Sony | ICF-C318 | Sony ICF-C318 Radiobudzik Instrukcja obsługi

2-899-361-PL(1)
A
Zalecenia dla
bezpieczeństwa
1
Radiobudzik UKF / ŚR
ICF-C318
2
Instrukcja obsługi
PUSH
3
© 2007, Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
ALARM
A
SLEEP
RADIO
ON
RADIO
OFF
OFF
Aby uniknąć porażenia prądem, nie zdejmować
obudowy. Naprawy powierzać tylko odpowiednio
wykwalifikowanym osobom.
ALARM
B
BRIGHTNESS
BUZZER
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz
i chronić je przed wilgocią.
Przewód antenowy
UKF
DST
BUZZER
ALARM RESET
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni
zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowana
szafka.
Przewód
zasilający
RADIO
OFF
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem,
nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych
płynami, np. wazonów.
SNOOZE
Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego
gniazdka sieciowego. W razie stwierdzenia
nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy
natychmiast wyłączyć wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
DATE / SLEEP OFF
ALARM VOLUME
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią grozi
wybuchem.
Nie ładować, nie rozbierać ani nie palić baterii.
HIGH LOW
ALARM
TIME SET
AM
FM
ND
BA
RMT
E
ALA
ES
TIM
*Obok regulatora VOLUME znajduje
się występ wskazujący kierunek
zwiększania głośności.
Komora na
baterię
DST
AM
PM
ALARM
A
B
BAND
ALARM
TIME SET
TUNING
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektro­nicz­
nego (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Należy go przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwen­
cjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu,
należy się skontaktować z władzami lokalnymi,
firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Dream Machine jest znakiem handlowym Sony Corporation.
CLOCK
• Urządzenie należy zasilać ze źródeł podanych
w części „Dane techniczne”.
• Tabliczka znamionowa z podanym napięciem
zasilania itp. znajduje się na spodzie urządzenia.
• Aby wyłączyć przewód zasilający, należy chwycić
za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za przewód.
• Urządzenie pozostaje pod napięciem zawsze, gdy
jest podłączone do gniazdka sieciowego, nawet po
wyłączeniu.
• Aby uniknąć przegrzewania się urządzenia, należy
zapewnić wokół niego właściwą cyrkulację powie­
trza. Ze względu na ryzyko zasłonięcia otworów
wentylacyjnych, nie należy umieszczać urządzenia
na dywanie, kocu itp., ani obok zasłon czy firanek.
• Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn
lub ciało obce, przed dalszą eksploatacją należy
odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zlecić jego
sprawdzenie specjaliście.
• Do czyszczenia obudowy należy używać miękkiej
ściereczki zwilżonej roztworem łagodnego środka
myjącego.
• Nie podłączać przewodu antenowego do
zewnętrznej anteny.
• Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie zakrywać
otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami,
obrusami, zasłonami itp. Nie stawiać na urządzeniu
zapalonych świec.
AM FM
VOLUME
Charakterystyka
• Radiobudzik UKF / ŚR z dwoma budzikami.
• Różne rodzaje budzika — radio i sygnał
dźwiękowy.
• Automatyczne nastawianie godziny — w chwili
pierwszego podłączenia urządzenia do sieci na
wyświetlaczu pojawi się właściwa godzina (tylko
w modelu dla Wielkiej Brytanii).
• Automatyczny tryb czasu letniego (tylko w modelu
dla Wielkiej Brytanii).
• Przycisk czasu letniego DST (w modelu dla innych
państw).
• Przycisk daty do wyświetlania miesiąca, dnia i roku.
• Regulacja jasności (duża / średnia / mała).
• System budzika No Power No Problem
– podtrzymywanie pracy zegara i budzika
w przypadku przerwy w zasilaniu z użyciem
fabrycznie zainstalowanej baterii CR2032 (tylko
w modelu dla Wielkiej Brytanii).
