utworów/plików na
płycie przed ich nazwami dodane zostaną liczby
(01, 02, 03, itd.), będą one odtwarzane w takiej
kolejności.
•Ponieważ rozpoczęcie odtwarzania płyty z
wieloma drzewkami zajmuje dużo czasu,
43PL
Odtwarzanie płyt
DATA CD z plikami w
formacie MP3 i JPEG
Urządzenie obsługuje pliki w formacie MP3
i JPEG zarejestrowane na płytach DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW).
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
żądany album i naciśnij przycisk H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie
wybranego albumu.
Zatrzymanie odtwarzania
PICTURE
NAVI
Naciśnij przycisk x.
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku MP3
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
x
Wskazówka
•Podczas odtwarzania plików w formacie MP3 i
JPEG można wyświetlić informacje o płycie
(strona 57).
•Można także wybrać funkcję Repeat Play
podczas odtwarzania plików w formacie MP3 i
JPEG (strona 37) oraz funkcję [AUDIO]
podczas odtwarzania plików w formacie MP3
(strona 61).
Wybieranie albumu
1
Włóż płytę DATA CD.
Pojawi się lista albumów
zarejestrowanych na płycie. Podczas
odtwarzania albumu jego tytuł jest
zacieniowany.
Można włączyć lub wyłączyć listę
albumów poprzez naciśnięcie przycisku
MENU.
44PL
Naciśnij przycisk ./>. Po zakończeniu
odtwarzania ostatniego utworu w albumie
można wybrać kolejny album poprzez
naciśnięcie przycisku >, ale powrót do
poprzedniego albumu za pośrednictwem
przycisku . jest niemożliwy. Aby wrócić
do poprzedniego albumu, należy wybrać go z
listy albumów.
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku JPEG
Jeśli menu sterowania nie jest wyświetlane,
naciśnij przycisk C/c. Po zakończeniu
odtwarzania ostatniego obrazu w albumie
można wybrać kolejny album naciskając
przycisk c, ale powrót do poprzedniego
albumu za pośrednictwem przycisku C jest
niemożliwy. Aby wrócić do poprzedniego
albumu, należy wybrać go z listy albumów.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk MENU.
Wybór utworu MP3
1
Włóż płytę DATA CD.
Pojawi się lista albumów
zarejestrowanych na płycie. Podczas
odtwarzania albumu jego tytuł jest
zacieniowany.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album i naciśnij przycisk ENTER.
odtwarzania albumu jego tytuł jest
zacieniowany.
2
Obrazy plików zawartych w albumie
wyświetlane są na 16 ekranach
składowych.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
utwór i naciśnij przycisk ENTER.
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
utworu. Można wyłączyć listę utworów
przyciskając przycisk MENU. Kolejne
naciśnięcie przycisku MENU
spowoduje wyświetlenie listy albumów.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Odtwarzanie płyt
Wyświetlona zostanie lista utworów
zawartych w albumie.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album i naciśnij przycisk PICTURE
NAVI.
Przy pomocy przycisków C/X/x/c
wybierz obraz i naciśnij przycisk
ENTER.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku MP3
Naciśnij przycisk ./>. Po zakończeniu
odtwarzania ostatniego utworu w albumie
można wybrać kolejny album poprzez
naciśnięcie przycisku >, ale powrót do
poprzedniego albumu za pośrednictwem
przycisku . jest niemożliwy. Aby wrócić
do poprzedniego albumu, należy wybrać go z
listy albumów.
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku JPEG
Wyłączanie wyświetlacza
Jeśli menu sterowania nie jest wyświetlane,
naciśnij przycisk C/c. Po zakończeniu
odtwarzania ostatniego obrazu w albumie
można wybrać kolejny album naciskając
przycisk c, ale powrót do poprzedniego
albumu za pośrednictwem przycisku C jest
niemożliwy. Aby wrócić do poprzedniego
albumu, należy wybrać go z listy albumów.
Naciśnij przycisk MENU.
Obracanie obrazu JPEG
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Wybór pliku JPEG
1
Włóż płytę DATA CD.
Pojawi się lista albumów
zarejestrowanych na płycie. Podczas
W trakcie wyświetlania obrazu JPEG na
ekranie, możliwe jest obrócenie go o 90
stopni.
Podczas oglądania obrazów, naciskaj
przyciski X/x. Każde naciśnięcie przycisku X
obraca obraz o 90 stopni w lewo.
cig dalszy
45PL
Przykład jednokrotnego naciśnięcia
przycisku X:
Kierunek obracania
Aby powrócić do normalnego widoku,
należy nacisnąć przycisk CLEAR.
Odtwarzanie ścieżek
dźwiękowych i
obrazów jako pokaz
slajdów z dźwiękiem
Aby odtwarzać pokaz slajdów z dźwiękiem,
należy umieścić pliki w formacie MP3 i
JPEG na jednej płycie DATA CD. Podczas
odtwarzania płyty DATA CD, wybierz tryb
[AUTO] zgodnie z instrukcją poniżej.
Uwaga
•Naciśnięcie przycisku C nie ma żadnego efektu
przy wyświetlaniu pierwszego obrazu z albumu.
•Naciśnięcie przycisku C/c w celu przejścia do
kolejnego lub poprzedniego obrazu spowoduje
anulowanie funkcji „obrotu obrazu JPEG”.
•Naciśnięcie przycisku X/x powoduje zatrzymanie
pokazu slajdów.
MENU
Zatrzymanie odtwarzania
X/x
ENTER
Naciśnij przycisk x.
Wskazówka
•Po prawej stronie ekranu wyświetlany jest pasek
przewijania. Aby wyświetlić kolejne obrazy,
należy wybrać dolny obraz i nacisnąć x. Aby
wyświetlić poprzednie obrazy, należy wybrać
górny obraz i nacisnąć X.
•Podczas odtwarzania obrazów JPEG można
także ustawić długość wyświetlania
poszczególnych obrazów w ramach pokazu
slajdów (strona 47) oraz wybrać efekt (strona 48).
DISPLAY
H
1
2
Włóż płytę DATA CD.
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
[MODE (MP3, JPEG)], a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MODE (MP3, JPEG)].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
46PL
DATA CD MP3
4
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie i naciśnij
przycisk ENTER.
5
Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się lista albumów
zarejestrowanych na płycie.
6
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
żądany album i naciśnij przycisk H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie
wybranego albumu.
Można włączyć lub wyłączyć listę
albumów naciskając kilkakrotnie
przycisk MENU.
Wskazówka
•Podczas odtwarzania obrazów JPEG można
także ustawić długość wyświetlania
poszczególnych obrazów w pokazie slajdów
(strona 47) oraz wybrać efekt (strona 48).
•Aby wyświetlić pokaz slajdów z podkładem tego
samego utworu, ustaw go w trybie Repeat Play
(strona 37).
•Po wybraniu opcji [AUTO], urządzenie może
zidentyfikować do 300 plików MP3 i JPEG w
jednym albumie. Po wybraniu opcji [AUDIO
(MP3)] lub [IMAGE (JPEG)], urządzenie może
zidentyfikować do 600 plików MP3 i JPEG w
jednym albumie. Niezależnie od wybranego
trybu urządzenie może zidentyfikować
maksymalnie 200 albumów.
Ustawianie czasu wyświetlania
pokazu slajdów
(tylko pliki JPEG)
Podczas odtwarzania plików JPEG w formie
pokazu slajdów można określić czas
wyświetlania na ekranie poszczególnych
slajdów.
1
Naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania
dla JPEG.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[INTERVAL], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[INTERVAL].
3 ( 12)
4)
1(
10 / 29 / 2 004
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
Uwaga
•Nie można jednocześnie odtwarzać plików JPEG
i MP3, jeśli nie są one zawarte w jednym albumie.
•Jeśli czas odtwarzania pliku JPEG jest dłuższy niż
czas odtwarzania pliku MP3, pokaz slajdów jest
kontynuowany bez dźwięku.
•Jeśli czas odtwarzania pliku MP3 jest dłuższy niż
czas odtwarzania pliku JPEG, ścieżka dźwiękowa
jest dalej odtwarzana bez pokazu slajdów.
Odtwarzanie płyt
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [AUTO]: odtwarzanie obrazów JPEG
i plików MP3 zawartych w tym samym
albumie w ramach pokazu slajdów.
• [AUDIO (MP3)]: odtwarzanie ciągłe
plików MP3.
• [IMAGE (JPEG)]: odtwarzanie tylko
plików JPEG w ramach pokazu
slajdów.
•Jeśli na płycie DATA CD nie ma żadnych plików
MP3 ani JPEG, na ekranie wyświetlany jest
komunikat [No audio data] i [No image data].
•Po ustawieniu opcji [MODE (MP3, JPEG)] na
[IMAGE (JPEG)] dla płyty zawierającej tylko
utwory MP3 lub [AUDIO (MP3)] dla płyty
zawierającej tylko pliki JPEG, zmiana ustawienia
opcji [MODE (MP3, JPEG)] może być
niemożliwa.
•Przycisk PICTURE NAVI nie działa po
wybraniu opcji [AUDIO (MP3)].
•Przy jednoczesnym odtwarzaniu dużych plików
MP3 i JPEG dźwięk może być przerywany.
Podczas tworzenia pliku MP3 zalecamy wybór
szybkości transmisji maksymalnie 128 kbps. Jeśli
dźwięk nadal przerywa, należy zredukować
objętość pliku JPEG.
3
DATA CD JPEG
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
dane ustawienie.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [NORMAL]: czas wyświetlania ok. 6 9 sekund. (Pliki zawierające ponad
cig dalszy
47PL
• [MODE1]: Obraz przesuwa się z góry
na dół.
• [MODE2]: Obraz rozciąga się z lewej
na prawą stronę ekranu.
• [MODE3]: Obraz rozciąga się od
środka ekranu.
• [MODE4]: Obrazy są wyświetlane z
losowo wybranymi efektami.
• [MODE5]: Kolejny obraz najeżdża na
poprzedni obraz.
• [OFF]: Wyłączenie tej funkcji.
cztery miliony pikseli mogą wydłużyć
czas wyświetlania.)
• [FAST]: czas wyświetlania krótszy niż
[NORMAL].
• [SLOW1]: Czas wyświetlania dłuższy
niż [NORMAL].
• [SLOW2]: Czas wyświetlania dłuższy
niż [SLOW1].
4
Naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie wykonuje wybrane
ustawienie.
Uwaga
•Wyświetlenie niektórych plików JPEG może
trwać dłużej niż innych, przez co czas
wyświetlania może wydawać się dłuższy niż
wybrany w ustawieniach. Zwłaszcza dotyczy to
progresywnych plików JPEG lub plików JPEG
zawierających 3 000 000 lub więcej pikseli.
Wybór efektu dla plików obrazu
włączonych do pokazu slajdów
(tylko pliki JPEG)
Podczas odtwarzania plików JPEG możesz
wybrać efekt, który będzie stosowany
podczas trwania pokazu slajdów.
1
Naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania
dla JPEG.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[EFFECT], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[EFFECT].
3 ( 12)
4)
1(
10/23/2004
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
dane ustawienie.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
48PL
4
Naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie wykonuje wybrane
ustawienie.
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
Pliki DivX Video
DivX® jest formatem kompresji plików
wideo, opracowanym przez firmę
DivXNetworks, Inc. To urządzenie posiada
oficjalny certyfikat DivX®.
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
DATA CD i DATA DVD zawierających
pliki wideo w formacie DivX®.
Płyty DATA CD i DATA DVD
obsługiwane przez niniejsze
urządzenie
Odtwarzanie płyt DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) i DATA DVD (DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) w
niniejszym urządzeniu jest możliwe przy
spełnieniu poniższych warunków:
– Jeśli płyta DATA CD zawierająca pliki
DivX zawiera także pliki MP3 lub JPEG,
urządzenie odtwarza tylko pliki DivX.
– W przypadku płyt DATA DVD,
urządzenie odtwarza tylko pliki DivX.
Wszelkie inne pliki, np. MP3 czy JPEG,
nie są odtwarzane.
Urządzenie odtwarza tylko płyty DATA CD
zgodne z logicznym formatem ISO 9660
Level 1/Level 2 lub Joliet, oraz płyty DATA
DVD zgodne z uniwersalnym formatem
płyty (Universal Disk Format - UDF).
Urządzenie odtwarza również płyty DATA
CD nagrane w formacie wielosesyjnym
(strona 42). Nie dotyczy to jednak płyt
DATA DVD nagranych w formacie
wielosesyjnym.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat formatu nagrywania, zajrzyj do
instrukcji obsługi napędu płyt oraz
oprogramowania do zapisu (nie znajduje się
w zestawie).
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie plików
wideo w formacie
DivX®
Kolejność odtwarzania danych na
płytach DATA CD lub DATA DVD
Zob. „Kolejność odtwarzania plików w
formacie MP3 i JPEG” (strona 42) Uwaga:
Funkcja kolejności odtwarzania może nie
działać w zależności od oprogramowania
używanego do tworzenia plików DivX, lub
jeśli na płycie znajduje się ponad 200
albumów, każdy zawierający po 600 plików
DivX.
Uwaga
•Urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt
DATA CD/DATA DVD utworzonych w
formacie zapisu pakietowego (Packet Write).
Obsługiwane pliki DivX
Urządzenie może odtwarzać dane nagrane w
formacie DivX posiadające rozszerzenie
„.AVI”, lub „.DIVX”. Urządzenie nie może
odtwarzać plików z rozszerzeniem „.AVI”
lub „.DIVX” jeśli nie zawierają one danych
wideo w formacie DivX.
Wskazówka
•Bardziej szczegółowe informacje na temat
obsługiwanych plików MP3 lub JPEG nagranych
na płytach DATA CD znajdują się w rozdziale
„Obsługiwane płyty” (strona 42).
Uwaga
•Urządzenie nie odtwarza plików DivX jeśli są
one złożone z jednego lub więcej plików DivX.
cig dalszy
49PL
•Urządzenie nie odtwarza plików DivX o
rozmiarze obrazu większym niż 720 (szerokość) x
576 (wysokość) lub 2 GB.
•W zależności od pliku DivX, obraz może być
niewyraźny, a dźwięk może przerywać.
•Urządzenie nie odtwarza niektórych plików
DivX dłuższych niż 3 godziny.
2
3
Wskazówka
•Podczas odtwarzania pliku DivX można
wyświetlić informacje o płycie (strona 57).
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Przejście do następnej lub
poprzedniej strony
Naciśnij przycisk C/c.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciskaj przycisk MENU.
Uwaga
•Jeśli na płycie DATA DVD nie zostały nagrane
żadne pliki DivX, wyświetlony zostanie
komunikat informujący, że płyta nie jest
obsługiwana.
•W zależności od pliku DivX, obraz może się
zatrzymywać lub być niewyraźny. W takim
przypadku, zaleca się stworzenie pliku przy
niższej szybkości transmisji. Jeśli jakość dźwięku
jest wciąż niezadowalająca, zalecanym formatem
dźwięku jest format MP3. Zwróć jednak uwagę,
że niniejsze urządzenie nie obsługuje formatu
WMA (Windows Media Audio).
•Ze względu na technologię kompresji używaną
do tworzenia plików DivX, po naciśnięciu
przycisku H obraz może pojawić się na ekranie
po upływie chwili.
•W zależności od pliku DivX, dźwięk może nie
odpowiadać rozmiarowi ekranu.
Wybieranie albumu
1
Naciśnij przycisk H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie
wybranego albumu.
Aby wybrać pliki DivX,
zob.„Wybieranie pliku DivX”
(strona 50)
Odtwarzanie plików DivX
Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików
DivX nagranych na płytach DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA DVD
(DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW).
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album do odtwarzania.
Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się lista albumów nagranych na
płycie. Na liście znajdują się tylko
albumy zawierające pliki DivX.
