Sony | SRS-BTS50 | Sony SRS-BTS50 Przenośny głośnik bezprzewodowy BLUETOOTH® Przewodnik

Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)
4-466-340-21(PL)
Osobisty
system audio
Podręcznik
PL
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie
powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.
Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że produkt
nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach lub akumulatorach symbol ten może być używany
razem z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu
(Pb) dodaje się, gdy bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu.
Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby
być niewłaściwe usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności
danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę baterii
lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub akumulatora, wyeksploatowany
produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora z produktu.
Baterię lub akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, baterii lub akumulatorów,
należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub
sklepem, w którym produkt ten został kupiony.
Zalecenia eksploatacyjne
Uwaga dotyczące użycia telefonu komórkowego
ˎSzczegółowych informacji o sposobie odbierania połączenia telefonicznego w czasie
przesyłania dźwięku przez łącze BLUETOOTH należy szukać w instrukcji obsługi telefonu
komórkowego.
Bezpieczeństwo
Tabliczka znamionowa z podanym znakiem handlowym Sony, symbolem modelu, parametrami
zasilania itp. znajduje się na spodzie urządzenia.
ˎPrzed użyciem systemu należy się upewnić, czy jego napięcie zasilania jest identyczne
z napięciem w lokalnej sieci energetycznej.
SRS-BTS50
Miejsce zakupu
Napięcie zasilania
Wszystkie kraje / regiony
Napięcie przemienne 100 – 240 V, 50/60 Hz
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
http://www.sony.net/
Polski
ˎPrzed podłączaniem i odłączaniem zasilacza sieciowego należy wyłączyć urządzenie.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia.
ˎUżywać tylko dostarczonego zasilacza sieciowego. Aby uniknąć uszkodzenia systemu, nie
używać żadnych innych zasilaczy.
Osobisty system audio
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą
instrukcją. Prosimy ponadto o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia
na deszcz i chronić je przed wilgocią.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami,
obrusami, zasłonami itp. Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, na przykład
zapalonych świec.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażać urządzenia na zalanie lub
zachlapanie ani nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał na książki lub
zabudowana szafka.
Nie narażać urządzenia z zainstalowanymi bateriami na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną promieniami słonecznymi, ogniem itp.
Ponieważ do wyłączenia zasilacza sieciowego z sieci energetycznej trzeba użyć jego głównej
wtyczki, zestaw należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. W razie
stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu zestawu należy natychmiast wyłączyć wtyczkę
z gniazdka sieciowego.
Urządzenie pozostaje pod napięciem zawsze, gdy jest podłączone do gniazdka sieciowego,
nawet po wyłączeniu.
OSTRZEŻENIE
Ostrzega się, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian, które nie są wyraźnie dozwolone
w instrukcji, może spowodować utratę prawa użytkowania tego urządzenia.
Uwaga dla klientów: poniższa informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE
Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia lub na jej rzecz. Zapytania dotyczące zgodności produktu
z ustawodawstwem Unii Europejskiej należy kierować do upoważnionego przedstawiciela
producenta: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór
nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe Limited (Sp.
z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.
Bieguny na wtyku
ˎWłączyć zasilacz sieciowy do pobliskiego gniazdka sieciowego. W razie problemu
natychmiast wyłączyć zasilacz z gniazdka.
ˎNie należy instalować zasilacza sieciowego w przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał na
książki lub zabudowana szafka.
ˎAby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażać zasilacza sieciowego na
zalanie lub zachlapanie ani nie stawiać na zasilaczu przedmiotów wypełnionych płynami, np.
wazonów.
Miejsce pracy
ˎNie ustawiać systemu na pochyłym podłożu.
ˎNie umieszczać systemu w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne, nadmierne zakurzenie, wilgoć, deszcz lub
wstrząsy.
Eksploatacja
ˎNie wkładać w gniazda i otwory wentylacyjne z tyłu systemu żadnych małych przedmiotów.