• Dostarczona bateria CR2032 umożliwiająca
podtrzymanie pracy zegara i budzika w przypadku
przerwy w zasilaniu (tylko model dla innych
państw).
• Przedłużana drzemka — możliwość wydłużenia
drzemki o 10 do 60 minut.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z urządzeniem prosimy
o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Dane techniczne
Wyświetlanie godziny
System 12-godzinny
Zakres częstotliwości
Pasmo
Częstotliwość
UKF (FM)
87,5 – 108 MHz
ŚR (AM)
530 – 1 710 kHz
Głośnik
Średnica około 6,6 cm, 8 Ω
Moc wyjściowa
150 mW (przy zniekształceniach harmonicznych
10%)
Zasilanie
Napięcie przemienne 230 V, 50 Hz
Podtrzymywanie bateryjne: napięcie stałe 3 V,
jedna bateria CR2032
Wymiary
Około 155 × 82,8 × 151,5 mm (szer. × wys. × gł.)
razem z wystającymi elementami
Waga
Około 536,8 g razem z baterią CR2032: model dla
Wielkiej Brytanii
Około 522 g razem z baterią CR2032: model dla
innych państw
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Rozwiązywanie
problemów
W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów
z urządzeniem należy przeprowadzić opisane poniżej
proste kontrole, które umożliwiają sprawdzenie, czy
urządzenie wymaga naprawy.
Jeśli nie uda się rozwiązać jakiegoś problemu,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Wskutek przerwy w zasilaniu miga wskazanie
zegara „AM 12:00”.
• Bateria jest wyczerpana. Wymień ją na nową.
O nastawionej godzinie budzenia nie włącza
się radio ani sygnał dźwiękowy.
• Czy zostało włączone budzenie radiem lub dźwię­
kiem? (Czy pali się wskaźnik ALARM A (lub B)?)
O nastawionej godzinie budzenia włącza się
radio, ale nie słychać dźwięku.
• Czy regulatorem VOLUME została nastawiona
właściwa głośność?
Informacja o baterii
podtrzymującej
zasilanie
Aby zapewnić właściwe wskazanie godziny,
w urządzeniu jest zainstalowana bateria CR2032
(w przypadku modelu dla innych państw bateria jest
dostarczana z urządzeniem).
Bateria ta podtrzymuje pracę zegara i budzika w razie
zaniku zasilania sieciowego.
Kiedy wymienić baterię
Po wyczerpaniu baterii na wyświetlaczu pojawia się
wskaźnik „E”.
Jeśli bateria jest wyczerpana i wystąpi przerwa
w zasilaniu z sieci, kasowane są ustawienia godziny
i budzika.
Jako zamiennika należy użyć baterii litowej Sony
CR2032. Użycie innej baterii stwarza ryzyko pożaru
lub wybuchu.
Uwaga dla nabywców z Wielkiej Brytanii
Zegar jest nastawiony fabrycznie i zasilany
z zainstalowanej fabrycznie baterii Sony CR2032.
Jeśli przy pierwszym podłączeniu urządzenia do
gniazdka sieciowego na wyświetlaczu zacznie migać
wskazanie „AM 12:00”, bateria może być wy­czer­
pana. Należy się wówczas skontaktować ze sprze­
dawcą. Fabrycznie zainstalowana bateria CR2032
stanowi część produktu i jest objęta gwarancją.
W celu wykonania uprawnień z tytułu gwarancji
należy okazać sprzedawcy fragment „Uwaga dla
nabywców z Wielkiej Brytanii” znajdujący się
w niniejszej instrukcji.
Instalacja i wymiana baterii
podtrzymującej zasilanie
1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone do
gniazdka sieciowego. Używając śrubokręta,
wykręć wkręt mocujący komorę na baterię
na spodzie urządzenia i wyjmij komorę.
(Patrz rys. A-1)
2 Włóż do komory nową baterię, tak aby
strona ze znakiem e znajdowała się u góry.
