Sony | TA-A1ES | Sony TA-A1ES Wzmacniacz stereofoniczny do reprodukcji dźwięku o wysokiej rozdzielczości Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi
Integrated Stereo Amplifier
TA-A1ES
OSTRZEŻENIE
Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni,
takich jak półka na książki lub zabudowana szafka.
Aby zredukować ryzyko pożaru, nie należy przykrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
Urządzenia nie należy wystawiać na działanie otwartych źródeł ognia (np.
takich jak świeczki).
Aby zredukować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać
urządzenia na kapanie lub rozbryzgi cieczy, a także nie należy stawiać na
nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
Urządzenie pozostaje podłączone do gniazda ściennego, dopóki nie
zostanie odłączony przewód zasilający, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
Ponieważ urządzenie wyłącza się poprzez wyciągnięcie wtyczki ze źródła
zasilania, należy podłączyć je do łatwo dostępnego gniazdka zasilającego.
Jeśli urządzenie nie pracuje poprawnie, należy natychmiast odłączyć
wtyczkę zasilającą z gniazdka.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami nie należy narażać na
działanie zbyt wysokich temperatur, na przykład na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych i ognia.
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w słuchawkach może być przyczyną
pogorszenia słuchu.
Tylko do użytku wewnątrz budynków.
W wyniku testów opisywanego sprzętu stwierdzono, że jest on zgodny z
ograniczeniami określonymi w Dyrektywie EMC, gdy używany kabel
połączeniowy nie przekracza 3 metrów.
2PL
Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają
zastosowanie wyłącznie do urządzeń, które zostały
wprowadzone do sprzedaży w krajach stosujących
dyrektywy Unii Europejskiej.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited, The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania. Zapytania
dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej
należy kierować do Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. W kwestiach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych
podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych
lub gwarancji.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13
0XW, United Kingdom.
Pozbywanie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić
środowisko naturalne.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że
bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W
przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo,
poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że
bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
3PL
Ten symbol ma informować użytkownika o istnieniu
gorącej powierzchni, która może okazać się gorąca przy
dotknięciu podczas normalnej pracy urządzenia.
4PL
Spis treści
Główne cechy wzmacniacza .....................................................6
Opis i rozmieszczenie części
Panel przedni .............................................................................. 7
Panel tylny ...................................................................................8
Pilot zdalnego sterowania .........................................................9
Czynności wstępne
Podłączanie głośników ............................................................ 10
Podłączanie sprzętu audio ...................................................... 12
Przygotowanie wzmacniacza i pilota zdalnego
sterowania ........................................................................... 14
Słuchanie nagrań audio
Słuchanie nagrań audio z podłączonego sprzętu ................. 16
Ustawianie słuchawek .............................................................. 17
Ustawianie funkcji automatycznego przełączania w tryb
gotowości ............................................................................ 17
Pozostałe informacje
Środki ostrożności .................................................................... 18
Rozwiązywanie problemów .................................................... 19
Inicjowanie wzmacniacza ....................................................... 20
Dane techniczne ....................................................................... 21
5PL
Główne cechy wzmacniacza
Wzmacniacz mocy wykorzystujący pojedyncze
wyjście przeciwsobne
Opisywany wzmacniacz mocy zapewnia dynamiczny sygnał
wyjściowy z wykorzystaniem pojedynczego wzmacniacza
przeciwsobnego.
Stopień wzmocnienia mocy, który decyduje o jakości dźwięku, składa
się z jednej pary tranzystorów, co pozwala skutecznie wyeliminować
rezystancję emitera wykorzystywaną przez tradycyjne wzmacniacze w
celu ograniczenia zjawiska przegrzewania się. Sygnał wyjściowy z
tranzystora bezpośrednio steruje głośnikiem, dzięki czemu
odtwarzany dźwięk zawiera mniej niepożądanych cech.
Bazowa rama konstrukcyjna (rama FBB)
Bazową ramę konstrukcyjną opracowano dla wzmacniacza stereo.
Dzięki połączeniu tradycyjnej ramy z podstawką transformatora,
zapewniającą dużą precyzję i sztywność, rama jest bardziej stabilna,
co pozwala odtwarzać lepszy dźwięk przy mniejszych
zniekształceniach całkowitych.
