Sony | SRS-X77 | Sony SRS-X77 Przenośny głośnik bezprzewodowy BLUETOOTH®/Wi-Fi Inne

4-570-602-21(1) (PL)
©2015 Sony Corporation
Polski
OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE ORAZ SKŁADNIKI
OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)
Niezależnie od powyższego udzielenia ograniczonej licencji użytkownik przyjmuje
do wiadomości, że w skład OPROGRAMOWANIA może wchodzić OPROGRAMOWANIE
NIEPODLEGAJĄCE. Część OPROGRAMOWANIA NIEPODLEGAJĄCEGO może podlegać
licencjom otwartego oprogramowania („SKŁADNIKI OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA”).
Oznacza to każdą licencję zatwierdzoną przez organizację Open Source Initiative jako
licencję otwartego oprogramowania albo zasadniczo podobną, w tym, ale nie wyłącznie,
wszystkie licencje, które jako warunek dystrybucji oprogramowania objętego taką licencją
wymagają, aby dystrybutor udostępnił oprogramowanie w formacie kodu źródłowego.
Informacje w wymaganym stopniu dotyczące SKŁADNIKÓW OTWARTEGO
OPROGRAMOWANIA zawartych w OPROGRAMOWANIU, a także obowiązujące
postanowienia oraz warunki jego użytkowania można znaleźć w formie listy na stronie
oss.sony.net/Products/Linux oraz innych stronach wskazanych przez SONY. Powyższe
obowiązujące postanowienia oraz warunki użytkowania mogą zostać zmienione przez
odpowiedni podmiot trzeci w dowolnym czasie, bez zobowiązań wobec użytkownika.
W stopniu wymaganym przez licencje, którym podlega OPROGRAMOWANIE
NIEPODLEGAJĄCE, postanowienia tychże licencji będą miały zastosowanie zamiast
postanowień umowy EULA. W zakresie wynikającym z postanowień licencji, którym
podlega OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE, zabraniających ograniczeń wynikających
z umowy EULA, a odnoszących się do OPROGRAMOWANIA NIEPODLEGAJĄCEGO,
ograniczenia te nie mają zastosowania do OPROGRAMOWANIA NIEPODLEGAJĄCEGO.
Jeśli licencje dotyczące SKŁADNIKÓW OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA wymagają
od SONY złożenia oferty na udostępnienie kodu źródłowego, w odniesieniu
do OPROGRAMOWANIA, taka oferta jest niniejszym przedstawiona.
WAŻNE:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA”). UŻYTKOWANIE
URZĄDZENIA OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UMOWY. OSOBY, KTÓRE NIE
ZAAKCEPTUJĄ POSTANOWIEŃ UMOWY EULA, NIE MAJĄ PRAWA UŻYTKOWAĆ
URZĄDZENIA.
Niniejsza umowy EULA stanowi prawną umowę zawartą między użytkownikiem
a spółką Sony Corporation („SONY”). Niniejsza umowa EULA reguluje prawa i obowiązki
użytkownika związane z oprogramowaniem SONY i/lub jego licencjodawcami będącymi
podmiotami trzecimi (w tym spółkami powiązanymi z SONY) oraz powiązanymi z nimi
spółkami (zwanymi dalej łącznie „DOSTAWCAMI BĘDĄCYMI PODMIOTAMI TRZECIMI”),
które jest przeznaczone do użytku z tym urządzeniem (urządzenie audio SONY,
„URZĄDZENIE”), wraz z jego aktualizacjami/uaktualnieniami dostarczanymi przez SONY,
a także dołączoną do niego dokumentacją w formie drukowanej, on-line i innych
formach elektronicznych, oraz wszelkimi plikami danych utworzonymi za jego pomocą
(zwanymi dalej łącznie „OPROGRAMOWANIEM”).
Niezależnie od powyższego wszelkie oprogramowanie zawarte w ramach
OPROGRAMOWANIA, do którego dołączono oddzielne umowy licencyjne użytkownika
końcowego (w tym, lecz nie wyłącznie, Powszechną Licencję Publiczną GNU lub Mniejszą
Powszechną Licencję Publiczną GNU/Powszechną Licencję Publiczną GNU dla Bibliotek)
podlega w wymaganym zakresie postanowieniom stosownych umów, innym niż zawarte
w umowie EULA („OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE”).
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane. OPROGRAMOWANIE
jest chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej oraz
międzynarodowymi traktatami.
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wszystkie prawa i uprawnienia do OPROGRAMOWANIA (w tym, lecz nie wyłącznie,
dowolnych obrazów, fotografii, animacji, treści wideo, audio, muzyki, tekstu oraz apletów
zawartych w ramach OPROGRAMOWANIA) należą do SONY albo co najmniej jednego
DOSTAWCY BĘDĄCEGO PODMIOTEM TRZECIM.
UDZIELENIE LICENCJI
SONY udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na korzystanie z OPROGRAMOWANIA
jedynie razem z URZĄDZENIEM oraz wyłącznie do niekomercyjnego użytku własnego.
SONY i DOSTAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI TRZECIMI wyraźnie zastrzegają wszelkie prawa,
uprawnienia i dobra (w tym, lecz nie wyłącznie, wszystkie prawa wartości intelektualnej)
do OPROGRAMOWANIA, które w szczególności nie są udzielane użytkownikowi na mocy
niniejszej umowy EULA.
WARUNKI I OGRANICZENIA
Nie wolno kopiować, publikować, adaptować, rozpowszechniać, podejmować próby
uzyskania dostępu do kodu źródłowego, modyfikować ani dokonywać inżynierii
wstecznej, dekompilacji ani demontażu OPROGRAMOWANIA w całości lub w części,
ani tworzyć prac pochodnych dotyczących OPROGRAMOWANIA lub na jego bazie,
o ile tego typu prace pochodne nie wynikają z celowego działania OPROGRAMOWANIA.
Nie wolno modyfikować funkcji OPROGRAMOWANIA w zakresie zarządzania prawami
cyfrowymi ani nimi manipulować. Nie wolno omijać, modyfikować, pokonywać ani
obchodzić funkcji oraz zabezpieczeń OPROGRAMOWANIA, ani żadnych mechanizmów
funkcjonalnie powiązanych z OPROGRAMOWANIEM. Nie wolno oddzielać pojedynczych
składników OPROGRAMOWANIA w celu korzystania z nich przy użyciu więcej niż jednego
URZĄDZENIA, o ile nie uzyska się wyraźnej zgody SONY. Nie wolno usuwać, zmieniać,
ukrywać ani zamazywać znaków towarowych ani informacji zawartych w ramach
OPROGRAMOWANIA. Nie wolno udostępniać, dystrybuować, wypożyczać, najmować,
sublicencjonować, przekazywać ani sprzedawać OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie,
usługi sieciowe oraz produkty inne niż OPROGRAMOWANIE, od których jest uzależnione
działanie OPROGRAMOWANIA, mogą być wycofywane, a ich działanie przerywane przez
ich dostawców (dostawców oprogramowania, usługodawców lub SONY) według uznania.
SONY i wyżej wymienieni dostawcy nie gwarantują dostępności ani niezakłóconego bądź
niezmienionego działania OPROGRAMOWANIA, usług sieciowych, zawartości ani innych
produktów.
UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA Z MATERIAŁAMI
PODLEGAJĄCYMI PRAWU AUTORSKIEMU
OPROGRAMOWANIE może być użytkowane w celu przeglądania, przechowywania,
przetwarzania i/lub użytkowania zawartości stworzonej przez użytkownika i/lub
podmioty trzecie. Taka zawartość może być chroniona prawem autorskim, innymi
prawami własności intelektualnej i/lub umowami. Użytkownik zgadza się korzystać
z OPROGRAMOWANIA wyłącznie zgodnie z prawami i umowami, które dotyczą takiej
zawartości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że SONY może podjąć
odpowiednie kroki w celu ochrony praw autorskich zawartości przechowywanej,
przetwarzanej lub użytkowanej za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA. Takie
kroki obejmują między innymi: liczenie częstości wykonywania kopii zapasowych
i przywracania danych za pośrednictwem funkcji OPROGRAMOWANIA; odmowę żądania
umożliwienia przywrócenia danych; rozwiązanie niniejszej umowy EULA w sytuacji
nielegalnego użytkowania OPROGRAMOWANIA przez użytkownika.
SERWIS ZAWARTOŚCI
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE OPROGRAMOWANIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ ZAWARTOŚĆ
DOSTĘPNĄ ZA POŚREDNICTWEM SERWISÓW ZAWARTOŚCI („SERWIS ZAWARTOŚCI”).
KORZYSTANIE Z SERWISU I ZAWARTOŚCI PODLEGA WARUNKOM ŚWIADCZENIA USŁUG
WYBRANEGO SERWISU ZAWARTOŚCI. NIEWYRAŻENIE ZGODY NA TE WARUNKI SKUTKUJE
OGRANICZENIEM MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. Użytkownik
przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pewna zawartość i usługi dostępne
za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA mogą być dostarczane przez podmioty trzecie,
nad którymi SONY nie sprawuje kontroli. KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISÓW ZAWARTOŚCI
WYMAGA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM. SERWIS ZAWARTOŚCI MOŻE ZAPRZESTAĆ
ŚWIADCZENIA USŁUG W DOWOLNYM CZASIE.
POŁĄCZENIE Z INTERNETEM ORAZ USŁUGI PODMIOTÓW TRZECICH
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że aby zyskać dostęp do niektórych
funkcji OPROGRAMOWANIA, niezbędne jest połączenie z Internetem, za które wyłączną
odpowiedzialność ponosi użytkownik. Ponadto użytkownik jest osobiście
odpowiedzialny za opłaty wobec podmiotów trzecich związane z połączeniem
z Internetem, w tym między innymi za opłaty wobec dostawcy usług internetowych
i koszty połączenia. Działanie OPROGRAMOWANIA może być ograniczone lub
spowolnione, w zależności od połączenia, szybkości przesyłu lub ograniczeń
technicznych związanych z połączeniem z Internetem oraz usługami internetowymi.
Świadczenie, jakość i bezpieczeństwo usługi połączenia z Internetem podlegają
wyłącznej odpowiedzialności podmiotu trzeciego świadczącego takie usługi.
EKSPORT I INNE PRZEPISY
Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich stosownych
ograniczeń oraz przepisów eksportowych i reeksportowych w kraju i regionie pobytu oraz
zobowiązuje się nie przekazywać i nie zezwalać na przekazywanie OPROGRAMOWANIA
do kraju objętego embargiem ani w jakikolwiek inny sposób nie naruszać wspomnianych
ograniczeń i wytycznych prawnych.
CZYNNOŚCI WYSOKIEGO RYZYKA
OPROGRAMOWANIE nie jest odporne na błędy, nie jest również opracowywane,
wytwarzane ani przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako oprogramowanie
działające w sieci sprzętu sterującego w warunkach niebezpiecznych, które wymagają
niezawodności, np. w energetyce jądrowej, systemach nawigacji i komunikacji lotniczej,
kierowaniu ruchem powietrznym, urządzeniach podtrzymujących funkcje życiowe bądź
w systemach broni, gdzie awaria OPROGRAMOWANIA mogłaby prowadzić do śmierci,
uszkodzenia ciała lub poważnych szkód fizycznych bądź ekologicznych („CZYNNOŚCI
WYSOKIEGO RYZYKA”). SONY, DOSTAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI TRZECIMI i powiązane
z nimi spółki wyraźnie wyłączają wszelkie wyrażone lub dorozumiane gwarancje,
obowiązki i warunki przydatności dla CZYNNOŚCI WYSOKIEGO RYZYKA.
WYŁĄCZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE SONY
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzysta z OPROGRAMOWANIA
na własne ryzyko oraz że jest odpowiedzialny za użytkowanie OPROGRAMOWANIA.
OPROGRAMOWANIE jest dostarczane „TAKIE JAKIE JEST”, bez jakichkolwiek gwarancji,
obowiązków i warunków.
SONY I DOSTAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI TRZECIMI (na potrzeby niniejszej sekcji SONY
i każdy z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI TRZECIMI są łącznie nazywani „SONY”)
WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, OBOWIĄZKI I WARUNKI WYRAŻONE LUB
DOROZUMIANE, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI
HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW.
SONY NIE GWARANTUJE, NIE TWIERDZI ANI NIE OŚWIADCZA, ŻE (A) FUNKCJE ZAWARTE
W OPROGRAMOWANIU SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA ORAZ ŻE BĘDĄ
ONE AKTUALIZOWANE; (B) ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE PRAWIDŁOWE
I BEZBŁĘDNE ORAZ ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE; (C) ŻE OPROGRAMOWANIE
NIE SPOWODUJE USZKODZENIA INNEGO OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU LUB DANYCH;
(D) ŻE DOWOLNE OPROGRAMOWANIE, USŁUGI SIECIOWE (W TYM USŁUGA INTERNETU)
LUB PRODUKTY (INNE NIŻ OPROGRAMOWANIE), OD KTÓRYCH UZALEŻNIONE JEST
DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA, BĘDĄ DOSTĘPNE, A ICH DZIAŁANIE NIEZAKŁÓCANE
ANI NIEMODYFIKOWANE, ORAZ (E) ŻE WYNIK UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA BĘDZIE
W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DOKŁADNY, PEWNY, KOMPLETNY LUB JAKIKOLWIEK INNY.
ŻADNA USTNA ANI PISEMNA INFORMACJA, ANI RADA UDZIELONA PRZEZ SONY LUB
AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA SONY, NIE BĘDZIE STANOWIĆ GWARANCJI,
OBOWIĄZKU ANI WARUNKÓW, ANI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POSZERZAĆ ZAKRESU
NINIEJSZEJ GWARANCJI. JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST WADLIWE, KOSZTY SERWISU,
NAPRAWY LUB POPRAWKI PONOSI UŻYTKOWNIK. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE
ZABRANIAJĄ WYKLUCZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI. W TAKIEJ SYTUACJI
POWYŻSZE WYKLUCZENIE NIE DOTYCZY UŻYTKOWNIKA.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
SONY ANI ŻADEN Z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI TRZECIMI (na potrzeby
niniejszej sekcji SONY i każdego z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI TRZECIMI
łącznie nazywa się „SONY”) NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK
SZKODY UBOCZNE I NASTĘPCZE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA WYRAŻONYCH ALBO
DOROZUMIANYCH GWARANCJI, NARUSZEŃ UMOWY, ZANIEDBAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI
CAŁKOWITEJ LUB JAKIEGOKOLWIEK POSTANOWIENIA PRAWNEGO ZWIĄZANEGO
Z OPROGRAMOWANIEM, W TYM — LECZ NIE WYŁĄCZNIE — ZA SZKODY WYNIKAJĄCE:
Z UTRATY ZYSKÓW, DOCHODÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA
OPROGRAMOWANIA ALBO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU, A TAKŻE Z PRZESTOJÓW
I UTRATY CZASU UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI DORADZONO MU MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA
ODSZKODOWANIA. W KAŻDYM PRZYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SONY
WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY EULA BĘDZIE OGRANICZONA
DO FAKTYCZNIE OPŁACONEJ KWOTY ZA URZĄDZENIE. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE
ZABRANIAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY
UBOCZNE I NASTĘPCZE. W TAKIEJ SYTUACJI POWYŻSZE WYKLUCZENIE NIE DOTYCZY
UŻYTKOWNIKA.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH NIEOSOBOWYCH,
DANE O LOKALIZACJI, BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że SONY, jej spółki powiązane
i partnerskie oraz przedstawiciele mogą odczytywać, gromadzić, przekazywać,
przetwarzać i przechowywać pewne informacje gromadzone przez OPROGRAMOWANIE,
w tym — lecz nie wyłącznie — informacje o (i) OPROGRAMOWANIU i (ii) aplikacjach,
zawartości i urządzeniach peryferyjnych komunikujących się z URZĄDZENIEM
i OPROGRAMOWANIEM („Informacje”). Informacje obejmują między innymi: (1) unikatowe
identyfikatory URZĄDZENIA i jego komponentów; (2) parametry pracy URZĄDZENIA,
OPROGRAMOWANIA i ich komponentów; (3) konfiguracje URZĄDZENIA,
OPROGRAMOWANIA, aplikacji, zawartości i urządzeń peryferyjnych komunikujących
się z URZĄDZENIEM i OPROGRAMOWANIEM; (4) użycie i częstość użycia funkcji (x)
OPROGRAMOWANIA i (y) aplikacji, zawartości i urządzeń peryferyjnych komunikujących
się z OPROGRAMOWANIEM; (5) dane o lokalizacji, jak wskazano poniżej. SONY, jej spółki
powiązane i partnerskie oraz przedstawiciele mogą używać Informacji i przekazywać je
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu udoskonalania produktów i usług,
a także dostarczania produktów i świadczenia usług na rzecz użytkowników. Taki użytek
obejmuje między innymi: (a) zarządzanie funkcjami OPROGRAMOWANIA; (b) poprawę,
serwisowanie, aktualizowanie lub uaktualnianie OPROGRAMOWANIA; (c) poprawę,
rozwój i uatrakcyjnianie bieżących i przyszłych produktów i usług SONY oraz innych
podmiotów; (d) udostępnianie użytkownikowi informacji o produktach i usługach SONY
oraz podmiotów trzecich; (e) stosowanie się do przepisów prawa; (f) udostępnianie
w oferowanym zakresie usług SONY i innych podmiotów bazujących na lokalizacji, jak
wskazano poniżej. Ponadto SONY zachowuje prawo użycia Informacji w celu ochrony
przed nielegalną, szkodliwą lub karną działalnością podmiotów trzecich.
Niektóre usługi dostępne za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA wymagają do działania
informacji o lokalizacji, w tym między innymi informacji o położeniu geograficznym
URZĄDZENIA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu dostarczania takich usług
SONY i DOSTAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI TRZECIMI oraz ich spółki partnerskie mogą
gromadzić, archiwizować, przetwarzać i użytkować takie dane o lokalizacji oraz że takie
usługi podlegają zasadom ochrony prywatności SONY i podmiotów trzecich. Korzystając
z takich usług, użytkownik potwierdza znajomość zasad ochrony prywatności, które mają
do nich zastosowanie, i wyraża zgodę na prowadzenie takich działań.
SONY, jej spółki powiązane i partnerskie oraz przedstawiciele nie będą wykorzystywać
Informacji w celu określenia osoby właściciela lub użytkownika OPROGRAMOWANIA
bez jego wiedzy i zgody. Informacje będą wykorzystywane zgodnie z zasadami
ochrony prywatności SONY i podmiotów trzecich. Szczegóły zasad ochrony
prywatności są dostępne w każdym krajowym przedstawicielstwie SONY.
W celu uzyskania informacji odnośnie do zasad ochrony prywatności stosowanych przez
podmioty trzecie w zakresie osobowych i innych informacji przekazywanych podczas
korzystania z ich oprogramowania i usług należy kontaktować się z ich przedstawicielami.
Informacje mogą być przetwarzane, przechowywane lub przekazywane SONY, spółkom
powiązanym i partnerskim oraz przedstawicielom mającym siedziby poza krajem pobytu
użytkownika. W niektórych krajach prawa dotyczące ochrony danych i prywatności
nie gwarantują takiego poziomu bezpieczeństwa jak w kraju pobytu użytkownika,
któremu w związku z tym może przysługiwać mniej praw odnośnie do przetwarzania
i przechowywania Informacji albo przekazywania ich do takich krajów. SONY dołoży
wszelkich starań, aby podjąć odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne w celu
zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do Informacji lub ich ujawnienia, ale nie
gwarantuje wyeliminowania wszelkiego ryzyka niewłaściwego wykorzystania Informacji.
FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ AKTUALIZACJI
Co pewien czas SONY lub DOSTAWCA BĘDĄCY PODMIOTEM TRZECIM może dokonać
automatycznej aktualizacji albo innej zmiany OPROGRAMOWANIA, między innymi
w celu poprawy jego bezpieczeństwa, wyeliminowania usterek i rozbudowy funkcji,
w czasie gdy URZĄDZENIE komunikuje się z serwerami SONY albo podmiotów trzecich.
Takie aktualizacje lub zmiany mogą spowodować usunięcie funkcji OPROGRAMOWANIA
albo zmianę ich charakteru, w tym — ale nie wyłącznie — funkcji, z których korzysta
użytkownik. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że takie działania
odbywają się według własnego wyłącznego uznania SONY oraz że SONY może uzależnić
możliwość użytkowania OPROGRAMOWANIA od ukończenia przez użytkownika instalacji
lub zaakceptowania uaktualnienia bądź modyfikacji. Na potrzeby niniejszej umowy
EULA wszelkie aktualizacje/zmiany zostaną uznane za stanowiące składnik
OPROGRAMOWANIA. Zaakceptowanie postanowień niniejszej umowy
EULA jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na aktualizacje/zmiany.
CAŁOŚĆ UMOWY, ZRZECZENIE SIĘ, ROZŁĄCZNOŚĆ
Niniejsza umowa EULA i zasady ochrony prywatności SONY, wraz z wprowadzanymi
co pewien czas zmianami, razem stanowią całość umowy między użytkownikiem
a SONY w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA. Niewymuszenie lub nieskorzystanie
przez SONY z praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy EULA nie oznacza
zrzeczenia się takich praw lub obowiązków. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy
EULA jest nieprawidłowa, nielegalna lub niemożliwa do wykonania, musi zostać
wypełniona w maksymalnym możliwym stopniu, tak by zrealizować jej intencje.
Pozostałe części pozostają w pełni ważne i obowiązujące.
PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsza umowa EULA nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów. Niniejsza umowa EULA podlega prawu
japońskiemu bez odniesienia do jakichkolwiek przepisów kolizyjnych. Wszelkie spory
wynikające z niniejszej umowy EULA podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Rejonowego
w Tokio (Japonia) i będą tam rozstrzygane, a strony postępowania wyrażają zgodę
na taką lokalizację i jurysdykcję.
ŚRODKI NAPRAWCZE
Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszej umowie EULA, które stanowią inaczej,
użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że każde naruszenie jej postanowień
albo niezgodność z nimi spowoduje nienaprawialną szkodę wobec SONY, za którą
odszkodowanie pieniężne będzie niewystarczające. Użytkownik zgadza się na przyznanie
SONY prawa do uzyskania wszelkich rekompensat umownych lub odszkodowań, jakie
SONY uzna za słuszne w takich okolicznościach. SONY może podjąć wszelkie prawne
i techniczne środki naprawcze w celu zapobieżenia naruszeniom postanowień niniejszej
umowy EULA i/lub wymuszenia ich wykonania, w tym między innymi nakazu
natychmiastowego zaprzestania korzystania z OPROGRAMOWANIA przez użytkownika,
jeśli SONY uzna na podstawie wyłącznej decyzji, że narusza on albo ma zamiar naruszyć
postanowienia niniejszej EULA. Te środki naprawcze mogą występować równolegle
z wszelkimi innymi środkami naprawczymi, których może domagać się SONY na mocy
umowy, prawa lub słuszności.
WYPOWIEDZENIE
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw SONY może wypowiedzieć niniejszą
umowę EULA w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika jej warunków.
W razie wypowiedzenia umowy użytkownik ma obowiązek: (i) zaprzestać korzystania
z OPROGRAMOWANIA i zniszczyć wszystkie jego kopie; (ii) spełnić wymagania opisane
w poniższej sekcji zatytułowanej „Obowiązki użytkownika”.
POPRAWKA
SONY ZACHOWUJE PRAWO DO ZMIANY JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ
UMOWY EULA WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, ZAMIESZCZAJĄC OGŁOSZENIE W WITRYNIE
INTERNETOWEJ WSKAZANEJ PRZEZ SONY, PRZESYŁAJĄC POWIADOMIENIE NA ADRES
POCZTY E-MAIL PODANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, INFORMUJĄC GO W RAMACH PROCESU
AKTUALIZOWANIA/UAKTUALNIANIA OPROGRAMOWANIA ALBO W JAKIEJKOLWIEK INNEJ
UZNAWANEJ PRAWNIE FORMIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI. Jeśli użytkownik nie
wyraża zgody na treść niniejszej poprawki, należy natychmiast skontaktować się z SONY
w celu uzyskania instrukcji. Dalsze korzystanie z OPROGRAMOWANIA po wejściu w życie
opisanych zmian uważa się za wyrażenie zgody na treść poprawki.
PODMIOTY TRZECIE — BENEFICJENCI
Każdy DOSTAWCA BĘDĄCY PODMIOTEM TRZECIM jest wyraźnie uznawany za podmiot
trzeci będący beneficjentem niniejszej umowy EULA i ma prawo dochodzić warunków
niniejszej umowy EULA w zakresie dotyczącym jego OPROGRAMOWANIA.
Obowiązki użytkownika
W przypadku sprzedaży URZĄDZENIA, przekazania go albo zwrócenia do miejsca zakupu,
albo wypowiedzenia niniejszej umowy EULA użytkownik jest zobowiązany do usunięcia
informacji o kontach użytkownika utworzonych za pośrednictwem tego URZĄDZENIA
i dostępnych za jego pomocą. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za
zachowanie poufności wszystkich kont użytkownika SONY i kont użytkowników
podmiotów trzecich oraz nazw użytkownika i haseł powiązanych z UŻYTKOWANIEM
tego URZĄDZENIA.
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej umowy EULA należy kierować do SONY na piśmie
pod stosownym adresem dla każdego obszaru albo kraju.
Copyright © 2012 Sony Corporation.
Download PDF