Sony | ICF-C7IP | Sony ICF-C7iP Instrukcja obsługi

4-139-836-PL(1)
Radiobudzik
UKF / ŚR
Instrukcja obsługi
ICF-C7iP
Dream Machine jest znakiem handlowym Sony Corporation.
Zalecenia
eksploatacyjne
Urządzenie należy zasilać ze źródeł podanych
w części „Dane techniczne”.
Aby wyłączyć przewód zasilający, należy
chwycić za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za
przewód.
Urządzenie pozostaje pod napięciem zawsze,
gdy jest podłączone do gniazdka sieciowego,
nawet po wyłączeniu.
Głośnik urządzenia zawiera silny magnes. Aby
uniknąć ewentualnych uszkodzeń, nie zostawiać
w pobliżu urządzenia kart bankowych z zapisem
magnetycznym ani zegarków z napędem
sprężynowym.
Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak kaloryfery czy dmuchawy, ani
w miejscach narażonych na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne, nadmierne
zakurzenie, wibrację lub wstrząsy.
Aby uniknąć przegrzewania się urządzenia,
należy zapewnić wokół niego właściwą
cyrkulację powietrza. Ze względu na ryzyko
zasłonięcia otworów wentylacyjnych, nie należy
umieszczać urządzenia na dywanie, kocu itp.,
ani obok zasłon czy firanek.
Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn lub
ciało obce, przed dalszą eksploatacją należy
odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zlecić
jego sprawdzenie specjaliście.
Do czyszczenia obudowy należy używać
miękkiej ściereczki zwilżonej roztworem
łagodnego środka myjącego.
Podczas burzy nigdy nie dotykać przewodu
zewnętrznej anteny UKF. Ponadto, natychmiast
odłączyć od radia przewód zasilający.
UWAGI O BATERII LITOWEJ
Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć
baterię suchą ściereczką.
Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać
baterii metalowymi szczypcami.
No Power No Problem jest znakiem handlowym Sony Corporation.
© 2011 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz
i chronić je przed wilgocią.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie zakrywać
otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami,
obrusami, zasłonami itp. Nie stawiać na
urządzeniu zapalonych świec.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie narażać urządzenia na zalanie lub
zachlapanie ani nie stawiać na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych płynami, np.
wazonów.
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni
zamkniętej, takiej jak regał na książki lub
zabudowana szafka.
Nie narażać akumulatora ani baterii na
długotrwałe oddziaływanie wysokiej temperatury
(od promieniowania słonecznego, ognia itp.).
Ponieważ do wyłączenia urządzenia z sieci
energetycznej trzeba użyć głównej wtyczki,
urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego
gniazdka sieciowego. W razie stwierdzenia
nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy
natychmiast wyłączyć wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie dokonana wymiana baterii lub
akumulatora grozi wybuchem. Wymiany należy
dokonać tylko na identyczny model lub jego
odpowiednik.
ICF-C7iP_PL.indd 1
ICF-C7iP_4-139-836-44(1)_CEF
Uwaga dla klientów: poniższa informacja
dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego
w krajach, w których obowiązują dyrektywy
UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania
i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe
Limited (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować
się z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
Charakterystyka
Budzenie lub zasypianie przy dźwiękach
z iPoda / radia
Dwa budziki
Dwuzakresowy tuner UKF z cyfrową syntezą
częstotliwości
Pamięć 30 stacji (20 UKF, 10 ŚR)
Regulacja jasności (duża / średnia / mała)
Funkcja drzemki o regulowanym czasie (10 do
60 min)
System budzika No Power No Problem
– podtrzymywanie pracy zegara i budzika
w przypadku przerwy w zasilaniu z użyciem
fabrycznie zainstalowanej baterii CR2032
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania
lub sklepem, w którym produkt ten został
kupiony.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach lub akumulatorach symbol
ten może być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu.
Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora
zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby
być niewłaściwe usuwanie baterii lub
akumulatora. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub
spójności danych wymaga stałego podłączenia do
wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę
baterii lub akumulatora należy zlecić
wykwalifikowanemu technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia
baterii lub akumulatora, wyeksploatowany
pro­dukt należy przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklin­
giem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów
należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii lub akumulatora z produktu.
Baterię lub akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, baterii lub akumulatorów, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Kompatybilne modele
iPodów / telefonów
iPhone
Urządzenie współpracuje z wymienionymi
poniżej modelami iPodów / telefonów iPhone.
Przed użyciem należy zaktualizować
oprogramowanie iPoda / telefonu iPhone do
najnowszej wersji.
Podłączanie anteny
Podłączanie anteny ramowej
Kształt i długość anteny są dostosowane do
odbioru sygnałów w modulacji amplitudowej. Nie
rozbierać ani nie zwijać anteny.
