Sony | SRS-ZR7 | Sony SRS-ZR7 Przenośny głośnik bezprzewodowy BLUETOOTH®/Wi-Fi Instrukcja obsługi

KROK 2: Podłączanie do sieci Wi-Fi
Inne sposoby
KROK 3: Słuchanie muzyki za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
Sieć Wi-Fi umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki przechowywanej na bezprzewodowych urządzeniach
w domu.
Osobisty zestaw muzyczny
Dzięki sieci Wi-Fi możesz odtwarzać muzykę z dźwiękiem
wysokiej jakości z serwisów strumieniowania muzyki online
lub z plików przechowywanych na komputerze lub smartfonie.
Możesz też słuchać muzyki w wielu pomieszczeniach
równocześnie.
Instrukcja obsługi
W celu słuchania muzyki w sieci Wi-Fi zaleca się zainstalowanie aplikacji SongPal na smartfonie lub
telefonie iPhone.
W tym przewodniku opisano inne sposoby odtwarzania muzyki.
Instalacja aplikacji SongPal na smartfonie/
telefonie iPhone
Wybierz sposób podłączenia urządzenia do sieci Wi-Fi:
Możesz słuchać muzyki na smartfonie Xperia odtwarzanej za pomocą
aplikacji Muzyka lub muzyki przechowywanej na komputerze PC przy
użyciu darmowego oprogramowania MediaGo.
Jeśli aplikacja SongPal jest już zainstalowana, pomiń tę czynność. Przejdź do części
„Słuchanie muzyki odtwarzanej za pomocą urządzenia”.
• Podłączanie poprzez SongPal
Skonfiguruj urządzenie w smartfonie/telefonie iPhone z zainstalowaną aplikacją SongPal.
• Podłączanie poprzez Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Skonfiguruj urządzenie, naciskając przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
4-592-062-41(1) (PL)
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Inne metody słuchania muzyki za pośrednictwem
sieci Wi-Fi
1
Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/telefonie iPhone.
Wyszukaj aplikację SongPal w sklepie Google Play (Play Store) lub App Store.
2
Włącz aplikację SongPal na smartfonie/telefonie iPhone i postępuj zgodnie
z instrukcjami na ekranie.
3
Gdy wyświetli się ekran widoczny po prawej, wybierz pozycję [SRS-ZR7].
• Podłączanie poprzez komputer
Możesz też połączyć się za pośrednictwem komputera PC. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w Przewodniku.
SongPal Link
Możesz słuchać ulubionej muzyki na różne sposoby dzięki połączeniu bezprzewodowych głośników.
SRS-ZR7
Podłączanie poprzez SongPal
Przewodnik
(dokument dostępny w Internecie za pośrednictwem komputera PC/smartfona)
Potrzebne będą: smartfon z systemem Android lub iPhone/iPod touch, router bezprzewodowy
Wypełnij swoje pomieszczenia muzyką dzięki zsynchronizowanym
głośnikom.
Do konfiguracji sieci Wi-Fi użyj smartfona z systemem Android lub telefonu iPhone z zainstalowaną
aplikacją SongPal.
Korzystaj ze znakomitego dźwięku przestrzennego dzięki dodatkowemu
urządzeniu Sony Sound BAR (nieuwzględnione w zestawie)*.
* Szczegóły dotyczące zgodnego urządzenia Sony Sound BAR lub odbiornika AV
są dostępne na stronie internetowej
Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/telefonie iPhone. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji,
aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi.
http://sony.net/nasite/
Zawiera informacje o urządzeniu, instrukcje podłączania go do różnych urządzeń za pomocą sieci oraz
technologii BLUETOOTH®, sposoby odtwarzania dźwięku w jakości High-Resolution Audio itd.
Aplikację SongPal znajdziesz w sklepie Google Play™ (Play Store) lub App Store.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h_zz/
• Podłącz smartfon lub iPhone do urządzenia za pomocą BLUETOOTH. Przed podłączeniem skonfiguruj
funkcję BLUETOOTH na smartfonie lub telefonie iPhone.
