Sony | SRS-X99 | Sony SRS-X99 Przenośny głośnik bezprzewodowy BLUETOOTH®/Wi-Fi Inne

4-567-505-12(1) (PL)
Niniejszy dokument zawiera instrukcje odtwarzania muzyki z zestawu podłączonego do sieci Wi-Fi.
Sieć Wi-Fi umożliwia wygodne odtwarzanie muzyki przechowywanej na urządzeniach bezprzewodowych, które są z nią połączone, takich jak komputer PC albo smartfon/telefon iPhone. Informacje o innych sposobach odtwarzania muzyki można znaleźć w Przewodniku (patrz ramka z prawej strony).
Dokumenty dołączone do zestawu
Podręcznik konfiguracji połączenia Wi-Fi (ten dokument)
Osobisty zestaw muzyczny
Najpierw Podłącz zestaw do gniazda ściennego
i nastaw antenę.
Podręcznik
konfiguracji
połączenia Wi-Fi
Xperia
Do konfiguracji sieci Wi-Fi użyj smartfona z systemem
Android i zainstalowaną bezpłatną aplikacją SongPal.
iPhone
Do konfiguracji sieci Wi-Fi użyj telefonu iPhone/
urządzenia iPad/iPod touch z zainstalowaną bezpłatną
aplikacją SongPal.
90 stopni
Instrukcja obsługi (oddzielny dokument)
Udostępnij muzykę przechowywaną na komputerze za
pomocą aplikacji Media Go, a następnie obsługuj jej
odtwarzanie za pośrednictwem aplikacji SongPal*1
zainstalowanej na smartfonie.
Komputer PC (Media Go)
SRS-X99
Skonfiguruj sieć Wi-Fi za pomocą przeglądarki internetowej
na komputerze PC. Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji
obsługi (oddzielny dokument), w części „Odtwarzanie muzyki
za pośrednictwem sieci Wi-Fi”.
Zawiera informacje o zestawie, instrukcje podłączania go do różnych
urządzeń za pomocą sieci oraz technologii BLUETOOTH, sposoby
odtwarzania dźwięku ze źródeł High-Resolution Audio itp.
Odtwarzaj muzykę na smartfonie/telefonie iPhone/
urządzeniu iPad/iPod touch za pomocą aplikacji
SongPal.
Smartfon (aplikacja SongPal)
Upewnij się, że kabel LAN nie jest podłączony.
Nie można jednocześnie korzystać z połączenia
przewodowego i bezprzewodowego.
Przewodnik (dokument dostępny w Internecie za pośrednictwem
komputera PC/smartfona)
Komputer PC (Windows Media® Player)
Skonfiguruj sieć Wi-Fi poprzez naciśnięcie przycisku WPS
(AOSS) na routerze bezprzewodowym.
Komputer PC
Zawiera ważne informacje w zakresie bezpieczeństwa, instrukcje
podłączania za pośrednictwem technologii BLUETOOTH, sposoby
rozwiązywania problemów itp.
Komputer PC (iTunes)
Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
WPS
Zawiera informacje o sposobie odtwarzania muzyki przechowywanej na
komputerze PC albo innym urządzeniu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Wybierz urządzenie albo oprogramowanie odtwarzające muzykę,
a następnie przejdź do punktu „Odtwarzanie muzyki”.
W zależności od urządzenia wybierz sposób łączenia z siecią Wi-Fi,
a następnie przejdź do punktu  „Podłączanie zestawu do
sieci Wi-Fi”.
Xperia (aplikacja WALKMAN®)
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
iPhone/iPad/iPod touch
*1 Jeśli korzystasz z aplikacji Media Go bezpośrednio na komputerze PC (z pominięciem smartfona), urządzenie należy
podłączyć w inny sposób niż za pośrednictwem połączenia sieciowego (np. przez połączenie BLUETOOTH).
