Sony | SRS-X11 | Sony SRS-X11 Przenośny głośnik bezprzewodowy BLUETOOTH® Przewodnik

4-565-375-21(2) (PL)
Środki ostrożności
Uwaga dotycząca użytkowania urządzenia z telefonem komórkowym
 Informacje na temat obsługi telefonu komórkowego podczas odbierania połączenia
telefonicznego w trakcie przesyłania dźwięku z wykorzystaniem połączenia
BLUETOOTH można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.
Osobisty system
audio
Instrukcja obsługi
Bezpieczeństwo
 Przed uruchomieniem systemu należy się upewnić, że jego napięcie robocze
odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.
Informacje o przewodach micro-USB
 Aby naładować system, należy go podłączyć za pomocą przewodu micro-USB do:
 gniazda ściennego, używając w tym celu dostępnego w handlu zasilacza sieciowego
USB 1,5 A lub 0,5 A (w przypadku zasilacza sieciowego USB 1,5 A czas ładowania
będzie krótszy);
 portu USB komputera.
Należy
użyć następującego przewodu micro-USB dostarczonego wraz z systemem.

Wtyk USB typu A
(podłączany do komputera PC
lub zasilacza sieciowego USB)
Wtyk USB Micro-B
(podłączany do systemu)
Umiejscowienie urządzenia
 Nie należy ustawiać głośnika w pozycji pochyłej.
 Nie należy pozostawiać systemu blisko źródeł ciepła, w miejscach narażonych na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne, nadmierne zapylenie, wilgoć, deszcz lub
wstrząsy ani w samochodzie z zamkniętymi oknami.
 W pobliżu systemu nie należy pozostawiać żadnych obiektów wrażliwych na działanie
pola magnetycznego (kart bankomatowych, dyskietek z kodem magnetycznym, itd.).
Obsługa
 Nie należy wkładać żadnych małych obiektów do gniazd ani do otworu wentylacyjnego
na tylnej ściance systemu. Może to spowodować zwarcie lub nieprawidłowe
funkcjonowanie urządzenia.
SRS-X11
Czyszczenie
 Do czyszczenia obudowy nie należy używać alkoholu, benzyny ani rozpuszczalnika.
©2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Polski
Osobisty system audio
Przed użyciem systemu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi
i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy
wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami itp. Nie należy też wystawiać urządzenia na działanie
otwartych źródeł ognia (np. palących się świec).
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na
kapanie lub rozbryzgi cieczy, a także stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych
płynami, takich jak wazony.
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, np. na regale lub
w zabudowanej szafce.
Nie należy wystawiać akumulatorów ani urządzeń z zainstalowanymi akumulatorami
przez długi czas na działanie zbyt wysokich temperatur, na przykład na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, ognia itp.
Tabliczka znamionowa i ważne informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się na
spodzie obudowy urządzenia.
UWAGA
Przestrzegamy przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian lub modyfikacji, na które nie
udzielono wyraźnej zgody w niniejszej instrukcji, gdyż może to skutkować utratą prawa
do użytkowania sprzętu.
Inne
 Nawet jeśli system przez dłuższy czas nie będzie używany, należy raz na 6 miesięcy
naładować akumulator do pełna, aby zapewnić jego działanie z maksymalną
wydajnością.
 Jeśli system nie był używany od dawna, ładowanie akumulatora może potrwać
nieco dłużej.
 W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego systemu, które nie
zostały omówione w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
Informacje o prawach własności intelektualnej
 Prawa do nazwy i logo BLUETOOTH są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc.,
a ich użycie przez firmę Sony Corporation jest objęte licencją.
 Znak N jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do przedsiębiorstw, które je
zarejestrowały.
®
Co to jest technologia bezprzewodowa
BLUETOOTH?
BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia
bezprzewodową komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak komputer
i aparat cyfrowy. Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH działa w promieniu
około 10 m.
Typowym rozwiązaniem jest łączenie w miarę potrzeby dwóch urządzeń, niektóre jednak
można podłączać jednocześnie do wielu urządzeń.
Do podłączania nie trzeba używać przewodu ani umieszczać urządzeń naprzeciwko
siebie, jak podczas korzystania z technologii podczerwieni. Używane urządzenie można
na przykład trzymać w torbie lub kieszeni.
BLUETOOTH to międzynarodowy standard obsługiwany przez tysiące firm i stosowany
przez różne firmy na całym świecie.
Maksymalny zasięg komunikacyjny
Maksymalny zasięg komunikacyjny może być skrócony w następujących warunkach:
 Pomiędzy systemem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się jakaś przeszkoda,
na przykład człowiek, metalowy przedmiot lub ściana.
 W pobliżu systemu używane jest urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.
 W pobliżu systemu używana jest kuchenka mikrofalowa.
 W pobliżu systemu używane jest urządzenie emitujące promieniowanie
elektromagnetyczne.
Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia.
Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowej sieci LAN (IEEE802.11b/g) korzystają
z tej samej częstotliwości. Jeśli używany system znajduje się w pobliżu urządzenia
bezprzewodowej sieci LAN, może dojść do interferencji mikrofal powodującej
zmniejszenie prędkości przesyłania danych, zakłócenia lub nieprawidłowe połączenie.
W takim przypadku należy postąpić następująco:
 Korzystać z systemu w odległości co najmniej 10 m od urządzenia bezprzewodowej
sieci LAN.
 Jeśli używany system znajduje się mniej niż 10 m od urządzenia bezprzewodowej
sieci LAN, należy to urządzenie wyłączyć.
Zakłócanie pracy innych urządzeń
Mikrofale emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych. Aby uniknąć wypadku, niniejszy system
oraz inne urządzenia BLUETOOTH należy wyłączać w następujących miejscach:
 w szpitalach, pociągach, samolotach, na stacjach paliwowych i w innych miejscach,
gdzie mogą występować łatwopalne gazy;
 w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych.
Uwagi
 Aby można było korzystać z funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH, do którego
ma zostać podłączony system, musi mieć taki sam profil.
Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli profile te będą identyczne, urządzenia mogą
różnie funkcjonować w zależności od ich danych technicznych.
 Z uwagi na właściwości technologii bezprzewodowej BLUETOOTH podczas rozmowy
telefonicznej lub słuchania muzyki dźwięk odtwarzany przez system jest nieco
opóźniony względem dźwięku generowanego przez urządzenie BLUETOOTH.
 Niniejszy system obsługuje funkcje bezpieczeństwa, które są zgodne ze standardem
BLUETOOTH, aby zapewnić bezpieczne połączenie podczas komunikacji za
pośrednictwem technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak w zależności od
ustawienia poziomu bezpieczeństwa zabezpieczenia mogą nie być wystarczające.
Korzystając z technologii bezprzewodowej BLUETOOTH, należy zachować ostrożność.
Sony
nie bierze odpowiedzialności za wycieki danych w czasie komunikacji

