Sony | MHC-EC719IP | Sony MHC-EC719iP Instrukcja obsługi

4-467-786-71(1)
Home Audio System
Instrukcja obsługi
Kroki wstępne
Płyta
Tuner
iPod/iPhone
Urządzenie USB
Inne funkcje
Informacje dodatkowe
MHC-EC919iP/EC719iP
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, nie
należy zakrywać otworu wentylacyjnego
urządzenia gazetami, serwetkami,
zasłonami, itp.
Nie narażaj urządzenia na kontakt ze
źródłem otwartego ognia (np. zapalone
świece).
Aby zmniejszyć zagrożenie pożaru lub
porażenia prądem, należy uważać, aby
nie kapała i nie pryskała na nie woda,
nie należy też umieszczać na nim
przedmiotów napełnionych wodą, np.
wazoników.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Ponieważ główna wtyczka służy do
odłączenia urządzenia od źródła prądu,
podłącz urządzenie do łatwo dostępnego
gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz
jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, natychmiast odłącz główną
wtyczkę od gniazda zasilania.
Nie wystawiać baterii ani urządzenia z
założonymi bateriami na bardzo wysokie
temperatury, np. na skutek działania
promieni słonecznych lub płomienia.
Urządzenie nie jest odłączone od źródła
prądu dopóki jest podłączone do
gniazdka ściennego, nawet jeżeli samo
urządzenie jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE
Używanie instrumentów optycznych do
tego urządzenia jest niebezpieczne dla
oczu.
Nie dotyczy klientów w USA i
Kanadzie
Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane
jest jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1.
Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu
obudowy.
2PL
Uwaga przeznaczona dla klientów:
poniższe informacje dotyczą
tylko sprzętu znajdującego się w
sprzedaży w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany
przez lub na zlecenie Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia. Przedsiębiorcą wprowadzającym
produkt do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony
Europe Limited, The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka
Brytania. Zapytania dotyczące zgodności
produktu z wymaganiami prawa Unii
Europejskiej należy kierować do Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach
dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji należy korzystać z adresów
kontaktowych podanych w oddzielnych
dokumentach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji.
Dla klientów w Europie i Australii
Pozbywanie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się
go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania
Europe Only Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii
lub na jej opakowaniu oznacza, że nie
może być ona traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii
może być stosowany w kombinacji
z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
stosuje się jako dodatkowe oznaczenie,
jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005%
rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby
mieć pewność, że bateria znajdująca
się w zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie
się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu
baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć
do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego,
ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał
DVD nagrany na jednej stronie oraz
materiał dźwiękowy nagrany na drugiej
stronie. Ponieważ jednak nagrany
materiał dźwiękowy nie jest zgodny
ze standardem Compact Disc (CD), nie
można zagwarantować poprawnego
odtwarzania takiej płyty.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany
do odtwarzania płyt, które są
wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc (CD). Ostatnio
niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony
praw autorskich. Prosimy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą być
nieodtwarzalne przez ten produkt.
3PL
Spis treści
Opis części i elementów
sterowania.................................. 5
Kroki wstępne
Bezpieczne podłączanie
urządzenia.................................. 9
Wkładanie baterii..................... 10
Ustawianie zegara.................... 10
Płyta
Odtwarzanie płyty CD/MP3....... 11
Tuner
Słuchanie radia..........................13
iPod/iPhone
Odtwarzanie z urządzeń
iPod/iPhone.............................. 14
Urządzenie USB
Przed rozpoczęciem
użytkowania urządzenia
USB............................................ 16
Przenoszenie muzyki z płyty.....17
Odtwarzanie pliku.................... 18
Inne funkcje
Korzystanie z dodatkowego
sprzętu audio.............................21
Regulowanie dźwięku...............21
Zmiana wyświetlenia................ 22
Używanie programatorów........ 22
4PL
Informacje dodatkowe
Urządzenia zgodne z
opisywanym urządzeniem....... 24
W razie trudności...................... 24
Komunikaty............................... 29
Środki ostrożności.................... 29
Dane techniczne........................31
Uwaga dotycząca licencji i
znaku handlowego................... 33
Opis części i elementów sterowania
Niniejsza instrukcja omawia głównie czynności wykonywane przy użyciu zdalnego
sterowania, jednak można je wykonać również przy użyciu przycisków na
urządzeniu, opatrzonych takimi samymi lub podobnymi nazwami.
Jednostka
Informacje dotyczące blokady rodzicielskiej
Można zablokować wszystkie przyciski na urządzeniu poza  (wł./tryb
oczekiwania), aby zapobiec ich przypadkowemu użyciu. Przytrzymaj przycisk 
(zatrzymanie) na urządzeniu, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LOCK
ON” albo „LOCK OFF”. Wszystkie przyciski na urządzeniu poza  zostaną
zablokowane lub odblokowane.
5PL
Pilot zdalnego sterowania

Jednostka: Przycisk ENTER
Pilot zdalnego sterowania: Przycisk
Naciśnij, aby wprowadzić/potwierdzić
ustawienia.

Przycisk TUNING+/TUNING
Naciśnij, aby wyszukać wybraną stację.
Przycisk  (przejście do tyłu)/
 (przejście do przodu)
Naciśnij, aby wybrać utwór lub plik.
Przycisk  (przewijanie w tył)/
 (przewijanie w przód)
Naciśnij, aby dotrzeć do wybranego
miejsca utworu lub pliku.
Pilot zdalnego sterowania: Przycisk
PRESET+/PRESET
Naciśnij, aby wybrać zaprogramowaną
stację radiową.

Przycisk
+/
 (wybierz folder)
(strona 11, 18)
Naciśnij, aby wybrać folder.

Przycisk  (wł./tryb oczekiwania)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie.
Jednostka: Przycisk PRESET+/
PRESET
Naciśnij, aby wybrać zaprogramowaną
stację radiową.

Przycisk OPTIONS (strona 19)
Naciśnij, aby wyświetlić lub wyjść z
menu opcji.
Pilot zdalnego sterowania: Przycisk
///
Naciśnij, aby obsługiwać menu
urządzenia iPod/iPhone.

Czujnik zdalnego sterowania

Przycisk  OPEN/CLOSE
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć
podajnik płyty.

Złącze Lightning
Podłącz iPhone 5, iPod touch
(5. generacja) lub iPod nano (7.
generacja).

Przycisk REC TO USB (strona 17)
Naciśnij, aby przenieść muzykę z płyty
do podłączonego urządzenia USB
(opcja).
6PL

Jednostka: Pokrętło głośności
VOLUME
Przekręć, aby ustawić głośność.
Pilot zdalnego sterowania: Przycisk
VOLUME +*/
Naciśnij, aby ustawić głośność.

Port (USB)
Podłącz urządzenie USB (opcja).

Przycisk REPEAT (strona 11, 18)
Naciśnij, aby włączyć tryb powtarzania.

Gniazdo AUDIO IN
Podłącz zewnętrzne urządzenie audio.
Przycisk FM MODE (strona 13)
Naciśnij, aby wybrać tryb odbioru FM
(mono lub stereo).

Przycisk BASS BOOST (strona 21)
Naciśnij, aby uzyskać bardziej
dynamiczny dźwięk.

Przycisk CLEAR (strona 20)
Naciśnij, aby usunąć ostatni krok z listy
programowania.

Jednostka: Przycisk EQ
Pilot zdalnego sterowania: Przycisk
EQ +/EQ  (strona 21)
Naciśnij, aby wybrać gotowy efekt
dźwiękowy.

Przycisk RETURN (strona 14)
Naciśnij, aby powrócić do
poprzedniego menu na iPod/iPhone.

Przycisk  (zatrzymanie)
Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.

Jednostka: Przycisk 
(odtwarzanie/pauza)
Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać
odtwarzanie.
Pilot zdalnego sterowania: Przycisk
 (odtwarzanie)*
Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie.
Pilot zdalnego sterowania: Przycisk
 (pauza)
Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie.

Przycisk FUNCTION
Naciśnij, aby wybrać funkcję.

Przycisk TUNING MODE (strona 13)
Naciśnij, aby wybrać tryb strojenia.

Przycisk PLAY MODE (strona 11, 19)
Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania
płyty CD, płyty MP3 lub urządzenia
USB.

Przycisk TUNER MEMORY
(strona 13)
Naciśnij, aby zaprogramować stacje
radiowe.

Przycisk TUNER MEMORY NUMBER
(strona 13)
Naciśnij, aby wybrać zaprogramowaną
stację radiową.

Przycisk CD
Naciśnij, aby wybrać funkcję CD.
Przycisk USB
Naciśnij, aby wybrać funkcję USB.
Przycisk AUDIO IN
Naciśnij, aby wybrać funkcję AUDIO IN.
Przycisk TUNER
Naciśnij, aby wybrać funkcję tunera
(FM/AM).
Przycisk iPod
Naciśnij, aby wybrać funkcję iPod.

