Sony | SRS-X99 | Sony SRS-X99 Przenośny głośnik bezprzewodowy BLUETOOTH®/Wi-Fi Instrukcja obsługi

4-567-503-21(1) (PL)
Osobisty zestaw
muzyczny
Instrukcja obsługi
Czynności wstępne
SongPal — informacje
Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem
połączenia BLUETOOTH
Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem
sieci Wi-Fi
Odtwarzanie muzyki z podłączonych
urządzeń
Informacje dodatkowe
Więcej informacji o odtwarzaniu muzyki przechowywanej na komputerze
PC albo innym urządzeniu za pośrednictwem sieci Wi-Fi można znaleźć
w Podręczniku konfiguracji połączenia Wi-Fi (oddzielny dokument).
SRS-X99
Przed użyciem zestawu prosimy przeczytać
dokładnie niniejszy podręcznik i zatrzymać
go do wykorzystania w przyszłości.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych zestawu
gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
Nie wystawiać urządzenia na działanie
otwartego ognia (np. zapalonych świec).
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym, nie należy narażać tego
zestawu na działanie wody ani stawiać na nim
naczyń wypełnionych płynem, np. wazonów.
Nie wolno instalować zestawu w przestrzeni
zamkniętej, np. w witrynie lub zabudowanej
szafce.
Nie wolno wystawiać baterii ani zestawu
z zainstalowanymi bateriami na działanie silnych
źródeł ciepła, np. światła słonecznego, ognia itp.
Zestaw jest odłączany od sieci elektrycznej
za pomocą głównej wtyczki, dlatego należy
go podłączyć do łatwo dostępnego gniazda
ściennego. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy zestawu należy
natychmiast odłączyć główną wtyczkę
od gniazda ściennego.
Zestaw pozostaje podłączony do sieci, dopóki jest
podłączony do gniazda ściennego, nawet jeśli
samo urządzenie zostało wyłączone.
Nie należy narażać zestawu na działanie silnych
wstrząsów. Mogłoby to spowodować pęknięcie
szklanych elementów, których odłamki mogłyby
pokaleczyć użytkownika. W przypadku
uszkodzenia szklanych elementów należy
natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
Nie wolno dotykać uszkodzonych elementów.
PRZESTROGA
W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii
istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Należy
wymieniać wyłącznie na baterie tego samego typu
lub odpowiedniki.
W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii
istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie
z instrukcją.
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
odnoszą się tylko do wyposażenia
sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Zapytania dotyczące zgodności produktu na
podstawie prawa Unii Europejskiej powinny być
adresowane do upoważnionego przedstawiciela:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy się kontaktować
z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.
2PL
Ważność oznakowań CE ogranicza się tylko do tych
krajów, w których jest to wymagane na podstawie
przepisów prawa; dotyczy głównie państw
należących do Europejskiej Strefy Ekonomicznej.
Niniejszy produkt jest przeznaczony
do użytkowania w następujących krajach:
BE, LU, NL, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU, Kosovo,
MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, FR, CY, GR, PT, ES,
IT, DK, FI, IS, NO, SE, PL, EE, LV, LT, IE, GB.
Uwagi dla klientów w Europie
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że niniejszy sprzęt jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.compliance.sony.de/
Użytkowanie pasma 5150–5350 MHz jest
ograniczone tylko do wnętrz budynków.
Sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny
z ograniczeniami określonymi w dyrektywie EMC
(zgodności elektromagnetycznej) z użyciem
przewodu połączeniowego o długości poniżej 3 m.
Usuwanie zużytych baterii
oraz niesprawnego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z odrębnymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub
na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani
baterii/akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych bateriach/
akumulatorach symbol ten może być używany
razem z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się,
gdy bateria/akumulator zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi produktami i bateriami/
akumulatorami, można zapobiec ich
potencjalnemu negatywnemu wpływowi
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
materiałów pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę
zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz
sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie
zagospodarowane, należy dostarczyć te produkty
do odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku
pozostałych baterii/akumulatorów należy zapoznać
się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora
z produktu. Baterię/akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii/akumulatorów należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem,
w którym nabyto produkt lub baterię/akumulator.
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Tabliczka znamionowa z numerem modelu,
informacją o napięciu roboczym i znakiem
towarowym firmy Sony znajduje się
na spodzie obudowy zestawu.
Adres MAC znajduje się na spodzie
obudowy zestawu.
MAC1: Adres MAC sieci przewodowej
MAC2: Adres MAC sieci Wi-Fi
 Przed uruchomieniem zestawu należy
się upewnić, że jego napięcie robocze
odpowiada napięciu w lokalnej
sieci elektrycznej.
Umiejscowienie zestawu
 Nie należy ustawiać zestawu w pozycji
pochyłej.
 Nie należy zostawiać zestawu w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych
na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne, nadmierne ilości kurzu, wilgoć,
deszcz lub wstrząsy.
Obsługa
 Nie należy wkładać żadnych małych
obiektów do gniazd ani otworu
wentylacyjnego z tyłu zestawu.
Może to spowodować zwarcie lub
nieprawidłowe funkcjonowanie
urządzenia.
Czyszczenie
 Do czyszczenia obudowy nie wolno
używać alkoholu, benzyny ani
rozpuszczalnika.
Inne
 W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących zestawu, które
nie zostały omówione w tej instrukcji,
należy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
 Przed pozbyciem się albo utylizacją
zestawu należy przywrócić wszystkie
ustawienia fabryczne (str. 23).
3PL
Dokumenty dołączone
do zestawu
Instrukcja obsługi
(niniejszy dokument)
Zawiera ważne informacje
w zakresie
bezpieczeństwa,
instrukcje podłączania
za pośrednictwem
technologii BLUETOOTH,
sposoby rozwiązywania
problemów itp.
Podręcznik
konfiguracji
połączenia Wi-Fi
(oddzielny dokument)
Informacje o prawach
własności intelektualnej
 Windows, logo Windows oraz


Zawiera informacje
o sposobie odtwarzania
muzyki przechowywanej
na komputerze PC albo
innym urządzeniu
za pośrednictwem
sieci Wi-Fi.
Przewodnik
(dokument dostępny
w Internecie za
pośrednictwem
komputera PC/
smartfona)
Zawiera informacje
o zestawie, instrukcje
podłączania go do
różnych urządzeń
za pomocą sieci oraz
technologii BLUETOOTH,
sposoby odtwarzania
dźwięku ze źródeł
wysokiej rozdzielczości
High-Resolution Audio itp.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/




4PL
Windows Media są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych lub innych krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania się
użytkowania lub dystrybucji takiej
technologii oddzielnie od produktu
bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego
firmy Microsoft.
Apple, logo Apple, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch,
iTunes, Mac oraz OS X są znakami
towarowymi firmy Apple Inc.
zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
iPad Air i iPad mini są znakami
towarowymi firmy Apple Inc.
App Store jest znakiem usługowym
firmy Apple Inc.
Określenia „Made for iPod”, „Made for
iPhone” i „Made for iPad” oznaczają, że
elektroniczne akcesorium zostało
przygotowane specjalnie do współpracy
z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad oraz
otrzymało zaświadczenie producenta
o spełnieniu wymagań firmy
Apple dotyczących parametrów
użytkowych. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie tego
urządzenia ani jego zgodność z normami
bezpieczeństwa i z przepisami. Należy
pamiętać, że użytkowanie tego
akcesorium z urządzeniem iPod,
iPhone lub iPad może wpłynąć
na funkcjonowanie systemów
bezprzewodowych.
Znak „
” jest znakiem Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® oraz
Wi-Fi Alliance® są zastrzeżonymi
znakami Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
oraz Wi-Fi Protected Setup™ są
znakami Wi-Fi Alliance.
Znak „S-Master” jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
 ClearAudio+ i












są znakami
towarowymi Sony Corporation.
„DSEE” i
są znakami towarowymi
Sony Corporation.
Technologia i patenty kodowania dźwięku
MPEG Layer-3 na licencji instytutu
Fraunhofer IIS i firmy Thomson.
