Sony | GTK-N1BT | Sony GTK-N1BT Głośnik bezprzewodowy z technologią BLUETOOTH® Instrukcja obsługi

4-471-163-72 (1)
Personal Audio System
Instrukcja obsługi
©2013 Sony Corporation
Printed in China
PL
GTK-N1BT
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
OSTRZEŻENIE
Aby zredukować ryzyko pożaru, nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
Urządzenia nie należy wystawiać na działanie
otwartych źródeł ognia (np. takich jak świeczki).
Aby zredukować ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać urządzenia na
kapanie lub rozbryzgi cieczy, a także nie należy
stawiać na nim przedmiotów wypełnionych
płynami, takich jak wazony.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie
do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w
pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną
wtyczkę od gniazda zasilania.
Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu
dopóki jest podłączone do gniazdka ściennego,
nawet jeżeli samo urządzenie jest wyłączone.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi
bateriami nie należy narażać na działanie
zbyt wysokich temperatur, na przykład na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i
ognia.
Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i
uznane za zgodne z ograniczeniami podanymi
w dyrektywie EMC, jeśli zostanie podłączone
kablem o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
Uwaga przeznaczona dla klientów:
poniższe informacje dotyczą tylko
sprzętu znajdującego się w sprzedaży
w krajach stosujących dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest Sony Europe Limited, The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW,
Wielka Brytania. Zapytania dotyczące zgodności
produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej
należy kierować do Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
W kwestiach dotyczących usług serwisowych
lub gwarancji należy korzystać z adresów
kontaktowych podanych w oddzielnych
dokumentach dotyczących usług serwisowych
lub gwarancji.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że ten rodzaj
sprzętu jest zgodny z zasadniczymi wymogami
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Ze szczegółowymi informacjami można
zapoznać się pod poniższym URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w
celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Nota dotyczącą licencji i znaków
towarowych
ˎiPhone,
ˎ
iPod, iPod classic, iPod nano i iPod
touch są znakami towarowym firmy Apple Inc.
zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
ˎTechnologię
ˎ
kodowania dźwięku i patenty
stosowane w standardzie MPEG Layer-3
pozyskano od firm Fraunhofer IIS i Thomson.
ˎWindows
ˎ
Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
ˎSłowo
ˎ
i logotypy BLUETOOTH® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi, których właścicielem
jest firma BLUETOOTH SIG, Inc. Firma Sony
Corporation korzysta ze wspomnianych znaków
w ramach posiadanej licencji. Pozostałe
znaki towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
ˎZnak
ˎ
N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w
innych krajach.
ˎ©
ˎ 2012 CSR plc i spółki należące do jej grupy.
Znak aptX® i logo aptX są znakami towarowymi
firmy CSR plc lub jednej ze spółek należących
do jej grupy i mogą być zastrzeżone w jednym
lub kilku systemach prawnych.
ˎAndroid
ˎ
jest znakiem towarowym firmy Google
Inc.
ˎTen
ˎ
produkt jest chroniony przez pewne
prawa własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub dystrybucja tego
rodzaju technologii poza tym produktem jest
zabroniona bez uzyskania licencji od firmy
Microsoft lub upoważnionego przedstawiciela
firmy Microsoft.
ˎWystępujące
ˎ
w niniejszej instrukcji nazwy
systemów i produktów są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
producenta. W niniejszej instrukcji pominięto
znaki ™ i ®.
Położenie elementów
sterowania
Czynności wstępne
Obsługa
Używanie funkcji BLUETOOTH
Urządzenie (przód)
Istnieje możliwość słuchania muzyki z
posiadanego urządzenia „WALKMAN” lub
urządzenia BLUETOOTH za pośrednictwem
łączności bezprzewodowej.
Przed przystąpieniem do używania funkcji
BLUETOOTH należy przeprowadzić parowanie,
aby zarejestrować posiadane urządzenie
BLUETOOTH.
 Do gniazda ściennego
A
ntena przewodowa FM
(rozciągnij ją poziomo.)
Urządzenie (prawa strona po ustawieniu
poziomo)
 Zasilanie
Podłącz przewód zasilający  do gniazda ściennego.
Na wyświetlaczu  pojawi się pokaz. Po naciśnięciu   zestaw włączy się i pokaz automatycznie
się zakończy.
Jeśli dołączona przejściówka na wtyczce nie pasuje do gniazda ściennego, należy ją zdjąć (tylko modele
wyposażone w przejściówkę).
 Antena
Podłączając złącze anteny przewodowej FM  należy sprawdzić, czy ma ono właściwe położenie.
Wyszukaj miejsce i położenie zestawu, które zapewnią dobry odbiór, kiedy ustawiasz antenę.
Umieść antenę z dala od przewodu zasilającego, aby uniknąć przechwytywania szumów.
 Gniazdo AUDIO IN (wejście zewnętrzne)
Uwaga
Ponieważ zestaw nie posiada gniazda słuchawkowego,
słuchanie przez słuchawki nie jest możliwe.
Pilot
Do podłączania opcjonalnych urządzeń zewnętrznych za pomocą kabla połączeniowego audio (brak w
zestawie).
 Gniazdo USB
Do podłączania urządzenia iPod/iPhone lub urządzenia USB za pomocą kabla USB (brak w zestawie).
Ustawianie zestawu
Zestaw można ustawić pionowo lub poziomo. Wybierz ustawienie odpowiednio do swoich preferencji.
Dotyczy
tylko Europy
Montaż poziomy
Montaż pionowy
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona
traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może
być stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg)
lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Objaśnienia w niniejszej instrukcji obsługi
dotyczą przede wszystkim obsługi przy użyciu
pilota, choć taką samą obsługę umożliwiają
przyciski na urządzeniu o takich samych lub
podobnych nazwach.
Zestaw obsługuje rejestrację i łączenie z
urządzeniem BLUETOOTH za pomocą funkcji
NFC, która umożliwia przesyłanie danych poprzez
przyłożenie urządzenia w określonym miejscu.
Szczegółowe informacje na temat funkcji NFC
zawiera punkt „Nawiązywanie połączenia
jednym dotknięciem (NFC)”.
Na czym polega parowanie?
Aby nawiązać połączenie między
urządzeniami BLUETOOTH, należy je wcześniej
wzajemnie zarejestrować. Parowanie to
operacja rejestrowania dwóch urządzeń.
Po przeprowadzeniu parowania nie trzeba
przeprowadzać go ponownie. Ponowne
parowanie jest jednak wymagane w
następujących przypadkach:
ˎˎInformacje o parowaniu zostały usunięte w
trakcie naprawy urządzenia BLUETOOTH.
ˎˎPodjęto próbę sparowania zestawu z ponad
10 urządzeniami BLUETOOTH. Opisywany
zestaw można sparować maksymalnie z 9
urządzeniami BLUETOOTH. W przypadku
sparowania kolejnego urządzenia BLUETOOTH
po wcześniejszym sparowaniu 9 urządzeń,
informacje dotyczące parowania urządzenia,
które zostało połączone z zestawem jako
pierwsze, zostaną zastąpione informacjami
nowego urządzenia.
ˎˎInformacje dotyczące rejestracji parowania
z opisywanym zestawem zostały usunięte z
połączonego urządzenia.
ˎˎZainicjowanie zestawu lub usunięcie historii
parowania z zestawem spowoduje usunięcie
wszystkich informacji dotyczących parowania.
Informacje dotyczące wskaźnika
BLUETOOTH
Wskaźnik BLUETOOTH na środku przycisku
BLUETOOTH  umożliwia sprawdzenie stanu
połączenia BLUETOOTH.
Stan zestawu
Stan wskaźnika
Zestaw w trybie
gotowości BLUETOOTH
(kiedy zestaw jest
włączony).
Podczas parowania
BLUETOOTH
Zestaw próbuje
połączyć się z
urządzeniem
BLUETOOTH.
Zestaw połączył
się z urządzeniem
BLUETOOTH.
Powoli miga na
niebiesko.
Szybko miga na
niebiesko.
Miga na niebiesko.
Świeci na niebiesko.
Włączanie odbioru w formacie AAC
Używanie pilota
Włóż dwie baterie R6 (typ AA, w zestawie), zgodnie z oznaczeniami biegunów, jak pokazano poniżej.
Istnieje możliwość odbioru danych w formacie
AAC z urządzenia BLUETOOTH. Odbiór włącza się
z poziomu menu opcji.
1 Naciśnij BLUETOOTH FUNCTION  na pilocie
lub BLUETOOTH  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się komunikat „BT
AUDIO”.
2 Naciśnij OPTIONS , aby wyświetlić menu
ustawień.
3 Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „BT
AAC”, po czym naciśnij
.
4 Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „ON”
lub „OFF”, po czym naciśnij .
ON: włączenie odbioru w formacie AAC
OFF: odbiór w formacie SBC lub aptX
Uwagi na temat używania pilota
ˎPrzy
ˎ
normalnym użytkowaniu baterie powinny wystarczyć na około 6 miesięcy.
ˎNie
ˎ
używaj starych baterii z nowymi, ani nie używaj razem baterii różnego typu.
ˎJeśli
ˎ
pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z
baterii i korozji.
Ustawianie zegara
Uwagi
ˎW
ˎ przypadku zainicjowania konfiguracji w trakcie
połączenia BLUETOOTH, połączenie zostanie przerwane.
ˎUżywając
ˎ
produktów firmy Apple, należy zaktualizować
ich oprogramowanie do najnowszej wersji. Szczegółowe
informacje na temat aktualizacji zawiera instrukcja obsługi
dostarczona z danym produktem firmy Apple.
ˎJeśli
ˎ
dźwięk przeskakuje w trakcie odbioru w formacie
AAC, w pozycji menu BT AAC należy ustawić opcję „OFF”.