Przedwzmacniacz skonstruowany w oparciu o
całkowicie dyskretne stopnie
W opisywanym wzmacniaczu zastosowano przekaźnik do
przełączania sygnałów w celu eliminacji utraty dźwięku oraz obwody
dyskretne dla całych stopni w celu optymalizacji i unowocześnienia
obwodów.
6PL
Na nowo zaprojektowane duże zaciski głośnikowe
Zaciski opisywanego wzmacniacza w znacznie mniejszym stopniu
pogarszają jakość dźwięku. Przewody głośnikowe zakończone
konektorami widełkowymi można starannie podłączyć.
Dyskretny wzmacniacz wyłącznie do słuchawek
Opisywany wzmacniacz wyposażony jest we wzmacniacz dyskretny
wyłącznie do sterowania słuchawkami. Impedancję można
dopasować do impedancji słuchawek przełączając ją pomiędzy
ustawieniem LOW, MID lub HI.
Opis i rozmieszczenie części
Panel przedni
Części
Funkcje
 Przycisk/wskaźnik 
Włączenie lub wyłączenie wzmacniacza
(strona 14).
Po włączeniu wzmacniacza wskaźnik
będzie podświetlony na zielono.
 Czujnik zdalnego sterowania
Do odbioru sygnałów z pilota zdalnego
sterowania.
 Przyciski LINE 1/2/3/4/5
Do wyboru źródła sygnału wejściowego
(strona 16). Kółko wokół przycisku
wybranego źródła sygnału jest
podświetlone.
(włączenie/tryb gotowości)
 Wyświetlacz VOLUME
Do wyświetlania poziomu głośności.
 Pokrętło VOLUME
Do regulacji poziomu głośności
głośników lub słuchawek (strona 16).
Poziom ten można regulować od –∞ dB
do 0 dB.
 Pokrętło IMPEDANCE
Po ustawieniu pokrętła w pozycji
PHONES OFF, dźwięk będzie dochodził
z głośników.
Po ustawieniu pokrętła w pozycji LOW,
MID lub HI, dźwięk będzie dochodził ze
słuchawek (strona 17).
 Gniazdo PHONES
Do podłączenia słuchawek.
7PL
Panel tylny
Części
Funkcje
 Zaciski SPEAKER (RIGHT)
Do podłączenia prawego głośnika
(strona 10).
 Przełącznik SPEAKER
Przełącznik ten należy ustawić zgodnie
z impedancją podłączonego głośnika
(strona 10).
 Gniazdo IR REMOTE
Do podłączenia wtórnika podczerwieni
(nie wchodzi w skład zestawu)
(strona 13).
 Przełącznik AUTO STANDBY
Po ustawieniu przełącznika w pozycji
ON, wzmacniacz zostanie
automatycznie przełączony w tryb
gotowości przy braku sygnału audio
przez około 10 do 15 minut (strona 17).
 Zaciski SPEAKER (LEFT)
Do podłączenia lewego głośnika
(strona 10).
 Gniazdo AC IN
Do podłączenia znajdującego się w
zestawie przewodu zasilającego
(strona 14).
 Gniazda UNBALANCED LINE
Do podłączenia analogowego sprzętu
audio za pośrednictwem kabli audio
(strona 12).
 Gniazda BALANCED LINE 5
Do podłączenia analogowego sprzętu
audio za pośrednictwem kabli XLR
(symetrycznych) (strona 12).
IMPEDANCE (4 Ω/8 Ω)
(ON/OFF)
1/2/3/4 L/R
L/R
8PL
Pilot zdalnego sterowania
Części
Funkcje
 Przycisk  (włączenie/tryb
Włączenie lub wyłączenie wzmacniacza
(strona 14).
 Przyciski LINE 1/2/3/4/5
Do wyboru źródła sygnału wejściowego
(strona 16).
 Przyciski VOLUME +/–
Do regulacji poziomu głośności
głośników lub słuchawek (strona 16).
Poziom ten można regulować od –∞ dB
do 0 dB.
 Przycisk MUTING
Do chwilowego wyłączenia dźwięku
(strona 16).
