Sony | STR-DN840 | Sony STR-DN840 7.2-kanałowy amplituner do kina domowego Instrukcja obsługi

4-454-467-51(1) (PL)
Wielokanałowy
odbiornik AV
Instrukcja obsługi
STR-DN840
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie
należy narażać tego urządzenia na
działanie deszczu ani wilgoci.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie
źródeł otwartego ognia (np. płomienia świecy).
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać urządzenia na
zachlapanie lub zalanie cieczą ani stawiać na
nim przedmiotów wypełnionych płynami,
takich jak wazony.
Nie wolno instalować urządzenia
w przestrzeni zamkniętej, np. w zamykanej
biblioteczce lub w zabudowanej szafce.
Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej
za pomocą głównej wtyczki, dlatego należy
je podłączyć do łatwo dostępnego gniazda
ściennego. W przypadku zauważenia
jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia należy natychmiast odłączyć
główną wtyczkę od gniazda ściennego.
Nie wolno narażać baterii ani urządzenia
z zainstalowanymi bateriami na działanie
silnych źródeł ciepła,
np. światła słonecznego, ognia itp.
Nawet wyłączone urządzenie pozostaje
podłączone do sieci, dopóki jest podłączone
do gniazda ściennego.
Zbyt wysokie ciśnienie akustyczne
w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.
Ten symbol ma za zadanie
ostrzec użytkownika przed
kontaktem z gorącą
powierzchnią, która mogła
nagrzać się podczas
normalnego działania.
2PL
Sprzęt został przetestowany i uznany za
zgodny z ograniczeniami określonymi
w dyrektywie EMC (kompatybilności
elektromagnetycznej) z użyciem przewodu
połączeniowego o długości poniżej 3 m.
Uwagi dla klientów z Europy
Pozbycie się zużytego
sprzętu (dotyczy krajów
Unii Europejskiej
i pozostałych krajów
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje
się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Właściwa
utylizacja urządzenia ułatwia zapobieganie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego. Recykling materiałów pomaga
chronić surowce naturalne. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu należy
skontaktować się z miejscową jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym kupiono ten produkt.
Pozbywanie się zużytych
akumulatorów (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i pozostałych krajów
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii/akumulatorze lub
na opakowaniu oznacza, że produkt nie
powinien być zaliczany do odpadów
domowych.
Na pewnych bateriach/akumulatorach symbol
ten może być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg)
lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria/
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami/akumulatorami, można zapobiec
ich potencjalnemu negatywnemu wpływowi
na środowisko i zdrowie ludzi, jaki mógłby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
materiałów pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane
jest stałe podłączenie do baterii/akumulatora,
wymianę zużytej baterii lub zużytego
akumulatora należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanym serwisantom.
W celu zapewnienia prawidłowej utylizacji
baterii/akumulatora należy przekazać zużyte
urządzenie elektryczne lub elektroniczne do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W przypadku pozostałych baterii/
akumulatorów należy zapoznać się
z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora
z produktu. Baterię/akumulator należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem zużytych baterii/
akumulatorów.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii/akumulatorów należy skontaktować
się z miejscową jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym kupiono ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje odnoszą się tylko do
wyposażenia sprzedawanego
w krajach stosujących dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Zapytania dotyczące
zgodności produktu na podstawie prawa
Unii Europejskiej powinny być adresowane
do upoważnionego przedstawiciela: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że
niniejszy sprzęt jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.compliance.sony.de
Informacje o niniejszej
instrukcji
• Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modelu
STR-DN840. Numer modelu znajduje się
w prawym dolnym rogu panelu przedniego.
Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji
przedstawiają model europejski i mogą różnić
się od modelu posiadanego przez użytkownika.
Wszelkie różnice dotyczące obsługi opatrzono
w niniejszej instrukcji uwagą „Dotyczy
wyłącznie modelu europejskiego”.
• Instrukcje w niniejszej instrukcji obsługi
dotyczą obsługi odbiornika za pomocą
dostarczonego pilota. Można też używać
przycisków lub pokręteł na odbiorniku,
jeżeli mają te same lub podobne nazwy jak
na pilocie.
Informacje o prawach
własności intelektualnej
Niniejszy odbiornik wyposażono w dekodery
systemów kompresji dźwięku Dolby* Digital
i Pro Logic Surround oraz DTS** Digital
Surround System.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround
EX oraz symbol podwójnej litery D są
znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
3PL
** Wyprodukowano na licencji na
wykorzystanie patentów USA o numerach:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567
oraz innych przyznanych i oczekujących
na przyznanie patentów w USA i na
świecie. DTS-HD, symbol oraz DTS-HD
wraz z symbolem są zastrzeżonymi
znakami towarowymi, a DTS-HD Master
Audio jest znakiem towarowym firmy DTS
Inc. Produkt obejmuje oprogramowanie.
© DTS Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszy odbiornik zawiera technologię
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Terminy HDMI i High-Definition Multimedia
Interface oraz logo HDMI są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
oraz iPod touch są znakami towarowymi
firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA
i innych krajach.
Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki
towarowe należą do przedsiębiorstw, które je
zarejestrowały. W niniejszej instrukcji
pominięto znaki ™ i ®.
DLNA™, logo DLNA oraz DLNA
CERTIFIED™ są znakami towarowymi,
znakami usługowymi lub znakami certyfikacji
stowarzyszenia Digital Living Network Alliance.
„Sony Entertainment Network” oraz logo
„Sony Entertainment Network” są znakami
towarowymi Sony Corporation.
Wake-on-LAN jest znakiem towarowym
firmy International Business Machines
Corporation w Stanach Zjednoczonych.
Windows i logo Windows są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania się
użytkowania lub dystrybucji takiej technologii
oddzielnie od produktu bez licencji firmy
Microsoft lub autoryzowanego podmiotu
zależnego firmy Microsoft.
Technologia i patenty kodowania dźwięku
MPEG Layer-3 na licencji instytutu
Fraunhofer IIS i firmy Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)” i logo „x.v.Color
(x.v.Colour)” są znakami towarowymi
Sony Corporation.
Określenia „Made for iPod” i „Made for
iPhone” oznaczają, że elektroniczne
akcesorium zostało przygotowane specjalnie
do współpracy z urządzeniem iPod lub iPhone
oraz otrzymało zaświadczenie producenta
o spełnieniu wymagań firmy Apple
dotyczących parametrów użytkowych.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia ani jego zgodność
z normami bezpieczeństwa i z przepisami.
Należy pamiętać, że użytkowanie tego
akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone
może wpłynąć na funkcjonowanie systemów
bezprzewodowych.
MICROVAULT jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
4PL
„PlayStation” jest zastrzeżonym znakiem
towarowym Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN” jest zastrzeżonym znakiem
towarowym Sony Corporation.
VAIO i VAIO Media są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
PARTY STREAMING i logo PARTY
STREAMING są znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem
certyfikacyjnym stowarzyszenia Wi-Fi
Alliance.
InstaPrevue™ jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Silicon Image Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Dekoder FLAC
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 Josh Coalson
Redystrybucja i używanie w postaci źródłowej
i binarnej (z modyfikacjami lub bez nich) jest
dozwolone, dopóki są spełnione następujące
warunki:
– Redystrybucje kodu źródłowego muszą
zawierać powyższą informację o ochronie
praw autorskich, niniejszą listę warunków
oraz poniższe zastrzeżenie.
– Redystrybucje w postaci binarnej muszą
zawierać w dokumentacji i (lub) w innych
materiałach dostarczanych z daną
dystrybucją powyższą informację
o ochronie praw autorskich, niniejszą listę
warunków oraz poniższe zastrzeżenie.
– Ani nazwa fundacji Xiph.org, ani nazwy jej
członków nie mogą być używane w celu
propagowania lub promowania produktów
powstałych na bazie niniejszego
oprogramowania bez uprzedniego
uzyskania pisemnej zgody.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE
JEST DOSTARCZANE PRZEZ
WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH
I WSPÓŁTWÓRCÓW NA ZASADZIE
„AS IS” („TAKIE, JAKIE JEST”), BEZ
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI
WYRAŻONYCH LUB
DOROZUMIANYCH, W TYM
W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH
GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ
I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
CELÓW. FUNDACJA ANI JEJ
CZŁONKOWIE NIE PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE,
CZĘŚCIOWE LUB WTÓRNE (W TYM
TAKŻE ZA SZKODY WYNIKAJĄCE
Z KONIECZNOŚCI UŻYCIA
PRODUKTÓW LUB USŁUG
ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚCI
UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH
LUB ZYSKÓW ALBO PRZERW
W DZIAŁALNOŚCI) BEZ WZGLĘDU
NA ICH PRZYCZYNĘ LUB PRZYJĘTE
ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
(KONTRAKTOWEJ, ŚCISŁEJ LUB
DELIKTOWEJ — ŁĄCZNIE
Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA
ZANIEDBANIE), POWSTAŁE
W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W WYNIKU
UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI
ZOSTAŁA PRZEKAZANA INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA
TAKICH SZKÓD.
5PL
Spis treści
Informacje o niniejszej
instrukcji .................................... 3
Dostarczone wyposażenie ............... 8
Opis i rozmieszczenie
elementów .................................. 9
Czynności wstępne ........................ 18
Połączenia
1: Instalowanie głośników ............ 20
2: Podłączanie głośników .............. 22
3: Podłączanie telewizora .............. 24
4a: Podłączanie urządzeń
wideo ......................................... 25
4b: Podłączanie urządzeń
audio ......................................... 29
5: Podłączanie anten ...................... 30
6: Podłączanie do sieci ................... 30
Przygotowanie odbiornika
Podłączanie przewodu
zasilającego ...............................33
Włączanie odbiornika ................... 33
Konfiguracja odbiornika za
pomocą funkcji Easy Setup .... 33
Konfiguracja ustawień
sieciowych odbiornika ............ 36
Instrukcja obsługi menu
ekranowego (OSD) ................. 40
Podstawowe czynności
Odtwarzanie z podłączonego
urządzenia ................................ 42
Odtwarzanie z urządzenia
iPod/iPhone ............................. 43
Odtwarzanie z urządzenia USB ... 45
Obsługa tunera
Słuchanie audycji radiowych
w zakresie FM/AM ..................48
6PL
Programowanie stacji radiowych
FM/AM (Preset Memory) ...... 51
Odbiór audycji RDS
(Dotyczy wyłącznie
modeli europejskich
i australijskich). ....................... 52
Uzyskiwanie efektów
dźwiękowych
Wybór pola dźwiękowego ............ 53
Korzystanie z funkcji
optymalizatora dźwięku ......... 56
Wybór rodzaju kalibracji .............. 56
Regulacja ustawień korektora ...... 57
Korzystanie z funkcji
Pure Direct ............................... 57
Przywracanie domyślnych
ustawień pól dźwiękowych .... 57
Korzystanie z funkcji
sieciowych
Informacje na temat funkcji
sieciowych odbiornika ............ 58
Konfiguracja serwera ..................... 58
Korzystanie z materiałów audio
zapisanych na serwerze .......... 64
Korzystanie z funkcji
Sony Entertainment
Network (SEN) ........................ 68
Korzystanie z funkcji PARTY
STREAMING .......................... 71
Strumieniowe odtwarzanie
muzyki z serwisu iTunes
za pośrednictwem
funkcji AirPlay ......................... 73
Aktualizowanie
oprogramowania ..................... 74
Wyszukiwanie pozycji według
słowa kluczowego .................... 77
Funkcje „BRAVIA” Sync
Co to jest „BRAVIA” Sync? .......... 78
Przygotowanie do korzystania
z funkcji „BRAVIA” Sync ...... 78
One-Touch Play ............................. 79
System Audio Control .................. 80
System Power-Off .......................... 80
Scene Select ..................................... 81
Home Theatre Control ................. 81
Remote Easy Control .................... 81
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności ....................... 105
Rozwiązywanie problemów ........ 106
Dane techniczne ........................... 119
Indeks ............................................ 123
Inne czynności
Przełączanie między dźwiękiem
cyfrowym a analogowym
(INPUT MODE) ..................... 82
Korzystanie z innych gniazd
wejściowych audio
(Audio Input Assign) ............. 82
Korzystanie z połączenia
bi-amp ...................................... 84
Przywracanie domyślnych
ustawień fabrycznych ............. 84
Regulacja ustawień
Korzystanie z menu Settings ........ 85
Easy Setup ....................................... 87
Menu Speaker Settings .................. 87
Menu Audio Settings .................... 92
Menu HDMI Settings .................... 93
Menu Input Settings ...................... 94
Menu Network Settings ................ 95
Menu System Settings ................... 96
Korzystanie z odbiornika
bez menu ekranowego ........... 97
Korzystanie z pilota
Zmiana przypisania przycisku
wyboru wejścia ...................... 104
Przywracanie ustawień
przycisków wyboru
wejścia .................................... 105
7PL
Dostarczone wyposażenie
• Instrukcja obsługi
(niniejsza instrukcja obsługi)
(Dotyczy wyłącznie modeli australijskich
i meksykańskich).
• Podręcznik szybkiej konfiguracji (1 szt.)
• Pilot (RM-AAU169) (1 szt.)
• Baterie R6 (rozmiar AA) (2 szt.)
• Przewodnik (1 szt.) (dotyczy tylko
modelu oferowanego w Europie)
• Antena przewodowa FM (1 szt.)
• Antena ramowa AM (1 szt.)
• Mikrofon optymalizujący (ECM-AC2)
(1 szt.)
8PL
Wkładanie baterii do pilota
Włóż dwie dostarczone baterie typu R6
(rozmiar AA) do pilota zdalnego
sterowania. Podczas instalowania baterii
należy zwrócić uwagę na właściwe
położenie ich biegunów.
Uwagi
• Nie należy pozostawiać pilota w miejscach
o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
• Nie należy używać nowej baterii razem ze
starymi.
• Baterii manganowych nie należy używać
jednocześnie z innymi typami baterii.
• Nie należy narażać czujnika pilota na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych
ani silnego światła sztucznego. Mogłoby to
spowodować awarię.
• Jeśli pilot ma być nieużywany przez dłuższy
czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć
uszkodzenia spowodowanego ewentualnym
wyciekiem elektrolitu i korozją.
• W przypadku wymiany baterii mogą zostać
przywrócone ustawienia domyślne przycisków
na pilocie. W takiej sytuacji należy ponownie
zmienić przypisania przycisków wyboru wejścia
(str. 104).
• Jeśli odbiornik przestanie reagować na pilota,
wszystkie baterie należy wymienić na nowe.
Opis i rozmieszczenie elementów
Panel przedni
A ?/1 (włączony/czuwanie)
(str. 33, 50, 58)
Wskaźnik powyżej przycisku świeci
w następujący sposób:
Na zielono: odbiornik jest włączony.
Na bursztynowo: odbiornik znajduje
się w trybie czuwania oraz
– włączona jest opcja „Control for
HDMI” (str. 93) lub „Network
Standby” (str. 96);
– w opcji „Pass Through” (str. 93)
jest wybrane ustawienie „On”* lub
„Auto”.
Nie świeci, gdy odbiornik znajduje się
w trybie czuwania, a w opcjach „Control
for HDMI” i „Network Standby” jest
wybrane ustawienie „Off”.
* Dotyczy wyłącznie modeli australijskich
i meksykańskich.
Uwaga
Jeśli wskaźnik miga powoli, trwa aktualizacja
oprogramowania (str. 74). Jeśli wskaźnik miga
szybko, wystąpił błąd podczas aktualizacji
oprogramowania (str. 106).
B SPEAKERS (str. 35)
C TUNING MODE, TUNING +/–
Naciśnij przycisk TUNING MODE,
aby włączyć tuner (FM/AM).
Naciśnij przycisk TUNING +/-,
aby wyszukać stację.
D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(str. 53, 54)
E Panel wyświetlacza (str. 10)
F SOUND OPTIMIZER (str. 56)
G INPUT MODE (str. 82)
H DIMMER
Służy do wyboru jednego z 3 poziomów
jasności panelu wyświetlacza.
I DISPLAY (str. 103)
J Czujnik pilota
Odbiera sygnały z pilota.
K PURE DIRECT (str. 57)
Wskaźnik powyżej przycisku świeci po
włączeniu trybu PURE DIRECT.
L
M
N
O
P
MASTER VOLUME (str. 42)
INPUT SELECTOR (str. 42)
port (USB) (str. 29)
Gniazdo AUTO CAL MIC (str. 34)
Gniazdo PHONES
Umożliwia podłączenie słuchawek.
9PL
Wskaźniki na panelu wyświetlacza
A Wskaźnik wejścia
Świeci, wskazując wybrane aktualnie
wejście.
HDMI
ST
Odbiornik rozpoznaje urządzenie
podłączone do gniazda HDMI IN.
Świeci, gdy odbiornik dostraja się
do audycji stereofonicznej.
ARC
MEM
Wybrano wejście TV i wykrywane są
sygnały Audio Return Channel (ARC).
Świeci, gdy włączona jest funkcja
pamięci ustawień, np. Preset Memory
(str. 51) lub inna.
COAX
Sygnał cyfrowy jest przyjmowany za
pośrednictwem gniazda COAXIAL
(str. 82).
I SLEEP
OPT
J EQ
Sygnał cyfrowy jest przyjmowany za
pośrednictwem gniazda OPTICAL
(str. 82).
B PARTY
Świeci po włączeniu funkcji PARTY
STREAMING (str. 71).
C S.OPTIMIZER
Świeci po włączeniu funkcji
optymalizatora dźwięku (str. 56).
D D.C.A.C.
Świeci, gdy są stosowane wyniki
działania funkcji „Automatyczna
kalibracja”.
E
TrueHD*
Świeci, gdy odbiornik dekoduje
sygnały Dolby True HD.
F Wskaźnik DTS(-HD)*
Świeci, gdy odbiornik dekoduje
odpowiednie sygnały formatu DTS.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
10PL
G Wskaźnik zestawu głośnikowego
(str. 35)
H Wskaźnik strojenia
Świeci po aktywowaniu wyłącznika
czasowego (str. 14).
Świeci po włączeniu korektora
graficznego.
K D.L.L.
Świeci po włączeniu funkcji D.L.L.
(ang. Digital Legato Linear) (str. 92).
L D.R.C.
Świeci po włączeniu kompresji
dynamiki (str. 93).
M NEO:6
Świeci po włączeniu dekodowania
DTS Neo:6 Cinema/Music (str. 54).
N Wskaźnik Dolby Pro Logic
Odpowiedni wskaźnik świeci, gdy
odbiornik przetwarza sygnał
z zastosowaniem algorytmów Dolby
Pro Logic. Ta technika matrycowego
dekodowania dźwięku przestrzennego
umożliwia wzbogacanie sygnałów
wejściowych.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
S USB
Świeci po wykryciu urządzenia iPod/
iPhone lub urządzenia USB.
* Podczas odtwarzania płyty w formacie
Dolby Digital lub DTS należy upewnić się,
że wykonano wszystkie połączenia cyfrowe i że
parametr INPUT MODE nie jest ustawiony na
„Analog” (str. 82) ani „Analog Direct”.
Uwaga
W przypadku niektórych układów
głośników wskaźniki te nie będą świecić.
O A.P.M.
Świeci po włączeniu funkcji A.P.M.
(ang. Automatic Phase Matching,
automatyczne dopasowanie fazy).
Funkcję A.P.M. można włączyć tylko
za pośrednictwem funkcji DCAC
(ang. Digital Cinema Auto Calibration,
automatyczna kalibracji kina cyfrowego)
(str. 33).
P UPDATE
Świeci, gdy jest dostępna nowa wersja
oprogramowania (str. 74).
Q Wskaźnik mocy sygnału
bezprzewodowej sieci LAN
Świeci, wskazując moc sygnału
bezprzewodowej sieci LAN (str. 38, 39).
Brak sygnału.
Mała moc sygnału.
Umiarkowana moc sygnału.
Duża moc sygnału.
R Wskaźnik przewodowej sieci LAN
Zapala się po podłączeniu przewodu
sieci LAN.
11PL
Panel tylny
A Sekcja DIGITAL INPUT/OUTPUT
Gniazda HDMI IN/OUT*
(str. 24, 27, 29)
Gniazda OPTICAL IN
(str. 24, 28)
Gniazdo COAXIAL IN
(str. 29)
B Sekcja TUNER
Gniazdo FM ANTENNA
(str. 30)
Zaciski AM ANTENNA
(str. 30)
C Sekcja NETWORK
Port LAN (str. 32)
Antena bezprzewodowej
sieci LAN (str. 32)
D Sekcja SPEAKERS (str. 22)
12PL
E Sekcja AUDIO INPUT/OUTPUT
Biały (L, lewy)
Czerwony
(R, prawy)
Czarny
Gniazda AUDIO IN
(str. 24, 28, 29)
Gniazda
SUBWOOFER OUT
(str. 22)
F Sekcja VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(str. 24, 28)
Żółty
Gniazda VIDEO
IN/OUT*
* Aby wyświetlić wybrany obraz wejściowy,
należy połączyć gniazdo HDMI TV OUT lub
MONITOR OUT z telewizorem (str. 24).
Pilot
Odbiornik oraz inne urządzenia można
obsługiwać za pomocą pilota znajdującego
się w zestawie. Pilot jest przeznaczony do
sterowania urządzeniami audio/wideo
firmy Sony. Można zmienić przypisanie
przycisku wyboru wejścia tak, aby
ustawienie to odpowiadało urządzeniu
podłączonemu do odbiornika (str. 104).
Aby używać przycisków
zadrukowanych na różowo
Przytrzymaj przycisk SHIFT (N),
a następnie naciśnij przycisk zadrukowany
na różowo, którego chcesz użyć.
Przykład: Przytrzymaj przycisk SHIFT
(N), a następnie naciśnij przycisk
ENT/MEM (E).
2
Naciśnij
przycisk
RM-AAU169
1
Przytrzymaj
przycisk
Sterowanie odbiornikiem
A ?/1 (włączony/czuwanie)
Włączanie odbiornika lub
przełączanie go w tryb czuwania.
Oszczędzanie energii w trybie
czuwania
Jeśli opcje „Control for HDMI”,
„Network Standby” i „Pass Through”
są ustawione na „Off”.
B TV ?/11) (włączony/czuwanie)
Włączanie telewizora lub przełączanie
go w tryb czuwania.
C Przyciski wyboru wejścia
Umożliwiają wybór odpowiedniego
urządzenia. Naciśnięcie
któregokolwiek z przycisków
wyboru wejścia powoduje włączenie
odbiornika. Przyciski te są
przeznaczone do sterowania
urządzeniami firmy Sony.
13PL
Przyciski numeryczne/tekstowe1), 2)
Przytrzymaj przycisk SHIFT (N),
a następnie naciskaj przyciski
numeryczne/tekstowe, aby:
– Programować/dostrajać
zaprogramowane stacje (str. 51).
– Wybierać numery utworów. Naciśnij
przycisk 0/10 /=, aby wybrać utwór
numer 10.
– Wybierać numery kanałów.
– Wybierać litery (ABC, DEF itd.).
– Wybierać .@, aby wprowadzać znaki
interpunkcyjne (!, ? itd.) lub inne
symbole (#, % itd.) podczas
wprowadzania znaków w funkcjach
sieciowych.
Aby wybierać kanały telewizyjne,
naciśnij przycisk TV (C), przytrzymaj
przycisk SHIFT (N), a następnie
naciskaj przyciski numeryczne.
CHARACTER
Aby wybrać rodzaj znaków
w funkcjach sieciowych, przytrzymaj
przycisk SHIFT (N), a następnie
przycisk CHARACTER.
Po każdym naciśnięciu przycisku
CHARACTER rodzaj znaków zmienia
się w następujący sposób:
„abc” (małe litery) t „ABC”
(wielkie litery) t „123” (cyfry)
CLEAR1)
Przytrzymaj przycisk SHIFT (N),
a następnie naciśnij przycisk CLEAR,
aby:
– Usunąć literę w funkcjach
sieciowych.
– Usunąć błąd w przypadku
naciśnięcia nieprawidłowego
przycisku numerycznego/
tekstowego.
D ALPHABET SEARCH
Wyszukiwanie pozycji według słowa
kluczowego (str. 77).
ALPHABET PREV
Wyszukiwanie poprzedniej pozycji.
ALPHABET NEXT
Wyszukiwanie następnej pozycji.
14PL
E SLEEP
Aby ustawić automatyczne wyłączanie
odbiornika o określonej godzinie,
naciśnij przycisk AMP (X), a następnie
przycisk SLEEP. Po każdym naciśnięciu
przycisku SLEEP wskazania na
wyświetlaczu zmieniają się cyklicznie
w następujący sposób: 0:30:00 t
1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF
Wskazówki
• Aby sprawdzić czas pozostały do
wyłączenia odbiornika, należy nacisnąć
przycisk SLEEP. Czas pozostały do
wyłączenia pojawi się na panelu
wyświetlacza.
• Funkcja wyłącznika czasowego zostanie
anulowana po wykonaniu jednej
z następujących czynności:
– Ponowne naciśnięcie przycisku SLEEP.
– Aktualizacja oprogramowania
odbiornika.
– Naciśnięcie przycisku ?/1
MEM
Przytrzymaj przycisk SHIFT (N),
a następnie naciśnij przycisk
ENT/MEM, aby zapisać stację
w trakcie pracy tunera.
F iPhone CTRL
Służy do przechodzenia w tryb
sterowania urządzeniem iPod/iPhone.
G POP UP/MENU1)
Służy do otwierania i zamykania menu
podręcznego płyt BD-ROM lub menu
płyt DVD.
TOP MENU1)
Służy do otwierania i zamykania
głównego menu płyt BD-ROM i DVD.
H AMP MENU
Służy do wyświetlania menu obsługi
odbiornika (str. 97).
I OPTIONS1)
Służy do wyświetlania i wybierania
pozycji w menu opcji.
J HOME1)
Służą do wyświetlania menu
początkowego obsługi urządzeń
audio-wideo.
K m/M1), ./>1), N1), X1), x1)
Przewijanie do tyłu/do przodu,
przeskakiwanie, odtwarzanie, pauza,
zatrzymanie.
TUNING +/–1)
Wielokrotne odtworzenie utworu
lub folderu.
U PARTY START/CLOSE2)
Wyszukiwanie stacji.
Rozpoczęcie lub zakończenie sesji
PARTY (str. 72).
D.TUNING2)
PARTY JOIN/LEAVE
Służy do włączania trybu
bezpośredniego strojenia.
Dołączenie do lub opuszczenie sesji
PARTY (str. 72).
PRESET +/–1)
Służy do wyboru zaprogramowanych
stacji lub kanałów.
L SOUND FIELD +/– 2)
Służy do wybierania pola
dźwiękowego (str. 53).
M PURE DIRECT (str. 57)
Służy do włączania trybu Pure Direct
N SHIFT
Zmiana funkcji przycisków polegająca
na uaktywnieniu funkcji oznaczonych
kolorem różowym.
O
REPEAT1)
+/–
Ustawianie poziomu głośności
wszystkich głośników jednocześnie.
P
Służy do tymczasowego wyłączania
dźwięku. Aby przywrócić dźwięk,
naciśnij ten przycisk ponownie.
Q RETURN O1)
Powrót do poprzedniego menu lub
wyjście z menu, gdy telewizor
wyświetla na ekranie menu lub
poradnik ekranowy.
1)
1)
R
, V/v/B/b
Do wybierania pozycji menu służą
przyciski V/v/B/b, a do wprowadzenia/
zatwierdzenia wyboru służy przycisk .
S DISPLAY1)
Prezentacja informacji na panelu
wyświetlacza.
T SHUFFLE1)
Odtworzenie utworu lub folderu
w kolejności losowej.
V PREVIEW (HDMI)
Wybór funkcji „Preview for HDMI”.
Włączenie podglądu typu bieżący
obraz w obrazie dla wejść HDMI,
przez które urządzenia są podłączone
do odbiornika. Naciśnij kilkakrotnie
przycisk V/v, aby wybrać
poszczególne źródła sygnału HDMI
do podglądu, a następnie naciśnij
przycisk,
aby potwierdzić wybór.
(Funkcję obsługuje technologia Silicon
Image InstaPrevue™).
Uwaga
Funkcja „Preview for HDMI” jest dostępna
w przypadku wejść HDMI, BD, DVD,
GAME i VIDEO.
Wskazówki
• Funkcja ta nie działa, jeśli:
– Urządzenie nie jest podłączone do
gniazda wejścia HDMI.
– Urządzenie podłączone do
obsługiwanego gniazda wejścia HDMI
nie jest włączone.
– Nie wybrano wejścia HDMI.
– W opcji „Fast View” wybrano
ustawienie „Off”.
– Format doprowadzanego sygnału wideo
HDMI jest nieobsługiwany (480i, 576i,
4K, niektóre sygnały wideo 3D, niektóre
sygnały kamer wideo lub sygnał VGA).
• W przypadku doprowadzania sygnału 4K
lub niektórych typów sygnałów wideo 3D
podgląd typu obraz w obrazie będzie
zaciemniony.
W TV INPUT1)
Służy do wyboru sygnału wejściowego
(wejście TV lub wejście wideo).
15PL
X AMP
Uruchamia odbiornik.
1)
Informacje na temat przycisków, których
można używać do sterowania poszczególnymi
urządzeniami, znajdują się w tabeli na str. 17.
2)
Na przyciskach 5/JKL/VIDEO, PARTY
START/CLOSE, D.TUNING/N i SOUND
FIELD + są wypukłe punkty. Mają one za
zadanie ułatwić odnalezienie wymienionych
przycisków podczas obsługi odbiornika.
Uwagi
• Powyższe objaśnienia stanowią przykładowy
opis funkcji urządzenia.
• W zależności od modelu podłączonego
urządzenia, niektóre funkcje opisane
w niniejszym podrozdziale mogą nie działać
z pilotem dostarczonym w zestawie.
16PL
Sterowanie innymi urządzeniami Sony
Nazwa
Telewizor Magnetowid
B TV ?/1
z
C Przyciski numeryczne
z
z
CLEAR
G POP UP/MENU
Odtwarzacz
DVD
Odtwarzacz
Blu-ray Disc
Odtwarzacz CD
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TOP MENU
I OPTIONS
z
J HOME
z
K ./>
z
m/M
N, X, x
Q RETURN O
z
R V/v/B/b,
z
z
z
z
S DISPLAY
z
z
z
z
z
z
T SHUFFLE
z
REPEAT
W TV INPUT
z
z
z
17PL
Czynności wstępne
Dźwięk i obraz z urządzeń audio-wideo podłączonych do odbiornika można odtwarzać,
wykonując proste kroki wymienione poniżej.
Przed podłączeniem przewodów upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od
gniazda ściennego.
Instalowanie i podłączanie głośników
(str. 20, 22)
Przygotowanie odbiornika
Patrz rozdziały „Podłączanie przewodu
zasilającego” (str. 33) i „Włączanie odbiornika”
(str. 33).
Sprawdzanie połączenia odpowiedniego
do użytkowanych urządzeń
Podłączanie telewizora i urządzeń
wideo (str. 24, 25)
Jakość obrazu zależy od użytego gniazda.
Patrz poniższa ilustracja. Wybierz połączenie
zgodnie z dostępnością gniazd
w urządzeniach.
Jeśli urządzenia wideo mają gniazda HDMI,
zalecamy podłączanie ich przez złącze HDMI
w odbiorniku.
Cyfrowe
Analogowe
Obraz wysokiej jakości
Podłączanie urządzeń audio (str. 29)
18PL
Ustawianie odbiornika
Patrz „Konfiguracja odbiornika za pomocą
funkcji Easy Setup” (str. 33).
Wprowadzanie ustawień wyjść audio
w podłączonych urządzeniach
Aby odtwarzać wielokanałowy dźwięk cyfrowy,
sprawdź ustawienie cyfrowego wyjścia audio
w podłączonych urządzeniach.
W przypadku odtwarzacza Blu-ray Disc firmy
Sony sprawdź, czy w opcjach „Audio (HDMI)”,
„BD Audio MIX Setting”, „Dolby Digital/
DTS”, „Dolby Digital” i „DTS” wybrane są
ustawienia odpowiednio „Auto”, „Off”,
„Bitstream”, „Dolby Digital” i „DTS”
(według stanu na sierpień 2012 r.).
W przypadku konsoli PlayStation 3 po
podłączeniu odbiornika za pomocą przewodu
HDMI wybierz opcję „Audio Output Settings”
w ustawieniach „Sound Settings”, a następnie
wybierz opcje „HDMI” i „Automatic” (dla
oprogramowania systemowego w wersji 4.21).
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych
z podłączanymi urządzeniami.
Cyfrowe formaty audio obsługiwane przez odbiornik
Rodzaje cyfrowych formatów audio, które może dekodować odbiornik, zależą od gniazd
cyfrowych wyjść audio, do których podłączone jest dane urządzenie. Odbiornik obsługuje
poniższe formaty audio.
Format audio
[wyświetlacz]
Maksymalna liczba
kanałów
Połączenie między urządzeniem
odtwarzającym a odbiornikiem
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa), b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
DSDa)
[DSD]
5.1
×
a
Wielokanałowy sygnał
liniowy PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a)
b)
Sygnały audio zostaną odtworzone w innym formacie, jeśli urządzenie odtwarzające nie jest zgodne
z danym formatem. Więcej szczegółów podano w instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego.
Sygnały o częstotliwości próbkowania większej niż 96 kHz odtwarzane są z częstotliwością
próbkowania 96 kHz lub 88,2 kHz.
19PL
Połączenia
1: Instalowanie głośników
Odbiornik pozwala na korzystanie
z zestawu maksymalnie 7.2-kanałowego
(7 głośników i dwa subwoofery).
7.1-kanałowy zestaw głośnikowy
z głośnikami przestrzennymi
tylnymi
Przykładowa konfiguracja
zestawu głośnikowego
Odbiornik umożliwia uzyskanie wysokiej
jakości dźwięku zarejestrowanego
programowo na płytach DVD i Blu-ray
Disc w formacie 6.1- lub 7.1-kanałowym.
• Rozmieszczenie 6.1-kanałowego zestawu
głośnikowego
Umieść tylny głośnik przestrzenny za
stanowiskiem odsłuchowym.
A Głośnik przedni (lewy)
B Głośnik przedni (prawy)
C Głośnik centralny
D Głośnik przestrzenny (lewy)
E Głośnik przestrzenny (prawy)
F Tylny głośnik przestrzenny (lewy)*
G Tylny głośnik przestrzenny (prawy)*
H Głośnik przedni wysoki (lewy)*
I Głośnik przedni wysoki (prawy)*
J Subwoofer
* Nie można używać jednocześnie głośników
przestrzennych tylnych i przednich wysokich.
5.1-kanałowy zestaw głośnikowy
Aby w pełni korzystać z kinowego
wielokanałowego dźwięku przestrzennego,
potrzebnych jest pięć głośników (dwa
głośniki przednie, głośnik centralny i dwa
głośniki przestrzenne) oraz subwoofer.
20PL
• Rozmieszczenie 7.1-kanałowego zestawu
głośnikowego
Umieść tylne głośniki przestrzenne
w sposób przedstawiony na poniższej
ilustracji. Należy zachować kąt A.
7.1-kanałowy zestaw głośnikowy
z głośnikami przednimi wysokimi
Połączenia
Po podłączeniu dwóch dodatkowych
głośników przednich wysokich możliwe
jest uzyskanie pionowych efektów
dźwiękowych.
Rozmieść głośniki przednie wysokie
– pod kątem od 25° do 35°:
– pod kątem 20° (±5°) w pionie:
20˚ ± 5˚
Wskazówka
W związku z tym, że subwoofer nie emituje
dźwięku kierunkowo, można go umieścić
w dowolnym miejscu.
21PL
2: Podłączanie głośników
Przed podłączeniem przewodów upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od
gniazda ściennego.
Głośnik przestrzenny
Prawy
B
A
Prawy
A Monofoniczny przewód audio
(nie należy do wyposażenia)
B Przewód głośnika (nie należy do wyposażenia)
22PL
B
B
A
Subwoofer*
Głośnik centralny
Lewy
B
Lewy
Przestrzenny, tylny/połączenie
bi-amp/głośnik przedni
wysoki/głośnik przedni B **
Prawy
Lewy
Głośnik przedni A
*
Uwaga
Po zainstalowaniu i podłączeniu głośnika należy
wybrać odpowiedni układ głośników w menu
Speaker Settings (str. 87).
Połączenie bi-amp
Jeśli tylne głośniki przestrzenne i głośniki
przednie wysokie nie są używane, do
zacisków SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B można
podłączyć głośniki przednie w ramach
połączenia bi-amp.