Wybieranie pliku DivX
1
Po wykonaniu czynności w Kroku 2
opisanym w sekcji „Wybieranie
albumu“, naciśnij przycisk ENTER.
Wyświetlona zostanie lista plików
zawartych w albumie.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
plik i naciśnij przycisk ENTER.
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
pliku.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Przejście do następnej lub
poprzedniej strony
Naciśnij przycisk C/c.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN.
50PL
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego plik DivX bez
wyświetlania powyższej listy
(A/V SYNC)
Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem na
ekranie, można wyregulować tę rozbieżność.
Odtwarzanie płyt
Naciśniecie przycisku ./> umożliwia
wybór następnego lub poprzedniego pliku
DivX w tym samym albumie.
Pierwszy plik z następnego albumu można
również wybrać poprzez naciśniecie
przycisku > podczas odtwarzania
ostatniego pliku w bieżącym albumie. Zwróć
uwagę, że nie można powrócić do
poprzedniego albumu przez naciśnięcie
przycisku .. Aby wrócić do poprzedniego
albumu, wybierz go z listy albumów.
Regulacja
rozbieżności między
obrazem a dźwiękiem
Wskazówka
•Jeśli została zaprogramowana ilość odtwarzania,
można odtwarzać pliki DivX tyle razy ile zostało
to zaprogramowane. Liczone są następujące
przypadki:
– jeśli urządzenie zostanie wyłączone.
– jeśli otworzona zostanie szuflada na płyty.
– jeśli rozpocznie się odtwarzanie innego pliku.
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Naciśnij przycisk
zatrzymania.
DISPLAY w trybie
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[A/V SYNC], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Wyświetlone zostaną opcje menu [A/V
SYNC].
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-RW
OFF
OFF
ON
3
Wybierz ustawienie przy pomocy
przycisków X/x.
• [OFF]: regulacja wyłączona.
• [ON]: umożliwia regulację
rozbieżności między obrazem a
dźwiękiem.
cig dalszy
51PL
Uwaga
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, funkcja może być niedostępna.
Przeszukiwanie płyty
(Skanowanie, Odtwarzanie w
zwolnionym tempie, Zatrzymanie
klatki)
Określone miejsce na płycie można szybko
odnaleźć dzięki funkcji monitorowania
obrazu lub odtwarzania obrazu w
zwolnionym tempie.
/
H
SLOW
/
m/M
X
Uwaga
•W przypadku niektórych płyt DVD/VIDEO CD
niektóre spośród opisanych operacji mogą być
niemożliwe do wykonania.
Szybkie wyszukiwanie miejsca na
płycie podczas szybkiego
przewijania do przodu lub do tyłu
(Skanowanie)
(nie dotyczy JPEG)
Podczas odtwarzania płyty naciśnij przycisk
m lub M . Po odnalezieniu
żądanego punktu naciśnij przycisk H, aby
powrócić do normalnej prędkości
odtwarzania. Po każdym naciśnięciu
przycisku
m lub M
podczas
przeglądania szybkość odtwarzania ulega
zmianie. Po każdym naciśnięciu przycisku
52PL
wskaźnik na wyświetlaczu zmienia się
zgodnie z poniższym opisem. Rzeczywista
prędkość może różnić się w zależności od
płyty.
Prędkość odtwarzania „2 ”/„2
mniejsza niż „1 ”/„1 ”.
” jest
× 2B t 1M t 2M t 3M
(nie dotyczy płyt Super Audio CD, CD oraz
JPEG)
3M (tylko płyty DVD VIDEO/DVD-RW/wideo DivX/
VIDEO CD)
× 2B (tylko płyty DVD VIDEO/Super Audio CD/CD)
Kierunek przeciwny
× 2b t 1m t 2m t 3m
3m (tylko płyty DVD VIDEO/DVD-RW/wideo
DivX/VIDEO CD)
× 2b (tylko płyty DVD VIDEO)
Prędkość odtwarzania „&#ξ Α5; 2B”/
„&#ξ Α5; 2b” jest ok. dwa razy szybsza niż
normalna. Prędkość odtwarzania „3M”/
„3m” jest większa niż „2M”/„2m”, a
prędkość „2M”/„2m” jest większa niż
„1M”/„1m”.
Gdy urządzenie znajduje się w trybie pauzy,
naciśnij przycisk
(klatka), aby
przejść do następnej klatki. Naciśnij przycisk
(klatka), aby przejść do
poprzedniej klatki (tylko płyty DVD
VIDEO/DVD-RW). Aby powrócić do
normalnej szybkości odtwarzania, naciśnij
przycisk H.
Odtwarzanie płyt
Kierunek odtwarzania
Odtwarzanie klatka po klatce
(Zatrzymanie klatki)
Uwaga
•Nie można odszukiwać nieruchomych obrazów
na płycie DVD-RW w trybie VR.
•W przypadku płyt DATA CD, ta funkcja działa
tylko dla plików wideo DivX.
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie (Slow-motion play)
(tylko płyty DVD, DVD-RW, wideo DivX,
VIDEO CD)
Naciśnij przycisk
m lub M , gdy
urządzenie znajduje się w trybie pauzy. Aby
powrócić do normalnej szybkości
odtwarzania, naciśnij przycisk H. Po
każdym naciśnięciu przycisku
m lub
M
podczas przeglądania w zwolnionym
tempie szybkość odtwarzania ulega zmianie.
Dostępne są dwie szybkości. Po każdym
naciśnięciu przycisku wskaźnik na
wyświetlaczu zmienia się w następujący
sposób:
Kierunek odtwarzania
2
y1
Kierunek przeciwny (tylko płyty DVD
VIDEO)
2
y1
53PL
Szukanie Tytułu/
Rozdziału/Utworu/
Sceny, itd.
[TIME/TEXT]
Wybierz opcję [TIME/TEXT], aby
odnaleźć szukane miejsce wpisując kod
czasowy.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD/Super VCD bez funkcji PBC
[TRACK]
[INDEX]
Płyty DVD można przeszukiwać według
tytułu lub rozdziału, a płyty VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/DATA CD/ DATA
DVD według utworu, indeksu lub sceny.
Rozdziałom i indeksom na płycie są również
przyporządkowane niepowtarzalne numery,
co pozwala na wybranie żądanego rozdziału
lub indeksu poprzez wprowadzenie
odpowiedniego numeru. Można również
odnaleźć daną scenę poprzez wpisanie jej
kodu czasowego.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD/Super VCD z funkcją PBC
[SCENE]
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
[TRACK]
[INDEX]
x Podczas odtwarzania płyty CD
[TRACK]
x Podczas odtwarzania płyty DATA CD
(pliki MP3)
[ALBUM]
[TRACK]
Przyciski
numeryczne
x Podczas odtwarzania płyty DATA CD
(pliki JPEG)
CLEAR
[ALBUM]
X/x
[FILE]
ENTER
x Podczas odtwarzania pliku DivX
DISPLAY
[ALBUM]
[FILE]
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
(Podczas odtwarzania płyty DATA CD
zawierającej pliki JPEG, naciśnij
dwukrotnie przycisk
DISPLAY.)
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
metodę wyszukiwania.
x Podczas odtwarzania płyt DVD
VIDEO/DVD-RW
[TITLE]
[CHAPTER]
54PL
Przykład: po wybraniu opcji
[CHAPTER]
wybrana zostaje opcja [** (**)] (gdzie **
oznacza liczbę).
Liczba w nawiasie okrągłym oznacza
łączną liczbę tytułów, rozdziałów,
utworów, indeksów, scen, albumów lub
plików.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
sekund od początku płyty, należy wpisać
[2:10:20].
DVD VIDEO
Wskazówka
Wybrany rząd
3
Naciśnij przycisk ENTER.
Zapis [** (**)] zmienia się na [– – (**)].
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
DVD VIDEO
Uwaga
•W przypadku płyt DVD+RW nie można
wyszukiwać scen poprzez wpisanie kodu
czasowego.
•Wyświetlany numer tytułu, rozdziału lub utworu
jest taki sam, jak numer zapisany na płycie.
Odtwarzanie płyt
•Przy wyłączonym Menu sterowania można
odnaleźć rozdział (płyty DVD VIDEO/DVDRW), utwór (płyty Super Audio CD/CD) lub plik
(płyty DATA CD (wideo DivX)/DATA DVD)
za pomocą przycisków numerycznych i przycisku
ENTER.
Przy pomocy przycisków X/x lub
przycisków numerycznych należy
wybrać numer żądanego tytułu,
rozdziału, utworu, indeksu, sceny, itd.
W przypadku popełnienia błędu
Anulować wybraną liczbę poprzez
naciśnięcie przycisku CLEAR, a
następnie wybrać inną.
5
Naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie od
wybranego numeru.
Aby odnaleźć szukane miejsce
wpisując kod czasowy (tylko płyty
DVD VIDEO)
1
W Kroku 2 wybierz opcję
TEXT].
[TIME/
Wybrany zostanie [T **:**:**] (czas
odtwarzania bieżącego tytułu).
2
Naciśnij przycisk ENTER.
Zapis [T **:**:**] zmienia się na [T --:--:-].
3
Za pomocą przycisków numerycznych
należy wprowadzić kod czasowy, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Na przykład, aby odnaleźć scenę
znajdującą się 2 godziny, 10 minut i 20
55PL
Pierwsza scena każdego tytułu,
rozdziału lub utworu jest wyświetlana
według następującego schematu.
Wyszukiwanie według
sceny
(Picture Navigation)
Można podzielić ekran na 9 podekranów i
szybko odszukać żądaną scenę.
4
PICTURE
NAVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przy pomocy przycisków C/X/x/c
wybierz tytuł, rozdział lub utwór i
naciśnij przycisk ENTER.
Odtwarzanie rozpocznie się od
wybranej sceny.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania w trakcie ustawiania
C/X/x/c
ENTER
DISPLAY
Naciśnij przycisk O RETURN lub
DISPLAY.
Wskazówka
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
PICTURE NAVI.
Zostanie wyświetlony następujący
ekran.
CHAPTER VIEWER
ENTER
•Jeśli płyta zawiera więcej niż 9 tytułów,
rozdziałów lub utworów, w dolnym prawym rogu
ekranu wyświetlany jest symbol V.
Aby wyświetlić dodatkowe tytuły, rozdziały lub
utwory, wybierz dolny rząd scen i naciśnij
przycisk x. Aby powrócić do poprzedniej sceny,
wybierz górny rząd i naciśnij przycisk X.
Uwaga
•W zależności od płyty, niektóre opcje mogą być
niedostępne.
2
Wybierz element przy pomocy
przycisku PICTURE NAVI.
• [TITLE VIEWER] (tylko płyty DVD
VIDEO): wyświetla pierwszą scenę
każdego tytułu.
• [CHAPTER VIEWER] (tylko płyty
DVD VIDEO): wyświetla pierwszą
scenę każdego rozdziału.
• [TRACK VIEWER] (tylko płyty
VIDEO CD/
Super VCD): wyświetla pierwszą scenę
każdego utworu.
3
56PL
Naciśnij przycisk ENTER.
Wyświetlanie
informacji o płycie
DISPLAY
Wyświetlanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu odtwarzania
na wyświetlaczu panelu przediego
Informacje o płycie, takie jak pozostały czas
odtwarzania, całkowita liczba tytułów na
płycie DVD albo utworów na płycie VIDEO
CD, Super Audio CD, CD, lub MP3, nazwa
pliku DivX, można sprawdzić na
wyświetlaczu (strona 103).
t Czas odtwarzania oraz numer
bieżącego tytułu
r
Pozostały czas odtwarzania bieżącego
tytułu
r
Czas odtwarzania oraz numer
bieżącego rozdziału
r
Pozostały czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
r
Nazwa płyty
r
Tytuł i rozdział
r
Odtwarzanie płyt
DISPLAY
Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO
lub DVD-RW
Wyświetlacz powraca do stanu
początkowego po upłynięciu 2 sekund.
Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(pliki DivX) lub DATA DVD (pliki DivX)
t Czas odtwarzania bieżącego pliku
r
Nazwa bieżącego pliku
r
Numer bieżącego albumu i pliku
r
Wyświetlacz powraca do stanu
początkowego po upłynięciu 2 sekund.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
DISPLAY w trakcie odtwarzania płyty
powoduje zmianę wskazań wyświetlacza w
przedstawiony poniżej sposób.
57PL
Podczas odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC), Super Audio CD lub
CD
t Czas odtwarzania bieżącego utworu
r
Pozostały czas odtwarzania bieżącego
utworu
r
Czas odtwarzania całej płyty
r
Pozostały czas odtwarzania płyty
r
Nazwa płyty
r
Utwór i indeks*
r
Wyświetlacz powraca do stanu
początkowego po upłynięciu 2 sekund.
* Nie dotyczy płyt CD.
Podczas odtwarzania pliku MP3
t Czas odtwarzania i numer bieżącego
utworu
r
Nazwa utworu (pliku)
Wskazówka
•Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD z
funkcjami PBC wyświetlany jest czas
odtwarzania.
•Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD w
funkcjami PBC numer utworu i numer indeksu
wyświetlane są po nazwie płyty.
•Można także wyświetlić informacje o czasie oraz
tekst przy pomocy Menu sterowania.
Uwaga
•Jeśli płyta nie zawiera tekstu, nazwa płyty lub
tytuł utworu (pliku) wyświetlane są jako „NO
TEXT”.
•Urządzenie wyświetla tylko pierwszy poziom
tekstu DVD/CD, np.: nazwa płyty lub tytuł.
•Jeśli nie można wyświetlić nazwy pliku MP3, na
wyświetlaczu pojawia się symbol „*”.
•Nazwa płyty lub utworu mogą nie być
wyświetlane w zależności od tekstu.
58PL
•Czas odtwarzania plików MP3 i DivX może nie
być wyświetlany prawidłowo.
•W przypadku odtwarzania płyty zawierającej
tylko pliki obrazów w formacie JPEG i po
ustawieniu opcji [MODE (MP3, JPEG)] na
[AUTO] lub [AUDIO (MP3)] (strona 46), na
wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat
„NO AUDIO”.
•W przypadku odtwarzania płyty zawierającej
tylko pliki w formacie JPEG i po ustawieniu opcji
[MODE (MP3, JPEG)] na [IMAGE (JPEG)]
(strona 46), na wyświetlaczu wyświetlony
zostanie komunikat „NO IMAGE”.
Wyświetlanie nazwy stacji lub
częstotliwości na wyświetlaczu
Jeśli urządzenie pracuje w trybie „TUNER
AM” lub „TUNER FM”, można sprawdzić
częstotliwość odbieranej stacji na
wyświetlaczu.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
DISPLAY powoduje zmianę wskazań
wyświetlacza jak niżej.
t Nazwa stacji radiowej*1
r
Częstotliwość*2
*1 Informacja ta jest wyświetlana w przypadku,
gdy zaprogramowanej stacji przypisano nazwę
(strona 78).
*2 Wyświetlacz powraca do stanu pierwotnego po
upłynięciu kilku sekund.
Sprawdzanie czasu odtwarzania
oraz pozostałego czasu
odtwarzania
Można sprawdzić czas odtwarzania
bieżącego tytułu, rozdziału czu utworu oraz
łączny lub pozostały czas odtwarzania całej
płyty. Można także sprawdzić zapisany na
płycie tekst DVD i nazwę folderu/pliku
MP3.
1
Podczas odtwarzania, naciśnij
przycisk DISPLAY.
Zostanie wyświetlony następujący
ekran.
T 1:01:57
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(pliki DivX)/DATA DVD (pliki DivX)
• **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego pliku
Informacje o czasie
Uwaga
Naciskaj przycisk DISPLAY, aby
zmienić informacje o czasie.