Przycisk DISPLAY (strona 22)
Naciśnij, aby zmienić informacje na
wyświetlaczu.
7PL

Przycisk SLEEP (strona 22)
Naciśnij, aby ustawić Programator
Nocny.

Przycisk TIMER MENU (strona 10, 22)
Naciśnij, aby ustawić zegar i
Programator Odtwarzania.
* Przyciski VOLUME + oraz  na pilocie
zdalnego sterowania mają wyczuwalny
punkt. Podczas obsługi urządzenia punkty
te pomagają w orientacji.
8PL
Kroki wstępne
Bezpieczne podłączanie urządzenia
Dotyczy MHC-EC719iP
Kroki wstępne
 Do subwoofera
 Do lewego głośnika
 Do prawego głośnika
 Przewód głośnika (czerwony/)
 Przewód głośnika (czarny/)
 Antena przewodowa FM (Wysuwana
poziomo.)
 Antena pętlowa AM
 Do gniazda sieciowego
 SUBWOOFER (tylko MHC-EC919iP)
 ANTENNA
Podłącz przewód subwoofera do
gniazda SUBWOOFER. Umieść
subwoofer pionowo, aby uzyskać
lepsze odwzorowanie niskich tonów.
Poza tym umieść subwoofer:
na twardym podłożu, na którym nie
wystąpi rezonans.
co najmniej kilka centymetrów od
ściany.
z dala od środka pomieszczenia
lub umieść przy ścianie regał z
książkami, aby wyeliminować
tworzenie fali stojącej.
Podłączając złącze anteny
przewodowej FM lub anteny pętlowej
AM, należy sprawdzić, czy ma ono
właściwe położenie.
Wyszukaj miejsce i położenie
urządzenia, które po zamontowaniu
anten zapewni dobry odbiór radia.
Anteny należy umieszczać z dala
od przewodów głośnikowych
oraz przewodu zasilającego, aby
wyeliminować zakłócenia.
 FRONT SPEAKERS (MHC-EC919iP)/
SPEAKERS (MHC-EC719iP)
 Zasilanie
Podłącz przewód sieciowy do gniazda
ściennego.
Przyłącz przewody głośnikowe.
9PL
Mocowanie podkładek pod
głośniki
Podkładki należy przymocować
na spodzie głośników przednich
i subwoofera, co zapobiegnie ich
przesuwaniu.
Wkładanie baterii
Włóż baterię R6 (AA) (w zestawie),
zgodnie z oznaczeniami biegunów, jak
to pokazano poniżej.
Uwagi dotyczące korzystania z pilota
Przenoszenie zestawu
Należy się upewnić, że w urządzeniu
nie znajduje się płyta oraz że nie jest
podłączone urządzenie USB lub iPod/
iPhone; następnie odłączyć przewód
zasilający od gniazda.
Przy normalnym użytkowaniu bateria
powinna wystarczyć na około sześć
miesięcy.
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest
użytkowany przez dłuższy czas, należy
wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzeń
spowodowanych przez wyciek elektrolitu i
korozję.
Ustawianie zegara
1 Naciśnij , aby włączyć
urządzenie.
2 Naciśnij TIMER MENU, aby
wybrać tryb ustawiania
zegara.
Jeśli pojawi się „SELECT”, naciskaj
/, aby wybrać „CLOCK”, a
następnie naciśnij (ENTER).
3 Naciskaj ///, aby ustawić
godzinę, a potem naciśnij
.
4 Wykonaj tę samą procedurę
aby nastawić minuty.
Uwaga
Nastawienia zegara zostaną stracone gdy
odłączysz przewód sieciowy lub gdy nastąpi
awaria sieci elektrycznej.
Aby wyświetlić zegar, gdy
urządzenie jest wyłączone
Naciśnij DISPLAY. Zegar będzie
wyświetlany przez kilka sekund.
10PL
Płyta
Odtwarzanie płyty CD/
MP3
1 Wybierz funkcję CD.
Naciśnij CD.
2 Włóż płytę.
3 Naciśnij  OPEN/CLOSE na
urządzeniu, aby zamknąć
podajnik płyt.
Odtwarzanie rozpoczyna się
automatycznie, gdy zamkniesz
podajnik płyt.
Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie
się automatycznie, naciśnij 
(odtwarzanie).
Inne funkcje
Aby
Naciśnij
Zrobić
pauzę w
odtwarzaniu
. Aby wznowić
odtwarzanie, naciśnij
.
Zatrzymać
odtwarzanie
. Aby wznowić
odtwarzanie, naciśnij
. Aby anulować
wznowienie
odtwarzania, naciśnij
ponownie .
Wybrać folder Naciskaj
na płycie MP3
+/
.
Wybrać
ścieżkę lub
plik
/.
Znaleźć
określone
miejsce na
ścieżce lub
pliku
Przytrzymaj /
podczas odtwarzania
i zwolnij przycisk w
odpowiednim miejscu.
Wybrać
odtwarzanie
ciągłe
Naciskaj REPEAT/
FM MODE, aż pojawi
się „REP ONE*1”, „REP
FLDR*2” albo „REP
ALL*3”.
Naciśnij
Zmienić tryb
odtwarzania
Naciskaj PLAY MODE,
gdy odtwarzacz jest
zatrzymany. Możesz
wybrać normalne
odtwarzanie („FLDR”
dla wszystkich plików
MP3 w folderze na
płycie), odtwarzanie
losowe („SHUF” lub
„FLDRSHUF” dla
odtwarzania losowego
folderów) lub
odtwarzanie programu
(„PROGRAM”).
*1 „REP ONE”: Powtarza bieżący utwór lub
plik.
*2„REP FLDR” (tylko płyty MP3): Powtarzanie
bieżącego foldera.
*3„REP ALL”: Powtarzanie wszystkich
utworów lub plików.
Płyta
Naciśnij  OPEN/CLOSE na
urządzeniu, aby otworzyć podajnik
płyt, a następnie umieść płytę
nadrukiem do góry na podajniku
płyt.
Aby
Uwagi dotyczące odtwarzania płyt MP3
Nie należy zapisywać innych rodzajów,
plików lub też niepotrzebnych folderów na
płycie zawierającej pliki MP3.
Foldery, które nie zawierają plików MP3, są
pomijane.
Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności, w
jakiej są zapisane na płycie.
Urządzenie może odtwarzać tylko pliki
MP3, które mają rozszerzenie „.mp3”.
Gdy plik ma właściwe rozszerzenie, a jest
innego typu, jego odtworzenie może
spowodować głośny hałas, mogący być
przyczyną usterki urządzenia.
Poniżej podano maksymalne liczby
niektórych parametrów:
 foldery – 256 (włączając w to folder
główny).
 pliki MP3 – 999.
 poziomy folderów (struktura drzewiasta
plików) – 8.
Nie możemy zagwarantować zgodności
ze wszystkimi programami i urządzeniami
kodującymi/zapisującymi pliki MP3 i
nośnikami. Niezgodne płyty MP3 mogą
powodować szumy lub przerywanie
odtwarzania lub mogą w ogóle nie dać się
odtwarzać.
11PL
Uwaga dotycząca odtwarzania płyt
wielosesyjnych
Urządzenie może odtwarzać ciągłe sesje na
płycie, jeśli są one zapisane w tym samym
formacie sesji, co pierwsza sesja. Jeśli
zostanie napotkana sesja zapisana w innym
formacie sesji, nie będzie można odtworzyć
tej i następnych sesji. Należy pamiętać, że
nawet jeśli sesje są zapisane w tym samym
formacie, niektóre z nich mogą nie być
odtwarzane.
Tworzenie własnego programu
(Odtwarzanie Programu)
1 Wybierz funkcję CD.
Naciśnij CD.
2 Wybierz tryb odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE,
gdy odtwarzacz nie pracuje, aż
pojawi się „PROGRAM”.
3 Wybierz numer żądanego
utworu lub pliku.
Naciskaj /, aż pojawi się
numer wybranego utworu lub pliku.
Przy programowaniu plików MP3
naciskaj
 +/
 , aby wybrać
odpowiedni folder, a następnie
odpowiedni plik.
4 Zaprogramuj żądany utwór
lub plik.
Naciśnij , aby wprowadzić
wybrany utwór lub plik.
Wybrany
numer
utworu lub
pliku
Łączny czas
odtwarzania
wybranego utworu
(tylko płyta CD-DA)
5 Powtórz kroki od 3 do 4 aby
zaprogramować dodatkowe
utwory lub pliki, maksymalnie
64 utworów lub plików.
12PL
6 Aby odtworzyć program
składający się z utworów lub
plików, naciśnij .
Program jest kasowany po otwarciu
podajnika płyt lub odłączeniu
przewodu zasilania.
Aby ponownie odtworzyć ten sam
program, naciśnij .
Aby skasować Odtwarzanie
Programu
Naciśnij PLAY MODE.
Usuwanie ostatniego kroku z listy
programowania
Naciśnij CLEAR, gdy odtwarzanie jest
zatrzymane.
Tuner
Słuchanie radia
1 Wybierz funkcję tunera (FM/
AM).
Naciskaj przycisk TUNER (lub
FUNCTION na urządzeniu).
Zapisywanie stacji radiowych w
pamięci
1 Wyszukaj wybraną stację.