BLUETOOTH.
 Urządzenie wyposażone w funkcję BLUETOOTH musi być uwierzytelnione i zgodne
ze standardem BLUETOOTH określonym przez firmę Bluetooth SIG. Nawet jeśli
podłączone urządzenie spełnia wymagania wspomnianego wyżej standardu
BLUETOOTH, niektórych urządzeń nie można podłączyć lub będą one pracować
nieprawidłowo zależnie od funkcji lub danych technicznych tych urządzeń.
 W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do systemu, środowiska
komunikacyjnego lub otaczających warunków mogą pojawiać się zakłócenia lub
przerwy w dźwięku.
Dane techniczne
Sekcja głośnika
Zestaw głośnikowy
Typ obudowy
Około 45 mm średnicy
Wbudowany pasywny radiator
Sekcja wzmacniacza
Wzorcowa moc wyjściowa
W przypadku korzystania z zasilacza USB: 10 W
(10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
W przypadku korzystania z akumulatora: 10 W
(10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
BLUETOOTH
System komunikacji Specyfikacja BLUETOOTH wersja 3.0
Wyjście
Specyfikacja BLUETOOTH Power Class 2
Maksymalny zasięg komunikacyjny
Linia widzenia ok. 10 m*1
Pasmo częstotliwości Pasmo 2,4 GHz (od 2,4000 GHz do 2,4835 GHz)
Metoda modulacji
FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Obsługiwany kodek* SBC*4
Zakres transmisji (A2DP)
Od 20 Hz do 20 kHz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami,
pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość
odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, aplikacja itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH wskazują na cel komunikacji pomiędzy urządzeniami
nawiązywanej za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.
*3 Kodek: kompresja sygnału audio oraz konwersja formatu
4
* Subpasmo kodeka
Mikrofon
Rodzaj
Elektretowy pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa
Dookólny
Efektywny zakres częstotliwości
Od 200 Hz do 4 kHz
Ogólne
Wejście
Zasilanie
Gniazdo AUDIO IN (mini jack stereo ø 3,5 mm)
DC 7,4 V (z wbudowanego akumulatora litowego), DC 5 V 1,5 A
(w przypadku podłączenia do zasilacza USB o mocy wyjściowej
co najmniej 1,5 A)
Czas pracy akumulatora litowego (w przypadku korzystania z połączenia BLUETOOTH)
Ok. 12 godzin*5
Zakres temperatur przy pracy
Od 5°C do 35°C
Wymiary (z uwzględnieniem elementów wystających i sterujących)
Ok. 61 mm × 61 mm × 61 mm (s/w/g)
Waga
Ok. 215 g razem z akumulatorem
Dołączone akcesoria Przewód micro-USB (1)
Pasek (1)
Podręcznik szybkiej konfiguracji (3)
Instrukcja obsługi (niniejszy dokument) (2)
Karta gwarancyjna (1)
*5 Czas może się różnić zależnie od temperatury i warunków użytkowania.
Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB
Korzystanie z komputera
Komputer osobisty, na którym zainstalowano dowolny
spośród wymienionych poniżej systemów operacyjnych
i który wyposażono w port USB:
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7 (Service Pack 1)
Windows Vista® (Service Pack 2)
Mac OS X (wersje od 10.6 do 10.9)
Z wykorzystaniem dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB 1,5 A lub 0,5 A
(w przypadku zasilacza sieciowego USB 1,5 A czas ładowania będzie krótszy).
Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.
Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Download PDF

advertising