Wygląd wyświetlacza oraz rodzaj
informacji o czasie, które można
zmienić, zależą od odtwarzanej płyty.
x Podczas odtwarzania płyt DVD
VIDEO lub DVD-RW
• T **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego tytułu
• T–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego tytułu
• C **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
• C–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD (z funkcjami PBC)
• **:**
Czas odtwarzania bieżącej sceny
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD (bez funkcji PBC), Super Audio CD
lub CD
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
• D **:**
Czas odtwarzania bieżącej płyty
• D–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącej płyty
x Podczas odtwarzania płyty DATA CD
(pliki MP3)
Odtwarzanie płyt
2
•Wyświetlane mogą być jedynie znaki
alfanumeryczne.
•Zależnie od typu odtwarzanej płyty urządzenie
może wyświetlać tylko ograniczoną liczbę
znaków. W wypadku niektórych płyt mogą
równie nie być wyświetlane wszystkie znaki
tekstu.
Wyświetlanie danych odtwarzania
płyty
Aby wyświetlić tekst płyty DVD/Super
Audio CD/CD
Naciskaj przycisk DISPLAY w Kroku 2, aby
wyświetlić tekst zarejestrowany na płycie
DVD/Super Audio CD/CD.
Tekst DVD/Super Audio CD/CD zostanie
wyświetlony tylko jeśli został on
zarejestrowany na płycie. Tekstu nie można
zmienić. Jeśli płyta nie zawiera tekstu
zostanie wyświetlony komunikat „NO
TEXT”.
BRAHMS SYMPHONY
Aby wyświetlić tekst płyty DATA CD
(pliki MP3/DivX)/DATA DVD (pliki DivX)
Naciskając przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania plików MP3 nagranych na
płycie DATA CD lub plików DivX
nagranych na płycie DATA CD/DATA
DVD, można wyświetlić na ekranie
telewizora nazwę albumu/utworu/pliku oraz
szybkość transmisji audio (ilość danych na
sekund bieżącego pliku audio).
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
cig dalszy
59PL
Szybkość transmisji*
T 17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Nazwa albumu
Nazwa utworu/pliku
* Pojawia się podczas:
– odtwarzania pliku MP3 z płyty DATA CD.
– odtwarzania pliku DivX zawierającego sygnały
audio w formacie MP3 z płyty DATA CD/
DATA DVD.
Wyświetlanie informacji o dacie
(tylko pliki JPEG)
Można sprawdzić informacje o dacie podczas
odtwarzania jeśli dane obrazu JPEG
zawierają etykietę Exif*.
Podczas odtwarzania naciśnij dwukrotnie
przycisk
DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2003
DATA CD JPEG
Informacja o dacie
* „Exchangeable Image File Format” jest
formatem obrazu kamery cyfrowej
zdefiniowanym przez Japońskie Stowarzyszenie
Przemysłu Elektronicznego i Informatycznego
(JEITA).
Wskazówka
•Informacje o dacie wyświetlane są w formie [DD/
MM/YYYY].
DD: Dzień
MM: Miesiąc
YYYY: Rok
60PL
Uwaga
•Jeśli na płycie nie zapisano informacji o dacie lub
jeśli dane te uległy uszkodzeniu, urządzenie nie
może ich wyświetlić.
2
Ustawienia dźwięku
Przy pomocy przycisku AUDIO wybierz
żądany sygnał audio.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
VIDEO
Zmiana dźwięku
x Podczas odtwarzania płyty DVD-RW
Wyświetlane są rodzaje ścieżek
dźwiękowych zarejestrowanych na
płycie. Ustawienie domyślne jest
podkreślone.
Przykład:
• [1: MAIN] (dźwięk główny)
• [1: SUB] (dźwięk poboczny)
• [1: MAIN+SUB] (dźwięk główny i
poboczny)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Ustawienia dźwięku
Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO lub
DATA CD/DATA DVD (pliki DivX)
zarejestrowanych w wielokanałowym
formacie audio (PCM, Dolby Digital,
MPEG lub DTS) można zmieniać format
audio. Jeśli płyta DVD VIDEO zawiera
utwory z obsługą wielu języków, można
także zmieniać język.
W przypadku płyt VIDEO CD, CD, lub
DATA CD można wybrać dźwięk z prawego
bądź lewego kanału i słuchać go przez oba
głośniki. Na przykład, w czasie odtwarzania
płyty zawierającej partie wokalne w prawym,
a partie instrumentalne w lewym kanale,
można wybrać kanał lewy i przez oba
głośniki słuchać jedynie partii
instrumentalnych.
W zależności od płyty DVD VIDEO
zmienia się wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają
kod języka. Aby sprawdzić kody
języków, zob. „Lista kodów języków”
(strona 101) Jeśli ten sam język jest
wyświetlany na liście przynajmniej dwa
razy, oznacza to, że płyta DVD VIDEO
jest nagrana w wielu formatach audio.
Uwaga
AUDIO
•[2: MAIN], [2: SUB], i [2: MAIN+SUB] nie
jest wyświetlany, jeżeli na płycie
zarejestrowany jest jeden strumień audio.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD, CD, lub DATA CD (pliki MP3)
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
AUDIO.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [STEREO]: standardowy dźwięk
stereofoniczny
• [1/L]: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny)
• [2/R]: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny)
Zostanie wyświetlony następujący
ekran.
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(pliki DivX) lub DATA DVD (pliki DivX)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
Wybór formatów sygnałów audio płyt
DATA CD lub DATA DVD różni się w
zależności od pliku DivX zawartego na
płycie. Format widoczny jest na
wyświetlaczu.
cig dalszy
61PL
x Podczas odtwarzania płyty Super
VCD
Ustawienie domyślne jest podkreślone.
• [1:STEREO]: dźwięk stereofoniczny
ścieżki dźwiękowej 1
• [1:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki
dźwiękowej 1 (monofoniczny)
• [1:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki
dźwiękowej 1 (monofoniczny)
• [2:STEREO]: dźwięk stereofoniczny
ścieżki dźwiękowej 2
• [2:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki
dźwiękowej 2 (monofoniczny)
• [2:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki
dźwiękowej 2 (monofoniczny)
Dolby Digital 3-kanałowy
Surround
(Monofoniczny)
Przednie (L/R)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Format aktualnie
odtwarzanego programu
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD (pliki
DivX) lub DATA DVD (pliki DivX)
Przykład:
Uwaga
•Podczas odtwarzania płyty Super VCD, na której
ścieżka dźwiękowa 2 nie została nagrana, po
wybraniu opcji [2:STEREO], [2:1/L] lub [2:2/R]
dźwięk nie będzie odtwarzany.
•Nie można zmienić dźwięku dla płyt Super Audio
CD.
Sprawdzanie formatu sygnału
audio
(tylko płyty DVD, pliki DivX)
Po kilkakrotnym naciśnięciu przycisku
AUDIO podczas odtwarzania, format
bieżącego sygnału audio (PCM, Dolby
Digita, DTS itp.) zostanie wyświetlony jak
poniżej.
x Podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO
Przykład:
Dolby Digital 5.1-kanałowy
Surround (L/R)
Kanał niskich tonów LFE
(Low Frequency Effect)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Przednie (L/R) +
środkowy
L
C
R
LFE
LS
RS
Format aktualnie
odtwarzanego programu
62PL
Przykład:
Pliki MP3
1: MP3 128k
Szybkość transmisji
Informacje na temat sygnałów audio
Sygnały audio zarejestrowane na płycie
składają się z elementów dźwiękowych
(kanałów) przedstawionych na poniższej
ilustracji. Dźwięk każdego kanału
emitowany jest z osobnego głośnika.
• Przedni (L)
• Przedni (R)
• Środkowy
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (Monofoniczny): Ten sygnał
może być sygnałem w formacie Dolby
Surround Sound lub sygnałem w
monofonicznym formacie Surround
dźwięku Dolby Digital.
• Sygnał kanału niskich tonów LFE (Low
Frequency Effect)
Odtwarzanie dźwięku
surround z polem
akustycznym
SOUND
FIELD
C/c
Wyświetlacz
JAZZ
JAZZ
CLASSIC
CLASSIC
NIGHT
NIGHT
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HEADPHONE
VIRTUAL
HP VIRTUAL
HEADPHONE
2CHANNEL STEREO
HP 2CH
Automatyczne odtwarzanie
oryginalnego dźwięku
x AUTO FORMAT DIRECT AUTO
Za pomocą funkcji automatycznego
dekodowania formatu automatycznie
wykrywany jest rodzaj wejściowego sygnału
audio (Dolby Digital, DTS lub standardowy
2-kanałowy dźwięk stereofoniczny) i w razie
potrzeby przeprowadzane jest odpowiednie
dekodowanie. W tym trybie dźwięk
odtwarzany jest odpowiednio do sposobu, w
jaki został nagrany/zakodowany, bez
dodatkowych efektów (np. pogłosu).
Jednak w wypadku braku sygnałów o niskiej
częstotliwości (Dolby Digital LFE itp.) na
wyjściu do subwoofera zostanie
wygenerowany sygnał niskiej częstotliwości.
Ustawienia dźwięku
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego,
wystarczy wybrać jedno ze wstępnie
zaprogramowanych pól akustycznych.
Pozwalają one uzyskać w warunkach
domowych silne i ekscytujące brzmienie
charakterystyczne dla sali kinowej.
Pole akustyczne
Naciśnij przycisk SOUND FIELD.
Przy pomocy przycisku SOUND FIELD,
wybierz na wyświetlaczu żądane pole
akustyczne.
Można także wybrać pole akustyczne przy
pomocy przycisków C/c.
Wszystkie pola akustyczne
Pole akustyczne
Wyświetlacz
AUTO FORMAT
DIRECT AUTO
A.F.D. AUTO
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II
MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC PLII MUSIC
VIRTUAL MULTI
DIMENSION
V.M.DIM.
MULTI ST.
MULTI ST.
ROCK
ROCK
POP
POP
Odtwarzanie dźwięku tylko z
głośników przednich i subwoofera
x 2 CHANNEL STEREO
W tym trybie dźwięk jest odtwarzany tylko z
głośników przednich (lewego i prawego) i
subwoofera. W przypadku standardowych
źródeł 2-kanałowego dźwięku
stereofonicznego przetwarzanie pola
akustycznego jest całkowicie pomijane.
Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest
zamieniany na format dwukanałowy.
Umożliwia to odtwarzanie dźwięku z
dowolnego źródła tylko za pomocą
głośników przednich (lewego i prawego)
oraz subwoofera.
63PL
Odtwarzanie dźwięku 2kanałowego (np. z płyt CD) w
formacie 5.1-kanałowym.
[BEHIND]
L
R
x Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic tworzy pięć kanałów
wyjściowych ze źródeł 2-kanałowych. Tryb
ten przeprowadza dekodowanie Pro Logic
sygnału wejściowego i odtwarza sygnał
poprzez głośniki przednie, środkowe oraz
głośniki dźwięku surround. Jednocześnie,
kanał surround staje się monofoniczny.
SL
SR
[SIDE]
L
R
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
System Dolby Pro Logic II tworzy pięć
pełnozakresowych kanałów wyjściowych ze
źródeł 2-kanałowych. Odbywa się to przy
użyciu zaawansowanego, matrycowego
dekodera surround o wysokiej czystości,
który wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
Uwaga
•Jeśli odtwarzany sygnał pochodzi ze źródła
wielokanałowego, tryby Dolby Pro Logic oraz
Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC są
wyłączane i źródło wielokanałowe jest
odtwarzane bezpośrednio.
•Jeśli odtwarzany jest dwujęzyczny sygnał audio,
tryby Dolby Pro Logic oraz Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC są niedostępne.
Odtwarzanie dźwięku z
wirtualnych głośników surround
x VIRTUAL MULTI DIMENSION
Funkcja z jednego zestawu rzeczywistych
głośników surround tworzy układ
wirtualnych głośników surround położonych
powyżej miejsca odsłuchu.
W tym trybie tworzonych jest 5 par
wirtualnych głośników otaczających
słuchacza po kątem ok.30° . Efekt ten różni
się w zależności od tego czy dla głośników
surround wybrane zostało ustawienie
[BEHIND] czy [SIDE] (strona 87).
SL
SR
L: Głośnik przedni (lewy)
R: Głośnik przedni (prawy)
SL: Głośnik surround (lewy)
SR: Głośnik surround (prawy)
: Wirtualny głośnik
Odtwarzanie 2-kanałowych źródeł
dźwięku przy pomocy głośników
surround
x MULTI ST.
Ten tryb umożliwia odtwarzanie 2kanałowych źródeł dźwięku jednocześnie z
przednich głośników i z głośników surround.
Dźwięk odtwarzany z głośników surround
jest taki sam jak dźwięk odtwarzany z
głośników przednich.
Wskazówka
•Po wybraniu opcji „MULTI ST.” na wyświetlaczu
zaświeci się wskaźnik „LINK”.
Wybieranie pola akustycznego dla
muzyki
x ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC
Każdy tryb dopasowuje dźwięk
odpowiednio do źródła.
64PL
Odtwarzanie dźwięku przy niskim
poziomie głośności
x NIGHT
Odtwarzanie dźwięku surround
przez słuchawki
Niniejsze urządzenie umożliwia odtwarzanie
dźwięku z telewizora lub magnetowidu za
pośrednictwem wszystkich głośników.
Bardziej szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziałe „Krok 3:
Podłączanie telewizora” (strona 22) i „Krok
4: Podłączanie innych komponentów”
(strona 26).
Ustawienia dźwięku
Ten tryb pozwala uzyskać jakość efektów
dźwiękowych czy dialogów
charakterystyczną dla nagłośnienia sal
kinowych, nawet przy niskim poziomie
głośności. Jest on szczególnie przydatny
podczas oglądania filmów nocą.
W tym trybie dźwięk jest odtwarzany tylko z
głośników przednich. W przypadku
odtwarzania 2-kanałowego źródła dźwięku,
funkcja jest niedostępna.
Odtwarzanie dźwięku
z telewizora lub
magnetowidu ze
wszystkich głośników
FUNCTION
x HEADPHONE VIRTUAL
W tym trybie dźwięk surround odtwarzany
jest przez słuchawki L/R.
Tryb ten sprawdza się wyłącznie przy
odtwarzaniu źródła dźwięku
wielokanałowego.
SOUND
FIELD
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
W tym trybie dźwięk surround odtwarzany
jest przez słuchawki L/R. W przypadku
standardowych źródeł 2-kanałowego
dźwięku (stereo) przetwarzanie pola
akustycznego jest całkowicie pomijane.
Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest
zamieniany na format dwukanałowy.
1
Wyłączanie efektów surround
2
Przy pomocy przycisku SOUND FIELD
wybierz na wyświetlaczu opcję „A.F.D.
AUTO” lub „2CH STEREO”.
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu opcję „TV”
lub „SAT” (w zależności od
połączenia).
Za pomocą przycisku SOUND FIELD
wybierz na wyświetlaczu żądane pole
akustyczne.
Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z
telewizora lub z 2-kanałowego źródła
przez 6 głośników, wybierz pole
akustyczne „Dolby Pro Logic”, „Dolby
Pro Logic II MOVIE” lub „Dolby Pro
Logic II MUSIC”.
Uwaga
•Po wybraniu pola akustycznego „NIGHT”
(strona 63), dźwięk jest odtwarzany tylko z
głośników przednich.
65PL
Korzystanie z funkcji
Sound Effect
DSGX
Wzmacnianie niskich
częstotliwości
Funkcja ta umożliwia wzmacnianie niskich
częstotliwości.
Naciśnij przycisk DSGX.
Niskie częstotliwości zostaną wzmocnione.
Wyłączanie funkcji Sound Effect
Naciśnij ponownie przycisk DSGX.
Uwaga
•Podłączenie słuchawek do urządzenia
uniemożliwia działanie funkcji DSGX.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, funkcja DSGX może być
niedostępna.
66PL
Korzystanie z różnych funkcji
dodatkowych
Wyświetlanie napisów
dialogowych
Zmiana kątów
SUBTITLE
ANGLE
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
ANGLE.
