Sony | ZS-RS70BTB | Sony ZS-RS70BTB Radio DAB/DAB+ z łączem Bluetooth® Instrukcja obsługi

Czynności podstawowe
4-470-543-PL(1)
Aby
Wykonaj tę czynność
Kasowanie plików audio lub folderów
z urządzenia USB
Włączyć pauzę
w odtwarzaniu
Naciśnij przycisk  .
1 Wybierz plik audio lub folder, który
Inne czynności
Osobisty system audio
Zatrzymać
odtwarzanie
Instrukcja obsługi
Wyłączyć
funkcję
wznawiania
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Wybrać folder
ZS-RS70BTB
Wybrać plik
* Na przyciskach   i VOLUME +  znajdują się występy.
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling
materiałów pomaga w zachowaniu surowców
naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o recyklingu tego produktu, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Podświetlenie
Podświetlenie  pełni dwie wymienione
poniżej funkcje.
Wskazanie zmiany funkcji
Po przełączeniu na jedną z pięciu funkcji
jasność środkowej części podświetlenia
(białego) zwiększa się w celu poinformowania
użytkownika o zmianie funkcji. Po przełączeniu
na funkcję Bluetooth na niebiesko zapalają się
ponadto oba boki podświetlenia.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz
i chronić je przed wilgocią.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie narażać urządzenia na zalanie
lub zachlapanie ani nie stawiać na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych płynami, np.
wazonów.
Ponieważ do wyłączenia urządzenia z sieci
energetycznej trzeba użyć głównej wtyczki,
urządzenie należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazdka sieciowego. W razie
stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu
urządzenia należy natychmiast wyłączyć wtyczkę
z gniazdka sieciowego.
Urządzenie pozostaje pod napięciem zawsze,
gdy jest podłączone do gniazdka sieciowego,
nawet po wyłączeniu.
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni
zamkniętej, takiej jak regał na książki lub
zabudowana szafka.
Nadmierny poziom ciśnienia dźwięku ze
słuchawek grozi utratą słuchu.
Nie narażać akumulatora ani baterii na
długotrwałe oddziaływanie wysokiej temperatury
(od promieniowania słonecznego, ognia itp.).
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
obudowy.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko
sprzętu sprzedawanego
w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Ten produkt został wyprodukowany przez
firmę Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokio, 108-0075 Japonia lub na jej rzecz.
Zapytania dotyczące zgodności produktu
z ustawodawstwem Unii Europejskiej należy
kierować do upoważnionego przedstawiciela
producenta: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Europe Limited (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych
należy kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Należy go przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje
się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Przed użyciem urządzenia
Włączanie i wyłączanie zasilania
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów domowych. Na
pewnych bateriach lub akumulatorach symbol
ten może być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg)
lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii
lub akumulatora zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
baterii lub akumulatora. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub
spójności danych wymaga stałego podłączenia
do wewnętrznej baterii lub akumulatora,
wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić
wykwalifikowanemu technikowi serwisu. Dla
zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii
lub akumulatora, wyeksploatowany produkt
należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów
należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii lub akumulatora z produktu.
Baterię lub akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje
o recyklingu tego produktu, baterii lub
akumulatorów, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi
oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
Informacje o licencjach
i znakach towarowych
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer
IIS i Thomson.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub
w innych krajach.
Niniejszy produkt zawiera technologię
chronioną prawami własności intelektualnej
firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania
lub rozpowszechniania tej technologii poza
tym produktem bez odpowiedniej (-ich) licencji
firmy Microsoft.
Znak słowny i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne
wykorzystanie przez Sony Corporation odbywa
się na zasadzie licencji.
Znak N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym NFC Forum
Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych
krajach.
Android jest znakiem towarowym Google Inc.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą
do odpowiednich właścicieli. W instrukcji nie są
za każdym razem umieszczane symbole ™ i .
®
Dwukrotnie naciśnij przycisk
 . Jeśli przycisk 
 zostanie naciśnięty
po wyłączeniu funkcji
wznawiania, odtwarzanie
rozpoczyna się od
pierwszego pliku.
Naciśnij przycisk
lub  .
Odszukać
Podczas odtwarzania
miejsce w pliku przytrzymaj wciśnięty
przycisk  lub  .
Puść przycisk po odszukaniu
żądanego miejsca. Jeśli
wyszukiwanie odbywa
się w trybie pauzy, po
odszukaniu żądanego
miejsca naciśnij przycisk
 , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Odłączyć
Przytrzymaj wciśnięty
urządzenie USB przycisk  , aż na
wyświetlaczu pojawi się
komunikat „NO DEV”.
Wówczas odłącz urządzenie
USB.
Uwaga
Przed odłączeniem urządzenia USB zawsze
przytrzymaj wciśnięty przycisk   i upewnij się, że
wyświetlony został komunikat „NO DEV”. Odłączenie
urządzenia USB bez wykonania tej czynności grozi
uszkodzeniem danych w urządzeniu USB lub
samego urządzenia.
Zmienianie trybu odtwarzania
Słuchanie przez słuchawki
Uwagi o urządzeniu USB
Podłącz słuchawki do gniazda 
(słuchawkowego) .
Naciskaj przycisk MODE , kiedy urządzenie USB
jest zatrzymane.
Szczegóły podano w części „Wybieranie trybu
odtwarzania” na odwrocie.
Uwagi o płytach MP3/WMA
Wzmacnianie tonów niskich
Naciśnij przycisk MEGA BASS .
Na wyświetlaczu zapali się wskaźnik „MEGA
BASS”.
Aby przywrócić normalny dźwięk, ponownie
naciśnij przycisk.
Wyłączanie funkcji efektów
świetlnych
Funkcja efektów świetlnych pozwala
na uzyskanie efektów świetlnych
zsynchronizowanych z muzyką. Funkcja ta jest
standardowo włączona. W razie potrzeby można
ją wyłączyć.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk LIGHT SYNC ,
tak aby na wyświetlaczu pojawił się napis „LIGHT
SYNC OFF”.
Aby włączyć tę funkcję, ponownie przytrzymaj
wciśnięty przycisk, tak aby pojawił się napis
„LIGHT SYNC ON”.
Odtwarzanie płyty z muzyką
W systemie można odtwarzać następujące
rodzaje płyt:
Audio CD zawierające utwory CD-DA nagrane
w formacie płyty CD-DA
CD-R/CD-RW zawierające pliki audio MP3 lub
WMA nagrane w formacie ISO 9660 poziom 1 /
poziom 2 lub Joliet
1 Naciśnij przycisk CD , aby włączyć
funkcję CD.
2 Naciśnij przycisk PUSH OPEN/CLOSE 
 i włóż płytę do komory na płytę CD,
stroną z opisem do góry.
 Po włożeniu płyty urządzenie odczytuje z niej
wszystkie pliki. W tym czasie wyświetlane
jest wskazanie „READING”. Jeśli płyta zawiera
wiele folderów lub plików innych niż MP3/
WMA, rozpoczęcie odtwarzania lub przejście do
następnego pliku MP3/WMA może następować
z opóźnieniem.
 Zalecamy, aby przy tworzeniu płyt MP3/WMA nie
zapisywać na nich plików innych niż MP3/WMA
ani zbędnych folderów.
 Foldery, które nie zawierają plików MP3/WMA,
będą pomijane przy odtwarzaniu.
 System obsługuje następujące formaty audio:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
Zwracamy uwagę, że pliki mające obsługiwane
rozszerzenie, ale nagrane w innym formacie audio,
mogą przy odtwarzaniu powodować zakłócenia
lub nieprawidłowe działanie systemu.
 Nie jest obsługiwany format MP3 PRO.
 Nie można odtwarzać plików WMA nagranych
w formatach WMA DRM, WMA Lossless i WMA
PRO.
 System nie odtwarza plików audio z płyty
w następujących przypadkach:
gdy łączna liczba plików audio przekracza 511,
gdy łączna liczba folderów na jednej płycie
przekracza 511,
gdy liczba poziomów folderów (łącznie
z folderem głównym) przekracza 9.
 Wyświetlane nazwy folderów i plików mogą liczyć
maksymalnie 32 znaki, łącznie z cudzysłowami.
 Znaki i symbole, których nie można wyświetlić, są
zastępowane symbolami „_”.
 Urządzenie jest zgodne ze znacznikami ID3
w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 (dla plików MP3) i ze
znacznikami WMA (zgodnymi ze specyfikacją
ASF (Advanced Systems Format)) dla plików
WMA. Jeżeli plik zawiera informacje o znaczniku
ID3 lub WMA, wyświetlany jest tytuł utworu,
nazwa wykonawcy i nazwa albumu. Jeśli plik nie
zawiera znacznika, wyświetlane są następujące
informacje:
Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
„NO ARTIST” zamiast nazwy wykonawcy.
„NO ALBUM” zamiast nazwy albumu.
Można wyświetlić maksymalnie 32 znaki informacji
ze znacznika ID3 i WMA.
Zmienianie trybu odtwarzania
Naciskaj przycisk MODE , kiedy płyta jest
zatrzymana.
Szczegóły podano w części „Wybieranie trybu
odtwarzania” na odwrocie.
(Przykład: po włożeniu płyty audio CD)
Liczba utworów
Do gniazdka sieciowego
Do gniazda AC IN
Łączny czas odtwarzania
(Przykład: po włożeniu płyty MP3/WMA)
Numer utworu lub pliku MP3/WMA
Nagrywanie muzyki z płyty
na urządzenie USB
* Systemu nie można użyć do odtwarzania
plików chronionych przed kopiowaniem (Digital
Rights Management) ani plików pobranych
z internetowych serwisów muzycznych. Przy
próbie odtworzenia takiego pliku urządzenie
rozpocznie odtwarzanie następnego
niezabezpieczonego pliku audio.
1 Podłącz urządzenie USB do portu
1 Podłącz urządzenie USB do portu