Głośnik przedni
(prawy)
Głośnik przedni
(lewy)
Gniazda po stronie Lo (lub Hi) głośników
przednich należy połączyć z zaciskami
SPEAKERS FRONT A, natomiast gniazda
po stronie Hi (lub Lo) głośników przednich
należy połączyć z zaciskami SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B.
Należy się upewnić, że z głośników zostały
zdjęte metalowe zwory przymocowane do
gniazd Hi/Lo, aby zapobiec
nieprawidłowemu działaniu odbiornika.
Po wykonaniu połączenia bi-amp należy
w opcji „SB Assign” w menu Speaker
Settings wybrać ustawienie „Bi-Amp”
(str. 89).
23PL
Połączenia
Jeśli podłączony jest subwoofer z funkcją
automatycznego przechodzenia w tryb
czuwania, należy wyłączyć tę funkcję podczas
oglądania filmów. Jeśli jest ona włączona,
przejście w tryb czuwania nastąpi
automatycznie w zależności od poziomu
sygnału na wejściu subwoofera. W takiej
sytuacji subwoofer może nie odtwarzać
dźwięku.
** Uwagi dotyczące podłączania przewodów
do zacisków SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
– W przypadku podłączania tylko jednego
tylnego głośnika przestrzennego należy
podłączyć go do zacisków oznaczonych
literą L.
– Jeśli używane mają być dodatkowe głośniki
przednie, należy podłączyć je do tych
zacisków.
Dla opcji „SB Assign” w menu Speaker
Settings należy wybrać ustawienie
„Speaker B” (str. 89). Odpowiedni zestaw
głośników przednich można wybrać za
pomocą przycisku SPEAKERS na
odbiorniku (str. 35).
– Do tych zacisków można podłączyć głośniki
przednie w ramach połączenia bi-amp
(str. 23).
W opcji „SB Assign” w menu Speaker
Settings należy wybrać ustawienie
„Bi-Amp” (str. 89).
3: Podłączanie telewizora
Wybrany obraz wejściowy można oglądać po podłączeniu gniazda HDMI TV OUT lub
MONITOR OUT do telewizora. Ten odbiornik można obsługiwać za pośrednictwem OSD
(menu ekranowego) po podłączeniu telewizora do gniazda HDMI TV OUT.
Przed podłączeniem przewodów upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od
gniazda ściennego.
Telewizor
Sygnały audio
Sygnały wideo
Sygnały
audio-wideo
lub
A**
B**
ARC
C
A Cyfrowy przewód optyczny
(nie należy do wyposażenia)
B Przewód audio (nie należy do wyposażenia)
C Przewód wideo (nie należy do wyposażenia)
D Przewód HDMI (nie należy do wyposażenia)
Firma Sony zaleca korzystanie
z przewodu autoryzowanego przez
stowarzyszenie HDMI lub z przewodu
HDMI marki Sony.
24PL
D*
Zalecany sposób połączenia
Alternatywny sposób połączenia
* Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją kanału
zwrotnego audio (ang. Audio Return Channel,
ARC), podłącz przewód D.
Należy pamiętać, by w opcji „Control for
HDMI” w menu HDMI Settings wybrać
ustawienie „On” (str. 79). Aby wybrać sygnał
audio przesyłany innym przewodem niż HDMI
(np. przez cyfrowy przewód optyczny lub
przewód audio), należy zmienić tryb wejścia
audio przy użyciu opcji INPUT MODE
(str. 82).
**Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją ARC,
podłącz przewód A lub B.
Należy pamiętać, aby zmniejszyć głośność
telewizora do zera lub włączyć w nim
funkcję wyciszania.
Uwagi
• W zależności od stanu połączenia między
telewizorem a anteną, na ekranie telewizora
mogą być widoczne zakłócenia. W takim
przypadku należy umieścić antenę w większej
odległości od odbiornika.
• Podczas podłączania cyfrowych przewodów
optycznych należy wciskać wtyczki, aż pojawi
się charakterystyczne kliknięcie.
• Cyfrowych przewodów optycznych nie należy
zginać ani wiązać.
Wskazówki
• Wszystkie cyfrowe gniazda audio są zgodne
z częstotliwościami próbkowania 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.
• Po podłączeniu gniazda wyjściowego audio
telewizora do gniazd TV IN odbiornika w celu
odtwarzania dźwięku telewizora z głośników
podłączonych do odbiornika wybierz dla
wyjściowego gniazda audio w telewizorze
ustawienie „Fixed” (o ile istnieje możliwość
wyboru ustawienia „Fixed” lub „Variable”).
Odtwarzanie dźwięku z telewizora
Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji System
Audio Control, w opcji „HDMI Audio
Out” w menu HDMI Settings wybierz
ustawienie „TV+AMP” (str. 94).
4a: Podłączanie
urządzeń wideo
Korzystanie z połączenia HDMI
HDMI (ang. High-Definition Multimedia
Interface) to interfejs, który służy do
przesyłania sygnałów audio i wideo
w formacie cyfrowym.
Dzięki podłączeniu urządzeń Sony
zgodnych ze standardem „BRAVIA” Sync
przewodami HDMI można uprościć ich
obsługę. Patrz „Funkcje „BRAVIA” Sync”
(str. 78).
Funkcje HDMI
• Cyfrowy sygnał audio przesyłany przez
HDMI można odtwarzać przez głośniki
podłączone do odbiornika. Ten sygnał
jest zgodny z formatami Dolby Digital,
DTS, DSD i liniowym PCM. Szczegółowe
informacje można znaleźć w rozdziale
„Cyfrowe formaty audio obsługiwane
przez odbiornik” (str. 19).
• Odbiornik może odbierać przez złącze
HDMI wielokanałowy sygnał liniowy
PCM (maks. 8 kanałów) o częstotliwości
próbkowania do 192 kHz.
• Odbiornik obsługuje transmisję dźwięku
o dużej przepływności (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD) oraz obraz Deep
Color (Deep Colour), „x.v.Color
(x.v.Colour)” i 4K lub 3D.
• Aby oglądać obraz 3D, podłącz do
odbiornika telewizor 3D oraz urządzenia
wideo 3D (odtwarzacz Blu-ray Disc,
nagrywarkę Blu-ray Disc, konsolę
PlayStation 3 itp.) za pomocą przewodów
High Speed HDMI, załóż okulary 3D
i włącz wyświetlanie materiałów 3D.
• Aby oglądać obraz 4K (wejście HDMI
BD, GAME i VIDEO), podłącz do
odbiornika telewizor 4K oraz urządzenia
wideo (odtwarzacz Blu-ray Disc itp.) za
pomocą przewodów High Speed HDMI
i włącz wyświetlanie materiałów 4K.
25PL
Połączenia
Odtwarzanie przez odbiornik
wielokanałowego dźwięku
przestrzennego z audycji
telewizyjnych
• Obraz z wejścia HDMI BD, DVD, GAME
i VIDEO można oglądać, korzystając
z funkcji podglądu typu obraz w obrazie.
Uwagi na temat połączeń HDMI
• W przypadku niektórych telewizorów
i urządzeń wideo obraz 4K lub 3D może
nie być wyświetlany. Sprawdź formaty
wideo HDMI obsługiwane przez
odbiornik (str. 121).
• Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcjach obsługi poszczególnych
podłączonych urządzeń.
Podczas podłączania
przewodów
• Przed podłączeniem przewodów upewnij
się, że przewód zasilający jest odłączony
od gniazda ściennego.
• Nie jest konieczne podłączanie
wszystkich przewodów. Należy je
podłączać zgodnie z dostępnością gniazd
w podłączonych urządzeniach.
• Używaj przewodu High Speed HDMI.
Jeśli zastosujesz przewód Standard
HDMI, obrazy 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K lub 3D mogą być
wyświetlane nieprawidłowo.
• Nie zalecamy używania przewodów
HDMI-DVI. W przypadku podłączenia
przewodu HDMI-DVI do urządzenia
DVI-D dźwięk lub obraz mogą nie być
odtwarzane. Jeśli dźwięk jest odtwarzany
nieprawidłowo, podłącz osobne
przewody audio lub przewody cyfrowe,
a następnie w menu Input Settings
(str. 82) wybierz odpowiednie ustawienia
opcji „Audio Input Assign”.
• Podczas podłączania cyfrowych
przewodów optycznych należy wciskać
wtyczki, aż pojawi się charakterystyczne
kliknięcie.
• Cyfrowych przewodów optycznych nie
należy zginać ani wiązać.
26PL
Wskazówka
Wszystkie cyfrowe gniazda audio są zgodne
z częstotliwościami próbkowania 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.
Podłączanie kilku urządzeń
cyfrowych w przypadku braku
wolnego wejścia
Patrz „Korzystanie z innych gniazd
wejściowych audio (Audio Input Assign)”
(str. 82).
Podłączanie urządzeń z gniazdami HDMI
Połączenia
Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w gniazdo HDMI, patrz str. 28.
Odtwarzacz Blu-ray Disc
Odtwarzacz DVD
PlayStation 3
Magnetowid, nagrywarka
DVD, gra wideo
Sygnały
audio-wideo
Sygnały
audio-wideo
Sygnały
audio-wideo
Sygnały
audio-wideo
A
A
A
A
A Przewód HDMI (nie należy do wyposażenia)
Firma Sony zaleca korzystanie z przewodu
autoryzowanego przez stowarzyszenie HDMI
lub z przewodu HDMI marki Sony.
Uwagi
A
A
Sygnały
audio-wideo
Sygnały
audio-wideo
Tuner satelitarny,
tuner telewizji kablowej
Odtwarzacz
Super Audio CD
• Wejście BD zapewnia lepszą jakość dźwięku. Jeśli
potrzebujesz dźwięku o wyższej jakości, podłącz urządzenie
do gniazda BD (dla AUDIO) i jako wejście wybierz BD.
• Ustawieniem domyślnym przycisku wyboru wejścia BD
na pilocie jest odtwarzacz Blu-ray Disc. Upewnij się, że
domyślne ustawienie przycisku wyboru wejścia BD na pilocie
zostało zmienione w taki sposób, aby możliwe było używanie
tego przycisku do sterowania podłączonym urządzeniem.
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
„Zmiana przypisania przycisku wyboru wejścia” (str. 104).
• Możesz również zmienić nazwę wejścia BD, aby mogła
ona być widoczna na panelu wyświetlacza odbiornika.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji
poświęconej opcji „Name In” z menu Input Settings (str. 95).
27PL
Podłączanie urządzeń z gniazdami innymi niż HDMI
Tuner satelitarny, tuner telewizji kablowej
Sygnały audio
Sygnały wideo
Magnetowid, nagrywarka DVD, gra wideo
Sygnały audio
Sygnały wideo
lub
A
B
C
A Cyfrowy przewód optyczny
(nie należy do wyposażenia)
B Przewód audio (nie należy do wyposażenia)
C Przewód wideo (nie należy do wyposażenia)
28PL
B
C
Zalecany sposób połączenia
Alternatywny sposób połączenia
Podłączanie urządzenia
iPod, iPhone lub USB
Połączenia
4b: Podłączanie
urządzeń audio
Podłączanie odtwarzacza
Super Audio CD lub
odtwarzacza CD
Przed podłączeniem przewodów upewnij
się, że przewód zasilający jest odłączony od
gniazda ściennego.
Odtwarzacz Super Audio CD,
odtwarzacz CD
Sygnały audio
lub
A
A
B
Urządzenie iPod,
iPhone, USB
A Kabel USB (nie należy do wyposażenia)
A Cyfrowy przewód koncentryczny
(nie należy do wyposażenia)
B Przewód audio (nie należy do wyposażenia)
Zalecany sposób połączenia
Alternatywny sposób połączenia
29PL
5: Podłączanie anten
6: Podłączanie do sieci
Przed podłączeniem anten upewnij się,
że przewód zasilający jest odłączony od
gniazda ściennego.
Jeśli masz połączenie internetowe, odbiornik
także można podłączyć do Internetu. W tym
celu można skorzystać z przewodowej lub
bezprzewodowej sieci LAN.
Antena ramowa AM
(w zestawie)
Antena przewodowa FM
(w zestawie)
Wymagania systemowe
Do korzystania z funkcji sieciowych
odbiornika wymagane jest następujące
środowisko systemowe:
Połączenie szerokopasmowe
Szerokopasmowe połączenie z Internetem
jest niezbędne do słuchania muzyki z sieci
Sony Entertainment Network (SEN) oraz do
aktualizacji oprogramowania odbiornika.
Modem
Jest to urządzenie podłączone do linii
szerokopasmowej, komunikujące się
z Internetem. Niektóre z tych urządzeń
są zintegrowane z routerem.
Router
Uwagi
• Aby uniknąć odbierania zakłóceń, należy
odsunąć antenę ramową AM od odbiornika
i innych urządzeń.
• Należy upewnić się, że antena przewodowa FM
jest całkowicie rozwinięta.
• Po podłączeniu anteny przewodowej FM należy
ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do
poziomej.
30PL
• Użyj routera o prędkości transmisji
100 Mb/s lub większej, aby korzystać
z materiałów dostępnych w swojej sieci
domowej.
• Zalecamy stosowanie routera
wyposażonego we wbudowany serwer
DHCP (ang. Dynamic Host
Configuration Protocol).
Funkcja ta automatycznie przypisuje
adresy IP w sieci LAN.
• Aby korzystać z połączenia
z bezprzewodową siecią LAN,
użyj routera/punktu dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN.
Połączenia
Przewód sieciowy LAN
(CAT5; tylko do połączenia
z przewodową siecią LAN)
• Zalecamy korzystanie z tego typu
przewodu w przypadku przewodowej
sieci LAN.
Niektóre rodzaje płaskich przewodów
LAN są wrażliwe na zakłócenia.
Zalecamy korzystanie ze zwykłych
przewodów.
• Jeśli odbiornik jest używany
w środowisku, w którym występują
zakłócenia sieci elektrycznej z urządzeń
elektrycznych lub w otoczeniu sieciowym
z dużymi zakłóceniami, należy użyć
ekranowanego przewodu LAN.
Serwer
Serwer to urządzenie, które dostarcza
materiały (muzykę, zdjęcia i filmy) do
urządzeń DLNA działających w sieci
domowej. Urządzenie, które będzie
używane jako serwer (komputer itp.),
musi być podłączone do przewodowej
lub bezprzewodowej domowej sieci LAN*.
* Szczegółowe informacje na temat zgodności
serwerów z odbiornikiem można znaleźć
na str. 58.
31PL
Przykładowa konfiguracja
Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład konfiguracji sieci domowej z odbiornikiem
i serwerem.
Zalecamy przewodowe podłączenie serwera do routera.
Serwer
Internet
Modem
Router
Kabel LAN (nie należy
do wyposażenia)
A Tylko do połączenia z przewodową siecią LAN.
B Tylko do połączenia z bezprzewodową siecią LAN.
Należy korzystać z routera/punktu dostępu
do bezprzewodowej sieci LAN.
Uwaga
Podczas korzystania z połączenia bezprzewodowego
odtwarzanie dźwięku na serwerze może być od czasu
do czasu przerywane.
32PL
Kabel LAN
(nie należy do
wyposażenia)
Przygotowanie odbiornika
Podłącz przewód zasilający do gniazda
ściennego.
Przewód zasilający
Konfiguracja odbiornika za
pomocą funkcji Easy Setup
Do gniazda ściennego
Włączanie odbiornika
?/1
Naciśnij przycisk ?/1 (włączony/
czuwanie), aby włączyć odbiornik.
Podstawowe ustawienia odbiornika można
łatwo skonfigurować, kierując się
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
telewizora.
Przełącz wejście telewizora na wejście,
poprzez które podłączony jest odbiornik.
Po pierwszym włączeniu odbiornika lub
jego inicjalizacji na ekranie telewizora
wyświetli się ekran Easy Setup. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby skonfigurować odbiornik.
Za pomocą funkcji Easy Setup można
skonfigurować następujące ustawienia:
– Language
– Speaker Settings
– Network Settings
Uwagi dotyczące ustawień
Speaker Settings
(Auto Calibration)
Odbiornik wyposażono w technologię
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration),
która pozwala na wykonanie automatycznej
kalibracji w następujący sposób:
• Sprawdź połączenie między każdym
z głośników a odbiornikiem.
• Wyreguluj poziom głośności głośników.
• Zmierz odległość każdego z głośników od
miejsca odsłuchowego1).
• Zmierz rozmiary głośnika1).
33PL
Przygotowanie odbiornika
Podłączanie przewodu
zasilającego
Odbiornik można włączyć również za
pomocą przycisku ?/1 na pilocie. Naciśnij
przycisk ?/1 ponownie, aby wyłączyć
odbiornik. Na panelu wyświetlacza
zacznie migać komunikat „STANDBY”.
Nie odłączaj teraz przewodu zasilającego
od gniazda ściennego. Może to
spowodować nieprawidłowe działanie.
• Zmierz charakterystykę
częstotliwościową (korektor)1).
• Zmierz charakterystykę
częstotliwościową (fazową)1), 2).
1)
Wynik pomiaru nie jest stosowany, gdy
wybrano ustawienie „Analog Direct”.
2) Wynik pomiaru nie jest stosowany, gdy
odbierane są sygnały Dolby TrueHD lub
DTS-HD o częstotliwości próbkowania
większej niż 48 kHz.
Technologia DCAC pozwala na uzyskanie
właściwej równowagi dźwięku
w pomieszczeniu. Możliwa jest jednak
ręczna regulacja poziomu sygnału
z głośników według uznania użytkownika.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Test Tone” (str. 91).
Uwagi
• Dźwięk wydobywający się z głośników podczas
kalibracji jest bardzo głośny, a jego poziomu nie
można zmienić. Należy uwzględnić ten fakt, jeśli
w pobliżu przebywają dzieci lub jeśli dźwięk
może przeszkadzać sąsiadom.
• Jeśli przed wykonaniem automatycznej
kalibracji uaktywniono funkcję wyciszania,
zostanie ona automatycznie wyłączona.
• W przypadku korzystania ze specjalnego
rodzaju głośników, np. głośników dipolarnych,
może okazać się, że pomiary nie zostaną
wykonane prawidłowo lub przeprowadzenie
automatycznej kalibracji będzie niemożliwe.
Konfiguracja automatycznej
kalibracji
Zanim przeprowadzisz
automatyczną kalibrację
Przed przeprowadzeniem automatycznej
kalibracji wykonaj poniższe czynności.
• Ustaw i podłącz głośniki (str. 20, 22).
• Do gniazda AUTO CAL MIC podłącz
wyłącznie dostarczony w zestawie
mikrofon optymalizujący. Nie podłączaj
do tego gniazda żadnych innych
mikrofonów.
• W opcji „SB Assign” w menu Speaker
Settings wybierz ustawienie „Bi-Amp”
(jeśli korzystasz z połączenia bi-amp)
(str. 89).
• Jeśli używasz zacisków dla zestawu B
głośników przednich, w opcji
„SB Assign” w menu Speaker Settings
wybierz ustawienie „Speaker B” (str. 89).
• Sprawdź, czy wyjście do głośników nie
jest ustawione w położeniu „SPK OFF”
(str. 35).
• Upewnij się, że nie używasz funkcji
PARTY STREAMING (str. 71).
• Odłącz słuchawki.
• Aby uniknąć błędu w pomiarach, usuń
wszystkie przeszkody znajdujące się
między mikrofonem optymalizującym
a głośnikami.
• Upewnij się, że w pomieszczeniu panuje
cisza, co pozwoli na uzyskanie
dokładnych pomiarów.
34PL
Mikrofon optymalizujący
1
Podłącz dostarczony mikrofon
optymalizujący do gniazda
AUTO CAL MIC.
2
Skonfiguruj mikrofon
optymalizujący.
Umieść mikrofon w miejscu
odsłuchowym na wysokości
uszu słuchacza.
Sprawdź konfigurację aktywnego
subwoofera
• Po podłączeniu subwoofera, a przed jego
aktywowaniem, włącz go i zawczasu
zwiększ głośność. Ustaw pokrętło LEVEL
tuż przed punktem środkowym.
• Jeśli podłączony jest subwoofer z funkcją
częstotliwości rozgraniczającej, ustaw
wartość na maksimum.
• Jeśli podłączony jest subwoofer z funkcją
automatycznego przechodzenia
w tryb czuwania, należy ją wyłączyć.
Wprowadzanie ustawień
głośników
Wprowadzanie ustawień tylnych
Wybieranie głośników przednich
Można wybrać głośniki przednie, które
będą używane.
Opisane czynności należy wykonać za
pomocą przycisków na odbiorniku.
SPEAKERS
głośników przestrzennych
Przeznaczenie głośników podłączonych do
zacisków SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B można zmieniać
stosownie do potrzeb.
Uwaga
To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy
w opcji „Speaker Pattern” wybrano ustawienie
bez głośników przestrzennych tylnych
i głośników przednich wysokich.
1 Naciśnij przycisk HOME.
2
3
4
5
Menu początkowe zostanie wyświetlone
na ekranie telewizora.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać menu „Settings”, i naciśnij
przycisk
.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać opcję „Speaker Settings”,
i naciśnij przycisk
.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać opcję „SB Assign”, i naciśnij
przycisk
.
Wybierz odpowiednią konfigurację
głośników i naciśnij przycisk
.
• Speaker B: jeśli do zacisków
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B podłączysz
dodatkowy zestaw głośników przednich,
wybierz ustawienie „Speaker B”.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SPEAKERS,
aby wybrać preferowany zestaw
głośników przednich.
Możesz potwierdzić wybrane zaciski
głośnikowe, sprawdzając wskaźnik na
panelu wyświetlacza.
Wskaźniki Wybrane głośniki
SP A
Głośnik podłączony do zacisków
SPEAKERS FRONT A.
SP B*
Głośnik podłączony do zacisków
SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B.
SP A+B*
Głośnik podłączony do zacisków
SPEAKERS FRONT A oraz
SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B
(połączenie równoległe).
35PL
Przygotowanie odbiornika
Uwaga
Zależnie od charakterystyki użytkowanego
subwoofera odległość konfiguracyjna może się
różnić od położenia rzeczywistego.
• Bi-Amp: jeśli do zacisków
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B podłączysz
głośniki przednie w ramach połączenia
bi-amp, wybierz ustawienie „Bi-Amp”.
• Off: jeśli do zacisków SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B podłączysz tylne głośniki
przestrzenne lub głośniki przednie
wysokie, wybierz ustawienie „Off”.
Wskaźniki Wybrane głośniki
Na panelu wyświetlacza pojawi
się wskaźnik „SPK OFF”.
Brak sygnałów audio na
zaciskach głośnikowych.
Korzystanie z połączenia
z przewodową siecią LAN
DISPLAY
V/v/B/b,
* Aby wybrać ustawienie „SP B” lub „SP A+B”,
w opcji „SB Assign” w menu Speaker Settings
wybierz ustawienie „Speaker B” (str. 89).
Uwaga
Ustawienie to jest niedostępne, gdy podłączone są
słuchawki.
HOME
1
Anulowanie automatycznej
kalibracji
Funkcja automatycznej kalibracji zostanie
anulowana podczas przeprowadzania
pomiarów w przypadku:
– Naciśnięcia przycisku ?/1.
– Naciśnięcia przycisków wyboru wejścia
na pilocie lub obracania pokrętłem
INPUT SELECTOR na odbiorniku.
– Naciśnięcia przycisku
.
– Naciśnięcia przycisku SPEAKERS
na odbiorniku.
– Zmiany poziomu głośności.
– Podłączenia słuchawek.
Ręczna konfiguracja odbiornika
Naciśnij przycisk HOME.
Menu początkowe zostanie
wyświetlone na ekranie telewizora.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać opcję „Settings”,
a następnie naciśnij przycisk
.
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać opcję „Network
Settings”, a następnie naciśnij
przycisk
.
4
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać opcję „Internet Settings”,
a następnie naciśnij przycisk
.
5
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać opcję „Wired Setup”,
a następnie naciśnij przycisk
.
Patrz „Regulacja ustawień” (str. 85).
Jeśli na ekranie telewizora pojawi się
pytanie „Change Settings?”, wybierz
odpowiedź „OK” i naciśnij przycisk
Konfiguracja ustawień
sieciowych odbiornika
Aby możliwe było korzystanie z funkcji
Home Network, SEN, AirPlay i PARTY
STREAMING, należy wprowadzić
w odbiorniku prawidłowe ustawienia
sieciowe.
36PL
6
.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać opcję „Auto”, a następnie
naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora wyświetli się
informacja o ustawieniach adresu IP.
W przypadku stałego adresu IP
Wybierz opcję „Custom” i naciśnij
przycisk
. Na ekranie telewizora
pojawi się okno ustawiania adresu IP.
Naciśnij przycisk
. Ustaw wartości
w polu „IP Address” za pomocą
przycisków V/v. Naciśnij przycisk b,
aby wybrać wartość następnej pozycji.
Aby powrócić, naciśnij przycisk
.
Następnie wprowadź wartości
parametrów „Subnet Mask” i „Default
Gateway”. Naciśnij przycisk b, aby
przejść do strony ustawień DNS.
Wprowadź wartości parametrów
„Primary DNS” i „Secondary DNS”.
Naciśnij przycisk b.
Na ekranie telewizora pojawi się
komunikat „Connecting to the Internet”.
Po skonfigurowaniu ustawień sieciowych
pojawi się informacja „Network setup
is completed”. Aby powrócić do menu
Network Settings, naciśnij przycisk
.
(W zależności od środowiska sieciowego
ustawienia mogą zostać wprowadzone
z pewnym opóźnieniem).
8
Wprowadź ustawienia serwera.
Aby słuchać materiałów audio
przechowywanych na serwerze,
należy go skonfigurować (str. 58).
Wskazówka
Informacje na temat sprawdzania ustawień
sieciowych można znaleźć w rozdziale
„Information” (str. 95).
Korzystanie z połączenia
z bezprzewodową siecią LAN
Połączenie z siecią bezprzewodową można
skonfigurować na kilka sposobów: wyszukując
punkt dostępu, korzystając z metody
nawiązywania połączenia WPS (zarówno
w odmianie wymagającej naciśnięcia
przycisku, jak i w odmianie polegającej na
wprowadzeniu kodu PIN) lub ręcznie
wprowadzając niezbędne ustawienia.
Uwagi
• Z komunikacji z bezprzewodową siecią LAN
nie należy korzystać w miejscach, w których
znajduje się sprzęt medyczny (np. rozrusznik
serca) lub gdzie komunikacja bezprzewodowa
jest zabroniona.
• Przed nawiązaniem połączenia z siecią domową
trzeba odpowiednio przygotować router/punkt
dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. Więcej
szczegółów podano w instrukcjach obsługi
poszczególnych urządzeń.
Wyszukiwanie punktu dostępu
i konfigurowanie połączenia
z siecią bezprzewodową (metoda
z użyciem opcji Access Point Scan)
Połączenie z siecią bezprzewodową można
skonfigurować, wyszukując punkt dostępu.
Aby skonfigurować połączenie z siecią przy
użyciu tej metody, trzeba wybrać lub
wprowadzić poniższe informacje. Należy je
wcześniej sprawdzić, a następnie zapisać
poniżej w odpowiednich wolnych
miejscach.
Nazwa sieciowa (identyfikator SSID*)
wskazująca sieć użytkownika**.
(Będzie potrzebna w kroku 7).
:
Jeśli domowa sieć bezprzewodowa
jest zabezpieczona za pomocą
szyfrowania, niezbędny jest jej
klucz zabezpieczeń (WEP lub
WPA/WPA2)**. (Będzie potrzebny
w kroku 8).
:
*
Identyfikator SSID (Service Set Identifier) to
nazwa wskazująca określony punkt dostępu.
** Informacja ta powinna być zamieszczona na
etykiecie routera/punktu dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN lub w jego
instrukcji obsługi, podana przez osobę
konfigurującą sieć bezprzewodową albo
dostarczona przez usługodawcę
internetowego.
37PL
Przygotowanie odbiornika
7
• Zależnie od konfiguracji sieci domowej router/
punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN
może być skonfigurowany w taki sposób, aby
niemożliwe było nawiązywanie połączenia
z użyciem metody WPS, mimo że jest ona przez
nie obsługiwana. Szczegółowe informacje na
temat zgodności użytkowanego routera/punktu
dostępu do bezprzewodowej sieci LAN
z metodą WPS oraz o konfigurowaniu
połączenia WPS można znaleźć w instrukcjach
obsługi routera/punktu dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN.
• Jeśli odbiornik i router/punkt dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN znajdują się w zbyt
dużej odległości od siebie, mogą wystąpić
problemy ze skonfigurowaniem połączenia.
W takim przypadku należy przybliżyć do siebie
oba urządzenia.
1
Jeśli na ekranie telewizora pojawi się
pytanie „Change Settings?”, wybierz
odpowiedź „OK” i naciśnij przycisk
2
Następnie wprowadź wartości
parametrów „Subnet Mask” i „Default
Gateway”. Naciśnij przycisk b, aby
przejść do strony ustawień DNS.
Wprowadź wartości parametrów
„Primary DNS” i „Secondary DNS”.
W kroku 5 opisanym w rozdziale
„Korzystanie z połączenia
z przewodową siecią LAN” (str. 36)
wybierz opcję „Wireless Setup”.
.
6
Odbiornik rozpocznie wyszukiwanie
punktów dostępu oraz wyświetli listę
maks. 30 dostępnych nazw sieciowych
(identyfikatorów SSID).
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać jedną z nazw sieciowych
(jeden z identyfikatorów SSID),
a następnie naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się menu
ustawień zabezpieczeń.
4
Wprowadź klucz zabezpieczeń
(WEP lub WPA/WPA2), a następnie
naciśnij przycisk
.
Domyślnie klucz zabezpieczeń jest
wyświetlany pod postacią gwiazdek
„*****”. Naciśnij kilkakrotnie przycisk
DISPLAY, aby wyświetlić klucz
zabezpieczeń.
Na ekranie telewizora wyświetli się
menu „IP Settings”.
5
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać opcję „Auto”, a następnie
naciśnij przycisk
.
W przypadku stałego adresu IP
Wybierz opcję „Custom” i naciśnij
przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się okno
ustawiania adresu IP.
Naciśnij przycisk
. Ustaw wartości
w polu „IP Address” za pomocą
przycisków V/v. Naciśnij przycisk b,
aby wybrać wartość następnej pozycji.
Aby powrócić, naciśnij przycisk
.
38PL
Naciśnij przycisk b.
Na ekranie telewizora pojawi się
komunikat „Connecting to the
Internet”.
Po skonfigurowaniu ustawień
sieciowych pojawi się informacja
„Network setup is completed”,
a na panelu wyświetlacza zapali się
wskaźnik „
”. Aby powrócić do
menu Network Settings, naciśnij
przycisk
.
(W zależności od środowiska
sieciowego ustawienia mogą zostać
wprowadzone z pewnym
opóźnieniem).
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać opcję „Access Point Scan”,
a następnie naciśnij przycisk
.
7
Wprowadź ustawienia serwera.
Aby słuchać materiałów audio
przechowywanych na serwerze,
należy go skonfigurować (str. 58).
Uwaga
Jeśli sieć nie została zabezpieczona za pomocą
szyfrowania (klucza zabezpieczeń), w kroku 8 nie
pojawi się ekran ustawień zabezpieczeń.
Wskazówka
Informacje na temat sprawdzania ustawień
sieciowych można znaleźć w rozdziale
„Information” (str. 95).
Konfigurowanie połączenia
z siecią bezprzewodową przy
użyciu punktu dostępu zgodnego
z mechanizmem WPS
Możesz z łatwością skonfigurować
połączenie z siecią bezprzewodową przy
użyciu punktu dostępu zgodnego
z mechanizmem WPS. Ustawienie WPS
można wprowadzić zarówno przez
naciśnięcie przycisku, jak i przez
wprowadzenie kodu PIN.
Co to jest mechanizm WPS?
WPS (ang. Wi-Fi Protected Setup)
to standard przygotowany przez
stowarzyszenie Wi-Fi Alliance,
który umożliwia łatwe i bezpieczne
konfigurowanie sieci bezprzewodowych.
Możesz z łatwością skonfigurować
połączenie bezprzewodowe WPS poprzez
naciśnięcie specjalnego przycisku.
1 W kroku 2 opisanym w rozdziale
„Wyszukiwanie punktu dostępu
i konfigurowanie połączenia z siecią
bezprzewodową (metoda z użyciem
opcji Access Point Scan)” (str. 37)
wybierz opcję „WPS Push”.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, a następnie
naciśnij w ciągu 2 minut przycisk WPS
na punkcie dostępu.
Komunikat: Przytrzymaj przycisk WPS
na punkcie dostępu przez dwie minuty.
Przycisk WPS na
routerze/punkcie
dostępu do
bezprzewodowej
sieci LAN
Po skonfigurowaniu ustawień
sieciowych pojawi się informacja „Setup
with WPS Push Button is completed”,
a na panelu wyświetlacza zapali się
wskaźnik „
”. Aby powrócić do menu
Network Settings, naciśnij przycisk
.
(W zależności od środowiska sieciowego
ustawienia mogą zostać wprowadzone
z pewnym opóźnieniem).
3 Wprowadź ustawienia serwera.
Aby słuchać materiałów audio
przechowywanych na serwerze,
należy go skonfigurować (str. 58).
Konfigurowanie połączenia
z siecią bezprzewodową przy
użyciu metody wprowadzania
kodu PIN mechanizmu WPS
Jeśli punkt dostępu obsługuje nawiązanie
połączenia po wprowadzeniu kodu PIN
mechanizmu WPS, można skonfigurować
połączenie bezprzewodowe WPS,
wprowadzając kod PIN odbiornika
w routerze/punkcie dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN.
1 W tym celu w kroku 2 opisanym
w rozdziale „Wyszukiwanie punktu
dostępu i konfigurowanie połączenia
z siecią bezprzewodową (metoda
z użyciem opcji Access Point Scan)”
(str. 37) wybierz opcję „Manual
Registration”.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby
wybrać opcję „WPS PIN”, a następnie
naciśnij przycisk
.
Pojawi się lista dostępnych
identyfikatorów SSID (punktów
dostępu).
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać jedną z nazw sieciowych
(jeden z identyfikatorów SSID),
a następnie naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się 8-cyfrowy
kod PIN odbiornika. Pozostaw go na
ekranie do czasu nawiązania połączenia.
(Przy każdorazowym wykonywaniu tej
procedury wyświetlany jest inny kod PIN).
4 Wprowadź kod PIN odbiornika
w routerze/punkcie dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN.
Odbiornik rozpoczyna wprowadzanie
ustawień sieciowych.
Po skonfigurowaniu ustawień
sieciowych pojawi się komunikat
„Completed”, a na panelu wyświetlacza
39PL
Przygotowanie odbiornika
Konfigurowanie połączenia
z siecią bezprzewodową przy
użyciu metody naciskania
przycisku WPS
Wskazówka
Informacje na temat sprawdzania ustawień
sieciowych można znaleźć w rozdziale
„Information” (str. 95).
zapali się wskaźnik „
”.
Aby powrócić do menu Network
Settings, naciśnij przycisk
.
(W zależności od środowiska sieciowego
ustawienia mogą zostać wprowadzone
z pewnym opóźnieniem).
5 Wprowadź ustawienia serwera.
Aby słuchać materiałów audio
przechowywanych na serwerze,
należy go skonfigurować (str. 58).
Wskazówki
• Informacje na temat sprawdzania ustawień
sieciowych można znaleźć w rozdziale
„Information” (str. 95).
• Szczegółowe informacje na temat
wprowadzania kodu PIN w routerze/punkcie
dostępu do bezprzewodowej sieci LAN można
znaleźć w instrukcjach obsługi tych urządzeń.
Instrukcja obsługi menu
ekranowego (OSD)
Na ekranie telewizora można wyświetlać
menu odbiornika i wybierać w funkcje za
pomocą przycisków V/v/B/b i
na pilocie.
Przed włączeniem odbiornika należy
najpierw nacisnąć przycisk AMP
znajdujący się na pilocie. W innym
przypadku poniższe instrukcje mogą
nie wpłynąć na działanie odbiornika.
AMP
Jeśli nie można znaleźć
odpowiedniej nazwy sieci
(identyfikatora SSID) —
metoda ręcznej konfiguracji
Jeśli odpowiednia nazwa sieci
(identyfikator SSID) nie pojawi się na liście,
możesz wprowadzić ją ręcznie.
