Sony | SRS-X55 | Sony SRS-X55 Przenośny głośnik bezprzewodowy BLUETOOTH® Przewodnik

4-565-964-21(2) (PL)
Polski
Osobisty zestaw muzyczny
Przed użyciem zestawu prosimy przeczytać dokładnie niniejszy podręcznik i zatrzymać go do
wykorzystania w przyszłości.
Osobisty zestaw
muzyczny
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy
wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
Nie wystawiać urządzenia na działanie otwartego ognia (np. zapalonych świec).
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie wody ani stawiać na nim naczyń wypełnionych płynem, np. wazonów.
Nie wolno instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, np. w zabudowanym regale lub szafce.
Nie wolno wystawiać baterii (akumulatora ani zamontowanych baterii) na długotrwałe działanie
silnych źródeł ciepła, np. światła słonecznego, ognia itp.
Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej za pomocą głównej wtyczki zasilacza sieciowego,
dlatego należy je podłączyć do łatwo dostępnego gniazda ściennego. W przypadku zauważenia
jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy zasilacza należy natychmiast odłączyć go od gniazda
ściennego.
Odbiornik pozostaje podłączony do źródła zasilania prądem zmiennym, dopóki jest podłączony
do gniazda ściennego, nawet jeśli on sam został wyłączony.
Tabliczka znamionowa oraz ważne informacje znajdują się na spodzie obudowy urządzenia
i na zasilaczu sieciowym.
SRS-X55
Środki ostrożności
Uwaga dotycząca użytkowania zestawu z telefonem komórkowym
©2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
 Informacje na temat obsługi telefonu komórkowego podczas odbierania połączenia
telefonicznego w trakcie przesyłania dźwięku z wykorzystaniem połączenia BLUETOOTH znajdują
się w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.
Bezpieczeństwo
 Przed uruchomieniem zestawu należy się upewnić, że jego napięcie robocze odpowiada napięciu
w lokalnej sieci elektrycznej.
Miejsce zakupu
Napięcie robocze
Wszystkie kraje lub regiony
100 V–240 V (prąd zmienny), 50 Hz/60 Hz
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego
 Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilacza sieciowego należy wyłączyć zestaw.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe działanie.
 Należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego. Aby uniknąć uszkodzenia zestawu,
nie wolno używać innych zasilaczy sieciowych.
Położenie biegunów wtyczki
 Zasilacz sieciowy należy podłączyć do najbliższego gniazda ściennego. W razie problemów
należy niezwłocznie odłączyć zasilacz od gniazda ściennego.
 Nie wolno instalować zasilacza sieciowego w przestrzeni zamkniętej, np. w zabudowanym
regale lub szafce.
 Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać zasilacza
sieciowego na działanie wody ani stawiać na nim naczyń wypełnionych płynem, np. wazonów.
Umiejscowienie zestawu
 Nie należy ustawiać głośnika w pozycji pochyłej.
 Nie należy zostawiać zestawu w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne, nadmierne zapylenie, wilgoć, deszcz lub wstrząsy.
Obsługa
 Nie należy wkładać żadnych małych obiektów do gniazd ani otworu wentylacyjnego z tyłu
zestawu. Może to spowodować zwarcie lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
Czyszczenie
 Do czyszczenia obudowy nie wolno używać alkoholu, benzyny ani rozpuszczalnika.
Inne
 W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego zestawu, które nie zostały
omówione w tej instrukcji, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony.
Informacje o prawach własności intelektualnej
 Prawa do nazwy i logo BLUETOOTH® są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez
firmę Sony Corporation jest objęte licencją.
 Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
Co to jest technologia bezprzewodowa BLUETOOTH?
Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu,
która umożliwia bezprzewodową komunikację między urządzeniami cyfrowymi, np. komputerami
i aparatami cyfrowymi. Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH działa w promieniu około 10 m.