Po każdym naciśnięciu przycisku ANGLE,
kąt ulega zmianie.
Uwaga
•W przypadku niektórych odtwarzaczy DVD
VIDEO zmiana kąta może nie być możliwa,
nawet jeśli obraz na płycie DVD VIDEO został
zapisany pod różnymi kątami.
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Jeśli scena na płycie DVD VIDEO została
nagrana pod różnymi kątami, można zmienić
kąt oglądania.
Na przykład, podczas odtwarzania sceny
poruszającego się pociągu można oglądać
obraz z przodu pociągu i z lewego lub
prawego okna pociągu bez przerywania jego
ruchu.
Jeśli na płycie są nagrane napisy dialogowe,
można je włączać lub wyłączać podczas
odtwarzania. Jeśli na płycie nagrane są
napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych, podczas odtwarzania można w
dowolnej chwili zmienić wersję językową lub
włączać i wyłączać napisy dialogowe. Na
przykład, można wybrać język do nauki, a
następnie włączyć napisy dialogowe, aby
lepiej rozumieć tekst wypowiadany na
ekranie.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
SUBTITLE.
Każde naciśnięcie przycisku SUBTITLE
powoduje zmianę języka napisów
dialogowych.
Uwaga
•W przypadku niektórych odtwarzaczy DVD
VIDEO zmiana napisów dialogowych może nie
być możliwa, nawet jeśli na płycie DVD VIDEO
zostały zarejestrowane różne wersje językowe.
Niekiedy nie będzie można wyłączyć napisów
dialogowych.
•Zmiana napisów dialogowych dla pliku wideo
DivX jest możliwa pod warunkiem, że plik ten
posiada rozszerzenie „.AVI” lub „.DIVX”, a
dane napisów dialogowych zapisane są w samym
pliku.
67PL
1
Blokowanie płyt
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Można ustawić 2 rodzaje ograniczeń
odtwarzania określonej płyty.
• Custom Parental Control (niestandardowa
kontrola rodzicielska)
Ograniczenia odtwarzania można ustawić
w taki sposób, aby urządzenie nie mogło
odtwarzać nieodpowiednich płyt.
• Parental Control (kontrola rodzicielska)
Odtwarzanie niektórych płyt DVD
VIDEO może być ograniczane według
wcześniej określonego parametru, na
przykład wieku użytkowników. Sceny
mogą być blokowane lub zastępowane
innymi scenami.
Takie samo hasło jest używane zarówno dla
funkcji kontroli rodzicielskiej, jak i dla
funkcji niestandardowej kontroli
rodzicielskiej.
Włożyć płytę do zablokowania.
Jeśli płyta jest odtwarzana, naciśnij
przycisk x, aby zatrzymać odtwarzanie.
2
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[PARENTAL CONTROL],
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PARENTAL CONTROL].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [ON t], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
Przyciski
numeryczne
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
C/X/x
ENTER
DISPLAY
x
Zabezpieczenie przed
odtwarzaniem niektórych płyt
[CUSTOM PARENTAL CONTROL]
Takie samo hasło niestandardowej kontroli
rodzicielskiej można ustawić nawet dla 40
płyt. Po zapisaniu ustawień 41-szej płyty,
ustawienia dla pierwszej płyty są kasowane.
68PL
Przy pomocy przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
Urządzenie jest gotowe do odtwarzania.
Wskazówka
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
5
ENTER
.
Pojawi się komunikat [Custom parental
control is set.], a ekran powróci do Menu
sterowania.
Wyłączanie funkcji niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
1
2
3
Wykonaj Kroki od 1 do 3 opisane w punkcie
„Zabezpieczenie przed odtwarzaniem
niektórych płyt [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]”.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz opcję
[OFF t], a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Przy pomocy przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ograniczanie odtwarzania dla
dzieci [PARENTAL CONTROL]
(tylko płyty DVD)
Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO
może być ograniczane według wcześniej
określonego parametru, na przykład wieku
użytkowników. Funkcja [PARENTAL
CONTROL] umożliwia ustawienie poziomu
ograniczenia odtwarzania.
1
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Włóż płytę, dla której została ustawiona
funkcja niestandardowej kontroli
rodzicielskiej.
3
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
Zostanie wyświetlone menu opcji
[CUSTOM PARENTAL CONTROL].
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[PARENTAL CONTROL],
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PARENTAL CONTROL].
Odtwarzanie płyty, dla której została
ustawiona funkcja niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Przy pomocy przycisków
numerycznych wprowadź lub
ponownie wprowadź 4-cyfrowe hasło,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
•Jeśli zapomnisz hasła, przy pomocy przycisków
numerycznych wprowadź 6-cyfrową liczbę
„199703”, gdy na ekranie [CUSTOM
PARENTAL CONTROL] pojawi się prośba o
hasło, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Na
wyświetlaczu pojawi się prośba o wprowadzenie
nowego 4-cyfrowego hasła.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [PLAYER t], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
2
Przy pomocy przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
cig dalszy
69PL
PARENTAL CONTROL
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Przy pomocy przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
6
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
7
PARENTAL CONTROL
ENTER
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
obszar geograficzny jako poziom
ograniczenia odtwarzania, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Obszar został wybrany.
Jeśli zostanie wybrana opcja [OTHERS
t], za pomocą przycisków
numerycznych wybierz i wprowadź kod
standardowy z tabeli 71.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Enter password, then press
OFF
USA
USA
OTHERS
.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [LEVEL], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlone menu opcji
[LEVEL].
4
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Przy pomocy przycisków
numerycznych wprowadź lub
ponownie wprowadź 4-cyfrowe hasło,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
8:
7:
6:
5:
Pojawia się ekran ustawiania poziomu
ograniczenia odtwarzania.
8
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
OFF
USA
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [STANDARD], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlone menu opcji
[STANDARD].
70PL
OFF
OFF
NC17
R
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
odpowiedni poziom i naciśnij przycisk
ENTER.
Ustawianie funkcji kontroli
rodzicielskiej zostało zakończone.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
Wyłączanie funkcji kontroli
rodzicielskiej
W kroku 8 ustaw funkcję [LEVEL] na
[OFF].
Kod obszaru
Standard
Numer
kodu
Standard
Numer
kodu
Argentyna
2044
Korea
2304
Australia
2047
Malezja
2363
Austria
2046
Meksyk
2362
Belgia
2057
Niemcy
2109
1
Włóż płytę i naciśnij przycisk H.
Brazylia
2070
Norwegia
2379
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
Chile
2090
2390
Chiny
2092
Nowa
Zelandia
Przy pomocy przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Dania
2115
Pakistan
2427
Portugalia
2436
2
Rozpocznie się odtwarzanie.
Filipiny
2424
Finlandia
2165
Francja
2174
Hiszpania
2149
Holandia
2376
Wskazówka
•Jeśli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i ponownie
wykonaj Kroki od 1 do 3 opisane w punkcie
„Zabezpieczenie przed odtwarzaniem niektórych
płyt [CUSTOM PARENTAL CONTROL]”. Po
pojawieniu się prośby o wprowadzenie hasła
wprowadź liczbę „199703” przy pomocy
przycisków numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się
prośba o wprowadzenie nowego 4-cyfrowego
hasła. Po wprowadzeniu nowego 4-cyfrowego
hasła, ponownie włóż płytę i naciśnij przycisk H.
Po pojawieniu się ekranu do wprowadzania hasła,
wprowadź nowe hasło.
Uwaga
•Ekran Menu sterowania będzie pokazywał różne
elementy w zależności od rodzaju płyty.
•Podczas odtwarzania płyt, które nie obsługują
funkcji kontroli rodzicielskiej, odtwarzanie nie
będzie ograniczane przez urządzenie.
•W zależności od płyty może wystąpić konieczność
zmiany poziomu kontroli rodzicielskiej podczas
odtwarzania. W takim przypadku, wprowadź
hasło i zmień poziom. Jeśli tryb Resume Play jest
wyłączony, zostanie przywrócony poprzedni
poziom.
Indie
2248
Indonezja
2238
Japonia
2276
Kanada
2079
Rosja
2489
Singapur
2501
Szwajcaria
2086
Szwecja
2499
Tajlandia
2528
Wielka
Brytania
2184
Włochy
2254
Zmiana hasła
1
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Odtwarzanie płyty, dla której została
ustawiona funkcja kontroli
rodzicielskiej
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[PARENTAL CONTROL],
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PARENTAL CONTROL].
3
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [PASSWORD t], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
4
Przy pomocy przycisków
numerycznych wprowadź 4-cyfrowe
hasło, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
cig dalszy
71PL
5
6
Przy pomocy przycisków
numerycznych wprowadź nowe 4cyfrowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
ponownie przy pomocy przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
W przypadku popełnienia błędu
podczas wprowadzania hasła
Przed naciśnięciem przycisku ENTER,
naciśnij przycisk C i wprowadź prawidłową
liczbę.
72PL
Kody telewizorów, którymi można
sterować
Inne czynności
Jeśli na liście znajduje się kilka kodów,
wprowadzaj je pojedynczo, tak aby znaleźć
ten, który umożliwia współpracę z
telewizorem.
Sterowanie
telewizorem za
pomocą pilota
TV
Producent
Regulując odpowiednio sygnał pilota, można
za jego pomocą sterować telewizorem.
TV ?/1
Przyciski
numeryczne
01
DAEWOO
02
GRUNDIG
16
HITACHI
02, 04
JVC
05
MITSUBISHI/
MGA
02, 06
PANASONIC
12, 15
PHILIPS
13, 14
SAMSUNG
02, 07, 13
SANYO
03
TV VOL +/–
SHARP
08
TV CH –/+
THOMSON
09
TOSHIBA
08, 10, 11
-
TV
Uwaga
•Jeśli wprowadzisz nowy kod, poprzedni kod
zostanie usunięty.
•Wymiana baterii pilota może spowodować
przywrócenie domyślnego kodu (SONY). Należy
ponownie ustawić odpowiedni kod.
Sterowanie telewizorem
Sterowanie telewizorem odbywa się przy
pomocy następujących przycisków.
Przycisk
Funkcja
TV [/1
Włączanie i wyłączanie
telewizora.
TV/VIDEO
Przycisk ten służy do
przełączania źródła sygnału
wejściowego między
odbiornikiem TV a innymi
źródłami.
Sterowanie telewizorem za
pomocą pilota
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV [/1,
wprowadzając jednocześnie za pomocą
przycisków numerycznych kod producenta
odbiornika TV (patrz tabela). Następnie
zwolnij przycisk TV [/1.
Jeśli poprawnie wprowadzisz kod
producenta, pilot będzie przesyłał sygnał
włączania/wyłączania telewizora.
Inne czynności
TV/VIDEO
Numer kodu
SONY
TV VOL +/– z Regulacja głośności telewizora.
przyciskiem TV
TV CH +/– z
Zmienianie kanałów TV.
przyciskiem TV
Przyciski
numeryczne z
przyciskiem
TV*
Zmienianie kanałów TV.
* Tylko telewizory Sony.
Przy pomocy przycisków numerycznych
możesz wybrać żądany kanał TV.
cig dalszy
73PL
- służy do wyboru kanału o numerze
wyższym niż 10. (Np., aby wybrać kanał 25,
naciśnij przycisk -, a następnie 2 i 5.)
Uwaga
•W przypadku niektórych telewizorów sterowanie
odbiornikiem lub używanie niektórych
przycisków wymienionych powyżej może nie być
możliwe.
Korzystanie z funkcji
THEATRE SYNC
Funkcja THEATRE SYNC umożliwia
uruchomienie telewizora firmy SONY i tego
urządzenia, zmianę trybu urządzenia na
„DVD”, a następnie przełączenie z
powrotem na ustawione źródło sygnału
wejściowego z telewizora, a wszystko to za
naciśnięciem jednego przycisku.
TV/VIDEO
THEATRE
SYNC
Przyciski
numeryczne
ALBUM –/+
CLEAR
TV CH +
Przygotowania do zastosowania
funkcji THEATRE SYNC
Zarejestruj źródło wejściowe podłączone do
urządzenia.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV/VIDEO,
jednocześnie wprowadzając przy użyciu
przycisków numerycznych kod źródła
wejściowego dla odbiornika TV
podłączonego do urządzenia (patrz tabela).
ródło sygnału wejściowego dla odbiornika
TV zostało wybrane.
Ustaw źródło sygnału wejściowego
telewizora na gniazdo użyte do podłączenia
go do urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, zajrzyj do instrukcji obsługi
telewizora.
74PL
Przycisk
Numer
TV/VIDEO 0
ródło sygnału
wejściowego
telewizora
Przycisk
Brak źródła sygnału
wejściowego
(Domyślnie)
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
INPUT
CLEAR*
COMPONENT 2
INPUT
ALBUM –* COMPONENT 3
INPUT
Czas nadawania
6
3
7
3,5
8
4
Uwaga
•Funkcja ta dostępna jest jedynie dla odbiorników
TV firmy SONY. (Funkcja może być niedostępna
na niektórych telewizorach firmy SONY.)
•W przypadku dużej odległości między
odbiornikiem TV a urządzeniem, funkcja ta może
nie działać. Urządzenie należy ustawić niedaleko
odbiornika TV.
•Podczas wprowadzania kodu, kieruj pilota w
kierunku odbiornika TV oraz urządzenia.
Inne czynności
1
Numer
ALBUM +* COMPONENT 4
INPUT
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Ameryce
Północnej.
Uruchamianie funkcji THEATRE
SYNC
Skieruj pilota w kierunku telewizora oraz
urządzenia, a następnie naciśnij jednokrotnie
przycisk THEATRE SYNC.
Jeśli funkcja nie działa, zmień czas
nadawania. Ustawienia czasu nadawania
zależą od danego odbiornika TV.
Zmiana czasu nadawania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV CH +,
jednocześnie wprowadzając czas nadawania
za pomoc przycisków numerycznych (patrz
tabela).
Wybrany zostaje czas nadawania z pilota.
Przycisk
Numer
Czas nadawania
TV CH +
1
0,5 (Domyślnie)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
75PL
Odtwarzanie dźwięku
z innych urządzeń
AMP MENU
Aby temu zapobiec można zmienić poziom
wyjścia dźwięku z gniazda AUDIO IN z
przodu urządzenia.
1
2
FUNCTION
3
X/x/c
ENTER
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
na wyświetlaczu opcję „AUDIO ATT”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
na wyświetlaczu opcję „ATT ON”.
Poziom wyjścia ulegnie zmianie.
Po wybraniu opcji „ATT OFF” i
naciśnięciu przycisku x, czynność ta
zostanie anulowana.
4
Naciśnij przycisk ENTER lub AMP
MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Wybór podłączonego urządzenia
Można korzystać z magnetowidu lub innych
urządzeń podłączonych do gniazd SAT z tyłu
urządzenia lub gniazda AUDIO IN z przodu
urządzenia. Dodatkowe informacje na temat
innych urządzeń można znaleźć w instrukcji
obsługi tych urządzeń.
Przy pomocy przycisku FUNCTION wybierz
na wyświetlaczu „SAT” lub „AUDIO”.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy urządzenia zmienia
się w następujący sposób.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
TV t SAT t AUDIO t DVD t …
Zmiana poziomu wyjścia dźwięku
z gniazda AUDIO IN z przodu
urządzenia
W zależności od podłączonego urządzenia,
występują zakłócenia, spowodowane
poziomem wejścia, jeśli urządzenie
podłączone jest do gniazda AUDIO IN z
przodu urządzenia.
76PL
Na wyświetlaczu pojawi się
zaprogramowany numer.
Korzystanie z radia
TUNER
MENU
FUNCTION
7
CLEAR
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
jeden z zaprogramowanych numerów.
Naciśnij przycisk ENTER.
Stacja zostanie zapamiętana.