1 W tym celu w punkcie 2 w rozdziale
2
3
4
5
„Wyszukiwanie punktu dostępu
i konfigurowanie połączenia z siecią
bezprzewodową (metoda z użyciem
opcji Access Point Scan)” (str. 37)
wybierz opcję „Manual Registration”.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać opcję „Direct Input”,
a następnie naciśnij przycisk
.
Wprowadź nazwę sieci (identyfikator
SSID) i naciśnij przycisk
.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać odpowiednie ustawienie
zabezpieczeń, a następnie naciśnij
przycisk
.
Wykonaj kroki 4–7 z rozdziału
„Wyszukiwanie punktu dostępu
i konfigurowanie połączenia z siecią
bezprzewodową (metoda z użyciem
opcji Access Point Scan)” (str. 37).
40PL
V/v/B/b,
RETURN
O
OPTIONS
HOME
Korzystanie z menu
1
Przełącz wejście sygnału
w telewizorze, tak aby został
wyświetlony obraz menu.
2
Naciśnij przycisk HOME.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk RETURN O.
Zamknięcie menu
Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić
menu początkowe, a następnie ponownie
naciśnij przycisk HOME.
Menu początkowe — przegląd
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać odpowiednie menu,
a następnie naciśnij przycisk
lub b, aby otworzyć menu.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlona lista pozycji menu.
Przykład: Gdy zostanie wybrana opcja
„Watch”.
4
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać pozycję menu, której
ustawienie chcesz zmienić,
a następnie naciśnij przycisk
,
aby ją otworzyć.
5
Powtórz kroki 3 i 4, aby wybrać
odpowiedni parametr.
Ikona menu
Opis
Watch
Wybór źródłowego
urządzenia wideo
podłączonego do
odbiornika (str. 42).
Listen
Wybór źródła muzyki
z urządzenia SA-CD/CD,
USB, z sieci domowej lub
usługi SEN (str. 42). Można
także odtwarzać audycje
radiowe, korzystając
z wbudowanego
odbiornika FM/AM.
Sound Effects
Możliwość korzystania
z narzędzi regulacji dźwięku
oferowanych w ramach
technologii i funkcji
opracowanych przez firmę
Sony (str. 53).
Settings
Regulacja ustawień
odbiornika (str. 85).
41PL
Przygotowanie odbiornika
Menu początkowe zostanie
wyświetlone na ekranie telewizora.
W zależności od telewizora menu
początkowe może pojawić się na
ekranie z pewnym opóźnieniem.
Wskazówka
Gdy w prawej dolnej części menu ekranowego
pojawi się napis „OPTIONS”, naciśnij przycisk
OPTIONS, aby wyświetlić listę funkcji i wybrać
jedną z nich.
5
Podstawowe czynności
Odtwarzanie
z podłączonego urządzenia
?/1
Przyciski
wyboru
wejścia
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
Za pomocą przycisków 2 +/– ustaw
poziom głośności.
Można to zrobić także za pomocą
pokrętła MASTER VOLUME, które
znajduje się na odbiorniku.
6
Naciśnij przycisk SOUND FIELD +/–,
aby uzyskać dźwięk przestrzenny.
Do tego celu można także użyć
przycisków A.F.D./2CH, MOVIE
lub MUSIC, które znajdują się na
odbiorniku.
Szczegółowe informacje znajdują się
na str. 53.
Wskazówki
• Urządzenie można wybrać za pomocą pokrętła
INPUT SELECTOR na odbiorniku lub
przycisków wyboru wejścia na pilocie.
• Głośność można regulować na różne sposoby —
za pomocą pokrętła MASTER VOLUME na
odbiorniku albo przycisku 2 +/– na pilocie.
Aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć głośność:
– Obróć szybko pokrętło.
– Naciśnij i przytrzymaj przycisk.
Aby precyzyjnie wyregulować głośność:
– Powoli obracaj pokrętłem.
– Naciśnij i od razu zwolnij przycisk.
Włączenie funkcji wyciszania
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Naciśnij przycisk HOME.
Menu początkowe zostanie
wyświetlone na ekranie telewizora.
2
Wybierz opcję „Watch” lub „Listen”
i naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlona lista pozycji menu.
3
Wybierz określone urządzenie
i naciśnij przycisk
.
4
Włącz urządzenie i rozpocznij
odtwarzanie.
42PL
Naciśnij przycisk
.
Funkcja wyciszania zostanie anulowana,
jeśli wykonasz którąś z poniższych
czynności:
• Ponowne naciśnięcie przycisku
.
• Zmiana poziomu głośności.
• Wyłączenie odbiornika.
• Wykonanie automatycznej kalibracji.
Zapobieganie uszkodzeniu
głośników
Należy pamiętać o obniżeniu poziomu
głośności przed wyłączeniem odbiornika.
Odtwarzanie z urządzenia iPod/iPhone
Aby słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu iPod/iPhone, należy podłączyć je do portu
(USB) odbiornika.
Szczegółowe informacje na temat podłączania urządzenia iPod/iPhone można znaleźć
na str. 29.
Obsługiwane modele urządzeń iPod/iPhone
iPod nano
VI generacja
iPod touch
IV generacja
iPod touch
III generacja
iPod touch
II generacja
iPod nano
V generacja
(kamera)
iPod nano
IV generacja
(wideo)
iPod nano
III generacja
(wideo)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone 4S
Uwagi
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych zapisanych na
urządzeniach iPod/iPhone podczas korzystania z nich w połączeniu z niniejszym odbiornikiem.
• Odbiornik został specjalnie przygotowany do współpracy z urządzeniami iPod/iPhone i otrzymał
zaświadczenie firmy Apple o spełnieniu wymagań dotyczących parametrów użytkowych.
43PL
Podstawowe czynności
Z odbiornikiem można używać podanych poniżej modeli urządzeń iPod/iPhone. Przed
korzystaniem z tej funkcji należy zaktualizować oprogramowanie urządzenia iPod/iPhone.
Wybór trybu sterowania
urządzeniem iPod/iPhone
Obsługa urządzenia iPod/iPhone
za pomocą pilota
Tryb sterowania urządzeniem iPod/iPhone
można wybrać za pomocą przycisku
iPhone CTRL na pilocie.
Jeśli ekran telewizora jest wyłączony, można
wykonywać wszystkie czynności, czytając
informacje na panelu wyświetlacza.
USB
iPhone CTRL
iPhone
CTRL
SHUFFLE
REPEAT
V/v/B/b,
HOME
1
m/M
Naciśnij przycisk HOME.
N
./>
Menu początkowe zostanie
wyświetlone na ekranie telewizora.
2
Wybierz opcję „Listen” i naciśnij
przycisk
.
3
Wybierz opcję „USB” i naciśnij
przycisk
.
Po podłączeniu urządzenia iPod lub
iPhone na ekranie telewizora pojawi
się napis „iPod/iPhone”.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie,
aby wybrać tryb sterowania
urządzeniem iPod/iPhone.
X
x
Przed użyciem poniższych przycisków
naciśnij przycisk USB.
Naciśnij
Przycisk
Funkcja
N
Rozpoczęcie odtwarzania.
X, x
Wstrzymanie odtwarzania.
m/M
Przewijanie do tyłu lub do
przodu.
./>
Przejście do poprzedniego/
następnego utworu.
REPEAT
Przejście w tryb powtarzania.
SHUFFLE
Przejście w tryb odtwarzania
losowego.
iPhone CTRL Wybór trybu sterowania
urządzeniem iPod/iPhone.
44PL
Uwagi na temat urządzenia
iPod/iPhone
Lista komunikatów urządzenia
iPod/iPhone
Komunikat wraz z objaśnieniem
Reading
Odbiornik rozpoznaje i odczytuje informacje
z urządzenia iPod lub iPhone.
Not supported
Podłączone urządzenie iPod lub iPhone nie
jest obsługiwane.
No device is connected
Żadne urządzenie iPod lub iPhone nie jest
podłączone.
No music
Nie znaleziono plików muzycznych.
Headphones not supported
Brak dźwięku ze słuchawek przy
podłączonym urządzeniu iPod lub iPhone.
Format pliku
Rozszerzenia
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
„.mp3”
AAC*
„.m4a”, „.3gp”, „.mp4”
WMA9 Standard*
„.wma”
WAV
„.wav”
FLAC
„.flac”
* Odbiornik nie odtwarza plików
zabezpieczonych systemem DRM.
Zgodne urządzenia USB
Z odbiornikiem można używać modeli
urządzeń USB firmy Sony wymienionych
poniżej.
Zweryfikowane urządzenia USB
firmy Sony
Nazwa
produktu
Nazwa modelu
Walkman®
NWZ-A864
NWZ-B152F / B162F /
B172
NWZ-E053 / E354 / E363 /
E373 / E453 / E463 / E575
NWZ-F805 / F806N
NWZ-S755 / S764 / S774 /
S774BT
Odtwarzanie
z urządzenia USB
NWZ-W262 / W272
NWZ-Z1040 / Z1070
NWD-W253
Aby słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu
USB, należy podłączyć je do portu (USB)
odbiornika.
Szczegóły dotyczące podłączania
urządzenia USB można znaleźć w rozdziale
„Podłączanie urządzenia iPod, iPhone lub
USB” (str. 29).
45PL
Podstawowe czynności
• Ładowanie rozpoczyna się, gdy
urządzenie iPod/iPhone jest podłączone
do włączonego odbiornika.
• Przesyłanie utworów z odbiornika do
urządzenia iPod/iPhone jest niemożliwe.
• Podczas działania urządzenia iPod/
iPhone nie należy go odłączać.
Aby zapobiec uszkodzeniu danych
lub urządzenia iPod/iPhone, podczas
podłączania go do (odłączania od)
odbiornika, odbiornik powinien być
wyłączony.
Odbiornik może odtwarzać następujące
formaty plików muzycznych:
Nazwa
produktu
Nazwa modelu
Obsługa urządzenia USB
MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL /
32GL
V/v/B/b,
USM16GLX / 32GLX /
64GLX
USM4GN / 8GN / 32GN
OPTIONS
USM4GM / 16GM
HOME
USM8GQ / 32GQ / 64GQ
N
USM16GR / 32GR
USM4GS / 8GJ / 8GT /
16GS / 16GU / 64GP / 512J
Dyktafon
cyfrowy
ICD-SX713 / SX1000 /
PX232 / PX333F / FX8 /
TX50 / UX513F /
UX523F / UX532 /
UX533F
1
Menu początkowe zostanie
wyświetlone na ekranie telewizora.
2
Wybierz opcję „Listen” i naciśnij
przycisk
.
3
Wybierz opcję „USB” i naciśnij
przycisk
.
ICZ-R50 / R51
Po podłączeniu urządzenia USB
na ekranie telewizora pojawi się
napis „USB”.
Urządzeniem USB można sterować
za pomocą pilota odbiornika.
Uwagi
• Odbiornik nie może odczytywać danych
w formacie NTFS.
• Odbiornik nie może odczytywać danych
zapisanych na innej partycji niż pierwsza
partycja dysku twardego.
• Nie gwarantuje się prawidłowego działania
niewymienionych tu modeli.
• Zapewnienie prawidłowego działania nawet
wymienionych powyżej urządzeń USB nie
zawsze jest możliwe.
• Niektóre z wymienionych powyżej urządzeń
USB mogą być niedostępne na rynku
w niektórych obszarach.
• W przypadku formatowania wymienionych
powyżej modeli należy przeprowadzać
formatowanie za pomocą samego urządzenia
lub oprogramowania formatującego
przeznaczonego do danego modelu.
• Urządzenie USB nie powinno być podłączane
do odbiornika, dopóki z wyświetlacza
urządzenia USB nie zniknie komunikat
„Creating Library” lub „Creating Database”.
46PL
Naciśnij przycisk HOME.
4
Wybierz odpowiedni materiał z listy
i naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego materiału audio-wideo,
a informacje na jego temat pojawią się
na ekranie telewizora.
Obsługa urządzenia USB za
pomocą pilota
USB
N
./>
X
x
Przed użyciem poniższych przycisków
naciśnij przycisk USB.
Przycisk
Funkcja
N
Rozpoczęcie odtwarzania.
X
Wstrzymanie odtwarzania.
x
Zatrzymanie odtwarzania.
./>
Przejście do poprzedniego/
następnego pliku.
REPEAT
Przejście w tryb powtarzania.
SHUFFLE
Przejście w tryb odtwarzania
losowego.
Uwagi dotyczące urządzenia USB
• Nie należy odłączać urządzenia USB
podczas odtwarzania. Aby zapobiec
uszkodzeniu danych lub urządzenia USB,
należy wyłączać odbiornik przed
podłączeniem i odłączeniem
urządzenia USB.
47PL
Podstawowe czynności
SHUFFLE
REPEAT
• Nie należy łączyć odbiornika
z urządzeniem USB przez koncentrator
(rozgałęziacz) USB.
• Po podłączeniu urządzenia USB zostanie
wyświetlony komunikat „Reading”.
• W zależności od podłączanego
urządzenia USB może minąć ok.
10 sekund, zanim pojawi się komunikat
„Reading”.
• Po podłączeniu urządzenia USB
odbiornik odczyta wszystkie pliki
zapisane w urządzeniu USB. Jeśli
w urządzeniu USB znajduje się wiele
folderów lub plików, odczytywanie jego
zawartości może zająć dużo czasu.
• Odbiornik może rozpoznać maks.
– 256 folderów (w tym główny — „ROOT”).
– 256 plików audio w każdym z folderów.
– 8 poziomów folderów (drzewo plików,
w tym główny — „ROOT”).
Maksymalna liczba plików audio
i folderów zależy od ich struktury.
Nie należy zapisywać w urządzeniu USB
innych typów plików ani niepotrzebnych
folderów.
• Nie można zagwarantować zgodności
ze wszystkimi programami kodującymi/
rejestrującymi, urządzeniami
nagrywającymi ani nośnikami zapisu.
Nieobsługiwane urządzenie USB może
wytwarzać szum, przerywany dźwięk
lub nie odtwarzać dźwięku.
• Do rozpoczęcia odtwarzania potrzebna
trochę czasu, gdy:
– struktura folderów jest złożona.
– pojemność pamięci jest duża.
• Odbiornik może nie obsługiwać części
funkcji oferowanych przez podłączone
urządzenie USB.
• Kolejność odtwarzania utworów przez
odbiornik może różnić się od kolejności
odtwarzania ich przez urządzenie USB.
• Foldery niezawierające plików audio są
pomijane.
• W przypadku odtwarzania bardzo
długiego utworu niektóre czynności
mogą prowadzić do opóźnień
w odtwarzaniu.
Lista komunikatów USB
Komunikat wraz z objaśnieniem
Obsługa tunera
Reading
Odbiornik rozpoznaje i odczytuje informacje
z urządzenia USB.
Device error
Nie można rozpoznać pamięci urządzenia
USB (str. 45).
Not supported
Podłączone zostało nieobsługiwane
urządzenie USB, urządzenie nieznanego typu
lub urządzenie USB jest podłączone przez
koncentrator USB (str. 45).
No device is connected
Nie podłączono urządzenia USB lub
podłączone urządzenie USB nie zostało
rozpoznane.
No Track
Nie znaleziono utworów.
Słuchanie audycji radiowych
w zakresie FM/AM
Audycji radiowych w zakresie FM i AM
można słuchać przez wbudowany tuner.
Przed wykonaniem poniższych czynności
należy sprawdzić, czy do odbiornika są
podłączone anteny FM i AM (str. 30).
Wskazówka
Skalę strojenia funkcji strojenia bezpośredniego
przedstawiono poniżej.
Obszar
FM
AM
Europa, Australia
50 kHz
9 kHz
Meksyk
50 kHz
10 kHz*
* Skalę strojenia AM można zmienić (str. 50).
48PL
1
2
Wybierz opcję „Listen” w menu
początkowym i naciśnij przycisk
.
Wybierz w menu opcję „FM” lub
„AM” i naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
menu FM lub AM.
Przyciski
numeryczne
Ekran FM/AM
Pozycje widoczne na ekranie można
wybierać i zmieniać za pomocą
przycisków V/v/B/b oraz .
V/v/b,
HOME
D.TUNING
1 Częstotliwość (str. 49)
2 Zaprogramowane stacje (str. 51)
SHIFT
Automatyczne dostrajanie
do stacji (Auto Tuning)
Wybierz opcję „Tuning +” lub „Tuning –”
i naciśnij przycisk
.
„Tuning +” służy do wyszukiwania stacji
od częstotliwości niższych do wyższych.
„Tuning –” służy do wyszukiwania stacji od
częstotliwości wyższych do niższych.
Odbiornik zatrzymuje przeszukiwanie za
każdym razem, gdy odbierana jest stacja.
W przypadku słabego odbioru
stereofonicznego w zakresie FM
1 Dostrój stację, której chcesz słuchać,
używając opcji Auto Tuning lub Direct
Tuning (str. 50), albo wybierz
zaprogramowaną stację (str. 51).
2 Naciśnij przycisk OPTIONS.
3 Wybierz opcję „FM Mode” i naciśnij
przycisk
.
4 Wybierz opcję „Mono” i naciśnij
przycisk .
49PL
Obsługa tunera
OPTIONS
Bezpośrednie dostrajanie do
stacji (Direct Tuning)
Częstotliwość stacji można wprowadzić
bezpośrednio, używając przycisków
numerycznych.
1
2
Naciśnij przycisk D.TUNING.
(Dotyczy wyłącznie modelu
meksykańskiego).
Skalę strojenia AM można zmienić na
9 kHz lub 10 kHz za pomocą przycisków
znajdujących się na odbiorniku.
?/1
Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciskaj
przyciski numeryczne, aby
wprowadzić częstotliwość,
a następnie naciśnij przycisk
.
Przykład 1: FM 102,50 MHz
Naciśnij kolejno
przyciski 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Przykład 2: AM 1350 kHz
Naciśnij kolejno przyciski 1 b 3 b 5 b 0
Wskazówka
Aby uzyskać optymalny odbiór, po
dostrojeniu stacji AM należy skorygować
kierunek anteny ramowej AM.
Jeśli nie można dostroić stacji
Wyświetli się komunikat „– – – .– – MHz”
lub „– – – – kHz”, a następnie ekran
powróci do bieżącej częstotliwości.
Należy sprawdzić, czy wprowadzona
częstotliwość jest prawidłowa. Jeśli nie,
należy powtórzyć krok 2. Jeśli w dalszym
ciągu nie da się dostroić stacji, może to
oznaczać, że wprowadzona częstotliwość
nie jest używana na danym obszarze.
50PL
Zmiana skali strojenia AM
1
Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć
odbiornik.
2
Przytrzymując wciśnięty przycisk
TUNING MODE, naciśnij przycisk ?/1
na odbiorniku.
Aktualna skala strojenia AM zostanie
zmieniona na 9 kHz (lub 10 kHz).
Aby przestawić skalę na 10 kHz
(lub 9 kHz), powtórz powyższe
czynności.
Uwagi
• W zależności od ustawień zmiana skali strojenia
AM odbiornika może nastąpić z opóźnieniem.
• Jeśli zmienisz skalę strojenia, wszystkie
zaprogramowane stacje zostaną wymazane.
Programowanie stacji
radiowych FM/AM
(Preset Memory)
Można zapisać maksymalnie 30 ulubionych
stacji z zakresu FM oraz 30 z zakresu AM.
Wybieranie
zaprogramowanych stacji
1
Wybierz w menu opcję „FM” lub
„AM” i naciśnij przycisk
.
2
Wybierz opcję „Select Preset”
i naciśnij przycisk
.
3
Wybierz odpowiednią
zaprogramowaną stację i naciśnij
przycisk
.
V/v/B/b,
Dostępne są zaprogramowane numery
od 1 do 30.
OPTIONS
Dostrój stację, którą zamierzasz
zaprogramować, używając opcji
Auto Tuning (str. 49) lub Direct
Tuning (str. 50).
2
Wybierz opcję „Preset Memory”
i naciśnij przycisk
.
3
Wybierz numer programu i naciśnij
przycisk
.
4
Nadawanie nazw
zaprogramowanym stacjom
(Name Input)
Obsługa tunera
1
1
Wybierz w menu opcję „FM” lub
„AM” i naciśnij przycisk
.
2
Wybierz opcję „Select Preset”
i naciśnij przycisk
.
Stacja zostanie zapisana w pamięci
pod wybranym zaprogramowanym
numerem.
3
Wybierz zaprogramowaną stację,
której nazwę chcesz zmienić. Naciśnij
kolejno przyciski
i OPTIONS.
Powtarzaj kroki od 1 do 4,
aby zapisać inne stacje.
4
Wybierz „Name Input” i naciśnij
przycisk
.
Stacje można zaprogramować
w następujący sposób:
• Zakres AM: od AM 1 do AM 30
• Zakres FM: od FM 1 do FM 30
5
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać znak, a następnie
naciśnij przycisk b.
Pozycję wpisywania można przestawiać
do tyłu i do przodu za pomocą
przycisków B/b. Nazwa stacji może
zawierać maksymalnie 8 znaków.
6
Powtarzaj krok 5, aby wpisywać
kolejne znaki, i naciśnij przycisk
.
Wprowadzona nazwa zostanie
zapisana.
Uwaga
Nie wszystkie litery, które mogą być wyświetlane
na ekranie telewizora, są wyświetlane na panelu
wyświetlacza.
51PL
Odbiór audycji RDS
(Dotyczy wyłącznie modeli
europejskich i australijskich).
Odbiornik pozwala również na korzystanie
z radiowego systemu danych (ang. Radio
Data System, RDS), który umożliwia
stacjom nadawczym emitowanie
dodatkowych informacji równolegle
z normalnym sygnałem ich audycji.
Odbiornik obsługuje funkcje RDS
ułatwiające korzystanie z radia,
np. wyświetlanie nazwy programu. System
RDS jest dostępny tylko w przypadku stacji
nadających programy w zakresie FM*.
* Nie wszystkie stacje z zakresu FM oferują te
same lub jakiekolwiek usługi RDS. Jeśli nie
orientujesz się w usługach RDS dostępnych
na danym obszarze, zasięgnij informacji
w lokalnych stacjach radiowych.
Wybierz stację z zakresu FM.
Po ustawieniu częstotliwości stacji
nadającej informacje w systemie RDS na
panelu wyświetlacza i ekranie telewizora
pojawia się nazwa programu*.
* Jeśli transmisja RDS nie jest odbierana,
nazwa programu nie zostanie wyświetlona.
Uwagi
• System RDS może działać nieprawidłowo,
jeśli wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS
lub sygnał jest zbyt słaby.
• Nie wszystkie litery, które mogą być
wyświetlane na ekranie telewizora, są
wyświetlane na panelu wyświetlacza.
Wskazówka
Gdy wyświetla się nazwa programu, można
sprawdzić częstotliwość, naciskając kilkakrotnie
przycisk DISPLAY (str. 103).
52PL
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Wybór pola dźwiękowego
Odtwarzanie 2-kanałowych sygnałów lewego
i prawego kanału stereo ze wszystkich
głośników. W przypadku niektórych
głośników dźwięk może nie być odtwarzany.
Zależy to od ustawień głośników.
1
Wybierz w menu początkowym opcję
„Sound Effects” i naciśnij przycisk
.
x 2ch Stereo (2CH ST.)
2
Wybierz opcję „Sound Field”,
a następnie naciśnij przycisk
3
Wybierz żądane pole dźwiękowe.
Uzyskiwanie efektów dźwiękowych
.
Wskazówka
Aby wybrać żądane pole dźwiękowe, naciśnij
kilkakrotnie przycisk SOUND FIELD +/–
znajdujący się na pilocie. Do tego celu można
także użyć przycisków A.F.D./2CH, Movie lub
Music, które znajdują się na odbiorniku.
Tryb Auto Format Direct (A.F.D.):
umożliwia słuchanie dźwięku wysokiej
jakości i wybór trybu dekodowania w celu
odtwarzania 2-kanałowego dźwięku stereo
jako dźwięku wielokanałowego.
Tryb dźwięku 2-kanałowego: odtwarzany
dźwięk można zmienić na dźwięk
2-kanałowy niezależnie od formatu
nagrania, używanego oprogramowania,
podłączonego urządzenia odtwarzającego
czy ustawień pola dźwiękowego
w odbiorniku.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Dźwięk jest odtwarzany w taki sposób,
jak gdyby został nagrany/zakodowany
bez jakichkolwiek efektów przestrzennych.
W modelach amerykańskich i kanadyjskich
odbiornik wygeneruje sygnał niskiej
częstotliwości, który zostanie odtworzony
przez subwoofer w przypadku braku
sygnałów LFE.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Dźwięk odbierany z wybranego wejścia
można przełączyć na układ 2-kanałowy
analogowy. Funkcja ta umożliwia
korzystanie z analogowych źródeł
dźwięku o wysokiej jakości.
Podczas używania tej funkcji można
regulować tylko głośność oraz poziom
głośników przednich.
Uwaga
Funkcji „Analog Direct” nie można wybrać
w przypadku ustawienia BD, DVD, GAME,
USB, Home Network, SEN lub AirPlay.
Tryb filmowy
Uzyskanie dźwięku przestrzennego jest
możliwe po wybraniu jednego z pól
dźwiękowych zaprogramowanych
w odbiorniku. Dzięki nim możesz
doświadczyć we własnym domu jakości
i potęgi dźwięku znanej z sal kinowych.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) to
nowatorska technologia kina domowego
Sony, korzystająca z najnowszych technik
przetwarzania sygnałów akustycznych
i cyfrowych. Jest oparta na precyzyjnych
pomiarach charakterystyk pasma
przenoszenia studia masteringowego.
53PL
Uzyskiwanie efektów dźwiękowych
Tryb Auto Format Direct
(A.F.D.)/tryb dźwięku
2-kanałowego
Odbiornik odtwarza dźwięk tylko przez
lewy i prawy głośnik przedni. Brak dźwięku
z subwoofera.
Standardowe źródła 2-kanałowego dźwięku
stereo całkowicie omijają przetwarzanie za
pomocą pól dźwiękowych, a wielokanałowe
formaty przestrzenne są przekształcane na
2-kanałowe.
W tym trybie można oglądać filmy
w formacie Blu-ray i DVD w warunkach
domowych, korzystając nie tylko
z wysokiej jakości dźwięku, ale również
z najlepszego otoczenia dźwiękowego —
zupełnie jak dźwiękowiec dokonujący
masteringu ścieżki dźwiękowej do filmu.
Umożliwia wybranie rodzaju efektu dla
HDD.C.S. w następujący sposób.
• Dynamic: ustawienie odpowiednie
w przypadku pomieszczeń, w których
występuje wprawdzie pogłos, lecz brak
w nich poczucia przestrzeni
(niewystarczające pochłanianie dźwięku).
Powoduje wzmocnienie odbić dźwięku
i odwzorowuje warunki akustyczne
panujące w dużych, tradycyjnych salach
kinowych. Dzięki temu powstaje
wyjątkowe pole akustyczne i wzmaga się
poczucie przestrzeni charakterystycznej
dla studia dubbingowego.
• Theater: ustawienie odpowiednie dla
typowych pomieszczeń mieszkalnych.
Powoduje powstawanie pogłosu dźwięku
przypominającego sale kinowe (studia
dubbingowe). Jest to najodpowiedniejsze
ustawienie do oglądania materiałów
z płyt Blu-ray Disc, gdy chce się poczuć
atmosferę kinową.
• Studio: ustawienie odpowiednie dla
pomieszczeń mieszkalnych wyposażonych
w odpowiedni zestaw audio. Powoduje
powstanie aury pogłosowej, jaka pojawia się
zwykle przy dostosowywaniu kinowych
ścieżek dźwiękowych do poziomu
głośności odpowiedniego dla odtwarzania
w warunkach domowych z płyt Blu-ray
Disc. Poziom odbić dźwięku i pogłosu jest
ograniczany do minimum. Jednak dla
odmiany dialogi i efekty przestrzenne
zyskują na wyrazistości.
x PLII Movie
Dekodowanie dźwięku w trybie Dolby Pro
Logic II Movie. Ustawienie to znakomicie
nadaje się do odtwarzania filmów
zakodowanych w formacie Dolby
Surround. Co więcej, tryb ten umożliwia
odtwarzanie dźwięku w systemie 5.1
54PL
kanałów w przypadku oglądania filmów
z dubbingiem lub starych filmów.
x PLIIx Movie
Dekodowanie dźwięku w trybie Dolby Pro
Logic IIx Movie. Ustawienie to rozszerza
tryb Dolby Pro Logic II Movie lub
Dolby Digital 5.1 do systemu 7.1 osobnych
kanałów dźwięku filmowego.
x PLIIz Height (PLIIz)
Dekodowanie dźwięku w trybie Dolby Pro
Logic IIz. To ustawienie może przetworzyć
dźwięk odtwarzany przez źródło
z systemu 5.1 kanałów na system 7.1,
w którego przypadku stosuje się sprzęt
pionowy, dający wrażenie wyrazistości i głębi.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Dekodowanie dźwięku w trybie DTS
Neo:6 Cinema. Sygnał źródłowy nagrany
w formacie 2-kanałowym jest dekodowany
do 7 kanałów.
Tryb muzyki
Uzyskanie dźwięku przestrzennego jest
możliwe po wybraniu jednego z pól
dźwiękowych zaprogramowanych
w odbiorniku. Dzięki nim możesz
doświadczyć we własnym domu jakości
i potęgi dźwięku spotykanej w salach
koncertowych.
x Berlin P.Hall (BERLIN)
Odwzorowanie charakterystyki brzmieniowej
sali koncertowej filharmonii berlińskiej.
x Concertgebouw (CONCERTGEB)
Odwzorowanie charakterystyki brzmienia
obszernej sceny dźwiękowej sali koncertowej
filharmonii w Amsterdamie (Holandia).
x Musikverein (MUSIKVEREI)
Odwzorowanie charakterystyki brzmienia
sali koncertowej filharmonii wiedeńskiej
(Austria), którą wyróżnia unikatowa
akustyka i specyficzny pogłos.
x Jazz Club (JAZZ)
Odwzorowanie akustyki klubu jazzowego.
Ustawienie to znakomicie nadaje się do
odtwarzania dźwięku ze zwykłych źródeł
stereofonicznych, np. z płyt CD.
x Live Concert (CONCERT)
Odwzorowanie akustyki sali koncertowej
na 300 miejsc siedzących.
x Stadium (STADIUM)
Odwzorowanie warunków akustycznych
panujących na dużym stadionie na
otwartym powietrzu.
x Sports (SPORTS)
Odwzorowanie warunków akustycznych
transmisji z wydarzenia sportowego.
x Portable Audio (PORTABLE)
x PLII Music
Dekodowanie w trybie Dolby Pro Logic II
Music. Ustawienie to znakomicie nadaje się
do odtwarzania dźwięku ze zwykłych
źródeł stereofonicznych, np. z płyt CD.
x PLIIx Music
Dekodowanie w trybie Dolby Pro Logic IIx
Music. Ustawienie to znakomicie nadaje się
do odtwarzania dźwięku ze zwykłych
źródeł stereofonicznych, np. z płyt CD.
x PLIIz Height (PLIIz)
Dekodowanie dźwięku w trybie Dolby Pro
Logic IIz. To ustawienie może przetworzyć
dźwięk odtwarzany przez źródło z systemu
5.1 kanałów na system 7.1, w którego
przypadku stosuje się sprzęt pionowy,
dający wrażenie wyrazistości i głębi.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Dekodowanie w trybie DTS Neo:6 Music.
Sygnał źródłowy nagrany w formacie
2-kanałowym jest dekodowany do
7 kanałów.
Jeśli do odbiornika są podłączone
słuchawki, można wybrać tylko poniższe
pola dźwiękowe.
x HP 2CH
Tryb ten jest ustawiany automatycznie po
podłączeniu słuchawek (poza funkcją „Analog
Direct”). Standardowe źródła 2-kanałowego
dźwięku stereofonicznego całkowicie omijają
przetwarzanie za pomocą pól dźwiękowych,
a wielokanałowe formaty przestrzenne są
przekształcane na 2-kanałowe, z wyjątkiem
sygnałów LFE.
x HP Direct (HP DIRECT)
Tryb ten jest ustawiany automatycznie po
podłączeniu słuchawek i wybraniu trybu
„Analog Direct”.
Sygnały analogowe są reprodukowane bez
przetwarzania za pomocą korektora, pola
dźwiękowego itp.
W przypadku podłączenia
subwoofera
W przypadku braku sygnału LFE odbiornik
wygeneruje sygnał niskiej częstotliwości,
który zostanie odtworzony przez subwoofer.
Jest to dolnoprzepustowy efekt audio,
kierujący dolne pasmo sygnału 2-kanałowego
do subwoofera. Sygnał niskiej częstotliwości
nie zostanie jednak wytworzony w trybach
„Neo:6 Cinema” i „Neo:6 Music”, gdy
rozmiary wszystkich głośników będą
ustawione na wartość „Large”.
Aby umożliwić pełne korzystanie
z obwodu przekierowania niskich
częstotliwości Dolby Digital, zalecamy
ustawienie jak najwyższej częstotliwości
granicznej subwoofera.
55PL
Uzyskiwanie efektów dźwiękowych
Umożliwia uzyskanie przejrzystego, bogatego
brzmienia z przenośnego urządzenia audio.
Tryb ten idealnie nadaje się do odtwarzania
muzyki w formacie MP3 lub poddanej innego
rodzaju kompresji.
W przypadku podłączenia
słuchawek
Uwagi dotyczące pól
dźwiękowych
• W przypadku niektórych układów
głośników określone pola dźwiękowe
mogą być niedostępne.
• Nie można wybrać jednocześnie trybów
PLIIx Movie/Music i PLIIz Height.
– Tryb PLIIx Movie/Music jest dostępny
tylko wtedy, gdy układ głośników
zawiera tylne głośniki przestrzenne.
– Tryb PLIIz Height jest dostępny tylko
wtedy, gdy układ głośników zawiera
głośniki przednie wysokie.
• Pola dźwiękowe przeznaczone do
odtwarzania muzyki i filmów nie działają
w następujących przypadkach:
– Odbierane są sygnały DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution
Audio lub Dolby TrueHD
o częstotliwości próbkowania większej
niż 48 kHz.
– Wybrano tryb „Analog Direct”.
• Tryby „PLII Movie”, „PLIIx Movie”,
„PLII Music”, „PLIIx Music”, „PLIIz
Height”, „Neo:6 Cinema” i „Neo:6
Music” nie działają także wtedy, gdy
układ głośników jest ustawiony na 2/0
lub 2/0.1.
• Jeśli wybrane zostało jedno z pól
dźwiękowych do odtwarzania muzyki,
a dla wszystkich głośników wybrano
w menu Speaker Settings ustawienie
„Large”, subwoofer nie będzie brać
udziału w odtwarzaniu dźwięku. Będzie
on jednak odtwarzać dźwięk, jeśli:
– Sygnał cyfrowy na wejściu zawiera
sygnały LFE.
– Rozmiar głośników przednich lub
przestrzennych ustawiony jest na
wartość „Small”.
– Wybrany jest jeden z trybów: „Multi
Stereo”, „PLII Movie”, „PLII Music”,
„PLIIx Movie”, „PLIIx Music”,
„PLIIz Height”, „HD-D.C.S.” lub
„Portable Audio”.
56PL
Korzystanie z funkcji
optymalizatora dźwięku
Optymalizator dźwięku umożliwia
uzyskanie wyrazistego, dynamicznego
dźwięku przy niskich poziomach głośności.
Dokonuje automatycznej kalibracji
dźwięku, którego słyszalność nie jest dobra
po przyciszeniu. Po przeprowadzeniu
automatycznej kalibracji poziom dźwięku
zostaje zoptymalizowany zgodnie
z warunkami otoczenia.
1
Wybierz w menu początkowym opcję
„Sound Effects” i naciśnij przycisk
.
2
Wybierz opcję „Sound Optimizer”
i naciśnij przycisk
.
3
Wybierz opcję „Normal” lub „Low”
i naciśnij przycisk
.
Funkcja optymalizatora dźwięku
zostanie włączona. Aby ustawić
poziom odniesienia dla filmu, wybierz
opcję „Normal”. Aby ustawić poziom
odniesienia dla odtwarzacza CD lub
oprogramowania, które domyślnie
utrzymuje wysoki poziom ciśnienia
akustycznego, wybierz opcję „Low”.
Uwagi
• Funkcja ta nie działa, jeśli:
– używany jest tryb „Analog Direct”,
– podłączono słuchawki.
• W zależności od formatu audio odbiornik może
odtwarzać sygnał audio z niższą niż rzeczywista
częstotliwością próbkowania.