2 Naciśnij TUNER MEMORY, aby
wybrać tryb zapamiętywania
stacji.
2 Wykonaj strojenie.
Aby przeszukać automatycznie
3 Naciskaj PRESET+/PRESET,
Jeśli wyszukiwanie nie zatrzyma
się, naciśnij , aby zatrzymać
wyszukiwanie, a następnie ręcznie
wyszukaj stację (patrz poniżej).
4 Naciśnij
Aby nastroić ręcznie
Naciskaj TUNING MODE, aż pojawi
się „MANUAL”, a następnie naciska
TUNING+/TUNING, aby wybrać
odpowiednią stację.
Jeśli znaleziona stacja przesyła
sygnał RDS, jej nazwa pojawia
się na wyświetlaczu (tylko model
europejski).
Wskazówka
Aby zmniejszyć szumy przy odbiorze
słabego sygnału stacji radiowej FM,
naciskaj przycisk REPEAT/FM MODE,
aż na wyświetlaczu pojawi się napis
„MONO”, co oznacza wyłączenie odbioru
stereofonicznego. Dźwięk przestanie być
stereofoniczny, ale odbiór się poprawi.
aby wybrać odpowiedni
numer zapamiętywanej stacji.
Jeżeli wybrany numer pamięci
został już przeznaczony dla innej
stacji, zostanie ona zamieniona na
nową stację.
Tuner
Naciskaj TUNING MODE, aż pojawi
się „AUTO”, a następnie naciska
TUNING+/TUNING. Po znalezieniu
stacji wyszukiwanie zatrzymuje się
automatycznie.
, aby zapamiętać
stację.
5 Powtórz kroki od 1 do 4 aby
zapisać inne stacje w pamięci.
Można zapamiętać do 20 stacji na
falach ultrakrótkich (FM) oraz 10 na
falach średnich (AM). Wprowadzone
do pamięci stacje pozostaną w
pamięci przez pół dnia, nawet
jeśli odłączony zostanie przewód
sieciowy lub nastąpi awaria sieci
elektrycznej.
Słuchanie zaprogramowanych stacji
radiowych
Jeśli zapamiętałeś stację radiową pod
numerem 1 do 4, można ją włączyć,
naciskając po prostu TUNER MEMORY
NUMBER (1 do 4), gdy urządzenie
działa w trybie FM lub AM.
Jeśli daną stację zapisałeś pod
numerem 5 lub wyższym, naciskaj
TUNING MODE, aż pojawi się napis
„PRESET”, a następnie naciskaj
PRESET+/PRESET, aby wybrać
odpowiedni numer zapamiętanej
stacji.
13PL
iPod/iPhone
Odtwarzanie z urządzeń
iPod/iPhone
Przyłącze Lightning działa z
urządzeniami iPhone 5, iPod
touch (5. generacja) lub iPod nano
(7. generacja).
USB działa z urządzeniami iPhone 5,
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
touch (3., 4. i 5. generacja), iPod classic
i iPod nano (4.-7. generacja).
Patrz również strona 24.
1 Wybierz funkcję.
Inne funkcje
Aby
Naciśnij
Zrobić
pauzę w
odtwarzaniu
/.
Zatrzymać
odtwarzanie
.
Wybrać utwór /.
Znaleźć dany Przytrzymaj /
punkt utworu podczas odtwarzania
i zwolnij przycisk w
odpowiednim miejscu.
Wybrać
zaznaczoną
pozycję
/. Możesz wybrać
zaznaczoną pozycję,
podobnie jak przy
pomocy przycisku
środkowego lub jak w
przypadku interfejsu
dotykowego w iPod/
iPhone.
Przewinąć
menu w
górę/w dół
/. Można przewijać
menu, podobnie jak
przy pomocy „kółka”
na odtwarzaczu lub jak
w przeciąganym menu
w iPod/iPhone.
Powrócić do
poprzedniego menu*
/RETURN.
iPhone 5, iPod touch (5. generacja)
lub iPod nano (7. generacja)
Naciśnij iPod.
Inne modele iPod/iPhone
Naciśnij USB.
2 Podłącz urządzenie iPod/
iPhone.
iPhone 5, iPod touch (5. generacja)
lub iPod nano (7. generacja)
Podłącz urządzenie iPod/iPhone do
przyłącza Lightning.
Inne modele iPod/iPhone
Podłącz iPod/iPhone do portu
(USB) przy pomocy przewodu
USB dołączonego do danego
urządzenia.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij .
14PL
* Ta czynność może nie być prawidłowa w
niektórych przypadkach.
Uwagi
Wykorzystanie urządzenia jako
ładowarki akumulatora
Możesz wykorzystywać opisywany
sprzęt jako ładowarkę do urządzeń
iPod/iPhone, gdy jest on włączony.
1 Wybierz funkcję.
iPhone 5, iPod touch (5. generacja)
lub iPod nano (7. generacja)
Naciśnij iPod.
Inne modele iPod/iPhone
Naciśnij USB.
2 Podłącz urządzenie iPod/iPhone.
iPhone 5, iPod touch (5. generacja)
lub iPod nano (7. generacja)
Podłącz urządzenie iPod/iPhone do
przyłącza Lightning.
Inne modele iPod/iPhone
Podłącz iPod/iPhone do portu
(USB) przy pomocy przewodu
USB dołączonego do danego
urządzenia.
Ładowanie rozpoczyna się,
gdy urządzenie iPod/iPhone
zostanie podłączone do przyłącza
Lightning albo portu  (USB). Na
wyświetlaczu urządzenia iPod/
iPhone pojawi się wskaźnik
ładowania. Więcej informacji
można znaleźć w instrukcji
użytkownika urządzeń iPod/iPhone.
iPod/iPhone
Wydajność sprzętu może być różna, w
zależności od specyfikacji urządzenia
iPod/iPhone.
Obsługuj iPod/iPhone bezpośrednio, jeśli
nie możesz go obsłużyć normalnie przy
użyciu urządzenia.
Podłączając lub odłączając urządzenie
iPod/iPhone, należy je przytrzymać
jedną ręką, uważając, aby nie nacisnąć
przypadkiem elementów sterowania
urządzenia iPod/iPhone.
Przed odłączeniem urządzenia iPod/
iPhone zatrzymaj odtwarzanie.
Aby zmienić poziom głośności, użyj
VOLUME +/. Poziom głośności nie
zmienia się, nawet gdy zostanie on
zmieniony na urządzeniu iPod/iPhone.
Firma Sony nie przyjmuje
odpowiedzialności za utratę lub
uszkodzenie danych zapisanych na iPod/
iPhone, jeśli nastąpią one podczas ich
użytkowania wraz z urządzeniem.
Przerwanie ładowania urządzenia
iPod/iPhone
Odłącz urządzenie iPod/iPhone. Wyłączenie
urządzenia audio również przerywa
ładowanie urządzenia iPod/iPhone.
15PL
Urządzenie USB
Przed rozpoczęciem
użytkowania urządzenia
USB
Można używać systemu jako
ładowarki akumulatora urządzeń USB
posiadających funkcję ładowania,
jeżeli system jest włączony.
Sprawdź informacje na temat
obsługiwanych urządzeń USB na
stronach internetowych podanych
w punkcie „Urządzenia USB” w
„Urządzenia zgodne z opisywanym
urządzeniem” (strona 24). Informacje
dotyczące użytkowania urządzeń USB
podane są w instrukcji użytkownika
dołączonej do danego urządzenia.
2 Podłącz urządzenie USB do portu
Uwagi
Gdy konieczne jest podłączenie
przewodu USB, należy użyć przewodu
USB dołączonego do urządzenia USB.
Szczegółowe informacje o sposobie
używania znajdziesz w instrukcji obsługi
dostarczonej z urządzeniem USB, które
będzie podłączone.
Może upłynąć dużo czasu, zanim pojawi
się komunikat „SEARCH”, w zależności od
rodzaju podłączonego urządzenia USB.
Nie podłączaj urządzenia USB do
opisywanego urządzenia za pomocą
koncentratora USB.
Po podłączeniu urządzenia USB opisywane
urządzenie odczytuje wszystkie zapisane
na nim pliki. Jeżeli na urządzeniu USB jest
dużo folderów lub plików, może upłynąć
dużo czasu do zakończenia odczytywania
urządzenia USB.
W przypadku podłączenia niektórych
urządzeń USB po wykonaniu jakiejś
czynności może wystąpić opóźnienie po
stronie opisywanego urządzenia.
Nie gwarantujemy zgodności
ze wszystkimi programami
kodującymi/zapisującymi. Jeżeli
pliki audio na urządzeniu USB były
oryginalnie zakodowane za pomocą
niekompatybilnego programu, mogą one
wytwarzać szumy lub przerywane audio,
lub mogą w ogóle nie zostać odtworzone.
Urządzenie może nie obsługiwać
wszystkich funkcji dostępnych na
podłączonym urządzeniu USB.
Nie odłączaj urządzenia USB podczas
przenoszenia lub kasowania danych. Może
to spowodować uszkodzenie danych na
urządzeniu USB lub samego urządzenia.
16PL