VOLUME +/–
PRESET
–/+
TUNING –/+
8
Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
kroki od 1 do 7.
Inne czynności
C/X/x/c
ENTER
6
Zmiana zaprogramowanego numeru
Programowanie stacji radiowych
Zacznij ponownie od Kroku 1.
Istnieje możliwość zaprogramowania 20
stacji dla pasma FM oraz 10 stacji dla pasma
AM. Przed rozpoczęciem strojenia należy
zmniejszyć głośność do minimum.
Słuchanie audycji radiowych
1
2
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu pojawi się wybrane
pasmo.
Najpierw zaprogramuj stacje radiowe w
pamięci urządzenia (zob.„Programowanie
stacji radiowych” (strona 77)).
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+ lub –, aż do rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Gdy urządzenie dostroi się do stacji,
wyszukiwanie zostaje zatrzymywane. Na
wyświetlaczu pojawiają się wówczas
komunikaty „TUNED” oraz „ST” (dla
programów stereofonicznych).
Przy pomocy przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu „FM” lub
„AM”.
Uruchomi się ostatnio odbierana stacja.
2
Ustaw żądaną zaprogramowaną stację
przy pomocy przycisku PRESET + lub
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
ustawienie jednej zaprogramowanej
stacji.
3
4
5
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
Przy pomocy przycisków C/X/x/c
wybierz na wyświetlaczu napis
„MEMORY”.
3
Dostosuj poziom głośności za pomocą
przycisku VOLUME +/–.
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk "/1.
Naciśnij przycisk ENTER.
77PL
Słuchanie zaprogramowanych stacji
radiowych
6
Za pomocą przycisków X/x należy
wybrać znak, a następnie nacisnąć
przycisk c, aby przesunąć kursor do
następnej pozycji.
Przy wprowadzaniu nazwy stacji
radiowej można korzystać z wielkich
liter, cyfr i innych symboli.
Przeprowadź strojenie ręczne lub
automatyczne opisane w Kroku 2.
Aby dostroić stację ręcznie, naciskaj
przycisk TUNING + lub – na pilocie.
Aby dostroić stację automatycznie, naciśnij i
przytrzymaj przycisk TUNING + lub – na
pilocie. Po zatrzymaniu automatycznego
strojenia, naciśnij przycisk x.
W przypadku popełnienia błędu
Przy pomocy przycisków C/c podświetl
znak, który chcesz poprawić, a następnie
naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
żądany znak.
Aby usunąć znak, podświetl go za
pomocą przycisków C/c, a następnie
naciśnij przycisk CLEAR.
Wskazówka
•Jeśli stacja FM odbierana jest z zakłóceniami,
naciskaj przycisk FM MODE, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „MONO”. Efekt stereofoniczny
nie będzie dostępny, ale odbiór ulegnie poprawie.
Aby przywrócić efekt stereofoniczny, naciśnij
przycisk ponownie.
•Aby poprawić odbiór, zmień położenie anten
dołączonych do zestawu.
•Można sprawdzić częstotliwość naciskając
przycisk DISPLAY (strona 58).
Przydzielanie nazw stacji
Zaprogramowanym stacjom można
przydzielić nazwy. Zapisane nazwy (np.
„XYZ”) są wyświetlane na przednim panelu
urządzenia po wybraniu stacji.
Każdej stacji można przydzielić tylko jedną
nazwę.
1
Przy pomocy przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu „FM” lub
„AM”.
Włączona zostanie ostatnio odbierana
stacja.
2
3
4
5
78PL
Naciskaj przycisk PRESET + lub –, aby
ustawić wybraną zaprogramowaną
stację, której chcesz przydzielić
nazwę.
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
Przy pomocy przycisków C/X/x/c
wybierz na wyświetlaczu napis „NAME
IN”.
Naciśnij przycisk ENTER.
Stwórz nazwę korzystając z
przycisków strzałki:
7
Naciśnij przycisk ENTER.
Nazwa stacji zostanie zapamiętana.
Korzystanie z usługi
RDS
Co to jest RDS?
Urządzenie można zaprogramować by
wyłączało się o ustawionej godzinie, więc
można spokojnie zasnąć przy dźwiękach
muzyki. Czas można ustawiać w odstępach
10-minutowych.
SLEEP
Uwaga
•System RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS we
właściwy sposób lub sygnał jest zbyt słaby.
* Nie wszystkie stacje pasma FM oferują usługi
RDS i nie wszystkie oferują te same usługi.
Szczegółowe informacje na temat systemu RDS
i oferowanych usług można uzyskać w lokalnej
rozgłośni radiowej.
Odbiór informacji w systemie RDS
Wystarczy wybrać stację z pasma FM.
Po ustawieniu częstotliwości stacji nadającej
informacje w systemie RDS na wyświetlaczu
TUNER pojawi się nazwa stacji*.
* Jeśli sygnał RDS nie jest odbierany, nazwa stacji
może nie pojawić się na wyświetlaczu.
Inne czynności
System danych radiowych (Radio Data
System, RDS) jest usługą umożliwiającą
stacjom radiowym wysyłanie dodatkowych
informacji podczas nadawania programu
razem ze standardowym sygnałem
radiowym. Ten tuner wyposażony jest w
wygodne funkcje RDS, takie jak
wyświetlanie nazwy stacji. System RDS jest
dostępny tylko dla stacji nadających
programy w paśmie FM.*
Korzystanie z funkcji
Sleep Timer
Naciśnij przycisk SLEEP.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę wyglądu wyświetlacza (pozostałego
czasu do wyłączenia urządzenia) według
poniższego schematu:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij przycisk SLEEP jednokrotnie.
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciskaj przycisk SLEEP, aby wybrać
żądaną godzinę.
Anulowanie funkcji Sleep Timer
Naciskaj przycisk SLEEP, aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „SLEEP
OFF”.
79PL
Zmiana jasności
wyświetlacza panelu
przedniego
Dostępne są 2 poziomy jasności
wyświetlacza.
Przywracanie
ustawień domyślnych
Parametry urządzenia, np. zaprogramowane
stacje, można przywrócić do wartości
domyślnych.
"/1
A
x
AMP MENU
1
2
X/x/c
ENTER
1
2
3
4
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
na wyświetlaczu opcję „DIMMER”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
poziom jasności wyświetlacza.
Naciśnij przycisk ENTER lub AMP
MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
80PL
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć
urządzenie.
Naciśnij jednocześnie przyciski x, A i
"/1 na urządzeniu.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się komunikat „COLD RESET”,
a ustawienia domyślne zostaną
przywrócone.
12(27)
18(34)
:
:
Ustawienia i regulacja
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3
Za pomocą przycisków X/x należy
wybrać [CUSTOM], a następnie
nacisnąć ENTER.
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Uwaga
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
•Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
priorytet nad ustawieniami Ekranu konfiguracji i
niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać.
4
Element konfiguracji zostanie wybrany.
Przykład: [SCREEN SETUP]
X/x
ENTER
Wybrany element
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
DISPLAY
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz z
wyświetlanej listy element
konfiguracji: [LANGUAGE SETUP],
[SCREEN SETUP], [CUSTOM SETUP],
lub [SPEAKER SETUP]. Następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienia i regulacja
Ekran konfiguracji umożliwia zmianę
różnych ustawień takich elementów, jak
obraz lub dźwięk. Można także, między
innymi, ustawiać język napisów dialogowych
i ekranu konfiguracji. Szczegółowe
informacje na temat elementów ekranu
konfiguracji, zob. strony od 82 do 89. Pełna
lista elementów ekranu konfiguracji
znajduje się na stronie 106.
DVD VIDEO
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
Elementy konfiguracji
5
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
żądany element, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje dla
wybranego elementu.
Przykład: [TV TYPE]
cig dalszy
81PL
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
Opcje
6
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie, a następnie
naciśnij ENTER.
Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
Ustawianie języka
wyświetlacza lub
ścieżki dźwiękowej
[LANGUAGE SETUP]
Funkcja [LANGUAGE SETUP] umożliwia
ustawianie różnych języków dla menu
ekranowego i ścieżki dźwiękowej.
Na ekranie konfiguracji należy wybrać opcję
[LANGUAGE SETUP]. Aby korzystać z
wyświetlacza, zob. „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (strona 81)
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
Wybrane ustawienie
Kasowanie wszystkich ustawień opcji
[SETUP]
1
W Kroku 3 wybierz opcję [RESET] i naciśnij
przycisk ENTER.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz opcję
[YES].
Można także anulować ten proces i
powrócić do Menu sterowania wybierając
opcję [NO] tutaj.
3
Naciśnij przycisk ENTER.
Wszystkie ustawienia opisane na stronach
od 82 do 89 powracają do wartości
domyślnych. Nie naciskaj przycisku [/1
podczas przywracania domyślnych
wartości ustawień, ponieważ proces ten
trwa kilka sekund.
Uwaga
•Gdy uruchomisz urządzenie po zresetowaniu i nie
znajduje się w nim płyta, na ekranie TV pojawi się
wiadomość pomocnicza. W celu
przeprowadzenia konfiguracji wstępnej
(strona 29), naciśnij przycisk ENTER; aby
powrócić do normalnego ekranu, naciśnij
przycisk CLEAR.
82PL
x [OSD] (Menu ekranowe)
Służy do przełączania języka wyświetlania na
ekranie.
x [MENU] (tylko płyty DVD VIDEO)
Dla menu płyty można wybrać żądany język.
x [AUDIO] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do przełączania języka ścieżki
dźwiękowej.
Po wybraniu opcji [ORIGINAL], wybrany
zostanie język priorytetowy dla płyty.
x [SUBTITLE] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do przełączania języka napisów
dialogowych zarejestrowanych na płycie
DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [AUDIO FOLLOW],
język napisów dialogowych zmienia się
zależnie od języka wybranego dla ścieżki
dźwiękowej.
Wskazówka
•Jeśli dla opcji [MENU], [AUDIO] i
[SUBTITLE] wybrano wartość [OTHERS t],
należy za pomocą przycisków numerycznych
wybrać i wprowadzić kod języka z „Lista kodów
języków” (strona 101).
Uwaga
•Jeśli w opcji [MENU], [AUDIO] lub
[SUBTITLE] wybrany zostanie język, który nie
został zarejestrowany na płycie DVD VIDEO,
automatycznie wybrany zostanie jeden z
zarejestrowanych języków (w przypadku
niektórych płyt, język nie jest automatycznie
wybierany).
Ustawienia
wyświetlacza
[SCREEN SETUP]
Wybierz ustawienia zgodne z parametrami
podłączanego telewizora.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[SCREEN SETUP]. Aby korzystać z
wyświetlacza, zob. „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (strona 81)
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
x [TV TYPE]
Służy do wybierania proporcji obrazu
podłączonego telewizora (standardowy 4:3
lub panoramiczny).
Ustawienia domyślne różnią się w zależności
od kraju produkcji modelu.
[4:3 LETTER
BOX]
Ustawienia i regulacja
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
Wybierz to ustawienie jeśli
chcesz podłączyć telewizor z
ekranem formatu 4:3. Służy do
wyświetlania obrazu
panoramicznego z paskami u
góry i dołu ekranu.
[4:3 PAN SCAN] Wybierz to ustawienie jeśli
chcesz podłączyć telewizor z
ekranem formatu 4:3. Służy do
automatycznego wyświetlania
obrazu panoramicznego i
usunięcia części obrazu nie
pasujących do ekranu.
[16:9]
Należy wybrać to ustawienie,
aby podłączyć do urządzenia
odbiornik panoramiczny lub
odbiornik obsługujący tryb
szerokoekranowy.
cig dalszy
83PL
[4:3 LETTER BOX]
[4:3 PAN SCAN]
[GRAPHICS]
Wyświetlany jest domyślny
obraz zapisany w pamięci
urządzenia.
[BLUE]
Kolorem tła jest niebieski.
[BLACK]
Kolorem tła jest czarny.
x [LINE]
Wybór metody wyjścia dla sygnałów audio z
gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV)
na tylnym panelu urządzenia.
[16:9]
[VIDEO]
Wyjście sygnału wideo.
[RGB]
Wyjście sygnału RGB.
Uwaga
•W zależności od płyty DVD ustawienie [4:3
LETTER BOX] może być wybierane
automatycznie zamiast ustawienia [4:3 PAN
SCAN] i na odwrót.
x [SCREEN SAVER]
Wygaszacz ekranu uruchamia jeśli
urządzenie pozostaje w trybie pauzy lub
zatrzymania przez 15 minut, lub podczas
odtwarzania płyty Super Audio CD, CD lub
DATA CD (pliki MP3) przez ponad 15 minut.
Wygaszacz ekranu zapobiega uszkodzeniu
ekranu podłączonego urządzenia (tzw.
powidok). Naciśnij przycisk H, aby wyłączyć
wygaszacz ekranu.
[ON]
[OFF]
Służy do włączania wygaszacza
ekranu.
Służy do wyłączania
wygaszacza ekranu.
x [BACKGROUND]
Służy do wybierania koloru tła lub obrazu
wyświetlanego na ekranie odbiornika TV w
trybie zatrzymania lub podczas odtwarzania
płyty Super Audio CD, CD lub DATA CD
(pliki MP3).
[JACKET
PICTURE]
84PL
Obraz tego typu (obraz
nieruchomy) jest wyświetlany,
ale tylko wówczas, gdy jest już
nagrany na płycie (CDEXTRA itd.). Jeśli płyta nie
zawiera takiego obrazu,
zostanie wyświetlony obraz
typu [GRAPHICS].
Uwaga
•Jeśli Twój telewizor nie obsługuje sygnałów
RGB, na ekranie nie wyświetlany jest żaden
obraz nawet po wybraniu opcji [RGB]. Zajrzyj do
instrukcji telewizora.
x [4:3 OUTPUT]
To ustawienie działa tylko jeśli ustawisz
opcję [TV TYPE] w menu [SCREEN
SETUP] na [16:9] (strona 83). Zastosuj to
ustawienie, aby odtwarzać sygnały
progresywne o proporcjach obrazu 4:3. Jeśli
możesz zmienić proporcję obrazu w
telewizorze odbierającym sygnał
progresywny (525p/625p), zmień ustawienia
telewizora, a nie ustawienia urządzenia.
Uwaga
•Niniejsze ustawienie działa tylko jeśli opcja „P
AUTO (PROGRESSIVE AUTO)” lub „P
VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)” została
wybrana przy pomocy menu PROGRESSIVE
(strona 23).
[FULL]
Wybierz to ustawienie jeśli
chcesz zmienić proporcję
obrazu telewizora.
[NORMAL]
Wybierz to ustawienie jeśli nie
możesz zmienić proporcję
obrazu telewizora. Odtwarza
sygnał o proporcji obrazu 16:9 z
czarnymi paskami po lewej i
prawej stronie ekranu.
Ustawienia
niestandardowe
Telewizor o proporcji obrazu 16:9
[CUSTOM SETUP]
Funkcja ta służy do określanie ustawień
odtwarzania i innych ustawień.
Na Ekranie konfiguracji wybrać funkcję
[CUSTOM SETUP]. Aby korzystać z
wyświetlacza, zob. „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (strona 81)
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
x [PAUSE MODE] (tylko płyty DVD VIDEO/
DVD-RW)
Służy do wybierania obrazu w trybie pauzy.
[AUTO]
Obraz, także obraz zawierający
dynamiczny ruch, wyświetlany
jest bez zakłóceń. W
normalnych warunkach należy
wybrać tę funkcję.
[FRAME]
Obraz, także obraz nie
zawierający dynamicznego
ruchu, wyświetlany jest w
wysokiej rozdzielczości.
Ustawienia i regulacja
CUSTOM SETUP
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
STANDARD
AUDIO DRC:
Registration Code
DivX:
x [TRACK SELECTION] (tylko płyty DVD
VIDEO)
W tym trybie ścieżka dźwiękowa o
największej liczbie kanałów ma priorytet,
gdy odtwarzana jest płyta DVD VIDEO, na
której został nagrany dźwięk w wielu
formatach (PCM, DTS, MPEG lub Dolby
Digital).