Wybór rodzaju kalibracji
Możliwy jest wybór żądanego rodzaju
kalibracji po przeprowadzeniu
automatycznej kalibracji. Szczegółowe
informacje można znaleźć w rozdziale
„Calibration Type” (str. 89).
dźwięku. Funkcja Pure Direct działa ze
wszystkimi urządzeniami wejściowymi.
Regulacja ustawień
korektora
Korzystając z poniższych parametrów,
można regulować jakość dźwięku (poziom
tonów niskich i wysokich) emitowanych
z poszczególnych głośników.
Tony niskie
1
Wybierz w menu początkowym opcję
„Sound Effects” i naciśnij przycisk
.
2
Wybierz opcję „Pure Direct” i naciśnij
przycisk
.
3
Wybierz ustawienie „On” lub „Off”
i naciśnij przycisk
.
Tony wysokie
Uwaga
Poziom
(dB)
Gdy funkcja „Pure Direct” jest wybrana, funkcje
„Sound Optimizer”, „Equalizer”, „Auto Volume”
i „D.Range Comp.” nie działają.
Częstotliwość (Hz)
Wskazówka
Wybierz w menu początkowym opcję
„Sound Effects” i naciśnij przycisk
.
2
Wybierz opcję „Equalizer”,
a następnie naciśnij przycisk
3
Wybierz opcję „Front”, „Center”,
„Surround” lub „Front High”,
a następnie naciśnij przycisk
.
4
5
Wybierz opcję „Bass” lub „Treble”.
Ustaw wartość wzmocnienia,
a następnie naciśnij przycisk
.
.
Uwagi
• Ta funkcja nie działa, gdy używany jest tryb
„Analog Direct”.
• Nie można zmienić ustawień częstotliwości
tonów niskich ani wysokich.
• W zależności od formatu audio odbiornik może
odtwarzać sygnał audio z niższą niż oryginalna
częstotliwością próbkowania.
Korzystanie z funkcji
Pure Direct
Funkcję Pure Direct można włączać lub wyłączać
także za pomocą przycisku PURE DIRECT na
pilocie lub odbiorniku.
Wyłączanie funkcji Pure Direct
Funkcja Pure Direct zostanie wyłączona
w przypadku:
– ponownego naciśnięcia przycisku
PURE DIRECT;
– zmiany pola dźwiękowego;
– zmiany ustawienia sceny w telewizorze
(Scene Select);
– zmiany ustawienia funkcji „Sound
Optimizer”, „Equalizer”, „Auto Volume”
lub „D.Range Comp.”.
Przywracanie domyślnych
ustawień pól dźwiękowych
Opisane czynności należy wykonać za
pomocą przycisków na odbiorniku.
?/1
MUSIC
Tryb Pure Direct umożliwia uzyskanie
dźwięku o wyższej jakości. Kiedy tryb Pure
Direct jest włączony, panel wyświetlacza
wyłącza się, zmniejszając ilość szumu
wpływającego negatywnie na jakość
57PL
Uzyskiwanie efektów dźwiękowych
1
1
Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć
odbiornik.
2
Przytrzymując naciśnięty przycisk
MUSIC, naciśnij przycisk ?/1.
Na panelu wyświetlacza pojawi się
komunikat „S.F. CLEAR”, a wszystkim
polom dźwiękowym zostaną
przywrócone ustawienia domyślne.
Korzystanie z funkcji sieciowych
Informacje na temat
funkcji sieciowych
odbiornika
• Możesz korzystać z materiałów audio
zapisanych w urządzeniu zgodnym ze
standardem DLNA (DLNA CERTIFIED™
Products), na którym znajduje się
autoryzowane logo DLNA (str. 64).
• Możesz skorzystać z odbiornika jako
odpowiednika urządzenia do generowania
multimediów UPnP w sieci domowej.
• Dysponując połączeniem internetowym,
możesz słuchać serwisów muzycznych
(str. 68) oraz aktualizować
oprogramowanie odbiornika.
• Dzięki funkcji PARTY STREAMING
możesz słuchać tej samej muzyki w różnych
pomieszczeniach jednocześnie.
• W celu sterowania odbiornikiem można
zarejestrować urządzenia Media Remote.
• Za pośrednictwem funkcji AirPlay
możesz odtwarzać materiały audio
zapisane w urządzeniach z systemem
iOS lub w plikach iTunes Library.
Informacje na temat DLNA
DLNA (ang. Digital Living Network
Alliance) jest organizacją normatywną,
której członkami są producenci różnych
produktów, takich jak serwery (komputery
itp.), urządzenia audio-wideo oraz
komputery przenośne, które wymieniają
58PL
się danymi (muzyką, zdjęciami i filmami).
DLNA podejmuje decyzje w sprawie
standardów i wydaje zezwolenia na
umieszczanie logo na urządzeniach,
które obsługują standardy DLNA.
Konfiguracja serwera
Aby za pomocą odbiornika odtwarzać
materiały audio przechowywane na serwerze,
należy go wcześniej skonfigurować.
Z odbiornikiem zgodne są poniższe serwery.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Odbiornik Sony Network AV
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
zainstalowany w systemie Windows 8/7
(str. 59 i 61)
• Microsoft Windows Media Player 11
zainstalowany w systemie Windows
Vista/XP (str. 62)
* Niedostępne w niektórych krajach lub
regionach.
Jeśli serwer jest wyposażony w funkcję
ograniczania dostępu z innych urządzeń,
należy zmienić jego ustawienia w taki
sposób, aby odbiornik mógł uzyskać do
niego dostęp.
W niniejszym podrozdziale objaśniono
sposób skonfigurowania programu
Windows Media Player w celu korzystania
z niego jako serwera.
Więcej szczegółów dotyczących ustawień
innych urządzeń pełniących funkcje
serwerów podano w instrukcjach obsługi
lub plikach pomocy odpowiednich
urządzeń lub aplikacji.
Uwagi
• Pozycje wyświetlane przez komputer mogą
różnić się od przedstawionych poniżej
w zależności od wersji systemu operacyjnego
lub konfiguracji komputera. Szczegółowe
informacje można znaleźć w plikach pomocy
systemu operacyjnego.
Kliknij opcję [Settings] (Ustawienia)
i [Control Panel] (Panel sterowania).
• W zależności od sytuacji odtwarzanie muzyki
za pomocą funkcji „Play To” (Odtwarzaj na)
systemu Windows może zająć trochę więcej
czasu.
W przypadku korzystania
z systemu Windows 8
W niniejszym podrozdziale objaśniono
sposób konfigurowania programu Windows
Media Player 12 zainstalowanego przez
producenta w systemie Windows. Informacje
na temat obsługi programu Windows Media
Player 12 można znaleźć w jego plikach
pomocy.
1
Przejdź do Panelu sterowania:
Kliknij kolejno przycisk [Start],
pozycję [All Apps] (Wszystkie
aplikacje) i opcję [Control Panel]
(Panel sterowania).
2
W obszarze [Network and Internet]
(Sieć i Internet) wybierz opcję
[View network status and tasks]
(Wyświetl stan sieci i zadania).
Pojawi się okno [Network and Sharing
Center] (Centrum sieci i udostępniania).
Wskazówka
Wskazówka
Jeśli ekran systemu Windows 8 wygląda
inaczej niż na powyższej ilustracji, wykonaj
kroki opisane poniżej.
59PL
Korzystanie z funkcji sieciowych
Jeśli odpowiednia opcja nie pojawi się na
ekranie, spróbuj zmienić typ widoku okna
[Control Panel] (Panel sterowania).
3
4
5
60PL
Wybierz opcję [Change advanced
sharing settings] (Zmień
zaawansowane ustawienia
udostępniania).
W menu [Media streaming]
(Przesyłanie strumieniowe
multimediów) wybierz polecenie
[Choose media streaming options]
(Wybierz opcje przesyłania
strumieniowego multimediów).
Jeśli w oknie [Media streaming
options] (Opcje przesyłania
strumieniowego multimediów)
pojawi się komunikat [Media
streaming is not turned on]
(Przesyłanie strumieniowe
multimediów nie jest włączone),
wybierz opcję [Turn on media
streaming] (Włącz przesyłanie
strumieniowe multimediów).
6
Wybierz opcję [Allow All]
(Zezwalaj na wszystko).
Zostanie otwarte okno [Allow All
Media Devices] (Zezwalaj na wszystkie
urządzenia multimedialne).
Jeśli wszystkie urządzenia w sieli
lokalnej mają status [Allowed]
(Dozwolone), kliknij przycisk [OK]
i zamknij to okno.
7
Wybierz opcję [Allow all computers
and media devices] (Zezwalaj na
wszystkie komputery i urządzenia
multimedialne).
8
Kliknij przycisk [Next] (Dalej)
i [Finish] (Zakończ), aby
zamknąć okno.
9
Odśwież listę serwerów.
Po zakończeniu wprowadzania
ustawień odśwież listę serwerów
w odbiorniku i wybierz serwer z listy.
Szczegółowe informacje na temat
wybierania serwera można znaleźć
w rozdziale „Odświeżanie listy
serwerów” (str. 64).
W przypadku korzystania
z systemu Windows 7
3
W niniejszym podrozdziale objaśniono
sposób konfigurowania programu
Windows Media Player 12
zainstalowanego przez producenta
w systemie Windows 7.
Informacje na temat obsługi programu
Windows Media Player 12 można znaleźć
w jego plikach pomocy.
1
Pojawi się okno [Set Network Location]
(Określ lokalizację sieci).
Przejdź do opcji [Start] –
[Control Panel] (Panel sterowania).
W obszarze [Network and Internet]
(Sieć i Internet) wybierz opcję
[View network status and tasks]
(Wyświetl stan sieci i zadania).
Pojawi się okno [Network and Sharing
Center] (Centrum sieci i udostępniania).
Wskazówka
Jeśli odpowiednia opcja nie pojawi się na
ekranie, spróbuj zmienić typ widoku okna
[Control Panel] (Panel sterowania).
4
Wybierz opcję [Home network]
(Sieć domowa) lub [Work network]
(Sieć firmowa) odpowiednio do
środowiska sieciowego, w jakim
używasz odbiornika.
5
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami odpowiednimi dla
środowiska sieciowego, w jakim
używasz odbiornika.
Po wprowadzeniu ustawień upewnij
się, że w oknie [Network and Sharing
Center] (Centrum sieci
i udostępniania) pozycja na liście
[View your active networks]
(Wyświetlanie aktywnych sieci)
została zmieniona na [Home network]
(Sieć domowa) lub [Work network]
(Sieć firmowa).
61PL
Korzystanie z funkcji sieciowych
2
W obszarze [View your active
networks] (Wyświetlanie aktywnych
sieci) wybierz opcję [Public network]
(Sieć publiczna).
Jeśli na ekranie pojawi się inna opcja
niż [Public Network] (Sieć publiczna),
przejdź do kroku 6.
6
7
Wybierz opcję [Change advanced
sharing settings] (Zmień
zaawansowane ustawienia
udostępniania).
Wybierz w menu [Media streaming]
(Przesyłanie strumieniowe
multimediów) polecenie [Choose
media streaming options…]
(Wybierz opcje przesyłania
strumieniowego multimediów...).
9
Wybierz opcję [Allow all]
(Zezwalaj na wszystko).
Zostanie otwarte okno [Allow All
Media Devices] (Zezwalaj na wszystkie
urządzenia multimedialne). Jeśli
wszystkie urządzenia w sieli lokalnej
mają status [Allowed] (Dozwolone),
kliknij przycisk [OK] i zamknij to
okno.
10 Wybierz opcję [Allow all computers
and media devices] (Zezwalaj na
wszystkie komputery i urządzenia
multimedialne).
11 Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć
okno.
12 Odśwież listę serwerów.
8
62PL
Jeśli w oknie [Media streaming
options] (Opcje przesyłania
strumieniowego multimediów)
pojawi się komunikat [Media
streaming is not turned on]
(Przesyłanie strumieniowe
multimediów nie jest włączone),
wybierz opcję [Turn on media
streaming] (Włącz przesyłanie
strumieniowe multimediów).
Po zakończeniu wprowadzania
ustawień odśwież listę serwerów
w odbiorniku i wybierz serwer z listy.
Szczegółowe informacje na temat
wybierania serwera można znaleźć
w rozdziale „Odświeżanie listy
serwerów” (str. 64).
W przypadku korzystania
z systemu Windows Vista/XP
W niniejszym podrozdziale objaśniono
sposób skonfigurowania programu
Windows Media Player 11
zainstalowanego w systemie
Windows Vista/XP*.
Informacje na temat obsługi programu
Windows Media Player 11 można znaleźć
w jego plikach pomocy.
* Program Windows Media Player 11 nie jest
instalowany przez producenta w systemie
Windows XP. Należy przejść do witryny
internetowej firmy Microsoft, pobrać program
instalacyjny, a następnie zainstalować na
komputerze program Windows Media Player 11.
1
5
Wybierz opcję [Customize] (Dostosuj).
Przejdź do opcji [Start] – [All
Programs] (Wszystkie programy).
Pojawi się okno [Set Network
Location] (Określ lokalizację sieci).
2
6
Zaznacz pole wyboru [Private]
(Prywatna) i kliknij przycisk
[Next] (Dalej).
7
Sprawdź, czy ustawienie opcji
[Location type] (Typ lokalizacji)
zostało zmienione na [Private]
(Prywatna) i wybierz opcję
[Close] (Zamknij).
8
Sprawdź, czy w oknie [Network and
Sharing Center] (Centrum sieci
i udostępniania) wyświetlana jest
pozycja [(Private network)]
((Sieć prywatna)), a następnie
zamknij to okno.
Wybierz opcję [Windows Media
Player].
Zostanie uruchomiony program
Windows Media Player 11.
3
Jeśli korzystasz z systemu Windows
XP, przejdź do kroku 9.
4
Gdy na ekranie pojawi się ikona
,
wybierz opcję [Networking...] (Sieć...).
Pojawi się okno [Network and Sharing
Center] (Centrum sieci i udostępniania).
63PL
Korzystanie z funkcji sieciowych
Wybierz w menu [Library]
(Biblioteka) opcję [Media Sharing…]
(Udostępnianie multimediów...).
9
Jeśli w oknie [Media Sharing]
(Udostępnianie multimediów)
wyświetlanym w kroku 3 nie jest
zaznaczone pole wyboru [Share
my media] (Udostępnij moje
multimedia), zaznacz je, a następnie
kliknij przycisk [OK].
Zostanie wyświetlona lista urządzeń,
które można podłączyć.
10 Kliknij przycisk [Settings…]
(Ustawienia...) widoczny obok opcji
[Share my media to:] (Udostępnij
moje multimedia dla:).
11 Zaznacz pole wyboru [Allow new
devices and computers automatically]
(Zezwalaj na nowe urządzenia
i komputery automatycznie) i kliknij
przycisk [OK].
2 Wybierz opcję „Refresh” i naciśnij
przycisk
.
Wyświetli się odświeżona lista serwerów.
Wskazówka
Odbiornik zachowuje historię ostatnich pięciu
podłączonych serwerów. Są one widoczne na
górze listy serwerów. Na liście serwerów może
być wyświetlanych maks. 20 serwerów.
Usuwanie serwera z listy
1 Gdy widoczna jest lista serwerów,
wybierz serwer, który chcesz usunąć,
i naciśnij przycisk OPTIONS.
Wyświetlone zostanie menu opcji.
2 Wybierz opcję „Delete” i naciśnij
przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się okno
potwierdzenia.
3 Wybierz „OK” i naciśnij przycisk .
Pojawi się komunikat „Completed”,
a wybrany serwer zostanie usunięty.
Uwaga
Nawet jeśli usuniesz serwer z listy serwerów,
pojawi się on na niej ponownie, gdy odbiornik
znajdzie go w sieci (np. podczas odświeżania
listy serwerów).
Uwaga
Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, gdy
będziesz mieć pewność, że odbiornik może
zostać podłączony do serwera i odtwarzać
materiały audio przechowywane na serwerze.
12 Odśwież listę serwerów.
Po zakończeniu wprowadzania
ustawień odśwież listę serwerów
w odbiorniku i wybierz serwer z listy.
Szczegółowe informacje na temat
wybierania serwera można znaleźć
w rozdziale „Odświeżanie listy
serwerów” (str. 64).
Odświeżanie listy serwerów
Odśwież listę serwerów po dodaniu
nowego serwera do sieci domowej lub
gdy nie możesz znaleźć na liście
odpowiedniego serwera.
1 Gdy widoczna jest lista serwerów,
naciśnij przycisk OPTIONS.
64PL
Korzystanie z materiałów
audio zapisanych na
serwerze
Za pomocą odbiornika można odtwarzać
materiały audio zapisane na serwerze
w formatach MP3, liniowym PCM, WMA
FLAC i AAC*. Przy użyciu odbiornika
nie można odtwarzać materiałów audio
zabezpieczonych systemem ochrony praw
autorskich DRM (ang. Digital Rights
Management).
* Odbiornik może odtwarzać wyłącznie pliki AAC
z rozszerzeniem „.m4a”, „.mp4” lub „.3gp”.
2
Serwer
Wybierz serwer, na którym znajdują się
materiały, które chcesz odtworzyć.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
materiałów.
Uwaga
Ten odbiornik
HOME
NETWORK
Jeśli urządzenie pełniące funkcję serwera
obsługuje standard Wake-on-LAN,
odbiornik włączy serwer automatycznie.
Jeśli serwer nie obsługuje standardu Wakeon-LAN, należy wcześniej włączyć serwer.
Więcej informacji na temat obsługi funkcji
Wake-on-LAN przez serwer podano w jego
instrukcjach obsługi lub plikach pomocy.
ALPHABET
SEARCH
3
SHUFFLE
REPEAT
DISPLAY
Jeśli pojawi się inna pozycja, powtarzaj
ten krok, aby zawęzić kryteria, aż do
wyświetlenia odpowiedniej pozycji.
Wyświetlane pozycje zależą od
podłączonego serwera.
V/v/B/b,
RETURN O
OPTIONS
HOME
4
N
X
Naciśnij przycisk HOME NETWORK.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlona lista serwerów.
Jeśli na ekranie telewizora pojawi się
ostatnia wybrana pozycja (lista
odtwarzania, album, folder itp.),
naciśnij kilkakrotnie przycisk
RETURN O, aż wyświetlona
zostanie lista serwerów.
Jeśli pojawi się komunikat „No server
is available” lub jeśli serwer z listy
będzie niedostępny, naciśnij przycisk
OPTIONS. Wybierz opcję „Refresh”
i naciśnij przycisk
. Wyświetli się
odświeżona lista serwerów.
Wskazówka
Można również wybrać pozycję „HOME
NETWORK” w opcji „Listen” w menu
początkowym.
Wybierz odpowiednią ścieżkę
i naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Sprawdź, czy z głośników odbiornika
wydobywa się dźwięk.
Uwagi
• Na ekranie telewizora pojawią się również
utwory, których odbiornik nie może odtworzyć.
Nie można sortować listy utworów, które
można odtworzyć.
• Nad nazwą utworu, którego nie można
odtworzyć za pomocą odbiornika, pojawi się
symbol „!” i utwór ten zostanie pominięty
podczas odtwarzania.
• W przypadku odłączenia przewodu zasilającego
odbiornika od gniazda ściennego odtwarzanie
nie zostanie wznowione od ostatnio wybranej
pozycji.
• Jeśli w przeglądanym folderze znajduje się duża
liczba materiałów audio, wyświetlenie listy
pozycji może nastąpić z opóźnieniem. W takim
przypadku należy użyć funkcji wyszukiwania
według słowa kluczowego (str. 77).
Wskazówki
• Jeśli wybierzesz folder (np. folder wykonawcy,
gatunku itp.), naciśnij przycisk N, a odbiornik
odtworzy wszystkie pozycje w wybranym folderze.
65PL
Korzystanie z funkcji sieciowych
1
./>
x
Wybierz żądaną pozycję (listę
odtwarzania, album, folder itp.)
i naciśnij przycisk
.
• W przypadku zmiany funkcji na sieć domową
odbiornik rozpoczyna odtwarzanie od ostatnio
wybranej pozycji, aż do czasu jego wyłączenia.
Jeśli dla opcji „Network Standby” wybrane
jest ustawienie „On”, odtwarzanie zostanie
wznowione od ostatnio wybranej pozycji,
nawet jeśli odbiornik był wyłączony.
Konfiguracja ustawień
Access Settings
Umożliwia ustawienie ograniczeń lub
uprawnień dostępu obejmujących
urządzenia znajdujące się na liście urządzeń.
1
2
3
Naciśnij przycisk HOME NETWORK.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Wybierz opcję „Access Settings”
i naciśnij przycisk
.
Ustawianie automatycznych
uprawnień dostępu
1 Wybierz opcję „Auto Access” i naciśnij
przycisk
.
2 Wybierz ustawienie „Allow” lub
„Not Allow” i naciśnij przycisk
.
• Allow: wszystkie urządzenia w sieci
domowej mają uprawnienie dostępu
do odbiornika. Odbiornik może
rozpocząć sesję PARTY jako
urządzenie typu „host” i dołączyć
na żądanie do sesji PARTY jako
urządzenie typu „guest”.
• Not Allow: odbiornik nakłada
ograniczenia na nowe urządzenie
uzyskujące do niego dostęp.
Podłączając nowe urządzenie do sieci
domowej, dodaj je do listy urządzeń
i przyznaj mu uprawnienie dostępu
(str. 66).
Dodawanie urządzeń do
listy urządzeń
1 Wybierz opcję „Control Device”
i naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
zarejestrowanych urządzeń.
2 Wybierz opcję „Add Device” i naciśnij
przycisk
.
3 Wybierz odpowiednie urządzenie
i naciśnij przycisk
.
Wybrane urządzenie pojawi się na liście
urządzeń. Szczegółowe informacje na
temat ustawień dostępu można znaleźć
w rozdziale „Ustawianie uprawnień
dostępu dla urządzeń” (str. 66).
Ustawianie uprawnień dostępu
dla urządzeń
Można ustawiać uprawnienia dostępu
dla urządzeń znajdujących się na liście.
W sieci domowej rozpoznawane są tylko
urządzenia ze statusem „Allow”.
1 Wybierz opcję „Control Device”
i naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
zarejestrowanych urządzeń.
2 Wybierz odpowiednie urządzenie
i naciśnij przycisk
.
3 Wybierz opcję „Access” i naciśnij
przycisk
.
4 Wybierz ustawienie „Allow” lub
„Not Allow” i naciśnij przycisk
.
Usuwanie urządzenia z listy
W kroku 3 wybierz opcję „Delete” i naciśnij
przycisk
.
Na ekranie z potwierdzeniem wybierz
„OK” i naciśnij przycisk
.
Korzystanie z TV SideView
Uwaga
Do listy urządzeń można dodać maks. 20 urządzeń.
Jeśli zarejestrowano już 20 urządzeń, pojawi się
komunikat „Device list is full” i nie będzie można
dodać do listy kolejnego urządzenia. W takim
przypadku należy usunąć z listy zbędne urządzenia
(str. 66).
66PL
TV SideView to bezpłatna aplikacja
mobilna do zdalnego urządzenia (np.
smartfona). Używając TV SideView wraz
z odbiornikiem, można łatwo korzystać
z odbiornika poprzez zdalną obsługę
w urządzeniu.
Rejestracja urządzenia TV
SideView
1 Naciśnij przycisk HOME NETWORK.
Wskazówka
Można również wybrać pozycję „HOME
NETWORK” w opcji „Listen” w menu
początkowym.
Usuwanie zarejestrowanych
urządzeń TV SideView z listy
urządzeń
1 W kroku 3 wybierz opcję „Registered TV
SideView Devices” i naciśnij przycisk
usunąć, i naciśnij przycisk
.
2 Naciśnij przycisk OPTIONS.
3 Wybierz opcję „TV SideView Device
3 Wybierz opcję „Delete” i naciśnij
Registration” i naciśnij przycisk
.
4 Wybierz opcję „Start Registration”
i naciśnij przycisk
.
Odbiornik rozpocznie wykrywanie
urządzenia TV SideView gotowego
do rejestracji.
Na ekranie telewizora pojawi się
komunikat „Connecting”. Wybierz
opcję „Registration” na urządzeniu TV
SideView. Jeśli jednak w ciągu
30 sekund nie zostanie wykryte żadne
urządzenie, odbiornik nie dokona
rejestracji.
5 Wybierz opcję „Finish” i naciśnij
przycisk
.
4 Wybierz „OK” i naciśnij przycisk
W kroku 4 wybierz opcję „Cancel”
i naciśnij przycisk
.
Uwaga
Do listy urządzeń można dodać maks. 5 urządzeń
TV SideView. Jeśli zarejestrowano już 5 urządzeń,
pojawi się komunikat „Device full” i nie będzie
możliwe dodanie do listy kolejnego urządzenia.
W takim przypadku należy usunąć z listy zbędne
urządzenia (str. 67).
Wyświetlanie zarejestrowanego
urządzenia TV SideView
W kroku 3 wybierz opcję „Registered TV
SideView Devices” i naciśnij przycisk
.
przycisk
.
.
Wybrane urządzenie zniknie z listy
urządzeń.
Sprawdzanie ochrony
praw autorskich
Odbiornik nie może odtwarzać plików
w formacie WMA, które zostały
zabezpieczone systemem ochrony praw
autorskich DRM.
Jeśli odbiornik nie może odtworzyć danego
pliku WMA, sprawdź właściwości pliku
na komputerze, aby zobaczyć, czy jest on
zabezpieczony systemem DRM.
Otwórz folder lub wolumin, na którym
przechowywany jest plik WMA, i kliknij
prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić
okno [Properties] (Właściwości). Jeśli
widoczna jest zakładka [License]
(Licencja), plik jest zabezpieczony
systemem DRM i nie może zostać
odtworzony za pomocą odbiornika.
Obsługa funkcji Home
Network za pomocą pilota
Funkcja
Czynność
Wstrzymanie
odtwarzania
(pauza)*
Podczas odtwarzania
naciśnij przycisk X.
Aby wznowić odtwarzanie,
naciśnij przycisk N.
Zatrzymanie
odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
67PL
Korzystanie z funkcji sieciowych
Anulowanie rejestracji
.
2 Wybierz urządzenie, które chcesz
Funkcja
Czynność
Naciśnij kilkakrotnie
Przejście do
przycisk ./>.
początku
bieżącego
utworu,
poprzedniego/
kolejnego
utworu
Ponowne
odtwarzanie
danej pozycji
Wyszukiwanie
pozycji
według słowa
kluczowego
Naciśnij kilkakrotnie
przycisk RETURN O,
aż wyświetli się żądany
katalog.
Ewentualnie naciśnij
przycisk OPTIONS, aby
wybrać opcję „Server List”,
i wybierz odpowiednią
pozycję.
Aby powrócić do ekranu
odtwarzania, naciśnij
przycisk OPTIONS
i wybierz opcję „Now
Playing”.
Wybierając materiały
znajdujące się na serwerze,
naciśnij przycisk
ALPHABET SEARCH
i wprowadź słowo kluczowe
(str. 77).
Zmiana serwera Naciśnij przycisk x.
Następnie wybierz opcję
„Server List” i naciśnij
przycisk . Wybierz
odpowiedni serwer
i naciśnij przycisk .
Wybór
powtarzania
odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie
przycisk REPEAT, aż na
ekranie telewizora pojawi
się napis „Repeat All” lub
„Repeat One”.
Wybór
odtwarzania
losowego
Naciśnij kilkakrotnie
przycisk SHUFFLE, aż na
ekranie telewizora pojawi
się napis „Shuffle On”.
* W zależności od serwera lub utworu opcja
wstrzymania odtwarzania może nie zadziałać,
gdy wybrano funkcję Home Network.
68PL
Korzystanie z funkcji
Sony Entertainment
Network (SEN)
Za pomocą odbiornika można słuchać
internetowych serwisów muzycznych
(funkcja SEN).
Aby można było korzystać z tej funkcji,
odbiornik musi być podłączony do sieci
mającej połączenie z Internetem.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „6: Podłączanie do sieci”
(str. 30).
Więcej informacji na temat usługi SEN
można znaleźć w poniższej witrynie:
http://www.sonyentertainmentnetwork.com
SEN
Ten odbiornik
Uwaga
Niektórzy dostawcy usług wymagają zarejestrowania
odbiornika przed korzystaniem z serwisów
muzycznych. Szczegółowe informacje na temat
rejestracji można znaleźć w witrynie pomocy
technicznej usługodawcy.
3
Przyciski
numeryczne
SEN
ALPHABET
SEARCH
MEM
V/v/B/b,
Wybierz odpowiednią stację
lub określony folder i naciśnij
przycisk
.
• Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać odpowiednią pozycję.
• Naciśnij przycisk
, aby przejść
do następnego katalogu lub słuchać
stacji.
• Naciśnij przycisk RETURN O, aby
przejść do poprzedniego katalogu.
Uwaga
Jeśli pojawi się komunikat „No service is
available” i nie można pobrać listy serwisów,
naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję
„Refresh”.
Wskazówka
RETURN O
OPTIONS
HOME
Obsługa funkcji SEN za
pomocą pilota
Funkcja
Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób wybrać
„vTuner” jako przykład serwisów
muzycznych dostępnych przez Internet.
1
Naciśnij przycisk SEN.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
usługodawców. Jeśli odbiornik
automatycznie wyświetli ostatnio
wybrany serwis lub ostatnio wybraną
stację, naciśnij kilkakrotnie przycisk
RETURN O, aż pojawi się lista
usługodawców.
Wskazówka
Można również wybrać pozycję „SEN”
w opcji „Listen” w menu początkowym.
2
Wybierz opcję „vTuner” i naciśnij
przycisk
.
Czynność
Zmiana stacji lub Naciśnij przycisk
serwisu
RETURN O, aby
powrócić do listy
usługodawców,
i ponownie wybierz
serwis.
Aby powrócić do ekranu
odtwarzania, naciśnij
przycisk OPTIONS
i wybierz opcję „Now
Playing”.
Korzystanie
z różnych
funkcji, gdy
odbiornik
wybiera lub
odtwarza stację
lub serwis
Naciśnij przycisk
OPTIONS. Wyświetlona
pozycja może się różnić
w zależności od wybranej
pozycji lub określonego
katalogu.
69PL
Korzystanie z funkcji sieciowych
SHIFT
Odbiornik z włączoną funkcją SEN wyświetla
ostatnio wybrany serwis lub ostatnio wybraną
stację, dopóki nie zostanie wyłączony. Jeśli dla
opcji „Network Standby” wybrane jest ustawienie
„On”, ostatnio wybrany serwis (lub stacja)
zostanie wyświetlony, nawet jeśli odbiornik
był wyłączony.
Funkcja
Czynność
Wybór opcji
serwisu
Podczas wyboru lub
odtwarzania materiałów
z serwisu naciśnij
przycisk OPTIONS.
Wybierz „Service
Options” i naciśnij
przycisk
. Zawartość
opcji serwisu może różnić
się w zależności od
wybranych serwisów.
Wyszukiwanie
pozycji
według słowa
kluczowego
Wybierając materiały
znajdujące się na
serwerze, naciśnij
przycisk ALPHABET
SEARCH i wprowadź
słowo kluczowe (str. 77).
Wyświetlanie
dostępnych
informacji
Naciśnij kilkakrotnie
przycisk DISPLAY, aby
wyświetlić nazwę
wykonawcy, albumu itp.
Słuchanie zaprogramowanej stacji
1 Naciśnij przycisk SEN.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
usługodawców. Jeśli odbiornik
automatycznie wyświetli ostatnio
wybraną stację, naciśnij kilkakrotnie
przycisk RETURN O, aż pojawi się
lista usługodawców.
2 Wybierz opcję „Preset” i naciśnij
przycisk
.
Na górze listy usługodawców pojawi się
napis „Preset”.
3 Wybierz odpowiednią
zaprogramowaną stację i naciśnij
przycisk
.
Uwaga
Zaprogramowanie niektórych stacji jest
niemożliwe — zależy to od usługodawców.
W przypadku próby zaprogramowania takiej
stacji pojawi się napis „Not available”.
Wskazówka
Programowanie stacji
Można zapisać maks. 20 ulubionych stacji.
1
Wybierz stację, którą chcesz
zaprogramować.
2
Podczas odbioru przytrzymaj przycisk
SHIFT i naciśnij przycisk MEM.
Wyświetli się lista zaprogramowanych
pozycji.
3
Wybierz numer programu i naciśnij
przycisk
.
4
Powtarzaj kroki 1–3, aby zapisać inne
stacje.
Wybierz zaprogramowaną wcześniej stację
za pomocą przycisków numerycznych. Aby
bezpośrednio wybrać zaprogramowaną stację,
naciśnij kolejno przycisk SHIFT, przycisk
numeryczny odpowiadający numerowi
zaprogramowanej stacji i przycisk .
Słuchanie różnych serwisów
muzycznych
Internet umożliwia słuchanie materiałów
z różnych serwisów muzycznych.
Więcej informacji o serwisach
muzycznych, sposobach korzystania
z nich i kodzie rejestracyjnym odbiornika
znajduje się na następującej stronie:
http://munlimited.com/home
Sprawdzanie kodu
rejestracyjnego
W celu korzystania z nowego serwisu
muzycznego konieczne może być podanie
kodu rejestracyjnego odbiornika.
1 Wybierz opcję „Listen” w menu
i naciśnij przycisk
70PL
.
2 Wybierz opcję „SEN” i naciśnij
przycisk .
Na ekranie telewizora pojawi się lista
usługodawców. Jeśli odbiornik
automatycznie wyświetli ostatnio
wybrany serwis lub ostatnio wybraną
stację, naciśnij kilkakrotnie przycisk
RETURN O, aż pojawi się lista
usługodawców.
3 Wybierz opcję „Registration Code”
i naciśnij przycisk .
Wyświetlony zostanie kod rejestracyjny
odbiornika.
Korzystanie z funkcji
PARTY STREAMING
PARTY guest
PARTY host
PARTY guest
PARTY
START/
CLOSE
PARTY
JOIN/
LEAVE
SHIFT
Z funkcji PARTY STREAMING można
korzystać na innych urządzeniach*,
które noszą widoczne poniżej logo
PARTY STREAMING.
* Dostępność usług PARTY STREAMING może
zmieniać się w zależności od kraju lub regionu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
dostępnych urządzeń, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
71PL
Korzystanie z funkcji sieciowych
Materiały audio odtwarzane właśnie za
pomocą odbiornika można również
odtwarzać jednocześnie na wszystkich
urządzeniach obsługujących funkcję
PARTY STREAMING w sieci domowej.
Jeśli w przypadku połączenia
bezprzewodowego będą występować
przerwy w odtwarzaniu, podłącz odbiornik
do routera za pośrednictwem połączenia
przewodowego (str. 32).
Podczas odtwarzania za pomocą funkcji
PARTY STREAMING urządzenie
określane jako „PARTY host” rozpoczyna
sesję PARTY, odtwarzając strumieniowo
muzykę, a urządzenie nazywane „PARTY
guest” dołącza do sesji PARTY, odbierając
muzykę z urządzenia „PARTY host”.
Przed skorzystaniem z funkcji PARTY
STREAMING sprawdź, czy dla opcji
„PARTY STREAMING” wybrane jest
ustawienie „On” (str. 95).
PARTY guest
Rozpoczynanie sesji PARTY
Rozpoczęcie sesji PARTY umożliwia
odtwarzanie tej samej muzyki przez inne
urządzenia obsługujące funkcję PARTY
STREAMING, nawet jeśli znajdują się
w różnych pomieszczeniach.
Dołączanie do sesji PARTY
Odbiornik może dołączyć do sesji PARTY
rozpoczętej przez inne urządzenie, dzięki
czemu te same materiały audio mogą być
słyszane w różnych pomieszczeniach.
1
Upewnij się, że urządzenia PARTY
guest są włączone i że mogą wziąć
udział w sesji PARTY.
Jeśli trwa sesja PARTY rozpoczęta
przez urządzenie PARTY host, naciśnij
przycisk PARTY JOIN, aby umożliwić
odbiornikowi dołączenie do sesji
PARTY jako urządzenie PARTY guest.
2
Odtwórz dźwięk z odpowiedniego
źródła.
Opuszczanie sesji PARTY
Naciśnij przycisk PARTY LEAVE.
Odbiornik umożliwia odtwarzanie
strumieniowe materiałów audio ze
wszystkich źródeł dźwięku.
Uwagi
• Za pomocą odbiornika można odtwarzać
strumieniowo wyłącznie materiały audio.