 Przycisk DISPLAY
Do włączania lub wyłączania
wskaźników za wyjątkiem wskaźnika
.
gotowości)
9PL
Ustawienie impedancji głośników
Czynności wstępne
Podłączanie głośników
Podłączyć głośniki do wzmacniacza.
Przed przystąpieniem do podłączania głośników, należy koniecznie
odłączyć przewód zasilający.
Do podłączenia do zacisków głośnikowych używać przewodu
głośnikowego (nie wchodzi w skład zestawu).
Przewód głośnikowy (nie wchodzi w skład zestawu)
Przed zmianą ustawiania przełącznika SPEAKER IMPEDANCE należy
wyłączyć zasilanie. Przy włączonym zasilaniu przełącznik nie będzie
działać.
 W przypadku podłączania głośników o impedancji nominalnej
8 omów lub wyższej, przełącznik SPEAKER IMPEDANCE należy
ustawić na „8 Ω”. W przypadku podłączania innego rodzaju
głośników, należy go ustawić na „4 Ω”.
 Jeżeli impedancja głośników nie jest znana, informację tę można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z głośnikami. (Ta
informacja podawana jest często z tyłu głośnika.)

Impedancja głośników i ustawienia przełącznika SPEAKER
IMPEDANCE
Przełącznik SPEAKER IMPEDANCE
Uwagi dotyczące podłączania głośników
Lewy głośnik należy podłączyć do zacisków SPEAKER (LEFT), a prawy
głośnik do zacisków SPEAKER (RIGHT).
 Przewody głośnikowe pomiędzy głośnikami a wzmacniaczem
należy podłączać zgodnie z polaryzacją zacisków (plus (+) do plusa
(+), minus (–) do minusa (–)). Aby prawidłowo podłączyć przewody i
nie pomylić plusa z minusem, należy zwracać uwagę na kolor lub
oznaczenie przewodów głośnikowych do podłączenia do zacisku
plus (+) lub minus (–).
 Zachować ostrożność, aby końcami przewodów głośnikowych nie
dotknąć obudowy wzmacniacza lub innych gniazd. W przeciwnym
razie może dojść do zwarć itp., co grozi nieprawidłową pracą
wzmacniacza.

10PL
Impedancja głośników
Ustawienie przełącznika SPEAKER
IMPEDANCE
od 4 omów do mniej niż 8 omów
4Ω
od 8 omów do 16 omów
8Ω
Prawy głośnik
Lewy głośnik
11PL
Kabel XLR (symetryczny) (nie wchodzi w skład zestawu)
Podłączanie sprzętu audio
Sprzęt, na przykład odtwarzacz Super Audio CD lub odtwarzacz CD,
można podłączyć do wzmacniacza przez analogowe gniazda audio.
Wzmacniacz nie obsługuje wejść fonicznych.
Przed przystąpieniem do podłączania sprzętu audio, należy
koniecznie odłączyć przewód zasilający.
Do podłączenia sprzętu do analogowych gniazd wyjściowych audio
należy używać kabla audio (nie wchodzi w skład zestawu) lub kabla
XLR (symetrycznego) (nie wchodzi w skład zestawu).
Wyrównać.
2: HOT (+)
1: GROUND
3: COLD (–)
Kabel audio (nie wchodzi w skład zestawu)
Nacisnąć tutaj, aby odłączyć.
Podłączyć wtyk koloru białego do gniazda L (lewy), a wtyk koloru
czerwonego do gniazda R (prawy).
Uwagi
 Z uwagi na fakt, że kabel XLR (symetryczny) jest blokowany, nie można go
odłączyć po prostu przez wyciągnięcie go.
wzmacniacza lub sprzętu audio z podłączonym kablem
grozi uszkodzeniem. Przed przeniesieniem urządzenia należy pamiętać o
odłączeniu kabli.
 Kable powinny być dobrze i starannie podłączone. W przeciwnym razie
może być słychać szum.
 Przenoszenie
12PL
Sprzęt z gniazdami XLR
(symetrycznymi) (odtwarzacz
audio z dyskiem twardym
marki Sony itp.)
Wtórnik podczerwieni (nie wchodzi w skład zestawu)
Analogowe gniazda wyjściowe audio odtwarzacza Super Audio CD, odtwarzacza CD, odtwarzacza
sieciowego itp.