odtwarzanie.
 W następujących przypadkach rozpoczęcie
odtwarzania może nastąpić z opóźnieniem:
skomplikowana struktura folderów,
niemal całkowicie wykorzystana pojemność
urządzenia USB.
 W urządzeniu USB z plikami MP3/WMA nie należy
zapisywać plików innych niż MP3/WMA ani
zbędnych folderów.
 Foldery, które nie zawierają plików MP3/WMA,
będą pomijane przy odtwarzaniu.
 System obsługuje następujące formaty audio:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
Zwracamy uwagę, że pliki mające obsługiwane
rozszerzenie, ale nagrane w innym formacie audio,
mogą przy odtwarzaniu powodować zakłócenia
lub nieprawidłowe działanie systemu.
 Nie jest obsługiwany format MP3 PRO.
 Nie można odtwarzać plików WMA nagranych
w formatach WMA DRM, WMA Lossless i WMA
PRO.
 System nie odtwarza plików audio z urządzenia
USB w następujących przypadkach:
gdy łączna liczba plików audio w jednym
folderze przekracza 999,
gdy łączna liczba plików audio w jednym
urządzeniu USB przekracza 5 000,
gdy łączna liczba folderów (łącznie z folderem
głównym) w jednym urządzeniu USB przekracza
255,
gdy liczba poziomów folderów (łącznie
z folderem głównym) przekracza 8.
Podane wartości mogą się zmieniać w zależności
od struktury folderów i plików.
 Nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi
programami kodującymi/nagrywającymi. Pliki
audio zakodowane w urządzeniu USB przy użyciu
nieobsługiwanego programu mogą powodować
zakłócenia przy odtwarzaniu lub nie być w ogóle
odtwarzane.
 Wyświetlane nazwy folderów i plików mogą liczyć
maksymalnie 32 znaki, łącznie z cudzysłowami.
 Znaki i symbole, których nie można wyświetlić, są
zastępowane symbolami „_”.
 Urządzenie jest zgodne ze znacznikami ID3
w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 (dla plików MP3) i ze
znacznikami WMA (zgodnymi ze specyfikacją
ASF (Advanced Systems Format)) dla plików
WMA. Jeżeli plik zawiera informacje o znaczniku
ID3 lub WMA, wyświetlany jest tytuł utworu,
nazwa wykonawcy i nazwa albumu. Jeśli plik nie
zawiera znacznika, wyświetlane są następujące
informacje:
Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
„NO ARTIST” zamiast nazwy wykonawcy.
„NO ALBUM” zamiast nazwy albumu.
Można wyświetlić maksymalnie 32 znaki informacji
ze znacznika ID3 i WMA.
Na urządzenie USB (cyfrowy odtwarzacz
muzyczny, pamięć USB itp.) można nagrać całą
płytę (nagrywanie synchroniczne) lub obecnie
odtwarzany utwór albo plik (nagrywanie jednego
utworu).
Przy nagrywaniu z płyty CD utwory są
zapisywane jako pliki MP3 o przepływności
128 kb/s. Przy nagrywaniu z płyty MP3/WMA
pliki MP3/WMA są nagrywane bez zmiany
przepływności.
Obsługiwane urządzenia USB — patrz część
„Obsługiwane urządzenia USB” na odwrocie.