Podczas sesji PARTY host sygnały wideo
nie są wyświetlane na telewizorze, a sygnał
dźwiękowy jest miksowany do 2 kanałów.
W takim przypadku można wybrać tylko
pole dźwiękowe „2ch Stereo”.
• Jeśli sesję PARTY rozpoczyna urządzenie
PARTY host, w poniższych przypadkach
może wystąpić opóźnienie między
odtwarzanym dźwiękiem a wyświetlanym
obrazem.
– Używana jest funkcja kanał zwrotny
audio (ARC).
– Wyjście wideo urządzenia jest
podłączone do telewizora, a wyjście
audio jest połączone z gniazdami wejść
cyfrowych lub analogowych odbiornika.
• Transmisja strumieniowa źródeł
zabezpieczonych technologią ochrony
praw autorskich może okazać się
niemożliwa.
3
Naciśnij przycisk PARTY START.
Na panelu wyświetlacza pojawi się
komunikat „START.PARTY”.
Odbiornik rozpocznie transmisję
strumieniową sesji PARTY jako
urządzenie PARTY host.
Kończenie sesji PARTY
Naciśnij przycisk PARTY CLOSE.
72PL
Uwagi
• Do sesji PARTY nie można dołączyć
w następujących przypadkach:
– Sesja PARTY jest prowadzona przez ten
odbiornik.
– Odbiornik dołączył wcześniej do innej
sesji PARTY.
• Jeśli naciśniesz przycisk PARTY JOIN, gdy sesja
PARTY nie została rozpoczęta, ale odtwarzanie
odbywa się z urządzenia zgodnego z funkcją
PARTY STREAMING, urządzenie to będzie
urządzeniem PARTY host, a odbiornik dołączy
do sesji PARTY jako urządzenie PARTY guest.
• Funkcja urządzenia PARTY guest zostanie
automatycznie zmieniona na HOME
NETWORK, gdy urządzenie to dołączy do sesji
PARTY. Nawet jeśli urządzenie PARTY guest
opuści sesję PARTY, pozostanie w nim wybrana
funkcja HOME NETWORK.
Wskazówka
Jeśli dla opcji „Network Standby” wybrane jest
ustawienie „On”, odbiornik automatycznie
włączy się i dołączy do sesji PARTY rozpoczętej
przez urządzenie PARTY host.
Strumieniowe
odtwarzanie muzyki
z serwisu iTunes za
pośrednictwem
funkcji AirPlay
1
Naciśnij/kliknij ikonę
w prawym
dolnym rogu ekranu urządzenia
z systemem iOS lub okna programu
iTunes.
[iOS device] (Urządzenie
z systemem iOS)
Korzystając z sieci bezprzewodowej,
można odtwarzać za pomocą odbiornika
materiały audio z urządzeń z systemem
iOS, np. iPhone, iPod touch czy iPad, oraz
z plików iTunes Library znajdujących się
na komputerach.
Komputer
[iTunes] (Oprogramowanie iTunes)
iPhone/iPod
touch/iPad
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
touch (II, III lub IV generacji), iPad, iPad2,
iPad III generacji z systemem iOS
w wersji 4.2 lub nowszej oraz komputery
Macintosh i PC z oprogramowaniem
iTunes w wersji 10.1 lub nowszej.
2
W menu AirPlay programu iTunes lub
w urządzeniu z systemem iOS
wybierz pozycję „STR-DN840”.
[iOS device] (Urządzenie
z systemem iOS)
Uwagi
• Zapoznaj się z informacjami na temat
obsługiwanych wersji systemu iOS
i oprogramowania iTunes w rozdziale
„Obsługiwane modele urządzeń iPod/iPhone/
iPad” na tej stronie.
• Zanim zaczniesz korzystać z odbiornika,
zaktualizuj system iOS lub oprogramowanie
iTunes do najnowszej wersji.
• Więcej informacji na temat obsługi urządzeń
z systemem iOS, oprogramowania iTunes
i funkcji AirPlay można znaleźć w instrukcjach
obsługi dostarczonych z urządzeniem.
• Podczas korzystania z funkcji AirPlay nie
można używać odbiornika jako urządzenia
PARTY host.
[iTunes] (Oprogramowanie iTunes)
73PL
Korzystanie z funkcji sieciowych
Obsługiwane modele urządzeń
iPod/iPhone/iPad
3
Rozpocznij odtwarzanie materiałów
audio w urządzeniu z systemem iOS
lub w programie iTunes.
W odbiorniku zostanie automatycznie
włączona funkcja AirPlay.
Wskazówki
• Ciąg „******” to 6 ostatnich cyfr adresu MAC
odbiornika.
• Jeśli odtwarzanie się nie rozpocznie, wykonaj
ponownie powyższą procedurę od kroku 1.
Potwierdzanie/edycja nazwy
urządzenia
Informacje na temat sposobu zmiany
nazwy urządzenia można znaleźć
w rozdziale „Device Name” (str. 95).
Sterowanie odtwarzaniem za
pomocą funkcji AirPlay
Można także skorzystać z przycisków
2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE
i REPEAT. Obsługa za pomocą odbiornika
i jego pilota jest możliwa, tylko jeśli
odbiornik został wybrany jako
urządzenie wyjściowe.
Przy korzystaniu z programu iTunes
skonfiguruj urządzenie z systemem iOS,
tak aby zezwalało na sterowanie nim za
pomocą odbiornika i jego pilota.
Wskazówki
• Priorytet w sterowaniu odbiornikiem ma
zawsze ostatnie polecenie. Odbiornik
rozpocznie odtwarzanie materiału audio
z kolejnego urządzenia zgodnego z funkcją
AirPlay, o ile tylko zezwoli na sterowanie swoim
działaniem za pomocą tego urządzenia — nawet
pomimo korzystania z funkcji AirPlay z innego,
podłączonego wcześniej urządzenia.
• W przypadku ustawienia zbyt wysokiego
poziomu głośności za pomocą urządzenia
z systemem iOS lub oprogramowania iTunes
odbiornik może odtwarzać dźwięk bardzo
głośno.
• Szczegółowe informacje na temat obsługi
oprogramowania iTunes można znaleźć
w jego pliku pomocy.
• Poziom głośności dźwięku z urządzeń
z systemem iOS lub z oprogramowania iTunes
może nie być powiązany z poziomem głośności
w odbiorniku.
74PL
Aktualizowanie
oprogramowania
Pobranie najbardziej aktualnej wersji
oprogramowania umożliwia korzystanie
z najnowszych funkcji. W celu aktualizacji
oprogramowania odbiornik uzyskuje
dostęp do serwera firmy Sony.
Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, na
ekranie telewizora wyświetli się komunikat
„[New Software] Perform Software
Update.”, a na panelu wyświetlacza pojawi
się napis „UPDATE”. O ile odbiornik ma
połączenie z Internetem i włączona jest
w nim funkcja sieci domowej lub SEN.
Pamiętaj, że przed aktualizacją
oprogramowania należy wyłączyć inne
urządzenia podłączone do odbiornika.
Szczegółowe informacje na temat
dostępnych aktualizacji oprogramowania
można znaleźć w witrynie pomocy
technicznej (str. 118).
Uwagi
• Pamiętaj, aby w trakcie aktualizacji nie wyłączać
odbiornika, nie odłączać przewodu sieciowego
ani nie wykonywać za pomocą odbiornika
żadnych czynności.
• Jeśli spróbujesz zaktualizować oprogramowanie,
gdy jest aktywny wyłącznik czasowy, zostanie on
automatycznie wyłączony.
1
Naciśnij przycisk HOME.
Menu początkowe zostanie
wyświetlone na ekranie telewizora.
2
Wybierz opcję „Settings” i naciśnij
przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
menu Settings.
3
Wybierz opcję „System Settings”
i naciśnij przycisk
.
4
Wybierz opcję „Network Update”
i naciśnij przycisk
.
5
Wybierz opcję „Update” i naciśnij
przycisk
.
Uwaga
Odbiornik rozpocznie sprawdzanie
dostępnych aktualizacji
oprogramowania.
6
Gdy na ekranie telewizora pojawi się
komunikat „A new version of
software is found”, wybierz opcję
„Update now” i naciśnij przycisk
.
Wyświetlony zostanie komunikat
z potwierdzeniem akceptacji lub
niezaakceptowania warunków
aktualizacji oprogramowania.
Potwierdź treść komunikatu
i zapoznaj się z dokumentem
„UMOWA LICENCYJNA
UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
OPROGRAMOWANIA SONY”
(str. 126), a następnie naciśnij
przycisk
.
Jeśli aktualizacja jest niedostępna,
pojawi się komunikat „No update is
required”.
7
Wybierz „Agree” i naciśnij przycisk
Na błąd aktualizacji oprogramowania mogą
wskazywać następujące sytuacje:
– Wskaźnik ?/1 (włączony/czuwanie)
szybko miga.
– Na panelu wyświetlacza widnieje
komunikat „ERROR”.
– Na panelu wyświetlacza nie świeci żaden
wskaźnik lub zgaszony jest wskaźnik ?/1
(włączony/czuwanie).
– Odbiornik nie zakończył aktualizacji
po upływie 40 minut, a na panelu
wyświetlacza nadal miga komunikat
„UPDATING”.
Odłącz przewód zasilający, a następnie
podłącz go ponownie. Rozpocznie się próba
aktualizacji oprogramowania odbiornika.
Jeśli sytuacja się powtórzy, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży
produktów firmy Sony.
Anulowanie procedury lub
powrót do poprzedniego ekranu
.
Lista komunikatów funkcji
sieciowych
Network Settings
Komunikat wraz z objaśnieniem
Connection failed
Odbiornik nie połączył się z siecią.
Input error
Podane wartości są niepoprawne lub
nieprawidłowe.
Not in use
Podjęto próbę wykonania czynności,
która jest aktualnie niedozwolona.
Not supported
Punkt dostępu nie obsługuje
metody kodu PIN mechanizmu WPS.
75PL
Korzystanie z funkcji sieciowych
Odbiornik rozpocznie aktualizowanie
oprogramowania, a ekran telewizora
zostanie automatycznie wyłączony.
Podczas aktualizacji na panelu
przednim miga wskaźnik ?/1
(włączony/czuwanie). Aktualizacja
oprogramowania może zająć trochę
czasu (maks. 40 minut). Potrzebny
czas będzie zależał od ilości danych
aktualizacji, rodzaju połączenia
z siecią, środowiska
telekomunikacyjnego sieci itp.
Po zakończeniu aktualizacji
oprogramowania pojawi się
komunikat „Complete”.
W zmienionych lub dostosowanych
ustawieniach zostaną przywrócone
wartości domyślne.
Naciśnij przycisk RETURN O
w dowolnej chwili, zanim rozpocznie się
aktualizacja oprogramowania odbiornika.
Po rozpoczęciu aktualizacji nie można
anulować procedury lub wrócić do
poprzedniego ekranu.
Home Network
Komunikat wraz z objaśnieniem
Komunikat wraz z objaśnieniem
Cannot play
Odbiornik nie może połączyć się z wybranym
serwerem.
Odbiornik nie może odtworzyć serwisu lub
stacji ze względu na nieobsługiwany format
lub ograniczenia dotyczące odtwarzania.
Cannot get info
Data error
Odbiornik nie może uzyskać informacji
o serwerze.
• Podjęto próbę odtworzenia pliku, którego
nie można odtworzyć.
• Odbiornik nie rozpoznaje danych
na serwerze.
Cannot connect
Cannot JOIN PARTY
Odbiornik nie dołączył do sesji PARTY.
Cannot play
Odbiornik nie może odtworzyć plików audio
ze względu na nieobsługiwany format lub
ograniczenia dotyczące odtwarzania.
Cannot START PARTY
Odbiornik nie rozpoczął sesji PARTY.
Data error
Podjęto próbę odtworzenia pliku, którego nie
można odtworzyć.
Software update is required
Serwis jest niedostępny w aktualnej wersji
oprogramowania odbiornika.
Informacje o aktualizacji oprogramowania
znajdują się na następującej stronie:
http://munlimited.com/home
No preset station is stored
W odbiorniku nie ma stacji zapisanej pod
wybranym numerem.
No service is available
Device list is full
Brak dostawcy serwisu.
Nie można dodać większej liczby urządzeń do
listy urządzeń.
Not available
No server is available
Brak w sieci serwera, z którym mógłby
połączyć się odbiornik. Spróbuj odświeżyć
listę serwerów (str. 64).
• Wybrany serwis jest niedostępny.
• Podjęto próbę wykonania czynności,
która jest aktualnie niedostępna.
Not in use
No track is found
Podjęto próbę wykonania czynności,
która jest aktualnie niedozwolona.
Na serwerze nie ma plików, które można
odtworzyć.
Aktualizacja oprogramowania
Not found
Komunikat wraz z objaśnieniem
Na serwerze brak pozycji, która pasuje do
słowa kluczowego.
Cannot connect
Not in use
Podjęto próbę wykonania czynności, która
jest aktualnie niedozwolona.
SEN
Komunikat wraz z objaśnieniem
Cannot connect to server
Odbiornik nie może połączyć się z serwerem.
Cannot get data
Odbiornik nie może pobrać materiałów
z serwera.
76PL
Odbiornik nie może uzyskać dostępu do
serwera w celu pobrania najnowszej wersji
oprogramowania. Przejdź do menu ustawień
i spróbuj ponownie zaktualizować
oprogramowanie (str. 74).
Cannot download
Odbiornikowi nie udało się pobrać
niezbędnych danych podczas aktualizacji
oprogramowania. Przejdź do menu ustawień
i spróbuj ponownie zaktualizować
oprogramowanie (str. 74).
Uwaga
Wyszukiwanie pozycji
według słowa kluczowego
Gdy na ekranie telewizora wyświetlana jest
jakaś lista (np. lista wykonawców, utworów
itp.), można wprowadzić słowo kluczowe,
aby wyszukać odpowiednią pozycję.
Wyszukiwanie według słowa kluczowego
jest dostępne tylko po wybraniu funkcji
Home Network lub SEN.
Przyciski
numeryczne/
tekstowe
ALPHABET
SEARCH
ALPHABET
NEXT
ALPHABET
PREV
Wprowadź słowo kluczowe, które
odpowiada pierwszym literom słowa
znajdującego się na początku nazwiska,
nazwy lub tytułu do wyszukania. Podczas
wyszukiwania odbiornik pomija wyraz
„The” na początku nazwy oraz następującą
po nim spację.
3
Naciśnij przycisk
.
Wyświetlona ostanie pozycja pasująca
do słowa kluczowego. Jeśli wyświetlona
pozycja nie jest tą, której szukasz,
naciśnij przycisk ALPHABET PREV/
ALPHABET NEXT, aby wyświetlić
poprzednią/następną pozycję.
4
Powtarzaj kroki 1–3, aż znajdziesz
żądaną pozycję, i naciśnij przycisk
5
Wybierz odpowiednią ścieżkę
i naciśnij przycisk .
.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Korzystanie z funkcji sieciowych
SHIFT
1
Gdy na ekranie telewizora wyświetli
się lista pozycji (lista wykonawców,
utworów itp.), naciśnij przycisk
ALPHABET SEARCH.
Na ekranie telewizora pojawi się pole
wprowadzania słowa kluczowego.
2
Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciskaj
przyciski alfanumeryczne, aby
wprowadzić słowo kluczowe.
Słowo kluczowe może mieć długość
maks. 15 znaków.
77PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
Co to jest „BRAVIA” Sync?
Funkcja „BRAVIA” Sync umożliwia
komunikację między produktami firmy
Sony, np. telewizorami, odtwarzaczami
Blu-ray Disc/DVD, wzmacniaczami AV
itp., które obsługują funkcję Control
for HDMI.
Po podłączeniu urządzenia firmy Sony
zgodnego z funkcją „BRAVIA” Sync za
pomocą przewodu HDMI (nie należy do
wyposażenia) dostępne są następujące
ułatwienia obsługi:
• Funkcja One-Touch Play (str. 79)
• Funkcja System Audio Control (str. 80)
• Funkcja System Power-Off (str. 80)
• Funkcja Scene Select (str. 81)
• Funkcja Home Theatre Control (str. 81)
• Funkcja Remote Easy Control (str. 81)
Funkcja Control for HDMI to standard
wzajemnego sterowania stosowany
w połączeniach HDMI w ramach
technologii HDMI CEC (ang. Consumer
Electronics Control, sterowanie sprzętem
elektronicznym powszechnego użytku).
Zalecamy podłączanie odbiornika do
produktów wyposażonych w funkcję
„BRAVIA” Sync.
Uwagi
• Z funkcji „One Touch Play”, „System Audio
Control” i „System Power-Off” można
korzystać również w przypadku urządzeń
innych producentów niż Sony. Nie można
jednak zagwarantować zgodności tych funkcji
ze wszystkimi urządzeniami innych
producentów niż Sony.
• Funkcje „Scene Select” i „Home Theatre
Control” są zastrzeżonymi rozwiązaniami firmy
Sony. Nie działają one z urządzeniami innych
producentów niż Sony.
• Urządzenia niezgodne z funkcją „BRAVIA”
Sync nie mogą włączać tych funkcji.
78PL
Przygotowanie do
korzystania z funkcji
„BRAVIA” Sync
Odbiornik jest zgodny z funkcją
„Control for HDMI-Easy Setting”.
• Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją
„Control for HDMI-Easy Setting”,
można automatycznie skonfigurować
funkcję Control for HDMI w odbiorniku
i w urządzeniach odtwarzających,
konfigurując ją w telewizorze (str. 78).
• Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją
„Control for HDMI-Easy Setting”, należy
funkcję Control for HDMI
skonfigurować osobno w odbiorniku,
urządzeniach odtwarzających
i w telewizorze (str. 78).
Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją
„Control for HDMI-Easy Setting”
1 Podłącz odbiornik, urządzenia
odtwarzające oraz telewizor przez
złącze HDMI (strona 24, 25).
(Poszczególne urządzenia muszą być
zgodne z funkcją Control for HDMI).
2 Włącz odbiornik, telewizor i urządzenia
odtwarzające.
3 Uruchom w telewizorze funkcję
Control for HDMI.
Funkcja Control for HDMI
w odbiorniku i we wszystkich
podłączonych urządzeniach zostanie
uruchomiona jednocześnie. Poczekaj,
aż pojawi się komunikat „COMPLETE”.
Konfiguracja będzie wówczas
zakończona.
Szczegółowe informacje na temat
konfigurowania telewizora podano
w jego instrukcjach obsługi.
Jeśli telewizor nie jest zgodny
z funkcją „Control for
HDMI-Easy Setting”
V/v/b,
HOME
1 Naciśnij przycisk HOME.
2
3
4
5
6
7
9
One-Touch Play
Jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z urządzenia
podłączonego do odbiornika za pomocą
połączenia HDMI, obsługa odbiornika
i telewizora zostanie uproszczona
w przedstawiony poniżej sposób.
Odbiornik i telewizor
Włącza się (jeśli działa w trybie czuwania)
Przełącza się na odpowiednie wejście HDMI
Po wybraniu ustawienia „Auto” lub „On”*
w opcji „Pass Through” (str. 93)
i późniejszym przełączeniu odbiornika
w tryb czuwania, dźwięk i obraz będą
odtwarzane tylko przez telewizor.
* Dotyczy wyłącznie modeli australijskich
i meksykańskich.
79PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
8
Menu początkowe zostanie wyświetlone
na ekranie telewizora.
Wybierz w menu opcję „Settings”
i naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
menu Settings.
Wybierz opcję „HDMI Settings”
i naciśnij przycisk .
Wybierz opcję „Control for HDMI”
i naciśnij przycisk
.
Wybierz ustawienie „On” i naciśnij
przycisk
.
Funkcja Control for HDMI zostanie
włączona.
Aby wyświetlić menu początkowe,
naciśnij przycisk HOME, a aby je
zamknąć, naciśnij ten przycisk ponownie.
Wybierz wejście HDMI odbiornika
i telewizora odpowiadające wejściu
HDMI podłączonego urządzenia,
aby został wyświetlony obraz
z podłączonego urządzenia.
Włącz w podłączonym urządzeniu
funkcję Control for HDMI.
Jeśli funkcja Control for HDMI
w podłączonym urządzeniu jest już
włączona, nie musisz zmieniać tego
ustawienia.
Powtórz kroki 7 i 8 dla innych urządzeń,
za pomocą których chcesz korzystać
z funkcji Control for HDMI.
Szczegółowe informacje na temat
konfiguracji telewizora i podłączonych
urządzeń można znaleźć w instrukcjach
obsługi poszczególnych urządzeń.
Uwagi
• W przypadku odłączania przewodu HDMI lub
zmiany złącza wykonaj kroki opisane
w rozdziale „Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją
Control for HDMI-Easy Setting” (str. 78) lub
„Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją
Control for HDMI-Easy Setting” (str. 79).
• Zanim użyjesz funkcji „Control for HDMI-Easy
Setting” z poziomu telewizora, pamiętaj, aby
najpierw włączyć telewizor i inne podłączone
urządzenia, w tym odbiornik.
• Jeśli urządzenia odtwarzające nie działają po
wprowadzeniu ustawień funkcji „Control for
HDMI-Easy Setting”, sprawdź ustawienia
funkcji Control for HDMI w urządzeniach
odtwarzających.
• Jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje
funkcji „Control for HDMI-Easy Setting”, ale
obsługuje funkcję Control for HDMI, należy
ją włączyć w podłączonym urządzeniu przed
skonfigurowaniem funkcji „Control for HDMIEasy Setting” w telewizorze.
Uwagi
• Upewnij się, że funkcja System Audio Control
jest włączona w menu telewizora.
• W przypadku niektórych telewizorów początek
materiałów może być niewidoczny.
• W zależności od ustawień odbiornik może nie
uruchomić się, jeśli w opcji „Pass Through”
wybrane jest ustawienie „Auto” lub „On”.
Wskazówka
Podłączone urządzenie, np. odtwarzacz DVD/
Blu-ray Disc, można również wybrać za pomocą
menu telewizora. Odbiornik i telewizor
automatycznie przełączą się na odpowiednie
wejście HDMI.
System Audio Control
Można w prosty sposób odtwarzać dźwięk
z telewizora przez głośniki podłączone do
odbiornika.
Z funkcji System Audio Control można
korzystać za pomocą menu telewizora.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcjach obsługi
dostarczonych z telewizorem.
Telewizor
Uruchamia funkcję
System Audio
Control
Minimalizuje
głośność telewizora
Odbiornik
• Włącza się (jeśli
działa w trybie
czuwania)
• Przełącza się na
odpowiednie
wejście HDMI
Odtwarza dźwięk
z telewizora
Funkcji System Audio Control można używać
również w następujący sposób:
• Jeśli włączysz odbiornik przy włączonym
telewizorze, funkcja System Audio
Control zostanie uruchomiona
automatycznie, a dźwięk z telewizora
zostanie odtworzony przez głośniki
podłączone do odbiornika. Jednak
w przypadku wyłączenia odbiornika,
dźwięk będzie odtwarzany z głośników
telewizora.
80PL
• Podczas odtwarzania dźwięku
z telewizora przez głośniki podłączone do
odbiornika możesz regulować głośność
i wyłączać dźwięk tymczasowo za
pomocą pilota telewizora.
Uwagi
• Jeśli funkcja System Audio Control nie działa
zgodnie z ustawieniami telewizora, zapoznaj się
z instrukcjami obsługi telewizora.
• Jeśli w opcji „Control for HDMI” wybrane jest
ustawienie „On”, parametry opcji „HDMI
Audio Out” w menu HDMI Settings zostaną
wprowadzone automatycznie w zależności od
ustawień funkcji System Audio Control
(str. 94).
• Jeśli telewizor zostanie włączony przed
uruchomieniem odbiornika, przez pewien czas
dźwięk z telewizora nie będzie odtwarzany.
System Power-Off
Jeśli wyłączysz telewizor za pomocą
przycisku zasilania na pilocie telewizora,
odbiornik i podłączone urządzenia
zostaną automatycznie wyłączone.
Telewizor można wyłączyć również
za pomocą pilota odbiornika.
TV ?/1
Naciśnij przycisk TV ?/1.
Telewizor, odbiornik i podłączone
urządzenia zostaną wyłączone.
Uwagi
• Przed użyciem funkcji System Power-Off włącz
w telewizorze funkcję blokady zasilania.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych
z telewizorem.
• W zależności od stanu podłączonego urządzenia
może ono nie zostać wyłączone. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcjach obsługi podłączonych urządzeń.
Scene Select
Home Theatre Control
W zależności od sceny wybranej
w telewizorze następuje automatyczny
dobór optymalnej jakości obrazu
i najodpowiedniejszego pola dźwiękowego.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcjach obsługi
telewizora.
Jeśli do odbiornika podłączono telewizor
zgodny z funkcją „Home Theatre Control”,
na ekranie telewizora pojawi się ikona
aplikacji internetowych.
Możesz wówczas za pomocą pilota
telewizora przełączać wejście odbiornika
oraz pola dźwiękowe. Możesz także
regulować poziom głośnika centralnego
i subwoofera oraz modyfikować ustawienia
opcji „Sound Optimizer” (str. 56), „Dual
Mono” (str. 93) i „A/V Sync.” (str. 92).
Uwaga
W przypadku niektórych telewizorów nie będzie
możliwa zmiana pola dźwiękowego.
Tabela zgodności
Uwaga
Ustawienie sceny
w telewizorze
Pole
dźwiękowe
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Aby korzystać z funkcji Home Theatre Control,
należy podłączyć telewizor do łącza
szerokopasmowego. Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi
telewizora.
Remote Easy Control
Menu odbiornika można obsługiwać za
pomocą pilota telewizora.
Uwagi
• Odbiornik jest rozpoznawany przez telewizor
jako „Tuner (AV AMP)”.
• Telewizor musi być zgodny z menu łącza.
• W zależności od typu telewizora część funkcji
może nie być dostępna.
81PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
Wybierz odbiornik (AV AMP), który jest
rozpoznawany przez telewizor.
• COAX: cyfrowy sygnał audio będzie
odbierany z gniazda DIGITAL
COAXIAL.
• Analog: analogowy sygnał audio
będzie odbierany z gniazd
AUDIO IN (L/R).
Inne czynności
Przełączanie między
dźwiękiem cyfrowym
a analogowym (INPUT MODE)
Jeśli urządzenia są podłączone zarówno do
cyfrowych, jak i do analogowych gniazd
wejściowych audio odbiornika, można
w przypadku trybu wejścia audio wybrać
na stałe sygnały analogowe lub cyfrowe
albo zmieniać je w zależności od rodzaju
oglądanego materiału.
1
Wybierz w menu początkowym opcję
„Settings” i naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
menu Settings.
2
Wybierz opcję „Input Settings”
i naciśnij przycisk
.
3
Wybierz opcję „Input Mode”
i naciśnij przycisk
.
Wybrany tryb wejścia audio pojawi się
na ekranie telewizora.
• Auto: pierwszeństwo mają cyfrowe
sygnały audio. W przypadku kilku
złączy cyfrowych pierwszeństwo
mają sygnały audio ze złącza HDMI.
Jeśli nie ma cyfrowego sygnału
audio, wybierany jest analogowy
sygnał audio. Gdy wybrane zostanie
wejście telewizora, pierwszeństwo
mają sygnały Audio Return Channel
(ARC). Jeśli telewizor jest niezgodny
z funkcją ARC, wybierane są
cyfrowe optyczne sygnały audio.
Jeśli ani w odbiorniku, ani
w telewizorze nie jest włączona
funkcja Control for HDMI, funkcja
ARC nie działa.
• OPT: cyfrowy sygnał audio będzie
odbierany z gniazda DIGITAL
OPTICAL.
82PL
Uwagi
• W zależności od wejścia na panelu wyświetlacza
może pojawić się napis „------” i wybieranie
innych trybów będzie niemożliwe.
• Jeśli wybrano funkcję „Analog Direct”, wejście
audio zostanie ustawione automatycznie
na „Analog”. Nie będzie możliwy wybór
innych trybów.
Korzystanie z innych
gniazd wejściowych audio
(Audio Input Assign)
Jeśli domyślne ustawienia gniazd nie
odpowiadają podłączonym urządzeniom,
można zmienić przypisanie cyfrowych
gniazd wejściowych na inne wejścia.
Po zmianie przypisania gniazd
wejściowych można użyć przycisku
wyboru wejścia (lub pokrętła INPUT
SELECTOR na odbiorniku), aby wybrać
podłączone urządzenie.
Przykład:
W przypadku podłączenia odtwarzacza DVD
do gniazda OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)
– przypisz gniazdo OPTICAL IN 1
(SAT/CATV) do „DVD”.
1
Wybierz w menu początkowym opcję
„Settings” i naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
menu Settings.
2
Wybierz opcję „Input Settings”
i naciśnij przycisk
.
3
Wybierz opcję „Audio Input Assign”
i naciśnij przycisk
.
4
Wybierz nazwę wejścia, które chcesz
przypisać, i naciśnij przycisk
.
5
Za pomocą przycisków V/v/B/b
wybierz sygnały audio, które chcesz
przypisać do wejścia wybranego
w kroku 4.
6
Naciśnij przycisk
.
Nazwa wejścia
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Gniazda
wejściowe
audio, które
można
przypisać
OPT 1
a
a
a
a*
a
a
OPT 2
a
a
a
a
a
a
COAX
a
a
a
a
a
a*
None
a*
a*
a*
a
a*
a
* Ustawienie domyślne
Uwagi
• W przypadku przypisania cyfrowego wejścia audio, ustawienie INPUT MODE może ulec zmianie
automatycznie.
• Dla każdego wejścia dozwolona jest jedna zmiana przypisania.
Inne czynności
83PL
Korzystanie z połączenia
bi-amp
Przywracanie domyślnych
ustawień fabrycznych
1
Wykonując poniższe czynności można
usunąć zapamiętane ustawienia
i przywrócić fabryczną konfigurację
odbiornika. Za ich pomocą można również
dokonać inicjalizacji odbiornika przed
przystąpieniem do jego użytkowania po
raz pierwszy.
Opisane czynności należy wykonać za
pomocą przycisków na odbiorniku.
Wybierz w menu początkowym opcję
„Settings” i naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
menu Settings.
2
Wybierz opcję „Speaker Settings”
i naciśnij przycisk
.
3
Wybierz opcję „Speaker Pattern”
i naciśnij przycisk
.
4
Wybierz odpowiedni układ
głośników bez tylnych
przestrzennych i przednich
wysokich, a następnie naciśnij
przycisk
.
5
Wybierz opcję „SB Assign” i naciśnij
przycisk
.
6
Wybierz opcję „Bi-Amp” i naciśnij
przycisk
.
1
Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć
odbiornik.
Sygnały wysyłane z zacisków
SPEAKERS FRONT A mogą zostać
wysłane z zacisków SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
2
Przytrzymaj przez 5 sekund
przycisk ?/1.
Zamknięcie menu
Naciśnij przycisk HOME.
Uwagi
• Przed wykonaniem automatycznej kalibracji
należy wybrać ustawienie „Bi-Amp” w opcji
„SB Assign”.
• Jeśli w opcji „SB Assign” zostanie wybrane
ustawienie „Bi-Amp”, poziom głośników
i ustawienia odległości tylnych głośników
przestrzennych i głośników przednich wysokich
zostaną unieważnione, a używane będą
ustawienia głośników przednich.
84PL
?/1
Przez pewien czas na panelu
wyświetlacza będzie widoczny napis
„CLEARING”, który następnie zmieni
się w napis „CLEARED!”.
W zmienionych lub dostosowanych
ustawieniach zostaną przywrócone
wartości domyślne.
Uwaga
Całkowite skasowanie pamięci zajmuje około
kilku minut. Nie wyłączaj odbiornika do
momentu pojawienia się na wyświetlaczu
wskaźnika „CLEARED!”.
3
Regulacja ustawień
Aby przejść do żądanej pozycji menu,
wybierz ją i naciśnij przycisk
.
Przykład: Gdy zostanie wybrane menu
„Speaker Settings”
Korzystanie z menu
Settings
Za pomocą menu Settings można
wprowadzać różne ustawienia głośników,
efektów przestrzennych itp.
V/v/B/b,
RETURN
O
HOME
1
Naciśnij przycisk HOME.
Menu początkowe zostanie
wyświetlone na ekranie telewizora.
2
4
Wybierz odpowiedni parametr
i naciśnij przycisk
.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk RETURN O.
Zamknięcie menu
Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić
menu początkowe, a następnie ponownie
naciśnij przycisk HOME.
Wybierz w menu początkowym opcję
„Settings” i naciśnij przycisk
,
aby przejść w tryb menu.
Na ekranie telewizora pojawi się lista
menu Settings.
Regulacja ustawień
85PL
Lista menu Settings
Settings
86PL
Easy Setup
(str. 87)
Speaker Settings
(str. 87)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
A.P.M.
Center Lift Up
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(str. 92)
D.L.L.
Sound Optimizer
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D.Range Comp.
HDMI Settings
(str. 93)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(str. 94)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
Network Settings
(str. 95)
Internet Settings
Information
PARTY STREAMING
Device Name
Network Standby
System Settings
(str. 96)
Language
Auto Standby
Network Update
Update Alert
Uwaga
Parametry wyświetlane na ekranie telewizora
mogą się różnić w zależności od ustawień lub
stanu wybranej ikony.
Easy Setup
Ponowne uruchomienie funkcji Easy Setup
w celu określenia ustawień podstawowych.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie (str. 33).
Menu Speaker Settings
Umożliwia ręczną regulację każdego
głośnika.
Regulacja poziomu głośników jest też
możliwa po wykonaniu automatycznej
kalibracji.
Uwaga
Ustawienia głośników dotyczą tylko bieżącego
miejsca odsłuchowego.
x Auto Calibration
Uwaga
Jeśli na ekranie wyświetlony zostanie kod
błędu, przejdź do rozdziału „Lista
komunikatów po wykonaniu pomiarów
w ramach automatycznej kalibracji” (str. 88).
i naciśnij przycisk
.
• Retry: ponowne przeprowadzenie
automatycznej kalibracji.
• Save&Exit: zapisanie wyników
pomiaru i zakończenie procesu
konfiguracji.
• WRN Check: wyświetlenie ostrzeżenia
dotyczącego wyników pomiaru. Patrz
„Lista komunikatów po wykonaniu
pomiarów w ramach automatycznej
kalibracji” (str. 88).
• Exit: zakończenie procesu konfiguracji
bez zapisywania wyników pomiaru.
3 Zapisz wynik pomiarów.
W kroku 2 wybierz pozycję „Save&Exit”.
Uwagi
• Funkcja A.P.M. (ang. Automatic Phase
Matching, automatyczne dopasowanie fazy)
zostaje uaktywniona po zapisaniu wyników
pomiaru.
• Funkcja ta nie działa, jeśli:
– w opcjach automatycznej kalibracji
określonej przez użytkownika
(„Calibration Type”) jako rodzaj kalibracji
wybrano „Off” (str. 89),
– odbierane są sygnały Dolby TrueHD lub
DTS-HD o częstotliwości próbkowania
wyższej niż 48 kHz.
• Jeśli położenie głośników zostało zmienione,
zaleca się ponowne przeprowadzenie
automatycznej kalibracji w celu uzyskania
optymalnego dźwięku przestrzennego.
Wskazówki
• Rodzaj kalibracji można wybrać po wykonaniu
automatycznej kalibracji i zapisaniu ustawień.
• Możesz zmienić jednostkę odległości w opcji
„Distance Unit” w menu Speaker Settings
(str. 91).
• Rozmiar głośnika („Large”/„Small”) zależy od
charakterystyki niskich częstotliwości. Wyniki
pomiaru mogą się różnić w zależności od
położenia mikrofonu optymalizującego
i głośników oraz kształtu pokoju. Zaleca się
korzystanie z wyników pomiaru. Można jednak
zmienić te ustawienia w menu Speaker Settings.
Najpierw należy zapisać wyniki pomiaru,
a następnie zmienić ustawienia.
87PL
Regulacja ustawień
Umożliwia przeprowadzenie
automatycznej kalibracji.
1 Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie telewizora i naciśnij przycisk
.
Pomiary rozpoczną się po pięciu
sekundach.
Proces pomiaru zajmie ok. 30 sekund
z użyciem dźwięku testowego.
Po zakończeniu pomiarów rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a zawartość ekranu
ulegnie zmianie.
2 Wybierz odpowiednią pozycję
Sprawdzanie wyników
automatycznej kalibracji
Aby sprawdzić kod błędu lub komunikat
ostrzegawczy otrzymany podczas
wykonywania procedury „Auto Calibration”
(str. 87), wykonaj poniższe czynności.
