Sony | STR-DA3700ES | Sony STR-DA3700ES STR-DA3700ES Home cinema AV receiver Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-287-971-PL(1)
1
Instalacja głośników
Poniższe ilustracje przedstawiają 7.1-kanałowe zestawy głośnikowe zawierające tylne głośniki efektu przestrzennego lub górne przednie głośniki.
Rozmieść głośniki odpowiednio do zaplanowanej konfiguracji.
STR-DA3700ES
Lewy przedni głośnik
Prawy przedni głośnik
Głośnik centralny
Szybka konfiguracja
Lewy głośnik efektu przestrzennego
Prawy głośnik efektu przestrzennego
Niniejsza instrukcja szybkiej konfiguracji zawiera informacje o podłączaniu
głośników, subwoofera i odtwarzacza Blu-ray Disc w celu uzyskania wielokanałowego
dźwięku przestrzennego. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej
z amplitunerem.
Lewy tylny głośnik efektu przestrzennego
Prawy tylny głośnik efektu przestrzennego
Lewy górny głośnik
Prawy górny głośnik
Subwoofer
2
Podłączanie głośników
Instalacja głośników
Podłączanie głośników
Podłączanie monitora
Podłączanie odtwarzacza Blu-ray Disc
Podłączanie — w ostatniej kolejności
— wszystkich przewodów zasilających
Włączanie amplitunera
Konfigurowanie amplitunera
© 2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
10 mm
3
4
Podłączanie monitora
6
Włączanie amplitunera
7
Konfigurowanie amplitunera
Wybierz w telewizorze wejście, do którego jest podłączony amplituner.
Przy pierwszym uruchomieniu amplitunera na ekranie telewizora pojawi się licencja dla użytkownika końcowego (EULA). Po
wyrażeniu zgody na warunki licencji pojawi się ekran prostej konfiguracji. Należy wówczas skonfigurować amplituner zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Podłączanie odtwarzacza Blu-ray Disc

Po wykonaniu czynności 1 do 7 włącz odtwarzanie w odtwarzaczu Blu-ray Disc.
Uwaga
Odtwarzacz Blu-ray Disc należy skonfigurować tak, aby możliwa była reprodukcja wielokanałowego sygnału audio. W przypadku odtwarzacza Blu-ray Disc Sony należy zmienić
ustawienie parametru „HDMI Audio Output” na „Auto” (stan na 1 września 2011 r.).
5
Podłączanie — w ostatniej kolejności — wszystkich przewodów zasilających
Do gniazdka sieciowego
Amplituner pozwala w prosty sposób odtwarzać materiały wideo z Internetu.
Po wykonaniu pokazanych powyżej połączeń i wybraniu opisanych powyżej ustawień
można podłączyć amplituner do routera przy użyciu przewodu LAN, a następnie wybierać
i odtwarzać filmy z Internetu.
Szczegóły dotyczące podłączania przewodu LAN podano w podrozdziale „5: podłączanie
do sieci teleinformatycznej” w instrukcji obsługi dostarczonej z amplitunerem. Szczegóły
dotyczące obsługi podano w podrozdziale „Wideo internetowe” w instrukcji obsługi
dostarczonej z amplitunerem.
Download PDF

advertising