1 Zdejmij z plastikowej podstawki samą
ramkę (pętlę) anteny.
2 Zmontuj antenę.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem prosimy o skontaktowanie się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Rozwiązywanie
problemów
iPod touch
3. generacji
iPod touch
2. generacji
O nastawionej godzinie budzenia włącza się
radio lub budzik iPoda, ale nie słychać
dźwięku.
Sprawdź ustawienie głośności budzika.
iPod nano
5. generacji
(kamera wideo)
iPod nano
2. generacji
(aluminium)
iPod nano
4. generacji (wideo)
iPod nano
1. generacji
iPod nano
3. generacji (wideo)
iPod 5. generacji
(wideo)
iPod 4. generacji
(kolorowy
wyświetlacz)
iPod 4. generacji
iPod classic
iPhone 3G
Wyjściowe napięcie stałe: 5 V
Maks.: 500 mA
Sekcja radia
Pasmo przenoszenia
Pasmo
Częstotliwość
Dokładność
strojenia
UKF
(FM)
87,5 – 108 MHz
0,05 MHz
ŚR
(AM)
531 – 1602 kHz
9 kHz
Dane ogólne
Głośnik
Średnica około 3,8 cm, 8 Ω
Wejście
Gniazdo AUDIO IN (minijack stereo, ø 3,5 mm)
Moc wyjściowa
0,8 W (przy zniekształceniach harmonicznych
10%)
Zasilanie
Napięcie przemienne 230 V, 50 Hz
Podtrzymywanie pracy zegara: napięcie stałe 3 V,
bateria CR2032
A
B
pewnie podłączona. W tym celu
delikatnie za nią pociągnij.
Znajdź miejsce i kierunek, które zapewnią dobrą
jakość odbioru.
Nie ustawiaj anteny w pobliżu tego urządzenia
lub innych urządzeń audiowizualnych,
ponieważ grozi to zakłóceniami.
Przygotowanie pilota
iPhone 4
iPhone 3GS
Dane techniczne
Sekcja iPoda
Wsuwaj tylko
dotąd.
Wskazówka
Wypróbuj różne kierunki ustawienia anteny
ramowej, tak aby uzyskać najlepszą jakość
odbioru.
iPod mini
iPhone
Uwagi
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda
w iPodzie i telefonie iPhone są określane
ogólnym terminem „iPod”, chyba że w tekście
lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.
Złącze urządzenia jest przeznaczone wyłącznie
do podłączenia iPoda. Urządzenia, które nie
pasują do tego złącza, należy podłączać do
gniazda AUDIO IN tego urządzenia przy użyciu
dostarczonego przewodu połączeniowego
audio.
Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za
ewentualną utratę lub uszkodzenie danych
w iPodzie podczas korzystania z iPoda
podłączonego do tego urządzenia.
Aby zapewnić właściwe wskazanie godziny,
w urządzeniu jest zainstalowana bateria CR2032.
Bateria ta podtrzymuje pracę zegara w razie
zaniku zasilania sieciowego.
Uwaga dla nabywców z Europy
Zegar jest nastawiony fabrycznie i zasilany
z zainstalowanej fabrycznie baterii Sony CR2032.
Jeśli przy pierwszym podłączeniu urządzenia do
gniazdka sieciowego na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie „0:00”, bateria może być wyczerpana.
Należy się wtedy skontaktować z autoryzowaną
stacją serwisową Sony. Fabrycznie zainstalowana
bateria CR2032 stanowi część produktu i jest
objęta gwarancją.
W celu wykonania uprawnień z tytułu gwarancji
należy okazać sprzedawcy fragment „Uwaga dla
nabywców z Europy” znajdujący się w niniejszej
instrukcji.
Kiedy wymienić baterię
Ustawianie anteny ramowej
Nie jest możliwe ładowanie iPoda.
Upewnij się, że iPod jest starannie podłączony.
Po zmianie czasu na letni zegar nie
przestawia się automatycznie na czas letni.
Upewnij się, że zegar jest prawidłowo
nastawiony.
Na co najmniej 2 sekundy równocześnie
naciśnij przyciski CLOCK i SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF, aby włączyć funkcję
automatycznego wyboru czasu letniego (DST).
Przewód (A) lub przewód (B) można
podłączyć do dowolnego złącza.
4 Upewnij się, że antena ramowa jest
Brak dźwięku z iPoda.
Upewnij się, że iPod jest starannie podłączony.
Wyreguluj głośność regulatorem VOLUME.
Urządzenie nie pozwala na sterowanie
iPodem
Upewnij się, że iPod jest starannie podłączony.