W kroku 2 procedury „Auto Calibration”
(str. 87) wybierz opcję „WRN Check”
i naciśnij przycisk
.
Jeśli wyświetli się komunikat ostrzegawczy,
sprawdź go i zacznij używać odbiornika bez
zmian.
W razie potrzeby można też ponownie
przeprowadzić automatyczną kalibrację.
Gdy pojawia się komunikat
„Error Code”
Sprawdź błąd i ponownie przeprowadź
automatyczną kalibrację.
1 Naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora wyświetli się
pytanie „Retry ?”.
2 Wybierz opcję „Yes” i naciśnij
przycisk
.
3 Powtórz kroki 1–3 opisane w rozdziale
„Auto Calibration” (str. 87).
Lista komunikatów po wykonaniu
pomiarów w ramach
automatycznej kalibracji
Komunikat wraz z objaśnieniem
Error Code 30
Słuchawki są podłączone do gniazda
PHONES na przednim panelu odbiornika.
Odłącz słuchawki i ponownie wykonaj
automatyczną kalibrację.
Error Code 31
Opcja SPEAKERS jest wyłączona. Wprowadź
inne ustawienia głośników i ponownie
przeprowadź automatyczną kalibrację.
88PL
Komunikat wraz z objaśnieniem
Error Code 32
Error Code 33
Głośniki nie zostały wykryte lub podłączono
je nieprawidłowo.
• Nie podłączono żadnego z głośników
przednich lub podłączony jest tylko
jeden z nich.
• Nie jest podłączony lewy głośnik
przestrzenny lub prawy głośnik
przestrzenny.
• Podłączone są tylne głośniki przestrzenne
lub głośniki przednie wysokie, mimo
że nie podłączono zwykłych głośników
przestrzennych. Podłącz zwykłe głośniki
przestrzenne do zacisków SPEAKERS
SURROUND.
• Tylny głośnik przestrzenny jest
podłączony tylko do zacisków
SPEAKERS SURROUND BACK/BIAMP/FRONT HIGH/FRONT B R.
Jeśli podłączasz tylko jeden głośnik
przestrzenny tylny, musi on zostać
podłączony do zacisków SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B L.
• Głośnik przedni wysoki (lewy lub prawy)
nie jest podłączony.
Nie jest podłączony mikrofon optymalizujący.
Upewnij się, że mikrofon optymalizujący
jest podłączony prawidłowo i ponownie
przeprowadź automatyczną kalibrację.
Jeśli mikrofon optymalizujący jest
podłączony prawidłowo, ale mimo to
pojawia się kod błędu, może to oznaczać
uszkodzenie przewodu mikrofonu
optymalizującego.
Warning 40
W trakcie pomiarów wykryto wysoki poziom
szumu. Lepsze rezultaty można uzyskać
w cichszym otoczeniu.
Warning 41
Warning 42
Głośność dźwięku z mikrofonu jest zbyt duża.
• Odległość między głośnikiem
a mikrofonem może być zbyt mała. Oddal je
od siebie i ponownie wykonaj pomiar.
Komunikat wraz z objaśnieniem
Uwagi
Brak komunikatów ostrzegawczych.
• Funkcja ta nie działa, jeśli:
– Używany jest tryb „Analog Direct”.
– Podłączono słuchawki.
– Nie przeprowadzono automatycznej
kalibracji.
• W zależności od formatu audio odbiornik może
odtwarzać sygnał audio z niższą niż rzeczywista
częstotliwością próbkowania.
Wskazówka
x Center Lift Up
Warning 43
Nie można wykryć odległości i położenia
subwoofera. Może to być spowodowane przez
hałas. Spróbuj wykonać pomiar w cichym
otoczeniu.
No Warning
Zależnie od położenia subwoofera wyniki
pomiarów mogą się różnić. Nie pojawią się
jednak żadne problemy nawet w przypadku
użytkowania odbiornika z taką wartością.
x Calibration Type
Umożliwia wybór rodzaju kalibracji po
wykonaniu automatycznej kalibracji
i zapisaniu ustawień.
• Full Flat: spłaszcza pomiar częstotliwości
każdego głośnika.
• Engineer: dopasowuje charakterystykę
częstotliwości do „standardu pokoju
odsłuchowego Sony”.
• Front Ref.: dostosowuje właściwości
wszystkich głośników, tak aby
odpowiadały właściwościom głośników
przednich.
• Off: wyłączenie korektora automatycznej
kalibracji.
x Speaker Pattern
Umożliwia wybór układu głośników
w zależności od zestawu głośnikowego,
którego używasz.
x A.P.M. (ang. Automatic Phase
Matching, automatyczne
dopasowanie fazy)
Uwaga
Funkcja ta nie działa, jeśli:
– Podłączono słuchawki.
– Głośnik centralny nie jest podłączony.
– Głośniki wysokie przednie nie są podłączone.
– Włączona jest funkcja „2ch Stereo”, „Analog
Direct” lub „Multi Stereo”.
– Wybrano pole dźwiękowe do odtwarzania
muzyki.
x SB Assign (przypisanie głośnika
przestrzennego tylnego)
Umożliwia przypisanie zacisków
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B do połączenia
bi-amp lub do głośników przednich B.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Wprowadzanie ustawień
tylnych głośników przestrzennych”
(str. 35).
Uwagi
• Przed wykonaniem automatycznej kalibracji
należy wybrać ustawienie opcji „SB Assign”.
• Jeśli zmienisz rodzaj połączenia z bi-amp lub
z głośników przednich B na tylne głośniki
przestrzenne lub głośniki przednie wysokie,
wybierz w opcji „SB Assign” ustawienie „Off”
i ponownie skonfiguruj głośniki. Patrz rozdział
„Auto Calibration” (str. 87) lub „Manual Setup”
(str. 90).
89PL
Regulacja ustawień
Umożliwia konfigurację funkcji A.P.M.
za pośrednictwem funkcji DCAC (str. 33).
Dokonuje kalibracji charakterystyki
fazowej głośników, zapewniając doskonałą
koordynację przestrzeni odsłuchowej.
• Auto: automatycznie włącza lub wyłącza
funkcję A.P.M.
• Off: funkcja A.P.M. pozostaje wyłączona
Korzystając z głośników przednich
wysokich, można dopasować przestrzenną
wysokość dźwięku wydobywającego się
z głośnika centralnego do odpowiedniej
wysokości na ekranie i osiągnąć tym
samym wrażenie naturalności.
• 1 – 10
• Off
x Manual Setup
2 Wybierz odpowiedni parametr
Na ekranie „Manual Setup” możliwa
jest ręczna regulacja każdego głośnika.
Regulacja poziomu głośników jest też
możliwa po wykonaniu automatycznej
kalibracji.
w obszarze „Distance” i naciśnij
przycisk .
3 Ustaw odległość od wybranego
głośnika i naciśnij przycisk
.
Odległość można ustawiać w zakresie od
1 m 0 cm do 10 m 0 cm (od 3 stóp 3 cali
do 32 stóp 9 cali), w odstępach co 10 cm
(1 cal).
Ustawianie poziomu głośników
Możliwe jest ustawienie poziomu każdego
głośnika (przedni lewy/prawy, przedni
lewy/prawy wysoki, centralny,
przestrzenny lewy/prawy, tylny
przestrzenny lewy/prawy, subwoofer).
1 Wybierz na ekranie głośnik, którego
poziom chcesz ustawić, i naciśnij
przycisk .
2 Wybierz odpowiedni parametr
w obszarze „Level” i naciśnij przycisk .
3 Wyreguluj poziom wybranego
głośnika i naciśnij przycisk
.
Poziom można regulować w zakresie od
–10 do +10 dB w odstępach co 0,5 dB.
Uwaga
Jeśli wybrane zostało jedno z pól dźwiękowych do
odtwarzania muzyki, a dla wszystkich głośników
wybrano w menu Speaker Settings ustawienie
„Large”, subwoofer nie będzie brać udziału
w odtwarzaniu dźwięku. Będzie on jednak
odtwarzać dźwięk, jeśli:
– Sygnał cyfrowy na wejściu zawiera sygnały LFE.
– Rozmiar głośników przednich lub przestrzennych
ustawiony jest na wartość „Small”.
– Wybrany jest jeden z trybów: „Multi Stereo”,
„PLII Movie”, „PLII Music”, „PLIIx Movie”,
„PLIIx Music”, „PLIIz Height”, „HD-D.C.S.”
lub „Portable Audio”.
Ustawianie odległości miejsca
odsłuchowego od poszczególnych
głośników
Możliwe jest ustawienie odległości miejsca
odsłuchowego od poszczególnych
głośników (przedni lewy/prawy, przedni
lewy/prawy wysoki, centralny,
przestrzenny lewy/prawy, tylny
przestrzenny lewy/prawy, subwoofer).
1 Wybierz na ekranie głośnik, od którego
chcesz ustawić odległość miejsca
odsłuchowego, i naciśnij przycisk
.
90PL
Uwagi
• W przypadku niektórych układów głośników
część parametrów może być niedostępna.
• Ta funkcja nie działa, gdy używany jest tryb
„Analog Direct”.
Ustawianie rozmiaru poszczególnych
głośników
Możliwe jest ustawienie rozmiaru każdego
głośnika (przedni lewy/prawy, przedni
lewy/prawy wysoki, centralny,
przestrzenny lewy/prawy, tylny
przestrzenny lewy/prawy).
1 Wybierz na ekranie głośnik, którego
rozmiar chcesz ustawić, i naciśnij
przycisk .
2 Wybierz odpowiedni parametr
w obszarze „Size” i naciśnij przycisk .
3 Ustaw rozmiar wybranego głośnika
i naciśnij przycisk
.
• Large: jeśli podłączasz duże głośniki,
dobrze odtwarzające niskie częstotliwości,
wybierz ustawienie „Large”. Standardowo
zalecamy wybór ustawienia „Large”.
• Small: jeśli dźwięk jest zniekształcony lub
podczas odtwarzania wielokanałowego
dźwięku przestrzennego brakuje efektów
przestrzennych, wybierz opcję „Small”,
aby uaktywnić obwód przekierowania
niskich częstotliwości i odtwarzać
niskie częstotliwości każdego kanału
z subwoofera lub innych głośników, dla
których wybrano ustawienie „Large”.
Uwagi
• Ustawień Distance i Size nie można
skonfigurować, kiedy są podłączone słuchawki.
• Ta funkcja nie działa, gdy używany jest tryb
„Analog Direct”.
Wskazówki
• Ustawienia „Large” i „Small” każdego głośnika
określają, czy wewnętrzny procesor dźwięku
będzie w danym kanale odcinać niskie
częstotliwości.
Jeśli z kanału zostaną odcięte niskie
częstotliwości, obwód przekierowania niskich
częstotliwości przekaże je do subwoofera lub
do innego głośnika o rozmiarze „Large”.
Ponieważ niskie tony są w pewnym stopniu
kierunkowe, najlepiej jest ich w miarę
możliwości nie odcinać. W związku z tym
nawet w przypadku używania małych
głośników, można ustawić dla nich rozmiar
„Large”, jeśli chcesz, aby były przez nie
odtwarzane niskie częstotliwości. Jeśli
natomiast korzystasz z dużych głośników,
ale nie chcesz, żeby były odtwarzane przez
nie niskie częstotliwości, ustaw dla nich
rozmiar „Small”.
Jeśli ogólna głośność jest mniejsza od
oczekiwanej, wybierz dla wszystkich głośników
ustawienie „Large”. Jeśli jest zbyt mało niskich
częstotliwości, możesz podbić ich poziom za
pomocą korektora.
• Tylne głośniki przestrzenne zostaną ustawione
tak samo, jak zwykłe głośniki przestrzenne.
• Gdy dla głośników przednich ustawiony jest
rozmiar „Small”, dla głośnika centralnego,
przestrzennego i tylnych głośników
przestrzennych oraz głośników przednich
wysokich również jest automatycznie ustawiany
rozmiar „Small”.
• Jeśli nie używasz subwoofera, dla głośników
przednich zostanie automatycznie wybrane
ustawienie „Large”.
x Crossover Freq. (częstotliwość
rozgraniczająca głośników)
Na ekranie „Test Tone” można wybrać
rodzaj dźwięku testowego.
Wskazówki
• Aby ustawić poziom głośności wszystkich
głośników jednocześnie, naciśnij
przycisk 2 +/–. Można to zrobić także za
pomocą pokrętła MASTER VOLUME, które
znajduje się na odbiorniku.
• Podczas regulacji na ekranie telewizora będzie
widoczna ustawiana wartość.
Odtwarzanie dźwięku testowego przez
poszczególne głośniki
Dźwięk testowy można odtworzyć kolejno
przez każdy głośnik.
1 Wybierz opcję „Test Tone” i naciśnij
przycisk
.
2 Wybierz rodzaj dźwięku testowego lub
głośnika i naciśnij przycisk
.
• Off: dźwięk testowy jest odtwarzany
ręcznie przez każdy głośnik.
• Auto: dźwięk testowy jest odtwarzany
po kolei przez każdy głośnik.
• Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix
SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH,
Fix RH, Fix SW: można wybrać, które
głośniki będą odtwarzać dźwięk
testowy.
3 Ustaw poziom głośnika dla ręcznego
.
dźwięku testowego i naciśnij przycisk
* Gdy podłączony będzie tylko jeden tylny
głośnik przestrzenny, pojawi się wskaźnik
„Fix SB”.
x Distance Unit
Pozwala na wybór jednostki miary służącej
do ustawiania odległości.
• feet: odległość jest wyświetlana
w stopach.
• meter: odległość jest wyświetlana
w metrach.
91PL
Regulacja ustawień
Pozwala na ustawienie częstotliwości
rozgraniczającej niskich tonów głośników,
dla których w menu Speaker Settings
wybrano rozmiar „Small”. Zmierzona
częstotliwość rozgraniczająca każdego
głośnika ustawiana jest po wykonaniu
automatycznej kalibracji.
1 Na ekranie wybierz parametr
w obszarze głośnika, dla którego
chcesz ustawić częstotliwość
rozgraniczającą, i naciśnij przycisk
.
2 Ustaw wartość i naciśnij przycisk .
x Test Tone
x Equalizer
Menu Audio Settings
W tym menu można wprowadzać
ustawienia audio.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funkcja D.L.L. to opracowana przez firmę
Sony technologia umożliwiająca uzyskanie
wysokiej jakości brzmienia przy odtwarzaniu
cyfrowych sygnałów audio o niskiej jakości
i analogowych sygnałów audio.
• Auto 1: funkcja dostępna w przypadku
formatów audio korzystających
z kompresji stratnej oraz analogowych
sygnałów audio.
• Auto 2: funkcja dostępna w przypadku
sygnałów liniowych PCM oraz formatów
audio korzystających z kompresji stratnej
i analogowych sygnałów audio.
• Off
Uwagi
• W zależności od rodzaju materiałów dostarczanych
za pośrednictwem urządzenia USB lub sieci
domowej funkcja ta może nie działać.
• Funkcja ta działa po wybraniu opcji „A.F.D. Auto”,
„Multi Stereo”, „2ch Stereo” lub „Headphone
(2ch)”. Funkcja ta nie działa jednak, jeśli:
– Wybrano wejście „FM TUNER” lub „AM
TUNER”.
– Odbierane są sygnały liniowe PCM
o częstotliwości próbkowania innej niż 44,1 kHz.
– Odbierane są sygnały Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio lub DTS-HD High
Resolution Audio.
– Podczas korzystania z funkcji sieciowej odbierane
są sygnały liniowe PCM o częstotliwości
próbkowania innej niż 44,1 kHz.
x Sound Optimizer
Umożliwia uzyskanie wyrazistego,
dynamicznego dźwięku przy niskich
poziomach głośności. Szczegółowe
informacje można znaleźć w rozdziale
„Korzystanie z funkcji optymalizatora
dźwięku” (str. 56).
• Normal
• Low
• Off
92PL
Umożliwia ustawienie poziomu dźwięków
niskich i wysokich każdego głośnika.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Regulacja ustawień
korektora” (str. 57).
x Sound Field
Umożliwia wybór efektu dźwiękowego,
który będzie towarzyszył sygnałom
wejściowym. Szczegółowe informacje
można znaleźć w rozdziale „Uzyskiwanie
efektów dźwiękowych” (str. 53).
x A/V Sync. (synchronizacja
dźwięku z wyjściem wideo)
Pozwala na opóźnienie odtwarzanego
dźwięku w celu minimalizacji przesunięcia
między odtwarzanym dźwiękiem
a wyświetlanym obrazem.
Funkcja ta jest przydatna, jeśli korzystasz
z dużego telewizora LCD lub plazmowego
bądź projektora.
• HDMI Auto: przesunięcie między
odtwarzanym dźwiękiem a obrazem
w przypadku monitora podłączonego
przez złącze HDMI zostanie
automatycznie wyregulowane na
podstawie danych telewizora. Ustawienie
dostępne tylko wtedy, gdy monitor
obsługuje funkcję A/V Sync.
• 0–300 ms: opóźnienie można ustawiać
w zakresie od 0 do 300 ms, w odstępach
co 10 ms.
Uwagi
• Ta funkcja nie działa, gdy używany jest tryb
„Analog Direct”.
• Czas opóźnienia może się różnić w zależności
od formatu audio, pola dźwiękowego, układu
głośników i ustawień odległości głośników.
x Auto Volume
Odbiornik może automatycznie regulować
głośność zależnie od sygnału wejściowego
lub materiałów dostarczanych
z podłączonego urządzenia.
Funkcja ta przydaje się np. w przypadku,
gdy reklamy są głośniejsze od audycji
telewizyjnych.
• On
• Off
Uwagi
• Przed włączeniem/wyłączeniem tej funkcji
należy pamiętać o zmniejszeniu poziomu
głośności.
• Ponieważ funkcja ta jest dostępna tylko wtedy,
gdy odbierane są sygnały Dolby Digital, DTS lub
liniowy PCM, w przypadku zmiany formatu na
inny poziom głośności dźwięku może ulec
gwałtownemu zwiększeniu.
• Funkcja ta nie działa, jeśli:
– odbierane są sygnały liniowe PCM
o częstotliwości próbkowania większej
niż 48 kHz;
– odbierane są sygnały Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio lub DTS-HD High Resolution Audio.
• Auto: zakres dynamiki jest
kompresowany automatycznie.
• Off: brak kompresji zakresu dynamiki.
Menu HDMI Settings
Umożliwia wprowadzanie ustawień
urządzeń podłączonych do gniazda HDMI.
x Control for HDMI
Umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji
Control for HDMI. Szczegółowe
informacje można znaleźć w rozdziale
„Przygotowanie do korzystania z funkcji
„BRAVIA” Sync” (str. 78).
• On
• Off
Uwagi
x Dual Mono (wybór języka
transmisji cyfrowej)
Umożliwia wybór języka podczas słuchania
dźwięku z dwujęzycznej transmisji
cyfrowej, o ile jest ona dostępna.
Funkcja ta działa jedynie w przypadku
źródeł Dolby Digital.
• Main/Sub: dźwięk języka głównego będzie
odtwarzany przez głośnik przedni lewy,
a zarazem dźwięk języka dodatkowego
przez głośnik przedni prawy.
• Main: będzie odtwarzany dźwięk języka
głównego.
• Sub: będzie odtwarzany dźwięk języka
dodatkowego.
x D.Range Comp. (kompresja
zakresu dynamiki)
x Pass Through
Umożliwia odtwarzanie sygnału HDMI
przez telewizor, nawet gdy odbiornik
znajduje się w trybie czuwania.
• On*: jeśli odbiornik znajduje się
w trybie czuwania, wysyła stale sygnał
HDMI z gniazda HDMI TV OUT.
• Auto: jeśli telewizor jest włączony, gdy
odbiornik znajduje się w trybie czuwania,
odbiornik wysyła sygnał HDMI z gniazda
HDMI TV OUT. Zalecamy to ustawienie
w przypadku korzystania z telewizora
Sony zgodnego z funkcją „BRAVIA”
Sync. Pozwala na większe oszczędzanie
energii w trybie czuwania w porównaniu
z ustawieniem „On”.
93PL
Regulacja ustawień
Umożliwia kompresję zakresu dynamiki
ścieżki dźwiękowej. Funkcja ta jest
przydatna podczas oglądania filmów późno
w nocy przy małej głośności. Kompresja
zakresu dynamiki jest możliwa tylko
w przypadku źródeł Dolby Digital.
• On: zakres dynamiki jest poddany
kompresji w stopniu zgodnym
z zamierzeniami inżyniera dźwięku.
• Gdy ustawisz opcję „Control for HDMI”
na „On”, „HDMI Audio Out” może zostać
automatycznie zmienione.
• Gdy odbiornik znajduje się w trybie czuwania,
wskaźnik ?/1 (włączony/czuwanie) na panelu
przednim świeci na pomarańczowo, jeśli
w opcji „Control for HDMI” wybrane jest
ustawienie „On”.
• Off: odbiornik nie wysyła sygnału
HDMI, gdy znajduje się w trybie
czuwania. Aby odtworzyć na telewizorze
sygnał z podłączonego urządzenia, należy
włączyć odbiornik. Pozwala na większe
oszczędzanie energii w trybie czuwania
w porównaniu z ustawieniem „On”.
* Dotyczy wyłącznie modeli australijskich
i meksykańskich.
Uwaga
Jeśli wybrano ustawienie „Auto”, może minąć
trochę więcej czasu niż w przypadku ustawienia
„On”, zanim w telewizorze włączą się obraz
i dźwięk.
x HDMI Audio Out
Pozwala na ustawienie wyjścia sygnałów
audio HDMI pochodzących z urządzenia
odtwarzającego, które jest podłączone do
odbiornika przez złącze HDMI.
• AMP: sygnały audio HDMI wysyłane
przez urządzenie odtwarzające są
odtwarzane jedynie przez głośniki
podłączone do odbiornika. Dźwięk
wielokanałowy może być odtwarzany
wyłącznie w zarejestrowanej postaci.
Uwaga
Jeśli w opcji „HDMI Audio Out” wybrane jest
ustawienie „AMP”, sygnały audio nie są
odtwarzane przez głośniki telewizora.
• TV+AMP: dźwięk jest odtwarzany przez
głośniki telewizora oraz przez głośniki
podłączone do odbiornika.
Uwagi
• Jakość dźwięku urządzenia odtwarzającego
zależy od jakości dźwięku telewizora, tj. liczby
kanałów, częstotliwości próbkowania itd.
Jeśli telewizor jest wyposażony w głośniki
stereo, dźwięk wysyłany przez odbiornik
również będzie stereofoniczny, nawet
w przypadku odtwarzania wielokanałowego
dźwięku źródłowego.
• Jeśli odbiornik podłączono do urządzenia
wideo (projektora itp.), z odbiornika może
nie być odtwarzany dźwięk. W takim
przypadku należy wybrać ustawienie „AMP”.
94PL
x Subwoofer Level
Pozwala na ustawienie poziomu
subwoofera na 0 dB lub + 10 dB, jeśli
sygnał PCM jest wprowadzany przez złącze
HDMI. Można niezależnie ustawić poziom
każdego wejścia, do którego przypisane jest
gniazdo wejścia HDMI.
• Auto: automatycznie ustawia poziom
na 0 dB lub +10 dB w zależności od
strumienia audio.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View
Umożliwia konfigurację obsługi funkcji
Fast View.
Funkcja szybkiego przełączania wejść
HDMI obsługuje wszystkie wejścia HDMI.
• Auto: przełączanie wejść HDMI
następuje szybciej niż w przypadku
standardowego wyboru.
• Off: funkcja Fast View i podgląd funkcji
HDMI są niedostępne.
Menu Input Settings
Umożliwia regulację ustawień połączeń
między odbiornikiem i innymi
urządzeniami.
x Input Mode
Umożliwia wybór wejścia audio, gdy te
same urządzenia są podłączone zarówno
do cyfrowych, jak i analogowych gniazd.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Przełączanie między
dźwiękiem cyfrowym a analogowym
(INPUT MODE)” (str. 82).
x Input Edit
Umożliwia konfigurację następujących
opcji każdego wejścia.
• Watch: wyświetla wejście w menu Watch.
• Listen: wyświetla wejście w menu Listen.
• Watch+Listen: wyświetla wejście
w menu Watch i w menu Listen.
x Audio Input Assign
x Information
Umożliwia przypisanie gniazd
wejściowych audio do każdego wejścia.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Korzystanie z innych gniazd
wejściowych audio (Audio Input Assign)”
(str. 82).
Umożliwia sprawdzanie informacji o sieci.
1 Wybierz opcję „Information” i naciśnij
przycisk
.
2 Wybierz odpowiednią pozycję
ustawień i naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora zostaną
wyświetlone bieżące ustawienia.
Można sprawdzać następujące
ustawienia*: „Physical Connection”,
„SSID”, „Security Settings”, „IP Address
Settings”, „IP Address”, „Subnet Mask”,
„Default Gateway”, „DNS Settings”,
„Primary DNS”, „Secondary DNS”,
i „MAC Address”.
x Name In
Umożliwia zmianę nazwy wyświetlanej
w menu Watch/Listen.
Wprowadzane i wyświetlane nazwy wejść
mogą składać się z maksymalnie 8 znaków.
Na wyświetlaczu znacznie łatwiej jest
rozpoznać nazwę urządzenia niż gniazda.
1 Wybierz „Name In” i naciśnij przycisk .
2 Wybierz wejście, które chcesz nazwać,
i naciśnij przycisk
.
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać znak, a następnie naciśnij
przycisk b.
Pozycję wpisywania można przestawiać
do tyłu i do przodu za pomocą
przycisków B/b.
4 Powtarzaj krok 3, aby wprowadzić
kolejne znaki, i naciśnij przycisk
.
Wprowadzona nazwa zostanie zapisana.
* Pozycje ustawień dostępne podczas
konfiguracji będą zależały od środowiska
sieciowego i rodzaju połączenia.
x PARTY STREAMING
x Internet Settings
x Device Name
Umożliwia wprowadzanie ustawień
sieciowych. Szczegółowe informacje
można znaleźć w rozdziale „Konfiguracja
ustawień sieciowych odbiornika” (str. 36).
• Wired Setup
• Wireless Setup
Umożliwia przypisanie odbiornikowi
nazwy urządzenia, składającej się z maks.
30 znaków, dzięki której może on być łatwo
rozpoznawany przez inne urządzenia
w sieci domowej.
Menu Network Settings
95PL
Regulacja ustawień
Umożliwia wprowadzanie ustawień
sieciowych. Menu Network Settings jest
dostępne tylko, jeśli wybrana jest funkcja
Home Network lub SEN.
Umożliwia dostosowanie ustawień
odbiornika do funkcji PARTY
STREAMING.
1 Wybierz opcję „PARTY STREAMING”
i naciśnij przycisk
.
2 Wybierz ustawienie „On” lub „Off”
i naciśnij przycisk
.
• On: odbiornik może zostać wykryty
przez inne urządzenia w sieci domowej.
Odbiornik może rozpocząć lub zamknąć
sesję PARTY, jak również dołączyć do
sesji PARTY lub opuścić ją.
• Off: odbiornik może zostać wykryty
przez inne urządzenia w sieci domowej.
Nie może jednak rozpocząć ani zamknąć
sesji PARTY ani też dołączyć do sesji
PARTY bądź jej opuścić.
Przypisywanie nazwy urządzenia
1 Wybierz opcję „Device Name” i naciśnij
przycisk
.
2 Naciśnij przycisk , aby wybrać
aktualną nazwę urządzenia.
3 Przytrzymaj przycisk SHIFT i wprowadź
nazwę urządzenia za pomocą
przycisków alfanumerycznych.
4 Naciśnij przycisk .
Wskazówka
Nazwą domyślną urządzenia jest
„STR-DN840 ******”.
Ciąg „******” to 6 ostatnich cyfr adresu MAC
odbiornika.
x Network Standby
Po włączeniu trybu „Network Standby”
inne urządzenia mogą w każdej chwili
nawiązać połączenie z odbiornikiem
i sterować nim.
1 Wybierz opcję „Network Standby”
i naciśnij przycisk
.
2 Wybierz ustawienie „Off” lub „On”
i naciśnij przycisk
.
• On: funkcja sieci działa nawet wtedy,
gdy odbiornik znajduje się w trybie
czuwania. Odbiornik wznawia
działanie, gdy inne urządzenie steruje
nim za pośrednictwem sieci.
• Off: funkcja sieci wyłącza się, gdy
odbiornik znajduje się w trybie
czuwania. Wznowienie działania
odbiornika zajmuje więcej czasu
w przypadku jego ponownego
włączenia.
Uwaga
Gdy odbiornik znajduje się w trybie czuwania,
wskaźnik ?/1 (włączony/czuwanie) na panelu
przednim świeci na pomarańczowo, jeśli w opcji
„Network Standby” wybrane jest ustawienie „On”.
96PL
Menu System Settings
Umożliwia zmianę ustawień odbiornika.
x Language
Umożliwia wybór języka komunikatów
wyświetlanych na ekranie.
• Angielski
• Francuski
• Niemiecki
• Hiszpański
x Auto Standby
Można skonfigurować odbiornik w taki
sposób, aby automatycznie przechodził
w tryb czuwania, gdy nie jest używany
lub na jego wejściach nie ma żadnych
sygnałów.
• On: przejście w tryb czuwania nastąpi
po około 20 minutach.
• Off: odbiornik nie będzie przechodził
w tryb czuwania.
Uwagi
• Funkcja ta nie działa, jeśli:
– Wybrano wejście „FM TUNER”, „AM TUNER”,
„USB”, „HOME NETWORK” lub „SEN”.
– Są używane funkcje AirPlay lub PARTY
STREAMING.
– Trwa aktualizacja oprogramowania odbiornika.
• Jeśli używasz jednocześnie funkcji
automatycznego przechodzenia w tryb
czuwania i wyłącznika czasowego,
pierwszeństwo ma wyłącznik czasowy.
x Network Update
Umożliwia aktualizację oprogramowania
odbiornika do najnowszej wersji.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Aktualizowanie
oprogramowania” (str. 74).
Sprawdzanie wersji oprogramowania
1 Wybierz opcję „Network Update”
i naciśnij przycisk
.
2 Wybierz opcję „Version” i naciśnij
przycisk
.
Na ekranie telewizora pojawi się wersja
oprogramowania.
x Update Alert
Zamknięcie menu
Umożliwia włączenie lub wyłączenie opcji
powiadamiania o nowszej wersji
oprogramowania na ekranie telewizora.
• On
• Off
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Uwaga
Niektóre parametry i ustawienia mogą pojawić
się na panelu wyświetlacza jako przyciemnione.
Oznacza to, że albo są one niedostępne, albo nie
można ich zmienić.
Korzystanie z odbiornika
bez menu ekranowego
Nawet jeśli odbiornik nie jest podłączony
do telewizora, można go obsługiwać za
pomocą panelu wyświetlacza.
DISPLAY
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN O
Korzystanie z menu na
panelu wyświetlacza
1
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu zostanie wyświetlone na panelu
wyświetlacza odbiornika.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać odpowiednie menu,
i naciśnij przycisk
.
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać parametr, który chcesz
wyregulować, i naciśnij przycisk
.
4
Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v,
aby wybrać odpowiednie ustawienie,
i naciśnij przycisk
.
Regulacja ustawień
2
Powrót do poprzedniego ekranu
wyświetlacza
Naciśnij przycisk B lub RETURN O.
97PL
Menu — przegląd
W poszczególnych menu dostępne są poniższe opcje. Informacje na temat korzystania
z menu można znaleźć na str. 97.
Menu
[wyświetlacz]
Parametry
[wyświetlacz]
Ustawienia
automatycznej
kalibracji
[<AUTO CAL>]
Uruchomienie automatycznej
kalibracji
[A.CAL START]
Rodzaj automatycznej kalibracjia)
[CAL TYPE]
Automatyczne dopasowanie fazya)
[A.P.M.]
Dźwięk testowyb)
[TEST TONE]
Poziom głośności głośnika
przedniego lewegob)
[FL LEVEL]
Poziom głośności głośnika
przedniego prawegob)
[FR LEVEL]
Poziom głośności głośnika
centralnegob)
[CNT LEVEL]
Poziom głośności głośnika
przestrzennego lewegob)
[SL LEVEL]
Poziom głośności głośnika
przestrzennego prawegob)
[SR LEVEL]
Poziom głośności tylnego głośnika
przestrzennegob)
[SB LEVEL]
Poziom głośności tylnego głośnika
przestrzennego lewegob)
[SBL LEVEL]
Poziom głośności tylnego głośnika
przestrzennego prawegob)
[SBR LEVEL]
Poziom głośności głośnika
przedniego lewego wysokiegob)
[LH LEVEL]
Poziom głośności głośnika
przedniego prawego wysokiegob)
[RH LEVEL]
Poziom subwooferab)
[SW LEVEL]
Ustawienia poziomu
[<LEVEL>]
98PL
Ustawienia
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
OFF, FIX xxxc), AUTO xxxc)
Od FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(odstęp co 0,5 dB)
Od FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
(odstęp co 0,5 dB)
Od CNT –10,0 dB do CNT
+10,0 dB (odstęp co 0,5 dB)
Od SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(odstęp co 0,5 dB)
Od SR –10,0 dB do SR +10,0 dB
(odstęp co 0,5 dB)
Od SB –10,0 dB do SB+10,0 dB
(odstęp co 0,5 dB)
Od SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB
(odstęp co 0,5 dB)
Od SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB
(odstęp co 0,5 dB)
Od LH –10,0 dB do LH+10,0 dB
(odstęp co 0,5 dB)
Od RH –10,0 dB do RH+10,0 dB
(odstęp co 0,5 dB)
Od SW –10,0 dB do SW+10,0 dB
(odstęp co 0,5 dB)
Menu
[wyświetlacz]
Parametry
[wyświetlacz]
Ustawienia
Ustawienia głośnika
[<SPEAKER>]
Układ głośników
[SP PATTERN]
Center Speaker Lift up
[CNT LIFT]
Rozmiar głośników przednichb)
[FRT SIZE]
Rozmiar głośnika centralnegob)
[CNT SIZE]
Rozmiar głośników
przestrzennychb)
[SUR SIZE]
Rozmiar głośników
przednich wysokichb)
[FH SIZE]
Przypisanie tylnego głośnika
przestrzennegod)
[SB ASSIGN]
Odległość głośnika przedniego
lewegob)
[FL DIST.]
Odległość głośnika przedniego
prawegob)
[FR DIST.]
Odległość głośnika centralnegob)
[CNT DIST.]
Od 5/2.1 do 2/0 (20 układów)
Od 1 do 10, OFF
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL
SPK B, BI-AMP, OFF
99PL
Regulacja ustawień
Od FL 1,00 m do FL 10,00 m
(od FL 3’3” do FL 32’9”)
(odstęp co 0,01 m (1 cal))
Od FR 1,00 m do FR 10,00 m
(od FR 3’3” do FR 32’9”)
(odstęp co 0,01 m (1 cal))
Od CNT 1,00 m do CNT 10,00 m
(od CNT 3’3” do CNT 32’9”)
(odstęp co 0,01 m (1 cal))
Odległość głośnika przestrzennego Od SL 1,00 m do SL 10,00 m
lewegob)
(od SL 3’3” do SL 32’9”)
[SL DIST.]
(odstęp co 0,01 m (1 cal))
Odległość głośnika przestrzennego Od SR 1,00 m do SR 10,00 m
prawegob)
(od SR 3’3” do SR 32’9”)
[SR DIST.]
(odstęp co 0,01 m (1 cal))
Odległość głośnika przestrzennego Od SB 1,00 m do SB 10,00 m
tylnegob)
(od SB 3’3” do SB 32’9”)
[SB DIST.]
(odstęp co 0,01 m (1 cal))
Odległość tylnego głośnika
Od SBL 1,00 m do SBL 10,00 m
przestrzennego lewegob)
(od SBL 3’3” do SBL 32’9”)
[SBL DIST.]
(odstęp co 0,01 m (1 cal))
Odległość tylnego głośnika
Od SBR 1,00 m do SBR 10,00 m
przestrzennego prawegob)
(od SBR 3’3” do SBR 32’9”)
[SBR DIST.]
(odstęp co 0,01 m (1 cal))
Odległość głośnika przedniego
Od LH 1,00 m do LH 10,00 m
lewego wysokiegob)
(od LH 3’3” do LH 32’9”)
[LH DIST.]