4 Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć
System ma funkcję automatycznego czuwania, która powoduje jego automatyczne przełączenie w tryb
czuwania, gdy przez 15 minut nie zostanie wykonana żadna czynność i nie jest odtwarzany dźwięk.
Aby włączyć lub wyłączyć tryb czuwania, przytrzymaj wciśnięty przycisk   i naciśnij przycisk DISPLAY
. Po każdym naciśnięciu tej kombinacji przycisków na wyświetlaczu pojawi się napis „AUTO STANDBY
ON” lub „AUTO STANDBY OFF”.
Można słuchać plików audio zapisanych
w urządzeniu USB (cyfrowym odtwarzaczu
muzyki lub pamięci USB).
System pozwala na odtwarzanie plików audio
w formatach MP3 i WMA*.
Obsługiwane urządzenia USB — patrz część
„Obsługiwane urządzenia USB” na odwrocie.
(USB) .
2 Włóż płytę CD, którą chcesz nagrać, do
Uwaga
* Jeśli pliki MP3/WMA znajdują się tylko
w głównym folderze, na wyświetlaczu pojawia
się napis „1FLDR”.
Użycie funkcji zarządzania poborem energii
Słuchanie muzyki
z urządzenia USB
(USB) .
Liczba folderów*
(Folder) +
Naciśnij przycisk  lub 
. Można kolejno pomijać
pliki.
Aby kolejno pomijać pliki,
przytrzymaj wciśnięty
przycisk  lub  .
Puść przycisk po odszukaniu
żądanego utworu/pliku.
Naciskaj przycisk VOLUME + lub  .
Poziom głośności można regulować w zakresie
od 0 do 31. Po nastawieniu poziomu 31 pojawia
się komunikat „VOL MAX”.
, aby zamknąć komorę na płytę CD.
System nie pozwala na ładowanie urządzeń USB.
2 Naciśnij przycisk USB , aby włączyć
Przejdź do czynności 3.
Po wyświetlaczu przesunie się nazwa
woluminu*, po czym pojawi się liczba
folderów.
Nagrywanie plików MP3/WMA
z określonego folderu
Liczba folderów
Przy odtwarzaniu płyty MP3/WMA, najpierw
pojawia się nazwa folderu*1 i tytuł utworu,
a następnie czas odtwarzania*2.
*1W przypadku braku folderu na wyświetlaczu
pojawi się napis „ROOT”.
*2Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu widać wskazanie „--:--”.
Inne czynności
Aby
Wykonaj tę czynność
Włączyć pauzę
w odtwarzaniu
Naciśnij przycisk  .
Aby wznowić odtwarzanie,
ponownie naciśnij przycisk.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk  . Jeśli
przycisk   zostanie
naciśnięty po zatrzymaniu
odtwarzania, odtwarzanie
rozpoczyna się od ostatnio
odtwarzanego utworu lub
pliku (funkcja wznawiania).
Wyłączyć
funkcję
wznawiania
Dwukrotnie naciśnij przycisk
 . Jeśli przycisk 
 zostanie naciśnięty
po wyłączeniu funkcji
wznawiania, odtwarzanie
rozpoczyna się od
pierwszego utworu/pliku.
Wybrać folder
z płyty MP3/
WMA
Naciśnij przycisk
lub  .
Wybrać utwór/
plik
Naciśnij przycisk  lub 
. Można kolejno pomijać
utwory/pliki.
Odszukać
miejsce
w utworze/
pliku
Podczas odtwarzania
przytrzymaj wciśnięty
przycisk  lub  .
Puść przycisk po odszukaniu
żądanego miejsca. Jeśli
wyszukiwanie odbywa
się w trybie pauzy, po
odszukaniu żądanego
miejsca naciśnij przycisk
 , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Wskazówka
* Jeśli urządzenie USB nie ma nazwy woluminu,
wyświetlany jest napis „STORAGE DRIVE”.
Nazwa woluminu to nazwa, którą można nadać
nośnikowi danych bądź urządzeniu.
3 Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Po wyświetleniu nazwy folderu i tytułu utworu
pojawi się numer pliku i czas odtwarzania.
Naciskając przycisk
(Folder) + lub  ,
wskaż żądany folder.
Wykonaj czynności 1 do 5 z części „Tworzenie
własnego programu (odtwarzanie programu)”
na odwrocie.
Nagrywanie jednego utworu/pliku
Wybierz utwór lub plik, który chcesz nagrać,
i zacznij go odtwarzać.
3 Naciśnij przycisk REC CD  USB .
Migać zacznie wskaźnik „REC”, a system
rozpocznie obliczanie ilości wolnego miejsca
w urządzeniu USB.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„ERASE?”.
3 Naciśnij przycisk ENTER .
Na wyświetlaczu pojawi się napis „TRACK
ERASE?” lub „FOLDER ERASE?”.
4 Naciśnij przycisk ENTER .
Wybrany plik audio lub folder zostanie
skasowany, a na wyświetlaczu pojawi się
napis „COMPLETE”.
Zasady tworzenia folderów i plików
Przy nagrywaniu na urządzenie USB w głównym
folderze tworzony jest folder „MUSIC”.
Foldery i pliki tworzone są odpowiednio do
sposobu przesyłania i zgodnie z poniższymi
zasadami.
Nagrywanie synchroniczne*1
Źródło
nagrania
MP3/WMA
CD-DA
Nazwa folderu Nazwa pliku
Identyczna ze źródłem
nagrania*2
„FLDR001”*3
„TRACK001”*4
* Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu widać wskazanie „--:--”.
włączyć funkcję Bluetooth.
2 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu
Bluetooth.
Wskazówka
W przypadku ostatnio podłączanego urządzenia
Bluetooth, system próbuje ponownie nawiązać
połączenie Bluetooth z tym urządzeniem, o ile
w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth wskaźnik
Bluetooth ( ) na wyświetlaczu zapala się na
stałe.
3 Wybierz urządzenie „SONY:ZS-RS70BT/
BTB” widoczne na wyświetlaczu
urządzenia Bluetooth.
W razie potrzeby wybierz obsługiwany
przez to urządzenie profil Bluetooth „A2DP”.
Szczegółowe informacje o poszczególnych
profilach podano w części „Co to jest
Bluetooth?”
Nawiązane zostanie połączenie Bluetooth,
a na wyświetlaczu pojawia się napis „BT
AUDIO”.
Nagrywanie jednego utworu
Źródło
nagrania
MP3/WMA
Nazwa folderu Nazwa pliku
„REC1”*5
CD-DA
Sposób obsługi zależy od urządzenia Bluetooth.
Zapoznaj się także z instrukcją obsługi
urządzenia Bluetooth.
1 Nawiąż połączenie Bluetooth między
systemem a drugim urządzeniem.
Nawiązywanie połączenia Bluetooth
opisano w części „Nawiązywanie łączności
bezprzewodowej z urządzeniami Bluetooth”.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth wskaźnik
Bluetooth ( ) na wyświetlaczu zapala się na
stałe.
2 Włącz odtwarzanie w urządzeniu
Bluetooth, po czym wyreguluj głośność.
Nastaw umiarkowaną głośność w urządzeniu
BLUETOOTH, po czym wyreguluj głośność
przyciskami VOLUME  lub +  na systemie.
Po użyciu
Identyczna
ze źródłem
nagrania*2
„TRACK001”*4
*1Nagrywanie całej płyty, plików MP3/WMA
z określonego folderu i tylko wybranych utworów/
plików (Odtwarzanie programu)
*2Nazwa folderu może zawierać maksymalnie 32
znaki.
*3Nazwy folderów są przydzielane po kolei, do
255 (włącznie z głównym folderem i folderem
„MUSIC”).
*4Nazwy plików są przydzielane po kolei.
*5Każde nagranie pojedynczego utworu powoduje
utworzenie nowego pliku w folderze „REC1”.
Uwagi
 Rozpoczęcie nagrania w trybie odtwarzania
w przypadkowej kolejności lub wielokrotnego
powoduje automatyczną zmianę trybu
odtwarzania na normalny.
 Podczas nagrywania i kasowania nie należy
odłączać urządzenia USB. Grozi to uszkodzeniem
danych w urządzeniu lub samego urządzenia.
 Przy nagrywaniu z płyty MP3/WMA nie słychać
dźwięku, na wyświetlaczu widać natomiast napis
„HI-SPEED”.
 W tworzonych plikach MP3 nie są zapisywane
informacje CD-TEXT.
 Nagrywanie automatycznie zatrzymuje się, jeżeli:
podczas nagrywania w urządzeniu USB
zabraknie wolnej pamięci,
liczba plików audio lub folderów w urządzeniu
USB osiągnie maksymalną wartość
rozpoznawaną przez to urządzenie,
zmieniona zostanie funkcja.
 Jeśli urządzenie USB zawiera lub folder lub plik
o nazwie identycznej z nazwą folderu lub pliku,
który próbujesz zapisać, dla uniknięcia zastąpienia
danych do nazwy nowo tworzonego folderu lub
pliku zostanie dodany numer porządkowy.
 Folderów MP3/WMA nie można kasować podczas
odtwarzania i w trybie pauzy.
 Z kasowanego folderu nie zostaną usunięte pliki
w formacie innymi niż MP3/WMA ani foldery
niższego poziomu.
 Na urządzenie USB nie można nagrywać dźwięku
z radia.
Uwaga o materiałach chronionych prawami
autorskimi
Nagraną muzykę można wykorzystywać tylko do
celów prywatnych. Wykorzystanie muzyki do innych
celów wymaga zgody posiadaczy praw autorskich.
Nawiązywanie łączności
bezprzewodowej
z urządzeniami Bluetooth
Możliwe jest bezprzewodowe odtwarzanie
muzyki z wykorzystaniem funkcji Bluetooth
używanego urządzenia.
Wybierz jeden z trzech sposobów połączenia,
dostosowany do używanego urządzenia
Bluetooth. Dalszych informacji o obsłudze
używanego urządzenia należy szukać w jego
instrukcji obsługi.
Parowanie z urządzeniem Bluetooth:
patrz Sposób A
Aby urządzenia Bluetooth mogły ze sobą
współpracować, trzeba je „sparować”.
Nawiązywanie połączenia ze
sparowanym urządzeniem:
patrz Sposób B
Zapoznaj się z tą procedurą, jeśli chcesz słuchać
muzyki ze sparowanego urządzenia Bluetooth.
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem
jednym dotknięciem (NFC):
patrz Sposób C
Uwagi
 Niektóre urządzenia nie wymagają wykonania
tej czynności.
 Jeśli system nie może nawiązać połączenia
z urządzeniem Bluetooth, usuń informacje
o systemie „SONY:ZS-RS70BT/BTB”
z urządzenia Bluetooth i ponownie wykonaj
parowanie.
Tryb czuwania Bluetooth
Tryb czuwania Bluetooth umożliwia
automatyczne włączenie systemu i przełączenie
go na funkcję Bluetooth przy próbie nawiązania
połączenia Bluetooth z urządzeniem Bluetooth
(tylko przy zasilaniu z sieci energetycznej).
Przytrzymaj wciśnięty przycisk OPERATE ,
tak aby na wyświetlaczu pojawił się napis „BT
STANDBY ON”. System przełączy się w tryb
czuwania Bluetooth.
Aby wyłączyć ten tryb, powtórz procedurę, aby
wyświetlić napis „BT STANDBY OFF”. System
przełączy się w tryb czuwania.
Sposób C
Nawiązywanie połączenia ze
smartfonem jednym dotknięciem
(NFC)
Dotykając systemu smartfonem z technologią
NFC można włączyć system, a następnie
sparować go i połączyć ze smartfonem oraz
przełączyć na funkcję Bluetooth.
Przed użyciem tego urządzenia należy sprawdzić,
czy:
Odległość między urządzeniami nie przekracza
1 m.
System jest podłączony do sieci energetycznej
lub pali się wskaźnik OPR/BATT .
Instrukcja obsługi dostarczona z urządzeniem
znajduje się w zasięgu ręki.
Sposób A
Parowanie i łączenie z urządzeniem
Bluetooth
1 Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby
włączyć funkcję Bluetooth.
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu
Bluetooth. Szczegółowych informacji należy
szukać w instrukcji obsługi urządzenia.
Wyłącz urządzenie Bluetooth.
Zmień funkcję w systemie.
Wyłącz system.
Ponownie dotknij systemu smartfonem,
aby zakończyć połączenie (dotyczy tylko
smartfonów zgodnych z NFC).
Kasowanie z pamięci informacji
o sparowanych urządzeniach
1 Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby
włączyć funkcję Bluetooth.
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk ERASE ,
tak aby na wyświetlaczu pojawił się napis
„BT RESET”.
3 Naciśnij przycisk ENTER , aby skasować
informacje o sparowanych urządzeniach.
Po skasowaniu informacji o sparowanych
urządzeniach na wyświetlaczu pojawia się
napis „COMPLETE”.
Aby zrezygnować z kasowania, zamiast
przycisku ENTER  naciśnij przycisk  .
Słuchanie radia
1 Naciskając przycisk RADIO DAB/FM ,
wybierz zakres „DAB” lub „FM”.
Współpracujące smartfony
Smartfony z wbudowaną technologią NFC
(System operacyjny: Android 2.3.3 lub nowszy,
oprócz Android 3.x)
Informacja o technologii NFC
NFC (Near Field Communication) jest technologią
umożliwiającą łączność bezprzewodową
o małym zasięgu między różnymi urządzeniami
cyfrowymi, takimi jak telefony komórkowe
i czujniki IC. Dzięki NFC, do przesłania danych
wystarcza dotknięcie odpowiedniego symbolu
lub wskazanego miejsca na urządzeniach
zgodnych z technologią NFC.
1 Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowych informacji należy szukać
w instrukcji obsługi smartfonu.
Jeśli w smartfonie jest zainstalowany
system Android 2.3.3 lub nowszy, ale
starszy niż Android 4.1
Odbiór stacji radiowej DAB/DAB+
Pierwsze naciśnięcie przycisku RADIO DAB/
FM  po zakupie urządzenia rozpoczyna
automatyczne programowanie stacji DAB
i wyświetlenie listy dostępnych stacji.
Podczas automatycznego programowania
stacji DAB na wyświetlaczu miga wskaźnik
postępu. Podczas automatycznego
programowania stacji DAB nie
należy naciskać żadnych przycisków.
Przeszukiwanie zostanie przerwane,
a wygenerowana lista stacji może być
nieprawidłowa.
2 Nastaw stację.
Przejdź do czynności 2.
Nastawianie stacji DAB/DAB+
Jeśli w smartfonie jest zainstalowany
system Android 4.1 lub nowszy
Naciskając przycisk TUNE + lub  , nastaw
żądaną stację.
Przejdź do czynności 4.
2 Pobierz do smartfona aplikację „NFC Easy
Connect” i zainstaluj ją.
„NFC Easy Connect” to firmowa aplikacja Sony
przeznaczona do telefonów Android. Można ją
pobrać z serwisu Google Play Store.
Aby pobrać i zainstalować darmową
aplikację, wyszukaj nazwę „NFC Easy
Connect” lub zeskanuj zamieszczony poniżej
dwuwymiarowy kod. Pobranie aplikacji może
wiązać się z opłatami za transmisję danych.
Aplikacja może być niedostępna w niektórych
krajach i regionach.
Wskazówka
Niektóre smartfony mogą pozwalać na łączenie
jednym dotknięciem bez pobierania aplikacji
„NFC Easy Connect”. W takim przypadku sposób
postępowania może odbiegać od podanego tu
opisu. Szczegółowych informacji należy szukać
w instrukcji obsługi smartfonu.
Użycie kodu QR:
Użyj aplikacji do odczytu kodów QR.
Jeśli smartfon jest wyposażony w technologię
NFC, do nawiązania połączenia Bluetooth
z systemem wystarcza dotknięcie systemu
smartfonem.
3 Uruchom w smartfonie aplikację „NFC
Easy Connect”.
Upewnij się, że wyświetlany jest ekran
aplikacji.
4 Dotknij systemu smartfonem.
Dotykaj smartfonem części systemu
z oznaczeniem N  aż do wystąpienia reakcji
smartfona.
Uwaga
Smartfon nie będzie działał, gdy jego ekran jest
zablokowany. Wyłącz blokadę i ponownie dotknij
smartfonem części z oznaczeniem N .
Reakcja smartfona
(rozpoznanie systemu)
2 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu
Jeśli wybrana stacja główna pozwala na wybór
usług dodatkowych, na wyświetlaczu miga
wskaźnik „SC”. Naciskając przycisk TUNE +
lub  , nastaw żądaną usługę dodatkową.
Podczas odbioru usługi dodatkowej miga
wskaźnik „SC”.
Nastawianie stacji UKF
Przytrzymaj wciśnięty przycisk TUNE + lub 
, aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać
wskazania częstotliwości.
Urządzenie automatycznie przeszukuje
częstotliwości radiowe i zatrzymuje się po
odszukaniu stacji, która zapewnia wyraźny
odbiór.
Jeśli nie udaje się nastawić stacji w trybie
strojenia automatycznego, naciskaj przycisk
TUNE + lub  , aby zmieniać częstotliwość
krok po kroku.
Podczas odbioru stacji UKF stereo na
wyświetlaczu widać wskaźnik „ST”.
Uwagi o stacjach DAB/DAB+
 Odbiór nastawionej stacji DAB/DAB+ może się
rozpocząć z kilkusekundowym opóźnieniem.
 Po zakończeniu emisji usługi dodatkowej
następuje automatyczne przełączenie na główną
stację
 Urządzenie nie obsługuje transmisji danych.
Jeśli w odbiorze stacji UKF występują
zakłócenia
Naciskaj przycisk MODE , tak aby na
wyświetlaczu pojawił się napis „MONO”.
Wyłączy się efekt stereo, ale poprawi się odbiór.
Po zakończeniu obliczania na wyświetlaczu
pojawi się napis „FREE***G”/„FREE***M”
(pozostała pojemność urządzenia
w gigabajtach/megabajtach), a następnie
napis „PUSH ENT”.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis
„LOW ***M”, w urządzeniu brakuje wolnej
pojemności. Aby zrezygnować z nagrywania,
naciśnij przycisk  . Aby mimo to
kontynuować nagrywanie, przejdź do
czynności 4.
4 Naciśnij przycisk ENTER .
Poprawianie słyszalności cichych
dźwięków podczas odbioru stacji DAB/
DAB+
Bluetooth.
Szczegółowych informacji należy szukać
w instrukcji obsługi urządzenia.
Jeśli nie są sparowane żadne urządzenia
(np. przy pierwszym naciśnięciu przycisku
BLUETOOTH  po zakupie urządzenia),
system automatycznie przełącza się w tryb
parowania, a na wyświetlaczu miga wskaźnik
Bluetooth ( ) i napis „PAIRING”. W takim
przypadku przejdź do czynności 4.
Aby nawiązać połączenie, wykonuj polecenia
wyświetlane na ekranie.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth na
wyświetlaczu pojawi się napis „BT AUDIO”.
i trzymaj go, aż rozlegną się dwa dźwięki.
System przełącza się w tryb parowania, a na
wyświetlaczu miga wskaźnik Bluetooth ( )
i napis „PAIRING”.
Bluetooth, tak aby wykryło ono ten
system.
5 Wybierz urządzenie „SONY:ZS-RS70BT/
BTB” widoczne na wyświetlaczu
urządzenia Bluetooth.
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia nie pojawia
się napis „SONY:ZS-RS70BT/BTB”, cofnij się do
czynności 2.
Funkcja DRC (sterowania zakresem
dynamicznym) zapewnia dobrą słyszalność
cichych dźwięków nawet przy zmniejszonej
głośności.
Sprawdź, czy odbierana stacja DAB/DAB+ jest
zgodna z DRC.
1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk MODE ,
3 Naciśnij przycisk BLUETOOTH-PAIRING 
4 Użyj funkcji parowania w urządzeniu
Czas odtwarzania*
1 Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby
Bezprzewodowe słuchanie
muzyki z urządzenia
Bluetooth
2 Naciśnij przycisk ERASE .
Numer pliku
Wskazówki
 W razie trudności z nawiązaniem połączenia
należy spróbować wykonać następujące
czynności:
Uruchom aplikację „NFC Easy Connect”
i nieznacznie przemieść smartfon na części
systemu oznaczonej literą N .
Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
 Ponownie dotknij systemu smartfonem, aby
zakończyć połączenie.
 W przypadku korzystania z wielu urządzeń
NFC, w celu przełączenia smartfonu na inne
urządzenie wystarczy dotknąć smartfonem
żądanego urządzenia. Przykładowo, jeśli
smartfon jest połączony ze słuchawkami NFC,
dotknięcie smartfonem systemu przełączy
połączenie Bluetooth na system (przełączanie
jednym dotknięciem).
tak aby na wyświetlaczu pojawił się napis
„DRC”.
2 Naciskając przycisk TUNE + lub  ,
wybierz ustawienie „2” „1” (ustawienie
standardowe) lub „0.5”.
Aby wyłączyć funkcję DRC, wybierz „0”.
3 Naciśnij przycisk ENTER .
Ręczne uruchamianie automatycznego
programowania stacji DAB
Po przeniesieniu się do nowego regionu
należy ponownie wykonać automatyczne
programowanie stacji DAB. Pozwoli to na
utworzenie nowej listy dostępnych stacji.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk RADIO DAB/FMSCAN , tak aby na wyświetlaczu na przemian
pojawiały się napisy „INITIAL” i „SCAN?”.
Rozpocznie się przeszukiwanie. W zależności
od stacji DAB/DAB+ dostępnych w regionie
przeszukiwanie może trwać kilka minut.
Uwaga
Niektóre urządzenia nie pozwalają na
wyświetlenie listy wykrytych urządzeń.
6 Jeśli na wyświetlaczu urządzenia
(Folder) +
Funkcja wznawiania wyłącza się po naciśnięciu
przycisku  , otwarciu komory na płytę CD lub
wyłączeniu urządzenia.
Aby wybrać plik audio, naciskaj przycisk 
lub  .
Aby wybrać folder, naciskaj przycisk
(Folder)
+ lub  .
Nawiązywanie połączenia ze
sparowanym urządzeniem Bluetooth
Nagrywanie całej płyty
funkcję USB.
Czas odtwarzania
chcesz skasować.
komory na płytę.
Nagrywanie tylko wybranych
utworów/plików
Uwagi
ZS-RS70BTB_PL.indd 1
Naciśnij przycisk  . Jeśli
przycisk   zostanie
naciśnięty po zatrzymaniu
odtwarzania, odtwarzanie
rozpoczyna się od miejsca
zatrzymania (funkcja
wznawiania).
* W przypadku odtwarzania pliku MP3/WMA VBR
urządzenie może wznowić odtwarzanie od innego
miejsca.
Regulacja głośności
3 Naciśnij przycisk PUSH OPEN/CLOSE 
 Na mniej więcej 2 minuty przed włączeniem trybu czuwania zaczyna migać zawartość wyświetlacza.
 W trybie czuwania, gdy podłączony jest przewód zasilający, na wyświetlaczu widać napis „STANDBY”.
 Funkcja automatycznego czuwania nie działa przy słuchaniu radia UKF.
Folder
Plik MP3/WMA
Kiedy urządzenie jest wyłączone, naciśnij
przycisk CD , USB , BLUETOOTH , RADIO
DAB/FM  lub AUDIO IN . Zasilanie włączy się
i zostanie wybrana odpowiednia funkcja.
Podłącz przewód zasilający  lub włóż sześć baterii R14 (C) (sprzedawanych oddzielnie) do komory na
baterie .
 Baterie należy wymienić, gdy zmniejszy się jasność wskaźnika OPR/BATT  lub gdy urządzenie przestanie
działać. Wymieniać należy zawsze komplet baterii. Przed wymianą baterii należy wyjąć z urządzenia płytę CD
i odłączyć urządzenia USB lub dodatkowe urządzenia.
 Aby zasilać urządzenie z baterii, należy odłączyć od niego przewód zasilający.
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca:
Użycie funkcji bezpośredniego
włączania zasilania
Stroną
z opisem
do góry
Uwagi
Przykład struktury folderów
i kolejności odtwarzania
Naciśnij przycisk OPERATE . Do włączenia
urządzenia można również użyć funkcji
bezpośredniego włączania zasilania (poniżej).
Opis w niniejszej instrukcji zakłada głównie
użycie funkcji bezpośredniego włączania
zasilania.
Źródła zasilania
Przewód zasilający
(dostarczony)
Efekty świetlne przy reprodukcji dźwięku
Generowane są efekty świetlne synchronizowane
ze źródłem muzyki (oba boki podświetlenia palą
się na czerwono). Funkcję tę można włączyć
albo wyłączyć (patrz część „Wyłączanie funkcji
efektów świetlnych”).
Aby wznowić odtwarzanie,
ponownie naciśnij przycisk*.
Sposób B
Bluetooth pojawi się żądanie hasła,
wprowadź „0000”.
Rozpocznie się nagrywanie. Podczas
nagrywania nie należy odłączać urządzenia
USB.
Po zakończeniu nagrywania synchronicznego
odtwarzanie automatycznie zatrzymuje się.
Po zakończeniu nagrywania jednego utworu/
pliku odtwarzanie trwa nadal.
Nawiązane zostanie połączenie Bluetooth. Na
wyświetlaczu pojawi się napis „BT AUDIO”.
* Hasło może być określane mianem „kod PIN”,
„numer PIN”, „Password” itp.
Inne czynności
Aby
Zatrzymać
nagrywanie
Wykonaj tę czynność
Naciśnij przycisk  .
Spowoduje to utworzenie
pliku MP3/WMA
zawierającego materiał
nagrany do momentu
zatrzymania nagrywania.
Odłączyć
Naciśnij przycisk USB
urządzenie USB , po czym przytrzymaj
wciśnięty przycisk  ,
aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „NO DEV”.
Wówczas odłącz urządzenie
USB.
Wskazówka
Aby wykonać parowanie z innymi urządzeniami
Bluetooth, powtarzaj czynności 2 do 6 dla każdego
z urządzeń.
Wskaźnik postępów
Po zakończeniu przeszukiwania pojawi się lista
dostępnych stacji.
Uwagi
 Jeśli w kraju lub regionie nie są dostępne żadne
stacje DAB/DAB+, na wyświetlaczu pojawi się
napis „NOSIGNAL”.
 Ponowne wykonanie automatycznego
programowania stacji DAB powoduje skasowanie
aktualnej listy dostępnych stacji.
Aby poprawić odbiór radia
Aby poprawić odbiór, zmień ustawienie anteny.
Uwagi
 Tryb parowania systemu wyłącza się po mniej
więcej 5 minutach. Miga wówczas wskaźnik
( ). Jeśli tryb parowania wyłączy się przed
ukończeniem procedury, należy cofnąć się do
czynności 3.
 W urządzeniu jest na stałe zaprogramowane hasło
„0000”. Nie można go sparować z urządzeniami
Bluetooth, w których hasło jest inne niż „0000”.
 Raz wykonanego parowania urządzeń Bluetooth
nie trzeba powtarzać. Niemniej jednak,
w następującym przypadku konieczne jest
ponowne wykonanie procedury parowania:
Sparowanie systemu z więcej niż 9
urządzeniami.
System może być sparowany z 9 urządzeniami
Bluetooth. Sparowanie z kolejnym urządzeniem
powoduje skasowanie informacji o parowaniu
z urządzeniem, z którym system nie łączył się
przez najdłuższy czas.
 System można sparować z więcej niż jednym
urządzeniem, ale dźwięk będzie odtwarzany tylko
z jednego z urządzeń.
15.12.2013 17:57
ZS-RS70BTB_CED [PL] 4-470-543-12(1)
Inne czynności
Informacje dodatkowe
Uwaga
Przy próbie zaprogramowania 26. utworu lub pliku
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „FULL”.
Wskazówka
Funkcja wznawiania przy odtwarzaniu programu
działa tylko przy odtwarzaniu z urządzeń USB.
Naciśnij przycisk  , gdy odtwarzanie programu
zostało zatrzymane przyciskiem  . Odtwarzanie
programu zostanie wznowione od miejsca
zatrzymania.
Wyświetlanie informacji
o zaprogramowanym utworze/pliku
Po utworzeniu programu można sprawdzać
informacje o zaprogramowanych utworach/
plikach.
Naciskaj przycisk DISPLAY . Zawartość
wyświetlacza będzie się zmieniać następująco:
Liczba elementów programu  Numer
ostatniego z zaprogramowanych utworów/
plików i czas odtwarzania*
* W przypadku płyt MP3/WMA i urządzeń USB
pojawia się wskazanie „--:--”.
* Na przyciskach   i VOLUME +  znajdują się występy.
Wyłączanie trybu odtwarzania programu
Użycie wyświetlacza
Sprawdzanie informacji o pliku MP3/
WMA
Podczas odtwarzania pliku MP3/WMA
z płyty/urządzenia USB naciskaj przycisk
DISPLAY .
Podczas normalnego odtwarzania lub
odtwarzania programu można przełączyć
urządzenie w tryb wielokrotnego odtwarzania
utworów CD-DA z płyty audio CD lub plików
MP3/WMA z płyty CD-R/CD-RW lub urządzenia
USB.

Tytuł utworu ( )*1

Nazwa wykonawcy ( )*1

Nazwa albumu (
)*1

Numer obecnego pliku i czas odtwarzania*2
*1Jeżeli plik nie zawiera odpowiednich informacji
w znaczniku ID3 lub WMA, zamiast tytułu utworu
przez wyświetlacz przesuwa się wskazanie „NO
TITLE”, zamiast nazwy wykonawcy wskazanie „NO
ARTIST”, a zamiast nazwy albumu wskazanie „NO
ALBUM”.
*2Informacja ta pojawi się na kilka sekund zamiast
nazwy wykonawcy lub nazwy albumu.
Sprawdzanie ilości wolnego miejsca
na urządzeniu USB
1 Naciskając przycisk MODE , wyłącz tryb
odtwarzania folderu, tryb wielokrotnego
odtwarzania folderu, tryb odtwarzania
programu lub tryb wielokrotnego
odtwarzania programu.
2 Naciśnij przycisk DISPLAY , kiedy
urządzenie USB jest zatrzymane.
2 Postępuj zgodnie z poniższym opisem.
Aby powtarzać Wykonaj tę czynność
1 Naciskaj przycisk MODE ,
Jeden utwór
aż pojawi się wskazanie
lub plik
„ 1”.
2 Naciskając przycisk 
lub  , wybierz
utwór/plik, który ma być
odtwarzany. Aby wskazać
folder z plikami MP3/WMA,
najpierw wybierz folder
przyciskiem
(Folder) + lub
  , a następnie wybierz
plik przyciskiem  lub
 .
3 Naciśnij przycisk  ,
aby rozpocząć odtwarzanie
wielokrotne.
1 Naciskaj przycisk MODE ,
Wszystkie
aż pojawi się wskazanie
utwory lub pliki
„ ”.
2 Naciśnij przycisk  ,
aby rozpocząć odtwarzanie
wielokrotne.
Wybrany folder 1 Naciskaj przycisk MODE ,
aż pojawi się wskaźnik „ ”
z płyty MP3/
(Folder) i „ ”.
WMA lub
urządzenia USB 2 Wskaż żądany folder
przyciskiem
(Folder) + lub
 .
3 Naciśnij przycisk  ,
aby rozpocząć odtwarzanie
wielokrotne.
Zaprogramo­
wane utwory
lub pliki
Sprawdzanie nazwy podłączonego
urządzenia Bluetooth
1 Zaprogramuj utwory/pliki
(patrz część „Tworzenie
programu (odtwarzanie
programu)”).
2 Naciskaj przycisk MODE ,
aż na wyświetlaczu pojawi
się napis „PGM” i wskaźnik
„ ”.
3 Naciśnij przycisk  ,
aby rozpocząć odtwarzanie
wielokrotne.
Wyłączanie trybu odtwarzania
wielokrotnego
Naciśnij przycisk  , aby zatrzymać
odtwarzanie. Następnie naciskaj przycisk MODE
, aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik „ ” (lub
„ 1”).
Sprawdzanie informacji o radiu
Podczas słuchania stacji UKF
Numer pamięci*1  Nazwa stacji*2  Typ PTY*2
(patrz punkt „PTY (typy programów)” w części
„Dane techniczne”)  Tekst radiowy*2 
Częstotliwość
Podczas słuchania stacji DAB
Numer pamięci*1  DLS (Dynamic Label
Segment)*3  Typ PTY*3 (patrz punkt „PTY (typy
programów)” w części „Dane techniczne”) 
Nazwa multipleksu*3  Kanał  Przepływność*4
 Poziom sygnału*4  Nazwa komponentu
Aby przywrócić normalny wygląd wyświetlacza,
naciśnij przycisk ENTER .
Programowanie stacji
radiowych
W pamięci systemu można programować stacje
radiowe. Można zaprogramować 30 stacji, 20
w paśmie UKF i 10 w paśmie DAB.
Automatyczne programowanie stacji
radiowych UKF
1 Naciskając przycisk RADIO DAB/FM ,
wybierz zakres „FM”.
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk RADIO
DAB/FM-SCAN , aż na wyświetlaczu
zacznie migać napis „AUTO”.
3 Naciśnij przycisk ENTER , aby
zaprogramować stację.
Stacje są programowane w pamięci
w kolejności od najmniejszych do
największych częstotliwości.
Ręczne programowanie stacji
radiowych
Można ręcznie nastawić i zaprogramować
żądaną stację.
1 Naciskając przycisk RADIO DAB/FM ,
wybierz żądany zakres fal.
System RDS (Radio Data System) wprowadzony
w 1987 roku przez Europejską Unię Nadawców
(EBU) umożliwia odbieranie różnych informacji,
takich jak nazwa stacji, za pośrednictwem
podnośnej 57 kHz sygnału radiowego UKF.
Dostępność danych RDS zależy jednak od
regionu. Z tego powodu nie gwarantuje się
możliwości odbioru informacji RDS.
Użycie funkcji RDS
2 Nastaw żądaną stację.
3 Przytrzymaj wciśnięty przycisk MANUAL
PRESET , aż na wyświetlaczu zacznie
migać napis „DAB-xx” lub „FM-xx”.
(Przykład: DAB)
4 Naciskaj przycisk PRESET + lub  , aż
na wyświetlaczu zacznie migać numer
żądanej pamięci.
5 Naciśnij przycisk ENTER , aby
zaprogramować stację.
3 Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie w przypadkowej kolejności.
Wyłączanie trybu odtwarzania
w przypadkowej kolejności
Naciśnij przycisk  , aby zatrzymać
odtwarzanie. Następnie naciskaj przycisk MODE
, aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik „SHUF”.
 Podczas odtwarzania w przypadkowej kolejności
nie można się cofnąć do poprzedniego utworu lub
pliku przyciskiem  .
 Funkcja wznawiania przy odtwarzaniu
w przypadkowej kolejności działa tylko przy
odtwarzaniu z urządzeń USB. Naciśnij przycisk
 , gdy odtwarzanie w przypadkowej
kolejności zostało zatrzymane przyciskiem  .
Odtwarzanie w przypadkowej kolejności zostanie
wznowione od miejsca zatrzymania.
Funkcja RDS
Opis
Wyświetlanie
nazwy stacji
PTY (typy
programów)
RT (tekst
radiowy)
Wyświetla nazwę słuchanej
stacji.
Wyświetla typ aktualnie
odbieranego programu.
Wyświetla informacje
tekstowe.
Uwagi
 Funkcje RDS nie będą działać, jeśli odbierana
stacja UKF nie przesyła danych RDS. Mogą także
nie działać w regionach, gdzie transmisje RDS
pozostają w fazie eksperymentalnej.
 Jeśli odbierany sygnał radiowy ma niewielką
moc, odbiór danych RDS może następować
z opóźnieniem.
Jeśli w wybranej pamięci jest już
zaprogramowana inna stacja, zostanie ona
zastąpiona przez nową stację.
Wskazówka
Zaprogramowane stacje radiowe pozostają
w pamięci również w następujących sytuacjach:
po odłączeniu przewodu zasilającego,
po wyjęciu baterii.
Słuchanie zaprogramowanych
stacji radiowych
1 Naciskając przycisk RADIO DAB/FM ,
wybierz żądany zakres fal.
2 Naciskając przycisk PRESET + lub  ,
Wybieranie trybu
odtwarzania
Utwory/pliki z płyty lub urządzenia USB można
odtwarzać wielokrotnie lub w przypadkowej
kolejności. Funkcję tę włącza się przy
zatrzymanym odtwarzaniu.
Naciskaj przycisk MODE .
Można zaprogramować kolejność odtwarzania
maksymalnie 25 utworów lub plików z płyty CD
lub urządzenia USB.
1 Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
włączyć funkcję CD lub USB.
2 Naciskaj przycisk MODE , aż na
wyświetlaczu pojawi się napis „PGM”.
Aby wskazać folder z plikami MP3/WMA,
najpierw wybierz folder przyciskiem
(Folder) + lub   , a następnie wybierz plik
przyciskiem  lub  .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
następujące zmiany wskazań:
Normalne odtwarzanie (brak wskazania)
)*

Odtwarzanie wielokrotne wybranego folderu
( , )*

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności
(SHUF)
Utwór/plik zostanie zaprogramowany.
Pojawi się numer elementu w programie, a po
nim łączny czas odtwarzania.
(Przykład: płyta audio CD)
Numer w programie
Numer ostatniego
z zaprogramowanych utworów

Odtwarzanie programu (PGM)
Urządzenie pozwala na słuchanie dźwięku
z dodatkowych urządzeń, takich jak przenośny
cyfrowy odtwarzacz muzyczny.
Przed wykonywaniem połączeń należy wyłączyć
wszystkie urządzenia.
Szczegółowych informacji należy szukać
w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia.
Łączny czas odtwarzania*
, PGM)
* Te funkcje są dostępne tylko przy odtwarzaniu
plików MP3/WMA z płyty MP3/WMA lub
urządzenia USB.
* Jeśli długość programu utworzonego z płyty
MP3/WMA lub urządzenia USB przekracza 100
minut, pojawia się wskazanie „--:--”.
5 Powtarzaj czynności 3 i 4, aby
zaprogramować dodatkowe utwory/pliki.
6 Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie programu.
Utworzony program pozostaje w pamięci
do momentu otwarcia komory na płytę CD,
odłączenia urządzenia USB lub wyłączenia
systemu. Aby ponownie odtworzyć ten sam
program, naciśnij przycisk  .
ZS-RS70BTB_PL.indd 2
Do gniazda
AUDIO IN
Do urządzenia
(cyfrowego
odtwarzacza
przenośnego
itp.)
wyjścia linii przenośnego, cyfrowego
odtwarzacza muzycznego lub innego
urządzenia. Do połączenia użyj przewodu
połączeniowego audio (sprzedawanego
oddzielnie).
2 Włącz podłączone urządzenie.
3 Naciśnij przycisk AUDIO IN  i zacznij
odtwarzać dźwięk w podłączonym
urządzeniu.
Przez głośniki będzie reprodukowany dźwięk
z podłączonego urządzenia.
Aby podłączyć urządzenie do telewizora lub
magnetowidu, należy użyć przedłużacza
(wyposażenie dodatkowe) z gniazdem mini
stereo na jednym końcu i dwoma wtykami
cinch na drugim końcu.
Uwagi

Odtwarzanie wielokrotne programu (
Obsługiwane urządzenia Bluetooth
Poniżej podano wymagania dotyczące zgodności
urządzeń. Przed użyciem systemu należy
sprawdzić, czy posiadane urządzenie jest zgodne
z tymi wymaganiami.
Urządzenie musi być zgodne z Bluetooth 3.0.
Urządzenie musi obsługiwać profil A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) i AVRCP
(Audio/Video Remote Control Profile).
Zgodność z NFC (wymagana tylko przy
korzystaniu z funkcji parowania przez NFC).
Najnowsze informacje o współpracujących
urządzeniach Bluetooth, w tym smartfonach
zgodnych z NFC, można znaleźć na podanych
poniżej stronach www:
http://support.sony-europe.com/
Bluetooth jest technologią bezprzewodową
o małym zasięgu umożliwiającą bezprzewodowe
przesyłanie danych między urządzeniami
cyfrowymi, takimi jak komputer i aparat cyfrowy.
Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth
wynosi mniej więcej 10 m.
Najczęściej łączy się dwa urządzenia, ale istnieją
urządzenia, które można łączyć z wieloma
urządzeniami.
Nie trzeba używać przewodów ani odpowiednio
ustawiać urządzeń względem siebie, jak
w technologii opartej na podczerwieni.
Podłączane urządzenie może się więc znajdować
w torbie albo w kieszeni.
Technologia Bluetooth jest międzynarodowym
standardem uznawanym i wykorzystywanym
przez tysiące firm z całego świata.
Profile to standardowe zestawy funkcji
dostępnych w każdej specyfikacji urządzenia
Bluetooth. To urządzenie obsługuje następujące
wersje i profile Bluetooth:
System łączności:
Specyfikacja Bluetooth 3.0
Zgodność z profilami Bluetooth:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
przesyłanie lub odbieranie sygnałów audio
o wysokiej jakości.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
sterowanie urządzeniami A/V; włączanie
pauzy, zatrzymywanie, rozpoczynanie
odtwarzania itp.
Maksymalny zasięg łączności
Używane urządzenia Bluetooth muszą się
znajdować w odległości do 10 m (w linii wzroku)
od tego urządzenia.
Zasięg łączności może się zmniejszyć
w następujących przypadkach:
obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między radioodtwarzaczem a urządzeniem
Bluetooth,
w pobliżu urządzenia pracuje sieć
bezprzewodowa,
w pobliżu urządzenia pracuje kuchenka
mikrofalowa,
w pobliżu urządzenia pracuje urządzenie
wytwarzające promieniowanie
elektromagnetyczne,
urządzenie znajduje się na półce ze stali.
Podłączanie dodatkowych
urządzeń
1 Połącz gniazdo AUDIO IN  z gniazdem
1)

Odtwarzanie wybranego folderu (
 Nie gwarantuje się działania, nawet jeśli
urządzenie USB spełnia wymagania zgodności.
 Po podłączeniu urządzenia USB urządzenie
odczytuje z niego wszystkie pliki. Jeśli urządzenie
zawiera wiele folderów lub plików, ich odczytanie
może zająć dużo czasu.
 Nie łączyć tego urządzenia z urządzeniem USB za
pośrednictwem koncentratora USB.
 Pewne urządzenia USB mogą wykazywać
opóźnienia w działaniu.
 Urządzenie może nie pozwalać na użycie
wszystkich funkcji podłączonego urządzenia USB.
 Kolejność odtwarzania przez to urządzenie
może się różnić od kolejności odtwarzania
w podłączonym urządzeniu USB.
 System nie pozwala na ładowanie urządzeń USB.
Przed odtwarzaniem należy
wyczyścić płytę CD ściereczką
do czyszczenia. Wycieraj płytę
od środka na zewnątrz. Rysy,
brud i odciski palców na płycie
CD mogą powodować błędy
w odczycie.
Nie używać rozpuszczalników,
takich jak benzyna czy rozcieńczalnik,
dostępnych w handlu środków czyszczących
ani antystatycznego aerozolu przeznaczonego
do winylowych płyt długogrających.
Nie wystawiać płyt na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne ani na działanie
ciepła, na przykład z dmuchawy. Nie zostawiać
płyt w samochodzie zaparkowanym w słońcu,
ponieważ temperatura w samochodzie może
znacznie wzrosnąć.
Nie przyklejać na płycie CD papieru ani
taśmy. Chronić powierzchnię płyty CD przed
porysowaniem.
Po odtworzeniu włożyć płytę CD do pudełka.
Uwagi o płytach DualDisc
DualDisc to płyta dwustronna, której jedna
strona zawiera nagranie DVD, a druga strona
nagranie cyfrowego dźwięku. Zwracamy
uwagę, że urządzenie może nie odtwarzać
„dźwiękowej” strony płyty DualDisc, ponieważ
płyty te są niezgodne ze standardem CD.
Płyty muzyczne kodowane w celu
ochrony praw autorskich
Urządzenie jest przystosowane do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). W ostatnim czasie
niektórzy producenci nagrań wprowadzili na
rynek płyty muzyczne zakodowane z użyciem
technik ochrony przed kopiowaniem.
Zwracamy uwagę, że zdarzają się wśród
nich płyty niezgodne ze standardem CD.
Odtworzenie takich płyt w urządzeniu może się
okazać niemożliwe.
Bezpieczeństwo
Promień lasera wykorzystywany w sekcji
odtwarzacza CD jest szkodliwy dla wzroku
i dlatego nie należy próbować zdjąć obudowy.
Naprawy powierzać tylko odpowiednio
wykwalifikowanym osobom.
Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn
lub ciało obce, przed dalszą eksploatacją
należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania
i zlecić jego sprawdzenie specjaliście.
W urządzeniu nie można odtwarzać płyt
o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
Do zasilania napięciem przemiennym używać
tylko dostarczonego przewodu zasilającego;
nie używać żadnych innych przewodów.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas, należy je wyłączyć z gniazdka
sieciowego.
Jeśli nie przewiduje się użycia baterii, należy
je wyjąć, aby uniknąć uszkodzeń, które może
spowodować wyciek z baterii lub korozja.
Miejsce pracy
Nie zostawiać urządzenia blisko źródeł ciepła
ani w miejscach narażonych na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne, nadmierne
zapylenie lub wstrząsy, a także w samochodzie
znajdującym się w bezpośrednim oświetleniu
słonecznym.
Nie umieszczać urządzenia na niestabilnym
albo pochyłym podłożu.
Nie umieszczać żadnych przedmiotów
w odległości 10 mm od tyłu obudowy. Aby
urządzenie działało właściwie i przez długi
czas, otwory wentylacyjne nie mogą być
zasłonięte.
Głośniki urządzenia zawierają silne magnesy.
Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń,
nie zostawiać w pobliżu urządzenia kart
bankowych z zapisem magnetycznym ani
zegarków z napędem sprężynowym.
Eksploatacja
Jeśli urządzenie zostanie bezpośrednio
przeniesione z zimnego do ciepłego miejsca
albo umieszczone w bardzo wilgotnym
pomieszczeniu, na soczewce wewnątrz
sekcji odtwarzacza CD może się skroplić para
wodna. W takim przypadku urządzenie nie
będzie działać właściwie. Należy wtedy wyjąć
płytę CD i odczekać mniej więcej godzinę na
odparowanie wilgoci.
Obchodzenie się z urządzeniem
Aby uniknąć gromadzenia się kurzu i brudu,
nie zostawiać urządzenia z otwartą komorą na
płytę CD.
Czyszczenie obudowy
Obudowę, panel i regulatory należy czyścić
miękką ściereczką zwilżoną roztworem
łagodnego środka myjącego. Nie używać
wszelkiego rodzaju ściereczek ani proszków do
szorowania, a także rozpuszczalników, takich
jak spirytus czy benzyna.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem prosimy o skontaktowanie się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
Komunikaty
Przewód połączeniowy audio
(sprzedawany oddzielnie)
4 Naciśnij przycisk ENTER .
)
Uwagi o urządzeniu USB
Uwagi o płytach
To urządzenie
wybierz utwór/plik.

Powtarzanie wszystkich utworów (
6 Naciśnij przycisk ENTER .
wybierz numer pamięci żądanej stacji.
3 Naciskając przycisk  lub  ,

Powtarzanie jednego utworu (
Pojawi się nazwa pamięci. Sposób
wyświetlania nazwy zależy od właściwości
urządzenia USB.
Jeśli można wybrać tylko jedną pamięć,
przejdź do czynności 6.
System łączności i obsługiwane przez
urządzenie profile Bluetooth
włączyć funkcję CD lub USB.
wyświetlaczu pojawi się napis „SHUF”.
wybierz numer pamięci.
Co to jest Bluetooth?
1 Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
2 Naciskaj przycisk MODE , aż na
4 Naciśnij przycisk ENTER .
5 Naciskając przycisk  lub  ,
Tworzenie programu (odtwarzanie
programu)
Urządzenie jest zgodne z następującymi
funkcjami RDS:

(USB) .
2 Naciśnij przycisk USB , aby włączyć
funkcję USB.
3 Naciśnij przycisk USB-MEMORY SELECT
 i trzymaj go, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „SELECT?”.
CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie zgodnym
z ISO9660 poziom 1 / poziom 2 lub Joliet
CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania,
porysowane, brudne lub nagrane
w niekompatybilnym urządzeniu
nagrywającym.
Niesfinalizowane lub niewłaściwie
sfinalizowane płyty CD-R/CD-RW.
Źródła zasilania
Wskazówki
Co to jest RDS?
1 Podłącz urządzenie USB do portu
Płyty, których nie można odtwarzać
 Jeśli urządzenie jest podłączone do
monofonicznego gniazda wyjścia audio
odtwarzacza cyfrowego, dźwięk może nie być
odtwarzany przez prawy głośnik.
 Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda
wyjścia linii odtwarzacza cyfrowego, mogą
wystąpić zniekształcenia. W razie zniekształceń
dźwięku należy użyć gniazda słuchawkowego.
 Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda
słuchawkowego odtwarzacza cyfrowego, należy
zwiększyć głośność w odtwarzaczu cyfrowym,
a następnie wyregulować głośność w tym
urządzeniu.
Stalowa szafka
Optymalne działanie
Ograniczone działanie
Zakłócenia powodowane przez inne
urządzenia
Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują to samo
pasmo częstotliwości. Użycie systemu w pobliżu
bezprzewodowej sieci LAN może prowadzić
do zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie do
pogorszenia szybkości transmisji, powstawania
zakłóceń lub problemów z połączeniem. W takim
przypadku należy:
używać systemu co najmniej 10 m od
elementów bezprzewodowej sieci LAN,
jeśli urządzenie pracuje w odległości mniejszej
niż 10 m od elementów bezprzewodowej sieci
LAN, należy wyłączyć sieć bezprzewodową,
umieścić urządzenie Bluetooth możliwie blisko
systemu.
Zakłócanie pracy innych urządzeń
Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth
mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń
medycznych. Ze względu na ryzyko wypadku,
zaleca się wyłączenie radioodtwarzacza i innych
urządzeń Bluetooth w następujących miejscach:
w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na stacjach
paliw,
w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
Uwagi
 Aby można było używać funkcji Bluetooth,
podłączane urządzenie Bluetooth musi
wykorzystywać ten sam profil co system.
Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że funkcje
urządzeń o identycznych profilach zależą od ich
parametrów.
 Ze względu na właściwości technologii Bluetooth,
podczas słuchania muzyki dźwięk odtwarzany
przez to urządzenie będzie nieznacznie opóźniony
w stosunku do dźwięku z urządzenia Bluetooth.
 Radioodtwarzacz wykorzystuje zabezpieczenia
standardu Bluetooth, które służą zapewnieniu
bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego
Bluetooth. Mimo to, w pewnych warunkach
nie można uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając z bezprzewodowej
łączności Bluetooth, należy zachować ostrożność.
 Sony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
ujawnienie informacji wynikłe z transmisji
Bluetooth.
 Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być zgodne
ze standardem Bluetooth zdefiniowanym
przez Bluetooth SIG. Ponadto urządzenie musi
zostać uwierzytelnione. Nawet jeśli podłączane
urządzenie jest zgodne ze wspomnianym
standardem Bluetooth, niektóre urządzenia nie
dają się podłączyć albo działają niewłaściwie.
Zależy to od funkcji i parametrów technicznych
urządzenia.
 W zależności od urządzenia Bluetooth
połączonego z tym urządzeniem, środowiska
łączności i warunków pracy mogą występować
zakłócenia albo przerwy w dźwięku.
Brak dźwięku.
Upewnij się, że przewód zasilający jest
starannie włączony do ściennego gniazdka
sieciowego.
Przy zasilaniu z baterii nie włącza się
zasilanie.
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone.
Na przemian pojawiają się komunikat
„LOW” i „BATTERY”, a urządzenie
automatycznie się wyłącza.
Wymień baterie na nowy komplet.
Urządzenie niespodziewanie przełącza
się w tryb czuwania.
Nie świadczy to o uszkodzeniu. Urządzenie
przełącza się w tryb czuwania, gdy przez 15
minut nie zostanie wykonana żadna czynność
i nie jest odtwarzany dźwięk. Patrz część
„Użycie funkcji zarządzania poborem energii”.
Brak dźwięku.
Upewnij się, że wybrana jest odpowiednia
funkcja lub źródło dźwięku.
Aby słuchać dźwięku przez głośniki, odłącz
słuchawki.
Zakłócenia w dźwięku.
Czy w pobliżu urządzenia używany jest telefon
komórkowy lub inne urządzenie emitujące fale
radiowe? Jeśli tak, umieść system i urządzenie
Bluetooth w większej odległości od takich
urządzeń. Urządzenia takie jak telefon
komórkowy mogą zakłócać łączność Bluetooth.
Odtwarzacz CD / MP3/WMA
Nie można odtworzyć płyty CD. Pomimo
włożenia płyty CD widać napis „NO DISC”.
Włóż płytę CD stroną z opisem do góry.
Wyczyść płytę CD.
Wyjmij płytę CD i pozostaw otwartą komorę
na płytę na mniej więcej godzinę, tak aby
umożliwić odparowanie wilgoci.
Płyta CD-R/CD-RW nie zawiera nagrań lub nie
jest sfinalizowana.
Płyta nie zawiera plików MP3/WMA, które
można by odtworzyć.
Występuje problem z jakością płyty CD-R/
CD-RW, urządzenia nagrywającego lub
oprogramowania.
Jeśli baterie są wyczerpane, wymień je na nowy
komplet.
Przerwy w dźwięku.
Zmniejsz głośność.
Wyczyść płytę CD, a w przypadku poważnych
uszkodzeń wymień ją.
Umieść urządzenie w miejscu, które nie jest
narażone na wibrację.
Wyczyść soczewkę dostępną w handlu
gruszką.
Przyczyną przerw lub zakłóceń w dźwięku
mogą być użycie płyty CD-R / CD-RW
o niskiej jakości lub problemy z urządzeniem
nagrywającym / oprogramowaniem.
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż
zazwyczaj.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna
się z opóźnieniem:
płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
płyt zawierających wiele folderów lub plików
innych niż MP3/WMA.
Urządzenie USB
Urządzenie USB działa niewłaściwie.
Użycie nieobsługiwanego urządzenia USB
może być przyczyną wymienionych poniżej
problemów.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
Urządzenie nie wyświetla nazw plików lub
albumów.
Nie jest możliwe odtwarzanie.
Występują przerwy w dźwięku.
Występują zakłócenia.
W reprodukowanym dźwięku występują
zniekształcenia.
Pojawia się komunikat „OVER CURRENT”.
Wykryty został nieprawidłowy poziom
prądu elektrycznego ze złącza
(USB) .
Wyłącz to urządzenie i odłącz urządzenie
USB od złącza
(USB) . Upewnij się, że
nie występuje problem z urządzeniem USB.
Jeśli komunikat nadal będzie się pojawiał,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Brak dźwięku.
Urządzenie USB może być podłączone
w niewłaściwy sposób. Wyłącz to urządzenie,
odłącz i na nowo podłącz urządzenie USB, po
czym z powrotem włącz to urządzenie.
W dźwięku występują zakłócenia,
przerwy lub zniekształcenia.
Wyłącz to urządzenie, po czym odłącz i na
nowo podłącz urządzenie USB. Następnie
z powrotem włącz to urządzenie.
Zakłócenia lub zniekształcenia są zawarte
w samych danych muzycznych. Mogą się one
pojawić w procesie tworzenia plików audio.
Postaraj się ponownie utworzyć pliki audio
i użyć ich do odtwarzania w systemie.
Urządzenie USB nie daje się podłączyć do
złącza
(USB) .
DATA ERROR: plik audio jest uszkodzony.
ERASE ERROR: nie udało się skasować plików
audio lub folderów.
FATAL ERROR: podczas nagrywania lub
kasowania odłączono urządzenie USB.
Urządzenie to mogło ulec uszkodzeniu.
FULL: próbowano zaprogramować ponad 25
utworów lub plików (elementów programu).
LOW BATTERY: baterie są niemal wyczerpane.
NO BT: nie jest nawiązane połączenie Bluetooth.
NO DEV: nie jest podłączone urządzenie USB lub
podłączone urządzenie USB zostało usunięte.
NO STEP: skasowane zostały wszystkie
zaprogramowane utwory/pliki.
NO TRK: urządzenie USB nie zawiera plików
MP3/WMA, które można by odtworzyć.
NOSIGNAL: brak obsługiwanych stacji DAB/
DAB+ w kraju lub regionie albo zanikł sygnał
wybranej audycji DAB/DAB+.
NOT IN USED: próbowano wykonać operację
niedozwoloną w aktualnych warunkach.
NOT SET: brak zaprogramowanych stacji.
NOT SUPPORT: podłączone jest nieobsługiwane
urządzenie USB.
OFF-AIR: wybrana stacja lub usługa ma obecnie
przerwę w nadawaniu.
PROTECT: podłączone urządzenie USB jest
zabezpieczone przed zapisem. Odłącz
urządzenie USB i wyłącz ochronę przed
zapisem lub użyj innego urządzenia USB.
PUSH STOP: próbowano wykonać operację
niedozwoloną podczas odtwarzania lub
w trybie pauzy. Naciśnij przycisk  , aby
zatrzymać odtwarzanie, i ponów próbę.
REC ERROR: nagrywanie nie rozpoczęło się,
zatrzymało się przed ukończeniem lub nie
zostało wykonane z innego powodu.
Złącze urządzenia USB lub przewodu USB jest
obrócone o 180°. Prawidłowo podłącz je do
portu
(USB) .

Informacja o funkcjach RDS
Jeśli urządzenie USB zawiera więcej niż jedną
pamięć (na przykład wewnętrzną pamięć i kartę
pamięci), można wybrać pamięć, która będzie
służyła do odtwarzania lub nagrywania. Wyboru
pamięci należy dokonać przed rozpoczęciem
odtwarzania lub nagrywania; nie można tego
zrobić podczas pracy.
jest skrótem od Compact Disc Digital Audio
– standardu nagrywania płyt audio CD.
*2Finalizacja to proces umożliwiający odtwarzanie
płyt CD-R/CD-RW w odtwarzaczach
powszechnego użytku. Większość programów
do nagrywania płyt pozwala na włączenie lub
wyłączenie finalizacji w czasie tworzenia płyty.
Kiedy jest używany przewód zasilający,
nie włącza się zasilanie.

*1Numer pamięci pojawia się tylko przy słuchaniu
zaprogramowanej stacji radiowej.
*2Jeśli stacja RDS nie jest prawidłowo odbierana
lub nie świadczy usług RDS, może się pojawić
komunikat „NO PS”, „NO PTY” lub „NO TEXT”.
*3W przypadku braku odbioru DLS, typu PTY lub
nazwy multipleksu może się pojawić komunikat
„NO DLS”, „NO PTY” lub „NOSIGNAL”.
*4W przypadku braku odbioru przepływności lub
sygnału może się pojawić wskazanie „---”.
Wybieranie pamięci wykorzystywanej do
odtwarzania lub nagrywania
*1 CD-DA
Urządzenie Bluetooth

Odtwarzanie utworów lub plików
w przypadkowej kolejności
(odtwarzanie w przypadkowej
kolejności)
Można przełączyć urządzenie w tryb, w którym
utwory CD-DA z płyty audio CD lub pliki MP3/
WMA z płyty CD-R/CD-RW lub urządzenia USB
będą odtwarzane w przypadkowej kolejności.
Zawartość wyświetlacza zmienia się następująco:
* Tryb pamięci masowej pozwala na przesyłanie
plików z urządzenia USB. Większość urządzeń
USB jest zgodna z trybem pamięci masowej.
Audio CD (utwory CD-DA*1)
Płyta CD-R/CD-RW, która zawiera pliki MP3/
WMA i jest prawidłowo sfinalizowana*2.
Dane techniczne
Dane ogólne

Naciskaj przycisk DISPLAY  podczas
słuchania radia.
Zgodność z USB 2.0 (Full Speed)
Zgodność z trybem pamięci masowej (Mass
Storage)*
Płyty, które można odtwarzać w tym
urządzeniu
Rozwiązywanie problemów
Przez dłuższy czas widać komunikat
„READING” lub odtwarzanie rozpoczyna
się dopiero po dłuższym czasie.
Proces odczytu może się znacznie wydłużyć
w następujących przypadkach:
Urządzenie USB zawiera wiele folderów lub
plików.
Struktura plików jest skomplikowana.
Pamięć jest niemal pełna.
Wewnętrzna pamięć jest pofragmentowana.
Dla uniknięcia tych problemów zalecamy
przestrzeganie poniższych zasad:
Ogranicz liczbę wszystkich folderów
w urządzeniu USB do nie więcej niż 100.
Ogranicz liczbę plików na folder do nie
więcej niż 100.
Błędne wskazania na wyświetlaczu
Dane zapisane w urządzeniu USB mogą być
uszkodzone. Ponownie prześlij dane muzyczne
do urządzenia USB.
Urządzenie może wyświetlać tylko cyfry i litery
alfabetu. Pozostałe znaki nie będą wyświetlane
prawidłowo.
Pojawia się komunikat „REC ERROR”.
Podczas nagrywania wystąpił błąd. Wyłącz
system, odłącz od niego urządzenie USB,
a następnie:
Sprawdź, czy w urządzeniu USB jest
wystarczająca ilość wolnego miejsca. Jeśli
ilość miejsca nie wystarcza do dokonania
nagrania, skasuj zbędne pliki lub foldery.
Sprawdź, czy nagrywane dane nie są
uszkodzone.
Sprawdź, czy urządzenie obsługuje format
nagrywanego pliku.
Jeśli komunikat nadal będzie się pojawiał,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
Wyłącz to urządzenie, odłącz i na nowo
podłącz urządzenie USB, po czym z powrotem
włącz to urządzenie.
Urządzenie USB działa niewłaściwie. Informacji
o sposobie rozwiązania tego problemu szukaj
w instrukcji obsługi urządzenia USB.
Nie włącza się odtwarzanie.
Wyłącz to urządzenie, po czym odłącz i na
nowo podłącz urządzenie USB.
Odtwarzanie nie zaczyna się od
pierwszego utworu.
Zmień tryb odtwarzania na normalny.
Upewnij się, że system nie znajduje się
za daleko od urządzenia Bluetooth (lub
smartfona) oraz że nie występują zakłócenia
ze strony bezprzewodowej sieci LAN, innego
urządzenia bezprzewodowego pracującego
w paśmie 2,4 GHz lub kuchenki mikrofalowej.
Sprawdź, czy system jest prawidłowo
połączony przez łącze Bluetooth z urządzeniem
Bluetooth (lub smartfonem).
Ponownie wykonaj parowanie (patrz część
„Nawiązywanie łączności bezprzewodowej
z urządzeniami Bluetooth”).
Nie umieszczaj urządzenia blisko metalowych
przedmiotów i powierzchni.
Upewnij się, że w urządzeniu Bluetooth (lub
smartfonie) włączona jest funkcja Bluetooth.
Przerwy w dźwięku lub niewielki zasięg
łączności.
Jeśli w pobliżu jest używane urządzenie
wytwarzające pola elektromagnetyczne, takie
jak sieć bezprzewodowa, inne urządzenie
Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa, należy
się oddalić od takiego urządzenia.
Usuń wszelkie przeszkody na linii między
systemem a urządzeniem Bluetooth lub odsuń
system od przeszkody.
Umieść system możliwie blisko podłączanego
urządzenia.
Przemieść system w inne miejsce.
Spróbuj użyć urządzenia Bluetooth lub
smartfona w innym miejscu.
Nie można nawiązać połączenia.
W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Ponownie wykonaj parowanie (patrz część
„Nawiązywanie łączności bezprzewodowej
z urządzeniami Bluetooth”).
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest zgodne
z tym systemem. Najnowsze informacje
o współpracujących urządzeniach Bluetooth
można znaleźć na stronach www podanych
w części „Obsługiwane urządzenia Bluetooth”.
Nie udaje się parowanie
Umieść urządzenie Bluetooth możliwie blisko
systemu.
Usuń nazwę modelu tego systemu
z urządzenia Bluetooth i ponownie wykonaj
parowanie (patrz część „Nawiązywanie
łączności bezprzewodowej z urządzeniami
Bluetooth”).
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest zgodne
z tym systemem. Najnowsze informacje
o współpracujących urządzeniach Bluetooth
można znaleźć na stronach www podanych
w części „Obsługiwane urządzenia Bluetooth”.
Nie udaje się parowanie z użyciem funkcji
NFC.
Spróbuj ponownie parowanie ręcznie
(patrz część „Nawiązywanie łączności
bezprzewodowej z urządzeniami Bluetooth”).
Niektórych smartfonów z NFC nie można
sparować przy użyciu funkcji NFC tego
urządzenia. Zależy to od funkcji i parametrów
technicznych urządzenia.
Ponownie uruchom aplikację „NFC Easy
Connect” i powoli przemieść smartfon na część
systemu oznaczoną literą N .
Sprawdź, czy używany smartfon spełnia
wymagania zgodności (patrz część
„Współpracujące smartfony”).
Radio
Dźwięk jest słaby lub odbiór ma niską
jakość.
Wymień baterie na nowy komplet.
Umieść urządzenie w większej odległości od
telewizora.
Maksymalnie rozciągnij antenę i wybierz kąt,
który zapewnia najlepszą jakość odbioru.
Słuchając radia w budynku, należy je umieścić
bliżej okna.
Jeśli w pobliżu urządzenia znajduje się telefon
komórkowy, z urządzenia może dobiegać
głośny hałas. Umieść telefon w większej
odległości od urządzenia.
Obraz na telewizorze jest niestabilny.
Aby odbierać fale UKF w pobliżu telewizora
z anteną pokojową, należy umieścić urządzenie
w większej odległości od telewizora.
Nieprawidłowy odbiór stacji radiowych
DAB/DAB+.
Wykonaj procedurę automatycznego
programowania stacji DAB (patrz część
„Ręczne uruchamianie automatycznego
programowania stacji DAB”).
Obecna stacja/usługa DAB/DAB+ może być
niedostępna. Naciskając przycisk TUNE + lub 
, wybierz inną stację.
Po przeniesieniu się do nowego regionu
mogą ulec zmianie stacje/częstotliwości, co
uniemożliwi nastawianie poprzednich stacji.
Ponownie wykonaj automatyczne
programowanie stacji DAB. Pozwoli to na
utworzenie nowej listy dostępnych stacji.
(Wykonanie tej procedury kasuje wszystkie
wcześniej zaprogramowane stacje.)
Jeśli po wypróbowaniu proponowanych
rozwiązań nadal występuje jakiś problem, odłącz
przewód zasilający i wyjmij baterie. Kiedy znikną
wskazania z wyświetlacza, z powrotem podłącz
przewód zasilający lub włóż baterie. Jeśli nie
uda się rozwiązać jakiegoś problemu, prosimy
o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną
stacją serwisową Sony.
Sekcja odtwarzacza CD
System
Compact disc digital audio
Własności diody lasera
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc lasera: mniej niż 44,6 μW
(Wartość zmierzona w odległości około
200 mm od powierzchni obiektywu w bloku
czytnika optycznego przy przysłonie 7 mm.)
Liczba kanałów
2
Pasmo przenoszenia
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Kołysanie i drżenie
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Sekcja Bluetooth
System łączności
Specyfikacja Bluetooth 3.0
Wyjście
Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 2
Maksymalny zasięg łączności
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
System modulacji
FHSS
Obsługiwane profile Bluetooth*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Obsługiwanie kodowanie*4
SBC (Subband Codec)
*1Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak
obecność przeszkód między urządzeniami, pól
magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej,
ładunków statycznych, czułości odbioru,
wydajności anteny, systemu operacyjnego,
oprogramowania itp.
*2Profile standardu Bluetooth określają
parametry połączenia Bluetooth między
urządzeniami.
*3Dostępność poszczególnych funkcji zależy od
urządzenia.
*4Kodowanie: format kompresji i przekształcania
sygnału audio
Sekcja radia
Pasmo przenoszenia
DAB (Band-III): 174,928 MHz  239,200 MHz
UKF: 87,5 MHz  108 MHz (co 50 kHz)
Częstotliwość pośrednia
DAB (Band-III): 2,048 MHz
UKF (FM): 2,198 MHz
Tabela częstotliwości DAB (Band-III) (MHz)
Kanał
Częstotliwość
Kanał
Częstotliwość
5 A
174,928
10 N
210,096
5 B
176,640
10 B
211,648
5C
178,352
10C
213,360
5D
180,064
10D
215,072
6 A
181,936
11 A
216,928
6 B
183,648
11 N
217,088
6C
185,360
11 B
218,640
6D
187,072
11C
220,352
7 A
188,928
11D
222,064
7 B
190,640
12 A
223,936
7C
192,352
12 N
224,096
7D
194,064
12 B
225,648
8 A
195,936
12C
227,360
8 B
197,648
12D
229,072
8C
199,360
13 A
230,784
8D
201,072
13 B
232,496
9 A
202,928
13C
234,208
9 B
204,640
13D
235,776
9C
206,352
13E
237,488
9D
208,064
13F
239,200
10 A
209,936
Antena
Antena teleskopowa
Wejście
AUDIO IN
Mini jack stereo
Port (USB)
Typ A, maksymalny prąd 500 mA, zgodność
z USB 2.0 Full Speed

Na wyświetlaczu pojawi się napis „FREE***G”/
„FREE***M” (pozostała pojemność urządzenia
w gigabajtach/megabajtach).
Naciśnij przycisk DISPLAY , gdy jest
podłączone urządzenie Bluetooth.
Zatrzymaj odtwarzanie, po czym naciśnij przycisk
 . Pojawi się komunikat „NO STEP”. Można
wówczas utworzyć nowy program, wykonując
czynności opisane w części „Tworzenie programu
(odtwarzanie programu)”.
Poniżej podano wymagania dotyczące zgodności
urządzeń USB. Przed użyciem systemu należy
sprawdzić, czy posiadane urządzenie jest zgodne
z tymi wymaganiami.
1 Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
włączyć funkcję CD lub USB.
Zawartość wyświetlacza zmienia się następująco:
Kasowanie całego programu
Obsługiwane urządzenia USB

Wielokrotne odtwarzanie utworów
lub plików (odtwarzanie wielokrotne)
Naciśnij przycisk  , aby zatrzymać
odtwarzanie. Następnie naciskaj przycisk MODE
, aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik „PGM”.
Obsługiwane urządzenia
Zalecenia eksploatacyjne
Wyjście
Gniazdo  (słuchawkowe): mini jack stereo
Do słuchawek o impedancji 16   32 
Obsługiwane formaty audio
Obsługiwanie przepływności
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA:
48 kb/s  192 kb/s, VBR
Częstotliwość próbkowania
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
Dane ogólne
Głośnik
Pełnozakresowy: średnica 8 cm, 3,2 Ω,
stożkowy (2 szt.)
Moc wyjściowa
2,3 W + 2,3 W (przy 3,2 Ω, zniekształcenia
harmoniczne 10%)
Zasilanie
Napięcie przemienne 230 V, 50 Hz (zasilanie
z sieci energetycznej)
Napięcie stałe 9 V, 6 baterii R14 (C)
Pobór mocy
Zasilanie z sieci energetycznej: 16 W
Trwałość baterii*1, *2
Odtwarzanie płyty CD
Około 7,5 h
Odtwarzanie z urządzenia USB
Około 7 godzin (przy obciążeniu 100 mA)
Około 3,5 godzin (przy obciążeniu 500 mA)
Odbiór radia DAB
Około 9 h
Odbiór radia UKF
Około 9 h
Bluetooth
Około 10 h
1*Pomiar zgodnie ze standardami Sony.
Faktyczny czas pracy baterii zależy od
warunków pracy urządzenia.
*2Zasilanie z baterii alkalicznych Sony
Wymiary
Około 380 × 158 × 235 mm (szer. × wys. × gł.),
razem z wystającymi elementami
Waga
Około 3,3 kg (z bateriami)
Dostarczane wyposażenie
Przewód zasilający (1 szt.)
Wkładka ochronna (1 szt.)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
PTY (typy programów)
Ta funkcja informuje o rodzajach programów
(wiadomości, sport itp.) transmitowanych przez DAB
lub RDS.
Jeśli odbierana stacja nie przesyła typu programu,
pojawia się napis „NONE”.
Typ programu
Wyświetlacz
Brak typu programu
NONE
Wiadomości
NEWS
Wydarzenia bieżące
AFFAIRS
Informacja
INFO
Sport
SPORT
Edukacja
EDUCATE
Słuchowisko
DRAMA
Kultura
ARTS
Nauka
SCIENCE
Rozmowy
TALK
Muzyka pop
POP
Rock
ROCK
Muzyka łatwa w odbiorze
EASY
Lekka muzyka klasyczna
CLASSICS
Muzyka klasyczna
CLASSICS
Inna muzyka
OTHER M
Pogoda/meteorologia
WEATHER
Finanse/Biznes
FINANCE
Audycje dla dzieci
CHILDREN
Sprawy społeczne
FACTUAL
Religia
RELIGION
Audycje z telefonicznym
udziałem słuchaczy
PHONE IN
Podróże
TRAVEL
Czas wolny
LEISURE
Muzyka jazzowa
JAZZ
Muzyka country
COUNTRY
Muzyka narodowa
NATION M
Złote przeboje
OLDIES
Muzyka folk
FOLK
Audycje dokumentalne
DOCUMENT
Nie można odtwarzać plików MP3/WMA.
Pliki audio mogą mieć niewłaściwe
rozszerzenia nazwy. System obsługuje
następujące rozszerzenia nazwy pliku:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
Pliki audio mogły zostać utworzone
w formatach innych niż MP3/WMA.
W pamięci USB wykorzystywany jest system
plików inny niż FAT16 lub FAT32.*
Pamięć USB jest podzielona na partycje.
Odtwarzać można odtwarzać tylko pliki MP3/
WMA z pierwszej partycji.
Odtwarzanie jest możliwe tylko do 8. poziomu
w hierarchii katalogów.
Liczba folderów (łącznie z folderem głównym)
w urządzeniu przekracza 255.
Liczba plików w urządzeniu przekracza 5000.
Liczba plików w folderze przekracza 999.
Pliki są zaszyfrowane lub chronione hasłami.
* Urządzenie jest zgodne z systemami FAT16 i FAT32,
ale niektóre pamięci USB mogą nie obsługiwać
żadnego z tych systemów.
Dalszych informacji należy szukać w instrukcji
obsługi pamięci USB lub u jej producenta.
15.12.2013 17:57
ZS-RS70BTB_CED [PL] 4-470-543-12(1)
Download PDF

advertising