Sony | MHC-EC68USB | Sony MHC-EC68USB Instrukcja obsługi

3-294-664-61 (2)
Mini HI-FI
Component
System
Instrukcja obsługi
MHC-EC68USB
© 2008 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec
niebezpieczeństwu pożaru
lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy
narażać tego urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
Aby uniknąć pożaru nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami,
serwetami, zasłonami, itp. Nie stawiaj
również zapalonych świec na aparacie.
Stawianie na zestawie naczyń z płynami,
np. wazonów, może być przyczyną pożaru
lub porażenia prądem.
Urządzenie należy zainstalować w taki
sposób, aby możliwe było natychmiastowe
wyjęcie wtyczki z gniazda naściennego w
sytuacji awaryjnej.
Baterie lub urządzenie, w którym znajdują
się baterie nie powinny być narażane na
wysokie temperatury, na przykład na
działanie światła słonecznego, ognia itp.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest
jako PRODUKT LASEROWY KLASY
1. Niniejsza etykieta znajduje się z tyłu
obudowy.
PL
Pozbycie się zużytego
sprzętu
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie może
być traktowana jako odpad komunalny.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca
się w zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu
o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego,
ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest firma
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym
przedstawicielem w sprawach
bezpieczeństwa produktu i Normy
kompatybilności elektromagnetycznej
(EMC) jest firma Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje
na temat dowolnych usług lub gwarancji,
należy zapoznać się z adresami podanymi
w oddzielnych dokumentach o usługach i
gwarancji.
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt, które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc
(CD). Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich. Prosimy
pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie
są zgodne ze standardem CD i mogą być
nieodtwarzalne przez ten produkt.
Nagrane utwory muzyczne są
przeznaczone wyłącznie do prywatnego
użytku. Użycie utworów muzycznych
w innych celach wymaga pozwolenia
posiadaczy praw autorskich.
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
Sony Corporation.
MICROVAULT jest znakiem
handlowym Sony Corporation.
Technologię kodowania dźwięku i
patenty stosowane w MPEG Layer3 pozyskano od Fraunhofer IIS i
Thomson.
PL
Spis treści
Objaśnienie części i regulatorów.... 5
Prawidłowe podłączenia
systemu.................................................... 9
Nastawianie zegara............................11
Tworzenie własnego programu
(Odtwarzanie Programu)..................23
Zapisywanie stacji radiowych w
pamięci...................................................24
Używanie programatorów...............25
Podstawowe operacje
Inne
Odtwarzanie płyty CD/MP3............12
Słuchanie radia....................................14
Nagrywanie z płyty na urządzenie
USB...........................................................15
Słuchanie muzyki z urządzenia
USB...........................................................18
Używanie opcjonalnych
komponentów audio.........................20
Regulowanie dźwięku.......................21
Zmiana wyświetlenia.........................21
W razie trudności................................26
Komunikaty...........................................31
Środki ostrożności..............................32
Dane techniczne.................................33
Urządzenia USB, które ten system
może odtwarzać/nagrywać............35
Kroki wstępne
PL
Inne operacje
W tej instrukcji obsługi objaśnienia dotyczą przede wszystkim operacji przy użyciu
pilota, ale takie same operacje można wykonywać używając przycisków na urządzeniu o
takich samych lub podobnych nazwach.
Urządzenie
Ciąg dalszy

Objaśnienie części i regulatorów
Objaśnienie części i regulatorów
PL
Pilot

Urządzenie:  (odtwarzanie/
pauza) (strona 10, 12, 18, 19, 29)
Pilot:  (odtwarzanie) (strona
12, 18, 23, 29)
 (pauza) (strona 12, 19)
Naciśnij, aby zacząć odtwarzanie lub
zrobić pauzę.
 (stop) (strona 12, 14, 16, 17,
19, 30)
Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.

FUNCTION (strona 20, 30)
Naciśnij, aby wybrać funkcję.
CD (strona 12, 23, 30)
Naciśnij, aby wybrać funkcję CD.
TUNER/BAND (strona 14)

/ (wł./tryb oczekiwania)
(strona 10, 11, 25, 30)
Naciśnij, aby włączyć system.

Czujnik zdalnego sterowania
(strona 26)
Naciśnij, aby wybrać funkcję TUNER.
Naciśnij aby wybrać tryb odbioru FM
lub AM.
USB (strona 17, 18)
Naciśnij, aby wybrać funkcję USB.

/ (przejście do tyłu/do
przodu) (strona 11, 12, 17, 19, 23,
25)
Naciśnij, aby wybrać ścieżkę lub plik.
Urządzenie: TUNING +/ (strona
14)
Pilot: +/ (strojenie) (strona 14)
Naciśnij, aby nastroić żądaną stację.
/ (przejście do tyłu/do
przodu) (strona 12, 19)
PL
Naciśnij, aby znaleźć punkt na ścieżce,
lub w pliku.

Urządzenie: USB (strona 17, 19)
Urządzenie: DISC SKIP/EXCHANGE (strona 12)
Naciśnij, aby wybrać funkcję USB.

DISPLAY (strona 11, 21, 23)
Naciśnij, aby wybrać płytę. Naciśnij, aby
zmienić płytę podczas odtwarzania.
Naciśnij, aby zmienić informacje na
wyświetlaczu.
Pilot: DISC SKIP (strona 12, 23)


Urządzenie: DSGX, EQ (strona 21)
Pilot: EQ (strona 21)
Urządzenie: ERASE (strona 17)
Naciśnij, aby wybrać efekt dźwiękowy.

 (otwieranie/zamykanie)
(strona 12)
Naciśnij, aby włożyć i wyjąć płytę.

Urządzenie: DISC 1  3 (strona
12)
Naciśnij, aby wybrać płytę. Naciśnij, aby
przełączyć z innej funkcji na funkcję CD.

Port (USB) (strona 15, 16, 17,
18, 28)
Podłącz opcjonalne urządzenie USB
(Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik danych USB).

Gniazdo AUDIO INPUT (strona 20)
Podłącz do komponentu audio
(Przenośny odtwarzacz audio, itp.).

Gniazdo PHONES
Podłącz słuchawki.
Naciśnij, aby wybrać płytę.
Naciśnij, aby skasować pliki i foldery
MP3 na podłączonym, opcjonalnym
urządzeniu USB (Cyfrowy odtwarzacz
muzyczny lub nośnik danych USB).
ENTER (strona 11, 16, 17, 23, 24,
25)
Objaśnienie części i regulatorów

Naciśnij, aby zatwierdzić nastawienia.
Pilot: CLEAR (strona 23)
Naciśnij, aby skasować zaprogramowaną
ścieżkę lub plik.

USB SYNC REC/REC1 (strona 16)
Naciśnij, aby nagrać z płyty na
podłączone, opcjonalne urządzenie USB
(Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik danych USB).

Urządzenie: MASTER VOLUME
(strona 12, 14, 18, 20, 25)
Przekręć, aby wyregulować głośność.
Pilot: VOLUME +/ (strona 12, 14,
18, 20, 25)
Naciśnij, aby nastawić głośność.

CLOCK/TIMER SET (strona 11, 25)
Naciśnij, aby nastawić zegar i
programatory.
Ciąg dalszy

PL

REPEAT/FM MODE (strona 12, 14,
19)
Naciśnij, aby kilkakrotnie słuchać
pojedynczej ścieżki lub pliku na płycie
lub na urządzeniu USB.
Naciśnij, aby wybrać tryb odbioru FM
(monofoniczny lub stereofoniczny).
TUNER MEMORY (strona 24)
Naciśnij, aby zaprogramować stację
radiową.
PLAY MODE/TUNING MODE
(strona 13, 14, 16, 19, 23, 24, 27)
Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania
płyty CD, MP3 lub opcjonalnego
urządzenia USB (Cyfrowy odtwarzacz
muzyczny lub nośnik danych USB).
Naciśnij, aby wybrać tryb strojenia.

+/ (wybierz folder) (strona
12, 17, 19, 23)
Naciśnij, aby wybrać folder.

SLEEP (strona 25)
Naciśnij, aby nastawić Programator
Nocny.

Pokrywa komory baterii (strona
11)
PL
Kroki wstępne
Kroki wstępne
Prawidłowe podłączenia systemu
Przednia kolumna głośnikowa (Prawa)
Gniazdko ścienne
Przednia kolumna głośnikowa (Lewa)
 Antena ramowa AM
 Antena przewodowa FM (Rozciągnij ją poziomo.)
 Czerwony (gładki/)
 Czarny (gładki/)
Ciąg dalszy

PL
 Anteny
Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których
jest dobry odbiór i wtedy ustaw anteny.
Umieść anteny z dala od kabli
głośnikowych, przewodu sieciowego i
kabla USB, aby uniknąć przechwytywania
szumów.
 Kolumny głośnikowe
Włóż tylko odcinek przewodu bez
izolacji do gniazd SPEAKER.
 Zasilanie
Dla modeli z przełącznikiem napięcia,
nastaw VOLTAGE SELECTOR na
napięcie w lokalnej sieci.
Podłącz przewód sieciowy do gniazdka
ściennego. Jeżeli wtyczka nie pasuje do
gniazdka ściennego, odłącz dostarczony
adapter wtyczki (tylko dla modeli
wyposażonych w adapter).
10PL
Przenoszenie zestawu
Użyj przycisków na urządzeniu.
1 Wyjmij wszystkie płyty, aby ochronić
mechanizm CD.
2 Naciśnij   na urządzeniu,
jednocześnie naciskając /  na
urządzeniu aż do pojawienia się
„STANDBY”.
3 Gdy pojawi się „LOCK”, wyjmij z
gniazdka ściennego przewód
sieciowy.
Podkładki pod kolumny głośnikowe
Przymocuj dostarczone podkładki
głośnikowe na spodzie przednich
głośników, aby zapobiec ślizganiu się.
Aby korzystać z pilota
Nastawianie zegara
Do nastawienia zegara użyj przycisków
na pilocie.
1 Naciśnij /  aby włączyć
zestaw.
2 Naciśnij CLOCK/TIMER SET .
Uwagi
Przy normalnym używaniu, baterie powinny
wystarczyć na około 6 miesięcy.
Nie używaj starej baterii z nową, ani nie
używaj razem baterii różnych rodzajów.
Jeżeli pilot nie będzie używany przez
dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć
uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z
baterii i korozji.
Urządzenia, w których znajdują się baterie
nie powinny być narażone na oddziaływanie
nadmiernie wysokiej temperatury, której
źródłem jest światło słoneczne, ogień itp.
Wskazanie godziny miga. Jeżeli miga
„PLAY SET”, naciśnij kilkakrotnie
/ , aby wybrać „CLOCK”,
po czym naciśnij ENTER .
Kroki wstępne
Przesuń i zdejmij pokrywę komory
baterii  i włóż dwie dostarczone baterie
R6 (rozmiar AA), stroną  najpierw,
zgodnie z układem biegunów pokazanym
poniżej.
3 Nastaw czas.
4 Naciśnij kilkakrotnie /
 aby nastawić godzinę, po
czym naciśnij ENTER .
5 Wykonaj tę samą procedurę aby
nastawić minuty.
Uwaga
Nastawienia zegara zostaną stracone gdy
odłączysz przewód sieciowy lub gdy nastąpi
awaria sieci elektrycznej.
Aby wyświetlić zegar gdy system jest
wyłączony
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY , aż
pojawi się wyświetlenie zegara. Zegar jest
wyświetlany przez około 8 sekund.
11PL
Podstawowe
operacje
Odtwarzanie płyty
CD/MP3
1 Wybierz funkcję CD.
Naciśnij CD .
2 Włóż płytę.
Naciśnij   na urządzeniu i
umieść płytę w komorze płyty, stroną
z etykietą skierowaną do góry. Aby
umieścić dodatkowe płyty, przesuń
tacę płyty palcem, jak pokazano
poniżej.
Aby zamknąć komorę płyty, naciśnij
  na urządzeniu.
Nie zamykaj tacy płyty siłą, naciskając
palcami, ponieważ może to uszkodzić
urządzenie.
3 Wybrać płytę.
Jeżeli płyty są zatrzymane, naciśnij
DISC SKIP . Aby zmienić płyty
podczas innych funkcji, naciśnij
DISC 1  3  na urządzeniu.
4 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (lub  na
urządzeniu) .
Aby wymienić inne płyty podczas
odtwarzania, naciśnij DISC SKIP .
12PL
5 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ .
Inne operacje
Aby
Naciśnij
Zrobić pauzę w  (lub  na
odtwarzaniu
urządzeniu) . Aby
wrócić do odtwarzania,
naciśnij ten przycisk
ponownie.
Zatrzymać
 .
odtwarzanie
Wybrać folder
+/ .
na płycie MP3
Wybrać ścieżkę / .
lub plik
Znaleźć
Naciśnij i przytrzymaj
określone
/  podczas
miejsce na
odtwarzania i zwolnij
ścieżce lub
przycisk w żądanym
pliku
punkcie.
Wybrać
Kilkakrotnie REPEAT
 aż pojawi się „REP”
odtwarzanie
ciągłe
lub „REP1”.
Wybrać płytę
DISC SKIP  (lub
DISC 1  3 na
urządzeniu ) w
trybie zatrzymania.
Przełączyć na
DISC 1  3 
funkcję CD z
na urządzeniu
innej funkcji
(Automatyczny wybór
źródła).
Wymienić
DISC SKIP/EXpłytę podczas CHANGE  na
odtwarzania
urządzeniu.
* Gdy używasz płyty CD-DA, możesz wykonać
taką samą operację, aby wybrać ścieżkę.
Zmiana trybu odtwarzania
* Gdy odtwarzasz płytę CD-DA, odtwarzanie
(SHUF) wykonuje takie same operacje,
jak odtwarzanie 1 DISC (SHUF).
Uwagi o odtwarzaniu ciągłym
Wszystkie ścieżki lub pliki na płycie są
odtwarzane w sposób ciągły do pięciu razy.
Nie możesz jednocześnie wybrać „REP” i
„ALL DISCS SHUF”.
„REP1” wskazuje, że pojedyncza ścieżka lub
plik są powtarzane dopóki nie zatrzymasz.
Uwagi o odtwarzaniu płyt MP3
Nie zapisuj innych rodzajów plików ani
niepotrzebnych folderów na płycie z plikami
MP3.
Foldery, które nie zawierają plików MP3 są
pomijane.
Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności, w
której zostały nagrane na płycie.
System może odtwarzać tylko pliki MP3,
które mają rozszerzenie „.mp3”.
Jeżeli na płycie są pliki, które mają
rozszerzenie pliku „.mp3”, ale które nie są
plikami MP3, urządzenie może wygenerować
szumy lub może działać wadliwie.
Maksymalna liczba:
 folderów wynosi 150 (włączając folder
główny).
 plików MP3 wynosi 255.
 plików MP3 i folderów, które może
zawierać pojedyncza płyta wynosi 300.
 poziomów folderów (struktura drzewa
plików) wynosi 8.
Kompatybilność ze wszystkimi programami
do kodowania/zapisu MP3, urządzeniami
nagrywającymi oraz nośnikami służącymi
do nagrywania nie może być gwarantowana.
Niekompatybilne płyty MP3 mogą
generować szumy lub przerywane audio lub
nie odtwarzać w ogóle.
Podstawowe operacje
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE
 gdy odtwarzacz jest zatrzymany.
Można wybrać normalne odtwarzanie
(„ALL DISCS” dla wszystkich płyt, „1
DISC” dla jednej płyty lub „ *” dla
wszystkich plików MP3 w folderze na
płycie), odtwarzanie losowe („ALL
DISCS SHUF”, „1 DISC SHUF” lub „
SHUF*”), albo odtwarzanie programu
(„PGM”).
Uwagi o odtwarzaniu płyt
wielosesyjnych
Jeżeli płyta zaczyna się od sesji CD-DA (lub
MP3), zostaje rozpoznana jako płyta CD-DA
(lub MP3) i odtwarzanie jest kontynuowane
aż do innej sesji.
Płyta o mieszanym formacie CD zostaje
rozpoznana jako płyta CD-DA (audio).
13PL
Słuchanie radia
1 Wybierz „FM” lub „AM”.
Naciśnij kilkakrotnie TUNER/BAND
.
2 Wybierz tryb strojenia.
Naciśnij kilkakrotnie TUNING
MODE , aż pojawi się „AUTO”.
3 Nastaw na żądaną stację.
Naciśnij +/ (lub TUNING +/
na urządzeniu) . Przeszukiwanie
zatrzyma się automatycznie, gdy
stacja zostanie nastrojona, po czym
pojawi się „TUNED” i „ST” (tylko dla
programów stereofonicznych).
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ .
Aby zatrzymać automatyczne
przeszukiwanie
Naciśnij  .
Aby nastroić na stację o słabym
sygnale
Jeżeli nie pojawi się „TUNED” i
przeszukiwanie się nie zatrzyma,
naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE
, aż pojawi się „MANUAL”, po czym
kilkakrotnie naciśnij +/ (lub TUNING
+/ na urządzeniu) , aby nastroić
żądaną stację.
14PL
Redukcja szumów statycznych podczas
odbioru słabej stacji stereofonicznej
FM
Naciśnij kilkakrotnie FM MODE , aż
pojawi się „MONO”, aby wyłączyć odbiór
stereofoniczny.
Nagrywanie z płyty na
urządzenie USB
Możesz z łatwością nagrać zawartość
całej płyty na urządzeniu USB.
1 Podłącz przeznaczone do
nagrywania urządzenie USB do
portu (USB) , jak pokazano
poniżej.
Podstawowe operacje
Możesz podłączyć opcjonalne urządzenie
USB (Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik danych USB) do portu
(USB)
 na systemie i nagrać na urządzenie
USB muzykę z płyty.
Nagrywanie jest możliwe tylko z płyt
CD-DA lub MP3.
Format audio plików nagrywanych przez
ten system, to format MP3.
Przybliżona wielkość nagrania wynosi
około 1 MB na minutę czasu nagrywania
z płyty CD. W wypadku nagrywania z
płyty MP3 może to być więcej.
Zobacz „Urządzenia USB, które ten
system może odtwarzać/nagrywać”
(strona 35) i listę urządzeń USB, które
mogą zostać podłączone do tego systemu.
Synchronizowane nagrywanie
Urządzenie USB (Cyfrowy
odtwarzacz muzyczny lub
nośnik danych USB)
Gdy konieczne jest połączenie przez
kabel USB, podłącz kabel USB
dostarczony z tym urządzeniem USB,
które będzie podłączone.
Szczegółowe informacje o sposobie
używania znajdziesz w instrukcji
obsługi dostarczonej z urządzeniem
USB, które będzie podłączone.
2 Wybierz funkcję CD i włóż
płytę, z której chcesz wykonać
nagranie.
Ciąg dalszy

15PL
3 Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE
 gdy odtwarzacz CD jest
zatrzymany, aby wybrać tryb
odtwarzania.
Gdy zaczniesz nagrywanie w trybie
losowego odtwarzania, powtarzanego
odtwarzania lub odtwarzania
programu, tryb odtwarzania
automatycznie zmieni się na
normalny (jeżeli nie ma programu
złożonego ze ścieżek lub plików
MP3).
Szczegółowe informacje o trybie
odtwarzania, zobacz „Zmiana trybu
odtwarzania” (strona 19).
4 Naciśnij USB SYNC REC/REC1 
na urządzeniu.
Miga „REC” i wyświetlenie
zmienia się cyklicznie na „CD
SYNC”, „FREExxxx” (pozostałe do
wykorzystania miejsce na urządzeniu
USB) oraz „PUSH ENTER”.
Urządzenie USB wejdzie w tryb
gotowości do nagrywania, a
odtwarzacz CD zrobi pauzę w
odtwarzaniu.
5 Naciśnij ENTER .
Rozpocznie się nagrywanie. Gdy
nagranie zostanie zakończone,
odtwarzacz CD i urządzenie USB
zatrzymają się automatycznie.
Nagrywanie jednej ścieżki
lub pliku MP3 podczas
odtwarzania (REC1)
Możesz z łatwością nagrać na urządzenie
USB aktualnie odtwarzaną ścieżkę lub
plik MP3.
1 Podłącz przeznaczone do
nagrywania urządzenie USB do
portu (USB) .
2 Wybierz funkcję CD i włóż
płytę, z której chcesz wykonać
nagranie.
3 Wybierz ścieżkę lub plik MP3
który chcesz nagrać i zacznij
odtwarzanie.
4 Naciśnij USB SYNC REC/REC1
 na urządzeniu w czasie
odtwarzania wybranej ścieżki
lub pliku MP3.
Miga „REC” i wyświetlenie zmienia
się cyklicznie na „REC1”, „FREExxxx”
(pozostałe do wykorzystania miejsce
na urządzeniu USB) oraz „PUSH
ENTER”.
Urządzenie USB wejdzie w tryb
gotowości do nagrywania, a
odtwarzacz CD zrobi pauzę w
odtwarzaniu.
5 Naciśnij ENTER .
Rozpocznie się nagrywanie. Gdy
nagranie zostanie zakończone,
odtwarzacz CD będzie kontynuować
odtwarzanie.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij  .
16PL
Aby wyjąć urządzenie USB
Zasady tworzenia folderów i plików
Wskazówka
Źródło
nagrania
danych przez urządzenie USB w
trakcie nagrywania, kasowania, itp.
2 Naciśnij   na urządzeniu, aż na
wyświetleniu pojawi się „NoDEVICE”.
Możesz także bezpiecznie wyjąć to urządzenie
po wyłączeniu systemu.
Aby skasować pliki lub foldery MP3 na
urządzeniu USB
Możesz skasować pliki lub foldery MP3
na urządzeniu USB.
1 Podłącz przeznaczone do
nagrywania urządzenie USB do portu
(USB) .
2 Wybierz funkcję USB.
Naciśnij USB .
3 Naciśnij kilkakrotnie / 
lub
+/ , aby wybrać plik lub
folder MP3, który chcesz skasować.
4 Naciśnij ERASE  na urządzeniu.
Na wyświetleniu pojawiają się na
przemian „TRACK ERASE” lub
„FOLDER ERASE” i „PUSH ENTER”.
Aby anulować operację kasowania,
naciśnij  .
Nazwa folderu Nazwa pliku
MP3
Taka sama jak źródło nagrania2)
CD-DA
„FLDR001”3)
„TRACK001”4)
Nagrywanie REC1
Źródło
nagrania
Nazwa folderu Nazwa pliku
MP3
„REC1”
5)
CD-DA
Taka sama
jak źródło
nagrania2)
Podstawowe operacje
3 Odłączyć urządzenie USB.
Podczas pierwszego nagrywania na
urządzenie USB utworzony zostanie
folder „MUSIC” bezpośrednio pod
folderem „ROOT”. Foldery i pliki są
tworzone wewnątrz folderu „MUSIC”
według poniższych reguł, zależnie od
metody nagrywania.
Synchronizowane Nagrywanie1)
1 Sprawdź, czy nie odbywa się transfer
„TRACK001”4)
W trybie odtwarzania programu nazwą
folderu jest „FLDRxxx”, a nazwa pliku zależy
od źródła nagrywania (płyta CD-DA lub
płyta MP3).
2)
Dopuszczalne są maksymalnie 32 znaki
nazwy.
3)
Numery folderów są następnie przyznawane
kolejno.
4)
Numery plików są następnie przyznawane
kolejno.
5)
Za każdym razem gdy wykonywane jest
nagranie REC1, nowy plik zostaje nagrany w
folderze „REC1”.
1)
5 Naciśnij ENTER .
Wybrany plik lub folder MP3 zostanie
skasowany.
Ciąg dalszy

17PL
Uwagi
Nie podłączaj systemu i urządzenia USB
przez koncentrator USB.
Podczas nagrywania z płyty CD, ścieżki są
nagrywane z prędkością 128 kbps jako pliki
MP3. Podczas nagrywania z płyty MP3, pliki
MP3 zostają nagrane z taką samą szybkością
bitów jak oryginalne pliki MP3.
Podczas nagrywania z płyty MP3 brak jest
dźwięku i pojawia się „HI-SPEED”.
Informacje tekstowe CD nie zostają nagrane
w utworzonych plikach MP3.
Jeżeli anulujesz nagrywanie gdy ono trwa,
utworzony zostanie plik MP3 zawierający
dane do momentu, w którym nagrywanie
zostało zatrzymane.
Nagrywanie zatrzyma się automatycznie,
gdy:
 zabraknie miejsca na urządzeniu USB
podczas nagrywania.
 liczba plików MP3 na urządzeniu USB
osiągnęła maksymalną liczbę, którą
system może rozpoznać.
Na urządzeniu USB może znajdować się
maksymalnie 999 plików MP3 lub 997
folderów.
Maksymalna liczba plików MP3 i folderów
może być różna, zależnie od struktury plików
MP3 i folderów.
Nie można kasować plików MP3 i folderów
w trybie odtwarzania losowego i odtwarzania
programu.
Jeżeli folder przeznaczony do skasowania
zawiera pliki formatu innego niż MP3 albo
foldery niższego rzędu, nie zostaną one
skasowane.
Jeżeli folder lub plik który próbujesz
nagrać znajduje się już na urządzeniu USB
i ma taką samą nazwę, do nazwy zostanie
dodany kolejny numer zamiast zastąpienia
oryginalnego folderu lub pliku nowym.
Gdy nagrywasz po wykonaniu operacji
kasowania, nowe foldery i pliki są
rejestrowane na miejsce skasowanych, w
związku z tym pliki mogą być odtwarzane w
innej kolejności niż kolejność nagrywania.
Nastawienie odtwarzania programu zostaje
skasowane, gdy wykonujesz operację
kasowania.
18PL
Słuchanie muzyki z
urządzenia USB
Możesz słuchać muzyki zapisanej na
urządzeniu USB.
Format audio, który może być
odtwarzany przez ten system, to
wyłącznie format MP3*.
Zobacz „Urządzenia USB, które ten
system może odtwarzać/nagrywać”
(strona 35) i listę urządzeń USB, które
mogą zostać podłączone do tego systemu.
* Pliki objęte ochroną praw autorskich
(Digital Rights Management) nie mogą być
odtwarzane przez ten system.
1 Wybierz funkcję USB.
Naciśnij USB .
2 Podłącz opcjonalne urządzenie
USB do portu
urządzeniu.
(USB)  na
Gdy podłączone jest urządzenie USB,
wyświetlenie zmienia się następująco:
„READING”  „STORAGE*”
* Po podłączeniu nośnika danych
USB zostanie wyświetlona etykieta
wolumenu, jeśli została nagrana.
Uwaga
Zanim pojawi się „READING”, może
minąć około 10 sekund, zależnie od
rodzaju podłączonego urządzenia USB.
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (lub  na
urządzeniu) .
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ .
Uwaga
Niektóre pliki mogą nie zostać wykryte przez
urządzenie, nawet jeśli format plików jest
obsługiwany. W takim wypadku poszukaj
szczegółowych informacji na stronie 27, 28.
Aby wyjąć urządzenie USB
odtwarzanie.
2 Sprawdź, czy nie odbywa się transfer
danych przez urządzenie USB w
trakcie nagrywania, kasowania, itp.
3 Naciśnij   na urządzeniu, aż na
wyświetleniu pojawi się „NoDEVICE”.
4 Odłączyć urządzenie USB.
Wskazówka
Możesz także bezpiecznie wyjąć to urządzenie
po wyłączeniu systemu.
Inne operacje
Aby
Naciśnij
Zrobić pauzę w  (lub  na
odtwarzaniu
urządzeniu) . Aby
wrócić do odtwarzania,
naciśnij ten przycisk
ponownie.
Zatrzymać
 . Aby anulować
odtwarzanie
wznowienie
odtwarzania, naciśnij
przycisk dwukrotnie
i sprawdź, czy
„RESUME” zniknęło z
wyświetlenia.
Wybrać folder
+/ .
Wybrać plik
/ .
Znaleźć punkt Naciśnij i przytrzymaj
w pliku
/  podczas
odtwarzania i zwolnij
przycisk w żądanym
punkcie.
Wybrać
Kilkakrotnie REPEAT
 aż pojawi się „REP”
odtwarzanie
ciągłe
lub „REP1”.
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE ,
gdy urządzenie USB jest zatrzymane.
Możesz wybrać normalne odtwarzanie
(„ ” dla wszystkich plików w folderze
na cyfrowym odtwarzaczu muzycznym),
losowe odtwarzanie („SHUF” lub
„
SHUF”) lub odtwarzanie programu
(„PGM”).
Uwagi o urządzeniu USB
Nie możesz zmienić trybu odtwarzania
podczas odtwarzania.
Rozpoczęcie odtwarzania wymaga pewnego
czasu gdy:
struktura folderów jest skomplikowana.
 pojemność pamięci jest bardzo duża.
Gdy podłączone jest urządzenie USB, system
odczytuje wszystkie pliki na urządzeniu USB.
Jeżeli na urządzeniu USB jest dużo folderów
lub plików, może upłynąć dużo czasu do
zakończenia odczytywania urządzenia USB.
Nie podłączaj systemu i urządzenia USB
przez koncentrator USB.
W wypadku niektórych podłączonych
urządzeń USB może wystąpić opóźnienie
między operacją i jej wykonaniem przez ten
system.
Jeżeli system zostanie wyłączony gdy w trybie
wznowienia odtwarzania, po włączeniu
go z powrotem odtwarzanie zacznie się od
początku tego pliku MP3, który był w trybie
wznowienia odtwarzania.
Ten system nie gwarantuje obsługiwania
wszystkich funkcji dostępnych na
podłączonym urządzeniu USB.
Pliki nagrane na tym systemie są odtwarzane
w kolejności, w jakiej tworzone były foldery.
Pliki nagrane na urządzeniu innym niż ten
system, na przykład na takim jak komputer
mogą nie zostać odtworzone w kolejności, w
której zostały nagrane.
Kolejność odtwarzania na tym systemie
może być różna od kolejności odtwarzania na
podłączonym urządzeniu USB.
Pamiętaj zawsze o wyłączeniu systemu przed
odłączeniem urządzenia USB. Odłączenie
urządzenia USB gdy system jest włączony
może uszkodzić dane na urządzeniu USB.
Ciąg dalszy

Podstawowe operacje
1 Naciśnij   aby zatrzymać
Zmiana trybu odtwarzania
19PL
Nie zapisuj innych rodzajów plików lub
zbędnych folderów na urządzeniu USB, które
zawiera pliki MP3.
Foldery, które nie zawierają plików MP3 są
pomijane.
System może odtwarzać tylko pliki MP3,
które mają rozszerzenie „.mp3”.
Jeżeli na urządzeniu USB znajdują się pliki,
które posiadają rozszerzenie „.mp3”, ale nie
są plikami formatu MP3, urządzenie może
wygenerować szumy lub ulec uszkodzeniu.
Na urządzeniu USB może znajdować się
maksymalnie 999 plików MP3 lub 997
folderów.
Maksymalna liczba plików MP3 i folderów
może być różna, zależnie od struktury plików
MP3 i folderów.
Kompatybilność ze wszystkimi programami
do kodowania/zapisu MP3, wszystkimi
urządzeniami nagrywającymi i nośnikami
nagrania nie może być gwarantowana.
Niezgodne urządzenie USB może
wygenerować szumy lub przerywane audio,
może także w ogóle nie odtwarzać.
Używanie opcjonalnych
komponentów audio
1 Podłącz dodatkowy komponent
audio do gniazda AUDIO INPUT
 na urządzeniu, używając
analogowego kabla audio (brak
w wyposażeniu).
2 Zmniejsz głośność.
Naciśnij VOLUME  .
3 Wybierz funkcję AUDIO IN.
Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION 
aż pojawi się „AUDIO IN”.
4 Zacznij odtwarzanie
podłączonego komponentu.
5 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ .
Aby podłączyć opcjonalne słuchawki
Podłącz słuchawki do gniazda PHONES
 na urządzeniu.
20PL
Zmiana wyświetlenia
Aby dodać efekt dźwiękowy
Aby
Zmienić
informacje na
wyświetleniu*
Zmienić tryb
wyświetlenia
(Zobacz
poniżej.)
Aby
Generować
bardziej
dynamiczny
dźwięk
(Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
Nastawić efekt
dźwiękowy
Naciśnij
DSGX  na
urządzeniu.
EQ .
Naciśnij
DISPLAY 
kilkakrotnie gdy
system jest włączony.
Kilkakrotnie DISPLAY
, gdy system jest
wyłączony.
* Na przykład możesz zobaczyć informacje
zapisane na płycie CD/MP3 lub informacje
na urządzeniu USB, takie jak:
 numer ścieżki lub pliku podczas
normalnego odtwarzania.
nazwa ścieżki lub pliku („ ”) podczas
normalnego odtwarzania.
 nazwa wykonawcy („ ”) podczas
normalnego odtwarzania.
 nazwa albumu lub folderu („
”)
podczas normalnego odtwarzania.
 całkowity czas odtwarzania, gdy
odtwarzacz jest zatrzymany.
Podstawowe operacje
Regulowanie dźwięku
System posiada następujące tryby
wyświetlenia.
Tryb
wyświetlenia
Tryb
Oszczędzania
Energii1)
Zegar2)
Gdy system jest
wyłączony,
Wyświetlenie zostaje
wyłączone, aby nie
zużywać energii.
Programator i zegar
nadal działają.
Zegar jest wyświetlony.
W trybie oszczędzania energii nie można
nastawić zegara.
2)
Wyświetlenie zegara automatycznie
przechodzi w tryb oszczędzania energii po 8
sekundach.
1)
Ciąg dalszy

21PL
Uwagi o informacjach na
wyświetlaczu
Znaki, których nie można wyświetlić pojawią
się jako „_”.
Poniższa informacja nie jest wyświetlana:
 całkowity czas odtwarzania i pozostały
czas odtwarzania dla płyt MP3 i
urządzenia USB.
Następujące informacje nie są prawidłowo
wyświetlane:
 wykorzystany czas odtwarzania pliku
zakodowanego za pomocą VBR (zmienna
prędkość bitów).
 nazwy folderów i plików, które nie są
zgodne ze standardem ISO9660 Level 1,
Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.
Następujące informacje są wyświetlane:
 całkowity czas odtwarzania dla płyty
CD-DA, kiedy trybem odtwarzania jest „1
DISC”.
 pozostały czas odtwarzania dla ścieżki.
 informacje znaczników ID3 dla plików
MP3, kiedy używane są wersja 1 i wersja 2
ID3 (wyświetlenie informacji znaczników
ID3 wersji 2 ma pierwszeństwo, kiedy
dla tego samego pliku używane są oba
znaczniki ID3 wersji 1 i wersji 2).
 do 15 znaków informacji znacznika ID3,
złożonej z drukowanych liter (od A do Z),
cyfr (od 0 do 9) i symboli (˝ $ % ’ ( ) * , – .
/ < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
22PL
Inne operacje
5 Naciśnij ENTER  aby dodać
ścieżkę lub plik do programu.
CD
„ . ” pojawi się, gdy całkowity
czas programu przekroczy 100 minut
dla CD, lub gdy wybrany zostanie
plik MP3.
Użyj przycisków na pilocie, aby stworzyć
własny program.
USB
Całkowity czas programu nie może
być wyświetlony, więc pojawi się
„ . ”.
(Odtwarzanie Programu)
1 Wybierz żądaną funkcję.
CD
Naciśnij CD  aby wybrać funkcję
CD.
USB
Naciśnij USB  aby wybrać funkcję
USB.
2 Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE
 gdy system jest zatrzymany,
6 Powtórz kroki od 3 do 5 aby
zaprogramować dodatkowe
ścieżki lub pliki, maksymalnie 25
ścieżek lub plików.
7 Aby odtworzyć swój program
złożony ze ścieżek lub plików,
naciśnij  .
3 Naciśnij kilkakrotnie DISC SKIP
Program jest dostępny do chwili
otworzenia tacy płyty lub odłączenia
urządzenia USB. Aby ponownie
odtworzyć ten sam program, naciśnij
 .
4 Naciśnij kilkakrotnie /
Aby skasować Odtwarzanie Programu
aż pojawi się „PGM”.
, aby wybrać płytę.
, aż pokaże się żądany numer
ścieżki lub pliku.
Gdy programujesz pliki MP3, naciśnij
kilkakrotnie
+/ , aby wybrać
żądany folder, po czym wybierz
żądany plik.
Wybrany numer ścieżki lub pliku
Inne operacje
Tworzenie własnego
programu
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE 
gdy system jest zatrzymany, aż zniknie
„PGM”.
Aby skasować ostatnią ścieżkę lub plik
w programie
Naciśnij CLEAR  gdy system jest
zatrzymany.
Aby zobaczyć informacje o programie,
takie jak liczba ścieżek w programie
Całkowity czas odtwarzania wybranej ścieżki
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY .
23PL
Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci
Możesz zaprogramować swoje ulubione
stacje radiowe i nastawiać je natychmiast,
wybierając odpowiedni przycisk pamięci.
Aby zaprogramować stacje, użyj
przycisków na pilocie.
1 Nastaw na żądaną stację (zobacz
„Słuchanie radia” (strona 14)).
2 Naciśnij TUNER MEMORY .
Numer pamięci
3 Naciśnij kilkakrotnie +/  aby
wybrać żądany numer pamięci.
Jeżeli do wybranego numeru pamięci
jest już przypisana inna stacja,
zostanie ona zastąpiona przez nową
stację.
4 Naciśnij ENTER .
24PL
5 Powtórz kroki od 1 do 4 aby
zapisać inne stacje w pamięci.
Możesz zaprogramować do 20 stacji
FM i do 10 stacji AM. Wprowadzone
do pamięci stacje pozostaną w
pamięci przez pół dnia, nawet jeśli
odłączony zostanie przewód sieciowy
lub nastąpi awaria sieci elektrycznej.
6 Aby przywołać
zaprogramowaną stację
radiową, naciśnij kilkakrotnie
TUNING MODE  aż pojawi
się „PRESET”, po czym naciśnij
kilkakrotnie +/ , aby wybrać
żądany numer pamięci.
Używanie
programatorów
System posiada dwie funkcje
programatora. Jeżeli użyjesz obu
programatorów, Programator Nocny
będzie miał pierwszeństwo.
Naciśnij kilkakrotnie SLEEP .
Jeżeli wybierzesz „AUTO”, system
automatycznie wyłączy się po
zatrzymaniu się aktualnej płyty lub
urządzenia USB, lub po upływie 100
minut.
Nie wybieraj „AUTO” podczas
synchronizowanego nagrywania na
urządzenie USB lub podczas operacji
kasowania.
Programator Odtwarzania:
Możesz obudzić się przy dźwiękach CD,
radia lub opcjonalnego urządzenia USB,
o nastawionej godzinie.
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Naciśnij VOLUME +/ , aby
nastawić głośność.
Aby zacząć od określonej ścieżki
CD lub pliku, wykonaj swój własny
program (strona 23).
2 Naciśnij CLOCK/TIMER SET .
3 Naciskaj kilkakrotnie /
 aby wybrać „PLAY SET”, po
czym naciśnij ENTER .
Pojawi się „ON TIME”, a wskazanie
godziny zacznie migać.
odtwarzanie.
Naciśnij kilkakrotnie /
 aby nastawić godzinę, po czym
naciśnij ENTER . Wskazanie minut
zacznie pulsować. Użyj powyższej
procedury do nastawienia minut.
5 Wykonaj tę samą procedurę jak
w kroku 4, aby nastawić czas
zatrzymania odtwarzania.
6 Wybierz źródło dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie / 
aż pojawi się żądane źródło dźwięku,
po czym naciśnij ENTER .
Wyświetlacz pokazuje nastawienia
programatora.
Inne operacje
Programator Nocny:
Możesz zasnąć przy muzyce. Funkcja
ta działa nawet gdy zegar nie jest
nastawiony.
4 Nastaw czas aby rozpocząć
7 Naciśnij /  aby wyłączyć
zestaw.
System włączy się w
zaprogramowanym czasie.
Aby ponownie uruchomić lub
sprawdzić programator
Naciśnij CLOCK/TIMER SET ,
naciśnij kilkakrotnie / , aż
pojawi się „PLAY SEL”, po czym naciśnij
ENTER .
Aby skasować programator
Powtórz tę samą procedurę, co powyżej,
aż pojawi się „OFF”, po czym naciśnij
ENTER .
Aby zmienić nastawienie
Zacznij z powrotem od kroku 1.
Wskazówka
Nastawienie Programatora Odtwarzania
pozostaje tak długo, dopóki nie zostanie
ręcznie anulowane.
25PL
Inne
W razie trudności
1 Sprawdź, czy przewód sieciowy i
przewody kolumn głośnikowych są
prawidłowo i solidnie podłączone.
2 Poszukaj problemu na liście poniżej i
podejmij wskazane środki zaradcze.
Jeżeli problem nie znika, skontaktuj się
z najbliższym dealerem Sony.
Jeżeli na wyświetleniu pojawi się
„PROTECT”
Natychmiast wyjmij z gniazdka
wtyczkę przewodu sieciowego i
sprawdź następujące pozycje.
Jeżeli zestaw posiada selektor
napięcia, czy jest on nastawiony na
właściwe napięcie?
Czy nie ma krótkiego spięcia
pomiędzy przewodami + i 
kolumn głośnikowych?
Czy używasz tylko dostarczonych w
zestawie głośników?
Czy coś zasłania otwory
wentylacyjne na górze lub z tyłu
systemu?
Po sprawdzeniu powyższych pozycji
i upewnieniu się, że są prawidłowe,
podłącz z powrotem przewód sieciowy
i włącz system. Jeżeli problem nie
znika, skontaktuj się z najbliższym
dealerem Sony.
26PL
Ogólne
Zestaw nie włącza się.
Czy podłączony jest kabel zasilania?
Czy przełącznik napięcia jest
prawidłowo ustawiony na napięcie
panujące w sieci w danym miejscu?
Dźwięk dobiega z jednego głośnika
lub głośność prawego i lewego nie są
zbalansowane.
Umieść kolumny głośnikowe jak
najbardziej symetrycznie.
Podłącz tylko dostarczone w zestawie
głośniki.
Brak jest tonów niskich.
Sprawdź, czy czarny (lub czerwony)
przewód jest prawidłowo podłączony
do gniazda  (lub +) głośnika.
Duży przydźwięk lub szumy.
Odsuń system od źródeł zakłóceń.
Podłącz system do innego gniazdka
ściennego.
Załóż filtr zakłóceń (dostępny osobno)
na przewód sieciowy.
Pilot nie działa.
Usuń przeszkody między pilotem i
czujnikiem zdalnego sterowania  na
urządzeniu, oraz umieść urządzenie z
dala od źródeł światła jarzeniowego.
Skieruj pilota na czujnik zestawu.
Przysuń pilota bliżej zestawu.
Odtwarzacz CD/MP3
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE
, aż „PGM” i „SHUF” znikną, aby
wrócić do normalnego odtwarznia.
Zaczynanie odtwarzania zabiera
więcej czasu niż zwykle.
Następujące płyty potrzebują dłuższego
czasu aby rozpocząć odtwarzanie.
płyta nagrana ze skomplikowaną
strukturą drzewa.
płyta nagrana w trybie
wielosesyjnym.
płyta, która nie została sfinalizowana
(płyta, do której mogą zostać dodane
dane).
płyta z wieloma folderami.
Urządzenie USB
Nie można zacząć nagrywania na
urządzeniu USB.
Mogły wystąpić następujące problemy.
Urządzenie USB jest pełne.
Liczba plików MP3 i folderów na
urządzeniu USB osiągnęła górny
limit.
Urządzenie USB jest chronione
przed zapisem.
Inne
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
Wytrzyj płytę, aby była czysta i włóż
ponownie.
Umieść system w miejscu znajdującym
się z dala od wibracji (na przykład na
stabilnej podstawce).
Odsuń głośniki od systemu lub umieść
je na oddzielnych podstawkach. Przy
dużej głośności drgania głośników
mogą powodować przeskakiwanie
dźwięku.
Nagrywanie zatrzymało się przed
zakończeniem.
Używasz nieobsługiwanego urządzenia
USB. Zobacz „Urządzenia USB, które
ten system może odtwarzać/nagrywać”
(strona 35) i listę rodzajów urządzeń
USB, które są obsługiwane przez ten
system.
Urządzenie USB nie jest prawidłowo
sformatowane. Informacje o sposobie
formatowania znajdziesz w instrukcji
obsługi urządzenia USB.
Wyłącz system, po czym wyjmij
urządzenie USB. Jeżeli urządzenie USB
posiada przełącznik zasilania, wyłącz
urządzenie USB i włącz ponownie
po wyjęciu go z systemu. Następnie
ponownie wykonaj nagrywanie.
Jeżeli nagrywanie i kasowanie jest
wykonywane wiele razy, struktura
plików na urządzeniu USB ulega
fragmentaryzacji. Informacje o
sposobie radzenia sobie z tym
problemem znajdziesz w instrukcji
obsługi urządzenia USB.
Nagrywanie na urządzenie USB
powoduje wystąpienie błędu.
Używasz nieobsługiwanego urządzenia
USB. Zobacz „Urządzenia USB, które
ten system może odtwarzać/nagrywać”
(strona 35) i listę rodzajów urządzeń
USB, które są obsługiwane przez ten
system.
Urządzenie USB został odłączone lub
zasilanie zostało wyłączone podczas
nagrywania. Usuń częściowo nagrany
plik i wykonaj nagranie ponownie.
Jeżeli nie rozwiąże to problemu,
urządzenie USB może być uszkodzone.
Informacje o sposobie radzenia sobie z
tym problemem znajdziesz w instrukcji
obsługi urządzenia USB.
Ciąg dalszy

27PL
Wyłącz system, po czym wyjmij
urządzenie USB. Jeżeli urządzenie USB
posiada przełącznik zasilania, wyłącz
urządzenie USB i włącz ponownie
po wyjęciu go z systemu. Następnie
ponownie wykonaj nagrywanie.
Pliki nie są odtwarzane w nagranej
kolejności.
Gdy nagrywasz po wykonaniu operacji
kasowania, nowe foldery i pliki są
rejestrowane na miejsce skasowanych,
w związku z tym pliki mogą być
odtwarzane w innej kolejności niż
kolejność nagrywania.
Nie można skasować plików lub
folderów na urządzeniu USB.
Sprawdź, czy urządzenie USB jest
chronione przed zapisem.
Urządzenie USB zostało odłączone lub
zasilanie zostało wyłączone podczas
operacji kasowania. Usuń częściowo
skasowany plik. Jeżeli nie rozwiąże to
problemu, urządzenie USB może być
uszkodzone. Informacje o sposobie
radzenia sobie z tym problemem
znajdziesz w instrukcji obsługi
urządzenia USB.
28PL
Czy używasz obsługiwanego przez
ten system urządzenia USB?
Jeżeli podłączysz nieobsługiwane
urządzenie USB, mogą pojawić
się następujące problemy. Zobacz
„Urządzenia USB, które ten system
może odtwarzać/nagrywać” (strona 35)
i listę rodzajów urządzeń USB, które są
obsługiwane przez ten system.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane przez ten system.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk przeskakuje.
Występują szumy.
Wyprowadzany jest zniekształcony
dźwięk.
Nagrywanie zatrzymuje się przed
zakończeniem.
Pojawiło się „OVER CURRENT”.
Wykryty został problem z poziomem
prądu elektrycznego z portu
(USB)
. Wyłącz system i odłącz urządzenie
USB od portu
(USB) . Upewnij
się, że urządzenie USB działa
prawidłowo. Jeżeli wzór wyświetlenia
dalej pozostaje, skontaktuj się z
najbliższym dealerem Sony.
Brak jest dźwięku.
Urządzenie USB nie jest prawidłowo
podłączone. Wyłącz system, następnie
podłącz ponownie urządzenie
USB, włącz system i sprawdź, czy
na wyświetleniu pojawiło się „USB
MEMORY”.
Występują szumy, dźwięk
przeskakuje lub jest zniekształcony.
Wyłącz system, następnie podłącz
ponownie urządzenie USB i włącz
system z powrotem.
Dane muzyczne zawierają szumy
lub zniekształcenia dźwięku. Szumy
mogły zostać wprowadzone w procesie
nagrywania. Usuń plik i spróbuj
wykonać nagranie ponownie.
Urządzenie USB nie może być
podłączone do portu
(USB) .
Urządzenie USB jest odwrotnie
podłączone. Podłącz urządzenie USB
we właściwym kierunku.
Błędne wyświetlenie
Ponownie wyślij dane muzyczne
do urządzenia USB, ponieważ dane
zapisane na urządzeniu USB mogły
zostać uszkodzone.
Tylko znaki które są zakodowane jako
cyfry i litery mogą być wyświetlane
przez ten zestaw. Inne znaki nie są
prawidłowo wyświetlane.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Wyłącz system, następnie podłącz
ponownie urządzenie USB i włącz
system z powrotem.
Podłącz obsługiwany rodzaj urządzenia
USB (strona 35).
Urządzenie USB nie działa prawidłowo.
Informacje o sposobie radzenia sobie z
tym problemem znajdziesz w instrukcji
obsługi urządzenia USB.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
Wyłącz system, następnie podłącz
ponownie urządzenie USB i włącz
system z powrotem.
Podłącz obsługiwany rodzaj urządzenia
USB (strona 35).
Naciśnij  (lub  na urządzeniu)
 aby rozpocząć odtwarzanie.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
Nastaw tryb odtwarzania na normalny
tryb odtwarzania.
Nie można odtwarzać plików MP3.
Plik MP3 nie ma rozszerzenia: „.mp3”.
Dane nie są zapisane w formacie MP3
(zobacz strona 18).
Nośniki danych USB sformatowane
za pomocą systemu plików innego niż
FAT16 lub FAT32 (Rozmiar klastra 512
bajtów  32 KB) nie są obsługiwane.*
Jeżeli używasz nośnika danych USB
zawierającego partycje, tylko pliki
MP3 na pierwszej partycji mogą zostać
odtworzone.
Odtwarzanie jest możliwe do 8
poziomów.
Liczba folderów przekroczyła 997.
Liczba plików przekroczyła 999.
Pliki zakodowane lub chronione
hasłem itp. nie mogą być odtwarzane.
Inne
„READING” jest wyświetlane
przez długi czas lub długo trwa
oczekiwanie na rozpoczęcie
odtwarzania.
Proces odczytywania może trwać
długo w następujących przypadkach.
Na urządzeniu USB jest dużo plików
i folderów.
Struktura plików jest bardzo
skomplikowana.
Pojemność pamięci jest bardzo duża.
Pamięć wewnętrzna uległa
fragmentaryzacji.
W związku z tym zalecamy
przestrzeganie następujących reguł.
Całkowita liczba folderów na
urządzeniu USB: 100 lub mniej
Całkowita liczba plików na folder:
100 lub mniej
* Ten system obsługuje FAT16 i FAT32,
ale niektóre nośniki danych USB mogą
nie obsługiwać tych wszystkich FAT.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi każdego nośnika danych
USB, lub skontaktuj się z producentem.
Ciąg dalszy

29PL
Tuner
Duży przydźwięk lub szumy, lub nie
można odbierać stacji. („TUNED” lub
„ST” miga na wyświetlaczu.)
Podłącz prawidłowo antenę.
Znajdź miejsce i kierunek
zapewniające dobry odbiór, po czym
ponownie ustaw antenę.
Umieść anteny z dala od kabli
głośnikowych, przewodu
sieciowego i kabla USB, aby uniknąć
przechwytywania szumów.
Jeżeli dostarczona antena AM
odłączyła się od plastikowej podstawy,
skonsultuj się z najbliższym dealerem
Sony.
Wyłącz urządzenia elektryczne
znajdujące się w pobliżu.
Aby zmienić interwał strojenia AM
Interwał strojenia AM jest fabrycznie
nastawiony na 9 kHz (lub 10 kHz) (dla
niektórych obszarów: ta funkcja nie jest
dostępna dla modeli europejskich).
Do zmiany interwału strojenia AM służą
przyciski na urządzeniu.
1 Nastrój dowolną stację AM, po czym
wyłącz system.
2 Gdy „STANDBY” przestanie migać,
naciśnij DISPLAY , aby wyświetlić
zegar, po czym naciśnij / ,
jednocześnie wciskając TUNING + 
na urządzeniu.
Wszystkie zaprogramowane stacje AM
zostają skasowane. Aby zresetować
interwał do nastawienia fabrycznego,
powtórz tę procedurę.
Aby poprawić odbiór z tunera
Wyłącz odtwarzacz CD/USB używając
funkcji zarządzania energią CD/USB.
Energia CD/USB jest domyślnie
włączona.
Użyj przycisków na urządzeniu do
wyłączenia energii odtwarzacza CD/USB.
30PL
1 Naciśnij CD  aby wybrać funkcję
CD.
2 Naciśnij /  aby wyłączyć zestaw.
3 Gdy „STANDBY” przestanie migać,
naciśnij DISPLAY , aby wyświetlić
zegar, po czym naciśnij / ,
jednocześnie wciskając  (stop) 
na urządzeniu.
Pojawi się „CD/USB POWER OFF”.
Gdy zasilanie odtwarzacza CD/USB
jest wyłączone, czas dostępu do
dysku wydłuża się. Ponadto, gdy
wybrana jest funkcja TUNER,
zasilanie nie będzie dostarczane do
urządzenia USB, nie zostanie ono
więc rozpoznane, nawet jeśli jest
podłączone.
Aby włączyć energię odtwarzacza CD/
USB, powtórz tę procedurę, aż pojawi
się „CD/USB POWER ON”.
Aby zresetować system do nastawień
fabrycznych
Jeżeli system nadal nie działa
prawidłowo, przywróć system do
nastawień fabrycznych. Nie jest możliwe
zresetowanie systemu do nastawień
fabrycznych w trybie oszczędzania
energii.
Użyj przycisków na urządzeniu, aby
zresetować system do domyślnych
nastawień fabrycznych.
1 Odłącz i podłącz z powrotem
przewód sieciowy, po czym włącz
system.
2 Naciśnij jednocześnie  ,
FUNCTION  i / .
Wszystkie nastawienia skonfigurowane
przez użytkownika, takie jak
zaprogramowane stacje radiowe,
programator i zegar zostaną usunięte.
Komunikaty
Ogólne
Odtwarzacz CD/MP3, tuner
LOCKED: Nie otwiera się komora płyty.
Skontaktuj się z najbliższym dealerem
Sony.
NO STEP: Wszystkie zaprogramowane
ścieżki zostały skasowane.
TIME NG: Programator odtwarzania
lub czas rozpoczęcia i zakończenia
nastawione są na tę samą godzinę.
OVER: Płyta doszła do końca w
trakcie naciskania   podczas
odtwarzania lub pauzy.
PUSH SELECT: Wybierz „PLAY
SELECT”.
PUSH STOP: Zatrzymaj odtwarzanie, po
czym wybierz tryb odtwarzania.
READING: Zestaw czyta informację
płyty. Niektóre przyciski nie są
dostępne.
FULL: Próbowano zaprogramować więcej
niż 26 ścieżek lub plików (kroków).
DATA ERROR: Próbowano odtworzyć
nieodtwarzalny plik.
DEVICE ERROR: Urządzenie USB nie
zostało rozpoznane lub podłączony
jest nieznany rodzaj urządzenia (strona
29).
FATAL ERROR: Urządzenie USB
zostało odłączone podczas operacji
nagrywania lub kasowania i mogło
zostać uszkodzone.
NO STEP: Wszystkie zaprogramowane
ścieżki lub pliki zostały skasowane.
NO SUPPORT: Podłączone jest
nieobsługiwane urządzenie USB lub
urządzenie USB jest podłączone do
tego systemu przez koncentrator.
NO TRACK: W systemie brak plików
nadających się do odtwarzania.
NOT USED: Próbowano wykonać pewną
operację w warunkach, w których
wykonanie tej operacji jest zabronione.
OVER CURRENT: Wykryty został zbyt
wysoki prąd na wyjściu.
PROTECTED: Urządzenie USB jest
chronione przed zapisem.
PUSH STOP: Próbowano wykonać
operację, która może być wykonana
tylko, gdy system jest zatrzymany.
READING: System czyta informacje
urządzenia USB. Niektóre przyciski nie
są czynne.
REC ERROR: Nagrywanie nie zaczęło się,
zatrzymało się w trakcie lub z innych
przyczyn nie mogło zostać wykonane
(strona 27).
REMOVED: Urządzenie USB zostało
odłączone.
FULL: Próbowano zaprogramować więcej
niż 26 ścieżek lub plików (kroków).
Inne
PROTECT: Następujące przyczyny mogą
być brane pod uwagę:
Nastawienie przełącznika napięcia
może nie być prawidłowe, tj. nie
odpowiadać napięciu w lokalnej
sieci.
Mogło wystąpić krótkie spięcie kabli
głośników.
Otwory wentylacyjne mogą być
zablokowane.
Aby sprawdzić co robić gdy pojawi
się ten komunikat, zobacz „Jeżeli na
wyświetleniu pojawi się „PROTECT””
(strona 26).
Urządzenie USB
31PL
Środki ostrożności
Płyty, które ten system MOŻE
odtwarzać
Dźwiękowa CD
CD-R/CD-RW (pliki danych audio/
MP3)
Płyty, których ten system NIE MOŻE
odtwarzać
CD-ROM
CD-R/CD-RW inne niż nagrane
w formacie muzycznej CD lub w
formacie MP3 zgodnym z ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet
CD-R/CD-RW nagrane w formacie
wieloseryjnym, nie zakończone
„zamknięciem sesji”
CD-R/CD-RW o niskiej jakości
nagrywania, porysowane lub brudne
CD-R/CD-RW, lub CD-R/CD-RW
nagrane na niekompatybilnym
urządzeniu nagrywającym
CD-R/CD-RW, które zostały
nieprawidłowo sfinalizowane
Płyty zawierające pliki inne niż pliki
MPEG 1 Audio Layer-3 (pliki MP3)
Płyty o niestandardowych kształtach
(na przykład serce, kwadrat, gwiazda)
Płyty, na których jest taśma klejąca, z
przyklejonym papierem lub nalepką
Płyty z wypożyczalni lub używane,
z przyklejoną nalepką, wokół której są
pozostałości kleju
Płyty z etykietami drukowanymi
tuszem, który klei się w dotyku
32PL
Uwagi dotyczące płyt
Przed odtwarzaniem wytrzyj płytę
ściereczką, w kierunku od środka ku
brzegom.
Nie czyść płyt rozpuszczalnikami,
takimi jak rozcieńczalnik benzynowy,
ani dostępnymi w handlu środkami
czyszczącymi lub aerozolami
antystatycznymi, przeznaczonymi dla
winylowych płyt długogrających.
Nie kładź płyt w miejscach
nasłonecznionych, w pobliżu źródeł
ciepła takich jak przewody grzejne,
a także nie zostawiaj w samochodzie
zaparkowanym na słońcu.
O bezpieczeństwie
Dopóki wtyczka podłączona jest do
gniazda ściennego, zestaw pozostaje
podłączony do źródła prądu, nawet
jeśli sam zestaw jest wyłączony.
Jeżeli system nie będzie używany przez
dłuższy czas, odłącz zupełnie przewód
sieciowy od gniazdka ściennego (od
sieci). Gdy odłączasz urządzenie od
sieci, zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy
nie ciągnij za przewód.
Jeżeli jakiś przedmiot lub płyn dostaną
się do środka systemu, odłącz system
od sieci i przed ponownym użyciem
zwróć się o sprawdzenie systemu do
autoryzowanego personelu.
Przewód sieciowy może zostać
wymieniony jedynie w upoważnionej
stacji serwisu.
O wyborze miejsca
Nie stawiaj systemu w pozycji
przechylonej, ani w miejscach
bardzo gorących, zimnych,
zakurzonych, brudnych, wilgotnych,
nieposiadających dostatecznej
wentylacji, poddawanych wibracjom,
nasłonecznionych lub silnie
naświetlonych.
O gromadzeniu się ciepła wewnątrz
Nagrzewanie się urządzenia podczas
pracy jest normalne i nie jest powodem
do niepokoju.
Jeżeli system jest używany w sposób
ciągły z dużą głośnością, nie dotykaj
obudowy, ponieważ może być gorąca.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
O kolumnach głośnikowych
Ten zespół głośników nie jest
magnetycznie ekranowany, więc obraz na
pobliskich odbiornikach TV może zostać
magnetycznie zniekształcony. W takiej
sytuacji wyłącz TV, poczekaj od 15 do
30 minut i włącz z powrotem. Jeżeli nie
przyniesie to poprawy, przesuń głośniki z
dala od TV.
Czyszczenie obudowy
Czyść system miękką ściereczką
lekko zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie używaj ostrych
myjek, proszku do szorowania
ani rozpuszczalników takich jak
rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.
Dane techniczne
Urządzenie główne
Sekcja wzmacniacza
Model europejski:
Moc wyjściowa (znamionowa):
70 W + 70 W (dla 6 Ω, 1 kHz, 1%
calk. zmieksz. harm.)
Śr. kw. mocy wyjściowej (odniesienie):
90 W + 90 W (na kanał dla 6 Ω,
1 kHz, 10% całk. zmieksz. harm.)
Inne modele:
Poniższe pomiary wykonano dla 120, 127,
220, 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Moc wyjściowa (znamionowa):
50 W + 50 W (dla 6 Ω, 1 kHz, 1%
calk. zmieksz. harm.)
Śr. kw. mocy wyjściowej (odniesienie):
70 W + 70 W (na kanał dla 6 Ω,
1 kHz, 10% całk. zmieksz. harm.)
Inne
Uważaj gdy stawiasz urządzenie lub
głośniki na powierzchniach pokrytych
specjalnymi środkami (na przykład
woskiem, olejem, pastą), ponieważ
może dojść do wystąpienia plam lub
odbarwienia.
Jeżeli system zostaje przeniesiony
bezpośrednio z zimnego miejsca w
ciepłe, lub jeżeli zostaje umieszczony
w bardzo wilgotnym pokoju, wilgoć
może się skroplić na soczewce
wewnątrz odtwarzacza CD, powodując
nieprawidłowe działanie systemu. W
takiej sytuacji wyjmij płytę i zostaw
system włączony przez około godzinę,
aby wilgoć wyparowała.
Wejścia
AUDIO IN (gniazdo stereo mini):
Czułość 800 mV, impedancja 22 kiloomy
Port
(USB): Rodzaj A
Wyjścia
PHONES (gniazdo stereo mini): akceptuje
słuchawki o impedancji 8 Ω lub wyższej
SPEAKER: Impedancja
6Ω
Sekcja USB
Obsługiwana prędkość bitów
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
Częstotliwości próbkowania
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
Prędkość transferu
Największa prędkość
Obsługiwane urządzenie USB
Klasa pamięci masowej
Maksymalny prąd
500 mA
Ciąg dalszy

33PL
Sekcja odtwarzacza CD
System: System płyty kompaktowej i
cyfrowego audio
Laser: Laser półprzewodnikowy (λ=770 
810 nm)
Trwanie emisji: ciągła
Pasmo przenoszenia: 20 Hz  20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: Ponad 90 dB
Zakres dynamiki: Ponad 88 dB
Sekcja tunera
Stereo FM, tuner superheterodynowy
FM/AM
Antena:
Antena przewodowa FM
Antena ramowa AM
Sekcja tunera FM:
Zakres strojenia:
87,5  108,0 MHz (odstęp 50 kHz)
Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz
Sekcja tunera AM:
Zakres strojenia
Model europejski:
531  1 602 kHz
(interwał strojenia 9 kHz)
Inne modele:
530  1 710 kHz
(interwał strojenia 10 kHz)
531  1 710 kHz
(interwał strojenia 9 kHz)
Częstotliwość pośrednia: 450 kHz
Głośnik
Przednia kolumna głośnikowa (SS-EC68/
SS-EC68S)
System głośników:
System głośników 2-drożny 2członowy, typu bass-reflex
Głośniki:
Niskotonowy: 16 cm, typ stożkowy
Wysokotonowy: 4 cm, typ tubowy
Impedancja znamionowa: 6 omów
Wymiary (W przybliż.):
220 × 306 × 215 mm (szer./wys./głęb.)
Masa (W przybliż.): 2,5 kg
34PL
Ogólne
Zasilanie
Model europejski:
230 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Model meksykański: 127 V prądu
zmiennego, 60 Hz
Model argentyński: 220 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
Inne modele: 120, 220 lub 230  240 V
prądu zmiennego, 50/60 Hz, Nastawiane
przełącznikiem napięcia
Pobór mocy
Model europejski:
130 W
0,5 W (w trybie oszczędzania energii)
Inne modele: 110 W
Wymiary (szer./wys./głęb.) (bez głośnikow)
Około 200 × 306 × 415 mm
Masa (bez głośnikow)
Model europejski:
6,0 kg
Inne modele:
5,6 kg
Dostarczone akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania (1), Baterie R6 (rozmiar AA) (2),
Antena przewodowa FM/Antena pętlowa
AM (1), Podkładki głośników (8)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Pobór mocy w trybie czuwania:
0,5 W
W niektórych płytkach
obwodów drukowanych
używane są bezhalogenowe
środki zmniejszające palność.
W obudowach używane
są bezhalogenowe środki
zmniejszające palność.
Urządzenia USB, które
ten system może
odtwarzać/nagrywać
Możesz używać następujących urządzeń
USB Sony z tym systemem. Inne
urządzenia USB nie mogą być używane z
tym systemem.
Nazwa
produktu
Walkman
®
Nazwa modelu
NWD-B103 / B105 /
B103F / B105F
NWZ-A815 / A816 /
A818
NWZ-S515 / S516 /
S615F / S616F / S618F
Zweryfikowany IC Recorder (dyktafon
cyfrowy) Sony (stan na grudzień 2007)
Nazwa
produktu
Dyktafon
cyfrowy (IC
Recorder)
Urządzenie nie czyta danych w formacie
NTFS.
Urządzenie nie czyta danych innych niż
zapisane w pierwszej partycji napędu dysku
twardego.
Nie używaj urządzeń USB innych niż te
urządzenia USB. Działanie modeli nie
podanych tutaj nie jest gwarantowane.
Działanie nie zawsze może być
zagwarantowane, nawet przy użyciu tych
urządzeń USB.
Niektóre z tych urządzeń USB mogą nie być
dostępne w handlu na niektórych obszarach.
Gdy formatujesz powyższe modele, pamiętaj
aby formatować samo urządzenie lub
dedykowany program do formatowania tego
modelu. Inaczej prawidłowe nagrywanie
urządzenia USB na tym systemie może być
niemożliwe.
Inne
Zweryfikowany cyfrowy odtwarzacz
muzyczny Sony (stan na grudzień
2007)
Uwagi
Uwaga dotycząca urządzenia
Walkman
®
Gdy podłączasz do systemu urządzenie
Walkman , pamiętaj aby wykonać podłączenie
po zniknięciu na urządzeniu Walkman
wyświetlenia „Creating Library“ lub „Creating
Database“.
®
®
Nazwa modelu
ICD-U50 / U60 / U70
Zweryfikowane nośniki pamięci
masowej USB Sony (stan na grudzień
2007)
Nazwa
Nazwa modelu
produktu
MICROVAULT USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
35PL
Printed in China
Download PDF

advertising