Wykorzystanie urządzenia jako
ładowarki akumulatora
1 Wybierz funkcję USB.
Naciśnij USB.
(USB).
Ładowanie rozpoczyna się,
gdy urządzenie USB zostanie
podłączone do portu (USB).
Szczegółowe informacje znajdziesz
w przewodniku użytkownika
swojego urządzenia USB.
Przenoszenie muzyki z
płyty
Możesz przenosić muzykę z płyty
(płyta CD-DA albo MP3) przy użyciu
następujących trybów przenoszenia
danych urządzenia.
Przenoszenie CD SYNC: Przenoszenie
wszystkich utworów CD-DA z płyty
CD-DA.
Przenoszenie foldera MP3:
Przenoszenie plików MP3 z
określonego foldera na płycie MP3.
Przenoszenie REC1: Przenoszenie
odtwarzanego utworu lub pliku MP3
z płyty.
1 Wybierz funkcję CD.
Naciśnij CD.
portu
(USB).
3 Załaduj płytę, którą chcesz
przenieść.
Jeśli odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie, naciśnij dwukrotnie
.
4 Przygotuj urządzenie do
przenoszenia danych.
Przejdź do kroku 5 w przypadku CD
SYNC.
W przypadku przenoszenia foldera
MP3
Aby przenieść pliki MP3 do
określonego foldera, naciskaj
+/
, aby wybrać odpowiedni
folder. Następnie uruchom
odtwarzanie i naciśnij raz .
Upewnij się, że czas odtwarzania
zatrzymał się na wyświetlaczu.
W przypadku przenoszenia REC1
Naciśnij /, aby wybrać
utwór lub plik MP3, który chcesz
przenieść, a potem uruchom
odtwarzanie.
Aby przenieść plik MP3 do
określonego foldera, naciskaj
+/
, aby wybrać odpowiedni
folder, a następnie /, aby
wybrać plik MP3, który chcesz
przenieść. Następnie uruchom
odtwarzanie.
urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawia się
„READY”.
6 Naciśnij
.
Rozpoczyna się przesyłanie danych,
a na wyświetlaczu pojawia się „USB
REC”.
Nie odłączaj urządzenia USB,
dopóki nie zakończy się przesyłanie
danych.
Po zakończeniu przesyłania danych
na wyświetlaczu pojawia się napis
„COMPLETE” i zostają utworzone
pliki audio w formacie MP3.
Zasady tworzenia folderów i
plików
Przy pierwszym przesyłaniu danych do
urządzenia USB tworzony jest folder
(„CDDA001*”, „MP3_REC1” lub „CD_
REC1”) bezpośrednio poniżej foldera
głównego „ROOT” (w przypadku
przenoszenia foldera MP3 folder
o nazwie urządzenia źródłowego
tworzony jest poniżej foldera
głównego „ROOT”).
Foldery i pliki są tworzone w
następujący sposób.
Urządzenie USB
2 Podłącz urządzenie USB do
5 Naciśnij REC TO USB na
Przenoszenie CD SYNC
Źródło
przenoszonych
danych
CD-DA
Nazwa
foldera
Nazwa
pliku
„CDDA001”*
„TRACK001”*
Przenoszenie foldera MP3
Źródło
przenoszonych
danych
MP3
Nazwa
foldera
Nazwa
pliku
Taka sama, jak źródło
danych
17PL
Przenoszenie REC1
Źródło
przenoszonych
danych
MP3
Nazwa
foldera
Nazwa
pliku
„MP3_REC1”
CD-DA
„CD_REC1”
Taka sama,
jak źródło
danych
„TRACK001”*
* Następnie do folderów i plików
przypisywane są kolejne numery.
Uwagi
Jeśli rozpoczniesz przenoszenie danych w
trybie losowym lub w trybie powtarzania,
wybrany tryb odtwarzania jest
automatycznie zmieniany na normalne
odtwarzanie.
Informacje CD-TEXT nie są przenoszone do
tworzonych plików MP3. Urządzenie nie
obsługuje standardu CD-TEXT.
Przenoszenie zatrzymuje się
automatycznie, jeśli:
 na urządzeniu USB zabraknie miejsca
podczas przenoszenia danych.
 liczba plików audio i folderów na
urządzeniu USB przekroczy liczbę,
która jest obsługiwana przez dane
urządzenie.
Jeśli folder lub plik, który chcesz przenieść,
już istnieje na urządzeniu USB pod tą
samą nazwą, po nazwie dodawana
jest kolejna cyfra bez nadpisywania
poprzedniego foldera lub pliku.
Nie używaj przycisków na pilocie zdalnego
sterowania lub urządzeniu, aby nie
zatrzymać przenoszenia danych.
Uwagi dotyczące treści objętych
prawami autorskimi
Przenoszona muzyka przeznaczona jest
tylko do prywatnego użytku. Wykorzystanie
muzyki do innych celów wymaga zgody
posiadaczy praw autorskich.
18PL
Odtwarzanie pliku
Urządzenie może odtwarzać
następujące formaty audio – MP3/
WMA*.
* Pliki z cyfrowym zabezpieczeniem
praw autorskich (DRM) nie mogą być
odtwarzane przez opisywane urządzenie.
Pliki pobrane z internetowego
sklepu muzycznego mogą nie zostać
odtworzone przez ten system.
1 Wybierz funkcję USB.
Naciśnij USB.
2 Podłącz urządzenie USB do
portu
(USB).
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij .
Inne funkcje
Aby
Naciśnij
Zrobić
pauzę w
odtwarzaniu
. Aby wznowić
odtwarzanie, naciśnij
.
Zatrzymać
odtwarzanie
. Aby wznowić
odtwarzanie,
naciśnij  *1. Aby
anulować wznowienie
odtwarzania, naciśnij
ponownie .
Wybrać folder Naciskaj
Wybrać plik
+/
.
/.
Znaleźć
Przytrzymaj /
punkt w pliku podczas odtwarzania
i zwolnij przycisk w
odpowiednim miejscu.
Wybrać
odtwarzanie
ciągłe
Naciskaj REPEAT/
FM MODE, aż pojawi
się napis „REP ONE*2”,
„REP FLDR*3” lub „REP
ALL*4”.
Aby
Naciśnij
Zmienić tryb
odtwarzania
Naciskaj przycisk PLAY
MODE, gdy urządzenie
USB jest zatrzymane.
Możesz wybrać
normalne odtwarzanie
(„FLDR” dla wszystkich
plików w folderze
na urządzeniu
USB), odtwarzanie
losowe („SHUF” lub
„FLDRSHUF” dla
odtwarzania losowego
folderów) lub
odtwarzanie programu
(„PROGRAM”).
Uwagi
Urządzenie nie może odtwarzać
plików dźwiękowych znajdujących się
na urządzeniu USB w następujących
przypadkach:
 gdy liczba plików dźwiękowych w
folderze przekracza 999.
 gdy łączna liczba plików dźwiękowych
na urządzeniu USB przekracza 999.
 gdy łączna liczba folderów na
urządzeniu USB przekracza 256
(włączając w to folder główny („ROOT”)
i puste foldery).
Te liczby mogą być inne, zależnie od
struktury plików i folderów. Nie zapisuj
innych rodzajów plików lub zbędnych
folderów na urządzeniu USB, które zawiera
pliki audio.
Urządzenie może odtwarzać pliki tylko do
ośmiu poziomów folderów.
Pliki i foldery są wyświetlane w kolejności
ich utworzenia na urządzeniu USB.
Foldery, które nie zawierają plików
dźwiękowych, są pomijane.
Formaty audio odtwarzane przez
urządzenie są następujące:
 MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
 WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
Pamiętaj, że nawet jeśli nazwa pliku
zawiera prawidłowe rozszerzenie, ale w
rzeczywistości plik jest inny, system może
wygenerować szumy lub może nie działać
prawidłowo.
1 Wybierz funkcję USB.
Naciśnij USB.
2 Podłącz urządzenie USB do portu
(USB).
3 Naciskaj / lub
+/
,
aby wybrać plik audio lub folder,
który chcesz usunąć, a następnie
uruchom odtwarzanie.
4 Naciśnij OPTIONS na urządzeniu.
5 Naciśnij /, aby wybrać
„ERASE”, a następnie .
Na wyświetlaczu pojawi się „FO
ERASE” albo „FI ERASE”.
6 Naciśnij
.
Na wyświetlaczu pojawia się
„COMPLETE”.
Urządzenie USB
*1 Przy odtwarzaniu pliku w formacie VBR
MP3/WMA urządzenie może wznowić
odtwarzanie w innym miejscu.
*2„REP ONE”: Powtarzanie bieżącego pliku.
*3„REP FLDR”: Powtarzanie bieżącego
foldera.
*4„REP ALL”: Powtarzanie wszystkich plików
na urządzeniu USB.
Usuwanie plików audio lub
folderów z urządzenia USB
19PL
Tworzenie własnego programu
(Odtwarzanie Programu)
1 Wybierz funkcję USB.
Naciśnij USB.
2 Wybierz tryb odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE,
gdy odtwarzacz nie pracuje, aż
pojawi się „PROGRAM”.
3 Wybierz numer wybranego
pliku.
Naciskaj /, aż pojawi się
numer wybranego pliku.
Przy programowaniu utworów
MP3/WMA w określonym folderze
naciskaj
 +/
 , aby wybrać
odpowiedni folder, a następnie
odpowiedni utwór.
4 Zaprogramuj wybrany plik.
Naciśnij , aby wprowadzić
wybrany plik.
Numer wybranego pliku
5 Powtarzaj kroki 3 do 4, aby
zaprogramować dodatkowe
pliki, aż do 64.
6 Aby odtworzyć program
składający się z plików,
naciśnij .
Program jest kasowany po otwarciu
podajnika płyt lub odłączeniu
przewodu zasilania.
Aby ponownie odtworzyć ten sam
program, naciśnij .
Aby skasować Odtwarzanie
Programu
Naciśnij PLAY MODE.
Usuwanie ostatniego kroku z listy
programowania
Naciśnij CLEAR, gdy odtwarzanie jest
zatrzymane.
20PL
Inne funkcje
Korzystanie z
dodatkowego sprzętu
audio
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Podłącz dodatkowy sprzęt audio
do gniazda AUDIO IN na urządzeniu
przy pomocy analogowego
przewodu audio (nie znajduje się w
zestawie).
Regulowanie dźwięku
Aby
Naciśnij
Ustawić
głośność
VOLUME +/.
Uzyskać
bardziej
dynamiczny
dźwięk
BASS BOOST.
Nastawić
efekt
dźwiękowy
Naciskaj EQ +/EQ , aż
pojawi się odpowiedni
efekt dźwiękowy.
2 Naciskaj VOLUME , aż na
wyświetlaczu pojawi się „VOL
MIN”.
3 Wybierz funkcję AUDIO IN.
Naciśnij AUDIO IN.
Rozpocznij odtwarzanie z
podłączonego sprzętu i ustaw
głośność.
Uwaga
Urządzenie może automatycznie przejść
w stan czuwania, jeśli poziom głośności
podłączonego sprzętu audio jest zbyt
niski. Odpowiednio ustaw poziom dźwięku
podłączonego sprzętu. Patrz „Wyłączanie
funkcji automatycznego czuwania”
(strona 28).
Inne funkcje
4 Uruchom odtwarzanie.
21PL
Zmiana wyświetlenia
Aby
Używanie
programatorów
Naciśnij
Zmienić
Naciskaj DISPLAY,
informacje na gdy urządzenie jest
wyświetlewłączone.
niu*
System posiada dwie funkcje
programatora. Jeżeli użyjesz obu
programatorów, Programator Nocny
będzie miał pierwszeństwo.
* Na przykład, możesz przeglądać
informacje, takie jak numer utworu,
nazwa pliku/foldera, tytuł albumu i
nazwisko wykonawcy.
Programator Nocny:
Urządzenie zapewnia następujące
tryby wyświetlania.
Tryb
Gdy urządzenie jest
wyświetlania wyłączone
Tryb
Wyświetlacz jest
oszczędzania wyłączony, aby
energii
oszczędzać energię.
Zegary cały czas
działają.
Uwagi o informacjach na wyświetlaczu
Znaki, które nie mogą być wyświetlone,
pojawiają się jako „-”.
Następujące informacje nie są
wyświetlane;
 łączny czas odtwarzania w przypadku
płyty MP3 i urządzenia USB.
 pozostały czas odtwarzania pliku MP3/
WMA.
Następujące informacje nie są
wyświetlane prawidłowo;
 czas odtworzonego pliku MP3/WMA,
jeśli jest on zakodowany z użyciem
zmiennej prędkości bitowej (VBR).
 nazwy folderów i plików niezgodnych z
formatem ISO9660 poziom 1/poziom 2
w trybie rozszerzonym.
Możesz zasnąć przy muzyce. Funkcja
ta działa nawet gdy zegar nie jest
nastawiony.
Naciskaj przycisk SLEEP. Jeśli
wybierzesz „AUTO”, urządzenie
automatycznie wyłączy się po
zakończeniu odtwarzania bieżącej
płyty albo urządzenia USB lub po
100 minutach.
Programator Odtwarzania:
Możesz na określoną godzinę ustawić
budzenie przy użyciu płyty CD, radia
FM/AM lub urządzenia iPod/iPhone
albo USB.
Pamiętaj, aby zegar był nastawiony.
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Przygotuj źródło dźwięku i naciśnij
VOLUME +/, aby zmienić poziom
głośności.
Aby rozpocząć odtwarzanie od
określonego utworu lub pliku audio
CD-DA, należy stworzyć własny
program (strona 12, 20).
2 Wybierz tryb nastawienia
programatora.
Naciśnij TIMER MENU.
Gdy zegar nie jest ustawiony,
urządzenie działa w trybie
ustawienia zegara. W takim
przypadku ustaw zegar.
3 Nastaw programator
odtwarzania.
Naciskaj /, aby wybrać
„PLAY SET”, a następnie naciśnij
4 Nastaw czas aby rozpocząć
odtwarzanie.
Naciskaj ///, aby ustawić
godzinę, a potem naciśnij .
Postępuj według powyższej
procedury, aby ustawić minuty.
22PL
.
5 Wykonaj te same czynności
jak w kroku 4, aby ustawić
godzinę, o której zostanie
zakończone odtwarzanie.
6 Wybierz źródło dźwięku.
Naciskaj /, aż pojawi się
odpowiednie źródło dźwięku, a
następnie naciśnij .
7 Wyłącz system.
Naciśnij . Urządzenie
automatycznie włącza się przed
ustaloną godziną.
Jeśli sprzęt jest włączony o
wyznaczonej godzinie, funkcja
programator odtwarzania nie
zostanie włączona. Nie używaj
systemu w czasie pomiędzy
włączeniem się systemu a
rozpoczęciem odtwarzania.
Aby sprawdzić nastawienie
2 Naciskaj /, aby wybrać
„SELECT”, a następnie naciśnij
.
3 Naciskaj /, aby wybrać
„PLAY SEL”, a następnie naciśnij
.
Inne funkcje
1 Naciśnij TIMER MENU.
Aby skasować programator
Powtórz tę samą procedurę jak w „Aby
sprawdzić nastawienie”, aż w kroku 3
pojawi się „OFF”, a następnie naciśnij
.
Aby zmienić nastawienie
Rozpocznij ponownie od kroku 1
„Używanie programatorów”.
Uwagi dla użytkowników urządzeń
iPod/iPhone
Przy korzystaniu z programatora
odtwarzania należy się upewnić, że nie
jest odtwarzany dźwięk z iPod/iPhone.
Programator odtwarzania może nie
włączyć się, w zależności od stanu
podłączonego urządzenia iPod/iPhone.
Wskazówka
Nastawienie Programatora Odtwarzania
pozostaje tak długo, dopóki nie zostanie
ręcznie anulowane.
23PL
Informacje dodatkowe
Urządzenia zgodne
z opisywanym
urządzeniem
iPod/iPhone
Urządzenie można użytkować wraz z
następującymi modelami iPod/iPhone.
Zaktualizuj oprogramowanie iPod/
iPhone przed użyciem go.
Przeznaczone dla modeli iPod/
iPhone
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (5. generacja)
 iPod touch (4. generacja)
 iPod touch (3. generacja)
 iPod classic
 iPod nano (7. generacja)
 iPod nano (6. generacja)
 iPod nano (5. generacja)
 iPod nano (4. generacja)
Urządzenia USB
Informacje o obsługiwanych
urządzeniach USB znajdziesz na
stronach internetowych wymienionych
poniżej.
Dla klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/
Dla klientów w Stanach
Zjednoczonych:
http://esupport.sony.com/
Dla klientów w Kanadzie:
http://esupport.sony.com/CA
Dla klientów w innych krajach/
regionach:
http://www.sony-asia.com/support
24PL
W razie trudności
1 Sprawdź, czy przewód
sieciowy i przewody kolumn
głośnikowych są prawidłowo
i solidnie podłączone.
2 Poszukaj problemu na liście
poniżej i podejmij wskazane
środki zaradcze.
Jeżeli problem nie znika, skontaktuj
się z najbliższym dealerem Sony.
Jeżeli na wyświetleniu pojawi się
„PROTECT”
Natychmiast odłącz kabel zasilania
i sprawdź następujące pozycje gdy
„PROTECT” zniknie.
Czy przewody głośnika + i  są
zwarte?
Czy coś blokuje otwory
wentylacyjne urządzenia?
Jeśli sprawdziłeś te kwestie i
stwierdzisz, że wszystko jest
w porządku, włóż ponownie
wtyczkę przewodu zasilania do
gniazdka i włącz urządzenie. Jeżeli
problem nie znika, skontaktuj się
z najbliższym dealerem Sony.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się
„OVER CURRENT”
Został wykryty problem natężenia
prądu na złączu (USB) lub złączu
Lightning. Wyłącz urządzenie
i odłącz urządzenie USB lub
iPod/iPhone od portu (USB) i
złącza Lightning. Upewnij się, że
urządzenie USB lub iPod/iPhone
działa prawidłowo. Jeżeli wzór
wyświetlenia dalej pozostaje,
skontaktuj się z najbliższym
dealerem Sony.
Ogólne
Zestaw nie włącza się.
Czy przewód zasilania jest
podłączony do gniazda?
System niespodziewanie wszedł w tryb
gotowości.
To nie jest usterka. Urządzenie
automatycznie przełącza się w
stan czuwania w ciągu 30 minut,
jeśli nie będzie wykonywana żadna
czynność i nie będzie przesyłany
sygnał audio. Patrz „Wyłączanie
funkcji automatycznego czuwania”
(strona 28).
Nastawianie zegara lub operowanie
programatorem odtwarzania zostało
niespodziewanie anulowane.
Jeśli minie około jednej minuty bez
żadnych operacji, ustawienie zegara
lub programatora odtwarzania jest
automatycznie anulowane. Wykonaj
ponownie operację od początku.
Brak jest dźwięku.
Dźwięk dobiega z jednego głośnika
lub głośność prawego i lewego nie są
zbalansowane.
Umieść głośniki tak symetrycznie,
jak to możliwe.
Podłączaj tylko dołączone głośniki.
Duży przydźwięk lub szumy.
Odsuń urządzenie od źródła hałasu.
Podłącz przewód zasilania do
innego gniazda sieciowego.
Zamontuj filtr przeciwzakłóceniowy
(niedostępny w zestawie) na
przewodzie sieciowym.
Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy
pilotem a czujnikiem zdalnego
sterowania na urządzeniu i
umieść urządzenie z dala od lamp
fluorescencyjnych.
Skieruj pilota zdalnego sterowania
na czujnik urządzenia.
Zbliż pilota do urządzenia.
Nie będą działały żadne przyciski
na urządzeniu poza , a na
wyświetlaczu pojawi się napis „LOCK
ON”.
Została włączona funkcja blokady
rodzicielskiej. Aby wyłączyć blokadę
rodzicielską, przytrzymaj przycisk 
na urządzeniu, aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „LOCK OFF”.
Nie można wysunąć płyty, a na
wyświetlaczu pojawia się „LOCKED”.
Należy skontaktować się ze
sprzedawcą Sony lub lokalnym,
autoryzowanym serwisem Sony.
Płyta CD/MP3
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
Oczyść płytę i załaduj ją ponownie.
Ustaw urządzenie daleko od źródła
drgań (na przykład na stabilnym
postumencie).
Odsuń głośniki od urządzenia
lub umieść je na osobnych
postumentach. Przy dużej
głośności drgania głośników
mogą powodować przeskakiwanie
dźwięku.
Informacje dodatkowe
Czy przewody głośnika + i  są
zwarte?
Czy używasz tylko dołączonych
głośników?
Czy coś blokuje otwory wentylacyjne
urządzenia?
Wybrana stacja może mieć przerwę
w nadawaniu.
Zdalne sterowanie nie działa.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
Ustaw tryb odtwarzania na
normalny.
25PL
Zaczynanie odtwarzania zabiera więcej
czasu niż zwykle.
Nie można ładować podłączonego
urządzenia iPod/iPhone.
W przypadku następujących
płyt czas odtwarzania może się
wydłużyć:
płyta zapisana ze złożoną
strukturą folderów.
płyta zapisana w trybie
wielosesyjnym.
płyta, która nie została
sfinalizowana (płyta, na której
można zapisywać dodatkowe
dane).
płyta z wieloma folderami.
Sprawdź, czy iPod/iPhone jest
prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy urządzenie jest
włączone.
iPod/iPhone
Brak jest dźwięku.
Sprawdź, czy iPod/iPhone jest
prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy iPod/iPhone odtwarza
muzykę.
Sprawdź, czy iPod/iPhone
posiada zainstalowane najnowsze
oprogramowanie. Jeśli nie,
należy dokonać aktualizacji
oprogramowania iPod/iPhone przed
podłączeniem go do urządzenia.
Ustaw głośność.
Dźwięk jest zniekształcony.
Sprawdź, czy iPod/iPhone jest
prawidłowo podłączony.
Zmniejsz głośność.
Zmień ustawienie „EQ” urządzenia
iPod/iPhone na „Off” lub „Flat”.
iPod/iPhone nie działa.
Wyłącz inne aplikacje „iOS”
działające na urządzeniu iPod/
iPhone. Szczegółowe informacje
znajdziesz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z urządzeniem
iPod/iPhone.
Sprawdź, czy iPod/iPhone jest
prawidłowo podłączony.
Ponieważ funkcje systemu i
urządzenia iPod/iPhone są różne,
obsługa urządzenia iPod/iPhone
przy pomocy przycisków na pilocie
lub urządzeniu może nie być
możliwa. W takim razie należy
wykonywać odpowiednie czynności
na iPod/iPhone.
26PL
Urządzenie USB
Nie można ładować podłączonego
urządzenia USB.
Sprawdź, czy urządzenie USB jest
prawidłowo podłączone.
Czy używasz obsługiwanego przez ten
system urządzenia USB?
Jeśli podłączysz urządzenie USB,
które nie jest obsługiwane, mogą
wystąpić następujące problemy.
Sprawdź informacje na temat
obsługiwanych urządzeń USB na
stronach internetowych podanych
w punkcie „Urządzenia USB” w
„Urządzenia zgodne z opisywanym
urządzeniem” (strona 24).
Urządzenie USB nie jest
rozpoznane.
Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane przez urządzenie.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk jest urywany.
Występują szumy.
Odtwarzany dźwięk jest
zniekształcony.
Brak jest dźwięku.
Urządzenie USB nie jest prawidłowo
podłączone. Wyłącz urządzenie i
ponownie przyłącz urządzenie USB.
Występują szumy, dźwięk przeskakuje
lub jest zniekształcony.
Wyłącz urządzenie i ponownie
przyłącz urządzenie USB.
Same pliki muzyczne zawierają
szumy lub dźwięk jest
zniekształcony. Szum mógł zostać
wygenerowany podczas tworzenia
muzyki na urządzeniu lub na
komputerze. Utwórz ponownie dane
muzyczne.
Pliki zakodowano z niską prędkością
bitową. Wyślij do urządzenia
USB pliki zakodowane z większą
prędkością bitów.
„SEARCH” jest wyświetlane przez długi
czas lub długo trwa oczekiwanie na
rozpoczęcie odtwarzania.
Nie można usunąć plików audio lub
folderów na urządzeniu USB.
Odczyt może zająć dużo czasu w
następujących przypadkach:
Na urządzeniu USB znajduje się
wiele folderów lub plików.
Struktura plików jest wyjątkowo
złożona.
Pojemność urządzenia jest bardzo
duża.
Duża fragmentacja pamięci
wewnętrznej.
Sprawdź, czy urządzenie USB jest
zabezpieczone przed zapisem.
Urządzenie USB zostało odłączone
lub odłączono źródło zasilania
podczas kasowania. Usuń częściowo
usunięty plik. Jeśli to nie rozwiąże
problemu, urządzenie USB może
być uszkodzone. Zapoznaj się z
instrukcją obsługi urządzenia USB,
aby dowiedzieć się, jak rozwiązać
ten problem.
Błędne wyświetlenie
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
Znaki, które nie mogą być
wyświetlone, pojawiają się jako „-”.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Przesyłanie danych kończy się błędem.
Sprawdź informacje na temat
obsługiwanych urządzeń USB na
stronach internetowych podanych
w punkcie „Urządzenia USB” w
„Urządzenia zgodne z opisywanym
urządzeniem” (strona 24).
Urządzenie USB nie jest prawidłowo
sformatowane. Informacje dotyczące
formatowania podane są w instrukcji
użytkownika danego urządzenia
USB.
Wyłącz urządzenie i odłącz
urządzenie USB. Jeśli urządzenie
USB posiada wyłącznik, wyłącz je
i włącz ponownie po odłączeniu
od urządzenia. Następnie spróbuj
ponownie przesłać dane.
Urządzenie USB zostało odłączone
lub odłączono źródło zasilania
podczas przesyłania danych. Usuń
częściowo przesłany plik i ponownie
uruchom przesyłanie danych. Jeśli to
nie rozwiąże problemu, urządzenie
USB może być uszkodzone. Zapoznaj
się z instrukcją obsługi urządzenia
USB, aby dowiedzieć się, jak
rozwiązać ten problem.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
Ustaw tryb odtwarzania na
normalny.
Pliki nie mogą zostać odtworzone.
Pliki dźwiękowe mogą mieć
nieprawidłowe rozszerzenia.
Rozszerzenia plików obsługiwane
przez urządzenie są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
Urządzenia USB formatowane
przy użyciu systemu plików
innego niż FAT16 lub FAT32 nie są
obsługiwane.*
W przypadku, gdy na urządzeniu
USB znajduje się kilka partycji,
wyświetlane są tylko pliki znajdujące
się na pierwszej partycji.
Nie można odtworzyć plików, które
są zaszyfrowane lub chronione
hasłem.
Informacje dodatkowe
Wyłącz urządzenie i podłącz
urządzenie USB, a następnie włącz
ponownie urządzenie.
Sprawdź informacje na temat
obsługiwanych urządzeń USB na
stronach internetowych podanych
w punkcie „Urządzenia USB” w
„Urządzenia zgodne z opisywanym
urządzeniem” (strona 24).
Wyłącz urządzenie i podłącz
urządzenie USB, a następnie włącz
ponownie urządzenie.
Sprawdź informacje na temat
obsługiwanych urządzeń USB na
stronach internetowych podanych
w punkcie „Urządzenia USB” w
„Urządzenia zgodne z opisywanym
urządzeniem” (strona 24).
Naciśnij , aby rozpocząć
odtwarzanie.
* Urządzenie obsługuje system plików
FAT16 i FAT32, ale niektóre urządzenia
USB mogą ich nie obsługiwać w pełni.
Ze szczegółami zapoznaj się w instrukcji
obsługi każdego nośnika pamięci
masowej USB lub skontaktuj się z
producentem.
27PL
Tuner
Duży przydźwięk lub szumy, lub nie
można odbierać stacji.
Podłącz właściwie antenę.
Sprawdź, czy umieszczenie anteny
w innym miejscu lub położeniu nie
poprawi odbioru.
Anteny należy umieszczać z dala
od przewodów głośnikowych
oraz przewodu sieciowego, aby
wyeliminować zakłócenia.
Wyłącz znajdujące się w pobliżu
urządzenia elektryczne.
Zmiana przedziału strojenia fal
średnich AM (nie dotyczy modelu
europejskiego)
Przedział strojenia fal średnich AM jest
ustawiony fabrycznie na 9 kHz lub 10
kHz. Aby zmienić przedział strojenia,
użyj przycisków na urządzeniu.
1 Wyszukaj dowolną stację AM.
2 Przytrzymaj przycisk OPTIONS na
urządzeniu, aż na wyświetlaczu
pojawi się „530” lub „531”.
Wszystkie ustawione stacje AM
zostaną skasowane.
Aby zresetować system do
nastawień fabrycznych
Jeżeli system nadal nie działa
prawidłowo, przywróć system do
nastawień fabrycznych.
1 Odłącz i podłącz z powrotem
przewód sieciowy, po czym włącz
system.
2 Przytrzymaj przycisk  i EQ na
urządzeniu, aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „RESET OK”.
Wszystkie nastawienia
skonfigurowane przez użytkownika,
takie jak zaprogramowane stacje
radiowe, programator i zegar
zostaną usunięte.
28PL
Wyłączanie funkcji automatycznego
czuwania
System posiada automatyczną funkcję
stanu gotowości. Funkcja ta powoduje,
że system wchodzi automatycznie w
tryb gotowości po około 30 minutach
bez żadnych operacji lub bez
wyprowadzania dźwięku.
Domyślnie funkcja automatycznego
stanu gotowości jest włączona.
Użyj przycisków na urządzeniu, aby
wyłączyć funkcję automatycznego
stanu gotowości.
Przytrzymaj , gdy urządzenie
jest włączone, aż pojawi się napis
„AUTO STANDBY OFF”.
Aby włączyć tę funkcję, powtórz
procedurę, aż pojawi się napis
„AUTO STANDBY ON”.
Uwagi
Funkcja automatycznego czuwania nie
działa w trybie tunera (FM/AM).
Urządzenie może nie przejść
automatycznie w stan czuwania w
następujących przypadkach:
 gdy zostanie wykryty sygnał audio.
 gdy urządzenie iPod/iPhone jest
podłączone do przyłącza Lightning.
 podczas odtwarzania utworów lub
plików dźwiękowych.
 gdy działa programator odtwarzania
lub programator nocny.
Komunikaty
Środki ostrożności
DISC ERR
Płyty, które ten system MOŻE
odtwarzać
Załadowałeś płytę, której nie można
odtworzyć.
ERROR
Urządzenie USB jest zabezpieczone
przed zapisem.
Pamięć urządzenia USB jest
zapełniona.
FULL
Próbowałeś zaprogramować więcej niż
64 utwory lub pliki (kroki).
NO FILE
Na płytach CD-R/CD-RW lub na
urządzeniu USB nie ma plików
nadających się do odtwarzania.
NO STEP
Wszystkie zaprogramowane kroki
zostały usunięte.
NO USB
PLAY SET
Próbowano wybrać programator, gdy
Programator Odtwarzania nie został
nastawiony.
PLS STOP
Nacisnąłeś PLAY MODE podczas
odtwarzania.
SELECT
Nacisnąłeś TIMER MENU podczas
działania programatora.
TIME NG
Programator Odtwarzania ma
nastawiony taki sam rozpoczęcia i
zakończenia.
Płyty, których ten system NIE MOŻE
odtwarzać
CD-ROM
Płyty CD-R/CD-RW nie zapisane w
formacie płyty muzycznej zgodnym
z ISO9660 poziom 1/poziom 2
Płyty CD-R/CD-RW zapisane w wielu
sesjach, które nie zostały zamknięte
Płyty CD-R/CD-RW niskiej jakości,
płyty CD-R/CD-RW z rysami lub
zabrudzeniami albo płyty CD-R/
CD-RW zapisane w niezgodnym
urządzeniu zapisującym
Nieprawidłowo sfinalizowane płyty
CD-R/CD-RW
Płyty zawierające pliki inne niż
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
Płyty o nietypowym kształcie (np.
serce, kwadrat, gwiazda)
Płyty z taśmą klejącą, papierem lub
naklejkami
Płyty używane lub wypożyczane z
zaklejoną koszulką, gdzie klej sięga
poza koszulkę
Płyty z etykietami, które są klejące w
dotyku
Uwagi dotyczące płyt
Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć płytę szmatką od środka
aż do krawędzi.
Nie czyścić płyt takimi środkami
jak rozpuszczalniki, np. benzyną
ekstrakcyjną, rozcieńczalnik, czy też
komercyjne środki czystości, albo
środki antystatyczne przeznaczone
do winylowych płyt długogrających.
Nie wolno narażać płyty na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub kontakt z innymi
źródłami ciepła, takimi jak przewody
powietrzne, ani też nie pozostawiać
go w samochodzie zaparkowanym
w miejscu ciągłego nasłonecznienia.
Informacje dodatkowe
Nie jest podłączone urządzenie USB
lub podłączone urządzenie USB nie
jest obsługiwane.
Na urządzeniu USB nie ma plików
nadających się do odtwarzania.
Audio CD
CD-R/CD-RW (dane audio/pliki MP3)
29PL
O bezpieczeństwie
Całkowicie odłączyć przewód
sieciowy od gniazda sieciowego,
jeśli urządzenie nie będzie
użytkowane przez dłuższy okres
czasu. Gdy odłączasz urządzenie od
sieci, zawsze chwytaj za wtyczkę.
Nigdy nie ciągnij za przewód.
Jeśli do obudowy dostanie się
ciało obce lub ciecz, należy przed
dalszym użytkowaniem odłączyć
urządzenie od zasilania sieciowego
i przekazać do sprawdzenia przez
wykwalifikowany personel.
Przewód sieciowy może być
wymieniony tylko w autoryzowanym
serwisie.
O wyborze miejsca
Nie ustawiać urządzenia w pozycji
przechylonej lub w miejscu,
gdzie jest bardzo gorąco, zimno,
występuje kurz, brud lub wilgoć albo
gdzie brak właściwej wentylacji,
występuje duże nasłonecznienie,
drgania lub intensywne światło.
Należy uważać przy umieszczaniu