• Opisywany wzmacniacz nie obsługuje wejść fonicznych.
• Nie jest konieczne podłączenie wszystkich kabli.
• Kable należy podłączać do odpowiednich gniazd posiadanego sprzętu.
Wskazówka
Po podłączeniu wzmacniacza do produktu Sony wyposażonego w gniazdo
wyjściowe wtórnika podczerwieni, wzmacniacz można obsługiwać z
poziomu podłączonego produktu. Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi danego produktu.
13PL
Przygotowanie wzmacniacza i pilota
zdalnego sterowania
Podłączenie przewodu zasilającego
Podłączyć dostarczony przewód zasilający do gniazda AC IN na
wzmacniaczu, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda
elektrycznego.
Uwagi
 Przed
przystąpieniem do podłączania głośników i sprzętu audio, należy
koniecznie odłączyć przewód zasilający.
 Przewód zasilający można podłączyć dopiero po podłączeniu wszystkich
innych kabli.
 Wtyczkę przewodu zasilającego należy starannie podłączyć. Złe
podłączenie może być przyczyną niestabilnego działania.
Włączanie wzmacniacza

Gniazdo AC IN
Do gniazda elektrycznego
Przewód zasilający
(dołączony do zestawu)
Pomiędzy wtyczką a panelem tylnym
pozostaje niewielki odstęp, nawet
jeżeli wtyczka przewodu zasilającego
zostanie wsunięta do oporu. Przewód
ma być podłączony w ten sposób. Nie
świadczy to o usterce.
14PL
Nacisnąć , aby włączyć wzmacniacz.
Wzmacniacz można także włączyć przyciskiem  na pilocie
zdalnego sterowania.
Aby wyłączyć wzmacniacz, wystarczy nacisnąć przycisk .
Gdy wzmacniacz jest włączony, wskaźnik  jest podświetlony na
zielono.
W przypadku problemów ze wzmacniaczem, wskaźnik ten świeci na
czerwono. Sprawdzić pod kątem zwarcia na wyjściu głośnikowym lub
zwarcia na wyjściu słuchawkowym. Usunąć przyczyny i ponownie
włączyć wzmacniacz.
Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
Włożyć dwie baterie R03 (rozmiar AAA) do pilota.
Wkładając baterie, należy pamiętać o ich prawidłowej polaryzacji.
Uwagi
 Nie
wolno pozostawiać pilota zdalnego sterowania w miejscach, gdzie
panuje wysoka temperatura lub wilgotność.
 Nie używać nowych baterii razem ze starymi.
 Nie używać baterii manganowych z innymi rodzajami baterii.
 Chronić czujnik zdalnego sterowania przed bezpośrednim operowaniem
promieni słonecznych lub oddziaływaniem sprzętu oświetleniowego.
Grozi to awarią.
 Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby uniknąć ewentualnego wycieku elektrolitu i
korozji.
Wskazówka
W razie problemów z obsługą wzmacniacza z poziomu pilota, należy
wymienić wszystkie baterie na nowe.
15PL
1
2
Słuchanie nagrań audio
Słuchanie nagrań audio z podłączonego
sprzętu
2
4
3
4
Włączyć sprzęt, z którego mają być odtwarzane nagrania.
Korzystając z przycisków LINE 1/2/3/4/5, wybrać wejście
odpowiadające urządzeniu, z którego mają być odtwarzane
nagrania.
Uruchomić odtwarzanie z poziomu danego urządzenia.
Obracając pokrętłem VOLUME, wyregulować poziom
głośności.
Włączanie funkcji wyciszania
Nacisnąć przycisk MUTING na pilocie. W celu anulowania, wystarczy
ponownie go nacisnąć lub obrócić pokrętłem VOLUME, aby zwiększyć
poziom głośności. Wyłączenie wzmacniacza przy wyciszonym
dźwięku spowoduje anulowanie funkcji wyciszenia.
Jak uniknąć uszkodzenia głośników
Przed wyłączeniem wzmacniacza wskazane jest ustawienie poziomu
głośności –∞.