Typowym jej zastosowaniem jest łączenie dwóch urządzeń odpowiednio do potrzeb, jednak
niektóre urządzenia można podłączać jednocześnie do wielu urządzeń.
Do podłączania nie trzeba używać przewodu ani umieszczać urządzeń naprzeciw siebie, jak
wymagane jest to w przypadku komunikacji w podczerwieni. Używane urządzenie można na
przykład trzymać w torbie lub kieszeni.
BLUETOOTH to międzynarodowy standard wspierany przez tysiące firm i stosowany przez różne
firmy na całym świecie.
Maksymalny zasięg łączności
Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących warunkach:
 Pomiędzy zestawem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się jakaś przeszkoda, na przykład
człowiek, metalowy przedmiot lub ściana.
 W pobliżu zestawu używane jest urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.
 W pobliżu zestawu używana jest kuchenka mikrofalowa.
 W pobliżu zestawu używane jest urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne.
Zakłócenia pochodzące od innych urządzeń
Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g) korzystają z tej samej
częstotliwości. W związku z tym, jeśli używany zestaw znajduje się w pobliżu urządzenia
bezprzewodowej sieci LAN, może dojść do interferencji mikrofal powodujących spadek prędkości
przesyłania danych, szumy lub nieprawidłowe połączenie. Można temu zapobiegać w następujący
sposób:
 Należy korzystać z zestawu w odległości co najmniej 10 m od urządzenia bezprzewodowej
sieci LAN.
 Jeśli używany zestaw znajduje się w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia
bezprzewodowej sieci LAN, należy to urządzenie wyłączyć.
Zakłócanie pracy innych urządzeń
Mikrofale emitowane przez urządzenia BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych
urządzeń medycznych. Aby uniknąć wypadku, zestaw i inne urządzenia BLUETOOTH należy
wyłączać w następujących miejscach:
 w szpitalach, pociągach, samolotach, na stacjach paliw i w innych miejscach, gdzie mogą
występować łatwopalne gazy;
 w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych.
Uwagi
 Aby można było korzystać z funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH, do którego ma zostać
podłączony zestaw, musi mieć taki sam profil, jak ten zestaw.
Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli te profile będą takie same, urządzenia mogą różnie
funkcjonować w zależności od ich danych technicznych.
 Z uwagi na właściwości technologii bezprzewodowej BLUETOOTH podczas rozmowy telefonicznej
lub słuchania muzyki dźwięk odtwarzany przez zestaw jest nieco opóźniony względem dźwięku
generowanego przez urządzenie BLUETOOTH.
 Ten zestaw został wyposażony w funkcje bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami standardu
BLUETOOTH, aby zapewniać bezpieczne połączenie podczas komunikacji za pośrednictwem
technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak w zależności od ustawienia poziomu
bezpieczeństwa zabezpieczenia mogą nie być wystarczające. Podczas korzystania z technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
 Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wycieki danych w czasie komunikacji BLUETOOTH.
 Urządzenie wyposażone w funkcję BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH
określonym przez firmę Bluetooth SIG oraz być uwierzytelnione. Nawet jeśli podłączone
urządzenie spełnia wymagania wspomnianego standardu BLUETOOTH, niektórych urządzeń
nie można podłączyć lub mogą one działać nieprawidłowo w zależności od ich funkcji lub
danych technicznych.
 W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do zestawu, środowiska
komunikacyjnego lub otaczających warunków mogą pojawiać się zakłócenia lub przerwy
w dźwięku.