[OFF]
Ścieżka nie ma priorytetu.
[AUTO]
Ścieżka ma priorytet.
cig dalszy
85PL
x [DivX]
Uwaga
•Po ustawieniu opcji w pozycji [AUTO], język
może się zmienić. Ustawienia funkcji [TRACK
SELECTION] mają wyższy priorytet niż
ustawienia funkcji [AUDIO] w menu
[LANGUAGE SETUP] (strona 82). (W
przypadku niektórych płyt funkcja ta może być
niedostępna.)
•Jeśli ścieżki dźwiękowe zapisane w formatach
PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG audio mają
taką samą liczbę kanałów, urządzenie wybiera je
w następującej kolejności: PCM, DTS, Dolby
Digital i MPEG audio.
x [MULTI-DISC RESUME] (tylko płyty DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Służy do włączania lub wyłączania funkcji
wznowienia odtwarzania wielu płyt. Miejsce
wznowienia odtwarzania można zapisać w
pamięci urządzenia dla 40 różnych płyt DVD
VIDEO/VIDEO CD (strona 34).
[ON]
Ustawienia wznowienia
odtwarzania są przechowywane
dla 40 płyt.
[OFF]
Ustawienia wznowienia
odtwarzania nie są
zapamiętywane. Odtwarzanie
jest wznawiane od określonego
miejsca tylko dla bieżącej płyty
umieszczonej w urządzeniu.
x [AUDIO DRC] (Dynamiczna kontrola
zakresu) (tylko płyty DVD VIDEO/DVD-RW)
Zawężenie zakresu dynamiki ścieżki
dźwiękowej. Funkcja ta jest bardzo
użyteczna podczas oglądania filmów późno
w nocy, przy niskim poziomie głośności.
[OFF]
Brak kompresji zakresu
dynamiki.
[STANDARD]
Odtwarzanie ścieżki
dźwiękowej z oryginalnym
zakresem dynamiki.
[MAX]
Maksymalna kompresja
zakresu dynamiki.
Uwaga
•Funkcja [AUDIO DRC] obsługuje tylko źródła
Dolby Digital.
86PL
Wyświetlanie kodu rejestracji dla
niniejszego urządzenia.
Bardziej szczegółowe informacje znajdują
się na stronie internetowej
http://www.divx.com.
Ustawienia głośników
Schemat rozmieszczenia
[SPEAKER SETUP]
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić wielkość głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
90
A
A
45
B
B
20
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach.
[NONE]: Wybierz to
ustawienie, gdy głośnik
środkowy nie jest używany.
[SURROUND]
[BEHIND]: Wybierz to
ustawienie, jeśli głośniki
surround znajdują się w polu
B.
[SIDE]: Wybierz to ustawienie,
jeśli głośniki surround znajdują
się w polu A.
[NONE]: Wybierz to
ustawienie, jeśli głośnik
surround nie jest używany.
[SUBWOOFER]
[YES]
Uwaga
•Wykonanie powyższych elementów konfiguracji
nie jest możliwe po podłączeniu słuchawek do
urządzenia.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
YES
YES
BEHIND
YES
Przywracanie ustawień domyślnych
po zmianie ustawień
Wybierz element, a następnie naciśnij
przycisk CLEAR. Zwróć uwagę, że tylko
ustawienie [SIZE] nie powraca do wartości
domyślnej.
x [SIZE]
Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround albo głośniki surround
zostały przesunięte, należy ustawić
parametry dla opcji [CENTER] i
[SURROUND] oraz określić położenie
głośników. Ponieważ ustawienia głośników
przednich są stałe, nie można ich zmieniać.
Ustawienia i regulacja
Na ekranie konfiguracji wybierz opcję
[SPEAKER SETUP]. Bardziej szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (strona 81).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
Uwaga
•Podczas wybierania ustawienia dźwięk zostaje na
chwilę przerwany.
•W zależności od ustawień pozostałych głośników
subwoofer może odtwarzać dźwięk o
nadmiernym natężeniu.
x [DISTANCE]
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia
odległości głośników względem miejsca
odsłuchu.
Jeśli odległość została ustawiona przy
pomocy funkcji konfiguracji wstępnej
(strona 29), powoduje to automatyczne
wyświetlenie ustawienia.
cig dalszy
87PL
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, ustawienie [DISTANCE] może być
niedostępne.
x [LEVEL (FRONT)]
1,0 - 7,0 m
0,0 - 7,0 m
Po przesunięciu głośników należy zmienić
odpowiednie wartości na ekranie
konfiguracji.
[FRONT]
3,0 m*
Odległość głośnika przedniego od
miejsca odsłuchu może wynosić
od 1,0 do 7,0 metrów w odstępach
co 0,2 metra.
[CENTER]
3,0 m*
(pojawia siê po
ustawieniu
pozycji
[CENTER] w
po³o¿eniu [YES]
w menu [SIZE].)
Odległość głośnika środkowego
od miejsca odsłuchu może
wynosić od 0,0 do 7,0 metrów w
odstępach co 0,2 metra.
[SURROUND]
3,0 m*
(pojawia siê,
chyba ¿e
ustawisz pozycjê
[SURROUND]
w po³o¿eniu
[NONE] w menu
[SIZE].)
Odległość głośnika surround od
miejsca odsłuchu może wynosić
od 0,0 do 7,0 metrów w odstępach
co 0,2 metra.
* Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej
(strona 29) powoduje zmianę ustawień
domyślnych.
Uwaga
•Podczas ustawiania odległości dźwięk zostaje na
chwilę przerwany.
•Jeśli wszystkie głośniki przednie i surround nie są
umieszczone w jednakowych odległościach od
słuchacza, należy ustawić odległość dla
najbliższego głośnika.
•Nie należy umieszczać głośników surround w
większej odległości od słuchacza niż głośniki
przednie.
88PL
W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla głośnika
przedniego. W celu ułatwienia regulacji
należy ustawić funkcję [TEST TONE] w
pozycji [ON].
[L]
0 dB
Ustaw między –6 dB a 0 dB w
odstępach co 1 dB.
[R]
0 dB
Ustaw między –6 dB a 0 dB w
odstępach co 1 dB.
[CENTER]
Ustaw między –6 dB a +6 dB w
0 dB
odstępach co 1 dB.
(pojawia siê po
ustawieniu pozycji
[CENTER] w
po³o¿eniu [YES] w
menu [SIZE].)
[SUBWOOFER]
0 dB
Ustaw między –6 dB a +6 dB w
odstępach co 1 dB.
x [LEVEL (SURROUND)]
W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla głośnika
surround. W celu ułatwienia regulacji należy
ustawić funkcję [TEST TONE] w pozycji
[ON].
(To ustawienie pojawia się, chyba że
ustawisz pozycję [SURROUND] w
położeniu [NONE] w menu [SIZE].)
[L]
0 dB
Ustaw między –6 dB a +6 dB w
odstępach co 1 dB.
[R]
0 dB
Ustaw między –6 dB a +6 dB w
odstępach co 1 dB.
Ustawianie poziomu natężenia
dźwięku dla wszystkich głośników
jednocześnie
Skorzystaj z pokrętła regulacji głośności
VOLUME na urządzeniu lub naciśnij
przycisk VOLUME +/– na pilocie.
Dźwięk testowy jest emitowany tylko z
głośnika, którego ustawienia są
regulowane.
x [TEST TONE]
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru [LEVEL
(FRONT)] i [LEVEL (SURROUND)].
[OFF]
Głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
[ON]
Dźwięk testowy jest emitowany kolejno
z każdego głośnika w takcie regulacji
poziomu. Po wybraniu jednego z
elementów menu [SPEAKER SETUP],
dźwięk testowy jest emitowany kolejno
z poszczególnych głośników.
8
9
Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk ENTER.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [TEST TONE], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
10 Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [OFF], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Uwaga
Regulacja poziom głośności za
pomocą dźwięku testowego
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
3
Ustawienia i regulacja
1
•Podczas regulowania ustawień głośników dźwięk
zostaje na chwilę przerwany.
Za pomocą przycisków X/x należy
wybrać [CUSTOM], a następnie
nacisnąć ENTER.
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
4
5
6
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [SPEAKER SETUP], a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub c.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [TEST TONE], a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub c.
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
opcję [ON], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Z każdego głośnika będzie kolejno
dochodził dźwięk testowy.
7
Siedząc w miejscu odsłuchu dostosuj
wartość [LEVEL (FRONT)] lub [LEVEL
(SURROUND)] przy pomocy
przycisków C/X/x/c.
89PL
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
O źródłach zasilania
•Przewód zasilania można wymieniać tylko w
specjalistycznym punkcie serwisowym.
Usytuowanie
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza urządzenia, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wymianę powietrza.
•Podczas długotrwałej pracy urządzenia przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa
nagrzewa się. Nie oznacza to awarii. Należy
jednak unikać dotykania obudowy. Nie wolno
umieszczać urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni uniemożliwiającej
prawidłową wentylację, ponieważ może to
spowodować przegrzanie.
•Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych
poprzez kładzenie na urządzeniu jakichkolwiek
przedmiotów. Urządzenie jest wyposażone we
wzmacniacz dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych urządzenia może spowodować
jego przegrzanie, a w rezultacie awarię.
•Nie należy ustawiać urządzenia na miękkich
powierzchniach, na przykład na dywanie i nie
należy zasłaniać otworów wentylacyjnych.
•Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
Działanie
•Jeśli urządzenie zostało przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia
lub ustawione w bardzo wilgotnym
pomieszczeniu, na soczewkach w jego wnętrzu
może skraplać się para. Urządzenie nie będzie
wówczas działało prawidłowo. W takim wypadku
należy wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić
urządzenie w stanie włączonym przez około pół
godziny, aż wilgoć wyparuje.
•Podczas przenoszenia urządzenia, wyjmij z niego
płytę. W przeciwnym razie, płyta może ulec
uszkodzeniu.
poziomie sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. Gdy
w nagraniu wystąpi nagle fragment o bardzo
wysokim natężeniu dźwięku, może to
doprowadzić do uszkodzenia głośników.
O czyszczeniu
•Obudowę, panel i elementy sterowania można
czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani
środków, takich jak alkohol lub benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Płyty czyszczące
•Nie należy korzystać z powszechnie dostępnych
płyt czyszczących CD/DVD. Może to
spowodować awarię urządzenia.
O kolorach na ekranie odbiornika
telewizyjnego
•Jeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów
na ekranie, należy wyłączyć telewizor i włączyć go
ponownie po upływie 15 - 30 minut. Jeśli
zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: To urządzenie umożliwia
wyświetlanie na ekranie telewizora
nieruchomego obrazu wideo lub menu
ekranowego przez nieograniczony czas. Jeśli
obraz taki będzie wyświetlany na ekranie przez
dłuższy czas, istnieje ryzyko trwałego
uszkodzenia ekranu telewizora (kineskopu).
Szczególnie podatne na tego typu awarie są
telewizory projekcyjne (telebimy).
Przenoszenie urządzenia
W przypadku przenoszenia urządzenia, należy
wykonać poniższe czynności, aby zapobiec
uszkodzeniu mechanizmu wewnętrznego.
1
Przy pomocy przycisku FUNCTION wybierz
opcję „DVD”.
2
3
Sprawdź, czy w urządzeniu nie ma płyty.
Regulacja głośności
•Nie należy zwiększać poziomu głośności podczas
słuchania fragmentu nagrania o bardzo niskim
90PL
4
Naciśnij jednocześnie przyciski x i "/1.
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„STANDBY”, a następnie „MECHA LOCK”.
Wyjmij przewód zasilania z gniazdka
sieciowego.
Uwagi dotyczące płyt
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z
dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
Obchodzenie się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
O czyszczeniu
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ściereczki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
Informacje dodatkowe
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, ani pozostawiać ich w
samochodzie zaparkowanym w
nasłonecznionym miejscu, gdzie może
dojść do znacznego wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
• Nie należy używać środków takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie dostępne
środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
Urządzenie może odtwarzać tylko
standardowe płyty okrągłe. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym
kształcie (np. w kształcie karty, serca lub
gwiazdy) może spowodować usterkę
urządzenia.
91PL
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli podczas użytkowania urządzenia
wystąpią problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać z
poniższych informacji dotyczących usuwania
usterek. Jeśli nie można usunąć problemu,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Zasilanie
Brak zasilania.
• Sprawdzić, czy przewód zasilania jest dobrze
podłączony.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„PROTECT” lub „UNPLUG”.
Natychmiast odłączyć przewód zasilania i
sprawdzić następujące elementy.
• Czy nie ma zwarcia na przewodach
głośnikowych + i –?
• Czy korzystasz z głośników określonych w
instrukcji?
• Czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych
urządzenia?
Po sprawdzeniu powyższych elementów i
naprawieniu wszelkich problemów, podłącz
ponownie przewód zasilania i włącz urządzenie.
Jeśli nie można określić przyczyny problemu po
sprawdzeniu powyższych elementów,
skontaktuj się z najbliższym salonem sprzedaży
firmy Sony.
Obraz
Brak obrazu.
• Format progresywny został ustawiony, ale
odbiornik TV nie obsługuje sygnałów w tym
formacie. W takim przypadku, przywrócić
ustawienie formatu z przeplotem (ustawienie
domyślne) (strona 23).
• Nawet jeśli odbiornik TV obsługuje sygnały w
formacie progresywnym (525p/625p) i
dokonano na nim odpowiednich ustawień,
obraz może być wyświetlany z zakłóceniami.
W takim przypadku, przywrócić ustawienie
formatu z przeplotem (ustawienie domyślne)
(strona 23).
• Przewód SCART (EURO AV) nie jest
odpowiednio podłączony.
92PL
• Przewód SCART (EURO AV) jest
uszkodzony.
• Urządzenie nie jest podłączone do
odpowiedniego gniazda
gniazda EURO AV t INPUT (strona 22).
• Wejście wideo odbiornika TV nie jest
ustawione w sposób umożliwiający oglądanie
obrazu przesyłanego przez urządzenie.
• Sprawdź metodę wyjścia w urządzeniu
(strona 84).
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
• Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
Obraz nie wypełnia ekranu, nawet jeśli
proporcje obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji [TV TYPE] menu [SCREEN
SETUP].
• Proporcje obrazu na płycie DVD są zapisane
jako stałe.
Dźwięk
Brak dźwięku.
• Przewód głośnikowy nie jest podłączony
prawidłowo.
• Nacisnąć przycisk MUTING na pilocie, jeśli
na przednim panelu wyświetlacza wyświetlany
jest komunikat „MUTING ON”.
• Urządzenie znajduje się w trybie pauzy lub w
trybie odtwarzania w zwolnionym tempie.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Odbywa się przewijanie do przodu lub do tyłu.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Sprawdź ustawienia głośników (strona 87).
Dźwięki lewego i prawego kanału są
niezrównoważone lub odwrócone.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
prawidłowo i dokładnie podłączone.
Brak dźwięku z subwoofera.
• Sprawdź połączenia głośników z urządzeniem
i ustawienia.
(strona16, 87)
• Dla pola akustycznego wybierz ustawienie
„AUTO FORMAT DIRECT AUTO”
(strona 63).
Słychać przydźwięk lub szum.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
dokładnie podłączone.
• Sprawdź, czy przewody łączące nie znajdują
się w pobliżu transformatora lub silnika i
przynajmniej 3 metry od odbiornika TV lub
źródła światła fluorescencyjnego.
• Odsuń odbiornik TV od urządzeń audio.
• Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je
szmatką lekko zwilżoną alkoholem.
• Oczyścić płytę.
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD, CD lub
MP3 dźwięk jest pozbawiony efektu
stereofonicznego.