urządzenia lub głośników na
powierzchniach, które zostały
uprzednio potraktowane
substancjami takimi jak wosk, olej
czy pasta nabłyszczająca, gdyż może
to spowodować poplamienie lub
odbarwienie sprzętu.
Jeśli urządzenie zostało przeniesione
z zimnego miejsca do miejsca o
wyższej temperaturze lub zostało
umieszczone w bardzo wilgotnym
pomieszczeniu, na soczewkach
wewnątrz odtwarzacza CD może
gromadzić się wilgoć, co powoduje
usterki urządzenia. W takiej sytuacji
wyjmij płytę i zostaw system
włączony przez około godzinę, aby
wilgoć wyparowała.
O gromadzeniu się ciepła wewnątrz
Nagrzewanie się urządzenia podczas
pracy jest normalne i nie powinno
być powodem do zaniepokojenia.
Nie dotykać obudowy, jeśli
urządzenie było używane przez
dłuższy czas z dużą głośnością, gdyż
może ona być gorąca.
Nie zasłaniać otworów
wentylacyjnych.
30PL
O kolumnach głośnikowych
Ten zespół głośników nie jest
magnetycznie ekranowany, więc obraz
na pobliskich odbiornikach TV może
zostać magnetycznie zniekształcony.
W takiej sytuacji wyłączyć telewizor,
odczekać 15 do 30 minut i włączyć go
ponownie.
Jeżeli nie przyniesie to poprawy,
przesuń głośniki z dala od TV.
Czyszczenie obudowy
Czyść system miękką ściereczką
lekko zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie używaj ostrych
myjek, proszku do szorowania
ani rozpuszczalników takich jak
rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.
Dane techniczne
Urządzenie główne
Sekcja wzmacniacza
MHC-EC919iP
Model w Stanach Zjednoczonych:
Głośnik przedni:
Moc wyjściowa (referencyjna):
235 W + 235 W (na kanał przy
3 omach, 1 kHz)
Subwoofer:
Moc wyjściowa (referencyjna):
230 W (przy 3 omach, 100 Hz)
Inne modele:
Głośnik przedni:
Moc wyjściowa (znamionowa):
60 W + 60 W (przy 3 omach, 1 kHz,
1% THD)
Moc wyjściowa (referencyjna):
235 W + 235 W (na kanał przy
3 omach, 1 kHz)
Subwoofer:
Moc wyjściowa (referencyjna):
230 W (przy 3 omach, 100 Hz)
Model w Stanach Zjednoczonych:
Moc wyjściowa (referencyjna):
235 W + 235 W (na kanał przy
3 omach, 1 kHz)
Inne modele:
Moc wyjściowa (znamionowa):
60 W + 60 W (przy 3 omach, 1 kHz,
1% THD)
Moc wyjściowa (referencyjna):
235 W + 235 W (na kanał przy
3 omach, 1 kHz)
Wejście
AUDIO IN (gniazdo stereo mini):
Czułość 800 mV, impedancja
10 kiloomów
Wyjścia
System: System płyty kompaktowej i
cyfrowego audio
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 44,6 µW
* Jest to wartość mierzona z odległości
200 mm od powierzchni soczewki
obiektywu na bloku optycznym o
przesłonie 7 mm.
Sekcja tunera
Tuner stereofoniczny FM,
superheterodynowy FM/AM
Antena:
Antena przewodowa FM
Antena pętlowa AM
Tuner FM:
Zakres strojenia:
Model w Ameryce Północnej:
87,5 MHz  108,0 MHz (krok
100 kHz)
Inne modele: 87,5 MHz  108,0 MHz
(krok 50 kHz)
Tuner AM:
Zakres strojenia:
Model w Europie: 531 kHz 
1 602 kHz (krok 9 kHz)
Inne modele:
531 kHz  1 710 kHz (krok 9 kHz)
530 kHz  1 710 kHz (krok 10 kHz)
Część dokująca
Typ złącza: 8-pinowe złącze Lightning*
Napięcie wyjściowe: 5 V prądu stałego
Maksymalne natężenie wyjściowe: 1 A
* Złącze Lightning działa z
urządzeniami iPhone 5, iPod
touch (5. generacja) lub iPod nano
(7. generacja).
Informacje dodatkowe
MHC-EC719iP
Sekcja odtwarzacza CD
Sekcja USB
Port
1 A
(USB)*: Typ A, prąd maksymalny
* Do podłączenia urządzenia iPod/
iPhone do portu (USB) użyj
przewodu USB dołączonego do
danego urządzenia.
FRONT SPEAKERS (MHC-EC919iP)/
SPEAKERS (MHC-EC719iP): Przyjmuje
impedancję 3 omów
SUBWOOFER (tylko MHC-EC919iP):
Przyjmuje impedancję 3 omów
31PL
Obsługiwane formaty dźwiękowe (tylko
płyty MP3 i urządzenia USB)
Obsługiwane prędkości bitowe:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps  192 kbps, VBR
Częstotliwości próbkowania:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Tylko urządzenia USB
Kolumna głośnikowa
Głośnik przedni (SS-EC719iP)
System głośników: Zestaw głośników
dwudrożnych, bass reflex
Typy głośników:
Niskotonowy: 160 mm, typ stożkowy
Wysokotonowy: 40 mm, typ tubowy
Impedancja znamionowa: 3 omy
Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB.):
Ok. 230 mm × 300 mm × 205 mm
Masa: Ok. 2,5 kg netto na głośnik
Ilość: 2 szt.
Subwoofer (SS-WG919iP) tylko do modelu
MHC-EC919iP
System głośników: Głośnik typu
subwoofer, bass reflex
Typ głośnika: 200 mm, stożkowy
Impedancja znamionowa: 3 omy
Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB.):
Ok. 280 mm × 300 mm × 290 mm
Masa: Ok. 5,0 kg netto na głośnik
Ilość: 1 szt.
32PL
Ogólne
Zasilanie:
Model w Ameryce Północnej: 120 V
prądu zmiennego, 60 Hz
Inne modele: 120 V  240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
Pobór mocy:
MHC-EC919iP: 90 W
MHC-EC719iP: 75 W
(0,5 W w trybie oszczędzania
energii)
Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB. z większymi
wystającymi częściami) (bez głośników):
MHC-EC919iP: Ok. 193 mm ×
300 mm × 260 mm
MHC-EC719iP: Ok. 193 mm ×
300 mm × 260 mm
Masa (bez głośników):
MHC-EC919iP: Ok. 2,4 kg
MHC-EC719iP: Ok. 2,4 kg
Ilość urządzeń głównych: 1 szt.
Dostarczone akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania (1), bateria R6 (AA) (1), antena
przewodowa FM (1), antena pętlowa AM
(1), podkładki pod głośniki MHC-EC919iP
(12)/MHC-EC719iP (8)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Uwaga dotycząca licencji
i znaku handlowego
Informacje dodatkowe
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
i iPod touch są znakami towarowymi
firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w
Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Lightning to znak towarowy
Apple Inc.
Certyfikaty „Made for iPod” i
„Made for iPhone” potwierdzają,
że dane urządzenie elektroniczne
zostało zaprojektowane ściśle pod
kątem współpracy odpowiednio z
odtwarzaczem iPod lub telefonem
iPhone oraz że jego producent
oficjalnie zadeklarował zgodność
ze standardami firmy Apple. Firma
Apple nie ponosi odpowiedzialności
za działanie tego urządzenia ani
jego zgodność z normami z zakresu
bezpieczeństwa i obowiązującymi
przepisami. Należy pamiętać,
że używanie tego urządzenia z
urządzeniami iPod lub iPhone może
wpływać na wydajność łączności
bezprzewodowej.
Technologię kodowania dźwięku i
patenty stosowane w MPEG Layer-3
pozyskano od Fraunhofer IIS i
Thomson.
Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub
znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych
krajach.
Ten produkt jest chroniony
przez pewne prawa własności
intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub
dystrybucja tego rodzaju technologii
poza tym produktem jest zabroniona
bez uzyskania licencji od firmy
Microsoft lub upoważnionego
przedstawiciela firmy Microsoft.
Pozostałe znaki towarowe i
zastrzeżone znaki towarowe
są własnością odpowiednich
podmiotów. W niniejszej instrukcji
nie używa się znaków TM i ®.
33PL
34PL
Informacje dodatkowe
35PL
©2013 Sony Corporation
Printed in China
4-467-786-71(1)
Download PDF