 Podłączanie zestawu do sieci Wi-Fi
Xperia
Do konfiguracji sieci Wi-Fi użyj smartfona
z systemem Android, takiego jak Xperia,
i zainstalowaną bezpłatną aplikacją SongPal.
Aby mogło dojść do połączenia, smartfon
musi być połączony z siecią Wi-Fi oraz musi
łączyć się z zestawem za pomocą połączenia
BLUETOOTH. Połączenie BLUETOOTH
umożliwia przesłanie ustawień sieci Wi-Fi
ze smartfona do zestawu.
• Niektóre routery bezprzewodowe mają kilka
identyfikatorów SSID.
Podłącz smartfon z systemem Android
i zestaw do sieci Wi-Fi o tym samym
identyfikatorze SSID.
Potrzebne będą: Xperia™ albo inny smartfon z systemem Android, router bezprzewodowy
1
2
3
Czynności wstępne:
Dotknij przycisku / (włączony/
czuwanie), aby włączyć zestaw.
Utwórz połączenie BLUETOOTH
pomiędzy zestawem i smartfonem.
Smartfony niezgodne z funkcją NFC
Jeśli smartfon nie obsługuje funkcji NFC, wykonaj
czynności – opisane w sekcji „Smartfony
niezgodne z funkcją NFC” (z prawej strony).
 Uruchom aplikację
SongPal, następnie
dotknij przycisku
[Open the Bluetooth
setting screen].
 Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi.
 Zanotuj poniżej identyfikator SSID sieci
i hasło dostępu.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi routera.
Miga
Miga powoli
SSID:
4
 Uruchom aplikację [SongPal]
na smartfonie.
 Włącz funkcję BLUETOOTH na smartfonie.
 Zetknij smartfon z symbolem N na zestawie.
 Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie.
(BLUETOOTH)
PAIRING
5
6
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi zgodnie
z instrukcjami aplikacji SongPal.
Upewnij się, że wskaźnik LINK świeci
na pomarańczowo.
Jeśli na ekranie pojawi się monit
o hasło, wybierz identyfikator SSID
i wprowadź hasło zanotowane
w punkcie 1 – .
Świeci
*2 Po dotknięciu przycisku (BLUETOOTH) PAIRING
pierwszy raz po zakupie zestawu wskaźnik
(BLUETOOTH) będzie migać szybko. Aby sparować
zestaw z innym urządzeniem, dotknij przycisku
(BLUETOOTH) PAIRING i przytrzymaj go do
momentu, aż pojawi się sygnał dźwiękowy.
Miga
Jeśli wskaźnik nie gaśnie, połączenie Wi-Fi jest aktywne.
W zależności od środowiska sieciowego łączenie może
potrwać dłużej niż minutę.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik
(BLUETOOTH) przestaje migać i pozostaje zaświecony.
Parowanie zakończy się po upływie 1 minuty.
Świeci
Wyświetli się ekran widoczny
po prawej.
Dotknij
i przytrzymaj,
aż nastąpi
reakcja
ze strony
smartfona.
Aplikację SongPal znajdziesz
w sklepie Google Play™
Wskaźnik / (włączony/czuwanie) zacznie świecić
na zielono.
Przejdź do kolejnej czynności, gdy wskaźnik LINK zacznie
powoli migać (raz na 3 sekundy). Nastąpi to po upływie
około 2 minut.
 Dotknij przycisku
na zestawie.
 Wybierz pozycję
[SRS-X99] na
smartfonie.
(BLUETOOTH)
Miga
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Hasło:
Upewnij się, że wskaźnik
świeci.
Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie
szybko migać*2.
Więcej informacji na odwrocie
iPhone
Do konfiguracji sieci Wi-Fi użyj telefonu
iPhone z zainstalowaną bezpłatną
aplikacją SongPal.
Aby mogło dojść do połączenia, telefon
iPhone musi być połączony z siecią Wi-Fi
oraz musi łączyć się z zestawem za pomocą
połączenia BLUETOOTH. Połączenie
BLUETOOTH umożliwia przesłanie ustawień
sieci Wi-Fi z telefonu iPhone do zestawu.