• Niektóre routery bezprzewodowe mają kilka identyfikatorów SSID. Podłącz urządzenie i smartfon lub
telefon iPhone do sieci o tym samym identyfikatorze SSID.
Przejdź do KROKU 3, aby odtwarzać muzykę
W przewodniku objaśniono:
• podłączanie do sieci Wi-Fi;
• łączenie z aplikacją SongPal;
• podłączanie do sieci i odtwarzanie muzyki (różne systemy operacyjne);
• tworzenie połączeń BLUETOOTH i odtwarzanie muzyki z różnych urządzeń;
• odtwarzanie plików High-Resolution Audio;
• aktualizacje oprogramowania;
• łączenie z drugim lub kolejnym urządzeniem w sieci Wi-Fi itd.
1
Postaw urządzenie w pobliżu routera
bezprzewodowego, a następnie naciśnij
przycisk zasilania , aby włączyć urządzenie.
Wskaźnik zasilania  zacznie migać. Poczekaj,
aż wskaźnik przestanie migać. Może to zająć
około 30 sekund.
Odtwarzaj muzykę na smartfonie/telefonie iPhone za pomocą
aplikacji SongPal.
Z bezprzewodowego dźwięku stereo lub surround można korzystać po aktualizacji oprogramowania
urządzenia.
Więcej informacji o aktualizacji można znaleźć w Przewodniku.
SRS-X99
SRS-X99
Więcej szczegółów na temat połączeń lub metod odtwarzania, a także inne informacje można znaleźć
w Przewodniku.
2
Miga
Wybierz utwory, rozpocznij odtwarzanie i ustaw odpowiednią głośność.
Świeci się
Słuchanie muzyki przesyłanej na urządzenie
za pomocą Google Cast
2
BLUETOOTH
Możesz odtwarzać muzykę z urządzenia podłączonego
bezprzewodowo dzięki funkcji BLUETOOTH.
Przed użyciem funkcji BLUETOOTH należy przeprowadzić
parowanie, aby zarejestrować urządzenie BLUETOOTH.
Potrzebne będą: smartfon z systemem Android/iPhone/iPod touch z zainstalowaną aplikacją SongPal
Naciśnij przycisk UPDATE/WPS na urządzeniu
i przytrzymaj go, aż zabrzmi sygnał dźwiękowy
(po około dwóch sekundach).
1
W ciągu 90 sekund naciśnij przycisk Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) na routerze.
Miga
Przejdź do KROKU 2, aby połączyć urządzenie bezprzewodowo
1
Potrzebny będzie: router bezprzewodowy z przyciskiem Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
3
Upewnij się, że kabel LAN nie jest podłączony.
Nie można jednocześnie korzystać z połączenia
przewodowego i bezprzewodowego.
Potrzebne będą: smartfon z systemem Android/iPhone/iPod touch z zainstalowaną aplikacją SongPal
Podłączanie poprzez Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
KROK 1: Podłączanie do gniazda
ściennego
Podłącz urządzenie do gniazda ściennego za pomocą zasilacza sieciowego i przewodu zasilającego,
które znajdują się w zestawie.
Sparuj dwa głośniki, aby uzyskać szerszy dźwięk stereofoniczny.
Słuchanie muzyki przesyłanej na urządzenie
za pomocą aplikacji SongPal
Świeci się
2
3
Skonfiguruj Google Cast.
Jeśli aplikacja współpracująca z Google Cast jest już zainstalowana,
przejdź do kroku 2.
Podłączane urządzenia
a. Odtwarzaj muzykę na smartfonie/telefonie iPhone za pomocą
aplikacji SongPal.
b. Wybierz [Settings].
c. Wybierz [Google Cast].
d. Wybierz [Learn how to cast].
e. Sprawdź, jak korzystać z usługi i które aplikacje współpracują
z Google Cast, a następnie wybierz aplikację i zainstaluj ją.
Możesz słuchać muzyki z komputera, smartfona, przenośnego odtwarzacza muzyki lub pamięci flash USB
po podłączeniu takiego urządzenia do portu USB-A lub USB-B w zestawie. W przypadku dźwięku w jakości
High-Resolution Audio użyj portu USB-B wraz z dostarczonym przewodem USB. Możesz też słuchać muzyki
z przenośnego odtwarzacza muzycznego po podłączeniu go do gniazda AUDIO IN.
Po podłączeniu przewodu HDMI (typu High Speed; nie należy do wyposażenia) do portu HDMI IN ARC
telewizora i portu HDMI ARC TO TV tego zestawu możesz odtwarzać na nim dźwięk z telewizora.
Włącz zainstalowaną aplikację, która współpracuje z Google Cast.
Wybierz ikonę Cast, a następnie wybierz [SRS-ZR7].
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi Protected Setup (WPS) przez kilka sekund (w zależności od modelu
routera bezprzewodowego). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
routera.
Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi wskaźnik LINK będzie świecić na pomarańczowo.
Przejdź do KROKU 3, aby odtwarzać muzykę
HDMI ARC TO TV
USB-A/USB-B
AUDIO IN
4
Rozpocznij odtwarzanie w aplikacji i ustaw odpowiednią głośność.
* Funkcja ARC służy do przesyłania dźwięku z telewizora przez port wejściowy HDMI telewizora do urządzenia AV
za pomocą przewodu HDMI.
Części i elementy
sterujące
Jeśli wskaźnik świeci albo miga
Kolor świecących lub migających wskaźników
określa stan danych ustawień. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w Przewodniku.
Aby sprawdzić siłę sygnału Wi-Fi
(czułość odbioru)
Dotknij przycisków VOLUME  i SET UP lub
naciśnij je i przytrzymaj. W zależności od siły
sygnału zaświecą się wskaźniki od  do .
Liczba świecących wskaźników odpowiada sile
sygnału. Jeśli siła sygnału jest słaba, wskaźniki
nie będą się świecić. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w Przewodniku.
Jeśli wskaźnik świeci albo miga
Wskaźnik zasilania 
Stan wskaźnika (kolor) Stan urządzenia
Świeci (na zielono)
Urządzenie jest włączone.
Świeci
(na pomarańczowo)
Urządzenie jest w trybie
czuwania BLUETOOTH/
sieciowym.
Zgaszony
Urządzenie jest w trybie
czuwania.
Miga (na zielono)
• Gdy włączasz urządzenie,
wskaźnik miga powoli,
a potem świeci.
• Po dotknięciu przycisku
VOLUME / wskaźnik
zabłyśnie raz albo
trzykrotnie, zgodnie
z ustawieniami poziomu
głośności.
Miga (na czerwono)
Aktualizacja oprogramowania
nie powiodła się lub
urządzenie jest w trybie
chronionym.
Przed użyciem urządzenia prosimy przeczytać
dokładnie tę instrukcję i zatrzymać ją do
wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym,
nie należy wystawiać tego urządzenia
na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
Nie wystawiać urządzenia na działanie
otwartego ognia (np. zapalonych świec).
Nie wolno instalować urządzenia w przestrzeni
zamkniętej, np. na regale lub w zabudowanej
szafce.
Zasilacz sieciowy pozostaje podłączony do sieci
elektrycznej, dopóki jest podłączony do gniazda
ściennego, nawet jeśli samo urządzenie zostało
wyłączone.
Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej
za pomocą głównej wtyczki zasilacza sieciowego,
dlatego należy je podłączyć do łatwo dostępnego
gniazda ściennego. W przypadku zauważenia
jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy zasilacza
należy natychmiast odłączyć go od gniazda
ściennego.
Produkt należy chronić przed zalaniem wodą,
gdyż nie jest on wodoszczelny.
UWAGA
Wskaźnik LINK
Stan wskaźnika (kolor) Stan urządzenia
 Przycisk/wskaźnik zasilania / PAIRING
 Przyciski VOLUME /
 Przycisk FUNCTION
 Wskaźnik AUDIO IN
 Wskaźnik USB-B
 Wskaźnik USB-A
 Wskaźnik HDMI
 Wskaźnik BLUETOOTH
 Wskaźnik NETWORK
 Wskaźnik UPDATE
 Wskaźnik DTS
 Wskaźnik DOLBY D
 Wskaźniki L R*1
 Wskaźnik LINK
 Znak N
 Przełącznik do zdejmowania osłony głośnika
 Otwór na wkręt do mocowania na ścianie*2
 Port USB-A (
A)
 Gniazdo AUDIO IN
 Gniazdo DC IN 19.5V
 Przycisk STEREO PAIR*1
 Port LAN
 Przycisk SET UP*1
 Port HDMI ARC TO TV
 Port USB-B (
B)
 Przycisk UPDATE/WPS
1
* Funkcje będą dostępne po aktualizacji
oprogramowania urządzenia. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w Przewodniku.
*2 Otwory służą do zamontowania urządzenia na
ścianie. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w Przewodniku.
Świeci
(na pomarańczowo)
Urządzenie jest połączone
z siecią Wi-Fi.
Świeci (na różowo)
Zestaw jest połączony z siecią
przewodową.
Miga
(na pomarańczowo)
Zestaw łączy się z siecią Wi-Fi.
Miga (na różowo)
Zestaw łączy się z siecią
przewodową.
Miga (na czerwono)
Połączenie z siecią się nie
powiodło.
Świeci (na czerwono)
Połączenie sieciowe nie działa
albo urządzenie nie może się
połączyć z siecią, mimo że
ustawienia sieciowe są
prawidłowe.
Wskaźnik NETWORK
Stan wskaźnika (kolor) Stan urządzenia
Świeci (na biało)
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
odnoszą się tylko do wyposażenia
sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Zapytania dotyczące zgodności produktu na
podstawie prawa Unii Europejskiej powinny być
adresowane do upoważnionego przedstawiciela:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych
lub serwisowych.
Ważność oznakowań CE ogranicza się tylko do
tych krajów, w których jest to wymagane na
podstawie przepisów prawa; dotyczy głównie
państw należących do Europejskiej Strefy
Ekonomicznej.
Urządzenie pracuje w trybie
NETWORK.
Kolor wskaźnika zmienia się w zależności od
podłączonego serwisu muzycznego. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć
w Przewodniku.
Wskaźnik UPDATE
Stan wskaźnika (kolor) Stan urządzenia
Świeci
(na pomarańczowo)
Przycisk świeci, gdy urządzenie
(podłączone do Internetu)
wykryje dostępność
aktualizacji oprogramowania.
Miga
(na pomarańczowo)
Urządzenie wykonuje
aktualizację oprogramowania.
Podczas aktualizowania
oprogramowania obsługa
urządzenia nie jest możliwa.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do
użytkowania w następujących krajach:
GB/IE/MT/IT/FR/NL/LU/BE/CH/LI/AT/DE/ES/GI/
PT/HU/SI/SK/CZ/BG/RO/MD/HR/RS/ME/MK/AL/
Kosowo/BA/LT/LV/EE/GR/CY/PL/FI/NO/SE/DK/
IS/FO/GL/TR
Uwagi dla klientów w Europie
Sony Corporation oświadcza, że niniejszy sprzęt
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
dyrektywy 1999/5/WE.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.compliance.sony.de/
Użytkowanie pasma 5150–5350 MHz jest
ograniczone tylko do wnętrz budynków.
Sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny
z ograniczeniami określonymi w dyrektywie EMC
(zgodności elektromagnetycznej) z użyciem
przewodu połączeniowego o długości poniżej 3 m.
Usuwanie zużytych baterii/
akumulatorów oraz niesprawnego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z odrębnymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze
lub na ich opakowaniach oznacza, że produktu
ani baterii/akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych bateriach/
akumulatorach symbol ten może być używany
razem z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się,
gdy bateria/akumulator zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi produktami i bateriami/
akumulatorami, można zapobiec ich
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
postępowania z tymi odpadami. Recykling
materiałów pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę
zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory
oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną
właściwie zagospodarowane, należy dostarczyć
te produkty do odpowiedniego punktu zbiórki.
W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów
należy zapoznać się z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii/akumulatora z produktu.
Baterię/akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu tego produktu lub
baterii/akumulatorów należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym nabyto
produkt lub baterię/akumulator.
Położenie biegunów wtyczki
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do
najbliższego gniazda ściennego. W razie
problemów należy niezwłocznie odłączyć
zasilacz od gniazda.
• Nie wolno instalować zasilacza sieciowego
w przestrzeni zamkniętej, np. w zabudowanym
regale lub szafce.
Adres MAC sieci Wi-Fi znajduje się na spodzie
obudowy urządzenia.
• Przed uruchomieniem urządzenia należy
upewnić się, że jego napięcie robocze
odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.
Umiejscowienie zestawu
• Nie należy ustawiać zestawu w pozycji pochyłej.
• Nie należy zostawiać zestawu w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach wystawionych na światło
słoneczne, nadmierne ilości kurzu, wilgoć,
deszcz lub wstrząsy.
• W przypadku zamontowania na ścianie
odległość między nią a tyłem urządzenia
powinna wynosić co najmniej 4 cm.
Obsługa
• Nie należy wkładać żadnych małych obiektów
do gniazd ani otworu wentylacyjnego z tyłu
zestawu. Może to spowodować zwarcie lub
nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
Czyszczenie
Rozwiązywanie
problemów
Skorzystaj z poniższych porad, aby rozwiązać
problemy, które mogą się pojawić podczas pracy
zestawu. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się
z przedstawicielem firmy Sony.
• Sprawdź w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h_zz/
• Do czyszczenia obudowy nie wolno używać
alkoholu, benzyny ani rozpuszczalnika.
Inne
• W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały
omówione w tym dokumencie, należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
• Przed pozbyciem się albo utylizacją urządzenia
należy przywrócić wszystkie ustawienia
fabryczne. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w Przewodniku.
• W urządzeniu zastosowano technologię
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Terminy HDMI i High-Definition Multimedia
Interface oraz logo HDMI są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Zestaw wyposażono w dekoder dźwięku
przestrzennego Dolby* Digital i DTS** Digital
Surround System. System wykorzystuje
technologię Dolby* Digital.
* Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby i symbol podwójnego D są znakami
towarowymi Dolby Laboratories.
** Informacje na temat patentów firmy DTS, zob.
http://patents.dts.com. Wyprodukowano na licencji
firmy DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol,
DTS oraz DTS i Symbol łącznie są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
• Prawa do nazwy i logo BLUETOOTH® są
własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie
przez firmę Sony Corporation jest objęte licencją.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
• Google Play i Android są znakami towarowymi
firmy Google Inc.
• Google Cast i Google Cast Badge są znakami
towarowymi firmy Google Inc.
• „Xperia” oraz „Xperia Tablet” są znakami
towarowymi Sony Mobile Communications AB.
• LDAC™ i logo LDAC logo są znakami towarowymi
Sony Corporation.
• DLNA™, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED™ są
znakami towarowymi, znakami usługowymi lub
znakami certyfikacji stowarzyszenia Digital Living
Network Alliance.
• Produkt obejmuje oprogramowanie Spotify
licencjonowane przez podmiot trzeci.
Licencja jest dostępna na stronie:
https://developer.spotify.com/esdkthird-partylicenses/
• Nazwa Spotify i logo Spotify są znakami
towarowymi firmy Spotify Group.
• Nazwy urządzeń i produktów zawarte
w niniejszym dokumencie są zwykle znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi producentów.
W niniejszym dokumencie pominięto znaki ™ i ®.
Uwagi dotyczące licencji
• Sprawdź, czy informacje o tym problemie są
dostępne na stronie internetowej pomocy
technicznej dla klientów:
http://www.sony.eu/support
• Odłącz przewód zasilający od urządzenia
i podłącz go ponownie.
• Podłącz urządzenie do portu HDMI ARC
w telewizorze, aby słuchać dźwięku
z telewizora przez urządzenie.
Jeśli problem będzie nadal występował po
wykonaniu wszystkich powyższych czynności,
skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów firmy Sony.
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo
Tabliczka znamionowa oraz ważne informacje
znajdują się na spodzie obudowy urządzenia
i na zasilaczu sieciowym.
• Przed uruchomieniem urządzenia należy
upewnić się, że jego napięcie robocze
odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.
Miejsce zakupu
Napięcie robocze
Wszystkie kraje lub
regiony
100 V–240 V AC,
50 Hz/60 Hz
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego
• Przed podłączeniem lub odłączeniem
zasilacza sieciowego należy wyłączyć zestaw.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować nieprawidłowe działanie.
• Należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza
sieciowego. Aby uniknąć uszkodzenia zestawu,
nie wolno używać innych zasilaczy sieciowych.
Informacje o prawach
własności intelektualnej
• Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania się użytkowania
lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie
od produktu bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego
firmy Microsoft.
• iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi
firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Określenia „Made for iPod” i „Made for iPhone”
oznaczają, że akcesorium elektroniczne zostało
przygotowane specjalnie do współpracy
z urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało
zaświadczenie producenta o spełnieniu
wymagań firmy Apple dotyczących parametrów
użytkowych. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie tego urządzenia
ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa
i z przepisami. Należy pamiętać, że użytkowanie
tego akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone
może wpłynąć na funkcjonowanie systemów
bezprzewodowych.
App Store jest znakiem usługowym firmy
Apple Inc.
” jest znakiem Wi-Fi Alliance.
• Znak „
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® oraz
Wi-Fi Alliance® są zastrzeżonymi znakami
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ oraz Wi-Fi
Protected Setup™ są znakami Wi-Fi Alliance.
• Technologia i patenty kodowania dźwięku
MPEG Layer-3 na licencji instytutu Fraunhofer IIS
i firmy Thomson.
• Znak N jest znakiem towarowym lub
zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Produkt zawiera oprogramowanie, które jest
wykorzystywane przez firmę Sony na podstawie
umowy licencyjnej zawartej z właścicielem praw
autorskich. Zgodnie z wymaganiami właściciela
praw autorskich oprogramowania firma Sony
jest zobowiązana do ogłoszenia treści umowy
licencyjnej swoim klientom.
Treść licencji jest dostępna pod następującym
adresem URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Uwaga dotycząca oprogramowania,
do którego mają zastosowanie
licencje GNU GPL/LGPL
Ten produkt zawiera oprogramowanie, które
podlega Powszechnej Licencji Publicznej GNU
(„GNU GPL”) lub Słabszej Powszechnej Licencji
Publicznej GNU („GNU LGPL”). Na ich podstawie
klienci mają prawo kupować, modyfikować
i odsprzedawać kod źródłowy rzeczonego
oprogramowania zgodnie z warunkami GPL
lub LGPL. Kod źródłowy wyżej wymienionego
oprogramowania jest dostępny w Internecie.
Można go pobrać pod poniższym adresem URL,
po wybraniu nazwy modelu „SRS-ZR7”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Firma Sony nie jest w stanie odpowiadać
na zapytania dotyczące treści tego kodu
źródłowego.