2
4
16PL
Ustawianie słuchawek
Ustawianie funkcji automatycznego
przełączania w tryb gotowości
Pokrętło IMPEDANCE
Przełącznik AUTO STANDBY
Impedancję słuchawek ustawia się pokrętłem IMPEDANCE.
Pozycja pokrętła
Obsługiwana impedancja słuchawek
LOW
od 8 omów do mniej niż 50 omów
MID
od 50 omów do mniej niż 300 omów (+10 dB w stosunku
do LOW)
HI
300 omów lub wyższa (+16 dB w stosunku do LOW)
W przypadku wątpliwości co do impedancji słuchawek
Ustawić pokrętło IMPEDANCE w pozycji LOW, a następnie,
sprawdzając równocześnie poziom głośności w słuchawkach, wybrać
pozycję zapewniającą właściwy poziom głośności.
Uwagi
Po ustawieniu przełącznika AUTO STANDBY w pozycji ON,
wzmacniacz będzie przełączany automatycznie w tryb gotowości, gdy
poziom wyjściowy z głośnika lub słuchawek był niższy od pewnego
ustalonego poziomu przez mniej więcej 10 do 15 minut (funkcja
automatycznego przełączania w tryb gotowości). Z tego względu, w
przypadku słuchania muzyki przez pewien czas przy niskim poziomie
głośności, może zostać uaktywniona funkcja automatycznego
przełączania w tryb gotowości. W takim przypadku przełącznik AUTO
STANDBY należy ustawić w pozycji OFF.
Poziom wyjściowy, przy którym aktywowana jest funkcja
automatycznego przełączania w tryb gotowości, lub czas, po jakim
wzmacniacz zostanie przełączony w tryb gotowości, różnią się w
zależności od warunków eksploatacji wzmacniacza.
 Po
obróceniu pokrętła IMPEDANCE:
 poziom głośności dźwięku zostanie ustawiony na –∞ dB.
 przez około 8 sekund nie będzie słychać dźwięku w słuchawkach. Przez
ten czas nie należy zwiększać poziomu głośności.
 Przy ustawieniu PHONES OFF nie będzie słychać dźwięku w słuchawkach.
 Przy ustawieniu LOW/MID/HI nie będzie słychać dźwięku z głośników.
17PL
 Nie
Pozostałe informacje
Środki ostrożności
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
W przypadku przedostania się do wnętrza obudowy jakiegokolwiek
przedmiotu lub płynu, wzmacniacz należy odłączyć od gniazda
elektrycznego i przed przystąpieniem do jego dalszej eksploatacji zlecić
jego przegląd wykwalifikowanemu personelowi.
Uwagi dotyczące źródeł zasilania
 Przed przystąpieniem do eksploatacji wzmacniacza należy sprawdzić, czy
napięcie robocze jest identyczne z napięciem miejscowej sieci
elektrycznej. Napięcie robocze jest podane na tabliczce znamionowej w
tylnej części wzmacniacza.
 Jeżeli wzmacniacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy
odłączyć go od gniazda elektrycznego. Przy odłączaniu przewodu
zasilającego należy chwytać za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
 Przewód zasilający należy wymieniać jedynie w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
Uwagi dotyczące nagrzewania się urządzenia
Wzmacniacz nagrzewa się w czasie pracy. Nie świadczy to jednak o
usterce. Jeżeli przez dłuższy czas wzmacniacz będzie używany przy dużym
poziomie głośności, temperatura górnego i spodniego panelu oraz
bocznych elementów urządzenia znacznie wzrośnie*. Nie wolno dotykać
obudowy, aby nie doszło do poparzenia.
* Górna część obudowy może nagrzać się tak mocno, że nie można jej
dotknąć.
Uwagi dotyczące ustawienia
 Wzmacniacz
należy ustawić w miejscu o odpowiedniej wentylacji, aby
zapobiec nagrzewaniu się urządzenia i przedłużyć jego okres
eksploatacji.
18PL
wolno umieszczać wzmacniacza w pobliżu źródeł ciepła lub w
miejscach nasłonecznionych, zakurzonych lub narażonych na nadmierne
wstrząsy mechaniczne.
 Na obudowie urządzenia nie wolno stawiać niczego, co może zasłaniać
otwory wentylacyjne i spowodować awarię.