Parowanie opisywanego zestawu z
urządzeniem BLUETOOTH
1 Naciśnij  , aby włączyć zestaw.
2 Naciśnij TIMER MENU , aby wybrać tryb ustawiania zegara.
Jeśli miga komunikat „PLAY SET”, naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „CLOCK”, po czym naciśnij
(wprowadź) .
3 Naciśnij kilkakrotnie / , aby ustawić godzinę, po czym naciśnij
4 Wykonaj te same czynności, aby ustawić minuty.
1 Umieść podłączane urządzenie BLUETOOTH w
zasięgu 1 metra od zestawu.
2 Naciśnij BLUETOOTH FUNCTION  na pilocie
lub BLUETOOTH  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się komunikat „BT
AUDIO”.
ˎˎWskaźnik BLUETOOTH  zacznie powoli
migać na niebiesko.
ˎˎJeśli w przeszłości zestaw łączył się
automatycznie z urządzeniem BLUETOOTH,
naciśnij BLUETOOTH  na urządzeniu, aby
anulować połączenie i wyświetlić komunikat
„BT AUDIO” na wyświetlaczu .
3 Naciśnij i przytrzymaj BLUETOOTH  na
urządzeniu przez 2 sekundy lub dłużej.
Wskaźnik BLUETOOTH  zacznie szybko
migać na niebiesko, a na wyświetlaczu 
pojawi się migający komunikat „PAIRING”.
Zestaw znajduje się w trybie parowania.
4 Wykonaj operację parowania w urządzeniu
BLUETOOTH i wyszukaj opisywany zestaw z
poziomu urządzenia BLUETOOTH.
Po zakończeniu wyszukiwania, na
wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH może
pojawić się lista znalezionych urządzeń.
ˎˎOpisywany zestaw jest wyświetlany jako
„SONY:GTK-N1BT”. Jeśli nie jest widoczny,
należy ponownie wykonać czynności
począwszy od kroku 1.
ˎˎPodczas nawiązywania połączenia z
opisywanym zestawem, w urządzeniu
BLUETOOTH należy wybrać profil audio
(A2DP, AVRCP).
ˎˎJeśli urządzenie BLUETOOTH nie obsługuje
profilu AVRCP (profil zdalnego sterowania
audio/wideo), nie można odtwarzać ani
wykonywać innych operacji za pomocą
posiadanego zestawu.
ˎˎSzczegółowe informacje na temat obsługi
podłączanego urządzenia BLUETOOTH
zawiera dostarczona z nim instrukcja
obsługi.
5 Wybierz „SONY:GTK-N1BT” na wyświetlaczu
urządzenia BLUETOOTH.
Jeśli pojawi się komunikat, aby wpisać hasło w
urządzeniu BLUETOOTH, wpisz „0000”.
6 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z poziomu
urządzenia BLUETOOTH.
Po zakończeniu parowania i prawidłowym
nawiązaniu połączenia z urządzeniem
BLUETOOTH, komunikat „PAIRING” na
wyświetlaczu  zmieni się na „BT AUDIO”,
a wskaźnik BLUETOOTH  zacznie powoli
migać na niebiesko.
ˎˎW zależności od typu urządzenia
BLUETOOTH, po zakończeniu parowania
połączenie może zostać nawiązane
automatycznie.
Uwagi
ˎW
ˎ zależności od urządzenia, zamiast terminu „Hasło”
może się pojawić termin „Klucz”, „Kod PIN”, „Numer PIN”
lub „Kod dostępu” itp.
ˎStan
ˎ
trybu gotowości parowania zestawu zostanie
anulowany po około 5 minutach. Jeśli parowanie nie
powiedzie się, należy wykonać czynności począwszy od
kroku 1.
ˎAby
ˎ
przeprowadzić parowanie z kilkoma urządzeniami
BLUETOOTH, należy powtórzyć czynności opisane w
krokach od 1 do 6 indywidualnie dla każdego urządzenia
BLUETOOTH.
Wskazówka
Operację parowania lub próbę nawiązania połączenia
BLUETOOTH z innym urządzeniem BLUETOOTH można
przeprowadzić w trakcie nawiązanego połączenia
BLUETOOTH z jednym urządzeniem BLUETOOTH. W
momencie pomyślnego nawiązania połączenia z innym
urządzeniem BLUETOOTH, aktualnie nawiązane połączenie
BLUETOOTH zostanie anulowane.
Ustawienia zegara zostaną skasowane, gdy odłączysz przewód zasilający lub gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu.
Wyświetlanie zegara, gdy urządzenie jest wyłączone
Naciśnij DISPLAY . Zegar jest wyświetlany przez około 8 sekund.
Urządzenie BLUETOOTH, na
przykład odtwarzacz „WALKMAN”
Przygotowanie smartfona (system
Android)
Na smartfonie musi być zainstalowana aplikacja
zgodna z funkcją NFC. W przeciwnym razie
można pobrać aplikację „Łatwa komunikacja
NFC” z witryny Google Play.
ˎˎW niektórych krajach lub regionach aplikacja
zgodna z funkcją NFC może być niedostępna
do pobrania.
ˎˎW przypadku niektórych smartfonów funkcja
ta może być dostępna bez potrzeby pobierania
aplikacji „Łatwa komunikacja NFC”. Wtedy
obsługa i dane techniczne danego smartfona
mogą różnić się od przedstawionych w tej
instrukcji.
Słuchanie muzyki przez połączenie
BLUETOOTH
Po połączeniu zestawu i urządzenia BLUETOOTH
za pomocą profilu AVRCP można obsługiwać
urządzenie BLUETOOTH.
Przed odtwarzaniem muzyki należy sprawdzić,
czy:
ˎˎWłączono funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
ˎˎPrzeprowadzono parowanie.
1 Naciśnij BLUETOOTH FUNCTION  na pilocie
lub BLUETOOTH  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się komunikat „BT
AUDIO”.
2 Z poziomu urządzenia BLUETOOTH nawiąż
połączenie BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia, na wyświetlaczu
 pojawi się komunikat „LINKED”, a następnie
nazwa urządzenia BLUETOOTH ustawiona na
podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.
Jeśli urządzenie BLUETOOTH łączyło się już z
opisywanym zestawem w przeszłości, może
połączyć się automatycznie bez konieczności
podjęcia jakichkolwiek działań przez
użytkownika.
3 Naciśnij   na pilocie lub   na
urządzeniu, aby rozpocząć odtwarzanie.
W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
może być konieczne dwukrotne naciśnięcie
  lub  .
Zależnie od urządzenia BLUETOOTH może
wystąpić konieczność wcześniejszego
uruchomienia na nim programu AV.
1 Zainstaluj aplikację.
W przypadku dostępu za pomocą kodu 2D
Użyj aplikacji 2D Code Reader.
lub BLUETOOTH  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się komunikat „BT
AUDIO”.
Kiedy zestaw nawiąże połączenie z
urządzeniem BLUETOOTH, nazwa ustawiona
dla podłączonego urządzenia BLUETOOTH
pojawi się na wyświetlaczu  zestawu.
Naciśnij BLUETOOTH  na urządzeniu, aby
anulować połączenie z danym urządzeniem
BLUETOOTH i wyświetlić komunikat „BT
AUDIO”.
2 Naciśnij CLEAR .
Zacznie migać komunikat „DEL LINK”.
3 Naciśnij
.
Pojawi się komunikat „COMPLETE” i wszystkie
informacje o parowaniu zostaną usunięte.
App Remote przez technologię
bezprzewodową BLUETOOTH
(telefon z systemem Android)
W przypadku telefonu z systemem Android
należy pobrać aplikację „App Remote” z witryny
Google Play.
Po pobraniu aplikacji na telefon z systemem
Android połączony z opisywanym urządzeniem,
będą dostępne następujące funkcje:
— Uruchamianie i sterowanie kompatybilnymi
aplikacjami na telefonie z systemem Android
z poziomu urządzenia.
— Sterowanie źródłem dźwięku w urządzeniu
za pomocą prostych gestów palcami na
telefonie z systemem Android.
— Wyświetlanie szczegółowych informacji
o źródle dźwięku (tytuł utworu, nazwa
wykonawcy, okładka albumu itp.) na telefonie
z systemem Android.
— Automatyczne odczytywanie przychodzących
wiadomości SMS.
Dostępne operacje różnią się w zależności
od aplikacji. Szczegółowe informacje na
temat dostępnych aplikacji można znaleźć w
poniższych witrynach pomocy:
http://support.sony-europe.com/
Instalowanie aplikacji
W przypadku dostępu za pomocą kodu 2D
Użyj aplikacji 2D Code Reader.
4 Naciśnij VOLUME +/  na pilocie lub
przekręć pokrętło regulacji głośności  na
urządzeniu, aby ustawić żądaną głośność.
Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji na powyższej
stronie internetowej, wyszukaj aplikację
„Łatwa komunikacja NFC” w witrynie Google
Play i zainstaluj.
2 Włącz w posiadanym smartfonie obsługę
funkcji NFC.
Szczegółowe informacje zawiera przewodnik
użytkownika dostarczony z posiadanym
smartfonem.
Informacje na temat aplikacji „Łatwa
komunikacja NFC”
Jest to bezpłatna aplikacja przeznaczona
specjalnie dla systemów Android. Po
przeczytaniu szczegółowych informacji na temat
aplikacji „Łatwa komunikacja NFC” w Internecie,
można ją pobrać.
ˎˎW niektórych krajach lub regionach aplikacja
zgodna z funkcją NFC może być niedostępna
do pobrania.
Nawiązywanie połączenia z posiadanym
smartfonem jednym dotknięciem
Wystarczy przyłożyć smartfon do zestawu.
Zestaw włączy się automatycznie, po czym
nastąpi parowanie i nawiązanie połączenia
BLUETOOTH.
1 Uruchom aplikację „Łatwa komunikacja NFC”
na smartfonie.
Sprawdź, czy pojawił się ekran aplikacji.