Grozi to zwarciem lub uszkodzeniem systemu.
Czyszczenie
ˎDo czyszczenia obudowy nie należy używać alkoholu, benzyny ani rozcieńczalnika.
Inne
ˎW przypadku pytań lub problemów dotyczących tego systemu, a nieomówionych
w niniejszej instrukcji, prosimy o kontaktowanie się z autoryzowanymi sklepami Sony.
Prawa autorskie
ˎZnak słowny i logo BLUETOOTH są własnością Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne
wykorzystanie przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie licencji.
ˎZnak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym NFC Forum Inc.
w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
ˎTechnologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer
IIS i Thomson.
ˎInne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
Ważność znaku CE jest ograniczona do krajów, w których znak ten jest wymagany prawnie,
głównie krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Niniejszym Sony Corp. deklaruje, że produkt spełnia wymagania i postanowienia zawarte
w Dyrektywie 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
SRS-BTS50_RG_PL.indd 1
08.10.2013 23:03
SRS-BTS50
4-466-340-PL(1)
Co to jest BLUETOOTH?
BLUETOOTH jest technologią bezprzewodową o małym zasięgu umożliwiającą
bezprzewodowe przesyłanie danych między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak komputer
i aparat cyfrowy. Zasięg łączności bezprzewodowej BLUETOOTH wynosi mniej więcej 10 m.
Najczęściej łączy się dwa urządzenia, ale istnieją urządzenia, które można łączyć z wieloma
urządzeniami.
Nie trzeba używać przewodów ani odpowiednio ustawiać urządzeń względem siebie, jak
w technologii opartej na podczerwieni. Podłączane urządzenie może się więc znajdować
w torbie albo w kieszeni.
Technologia BLUETOOTH jest międzynarodowym standardem uznawanym i wykorzystywanym
przez tysiące firm z całego świata.
Maksymalny zasięg łączności
Zasięg łączności może się zmniejszyć w następujących przypadkach:
ēMiędzy systemem a urządzeniem BLUETOOTH znajdują się przeszkody (osoba, metal,
ściana itp.).
ēW pobliżu urządzenia pracuje sieć bezprzewodowa.
ēW pobliżu urządzenia pracuje kuchenka mikrofalowa.
ēW pobliżu urządzenia pracuje urządzenie wytwarzające promieniowanie
elektromagnetyczne.
Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia
Urządzenia BLUETOOTH i sieci bezprzewodowe (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo
częstotliwości. Użycie tego urządzenia w pobliżu sieci bezprzewodowej może prowadzić do
zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie do pogorszenia szybkości transmisji, powstawania
zakłóceń lub problemów z połączeniem. W takim przypadku należy:
ēużywać tego urządzenia w odległości co najmniej 10 m od elementów sieci
bezprzewodowej,
ējeśli urządzenie pracuje w odległości mniejszej niż 10 m od elementów bezprzewodowej
sieci LAN, należy wyłączyć sieć bezprzewodową.
Zakłócanie pracy innych urządzeń
Mikrofale emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą zakłócać pracę elektronicznych
urządzeń medycznych. Ze względu na ryzyko wypadku, należy wyłączyć to urządzenie i inne
urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach:
ēw miejscach występowania gazów palnych, szpitalach, pociągach, samolotach i na
stacjach paliw;
ēw pobliżu drzwi automatycznych i alarmów pożarowych.
Uwagi
ˎAby można było używać funkcji BLUETOOTH, podłączane urządzenie BLUETOOTH musi
wykorzystywać ten sam profil co system.
Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że funkcje urządzeń o identycznych profilach zależą
od ich parametrów.
ˎZe względu na właściwości technologii BLUETOOTH, podczas rozmawiania przez telefon lub
słuchania muzyki dźwięk odtwarzany przez to urządzenie będzie nieznacznie opóźniony
w stosunku do dźwięku z urządzenia BLUETOOTH.