Aby wyjąć baterię z komory, wypchnij ją od
strony z oznaczeniem PUSH. (Patrz rys. A-2)
3 Włóż komorę na baterię z powrotem do
Po zmianie czasu na letni
Urządzenie automatycznie przełącza się na czas
letni. W okresie obowiązywania czasu letniego na
wyświetlaczu widać wskaźnik DST.
Automatyczny wybór czasu letniego odbywa się na
podstawie czasu GMT (Greenwich Mean Time).
• Początek obowiązywania czasu letniego: godzina
1:00 w ostatnią niedzielę marca.
• Początek obowiązywania czasu zimowego: godzina
2:00 w ostatnią niedzielę października.
Wyłączanie automatycznych
zmian czasu i ręczne
sterowanie wskaźnikiem DST
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji
automatycznego wyboru czasu letniego.
Kiedy jest widoczne wskazanie zegara, na 3
sekundy naciśnij przycisk DST.
Rozlegnie się dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „Aut t OFF”, informujący o wyłączeniu
funkcji automatycznego wyboru czasu letniego.
Z powrotem pojawi się wskazanie zegara.
Uwagi
• Moment wprowadzenia czasu letniego zależy od
przepisów obowiązujących w danym kraju. W razie
potrzeby należy wyłączyć funkcję automatycznego
wyboru czasu letniego i ręcznie włączać / wyłączać
wskaźnik DST. Nabywcy z krajów, w których
nie jest wprowadzany czas letni, powinni przed
rozpoczęciem używania urządzenia wyłączyć
funkcję automatycznego wyboru czasu letniego.
• Aby ponownie włączyć funkcję automatycznego
wyboru czasu letniego, na 3 sekundy naciśnij przy­
cisk DST. Rozlegnie się dźwięk, a na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „Aut t On”, informujący
o włączeniu funkcji automatycznego wyboru czasu
letniego. Z powrotem pojawi się wskazanie zegara.
• Informacje o ręcznym przestawianiu zegara na czas
letni podano w części „Ręczne przełączanie zegara
na czas letni”.
Nastawianie daty
i godziny
W przypadku modelu dla innych państw należy
wykonać procedurę od czynności 1. Aby zmienić
ustawienie w modelu dla Wielkiej Brytanii, należy
rozpocząć procedurę od czynności 2.
urządzenia i przymocuj ją wkrętem.
(Patrz rys. A-3)
4 W czasie wymiany baterii naciśnij przycisk
RADIO ON, aby usunąć z wyświetlacza
wskaźnik „E”.
1 Włącz urządzenie do gniazdka sieciowego.
Uwaga
Podczas wymiany baterii urządzenie powinno być
włączone do gniazdka sieciowego.
W przeciwnym razie skasowane zostaną ustawienia
godziny i budzenia.
3 Naciskaj przycisk + lub –, aż na
UWAGI O BATERII LITOWEJ
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
W razie połknięcia baterii bezzwłocznie porozumieć
się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
• Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną bezpośrednim oświetleniem
słonecznym, działaniem ognia itp.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie przeprowadzona wymiana baterii
grozi wybuchem. Jako zamiennika używać tylko
identycznej baterii lub jej odpowiednika zalecanego
przez producenta.
Ostrzeżenie dotyczące baterii
Jeśli urządzenie będzie przez dłuższy czas wyłączone
z gniazdka sieciowego, należy wyjąć z niego baterię.
Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego wyładowania
baterii i ewentualnych uszkodzeń urządzenia
spowodowanych wyciekiem elektrolitu.
Pierwsza regulacja
zegara (tylko
w modelu dla
Wielkiej Brytanii)
W urządzeniu jest fabrycznie nastawiona data
i godzina, a zasilanie zegara odbywa się z baterii
podtrzymującej. Wystarczy więc włączyć urządzenie
do sieci.
Włącz urządzenie do gniazdka sieciowego.
Na wyświetlaczu kolejno pojawią się miesiąc i data (na
mniej więcej sekundę) t rok (na mniej więcej sekundę)
t bieżąca godzina.
Uwaga
W czasie między wysyłką z fabryki a pierwszym
włączeniem zegar może się rozregulować. Należy
wtedy nastawić właściwą godzinę zgodnie z opisem
z części „Nastawianie daty i godziny”.
Na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie „AM
12:00”.
2 Na 2 sekundy naciśnij przycisk CLOCK.
Rozlegnie się dźwięk, a na wyświetlaczu zacznie
migać wskazanie roku.
wyświetlaczu pojawi się właściwy rok.
4 Naciśnij przycisk CLOCK.
5 Powtarzając czynności 3 i 4, nastaw
miesiąc, dzień i godzinę.
Po nastawieniu godziny rozlegają się dwa krótkie
dźwięki, a zegar rozpoczyna pracę od 0 sekund.
• Przytrzymanie wciśniętego przycisku + lub
– pozwala na szybką zmianę roku, miesiąca i dnia.
W przypadku godziny wskazanie najpierw zmienia
się co minutę (do 10 minut), a następnie co 10
minut.
• Nastawiając zegar, każdą czynność należy wykonać
w ciągu 65 sekund; w przeciwnym razie tryb
nastawiania zegara wyłączy się.
Wyświetlanie daty i roku
Aby wyświetlić datę, naciśnij przycisk
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF. Ponownie
naciśnij przycisk w ciągu 3 sekund, aby
wyświetlić rok.
Wskazanie daty lub roku pozostaje widoczne przez
mniej więcej 3 sekundy. Następnie z powrotem
pojawia się bieżąca godzina.
Włączenie wtyczki do gniazdka sieciowego, gdy
zegar jest zasilany z baterii, spowoduje wyświetlenie
daty i godziny w podanej poniżej kolejności. (W takiej
samej kolejności data i godzina pojawią się po
przerwie w zasilaniu z sieci.)
Miesiąc i data (na mniej więcej sekundę) t rok (na
mniej więcej sekundę) t bieżąca godzina
Ręczne przełączanie zegara na
czas letni
Ręczne przełączanie zegara na czas letni jest
konieczne w następujących przypadkach:
– korzystania z modelu dla innych państw,
– po wyłączeniu funkcji automatycznego wyboru
czasu letniego.
Naciśnij przycisk DST.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik DST, a zegar
przełączy się na czas letni.
Aby powrócić do czasu zimowego, ponownie naciśnij
przycisk DST.
Regulacja jasności
wyświetlacza
Używając przycisku BRIGHTNESS, można
wybrać jedną z trzech jasności wyświetlacza.
Duża (domyślna) t Średnia t Mała
Obsługa radia
1 Naciśnij przycisk RADIO ON, aby
włączyć radio.
2 Wyreguluj głośność pokrętłem VOLUME.
3 Przełącznikiem BAND wybierz zakres fal.
4 Nastaw stację pokrętłem TUNING.
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk RADIO OFF/ALARM
RESET.
Jak poprawić odbiór
UKF:
Całkowicie rozciągnij przewód antenowy UKF, aby
zwiększyć czułość odbioru.
• W czasie budzenia i po włączeniu funkcji drzemki
nie działają przyciski CLOCK i DST.
• Przełącznik ALARM VOLUME określa także
głośność sygnałów dźwiękowych. Kiedy
przełącznik ALARM VOLUME znajduje się
w położeniu LOW, sygnały te będą dość ciche.
• Pierwszego i ostatniego dnia obowiązywania czasu
letniego budzik działa w zwykły sposób. W związku
z tym, jeśli działa funkcja automatycznego wyboru
czasu letniego (nie dotyczy modelu dla innych
państw) i budzik jest nastawiony na godzinę pomija­
ną przy zmianie czasu na letni, w dniu rozpoczęcia
czasu letniego budzik nie zadziała, a w dniu
powrotu do czasu zimowego włączy się dwukrotnie.
• Jeśli oba budziki (ALARM A i B) są nastawione na
tę samą godzinę, priorytet ma budzik ALARM A.
Przedłużanie snu o kilka minut
(drzemka)
Naciskaj przycisk SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF.
Dźwięk wyłączy się, ale włączy się ponownie po
mniej więcej 10 minutach. Naciskanie przycisku
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF, powoduje
następujące zmiany czasu drzemki:
ŚR:
Obracaj radio wokół osi pionowej, tak aby uzyskać
najlepszy odbiór. W radio jest wbudowana antena
ferrytowa.
Drzemka może trwać maksymalnie 60 minut.
Na wyświetlaczu na mniej więcej 4 sekundy pojawia
się czas drzemki, a potem aktualna godzina. Naciś­nię­
cie przycisku SNOOZE/DATE/SLEEP OFF kiedy
na wyświetlaczu widać aktualną godzinę, spowo­du­je
ponowną zmianę czasu trwania drzemki na 10 minut.
Wyłączanie budzika
Ze względu na możliwość powstawania zakłóceń
w odbiorze, urządzenia nie należy używać na
stalowym stole ani na metalowej powierzchni.
Nastawianie budzika
Funkcja dwóch budzików pozwala na niezależne na­
stawienie dwóch budzików (ALARM A i ALARM B).
Każdy budzik można nastawić na inną godzinę
i wybrać żądany rodzaj dźwięku budzika (RADIO lub
BUZZER – sygnał dźwiękowy).
Uwagi
• Przed nastawianiem budzika należy nastawić zegar
(patrz część „Nastawianie daty i godziny”).
• Fabrycznie budzik jest nastawiony na godzinę „PM
12:00”.
• Chcąc nastawić budzenie radiem, należy najpierw
nastawić stację radiową i wyregulować głośność
(patrz część „Obsługa radia”).
• W przypadku budzenia sygnałem dźwiękowym,
należy wybrać przełącznikiem ALARM VOLUME
żądaną głośność sygnału: LOW (małą) lub HIGH
(dużą).
Nastawianie godziny budzenia
1 Wybierz przełącznikiem ALARM A (lub
B) żądany rodzaj budzika (RADIO lub
BUZZER).
Na wyświetlaczu na kilka sekund pojawi się godzi­
na budzenia, a następnie włączy się wskaźnik
ALARM A (lub B). (Wskaźnik nie pojawia się po
przestawieniu przełącznika w położenie OFF.)
2 Używając pokrętła ALARM TIME SET
A (lub B) + lub –, nastaw żądaną godzinę
budzenia.
Każdy obrót pokrętła ALARM TIME SET A
(lub B) + lub – zmienia wskazanie o 1 minutę.
Przytrzymanie obróconego pokrętła ALARM
TIME SET A (lub B) + lub – powoduje ciągłe
zmiany godziny budzenia w przód lub w tył: po­
czątkowo co minutę (do 10 minut), a następnie co
10 minut. Podczas nastawiania godziny budzenia
miga wskaźnik ALARM A (lub B) na wyświetlaczu.
Poniższy przykład dotyczy nastawiania budzika
ALARM A.
ALARM
A
B
W kilka sekund po zakończeniu nastawiania
godziny budzenia na wyświetlaczu z powrotem
pojawia się wskazanie zegara, a migający
wskaźnik ALARM A (lub B) zapala się na stałe.
• Kiedy przełącznik ALARM A (lub B) znajduje
się w położeniu RADIO lub BUZZER, można
regulować godzinę budzenia pokrętłem ALARM
TIME SET A (lub B).
Jeden obrót pokrętła ALARM TIME SET A (lub
B) wyświetla godzinę budzenia na mniej więcej
4 sekundy. Użycie pokrętła ALARM TIME SET
A (lub B), gdy na wyświetlaczu widać godzinę
budzenia, spowoduje zmianę godziny budzenia.
• Wskaźnik ALARM A (lub B) na wyświetlaczu miga
w następujących przypadkach:
– wyświetlacz wskazuje godzinę budzenia,
– trwa budzenie,
– włączona jest funkcja drzemki.
• Zmiana godziny budzenia nie jest możliwa, gdy
przełącznik ALARM A (lub B) znajduje się
w położeniu OFF. Użycie pokrętła ALARM TIME
SET A (lub B) powoduje wyświetlenie na 0,5
sekundy komunikatu „OFF”.
• Jeśli w czasie budzenia pierwszym budzikiem (albo
przy włączonej funkcji drzemki) włączy się drugi
budzik, priorytet ma drugi budzik.
Aby wyłączyć budzik, naciśnij przycisk
RADIO OFF/ALARM RESET.
Budzik włączy się ponownie następnego dnia o tej
samej godzinie.
Jeśli przycisk RADIO OFF/ALARM RESET nie
zostanie naciśnięty, dźwięk budzika pozostaje włączo­
ny przez mniej więcej 60 minut, po czym wyłącza się.
Aby wyłączyć budzik na stałe
Przestaw przełącznik ALARM A (lub B)
w położenie OFF.
Z wyświetlacza zniknie wskaźnik
ALARM
A (lub B).
Uwaga o działaniu budzika w razie przerwy
w zasilaniu
W przypadku przerwy w zasilaniu budzik działa aż do
wyczerpania się baterii. Następujące funkcje działają
jednak inaczej:
• Znika zawartość wyświetlacza.
• Dźwięk budzika RADIO automatycznie zmienia się
na BUZZER.
• W przypadku przywrócenia zasilania w czasie
budzenia, dźwięk budzika będzie się rozlegał przez
około 60 minut.
• Jeśli w czasie budzenia sygnałem dźwiękowym
nie zostanie naciśnięty przycisk SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF ani RADIO OFF/ALARM RESET,
budzik będzie dźwięczał przez mniej więcej minutę,
na chwilę ucichnie, po czym ponownie będzie
dźwięczał przez mniej więcej pięć minut.
Jeśli przy braku zasilania dźwięk budzika
pięciokrotnie włączy się i wyłączy (automatycznie
po 1 minucie lub wskutek naciśnięcia przycisku
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF), budzik automa­
tycznie się wyłączy. Jeśli zasilanie zostanie przy­
wrócone w ciągu 60 minut od nastawionej godziny
budzenia, budzik będzie dźwięczał przez 30 minut.
• Naciśnięcie przycisku SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF w czasie budzenia powoduje nastawienie drzem­­
ki na 10 minut. Podczas przerwy w zasilaniu nie
można wybrać czasu drzemki innego niż 10 minut.
• Kiedy na wyświetlaczu widać wskaźnik „E”, bu­
dzik nie będzie działał podczas przerwy w zasilaniu.
Jeśli widać wskaźnik „E”, trzeba wymienić baterię.
Nastawianie wyłącz­
nika czasowego
Wbudowany w radio wyłącznik czasowy umożliwia
uśnięcie przy dźwięku radia i automatyczne
wyłączenie radia po zadanym czasie.
Naciśnij przycisk SLEEP.
Włączy się radio. Wyłącznik czasowy można nastawić
na 90, 60, 30 lub 15 minut. Kolejne naciśnięcia
przycisku powodują następujące zmiany wskazania:
Kiedy z powrotem pojawi się wskazanie „90”,
rozlegną się dwa krótkie dźwięki.
Radio będzie grać przez nastawiony czas, po czym
się wyłączy.
Wyłączanie radia przed
upływem nastawionego czasu
Naciśnij przycisk RADIO OFF/ALARM
RESET lub SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Łączenie funkcji wyłącznika
czasowego i budzika
Można zasnąć, słuchając radia, i obudzić się, słysząc
radio lub sygnał dźwiękowy.
1 Nastaw budzik. (Patrz część „Nastawianie
budzika”.)
2 Nastaw wyłącznik czasowy. (Patrz część
„Nastawianie wyłącznika czasowego”.)
Download PDF

advertising