2 Przyłóż smartfon do urządzenia.
Dotknij smartfonem znaku N-Mark  na
urządzeniu i przytrzymaj go w tej pozycji, aż
smartfon zacznie wibrować.
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij   na pilocie lub
  na urządzeniu.*
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać folder
Naciśnij  .
Wybrać plik
Znaleźć miejsce
w pliku
+/  (
Naciśnij
na urządzeniu).
+/ 
Naciśnij / .
W trakcie odtwarzania
przytrzymaj wciśnięty przycisk
/  (lub / 
na urządzeniu) i zwolnij go w
żądanym miejscu.
* W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być
konieczne dwukrotne naciśnięcie   na urządzeniu.
Uwaga
Te czynności mogą nie być dostępne w niektórych
urządzeniach BLUETOOTH. Ponadto, rzeczywiste czynności
mogą się różnić, zależnie od podłączonego urządzenia
BLUETOOTH.
Sprawdzanie adresu podłączonego
urządzenia BLUETOOTH
Naciśnij DISPLAY , gdy na wyświetlaczu 
jest widoczna nazwa urządzenia BLUETOOTH
ustawiona na podłączonym urządzeniu
BLUETOOTH. Adres urządzenia BLUETOOTH
będzie wyświetlany przez 8 sekund w dwóch
częściach na wyświetlaczu zestawu.
Anulowanie połączenia z urządzeniem
BLUETOOTH
Naciśnij BLUETOOTH  na urządzeniu.
Na wyświetlaczu  pojawi się komunikat
„UNLINKED”.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH,
połączenie może zostać anulowane
automatycznie po zatrzymaniu odtwarzania.
Ustawianie trybu gotowości
BLUETOOTH
Nawiąż połączenie ze smartfonem, postępując
według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Informacje na temat miejsca na smartfonie,
które należy przykładać, zawiera jego
instrukcja obsługi.
ˎˎAby zakończyć nawiązane połączenie,
wystarczy przyłożyć smartfon do znaku N-Mark
 na urządzeniu.
ˎˎPrzyłożenie smartfona zgodnego z funkcją
NFC do urządzenia w czasie, gdy zestaw jest
połączony z innym urządzeniem BLUETOOTH,
spowoduje rozłączenie urządzenia BLUETOOTH
i połączenie zestawu ze smartfonem.
ˎˎPo przyłożeniu smartfona połączonego z
opisywanym zestawem do innego zestawu
głośnomówiącego lub głośnika BLUETOOTH
zgodnego z funkcją NFC, smartfon zostanie
rozłączony z zestawem i połączony z
przyłożonym urządzeniem BLUETOOTH.
Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji na powyższej
stronie internetowej, wyszukaj aplikację „App
Remote” w witrynie Google Play i zainstaluj.
Uwagi
Aplikacja „App Remote” przez funkcję BLUETOOTH
jest dostępna tylko w telefonach z zainstalowanym
systemem Android w wersji 2.2, 2.3, 4.0 lub 4.1.
Funkcja automatycznego odczytu wiadomości SMS jest
dostępna tylko w telefonach z systemem Android z
zainstalowanym silnikiem TTS.
Dwukierunkowe sterowanie muzyką
za pomocą telefonu z systemem
Android
Przed podłączeniem urządzenia mobilnego
należy zmniejszyć głośność urządzenia.
1 Połącz opisywane urządzenie z urządzeniem
mobilnym za pomocą funkcji BLUETOOTH.
2 Uruchom aplikację „App Remote”.
1 Naciśnij BLUETOOTH FUNCTION  na pilocie
ˎPo
ˎ usunięciu informacji o parowaniu, dane połączenie
BLUETOOTH można będzie nawiązać dopiero po
przeprowadzeniu parowania. Aby po wykonaniu tej
operacji nawiązać połączenie z urządzeniem BLUETOOTH,
należy ponownie wpisać hasło.
ˎPo
ˎ usunięciu informacji o parowaniu, ustawienie trybu
gotowości BLUETOOTH zostanie wyłączone.
Uwaga
Funkcja NFC umożliwia przesyłanie danych
poprzez przyłożenie posiadanego urządzenia w
określonym miejscu.
Obsługiwane smartfony muszą być wyposażone
w funkcję NFC (zgodny system operacyjny:
Android 2.3.3 lub nowszy, oprócz systemu
Android 3.x).
Informacje na temat zgodnych urządzeń można
znaleźć w poniższych witrynach internetowych.
http://support.sony-europe.com/
Usuwanie informacji o rejestracji
parowania
Uwagi
.
Nawiązywanie połączenia jednym
dotknięciem (NFC)
Jeśli funkcja urządzenia nie pojawi się w
aplikacji, naciśnij i przytrzymaj BLUETOOTH 
na urządzeniu przez ponad 2 sekundy.
Za pomocą urządzenia mobilnego można
będzie sterować niektórymi operacjami
odtwarzania w urządzeniu. Szczegółowe
informacje na temat operacji na urządzeniu
mobilnym można znaleźć w pomocy danej
aplikacji.
Odtwarzanie plików
z urządzenia USB
Formaty audio, które mogą być odtwarzane
przez zestaw, to MP3/WMA*/AAC*/WAV.
* Opisywany zestaw nie umożliwia odtwarzania plików
objętych ochroną praw autorskich DRM (zarządzanie
prawami cyfrowymi) lub pobranych z internetowych
sklepów muzycznych. Przy próbie odtworzenia takich
plików zestaw odtworzy następny niezabezpieczony plik
audio.
Informacje na temat zgodnych urządzeń
USB można znaleźć w poniższych witrynach
internetowych.
http://support.sony-europe.com/
Po włączeniu trybu gotowości BLUETOOTH,
zestaw przełącza się w tryb oczekiwania
na połączenie BLUETOOTH, nawet gdy jest
wyłączony. Jeśli zestaw odbierze polecenie
odtwarzania z podłączonego urządzenia
BLUETOOTH, włączy się i rozpocznie odtwarzanie
muzyki. Tryb gotowości BLUETOOTH jest
domyślnie wyłączony.
1 Naciśnij kilkakrotnie USB FUNCTION  na
1 Naciśnij BLUETOOTH FUNCTION  na pilocie
3 Naciśnij   na pilocie lub   na
lub BLUETOOTH  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się komunikat „BT
AUDIO”.
2 Naciśnij OPTIONS , aby wyświetlić menu
ustawień.
3 Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „BT
STBY”, po czym naciśnij
4
.
Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „ON”
lub „OFF”, po czym naciśnij
.
5 Naciśnij / , aby wyłączyć zestaw.
Przy funkcji „BT STBY” w trybie „ON”
(włączona), uruchomienie połączenia
BLUETOOTH z poziomu podłączonego
komponentu spowoduje włączenie zestawu,
umożliwiając słuchanie muzyki.
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się komunikat „USB”.
2 Podłącz urządzenie USB do gniazda USB  w
urządzeniu.
Jeśli zestaw nie rozpoznaje urządzenia USB,
odłącz urządzenie USB, po czym podłącz je
ponownie.
urządzeniu, aby rozpocząć odtwarzanie.
Inne czynności
Aby
Wstrzymać
odtwarzanie
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać folder
Wybrać plik
Znaleźć miejsce
w pliku
Wybrać
wielokrotne
odtwarzanie
Naciśnij
Naciśnij   na pilocie lub
  na urządzeniu. Aby
wznowić odtwarzanie, naciśnij
ten przycisk ponownie.
 (stop) . Aby wznowić
odtwarzanie, naciśnij
  na pilocie lub   na
urządzeniu.*1 Aby anulować
wznowienie odtwarzania,
ponownie naciśnij  *2.
Naciśnij kilkakrotnie
+/ 
+/  na urządzeniu).
(
 (do tyłu)/ (do przodu)
.
W trakcie odtwarzania
przytrzymaj wciśnięty przycisk
 (przewijanie do tyłu)/
(przewijanie do przodu) 
(/  na urządzeniu) i
zwolnij go w żądanym miejscu.
Naciśnij kilkakrotnie REPEAT ,
aż pojawi się „ ” (powtarzaj
”
wszystkie utwory) lub „
(powtarzaj jeden utwór).
*1Gdy odtwarzany jest plik MP3/WMA VBR, zestaw może
wznowić odtwarzanie w innym miejscu.
*2Wznowienie odtwarzania powoduje powrót do głównego
folderu.
Zmiana trybu odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE . Można
wybrać tryb normalnego odtwarzania (kolejne
odtwarzanie wszystkich plików na urządzeniu
USB), tryb odtwarzania folderu („FLDR”
odtwarza wszystkie pliki w podanym folderze na
urządzeniu USB) lub tryb odtwarzania losowego
(„SHUF”).
Uwagi dotyczące trybów odtwarzania
ˎKiedy
ˎ
wybierzesz tryb odtwarzania losowego „SHUF”,
zestaw będzie odtwarzać losowo wszystkie pliki audio
w podłączonym urządzeniu USB w kolejności losowej.
Tryb odtwarzania losowego może odtwarzać ten sam plik
wielokrotnie.
ˎGdy
ˎ
zostanie wybrany tryb odtwarzania folderu, opcja
„
” będzie niedostępna.
ˎGdy
ˎ
zostanie wybrany tryb odtwarzania losowego, tryb
wielokrotnego odtwarzania będzie niedostępny.
ˎGdy
ˎ
zostanie wybrany tryb wielokrotnego odtwarzania,
tryb odtwarzania losowego będzie niedostępny. Gdy dla
trybu wielokrotnego odtwarzania zostanie wybrana opcja
„
”, tryb odtwarzania folderu będzie niedostępny.
ˎPo
ˎ wyłączeniu zestawu wybrany tryb odtwarzania
losowego („SHUF”) zostanie anulowany i odtwarzanie
powróci do trybu normalnego odtwarzania.