Potrzebne będą: iPhone/iPad/iPod touch, router bezprzewodowy
1
2
3
4
5
6
Czynności wstępne:
Dotknij przycisku / (włączony/
czuwanie), aby włączyć zestaw.
Utwórz połączenie BLUETOOTH pomiędzy zestawem i telefonem iPhone.
Upewnij się, że wskaźnik
(BLUETOOTH) świeci.
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi zgodnie z instrukcjami aplikacji SongPal.
Upewnij się, że wskaźnik LINK świeci
na pomarańczowo.
 Upewnij się, że telefon
iPhone jest podłączony
do sieci Wi-Fi.
 Dotknij przycisku
na zestawie.
(BLUETOOTH)
PAIRING
 Wyszukaj zestaw za pomocą telefonu iPhone.
 Uruchom aplikację [SongPal]
na telefonie iPhone.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Miga
• Niektóre routery bezprzewodowe mają kilka
identyfikatorów SSID. Podłącz telefon iPhone
i zestaw do sieci Wi-Fi o tym samym
identyfikatorze SSID.
Wybierz opcje [Settings] 
[Bluetooth].
Miga powoli
Miga
 Gdy wyświetli się ekran
widoczny po prawej,
dotknij przycisku [OK].
Świeci
 Jeśli wyświetli się komunikat [Share Wi-Fi
settings?], wybierz opcję [Allow].
Wyświetli się ekran widoczny
po prawej.
Miga
Świeci
Włącz funkcję BLUETOOTH.
 Zainstaluj aplikację SongPal.
Wskaźnik
Aplikację SongPal znajdziesz
w sklepie App Store
Wskaźnik / (włączony/czuwanie) zacznie świecić
na zielono.
Przejdź do kolejnej czynności, gdy wskaźnik LINK zacznie
powoli migać (raz na 3 sekundy). Nastąpi to po upływie
około 2 minut.
(BLUETOOTH) zacznie szybko migać*3.
*3 Po dotknięciu przycisku (BLUETOOTH) PAIRING
pierwszy raz po zakupie zestawu wskaźnik (BLUETOOTH)
będzie migać szybko. Aby sparować zestaw z innym
urządzeniem, dotknij przycisku (BLUETOOTH) PAIRING
i przytrzymaj go do momentu, aż pojawi się sygnał
dźwiękowy.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik
(BLUETOOTH) przestaje migać i pozostaje zaświecony.
Jeśli wskaźnik nie gaśnie, połączenie Wi-Fi jest
aktywne. W zależności od środowiska sieciowego
łączenie może potrwać dłużej niż minutę.
Wybierz pozycję [SRS-X99].
Więcej informacji na odwrocie
WPS
Skonfiguruj sieć Wi-Fi, naciskając przyciski
WPS (AOSS) na routerze bezprzewodowym
i zestawie.
• Informacje o zgodności routera
bezprzewodowego z technologią WPS
(Wi-Fi Protected Setup™) znajdują się
w instrukcji obsługi routera.
Potrzebny będzie: router bezprzewodowy wyposażony w przycisk WPS (AOSS)
1
2
3
4
5
Umieść zestaw w pobliżu routera
bezprzewodowego.
Dotknij przycisku / (włączony/
czuwanie), aby włączyć zestaw.
Naciśnij przycisk WPS na zestawie
i przytrzymaj go, aż zabrzmi
sygnał dźwiękowy.
Naciśnij przycisk WPS*4 na routerze,
zanim upłynie 90 sekund.
Upewnij się, że wskaźnik LINK świeci
na pomarańczowo.
Miga
Jeśli połączenie Wi-Fi się nie powiodło
Do konfiguracji ustawień Wi-Fi zestawu można użyć przeglądarki internetowej. Podłącz zestaw
do komputera PC za pomocą ogólnodostępnego kabla sieciowego (LAN).
