Sony | XDR-P1DBP | Sony XDR-P1DBP Kieszonkowe radio DAB/DAB+ Instrukcja obsługi

4-563-193-11(2) (PL)
Wprowadzenie
RADIO CYFROWE
DAB/FM
1
Instrukcja obsługi
2
Radio należy ładować z gniazdka ściennego przy użyciu przewodu
micro USB (dołączonego do zestawu).
Przed użyciem radia po raz pierwszy naładuj wbudowany akumulator litowy.
Pełne naładowanie akumulatora („
”) potrwa około 4 godzin.
Można dołączyć
pasek.
Ustaw przełącznik
w pozycji POWER.
Po włączeniu radia po raz pierwszy zostanie automatycznie
uruchomiona funkcja automatycznego strojenia DAB.
• Jeśli korzystasz z dostępnego na rynku zasilacza
sieciowego USB, pamiętaj o używaniu zasilaczy
o mocy wyjściowej co najmniej 0,5 A. Ładowanie przy
użyciu innych zasilaczy nie jest objęte gwarancją.
• Ładowanie urządzenia podczas słuchania radia może
powodować zakłócenia dźwięku.
Wtyk USB
Po automatycznym dostrojeniu
DAB radio włączy pierwszą
stację na liście stacji DAB
utworzonej podczas
automatycznego strojenia.
Wskazówka
Wskazówki
Akumulator można naładować także poprzez
podłączenie wtyczki USB do niektórych urządzeń
wyposażonych w port USB, takich jak komputer,
ładowarka USB itd.
• Aby ponownie uruchomić funkcję automatycznego strojenia DAB,
zob. „Ustawianie nowej listy stacji DAB” poniżej.
• Jeżeli przez około 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja,
nastąpi wyłączenie podświetlenia w celu ograniczenia zużycia energii.
Naciśnij BACK,
aby anulować proces
automatycznego strojenia
DAB w trakcie jego trwania.
Do stabilizacji radia
można użyć podstawki.
Przewód micro USB
(w zestawie)
©2015 Sony Corporation
Włącz radio.
Uwagi
Zasilacz sieciowy USB
(brak w zestawie)
Do wejścia
DC
3
Wysuń antenę.
Wtyk micro USB
XDR-P1DBP
Słuchanie audycji radiowych
1
Włącz radio.
2
Aby uzyskać informacje o strojeniu ręcznym, zob. „Opcje menu konfiguracji”.
Aby wybrać DAB lub FM, naciskaj
DAB/FM.
3
Naciśnij przełącznik
kierunkowy.
Wybierz stację lub usługę.
„SC” zaświeci się
po wybraniu usługi
drugorzędnej.
Przesuń przełącznik kierunkowy w dół lub
w górę, aby dokonać wyboru.
Obecnie
słuchana stacja
Usługa
drugorzędna
(po znaku „L”)
Ustawianie nowej listy stacji DAB
Po przemieszczeniu się do innego regionu należy ponownie włączyć automatyczne
strojenie DAB.
Wybierz DAB, a następnie naciśnij AUTO TUNE.
Wybierz „OK”,
aby uruchomić
automatyczne
strojenie DAB.
Przewijanie tekstu
(DLS: Dynamic Label Segment
[Segment dynamiki etykiety]
maks. 128 znaków)
Wybrana
stacja
Radio włączy pierwszą
stację na nowej
liście stacji.
Wskazówki dotyczące nazw
odbieranych stacji FM
Nazwa stacji*
Przewijanie tekstu
(RT: Radio Text [Identyfikator tekstowy
radia] maks. 64 znaki)*
* Wyświetla się pod warunkiem odbioru danych RDS.
Przypisywanie stacji do przycisków
1
Wybierz żądaną stację.
2
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi
w krokach 1–3 w „Słuchanie audycji radiowych”
powyżej.
Możesz przypisać ulubione stacje do 3 przycisków. Do przycisków można przypisać maksymalnie
3 stacje (DAB i/lub FM).
Naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk (1 – 3), aż na wyświetlaczu
pojawi się „Station saved to favourite x.”.
3
Powtórz kroki 1 i 2, aby przypisać inną stację
do kolejnego przycisku.
