Sony | SRS-XB01 | Sony SRS-XB01 Przenośny GŁOŚNIK XB01 z technologią BLUETOOTH® i funkcją EXTRA BASS™ Przewodnik

Głośnik bezprzewodowy
Podręcznik użytkownika
SRS-XB01
4-739-408-11(1)
©2018 Sony Corporation http://www.sony.net/
Polski
Głośnik bezprzewodowy
Ważność oznakowań CE ogranicza się tylko do tych krajów, w których jest to
wymagane na podstawie przepisów prawa; dotyczy głównie państw należących
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Niniejszym Sony Corporation deklaruje, że urządzenie to jest zgodne
z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem internetowym:
http://www.compliance.sony.de/.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp. Urządzenia nie należy wystawiać
na działanie otwartych źródeł ognia (np. takich jak świeczki).
Nie wolno instalować urządzenia w ciasnej przestrzeni, np. na regale lub
w zabudowanej szafce.
Uwaga dla klientów: poniższa informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których stosowane są dyrektywy UE
Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Corporation lub na jej rzecz.
Importer w UE: Sony Europe Limited.
Zapytania adresowane do Importera w UE lub dotyczące zgodności produktu
z przepisami obowiązującymi w Europie należy przesyłać do autoryzowanego
przedstawiciela: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów
z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub na ich
opakowaniach oznacza, że produktu ani baterii/akumulatora
nie można traktować jako odpadu komunalnego.
Na pewnych bateriach/akumulatorach symbol ten
może być używany razem z symbolem chemicznym.
Symbol chemiczny ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub akumulator zawiera
więcej niż 0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie produktu, baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie. Recykling materiałów pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii/
akumulatora, wymianę zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy zlecać
wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom. Dla zapewnienia prawidłowego
przetworzenia baterii, akumulatora lub zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego wyeksploatowane produkty należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów
należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii/akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych
baterii. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu baterii/
akumulatorów należy się skontaktować z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub
sklepem, w którym nabyto produkt lub baterię/akumulator.
Nie wolno wystawiać baterii (akumulatora ani zamontowanych baterii) na
długotrwałe działanie silnych źródeł ciepła, np. światła słonecznego, ognia itp.
Nie demontować, nie otwierać ani nie rozdrabniać pomocniczych ogniw ani
akumulatorów. Jeśli z ogniwa wycieka płyn, nie należy dopuścić do kontaktu
tego płynu ze skórą ani z oczami. Jeśli doszło do kontaktu z płynem, należy
umyć miejsce dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc medyczną. Nie należy
używać żadnych ogniw ani baterii, które nie są przeznaczone do użytku z tym
urządzeniem. Przed użyciem ogniwa pomocnicze i baterie muszą zostać
naładowane. Jeśli urządzenie było przechowywane przez dłuższy czas,
konieczne może być kilkakrotne naładowanie i rozładowanie ogniw oraz
akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Urządzenia muszą
być prawidłowo utylizowane.
Sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami określonymi
w dyrektywie EMC (zgodności elektromagnetycznej) z użyciem przewodu
połączeniowego o długości poniżej 3 m.
Download PDF

advertising