Uwagi dotyczące czyszczenia
Obudowę, panel i elementy sterujące należy czyścić miękką suchą
szmatką. Nie wolno używać szorstkich ściereczek, proszków do szorowania
lub rozpuszczalnika, na przykład alkoholu lub benzyny.
W przypadku pytań lub problemów dotyczących wzmacniacza należy
skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych problemów
podczas eksploatacji wzmacniacza, można temu zaradzić korzystając
z poniższego przewodnika dotyczącego rozwiązywania problemów.
Jeżeli problem nie ustępuje, należy zasięgnąć porady w najbliższym
punkcie sprzedaży produktów Sony.
Informacje ogólne
Wzmacniacz nie jest włączony.
 Sprawdzić, czy przewód zasilający jest dobrze podłączony.
Wzmacniacz wyłącza się automatycznie.
 Zadziałała funkcja automatycznego przełączania w tryb gotowości.
Ustawić przełącznik AUTO STANDBY na tylnym panelu w pozycji
OFF.
Wskaźnik  świeci na czerwono.
 Wzmacniacz nie działa prawidłowo. Może to być spowodowane
zwarciem na wyjściu głośnikowym, zwarciem na wyjściu
słuchawkowym lub zasłonięciem otworów wentylacyjnych w górnej
części wzmacniacza. Usunąć problem i ponownie włączyć
wzmacniacz. Jeżeli wskaźnik nadal świeci na czerwono, należy
odłączyć przewód zasilający i zasięgnąć porady u najbliższego
sprzedawcy produktów Sony.
Dźwięk
Nie słychać dźwięku, bez względu na to, które urządzenie zostało
wybrane, lub słychać tylko bardzo cichy dźwięk.
 Sprawdzić, czy głośniki i sprzęt są dobrze podłączone.
 Sprawdzić, czy wszystkie przewody głośnikowe są prawidłowo
podłączone.
 Sprawdzić, czy zarówno wzmacniacz, jak i sprzęt jest włączony.
 Sprawdzić, czy poziom głośności nie jest przypadkiem ustawiony na
–∞ dB.
 Naciśnięciem przycisku MUTING anulować funkcję wyciszenia
dźwięku.
 Sprawdzić, czy wybrano właściwe urządzenie ze wskaźnikami LINE
1/2/3/4/5 na wzmacniaczu.
 Sprawdzić pozycję pokrętła IMPEDANCE.
Ustawić pokrętło w pozycji PHONES OFF, aby słuchać nagrań z
głośników, lub w innej właściwej pozycji w zależności od używanych
słuchawek.
 Uruchomione zostało zabezpieczenie wzmacniacza. Wyłączyć
wzmacniacz, usunąć przyczynę zwarcia i ponownie włączyć
wzmacniacz.
Brak dźwięku z określonego urządzenia.
 Sprawdzić, czy wtyki kabli połączeniowych zostały wsunięte do
oporu zarówno do gniazd po stronie wzmacniacza, jak i danego
urządzenia.
Brak dźwięku z jednego z głośników.
 Podłączyć słuchawki do gniazda PHONES i ustawić pokrętło
IMPEDANCE w pozycji LOW, aby sprawdzić, czy słychać dźwięk w
słuchawkach. Jeżeli w słuchawkach słychać tylko dźwięk z jednego
kanału, dane urządzenie może być nieprawidłowo podłączone do
wzmacniacza. Sprawdzić, czy wtyki wszystkich kabli
połączeniowych zostały wsunięte do oporu zarówno do gniazd po
stronie wzmacniacza, jak i danego urządzenia. Jeżeli w
słuchawkach słychać dźwięk z obu kanałów, wówczas
prawdopodobnie głośnik nie został prawidłowo podłączony do
wzmacniacza. Sprawdzić podłączenie głośnika, z którego nie
słychać dźwięku.
 Upewnić się, że urządzenie analogowe zostało podłączone
zarówno do gniazda L, jak i R , a nie tylko do gniazda L lub tylko R.
Używać kabla monofoniczno-stereofonicznego (nie wchodzi w
skład zestawu).
Dźwięk z lewego i prawego kanału nie jest zbalansowany lub jest
zamieniony.