• Dla opcji [AUDIO] ustaw wartość [STEREO]
przez naciśnięcie przycisku AUDIO
(strona 61).
• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo
podłączone.
Dźwięk dobiega tylko z głośnika środkowego.
• W przypadku niektórych płyt dźwięk może
być odtwarzany tylko z głośnika środkowego.
Nie słychać dźwięku z głośnika środkowego.
• Sprawdź połączenia głośników z urządzeniem
i ustawienia.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 63).
• W przypadku niektórych źródeł, dźwięk z
głośnika środkowego może być słabszy.
Z głośników surround nie słychać żadnego
dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo niskim
natężeniu.
• Sprawdź połączenia głośników z urządzeniem
i ustawienia.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 63).
• W przypadku niektórych źródeł, efekt
surround może być słabszy.
Działanie
Nie można dostroić stacji radiowych.
• Sprawdź, czy antena jest prawidłowo
podłączona. Wyreguluj położenie anteny lub
w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
Pilot nie działa.
• Między pilotem i urządzeniem znajdują się
przeszkody.
• Odległość między pilotem i urządzeniem jest
zbyt duża.
• Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika
zdalnego sterowania znajdującego się w
urządzeniu.
• Baterie w pilocie są rozładowane.
Nie można odtworzyć płyty.
• W urządzeniu nie ma płyty.
• Płyta została włożona do góry nogami.
Włóż płytę stroną przeznaczoną do
odtwarzania skierowaną w dół.
• Płyta nie przylega całą powierzchnią do dna
szuflady na płyty.
• Urządzenie nie odtwarza płyt CD-ROM,
itp.(strona 7)
• Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest
odpowiedni dla tego urządzenia.
• W urządzeniu skropliła się para wodna, co
może powodować uszkodzenie soczewek.
Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone
przez mniej więcej pół godziny .
Informacje dodatkowe
Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej
zapisanej w formacie Dolby Digital, DTS lub
MPEG audio efekt dźwięku przestrzennego
jest słabo słyszalny.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 63).
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(strony 16, 87).
• W przypadku niektórych płyt DVD sygnał
wyjściowy może nie być w pełni 5.1-kanałowy.
Może być monofoniczny lub stereofoniczny,
nawet jeśli ścieżka dźwiękowa została nagrana
w formacie Dolby Digital lub MPEG audio.
• Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas
dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Użyj strojenia
bezpośredniego.
• Nie została zaprogramowana żadna stacja lub
zaprogramowane stacje zostały usunięte
(podczas strojenia za pomocą przeszukiwania
zaprogramowanych stacji). Zaprogramuj
stacje (strona 77).
• Naciśnij przycisk DISPLAY, aby na
wyświetlaczu pojawiła się częstotliwość.
Urządzenie nie odtwarza plików MP3.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie MP3 zgodnym ze standardem ISO
9660 Level 1/ Level 2 lub Joliet.
• Plik MP3 nie ma rozszerzenia „.MP3”.
• Dane nie zostały sformatowane w formacie
MP3, mimo że mają rozszerzenie „.MP3”.
• Dane nie są danymi w formacie MPEG1
Audio Layer 3.
• Urządzenie nie odtwarza utworów zapisanych
w formacie MP3PRO.
• Dla opcji [MODE (MP3, JPEG)] wybrano
wartość [IMAGE (JPEG)] (strona 46).
• Jeśli nie możesz zmienić ustawienia [MODE
(MP3, JPEG)], wyjmij płytę z urządzenia i
włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz
urządzenie.
cig dalszy
93PL
• Płyta DATA CD zawiera plik wideo w
formacie DivX.
• Urządzenie nie odtwarza plików MP3
nagranych na płytach DATA DVD.
Obraz zapisany w formacie JPEG nie jest
wyświetlany.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie JPEG zgodnym ze standardem ISO
9660 Level 1/ Level 2 lub Joliet.
• Plik nie posiada rozszerzenia „.JPEG” lub
„.JPG”.
• W trybie normalnym plik jest większy niż 3
072 (szerokość) × 2 048 (wysokość), lub w
trybie progresywny JPEG posiada ponad 3
300 000 pikseli.
• Obraz nie mieście się na ekranie (obrazy takie
są zmniejszane).
• Dla opcji [MODE (MP3, JPEG)] wybrano
wartość [AUDIO (MP3)] (strona 46).
• Jeśli nie możesz zmienić ustawienia [MODE
(MP3, JPEG)], wyjmij płytę z urządzenia i
włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz
urządzenie.
• Płyta DATA CD zawiera plik wideo w
formacie DivX.
• Urządzenie nie odtwarza plików JPEG
nagranych na płytach DATA DVD.
Pliki MP3 i JPEG odtwarzane są
równocześnie.
• Dla opcji [MODE (MP3, JPEG)] wybrano
wartość [AUTO] (strona 46).
Plik wideo w formacie DivX nie może być
odtwarzany.
• Plik nie został zapisany w formacie DivX.
• Plik nie posiada rozszerzenia „.AVI” lub
„.DIVX”.
• Płyta DATA CD (DivX video)/DATA DVD
nie została nagrana w formacie DivX zgodnym
z normą ISO 9660 Level 1/Level 2 lub Joliet/
UDF.
• Plik wideo w formacie DivX jest większy niż
720 (szerokość) × 576 (wysokość).
Tytuły albumów/utworów/plików nie są
wyświetlane prawidłowo.
• Urządzenie może wyświetlać tylko cyfry i
litery alfabetu. Inne znaki są wyświetlane jako
[*].
Płyta nie jest odtwarzana od początku.
• Została wybrana funkcja Program play,
Shuffle Play lub Repeat Play.
Aby wyłączyć te funkcje, przed rozpoczęciem
odtwarzania płyty naciśnij przycisk CLEAR.
94PL
• Została wybrana funkcja Resume Play.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na
panelu urządzenia lub na pilocie, a następnie
rozpocznij odtwarzanie (strona 34).
• Na ekranie odbiornika TV pojawia się
automatycznie tytuł, menu DVD lub PBC.
Urządzenie automatycznie rozpoczyna
odtwarzanie płyty.
• Płyta DVD zawiera funkcję automatycznego
odtwarzania.
Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie.
• Niektóre płyty mogą zawierać sygnał
automatycznej pauzy. Podczas odtwarzania
takiej płyty urządzenie zatrzymuje
odtwarzanie w miejscu wystąpienia sygnału
automatycznej pauzy.
Nie można wykonywać niektórych funkcji,
takich jak zatrzymanie odtwarzania,
wyszukiwanie, odtwarzanie w zwolnionym
tempie czy Repeat Play.
• W przypadku niektórych płyt wykonywanie
niektórych powyższych operacji może nie być
możliwe. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
płyty.
Komunikaty na ekranie nie są wyświetlane w
żądanym języku.
• Wybierz żądany język obsługi menu
ekranowego w opcji [OSD] menu
[LANGUAGE SETUP] na ekranie
konfiguracji (strona 82).
Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie została
nagrana ścieżka dźwiękowa w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
języka dla ścieżki dźwiękowej.
Nie można zmienić języka napisów
dialogowych.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć wyświetlania napisów
dialogowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed
wyłączaniem wyświetlania napisów
dialogowych.
Nie można zmieniać kątów.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane sceny pod różnymi kątami
(strona 67).
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
kątów.
Nie można wysunąć płyty, a na wyświetlaczu
widoczny jest napis „LOCKED”.
• Skontaktuj się z autoryzowanym punktem
sprzedaży lub lokalnym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
Urządzenie nie działa prawidłowo.
• Odłącz przewód zasilania z gniazdka
ściennego, a następnie podłącz go ponownie
po kilku minutach.
(Na wyświetlaczu pojawiają się litery/
cyfry)
Jeśli funkcja autodiagnostyki jest włączona
w celu ochrony urządzenia przed awarią, na
ekranie i na wyświetlaczu pojawia się numer
diagnostyczny (np. C 13 50) będący
kombinacją litery i czterech cyfr. W takim
wypadku należy sprawdzić znaczenie
numeru w poniższej tabeli.
C:13:50
Pierwsze 3
Przyczyna i/lub czynności
znaki
zaradcze
oznaczają
numer
diagnostyczny
C 13
Płyta jest brudna.
,Wyczyść płytę miękką
szmatką (strona 91).
C 31
Płyta nie została poprawnie
włożona.
,Uruchom ponownie
urządzenie i włóż płytę
poprawnie.
E XX
(xx oznacza
liczbę)
Aby zapobiec awarii, odtwarzacz
uruchomił funkcję
autodiagnostyki.
,Skontaktować się z
najbliższym salonem
sprzedaży firmy Sony lub
lokalnym punktem
serwisowym firmy Sony i
podaj numer diagnostyczny
złożony z 5 znaków.
Przykład: E 61 10
Informacje dodatkowe
Podczas odtwarzania płyty DATA CD lub
DATA DVD na ekranie telewizora wyświetlany
jest napis [Data error].
• Plik MP3/obraz JPEG/plik DivX jest
uszkodzony.
• Dane nie są danymi w formacie MPEG1
Audio Layer 3.
• Obraz JPEG jest nie zgodny z DCF.
• Plik JPEG posiada rozszerzenie „.JPG” lub
„.JPEG”, ale nie został nagrany w formacie
JPEG.
• Plik posiada rozszerzenie „.AVI” lub
„.DIVX”, ale nie został nagrany w formacie
DivX lub format DivX jest niezgodny z
zarejestrowanymi profilami DivX.
Funkcja
autodiagnostyki
95PL
Sekcja tunera
Dane techniczne
System
Sekcja wzmacniacza
Tryb stereofoniczny (znamionowa)
55 W +55 W (3 omy przy
1 kHz, DIN)
Moc wyjściowa sygnału audio w trybie surround
(orientacyjnie)
Przednie: 133 W +133 W
(z SS-TS42)
Środkowy*: 133 W
(z SS-CT42)
Surround*: 133 W + 133
W
(z SS-TS42B)
Subwoofer*: 135 W
(z SS-WS31)
* W przypadku niektórych ustawień pola
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia
87,5 – 108,0 MHz (w
odstępach co 50 kHz)
Antena
Antena przewodowa FM
Gniazda antenowe
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
531 – 1 602 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Antena
Antena ramowa AM
Częstotliwość pośrednia 450 kHz
Sekcja wideo
Wyjścia
akustycznego i pewnych typów źródeł, dźwięk
może nie być odtwarzany.
Sygnały wejścia
TV, SAT
AUDIO IN
Słuchawki
Czułość: 450 mV
Impedancja: 50
kiloomów
Czułość: 250/125 mV
Impedancja: 50
kiloomów
Dopuszczalne są
słuchawki o niskiej i
wysokiej impedancji.
System Super Audio CD/DVD
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Czas trwania emisji:
emisja ciągła
System formatu sygnału
PAL/NTSC
Pasmo przenoszenia (w trybie 2 CH STEREO)
DVD (PCM): od 2 Hz do
22 kHz (±1,0 dB)
CD: od 2 Hz do 20 kHz
(±1,0 dB)
Zniekształcenia harmoniczne
Poniżej 0,03 %
System cyfrowej syntezy
częstotliwości PLL ze
sprzężonym kwarcem
Video: 1 Vp-p 75 omów
R/G/B: 0,7 Vp-p 75
omów
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 omów
PB/CB, PR/CR: 0.7 Vp-p
75 omów
Wejście
VIDEO: 1 Vp-p 75
omów
Głośniki
Przednie
Rodzaj obudowy
Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
Głośnik
70 × 100 mm średnicy,
typ stożkowy
Impedancja znamionowa 2,7 omy
Wymiary (ok.)
86 × 165 × 100 mm
(s/w/g)
Waga (ok.)
0,8 kg
Środkowy
Rodzaj obudowy
Głośnik
Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
55 × 110 mm średnicy,
typ stożkowy
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
2,7 omy
300 × 79 × 114 mm
(s/w/g)
0,9 kg
Surround
Rodzaj obudowy
96PL
Bass reflex
Głośnik
70 × 100 mm średnicy,
typ stożkowy
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
2,7 omy
86 × 165 × 100 mm
(s/w/g)
0,7 kg
Głośnik
Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
160 mm średnicy, typ
stożkowy
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
Album
Fragment muzyki lub obrazu na płycie data
CD zapisany w formacie MP3 lub JPEG.
DivX®
Subwoofer
Rodzaj obudowy
Słowniczek
2,7 omy
200 × 312 × 321 mm
(s/w/g)
5,0 kg
Wymagania zasilania:
220 – 240 V AC, 50/
60 Hz
Pobór mocy
Tryb pracy: 145 W
Tryb gotowości: 0,3 W
(w trybie oszczędzania
energii)
Wymiary (ok.)
430 × 70 × 295 mm (s/w/
g), w tym części
wystające
Waga (ok.)
3,6 kg
Akcesoria dołączone do zestawu
Zob.14
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
Dolby Digital
Ten format dźwięku stworzony dla kin jest
bardziej zaawansowany niż format Dolby
Surround Pro Logic. W tym formacie
głośniki surround odtwarzają dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania głębokich
basów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako kanał 0.1
(gdyż działa on tylko w razie potrzeby
odtworzenia efektu głębokiego basu). W
celu uzyskania lepszej separacji kanałów
wszystkie sześć kanałów w tym formacie
zapisywanych jest oddzielnie. Co więcej,
ponieważ wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejszy spadek jakości
sygnału.
Informacje dodatkowe
Parametry ogólne
Cyfrowa technologia wideo została
opracowana przez firmę DivXNetworks,
Inc. Pliki wideo kodowane w technologii
DivX zapewniają najwyższą jakość przy
stosunkowo niewielkim rozmiarze.
Dolby Pro Logic II
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł 2kanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
surround o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
x Tryb Movie
Tryb Movie znajduje zastosowanie do
oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
zakodowanych w systemie Dolby Surround.
Powoduje on poprawienie charakterystyki
cig dalszy
97PL
kierunkowej pola akustycznego, co zbliża
jakość odtwarzanych materiałów
dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku
5.1-kanałowego.
x Tryb Music
Tryb Music jest przeznaczony do
odtwarzania dowolnych materiałów
muzycznych stereo i umożliwia osiągnięcie
szerokiej i głębokiej przestrzeni akustycznej.
Dolby Surround Pro Logic
Jako jedna z metod dekodowania sygnału
zapisanego w formacie Dolby Surround,
procesor Dolby Surround Pro Logic
umożliwia uzyskanie czterech kanałów z
dźwięku zapisanego w postaci 2-kanałowej.
W porównaniu z wcześniejszym systemem
Dolby Surround, system Dolby Surround
Pro Logic zapewnia bardziej naturalne
wypełnienie przestrzeni i bardziej
precyzyjną lokalizację dźwięków. Aby w
pełni wykorzystać zalety systemu Dolby
Surround Pro Logic, należy dodatkowo
wyposażyć urządzenie w parę głośników
surround i głośnik środkowy. Głośniki
surround odtwarzają dźwięk monofoniczny.
DTS
Technologia kompresji dźwięku zostałą
opracowana przez firmę Digital Theater
Systems, Inc i jest zgodna z 5.1-kanałowym
formatem surround. Format ten składa się z
tylnego kanału stereofonicznego i zawiera
osobny kanał subwoofera. DTS umożliwia
wykorzystanie tych samych 5.1 kanałów
wysokiej jakości cyfrowego dźwięku. Dobra
separacja kanałów została osiągnięta dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
DVD
Płyta umożliwiająca zapisywanie do 8 godzin
ruchomych obrazów, mimo zachowania tej
samej średnicy, co płyta CD.
Pojemność jednowarstwowej, jednostronnej
płyty DVD, wynosząca 4,7 GB (gigabajtów),
jest 7 razy większa od pojemności płyty CD.