(odstęp co 0,01 m (1 cal))
Menu
[wyświetlacz]
Input Settings
[<INPUT>]
Parametry
[wyświetlacz]
Ustawienia
Odległość głośnika przedniego
prawego wysokiegob)
[RH DIST.]
Odległość subwooferab)
[SW DIST.]
Od RH 1,00 m do RH 10,00 m
(od RH 3’3” do RH 32’9”)
(odstęp co 0,01 m (1 cal))
Jednostka odległości
[DIST. UNIT]
Częstotliwość rozgraniczająca
głośników przedniche)
[FRT CROSS]
Częstotliwość rozgraniczająca
głośnika centralnegoe)
[CNT CROSS]
Częstotliwość rozgraniczająca
głośnika przestrzennegoe)
[SUR CROSS]
Częstotliwość rozgraniczająca
głośników przednich wysokiche)
[FH CROSS]
Input Mode
[INPUT MODE]
Nadawanie nazw wejściom
[NAME IN]
Przypisanie cyfrowego wejścia
audio
[A. ASSIGN]
Ustawienia dźwięku
przestrzennego
[<SURROUND>]
100PL
HD-D.C.S. Typ efektuf)
[HD-D.C.S. TYP]
Od SW 1,00 m do SW 10,00 m
(od SW 3’3” do SW 32’9”)
(odstęp co 0,01 m (1 cal))
FEET, METER
Od CROSS 40 Hz do CROSS
200 Hz (odstęp co 10 Hz)
Od CROSS 40 Hz do CROSS
200 Hz (odstęp co 10 Hz)
Od CROSS 40 Hz do CROSS
200 Hz (odstęp co 10 Hz)
Od CROSS 40 Hz do CROSS
200 Hz (odstęp co 10 Hz)
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w sekcji
poświęconej opcji „Name In”
z menu Input Settings (str. 95).
Szczegółowe informacje można
znaleźć w rozdziale „Korzystanie
z innych gniazd wejściowych audio
(Audio Input Assign)” (str. 82).
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Menu
[wyświetlacz]
Parametry
[wyświetlacz]
Ustawienia korektora Poziom tonów niskich
[<EQ>]
w głośnikach przednich
[FRT BASS]
Poziom tonów wysokich
w głośnikach przednich
[FRT TREBLE]
Poziom tonów niskich
w głośniku centralnym
[CNT BASS]
Poziom tonów wysokich
w głośniku centralnym
[CNT TREBLE]
Poziom tonów niskich
w głośnikach przestrzennych
[SUR BASS]
Poziom tonów wysokich
w głośnikach przestrzennych
[SUR TREBLE]
Poziom tonów niskich
w głośnikach przednich wysokich
[FH BASS]
Poziom tonów wysokich
w głośnikach przednich wysokich
[FH TREBLE]
Ustawienia tunera
Tryb odbioru stacji FM
[<TUNER>]
[FM MODE]
Nadawanie nazw
zaprogramowanym stacjom
[NAME IN]
Ustawienia dźwięku
[<AUDIO>]
Od FRT B. –10 dB do FRT B.
+10 dB (odstęp 1,0 dB)
Od FRT T. –10 dB do FRT T.
+10 dB (odstęp 1,0 dB)
Od CNT B. –10 dB do CNT B.
+10 dB (odstęp 1,0 dB)
Od CNT T. –10 dB do CNT T.
+10 dB (odstęp 1,0 dB)
Od SUR B. –10 dB do SUR B.
+10 dB (odstęp 1,0 dB)
Od SUR T. –10 dB do SUR T.
+10 dB (odstęp 1,0 dB)
Od FH B. –10 dB do FH B. +10 dB
(odstęp 1,0 dB)
Od FH T. –10 dB do FH T. +10 dB
(odstęp 1,0 dB)
STEREO, MONO
Szczegółowe informacje można
znaleźć w rozdziale „Nadawanie
nazw zaprogramowanym stacjom
(Name Input)” (str. 51).
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
OFF, LOW, NORMAL
Od 0 ms do 300 ms
(odstęp co 10 ms), HDMI AUTO
A. VOL ON, A. VOL OFF
Regulacja ustawień
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
Optymalizator dźwięku
[OPTIMIZER]
Synchronizacja dźwięku
z wyjściem wideo
[A/V SYNC]
Zawansowana automatyczna
regulacja głośności
[AUTO VOL]
Wybór języka transmisji cyfrowej
[DUAL MONO]
Kompresja zakresu dynamiki
[D. RANGE]
Ustawienia
MAIN/SUB, MAIN, SUB
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
101PL
Menu
[wyświetlacz]
Parametry
[wyświetlacz]
Ustawienia
Ustawienia HDMI
[<HDMI>]
Control for HDMI
[CTRL: HDMI]
Przepuszczanie sygnału
[PASS THRU]
Wyjście HDMI Audio
[AUDIO OUT]
Poziom Subwoofera
[SW LEVEL]
Fast View
[FAST VIEW]
Network Standby
[NET STBY]
Automatyczne przechodzenie
w tryb czuwania
[AUTO STBY]
Wyświetlanie wersji
[VER. x.xxx]h)
CTRL ON, CTRL OFF
Ustawienia
systemowe
[<SYSTEM>]
ONg), AUTO, OFF
AMP, TV+AMP
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
AUTO, OFF
STBY ON, STBY OFF
STBY ON, STBY OFF
a)
To ustawienie można wybrać tylko po wykonaniu automatycznej kalibracji i zapisaniu jej wyników.
b) W przypadku niektórych układów głośników część parametrów i ustawień może być niedostępna.
c) Ciąg xxx oznacza kanał głośnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Ten parametr można wybrać tylko wtedy, gdy wybrany układ głośników „SP PATTERN” nie zawiera
tylnych głośników przestrzennych ani głośników przednich wysokich (str. 89).
Ten parametr można wybrać tylko wtedy, gdy jako rozmiar głośnika wybrane jest ustawienie
„SMALL”.
f) Ten parametr można wybrać tylko wtedy, gdy jako pole dźwiękowe wybrane zostanie ustawienie
„HD-D.C.S.”.
g)
Dotyczy wyłącznie modeli australijskich i meksykańskich.
h) x.xxx oznacza numer wersji.
e)
102PL
Wyświetlanie informacji na
panelu wyświetlacza
Na panelu wyświetlacza podawane są różne
informacje o stanie odbiornika, np. o polu
dźwiękowym.
1 Wybierz wejście, dla którego chcesz
sprawdzić informacje.
2 Naciśnij przycisk AMP, a następnie
naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku
DISPLAY wskazania na wyświetlaczu
zmieniają się cyklicznie w następujący
sposób:
Nazwa indeksu wejścia1) t Wybrane
wejście t Aktywne pole dźwiękowe2) t
Poziom głośności t Dane strumieniowe3).
Podczas słuchania audycji
radiowych w zakresie FM/AM
Nazwa zaprogramowanej stacji1) t
Częstotliwość t Aktywne pole
dźwiękowe2) t Poziom głośności
Podczas odbierania audycji RDS
(Dotyczy wyłącznie modeli
europejskich i australijskich).
Nazwa serwisu programu lub nazwa
zaprogramowanej stacji1) t
Częstotliwość, zakres i zaprogramowany
numer t Aktywne pole dźwiękowe2)
t Poziom głośności.
1)
Regulacja ustawień
Nazwa indeksu jest wyświetlana tylko, jeśli
została przypisana jednemu z wejść lub
zaprogramowanej stacji.
Nazwa indeksu nie jest wyświetlana, gdy
wprowadzone zostały jedynie spacje lub
jest ona taka sama jak nazwa wejścia.
2)
Napis „PURE.DIRECT” wyświetla się po
włączeniu funkcji Pure Direct.
3) Dane strumieniowe mogą nie być wyświetlane.
Uwaga
Znaki lub akcenty w niektórych językach mogą
nie być wyświetlane.
103PL
3
Korzystanie z pilota
Zmiana przypisania
przycisku wyboru wejścia
Istnieje możliwość zmiany domyślnych
ustawień przycisków wyboru wejścia,
aby odpowiadały one urządzeniom
posiadanego zestawu. Jeśli np. odtwarzacz
Blu-ray zostanie podłączony do gniazda
SAT/CATV odbiornika, można ustawić
przycisk SAT/CATV na pilocie tak,
aby obsługiwał odtwarzacz Blu-ray.
Uwaga
Nie można zmienić przypisania przycisków
wyboru wejścia TV, FM, AM, USB, HOME
NETWORK i SEN.
TV ?/1
Przyciski
numeryczne
1
Przyciski
wyboru
wejścia
Przytrzymując wciśnięty przycisk
wyboru wejścia, któremu chcesz
zmienić przypisanie, naciśnij
i przytrzymaj przycisk TV ?/1.
Przykład: Przytrzymując wciśnięty
przycisk SAT/CATV, naciśnij
przycisk TV ?/1.
2
Przytrzymując wciśnięty przycisk TV
?/1, zwolnij przycisk wyboru wejścia.
Przykład: Przytrzymując wciśnięty
przycisk TV ?/1, zwolnij przycisk
SAT/CATV.
104PL
Korzystając z poniższej tabeli,
naciśnij odpowiedni przycisk,
aby wybrać żądaną kategorię,
a następnie zwolnij przycisk TV ?/1.
Przykład: Naciśnij przycisk 1,
a następnie zwolnij przycisk TV ?/1.
Od tej chwili możesz używać przycisku
SAT/CATV, aby sterować
odtwarzaczem Blu-ray.
Kategorie
Naciśnij
przycisk
Odtwarzacz Blu-ray Disc
(tryb sterowania BD1)a)
1
Nagrywarka Blu-ray
(tryb sterowania BD3)a)
2
Odtwarzacz DVD
(tryb sterowania DVD1)
3
Nagrywarka DVD
(tryb sterowania DVD3)b)
4
Magnetowid
(tryb sterowania VTR3)c)
5
Odtwarzacz CD
6
a) Szczegółowe informacje na temat ustawień
BD1 oraz BD3 można znaleźć w instrukcji
obsługi odtwarzacza Blu-ray lub
nagrywarki Blu-ray.
b) Obsługa nagrywarek DVD Sony odbywa
się przy użyciu ustawienia DVD1 lub
DVD3. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z nagrywarką DVD.
c) Magnetowidy Sony są obsługiwane
za pomocą ustawienia VTR 3, które
odpowiada urządzeniom na taśmę VHS.
TV INPUT
TV ?/1
?/1
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo obcy przedmiot lub
substancja płynna, należy odłączyć
przewód zasilający i przed ponownym
uruchomieniem zlecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanej osobie.
2–
1
2
Przytrzymując wciśnięty przycisk 2 –,
naciśnij i przytrzymaj przycisk ?/1,
a następnie naciśnij przycisk TV INPUT.
Zwolnij wszystkie przyciski.
Zostanie przywrócone domyślne
ustawienie przycisków wyboru
wejścia.
Źródła zasilania
• Przed uruchomieniem odbiornika
należy sprawdzić, czy napięcie robocze
odpowiada napięciu w lokalnej sieci
elektrycznej.
Wielkość napięcia roboczego jest
określona na tabliczce znamionowej
znajdującej się z tyłu odbiornika.
• Odbiornik pozostaje podłączony do
źródła zasilania prądem zmiennym,
dopóki jest podłączony do gniazda
ściennego, nawet jeśli on sam został
wyłączony.
• Jeśli odbiornik nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy upewnić się, że został
odłączony od gniazda ściennego.
Aby odłączyć przewód zasilający od
gniazda ściennego, należy chwycić
za samą wtyczkę. Nigdy nie należy
ciągnąć za przewód.
• (Dotyczy wyłącznie modeli
amerykańskich i kanadyjskich).
Ze względów bezpieczeństwa jeden bolec
wtyczki jest szerszy od drugiego. Wtyczka
może więc zostać podłączona do gniazda
ściennego tylko w jeden sposób. Jeśli nie
możesz do końca wprowadzić wtyczki do
gniazda ściennego, skontaktuj się
z dystrybutorem.
• Przewód zasilający należy wymieniać
wyłącznie w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
105PL
Korzystanie z pilota / Informacje dodatkowe
Przywracanie ustawień
przycisków wyboru wejścia
Nagrzewanie się odbiornika
Obsługa
Nagrzewanie się odbiornika podczas
pracy nie jest usterką. Jeśli odbiornik jest
używany przez dłuższy czas przy dużej
głośności, temperatura górnej, bocznej
i dolnej części obudowy zauważalnie
wzrasta. Aby uniknąć oparzeń, nie należy
dotykać obudowy.
Przed podłączeniem innych urządzeń
należy wyłączyć odbiornik i odłączyć
zasilanie.
Umiejscowienie odbiornika
• Aby zapobiec nadmiernemu
nagrzewaniu się wnętrza odbiornika
i przedłużyć okres jego eksploatacji,
należy ustawić go w miejscu
zapewniającym właściwą wymianę
powietrza.
• Nie należy ustawiać odbiornika
w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, nadmiernych
ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
• Na obudowie nie należy umieszczać
żadnych przedmiotów, które mogłyby
zasłaniać otwory wentylacyjne
i spowodować uszkodzenie odbiornika.
• Nie należy ustawiać odbiornika
w pobliżu takich urządzeń jak telewizor,
magnetowid czy magnetofon kasetowy.
(Jeśli odbiornik jest używany razem
z telewizorem, magnetowidem lub
magnetofonem kasetowym i znajduje się
zbyt blisko takiego sprzętu, mogą
wystąpić szumy i pogorszenie jakości
obrazu. Jest to szczególnie
prawdopodobne w przypadku używania
anteny pokojowej. Dlatego zaleca się
stosowanie anteny zewnętrznej).
• Umieszczając odbiornik na
powierzchniach pokrytych woskiem,
olejem, środkiem do polerowania itp.,
należy zachować ostrożność, ponieważ
mogą one zostać poplamione lub
odbarwione.
106PL
Czyszczenie
Obudowę, panel i elementy sterowania można
czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki
zwilżonej łagodnym roztworem detergentu.
Nie należy używać materiałów ściernych,
proszków do czyszczenia ani
rozpuszczalników, np. alkoholu czy benzyny.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania odbiornika
wystąpi jeden z opisanych poniżej
problemów, należy skorzystać z podanych
informacji dotyczących usuwania usterek.
Jeśli problem się powtarza, należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony. Należy
pamiętać, że części wymienione w ramach
naprawy mogą stać się własnością serwisu.
Zasilanie
Odbiornik wyłącza się automatycznie.
• W opcji „Auto Standby” wybrane jest
ustawienie „On” (str. 96).
• Działa wyłącznik czasowy (str. 14).
• Działa funkcja „PROTECTOR”
(str. 118).
Wskaźnik ?/1 (włączony/czuwanie)
szybko miga.
• Wystąpił błąd aktualizacji
oprogramowania. Odłącz przewód
zasilający, a następnie podłącz go
ponownie. Rozpocznie się próba
aktualizacji oprogramowania
odbiornika. Jeśli wskaźnik nadal
szybko miga, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony.
Obraz
Brak obrazu na ekranie telewizora.
Na ekranie telewizora nie jest
wyświetlany obraz 3D.
• W przypadku niektórych telewizorów
i urządzeń wideo obraz 3D może nie
być wyświetlany. Sprawdź formaty
obrazu 3D obsługiwane przez
odbiornik (str. 121).
Na ekranie telewizora nie jest
wyświetlany obraz 4K.
• W przypadku niektórych telewizorów
i urządzeń wideo obraz 4K może nie być
wyświetlany. Sprawdź, czy telewizor
obsługuje tę technologię, a następnie
upewnij się, że odbiornik i sprzęt wideo
są prawidłowo skonfigurowane.
Sprawdź również, czy urządzenia wideo
są podłączone do gniazda HDMI IN,
które jest przeznaczone do obsługi
technologii 4K.
Brak obrazu z telewizora, gdy odbiornik
znajduje się w trybie czuwania.
• Gdy odbiornik przechodzi w tryb
czuwania, obraz jest wysyłany przez
urządzenie HDMI wybrane przed
ostatnim wyłączeniem odbiornika. Jeśli
korzystasz z innego urządzenia, uruchom
Na ekranie telewizora nie pojawia się
menu OSD.
• Naciśnij przycisk HOME.
• Sprawdź, czy telewizor jest
prawidłowo podłączony.
• W zależności od telewizora
wyświetlenie menu OSD na ekranie
może nastąpić z opóźnieniem.
Panel wyświetlacza jest wyłączony.
• Jeśli wskaźnik PURE DIRECT świeci,
naciśnij przycisk PURE DIRECT,
aby wyłączyć tę funkcję (str. 57).
• Aby dostosować jasność panelu
wyświetlacza, użyj przycisku DIMMER.
Dźwięk
Nie słychać żadnego dźwięku lub tylko
dźwięk o bardzo niskim poziomie
głośności niezależnie od tego, które
urządzenie zostało wybrane.
• Sprawdź, czy wtyki wszystkich
przewodów są do końca wsunięte
w odpowiednie gniazda wejściawyjścia odbiornika, głośników
i danego urządzenia.
• Sprawdź, czy odbiornik oraz wszystkie
urządzenia są włączone.
• Sprawdź, czy pokrętło MASTER
VOLUME nie jest ustawione
w położeniu „VOL MIN”.
• Sprawdź, czy przełącznik SPEAKERS
nie jest ustawiony w położeniu
„SPK OFF” (str. 35).
107PL
Informacje dodatkowe
• Wybierz odpowiednie źródło sygnału za
pomocą przycisków wyboru wejścia.
• Ustaw telewizor na odpowiedni tryb
wejściowy.
• Odsuń urządzenia audio od telewizora.
• Sprawdź, czy przewody są prawidłowo
i starannie podłączone do urządzeń.
• W przypadku niektórych urządzeń
odtwarzających konieczna może być
zmiana ich ustawień. Zapoznaj się
z instrukcją obsługi każdego
podłączanego urządzenia.
• Pamiętaj, aby w przypadku oglądania
obrazów lub słuchania dźwięku
używać przewodu High Speed HDMI,
szczególnie podczas transmisji 1080p,
Deep Color (Deep Colour), 4K lub 3D.
na tym urządzeniu odtwarzanie i użyj
funkcji One-Touch Play lub włącz
odbiornik, aby wybrać urządzenie
HDMI, z którego chcesz korzystać.
• (Dotyczy wyłącznie modeli
australijskich i meksykańskich).
W przypadku podłączania do
odbiornika urządzeń niezgodnych
z funkcją „BRAVIA” Sync upewnij się,
że w opcji „Pass Through” w menu
HDMI Settings wybrane jest
ustawienie „On” (str. 93).
• Sprawdź, czy do odbiornika
nie są podłączone słuchawki.
• Naciśnij przycisk
na pilocie,
aby wyłączyć funkcję wyciszania.
• Spróbuj wybrać odpowiednie
urządzenie, naciskając przycisk
wyboru wejścia na pilocie lub
obracając pokrętłem INPUT
SELECTOR na odbiorniku (str. 42).
• Jeśli chcesz odtworzyć dźwięk przez
głośnik telewizora, wybierz ustawienie
„TV+AMP” w opcji „HDMI Audio
Out” w menu HDMI Settings (str. 94).
Jeśli nie możesz odtwarzać ze źródła
dźwięku wielokanałowego, wybierz
ustawienie „AMP”. W takim
przypadku dźwięk nie będzie
odtwarzany przez głośnik telewizora.
• Jeśli częstotliwość próbkowania, liczba
kanałów lub format sygnału audio
urządzenia odtwarzającego zostały
zmienione, dźwięk może nie być
odtwarzany.
Występuje przydźwięk lub szum.
• Sprawdź, czy głośniki i urządzenia
są starannie podłączone.
• Sprawdź, czy przewody połączeniowe
znajdują się z dala od transformatora
lub silnika i w odległości co najmniej
3 metrów (10 stóp) od telewizora lub
lampy jarzeniowej.
• Odsuń urządzenia audio od
telewizora.
• Wtyki i gniazda są zabrudzone.
Przetrzyj je szmatką lekko zwilżoną
alkoholem.
Brak dźwięku lub słychać jedynie bardzo
cichy dźwięk z niektórych głośników.
• Podłącz słuchawki do gniazda
PHONES, aby sprawdzić, czy dźwięk
jest odtwarzany przez słuchawki. Jeśli
w słuchawkach jest odtwarzany tylko
jeden kanał, urządzenie może być
nieprawidłowo podłączone do
odbiornika. Sprawdź, czy wtyki
wszystkich przewodów są do końca
wsunięte w gniazda odbiornika
i danego urządzenia.
108PL
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeśli w słuchawkach odtwarzane są oba
kanały, głośnik przedni może być
nieprawidłowo podłączony do
odbiornika. Sprawdź podłączenie
głośnika przedniego, który nie emituje
dźwięku.
Sprawdź, czy została podłączona lewa
(L) i prawa (R) wtyczka urządzenia
analogowego. Urządzenie analogowe
wymaga podłączenia zarówno wtyczki
L, jak też wtyczki R. Użyj przewodu
audio (nie należy do wyposażenia).
Wyreguluj poziom głośności
głośników (str. 90).
Za pomocą menu Auto Calibration lub
opcji „Speaker Pattern” w menu
Speaker Settings sprawdź, czy
ustawienia głośników są prawidłowe
w danej konfiguracji. Następnie za
pomocą funkcji „Test Tone” w menu
Speaker Settings sprawdź, czy dźwięk
jest prawidłowo odtwarzany przez
każdy głośnik.
Niektóre płyty nie zawierają danych
Dolby Digital Surround EX.
Sprawdź, czy subwoofer jest
prawidłowo i starannie podłączony.
Upewnij się, że subwoofer został
włączony.
W przypadku wyboru niektórych pól
dźwiękowych dźwięk z subwoofera nie
będzie odtwarzany.
Jeśli wszystkie głośniki ustawiono
na „Large” i wybrano ustawienie
„Neo:6 Cinema” lub „Neo:6 Music”,
z subwoofera nie będzie emitowany
dźwięk.
Brak dźwięku z określonego urządzenia.
• Sprawdź, czy urządzenie jest
prawidłowo podłączone do
odpowiednich gniazd wejściowych
sygnału audio.
• Sprawdź, czy wtyki przewodów
użytych do podłączenia są do końca
wsunięte w gniazda odbiornika
i danego urządzenia.
• Sprawdź opcję INPUT MODE
(str. 82).
•
•
•
•
•
•
z informacjami podanymi
w instrukcjach obsługi urządzenia
odtwarzającego.
Upewnij się, że telewizor jest zgodny
z funkcją System Audio Control.
Jeśli telewizor nie ma funkcji System
Audio Control, wybierz w opcji
„HDMI Audio Out” w menu HDMI
Settings ustawienie
– „TV+AMP”, aby słuchać dźwięku
z głośnika telewizora i z odbiornika.
– „AMP”, aby słuchać dźwięku
z odbiornika.
Jeśli odbiornik podłączono do
urządzenia wideo (projektora itp.),
z odbiornika może nie być odtwarzany
dźwięk. W takim przypadku należy
w opcji „HDMI Audio Out” w menu
HDMI Settings wybrać ustawienie
„AMP” (str. 94).
W przypadku braku dźwięku
z urządzenia podłączonego do
odbiornika z wybranym
w odbiorniku wejściem TV
– Pamiętaj, aby zmienić wejście
odbiornika na HDMI, jeśli chcesz
oglądać program na urządzeniu
podłączonym przez złącze HDMI
odbiornika.
– Zmień kanał telewizyjny, jeśli chcesz
oglądać program w telewizji.
– Pamiętaj, aby w przypadku
oglądania programu z urządzenia
podłączonego do telewizora wybrać
odpowiednie urządzenie lub wejście,
z którego chcesz oglądać obraz.
Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w instrukcjach
obsługi telewizora.
Gdy używany jest tryb „Analog
Direct”, dźwięk nie jest odtwarzany.
Wybierz inne pole dźwiękowe (str. 53).
Podczas korzystania z funkcji Control
for HDMI nie można sterować
podłączonym urządzeniem za pomocą
pilota telewizora.
– Może zajść potrzeba
skonfigurowania niektórych
podłączonych urządzeń i telewizora.
109PL
Informacje dodatkowe
• Sprawdź, czy urządzenie jest
prawidłowo podłączone do
odpowiedniego gniazda HDMI.
• W przypadku niektórych urządzeń
odtwarzających konieczne będzie
skonfigurowanie ustawień gniazda
HDMI danego urządzenia. Zapoznaj
się z instrukcją obsługi każdego
podłączanego urządzenia.
• Pamiętaj, aby w przypadku oglądania
obrazów lub słuchania dźwięku
używać przewodu High Speed HDMI,
szczególnie podczas transmisji 1080p,
Deep Color (Deep Colour), 4K lub 3D.
• Dźwięk z odbiornika może nie być
odtwarzany, gdy na ekranie telewizora
jest wyświetlane menu OSD. Naciśnij
przycisk HOME, aby wyświetlić menu
początkowe, a następnie ponownie
naciśnij przycisk HOME.
• Sygnał audio (format, częstotliwość
próbkowania, długość bitowa itp.)
wysyłany z gniazda HDMI może
zostać zakłócony przez podłączone
urządzenie. Jeśli jakość obrazu jest
słaba lub z urządzenia podłączonego
przez kabel HDMI nie dociera sygnał
audio, należy sprawdzić konfigurację
podłączonego urządzenia.
• Jeśli podłączone urządzenie nie jest
zgodne z technologią ochrony praw
autorskich (HDCP), obraz lub dźwięk
wysyłany przez gniazdo HDMI TV
OUT może być zniekształcony.
Może również wystąpić brak dźwięku
lub obrazu. W takim przypadku należy
sprawdzić dane techniczne
podłączonego urządzenia.
• Aby słuchać dźwięku o dużej
przepływności (DTS-HD Master
Audio lub Dolby TrueHD), ustaw
w urządzeniu odtwarzającym większą
rozdzielczość obrazu niż 720p/1080i.
• Uzyskanie wielokanałowego sygnału
liniowego PCM i DSD może wymagać
wprowadzenia określonych ustawień
rozdzielczości obrazu urządzenia
odtwarzającego. Zapoznaj się
Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w instrukcjach
obsługi dostarczonych
z poszczególnymi urządzeniami
i telewizorem.
– Zmień wejście odbiornika na wejście
HDMI podłączone do urządzenia.
• Sprawdź, czy wybrane gniazdo
wejściowe dźwięku cyfrowego nie jest
przypisane do innych wejść (str. 82).
Dźwięki lewego i prawego kanału są
niezrównoważone lub odwrócone.
• Sprawdź, czy głośniki i urządzenia są
prawidłowo i starannie podłączone.
• Ustaw parametry poziomu głośności
dźwięku w menu Speaker Settings.
Nie jest odtwarzany dźwięk
wielokanałowy Dolby Digital ani DTS.
• Sprawdź, czy płyta DVD (lub inna),
którą odtwarzasz, jest nagrana
w formacie Dolby Digital bądź DTS.
• Jeśli np. odtwarzacz DVD jest
podłączony do gniazd wejść cyfrowych
odbiornika, sprawdź ustawienie
cyfrowego wyjścia audio podłączonego
urządzenia.
• W opcji „HDMI Audio Out” w menu
HDMI Settings wybierz ustawienie
„AMP” (str. 94).
• Dźwięk o dużej przepływności
(DTS-HD Master Audio lub Dolby
TrueHD), DSD i wielokanałowy
sygnał liniowy PCM można odtwarzać
tylko przez złącze HDMI.
Nie można uzyskać efektu
przestrzennego.
• Upewnij się, że zostało wybrane pole
dźwiękowe odpowiednie do trybu
filmowego lub muzycznego (str. 53).
• Pola dźwiękowe nie działają, gdy
obierane są sygnały DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution
Audio lub Dolby TrueHD
o częstotliwości próbkowania
większej niż 48 kHz.
110PL
Dźwięk testowy nie jest odtwarzany
przez głośniki.
• Przewody głośników mogą być
podłączone nieprawidłowo. Upewnij się,
że są dobrze podłączone i nie można ich
odłączyć lekkim szarpnięciem.
• W przewodach głośników może
występować zwarcie.
• Upewnij się, że nie używasz funkcji
PARTY STREAMING (str. 71).
Dźwięk testowy jest odtwarzany
przez inny głośnik niż wyświetlany
na ekranie telewizora.
• Konfiguracja układu głośników jest
nieprawidłowa. Upewnij się, że
połączenia głośników są zgodne
z odpowiednim układem głośników.
Brak dźwięku z telewizora, gdy odbiornik
znajduje się w trybie czuwania.
• Gdy odbiornik przechodzi w tryb
czuwania, dźwięk jest wysyłany przez
urządzenie HDMI wybrane przed
ostatnim wyłączeniem odbiornika. Jeśli
korzystasz z innego urządzenia, uruchom
na tym urządzeniu odtwarzanie i użyj
funkcji One-Touch Play lub włącz
odbiornik, aby wybrać urządzenie
HDMI, z którego chcesz korzystać.
• (Dotyczy wyłącznie modeli australijskich
i meksykańskich).
W przypadku podłączania do odbiornika
urządzeń niezgodnych z funkcją
„BRAVIA” Sync upewnij się, że w opcji
„Pass Through” w menu HDMI Settings
wybrane jest ustawienie „On” (str. 93).
Występuje opóźnienie między
odtwarzanym dźwiękiem
a wyświetlanym obrazem.
• Sprawdź, czy nie wybrano funkcji
PARTY STREAMING. Aby zamknąć
sesję PARTY, naciskaj przycisk
PARTY START/CLOSE, aż wyświetli
się napis „CLOSE PARTY”.
Szczegółowe informacje można
znaleźć na str. 72.
Tuner
Odbiór w zakresie FM jest słaby.
Oczekiwane informacje RDS nie są
wyświetlane*.
• Usługa może być czasowo
niedostępna. Skontaktuj się z daną
rozgłośnią i sprawdź, czy oferuje ona
określoną usługę.
Zewnętrzna antena FM
* Dotyczy wyłącznie modeli europejskich
i australijskich.
Odbiornik
Nie można dostroić stacji radiowych.
• Sprawdź, czy anteny są starannie
podłączone. Zmień ustawienie anten,
a w razie potrzeby podłącz antenę
zewnętrzną.
• Sygnał stacji jest zbyt słaby przy
korzystaniu z funkcji strojenia
automatycznego. Użyj funkcji
strojenia bezpośredniego.
• Upewnij się, czy ustawiono właściwą
skalę strojenia (podczas strojenia stacji
w zakresie AM za pomocą funkcji
strojenia bezpośredniego) (str. 50).
• Nie została zaprogramowana żadna
stacja lub zaprogramowane stacje
zostały usunięte (podczas
przeszukiwania zaprogramowanych
stacji). Zaprogramuj stacje radiowe
(str. 51).
• Naciśnij przycisk AMP, a następnie
naciśnij kilkakrotnie przycisk
DISPLAY na pilocie, aby na panelu
wyświetlacza pojawiła się
częstotliwość.
System RDS nie działa*.
• Upewnij się, że odbiornik jest
dostrojony do stacji nadającej
w zakresie FM i korzystającej
z systemu RDS.
iPod/iPhone
Dźwięk jest zniekształcony.
• Naciśnij kilkakrotnie przycisk 2 –
na pilocie.
• Dla urządzeniu iPod/iPhone wybierz
w opcji „EQ” ustawienie „Off” lub „Flat”.
Brak dźwięku z urządzenia iPod/iPhone.
• Odłącz i ponownie podłącz urządzenie
iPod/iPhone.
Nie można naładować urządzenia
iPod/iPhone.
• Sprawdź, czy odbiornik jest włączony.
• Upewnij się, że urządzenie iPod/
iPhone jest prawidłowo podłączone.
Nie można używać urządzenia iPod/iPhone.
• Sprawdź, czy z urządzenia iPod/
iPhone została zdjęta osłona.
• Zależnie od materiałów zapisanych na
urządzeniu iPod/iPhone odtwarzanie
może rozpocząć się z pewnym
opóźnieniem.
• Wyłącz odbiornik i odłącz urządzenie
iPod/iPhone. Ponownie włącz
odbiornik, a następnie podłącz
urządzenie iPod/iPhone.
• Używasz nieobsługiwanego modelu
urządzenia iPod/iPhone. Obsługiwane
typy urządzeń wymieniono
w rozdziale „Obsługiwane modele
urządzeń iPod/iPhone” (str. 43).
111PL
Informacje dodatkowe
• Należy użyć kabla koncentrycznego
o oporze 75 omów (nie należy do
wyposażenia), aby podłączyć do
odbiornika zewnętrzną antenę FM
w sposób przedstawiony poniżej.
• Wybierz inną stację w zakresie FM
o mocniejszym sygnale.
• Wybrana stacja nie nadaje sygnału
RDS lub sygnał jest zbyt słaby.
Nie można zmienić głośności dzwonka
w urządzeniu iPhone.
• Głośność dzwonka należy ustawić za
pomocą przycisków na urządzeniu
iPhone.
Urządzenie USB
Czy korzystasz z obsługiwanego
urządzenia USB?
• Jeśli korzystasz z nieobsługiwanego
urządzenia USB, mogą wystąpić
poniższe problemy. Obsługiwane typy
urządzeń wymieniono w rozdziale
„Zgodne urządzenia USB” (str. 45).
– Urządzenie USB nie jest
rozpoznawane.
– Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane na odbiorniku.
– Odtwarzanie jest niemożliwe.
– Dźwięk jest przerywany.
– Występuje szum.
– Odtwarzany dźwięk jest
zniekształcony.
Występuje szum, a dźwięk jest
przerywany lub zniekształcony.
• Wyłącz odbiornik, podłącz ponownie
urządzenie USB, a następnie włącz
odbiornik.
• Dane muzyczne zawierają szum lub
dźwięk jest zniekształcony.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
• Wyłącz odbiornik, a następnie odłącz
urządzenie USB. Włącz ponownie
odbiornik, a następnie podłącz
urządzenie USB.
• Podłącz obsługiwane urządzenie USB
(str. 45).
• Urządzenie USB działa
nieprawidłowo. Informacje na temat
tego problemu można znaleźć
w instrukcjach obsługi dostarczonych
z urządzeniem USB.
112PL
Odtwarzanie nie uruchamia się.
• Wyłącz odbiornik, podłącz ponownie
urządzenie USB, a następnie włącz
odbiornik.
• Podłącz obsługiwane urządzenie USB
(str. 45).
• Naciśnij przycisk N, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Nie można podłączyć urządzenia USB do
portu (USB).
• Urządzenie USB zostało połączone do
góry nogami. Podłącz urządzenie USB
w prawidłowy sposób.
Wyświetlacz działa nieprawidłowo.
• Dane w pamięci urządzenia USB
zawierają błędy.
• Odbiornik może wyświetlić
następujące kody znaków:
– Wielkie litery (od A do Z)
– Małe litery (od a do z)
– Cyfry (od 0 do 9)
– Symbole (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Pozostałe znaki mogą być wyświetlane
nieprawidłowo.
Komunikat „Reading” jest wyświetlany
przez dłuższy czas lub odtwarzanie
rozpoczyna się ze znacznym
opóźnieniem.
• Proces odczytywania może zająć
dłuższy czas w następujących
przypadkach:
– Zbyt dużo folderów lub plików
w urządzeniu USB.
– Struktura plików jest bardzo
złożona.
– Pojemność pamięci jest duża.
– Pamięć wewnętrzna jest
pofragmentowana.
Zalecamy zastosowanie się do
poniższych wskazówek.
– Łączna liczba folderów
w urządzeniu USB: 256 lub mniej
(w tym folder/katalog główny –
„ROOT”).
– Łączna liczba plików w folderze:
256 lub mniej.
Nie można odtworzyć pliku audio.
* Odbiornik obsługuje systemy plików FAT16
i FAT32, ale niektóre urządzenia USB
mogą nie obsługiwać systemów FAT.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcjach obsługi dostarczanych
z każdym urządzeniem USB lub uzyskać
u jego producenta.
Połączenie z siecią
Odbiornik nie może nawiązać połączenia
WPS za pośrednictwem bezprzewodowej
sieci LAN.
• Nie można połączyć się z siecią,
korzystając z mechanizmu WPS,
jeśli w punkcie dostępu włączone
jest szyfrowanie WEP. Skonfiguruj
połączenie sieciowe po wyszukaniu
punktu dostępu za pomocą opcji
Access Point Scan.
Pojawia się komunikat o błędzie.
• Sprawdź przyczynę błędu. Patrz „Lista
komunikatów funkcji sieciowych”
(str. 75).
Nie można nawiązać połączenia z siecią.