 Sprawdzić, czy głośniki i sprzęt są prawidłowo i starannie
podłączone.
Występują przydźwięk i szumy.
 Sprawdzić, czy głośniki i sprzęt są dobrze podłączone.
ciąg dalszy
19PL
 Sprawdzić, czy kable połączeniowe znajdują się daleko od
transformatora lub silnika, i czy ich odległość od telewizora lub
lampy jarzeniowej wynosi co najmniej 3 metry.
 Odsunąć odbiornik telewizyjny od sprzętu audio.
 Wtyki i gniazda mogą być zabrudzone. Przetrzeć je szmatką lekko
zwilżoną alkoholem.
Poziom głośności z płyt fonograficznych jest niski.
 Wzmacniacz nie obsługuje wejść fonicznych. Należy skorzystać z
dostępnego w handlu korektora fonicznego i podłączyć jego
wyjście analogowe do wzmacniacza.
Pilot zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania nie działa.
 Skierować pilota zdalnego sterowania w stronę czujnika zdalnego
sterowania we wzmacniaczu.
 Usunąć ewentualne przeszkody na drodze sygnału między pilotem
zdalnego sterowania a wzmacniaczem.
 Jeżeli baterie w pilocie zdalnego sterowania są słabe, należy
wszystkie wymienić na nowe.
 Upewnić się, że z poziomu pilota zdalnego sterowania wybrano
właściwe wejście.
20PL
Inicjowanie wzmacniacza
Przy wyłączonym wzmacniaczu, przez około 5 sekund przytrzymać
wciśnięty przycisk . We wzmacniaczu zostaną przywrócone
ustawienia początkowe.
Zniekształcenia
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Znamionowa moc wyjściowa*
poniżej 0,1%
od 20 Hz do 20 kHz
LOW (przy impedancji obciążenia 8 omów) 500 mW + 500 mW
MID (przy impedancji obciążenia 150 omów) 500 mW + 500 mW
HI (przy impedancji obciążenia 300 omów) 250 mW + 250 mW
80 W + 80 W
od 20 Hz do 20 kHz, 0,09%, 8 omów
Pasmo przenoszenia
* Mierzone w następujących warunkach:
Wymagania dotyczące zasilania: prąd zmienny 230 V, 50 Hz/60 Hz
Informacje ogólne
Obsługiwana impedancja głośników
4 omów lub wyższa
Zniekształcenia
0,008%
1 kHz, 10 W, 8 omów
Pasmo przenoszenia
od 10 Hz do 100 kHz ±3 dB (8 omów)
Wejście (UNBALANCED)
Czułość: 150 mV
Impedancja: 47 kiloomów
Stosunek sygnał/szum: 96 dB (zwarcie wejścia, A, 20 kHz LPF)
od 10 Hz do 100 kHz +0,5/–3 dB (przy impedancji 8 omów w trybie LOW)
Wymagania dotyczące zasilania
prąd zmienny 230 V, 50 Hz/60 Hz
Pobór mocy
300 W
Pobór mocy (w trybie gotowości)
0,4 W
Wymiary (w przybliżeniu)
430 mm × 130 mm × 420 mm (szer./wys./głęb.), z uwzględnieniem
wystających części i elementów sterujących
Waga (przybliżona)
18,0 kg
Wyposażenie w zestawie
Przewód zasilający (1)
Pilot zdalnego sterowania RM-AAU181 (1)
Baterie R03 (rozmiar AAA) (2)
Instrukcja obsługi (niniejsza pozycja) (1)
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Wejście (BALANCED)
Impedancja: 20 kiloomów / 20 kiloomów
Stosunek sygnał/szum: 96 dB (zwarcie wejścia, A, 20 kHz LPF)
Sekcja wzmacniacza sygnału słuchawkowego
Obsługiwana impedancja
LOW: od 8 omów do mniej niż 50 omów
MID: od 50 omów do mniej niż 300 omów (+10 dB w stosunku do LOW)
HI: 300 omów lub wyższa (+16 dB w stosunku do LOW)
21PL
22PL
23PL
©2013 Sony Corporation
Printed in Malaysia
4-475-012-52(1)
Download PDF

advertising