Dane techniczne
Sekcja głośnika
Zestaw głośnikowy
Typ obudowy
Głośnik satelitarny: ok. 38 mm średnicy × 2
Subwoofer: ok. 58 mm średnicy × 1
Głośnik satelitarny: zamknięta obudowa
Subwoofer: model pasywnego radiatora
Sekcja wzmacniacza
Wzorcowa moc wyjściowa
W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego: 5 W + 5 W (głośnik
satelitarny, przy zniekształceniach harmonicznych na poziomie 10%,
1 kHz, 8 Ω) 20 W (subwoofer, przy zniekształceniach harmonicznych
na poziomie 10%, 100 Hz, 4 Ω)
Przy użyciu akumulatora: 3 W + 3 W (głośnik satelitarny, przy
zniekształceniach harmonicznych na poziomie 10%, 1 kHz, 8 Ω)
14 W (subwoofer, przy zniekształceniach harmonicznych na poziomie 10%,
100 Hz, 4 Ω)
BLUETOOTH
System komunikacji
Specyfikacja BLUETOOTH wersja 3.0
Wyjście
Specyfikacja BLUETOOTH Power Class 2
Maksymalny zasięg łączności
Linia widzenia ok. 10 m*1
Pasmo częstotliwości Pasmo 2,4 GHz (od 2,4000 GHz do 2,4835 GHz)
Metoda modulacji
FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Obsługiwany kodek* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Zakres transmisji (A2DP)
od 20 Hz do 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników jak: przeszkody między urządzeniami,
pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru,
wydajność anteny, system operacyjny, aplikacja itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH określają cel komunikacji pomiędzy urządzeniami
nawiązywanej za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.
*3 Kodek: kompresja sygnału audio oraz konwersja formatu
*4 Subpasmo kodeka
*5 Zaawansowane kodeki dźwięku
*6 LDAC to technologia kodowania dźwięku dla „High Resolution (Hi-Res) Audio” opracowana
przez firmę Sony, która obsługuje częstotliwości od 990 do 303 kb/s*7 z częstotliwościami
próbkowania 96/88,2/48/44,1 kHz.
Technologia ta jest zoptymalizowana pod kątem wysokich częstotliwości próbkowania
i kodowania przepływności sygnału audio wysokiej jakości nawet za pomocą połączenia
BLUETOOTH, utrzymując w stałym środowisku sieci bezprzewodowej dźwięk o jakości właściwie
takiej samej jak oryginalna. Technologia ta zapewnia również wysoką skuteczność kodowania
przy niskich częstotliwościach próbkowania i niskiej przepływności, umożliwiając transmisję
dźwięku o jakości CD, nawet w przypadku niestabilnej łączności bezprzewodowej.
7
* Przy częstotliwości próbkowania równej 96 kHz lub 48 kHz przepustowość wynosi 990–330 kb/s.
Przy częstotliwości próbkowania równej 88,2 kHz lub 44,1 kHz przepustowość wynosi
909–303 kb/s.
Mikrofon
Rodzaj
Elektretowy pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa
Dookólny
Rzeczywisty zakres częstotliwości
od 100 Hz do 7000 Hz
Ogólne
Wejście
DC OUT
Gniazdo AUDIO IN (mini jack stereo ø 3,5 mm)
Gniazdo USB typu A (do ładowania akumulatora podłączonego
do urządzenia) (5 V, maks. 1,5 A)
Zasilanie
DC 15 V (z użyciem dostarczonego zasilacza sieciowego podłączonego
do zasilania od 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz) lub z wbudowanym
akumulatorem litowo-jonowym
Czas pracy akumulatora litowo-jonowego (w przypadku korzystania z połączenia BLUETOOTH)
ok. 10 godzin*8
Pobór mocy
30 W
Pobór mocy (w trybie czuwania)
poniżej 0,5 W
Pobór mocy (w trybie oczekiwania BLUETOOTH)
poniżej 0,5 W
Wymiary (z uwzględnieniem wystających elementów i regulatorów)
ok. 221 mm × 118 mm × 51 mm (szer./wys./dł.)
Masa
ok. 1200 g z akumulatorem
Dostarczone wyposażenie
Zasilacz sieciowy (AC-E1525M) (1)
Wtyczka (2)
Podręcznik szybkiego uruchamiania (2)
Instrukcja obsługi (ten dokument) (2)
Karta gwarancyjna (1)
*8 Czas może się różnić zależnie od temperatury i warunków użytkowania.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Download PDF

advertising