Sony | XDR-S61D | Sony XDR-S61D Przenośne radio DAB/DAB+ Instrukcja obsługi

4-699-483-11(2)
Pierwsze kroki
1
RADIO CYFROWE DAB/FM
Instrukcja obsługi PL
Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż cztery baterie.
Następnie wysuń antenę.
Aby zasilać urządzenie z baterii,
należy odłączyć wtyk zasilacza
sieciowego od gniazda DC IN.
Zasilanie urządzenia z baterii
nie jest możliwe, gdy do
gniazda DC IN podłączony jest
wtyk zasilacza sieciowego.
Tył
Kiedy jest podłączony zasilacz sieciowy, zasilanie urządzenia
odbywa się z zasilacza, nawet gdy są zainstalowane baterie.
2
Włącz radio.
Zasilanie urządzenia z baterii
Przy pierwszym włączeniu radia
Przy pierwszym włączeniu radia automatycznie
rozpoczyna się programowanie stacji DAB. Po jego
zakończeniu radio rozpoczyna odbiór pierwszej
stacji z listy utworzonej podczas automatycznego
programowania. Aby przerwać automatyczne
programowanie stacji DAB, naciśnij przycisk BACK.
Zacznij wkładanie baterii
od strony .
Wskazówki
Zasilacz sieciowy
(w zestawie)
Słuchanie radia
1
Informacje o strojeniu ręcznym podano w części
„Menu konfiguracji”.
Informacja o procesie
automatycznego
programowania stacji FM
2
Włącz radio i wybierz funkcję DAB lub FM.
Wybierz żądaną stację lub usługę.
Wybrana stacja
Obracaj pokrętło TUNE/SELECT/ENTER zgodnie
z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara, aby dokonać wyboru.
Przy pierwszym użyciu funkcji FM
Przy pierwszym użyciu funkcji FM automatycznie rozpoczyna się programowanie
stacji FM.
Podczas odbioru usługi
dodatkowej pali się
wskaźnik „SC”.
Obecnie
słuchana stacja
Usługa dodatkowa
(po znaku „L”)
Przesuwający się tekst (DLS: Dynamic
Label Segment, maks. 128 znaków)
Wybrana stacja
* Pojawia się pod
warunkiem odebrania
danych RDS.
• Podczas słuchania stacji FM ich nazwy są pobierane do pamięci urządzenia nawet
wówczas, gdy z ekranu „Get FM station name” wybrana została opcja „Later”.
• Nazwy stacji FM mogą nie być transmitowane (w zależności od stacji).
Obecnie
słuchana stacja
Przypisywanie stacji do przycisków pamięci
Naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk pamięci (1 – 5), aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „Station saved to preset x”.
Aby przerwać
automatyczne
programowanie,
naciśnij przycisk
BACK.
Przesuwający się tekst
(RT: Radio Text, maks. 64 znaki)*
Nazwa stacji*
Słuchanie zapisanej stacji radiowej
Ulubione stacje można przypisać do 5 przycisków pamięci.
W każdym z pasm (DAB i FM) można przypisać po 5 stacji.
2
Nastaw stację, którą chcesz zapisać
w pamięci.
Istnieje możliwość przerwania
automatycznego programowania stacji
FM rozpoczętego przy pierwszym użyciu
funkcji FM. Automatyczne
programowanie trzeba jednak wykonać,
by wybierać stacje z listy stacji.
Szczegółowe informacje o późniejszym
wykonywaniu automatycznego
programowania podano w części „Aby
utworzyć nową listę stacji DAB/FM”.
Nazwa stacji*
Wskazówki
1
Ponowne wykonywanie
automatycznego
programowania
DAB opisano w części
„Aby utworzyć nową listę
stacji DAB/FM” poniżej.
Aby przerwać
automatyczne
programowanie,
naciśnij przycisk
BACK.
• Jeżeli przez około 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, nastąpi wyłączenie
podświetlenia w celu ograniczenia zużycia energii.
• Zaleca się użycie baterii alkalicznych. Użycie baterii manganowych nie jest zalecane ze względu
na bardzo krótki czas pracy.
©2017 Sony Corporation
XDR-S61D
Wskazówka
Cztery baterie alkaliczne LR6 (AA) (sprzedawane oddzielnie)
Naciśnij żądany przycisk pamięci (1 – 5).