Prawa do znaku i logo BLUETOOTH® są
własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich
użycie przez firmę Sony Corporation jest
objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe
i nazwy handlowe należą do
przedsiębiorstw, które je zarejestrowały.
Znak N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Google Play i Android są znakami
towarowymi firmy Google Inc.
Google Cast™ Ready i Google Cast Ready
Badge są znakami towarowymi firmy
Google Inc.
„Xperia” oraz „Xperia Tablet” są znakami
towarowymi Sony Mobile
Communications AB.
Znak WALKMAN® i logo WALKMAN® są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
Sony Corporation.
LDAC™ i logo LDAC logo są znakami
towarowymi Sony Corporation.
DLNA™, logo DLNA oraz DLNA
CERTIFIED™ są znakami towarowymi,
znakami usługowymi lub znakami
certyfikacji stowarzyszenia Digital Living
Network Alliance.
Znak AOSS jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy BUFFALO INC.
Nazwy systemów i produktów zawarte
w niniejszym podręczniku są zwykle
znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi
producentów.
W niniejszej instrukcji pominięto
znaki ™ i ®.
Uwagi dotyczące licencji
Ten produkt zawiera oprogramowanie, które jest
wykorzystywane przez firmę Sony na podstawie
umowy licencyjnej zawartej z właścicielem praw
autorskich. Zgodnie z wymaganiami właściciela
praw autorskich oprogramowania firma Sony jest
zobowiązana do ogłoszenia treści umowy
licencyjnej swoim klientom.
Treść umowy licencyjnej znajduje się
w dołączonym dokumencie i należy się
z nią zapoznać.
Uwaga dotycząca oprogramowania,
do którego mają zastosowanie
licencje GNU GPL / LGPL.
Ten produkt zawiera oprogramowanie, które
podlega Powszechnej Licencji Publicznej GNU
(„GNU GPL”) lub Mniejszej Powszechnej Licencji
Publicznej GNU („GNU LGPL”). Na ich podstawie
klienci mają prawo kupować, modyfikować
i odsprzedawać kod źródłowy rzeczonego
oprogramowania zgodnie z warunkami GPL
lub LGPL. Kod źródłowy wyżej wymienionego
oprogramowania jest dostępny w Internecie.
Aby go pobrać, należy wybrać nazwę modelu
„SRS-X99” pod adresem
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Należy zauważyć, że firma Sony nie jest w stanie
odpowiedzieć na wszystkie zapytania dotyczące
treści tego kodu źródłowego.
Uwagi dotyczące aktualizacji
Jeśli zestaw jest podłączony do Internetu
za pośrednictwem sieci przewodowej albo sieci
Wi-Fi, może on dokonywać automatycznej
aktualizacji oprogramowania do najnowszej
wersji.
Wraz z aktualizacją oprogramowania dodawane
będą nowe funkcje ułatwiające korzystanie
z zestawu i stabilizujące jego pracę.
Funkcję automatycznych aktualizacji można
wyłączyć, korzystając z aplikacji SongPal
zainstalowanej na smartfonie/telefonie iPhone.
Z ważnych przyczyn, np. związanych ze
stabilnością pracy zestawu, może dojść do
sytuacji, w której oprogramowanie zestawu
zostanie zaktualizowane nawet mimo wyłączenia
funkcji automatycznych aktualizacji. Ponadto po
wyłączeniu funkcji automatycznych aktualizacji
nadal istnieje możliwość dokonania ręcznej
aktualizacji oprogramowania.
Więcej informacji o korzystaniu z tej funkcji
można znaleźć w Przewodniku.
W czasie aktualizowania oprogramowania
zestaw może nie działać.
Zastrzeżenie dotyczące usług
oferowanych przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą być
modyfikowane, zawieszane albo wycofywane bez
powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za tego rodzaju sytuacje.
5PL
Spis treści
Środki ostrożności............................3
Dokumenty dołączone
do zestawu ...................................3
Informacje o prawach
własności intelektualnej.............. 4
Czynności wstępne
Położenie elementów sterujących
i ich funkcje ..................................7
Odtwarzanie muzyki
z podłączonych urządzeń
Odtwarzanie muzyki zapisanej na
dysku flash USB itp. (USB-A) .......19
Odtwarzanie muzyki za pomocą
odtwarzacza wysokiej
rozdzielczości Walkman®
(USB-B) ........................................19
Odtwarzanie muzyki z urządzeń
zewnętrznych (AUDIO IN) .......... 20
SongPal — informacje
Jak korzystać z aplikacji SongPal.... 12
Odtwarzanie muzyki
za pośrednictwem
połączenia BLUETOOTH
Parowanie zestawu z urządzeniem
BLUETOOTH i odtwarzanie
muzyki ........................................ 13
Odtwarzanie muzyki
za pośrednictwem funkcji NFC... 15
Odtwarzanie muzyki za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
Wybór sposobu łączenia
się z siecią ................................... 16
Podłączanie do komputera PC....... 16
Odtwarzanie tych samych utworów
za pomocą wielu głośników
(funkcja SongPal Link) ................ 18
Odtwarzanie muzyki
z internetowych serwisów
muzycznych................................ 18
6PL
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów...........21
Co to jest technologia
bezprzewodowa
BLUETOOTH? .............................. 24
Dane techniczne............................ 25
Czynności wstępne
Położenie elementów sterujących i ich funkcje
W niniejszej instrukcji opisano sposób obsługi zestawu za pomocą przycisków na obudowie.
Te same czynności można wykonywać również za pomocą przycisków znajdujących się
na pilocie i opatrzonych takimi samymi lub podobnymi nazwami.
Czynności wstępne
Zestaw
Upewnij się, że zestaw jest podłączony do zasilania. Następnie umieść dłoń powyżej środka
górnego panelu (str. 9). Włączy się podświetlenie, a na obudowie pojawią się przyciski
funkcyjne. Jeżeli przez około 20 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
podświetlenie przycisków wyłączy się automatycznie.
Tylny panel
urządzenia
 Przycisk/wskaźnik NETWORK
Dotknij, aby przełączyć zestaw w tryb
NETWORK.
Dotykaj, aby wybierać inne serwisy
muzyczne albo odtwarzać muzykę
z urządzeń podłączonych do sieci
domowej.
 Przycisk/wskaźnik (BLUETOOTH)
PAIRING
Dotknij, aby połączyć lub sparować
z urządzeniem BLUETOOTH albo
odtwarzać muzykę za pośrednictwem
urządzenia BLUETOOTH.
Dotknij raz, aby przełączyć zestaw w tryb
BLUETOOTH. Dotknij i przytrzymaj, aby
przełączyć zestaw w tryb parowania.
 Przycisk/wskaźnik USB-A
Dotknij, aby odtwarzać muzykę
z urządzenia podłączonego do portu
USB A (
A). Po dotknięciu wskaźnik
USB-A zacznie świecić.
 Przycisk/wskaźnik USB-B
Dotknij, aby odtwarzać muzykę
z urządzenia podłączonego do portu
USB B (
B). Po dotknięciu wskaźnik
USB-B zacznie świecić.
7PL
 Przycisk/wskaźnik AUDIO IN
Dotknij, aby odtwarzać muzykę
z urządzenia podłączonego do gniazda
AUDIO IN. Po dotknięciu wskaźnik
AUDIO IN zacznie świecić.
 Przycisk UPDATE
Wskazuje stan aktualizacji
oprogramowania urządzenia.
 Wskaźnik LINK
Wskazuje stan połączenia sieciowego
urządzenia.
 Przyciski VOL (głośność) –/+
Dotknij, aby ustawić poziom głośności.
Wskaźnik / (włączony/czuwanie) oraz
wskaźnik reagowania migają zgodnie
ze zmianą poziomu głośności.
 Przycisk/wskaźnik /
(włączony/czuwanie)
Dotknij, aby włączyć albo wyłączyć
zasilanie.
 Antena Wi-Fi
Podczas połączenia Wi-Fi antena
powinna znajdować się w pozycji
pionowej, tak jak przedstawiono poniżej.
 Przycisk WPS
Naciśnij i przytrzymaj podczas
podłączania do sieci Wi-Fi.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku
WPS przez 2 sekundy rozlegnie się sygnał
dźwiękowy wskazujący, że zestaw
można podłączyć do routera
bezprzewodowego.