Uwagi dotyczące aktualizacji
Jeśli zestaw jest podłączony do Internetu za
pośrednictwem sieci Wi-Fi, może on dokonywać
automatycznej aktualizacji oprogramowania do
najnowszej wersji.
Wraz z aktualizacją oprogramowania dodawane
będą nowe funkcje ułatwiające korzystanie
z zestawu i stabilizujące jego pracę.
Funkcję automatycznych aktualizacji można
wyłączyć, korzystając z aplikacji SongPal
zainstalowanej na smartfonie/telefonie iPhone.
Z ważnych przyczyn, np. związanych ze
stabilnością pracy zestawu, może dojść do
sytuacji, w której oprogramowanie zestawu
zostanie zaktualizowane nawet mimo
wyłączenia funkcji automatycznych aktualizacji.
Ponadto po wyłączeniu funkcji automatycznych
aktualizacji nadal istnieje możliwość dokonania
ręcznej aktualizacji oprogramowania.
Więcej informacji o korzystaniu z tej funkcji
można znaleźć w Przewodniku.
W czasie aktualizowania oprogramowania
zestaw może nie działać.
Zastrzeżenie dotyczące usług
oferowanych przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie
mogą być modyfikowane, zawieszane albo
wycofywane bez powiadomienia. Firma Sony
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego
rodzaju sytuacje.
Dane techniczne
Ogólne
Zasilanie
Wymagane zasilanie
19,5 V DC (przy użyciu dostarczonego zasilacza
sieciowego podłączonego do zasilania 100–240 V AC,
50 Hz/60 Hz)
Pobór mocy
Szybkość transmisji danych
Duża
Obsługiwane urządzenie USB
Mass Storage Class (MSC)
Port USB B (
B)
Korzystając z dołączonego kabla USB, do zestawu
można podłączyć zgodne urządzenie, np. komputer
PC itp.
Obsługiwane formaty*
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24/32 bity)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit), 5,6 MHz (1 bit)
* Nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi
programami do kodowania/zapisu, urządzeniami
rejestrującymi ani nośnikami zapisu.
Obsługiwane modele urządzeń iPhone/
iPod
Technologia Bluetooth współpracuje z
urządzeniami iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6
Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPod touch (6. generacji)
i iPod touch (5. generacji).
Uwaga
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę
lub uszkodzenie danych zapisanych w urządzeniu
iPhone/iPod podczas korzystania z niego
w połączeniu z niniejszym urządzeniem.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
45 W
Pobór mocy (w trybie czuwania)
Mniej niż 0,5 W
Pobór mocy (w trybie czuwania
BLUETOOTH/sieciowym)
Poniżej 3 W
Wymiary (z uwzględnieniem części
wystających i przycisków)
Około 300 mm × 93 mm × 86 mm (szer./wys./gł.)
Masa
Około 1,8 kg
Dostarczone wyposażenie
Przewód zasilający (2 szt.)
Zasilacz sieciowy (1 szt.)
Instrukcja obsługi (niniejszy dokument)
Karta gwarancyjna (1 szt.)
Informacje dla klientów z Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Malty, Cypru i Hongkongu:
Należy używać przewodu zasilającego (A).
Ze względów bezpieczeństwa przewód zasilający (B)
nie jest przeznaczony do użycia w powyższych
krajach/regionach i nie wolno go tam używać.
Dla klientów z innych krajów lub regionów:
Należy używać przewodu zasilającego (B).
(A)
(B)
Przewód zasilający (B) nie jest dołączany do
wyposażenia zestawów przeznaczonych dla
klientów w Hongkongu.
Część dotycząca portu USB
Port USB A (
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kb/s (CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bity)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bity)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bity)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bity)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bit)
A)
Do urządzenia można podłączyć pamięć flash USB,
odtwarzacz Walkman® albo iPhone/iPod.
Obsługiwane formaty*
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kb/s (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16–320 kb/s (CBR/VBR)
Download PDF

advertising