3 Podłącz przewody do złączy anteny AM.
Włóż przewód,
naciskając do dołu
zacisk złącza.
Jeśli po sprawdzeniu wszystkich poniższych
rozwiązań nadal będzie występował jakiś
problem, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Wskutek przerwy w zasilaniu miga
wskazanie zegara „0:00”.
Bateria jest bliska wyczerpania. Wymień
baterię. Wymień baterię na nową.
O nastawionej godzinie budzenia nie włącza
się radio, iPod ani sygnał dźwiękowy.
Sprawdź, czy wyświetlany jest wskaźnik
budzika „A” lub „B”.
iPod touch
1. generacji
Informacja o baterii
podtrzymującej
zasilanie
Przed pierwszym użyciem pilota-karty należy
wyjąć z niego folię izolującą.
Kiedy wymienić baterię
Po wyczerpaniu baterii na wyświetlaczu pojawia
się wskaźnik „”.
Jeśli bateria jest wyczerpana i wystąpi przerwa
w zasilaniu z sieci, kasowane są ustawienia
godziny i budzika.
Jako zamiennika należy użyć baterii litowej Sony
CR2032. Użycie innej baterii grozi powstaniem
pożaru lub wybuchem.
Wymiana baterii
1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone
do gniazdka sieciowego. Używając
śrubokręta, wykręć wkręt mocujący
uchwyt na baterię na spodzie urządzenia
i wyjmij uchwyt.
2 Włóż do uchwytu nową baterię, tak aby
strona ze znakiem  znajdowała się u góry.
3 Włóż uchwyt na baterię z powrotem do
urządzenia i przymocuj go wkrętem.
4 Naciśnij przycisk iPod&iPhone, RADIO
BAND, AUDIO IN lub SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF aby usunąć z wyświetlacza
wskazanie „”.
Uwaga
Podczas wymiany baterii urządzenie powinno być
włączone do gniazdka sieciowego. W przeciwnym
razie skasowane zostaną ustawienia kalendarza,
godziny i budzenia, a także zaprogramowane
stacje.

W normalnych warunkach pracy bateria
(CR2025) powinna wystarczyć na mniej więcej
sześć miesięcy. Kiedy pilot przestanie działać,
należy wymienić baterię na nową.


CR2032

Wymiary
Około 115 × 124,7 × 97,1 mm (szer. × wys. × gł.),
bez wystających elementów
Waga
Około 520 g razem z zasilaczem
Dostarczane wyposażenie
Pilot (1 szt.)
Antena ramowa AM (1 szt.)
Przewód połączeniowy audio (1 szt.)
Uniwersalny adapter do doku do telefonu iPhone
(1 szt.)
Uniwersalny adapter do doku do telefonu iPhone
3G i iPhone 3GS (1 szt.)
Uniwersalny adapter do doku do telefonu iPhone
4 (1 szt.)
W urządzeniu jest fabrycznie nastawiona data
i godzina, a zasilanie zegara odbywa się z baterii
podtrzymującej. Wystarczy więc włączyć urządze­
nie do sieci i wybrać odpowiednią strefę czasową.
1 Włącz urządzenie do gniazdka sieciowego.
Na wyświetlaczu pojawi się aktualne
wskazanie czasu środkowoeuropejskiego.
2 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij
przycisk BRIGHTNESS/TIME ZONE.
Na wyświetlaczu zacznie migać numer strefy
„1”.
3 Naciskając przycisk ALARM TIME SET +
lub –, wybierz odpowiedni numer strefy:
Numer strefy
Strefa czasowa
1 (ustawienie
standardowe)
Czas środkowoeuropejski
/ czas środkowoeuropejski
letni
2
Czas wschodnio­
europejski / czas
wschodnioeuropejski letni
0
Czas zachodnioeuropejski
/ czas zachodnio­
europejski letni
4 Naciśnij przycisk BRIGHTNESS/TIME
ZONE, aby potwierdzić wybór.
Uwaga
Mimo że zegar jest nastawiany fabrycznie,
w czasie transportu i magazynowania może
nastąpić przesunięcie godziny. W razie potrzeby
należy nastawić właściwą godzinę zgodnie
z opisem z części „Ręczne nastawianie zegara”.
Po zmianie czasu na letni
Urządzenie automatycznie przełącza się na czas
letni.
W okresie obowiązywania czasu letniego na
wyświetlaczu widać wskaźnik „ ”.
Automatyczny wybór czasu letniego odbywa się
na podstawie czasu GMT (Greenwich Mean
Time).
Numer strefy 0:
Początek obowiązywania czasu letniego:
godzina 1:00 w ostatnią niedzielę marca.
Początek obowiązywania czasu zimowego:
godzina 2:00 w ostatnią niedzielę października.