Jeśli router bezprzewodowy jest
wyposażony w przycisk WPS, można
z łatwością połączyć zestaw z siecią.
 Port LAN
Użyj kabla LAN (nie należy
do wyposażenia), aby podłączyć zestaw
do komputera PC albo routera
bezprzewodowego.
 Port USB B (
B)
Podłącz zestaw do komputera
za pomocą kabla USB (nie należy
do wyposażenia)
Do podłączania obsługiwanego
odtwarzacza muzyki wysokiej
rozdzielczości Walkman® należy
użyć przejściówki High-Resolution
Audio USB Adaptor WM-PORT Cable.
 Port USB A (
A)
Podłącz dysk flash USB bezpośrednio
do zestawu. Podłączając telefon iPhone/
iPad/urządzenie iPod albo Walkman®
do zestawu, użyj kabla dostarczonego
w zestawie.
 Odchyl lewą stronę anteny
na zewnątrz.
 Wyciągnij antenę.
 Obróć antenę o 90 stopni w prawo.
 Ustaw antenę w pozycji pionowej.
 Znak N
Jeśli smartfon jest zgodny z technologią
NFC, przyłóż go do znaku N na obudowie
zestawu. Zestaw włączy się
automatycznie i będzie można sparować
go z urządzeniem BLUETOOTH.
 Złącze AC IN
Podłącz dokładnie przewód zasilający
(należy do wyposażenia).
 Gniazdo AUDIO IN
Podłącz do wyjścia słuchawkowego
przenośnego urządzenia audio
za pomocą kabla audio (nie należy
do wyposażenia).
8PL
 Czujnik zdalnego sterowania/
wskaźnik reakcji
Gdy zestaw odbiera sygnał z pilota
zdalnego sterowania, wskaźnik
reakcji miga.
Wskaźnik miga także wraz ze zmianą
poziomu głośności zestawu.
Wyświetlanie przycisków
funkcyjnych
Aby wyświetlić przyciski funkcyjne,
umieść dłoń nad zestawem w sposób
przedstawiony na ilustracji (–).
Aby szybko wyświetlić ikony, dotknij
środkowej części górnego panelu.
Jeśli wskaźnik świeci albo miga
Wskaźnik / (włączony/czuwanie)
Stan wskaźnika
(kolor)
Stan zestawu
Świeci (na zielono)
Zestaw jest włączony.
Świeci
Zestaw pracuje w trybie
(na pomarańczowo) czuwania BLUETOOTH/
sieciowym.
Zestaw pracuje w trybie
czuwania.
Miga (na zielono)
• Po dotknięciu przycisku
/ (włączony/czuwanie)
w celu wyłączenia
zestawu, wskaźnik
zabłyśnie na zielono,
a następnie na
pomarańczowo albo
wyłączy się. Urządzenie
przestanie działać, gdy
wskaźnik będzie migał.
• Po dotknięciu przycisku
VOL (głośność) -/+
wskaźnik zabłyśnie
jedno- albo trzykrotnie,
zgodnie z ustawieniami
poziomu głośności.
Zwiększanie dynamiki dźwięku
Zdejmij osłonę głośników z przodu zestawu,
korzystając z dołączonego narzędzia*1.
Czynności wstępne
Nie świeci
Miga (na czerwono) Zestaw pracuje w trybie
chronionym. Szczegółowe
informacje można znaleźć
w rozdziale „Wskaźnik /
(włączony/czuwanie) miga
na czerwono” (str. 22).
Wskaźnik LINK
Narzędzie do zdejmowania osłony głośników
(należy do wyposażenia)
*1 Zdjętą osłonę należy przechowywać na płaskiej
powierzchni, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
Stan wskaźnika
(kolor)
Stan zestawu
Świeci
Zestaw jest podłączony
(na pomarańczowo) do sieci Wi-Fi.
Świeci (na różowo)
Zestaw jest połączony
z siecią przewodową.
Miga
Zestaw łączy się z siecią
(na pomarańczowo) Wi-Fi.
Miga (na różowo)
Zestaw łączy się z siecią
przewodową.
Miga (na czerwono) Połączenie z siecią się nie
powiodło.
Świeci
(na czerwono)
Połączenie sieciowe nie
działa albo zestaw nie
może się połączyć z siecią,
mimo że ustawienia
sieciowe są prawidłowe.
Kolor wskaźnika zmienia się w zależności
od podłączonego serwisu muzycznego.
9PL
 Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Wskaźnik
(BLUETOOTH)
Pilot
PAIRING
Stan wskaźnika
(kolor)
Stan zestawu
Świeci (na biało)
Zestaw jest połączony
z urządzeniem BLUETOOTH.
Miga szybko
(na biało)
Zestaw wykonuje parowanie
z urządzeniem BLUETOOTH.
Miga (na biało)
Zestaw szuka urządzenia
BLUETOOTH w celu
nawiązania połączenia.
Wskaźnik NETWORK
Stan wskaźnika
(kolor)
Stan zestawu
Świeci (na biało)
Zestaw pracuje w trybie
NETWORK.
Miga (na biało)
Zestaw odbiera plik audio
za pośrednictwem sieci.
Przycisk UPDATE
Stan wskaźnika
(kolor)
Stan zestawu
Świeci
Przycisk świeci, gdy zestaw
(na pomarańczowo) (podłączony do Internetu)
wykryje dostępność
aktualizacji oprogramowania. Po dotknięciu
i przytrzymaniu świecącego
przycisku urządzenie
rozpocznie aktualizowanie
oprogramowania.
Miga
• Zestaw wykonuje
(na pomarańczowo)
aktualizację
oprogramowania.
Podczas aktualizowania
oprogramowania
obsługa urządzenia
nie jest możliwa.
• W czasie pierwszego
uruchomienia zestawu
po aktualizacji oprogramowania przycisk
UPDATE zaświeci
trzy razy, informując
o prawidłowym
zakończeniu aktualizacji.
10PL
 Przycisk / (włączony/czuwanie)
Naciśnij, aby włączyć albo wyłączyć
zasilanie.
 Przycisk USB-A
Naciśnij, aby odtwarzać muzykę
z urządzenia podłączonego
do portu USB A (
A).
 Przycisk USB-B
Naciśnij, aby odtwarzać muzykę
z urządzenia USB podłączonego
do portu USB B (
B).
 Przyciski VOLUME +/–
Naciśnij, aby ustawić poziom głośności.
Na przycisku VOLUME + znajduje się
wypukłość. Ułatwia ona obsługę pilota.
 Przycisk MUTING
Naciśnij raz, aby wyciszyć dźwięk.
Naciśnij ponownie, aby przywrócić
dźwięk.
 Przycisk / (poprzedni/
następny)
Służy do obsługi podłączonych urządzeń
podczas odtwarzania muzyki. Nie można
obsługiwać urządzeń podłączonych
do portu USB B (
B) ani gniazda
AUDIO IN.
Naciśnij raz, aby rozpocząć odtwarzanie
poprzedniego albo następnego utworu.
Niektóre funkcje mogą być niemożliwe
do wykonania zależnie od urządzenia.
 Przycisk AUDIO IN
Naciśnij, aby odtwarzać muzykę
z urządzenia podłączonego
do gniazda AUDIO IN.
 Przycisk (BLUETOOTH)
Naciśnij, aby połączyć lub sparować
zestaw z urządzeniem BLUETOOTH
albo odtwarzać muzykę z urządzenia
BLUETOOTH.
Włóż dwie baterie R03 (należące do
wyposażenia) biegunem ujemnym ,
tak jak przedstawiono na ilustracji.
Uwaga
 Baterie nie nadają się do ładowania.
 W razie wystąpienia wycieku elektrolitu,
oczyść komorę baterii i wymień baterie.
 Na działanie pilota mogą mieć wpływ silne
źródła światła oraz bezpośrednie światło
słoneczne. Pilot może nie działać.
 Baterie należy wymieniać co 6 miesięcy.
Jeśli obsługa zestawu za pomocą pilota jest
nieskuteczna, wymień baterie.
Czynności wstępne
 Przycisk  (odtwarzanie/pauza)
Służy do obsługi podłączonych urządzeń
podczas odtwarzania muzyki.