Uwaga dotycząca odtwarzania wielokrotnego
Jeśli wybierzesz opcję „ ”, kiedy zestaw jest w trybie
normalnego odtwarzania, zestaw będzie ciągle odtwarzać
wszystkie pliki audio na urządzeniu USB, dopóki nie
zatrzymasz odtwarzania. Jeśli wybierzesz opcję „ ”, kiedy
zestaw jest w trybie odtwarzania folderu, zestaw będzie
ciągle odtwarzać wszystkie pliki audio w wybranym
folderze, dopóki nie zatrzymasz odtwarzania.
Uwagi
ˎGdy
ˎ
wymagane jest podłączenie za pośrednictwem kabla
USB, podłącz kabel USB dostarczony z urządzeniem USB.
Szczegółowe informacje na temat działania urządzenia
USB zawiera dostarczona z nim instrukcja obsługi.
ˎZanim
ˎ
pojawi się komunikat „READING”, może minąć około
10 sekund, zależnie od rodzaju podłączonego urządzenia
USB.
ˎNie
ˎ
łącz zestawu i urządzenia USB przez koncentrator USB.
ˎGdy
ˎ
urządzenie USB zostanie podłączone, zestaw
odczytuje wszystkie znajdujące się w nim pliki. Jeśli na
urządzeniu USB jest dużo folderów lub plików, może
upłynąć dużo czasu do zakończenia odczytu urządzenia
USB.
ˎW
ˎ przypadku niektórych podłączonych urządzeń
USB może wystąpić opóźnienie między operacją i jej
wykonaniem przez zestaw.
ˎNie
ˎ
można zagwarantować zgodności ze wszystkimi
programami do kodowania/zapisu. Jeśli pliki audio na
urządzeniu USB zostały pierwotnie zakodowane przy
użyciu niekompatybilnego oprogramowania, mogą one
powodować szumy lub przerywanie dźwięku lub też mogą
w ogóle nie być odtwarzane.
zestaw nie może odtwarzać plików audio na
ˎOpisywany
ˎ
urządzeniu USB w następujących przypadkach:
gdy łączna liczba plików audio w folderze przekracza
256.
gdy łączna liczba plików audio na urządzeniu USB
przekracza 65 536.
gdy łączna liczba folderów na urządzeniu USB
przekracza 256 (włącznie z folderem głównym („ROOT”)
i pustymi folderami).
Te liczby mogą być inne, zależnie od struktury plików
i folderów. Nie zapisuj innych rodzajów plików lub
zbędnych folderów na urządzeniu USB, które zawiera pliki
audio.
może odtwarzać tylko do głębokości 8 folderów.
ˎZestaw
ˎ
ˎOpisywany
ˎ
zestaw może nie obsługiwać wszystkich funkcji
dostępnych na podłączonym urządzeniu USB.
ˎWznawianie
ˎ
odtwarzania zostanie anulowane po
odłączeniu przewodu zasilającego.
ˎFoldery,
ˎ
które nie zawierają plików audio, zostaną
pominięte.
ˎFormaty
ˎ
audio, których możesz słuchać na tym zestawie,
są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”
WAV: rozszerzenie pliku „.wav”
Pamiętaj, że nawet jeśli nazwa pliku zawiera prawidłowe
rozszerzenie, ale w rzeczywistości plik jest inny, zestaw
może generować szumy lub może nie działać prawidłowo.
ˎPo
ˎ zatrzymaniu odtwarzania odłącz urządzenie USB.
Używanie zestawu jako ładowarki
akumulatora
Kiedy zestaw jest włączony, może pełnić
funkcję ładowarki akumulatora urządzeń USB
posiadających funkcję ładowania.
Naciśnij kilkakrotnie USB FUNCTION  na
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się komunikat „USB”.
Ładowanie zaczyna się po podłączeniu
urządzenia USB do gniazda USB . Na
wyświetlaczu urządzenia USB pojawi się
status ładowania. Szczegółowe informacje
zawiera przewodnik użytkownika posiadanego
urządzenia USB.
Odtwarzanie z urządzenia iPod/
iPhone
1 Naciśnij kilkakrotnie USB FUNCTION  na
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się komunikat „USB”.
2 Podłącz urządzenie iPod/iPhone do gniazda
USB  w urządzeniu, wykorzystując kabel
USB dostarczony z urządzeniem iPod/iPhone.
Komunikat „USB” na wyświetlaczu  zmieni
się na komunikat „iPod”.
Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat
„iPod”, odłącz urządzenie iPod/iPhone, po
czym podłącz je ponownie.
3 Naciśnij   na pilocie lub   na
urządzeniu, aby rozpocząć odtwarzanie.
Sterowanie urządzeniem iPod/iPhone
Aby
Wstrzymać
odtwarzanie
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać utwór
lub rozdział z
audiobooka/
podcastu
Znaleźć miejsce
w utworze
lub rozdział w
audiobooku/
podcaście
Naciśnij
Naciśnij   na pilocie lub 
 na urządzeniu.
 (stop) .
 (do tyłu)/ (do przodu)
.
W trakcie odtwarzania
przytrzymaj wciśnięty przycisk
 (przewijanie do tyłu)/
(przewijanie do przodu) 
(/  na urządzeniu) i
zwolnij go w żądanym miejscu.
Używanie zestawu jako ładowarki
akumulatora
Kiedy zestaw jest włączony, może pełnić funkcję
ładowarki akumulatora urządzenia iPod/iPhone.
Naciśnij kilkakrotnie USB FUNCTION  na
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się komunikat „USB”.
Podłącz urządzenie iPod/iPhone do gniazda USB
, kiedy odtwarzacz urządzenia iPod/iPhone
jest zatrzymany, aby rozpocząć ładowanie. Na
wyświetlaczu urządzenia iPod/iPhone pojawi się
status ładowania.
Szczegółowe informacje zawiera przewodnik
użytkownika posiadanego urządzenia iPod/
iPhone.
Aby przerwać ładowanie urządzenia iPod/
iPhone
Odłącz urządzenie iPod/iPhone.
Uwaga dotycząca ładowania urządzenia iPod/iPhone
Nie można ładować urządzenia iPod/iPhone, kiedy zestaw
jest wyłączony. Ładowanie niektórych urządzeń iPod/
iPhone może nie być możliwe z uwagi na ich właściwości.
Uwagi
ˎWyłącz
ˎ
funkcję „Shake to Shuffle” (zmiana utworów przez
potrząsanie urządzeniem iPod/iPhone) w urządzeniu
iPod/iPhone, aby uniknąć niepożądanej zmiany utworów
podczas odtwarzania muzyki z dużą głośnością.
ˎJeśli
ˎ
akumulator urządzenia iPod/iPhone jest rozładowany,
zestaw może go nie rozpoznać. W takim przypadku należy
je naładować za pomocą komputera itp., a następnie
podłączyć do zestawu.
ˎWydajność
ˎ
zestawu może się różnić w zależności od
danych technicznych urządzenia iPod/iPhone.
ˎW
ˎ trakcie odtwarzania filmu przytrzymaj wciśnięty przycisk
/ , aby przewinąć do tyłu (lub do przodu), jeśli
/  nie działa.
ˎAby
ˎ
zmienić głośność, naciśnij VOLUME +/  na pilocie
lub przekręć pokrętło regulacji głośności  na urządzeniu.
Poziom głośności nie zmieni się, gdy zostanie ustawiony
na urządzeniu iPod/iPhone.
ˎInformacje
ˎ
na temat obsługi urządzenia iPod/iPhone
zawiera przewodnik użytkownika posiadanego urządzenia
iPod/iPhone.
ˎFirma
ˎ
Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub
uszkodzenie danych zarejestrowanych na urządzeniu
iPod/iPhone podczas jego używania z opisywanym
zestawem.
Słuchanie radia
1 Naciśnij kilkakrotnie TUNER FUNCTION  na
pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu  pojawi się komunikat „FM”.
2 Przeprowadź strojenie.
Wyszukiwanie automatyczne
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE ,
aż pojawi się komunikat „AUTO”, po czym
naciśnij TUNING +/ . Po znalezieniu
stacji wyszukiwanie zatrzymuje się
automatycznie i na wyświetlaczu  pojawia
się wskaźnik „ST” (tylko w przypadku sygnału
stereofonicznego).
Jeśli wyszukiwanie nie zatrzyma się, naciśnij
 , aby je przerwać, po czym przeprowadź
strojenie ręczne (poniżej).
Jeśli ustawiona stacja FM przesyła sygnał RDS,
będą wyświetlane takie informacje, jak nazwa
serwisu czy nazwa stacji.
Strojenie ręczne
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż
pojawi się komunikat „MANUAL”, po czym
naciśnij kilkakrotnie TUNING +/ , aby
ustawić żądaną stację.
Wskazówka
Aby zredukować szumy statyczne podczas słabego odbioru
stacji stereofonicznej FM, naciśnij kilkakrotnie FM MODE
, aż pojawi się komunikat „MONO”, aby wyłączyć odbiór
stereofoniczny. Dźwięk przestanie być stereofoniczny, ale
odbiór się poprawi.
Zapisywanie stacji radiowych w
pamięci
1 Ustaw żądaną stację.
2 Naciśnij TUNER MEMORY , aby wybrać tryb
pamięci tunera.
Numer pamięci
Regulowanie dźwięku
Aby
Wyregulować
głośność
Ustawić efekt
dźwiękowy
Naciśnij
VOLUME +/  (lub przekręć
pokrętło regulacji głośności 
na urządzeniu).
Kilkakrotnie EQ .
Wskazówka
Opisywany zestaw jest wyposażony w funkcję DSEE, która
umożliwia uzyskanie czystych tonów wysokich pomimo
pogorszenia jakości spowodowanego kompresją. Zwykle
funkcja DSEE uruchamia się automatycznie po rozpoznaniu
źródła dźwięku, choć w zależności od używanych funkcji
może się nie uruchomić.
/ , aby wybrać żądany numer pamięci.
Jeśli wybrany numer pamięci został już
przydzielony innej stacji, stacja ta zostanie
zastąpiona nową stacją.
4 Naciśnij , aby zapisać stację w pamięci.
5 Powtórz kroki od 1 do 4, aby zapisać inne
stacje.
Możesz zaprogramować do 20 stacji FM.
Ustawianie zaprogramowanej stacji
radiowej
Aby wybrać stację radiową zapisaną pod
numerem pamięci od 1 do 6, wystarczy nacisnąć
TUNER MEMORY NUMBER (od 1 do 6) , kiedy
zestaw jest w trybie FM.
Aby wybrać stację radiową zapisaną pod
numerem pamięci 7 lub wyższym, naciśnij
kilkakrotnie TUNING MODE , aż pojawi
się komunikat „PRESET”, po czym naciśnij
kilkakrotnie TUNING +/ , aby wybrać żądany
numer pamięci.
Ustawianie podświetlenia
głośników
Możesz wybrać jeden z wielu schematów
podświetlenia głośników. Podświetlenie
głośników tworzy efekty świetlne w oparciu
o odtwarzaną muzykę.
Aby wyłączyć podświetlenie
głośników
Naciśnij kilkakrotnie LED SPEAKER , aż pojawi
się komunikat „LED OFF”.
Zmiana wyświetlania
Aby
Zmienić
informacje na
wyświetlaczu
1)
Zmienić tryb
wyświetlania
(patrz poniżej.)
Naciśnij
Kilkakrotnie DISPLAY , gdy
zestaw jest włączony.
Kilkakrotnie DISPLAY , gdy
zestaw jest wyłączony.2)
Można wyświetlić następujące informacje:
Czas, jaki upłynął od rozpoczęcia odtwarzania, nazwa
pliku i nazwa folderu.
Tytuł, wykonawca i informacje o albumie.
2)
Wskaźnik STANDBY  na urządzeniu świeci się, gdy
zestaw jest wyłączony.
1)
Zestaw oferuje następujące tryby wyświetlania.
Używanie opcjonalnych
komponentów audio
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Podłącz dodatkowy komponent audio
do gniazd AUDIO IN  na urządzeniu za
pomocą analogowego przewodu audio (brak
w zestawie).
2 Ustaw głośność na minimum.
Naciśnij kilkakrotnie VOLUME   na pilocie
lub przekręć pokrętło regulacji głośności 
na urządzeniu w lewo, aż na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat „VOL MIN”.
3 Naciśnij kilkakrotnie AUDIO IN FUNCTION 
na pilocie lub FUNCTION  na urządzeniu,
aż na wyświetlaczu  pojawi się komunikat
„AUDIO IN”.
4 Zacznij odtwarzanie.
Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym
komponencie i wyreguluj głośność.
Uwaga
Jeśli poziom głośności podłączonego komponentu jest
za niski, zestaw może automatycznie przejść do trybu
gotowości. Ustaw odpowiedni poziom głośności na
komponencie. Patrz „Ustawianie funkcji automatycznego
trybu gotowości”.
Blokowanie przycisków
na urządzeniu (blokada
rodzicielska)
Możesz zablokować przyciski na urządzeniu
(oprócz  ), aby zapobiec ich
przypadkowemu użyciu lub zabawom dzieci.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk   na
urządzeniu przez ponad 5 sekund. Na
wyświetlaczu  pojawią się komunikaty „CHILD”
i „LOCK ON”. Zestaw można obsługiwać tylko za
pomocą przycisków na pilocie.
Aby wyłączyć, przytrzymaj wciśnięty przycisk 
 na urządzeniu przez ponad 5 sekund, aż na
wyświetlaczu  pojawią się komunikaty „CHILD”
i „LOCK OFF”.
Uwaga
Funkcja blokady rodzicielskiej zostanie wyłączona po
odłączeniu przewodu zasilającego.
Ogólne
6 Wybierz źródło dźwięku.
Pokaz pojawia się na wyświetlaczu  po
podłączeniu przewodu zasilającego także
wtedy, gdy zestaw nie jest włączony.
ustawić czas zatrzymania odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie / , aż pojawi się
żądane źródło dźwięku, po czym naciśnij
.
7 Wyłącz zestaw.
Naciśnij przycisk  . Zestaw włączy się
automatycznie przed ustawionym czasem.
Jeśli o zaprogramowanej godzinie zestaw
będzie już włączony, programator odtwarzania
nie zostanie włączony. Nie używaj zestawu
w czasie pomiędzy jego włączeniem się,
a rozpoczęciem odtwarzania.
Sprawdzanie ustawienia
Naciśnij kilkakrotnie LED SPEAKER .
Po każdym naciśnięciu przycisku schemat ulega
zmianie.
3 Naciskając kilkakrotnie TUNING +/  lub
5 Wykonaj te same czynności, co w kroku 4, aby
Tryb
wyświetlania
Pokaz
Tryb
oszczędzania
energii2)
Zegar
3)
Gdy zestaw jest wyłączony1)
Wyświetlany jest pokaz.
Wyświetlacz zostaje wyłączony,
aby nie zużywać energii.
Programator i zegar nadal
działają.
Wyświetlany jest zegar.
Wskaźnik STANDBY  na urządzeniu świeci się, gdy
zestaw jest wyłączony.
2)
Nie można ustawić zegara w trybie oszczędzania energii.
3)
Tryb wyświetlania zegara po 8 sekundach automatycznie
przechodzi w tryb oszczędzania energii.
1)
Uwagi dotyczące wyświetlanych informacji
ˎZnaki,
ˎ
których nie można wyświetlić, są widoczne jako „_”.
ˎW
ˎ przypadku urządzeń USB, całkowity czas odtwarzania
nie jest wyświetlany.
ˎNastępujące
ˎ
informacje nie są wyświetlane prawidłowo:
czas, jaki upłynął od rozpoczęcia odtwarzania pliku MP3
zakodowanego za pomocą VBR (zmienna szybkość
transmisji).
nazwy folderów i plików, które nie są zgodne z formatem
ISO9660 Level 1, Level 2 lub Joliet.
ˎInformacje
ˎ
znaczników ID3 dla plików MP3 są
wyświetlane, gdy używane są znaczniki ID3 wersji 1 i
wersji 2 (wyświetlanie informacji znacznika ID3 wersji 2 ma
pierwszeństwo, jeśli w tym samym pliku MP3 używane są
znaczniki ID3 zarówno w wersji 1, jak i w wersji 2).
Używanie programatorów
Zestaw posiada 2 tryby programatora. Jeśli
użyjesz obu programatorów, programator nocny
będzie miał pierwszeństwo.
Programator nocny:
Możesz zasnąć przy muzyce. Ten tryb działa
nawet wtedy, gdy zegar nie jest ustawiony.
Naciśnij kilkakrotnie SLEEP , aby wybrać
żądaną godzinę.
Aby anulować programator nocny, naciśnij
kilkakrotnie SLEEP , aż pojawi się komunikat
„OFF”.
Programator odtwarzania:
Możesz budzić się o ustawionym czasie przy
dźwiękach stacji FM lub urządzenia USB. Nie
zapomnij ustawić zegara.
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Po przygotowaniu źródła dźwięku naciśnij
VOLUME +/  na pilocie lub przekręć
pokrętło regulacji głośności  na urządzeniu,
aby ustawić głośność.
2 Wybierz tryb ustawienia programatora.
Naciśnij TIMER MENU .
3 Ustaw programator odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „PLAY
.
SET”, po czym naciśnij
4 Ustaw czas rozpoczęcia odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie / , aby ustawić
. W taki sam
godzinę, po czym naciśnij
sposób ustaw minuty.
1 Naciśnij TIMER MENU .
2 Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać
„SELECT”, po czym naciśnij
.
3 Naciśnij kilkakrotnie / , aby wybrać „PLAY
SEL”, po czym naciśnij
.
Wyłączanie programatora
Powtórz powyższe czynności, aż w kroku 3
pojawi się komunikat „OFF”, po czym naciśnij
.
Zmiana ustawienia
Rozpocznij od kroku 1 „Używanie
programatorów”.
Uwaga
ˎˎNaciśnij jeden raz przycisk DISPLAY , gdy
zestaw jest wyłączony. Pokaz zniknie.
ˎˎUstaw zegar. Patrz „Ustawianie zegara”.
Nie można włączyć zestawu.
ˎˎCzy przewód zasilający jest podłączony?
Zestaw niespodziewanie przełączył się
w tryb gotowości.
ˎˎTo nie jest usterka. Zestaw automatycznie
przełącza się w tryb gotowości po około
15 minutach bezczynności lub braku
sygnału audio. Patrz „Ustawianie funkcji
automatycznego trybu gotowości”.
Ustawienie zegara lub działanie
programatora odtwarzania zostało
niespodziewanie anulowane.
ˎˎPo około jednej minucie bezczynności,
ustawienie zegara lub programatora
odtwarzania zostaje automatycznie anulowane.
Wykonaj ponownie operację od początku.
Brak dźwięku.
ˎˎCzy coś zasłania otwory wentylacyjne zestawu?
ˎˎOkreślona stacja mogła tymczasowo
zaprzestać nadawania.
Duży przydźwięk lub szumy.
Jeśli wybierzesz odtwarzanie z urządzenia USB, na którym
znajduje się wiele plików lub folderów, proces odczytu
może wymagać nieco czasu, powodując pewne opóźnienie
przed rozpoczęciem odtwarzania po otrzymaniu polecenia
od programatora.
ˎˎOdsuń zestaw od źródeł zakłóceń.
ˎˎPodłącz zestaw do innego gniazda ściennego.
ˎˎZainstaluj filtr przeciwzakłóceniowy (brak w
zestawie) na przewodzie zasilającym.
Uwagi dla użytkownika urządzenia iPod/iPhone
Pilot nie działa.
ˎUpewnij
ˎ
się, że urządzenie iPod/iPhone nie odtwarza, gdy
używasz programatora odtwarzania.
