Sony | SRS-X77 | Sony SRS-X77 Przenośny głośnik bezprzewodowy BLUETOOTH®/Wi-Fi Inne

4-570-616-12(1) (PL)
Niniejszy dokument zawiera instrukcje odtwarzania muzyki z zestawu podłączonego do sieci Wi-Fi.
Dokumenty dołączone do zestawu
Sieć Wi-Fi umożliwia wygodne odtwarzanie muzyki przechowywanej na urządzeniach bezprzewodowych, które są z nią połączone, takich jak komputer PC albo smartfon/telefon iPhone. Informacje o innych sposobach odtwarzania muzyki można znaleźć w Przewodniku
(patrz ramka z prawej strony).
Podręcznik konfiguracji połączenia Wi-Fi (ten dokument)
W zależności od urządzenia wybierz sposób łączenia z siecią Wi-Fi,
a następnie przejdź do punktu „ Podłączanie zestawu do
sieci Wi-Fi”.
Najpierw Przygotuj zestaw w następujący sposób.
Osobisty zestaw muzyczny
Podręcznik
konfiguracji
połączenia Wi-Fi
1
Ustaw przełącznik
NETWORK OFF/ON
w położeniu ON.
3
Wybierz urządzenie albo oprogramowanie odtwarzające muzykę,
a następnie przejdź do punktu „ Odtwarzanie muzyki”.
Ustaw antenę w pozycji pionowej.
Xperia
Do konfiguracji sieci Wi-Fi użyj smartfona z systemem
Android i zainstalowaną bezpłatną aplikacją SongPal.
iPhone
Do konfiguracji sieci Wi-Fi użyj urządzenia iPhone/
urządzenia iPad/iPod touch z zainstalowaną
bezpłatną aplikacją SongPal.
2
SRS-X77
Komputer PC
Zawiera ważne informacje w zakresie bezpieczeństwa, instrukcje
podłączania za pośrednictwem technologii BLUETOOTH,
sposoby rozwiązywania problemów itp.
Komputer PC (Windows Media® Player)
Skonfiguruj sieć Wi-Fi za pomocą przeglądarki internetowej
na komputerze PC. Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji
obsługi (oddzielny dokument), w części „Odtwarzanie muzyki
za pośrednictwem sieci Wi-Fi”.
Przewodnik (dokument dostępny w Internecie
za pośrednictwem komputera PC/smartfona)
Odtwarzaj muzykę na smartfonie/telefonie iPhone/
urządzeniu iPad/iPod touch za pomocą
aplikacji SongPal.
Smartfon (aplikacja SongPal)
Upewnij się, że kabel sieci LAN nie jest
podłączony. Nie można jednocześnie
korzystać z połączenia przewodowego
i łączności bezprzewodowej.
Instrukcja obsługi (oddzielny dokument)
Komputer PC (iTunes)
Skonfiguruj sieć Wi-Fi poprzez naciśnięcie przycisku WPS
(AOSS) na routerze bezprzewodowym.
WPS
Podłącz zestaw do gniazda
ściennego za pomocą zasilacza
sieciowego, aby naładować
akumulator.
Udostępnij muzykę przechowywaną na komputerze
za pomocą aplikacji Media Go, a następnie obsługuj
jej odtwarzanie za pośrednictwem aplikacji SongPal*1
zainstalowanej na smartfonie.
Komputer PC (Media Go)
Pchnij
Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Zawiera informacje o sposobie odtwarzania muzyki przechowywanej
na komputerze PC albo innym urządzeniu za pośrednictwem
sieci Wi-Fi.
Zawiera informacje o zestawie, instrukcje podłączania go do różnych
urządzeń za pomocą sieci oraz technologii BLUETOOTH itp.
Xperia (aplikacja WALKMAN®)
iPhone/iPad/iPod touch
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
*1 Jeśli korzystasz z aplikacji Media Go bezpośrednio na komputerze PC (z pominięciem smartfona), urządzenie należy
podłączyć w inny sposób niż za pośrednictwem połączenia sieciowego (np. przez połączenie BLUETOOTH).
 Podłączanie zestawu do sieci Wi-Fi
Xperia
Do konfiguracji sieci Wi-Fi użyj smartfona
z systemem Android, takiego jak Xperia,
i zainstalowaną bezpłatną aplikacją SongPal.
Aby mogło dojść do połączenia, smartfon
musi być połączony z siecią Wi-Fi oraz musi
łączyć się z zestawem za pomocą połączenia
BLUETOOTH. Połączenie BLUETOOTH
umożliwia przesłanie ustawień sieci
Wi-Fi ze smartfona do zestawu.
• Niektóre routery bezprzewodowe mają
kilka identyfikatorów SSID.
Podłącz smartfon z systemem Android
i zestaw do sieci Wi-Fi o tym samym
identyfikatorze SSID.
Potrzebne będą: Xperia™ albo inny smartfon z systemem Android, router bezprzewodowy
1
2
3
Czynności wstępne:
Naciśnij przycisk / (włączony/
czuwanie), aby włączyć zestaw.
Utwórz połączenie BLUETOOTH
pomiędzy zestawem i smartfonem.
Smartfony niezgodne z funkcją NFC
Jeśli smartfon nie obsługuje funkcji NFC, wykonaj
czynności  –  opisane w sekcji „Smartfony
niezgodne z funkcją NFC” (z prawej strony).
 Uruchom aplikację
SongPal, następnie
dotknij przycisku
[Open the Bluetooth
setting screen].
 Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi.
 Zanotuj poniżej identyfikator SSID sieci
i hasło dostępu.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi routera.
Miga
SSID:
Miga
powoli
Hasło:
 Uruchom aplikację [SongPal]
na smartfonie.
 Włącz funkcję BLUETOOTH na smartfonie.
 Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie.
 Dotknij przycisku
na zestawie.
(BLUETOOTH)
Wskaźnik / (włączony/czuwanie) zacznie świecić
na zielono.
Przejdź do kolejnej czynności, gdy wskaźnik LINK zacznie
powoli migać (raz na 3 sekundy). Nastąpi to po upływie
około 2 minut.
6
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi zgodnie
z instrukcjami aplikacji SongPal.
Upewnij się, że wskaźnik LINK świeci
na pomarańczowo.
Jeśli na ekranie pojawi się monit
o hasło, wybierz identyfikator SSID
i wprowadź hasło zanotowane
w punkcie 1 – .
PAIRING
Świeci
*2 Po dotknięciu przycisku (BLUETOOTH) PAIRING
pierwszy raz po zakupie zestawu wskaźnik
(BLUETOOTH) będzie szybko migać. Aby sparować
zestaw z innym urządzeniem, dotknij przycisku
(BLUETOOTH) PAIRING i przytrzymaj go do
momentu, aż pojawi się sygnał dźwiękowy.
Miga
Świeci
Wyświetli się ekran widoczny
po prawej.
Dotknij
i przytrzymaj,
aż nastąpi reakcja
ze strony smartfona.
Aplikację SongPal znajdziesz
w sklepie Google Play™.
5
Upewnij się, że wskaźnik
(BLUETOOTH) świeci.
Miga
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
 Zetknij smartfon z symbolem N na zestawie.
 Wybierz pozycję
[SRS-X77] na
smartfonie.
4
Jeśli wskaźnik nie gaśnie, połączenie Wi-Fi jest aktywne.
W zależności od środowiska sieciowego łączenie może
potrwać dłużej niż minutę.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik
(BLUETOOTH) przestaje migać i pozostaje zaświecony.
Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie
szybko migać*2.
Parowanie zakończy się po upływie 1 minuty.
Więcej informacji na odwrocie
iPhone
Do konfiguracji sieci Wi-Fi użyj urządzenia
iPhone z zainstalowaną bezpłatną
aplikacją SongPal.
Aby mogło dojść do połączenia, telefon
iPhone musi być połączony z siecią Wi-Fi
oraz musi łączyć się z zestawem za pomocą
połączenia BLUETOOTH. Połączenie
BLUETOOTH umożliwia przesłanie ustawień
sieci Wi-Fi z urządzenia iPhone do zestawu.
Potrzebne będą: iPhone/iPad/iPod touch, router bezprzewodowy
1
2
3
4
5
6
Czynności wstępne:
Naciśnij przycisk / (włączony/
czuwanie), aby włączyć zestaw.
Utwórz połączenie BLUETOOTH pomiędzy zestawem i telefonem iPhone.
Upewnij się, że wskaźnik
(BLUETOOTH) świeci.
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi zgodnie z instrukcjami aplikacji SongPal.
Upewnij się, że wskaźnik LINK świeci
na pomarańczowo.
 Upewnij się, że telefon iPhone
jest podłączony do sieci Wi-Fi.
 Dotknij przycisku
na zestawie.
(BLUETOOTH)
PAIRING
 Wyszukaj zestaw za pomocą urządzenia iPhone.
 Uruchom aplikację [SongPal]
na telefonie iPhone.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Miga
• Niektóre routery bezprzewodowe mają kilka
identyfikatorów SSID. Podłącz telefon iPhone
i zestaw do sieci Wi-Fi o tym samym
identyfikatorze SSID.
Wybierz opcje [Settings] 
[Bluetooth].
Miga
powoli
Wskaźnik
 Zainstaluj aplikację SongPal.
Aplikację SongPal znajdziesz
w sklepie App Store.
Wskaźnik / (włączony/czuwanie) zacznie świecić
na zielono.
Przejdź do kolejnej czynności, gdy wskaźnik LINK zacznie
powoli migać (raz na 3 sekundy). Nastąpi to po upływie
około 2 minut.
(BLUETOOTH) zacznie szybko migać*3.
Miga
 Gdy wyświetli się ekran
widoczny po prawej,
dotknij przycisku [OK].
Świeci
 Jeśli wyświetli się komunikat [Share Wi-Fi
settings?], wybierz opcję [Allow].
Wyświetli się ekran widoczny
po prawej.
Miga
Świeci
Włącz funkcję BLUETOOTH.
*3 Po dotknięciu przycisku (BLUETOOTH) PAIRING
pierwszy raz po zakupie zestawu wskaźnik (BLUETOOTH)
będzie szybko migać. Aby sparować zestaw z innym
urządzeniem, dotknij przycisku (BLUETOOTH)
PAIRING i przytrzymaj go do momentu,
aż pojawi się sygnał dźwiękowy.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik
(BLUETOOTH) przestaje migać i pozostaje zaświecony.
Jeśli wskaźnik nie gaśnie, połączenie Wi-Fi jest
aktywne. W zależności od środowiska sieciowego
łączenie może potrwać dłużej niż minutę.
Wybierz pozycję [SRS-X77].
Więcej informacji na odwrocie
WPS
Skonfiguruj sieć Wi-Fi, naciskając przyciski
WPS (AOSS) na routerze bezprzewodowym
i zestawie.
• Informacje o zgodności routera
bezprzewodowego z technologią WPS
(Wi-Fi Protected Setup™) znajdują się
w instrukcji obsługi routera.
Potrzebny będzie: router bezprzewodowy wyposażony w przycisk WPS (AOSS)
1
2
3
4
5
Umieść zestaw w pobliżu routera
bezprzewodowego.
Naciśnij przycisk / (włączony/
czuwanie), aby włączyć zestaw.
Naciśnij przycisk WPS na zestawie
i przytrzymaj go, aż zabrzmi
sygnał dźwiękowy.
Naciśnij przycisk WPS*4 na routerze,
zanim upłynie 90 sekund.
Upewnij się, że wskaźnik LINK świeci
na pomarańczowo.
Miga
Jeśli połączenie Wi-Fi się nie powiodło
Do konfiguracji ustawień Wi-Fi zestawu można użyć przeglądarki internetowej.
Podłącz zestaw do komputera PC za pomocą ogólnodostępnego kabla sieciowego (LAN).
Miga
powoli
Miga
Świeci
Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi, w części „Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem sieci Wi-Fi”.
Przycisk WPS znajduje się z tyłu zestawu.
Wskaźnik / (włączony/czuwanie) zacznie świecić
na zielono.
Przejdź do kolejnej czynności, gdy wskaźnik LINK zacznie
powoli migać (raz na 3 sekundy). Nastąpi to po upływie
około 2 minut.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS przez kilka sekund
(w zależności od modelu routera bezprzewodowego).
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi routera.
Jeśli wskaźnik nie gaśnie, połączenie Wi-Fi jest aktywne.
W zależności od środowiska sieciowego łączenie może
potrwać dłużej niż minutę.
*4 W przypadku niektórych modeli routerów
bezprzewodowych przycisk WPS jest
oznaczony jako „AOSS”.
Więcej informacji na odwrocie
Ciąg dalszy sekcji: „ Odtwarzanie muzyki” na odwrocie
 Odtwarzanie muzyki
Z pobraniem aplikacji lub przeglądaniem Poradnika mogą wiązać się dodatkowe opłaty za transfer. Wygląd aplikacji może ulec zmianie bez powiadomienia.
©2015 Sony Corporation
Utwory przechowywane na komputerze PC
Utwory przechowywane na smartfonie/telefonie iPhone
Potrzebne będą: aplikacja Media Go zainstalowana na komputerze PC, aplikacja SongPal zainstalowana na smartfonie/
telefonie iPhone/urządzeniu iPad/iPod touch
Komputer PC (Media Go)
Dzięki aplikacji Media Go można odtwarzać
muzykę przechowywaną w pamięci
komputera PC. Do obsługi niezbędna jest
bezpłatna aplikacja sterująca — SongPal, którą
instaluje się na smartfonie/telefonie iPhone.
1
2
3
Podłącz zestaw, komputer PC i smartfon/
telefon iPhone do sieci Wi-Fi.
Dotknij przycisku NETWORK na zestawie.
Przygotuj aplikację Media Go.
 Uruchom aplikację [Media Go] na komputerze PC.
 Z menu [Tools] wybierz opcję [Preferences...].
• Przed wykonaniem następujących czynności
pobierz i zainstaluj bezpłatną aplikację Media Go.
Dla klientów z Europy:
http://www.sony.eu/support
Dla klientów z USA:
http://esupport.sony.com/US
Dla klientów z Kanady:
http://esupport.sony.com/CA/
Dla klientów z innych krajów:
http://www.sony-asia.com/section/support
Smartfon (aplikacja SongPal)
Potrzebna będzie: aplikacja SongPal zainstalowana na smartfonie/telefonie iPhone/urządzeniu iPad/iPod touch
Za pomocą bezpłatnej aplikacji SongPal
można odtwarzać muzykę przechowywaną
na smartfonie/telefonie iPhone.
• Więcej informacji o aplikacji SongPal można
znaleźć w Instrukcji obsługi, w części
„SongPal — informacje”.
1
2
3
Podłącz zestaw i smartfon/telefon iPhone
do sieci Wi-Fi.
Skonfiguruj zestaw w aplikacji SongPal.
Rozpocznij odtwarzanie muzyki ze
smartfona/urządzenia iPhone za
pomocą aplikacji SongPal.
 Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/
telefonie iPhone.
Jeśli aplikacja SongPal jest już zainstalowana,
pomiń tę czynność i przejdź do punktu .
 Wybierz smartfon/
telefon iPhone.
Aplikację SongPal znajdziesz w sklepie
Google Play lub App Store.
 Uruchom aplikację [SongPal].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Opcja Preferences
Wszystkie urządzenia należy połączyć z siecią o takim
samym identyfikatorze SSID.
Więcej informacji o podłączaniu zestawu do sieci Wi-Fi
znajdziesz na odwrocie. Upewnij się, że wskaźnik LINK
na zestawie świeci na pomarańczowo.
Wskaźnik NETWORK zaświeci na biało, a zestaw przejdzie
do trybu NETWORK.
Podłącz zestaw i smartfon/telefon iPhone do sieci o tym
samym identyfikatorze SSID co router.
Więcej informacji o podłączaniu zestawu do sieci Wi-Fi
znajdziesz na odwrocie. Upewnij się, że wskaźnik LINK
na zestawie świeci na pomarańczowo.
 Gdy wyświetli się ekran
widoczny po prawej,
wybierz pozycję [SRS-X77].
 Wybierz utwór i odtwórz go, a następnie dopasuj
poziom głośności.
Muzyka jest odtwarzana.
4
5
Ustaw aplikację Media Go jako serwer.
Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą smartfona/urządzenia iPhone.
 Zaznacz w menu [Media Sharing] opcję
[Library name].
 Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/
telefonie iPhone.
[Library name] — tę nazwę można dowolnie zmienić.
Jeśli aplikacja SongPal jest już zainstalowana,
pomiń tę czynność i przejdź do punktu .
Opcja Media Sharing
Xperia (aplikacja WALKMAN®)
 Gdy wyświetli się ekran
widoczny po prawej,
wybierz pozycję [SRS-X77].
 Wybierz opcję [Library name]
skonfigurowaną w kroku 4 — .
 Wybierz pozycję [Music].
 Uruchom aplikację [SongPal].
Plików wideo i zdjęć nie
można odtwarzać.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
 Wybierz pozycję
[Home Network].
Upewnij się, że w opcji [Media Sharing] są zaznaczone
wszystkie trzy elementy.
Dzięki aplikacji WALKMAN® możesz odtwarzać
muzykę przechowywaną w pamięci
smartfona Xperia.
• W zależności od modelu smartfona aplikacja
WALKMAN® może nie być zainstalowana
fabrycznie. W takiej sytuacji z tej funkcji
nie można korzystać.
• Przed kontynuowaniem zaktualizuj system
Android na smartfonie Xperia do
najnowszej wersji.
• Może zajść konieczność wyłączenia na smartfonie
Xperia opcji [Auto-select wireless option]
w ustawieniu [Throw settings]. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdziesz w Instrukcji
obsługi smartfona Xperia.
Aplikację SongPal znajdziesz w sklepie Google
Play lub App Store.
Opcja Library name
Potrzebna będzie: aplikacja WALKMAN® na smartfony Xperia
 Po dokonaniu konfiguracji, kliknij przycisk [OK].
1
2
Podłącz zestaw i smartfon Xperia
do sieci Wi-Fi.
Za pomocą aplikacji WALKMAN® rozpocznij odtwarzanie muzyki ze smartfona Xperia.
Podłącz zestaw i smartfon Xperia do sieci o tym samym
identyfikatorze SSID co router.
Więcej informacji o podłączaniu zestawu do sieci Wi-Fi
znajdziesz na odwrocie. Upewnij się, że wskaźnik LINK
na zestawie świeci na pomarańczowo.
 Wybierz utwór z listy i odtwórz go.
Dostosuj poziom głośności w aplikacji SongPal.
 Uruchom aplikację
([WALKMAN®]) na
smartfonie Xperia.
 Rozpocznij odtwarzanie muzyki, a następnie dopasuj
poziom głośności.
 Wybierz opcję ,
a następnie pozycję
[SRS-X77].
Muzyka jest odtwarzana.
Muzyka jest odtwarzana.
Komputer PC (iTunes)
Korzystając z aplikacji AirPlay, można za
pomocą zestawu odtwarzać muzykę
z programu iTunes i komputera PC.
Potrzebna będzie: aplikacja iTunes zainstalowana na komputerze PC
iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Podłącz zestaw i komputer PC do sieci Wi-Fi.
Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą aplikacji iTunes.
• Zanim zaczniesz korzystać z aplikacji, zaktualizuj
oprogramowanie iTunes do najnowszej wersji.
 Uruchom aplikację iTunes.
 W oknie aplikacji iTunes wybierz opcję
(AirPlay).
 Z menu AirPlay aplikacji iTunes wybierz
pozycję [SRS-X77].
Potrzebny będzie: iPhone/iPad/iPod touch
Korzystaj z aplikacji AirPlay do odtwarzania
muzyki przechowywanej na telefonie
iPhone/urządzeniu iPad/iPod touch.
• Przed rozpoczęciem korzystania zaktualizuj
oprogramowanie urządzenia iPhone/urządzenia
iPad/iPod touch do najnowszej wersji.
• Ilustracje powstały z wykorzystaniem
systemu iOS 8.
1
2
Podłącz zestaw i telefon iPhone/urządzenie
iPad/iPod touch do sieci Wi-Fi.
Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą urządzenia iPhone/urządzenia iPad/iPod touch.
 Przeciągnij ekran, aby
wyświetlić menu sterowania.
 Wybierz pozycję [SRS-X77].
 Wybierz utwór i odtwórz go, a następnie dopasuj
poziom głośności.
Podłącz zestaw i komputer PC do sieci o tym samym
identyfikatorze SSID co router.
Więcej informacji o podłączaniu zestawu do sieci Wi-Fi
znajdziesz na odwrocie. Upewnij się, że wskaźnik LINK
na zestawie świeci na pomarańczowo.
 Wybierz opcję
(AirPlay).
 Rozpocznij odtwarzanie muzyki, a następnie dopasuj
poziom głośności.
Podłącz zestaw i telefon iPhone/urządzenie iPad/iPod touch
do sieci o tym samym identyfikatorze SSID co router.
Więcej informacji o podłączaniu zestawu do sieci Wi-Fi
znajdziesz na odwrocie. Upewnij się, że wskaźnik LINK
na zestawie świeci na pomarańczowo.
Muzyka jest odtwarzana.
Muzyka jest odtwarzana.
Komputer PC (Windows Media® Player)
Muzykę można odtwarzać, korzystając z aplikacji Windows Media Player
zainstalowanej na komputerze.
• Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
SongPal Link:
Więcej informacji o zestawie znajdziesz w pozostałych dokumentach
Słuchaj muzyki z sieci Wi-Fi.
Teraz możesz słuchać ulubionej muzyki przechowywanej na
komputerze PC, w pamięci smartfona oraz przesyłanej strumieniowo
za pośrednictwem serwisów muzycznych w wielu pomieszczeniach
jednocześnie, ciesząc się przy tym najlepszą jakością dźwięku.
Instrukcja obsługi (oddzielny dokument)
Wystarczy, że zainstalujesz aplikację SongPal na swoim smartfonie/
telefonie iPhone.
Aby korzystać z wielu urządzeń zgodnych z funkcją SongPal Link,
podłącz je do tej samej sieci Wi-Fi. Więcej informacji znajdziesz
w Przewodniku (informacje z prawej strony) albo Podręczniku
konfiguracji połączenia Wi-Fi, który jest dołączany do
każdego urządzenia.
•
•
•
•
Informacje w zakresie bezpieczeństwa
Części i elementy sterujące
Podłączanie do sieci Wi-Fi za pomocą komputera PC
Podłączanie/odtwarzanie z wykorzystaniem technologii
BLUETOOTH albo innych urządzeń
• Informacje o funkcji NFC
• Rozwiązywanie problemów
• Dane techniczne itp.
Przewodnik (dokument dostępny w Internecie za pośrednictwem komputera PC/smartfona)
• Informacje o sieci Wi-Fi
• Łączenie z aplikacją SongPal
• Podłączanie do sieci i odtwarzanie muzyki (różne systemy
operacyjne/urządzenia)
• Tworzenie połączeń BLUETOOTH i odtwarzanie muzyki
z różnych urządzeń
• Aktualizacja oprogramowania itp.
Adres URL Przewodnika:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Download PDF

advertising