Nie można obsługiwać urządzeń
podłączonych do portu USB B (
B)
ani gniazda AUDIO IN.
Naciśnij przycisk raz, aby wstrzymać
odtwarzanie. Naciśnij go ponownie,
aby wznowić odtwarzanie.
Niektóre funkcje mogą być niemożliwe
do wykonania zależnie od urządzenia.
Instalowanie baterii
 Przycisk NETWORK
Naciśnij w czasie odtwarzania muzyki
przechowywanej na urządzeniu
podłączonym do sieci domowej.
11PL
SongPal — informacje
Jak korzystać z aplikacji
SongPal
Aplikacja SongPal służy do obsługi
zgodnych urządzeń audio marki Sony
za pomocą smartfona/telefonu iPhone.
* Dostępność usług serwisów muzycznych może
się zmieniać w zależności od kraju i regionu.
Do korzystania z niektórych serwisów jest
wymagana rejestracja. Konieczna może być
aktualizacja oprogramowania urządzenia.
Usługi oferowane przez podmioty trzecie
mogą być modyfikowane, zawieszane albo
wycofywane bez powiadomienia. Firma Sony
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego
rodzaju sytuacje.
Dostępne funkcje aplikacji SongPal
zależą od podłączonych urządzeń.
Specyfikacje i wygląd aplikacji mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
Wyszukaj aplikację SongPal w sklepie
Google Play™ albo App Store, a następnie
pobierz ją.
Aplikacja na smartfona/telefon iPhone daje
dostęp do następujących funkcji.
Regulacja dźwięku zestawu SRS-X99
Można w prosty sposób dostosować
dźwięk albo skorzystać z ustawień
zalecanych przez firmę Sony,
„ClearAudio+” oraz „DSEE HX”.
Serwisy muzyczne*
Można skonfigurować ustawienia
pozwalające na korzystanie z serwisów
muzycznych.
Aby korzystać z serwisów muzycznych,
wymagane jest zainstalowanie aplikacji
podmiotów trzecich.
Widok urządzeń podłączonych do sieci domowej.
Wybierz urządzenie audio, z którego chcesz odtwarzać
muzykę, albo dodaj urządzenia do grupy, korzystając
z funkcji SongPal Link (funkcja odtwarzania w wielu
pomieszczeniach).
Sterowanie urządzeniami podłączonymi do
sieci domowej
Można odtwarzać muzykę
przechowywaną na komputerze PC
albo na serwerze sieci domowej.
Sterowanie urządzeniem USB
Można odtwarzać muzykę z urządzenia
podłączonego do portu USB A zestawu
SRS-X99.
 Więcej szczegółów na ten temat
można znaleźć w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Z listy urządzeń można wybierać źródła odtwarzania
dźwięku. Można także zmieniać ustawienia dźwięku/
sieci urządzenia audio.
 Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w pomocy aplikacji SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
12PL
się w pobliżu, połączenie BLUETOOTH
zostanie nawiązane automatycznie i
wskaźnik
(BLUETOOTH) pozostanie
zaświecony. Aby nawiązać połączenie
z innym urządzeniem BLUETOOTH, należy
zakończyć bieżące połączenie BLUETOOTH,
używając połączonego w danej chwili
urządzenia BLUETOOTH.
Odtwarzanie muzyki
za pośrednictwem
połączenia BLUETOOTH
Parowanie zestawu
z urządzeniem
BLUETOOTH
i odtwarzanie muzyki
Dotknij przycisku (BLUETOOTH
PAIRING i przytrzymaj go, aż
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Gdy zestaw jest w trybie parowania,
wskaźnik (BLUETOOTH) miga
na biało.
4
Uwaga
Aby wykryć urządzenie,
rozpocznij parowanie na
urządzeniu BLUETOOTH.
Gdy na wyświetlaczu urządzenia
BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych
urządzeń, wybierz zestaw „SRS-X99”.
Jeśli na ekranie urządzenia BLUETOOTH
pojawi się monit o wpisanie kodu,
wprowadź „0000”.
 W czasie parowania urządzeń należy umieścić
urządzenie BLUETOOTH w odległości nie
większej niż jeden metr od zestawu.
 Jeśli urządzenie BLUETOOTH jest zgodne
z technologią NFC, poniższą procedurę można
pominąć. Patrz sekcja „Odtwarzanie muzyki
za pośrednictwem funkcji NFC” (str. 15).
Uwaga
1
2
Przed rozpoczęciem procedury parowania,
wstrzymaj odtwarzanie na urządzeniu
BLUETOOTH. Po nawiązaniu połączenia
BLUETOOTH może zabrzmieć głośny dźwięk.
Głośny dźwięk może też odezwać się przy
pierwszym odtworzeniu muzyki. Z tego
powodu zaleca się zmniejszenie poziomu
głośności.
Włącz zestaw.
Wskaźnik / (włączony/czuwanie)
zacznie świecić na zielono.
Dotknij przycisku
PAIRING.
(BLUETOOTH)
Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie
migać na biało.
5
Wskazówka
 Informacje o parowaniu urządzeń nie
są przechowywane w ustawieniach
fabrycznych zestawu. Dlatego po
dotknięciu przycisku
(BLUETOOTH)
PAIRING wskaźnik
(BLUETOOTH)
zaczyna migać na biało, a urządzenie
automatycznie przechodzi w tryb
parowania. W takiej sytuacji przejdź
do punktu 4.
 Po dotknięciu przycisku
(BLUETOOTH)
PAIRING urządzenie podejmie próbę
nawiązania połączenia BLUETOOTH
z ostatnim podłączonym urządzeniem
BLUETOOTH. Jeśli to urządzenie znajduje
Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
Można odtwarzać muzykę z podłączonego
bezprzewodowo urządzenia BLUETOOTH.
Przed użyciem funkcji BLUETOOTH należy
sparować zestaw z urządzeniem
BLUETOOTH.
3
Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z urządzenia BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH
wskaźnik (BLUETOOTH) pozostaje
zaświecony.
Jeśli połączenie BLUETOOTH nie
zostało nawiązane, powtórz czynności
od kroku 3.
6
Ustaw głośność urządzenia
BLUETOOTH albo dotknij
przycisku VOL (głośność) –/+, aby
dostosować poziom głośności.
13PL
7
Rozpocznij odtwarzanie za
pomocą urządzenia BLUETOOTH.
Wskazówka
 Możesz sparować zestaw albo nawiązać
połączenie BLUETOOTH z innym urządzeniem
BLUETOOTH, gdy zestaw jest połączony
za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
z jednym urządzeniem BLUETOOTH.
Po nawiązaniu nowego połączenia BLUETOOTH
bieżące połączenie BLUETOOTH zostanie
zakończone.
 Aplikacja SongPal nie jest wyposażona w funkcje
odtwarzania muzyki za pośrednictwem
połączenia BLUETOOTH. Aby odtwarzać muzykę,
skorzystaj z odpowiedniego oprogramowania
urządzenia BLUETOOTH.
 Zestaw można sparować z wieloma
urządzeniami, ale w danej chwili może on
odtwarzać muzykę tylko z jednego urządzenia.
 Kod dostępu może mieć nazwę „Passcode”,
„Passkey”, „PIN code”, „PIN number”,
„Password” itp.
Anulowanie połączenia BLUETOOTH
Zakończ połączenie BLUETOOTH
z urządzenia BLUETOOTH.
Wskazówka
W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
połączenie BLUETOOTH może zostać zakończone
automatycznie po zakończeniu
odtwarzania muzyki.
Uwaga
 Czynności opisane powyżej mogą nie być
dostępne w przypadku niektórych urządzeń
BLUETOOTH. Ponadto faktycznie dostępne opcje
obsługi mogą zależeć od podłączonego
urządzenia BLUETOOTH.
 Tryb parowania zestawu wyłącza się po około
5 minutach, co jest sygnalizowane wolnym
miganiem wskaźnika
(BLUETOOTH). Jednak
w przypadku, gdy informacje o sparowaniu
nie są zapisane w pamięci zestawu,
np. po przywróceniu ustawień fabrycznych,
tryb parowania nie jest wyłączany. Jeśli
tryb parowania zostanie wyłączony przed
zakończeniem procesu, powtórz procedurę
od kroku 3.
 Podczas parowania urządzenia BLUETOOTH,
które nie może wyświetlić listy wykrytych
urządzeń lub nie ma wyświetlacza, sparowanie
urządzenia może wymagać przełączenia
urządzenia BLUETOOTH i zestawu w tryb
parowania. Jeśli jednak w urządzeniu
BLUETOOTH ustawiono kod uwierzytelniający
inny niż „0000”, nie będzie można sparować
urządzeń.
 Po wykonaniu procedury parowania nie trzeba
przeprowadzać jej ponownie. Procedurę
parowania należy powtórzyć w następujących
przypadkach:
 Informacje dotyczące parowania zostały
usunięte po usunięciu usterki urządzenia
BLUETOOTH.
 Próba sparowania więcej niż 9 urządzeń
BLUETOOTH.
Zestaw można sparować z maksymalnie
9 urządzeniami BLUETOOTH. Sparowanie
kolejnego urządzenia BLUETOOTH
spowoduje usunięcie informacji o pierwszym
sparowanym urządzeniu.
 Informacje dotyczące parowania zostały
usunięte z podłączonego urządzenia.
 W czasie przywracania ustawień fabrycznych
zestawu wszystkie informacje dotyczące
parowania są usuwane.
14PL
Odtwarzanie muzyki poprzez
sparowane urządzenie
Po wykonaniu czynności opisanej
w punkcie 2 w sekcji „Parowanie zestawu
z urządzeniem BLUETOOTH i odtwarzanie
muzyki” (str. 13) podłącz urządzenie
BLUETOOTH do zestawu. Dostosuj poziom
głośności urządzenia BLUETOOTH
i rozpocznij odtwarzanie
na urządzeniu BLUETOOTH.
Wskazówka
Zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH
przed podłączaniem go do zestawu.
Odtwarzanie muzyki
za pośrednictwem
funkcji NFC
1
Dotknij smartfonem znaku N
znajdującego się na obudowie
zestawu.
Trzymaj smartfon przytknięty do znaku,
aż nastąpi reakcja ze strony smartfona.
Szczegółowe informacje
o nawiązywaniu połączenia NFC
za pomocą smartfona znajdziesz
w jego instrukcji obsługi.
Po nawiązaniu połączenia
zacznij odtwarzać muzykę
na smartfonie.
Aby zakończyć połączenie, dotknij
smartfonem znaku N na obudowie
zestawu.
Wskazówka
W przypadku dotknięcia zestawu smartfonem
zgodnym z technologią NFC w czasie, gdy jest
on połączony z innym urządzeniem BLUETOOTH,
nastąpi zakończenie połączenia z urządzeniem
BLUETOOTH i nawiązanie komunikacji
ze smartfonem.
Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
NFC (ang. Near Field Communication,
komunikacja bliskiego zasięgu) to
technologia umożliwiająca bezprzewodową
komunikację krótkiego zasięgu między
różnymi urządzeniami, np. telefonami
komórkowymi i tagami IC.
Po prostu dotknij zestawu smartfonem.
Zestaw włączy się automatycznie i zostanie
sparowany z urządzeniem BLUETOOTH.
Zanim to zrobisz, włącz na smartfonie
funkcję NFC i odblokuj ekran.
2
Aby nawiązać połączenie, postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH
wskaźnik (BLUETOOTH) przestaje
migać i pozostaje zaświecony.
15PL
Odtwarzanie muzyki za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
Wybór sposobu łączenia
się z siecią
Po podłączeniu zestawu do sieci można
odtwarzać muzykę na wiele sposobów.
W zależności od środowiska sieciowego
dostępnych jest kilka sposobów połączenia.
Wybierz z poniższych możliwości tę, która
Ci najbardziej odpowiada.
Wskazówka
Stały adres IP można skonfigurować
za pośrednictwem ekranu opisanego w czynności
6. w sekcji „Podłączanie do komputera PC” (str. 16).
Uwaga
Jednoczesne korzystanie z sieci przewodowej
i bezprzewodowej jest niemożliwe.
Po podłączeniu zestawu do sieci Wi-Fi
należy odłączyć od niego kabel LAN.
Podłączanie za pomocą smartfona/
telefonu iPhone
Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie /
telefonie iPhone. Więcej informacji
znajdziesz w Podręczniku konfiguracji
połączenia Wi-Fi (oddzielny dokument).
Podłączanie za pomocą routera
bezprzewodowego (przycisk WPS)
Aby nawiązać połączenie, użyj przycisku
WPS. Więcej informacji znajdziesz
w Podręczniku konfiguracji połączenia Wi-Fi
(oddzielny dokument).
Podłączanie do komputera
Patrz „Podłączanie do komputera PC”
(str. 16).
Podłączanie za pomocą sieci
przewodowej
 Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
16PL
Podłączanie do
komputera PC
Jeśli router bezprzewodowy nie jest
wyposażony w przycisk WPS (AOSS),
skonfiguruj ustawienia sieci Wi-Fi,
podłączając zestaw do komputera
za pośrednictwem kabla LAN.
Do połączenia potrzebny jest
ogólnodostępny kabel LAN.
Wskazówka
Do skonfigurowania połączenia Wi-Fi mogą być
potrzebne: identyfikator SSID sieci (nazwa sieci)
oraz klucz dostępu (WEP albo WPA). Klucz
zabezpieczeń służy do ograniczania liczby
urządzeń, które mogą łączyć się z siecią Wi-Fi.
Ponadto zabezpiecza komunikację, która odbywa
się za pośrednictwem routera bezprzewodowego/
punktu dostępu.
1
Zanotuj identyfikator SSID
oraz klucz zabezpieczeń.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi
routera.
SSID (nazwa sieci)
Hasło (klucz zabezpieczeń)
2
Podłącz zestaw do komputera PC
bezpośrednio za pomocą
kabla LAN.
5
W menu wybierz pozycję
[Network Settings].
Network Settings
Kabel LAN
(nie należy
do wyposażenia)
6
3
Włącz zestaw.
Poczekaj, aż wskaźnik LINK przestanie
migać i zaświeci na różowo. Może
to potrwać około minuty.
SSID
4
Hasło powinno zostać zanotowane
w czynności 1 (str. 16).
Wyświetl ekran [Sony Network
Device Settings] na
komputerze PC.
 Uruchom przeglądarkę internetową.
 Przejdź do strony o następującym
adresie URL:
Powyższy adres URL jest dostępny
tylko, gdy zestaw jest podłączony
do komputera bezpośrednio
za pomocą kabla LAN.
7
Kliknij przycisk [Apply].
8
Po pojawieniu się stosownego
monitu odłącz kabel LAN.
9
Upewnij się, że wskaźnik LINK
świeci na pomarańczowo.
Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Do podłączenia użyj
ogólnodostępnego kabla LAN.
Wybierz identyfikator SSID
swojego routera
bezprzewodowego
i wprowadź hasło.
Nastaw antenę Wi-Fi (str. 8).
Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi
wskaźnik LINK będzie świecić
na pomarańczowo.
Nawiązywanie połączenia może
zająć minutę.
Więcej informacji o odtwarzaniu muzyki
za pośrednictwem tego zestawu znajdziesz
w Podręczniku konfiguracji połączenia Wi-Fi
(oddzielny dokument).
17PL
Odtwarzanie tych samych Odtwarzanie muzyki
utworów za pomocą
z internetowych
wielu głośników
serwisów muzycznych
(funkcja SongPal Link)
1
Podłącz zestaw i smartfon/
telefon iPhone do sieci Wi-Fi.
Podłącz zestaw i smartfon/
telefon iPhone do sieci o tej samej
nazwie SSID co router.
Słuchaj muzyki dzięki sieci Wi-Fi.
Teraz możesz słuchać ulubionej muzyki
przechowywanej na komputerze PC,
w pamięci smartfona oraz przesyłanej
strumieniowo za pośrednictwem serwisów
muzycznych w wielu pomieszczeniach
jednocześnie, ciesząc się przy tym
najlepszą jakością dźwięku.
1
Podłącz zestaw i smartfon/
telefon iPhone do sieci Wi-Fi.