ˎSystem wykorzystuje zabezpieczenia standardu BLUETOOTH, które służą zapewnieniu
bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego BLUETOOTH. Mimo to, w pewnych
warunkach nie można uzyskać wystarczającego poziomu bezpieczeństwa. Korzystając
z bezprzewodowej łączności BLUETOOTH, należy zachować ostrożność.
ˎSony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie informacji wynikłe z transmisji
BLUETOOTH.
ˎUrządzenie z funkcją BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH
zdefiniowanym przez Bluetooth SIG. Ponadto urządzenie musi zostać uwierzytelnione.
Nawet jeśli podłączane urządzenie jest zgodne ze wspomnianym standardem BLUETOOTH,
niektóre urządzenia nie dają się podłączyć albo działają niewłaściwie. Zależy to od funkcji
i parametrów technicznych urządzenia.
ˎW zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z tym urządzeniem, środowiska
łączności i warunków pracy mogą występować zakłócenia albo przerwy w dźwięku.
Dane techniczne
Sekcja głośnika
System głośnika: 39 mm, pełnozakresowy
Typ obudowy: wbudowana membrana bierna
Sekcja wzmacniacza
Znamionowa moc wyjściowa: 2,5 W + 2,5 W (łączne zniekształcenia harmoniczne 10%, 1 kHz,
3,2 Ω)
Wejście: mini jack stereo × 1
Wyjście: mini jack stereo × 1
BLUETOOTH
System łączności: specyfikacja BLUETOOTH 3.0
Moc wyjściowa: klasa mocy BLUETOOTH 2
Maksymalny zasięg łączności: około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości: pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile BLUETOOTH*2: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile), HFP (Hands-free Profile), HSP (Headset Profile), SPP (Serial Port
Profile)
Obsługiwanie kodowanie*3: SBC*4, AAC*5
Pasmo przenoszenia (A2DP): 20 – 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak obecność przeszkód między urządzeniami,
pól magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej, ładunków statycznych, czułości odbioru,
wydajności anteny, systemu operacyjnego, oprogramowania itp.
*2 Profile standardu BLUETOOTH określają cel połączenia BLUETOOTH między urządzeniami.
*3 Kodowanie: format kompresji i przekształcania sygnału audio
*4 Subband Codec
*5 Advanced Audio Coding
Mikrofon
Typ: elektretowy, pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa: wszechkierunkowa
Dane ogólne
Zasilanie: napięcie stałe 3,7 V (wewnętrzny akumulator litowy), napięcie stałe 5,2 V (gdy
używany jest dostarczony zasilacz sieciowy zasilany napięciem przemiennym 100 – 240 V,
50/60 Hz)
Zasilacz sieciowy: wejściowe napięcie przemienne 100 – 240 V, 10 W, 50/60 Hz; wyjściowe
napięcie stałe 5,2 V, 1,25 A
Znamionowy pobór mocy: 6,4 W (przy zasilaniu z dostarczonego zasilacza sieciowego), około
0,4 W (w trybie czuwania, przy zasilaniu z dostarczonego zasilacza sieciowego)
Czas pracy akumulatora: około 10 godzin*6 (przy korzystaniu z połączenia BLUETOOTH)
Czas ładowania: około 3 godzin*6
Temperatura w środowisku pracy: 5°C do 35°C
Wymiary: około 175 × 70 × 65 mm (szer. × wys. × gł.)
Waga: około 400 g (razem z akumulatorem)
Dostarczane wyposażenie: zasilacz sieciowy AC-E5212 (1 szt.), instrukcja „Szybki start” (1 szt.),
podręcznik (ta instrukcja) (1 szt.)
*6 Faktyczny czas zależy od temperatury i warunków eksploatacji.
Zalecane akcesoria
Przewód połączeniowy audio o długości 3 m lub mniejszej z wtykiem stereo mini
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
SRS-BTS50_RG_PL.indd 2
08.10.2013 23:03
SRS-BTS50
4-466-340-PL(1)
Download PDF

advertising