Numer strefy 1:
Początek obowiązywania czasu letniego:
godzina 02:00 w ostatnią niedzielę marca.
Początek obowiązywania czasu zimowego: go­
dzina 03:00 w ostatnią niedzielę października.
Numer strefy 2:
Początek obowiązywania czasu letniego:
godzina 03:00 w ostatnią niedzielę marca.
Początek obowiązywania czasu zimowego: go­
dzina 04:00 w ostatnią niedzielę października.
Wyłączanie automatycznych zmian
czasu w okresie obowiązywania czasu
letniego
CR2025
Uwagi
Nie próbować ładować baterii.
Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć z niego baterię. Pozwoli to na
uniknięcie uszkodzeń, jakie może spowodować
wyciek z baterii i późniejsza korozja.
Pierwsze nastawianie
zegara
Jeśli po wymianie baterii na
wyświetlaczu pojawia się
niewłaściwa godzina
(zerowanie)
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji
automatycznego wyboru czasu letniego.
Kiedy jest wyświetlane wskazanie zegara, na co
najmniej 2 sekundy równocześnie naciśnij
przyciski CLOCK i SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Na wyświetlaczu pojawią się wskazania „ ”
i „OFF”. Informują one o wyłączeniu funkcji
automatycznego wyboru czasu letniego.
Z powrotem pojawi się wskazanie zegara.
Uwagi
Moment wprowadzenia czasu letniego zależy
od przepisów obowiązujących w danym kraju.
W razie potrzeby należy wyłączyć funkcję
automatycznego wyboru czasu letniego
i ręcznie włączać / wyłączać wskaźnik DST.
Nabywcy z krajów, w których nie jest
wprowadzany czas letni, powinni przed
rozpoczęciem używania urządzenia wyłączyć
funkcję automatycznego wyboru czasu letniego.
Aby ponownie włączyć funkcję automatycznego
wyboru czasu letniego, na co najmniej 2
sekundy równocześnie naciśnij przyciski
CLOCK i SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Na wyświetlaczu pojawią się wskazania „ ”
i „On” informujące o włączeniu funkcji
automatycznego wyboru czasu letniego.
Z powrotem pojawi się wskazanie zegara.
Używając spiczastego przedmiotu, naciśnij
przycisk zerowania. Przycisk zerowania znajduje
się w małym otworze w pobliżu uchwytu na
baterię.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
11-10-27 15:33
ICF-C7iP_4-139-836-44(1)_CEF
Obsługa radia
— Strojenie ręczne
1 Naciśnij przycisk RADIO BAND, aby
włączyć radio i wybrać zakres UKF lub
ŚR.
2 Naciskając przycisk TUNING + lub –,
nastaw żądaną częstotliwość.
3 Wyreguluj głośność przyciskami
VOLUME + lub –.
– Automatyczne
programowanie stacji
5 Naciśnij przycisk iPod & iPhone .
1 Naciśnij przycisk RADIO BAND, aby
włączyć radio i wybrać zakres UKF lub
ŚR.
2 Naciśnij przycisk RADIO BAND
i trzymaj go dotąd, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik „AP”.
3 Naciśnij przycisk DISPLAY/MEMORY.
Przewód
zasilający
Częstotliwość w paśmie UKF jest
wyświetlana z dokładnością do 0,1 MHz.
Przykładowo, częstotliwości 88,00
i 88,05 MHz są wyświetlane w postaci
„88,0 MHz”.
Nastawianie stacji radiowej
Urządzenie automatycznie wyszukuje stacje
nadające w pasmach ŚR i UKF.
1 Naciśnij przycisk RADIO BAND, aby
włączyć radio i wybrać zakres UKF lub
ŚR.
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk TUNING
+ lub –.
+ : przeszukiwanie w górę zakresu
częstotliwości.
– : przeszukiwanie w dół zakresu
częstotliwości.
Przeszukiwanie rozpoczyna się od aktualnie
nastawionej częstotliwości. Przeszukiwanie
zatrzymuje się po odebraniu stacji.
3 Wyreguluj głośność przyciskami
VOLUME + i –.
– Nastawianie
zaprogramowanych stacji
Można zaprogramować 20 stacji w paśmie UKF
i 10 w paśmie ŚR.
Programowanie stacji radiowej
1 Wykonaj czynności 1 do 2 z części
„Strojenie ręczne” i nastaw częstotliwość,
którą chcesz zaprogramować.
2 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij
przycisk DISPLAY/MEMORY.
3 Naciskając przycisk PRESET + lub –,
wybierz żądany numer pamięci. Naciśnij
przycisk DISPLAY/MEMORY.
Na przyciskach iPod & iPhone  i VOLUME + znajdują się występy.
Częstotliwość zostanie zapisana w pamięci
o wybranym numerze.
Przykład: podczas programowania
częstotliwości UKF 105,8 MHz w pamięci 1
dla pasma UKF (FM) pojawią się następujące
wskazania:
Na przyciskach  i VOL +
znajdują się występy.
Ręczne nastawianie zegara
1 Włącz urządzenie do gniazdka sieciowego.
2 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij
przycisk CLOCK.
Na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie roku.
3 Naciskając przycisk ALARM TIME SET +
lub –, nastaw żądany rok.
4 Naciśnij przycisk CLOCK.
5 Powtarzając czynności 3 i 4, nastaw
miesiąc, dzień, godzinę i minuty. Na
zakończenie naciśnij przycisk CLOCK.
Sekundnik zacznie biec od zera.
Uwagi
Regulacja zegara zostanie przerwana, jeśli przez
mniej więcej minutę nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk.
W urządzeniu jest zainstalowany kalendarz. Po
nastawieniu daty automatycznie będzie
wyświetlany dzień tygodnia.
SUN = niedziela, MON = poniedziałek,
TUE = wtorek, WED = środa, THU = czwartek,
FRI = piątek, SAT = sobota
ICF-C7iP_PL.indd 2
ICF-C7iP_4-139-836-44(1)_CEF

Wyświetlanie daty i roku
Aby wyświetlić datę, naciśnij przycisk SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF. Ponownie naciśnij przycisk,
aby wyświetlić rok.
Po chwili na wyświetlaczu z powrotem pojawi się
aktualna godzina.
Regulacja jasności
wyświetlacza
Używając przycisku­­­ BRIGHTNESS/ TIME ZONE,
można wybrać jedną z trzech jasności
wyświetlacza.
Duża (domyślnie)
Średnia
Mała
Jak poprawić odbiór
UKF:
Całkowicie rozciągnij przewód antenowy UKF,
aby zwiększyć czułość odbioru.
ŚR:
Podłącz do urządzenia dostarczoną antenę
ramową. Obracaj antenę wokół osi pionowej,
tak aby uzyskać najlepszy odbiór.
Uwagi dotyczące odbioru radia
Za względu na możliwe zakłócenia w odbiorze,
nie umieszczać cyfrowych odtwarzaczy
muzycznych ani telefonów komórkowych
w pobliżu anteny ramowej lub anteny UKF.
Jeśli podczas słuchania radia do urządzenia
będzie podłączony telefon iPhone, mogą
wystąpić zakłócenia w odbiorze.
Jeśli podczas słuchania radia do urządzenia
będzie podłączony telefon iPhone, mogą
wystąpić zakłócenia w odbiorze.
Obsługa iPoda
Można odtwarzać muzykę z iPoda podłączonego
do urządzenia. Informacji o sposobie obsługi
iPoda należy szukać w jego instrukcji obsługi.
Użytkownicy telefonów iPhone, iPhone 3G,
iPhone 3GS i iPhone 4 powinni przed
podłączeniem telefonu założyć uniwersalny
adapter do doku.
Numer adaptera, ,  lub , można sprawdzić
na jego spodzie. Adapter  jest przeznaczony do
telefonu iPhone,  do telefonów iPhone 3G
i iPhone 3GS, a  — do telefonu iPhone 4. Przed
użyciem należy sprawdzić numer adaptera.
Uniwersalny adapter do doku



Uwagi
Wkładając iPod do urządzenia, należy
skorzystać z uniwersalnego adaptera do doku
dostarczonego z iPodem lub oferowanym
oddzielnie przez Apple Inc.
Złącze urządzenia jest przeznaczone wyłącznie
do podłączenia iPoda. Urządzenie, które nie
pasuje do tego złącza, należy podłączać do
gniazda AUDIO IN tego urządzenia przy użyciu
dostarczonego przewodu połączeniowego
audio.
Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za
ewentualną utratę lub uszkodzenie danych
w iPodzie podczas korzystania z iPoda
podłączonego do tego urządzenia.
Szczegółowych informacji o warunkach,
w których można korzystać z iPoda, należy
szukać na stronach www Apple Inc.
1 Naciśnij przycisk PUSH OPEN.
Na wyświetlaczu przez mniej więcej 10 sekund
widać częstotliwość, po czym pojawia się
aktualna godzina.
Tacka dokująca wysunie się do połowy.
Aby zaprogramować inną stację, powtórz
powyższe czynności.
Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego numeru
pamięci inną stację, poprzednio przypisana stacja
zostanie skasowana.
Nastawianie zaprogramowanej stacji
1 Naciśnij przycisk RADIO BAND, aby
włączyć radio i wybrać zakres UKF lub
ŚR.
2 Naciskając przycisk PRESET + lub –,
wybierz żądany numer pamięci.
3 Wyreguluj głośność przyciskami
VOLUME + i –.
6 Wyreguluj głośność przyciskami
VOLUME + lub –.
Aby
Wyłączyć iPod
Urządzenie automatycznie, po kolei
zaprogramuje dostępne stacje.
Uwaga
Przewód
antenowy UKF
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie
z iPoda.
Do obsługi podłączonego iPoda można
używać tego urządzenia lub przycisków na
iPodzie.
2 Całkowicie wysuń tackę dokującą.
Włączyć pauzę
w odtwarzaniu
Przejść do następnego
utworu
Cofnąć się do
poprzedniego utworu
Odszukać żądane miejsce,
kontrolując dźwięk
Odszukać żądane miejsce,
obserwując wyświetlacz
Cofnąć się do
poprzedniego menu
Wskazać wariant w menu
lub utwór do odtworzenia
Wybrać wskazany wariant
lub rozpocząć odtwarzanie
Naciśnij przycisk
OFF lub
przytrzymaj
przycisk iPod &
iPhone 
iPod & iPhone

Aby wznowić
odtwarzanie,
ponownie naciśnij
przycisk.

*
 (do przodu)
lub  (do tyłu)
w czasie
odtwarzania
i przytrzymaj go aż
do odszukania
żądanego miejsca.
 (do przodu)
lub  (do tyłu)
w trybie pauzy
i przytrzymaj go aż
do odszukania
żądanego miejsca.
MENU**
/**
ENTER**
* Podczas odtwarzania powoduje to przejście do
początku aktualnego utworu. Aby przejść do
poprzedniego utworu, należy nacisnąć przycisk
dwukrotnie.
**Te czynności można wykonać tylko przy użyciu
dostarczonego pilota.
Uwagi
Podczas dokowania lub zdejmowania iPoda
należy trzymać iPod pod kątem identycznym
z kątem złącza na urządzeniu. Przekręcanie lub
przechylanie iPoda grozi awarią.
Nie przenosić urządzenia z iPodem w złączu.
Grozi to awarią.
Podczas dokowania lub zdejmowania iPoda
należy starannie trzymać tackę dokującą jedną
ręką i uważać, by przypadkowo nie nacisnąć
elementów sterujących na iPodzie.
Przed odłączeniem iPoda należy wstrzymać
odtwarzanie.
Użycie urządzenia jako ładowarki
akumulatora
Urządzenia można używać jako ładowarki
akumulatora.
Ładowanie rozpoczyna się po podłączeniu iPoda
do urządzenia.
Wskaźnik stanu ładowania pojawia się na
wyświetlaczu iPoda. Dalszych informacji należy
szukać w instrukcji obsługi iPoda.
Prawa autorskie
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod są
znakami handlowymi Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Symbole „Made for iPod” oraz „Made for iPhone”
oznaczają urządzenia elektroniczne przeznaczone
specjalnie do łączenia z iPodem lub telefonem
iPhone i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple. Firma Apple
nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego
urządzenia ani jego zgodność ze standardami
bezpieczeństwa i innymi standardami
wymaganymi przez prawo. Zwracamy uwagę, że
użycie tego urządzenia z iPodem lub telefonem
iPhone może wpłynąć na działanie sieci
bezprzewodowej.
Nastawianie budzika
Budzik urządzenia może pracować jednym
z trzech trybów – iPoda, radia i sygnału
dźwiękowego. Przed nastawianiem budzika należy
nastawić zegar (patrz część „Pierwsze nastawianie
zegara”).
Nastawianie budzika
1 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij
przycisk ALARM TIME SET A lub B.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „WAKE UP”
i zacznie migać wskazanie godziny.
2 Naciskając przycisk ALARM TIME SET +
lub –, nastaw żądaną godzinę.
Aby przyspieszyć zmiany godziny, przytrzymaj
wciśnięty przycisk ALARM TIME SET + lub –.
3 Naciśnij przycisk ALARM TIME SET A
lub B.
Migać zacznie wskazanie minut.
4 Powtarzając czynność 2, nastaw minuty.
5 Naciśnij przycisk ALARM TIME SET A
lub B.
Migać zaczną dni tygodnia.
6 Powtarzając czynność 2, wybierz dni
tygodnia.
Do wyboru są trzy warianty:
Codziennie: SUN MON TUE WED THU FRI
SAT
W tygodniu: MON TUE WED THU FRI
W weekend: SUN SAT
7 Naciśnij przycisk ALARM TIME SET A
lub B.
Będzie można wybrać żądany tryb pracy
budzika.
8 Naciskając przycisk ALARM TIME SET +
lub –, wybierz żądany tryb pracy
budzika.
Do wyboru są trzy ustawienia: „iPod”,
„RADIO” i „BUZZER” (sygnał dźwiękowy).
Wybierz tryb pracy budzika zgodnie
z poniższym opisem:
– iPod: patrz część „ Nastawianie budzenia
iPodem”.
– RADIO: patrz część „ Nastawianie
budzenia radiem”.
– BUZZER: patrz część „ Nastawianie
budzenia sygnałem dźwiękowym”.
 Nastawianie budzenia iPodem
1 Wykonaj czynności 1 do 8 z części
„Nastawianie budzika”.
2 Naciskając przycisk ALARM TIME SET
A lub B wybierz tryb budzika „iPod”.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „VOL”.
3 Naciskając przycisk ALARM TIME SET +
lub –, nastaw żądaną głośność.
4 Naciśnij przycisk ALARM TIME SET A
lub B.
Ustawienie zacznie obowiązywać.
5 Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się
wskazanie „A” lub „B”, ponownie naciśnij
przycisk ALARM TIME SET A lub B.
O zadanej godzinie rozpocznie się
odtwarzanie z iPoda.
Korzystanie z iPoda touch / telefonu iPhone
Aby budzić się przy muzyce z iPoda touch /
telefonu iPhone, należy podłączyć iPod touch /
iPhone do urządzenia, nastawić godzinę
budzenia zgodnie z powyższym opisem,
a następnie wybrać funkcję muzyki.
Jeżeli iPod touch / iPhone zostanie wyłączony
przed włożeniem do tego urządzenia, budzenie
iPodem nie włączy się mimo jego prawidłowego
nastawienia.
 Nastawianie budzenia radiem
1 Wykonaj czynności 1 do 8 z części
„Nastawianie budzika”.
2 Naciskając przycisk ALARM TIME SET
A lub B, wybierz tryb budzika „RADIO”.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „VOL”.
3 Naciskając przycisk ALARM TIME SET +
lub –, nastaw żądaną głośność.
4 Naciśnij przycisk ALARM TIME SET A
lub B.
Migać zacznie wskazanie zakresu („FM” lub
„AM”) albo wskazanie „– –”.
„– –” oznacza ostatnio odbieraną stację.
5 Naciskając przycisk ALARM TIME SET +
3 Załóż adapter do iPoda / telefonu iPhone.
4 Włóż iPod / iPhone w złącze urządzenia.
lub –, wybierz żądany zakres lub
wskazanie „– –”.
Jeśli wybierzesz wskazanie „– –”, przejdź do
czynności 8.
6 Naciśnij przycisk ALARM TIME SET A
lub B.
Migać zacznie numer pamięci.
7 Naciskając przycisk ALARM TIME SET +
lub –, wybierz żądany numer pamięci.
Ustawienie zacznie obowiązywać.
8 Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się
wskazanie „A” lub „B”, ponownie naciśnij
przycisk ALARM TIME SET A lub B.
O zadanej godzinie włączy się radio.
 Nastawianie budzenia sygnałem
dźwiękowym
1 Wykonaj czynności 1 do 8 z części
„Nastawianie budzika”.
2 Naciskając przycisk ALARM TIME SET
A lub B, wybierz tryb budzika
„BUZZER”.
Ustawienie zacznie obowiązywać.
3 Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się
wskazanie „A” lub „B”, ponownie naciśnij
przycisk ALARM TIME SET A lub B.
Nastawianie
wyłącznika czasowego
Wbudowany w urządzenie wyłącznik czasowy
umożliwia uśnięcie przy dźwiękach muzyki itp.
i automatyczne wyłączenie urządzenia po
zadanym czasie.
1 Naciśnij przycisk SLEEP na włączonym
urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „SLEEP”
i zacznie migać czas do wyłączenia.
2 Naciskając przycisk SLEEP, nastaw
żądany czas do wyłączenia.
Naciskanie przycisku SLEEP powoduje
następujące zmiany czasu (w minutach):
90
60
30
15
OFF
Po mniej więcej 4 sekundach od zakończenia
nastawiania czasu i puszczenia przycisku
SLEEP na wyświetlaczu z powrotem pojawia
się zegar, a wyłącznik czasowy rozpocznie
odliczanie.
Urządzenie będzie odtwarzać przez
nastawiony czas, po czym wyłączy się.
O zadanej godzinie włączy się sygnał
dźwiękowy.
Uwaga
Nie można regulować głośności sygnału
dźwiękowego.
Wyłączanie urządzenia przed upływem
nastawionego czasu
Sprawdzanie ustawienia godziny
budzenia
Naciśnij przycisk SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
lub OFF/ALARM RESET.
Naciśnij przycisk ALARM TIME SET + lub –.
Ustawienie pojawi się na mniej więcej 4 sekundy.
Zmienianie ustawienia budzika
Aby przestawić godzinę budzenia na późniejszą,
na co najmniej 2 sekundy naciśnij przycisk
ALARM TIME SET +. Aby przestawić godzinę
budzenia na wcześniejszą, na co najmniej 2
sekundy naciśnij przycisk ALARM TIME SET –.
Kiedy puścisz przycisk, zmieniona godzina będzie
wyświetlana przez mniej więcej 2 sekundy. Aby
ponownie zmienić godzinę budzenia, naciśnij
przycisk ALARM TIME SET + lub – w ciągu tych
dwóch sekund. W przeciwnym razie zmienione
ustawienie zacznie obowiązywać.
Przedłużanie snu o kilka minut
(drzemka)
Naciskaj przycisk SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Dźwięk wyłączy się, ale włączy się ponownie po
mniej więcej 10 minutach.
Czas drzemki można zmienić, ponownie
naciskając w ciągu 4 sekund przycisk SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF.
Drzemka może trwać maksymalnie 60 minut.
Wyłączanie budzika
Aby wyłączyć budzik, naciśnij przycisk OFF/
ALARM RESET.
Budzik włączy się ponownie następnego dnia o tej
samej godzinie.
Aby zmienić ustawienie wyłącznika
czasowego
Podczas pracy układu czasowego wyłączania
można zmienić czas do wyłączenia, naciskając
w tym celu przycisk SLEEP.
Wyłączanie wyłącznika czasowego
Podczas wykonywania czynności 2 naciskaj
przycisk SLEEP, aż pojawi się wskazanie „OFF”.
Podłączanie
zewnętrznych
urządzeń
Słuchanie dźwięku
1 Połącz gniazdo AUDIO IN tego urządze­
nia z gniazdem wyjścia linii lub gniazdem
słuchawkowym urządzenia zewnętrzne­
go. Do połączenia użyj prze­wodu
połączeniowego audio (dostarczonego).
Aby wyłączyć budzik na stałe
Naciśnij przycisk ALARM TIME SET A lub B, aby
usunąć z wyświetlacza wskazanie ALARM A lub
B.
Uwaga o działaniu budzika w razie przerwy
w zasilaniu
W przypadku przerwy w zasilaniu budzik działa
aż do wyczerpania się baterii. Zmienia się jednak
działanie pewnych funkcji:
Nie włącza się podświetlenie.
Tryb budzenia iPodem lub radiem
automatycznie zmienia się na BUZZER.
Jeśli przerwa w zasilaniu z sieci wystąpi, kiedy
włączony jest dźwięk budzika, budzik wyłączy
się.
Jeżeli nie zostanie naciśnięty przycisk OFF/
ALARM RESET, dźwięk budzika wyłączy się po
mniej więcej 5 minutach.
Kiedy na wyświetlaczu widać wskaźnik „”,
budzik nie będzie działał podczas przerwy
w zasilaniu. Jeśli widać wskaźnik „”, należy
wymienić baterię.
Nie będzie działała funkcja drzemki.
Podczas przerwy w zasilaniu budzik włączy się
tylko raz.
Przewód połączeniowy
audio (dostarczony)
Do urządzenia
zewnętrznego
2 Naciśnij przycisk AUDIO IN, aby
wyświetlić wskazanie „AUDIO IN”.
3 Włącz odtwarzanie w urządzeniu
podłączonym do gniazda AUDIO IN.
4 Wyreguluj głośność przyciskami
VOLUME + i –.
Aby z powrotem słuchać radia
Naciśnij przycisk RADIO BAND.
Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość.
Aby z powrotem słuchać iPoda
Naciśnij przycisk iPod & iPhone .
Aby zakończyć odtwarzanie
Naciśnij przycisk OFF i zatrzymaj odtwarzanie
w podłączonym urządzeniu.
Uwagi
Zapoznaj się także z instrukcją obsługi
podłączonego urządzenia.
Dostarczony przewód połączeniowy audio nie
pasuje do niektórych urządzeń zewnętrznych.
W takim przypadku należy użyć przewodu
pasującego do używanego urządzenia
zewnętrznego.
Dla uniknięcia zakłóceń podczas słuchania
radia, gdy jest podłączone urządzenie
zewnętrzne, zaleca się wyłączenie podłączonego
urządzenia. Jeśli zakłócenia wystąpią pomimo
wyłączenia urządzenia zewnętrznego, należy je
odłączyć i umieścić z dala do tego urządzenia.
11-10-27 15:33
ICF-C7iP_4-139-836-44(1)_CEF
Download PDF

advertising