Ponadto pojemność dwuwarstwowej,
jednostronnej płyty DVD wynosi 8,5 GB,
płyty DVD jednowarstwowej, dwustronnej -
98PL
9,4 GB, a płyty DVD dwuwarstwowej i
dwustronnej - 17 GB.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 2, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około 1/
40 pierwotnego rozmiaru. W standardzie
DVD stosowana jest także technologia
zmiennej szybkości kodowania, za pomocą
której zmienia się przydzielane dane zgodnie
ze statusem obrazu.
Dane audio są zapisywane w formacie Dolby
Digital oraz w formacie PCM, co umożliwia
uzyskanie bardziej realistycznego dźwięku.
Ponadto wraz z płytą DVD pojawiły się
różne zaawansowane funkcje, takie jak
możliwość oglądania scen pod różnymi
kątami, obsługa wielu języków i funkcje
kontroli rodzicielskiej.
DVD-RW
Płyta DVD-RW jest tej samej wielkości co
płyta DVD VIDEO i umożliwia wielokrotne
nagrywanie danych. Płyta DVD-RW także
posiada dwa tryby: Tryb VR i tryb Video.
Płyty DVD-RW utworzone w trybie Video
posiadają ten sam format co płyty DVD
VIDEO a płyty utworzone w trybie VR
(zapis wideo) umożliwiają programowanie i
edycje zawartości.
DVD+RW
Płyta DVD+RW (plus RW) jest umożliwia
wielokrotne nagrywanie. Płyty DVD+RW
wykorzystują format nagrywania
porównywalny z formatem DVD VIDEO.
Format progresywny
(skanowanie sekwencyjne)
W przeciwieństwie do formatu z przeplotem,
format progresywny może odtwarzać obraz z
prędkością 50 - 60klatek na sekundę
odtwarzając wszystkie wiersze skanowania
(525 wierszy dla systemu NTSC, 625 wierszy
dla systemu PAL). Poprawia się ogólna
jakość a obrazy nieruchome, tekst oraz linie
poziome wydają się ostrzejsze. Format ten
jest zgodny z progresywnym formatem 525
lub 625.
Funkcja oglądania scen pod wieloma
kątami
Na niektórych płytach DVD sceny nagrane
zostały pod różnymi kątami lub z innych
punktów widzenia kamery.
Funkcja obsługi wielu języków
Na niektórych płytach DVD nagranych
zostało kilka języków dla ścieżek
dźwiękowych lub napisów dialogowych w
filmach.
Kod regionu
ALL
Kontrola rodzicielska
Funkcja płyt DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
według wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Jego włączenie może
całkowicie uniemożliwić odtwarzanie lub
spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.
Plik
Obraz JPEG nagrany na płycie DATA CD
lub plik DivX nagrany na płycie DATA CD/
DATA DVD. („Plik” jest definicją używaną
wyłącznie na potrzeby niniejszego
urządzenia.) Pojedynczy plik składa się z
jednego obrazu lub filmu.
Program nagrany w technice filmowej,
program nagrany w technice wideo
Płyty DVD mogą być zaklasyfikowane jako
oprogramowanie nagrane w technice
filmowej lub wideo. Płyty DVD nagrane w
technice filmowej zawierają takie same
obrazy (24 klatki na sekundę), jakie
pokazywane są w kinach. Płyty DVD
Rozdział
Podział tytułu na płycie DVD. Tytuł złożony
jest z kilku rozdziałów.
Scena
Na płycie VIDEO CD z funkcjami PBC
(sterowanie odtwarzaniem) ekrany menu,
filmy i obrazy nieruchome są podzielone na
sekcje nazywane „scenami”.
Sterowanie odtwarzaniem (PBC)
Sygnały zakodowane na płytach VIDEO CD
(wersja 2.0) w celu sterowania
odtwarzaniem.
Używając ekranów menu zapisanych na
płytach VIDEO CD z funkcjami PBC,
można korzystać z prostych programów
interaktywnych, programów z funkcjami
wyszukiwania itd.
Tytuł
Najdłuższe fragmenty obrazu lub muzyki na
płycie DVD, film itp. w przypadku płyty z
materiałem wideo lub cały album w
przypadku płyty z materiałem audio.
Informacje dodatkowe
System ten umożliwia ochronę praw
autorskich. Numer kodu regionu jest
przypisany do każdego urządzenia DVD lub
płyty DVD zgodnie z regionem ich
sprzedaży. Każdy kod regionu jest widoczny
na obudowie urządzenia oraz na
opakowaniu płyty. Urządzenie może
odtwarzać płyty z odpowiednim kodem
regionu. Urządzenie może także odtwarzać
płyty oznaczone symbolem „ ”. Nawet
jeśli kod regionu nie jest widoczny na płycie
DVD, ograniczenie regionalne może być
nadal aktywne.
nagrane w technice wideo, na przykład
sztuki telewizyjne lub komedie sytuacyjne,
odtwarzają obrazy z szybkością 30 klatek
(lub 60 pól) na sekundę.
Utwór
Fragment filmu lub utwór muzyczny na
płytach VIDEO CD, CD lub MP3. Album
składa się z kilku utworów (tylko dla
formatu MP3).
VIDEO CD
Płyta kompaktowa zawierająca zapis wideo.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 1, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około 1/
140 pierwotnego rozmiaru. Dzięki temu,
płyta VIDEO CD o średnicy 12 cm może
zawierać do 74 minut obrazu wideo.
Płyty VIDEO CD zawierają także zapis
dźwięku. Dźwięki spoza zakresu słyszalnego
przez człowieka są skompresowane, podczas
gdy dźwięki słyszalne są zapisywane bez
kompresji. Płyty VIDEO CD mogą
pomieścić 6 razy więcej informacji audio niż
konwencjonalne płyty audio CD.
cig dalszy
99PL
Istnieją 2 wersje płyt VIDEO CD.
• Wersja 1,1: Można odtwarzać jedynie
ruchome obrazy i dźwięki.
• Wersja 2,0: Można odtwarzać nieruchome
obrazy wysokiej rozdzielczości oraz
korzystać z funkcji PBC.
To urządzenie jest zgodne z obiema
wersjami.
100PL
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nieokreślony
Informacje dodatkowe
Kod
101PL
Indeks części i elementów sterujących urządzenia
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Panel przedni
A "/1 (wł./tryb oczekiwania) (28, 33, 80)
H FUNCTION (33)
B Szuflada na płyty (33)
I Gniazdo słuchawkowe PHONES (33)
C A (otwórz/zamknij) (33, 80)
J VOLUME (33)
D H (odtwarzaj) (33)
K
E X (pauza) (33)
L Wyświetlacz panelu przedniego (103)
F x (zatrzymaj) (33, 80)
M Gniazdo AUDIO IN
G ./> (33)
102PL
(czujnik zdalnego sterowania) (14)
Wyświetlacz panelu przedniego
Informacje na temat wskaźników na wyświetlaczu panelu przedniego
F Bieżący format surround (nie dotyczy
płyt Super Audio CD) (62)
B Zapala się, gdy na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawiają się informacje o
czasie trwania tytułu lub rozdziału.
(tylko płyty DVD)
H Zapala się gdy urządzenie odtwarza
płytę w miejscu, gdzie została ona
zapisana w trybie wielokanałowym.
(tylko Super Audio CD)(40 )
C Mono/stereo (tylko radio) (77)
I Bieżący status (tylko funkcja DVD)
D Zapala się jeśli z głośników surround
odtwarzany jest dźwięk 2-kanałowy.
(64)
G Bieżący tryb (tylko funkcja DVD)
Informacje dodatkowe
A Zapala się podczas odtwarzania z
funkcją PBC. (tylko płyty VIDEO CD)
(41)
E Bieżący efekt dźwiękowy (nie dotyczy
płyt Super Audio CD) (66)
103PL
Panel tylny
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
A Gniazda głośników SPEAKER (16)
104PL
FM 75
D Gniazdo anteny AM (21)
B Gniazda COMPONENT VIDEO OUT (22)
E Gniazdo FM 75Ω COAXIAL (21)
C Gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(22)
F Gniazda SAT VIDEO/AUDIO IN (24, 26)
Pilot
I Przyciski numeryczne (38, 68, 73)
Przycisk numeryczny 5 jest wyposażony
w punkt dotykowy.*
J CLEAR, - (29, 35, 73, 74)
K TOP MENU (38)
L C/X/x/c/ENTER (28, 35, 63, 68, 76, 80,
81)
M O RETURN (41)
N
REPLAY, STEP (33)
O . PRESET –, TV CH – (29, 33, 73, 77)
P m/
SLOW, TUNING – (52, 77)
Q H (odtwarzaj) (33)
Przycisk H jest wyposażony w punkt
dotykowy.*
R TV (73)
S THEATRE SYNC (74)
U AMP MENU (28, 76, 80)
V DSGX (66)
W FUNCTION (23, 33, 65, 76)
X SOUND FIELD (63)
Y DISPLAY (77)
Z PICTURE NAVI (45)
wj AUDIO (61)
Informacje dodatkowe
T "/1 (wł./tryb oczekiwania) (28, 33, 77)
wk SUBTITLE (67)
wl ANGLE (67)
e; ALBUM –/+ (33, 74)
ea MENU (38)
es MUTING (33)
ed VOLUME, TV VOL +/– (33, 73, 77)
Przycisk VOLUME, TV VOL + jest
wyposażony w punkt dotykowy.*
A TV[/1 (wł./tryb oczekiwania) (73)
ef
B TV/VIDEO (73)
eg > PRESET +, TV CH + (29, 33, 73, 77)
C TUNER MENU (77)
eh
ADVANCE, STEP (33)
D SLEEP (79)
ej M/
SLOW, TUNING + (52, 77)
E SA-CD/CD (40)
ek x (zatrzymaj) (33, 68, 77)
F PROGRESSIVE (23)
el X (pauza) (33)
G REPEAT/FM MODE (37, 77)
* Punkt dotykowy służy jako punkt odniesienia
przy obsłudze urządzenia.
DISPLAY (11, 29, 35, 68, 81)
H MULTI/2CH (40)
105PL
Lista ekranu konfiguracji DVD
Przy użyciu ekranu konfiguracji DVD można ustawić następujące elementy.
Kolejność wyświetlanych elementów może się różnić od wyświetlanych w rzeczywistości.
LANGUAGE SETUP
SCREEN SETUP
OSD
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz żądany
język.)
TV TYPE
MENU
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz żądany
język.)
SCREEN SAVER
AUDIO
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz żądany
język.)
SUBTITLE
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz żądany
język.)
CUSTOM SETUP
PAUSE
MODE
AUTO
FRAME
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
MULTI-DISC
ON
RESUME
OFF
AUDIO DRC
OFF
STANDARD
MAX
DivX
BACKGROUND
LINE
4:3 OUTPUT
SPEAKER SETUP
SIZE
DISTANCE
LEVEL
(FRONT)
LEVEL
(SURROUND)
TEST TONE
106PL
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
FULL
NORMAL
FRONT
CENTER
YES
YES
NONE
SURROUND BEHIND
SIDE
NONE
SUBWOOFER YES
FRONT
1,0 m -7,0 m
0,0 m -7,0 m
CENTER
SURROUND 0,0 m -7,0 m
–6 dB – 0 dB
L
R
–6 dB – 0 dB
–6 dB – +6 dB
CENTER
SUBWOOFER
–6 dB – +6 dB
L
–6 dB – +6 dB
R
–6 dB – +6 dB
OFF
ON
Lista menu AMP
Przy użyciu AMP MENU na pilocie można ustawić następujące elementy.
Menu AMP
DIMMER
DEMO
AUDIO ATT
DIMMER ON
DIMMER OFF
DEMO ON
DEMO OFF
ATT ON
ATT OFF
Informacje dodatkowe
107PL
Indeks
Numeryczne
E
16:9 83
4:3 LETTER BOX 83
4:3 OUTPUT 84
4:3 PAN SCAN 83
5.1-kanałowy dźwięki
surround 62
EFFECT 48
Ekran konfiguracji 81, 106
A
A/V SYNC 51
Akcesoria 14
ALBUM 54
Album 97
ANGLE 67
AUDIO 82
AUDIO ATT 76
AUDIO DRC 86
F
FILE 54
Format progresywny 23, 98
Funkcja obsługi wielu
języków 99
Funkcja oglądania scen pod
wieloma kątami 67, 99
I
INDEX 54
Instalacja głośników na
ścianie 19
INTERVAL 47
MENU 82
Menu AMP 28, 76
Menu ekranowe
Ekran konfiguracji 81
Ekran Menu sterowania 11
Menu płyty DVD 38
Menu sterowania 11
MODE (MP3, JPEG) 46
MP3 42, 44
MULTI-DISC RESUME 86
O
R
Obchodzenie się z płytami
91
Obsługiwane płyty 7
Odnajdywanie
Radio 77
RDS 79
Repeat Play 37
RESET 82
J
BACKGROUND 84
Baterie 14
JPEG 42, 44
CHAPTER 54
COMPONENT VIDEO
OUT 23
CUSTOM 81
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 68
CUSTOM SETUP 85
D
DATA CD 44, 49
DATA DVD 49
DEMO 28
Demonstracja 28
DIMMER 80
DISPLAY 57
DISTANCE 87
DivX® 49, 86, 97
DOLBY DIGITAL 61
Dolby Digital 97
Dolby Pro Logic II 97
Dolby Surround Pro Logic
98
DSGX 66
DTS 61, 98
DVD 98
DVD+RW 98
DVD-RW 39, 98
108PL
P
Płyty nagrane w formacie
wielosesyjnym 8
Płyty Super Audio CD 8, 40
Panel przedni 102
Panel tylny 104
PARENTAL CONTROL
69, 99
PAUSE MODE 85
PICTURE NAVI 45, 56
Pilot 14, 73, 105
PLAY LIST 39
Plik 99
Podłączanie 15
Podłączanie anten 21
Podłączanie innych
komponentów 26
Podłączanie przewodu
zasilania 28
Podłączanie telewizora 22
Podłączanie zestawu
głośnikowego 16
Pokaz slajdów 46
Pole akustyczne 63
Program nagrany w technice
filmowej 99
Program Play 35
PROGRESSIVE AUTO 23
PROGRESSIVE VIDEO 24
Przeszukiwanie 52
Przydzielanie nazw stacji 78
B
C
określonego miejsca
poprzez oglądanie ekranu
telewizora 52
Odtwarzanie ciągłe 33
Odtwarzanie dźwięku z
innych urządzeń 76
Odtwarzanie dźwięku z
telewizora 65
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie 53
Odtwarzanie z funkcją PBC
8, 41, 99
ORIGINAL 39
OSD 82
K
Kod regionu 9, 99
Konfiguracja głośników 32
Konfiguracja wstępna 29
L
LANGUAGE SETUP 82
LEVEL (FRONT) 88
LEVEL (SURROUND) 88
LINE 84
Lista kodów języków 101
Lista menu AMP 107
M
Resume Play 34
Rozdział 99
Rozwiązywanie problemów
92
S
Scena 99
SCENE 54
SCREEN SAVER 84
SCREEN SETUP 83
SETUP 81
Shuffle Play 36
SIZE 87
Skanowanie 52
SLEEP 79
SPEAKER SETUP 87
Sterowanie telewizorem 73
SUBTITLE 67, 82
Szybkie powtórzenie 33
Szybkie przewijanie 33
Szybkie przewijanie do
przodu 52
Szybkie przewijanie do tyu
52
T
TEST TONE 89
THEATRE SYNC 74
TIME/TEXT 55
TITLE 54
TRACK 54
TRACK SELECTION 85
TUNER MENU 77
TV TYPE 83
Tytuł 99
U
Utwór 99
V
VIDEO CD 99
W
Wyciszenie 33
Wyświetlacz
Ekran konfiguracji 81
Wyświetlacz panelu
przedniego 57, 103
Z
Zaprogramowane stacje 77
109PL
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising