Sony | SRS-X11 | Sony SRS-X11 Przenośny głośnik bezprzewodowy BLUETOOTH® Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-565-374-21(1) (PL)
Ładowanie akumulatora z gniazda ściennego
Zasilacz sieciowy USB
(dostępny w sprzedaży)
Osobisty
system audio
Podręcznik szybkiej konfiguracji
Świeci (na
pomarańczowo)
Gniazdo DC IN
Przewód micro-USB
(w zestawie)
Wskazówka
Zaleca się stosowanie dostępnych w handlu zasilaczy sieciowych USB
o mocy wyjściowej 1,5 A lub wyższej, choć zgodne z urządzeniem są
także zasilacze sieciowe USB o mocy wyjściowej wyższej niż 500 mA,
lecz niższej niż 1,5 A. Gwarancja nie obejmuje ładowania z użyciem
innych rodzajów zasilaczy.
SRS-X11
©2015 Sony Corporation
Nawiązywanie połączenia
bezprzewodowego z urządzeniami
BLUETOOTH
Wybierz swój przypadek spomiędzy trzech wymienionych poniżej
rodzajów parowania. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
BLUETOOTH trzeba ze sobą „sparować”.
Polski
Podręczniki wchodzące w skład zestawu
Podręcznik szybkiej konfiguracji
(niniejszy dokument)
Parowanie i łączenie
z urządzeniem BLUETOOTH
Instrukcja obsługi
Urządzenie można sparować z maksymalnie ośmioma
urządzeniami BLUETOOTH. Aby sparować je z dwoma
urządzeniami BLUETOOTH lub większą ich liczbą, należy
dla każdego urządzenia przeprowadzić następującą
procedurę parowania.
Zawiera opis zasad bezpieczeństwa oraz dane
techniczne produktu.
1
Zawiera instrukcje podłączania systemu do urządzeń
BLUETOOTH oraz podstawowe zasady obsługi.
Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk
 (zasilanie) PAIRING.
Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie migać.
Przewodnik
W Przewodniku, który można przeglądać na
komputerze lub smartfonie, zamieszczono bardziej
szczegółowy opis zasad obsługi urządzenia.
Przewodnik zawiera także instrukcje rozwiązywania
problemów, na które można się natknąć podczas
użytkowania systemu.
Miga
(na biało)
Adres URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x11/h_zz/
Kod dwuwymiarowy:
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)
PAIRING, aż usłyszysz sygnały dźwiękowe
i wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie szybko migać.
Urządzenie przejdzie do trybu parowania.
Wskazówka
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie przechodzi do trybu
parowania automatycznie.
Ładowanie urządzenia
Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator litowy.
Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy naładować
akumulator.
Gdy urządzenie jest wyłączone i podłączone do włączonego
komputera PC lub gniazda ściennego, wskaźnik CHARGE świeci
na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania wskaźnik
CHARGE gaśnie.
Czas ładowania zależy od maksymalnej mocy wyjściowej
podłączonego urządzenia.
Maksymalna moc wyjściowa
Szacowany czas ładowania*
Możliwość zasilania prądem
o natężeniu 1,5 A
Około 4 godzin
Możliwość zasilania prądem
o natężeniu 500 mA
Około 8 godzin
* Podany powyżej czas może się różnić zależnie od temperatury
otoczenia i warunków użytkowania.
Szybko miga
(na biało)
3
Gdy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się
lista wykrytych urządzeń, wybierz „SRS-X11”.
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się
monit z żądaniem podania kodu uwierzytelniającego,
wprowadź „0000”.
4
Ładowanie akumulatora z komputera PC
Świeci (na
pomarańczowo)
Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia
BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik
(BLUETOOTH) na obudowie urządzenia pozostanie
zapalony.
Wskazówka
Użytkowane urządzenie można ładować, jeśli jest podłączone do
uruchomionego komputera PC lub gniazda ściennego, mimo że
wskaźnik CHARGE wówczas nie świeci. W takim przypadku ładowanie
akumulatora urządzenia może potrwać dłużej, niż określono powyżej,
zależnie od warunków użytkowania. Z tego względu zaleca się wyłączać
urządzenie podczas ładowania.
Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu
BLUETOOTH, aby je wykryć.
Podłączanie sparowanego
urządzenia BLUETOOTH
1
2
Włącz urządzenie.
Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie migać.
Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia
BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik
(BLUETOOTH) na obudowie urządzenia
pozostanie zapalony.
Gniazdo DC IN
Przewód micro-USB
(w zestawie)
Wskazówka
Maksymalna moc wyjściowa różni się zależnie od komputera PC.
Szczegółowe informacje na temat mocy wyjściowej komputera PC
znajdują się w instrukcji obsługi tego komputera.
Podłączanie smartfona
jednym dotknięciem (NFC)
Inicjowanie połączenia/
Odbieranie połączenia
Dotknięcie urządzenia smartfonem powoduje automatyczne
jego włączenie, a następnie przejście do procedury parowania
i nawiązywania połączenia BLUETOOTH.