Podłącz zestaw i smartfon/telefon
iPhone do sieci o tej samej nazwie SSID
co router.
2
Zainstaluj bezpłatną aplikację
SongPal na smartfonie /
telefonie iPhone.
3
Aby korzystać z wielu urządzeń,
podłącz urządzenia zgodne
z technologią SongPal Link
do sieci Wi-Fi.
 Więcej szczegółów na ten temat można
znaleźć w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
18PL
2
Zainstaluj bezpłatną aplikację
SongPal na smartfonie /
telefonie iPhone.
3
Odtwarzaj muzykę z ulubionego
serwisu muzycznego za pomocą
smartfona/telefonu iPhone.
 Więcej szczegółów na ten temat
można znaleźć w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Odtwarzanie muzyki z podłączonych
urządzeń
Odtwarzanie muzyki
zapisanej na dysku flash
USB itp. (USB-A)
2
Podłącz dysk flash USB,
odtwarzacz Walkman® albo
telefon iPhone/urządzenie iPad/
iPod do portu USB A (
A).
Dotknij przycisku USB-A.
Następnie naciśnij przycisk 
(odtwarzanie/pauza) na pilocie
albo włącz odtwarzanie
w podłączonym urządzeniu.
 Więcej szczegółów na ten temat
można znaleźć w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Opcjonalna
Kabel USB
(nie należy do przejściówka
wyposażenia) High-Resolution
Audio USB
Adaptor
WM-PORT
Cable*
* Opcjonalną przejściówkę High-Resolution Audio
USB Adaptor WM-PORT Cable można zamówić
w najbliższym centrum serwisowym firmy Sony.
1
Podłącz obsługiwany odtwarzacz
wysokiej rozdzielczości
Walkman® albo komputer PC
do portu USB B (
B).
2
Dotknij przycisku USB-B,
a następnie rozpocznij
odtwarzanie muzyki
w podłączonym urządzeniu.
Odtwarzanie muzyki z podłączonych urządzeń
1
Odtwarzanie muzyki za
pomocą odtwarzacza
wysokiej rozdzielczości
Walkman® (USB-B)
19PL
 Więcej szczegółów na ten temat
można znaleźć w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Odtwarzanie muzyki
z urządzeń zewnętrznych
(AUDIO IN)
Przewód audio (nie należy
do wyposażenia)
1
Podłącz urządzenie do gniazda
AUDIO IN zestawu, używając
kabla audio (nie należy
do wyposażenia).
2
Dotknij przycisku AUDIO IN,
a następnie rozpocznij
odtwarzanie muzyki
w podłączonym urządzeniu.
 Więcej szczegółów na ten temat
można znaleźć w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
20PL
 Po przywróceniu ustawień fabrycznych
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
Skorzystaj z poniższych porad, aby
rozwiązać problemy, które mogą się pojawić
podczas pracy zestawu. Jeśli problem nie
ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem
firmy Sony.
 Sprawdź, czy problem został opisany
w części „Rozwiązywanie problemów”.
 Sprawdź w Przewodniku.
 Szczegółowe informacje znajdziesz
w częściach „Zasady obsługi”
i „Rozwiązywanie problemów”.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
zestawu nawiązanie połączenia z telefonem
iPhone/urządzeniem iPad/iPod może nie być
możliwe. W takim przypadku usuń informacje
dotyczące parowania z telefonu iPhone/
urządzenia iPad/iPod, a następnie ponownie
wykonaj procedurę parowania.
Nie można połączyć zestawu z urządzeniem
BLUETOOTH jednym dotknięciem (NFC)
 Trzymaj smartfon blisko zestawu, aż nastąpi
reakcja ze strony smartfona. Jeśli nie można
nawiązać połączenia, zbliż smartfon do znaku
N na zestawie. Gdy smartfon zacznie
reagować, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
 Sprawdź, czy funkcja NFC na smartfonie jest
włączona.
 Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
 Czułość odbioru sygnału NFC zależy od
urządzenia. Jeśli niepowodzenie połączenia
urządzenia ze smartfonem będzie się
powtarzać, połącz go z zestawem, wykonując
operacje na ekranie.
 Sprawdź, czy smartfon jest zgodny
 Sprawdź, czy informacje o tym problemie
są dostępne na stronie internetowej
pomocy technicznej dla klientów.
http://www.sony.eu/support
 Odłącz przewód zasilający od gniazda
ściennego, poczekaj chwilę i podłącz
go ponownie.
Jeśli problem nie zostanie usunięty
po wykonaniu wszystkich powyższych
czynności, skontaktuj się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów firmy Sony.
BLUETOOTH
Nie można sparować zestawu
z urządzeniem BLUETOOTH/nawiązać
połączenia BLUETOOTH między zestawem
a smartfonem/telefonem iPhone
przy użyciu aplikacji SongPal
 Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości
nie większej niż 1 m od zestawu.
 Jeśli wskaźnik
(BLUETOOTH) nie miga
szybko na biało, dotknij przycisku
(BLUETOOTH)
PAIRING i przytrzymaj go,
aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik
(BLUETOOTH) zacznie szybko migać na biało.
Brak dźwięku
 W przypadku podłączania komputera PC
do zestawu upewnij się, że wyjście audio
w komputerze jest ustawione na urządzenie
BLUETOOTH.
Informacje dodatkowe
z technologią NFC. Poszukaj informacji o tym
problemie na stronie internetowej pomocy
technicznej dla klientów.
 Sprawdź, czy zostało ustanowione połączenie
BLUETOOTH między zestawem a urządzeniem
BLUETOOTH.
 Przeprowadź ponowne parowanie zestawu
z urządzeniem BLUETOOTH.
 Głośnik wysokotonowy (wierzchnia strona
zestawu) służy do odtwarzania wyłącznie
wysokich częstotliwości. Jeśli plik muzyczny
nie zawiera wysokich częstotliwości, dźwięk
nie będzie odtwarzany.
Zniekształcony dźwięk/buczenie lub szum
z głośnika
 Zbliż urządzenie BLUETOOTH do zestawu.
Usuń wszelkie przeszkody między zestawem
a urządzeniem BLUETOOTH.
 Wybierz „Priorytet stabilnego połączenia”
dla odtwarzania BLUETOOTH.
21PL
Sieć
Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi
między urządzeniem a siecią domową
 Zestaw nie obsługuje transmisji IEEE 802.11ac.
Skorzystaj z pasma częstotliwości 2,4 GHz
(IEEE 802.11 b/g/n) albo 5 GHz
(IEEE 802.11 a/n).
 Zanim rozpoczniesz konfigurowanie sieci WiFi za pomocą aplikacji SongPal na smartfonie/
telefonie iPhone, upewnij się, że smartfon/
telefon iPhone jest podłączony do sieci.
 Jeśli do zestawu jest podłączony kabel LAN,
odłącz go i uruchom zestaw ponownie.
W przypadku podłączenia do zestawu
kabla LAN, będzie on łączył się z siecią za
pośrednictwem połączenia przewodowego,
a połączenie bezprzewodowe będzie
niedostępne.
 Upewnij się, że router bezprzewodowy
jest włączony.
 Zbliż zestaw do routera bezprzewodowego.
Łączność może być przerywana przez
urządzenia korzystające z pasma
częstotliwości 2,4 GHz, np. kuchenki
mikrofalowe, urządzenia BLUETOOTH czy
cyfrowe urządzenia bezprzewodowe. Oddal
zestaw od tych urządzeń lub je wyłącz.
 Nastaw antenę Wi-Fi.
 Jeśli mimo prawidłowych ustawień sieci Wi-Fi
nadal nie można nawiązać połączenia,
wykonaj poniższe czynności.
 Wyłącz router bezprzewodowy/punkt
dostępu, poczekaj chwilę i włącz go
ponownie.
 Wyłącz zestaw, poczekaj chwilę i włącz
go ponownie.
Zniekształcony dźwięk/buczenie lub szum
z zestawu
 Zmniejsz głośność podłączonego urządzenia.
 Jeśli podłączone urządzenie ma funkcję
korektora, wyłącz ją.
 Trzymaj zestaw z dala od kuchenek
mikrofalowych, routerów
bezprzewodowych itp.