Miga powoli
Miga
Świeci
Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi, w części „Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem sieci Wi-Fi”.
Wskaźnik / (włączony/czuwanie) zacznie świecić
na zielono.
Przejdź do kolejnej czynności, gdy wskaźnik LINK zacznie
powoli migać (raz na 3 sekundy). Nastąpi to po upływie
około 2 minut.
Przycisk WPS znajduje się z tyłu zestawu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS przez kilka sekund
(w zależności od modelu routera bezprzewodowego).
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi routera.
*4 W przypadku niektórych modeli routerów
bezprzewodowych przycisk WPS jest
oznaczony jako „AOSS”.
Jeśli wskaźnik nie gaśnie, połączenie Wi-Fi jest aktywne.
W zależności od środowiska sieciowego łączenie może
potrwać dłużej niż minutę.
Więcej informacji na odwrocie
Ciąg dalszy sekcji „  Odtwarzanie muzyki” na odwrocie
 Odtwarzanie muzyki
Z pobraniem aplikacji lub przeglądaniem Poradnika mogą wiązać się dodatkowe opłaty za transfer. Wygląd aplikacji może ulec zmianie bez powiadomienia.
©2015 Sony Corporation
Utwory przechowywane na komputerze PC
Utwory przechowywane na smartfonie/telefonie iPhone
Potrzebne będą: aplikacja Media Go zainstalowana na komputerze PC, aplikacja SongPal zainstalowana na smartfonie/
telefonie iPhone/urządzeniu iPad/iPod touch
Komputer PC (Media Go)
Dzięki aplikacji Media Go można odtwarzać
muzykę przechowywaną w pamięci
komputera PC. Do obsługi niezbędna jest
bezpłatna aplikacja sterująca — SongPal, którą
instaluje się na smartfonie/telefonie iPhone.
1
2
3
Podłącz zestaw, komputer PC i smartfon/
telefon iPhone do sieci Wi-Fi.
Dotknij przycisku NETWORK na zestawie.
Przygotuj aplikację Media Go.
 Uruchom aplikację [Media Go] na komputerze PC.
 Z menu [Tools] wybierz opcję [Preferences...].
• Przed wykonaniem następujących czynności
pobierz i zainstaluj bezpłatną aplikację Media Go.
Dla klientów z Europy:
http://www.sony.eu/support
Dla klientów z USA:
http://esupport.sony.com/US
Dla klientów z Kanady:
http://esupport.sony.com/CA/
Dla klientów z innych krajów:
http://www.sony-asia.com/section/support
Smartfon (aplikacja SongPal)
Potrzebna będzie: aplikacja SongPal zainstalowana na smartfonie/telefonie iPhone/urządzeniu iPad/iPod touch
Za pomocą bezpłatnej aplikacji SongPal
można odtwarzać muzykę przechowywaną
na smartfonie/telefonie iPhone.
• Więcej informacji o aplikacji SongPal można
znaleźć w Instrukcji obsługi, w części
„SongPal — informacje”.
1
2
3
Podłącz zestaw i smartfon/telefon iPhone
do sieci Wi-Fi.
Skonfiguruj zestaw w aplikacji SongPal.
Rozpocznij odtwarzanie muzyki
ze smartfona/telefonu iPhone
za pomocą aplikacji SongPal.
 Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/
telefonie iPhone.
Jeśli aplikacja SongPal jest już zainstalowana,
pomiń tę czynność i przejdź do punktu .
 Wybierz smartfon/
telefon iPhone.
Aplikację SongPal znajdziesz w sklepie
Google Play lub App Store.
 Uruchom aplikację [SongPal].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Opcja Preferences
Wszystkie urządzenia należy połączyć z siecią o takim samym
identyfikatorze SSID.
Więcej informacji o podłączaniu zestawu do sieci Wi-Fi
znajdziesz na odwrocie. Upewnij się, że wskaźnik LINK na
zestawie świeci na pomarańczowo.