ˎZależnie
ˎ
od statusu podłączonego urządzenia iPod/
iPhone, programator odtwarzania może się nie włączyć.
Wskazówka
Ustawienie programatora odtwarzania pozostaje aktywne,
dopóki nie zostanie ręcznie anulowane.
Ustawianie funkcji
automatycznego trybu
gotowości
Funkcja automatycznego trybu gotowości
sprawia, że zestaw automatycznie przechodzi
w tryb gotowości po około 15 minutach
bezczynności lub braku sygnału audio.
Zanim zestaw przejdzie do trybu gotowości,
na wyświetlaczu  przez 2 minuty będzie
wyświetlany komunikat „AUTO:STBY”. Domyślnie
funkcja automatycznego trybu gotowości
jest włączona. Użyj przycisków na urządzeniu,
aby wyłączyć funkcję automatycznego trybu
gotowości.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk  , kiedy
zestaw jest włączony, aż pojawi się komunikat
„AUTO:STBY OFF”.
Aby włączyć funkcję, przytrzymaj wciśnięty
przycisk  , aż pojawi się komunikat
„AUTO:STBY ON”.
Uwagi
ˎFunkcja
ˎ
automatycznego trybu gotowości nie działa w
trybie tunera (FM), nawet jeśli została włączona.
ˎZestaw
ˎ
może nie przejść automatycznie do trybu
gotowości w następujących przypadkach:
gdy zostanie wykryty sygnał audio.
gdy zostanie podłączone urządzenie USB.
podczas odtwarzania plików audio.
gdy działa ustawiony programator odtwarzania lub
programator nocny.
ˎW
ˎ poniższych przypadkach zestaw ponownie odlicza
czas przed przejściem do trybu gotowości, nawet jeśli
włączono funkcję automatycznego trybu gotowości:
gdy zostanie podłączone urządzenie USB.
gdy zostanie naciśnięty dowolny przycisk na pilocie lub
urządzeniu.
Rozwiązywanie problemów
1 Sprawdź, czy przewód zasilający jest
prawidłowo i solidnie podłączony.
2 Odszukaj problem na poniższej liście
kontrolnej i podejmij wskazane działania
naprawcze.
Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z
lokalnym punktem sprzedaży produktów Sony.
Jeśli miga wskaźnik STANDBY 
Natychmiast odłącz przewód zasilający i
sprawdź następujące elementy.
ˎˎCzy coś zasłania otwory wentylacyjne
zestawu?
ˎˎCzy w gnieździe USB  nie doszło do
zwarcia?
Gdy wskaźnik STANDBY  przestanie migać,
ponownie podłącz przewód zasilający i włącz
zestaw. Jeśli problem występuje nadal,
skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży
produktów Sony.
ˎˎUsuń przeszkody między pilotem i czujnikiem
zdalnego sterowania  na urządzeniu, oraz
umieść urządzenie z dala od źródeł światła
jarzeniowego.
ˎˎSkieruj pilot na czujnik zdalnego sterowania 
zestawu.
ˎˎZbliż pilot do zestawu.
ˎˎBaterie pilota mogą być wyczerpane. Wymień
baterie na nowe (R6/typ AA).
Wskaźnik STANDBY  nadal świeci po
odłączeniu przewodu zasilającego.
ˎˎWskaźnik STANDBY  może nie wyłączyć
się natychmiast po odłączeniu przewodu
zasilającego. Wskaźnik wyłączy się po około
40 sekundach. To nie jest usterka.
Urządzenie BLUETOOTH
Nie można przeprowadzić parowania.
ˎˎZbliż urządzenie BLUETOOTH do zestawu.
ˎˎParowanie może nie być możliwe, jeśli w
pobliżu zestawu znajdują się inne urządzenia
BLUETOOTH. W takim przypadku wyłącz inne
urządzenia BLUETOOTH.
ˎˎWpisz prawidłowo takie samo hasło, jakie
wpisano na urządzeniu BLUETOOTH.
Nie można nawiązać połączenia.
ˎˎUrządzenie BLUETOOTH, które próbowano
podłączyć, nie obsługuje profilu A2DP i nie
może zostać połączone z zestawem.
ˎˎWłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
ˎˎNawiąż połączenie z poziomu urządzenia
BLUETOOTH.
ˎˎInformacja o rejestracji parowania została
skasowana. Ponownie przeprowadź parowanie.
ˎˎPo połączeniu z urządzeniem BLUETOOTH nie
będzie można wykryć zestawu ani nawiązać
połączenia z poziomu innego urządzenia
BLUETOOTH, które nie zostało wcześniej
sparowane.
ˎˎSkasuj informację o rejestracji parowania
urządzenia BLUETOOTH i ponownie
przeprowadź parowanie.
Dźwięk jest przerywany lub nierówny, lub
nastąpiła utrata połączenia.
ˎˎZestaw i urządzenie BLUETOOTH są zbyt daleko
od siebie.
ˎˎJeśli między zestawem i urządzeniem
BLUETOOTH znajdują się przeszkody, usuń je
lub omiń.
ˎˎJeśli w pobliżu znajdują się urządzenia
generujące promieniowanie
elektromagnetyczne, takie jak bezprzewodowa
sieć LAN, inne urządzenie BLUETOOTH lub
kuchenka mikrofalowa, odsuń je.
W zestawie nie słychać dźwięku z aplikacji
„App Remote”.
ˎˎNajpierw zwiększ głośność w urządzeniu
BLUETOOTH, a następnie ustaw głośność
za pomocą przycisku VOLUME +/–  na
pilocie lub pokrętła regulacji głośności  na
urządzeniu.
Występuje duży przydźwięk, szumy lub
dźwięk jest zniekształcony.
ˎˎJeśli między zestawem i urządzeniem
BLUETOOTH znajdują się przeszkody, usuń je
lub omiń.
ˎˎJeśli w pobliżu znajdują się urządzenia
generujące promieniowanie
elektromagnetyczne, takie jak bezprzewodowa
sieć LAN, inne urządzenie BLUETOOTH lub
kuchenka mikrofalowa, odsuń je.
ˎˎZmniejsz głośność podłączonego urządzenia
BLUETOOTH.
Nazwa aplikacji nie odpowiada
rzeczywistej aplikacji „App Remote”.
ˎˎUruchom aplikację ponownie z poziomu
aplikacji „App Remote”.
Kiedy aplikacja „App Remote” działa przez
BLUETOOTH, wyświetlacz automatycznie
przełącza się na „BT AUDIO”.
ˎˎWystąpił błąd w aplikacji „App Remote”
lub funkcji BLUETOOTH. Uruchom aplikację
ponownie.
Urządzenie USB
Czy zestaw obsługuje używane urządzenie
USB?
ˎˎJeśli podłączysz nieobsługiwane urządzenie
USB, mogą wystąpić następujące problemy.
Sprawdź informacje na temat zgodnych
urządzeń USB w witrynach internetowych
podanych w punkcie „Odtwarzanie plików z
urządzenia USB”.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk przeskakuje.
Występują szumy.
Odtwarzany dźwięk jest zniekształcony.
Pojawia się komunikat „OVER CURRENT”.
ˎˎWykryto problem z poziomem prądu
elektrycznego z gniazda USB . Wyłącz
zestaw i odłącz urządzenie USB z gniazda
USB . Upewnij się, że urządzenie USB działa
prawidłowo. Jeśli komunikat jest wyświetlany
nadal, skontaktuj się z lokalnym punktem
sprzedaży produktów Sony.
Brak dźwięku.
ˎˎUrządzenie USB nie jest podłączone
prawidłowo. Wyłącz zestaw, po czym podłącz
ponownie urządzenie USB.
Występują szumy, przeskakiwanie lub
dźwięk jest zniekształcony.
ˎˎWyłącz zestaw, po czym podłącz ponownie
urządzenie USB.
ˎˎNagranie zawiera szum lub dźwięk jest
zniekształcony. Szumy mogły powstać
w procesie tworzenia nagrania z powodu stanu
komputera. Utwórz nagranie ponownie.
ˎˎW procesie kodowania plików użyto niskiej
szybkości transmisji danych. Wyślij do
urządzenia USB pliki zakodowane z większą
szybkością transmisji danych.
Przez dłuższy czas jest wyświetlany
komunikat „READING” lub rozpoczęcie
odtwarzania długo trwa.
ˎˎProces odczytywania może trwać długo w
następujących przypadkach:
Urządzenie USB zawiera dużo folderów lub
plików.
Struktura plików jest bardzo złożona.
Pojemność pamięci jest bardzo duża.
Pamięć wewnętrzna uległa fragmentacji.
Błędne wyświetlanie
ˎˎPonownie wyślij nagrania do urządzenia USB,
ponieważ dane zapisane na urządzeniu USB
mogły zostać uszkodzone.
ˎˎZestaw potrafi wyświetlać tylko znaki
zakodowane jako cyfry lub litery. Inne znaki nie
są wyświetlane prawidłowo.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
ˎˎWyłącz zestaw, po czym włącz go ponownie.
Następnie wybierz tryb „USB” i podłącz
ponownie urządzenie USB.
ˎˎSprawdź informacje na temat zgodnych
urządzeń USB w witrynach internetowych
podanych w punkcie „Odtwarzanie plików z
urządzenia USB”.
Urządzenie USB nie działa prawidłowo.
ˎˎInformacje o sposobie radzenia sobie z
tym problemem zawiera instrukcja obsługi
urządzenia USB.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
ˎˎWyłącz zestaw, następnie podłącz ponownie
urządzenie USB i włącz zestaw.
ˎˎSprawdź informacje na temat zgodnych
urządzeń USB w witrynach internetowych
podanych w punkcie „Odtwarzanie plików z
urządzenia USB”.
ˎˎNaciśnij   na pilocie lub   na
urządzeniu, aby rozpocząć odtwarzanie.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszego utworu.
ˎˎUstaw tryb normalnego odtwarzania.