• Sprawdź stan sieci. W opcji
„Information” wybierz w kroku 2
ustawienie „Physical Connection”
(str. 95).
Jeśli pojawi się komunikat
„Connection Fail”, należy ponownie
skonfigurować połączenie sieciowe
(str. 58).
• Jeśli odbiornik komunikuje się
z routerem/punktem dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN za
pośrednictwem połączenia
bezprzewodowego, przybliż do siebie
oba urządzenia i ponownie
przeprowadź konfigurację.
• Sprawdź ustawienia routera/punktu
dostępu do bezprzewodowej sieci LAN
i ponownie przeprowadź konfigurację.
Szczegółowe informacje na temat
ustawień urządzeń można znaleźć
w ich instrukcjach obsługi.
• Upewnij się, że korzystasz z routera/
punktu dostępu do bezprzewodowej
sieci LAN.
• Na działanie sieci bezprzewodowych
wpływa promieniowanie
elektromagnetyczne emitowane przez
kuchenki mikrofalowe i inne
urządzenia. Odsuń odbiornik od tego
typu urządzeń.
• Upewnij się, że router/punkt dostępu
do bezprzewodowej sieci LAN jest
włączony.
Nie można sterować odbiornikiem za
pomocą urządzenia TV SideView.
• Po włączeniu odbiornika połączenie
z siecią może zająć więcej czasu.
Odczekaj kilka chwil i spróbuj
ponownie użyć urządzenia TV
SideView.
• Upewnij się, że w opcji „Network
Standby” w menu Network Settings
113PL
Informacje dodatkowe
• Nie można odtwarzać plików MP3
w formacie MP3 PRO.
• Plik audio jest plikiem
wielościeżkowym.
• Niektóre pliki AAC mogą być
odtwarzane nieprawidłowo.
• Nie można odtwarzać plików WMA
w formacie Windows Media Audio
Lossless ani Professional.
• Urządzenia USB sformatowane
w systemach plików innych niż FAT16
lub FAT32 nie są obsługiwane*.
• W przypadku korzystania
z urządzenia USB zawierającego
partycje można odtwarzać pliki tylko
z pierwszej partycji.
• Możliwe jest odtwarzanie z 8 poziomów
zagnieżdżenia folderów (w tym z folderu/
katalogu głównego — „ROOT”).
• Przekroczono liczbę 256 folderów
(w tym folder/katalog główny —
„ROOT”).
• Przekroczono liczbę 256 plików
w folderze.
• Pliki są zabezpieczone hasłami itp.
i nie można ich odtworzyć.
wybrane jest ustawienie „On”, dzięki
któremu korzystanie z urządzenia TV
SideView jest możliwe natychmiast po
włączeniu odbiornika.
Nie można wybrać menu
Network Settings.
• Po włączeniu odbiornika poczekaj
chwilę i ponownie wybierz menu
Network Settings.
Sieć domowa
Nie można nawiązać połączenia z siecią.
• Upewnij się, że router/punkt dostępu
do bezprzewodowej sieci LAN jest
włączony.
• Upewnij się, że serwer jest włączony.
• Ustawienia sieci w odbiorniku mogą
być nieprawidłowe. Sprawdź stan sieci.
W opcji „Information” wybierz
w kroku 2 ustawienie „Physical
Connection” (str. 95).
Jeśli pojawi się komunikat
„Connection Fail”, należy ponownie
skonfigurować połączenie sieciowe
(str. 58).
• Serwer może działać niestabilnie.
Uruchom go ponownie.
• Upewnij się, że odbiornik i serwer są
prawidłowo podłączone do routera/
punktu dostępu do bezprzewodowej
sieci LAN.
• Sprawdź, czy serwer został prawidłowo
skonfigurowany (str. 58). Upewnij się,
że odbiornik został zarejestrowany na
serwerze i umożliwia transmisję
strumieniową muzyki z serwera.
• Jeśli odbiornik komunikuje się
z routerem/punktem dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN za
pośrednictwem połączenia
bezprzewodowego, przybliż do siebie
oba urządzenia.
• Jeśli na komputerze jest włączona
funkcja zapory ICF (Internet
Connection Firewall), może
114PL
przeszkodzić odbiornikowi
w nawiązaniu połączenia
z komputerem (tylko w przypadku,
gdy komputer pełni rolę serwera).
Aby umożliwić nawiązanie połączenia
przez odbiornik, konieczna może
okazać się zmiana ustawień zapory.
(Więcej informacji na temat ustawień
zapory można znaleźć w instrukcjach
obsługi dostarczonych
z komputerem).
• Jeśli przeprowadzono inicjalizację
odbiornika lub odzyskiwanie systemu
na serwerze, wprowadź ponownie
ustawienia sieciowe (str. 58).
Serwer (np. komputer) nie pojawia się na
liście serwerów. (Na ekranie telewizora
wyświetla się informacja „No Server”).
• Możliwe, że odbiornik został włączony
przed włączeniem serwera.
Odśwież listę serwerów (str. 64).
• Upewnij się, że router/punkt dostępu
do bezprzewodowej sieci LAN jest
włączony.
• Upewnij się, że serwer jest włączony.
• Sprawdź, czy serwer został prawidłowo
skonfigurowany (str. 58). Upewnij się,
że odbiornik został zarejestrowany na
serwerze i umożliwia transmisję
strumieniową muzyki z serwera.
• Upewnij się, że odbiornik i serwer są
prawidłowo podłączone do routera/
punktu dostępu do bezprzewodowej
sieci LAN. Sprawdź informacje
o ustawieniach sieciowych (str. 95).
• Zapoznaj się z instrukcjami obsługi
użytkowanego routera/punktu
dostępu do bezprzewodowej sieci LAN
i sprawdź ustawienie opcji Multicast.
Jeśli jest ona włączona w routerze/
punkcie dostępu do bezprzewodowej
sieci LAN, wyłącz ją.
Nie można w normalny sposób odtwarzać
danych audio.
• Wybrano odtwarzanie losowe.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
SHUFFLE, aż zniknie napis „SHUF”.
Nie można rozpocząć odtwarzania albo
nie następuje przejście do kolejnego
utworu lub pliku.
Dźwięk jest przerywany podczas
odtwarzania.
• Bezprzewodowa sieć LAN może mieć
za małą przepustowość. Przybliż
odbiornik do routera/punktu dostępu
do bezprzewodowej sieci LAN i usuń
wszelkie znajdujące się między nimi
przeszkody.
• Jeśli rolę serwera pełni komputer,
może być na nim uruchomionych
wiele programów. Jeśli na komputerze
działa oprogramowanie antywirusowe,
wyłącz je tymczasowo, gdyż
wykorzystuje dość dużo zasobów
systemowych.
• W zależności od środowiska
sieciowego odtwarzanie utworów
przy więcej niż jednym działającym
urządzeniu może okazać się
niemożliwe. Wyłącz pozostałe
urządzenia, aby umożliwić
odbiornikowi odtwarzanie utworów.
Pojawia się komunikat „Cannot Play”.
• Nie można odtwarzać plików innych
niż audio.
• Sprawdź, czy serwer został prawidłowo
skonfigurowany (str. 58). Upewnij się,
że odbiornik został zarejestrowany na
serwerze i umożliwia transmisję
strumieniową muzyki z serwera.
• Sprawdź, czy plik audio na serwerze
nie został uszkodzony lub skasowany.
Zapoznaj się z instrukcjami obsługi
dostarczonymi z serwerem.
Wyświetla się informacja „No Track”.
• Jeśli w wybranym folderze nie ma
utworów ani folderów, nie można go
rozwinąć, aby wyświetlić jego
zawartość.
Nie można odtwarzać zabezpieczonych
utworów w formacie WMA.
• Informacje o tym, jak sprawdzać
zabezpieczenie pliku WMA można
znaleźć na str. 67.
Nie można wybrać poprzednio
wybranego utworu.
• Dane utworu zostały zmienione na
serwerze. Ponownie wybierz serwer
z listy serwerów (str. 64).
115PL
Informacje dodatkowe
• Upewnij się, że plik audio, który
próbujesz odtworzyć, ma format
obsługiwany przez odbiornik (str. 64).
• Nie można odtwarzać plików WMA
zabezpieczonych systemem ochrony
praw autorskich DRM.
Informacje o tym, jak sprawdzać
zabezpieczenie pliku WMA można
znaleźć na str. 67.
• Nie można odtwarzać następujących
utworów:
– Utworu, który narusza ograniczenia
dotyczące odtwarzania.
– Utworu z nieprawidłowymi
informacjami o ochronie praw
autorskich.
– Utworu, który został nabyty
w internetowym sklepie
muzycznym bez możliwości
odtwarzania strumieniowego w sieci
domowej.
– Utworu w formacie
nieobsługiwanym przez odbiornik
(str. 64).
• Sprawdź, czy wybrany utwór nie został
usunięty z serwera. Jeśli faktycznie tak
się stało, wybierz inny utwór.
• Upewnij się, że router/punkt dostępu
do bezprzewodowej sieci LAN jest
włączony.
• Upewnij się, że serwer jest włączony.
• Serwer może działać niestabilnie.
Uruchom go ponownie.
• Upewnij się, że odbiornik i serwer są
prawidłowo podłączone do routera/
punktu dostępu do bezprzewodowej
sieci LAN.
Urządzenia w sieci domowej nie mogą
połączyć się z odbiornikiem.
• Być może w opcji „Network Standby”
wybrane jest ustawienie „Off”. Włącz
odbiornik lub w opcji „Network
Standby” w menu Network Settings
wybierz ustawienie „On” (str. 96).
• Sprawdź, czy sieć jest prawidłowo
skonfigurowana. Jeśli nie, nawiązanie
połączenia będzie niemożliwe (str. 96).
• Urządzeniu na liście urządzeń jest
przypisany parametr „Not Allow”
(str. 66) lub nie zostało ono dodane
listy urządzeń (str. 66).
• Maksymalna liczba urządzeń, które
można podłączyć, to 20. Usuń
niepotrzebne urządzenia z listy urządzeń,
a następnie wybierz dla opcji „Auto
Access” ustawienie „Allow” (str. 66).
• Obsługa serwera przez odbiornik
zostaje zawieszona, gdy odbiornik
wykonuje jedną z poniższych
czynności.
– odtwarzanie w utworu zapisanego
na serwerze (odbiornik działa jako
odtwarzacz);
– aktualizowanie oprogramowania;
– formatowanie systemu.
Odbiornik nie włącza się automatycznie,
gdy próbują uzyskać do niego dostęp
inne urządzenia w sieci.
• Sam odbiornik nie obsługuje standardu
Wake-on-LAN. Nie można więc włączać
go za pośrednictwem funkcji Wake-onLAN, gdy w opcji „Network Standby”
wybrane jest ustawienie „Off”.
Aby odbiornik mógł reagować na
działania innych urządzeń w sieci
(str. 96), w opcji „Network Standby”
w menu Network Settings wybierz
ustawienie „On” (str. 95).
Urządzenia w sieci domowej nie mogą
włączyć odbiornika.
• Odbiornika nie można włączać za
pośrednictwem funkcji Wake-onLAN używanej przez inne urządzenia
w sieci.
116PL
Odbiornik nie może odtworzyć utworu
odtwarzanego aktualnie przez
urządzenie PARTY host.
• Urządzenie PARTY host odtwarza
utwór w formacie audio, którego
odbiornik nie potrafi odtwarzać.
• Odtwarzanie dźwięku może nastąpić
z pewnym opóźnieniem.
Odbiornik dołącza do niezamierzonej
sesji PARTY.
• Odbiornik może dołączyć do
nieodpowiedniej sesji PARTY, jeśli
podczas próby dołączenia rozpoczęto
więcej niż jedną sesję PARTY. Zakończ
drugą sesję PARTY, a następnie dołącz
odbiornik do odpowiedniej sesji.
AirPlay
Nie można znaleźć odbiornika za pomocą
urządzenia z systemem iOS.
• Sprawdź konfigurację zapory
w oprogramowaniu zabezpieczającym.
Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w Internecie (str. 118).
• Upewnij się, że urządzenie z systemem
iOS lub komputer z oprogramowaniem
iTunes ma połączenie z siecią domową.
• Zaktualizuj oprogramowanie AirPlay
odbiornika i urządzenia z systemem
iOS do najnowszej wersji (str. 74).
Dźwięk jest przerywany.
• Dźwięk może być odtwarzany
z przerwami w zależności od różnych
czynników, np. bieżących warunków
działania sieci bezprzewodowej.
• Serwery są przeciążone. Zakończ
działanie wszystkich zbędnych
aplikacji, które są aktualnie
uruchomione.
Nie można obsługiwać odbiornika.
• Zaktualizuj oprogramowanie
urządzenia z systemem iOS do
najnowszej wersji (str. 74).
• Zaktualizuj oprogramowanie
odbiornika do najnowszej wersji
(str. 74).
• Upewnij się, że żadne inne urządzenie
nie wysyła obecnie strumieniowo
danych do urządzenia zgodnego
z technologią AirPlay.
• Upewnij się, że są włączone
ustawienia, które umożliwiają
sterowanie oprogramowaniem
iTunes za pomocą odbiornika.
• Odbiornik nie został wybrany
w urządzeniu z systemem iOS jako
zdalny głośnik. Wybierz odbiornik
jako głośnik sieciowy.
Usługa SEN
Nie można połączyć odbiornika
z serwisem.
• Upewnij się, że router/punkt dostępu
do bezprzewodowej sieci LAN jest
włączony.
• Sprawdź stan sieci. Patrz rozdział
„Information” (str. 95). W kroku 2
wybierz opcję „Physical Connection”.
Jeśli pojawi się komunikat
„Connection Fail”, należy ponownie
skonfigurować połączenie sieciowe
(str. 58).
• Jeśli odbiornik komunikuje się
z routerem/punktem dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN za
pośrednictwem połączenia
bezprzewodowego, przybliż do siebie
oba urządzenia.
• Jeśli umowa zawarta z usługodawcą
internetowym ogranicza połączenia
internetowe do jednego urządzenia
naraz, odbiornik nie uzyska dostępu
do Internetu, jeśli podłączone jest inne
urządzenie. Skonsultuj się
z operatorem telekomunikacyjnym
lub usługodawcą.
• Bezprzewodowa sieć LAN może mieć
za małą przepustowość. Przybliż
odbiornik do routera/punktu dostępu
do bezprzewodowej sieci LAN i usuń
wszelkie znajdujące się między nimi
przeszkody.
„BRAVIA” Sync
(Control for HDMI)
Nie działa funkcja Control for HDMI.
• Sprawdź połączenie HDMI (str. 25).
• Upewnij się, że w opcji „Control for
HDMI” w menu HDMI Settings
wybrano ustawienie „On” (str. 93).
• Pamiętaj, że poszczególne urządzenia
muszą być zgodne z funkcją Control
for HDMI.
• Sprawdź ustawienia funkcji sterowania
przez HDMI w podłączonym
urządzeniu. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w instrukcjach
obsługi dostarczonych z podłączonym
urządzeniem.
• W przypadku odłączenia przewodu
HDMI lub zmiany złącza należy
powtórzyć czynności opisane
w rozdziale „Przygotowanie do
korzystania z funkcji „BRAVIA” Sync”
(str. 78).
• Jeśli w opcji „Control for HDMI”
wybrane jest ustawienie „Off”, funkcja
„BRAVIA” Sync będzie działać
nieprawidłowo nawet w przypadku
podłączenia urządzenia do gniazda
HDMI IN.
• Rodzaj i liczba urządzeń, które mogą
być sterowane za pomocą funkcji
„BRAVIA” Sync jest ograniczona
przez standard HDMI CEC
następująco:
– urządzenie nagrywające (nagrywarka
Blu-ray Disc, nagrywarka DVD itp.):
maks. 3 urządzenia;
117PL
Informacje dodatkowe
Nie działają takie przyciski, jak 2 +/–,
N, X, x, ., >, SHUFFLE i REPEAT.
Dźwięk jest przerywany.
– urządzenie odtwarzające (odtwarzacz
Blu-ray Disc, odtwarzacz DVD itp.):
maks. 3 urządzenia;
– urządzenie współpracujące
z tunerem: maks. 4 urządzenia;
– odbiornik AV (zestaw audio):
maks. 1 urządzenie.
Pilot
Pozostałe komunikaty zostały opisane
w rozdziałach „Lista komunikatów po
wykonaniu pomiarów w ramach
automatycznej kalibracji” (str. 88), „Lista
komunikatów urządzenia iPod/iPhone”
(str. 45), „Lista komunikatów USB”
(str. 48) i „Lista komunikatów funkcji
sieciowych” (str. 75).
Kasowanie pamięci
Nie działa pilot.
• Skieruj pilot w stronę czujnika pilota
w odbiorniku (str. 9).
• Usuń wszelkie przeszkody znajdujące
się między pilotem a odbiornikiem.
• Jeśli baterie w pilocie są słabe, wymień
je na nowe.
• Upewnij się, że na pilocie wybrane jest
właściwe źródło sygnału wejściowego.
Sekcje informacyjne
Kasowanie
Patrz
Wszystkich zapisanych
ustawień
str. 84
Dopasowanych pól
dźwiękowych
str. 57
Informacje pomocnicze
Komunikaty o błędach
Po wystąpieniu awarii na panelu wyświetlacza
pojawia się odpowiedni komunikat. Stan
systemu można sprawdzić, odczytując
komunikat. Jeśli problem się powtarza, należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
Najnowsze informacje na temat odbiornika
znajdują się na wymienionych poniżej
stronach internetowych.
Uwagi dla klientów z Europy:
http://support.sony-europe.com/
Uwagi dla klientów z Australii:
http://www.sony-asia.com/support
PROTECTOR
Do głośników wysyłany jest nieregularny
prąd lub odbiornik jest zakryty, a otwory
wentylacyjne są zasłonięte. Odbiornik
wyłączy się automatycznie po kilku
sekundach. Usuń przedmiot zasłaniający
górny panel odbiornika, sprawdź
połączenia głośników i ponownie
włącz zasilanie.
USB FAIL
Na porcie (USB) wykryto zbyt wysoki
prąd. Odbiornik wyłączy się
automatycznie po kilku sekundach.
Sprawdź urządzenia iPod/iPhone lub USB,
odłącz je i ponownie włącz zasilanie.
118PL
Uwagi dla klientów z Ameryki Łacińskiej:
http://esupport.sony.com/LA
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Inne modele1)
Minimalna skuteczna moc wyjściowa1)
(6 omów, 20 Hz – 20 kHz, całkowite
zniekształcenia harmoniczne 0,09%)
95 W + 95 W
Wyjściowa moc w trybie stereo1)
(6 omów, 1 kHz, całkowite zniekształcenia
harmoniczne 1%)
110 W + 110 W
Wyjściowa moc w trybie dźwięku
przestrzennego1) 2)
(6 omów, 1 kHz, całkowite zniekształcenia
harmoniczne 0,9%)
150 W na kanał
1) Zmierzone w następujących
3) INPUT SHORT (z pominięciem pola
4)
dźwiękowego i korektora).
Sieć obciążona, poziom wejścia.
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia
87,5 MHz – 108,0 MHz (odstęp 50 kHz)
Antena
Antena przewodowa FM
Zaciski antenowe
75 omów, niesymetryczne
warunkach:
Obszar
Wymagane zasilanie
Meksyk
127 V (prąd zmienny),
60 Hz
Europa, Australia
230 V (prąd zmienny),
50 Hz
2) Wzorcowa moc wyjściowa dla głośników:
przednich, centralnego, przestrzennych,
tylnych przestrzennych i przednich wysokich.
Niektóre ustawienia pól dźwiękowych i źródła
mogą spowodować brak emisji dźwięku.
119PL
Informacje dodatkowe
Model dla rynku meksykańskiego1)
Minimalna skuteczna moc wyjściowa
(6 omów, 20 Hz – 20 kHz, całkowite
zniekształcenia harmoniczne 0,09%)
90 W + 90 W
Wyjściowa moc w trybie stereo1)
(6 omów, 1 kHz, całkowite zniekształcenia
harmoniczne 1%)
100 W + 100 W
Wyjściowa moc w trybie dźwięku
przestrzennego1) 2)
(6 omów, 1 kHz, całkowite zniekształcenia
harmoniczne 0,9%)
140 W na kanał
Pasmo przenoszenia
Analogowe
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(z pominięciem pola dźwiękowego
i korektora)
Wejście
Analogowe
Czułość: 500 mV/50 kiloomów
Odstęp sygnału od szumu3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Cyfrowe (koncentryczne)
Impedancja: 75 omów
Odstęp sygnału od szumu: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Cyfrowe (optyczne)
Odstęp sygnału od szumu: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Wyjście (analogowe)
SUBWOOFER
Napięcie: 2 V/1 kiloom
Korektor
Poziomy wzmocnienia
±10 dB, odstęp 1 dB
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
Obszar
Skala strojenia
W
odstępach
co 10 kHz
W
odstępach
co 9 kHz
Meksyk
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
Europa,
Australia
–
531 kHz –
1602 kHz
Antena
Antena ramowa
Sekcja wideo
Wejścia-wyjścia
Video:
1 Vp-p, 75 omów
120PL
HDMI Video
Wejście-wyjście (blok wzmacniaka HDMI)
3D
2D
Pakowanie
klatek
Obok
(połowa)
Jedna pod drugą
(góra i dół)
4096 × 2160p przy 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p przy 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p przy 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p przy 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p przy 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p przy 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p przy 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p przy 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p przy 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i przy 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i przy 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p przy 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p przy 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p przy 29,97/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p przy 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p przy 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p przy 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p przy 59,94/60 Hz
a
–
–
–
Sekcja urządzenia iPod/iPhone
DC 5V 1,0 A MAX
Sekcja USB
Obsługiwana przepływność*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, VBR
AAC:
16 kb/s – 320 kb/s, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40 kb/s – 320 kb/s, CBR, VBR
WAV:
8 kHz – 192 kHz, 16 bit PCM
8 kHz – 192 kHz, 24 bit PCM
Informacje dodatkowe
Format
FLAC:
8 kHz – 192 kHz, 16 bit FLAC
44,1 kHz – 192 kHz, 24 bit FLAC
* Nie można zagwarantować zgodności ze
wszystkimi programami kodującymi/
rejestrującymi, urządzeniami nagrywającymi
ani nośnikami zapisu.
Szybkość transmisji danych
Duża
Obsługiwane urządzenie USB
Klasa pamięci masowej
Maksymalny prąd
500 mA
121PL
Sekcja NETWORK
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Bezprzewodowa sieć LAN
Zgodne standardy:
IEEE 802.11 b/g
Bezpieczeństwo:
WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2PSK (TKIP)
Częstotliwość radiowa:
2,4 GHz
Ogólne
Wymagane zasilanie
Obszar
Wymagane zasilanie
Meksyk
127 V (prąd zmienny),
60 Hz
Europa, Australia
230 V (prąd zmienny),
50/60 Hz
Pobór mocy
240 W
Pobór mocy (w trybie czuwania)
0,3 W (jeśli opcje „Control for HDMI”,
„Pass Through” i „Network Standby”
są ustawione na „Off ”).
Przybliżone wymiary (szerokość x wysokość x
głębokość)
430 × 156 × 329,4 mm
z uwzględnieniem wystających
elementów i regulatorów
Waga (ok.)
8,5 kg
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
122PL
Indeks
D
2-kanałowy 53
5.1-kanałowy 20
7.1-kanałowy 20
D.L.L. (Digital Legato Linear) 92
DCAC (ang. Digital Cinema Auto
Calibration, automatyczna
kalibracja kina cyfrowego) 33
Device Name 95
Direct Tuning 50
Distance Unit 91
DLNA 58
Dolby Digital EX 19
Dual Mono 93, 101
A
A/V Sync. 92, 101
Access Point Scan 37
AirPlay 73
aktualizacja oprogramowania 96
Alphabet Search 14
AM 48
antena bezprzewodowej sieci LAN 12
Audio Input Assign 95
Audio Settings 92
Auto Standby 96
Auto Tuning 49
Auto Volume 92
automatyczne dopasowanie fazy 89
automatyczne przechodzenie w tryb
czuwania 102
B
Bi-Amp 84
BRAVIA Sync
przygotowanie 78
C
E
Easy Setup 33
F
Fast View 94
FM 48
FM Mode 49
H
HD-D.C.S. 53
HDMI 102
HDMI Audio Out 94
HDMI Settings 93
Home Network 64
Home Theatre Control 81
Center Lift Up 89
Control for HDMI 93, 102
częstotliwość rozgraniczająca 91, 100
123PL
Informacje dodatkowe
Numeryczne
I
O
Input Assign 82
Input Edit 94
INPUT MODE 82
Input Settings 94
iPod/iPhone
ładowanie 45
obsługiwane modele 43
odtwarzacz CD 29
odtwarzacz DVD 27
odtwarzacz Super Audio CD 29
One-Touch Play 79
OSD (menu ekranowe) 40
J
jednostka odległości 100
K
kompresja zakresu dynamiki 93, 101
komunikat
Auto Calibration 88
błąd 118
funkcje sieciowe 75
iPod/iPhone 45
USB 48
L
lista serwerów 64
Listen 41
M
Manual Setup 90
menu 85, 98
menu Settings 85
moc sygnału bezprzewodowej
sieci LAN 11
P
panel wyświetlacza 10
PARTY STREAMING 71
Pass Through 93
pilot 13
PlayStation 3 27
podłączanie
anten 30
bezprzewodowe 32
do sieci 30
głośników 22
przewodowe 32
telewizora 24
urządzenia USB 29
urządzeń audio 29
urządzeń wideo 25
pole dźwiękowe 53
połączenie bi-amp 84
poziom głośności efektu 100
Preset Memory 51
PROTECTOR 118
przepuszczanie sygnału 102
przywracanie ustawień 33
Pure Direct 57
R
N
Name Input 51
Network Settings 95
Network Standby 96
Network Update 96
124PL
RDS 52
rodzaj kalibracji 98
S
T
telewizor 24
Test Tone 91, 98
tony niskie 101
tony wysokie 101
tryb A.F.D. 53
tryb filmowy 53
tryb FM 101
tryb muzyki 54
tuner 48
tuner satelitarny 27, 28
tuner telewizji kablowej 27, 28
W
Wake-on-LAN 65
Watch 41
wejście 42
WPS
kod PIN 39
naciskanie przycisku 39
wyciszanie 42
wyjście HDMI Audio 102
wyłącznik czasowy 14
wyświetlanie informacji na panelu
wyświetlacza 103
Z
zaawansowana automatyczna
regulacja głośności 92
zaprogramowane stacje 51
zerowanie
pamięci 84
pilota 105
pole dźwiękowe 57
U
układ głośników 99
Update Alert 97
urządzenie USB 45
USB FAIL 118
ustawienia automatycznej
kalibracji 98
ustawienia dźwięku 101
125PL
Informacje dodatkowe
SB Assign 89, 99
Scene Select 81
SEN 68
serwer 58
serwisy muzyczne 68
sieć bezprzewodowa 37
sieć przewodowa 36
Sound Effects 53
Speaker Pattern 89
Speaker Settings 87
SPEAKERS 35
stały adres IP 38
Subwoofer Level 94
System Audio Control 80
System Power-Off 80
System Settings 96
ustawienia dźwięku
przestrzennego 100
ustawienia głośnika 99
ustawienia HDMI 102
ustawienia korektora 57, 101
ustawienia poziomu 98
ustawienia systemowe 102
ustawienia tunera 101
ustawienie adresu IP 95
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
OPROGRAMOWANIA SONY
Przed przystąpieniem do użytkowania OPROGRAMOWANIA SONY (definicja poniżej) należy
uważnie przeczytać poniższą umowę. Użytkowanie OPROGRAMOWANIA SONY oznacza
akceptację umowy. Osoby, które nie akceptują postanowień umowy, nie mają prawa użytkować
OPROGRAMOWANIA SONY.
WAŻNE — PRZECZYTAĆ UWAŻNIE: Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego
(„EULA”) stanowi prawną umowę zawartą między użytkownikiem a Sony Corporation („SONY”),
producentem urządzenia Sony („PRODUKT”) i licencjodawcy OPROGRAMOWANIA SONY.
Wszelkie oprogramowanie Sony oraz wszelkie oprogramowanie osób trzecich (poza tego rodzaju
oprogramowaniem podlegającym odrębnym licencjom) dołączone do PRODUKTU oraz wszelkie
aktualizacje i aktualizacje do nowej wersji są określane w dalszej części umowy mianem
„OPROGRAMOWANIA SONY”. OPROGRAMOWANIA SONY można używać wyłącznie
z PRODUKTEM.
Użytkowanie OPROGRAMOWANIA SONY oznacza akceptację warunków niniejszej umowy EULA.
Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków niniejszej umowy EULA, firma SONY nie może udzielić mu
licencji na OPROGRAMOWANIE SONY. W takim przypadku użytkownik nie może korzystać
z OPROGRAMOWANIA SONY.
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE SONY
OPROGRAMOWANIE SONY jest chronione prawami autorskimi oraz międzynarodowymi traktatami
dotyczącymi praw autorskich, jak również innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności
intelektualnej. OPROGRAMOWANIE SONY jest licencjonowane, nie sprzedawane.
UDZIELENIE LICENCJI
Wszelkie prawa własności, prawa autorskie i inne prawa do OPROGRAMOWANIA SONY należą
do firmy SONY lub jej licencjodawców. Niniejsza umowa EULA udziela użytkownikowi prawa do
korzystania z OPROGRAMOWANIA SONY wyłącznie do celów osobistych.
OPIS WYMAGAŃ, RESTRYKCJI, PRAW I OGRANICZEŃ
Ograniczenia. Powielanie, modyfikowanie, inżynieria odwrotna, dekompilacja lub demontowanie
całości lub części OPROGRAMOWANIA SONY jest zabronione.
Oddzielanie składników. OPROGRAMOWANIE SONY jest licencjonowane jako pojedynczy produkt.
Zabrania się oddzielania jego składników.
Użytkowanie na jednym PRODUKCIE. OPROGRAMOWANIE SONY może być użytkowane
wyłącznie z jednym PRODUKTEM.
Wynajem. Zabrania się wynajmowania OPROGRAMOWANIA SONY lub oddawania go w dzierżawę.
Przekazanie oprogramowania. Użytkownik może przelać wszelkie swoje prawa wynikające z niniejszej
umowy EULA wyłącznie w przypadku, gdy OPROGRAMOWANIE SONY zostanie przekazane wraz
PRODUKTEM jako jego część, pod warunkiem że użytkownik nie zachowa żadnych kopii, przekaże
całość OPROGRAMOWANIA SONY (w tym m.in. wszelkie kopie, części składowe, nośniki, instrukcje
obsługi i inne materiały drukowane, dokumenty elektroniczne, dyski odzyskiwania i niniejszą umowę
EULA), a odbiorca zaakceptuje warunki niniejszej umowy EULA.
Wypowiedzenie. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, firma SONY może wypowiedzieć
niniejszą umowę EULA w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika warunków niniejszej
umowy EULA. W takim przypadku na żądanie SONY użytkownik musi przesłać PRODUKT na adres
wyznaczony przez SONY, a SONY odeśle użytkownikowi PRODUKT tak szybko, jak jest to możliwe,
po usunięciu z niego OPROGRAMOWANIA SONY.
126PL
Poufność. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności informacji zawartych
w OPROGRAMOWANIU SONY, które nie są publicznie znane, oraz do niewyjawiania takich
informacji innym osobom bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SONY.
CZYNNOŚCI WYSOKIEGO RYZYKA
OPROGRAMOWANIE SONY nie jest odporne na błędy, nie jest również opracowywane, wytwarzane
ani przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako oprogramowanie działającego w sieci sprzętu
sterującego w warunkach niebezpiecznych, które wymagają niezawodności, np. w energetyce jądrowej,
systemach nawigacji i komunikacji lotniczej, kierowaniu ruchem powietrznym, urządzeniach
podtrzymujących funkcje życiowe bądź systemach broni, gdzie awaria OPROGRAMOWANIA SONY
mogłaby prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub poważnych szkód fizycznych bądź ekologicznych
(„czynności wysokiego ryzyka”). Firma SONY i jej dostawcy wyraźnie wykluczają wszelkie wyrażone
lub dorozumiane gwarancje przydatności do zastosowań w czynnościach wysokiego ryzyka.
WYKLUCZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE SONY
Użytkownik jest w pełni świadomy, że korzysta z OPROGRAMOWANIA SONY wyłącznie na własne
ryzyko. OPROGRAMOWANIE SONY jest dostarczane na zasadzie „AS IS” („tak, jak jest”), bez
jakiejkolwiek gwarancji, a firma SONY, jej kontrahenci i licencjodawcy (w niniejszym punkcie zwani
łącznie „SONY”) WYRAŹNIE WYKLUCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB
DOROZUMIANE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI
HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. SONY NIE GWARANTUJE, ŻE
FUNKCJE, W KTÓRE WYPOSAŻONO OPROGRAMOWANIE SONY, SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW
LUB USTEREK PROGRAMISTYCZNYCH ANI ŻE SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA;
NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA SONY ZOSTANIE
SKORYGOWANE. PONADTO SONY NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ
DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA LUB KONSEKWENCJI UŻYTKOWANIA
OPROGRAMOWANIA SONY, JEŚLI CHODZI O JEGO PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE,
DOKŁADNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I INNE KRYTERIA. ŻADNA USTNA ANI PISEMNA
INFORMACJA ANI RADA UDZIELONA PRZEZ SONY LUB AUTORYZOWANEGO
PRZEDSTAWICIELA SONY NIE BĘDZIE STANOWIĆ GWARANCJI ANI W JAKIKOLWIEK
SPOSÓB ZWIĘKSZAĆ ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE
ZABRANIAJĄ WYKLUCZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI. W TAKIM PRZYPADKU
POWYŻSZE WYKLUCZENIE NIE DOTYCZY UŻYTKOWNIKA.
Bez uszczerbku dla powyższych postanowień oświadcza się, że OPROGRAMOWANIE SONY nie jest
opracowane ani przeznaczone do użytku z jakimkolwiek produktem poza rzeczonym PRODUKTEM.
Firma SONY nie gwarantuje, że jakiekolwiek produkty, oprogramowanie, zawartość ani dane utworzone
przez użytkownika lub osobę trzecią nie zostaną uszkodzone przez OPROGRAMOWANIE SONY.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMA SONY, JEJ DOSTAWCY I LICENCJODAWCY (w niniejszym PUNKCIE zwani łącznie
„SONY”) NIE ODPOWIADAJĄ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE ANI NASTĘPCZE
SPOWODOWANE PRZEZ OPROGRAMOWANIE SONY, WYNIKAJĄCE POŚREDNIO LUB
BEZPOŚREDNIO Z NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ
GWARANCJI, NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY, NIEDBALSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚCI
OBIEKTYWNEJ LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ. SZKODY TEGO RODZAJU OBEJMUJĄ
W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ
UŻYTECZNOŚCI PRODUKTU LUB WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU, CZAS
NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ I CZAS UŻYTKOWNIKA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA
SONY BYŁA ŚWIADOMA MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM
PRZYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SONY WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA
W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY EULA BĘDZIE OGRANICZONA DO FAKTYCZNIE
OPŁACONEJ KWOTY, KTÓRĄ MOŻNA PRZYDZIELIĆ DO OPROGRAMOWANIA SONY.
127PL
EKSPORT
W przypadku użytkowania w lub przeniesienia OPROGRAMOWANIA SONY do kraju innego niż
kraj zamieszkania użytkownika, użytkownik będzie stosował się do wszelkich obowiązujących praw
i przepisów w zakresie eksportu, importu i ceł.
PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsza umowa EULA będzie interpretowana, egzekwowana zgodnie z prawem japońskim i będzie
mu podlegać, bez odniesienia do jakichkolwiek przepisów kolizyjnych. Wszelkie spory wynikające
z niniejszej umowy EULA podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Tokio (Japonia) i będą tam
rozstrzygane, a użytkownik i firma SONY wyrażają zgodę na taką lokalizację i jurysdykcję. ODNOŚNIE
DO WSZELKICH KWESTII ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z NINIEJSZĄ
UMOWĄ EULA, UŻYTKOWNIK I FIRMA SONY ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO PROCESU
Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.
ZASADA ROZDZIELNOŚCI
Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy EULA zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do
wyegzekwowania, pozostałe części zachowają pełną moc prawną.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą umową EULA lub udzielaną na jej mocy
ograniczoną gwarancją, użytkownik może skontaktować się z firmą SONY, pisząc na adres wskazany
na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
128PL
4-454-467-51(1) (PL)
©2013 Sony Corporation
Download PDF