Wskaźnik NETWORK zaświeci na biało, a zestaw przejdzie
do trybu NETWORK.
Podłącz zestaw i smartfon/telefon iPhone do sieci o tym
samym identyfikatorze SSID co router.
Więcej informacji o podłączaniu zestawu do sieci Wi-Fi
znajdziesz na odwrocie. Upewnij się, że wskaźnik LINK
na zestawie świeci na pomarańczowo.
 Gdy wyświetli się ekran widoczny
po prawej, wybierz pozycję
[SRS-X99].
 Wybierz utwór i odtwórz go, a następnie dopasuj
poziom głośności.
Muzyka jest odtwarzana.
4
5
Ustaw aplikację Media Go jako serwer.
Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą smartfona/telefonu iPhone.
 Zaznacz w menu [Media Sharing] opcję
[Library name].
 Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/
telefonie iPhone.
[Library name] — tę nazwę można dowolnie zmienić.
Jeśli aplikacja SongPal jest już zainstalowana,
pomiń tę czynność i przejdź do punktu .
Opcja Media Sharing
Xperia (aplikacja WALKMAN®)
 Gdy wyświetli się ekran widoczny
po prawej, wybierz pozycję
[SRS-X99].
 Wybierz opcję [Library name]
skonfigurowaną w kroku 4 — .
 Wybierz pozycję [Music].
 Uruchom aplikację [SongPal].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Plików wideo i zdjęć nie można
odtwarzać.
 Wybierz pozycję
[Home Network].
Dzięki aplikacji WALKMAN® możesz odtwarzać
muzykę przechowywaną w pamięci
smartfona Xperia.
• W zależności od modelu smartfona aplikacja
WALKMAN® może nie być zainstalowana
fabrycznie. W takiej sytuacji z tej funkcji
nie można korzystać.
• Przed kontynuowaniem zaktualizuj system
Android na smartfonie Xperia do
najnowszej wersji.
• Może zajść konieczność wyłączenia na smartfonie
Xperia opcji [Auto-select wireless option]
w ustawieniu [Throw settings]. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdziesz w Instrukcji
obsługi smartfona Xperia.
Aplikację SongPal znajdziesz w sklepie Google
Play lub App Store.
Opcja Library name
Potrzebna będzie: aplikacja WALKMAN® na smartfony Xperia
Upewnij się, że w opcji [Media Sharing] są zaznaczone
wszystkie trzy elementy.
1
2
Podłącz zestaw i smartfon Xperia
do sieci Wi-Fi.
Za pomocą aplikacji WALKMAN® rozpocznij odtwarzanie muzyki ze smartfona Xperia.
 Po dokonaniu konfiguracji, kliknij przycisk [OK].
Podłącz zestaw i smartfon Xperia do sieci o tym samym
identyfikatorze SSID co router.
Więcej informacji o podłączaniu zestawu do sieci Wi-Fi
znajdziesz na odwrocie. Upewnij się, że wskaźnik LINK
na zestawie świeci na pomarańczowo.
 Wybierz utwór z listy i odtwórz go.
Dostosuj poziom głośności w aplikacji SongPal.
Muzyka jest odtwarzana.
 Uruchom aplikację
([WALKMAN®]) na
smartfonie Xperia.
 Rozpocznij odtwarzanie muzyki, a następnie dopasuj
poziom głośności.
 Wybierz opcję ,
a następnie pozycję
[SRS-X99].
Muzyka jest odtwarzana.
Komputer PC (iTunes)
Korzystając z aplikacji AirPlay, można za
pomocą zestawu odtwarzać muzykę
z programu iTunes i komputera PC.
Potrzebna będzie: aplikacja iTunes zainstalowana na komputerze PC
iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Podłącz zestaw i komputer PC do sieci Wi-Fi.
Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą aplikacji iTunes.
• Zanim zaczniesz korzystać z aplikacji, zaktualizuj
oprogramowanie iTunes do najnowszej wersji.
 Uruchom aplikację iTunes.