Pliki nie mogą zostać odtworzone.
ˎˎPlik audio nie ma rozszerzenia „.mp3”, „.wma”,
„.m4a” lub „.wav”.
ˎˎDane nie są zapisane w formacie MP3/WMA/
AAC/WAV.
ˎˎUrządzenia USB sformatowane w innym
systemie plików, niż FAT16 lub FAT32, nie są
obsługiwane.*
ˎˎJeśli korzystasz z urządzenia USB podzielonego
na partycje, możesz odtwarzać tylko pliki
znajdujące się na pierwszej partycji.
ˎˎPliki zakodowane lub chronione hasłem itp. nie
mogą być odtwarzane.
* Opisywany zestaw obsługuje systemy plików FAT16 i
FAT32, ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać
wszystkich systemów FAT. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia USB
lub skontaktuj się z producentem.
Nagrywanie długo trwa.
ˎˎZmniejsz liczbę folderów lub plików.
Urządzenie iPod/iPhone
Brak dźwięku.
ˎˎUpewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest
podłączone prawidłowo.
ˎˎUpewnij się, że urządzenie iPod/iPhone
odtwarza muzykę.
ˎˎUpewnij się, że urządzenie iPod/iPhone
posiada najnowszą wersję oprogramowania.
Jeśli nie, wykonaj aktualizację urządzenia iPod/
iPhone przed jego użyciem z zestawem.
ˎˎWyreguluj głośność.
Dźwięk jest zniekształcony.
ˎˎUpewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest
podłączone prawidłowo.
ˎˎZmniejsz głośność.
ˎˎUstaw „EQ” w urządzeniu iPod/iPhone na „Off”
lub „Flat”.
Podczas odtwarzania nieoczekiwanie
zmienia się utwór.
ˎˎWyłącz funkcję „Shake to Shuffle” (zmiana
utworów przez potrząsanie urządzeniem
iPod/iPhone) w urządzeniu iPod/iPhone przy
słuchaniu muzyki na urządzeniu iPod/iPhone
z dużą głośnością. Jeśli funkcja ta jest włączona,
może nastąpić nieoczekiwana zmiana utworu
w wyniku drgań powodowanych przez zestaw.
Urządzenie iPod/iPhone nie działa.
ˎˎJeśli akumulator urządzenia iPod/iPhone jest
rozładowany, urządzenie może nie działać
z zestawem. W takim przypadku należy je
naładować za pomocą komputera itp., a
następnie podłączyć do zestawu.
ˎˎZakończ działanie wszystkich aplikacji
uruchomionych na urządzeniu iPod lub
iPhone przed podłączeniem go do zestawu.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja
obsługi dostarczona z urządzeniem iPod/
iPhone.
ˎˎUpewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest
podłączone prawidłowo.
ˎˎUpewnij się, że urządzenie iPod/iPhone
posiada najnowszą wersję oprogramowania.
Jeśli nie, wykonaj aktualizację urządzenia iPod/
iPhone przed jego użyciem z zestawem.
ˎˎPonieważ obsługa zestawu różni się od obsługi
urządzenia iPod/iPhone, nie można obsługiwać
urządzenia iPod/iPhone przy użyciu przycisków
na pilocie lub na zestawie. W takim przypadku
użyj przycisków sterowania na urządzeniu
iPod/iPhone.
Nie można ładować urządzenia iPod/
iPhone.
ˎˎJeśli akumulator urządzenia iPod/iPhone
będzie rozładowany, zestaw może nie być w
stanie go naładować, nawet jeśli urządzenie
zostanie do niego podłączone. W takim
przypadku należy je naładować za pomocą
komputera itp., a następnie podłączyć do
zestawu.
ˎˎUpewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest
podłączone prawidłowo.
Urządzenie iPod/iPhone nie jest
rozpoznawane.
ˎˎOdłącz przewód zasilający i podłącz go
ponownie, kiedy wskaźnik STANDBY 
zgaśnie. Następnie włącz zestaw ponownie.
Głośność dzwonka iPhone nie zmienia się.
ˎˎUstaw głośność dzwonka w urządzeniu iPhone.
Tuner
Duży przydźwięk lub szumy, lub nie
można odbierać stacji. (Na wyświetlaczu
 miga komunikat „ST”.)
ˎˎPodłącz prawidłowo antenę.
ˎˎSprawdź, czy umieszczenie anteny w innym
miejscu lub położeniu nie poprawi odbioru.
ˎˎAnteny należy umieszczać z dala od przewodu
zasilającego, aby wyeliminować zakłócenia.
ˎˎWyłącz znajdujące się w pobliżu urządzenia
elektryczne.
Przywracanie ustawień fabrycznych
zestawu
Jeśli zestaw nadal nie działa prawidłowo,
przywróć jego ustawienia fabryczne.
Użyj przycisków na urządzeniu, aby przywrócić
domyślne ustawienia fabryczne zestawu.
1 Odłącz przewód zasilający i podłącz go
ponownie, kiedy wskaźnik STANDBY 
zgaśnie. Następnie włącz zestaw.
2 Przytrzymując wciśnięty przycisk  ,
naciśnij  .
Przytrzymaj jednocześnie wciśnięte dwa
przyciski, aż na wyświetlaczu  pojawi się
komunikat „RESET”.
Wszystkie ustawienia skonfigurowane przez
użytkownika, takie jak zaprogramowane
stacje radiowe, programator i zegar, zostaną
usunięte.
Komunikaty
CHILD LOCK : Została włączona funkcja
blokady rodzicielskiej. Aby wyłączyć blokadę
rodzicielską, przytrzymaj przycisk   na
urządzeniu, aż na wyświetlaczu  pojawią się
komunikaty „CHILD” i „LOCK OFF”.
ERROR : Urządzenie USB nie mogło być
rozpoznane lub podłączono nieznane
urządzenie.
NoDEVICE : Nie podłączono urządzenia USB lub
podłączone urządzenie USB zostało odłączone.
NoMEMORY : Nośnik pamięci nie został włożony
do urządzenia USB.
NO TRACK : Do zestawu nie załadowano
możliwego do odtworzenia pliku z urządzenia
USB.
NOT USED : Próbowano wykonać pewną
operację w warunkach, w których jej wykonanie
jest zabronione.
NO SUPPORT : Podłączono nieobsługiwane
urządzenie USB lub model urządzenia iPod/
iPhone, albo urządzenie iPod/iPhone z
rozładowanym akumulatorem.
TIME NG : Ustawiono taki sam czas rozpoczęcia i
zakończenia dla programatora odtwarzania.
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
ˎˎJeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy
czas, odłącz całkowicie przewód zasilający od
gniazda ściennego. Gdy odłączasz urządzenie
od sieci, zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie
ciągnij za przewód.
ˎˎJeśli jakiś przedmiot lub płyn dostaną się
do wnętrza zestawu, odłącz zestaw od sieci
i przed ponownym użyciem zwróć się do
autoryzowanego personelu z prośbą o jego
sprawdzenie.
ˎˎPrzewód zasilający można wymieniać
wyłącznie w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
Wybór miejsca
ˎˎNie stawiaj zestawu w pozycji przechylonej,
ani w miejscach bardzo gorących, zimnych,
zakurzonych, brudnych, wilgotnych,
nieposiadających dostatecznej wentylacji,
narażonych na wibracje, nasłonecznionych lub
silnie naświetlonych.
ˎˎUważaj, gdy stawiasz zestaw na
powierzchniach pokrytych specjalnymi
środkami (na przykład woskiem, olejem, pastą),
ponieważ może dojść do wystąpienia plam lub
odbarwienia.
ˎˎJeśli zestaw zostanie nagle przeniesiony
z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego
otoczenia, może wystąpić skraplanie pary
wodnej na powierzchniach zewnętrznych
lub na elementach wewnętrznych, co bywa
przyczyną usterek. Jeśli dojdzie do skroplenia
się pary, należy wyłączyć zestaw i pozostawić
go, aż wilgoć wyparuje. Nie należy używać
zestawu, dopóki wilgoć całkowicie nie
wyparuje.
Nagrzewanie się urządzenia
ˎˎNagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest
normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.
ˎˎJeśli zestaw jest używany w sposób ciągły
z dużą głośnością, nie dotykaj obudowy,
ponieważ może być gorąca.
ˎˎNie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
Uwagi dotyczące zestawu głośnikowego
Zintegrowany zestaw głośnikowy nie jest
ekranowany magnetycznie i może powodować
zniekształcenia magnetyczne obrazu na ekranie
znajdującego się w pobliżu telewizora. W takiej
sytuacji wyłącz telewizor, odczekaj od 15 do
30 minut, po czym włącz go ponownie.
Jeśli nie przyniesie to poprawy, odsuń zestaw od
telewizora.
Czyszczenie obudowy
Czyść zestaw miękką ściereczką lekko zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie używaj
ostrych myjek, proszku do szorowania ani
rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik,
benzyna lub alkohol.
Technologia bezprzewodowa
BLUETOOTH
Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH
jest bezprzewodową technologią krótkiego
zasięgu, łączącą urządzenia cyfrowe, na przykład
komputery i cyfrowe aparaty fotograficzne.
Używając technologii bezprzewodowej
BLUETOOTH można obsługiwać urządzenia w
promieniu około 10 metrów.
Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH
jest zazwyczaj używana między dwoma
urządzeniami, choć jedno urządzenie może być
podłączone do wielu urządzeń.
W przeciwieństwie do połączenia USB,
nie są potrzebne przewody, aby uzyskać
połączenie i nie trzeba umieszczać urządzeń
naprzeciwko siebie, jak w przypadku
technologii bezprzewodowej z wykorzystaniem
podczerwieni. Możesz korzystać z tej technologii,
mając jedno urządzenie BLUETOOTH w torbie lub
w kieszeni.
Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH jest
globalnym standardem, wspieranym przez
tysiące firm. Firmy te produkują produkty, które
spełniają globalne standardy.
Obsługiwana wersja i profile BLUETOOTH
Profil oznacza standardowy zestaw możliwości
różnych produktów BLUETOOTH. Szczegółowe
informacje na temat obsługiwanych wersji
i profili BLUETOOTH zawiera punkt „Dane
techniczne”.
Włączanie lub wyłączanie sygnału
BLUETOOTH
Przy włączonym sygnale BLUETOOTH zestawu,
można nawiązać połączenie z zestawem z
poziomu sparowanego urządzenia BLUETOOTH
i korzystać z wszystkich funkcji. Sygnał
BLUETOOTH jest domyślnie włączony.
Użyj przycisków na panelu, aby wykonać tę
operację.
Przytrzymaj wciśnięte przyciski   i
BLUETOOTH  na urządzeniu przez około
3 sekundy.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „BT ON” lub
„BT OFF”.
Uwagi
ˎPoniższych
ˎ
operacji nie można wykonać przy wyłączonym
sygnale BLUETOOTH:
—Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH
—Usuwanie informacji o parowaniu
—Używanie aplikacji „App Remote” przez BLUETOOTH
—Włączanie („ON”) trybu gotowości BLUETOOTH
—Zmiana ustawienia ON/OFF BT AAC
wyłączonym sygnale BLUETOOTH nie można wykryć
ˎPrzy
ˎ
opisywanego zestawu i nawiązać z nim połączenia
z poziomu urządzenia BLUETOOTH.
ˎJeśli
ˎ
dotkniesz znaku N-Mark na panelu smartfonem
z obsługą NFC, sygnał BLUETOOTH zostanie włączony
automatycznie.
ˎKiedy
ˎ
zasilanie zostanie wyłączone przyciskiem  ,
ustawienie ON/OFF BLUETOOTH zostanie zachowane.
Kiedy przewód zasilający zostanie odłączony i ponownie
podłączony, ustawienie BLUETOOTH zostanie włączone.
Dane techniczne
Uwagi
ˎDo
ˎ opisywanego zestawu można podłączyć tylko
urządzenie BLUETOOTH obsługujące taki sam profil, jak ten
zestaw. Pamiętaj, że funkcje urządzenia BLUETOOTH mogą
się różnić w zależności od jego danych technicznych,
nawet jeśli ma taki sam profil, jak ten zestaw.
ˎZe
ˎ względu na charakterystykę technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH, odtwarzanie w zestawie
odbywa się z nieznacznym opóźnieniem w porównaniu z
odtwarzaniem dźwięku na urządzeniu nadającym.
Efektywny zasięg komunikacji
Urządzenia BLUETOOTH powinny być używane
mniej więcej w odległości 10 metrów od
siebie (odległość niezakłócona przeszkodami).
Efektywny zasięg komunikacji może być
mniejszy w następujących warunkach.
Gdy między urządzeniami połączonymi przez
BLUETOOTH znajduje się człowiek, metalowy
obiekt, ściana lub inne przeszkody
Miejsca, w których jest zainstalowana
bezprzewodowa sieć LAN
W pobliżu używanych kuchenek
mikrofalowych
Miejsca, w których występują inne fale
elektromagnetyczne
Wpływ innych urządzeń
Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć
LAN (IEEE 802.11b/g) wykorzystują to samo
pasmo częstotliwości (2,4 GHz). Używając
urządzenia BLUETOOTH w pobliżu urządzenia
z obsługą bezprzewodowej sieci LAN, mogą
wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne. Może
to spowodować obniżenie prędkości transferu
danych, szumy lub brak połączenia. W takich
przypadkach zastosuj następujące środki
zaradcze:
Spróbuj połączyć zestaw i telefon komórkowy
z technologią BLUETOOTH lub urządzenie
BLUETOOTH, znajdując się co najmniej
10 metrów od urządzeń bezprzewodowej
sieci LAN.
Wyłącz zasilanie urządzeń bezprzewodowej
sieci LAN, gdy używasz urządzenia
BLUETOOTH w odległości mniejszej niż
10 metrów.
Wpływ na inne urządzenia
Emitowane przez zestaw fale radiowe mogą
zakłócać działanie niektórych urządzeń
medycznych. Ponieważ ta interferencja może
być przyczyną usterki, pamiętaj o wyłączeniu
zasilania zestawu, telefonu komórkowego
z technologią BLUETOOTH i urządzenia
BLUETOOTH w następujących miejscach:
W szpitalach, pociągach i samolotach
W pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
przeciwpożarowych
Uwagi
ˎOpisywany
ˎ
zestaw obsługuje funkcje bezpieczeństwa,
które są zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, jako środek
zapewniający bezpieczeństwo podczas komunikacji
przy użyciu technologii BLUETOOTH. Ponieważ jednak
takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające,
zależnie od wartości ustawień i innych czynników, należy
zawsze zachowywać ostrożność używając technologii
BLUETOOTH.
ˎFirma
ˎ
Sony w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności
za szkody lub inne straty powstałe na skutek przecieków
informacji w trakcie komunikacji przy użyciu technologii
BLUETOOTH.
ˎKomunikacja
ˎ
BLUETOOTH nie jest bezwzględnie
gwarantowana dla wszystkich urządzeń BLUETOOTH, które
mają taki sam profil, jak opisywany zestaw.
BLUETOOTH połączone z zestawem powinny
ˎUrządzenia
ˎ
być zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH zalecaną
przez BLUETOOTH SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat
zgodności. Tym niemniej, nawet jeśli urządzenie jest
zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, mogą wystąpić
przypadki, w których charakterystyka lub specyfikacje
urządzenia BLUETOOTH uniemożliwiają połączenie, lub
mogą spowodować różnice w metodzie sterowania,
wyświetlania lub działania.
ˎMogą
ˎ
wystąpić szumy lub dźwięk może zostać odcięty,
w zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z
zestawem, warunków komunikacji lub otoczenia.
Sekcja wzmacniacza
Moc wyjściowa (znamionowa):
Kanał lewy/prawy: 16 W + 16 W (przy 8 omach, 1 kHz, 1%
całkowitych zniekształceń harmonicznych)
Moc wyjściowa (wartość odniesienia):
Kanał lewy/prawy: 20 W + 20 W (na kanał przy 8 omach, 1 kHz)
Subwoofer: 60 W (przy 3 omach, 100 Hz)
Sekcja głośników
Zestaw głośnikowy: Głośnik pełnozakresowy + subwoofer
Impedancja znamionowa:
Lewy/prawy: 8 omów
Subwoofer: 3 omy
Wejścia/Wyjścia
AUDIO IN (mini jack stereo):
Czułość 800 mV, impedancja 47 kiloomów
Sekcja USB
Obsługiwana szybkość transmisji danych:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 Kb/s – 320 Kb/s, VBR
WMA: 48 Kb/s – 192 Kb/s, VBR
AAC: 48 Kb/s – 320 Kb/s
WAV: 16-bitowy format PCM
Częstotliwości próbkowania:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
Gniazdo USB: Typu A, 5 V prąd stały, 1,0 A
Sekcja iPod/iPhone
Zgodne modele urządzeń iPod/iPhone
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPod touch (5. generacji)
iPod touch (4. generacji)
iPod touch (3. generacji)
iPod classic
iPod nano (7. generacji)
iPod nano (6. generacji)
iPod nano (5. generacji)
iPod nano (4. generacji)
Określenia „Made for iPod” i „Made for iPhone” oznaczają, że
dany osprzęt elektroniczny został zaprojektowany pod kątem
nawiązywania połączeń odpowiednio z urządzeniami iPod lub
iPhone i posiada atest producenta potwierdzający zgodność
z normami wydajności firmy Apple. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie opisywanego urządzenia, ani
za jego zgodność z normami i obowiązującymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że współpraca
tego osprzętu z urządzeniem iPod lub iPhone może mieć wpływ na
funkcjonowanie łączności bezprzewodowej.
Sekcja tunera
Stereo FM, tuner superheterodynowy FM
Antena: Antena przewodowa FM
Zakres strojenia: 87,5 MHz  108,0 MHz (co 50 kHz)
Sekcja BLUETOOTH
System komunikacji:
Standard BLUETOOTH, wersja 3.0
Wyjście:
Standard BLUETOOTH, klasa mocy 2
Maksymalny zasięg komunikacji:
Przybliżone pole widzenia 10 m*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metoda modulacji:
FHSS
Kompatybilne profile BLUETOOTH*2:
A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji dźwięku)
AVRCP (profil zdalnego sterowania audio/wideo)
Obsługiwana metoda ochrony treści:
Metoda SCMS-T
Obsługiwane kodeki:
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
Szerokość pasma nadawania:
20 Hz – 20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz)
Rzeczywisty zasięg może się różnić w zależności od takich
czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola
magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność
statyczna, czułość odbioru, praca anteny, system operacyjny,
oprogramowanie itp.
*2
Standardowe profile bezprzewodowej technologii BLUETOOTH
wskazują cel komunikacji BLUETOOTH między urządzeniami.
*1
Ogólne
Wymagania dotyczące zasilania:
220 V – 240 V (prąd zmienny), 50 Hz/60 Hz
Pobór mocy:
38 W
Wymiary (szer./wys./gł.):
Ok. 554 mm × 213 mm × 280 mm
Masa:
Ok. 9,0 kg
Dostarczone akcesoria: Pilot zdalnego sterowania (1), baterie R6 (typ
AA) (2), antena przewodowa FM (1), gwarancja (1), instrukcja obsługi
(ta instrukcja) (1)
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Pobór mocy w trybie gotowości (w trybie oszczędzania
energii):
0,5 W (kiedy tryb gotowości BLUETOOTH jest
wyłączony)
6 W (kiedy tryb gotowości BLUETOOTH jest włączony)
(Tryb gotowości BLUETOOTH – wszystkie złącza i sieci
podłączone): 6,0 W
Download PDF