Zmienianie przypisania do przycisku
1
2
Wykonaj czynności opisane w części
„Słuchanie radia” powyżej.
Przykład: przypisywanie
stacji do przycisku
pamięci „”
Zapali się numer przycisku
pamięci i pojawi się ekran odbioru.
Nastaw nową stację.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk pamięci, którego
przypisanie chcesz zmienić, aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „Station saved to preset x.”.
Przykład: po
naciśnięciu przycisku
pamięci „”
Stacja poprzednio przypisana do przycisku zostanie
zastąpiona nową.
Wskazówka
Stacje przypisane do przycisków pozostają w pamięci radia
nawet po użyciu funkcji automatycznego programowania
DAB i FM.
W ten sam sposób można przypisać inne
stacje do pozostałych przycisków pamięci.
Uwaga
Aby zapobiec przypadkowej zmianie zapisanej
stacji, nie należy naciskać przycisków pamięci
stacji na dłuższy czas.
Aby poprawić odbiór radia DAB/FM
Uwaga
Aby utworzyć nową listę stacji DAB/FM
Automatyczne nastawianie stacji FM (przeszukiwanie częstotliwości)
Po przeniesieniu się do innego regionu należy ponownie wykonać automatyczne programowanie stacji DAB i FM.
Wybierz funkcję DAB lub FM, po czym naciśnij przycisk AUTO TUNE.
Można automatycznie nastawiać dostępne stacje FM, przeszukując pasmo FM co 0,05 MHz.
Wybierz funkcję FM, po czym naciśnij przycisk AUTO TUNE. Przed użyciem tej funkcji należy wybrać dla
opcji „FM tune mode” ustawienie „Manual tune” (szczegóły podano w części „Menu konfiguracji”).
Regulując antenę, należy
chwytać jej dolną część. Użycie
zbyt dużej siły przy poruszaniu
anteny trzymanej za górną część
grozi jej uszkodzeniem.
Uwagi
Po odszukaniu dostępnej stacji
na wyświetlaczu pojawia się
wskazanie „[ENTER]:Select”.
Aby wybrać tę stację, naciśnij
pokrętło TUNE/SELECT/ENTER.
(Jeśli nie naciśniesz pokrętła
TUNE/SELECT/ENTER w ciągu
3 sekund, wyszukiwanie
zostanie wznowione).
• Rozpoczęcie automatycznego programowania powoduje
skasowanie obecnej listy stacji.
• Kiedy widoczne jest menu konfiguracji, naciśnięcie przycisku
AUTO TUNE nie włączy funkcji automatycznego
programowania.
Rozpocznie się
odbiór pierwszej
stacji z nowej listy.
Uwagi dotyczące automatycznego programowania
stacji FM
Przed rozpoczęciem automatycznego programowania stacji FM
należy wybrać z ekranu „FM tune mode” ustawienie
„By station list”. Jeśli wybrane będzie ustawienie „Manual tune”,
zamiast programowania rozpocznie się wyszukiwanie stacji.
Szczegóły podano w części „Menu konfiguracji”.
Wskazówka
Aby zatrzymać wyszukiwanie stacji FM, naciśnij przycisk BACK.
Słuchanie dźwięku z zewnętrznego urządzenia
1
2
Przenośny cyfrowy
odtwarzacz
muzyczny itp.
Uwaga
Zgodne typy
wtyków
Przewód audio (nie należy
do wyposażenia)
Budowa i opis elementów sterujących
1 pierścień
4 Wybierz opcję „Enable”,
po czym naciśnij pokrętło
TUNE/SELECT/ENTER.
Sleep (wyłącznik czasowy)
Po upływie ustawionego czasu radio wyłącza się
automatycznie.
Wybierz żądane ustawienie wyłącznika czasowego
(w minutach). Do wyboru są następujące ustawienia:
Off (wyłączony)/15 min./30 min./
45 min./60 min.
Po nastawieniu wyłącznika czasowego na
wyświetlaczu pojawia się symbol „SLEEP”.
Information (informacje)
TUNE/SELECT/ENTER
Przycisk BACK
Wyświetla informacje o słuchanej stacji. Obracaj
pokrętło TUNE/SELECT/ENTER zgodnie z ruchem
wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aby przewijać następujące
informacje:
Channel: Kanał i częstotliwość (zobacz tabelę
częstotliwości DAB w części „Dane techniczne”)
Multiplex name: Nazwa zestawu
(maks. 16 znaków)
Service name: Nazwa stacji
* Na przycisku pamięci  znajduje się wypukłość.