• Nazwy stacji FM zostaną zapisane w radiu podczas
słuchania audycji.
• Nazwy stacji FM mogą nie być transmitowane
(w zależności od stacji).
Słuchanie przypisanej stacji
Uwagi
• Po uruchomieniu funkcji automatycznego strojenia DAB obecnie zapisana lista stacji
zostanie usunięta.
• Jeśli menu konfiguracji jest włączone, funkcja automatycznego strojenia DAB nie zostanie
uruchomiona nawet po naciśnięciu AUTO TUNE.
Wyszukiwanie stacji FM
Możesz wyszukiwać dostępne stacje FM w interwałach 0,05 MHz.
Wybierz FM, a następnie naciśnij AUTO TUNE.
Naciśnij wybrany przycisk z przypisaną stacją (1 – 3).
Zmiana stacji przypisanej do przycisku
1 Ustaw odbiór nowej stacji.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk, którego przypisanie
Przykład: Przypisywanie stacji do przycisku „1”
Przykład: Po naciśnięciu przycisku z przypisaną stacją „1”
W momencie znalezienia dostępnej stacji na
wyświetlaczu pojawi się „[ENTER]:Wybór”.
Naciśnij przełącznik kierunkowy, aby słuchać stacji.
(Jeśli nie naciśniesz przełącznika kierunkowego
w ciągu 3 sekund, wyszukiwanie zostanie
ponownie uruchomione).
chcesz zmienić, aż na wyświetlaczu pojawi się
„Station saved to favourite x.”.
Stacja poprzednio przypisana do przycisku zostanie
zastąpioną nową.
Wskazówka
Stacje przypisane do przycisków pozostają w pamięci urządzenia
nawet po włączeniu funkcji automatycznego strojenia DAB.
Programowanie stacji na liście wstępnie zaprogramowanych
1
Wybierz żądaną stację.
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi
w krokach 1–3 w „Słuchanie audycji radiowych”
powyżej.
2
Naciśnij i przytrzymaj przełącznik kierunkowy,
aż na wyświetlaczu pojawi się „Save Preset”.
Odbiornik pozwala zaprogramować 10 stacji FM i 10 stacji DAB.
3
Wskazówki
• Możesz także wyszukiwać stacje FM, przesuwając przełącznik kierunkowy w górę lub
w dół po wybraniu FM i przytrzymując go.
• Naciśnij BACK, aby zatrzymać wyszukiwanie stacji FM.
Słuchanie stacji z listy zaprogramowanych rozgłośni
1
Wybierz żądany numer.
Uwaga
Aby zapobiec przypadkowej zmianie
przypisanej stacji, nie naciskaj przycisków,
do których zostały przypisane stacje.
Wybierz DAB lub FM.
2
Naciśnij dźwignię sterującą, aby wyświetlić
listę zapamiętanych stacji.
3
Wybierz stację.
Przesuń przełącznik kierunkowy w górę lub w dół, aby wybrać odpowiedni
numer w pamięci (), a następnie naciśnij przełącznik ().
Wskazówki
• Stacje można też programować z poziomu
menu konfiguracji.
[MENU]  Save Preset
• Zaprogramowane stacje pozostają w pamięci
urządzenia nawet po włączeniu funkcji
automatycznego strojenia DAB.
• Jeżeli do wybranego numeru jest już
przypisana inna stacja, zostanie ona
zastąpiona nową.
Przesuń przełącznik kierunkowy
w górę lub w dół, aby wybrać
odpowiednią stację (),
a następnie naciśnij
przełącznik ().
Opis elementów i przycisków sterujących
Aby zablokować wszystkie przyciski, ustaw
przełącznik w pozycji HOLD.
Słuchanie radia w słuchawkach
Podłącz słuchawki mono* lub stereo
z miniwtykiem (brak w zestawie).
Wskazówka
Przewód podłączonych słuchawek spełnia
funkcję anteny. Rozwiń go maksymalnie.
Zachowanie umiarkowanej
głośności (tylko w modelach
dostępnych w Europie)
Aby dostosować głośność,
naciśnij VOL +/–.