Profil: HSP, HFP
Zgodne smartfony
Aby zakończyć połączenie telefoniczne, naciśnij przycisk
(połączenie) na obudowie urządzenia.
Smartfony obsługujące technologię NFC, z zainstalowanym
systemem Android 2.3.3 lub nowszym.
Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij
przycisk
(połączenie) na obudowie urządzenia.
NFC
NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja bliskiego
zasięgu) to technologia umożliwiająca bezprzewodową
komunikację krótkiego zasięgu między różnymi urządzeniami,
np. smartfonami i tagami IC. Dzięki funkcji NFC transmisję
danych — na przykład parowanie BLUETOOTH — można
przeprowadzać z łatwością, dotykając po prostu urządzeń
zgodnych z NFC (tzn. dotykając znaku N lub wskazanego
miejsca na każdym z tych urządzeń).
1
2
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Mikrofon
Na przycisku
(połączenie) znajduje się wypukłość.
Wskazówka
• Jeśli w smartfonie zainstalowano system operacyjny
Android 2.3.3 lub nowszy, jednak starszy niż Android 4.1,
przejdź do kroku 2.
• Jeśli w smartfonie zainstalowano system operacyjny Android 4.1
lub nowszy, przejdź do kroku 4.
Gdy przenośne urządzenie audio itp. jest podłączone do gniazda
AUDIO IN, urządzenia automatycznie przełącza się w tryb AUDIO IN.
W takim przypadku nie emituje ono dźwięku z urządzenia
podłączonego przez BLUETOOTH, ale dostępny jest tryb
głośnomówiący.
Pobierz i zainstaluj aplikację „NFC Easy Connect”.
Łącząc dwa urządzenia SRS-X11 przez BLUETOOTH, można
wybrać reprodukcję dźwięku między trybem stereo (dźwięk
stereofoniczny) i trybem double mode (ten sam dźwięk jest
równocześnie emitowany z dwóch urządzeń). Aby skorzystać
z tej funkcji (funkcja dodawania głośnika), trzeba dysponować
dwoma urządzeniami SRS-X11.
Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku
w poniższej witrynie:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x11/h_zz/
Aby pobrać aplikację przy użyciu
dwuwymiarowego kodu, skorzystaj
z aplikacji do odczytywania
takich kodów.
Uwaga
W niektórych krajach lub regionach aplikacja ta może
być niedostępna.
Uruchom aplikację „NFC Easy Connect”
w smartfonie.
Upewnij się, że jest wyświetlany ekran aplikacji.
4
Postępuj w taki sam sposób, gdy chcesz odebrać połączenie
przychodzące w trakcie słuchania muzyki.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi
smartfona.
„NFC Easy Connect” to bezpłatna aplikacja działająca pod
kontrolą systemu Android, którą można pobrać z Google Play.
Pobierz aplikację przy użyciu słowa kluczowego
„NFC Easy Connect” lub korzystając z dwuwymiarowego
kodu umieszczonego poniżej. Pobranie aplikacji może
być odpłatne.
3
W celu nawiązania połączenia telefonicznego
użyj smartfona.
Dotknij urządzenia smartfonem.
Najpierw odblokuj ekran smartfona.
Dotykaj smartfonem znaku N na obudowie urządzenia
do chwili, aż zareaguje. Jeśli urządzenie jest wyłączone,
włączy się po dotknięciu smartfonem.
Smartfon reaguje (urządzenie
zostało rozpoznane)
Aby nawiązać połączenie, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik
(BLUETOOTH) na obudowie urządzenia pozostanie
zapalony.
Aby zakończyć połączenie, ponownie dotknij obudowę
urządzenia smartfonem.
Wskazówki
Jeśli nie udaje się podłączyć urządzenia, spróbuj wykonać
następujące czynności:
• Uruchom aplikację w smartfonie i powoli przesuwaj smartfon
nad znakiem N na obudowie urządzenia.
• Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
• Upewnij się, że na smartfonie jest wyświetlany ekran aplikacji.
Słuchanie i telefonowanie
Korzystaj z urządzenia po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH
z wybranym urządzeniem BLUETOOTH.
Słuchanie muzyki
Profil: A2DP, AVRCP
Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu Bluetooth
i ustaw poziom głośności.
Ustaw właściwy poziom głośności na podłączonym urządzeniu
i dostosuj głośność za pomocą przycisków VOL –/+ na
obudowie urządzenia.
Na przycisku VOL+ znajduje
się wypukłość.
Wskazówka
Szczegółowe informacje na temat odtwarzania z wykorzystaniem
połączenia przez gniazdo AUDIO IN można znaleźć w Przewodniku.
• Prawa do znaku i logo BLUETOOTH® są własnością firmy
Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez firmę Sony Corporation
jest objęte licencją.
• Znak N jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem
towarowym NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
• Android™ i Google Play™ są znakami towarowymi firmy Google Inc.
• Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do
przedsiębiorstw, które je zarejestrowały.
Download PDF

advertising