 W oknie aplikacji iTunes wybierz opcję
(AirPlay).
 Z menu AirPlay aplikacji iTunes wybierz
pozycję [SRS-X99].
Potrzebny będzie: iPhone/iPad/iPod touch
Korzystaj z aplikacji AirPlay do odtwarzania
muzyki przechowywanej na telefonie iPhone/
urządzeniu iPad/iPod touch.
• Przed rozpoczęciem korzystania zaktualizuj
oprogramowanie telefonu iPhone/urządzenia
iPad/iPod touch do najnowszej wersji.
• Ilustracje powstały z wykorzystaniem
systemu iOS 8.
1
2
Podłącz zestaw i telefon iPhone/urządzenie
iPad/iPod touch do sieci Wi-Fi.
Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą telefonu iPhone/urządzenia iPad/iPod touch.
 Przeciągnij ekran, aby
wyświetlić menu sterowania.
 Wybierz pozycję [SRS-X99].
 Wybierz utwór i odtwórz go, a następnie
dopasuj poziom głośności.
Podłącz zestaw i komputer PC do sieci o tym samym
identyfikatorze SSID co router.
Więcej informacji o podłączaniu zestawu do sieci Wi-Fi
znajdziesz na odwrocie. Upewnij się, że wskaźnik LINK
na zestawie świeci na pomarańczowo.
 Wybierz element
(AirPlay).
 Rozpocznij odtwarzanie muzyki, a następnie dopasuj
poziom głośności.
Podłącz zestaw i telefon iPhone/urządzenie iPad/iPod touch
do sieci o tym samym identyfikatorze SSID co router.
Więcej informacji o podłączaniu zestawu do sieci Wi-Fi
znajdziesz na odwrocie. Upewnij się, że wskaźnik LINK
na zestawie świeci na pomarańczowo.
Muzyka jest odtwarzana.
Muzyka jest odtwarzana.
Komputer PC (Windows Media® Player)
Muzykę można odtwarzać, korzystając z aplikacji Windows Media Player
zainstalowanej na komputerze.
• Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
SongPal Link:
Więcej informacji o zestawie znajdziesz w pozostałych dokumentach
Słuchaj muzyki dzięki sieci Wi-Fi.
Teraz możesz słuchać ulubionej muzyki przechowywanej na
komputerze PC, w pamięci smartfona oraz przesyłanej strumieniowo
za pośrednictwem serwisów muzycznych w wielu pomieszczeniach
jednocześnie, ciesząc się przy tym najlepszą jakością dźwięku.
Instrukcja obsługi (oddzielny dokument)
Wystarczy, że zainstalujesz aplikację SongPal na swoim smartfonie/
telefonie iPhone.
Aby korzystać z wielu urządzeń zgodnych z funkcją SongPal Link,
podłącz je do tej samej sieci Wi-Fi. Więcej informacji znajdziesz
w Przewodniku (informacje z prawej strony) albo Podręczniku
konfiguracji połączenia Wi-Fi, który jest dołączany do każdego
urządzenia.
•
•
•
•
Informacje w zakresie bezpieczeństwa
Części i elementy sterujące
Podłączanie do sieci Wi-Fi za pomocą komputera PC
Podłączanie/odtwarzanie z wykorzystaniem technologii
BLUETOOTH, USB albo innych urządzeń
• Informacje o funkcji NFC
• Rozwiązywanie problemów
• Dane techniczne itp.
Przewodnik (dokument dostępny w Internecie za pośrednictwem komputera PC/smartfona)
• Informacje o sieci Wi-Fi
• Łączenie z aplikacją SongPal
• Podłączanie do sieci i odtwarzanie muzyki (różne systemy
operacyjne/urządzenia)
• Tworzenie połączeń BLUETOOTH i odtwarzanie muzyki z różnych urządzeń
• Odtwarzanie plików wysokiej rozdzielczości
• Aktualizacja oprogramowania itp.
Adres URL Przewodnika:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Download PDF

advertising