Sony | MHC-EC609iP | Sony MHC-EC609iP MHC-EC609i Mini Hi-Fi system with dock for iPod and iPhone Instrukcja obsługi

4-409-772-41(1)
Mini HI-FI
Component System
© 2012 Sony Corporation
Printed in China
PL
MHC-EC609iP
Dla klientów w Europie i Australii
Pozbywanie się zużytego
sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami
itp. Nie stawiaj także na aparacie źródeł nieosłoniętego
ognia, na przykład zapalonych świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie
narażaj tego aparatu na zamoczenie lub ochlapanie i nie
stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich
jak wazony.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej
jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do
łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz
jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia,
natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania.
Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym znajdują
się baterie na oddziaływanie nadmiernie wysokiej
temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień
itp.
Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu dopóki
jest podłączone do gniazdka ściennego, nawet jeżeli samo
urządzenie jest wyłączone.
Do użytku tylko w pomieszczeniach.
OSTRZEŻENIE
Używanie instrumentów optycznych do tego urządzenia
jest niebezpieczne dla oczu.
Informacja dla klientów w Europie
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest jako
PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Niniejsze
oznaczenie znajduje się z
tyłu obudowy.
Uwaga przeznaczona dla klientów:
poniższe informacje dotyczą
tylko sprzętu znajdującego się w
sprzedaży w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa
58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w
osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych,
lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem Compact Disc (CD). Płyty typu
DualDisc oraz niektóre płyty kodowane przy użyciu
systemu zabezpieczającego prawa autorskie nie są zgodne
ze standardem Compact Disc (CD). Dlatego też mogą
one nie działać w opisywanym urządzeniu.
Położenie elementów
służących do obsługi
Urządzenie główne
Uwaga dotycząca licencji i znaku
handlowego
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE
Uwagi dotyczące płyt
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch są
znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Certyfikaty „Made for iPod” i „Made for iPhone”
potwierdzają, że dane urządzenie elektroniczne
zostało zaprojektowane ściśle pod kątem współpracy
odpowiednio z odtwarzaczem iPod lub telefonem
iPhone oraz że jego producent oficjalnie zadeklarował
zgodność ze standardami firmy Apple. Firma Apple
nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego
urządzenia ani jego zgodność z normami z zakresu
bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami. Należy
pamiętać, że używanie tego urządzenia z urządzeniami
iPod lub iPhone może wpływać na wydajność łączności
bezprzewodowej.
Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane
w MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i
Thomson.
Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe
są własnością odpowiednich podmiotów. W niniejszej
instrukcji nie używa się znaków TM i .
Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest normalne i nie jest powodem do niepokoju.
Jeżeli system jest używany w sposób ciągły z dużą głośnością, nie dotykaj obudowy, ponieważ może być gorąca.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
Podkładki należy przymocować na spodzie głośników, co
zapobiegnie ich przesuwaniu.
Przed użyciem umieść złącze dokujące w stacji dokującej.
Złącze dokujące
Aby wyjąć złącze
dokujące, wyciągnij je,
wsuwając paznokieć
lub płaski przedmiot w
szczelinę w złączu.
Złącze iPod/iPhone
Uwaga
Pilot zdalnego sterowania
®
*Urządzenia z przełącznikiem
napięcia zasilania dostępne są tylko
w niektórych regionach.
Europe Only
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
 Kolumny głośnikowe
 Zasilanie
Podłącz przewody głośnikowe do gniazd oznaczonych
SPEAKERS.
Podłącz przewód sieciowy do gniazda ściennego.
Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka ściennego,
odłącz dostarczony adapter wtyczki (tylko dla modeli
wyposażonych w adapter).
 Przełącznik napięcia zasilania
W przypadku modeli z przełącznikiem napięcia zasilania
przed podłączeniem przewodu zasilania do gniazda
zasilającego należy ustawić przełącznik VOLTAGE
SELECTOR na napięcie zgodne z napięciem sieciowym w
danej lokalizacji.
Włóż dwie baterie R6 (AA - nie dołączone w zestawie),
zgodnie z oznaczeniami biegunów, jak to pokazano
poniżej.
1 Wybierz funkcję CD.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/  (albo CD
 na urządzeniu).
Przy normalnym użytkowaniu baterie powinny wystarczyć na około
sześć miesięcy.
Nie używaj starej baterii z nową, ani nie używaj razem baterii
różnych rodzajów.
Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie,
aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z baterii i
korozji.
Urządzenia, w których znajdują się baterie nie powinny być
narażone na oddziaływanie nadmiernie wysokiej temperatury, której
źródłem jest światło słoneczne, ogień itp.
Można zablokować wszystkie przyciski na urządzeniu
poza  (wł./tryb oczekiwania) , aby zapobiec ich
przypadkowemu użyciu.
Przytrzymaj przycisk   na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „CHILD LOCK
ON” lub „CHILD LOCK OFF”. Wszystkie przyciski
na urządzeniu poza   zostaną zablokowane lub
odblokowane.
Blokada rodzicielska zostanie zniesiona po odłączeniu przewodu
zasilania.
Płytę znajdującą się w urządzeniu można wyjąć nawet wtedy, gdy
blokada rodzicielska jest włączona.
Ustawianie zegara
Do nastawienia zegara użyj przycisków na pilocie.
1 Naciśnij   aby włączyć zestaw.
2 Naciśnij TIMER MENU  , aby wybrać tryb
ustawiania zegara.
Jeśli miga napis „PLAY SET”, naciśnij kilkakrotnie
/ , aby wybrać „CLOCK”, a potem naciśnij
(wprowadzanie) .
Złącze dokujące nie jest dostarczane wraz z urządzeniem. W
przypadku odtwarzacza iPod należy zastosować złącze dostarczane
z tym urządzeniem. W przypadku telefonów iPhone należy zakupić
odpowiednie złącze dokujące od firmy Apple Inc. Informacje
dotyczące złączy dokujących można znaleźć w instrukcjach
dołączonych do tych złączy.
3 Naciskaj / , aby ustawić godzinę, a potem
Regulacja głośności
Nastawienia zegara zostaną stracone gdy odłączysz przewód sieciowy
lub gdy nastąpi awaria sieci elektrycznej.
Naciśnij VOLUME +/ (lub przekręć VOLUME na
urządzeniu) .
naciśnij
.
4 Wykonaj tę samą procedurę aby nastawić minuty.
Uwaga
Aby wyświetlić zegar gdy system jest
wyłączony
Naciśnij DISPLAY . Zegar jest wyświetlany przez
około 8 sekund.
 Anteny
Podczas ustawiania anten znajdź miejsce i kierunek,
które zapewniają dobry odbiór.
Anteny należy umieszczać z dala od przewodów
głośnikowych oraz przewodu zasilającego, aby
wyeliminować zakłócenia.
Obsługa
Odtwarzanie płyty CD/MP3
Uwagi dotyczące korzystania z pilota
Blokowanie przycisków na urządzeniu
(blokada rodzicielska)
Uwagi
Korzystanie z urządzeń iPod/iPhone
W tej instrukcji obsługi objaśnienia dotyczą przede
wszystkim operacji przy użyciu pilota, ale takie same
operacje można wykonywać używając przycisków na
urządzeniu o takich samych lub podobnych nazwach.
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona traktowana
jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych
rodzajów baterii może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg)
lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie,
jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się
z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji
obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu
zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Mocowanie podkładek pod głośniki
OSTRZEŻENIE
O gromadzeniu się ciepła wewnątrz
 Do lewego głośnika
 Do prawego głośnika
 Antena ramowa AM
 Antena przewodowa FM (Rozciągnij ją poziomo.)
 Do gniazda ściennego
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego sterowania
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Kroki wstępne
2 Włóż płytę.
Naciśnij  PUSH OPEN/CLOSE  na urządzeniu i
umieść płytę nadrukiem do góry na tacy odtwarzacza.
Aby zamknąć przedział odtwarzacza, naciśnij 
PUSH OPEN/CLOSE  na urządzeniu.
 PUSH OPEN/CLOSE
Zmiana trybu odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE , gdy odtwarzacz
nie pracuje. Możesz wybrać normalne odtwarzanie
( „ ” dla wszystkich plików MP3 w folderze na
płycie), odtwarzanie losowe („SHUF” lub „
SHUF*”
dla odtwarzania losowego folderów) lub odtwarzanie
programu („PGM”).
*Przy odtwarzaniu płyty audio (CD-DA) odtwarzanie
(SHUF)
działa tak samo, jak normalne odtwarzanie losowe (SHUF).
Uwaga dotycząca przedziału odtwarzacza
Nie należy otwierać przedziału odtwarzacza, gdy na wyświetlaczu
widnieje napis „READING” lub gdy trwa odtwarzanie, gdyż może to
spowodować usterkę.
Uwaga o odtwarzaniu ciągłym
„REP1” oznacza, że jeden utwór lub plik jest powtarzany, dopóki
odtwarzanie nie zostanie przerwane.
5 Powtarzaj kroki 1 do 4, aby zapamiętać kolejne
Słuchanie radia
1 Wybierz funkcję tunera (FM/AM).
Naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION +/ 
(lub TUNER/BAND  na urządzeniu).
2 Wykonaj strojenie.
Aby przeszukać automatycznie
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż pojawi
się „AUTO”, a następnie naciśnij + /  (lub
TUNING + /  na urządzeniu). Po znalezieniu
stacji wyszukiwanie zatrzymuje się automatycznie i
pojawiają się wskaźniki „TUNED” oraz „ST” (tylko w
przypadku sygnału stereofonicznego).
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania losowego
Po wyłączeniu urządzenia wybrany tryb odtwarzania losowego
(„SHUF” lub „
SHUF”) zostanie skasowany i zostaje przywrócony
normalny tryb odtwarzania („
”).
Uwagi o odtwarzaniu płyt MP3
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (odtwarzanie) (lub  (odtwarzanie/
pauza) na urządzeniu) .
Aby
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać folder na
płycie MP3
Naciśnij
 (pauza) (lub 
(odtwarzanie/pauza) na
urządzeniu) . Aby wznowić
odtwarzanie, ponownie naciśnij
ten przycisk.
 (zatrzymanie) .
(wybierz folder) + / .
Wybrać ścieżkę lub
plik
 (wstecz) / (naprzód)
 (lub  /  na
urządzeniu).
Znaleźć określone
miejsce na ścieżce
lub pliku
Przytrzymaj przycisk 
(przesuwanie w tył) /
(przesuwanie w przód) 
podczas odtwarzania i zwolnij
przycisk w odpowiednim miejscu.
Nie należy zapisywać innych rodzajów utworów, plików lub też
niepotrzebnych utworów na płycie zawierającej pliki MP3.
Foldery, które nie zawierają plików MP3 są pomijane.
Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności, w której zostały nagrane na
płycie.
Urządzenie może odtwarzać tylko pliki MP3, które mają
rozszerzenie „.mp3”.
Gdy plik ma rozszerzenie „.mp3”, a jest innego typu, jego
odtworzenie może spowodować głośny hałas mogący uszkodzić
głośniki oraz spowodować usterkę urządzenia.
Maksymalna liczba:
folderów wynosi 255 (włączając folder główny).
plików MP3 wynosi 512.
poziomów folderów (struktura drzewa plików) wynosi 8.
Kompatybilność ze wszystkimi programami do kodowania/zapisu
MP3, urządzeniami nagrywającymi oraz nośnikami służącymi
do nagrywania nie może być gwarantowana. Niekompatybilne
płyty MP3 mogą generować szumy lub przerywane audio lub nie
odtwarzać w ogóle.
Uwagi o odtwarzaniu płyt wielosesyjnych
Jeśli płyta rozpoczyna się od sesji CD-DA (lub MP3), jest ona
rozpoznawana jako płyta CD-DA (lub MP3) i odtwarzanie trwa aż
do napotkania kolejnej sesji.
Płyta o mieszanym formacie CD jest rozpoznawana jako płyta CDDA.
Jeśli nie pojawi się napis „TUNED” i wyszukiwanie
się nie zatrzyma, naciśnij  , aby zatrzymać
wyszukiwanie, a następnie ręcznie wyszukaj stację
(patrz poniżej).
Aby nastroić ręcznie
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż pojawi
się „MANUAL”, a następnie naciśnij kilkakrotnie +
/  (lub TUNING + /  na urządzeniu),
aby ustawić wybraną stację.
Wskazówka
Aby zmniejszyć szumy przy odbiorze słabego sygnału stacji radiowej
FM, naciskaj kilkakrotnie przycisk FM MODE , aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „MONO”, co oznacza wyłączenie odbioru
stereofonicznego. Dźwięk przestanie być stereofoniczny, ale odbiór
się poprawi.
Zapamiętywanie stacji radiowych
Aby zaprogramować stacje, użyj przycisków na pilocie.
1 Ustaw wybraną stację.
2 Naciśnij TUNER MEMORY  , aby wybrać tryb
zapamiętywania stacji.
Numer pamięci
Wybrać odtwarzanie REPEAT , aż pojawi się „REP”
ciągłe
lub „REP1”.
3 Naciskaj kilkakrotnie + / , aby wybrać
odpowiedni numer zapamiętywanej stacji.
Jeżeli wybranemu numerowi programu przypisano już
jakąś stację, zostanie ona zastąpiona nową stacją.
4 Naciśnij
 , aby zapamiętać stację.
stacje.
Można zapamiętać do 20 stacji na falach ultrakrótkich
(FM) oraz 10 na falach średnich (AM). Wprowadzone
do pamięci stacje pozostaną w pamięci przez pół dnia,
nawet jeśli odłączony zostanie przewód sieciowy lub
nastąpi awaria sieci elektrycznej.
6 Aby wybrać zapamiętaną stację, naciskaj
kilkakrotnie TUNING MODE , aż pojawi się napis
„PRESET”, a następnie naciskaj + / , aby
wybrać odpowiedni numer zapamiętanej stacji.
Odtwarzanie z urządzeń iPod/iPhone
1 Wybierz funkcję iPod.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/  (albo
iPod/iPhone  na urządzeniu).
2 Umieść iPod/iPhone na urządzeniu.
Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)
Użyj przycisków na pilocie, aby stworzyć własny
program.
1 Wybierz funkcję CD.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/ .
2 Wybierz tryb odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE , gdy
odtwarzacz nie pracuje, aż pojawi się „PGM”.
3 Wybierz numer odpowiedniego utworu lub pliku.
Naciskaj  / , aż pojawi się numer
wybranego utworu lub pliku.
Przy programowaniu utworów MP3 naciskaj
kilkakrotnie
+ / , aby wybrać odpowiedni
folder, a następnie odpowiedni utwór.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (lub  na urządzeniu) .
Wybrany numer ścieżki lub pliku
Obsługa iPod/iPhone
Można obsługiwać iPod/iPhone przy pomocy przycisków
na pilocie lub urządzeniu.
Aby
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Przewijanie menu
iPod
Wybierz utwór
lub rozdział
audiobooka/audycji
Wybierz wybraną
pozycję
Wyszukaj punkt
utworu lub rozdziału
audiobooka/audycji
Powróć do
poprzedniego menu
lub wybierz menu
Naciśnij
 (pauza) (lub 
(odtwarzanie/pauza) na
urządzeniu)  lub 
(zatrzymanie) .
/ . Można przewijać
menu odtwarzacza iPod,
podobnie jak przy pomocy
kółka na odtwarzaczu lub jak
w przeciąganym menu w iPod
touch/iPhone.
 (wstecz) / (naprzód)
 (lub  /  na
urządzeniu). Aby przewijać w tył
i w przód, przytrzymaj przycisk.
(wprowadź) . Możesz
wybrać zaznaczoną pozycję,
podobnie jak przy pomocy
przycisku na odtwarzaczu iPod
lub jak w przypadku interfejsu
dotykowego w iPod touch/
iPhone.
Przytrzymaj przycisk 
(przesuwanie w tył) /
(przesuwanie w przód) 
podczas odtwarzania i zwolnij
przycisk w odpowiednim
miejscu.
TOOL MENU / RETURN
. Możesz powrócić do
poprzedniego menu lub wybrać
menu, podobnie jak przypadku
przycisku Menu w odtwarzaczu
iPod lub jak w przypadku
interfejsu dotykowego w iPod
touch/iPhone.
Korzystanie z systemu jako ładowarki
akumulatorów
Możesz wykorzystywać opisywane urządzenie jako
ładowarkę do iPod/iPhone.
Ładowanie rozpoczyna się, gdy iPod/iPhone zostanie
umieszczony na złączu iPod/iPhone . Na wyświetlaczu
iPod/iPhone pojawi się wskaźnik ładowania. Więcej
informacji można znaleźć w instrukcji użytkownika
urządzeń iPod/iPhone.
Przerwanie ładowania urządzenia iPod/iPhone
Zdejmij urządzenie iPod/iPhone.
Ładowanie zostanie przerwane i pojawi się zegar, jeśli
przycisk DISPLAY  zostanie naciśnięty w trybie
czuwania.
Uwagi dotyczące ładowania urządzeń iPod/iPhone
Jeśli trybem wyświetlania jest zegar, nie można ładować urządzeń
iPod/iPhone, nawet gdy system jest wyłączony.
Jeśli urządzenia iPod/iPhone są ładowane, gdy system jest
wyłączony, po zakończeniu ładowania system automatycznie
przechodzi w tryb oszczędzania energii.
Maksymalny czas ładowania przy wyłączonym systemie to około
4 godziny. Jednak w zależności od modelu urządzenia iPod/iPhone
ładowanie może trwać dalej, mimo, że iPod/iPhone jest całkowicie
naładowany.
Jeśli naciśniesz DISPLAY  podczas ładowania wyłączonego
systemu, system przerywa ładowanie urządzenia iPod/iPhone. Aby
wznowić ładowanie urządzenia iPod/iPhone, podłącz je, gdy tryb
wyświetlania to tryb oszczędzania energii.
Uwagi
Umieszczając iPod/iPhone na urządzeniu lub zdejmując je, należy
ustawić je pod odpowiednim kątem do złącza i nie przekręcać go ani
nie obracać, gdyż może to spowodować uszkodzenie złącza.
Nie przenosić urządzenia z urządzeniem iPod/iPhone
umieszczonym na złączu. Może to spowodować usterkę.
Umieszczając iPod/iPhone na urządzeniu lub zdejmując go, należy
przytrzymać urządzenie jedną ręką, uważając, aby nie nacisnąć
przypadkiem elementów sterowania urządzenia iPod/iPhone.
Przed odłączeniem urządzenia iPod/iPhone należy zatrzymać
odtwarzanie.
Gdy system rozpoznaje urządzenie iPod/iPhone, miga napis
„CONNECT” i przyciski na pilocie i na urządzeniu nie działają.
Przyciski na pilocie i na urządzeniu mogą nie działać w przypadku
niektórych urządzeń iPod/iPhone.
Podczas odtwarzania filmów nie można korzystać z przycisków 
/ . Można przewijać utwory w tył i w przód, przytrzymując
 /  (lub  /  na urządzeniu).
Gdy iPhone jest podłączony do urządzenia i w trakcie odtwarzania
ktoś zadzwoni, odtwarzanie zostanie przerwane, abyś mógł odebrać
połączenie.
Aby zmienić poziom głośności, naciśnij VOLUME +/ (lub
przekręć VOLUME na urządzeniu) . Poziom głośności nie
zmienia się, nawet gdy zostanie ustawiony na urządzeniu iPod/
iPhone.
System jest przeznaczony tylko do urządzeń iPod/iPhone.
Nie można do niego podłączyć żadnych innych przenośnych
odtwarzaczy muzycznych.
Aby korzystać z urządzeń iPod/iPhone, należy zapoznać się z
instrukcją użytkownika urządzeń iPod/iPhone.
Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za utratę lub
uszkodzenie danych zapisanych na iPod/iPhone, które nastąpią
podczas ich użytkowania wraz z urządzeniem.
Używanie programatorów
System posiada dwie funkcje programatora. Jeżeli użyjesz
obu programatorów, Programator Nocny będzie miał
pierwszeństwo.
Użyj przycisków pilota do korzystania z funkcji
programatorów.
Programator Nocny:
Możesz zasnąć przy muzyce. Funkcja ta działa nawet
wtedy, gdy zegar nie jest ustawiony.
Naciśnij kilkakrotnie SLEEP . Jeśli wybierzesz
„AUTO”, urządzenie automatycznie wyłączy się
po zakończeniu odtwarzania bieżącej płyty lub po
100 minutach.
Programator Odtwarzania:
Możesz na określoną godzinę ustawić budzenie z
użyciem dźwięków z płyty CD, tunera lub urządzeń iPod
i iPhone.
Pamiętaj, aby zegar był nastawiony.
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Całkowity czas odtwarzania
wybranej ścieżki lub pliku
4 Zaprogramuj żądaną ścieżkę lub plik.
Naciśnij
plik.
, aby wprowadzić wybrany utwór lub
5 Powtarzaj kroki 3 do 4, aby zaprogramować
dodatkowe utwory lub pliki, aż do 25.
6 Aby odtworzyć program składający się z utworów
lub plików, naciśnij  .
Program jest dostępny aż do otwarcia przedziału
odtwarzacza. Aby ponownie odtwarzać ten sam
program, wybierz funkcję CD, a następnie naciśnij
 .
Aby skasować odtwarzanie programu
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE , gdy odtwarzacz
nie pracuje, aż napis „PGM” zniknie.
Aby skasować ostatnią ścieżkę lub plik w
programie
Naciśnij CLEAR , gdy odtwarzacz nie pracuje.
Aby zobaczyć informacje o programie, takie jak
całkowita liczba ścieżek w programie
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY .
Regulowanie dźwięku
Aby
Naciśnij
Generować bardziej
DSGX  na
dynamiczny dźwięk (Dynamic urządzeniu.
Sound Generator X-tra)
Nastawić efekt dźwiękowy
Kilkakrotnie EQ .
Zmiana wyświetlenia
Aby
Zmienić
informacje na
wyświetleniu*
Zmiana trybu
wyświetlania (patrz
niżej.)
Naciśnij
Kilkakrotnie DISPLAY , gdy
urządzenie jest włączone.
Kilkakrotnie DISPLAY , gdy
urządzenie jest wyłączone.
*Na przykład, możesz przeglądać informacje dotyczące płyty CD/
MP3, takie jak:
numer ścieżki lub pliku podczas normalnego odtwarzania.
nazwa ścieżki lub pliku („ ”) podczas normalnego odtwarzania.
nazwa wykonawcy („ ”) podczas normalnego odtwarzania.
nazwa albumu lub folderu („
”) podczas normalnego
odtwarzania.
łączny czas odtwarzania, gdy odtwarzacz nie pracuje (tylko CD).
System posiada następujące tryby wyświetlenia.
Tryb
Gdy system jest wyłączony,
wyświetlenia
Tryb Oszczędzania Wyświetlenie zostaje wyłączone, aby
Energii1)
nie zużywać energii. Programator i
zegar nadal działają.
Zegar2)
Zegar jest wyświetlony.
Nie można ustawić zegara w trybie oszczędzania energii.
2)
Tryb wyświetlania zegara po 8 sekundach automatycznie przechodzi
w tryb oszczędzania energii.
1)
Uwagi o informacjach na wyświetlaczu
Znaki, których nie można wyświetlić pojawią się jako „_”.
Następujące informacje nie są wyświetlane;
łączny czas odtwarzania płyty MP3.
pozostały czas odtwarzania pliku MP3.
Następujące informacje nie są wyświetlane prawidłowo;
czas odtworzonego pliku MP3, jeśli jest on zakodowany z użyciem
zmiennej prędkości bitowej (VBR).
nazwy folderów i plików, które nie są zgodne ze standardem
ISO9660 Level 1, Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.
Następujące informacje są wyświetlane;
pozostały czas odtwarzania dla ścieżki.
informacje znaczników ID3 dla plików MP3, gdy używane
są znaczniki ID3 wersji 1 i wersji 2 (wyświetlenie informacji
znacznika ID3 wersji 2 ma pierwszeństwo, jeżeli w tym samym
pliku MP3 używane są znaczniki ID3 zarówno w wersji 1, jak i w
wersji 2).
maks. 15 znaków danych z etykiety ID3 z wykorzystaniem
wielkich liter (A do Z), cyfr (0 do 9) i symboli (˝ $ % ’ ( ) * , + – . /
< = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
Przygotuj źródło dźwięku i naciśnij VOLUME +/
, aby zmienić poziom głośności.
Aby rozpocząć odtwarzanie od określonego utworu z
płyty CD lub pliku, należy stworzyć własny program.
2 Wybierz tryb nastawienia programatora.
Naciśnij TIMER MENU .
3 Nastaw programator odtwarzania.
Naciskaj kilkakrotnie / , aby wybrać „PLAY
.
SET”, a następnie naciśnij
Pojawia się „ON TIME”, a wskazywana godzina miga.
4 Nastaw czas aby rozpocząć odtwarzanie.
Naciskaj kilkakrotnie / , aby ustawić godzinę,
. Miga wskazanie minut.
a potem naciśnij
Postępuj według powyższej procedury, aby ustawić
minuty.
Pojawia się „OFF TIME”, a wskazywana godzina miga.
5 Wykonaj te same czynności jak w kroku 4, aby
ustawić godzinę, o której zostanie zakończone
odtwarzanie.
6 Wybierz źródło dźwięku.
Naciskaj kilkakrotnie / , aż pojawi się
odpowiednie źródło dźwięku, a następnie naciśnij
. Wyświetlacz pokazuje nastawienia programatora.
7 Wyłącz system.
Naciśnij  .
Zestaw włączy się na 15 sekund przed nastawionym
czasem. Jeżeli o zaprogramowanej godzinie system
będzie włączony, Programator Odtwarzania nie
zostanie uruchomiony.
Nie należy korzystać z urządzenia, które się włączyło,
aż do chwili, gdy nie rozpocznie się odtwarzanie.
W razie trudności
1 Sprawdź, czy przewód sieciowy i przewody kolumn
głośnikowych są prawidłowo i solidnie podłączone.
2 Poszukaj problemu na liście poniżej i podejmij
wskazane środki zaradcze.
Jeżeli problem nie znika, skontaktuj się z najbliższym
dealerem Sony.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „PROTECT”
Jeśli pojawi się komunikat „PROTECT”, natychmiast
wyjmij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka i
sprawdź, czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych
z tyłu urządzenia.
Jeśli sprawdziłeś otwory wentylacyjne i stwierdzisz,
że wszystko jest w porządku, włóż wtyczkę przewodu
zasilania do gniazdka i włącz urządzenie. Jeżeli
problem nie znika, skontaktuj się z najbliższym
dealerem Sony.
Ogólne
Zestaw nie włącza się.
Czy podłączony jest kabel zasilania?
Czy przełącznik napięcia zasilania został prawidłowo
ustawiony tak, aby odpowiadał napięciu sieci
zasilającej? (Dotyczy tylko urządzeń z przełącznikiem
napięcia zasilania)
System został nieoczekiwanie przełączony w
tryb oczekiwania.
To nie jest usterka. Urządzenie przełącza się w stan
czuwania automatycznie w ciągu 30 minut, gdy nie
będzie wykonywana żadna czynność i nie będzie
przesyłany sygnał audio (tylko model europejski). Patrz
„Wyłączanie funkcji automatycznego przełączania w
tryb oczekiwania”.
Brak jest dźwięku.
Czy używasz tylko dostarczonych w zestawie
głośników?
Czy coś zasłania otwory wentylacyjne z tyłu systemu?
Dźwięk dobiega z jednego głośnika
lub głośność prawego i lewego nie są
zbalansowane.
Umieść kolumny głośnikowe jak najbardziej
symetrycznie.
Podłącz tylko dostarczone w zestawie głośniki.
Duży przydźwięk lub szumy.
iPod/iPhone
Brak jest dźwięku.
Sprawdź, czy iPod/iPhone jest prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy iPod/iPhone odtwarza muzykę.
Sprawdź, czy iPod/iPhone posiada zainstalowane
najnowsze oprogramowanie. Jeśli nie, należy dokonać
aktualizacji oprogramowania iPod/iPhone przed
podłączeniem go do urządzenia.
Ustaw głośność.
Dźwięk jest zniekształcony.
Sprawdź, czy iPod/iPhone jest prawidłowo podłączony.
Zmniejsz głośność.
Zmień ustawienie „Korekcja dźwięku” urządzenia
iPod/iPhone na „Wyłączona” lub „Obniżenie tonu”.
iPod/iPhone nie działa.
Jeśli akumulator urządzenia iPod/iPhone jest
wyładowany, może ono nie współpracować z systemem.
W takim przypadku należy go naładować np. przy
użyciu komputera, a dopiero potem podłączyć do
systemu.
Przed przyłączeniem urządzenia iPod/iPhone do
systemu zamknij wszystkie działające na nim aplikacje.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z urządzeniem iPod/iPhone.
Sprawdź, czy iPod/iPhone jest prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy iPod/iPhone posiada zainstalowane
najnowsze oprogramowanie. Jeśli nie, należy dokonać
aktualizacji oprogramowania iPod/iPhone przed
podłączeniem go do urządzenia.
Ponieważ funkcje systemu i urządzenia iPod/iPhone są
różne, obsługa urządzenia iPod/iPhone przy pomocy
przycisków na pilocie lub urządzeniu może nie być
możliwa. W takim przypadku należy korzystać z
przycisków na iPod/iPhone.
iPod/iPhone nie daje się ładować.
Jeśli akumulator urządzenia iPod/iPhone jest
wyładowany, jego naładowanie może nie być możliwe
nawet po podłączeniu do urządzenia. W takim
przypadku należy go naładować np. przy użyciu
komputera.
Sprawdź, czy iPod/iPhone jest prawidłowo podłączony.
Jeśli iPod/iPhone jest ładowany, gdy urządzenie
jest wyłączone (tryb czuwania), ładowanie może
zostać wyłączone, gdy iPod/iPhone jest całkowicie
naładowany.
Głośność dzwonka telefonu iPhone nie zmienia
się.
Dostosuj głośność dzwonka na telefonie iPhone.
Pilot nie działa.
Aby sprawdzić nastawienie
Odsuń system od źródeł zakłóceń.
Podłącz zestaw do innego gniazda ściennego.
Załóż filtr zakłóceń (dostępny osobno) na przewód
sieciowy.
Sprawdź, czy iPod/iPhone jest prawidłowo podłączony.
Zaktualizuj oprogramowanie iPod/iPhone przed
podłączeniem go do urządzenia.
Przyciski na pilocie mogą nie działać w przypadku
niektórych urządzeń iPod/iPhone.
1 Naciśnij TIMER MENU .
Pilot nie działa.
Pojawia się napis „OVER CURRENT”.
Na wyświetlaczu zacznie migać „SELECT”.
2 Naciśnij .
3 Naciskaj kilkakrotnie / , aby wybrać „PLAY SEL”,
a następnie naciśnij
.
Aby skasować programator
Powtarzaj czynności opisane powyżej, aż w kroku 3
.
pojawi się „OFF”, a potem naciśnij
Aby zmienić nastawienie
Rozpocznij od nowa od kroku 1 z punktu „Używanie
programatorów”.
Uwagi dla użytkownika urządzeń iPod/iPhone
Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy pilotem a
czujnikiem  na urządzeniu i umieścić urządzenie z
dala od lamp fluoroscencyjnych.
Skieruj pilota na czujnik zestawu.
Przysuń pilota bliżej zestawu.
Nie będą działały żadne przyciski na
urządzeniu poza  , a na wyświetlaczu
pojawi się napis „CHILD LOCK”.
Włączono blokadę rodzicielską. Aby wyłączyć blokadę
rodzicielską przytrzymaj przycisk   na urządzeniu,
aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CHILD
LOCK OFF”.
Korzystając z Programatora Odtwarzania, należy się upewnić, że nie
jest odtwarzany dźwięk z iPod/iPhone.
Programator Odtwarzania może nie włączyć się, w zależności od
stanu podłączonego urządzenia iPod/iPhone.
Odtwarzacz CD/MP3
Wskazówka
Wytrzyj płytę, aby była czysta i włóż ponownie.
Umieść system w miejscu znajdującym się z dala od
wibracji (na przykład na stabilnej podstawce).
Odsuń głośniki od systemu lub umieść je na
oddzielnych podstawkach. Przy dużej głośności drgania
głośników mogą powodować przeskakiwanie dźwięku.
Ustawienie Programatora Odtwarzania jest zapamiętywane do chwili,
gdy nie zostanie ono ręcznie anulowane.
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszej
ścieżki.
Powróć do normalnego odtwarzania, naciskając
kilkakrotnie PLAY MODE , aż znikną napisy „PGM”
oraz „SHUF”.
Zaczynanie odtwarzania zabiera więcej czasu niż
zwykle.
W przypadku następujących płyt czas odtwarzania
może się wydłużyć:
płyta zapisana ze złożoną strukturą folderów.
płyta zapisana w trybie wielosesyjnym.
płyta, która nie została sfinalizowana (płyta, na której
można zapisywać dodatkowe dane).
płyta z wieloma folderami.
Tuner
Duży przydźwięk lub szumy, lub nie można
odbierać stacji. (Na wyświetlaczu zaczyna
migać „TUNED” lub „ST”.)
Podłącz prawidłowo antenę.
Sprawdź, czy umieszczenie anteny w innym miejscu lub
położeniu nie poprawi odbioru.
Anteny należy umieszczać z dala od przewodów
głośnikowych oraz przewodu zasilającego, aby
wyeliminować zakłócenia.
Wyłącz znajdujące się w pobliżu urządzenia
elektryczne.
Został wykryty problem natężenia prądu na złączu
iPod/iPhone. Zdejmij urządzenie iPod/iPhone ze
złącza. Upewnij się, że iPod/iPhone działa prawidłowo.
Jeśli komunikat powtórzy się, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Zmiana przedziału strojenia fal średnich
AM (nie dotyczy modelu europejskiego)
Przedział strojenia fal średnich AM jest ustawiony
fabrycznie na 9 kHz lub 10 kHz.
Aby zmienić przedział strojenia, użyj przycisków na
urządzeniu.
1 Ustaw dowolną stację nadającą w zakresie AM, a
następnie wyłącz system.
2 Naciśnij DISPLAY , aby wyświetlić zegar.
3 Trzymając przycisk TUNER/BAND , naciśnij 
2 Przytrzymaj CD , a następnie naciśnij  , aż
pojawi się napis „RESET”.
Wszystkie nastawienia skonfigurowane przez
użytkownika, takie jak zaprogramowane stacje
radiowe, programator i zegar zostaną usunięte.
Wyłączanie funkcji automatycznego
przełączania w tryb oczekiwania
Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego
przełączania w tryb oczekiwania (tylko model
europejski). Dzięki tej funkcji system przełączany jest
automatycznie do trybu oczekiwania po upływie około
30 minut, jeżeli nie zostanie wykonana żadna operacja,
ani nie jest odtwarzany żaden sygnał audio.
Domyślnie funkcja automatycznego przełączania w tryb
oczekiwania jest włączona.
Do wyłączania funkcji automatycznego przełączania w
tryb oczekiwania służą przyciski na urządzeniu.
Przytrzymaj  , gdy urządzenie jest włączone, aż
pojawi się napis „AUTO.STBY OFF”.
Aby włączyć tę funkcję, powtórz procedurę, aż pojawi się
napis „AUTO.STBY ON”.
Uwagi
Komunikat „AUTO.STBY” zaczyna migać na wyświetlaczu na około
2 minuty przed przejściem w stan czuwania.
Funkcja automatycznego przełączania w tryb oczekiwania nie jest
dostępna w przypadku funkcji tunera FM/AM.
Urządzenie może nie przejść automatycznie w stan czuwania w
następujących przypadkach;
po wykryciu sygnału audio.
podczas odtwarzania utworów i plików audio.
w trakcie działania Programatora Odtwarzania lub Programatora
Nocnego.
Przenoszenie zestawu
1 Wyjmij płytę, aby chronić mechanizm odtwarzacza
CD.
2 Naciśnij   na urządzeniu, aby je wyłączyć i
upewnij się, że napis „STANDBY” przestał migać.
3 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka.
Komunikaty
CHARGING : Urządzenie ładuje iPod/iPhone (gdy jest
wyłączone).
CHILD LOCK : Włączono blokadę rodzicielską. Aby
wyłączyć blokadę rodzicielską przytrzymaj przycisk
  na urządzeniu, aż na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „CHILD LOCK OFF”.
FULL : Próbowano zaprogramować więcej niż 25 ścieżek
lub plików (kroków).
NO DISC : W odtwarzaczu nie ma płyty lub włożona
płyta nie może być odtwarzana.
NO STEP : Wszystkie zaprogramowane ścieżki zostały
skasowane.
OVER : Dotarłeś do końca płyty, naciskając  
podczas odtwarzania lub pauzy.
PROTECT : Otwory wentylacyjne mogą być zablokowane.
Aby dowiedzieć się, co robić w sytuacji, gdy pojawi
się ten napis, zapoznaj się z punktem „Jeśli na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „PROTECT””.
PUSH STOP : Nacisnąłeś PLAY MODE  podczas
odtwarzania.
TIME NG : Programator Odtwarzania ma nastawiony taki
sam rozpoczęcia i zakończenia.
Przykłady symboli na wyświetlaczu
Wyświetlacz
wskazuje
2 (dwa)
5 (pięć)
6 (sześć)
8 (osiem)
.
0 (zero)
Wszystkie zaprogramowane stacje AM zostają
skasowane. Aby zresetować interwał do nastawienia
fabrycznego, powtórz tę procedurę.
A
Aby poprawić odbiór sygnału radiowego
Zdejmij urządzenie iPod/iPhone ze złącza , jeśli jeszcze
się tam znajduje.
Jeśli odbiór sygnału jest ciągle nieodpowiedni, wyłącz
zasilanie odtwarzacza CD, korzystając z funkcji
zarządzania energią systemu. Domyślnie odtwarzacz CD
jest włączony.
Użyj przycisków na urządzeniu, aby poprawić odbiór
sygnału.
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/  (albo CD 
na urządzeniu), aby wybrać funkcję CD.
2 Naciśnij  , aby wyłączyć system.
3 Gdy napis „STANDBY” przestanie migać, naciśnij
DISPLAY , aby wyświetlić zegar, a potem naciśnij
 , przytrzymując  .
Pojawi się napis „CD POWER OFF”. Gdy zasilanie
odtwarzacza CD zostanie wyłączone, czas dostępu
zwiększy się. Aby włączyć zasilanie odtwarzacza CD,
należy powtórzyć procedurę, aż pojawi się napis „CD
POWER ON”.
Aby zresetować system do nastawień
fabrycznych
Jeżeli system nadal nie działa prawidłowo, przywróć
system do nastawień fabrycznych.
Użyj przycisków na urządzeniu do zresetowania systemu
do domyślnych, fabrycznych nastawień.
1 Odłącz i podłącz z powrotem przewód sieciowy, po
czym włącz system.
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
|
”
$
%
,
.
?
@
^
Środki ostrożności
Płyty, które ten system MOŻE odtwarzać
Dźwiękowa CD
CD-R/CD-RW (pliki danych audio/MP3)
Płyty, których ten system NIE MOŻE odtwarzać
CD-ROM
CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie muzycznej
CD lub w formacie MP3 zgodnym z ISO9660 Level
1/Level 2, Joliet
CD-R/CD-RW nagrane w formacie wieloseryjnym, nie
zakończone „zamknięciem sesji”
Płyty CD-R/CD-RW niskiej jakości, płyty CD-R/CDRW z rysami lub zabrudzeniami oraz płyty CD-R/CDRW zapisane w niezgodnym urządzeniu zapisującym
CD-R/CD-RW, które zostały nieprawidłowo
sfinalizowane
Płyty zawierające pliki inne niż pliki MPEG 1 Audio
Layer-3 (pliki MP3)
Płyty o niestandardowych kształtach (na przykład
serce, kwadrat, gwiazda)
Płyty, na których jest taśma klejąca, z przyklejonym
papierem lub nalepką
Płyty z wypożyczalni lub używane, z przyklejoną
nalepką, wokół której są pozostałości kleju
Płyty z etykietami drukowanymi tuszem, który klei się
w dotyku
Uwagi dotyczące płyt
Przed odtwarzaniem należy przetrzeć płytę szmatką od
środka aż do krawędzi.
Nie czyścić płyt takimi środkami jak rozpuszczalniki,
np. benzyną ekstrakcyjną, czy też komercyjne środki
czystości, albo środki antystatyczne przeznaczone do
winylowych płyt długogrających.
Nie kładź płyt w miejscach nasłonecznionych, w
pobliżu źródeł ciepła takich jak przewody grzejne, a
także nie zostawiaj w samochodzie zaparkowanym na
słońcu.
O bezpieczeństwie
Jeżeli system nie będzie używany przez dłuższy
czas, odłącz zupełnie przewód sieciowy od gniazdka
ściennego. Gdy odłączasz urządzenie od sieci, zawsze
chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.
Jeżeli jakiś przedmiot lub płyn dostaną się do środka
systemu, odłącz system od sieci i przed ponownym
użyciem zwróć się o sprawdzenie systemu do
autoryzowanego personelu.
Przewód sieciowy może zostać wymieniony jedynie w
upoważnionej stacji serwisu.
O wyborze miejsca
Nie stawiaj systemu w pozycji przechylonej, ani w
miejscach bardzo gorących, zimnych, zakurzonych,
brudnych, wilgotnych, nieposiadających dostatecznej
wentylacji, poddawanych wibracjom, nasłonecznionych
lub silnie naświetlonych.
Uważaj gdy stawiasz urządzenie lub głośniki na
powierzchniach pokrytych specjalnymi środkami (na
przykład woskiem, olejem, pastą), ponieważ może dojść
do wystąpienia plam lub odbarwienia.
Jeżeli system zostaje przeniesiony bezpośrednio
z zimnego miejsca w ciepłe, lub jeżeli zostaje
umieszczony w bardzo wilgotnym pokoju, wilgoć może
się skroplić na soczewce wewnątrz odtwarzacza CD,
powodując nieprawidłowe działanie systemu. Należy
wtedy wyjąć płytę i pozostawić urządzenie włączone na
około pół godziny, aż wilgoć wyparuje.
O kolumnach głośnikowych
Ten zespół głośników nie jest magnetycznie ekranowany,
więc obraz na pobliskich odbiornikach TV może zostać
magnetycznie zniekształcony. W takiej sytuacji wyłącz
TV, poczekaj od 15 do 30 minut i włącz z powrotem.
Jeżeli nie przyniesie to poprawy, przesuń głośniki z dala
od TV.
Czyszczenie obudowy
Czyść system miękką ściereczką lekko zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie używaj ostrych
myjek, proszku do szorowania ani rozpuszczalników
takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.
Informacje dotyczące płyt czyszczących oraz
środków do czyszczenia płyt i soczewek
Nie stosować płyt czyszczących ani środków do
czyszczenia płyt lub soczewek (również w postaci
cieczy lub rozpylacza). Mogą one powodować usterki
urządzenia.
Dane techniczne
Urządzenie główne
Sekcja wzmacniacza
Model w USA:
Śr. kw. mocy wyjściowej (odniesienie):
50 W (na kanał przy 12 Ω, 1 kHz, 10% całk. zniekształceń harm.)
Model w Argentynie:
Śr. kw. mocy wyjściowej (znamionowa):
30 W + 30 W (przy 12 Ω, 1 kHz, 1% całk. zniekształceń harm.)
Inne modele:
Śr. kw. mocy wyjściowej (znamionowa):
30 W + 30 W (przy 12 Ω, 1 kHz, 1% całk. zniekształceń harm.)
Śr. kw. mocy wyjściowej (odniesienie):
50 W (na kanał przy 12 Ω, 1 kHz, 10% całk. zniekształceń harm.)
Wyjścia
SPEAKERS: impedancja 12 Ω
Sekcja odtwarzacza CD
System: System płyty kompaktowej i cyfrowego audio
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 44,6 µW
*Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm od powierzchni soczewki
obiektywu na bloku optycznym o przesłonie 7 mm.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz  20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: Ponad 90 dB
Zakres dynamiki: Ponad 88 dB
Sekcja tunera
Stereo FM, tuner superheterodynowy FM/AM
Antena:
Antena przewodowa FM
Antena ramowa AM
Sekcja tunera FM:
Zakres strojenia
Model w Ameryce Północnej: 87,5 MHz  108,0 MHz (odstęp 100 kHz)
Inne modele: 87,5 MHz  108,0 MHz (odstęp 50 kHz)
Sekcja tunera AM:
Zakres strojenia
Modele w Ameryce Północnej i Łacińskiej:
530 kHz  1 710 kHz (odstęp 10 kHz)
531 kHz  1 710 kHz (odstęp 9 kHz)
Model w Australii:
531 kHz  1 710 kHz (odstęp 9 kHz)
530 kHz  1 710 kHz (odstęp 10 kHz)
Model w Europie:
531 kHz  1 602 kHz (odstęp 9 kHz)
Głośnik
Przedni głośnik (SS-EC609iP)
System głośników: Zestaw głośników dwudrożnych, bass reflex
Głośniki
Niskotonowy: 130 mm, typ stożkowy
Wysokotonowy: 40 mm, typ tubowy
Impedancja znamionowa: 12 Ω
Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB.): W przybliż. 192 mm × 302 mm × 195 mm
Masa: W przybliż. 2,1 kg
Ogólne
Zasilanie:
Model w Ameryce Północnej: 120 V prądu zmiennego, 60 Hz
Model w Australii: 230 V  240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Model w Europie: 230 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Model w Ameryce Łacińskiej (z przełącznikiem napięcia zasilania): 120 V,
220 V, 230 V  240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Model w Ameryce Łacińskiej (bez przełącznika napięcia zasilania): 220 V
prądu zmiennego, 50/60 Hz
Pobór mocy:
85 W
(0,5 W w trybie oszczędzania energii)
Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB.) (bez głośników):
W przybliż. 202 mm × 302 mm × 335 mm
Masa (bez głośników):
W przybliż. 3,7 kg
Dostarczone akcesoria: Pilot zdalnego sterowania (1), antena przewodowa
FM/antena ramowa AM (1), podkładki pod głośniki (8)
Punkt dotyczący urządzeń iPod/iPhone
Zgodne modele iPod/iPhone:
iPod touch 4. generacji
iPod touch 3. generacji
iPod touch 2. generacji
iPod nano 6. generacji
iPod nano 5. generacji (kamera wideo)
iPod nano 4. generacji (wideo)
iPod nano 3. generacji (wideo)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Download PDF

advertising