 Odsuń zestaw od metalowych przedmiotów.
 Połącz zestaw i router bezprzewodowy/
komputer PC za pomocą kabla LAN.
Brak dźwięku lub niski poziom głośności
 Sprawdź, czy zestaw i podłączone do niego
urządzenia są włączone.
 Zwiększ głośność zestawu i połączonego
urządzenia.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie
odtwarza dźwięk.
22PL
Program iTunes nie może znaleźć zestawu
za pośrednictwem oprogramowania AirPlay
 Upewnij się, że komputer PC z zainstalowaną
aplikacją iTunes oraz zestaw są podłączone
do tej samej sieci domowej.
 Zaktualizuj program iTunes do najnowszej
wersji.
Ogólne
Wskaźnik / (włączony/czuwanie) miga
na czerwono
 Zestaw pracuje w trybie chronionym. Odłącz
zarówno przewód zasilający zestaw, jak
i wszystkie inne urządzenia, które są
do niego podłączone. Następnie podłącz
ponownie przewód zasilający i włącz zestaw.
Jeśli wskaźnik / (włączony/czuwanie)
nadal miga, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony albo punktem
sprzedaży zestawu.
Ostatnie ustawienie nie jest zachowywane
 Jeśli przewód zasilający włączony zestaw
zostanie odłączony, ostatnie ustawienie
nie zostanie zachowane. Aby zachować
ustawienie, najpierw wyłącz zestaw,
a następnie odłącz przewód zasilający.
Zestaw niespodziewanie przeszedł w tryb
czuwania albo tryb czuwania BLUETOOTH/
sieciowy
 Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
Zestaw automatycznie przechodzi w tryb
czuwania BLUETOOTH/sieciowy, jeśli
jest włączona funkcja automatycznego
przechodzenia w stan czuwania i przez około
15 minut nie wykonano żadnej operacji ani nie
przesłano sygnału dźwiękowego do zestawu.
Więcej informacji o funkcji automatycznego
przechodzenia w stan czuwania można
znaleźć w Przewodniku.
Aby sprawdzić siłę sygnału Wi-Fi
(czułość odbioru)
Przywracanie ustawień fabrycznych
zestawu
Gdy zestaw jest podłączony do sieci Wi-Fi,
dotknij przycisku NETWORK i przytrzymaj
go, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Przywracanie ustawień fabrycznych pozwala
rozwiązać problemy, których nie można
usunąć inaczej.
1 Upewnij się, że zestaw jest włączony.
Dotknij przycisków VOL (głośność) –
i / (włączony/czuwanie) i przytrzymaj
je przez co najmniej 5 sekund.
Zestaw się wyłączy. Wszystkim ustawieniom
zostaną przywrócone wartości domyślne,
a informacje o sparowaniu BLUETOOTH
zostaną usunięte.
Uwaga
5 ······
4 ······
3 ······
2 ······
1 ······
Liczba migających wskaźników
funkcyjnych
Po dotknięciu dowolnego przycisku
wskaźniki przestają migać.
W celu poprawy jakości sygnału:
 Sprawdź kierunek ustawienia anteny.
 Wyłącz pozostałe urządzenia
bezprzewodowe.
Informacje dodatkowe
0 ······
Siła
sygnału
Po przywróceniu ustawień fabrycznych zestawu
nawiązanie połączenia z telefonem iPhone/
urządzeniem iPad/iPod może nie być możliwe.
W takim przypadku usuń informacje dotyczące
parowania z telefonu iPhone/urządzenia iPad/
iPod, a następnie ponownie wykonaj procedurę
parowania.
 Informacje o symptomach innych niż powyższe
znajdują się w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Korzystanie z funkcji trybu czuwania
BLUETOOTH/sieciowego
Jeśli funkcja trybu czuwania BLUETOOTH/
sieciowego jest włączona, zestaw będzie
włączać się automatycznie po wykonaniu
operacji na urządzeniu BLUETOOTH albo
urządzeniu sieciowym. Zestaw będzie się
uruchamiać szybciej niż w innym przypadku.
1 Upewnij się, że zestaw jest włączony.
Dotknij przycisku / (włączony/
czuwanie) i przytrzymaj go, aż zaświeci
na pomarańczowo.
Zestaw wyłączy się i przejdzie w tryb
czuwania BLUETOOTH/sieciowy.
Wykonanie operacji na urządzeniu
BLUETOOTH albo urządzeniu sieciowym
spowoduje automatyczne włączenie
zestawu i nawiązanie połączenia.
23PL
Co to jest technologia
bezprzewodowa
BLUETOOTH?
BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa
krótkiego zasięgu, która umożliwia
bezprzewodową komunikację między
urządzeniami cyfrowymi, takimi jak
komputer i aparat cyfrowy. Technologia
bezprzewodowa BLUETOOTH działa
w promieniu około 10 m.
Typowym jej zastosowaniem jest łączenie
dwóch urządzeń odpowiednio do potrzeb,
jednak niektóre urządzenia można
podłączać jednocześnie do wielu urządzeń.
Do podłączania nie trzeba używać
przewodu ani umieszczać urządzeń
naprzeciw siebie, jak odbywa się to
w przypadku komunikacji w podczerwieni.
Urządzenie BLUETOOTH można np. trzymać
w torbie lub kieszeni.
BLUETOOTH to międzynarodowy standard
wspierany i stosowany przez tysiące firm
z całego świata.
Maksymalny zasięg łączności
Maksymalny zasięg łączności może ulec
zmniejszeniu w następujących warunkach:
 Pomiędzy zestawem a urządzeniem
BLUETOOTH znajduje się jakaś
przeszkoda, na przykład człowiek,
metalowy przedmiot lub ściana.
 W pobliżu zestawu używane jest
urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.
 W pobliżu zestawu używana jest
kuchenka mikrofalowa.
 W pobliżu zestawu używane jest
urządzenie emitujące promieniowanie
elektromagnetyczne.
Zakłócenia pochodzące od innych
urządzeń
Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa
sieć LAN (IEEE802.11b/g/n) korzystają z tej
samej częstotliwości. W związku z tym, jeśli
używany zestaw znajduje się w pobliżu
urządzenia bezprzewodowej sieci LAN,
może dojść do interferencji mikrofal
powodujących spadek prędkości
przesyłania danych, szumy lub
24PL
nieprawidłowe połączenie. W takim
przypadku należy postąpić następująco:
 Należy korzystać z zestawu
w odległości co najmniej 10 m od
urządzenia bezprzewodowej sieci LAN.
 Jeśli używany zestaw znajduje się
w odległości mniejszej niż 10 m
od urządzenia bezprzewodowej
sieci LAN, należy to urządzenie
wyłączyć.
Zakłócanie pracy innych urządzeń
Mikrofale emitowane przez urządzenia
BLUETOOTH mogą wpływać na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych.
Aby uniknąć wypadku, zestaw i inne
urządzenia BLUETOOTH należy wyłączać
w następujących miejscach:
 w szpitalach, pociągach, samolotach,
na stacjach paliw i w innych miejscach,
gdzie mogą występować łatwopalne
gazy;
 w pobliżu drzwi automatycznych
lub alarmów przeciwpożarowych.
 Aby użyć funkcji BLUETOOTH, podłączane
urządzenie BLUETOOTH musi obsługiwać profil
identyczny z profilem zestawu.
Nawet jeśli urządzenia obsługują ten sam profil,
dostępne funkcje zależą od danych
technicznych urządzenia.
 Z uwagi na właściwości technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH podczas rozmowy
telefonicznej lub słuchania muzyki dźwięk
odtwarzany przez zestaw jest nieco opóźniony
względem dźwięku generowanego przez
urządzenie BLUETOOTH.
 Ten zestaw został wyposażony w funkcje
bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami
standardu BLUETOOTH, aby zapewniać
bezpieczne połączenie podczas komunikacji
za pośrednictwem technologii bezprzewodowej
BLUETOOTH. Jednak w zależności od ustawienia
poziomu bezpieczeństwa zabezpieczenia mogą
nie być wystarczające. Korzystając z technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH, należy zawsze
mieć na uwadze bezpieczeństwo.
 Firma Sony nie bierze odpowiedzialności
za wycieki danych w czasie
komunikacji BLUETOOTH.