Gdy korzystasz ze słuchawek, radio ogranicza
maksymalną głośność, umożliwiając słuchanie
audycji na umiarkowanym poziomie.
Jeśli spróbujesz zwiększyć głośność powyżej
ustawionego poziomu, zostanie wyświetlony
komunikat „Check The Volume Level”.
 Przełącznik on/off [wł./wył.]
 Przycisk MENU
Głośnik
 Przełącznik kierunkowy
 Przyciski z przypisanymi stacjami
Antena
HOLD/POWER
 Przyciski VOL +/–*
 Przycisk DAB/FM
Wyjście  (słuchawkowe)
 Przycisk AUTO TUNE
 Przycisk BACK
* Przycisk VOL + ma wypukłą kropkę.
Ułatwia ona obsługę radia.
Do  (słuchawki)
Podłącz do urządzenia słuchawki z miniwtykiem
stereo (3-pierścieniowy) lub mono
(2-pierścieniowy). W przypadku użycia innych
rodzajów wtyków dźwięk może nie być słyszalny.
Zgodne
wtyczki
Opcje menu konfiguracji
Przykład: Po wybraniu pasma DAB
Uwaga
Uwaga
Nie można
używać innych
wtyczek.
1 pierścień
2 pierścienie
Poziom głośności jest zmniejszany
automatycznie i pojawia się komunikat
„Volume Lowered”, jeżeli nie przyciszysz radia
w ciągu określonego czasu po wyświetleniu
komunikatu „Check The Volume Level”.
Miniwtyk
mono*
Miniwtyk
stereo
3 pierścienie lub
więcej
* Słuchając dźwięku stereo na słuchawkach mono,
usłyszysz tylko dźwięk z lewego kanału.
Naciśnij MENU, aby otworzyć menu ustawień.
Informacje o funkcjach RDS
BACK
Przesuń przełącznik kierunkowy w górę lub
w dół, aby wybrać pozycję menu lub ustawienie.
Naciśnij przełącznik, aby potwierdzić wybór.
Powrót do wyższego poziomu w menu
Naciśnij BACK.
Zamknięcie menu konfiguracji
Naciśnij ponownie MENU.
Co to jest RDS?
Uwagi
RDS — Radio Data System [radiowy system
danych] — został wprowadzony przez
Europejską Unię Nadawców (EBU) w 1987 r.
i umożliwia odbiór informacji, takich jak
nazwy stacji, przez podnośną o częstotliwości
57 kHz audycji FM. Dostępność danych RDS
zależy od obszaru. Ich odbiór nie zawsze
jest możliwy.
• Funkcja RDS nie zostanie włączona, jeżeli
słuchana stacja FM nie transmituje danych
RDS. Może ona także nie działać prawidłowo
na obszarach, gdzie transmisje RDS są dopiero
w fazie testów.
• Jeżeli odbierany sygnał radiowy jest słaby,
uzyskanie danych RDS może chwilę potrwać.
Środki ostrożności
• Urządzenie należy zasilać jedynie ze źródeł
wyszczególnionych w „Dane techniczne”.
• Zaleca się korzystanie z urządzenia w zakresie
temperatur 0-40°C. Korzystanie z urządzenia
w wyższej temperaturze może powodować
stopniowe przyciemnianie wyświetlacza.
Korzystanie z urządzenia w temperaturze
niższej niż zalecana może powodować duże
spowolnienie pracy wyświetlacza.
(Te zniekształcenia ustąpią i nie spowodują
uszkodzenia urządzenia, jeżeli zostanie ono
ponownie użyte w zalecanej temperaturze).
• Unikać wystawiania urządzenia na działanie
ekstremalnych temperatur, bezpośrednich
promieni słonecznych, wilgoci, piasku, kurzu
i wstrząsów mechanicznych. Nigdy nie
zostawiać urządzenia w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu.
• Jeśli do urządzenia dostanie się przypadkowo
obcy przedmiot lub płyn, należy odłączyć
przewód micro USB i przed ponownym
uruchomieniem zlecić sprawdzenie zestawu
wykwalifikowanemu specjaliście.
• Ze względu na to, że głośniki są wyposażone
w silne magnesy, należy trzymać karty
kredytowe kodowane magnetycznie oraz
nakręcane zegarki z dala od urządzenia, aby
zapobiec ewentualnemu ich uszkodzeniu
przez pole magnetyczne.
• Do czyszczenia obudowy używać miękkiej,
suchej ściereczki. Nie należy używać
rozpuszczalników, np. alkoholu czy benzyny,
ponieważ mogą one uszkodzić warstwę
wykończeniową.
• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma,
gdyż może to spowodować zwarcie.
• Jeżeli urządzenie nie jest używane przez
dłuższy czas, akumulatory należy ładować
co 6 miesięcy.
• Nie dopuszczać do rozlania wody na
urządzenie. Radio nie jest wodoszczelne.
• W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy
bardzo niskiej wilgotności powietrza,
w przypadku dotknięcia innego obiektu,
w tym przypadku słuchawek, może dojść
do wyładowania elektrostatycznego. Energia
tego naturalnego wyładowania jest bardzo
mała i nie jest emitowana przez urządzenie,
lecz przez uwarunkowania środowiskowe.
Komunikaty
Usuwanie zużytych baterii/
akumulatorów oraz
niesprawnego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z odrębnymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze
lub na ich opakowaniach oznacza, że produktu
ani baterii/akumulatora nie można traktować
jako odpadu komunalnego. Na pewnych
bateriach/akumulatorach symbol ten może
być używany razem z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
dodaje się, gdy bateria/akumulator zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
produktami i bateriami/akumulatorami, można
zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu
wpływowi na środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki
mógłby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
materiałów pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę
zużytej baterii lub zużytego akumulatora
należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym
serwisantom. Aby mieć pewność, że baterie/
akumulatory oraz sprzęt elektryczny
i elektroniczny zostaną właściwie
zagospodarowane, należy dostarczyć te
produkty do odpowiedniego punktu zbiórki.
W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów
należy zapoznać się z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii/akumulatora z produktu.
Baterię/akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii/akumulatorów
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub sklepem, w którym kupiono
produkt lub baterię/akumulator.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z urządzeniem należy się
skontaktować z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Używanie funkcji RDS
Sleep
Po upływie ustawionego czasu radio wyłącza
się automatycznie.
Wybierz odpowiednie ustawienie wyłącznika
(w minutach):
Off (wył.)/15 min./30 min./45 min./60 min.
Po ustawieniu wyłącznika czasowego na
ekranie świeci się „SLEEP”.
Information
Wyświetla informacje o słuchanej stacji.
Przesuń przełącznik kierunkowy w dół lub
w górę, aby przewijać następujące informacje:
Channel: Kanał i częstotliwość (zob. tabelę
częstotliwości DAB w „Dane techniczne”.)
Radio obsługuje następujące funkcje RDS.
Funkcja RDS
Opis
Wyświetlanie
nazwy stacji
PTY (typ
programu)
RT (tekst
radiowy)
Wyświetla nazwę
słuchanej stacji.
Wyświetla typ
odbieranego programu.
Wyświetla dowolne
informacje tekstowe.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli problem nie zostanie usunięty po
wykonaniu wszystkich powyższych czynności,
skontaktuj się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Multiplex Name: Etykieta grupy (maks. 16
Wyświetlacz jest zaciemniony lub nie
pokazuje żadnych wskaźników.
Service Name: Nazwa stacji
• Radio jest używane w bardzo niskiej/bardzo
wysokiej temperaturze lub miejscu o bardzo
dużej wilgotności.
znaków)
Save Preset
Możesz programować stacje na liście.
DAB Manual Tune
Jeżeli funkcja automatycznego strojenia DAB
ma problem z odbiorem DAB, spróbuj
dostroić odbiornik ręcznie.
Przesuń przełącznik kierunkowy w górę
lub w dół, aby wybrać odpowiedni kanał
DAB, a następnie naciśnij przełącznik.
Radio zaczyna skanować w poszukiwaniu
dostępnych stacji w wybranym kanale.
PTY: Etykieta PTY (zob. „PTY (typ programu)”
w „Dane techniczne”.)
Bit Rate: Szybkość transmisji bitów
Bardzo niska jakość dźwięku, zakłócenia
lub słaby odbiór.
Signal Level : Wyświetla poziom sygnału
słuchanej stacji DAB od 0 (brak sygnału)
do 100 (maks. sygnał).
Wyświetla etykietę PTY
(zob. „PTY (typ programu)”
w „Dane techniczne”) słuchanej stacji.
Uwaga
W przypadku braku etykiety grupy i nazwy stacji
miejsce na etykietę lub nazwę pozostanie puste.
Wskazówka
Nowa stacja dostrojona ręcznie zostanie
zapisana na liście zaprogramowanych stacji DAB.
OSTRZEŻENIE
Time
Set Time: „Auto (DAB)” jest ustawiane
domyślnie. Dzięki temu zegar synchronizuje
się z odbieranymi danymi DAB. Wybierz
„Manual”, aby ustawić zegar ręcznie przy
użyciu przełącznika kierunkowego.
12H/24H: Wybierz tryb wyświetlania zegara
(12-godzinny lub 24-godzinny).
Beep
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp.
Nie wystawiać urządzenia na działanie
otwartego ognia (np. zapalonych świec).
Nie wolno instalować urządzenia w przestrzeni
zamkniętej, np. w zamykanej biblioteczce lub
w zabudowanej szafce.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie wody ani stawiać na
nim naczyń wypełnionych płynem, np. wazonów.
Tabliczka znamionowa i ważne informacje na
temat bezpieczeństwa znajdują się na spodzie
obudowy urządzenia.
Zbyt wysokie ciśnienie akustyczne
w słuchawkach może spowodować
utratę słuchu.
Akumulatory i urządzenia z zainstalowanymi
akumulatorami należy chronić przed
nadmiernym ciepłem pochodzącym
od słońca, ognia itp.
Wybierz „On”, aby aktywować sygnał
dźwiękowy podczas obsługi radia.
Initialize
Wybierz „OK”, aby przywrócić radio do
ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia,
listy stacji DAB i FM oraz zaprogramowane
funkcje zostaną usunięte.
Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy
słuchać radia zbyt głośno przez dłuższy okres.
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
odnoszą się tylko do wyposażenia
sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE.
• Jeśli znajdujesz się w budynku, umieść zestaw
w pobliżu okna.
• Wysuń antenę na pełną długość i ustaw ją
w sposób zapewniający najlepszy odbiór..
Ważność oznakowań CE ogranicza się tylko do
tych krajów, w których jest to wymagane na
podstawie przepisów prawa; dotyczy głównie
państw należących do Europejskiej Strefy
Ekonomicznej.
Akumulator szybko się rozładowuje.
• Pamiętaj o wyłączaniu radia, kiedy nie jest
używane. Szacowany czas pracy akumulatora
wynosi 13-20 godz.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w rozdziale „Dane techniczne”.
Brak ustawień programowanych
• Wszystkie przyciski są zablokowane,
ponieważ przełącznik on/off [wł./wył.]
HOLD/POWER został ustawiony w pozycji
HOLD.
• Nie zaprogramowano żadnej stacji.
Po naciśnięciu przycisku
z zaprogramowaną stacją nie
można słuchać żądanej stacji.
• Być może nastąpiło naciśnięcie przycisku
z przypisaną stacją, co spowodowało jej
zamianę na inną stację. Jeszcze raz przypisz
do przycisku żądaną stację.
• Jeżeli wyświetlone jest menu konfiguracji,
nie można używać przycisków z przypisanymi
stacjami.
Jeżeli radio wciąż nie działa prawidłowo
Spróbuj nacisnąć RESET na dole za pomocą
cienkiego pręcika. Radio uruchomi się ponownie,
zachowując ustawienia skonfigurowane przez
użytkownika.
W razie przeprowadzania czynności
serwisowych
Można zainicjować wszystkie ustawienia
skonfigurowane przez użytkownika, takie jak
zaprogramowane stacje radiowe, wyłącznik
czasowy i zegar.
Zapisz swoje ustawienia na wypadek, gdyby
trzeba było je ponownie skonfigurować.
Usługa niedostępna
• Wybrana stacja lub usługa obecnie nie nadają.
Niski poziom baterii (miga, a zasilanie
jest wyłączone)
• Akumulator jest wyczerpany. Naładuj
akumulator.
Dane techniczne
Zakres częstotliwości
DAB (Pasmo III): 174,928 MHz  239,200 MHz
FM: 87,5 MHz  108 MHz (w interwałach
0,05 MHz)
Częstotliwość pośrednia
DAB (Pasmo III): 1750 kHz
FM: 350 kHz
Tabela częstotliwości DAB (Pasmo III) (MHz)
PTY (typ programu)
Ta funkcja wskazuje usługi lub dane RDS w typie
programu, np. wiadomości, sport, transmitowane
w danych DAB lub RDS.
Jeśli odbierana stacja lub usługa nie transmituje
typu programu, pojawi się „Brak PTY”.
Typ programu
Wyświetlacz
Brak typu programu
Brak
Kanał
Częstotliwość
Kanał
Częstotliwość
Wiadomości
Wiadomości
5A
174,928
10A
209,936
Aktualności
Aktualności
5B
176,640
10B
211,648
Informacje
Informacje
5C
178,352
10C
213,360
Sport
Sport
5D
180,064
10D
215,072
Edukacja
Edukacja
6A
181,936
11A
216,928
Teatr
Teatr
6B
183,648
11B
218,640
Kultura
Sztuka
6C
185,360
11C
220,352
Nauka
Nauka
6D
187,072
11D
222,064
Różne
Rozmowy
7A
188,928
12A
223,936
Muzyka pop
Muzyka pop
7B
190,640
12B
225,648
Muzyka rockowa
Muzyka rockowa
7C
192,352
12C
227,360
Muzyka relaksująca
7D
194,064
12D
229,072
8A
195,936
13A
230,784
Programy
z muzyką
relaksującą
8B
197,648
13B
232,496
Klasyka lekka
Klasyka lekka
8C
199,360
13C
234,208
Klasyka poważna
Muzyka klasyczna
8D
201,072
13D
235,776
Inna muzyka
Inna muzyka
9A
202,928
13E
237,488
Pogoda
Pogoda
9B
204,640
13F
239,200
Finanse
Finanse
9C
206,352
Programy dla dzieci
Dla dzieci
9D
208,064
Sprawy społeczne
Fakty
Religia
Religia
Głośnik: Około 45 mm średnicy, 4 Ω, mono
Moc sygnału wyjściowego audio: 1,5 W
Wejście: DC IN 5 V (micro USB)
Wyjście: gniazdo  (słuchawkowe) (ø 3,5 mm,
Telefony od słuchaczy
Telefony od
słuchaczy
Podróże
Podróże
minijack stereo)
Wypoczynek
Wypoczynek
Wymagane zasilanie: Akumulator litowo-jonowy
Jazz
Jazz i Blues
(1300 mAh)
Country
Country
Muzyka ludowa
Muzyka ludowa
Złote przeboje
Złote przeboje
Folk
Folk
Dokument
Dokument
Test alarmu
Test alarmu
Alarm
Alarm — Alarm!
Czas pracy baterii (JEITA)*
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Zapytania dotyczące
zgodności produktu na podstawie prawa
Unii Europejskiej powinny być adresowane
do upoważnionego przedstawiciela:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
• Jeśli poziom naładowania akumulatora jest
niski, doładuj go.
• Jeśli w pobliżu radia znajduje się telefon
komórkowy, z głośników może się wydobywać
głośny szum. Odsuń telefon od radia.
HOLD
Podczas słuchania przez głośnik:
Około 13 godzin
Podczas słuchania przez słuchawki:
Około 20 godzin
* Pomiar wykonano zgodnie z normami organizacji
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). Rzeczywisty
czas pracy akumulatora może się różnić zależnie
od okoliczności i sposobu użytkowania.
Wymiary: Około 115 mm × 57 mm × 24,5 mm
(szer./wys./gł.)
Masa: Około 170 g
Dostarczone wyposażenie: Przewód micro USB
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Download PDF

advertising