PTY: Etykieta PTY (patrz „PTY (typ programu)”
Wskaźnik stanu baterii
Wskaźnik stanu baterii pali się podczas zasilania urządzenia z baterii. Wyświetlanych jest 5 poziomów
zapasu energii.
Wskaźnik stanu baterii
Kiedy miga
ostrzeżenie
o niskim poziomie
energii, należy
wymienić baterie
na nowy komplet.

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu konfiguracji.
Obracając pokrętło
TUNE/SELECT/ENTER zgodnie
z ruchem wskazówek zegara lub
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, wskaż żądany parametr
z menu lub ustawienie.
BACK
Naciśnij pokrętło
TUNE/SELECT/ENTER,
aby potwierdzić
wybór.
Aby powrócić do poprzedniego poziomu w menu
Naciśnij przycisk BACK.
Ponownie naciśnij przycisk MENU.
Wake-up timer
(programator budzenia)
Aby użyć programatora budzenia, należy podłączyć
zasilacz sieciowy. Programator budzenia nie działa,
gdy urządzenie jest zasilane z baterii.
2 Wybierz opcję „Wake station”
i nastaw stację.
Wybieranie ostatnio
nastawionej stacji
Signal level: Wyświetla poziom sygnału
odbieranej stacji DAB w zakresie od 0 (brak sygnału)
do 100 (maksymalny poziom).
Uwaga
W przypadku braku nazwy zestawu lub stacji miejsce
na nazwę pozostanie puste. W przypadku braku
etykiety PTY na wyświetlaczu widać wskazanie
„No PTY”.
By station list: Możesz wybrać żądaną stację
z listy automatycznie zaprogramowanych stacji FM.
Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu pojawi się lista
stacji FM. Wybierz z listy żądaną stację.
Manual tune: Możesz ręcznie nastawić żądaną
częstotliwość FM z dokładnością do 0,05 MHz.
Obracając pokrętło TUNE/SELECT/ENTER zgodnie
z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara, nastaw żądaną
częstotliwość. W trybie „Manual tune” można użyć
funkcji wyszukiwania stacji (szczegóły podano
w części „Automatyczne nastawianie stacji FM
(przeszukiwanie częstotliwości)”).
Edit FM station list (edycja
listy stacji FM)
Listę stacji FM można poddać edycji.
Get FM station name: Wykonaj tę operację,
aby odebrać informacje RDS, takie jak nazwy stacji.
Aby rozpocząć wyszukiwanie danych RDS, wybierz
„OK”.
• Przed wykonaniem tej operacji należy zmienić
ustawienie opcji „FM tune mode” na
„By station list”.
1 Wybierz opcję „Timer setting”
i nastaw godzinę oraz minuty.
Minuty
Godzina
1 Obracając pokrętło
TUNE/SELECT/ENTER zgodnie
z ruchem wskazówek zegara lub
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, wskaż stację, którą chcesz
usunąć. Naciśnij pokrętło, aby
potwierdzić wybór.
2 Obracając pokrętło
TUNE/SELECT/ENTER zgodnie
z ruchem wskazówek zegara lub
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, wskaż opcję „OK”. Naciśnij
pokrętło, aby potwierdzić wybór.
Add FM station: Można dodać do listy stacji FM
ręcznie nastawioną stację. Aby dodać stację do listy,
wybierz „OK”. Przed użyciem tej funkcji należy
zmienić ustawienie opcji „FM tune mode” na
„Manual tune”.
Backlight (podświetlenie)
Auto: Podświetlenie automatycznie wyłączy się po
Time (zegar)
Set time: Domyślnym ustawieniem jest
„Auto (DAB)”. Dzięki temu zegar synchronizuje się
z odbieranymi danymi DAB. Wybierz opcję
„Time setting”, aby nastawić zegar ręcznie pokrętłem
TUNE/SELECT/ENTER.
12H/24H: Wybierz system wyświetlania zegara
(12-/24-godzinny).
Beep (sygnalizacja
dźwiękowa)
Wybierz ustawienie „On”, aby włączyć sygnalizację
dźwiękową użycia funkcji radia.
DAB manual tune (ręczne
nastawianie DAB)
Jeśli sygnał jest słaby i nie można automatycznie
zaprogramować wszystkich stacji DAB, należy
spróbować użyć strojenia ręcznego.
Obracając pokrętło TUNE/SELECT/ENTER
zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
wskaż żądany kanał DAB. Naciśnij
pokrętło, aby potwierdzić wybór.
Radio rozpocznie wyszukiwanie stacji dostępnych
w wybranym kanale.
Wskazówka
Nowa stacja dostrojona ręcznie zostanie zapisana na
liście zaprogramowanych stacji DAB.
Initialize (inicjalizacja)
Wybierz „OK”, aby przywrócić fabryczne ustawienia
radia. Wszystkie ustawienia, listy stacji DAB i FM oraz
stacje przypisane do przycisków pamięci zostaną
usunięte.
Podłącz słuchawki z wtykiem mini mono* lub stereo (sprzedawane oddzielnie).
Uwaga
Należy użyć słuchawek z wtykiem mini stereo
(3-biegunowym) lub mono (2-biegunowym).
Użycie słuchawek z wtykiem innego typu może
spowodować zakłócenia lub brak dźwięku.
Disable: Wybierz to ustawienie, aby nie
ustawienie, aby nastawić programator budzenia.
Programator budzenia można nastawić
w opisany poniżej sposób.
• Rozpoczęcie wyszukiwania spowoduje
skasowanie aktualnie przechowywanych
informacji RDS.
• Odbiór wszystkich dostępnych danych RDS może
wymagać znacznej ilości czasu.
Delete FM station: Można usuwać zbędne
stacje z listy stacji FM.
Słuchanie przez słuchawki
programatora budzenia.
Wake-up timer setting: Wybierz to
Wtyk mini
stereo
Always ON: Podświetlenie będzie stale włączone.
Enable: Wybierz to ustawienie, aby używać
używać programatora budzenia.
Miniwtyk
mono
Bit rate: Przepływność
Uwagi
Aby zamknąć menu konfiguracji
14:00
mniej więcej 30 sekundach bezczynności (gdy nie
zostanie użyta żadna funkcja).
Wybierz tryb nastawiania stacji FM.
Przykład: Po wybraniu pasma DAB.
Wybieranie z listy
zapisanych stacji
Po wybraniu ustawienia naciskaj przycisk
BACK, aż na wyświetlaczu z powrotem
pojawi się menu „Wake-up timer setting”.
3 Wybierz opcję „Volume setting”
i wyreguluj głośność, obracając
pokrętło TUNE/SELECT/ENTER
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara lub przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Po wyregulowaniu głośności naciskaj
przycisk BACK, aż na wyświetlaczu
z powrotem pojawi się menu
„Wake-up timer”.
Włącz odtwarzanie
wybranego
materiału
w podłączonym
urządzeniu.
For external
audio device
w części „Dane techniczne”)
FM tune mode (tryb
nastawiania FM)
Menu konfiguracji
AUDIO IN
2 pierścienie
Nie można
używać innych
3 pierścienie lub więcej
wtyków.
Po nastawieniu programatora budzenia na
wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „ ”.
 Gniazdo DC IN
Przycisk MENU
Przycisk DAB/FM/AUDIO IN Głośnik
Przycisk AUTO TUNE
 Przyciski pamięci*
 Pokrętło sterujące
Wybierz funkcję AUDIO IN.
Należy użyć urządzenia zewnętrznego z wtykiem mini stereo
(3-biegunowym) lub mono (2-biegunowym). Użycie wtyku innego
typu może spowodować zakłócenia lub brak dźwięku.
Do gniazda
AUDIO IN
Przycisk  (zasilania)
Antena
 Pokrętło sterujące VOLUME
Gniazdo  (słuchawkowe)
 Gniazdo AUDIO IN
3
Włącz radio.
Podłącz do radia zewnętrzne urządzenie.
Zgodne typy
wtyków
1 pierścień
Wtyk mini
mono*
Wtyk mini
stereo
2 pierścienie
Do gniazda  (słuchawkowego)
Nie można
używać innych
3 pierścienie lub więcej
wtyków.
* Jeśli do słuchania dźwięku stereo używane są
słuchawki monofoniczne, dźwięk słychać tylko
z lewego kanału.
Utrzymywanie umiarkowanego poziomu
głośności
Radio ogranicza maksymalną głośność,
zapewniając umiarkowany poziom głośności
dźwięku w słuchawkach. Próba nastawienia
głośności powyżej określonego poziomu
powoduje wyświetlenie komunikatu
„Check The Volume Level”.
Uwaga
Jeśli po wyświetleniu komunikatu
„Check The Volume Level” głośność nie zostanie
zmniejszona, po pewnym czasie urządzenie
automatycznie zmniejszy głośność i wyświetli
komunikat „Volume Lowered”.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli po sprawdzeniu wszystkich poniższych
rozwiązań nadal będzie występował jakiś
problem, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
Sony.
Słaba widoczność zawartości
wyświetlacza lub brak wskazań.
• Radio jest używane w bardzo wysokiej lub
niskiej temperaturze albo w nadmiernie
wilgotnym miejscu.
Bardzo słaby lub przerywany dźwięk;
niezadowalająca jakość odbioru.
Informacje o funkcjach RDS
Co to jest RDS?
System RDS (Radio Data System) wprowadzony
w 1987 roku przez Europejską Unię Nadawców
(EBU) umożliwia odbieranie różnych informacji,
takich jak nazwa stacji, za pośrednictwem
podnośnej 57 kHz sygnału radiowego FM.
Dostępność danych RDS zależy jednak od
regionu. Z tego powodu nie gwarantuje się
możliwości odbioru informacji RDS.
Uwagi
• Funkcje RDS nie będą działać, jeśli odbierana
stacja FM nie przesyła danych RDS. Mogą także
nie działać w regionach, gdzie transmisje RDS
pozostają w fazie eksperymentalnej.
• Jeśli odbierany sygnał radiowy ma niewielką
moc, odbiór danych RDS może następować
z opóźnieniem.
• Jeśli znajdujesz się w budynku, umieść
urządzenie w pobliżu okna.
• Rozciągnij antenę i wyreguluj jej długość i kąt,
tak aby uzyskać najlepszą jakość odbioru.
Szczegóły podano w części „Aby poprawić
odbiór radia DAB/FM”.
• Jeśli w pobliżu radia znajduje się telefon
komórkowy, radio może emitować głośny,
nieprzyjemny dźwięk. Umieść telefon
w większej odległości od radia.
Baterie szybko się wyczerpują.
• Sprawdź szacunkowy czas pracy baterii
w części „Dane techniczne” i wyłączaj radio po
użyciu.
Naciśnięcie przycisku pamięci stacji nie
powoduje włączenia żądanej stacji.
• Jeśli przycisk pamięci stacji został naciśnięty na
dłuższy czas, nastąpiła zamiana zapisanej
stacji na inną stację. Ponownie przypisz do
przycisku żądaną stację.
• Przyciski pamięci stacji nie działają, gdy
wyświetlone jest menu konfiguracji.
W razie przeprowadzania czynności
serwisowych
Wszystkie ustawienia skonfigurowane przez
użytkownika, takie jak zapisane stacje radiowe,
wyłącznik czasowy i zegar, mogą zostać
skasowane.
Prosimy o zapisanie własnych ustawień na
wypadek, gdyby trzeba było je ponownie
skonfigurować.
Używanie funkcji RDS
Radio jest zgodne z następującymi funkcjami
RDS:
Funkcja RDS
Opis
Wyświetlanie
nazwy stacji
Wyświetla nazwę
słuchanej stacji.
RT (tekst radiowy)
Wyświetla dowolne
informacje tekstowe.
Komunikaty
Low Battery (miga, po czym wyłącza się
zasilanie)
• Aby zasilać urządzenie z baterii, należy
odłączyć wtyk zasilacza sieciowego od gniazda
DC IN. Zasilanie urządzenia z baterii nie jest
możliwe, gdy do gniazda DC IN podłączony
jest wtyk zasilacza sieciowego.
• Urządzenia należy używać w temperaturze od
0°C do 40°C. Przy wyższej temperaturze
wyświetlacz może stopniowo robić się czarny.
Użycie urządzenia w niższej temperaturze
może być przyczyną bardzo wolnego
zmieniania się wskazań na wyświetlaczu. (Po
przywróceniu właściwej temperatury otoczenia
zjawiska te ustaną, a urządzenie będzie
pracować normalnie.)
• Należy chronić urządzenie przed skrajnymi
temperaturami, bezpośrednim oświetleniem
słonecznym, wilgocią, piaskiem, pyłem
i wstrząsami mechanicznymi. Nigdy nie należy
zostawiać urządzenia w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu.
• Nie należy narażać urządzenia na mocne
uderzenia ani działanie dużych sił.
W wyświetlaczach niektórych modeli
zastosowano szkło. Jeśli szkło ukruszy się lub
pęknie, może spowodować obrażenia. W takim
wypadku należy natychmiast przestać używać
urządzenia i nie dotykać uszkodzonych części.
• Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się jakiś
przedmiot lub płyn, przed dalszą eksploatacją
należy odłączyć zasilacz sieciowy, wyjąć
baterie i zlecić sprawdzenie urządzenia
specjaliście.
• Głośniki urządzenia zawierają silne magnesy.
Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń, nie
należy zostawiać w pobliżu urządzenia kart
bankowych z zapisem magnetycznym ani
zegarków z napędem sprężynowym.
• Do czyszczenia obudowy należy używać
miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać
rozpuszczalników, takich jak spirytus czy
benzyna, gdyż mogą one uszkodzić
wykończenie obudowy.
• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma,
gdyż może to spowodować zwarcie.
• Nie należy łączyć ze sobą starych i nowych
baterii ani baterii różnych typów.
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
Pozwoli to na uniknięcie uszkodzeń, jakie
może spowodować wyciek z baterii
i późniejsza korozja.
• Wybrana stacja lub usługa obecnie nie nadają.
• Baterie są wyczerpane. Wymień baterie na
nowy komplet.
No preset
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
• Urządzenie należy tylko zasilać ze źródeł
wymienionych w części „Dane techniczne”. Do
zasilania z baterii zaleca się użycie czterech
baterii alkalicznych LR6 (AA). Do zasilania
z sieci energetycznej należy używać tylko
dostarczonego zasilacza sieciowego. Nie
należy używać żadnych innych typów zasilaczy
sieciowych.
• Użycie zasilacza innego niż dostarczony grozi
uszkodzeniem urządzenia, gdyż urządzenia
innych producentów mogą mieć inaczej
spolaryzowane bieguny na wtyku.
Service not available
• Jeżeli po wymianie baterii radio nie włącza się,
należy zweryfikować ułożenie ich biegunów
( i ).
• Baterie mają zalecany termin przydatności do
użytku. Zastosowanie przeterminowanych
baterii może skutkować ich wyjątkowo krótkim
okresem pracy. Należy sprawdzić termin
przydatności baterii do użytku, a jeśli już minął,
wymienić je na nowe.
• Nie dopuścić do zachlapania urządzenia wodą.
Urządzenie nie jest wodoodporne.
• W pewnych warunkach, zwłaszcza przy bardzo
małej wilgotności powietrza, dotknięcie innego
przedmiotu, takiego jak słuchawki douszne,
może spowodować wyładowanie
elektrostatyczne. Energia tego naturalnego
wyładowania jest bardzo mała i nie pochodzi
z urządzenia, lecz jest spowodowana przez
uwarunkowania środowiskowe.
• Długotrwałe słuchanie dźwięku o dużej
głośności grozi uszkodzeniem słuchu.
Szczególną ostrożność należy zachować przy
słuchaniu w słuchawkach.
• Niespodziewany głośny dźwięk grozi
uszkodzeniem słuchu. Głośność należy
zwiększać stopniowo. Szczególną ostrożność
należy zachować przy słuchaniu
w słuchawkach.
• Nie należy używać słuchawek podczas marszu,
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze lub
motocyklu itp. Grozi to wypadkiem drogowym.
• Nie należy używać słuchawek na przejazdach
kolejowych, peronach dworcowych, placach
budowy i w innych sytuacjach, w których
zagłuszenie dźwięków z otoczenia powoduje
niebezpieczeństwo.
• Nadmierny poziom ciśnienia akustycznego
w słuchawkach grozi utratą słuchu.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z tym urządzeniem prosimy o skontaktowanie
się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony.
• Do naciśniętego przycisku nie jest przypisana
żadna stacja z wybranego zakresu (DAB lub
FM).
Dane techniczne
Zakres częstotliwości
Wymiary: Około 227 × 139 × 95 mm
DAB (Pasmo III): 174,928 MHz – 239,200 MHz
FM: 87,5 MHz – 108 MHz (w interwałach
0,05 MHz)
(szer. × wys. × gł.), razem z wystającymi
elementami
Waga: Około 1040 g (z bateriami)
Dostarczane wyposażenie: Zasilacz sieciowy
(1 szt.)
Tabela częstotliwości DAB (Pasmo III) (MHz)
Kanał
Częstotliwość
Kanał
Częstotliwość
5A
174,928
10A
209,936
5B
176,640
10B
211,648
5C
178,352
10C
213,360
5D
180,064
10D
215,072
6A
181,936
11A
216,928
6B
183,648
11B
218,640
6C
185,360
11C
220,352
6D
187,072
11D
222,064
7A
188,928
12A
223,936
7B
190,640
12B
225,648
7C
192,352
12C
227,360
7D
194,064
12D
229,072
8A
195,936
13A
230,784
8B
197,648
13B
232,496
8C
199,360
13C
234,208
Typ programu
Wyświetlacz
8D
201,072
13D
235,776
9A
202,928
13E
237,488
9B
204,640
13F
239,200
9C
206,352
Brak typu programu
Wiadomości
Aktualności
Informacje
No PTY
News
Current Affairs
Information
9D
208,064
Sport
Edukacja
Teatr
Kultura
Nauka
Różne
Muzyka pop
Muzyka rockowa
Muzyka relaksująca
Klasyka lekka
Klasyka poważna
Inna muzyka
Pogoda
Finanse
Programy dla dzieci
Sprawy społeczne
Religia
Telefony od słuchaczy
Podróże
Wypoczynek
Jazz
Sport
Education
Drama
Arts
Science
Talk
Pop Music
Rock Music
Easy Listening
Light Classical
Classical Music
Other Music
Weather
Finance
Children’s
Factual
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz and Blues
Muzyka country
Muzyka narodowa
Złote przeboje
Folk
Dokument
Test alarmu
Alarm
Country Music
National Music
Oldies Music
Folk Music
Documentary
Alarm Test
Alarm – Alarm !
Głośnik: Średnica około 80 mm, 4 Ω,
monofoniczny
Moc wyjściowa dźwięku: 1,5 W
Wyjście: Gniazdo  (słuchawkowe) (ø 3,5 mm,
mini jack stereo)
Wejście: Gniazdo AUDIO IN (ø 3,5 mm, mini jack
stereo)
Zasilanie: Napięcie stałe 6 V, cztery baterie
alkaliczne LR6 (AA)
Zewnętrzne źródło zasilania: Napięcie stałe
5 V, 0,7 A
Czas pracy baterii (JEITA)*
Odbiór radia DAB
Około 17 godzin (przy zasilaniu z baterii
alkalicznych Sony LR6SG)
Około 7 godzin (przy zasilaniu
z akumulatorów niklowo-wodorkowych
1000 mAh Sony NH-AA)
Odbiór radia FM
Około 17 godzin (przy zasilaniu z baterii
alkalicznych Sony LR6SG)
Około 7 godzin (przy zasilaniu
z akumulatorów niklowo-wodorkowych
1000 mAh Sony NH-AA)
Wejście AUDIO IN
Około 28 godzin (przy zasilaniu z baterii
alkalicznych Sony LR6SG)
Około 11 godzin (przy zasilaniu
z akumulatorów niklowo-wodorkowych
1000 mAh Sony NH-AA)
* Przy wybranym ustawieniu podświetlenia
„Auto” i słuchaniu przez głośnik. Pomiar
zgodnie ze standardami JEITA (Japońskiego
Stowarzyszenia Przemysłu Elektronicznego
i Informatycznego). Faktyczny czas pracy
baterii w znacznym stopniu zależy od typu
baterii, sposobu użytkowania i warunków
pracy.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
PTY (typ programu)
Ta funkcja informuje o rodzajach programów
(wiadomości, sport itp.) transmitowanych przez
stację DAB.
Jeśli odbierana stacja nie przesyła typu
programu, pojawia się wskazanie „No PTY”.
Download PDF