 Urządzenie wyposażone w funkcję BLUETOOTH
musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH
określonym przez firmę Bluetooth SIG oraz
być uwierzytelnione. Nawet jeśli podłączone
urządzenie spełnia wymagania wspomnianego
standardu BLUETOOTH, niektórych urządzeń
nie można podłączyć lub mogą one działać
nieprawidłowo w zależności od ich funkcji
lub danych technicznych.
 W zależności od podłączonego do zestawu
urządzenia BLUETOOTH, środowiska komunikacyjnego lub otaczających warunków mogą
pojawiać się zakłócenia lub przerwy w dźwięku.
Zgodne profile BLUETOOTH*2
Dane techniczne
A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji
audio) / AVRCP (profil zdalnego sterowania
audio/wideo)
Sekcja głośników
Obsługiwany kodek*3
Głośniki
Gł. wysokotonowe (góra): ok. 19 mm
średnicy × 2
Gł. wysokotonowe (przód): ok. 19 mm
średnicy × 2
Gł. średniotonowe: ok. 50 mm średnicy × 2
Subwoofer: ok. 94 mm średnicy × 1
Sekcja wzmacniacza
MOC WYJŚCIOWA I CAŁKOWITE ZNIEKSZTAŁCENIA
HARMONICZNE:
Moc wyjściowa (referencyjna)
Sekcja sieci
Zgodne standardy
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bity,
WEP 128 bitów, WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/ WPA2-PSK (TKIP))
Szerokość pasma transmisji (A2DP)
20 Hz do 20 kHz (częstotliwość
próbkowania 44,1 kHz)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników,
jak: przeszkody między urządzeniami, pola
magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej,
elektryczność statyczna, czułość odbioru,
wydajność anteny, system operacyjny,
aplikacja itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH określają
cel komunikacji nawiązywanej między
urządzeniami za pośrednictwem funkcji
BLUETOOTH.
*3 Kodek: kompresja sygnału audio oraz konwersja
formatu.
*4 Subband Codec (kodek subpasmowy).
*5 Zaawansowane kodeki dźwięku.
*6 LDAC to technologia kodowania dźwięku
opracowana przez firmę Sony, która umożliwia
przesyłanie materiałów audio w wysokiej
rozdzielczości — nawet za pośrednictwem
połączenia BLUETOOTH. W przeciwieństwie
do innych technologii kodowania zgodnych
z BLUETOOTH,takich jak SBC, działa ona
bez konwertowania dźwięku o wysokiej
rozdzielczości*7 do niższej jakości i pozwala
na przesyłanie w bezprzewodowej sieci
BLUETOOTH około trzy razy więcej*8 danych
audio w niespotykanej jakości. Jest to możliwe
dzięki bardzo wydajnemu algorytmowi
kodowania i optymalnej obsłudze pakietów.
Częstotliwość radiowa
*7 Z wyłączeniem zawartości formatu DSD.
Pasmo 2,4/5 GHz
*8 W porównaniu z technologią SBC (Subband
Coding: kodowanie subpasmowe), po wybraniu
prędkości transmisji 990 kb/s (96/48 kHz)
lub 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Sekcja BLUETOOTH
Informacje dodatkowe
Gł. wysokotonowe (góra): 2 W × 2
(przy mniej niż 10-procentowym udziale
zniekształceń harmonicznych, 20 kHz)
Gł. wysokotonowe (przód): 25 W × 2
(przy mniej niż 10-procentowym udziale
zniekształceń harmonicznych, 10 kHz)
Gł. średniotonowe: 25 W × 2 (przy mniej
niż 10-procentowym udziale zniekształceń
harmonicznych, 1 kHz)
Subwoofer: 25 W × 2 (przy mniej niż
10-procentowym udziale zniekształceń
harmonicznych, 100 kHz)
SBC*4 / AAC*5 / LDAC*6
Wyjście
Specyfikacja BLUETOOTH Power Class 2
Maksymalny zasięg łączności
Linia widzenia ok. 10 m*1
Sekcja portu USB
Port USB A (
A)
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz do 2,4835 GHz)
Do zestawu można podłączyć napęd flash
USB, odtwarzacz Walkman® albo telefon
iPhone/urządzenia iPad/iPod.
System komunikacji
Obsługiwany format*1
Specyfikacja BLUETOOTH w wersji 3.0
MP3: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16–320 kb/s (CBR/VBR)
Częstotliwość radiowa
25PL
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16–320 kb/s (CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kb/s
(CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bity)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bity)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bity)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bity)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
Szybkość transmisji danych
Duża
Obsługiwane urządzenie USB
Mass Storage Class (MSC)
Maksymalny prąd wyjściowy
MAKS. 2,1 A
Port USB B (
B)
Korzystając z kabla USB (nienależącego do
wyposażenia), do zestawu można podłączyć
zgodne urządzenie, np. komputer PC itp.
Obsługiwany format*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 bity)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
*1 Nie można zagwarantować zgodności
ze wszystkimi programami kodującymi/
rejestrującymi, urządzeniami rejestrującymi
ani nośnikami zapisu.
Zakres temperatur przy pracy
Od 5°C do 35°C
Wymiary (szer./wys./gł.) (z uwzględnieniem
wystających elementów i regulatorów)
Około 430 × 133 × 125 mm
Masa
Około 4,7 kg
Dołączone akcesoria:
Pilot (RMT-CX9) (1)
Przewód zasilający (2)
Dwie baterie typu R03 do pilota (2)
(do próbnego użycia)
Ściereczka do czyszczenia (1)
Narzędzie do zdejmowania osłony
głośników (2) (str. 9)
Podręcznik konfiguracji połączenia Wi-Fi
Instrukcja obsługi (niniejszy dokument)
Karta gwarancyjna (1)
Informacje dla klientów z Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Malty, Cypru i Hongkongu:
Należy używać przewodu zasilającego (A).
Ze względów bezpieczeństwa przewód
zasilający (B) nie jest przeznaczony
do użycia w powyższych krajach/regionach
i nie wolno go tam używać.
Dla klientów z innych krajów lub regionów:
Należy używać przewodu zasilającego (B).
(A)
Ogólne
AUDIO IN
(B)
Analogowe, stereofoniczne gniazdo
typu mini jack Φ 3,5 mm
Port sieciowy
10BASE-T/100BASE-TX (automatyczna
polaryzacja)
Wymagane zasilanie
220 V–240 V (prąd zmienny), 50 Hz/60 Hz
Pobór mocy
50 W
Pobór mocy (w trybie czuwania)
Mniej niż 0,5 W
Pobór mocy (w trybie czuwania BLUETOOTH/
sieciowym)
Mniej niż 6 W
26PL
Przewód zasilający (B) nie jest dołączany
do wyposażenia zestawu przeznaczonego
dla klientów w Hongkongu.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
Obsługiwane modele telefonów
iPhone/urządzeń iPad/iPod
AirPlay
BLUETOOTH
USB
iPhone 6 Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad
(4. generacja)*



iPad mini*



iPad
(3. generacja)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(5. generacja)



iPod touch
(4. generacja)



iPod touch
(3. generacja)*




iPod classic*
iPod nano
(7. generacja)*
Uwaga
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności
za utratę lub uszkodzenie danych zapisanych
na odtwarzaczu iPhone/iPad/iPod w przypadku
korzystania z niego po podłączeniu do tego
zestawu.
Informacje dodatkowe
Obsługiwan
e modele
Funkcja AirPlay działa na telefonach iPhone,
urządzeniach iPad i iPod touch z systemem
iOS 4.3.3 lub nowszym, komputerach Mac
z systemem OS X Mountain Lion lub
nowszym oraz na komputerach Mac i PC
z programem iTunes 10.2.2 lub nowszą
wersją.


iPod nano
(6. generacja)*

iPod nano
(5. generacja)*

iPod nano
(4. generacja)*

* Aplikacja SongPal nie obsługuje urządzeń iPod
touch (3. generacji), iPod classic ani iPod nano.
Od stycznia 2015 r. aplikacja SongPal nie
obsługuje rozdzielczości ekranu iPada.
27PL
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising