Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT Odtwarzacz CD typu boombox z łączem Bluetooth® Instrukcja obsługi

4-559-900-33(1)
Podstawowa obsługa
Personal Audio System
Instrukcja obsługi
©2014 Sony Corporation
Printed in China
* Przyciski   i VOL +  mają wyczuwalny punkt.
Przed rozpoczęciem użytkowania
sprzętu
ZS-RS60BT
Pozbywanie się zużytych baterii i zużytego
sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, chroń ten aparat przed deszczem i
wilgocią.
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, nie należy
zakrywać otworu wentylacyjnego urządzenia
gazetami, serwetkami, zasłonami, itp. Nie narażaj
urządzenia na kontakt ze źródłem otwartego ognia
(np. zapalone świece).
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie lub
ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń
wypełnionych płynem, takich jak wazony.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do
łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od
gniazda zasilania.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania prądem zmiennym (do sieci elektrycznej),
dopóki jest fizycznie podłączone do gniazda
ściennego, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w
słuchawkach może być przyczyną pogorszenia
słuchu.
Nie wolno wystawiać baterii (pakietu baterii ani
urządzenia z zainstalowanymi bateriami) na dłuższe
działanie silnych źródeł ciepła, na przykład światła
słonecznego, ognia itp.
Ten symbol umieszczony na produkcie,
baterii lub na jej opakowaniu oznacza,
że ten ani produkt ani bateria nie mogą
być ona traktowane jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i
zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć
do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt lub bateria.
Włączanie i wyłączanie sprzętu
Naciśnij OPERATE . Możesz również włączyć
sprzęt, korzystając z funkcji bezpośredniego
włączania (poniżej).
W niniejszej instrukcji przy opisie poszczególnych
funkcji wykorzystywana jest głównie funkcja
bezpośredniego włączania.
Korzystanie z funkcji bezpośredniego
włączania
Naciśnij CD , USB , BLUETOOTH , FM/AM ,
AUDIO IN  lub FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) ,
kiedy urządzenie jest wyłączone. Urządzenie włączy
się, uruchamiając od razu wybraną funkcję.
Regulacja głośności
Naciśnij VOL + lub  .
Korzystanie ze słuchawek
Podłącz słuchawki do gniazda  (słuchawkowego)
.
Zwiększanie niskich tonów
Naciśnij MEGA BASS .
Na wyświetlaczu pojawi się napis „MEGA BASS”.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania dźwięku,
naciśnij ten przycisk jeszcze raz.
Odtwarzanie płyty z muzyką
1
2
Naciśnij CD , aby włączyć funkcję CD.
Naciśnij przycisk PUSH OPEN/CLOSE  ,
umieść płytę na tacy CD i zamknij pokrywę
tacy.
Etykieta do
góry
Osobisty odtwarzacz audio może odtwarzać
muzykę z płyt CD lub urządzeń USB, zapisywać
muzykę na urządzeniach USB, odbierać stacje
radiowe i odtwarzać muzykę przesyłaną z
urządzeń BLUETOOTH.
Uwagi dotyczące płyt MP3/WMA
 Po włożeniu płyty urządzenie odczytuje zapisane na niej
pliki. W tym czasie na wyświetlaczu miga napis
„READING”. Jeśli na płycie znajduje się wiele folderów lub
plików innych niż MP3/WMA, rozpoczęcie odtwarzania lub
odtwarzanie następnego pliku MP3/WMA może trwać
dość długo.
 Zalecamy pominięcie plików innych niż MP3/WMA oraz
niepotrzebnych folderów podczas tworzenia płyt MP3/
WMA.
 Podczas odtwarzania są pomijane pliki audio inne niż MP3
i WMA, nawet jeżeli znajdują się w folderze.
 Formaty plików dźwiękowych obsługiwanych przez sprzęt
są następujące:
MP3: Rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: Rozszerzenie pliku „.wma”
Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma prawidłowe
rozszerzenie, ale sam plik został utworzony w innym
formacie dźwiękowym, sprzęt może odtwarzać szumy lub
może nie działać prawidłowo.
 Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
 Pliki WMA z kodowaniem WMA DRM, WMA Lossless oraz
WMA PRO nie mogą być odtwarzane.
 Sprzęt nie może odtwarzać plików dźwiękowych
znajdujących się na płycie w następujących przypadkach:
Gdy łączna liczba plików dźwiękowych w jednym
folderze przekracza 999.
Gdy łączna liczba folderów na jednej płycie przekracza
256 (razem z folderem głównym „ROOT”).
Gdy poziom katalogów (głębokość zagnieżdżenia
folderów) przekracza 8 (wliczając w to folder główny
(„ROOT”)).
 Nazwy folderów mogą być wyświetlane przy użyciu
maksymalnie 32 znaków łącznie z cudzysłowami.
 Nazwy plików mogą być wyświetlane przy użyciu
maksymalnie 32 znaków łącznie z cudzysłowami i z
rozszerzeniem nazwy pliku.
 Znaki i symbole, których sprzęt nie może wyświetlić, będą
pokazywane jako „_”.
 Urządzenie obsługuje wersje 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 formatu
znaczników ID3 w plikach MP3 oraz format znaczników
WMA zdefiniowany w specyfikacji ASF (Advanced Systems
Format) dla plików WMA. Jeżeli w pliku są zapisane
znaczniki ID3 lub WMA, na wyświetlaczu będą
wyświetlane informacje o tytule utworu, wykonawcy oraz
tytule albumu. Jeśli plik nie posiada znacznika z danymi,
sprzęt wyświetla następujące informacje:
Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
Napis „NO ARTIST” zamiast danych wykonawcy.
Napis „NO ALBUM” zamiast tytułu albumu.
Informacje ze znaczników ID3 i WMA mogą być
wyświetlane przy użyciu maksymalnie 64 znaków.
Słuchanie muzyki znajdującej się
na urządzeniu USB
Płyta zostanie wczytana, a na wyświetlaczu
pojawi się informacja o płycie.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
obudowy.
Audio CD
Dotyczy klientów w Europie
Łączna liczba utworów
Uwaga przeznaczona dla klientów: poniższe
informacje dotyczą tylko sprzętu znajdującego
się w sprzedaży w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Możesz słuchać plików muzycznych znajdujących
się na urządzeniu USB (odtwarzaczu cyfrowym lub
przenośnej pamięci USB).
Na opisywanym urządzeniu można odtwarzać pliki
w formatach MP3, WMA i AAC*.
Uwagi dotyczące urządzenia USB
Uwagi
 Rozpoczęcie odtwarzania może potrwać dość długo, gdy:
struktura folderów jest złożona.
urządzenie USB jest niemal zapełnione.
 Na nośniku USB z plikami MP3/WMA/AAC nie należy
zapisywać plików w formatach innych niż MP3/WMA/AAC
ani zbędnych folderów.
 Podczas odtwarzania są pomijane pliki audio inne niż
MP3, WMA i AAC, nawet jeżeli znajdują się w folderze.
 Formaty plików dźwiękowych obsługiwanych przez sprzęt
są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”, „.3gp” i „.mp4”
Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma prawidłowe
rozszerzenie, ale sam plik został utworzony w innym
formacie dźwiękowym, sprzęt może odtwarzać szumy lub
może nie działać prawidłowo.
 Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
 Pliki WMA z kodowaniem WMA DRM, WMA Lossless oraz
WMA PRO nie mogą być odtwarzane.
 Plików AAC zakodowanych w celu zabezpieczenia przed
kopiowaniem nie da się odtworzyć.
 Urządzenie obsługuje profil AAC-LC (AAC Low Complexity).
 Urządzenie nie może odtwarzać plików dźwiękowych z
urządzenia USB w następujących przypadkach:
Gdy w jednym folderze znajduje się ponad 999 plików
dźwiękowych.
Gdy liczba plików dźwiękowych w jednym urządzeniu
USB przekracza 5 000.
Gdy liczba folderów w jednym urządzeniu USB
przekracza 256 (razem z folderem głównym „ROOT”).
Gdy liczba poziomów zagnieżdżenia katalogów
(głębokość folderów) przekracza 8 (razem z folderem
głównym „ROOT”).
Te liczby mogą być inne, zależnie od struktury plików
i folderów.
 Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi programami
kodującymi/zapisującymi. Jeśli pliki dźwiękowe na
urządzeniu USB zostały pierwotnie zakodowane przy
użyciu niekompatybilnego oprogramowania, mogą one
powodować szumy lub przerywanie dźwięku lub też
mogą w ogóle nie być odtwarzane.
 Nazwy folderów mogą być wyświetlane przy użyciu
maksymalnie 32 znaków łącznie z cudzysłowami.
 Nazwy plików mogą być wyświetlane przy użyciu
maksymalnie 32 znaków łącznie z cudzysłowami i z
rozszerzeniem nazwy pliku.
 Znaki i symbole, których urządzenie nie może wyświetlić,
będą pokazywane jako „_”.
 Urządzenie obsługuje wersje 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 formatu
znaczników ID3 w plikach MP3, format znaczników WMA
zdefiniowany w specyfikacji ASF (Advanced Systems
Format) dla plików WMA oraz format znaczników AAC w
plikach AAC.
Jeżeli w pliku są zapisane znaczniki ID3, WMA lub AAC, na
wyświetlaczu będą wyświetlane informacje o tytule
utworu, wykonawcy oraz tytule albumu. Jeśli plik nie
posiada znacznika z danymi, sprzęt wyświetla następujące
informacje:
Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
Napis „NO ARTIST” zamiast danych wykonawcy.
Napis „NO ALBUM” zamiast tytułu albumu.
Informacje ze znaczników ID3, WMA i AAC mogą być
wyświetlane przy użyciu maksymalnie 64 znaków.
 Jeżeli rozpoczynasz zapis w trybie odtwarzania losowego
lub w trybie powtarzania, wybrany tryb zmieni się
automatycznie na tryb odtwarzania normalnego.
 Nie odłączaj urządzenia USB podczas zapisywania lub
usuwania danych. Może to spowodować uszkodzenie
danych na urządzeniu USB lub samego urządzenia.
 Podczas zapisywania nie jest odtwarzany dźwięk, a na
wyświetlaczu widać napis „HI-SPEED”.
 Informacje CD-TEXT nie są przenoszone do tworzonych
plików MP3.
 Zapis zatrzymuje się automatycznie, gdy:
na urządzeniu USB zabraknie miejsca podczas zapisu.
liczba plików audio i folderów na urządzeniu USB
przekroczy limit plików obsługiwanych przez dane
urządzenie.
 Nie są usuwane pliki w formatach innych niż MP3/WMA/
AAC ani podfoldery w usuwanym folderze.
 Na urządzeniu USB nie można zapisywać dźwięku ze stacji
radiowych ani z wyposażenia opcjonalnego.
1
Łączny czas odtwarzania
2
Płyta MP3/WMA
Zapisywanie muzyki z płyty na
urządzeniu USB
Możliwe jest zapisanie całej płyty (funkcja CD SYNC)
lub tylko aktualnie odtwarzanego utworu albo pliku
(funkcja REC1) na urządzeniu USB (cyfrowy
odtwarzacz muzyczny, przenośna pamięć USB itp.).
Podczas zapisu z płyty CD utwory są zapisywane
jako pliki MP3 z częstotliwością próbkowania
44,1 kHz i prędkością bitową 128 kbps (CBR). Podczas
zapisu z płyty MP3/WMA, pliki MP3/WMA są
zapisywane z zachowaniem prędkości bitowej
plików oryginalnych.
1
2
3
Naciśnij  , aby rozpocząć odtwarzanie.
Numer utworu lub numer
pliku MP3/WMA
Pojawia się nazwa folderu i tytuł utworu, a potem
numer pliku i czas odtwarzania.
Numer pliku
4
Podczas odtwarzania płyty MP3/WMA najpierw
wyświetlana jest nazwa folderu*1 i tytuł utworu, a
potem czas odtwarzania*2.
*1 Jeżeli pliki MP3/WMA znajdują się tylko w katalogu
głównym płyty, na wyświetlaczu jest widoczny napis
„ROOT”.
*2Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się „--:--”.
Do gniazda sieciowego
Inne operacje
Przewód zasilania sieciowego
(w zestawie)
Do gniazda AC IN
Tył
Aby
Czynność
Zrobić pauzę
w odtwarzaniu
Naciśnij  . Aby powrócić do
odtwarzania, naciśnij ten
przycisk jeszcze raz.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij  . Jeżeli naciśniesz
  po uprzednim
zatrzymaniu odtwarzania,
odtwarzanie rozpocznie się od
miejsca, w którym zostało
zatrzymane (wznawianie
odtwarzania).
Wybrać folder na Naciśnij
płycie MP3/WMA
Uwagi
 Jeżeli radio jest zasilane z baterii i ich napięcie spadnie do pewnego poziomu, wskaźnik OPR/BATT  przyciemni się lub może
nastąpić wyłączenie zasilania radia podczas odtwarzania. Jeżeli to nastąpi, należy wymienić wszystkie baterie na nowe. Nawet
po przyciemnieniu wskaźnika OPR/BATT  można przez pewien czas korzystać z funkcji radia, jednak nie można używać
odtwarzacza CD. Przed wymianą baterii należy najpierw wyjąć płytę CD i odłączyć od urządzenia ewentualne urządzenie USB lub
elementy dodatkowe.
 Aby używać sprzętu zasilanego z baterii, należy odłączyć przewód zasilania sieciowego od sprzętu oraz wyjąć wtyczkę z gniazda.
 W trybie czuwania i przy podłączonym przewodzie zasilania sieciowego na wyświetlaczu widać napis „STANDBY”.
Korzystanie z funkcji zarządzania zasilaniem (tylko modele sprzedawane w Europie)
Sprzęt posiada funkcję automatycznego czuwania. Oznacza to, że urządzenie automatycznie przełącza się w stan
czuwania w ciągu 15 minut, jeśli nie będzie wykonywana żadna czynność i nie będzie przesyłany sygnał audio.
. Po każdym
Aby włączyć lub wyłączyć tryb czuwania, naciśnij przycisk VOL   przy naciśniętym przycisku
naciśnięciu przycisków na wyświetlaczu pojawia się napis „AUTO STANDBY ON” lub „AUTO STANDBY OFF”.
Uwagi
 Wyświetlane dane odtwarzania zaczynają migać na wyświetlaczu na około 2 minuty przed przejściem w stan czuwania.
 Funkcja automatycznego trybu czuwania nie jest dostępna, gdy jest aktywna funkcja FM/AM.
Zrobić pauzę
w odtwarzaniu
Naciśnij  . Aby powrócić do
odtwarzania, naciśnij ten
przycisk jeszcze raz*.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij  . Jeżeli naciśniesz
  po uprzednim
zatrzymaniu odtwarzania,
odtwarzanie rozpocznie się od
miejsca, w którym zostało
zatrzymane (wznawianie
odtwarzania).
Naciśnij
Wybrać plik
Naciśnij  lub  .
Możesz pomijać poszczególne
pliki.
Aby pominąć kilka utworów,
naciśnij i przytrzymaj przycisk
 lub  , a następnie
zwolnij go przy poszukiwanym
pliku.
+ lub  .
Wybrać utwór/
plik
Naciśnij  lub  .
Możesz pomijać poszczególne
utwory/pliki.
Znaleźć dany
punkt utworu/
pliku
Podczas odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk  lub
 , a następnie zwolnij go
w wybranym miejscu. Jeżeli
wyszukujesz miejsce podczas
pauzy, naciśnij przycisk  ,
aby rozpocząć odtwarzanie po
jego znalezieniu.
Wskazówka
Aby anulować wznowienie odtwarzania, naciśnij przycisk
 , kiedy płyta CD jest zatrzymana.
Uwaga
Wznowienie odtwarzania będzie anulowane w
następujących sytuacjach:
Po otwarciu pokrywy tacy CD.
Po wyłączeniu zasilania.
Przykład struktury folderów i kolejności
odtwarzania
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca. Kolejność odtwarzania może jednak
różnić się od kolejności utworów na dysku; zależy to
od użytej metody nagrywania.
Folder
Plik MP3/WMA
+ lub  .
Wybrać folder
Znaleźć punkt
w pliku
Podczas odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk  lub
 , a następnie zwolnij go
w wybranym miejscu. Jeżeli
wyszukujesz miejsce podczas
pauzy, naciśnij przycisk  ,
aby rozpocząć odtwarzanie po
jego znalezieniu.
* Jeżeli jest odtwarzany plik w formacie VBR MP3/WMA/
AAC, urządzenie może wznowić odtwarzanie w innym
miejscu.
Uwaga
Przed wyjęciem nośnika USB zawsze trzeba nacisnąć
przycisk   i poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się
napis „NO DEV”, a następnie trzeba wyłączyć urządzenie lub
włączyć w nim inną funkcję. Odłączenie nośnika USB bez
wykonania tej czynności może spowodować uszkodzenie
danych na nośniku USB lub uszkodzenie samego nośnika.
Przykład struktury folderów i kolejności
odtwarzania
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca. Kolejność odtwarzania może jednak
różnić się od kolejności utworów na urządzeniu USB;
zależy to od użytej metody nagrywania.
Urządzenie USB
Folder
Plik MP3/WMA/AAC
Wykonuj instrukcje podane na ekranie, aby
nawiązać połączenie.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, na
wyświetlaczu pojawi się napis „BT AUDIO”.
Zasady tworzenia folderów i plików
Podczas pierwszego zapisu w urządzeniu USB w
folderze głównym „ROOT” jest tworzony folder
„MUSIC” z podfolderem „SONY”.
Foldery i pliki są tworzone w podfolderze „CD”
folderu „SONY” zgodnie z następującymi regułami:
Podczas tej operacji urządzenie BLUETOOTH oraz
opisywane urządzenie muszą znajdować się
odległości nieprzekraczającej 1 m.
1
Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby włączyć
funkcję BLUETOOTH.
Jeżeli żadne urządzenia nie były jeszcze
sparowane, na przykład gdy przycisk BLUETOOTH
 naciśnięto po raz pierwszy po zakupie
urządzenia, urządzenie przejdzie automatycznie
w tryb parowania, a na wyświetlaczu będzie
migać wskaźnik BLUETOOTH ( ) i napis
„PAIRING”.
2
3
4
5
Słuchanie muzyki
1
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
W urządzeniu BLUETOOTH wykonaj procedurę
parowania, aby wykryć urządzenie.
W urządzeniu BLUETOOTH wybierz
wyświetlaną nazwę „ZS-RS60BT”.
Jeżeli nazwa „ZS-RS60BT” nie jest wyświetlana na
wyświetlaczu urządzenia, powtórz czynności od
punktu 2.
Jeżeli w urządzeniu BLUETOOTH trzeba
wprowadzić kod dostępu*, wpisz „0000”.
* „Kod dostępu” może też być zwany „kluczem dostępu”,
„kodem PIN”, „numerem PIN” czy „hasłem”.
Wskazówka
Można sparować nawet 8 urządzeń BLUETOOTH. Jeżeli
zostanie sparowane 9. urządzenie BLUETOOTH, wówczas
urządzenie, które było sparowane najwcześniej, będzie
zastąpione nowym.
Uwagi
 Tryb parowania jest anulowany po około 5 minutach, a
wskaźnik BLUETOOTH ( ) miga. Jeśli tryb parowania
zostanie anulowany podczas wykonywania procedury,
rozpocznij procedurę od kroku 1.
 Kod dostępu urządzenia jest ustalony na stałe na „0000”.
Urządzenia nie można sparować z innym urządzeniem
BLUETOOTH, które ma kod inny niż „0000”.
Jak w źródle
CD-DA
„ALBUM001”*3
Nawiąż połączenie BLUETOOTH między
urządzeniami.
Jak w źródle
danych*2
CD-DA
„REC1”*5
„TRACK001”*4
*1 W trybie odtwarzania programu folder ma nazwę
„FLDRxxx”, a nazwa pliku zależy od źródła danych.
*2Można wyświetlić maksymalnie 32 znaki (łącznie z
rozszerzeniem nazwy pliku).
*3Nazwy folderów są przypisywane kolejno aż do
maksymalnej liczby 256 (włączając w to folder główny
„ROOT” i folder „MUSIC”).
*4Nazwy plików są przypisywane kolejno.
*5Nowy plik jest przesyłany do folderu „REC1” za każdym
razem, gdy jest wykonywany zapis pojedynczego utworu.
Kasowanie plików audio lub folderów z
urządzenia USB
1
2
3
4
Naciśnij kilka razy przycisk  lub  ,
aby wybrać plik dźwiękowy lub naciśnij kilka
razy przycisk + lub − , aby wybrać folder.
Naciśnij przycisk ERASE .
Na wyświetlaczu pojawi się „ERASE?”.
Naciśnij przycisk ENTER .
Na wyświetlaczu pojawi się „TRACK ERASE?” lub
„FOLDER ERASE?”.
Naciśnij przycisk ENTER .
Wybrany plik audio lub folder zostaje usunięty, a
na wyświetlaczu pojawia się „COMPLETE”.
W pobliżu
telefonów
komórkowych,
urządzeń
elektrycznych
Na stalowych
blatach lub
stołach
2
Uruchom w urządzeniu odtwarzanie źródła
dźwięku, takiego jak muzyka, wideo, gry itp.
Informacje szczegółowe o czynnościach
związanych z odtwarzaniem znajdują się w
instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.
Wskazówka
Wykonaj jedną z poniższych czynności.
 Wyłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH. Szczegółowe informacje znajdziesz
w instrukcji obsługi dostarczonej razem z
urządzeniem.
 Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
 Zmień bieżącą funkcję urządzenia.
 Wyłącz sprzęt.
 Ponownie dotknij smartfonem urządzenia, aby je
rozłączyć (tylko smartfony obsługujące NFC).
Usuwanie danych o sparowanym
urządzeniu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ERASE  , aż
na wyświetlaczu pojawi się napis „BT RESET”.
Naciśnij przycisk ENTER .
Po usunięciu danych sparowanego urządzenia na
wyświetlaczu pojawi się napis „COMPLETE”. Aby
anulować resetowanie, naciśnij przycisk  .
Zapamiętywanie stacji
radiowych za pomocą
przycisków FAVORITE RADIO
STATIONS
Za pomocą przycisków FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3) można zapamiętać maksymalnie trzy stacje
radiowe. Przypisz jeden program FM lub AM do
każdego przycisku.
1
2
3
Naciskaj przycisk FM/AM , aby włączyć
funkcję radia, a następnie wybierz pasmo „FM”
lub „AM”.
Dostrój radio do stacji, którą chcesz
zapamiętać.
Naciśnij wybrany przycisk FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET) (1-3)  i przytrzymaj, aż
usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Dostrojona stacja zostanie przypisana do
wybranego przycisku FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3), a numer przycisku będzie widoczny na
wyświetlaczu.
(Przykład: przypisanie stacji FM 87,50 MHz do
numeru )
Obsługiwane smartfony
Smartfony z wbudowaną funkcją NFC (OS: Android™ 2.3.3
lub nowszy, z wyłączeniem Android 3.x)
Co oznacza „NFC”?
NFC (Near Field Communication (komunikacja
bliskiego zasięgu)) to rozwiązanie
pozwalające na bezprzewodową komunikację
na niewielką odległość różnych urządzeń,
takich jak telefony komórkowe i etykiety IC.
Dzięki funkcji NFC można łatwo przesyłać
dane, po prostu dotykając odpowiedniego
symbolu lub wyznaczonego punktu na
urządzeniu obsługującym NFC.
Funkcja REC1
MP3/WMA
Między
budynkami
Dotknij smartfonem znaku N  na urządzeniu.
2
„TRACK001”*4
Nazwa pliku
Jeżeli problem z odbiorem nadal występuje, spróbuj
zmienić lokalizację instalacji.
Unikaj następujących miejsc:
Smartfon zgodny z NFC
Parowanie ze smartfonem obsługującym
NFC
Nazwa pliku
Źródło danych Nazwa foldera
Obróć cały sprzęt,
aby poprawić odbiór
pasma AM.
(Wewnątrz
urządzenia znajduje
się antena
ferrytowa).
Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby włączyć
funkcję BLUETOOTH.
Zostanie automatycznie podłączone urządzenie,
które było podłączone ostatnio.
1
Wystarczy dotknąć urządzenie smartfonem
obsługującym NFC, aby je automatycznie włączyć,
uruchomić funkcję BLUETOOTH, sparować i połączyć
ze smartfonem.
Ustaw antenę, aby poprawić
odbiór audycji FM. Jeżeli
odbierana stacja FM ma dużo
zakłóceń, naciskaj przycisk FM
MODE , aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „MONO”.
Dźwięk straci efekt
stereofoniczny, ale jakość
odbioru będzie lepsza.
Urządzenie BLUETOOTH nieobsługujące
NFC
Schemat B
danych*1, 2
MP3/WMA
Z radia należy korzystać z
miejscach, w których można
łatwo odbierać sygnał radiowy,
na przykład w pobliżu okna.
Ustaw też antenę (FM) lub obróć
całe urządzenie (AM), aby
uzyskać dobry odbiór.
Sprawdź następujące kwestie przed uruchomieniem
urządzenia.
Funkcja BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH
jest włączona.
Zakończono parowanie. (Zobacz „Parowanie
urządzenia z urządzeniem BLUETOOTH”.)
Zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH. Na
wyświetlaczu pojawia się „BT AUDIO”.
Funkcja CD SYNC
Źródło danych Nazwa foldera
Sposoby polepszenia odbioru radia
 Jeśli trudno nawiązać połączenie, należy wykonać
następującą procedurę.
Uruchom aplikację „Łatwa komunikacja NFC” i
przesuń smartfon nad symbolem N  na
urządzeniu.
Jeśli smartfon jest w futerale, należy go wyjąć.
 Ponownie dotknij smartfonem urządzenia, aby je
rozłączyć.
 Jeśli masz wiele urządzeń zgodnych z NFC, po prostu
dotknij smartfonem innego urządzenia, aby przełączyć
połączenie na to urządzenie. Na przykład, jeśli
smartfon jest połączony ze słuchawkami
obsługującymi NFC, wystarczy dotknąć smartfonem
urządzenia, aby przełączyć połączenie BLUETOOTH na
urządzenie (przełączanie połączenia jednym
dotknięciem).
Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH
nieobsługującym NFC
Naciśnij REC .
Naciśnij  .
Jeżeli źródłem dźwięku jest ścieżka płyty CD-DA, plik
audio jest generowany do chwili, kiedy transmisja
zostanie zatrzymana. Jeżeli źródłem dźwięku jest
plik MP3 lub WMA, wówczas plik, który jest aktualnie
przesyłany, nie zostanie wygenerowany.
Można wybrać „FM 50K” (przedział 50 kHz) lub
„FM 100K” (przedział 100 kHz) w paśmie FM, oraz
„AM 9K” (przedział 9 kHz) lub „AM 10K” (przedział
10 kHz) w paśmie AM.
Naciśnij przycisk ENTER .
Wskazówki
Schemat A
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH
(–PAIRING) , aż będzie słychać dwa sygnały
dźwiękowe.
Zatrzymywanie zapisywania
4
patrz Schemat B
Zakończenie połączenia BLUETOOTH
5
3
Naciskaj przycisk FM/AM , aby wybrać
zakres.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER , aż na
wyświetlaczu będzie migać napis „FM-xx” lub
„AM-xx”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk FM/AM , aż
pojawi się aktualny krok strojenia.
Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać
nowy krok strojenia.
Zmiana przedziału strojenia kasuje wszystkie
ustawienia zaprogramowanych stacji FM/AM.
Ponownie zaprogramuj stacje po zmianie przedziału
strojenia.
Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH
nieobsługującym NFC:
patrz Schemat A
* Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się „--:--”.
Czynność
2
Dotknij smartfonem urządzenia.
5
Aby urządzenia BLUETOOTH mogły ze sobą
współpracować, trzeba je najpierw „sparować”. Raz
sparowanych urządzeń BLUETOOTH nie trzeba
parować ponownie, jeżeli informacje te nie zostaną
usunięte.
Wybierz poniżej metodę parowania zależną od
posiadanego urządzenia.
Czas odtwarzania*
Aby
Aby zmienić przedział strojenia pasm FM/
AM
Upewnij się, że widoczny jest ekran aplikacji.
Parowanie urządzenia z
urządzeniem BLUETOOTH
Ustaw tryb odtwarzania folderów ( ) lub tryb
odtwarzania folderów z powtarzaniem ( , ), a
następnie naciskając przyciski
+ lub – ,
wybierz żądany folder.
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„LOW ***M”, ilość wolnego miejsca na urządzeniu
USB jest niewystarczająca. Aby anulować
zapisywanie, naciśnij przycisk  . Aby mimo to
kontynuować zapis, przejdź do punktu 5.
Naciśnij przycisk ENTER .
Rozpocznie się zapis.
Po zakończeniu zapisywania odtwarzanie
zatrzyma się automatycznie (CD SYNC) lub
rozpocznie się odtwarzanie następnego utworu/
pliku (REC1).
Jednostką częstotliwości stacji odbieranych w paśmie FM
jest MHz, a stacji odbieranych w paśmie AM jest kHz.
1
W celu wyregulowania głośności ustaw głośność urządzenia
BLUETOOTH lub smartfonu na poziomie średnim, a
następnie naciśnij przycisk VOL  lub +  na urządzeniu.
Inne operacje
Uwaga
Smartfon odpowiada
(urządzenie rozpoznane)
Na wyświetlaczu miga napis „REC”; urządzenie
zacznie obliczać ilość wolnego miejsca na
urządzeniu USB.
Czas odtwarzania
Sprzęt automatycznie przeszukuje częstotliwości
fal radiowych i zatrzymuje się, gdy znajdzie
wyraźny sygnał stacji radiowej.
Jeżeli nie można dostroić radia do stacji przy
użyciu strojenia automatycznego, naciskaj
przycisk TUNE + lub   , aby stopniowo
zmieniać częstotliwość.
Jeśli odbierany jest sygnał stereofoniczny stacji
FM, na wyświetlaczu pojawia się „ST”.
Uruchom aplikację „Łatwa komunikacja NFC”
na smartfonie.
Jeśli ekran smartfonu jest zablokowany, smartfon nie
będzie działał. Zwolnij blokadę i ponownie dotknij
smartfonem znaku N .
Parowanie z co najmniej dwoma
urządzeniami BLUETOOTH
Wybierz utwór/plik, który chcesz zapisać i
uruchom jego odtwarzanie.
Źródła zasilania
Podłącz przewód zasilania sieciowego  lub włóż sześć baterii R14 (rozmiar C; nie znajdują się w zestawie) do
komory na baterie .
3
Uwaga
ĄĄFunkcja REC1
Zapisywanie jednego utworu/pliku
Naciśnij  , aby rozpocząć odtwarzanie.
2
Naciskaj przycisk FM/AM , aby włączyć
funkcję radia, a następnie wybierz pasmo „FM”
lub „AM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNE + lub
  , aż zacznie zmieniać się częstotliwość
na wyświetlaczu.
(Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach
sprzedawanych w niektórych krajach/regionach.
Zapoznaj się z danymi dotyczącymi radia,
przedstawionymi w sekcji „Dane techniczne”.)
W razie potrzeby można zmienić przedział strojenia
pasm FM/AM zgodnie z poniższą procedurą.
Przyłóż smartfon do znaku N  na urządzeniu i
poczekaj, aż smartfon zareaguje.
Zapisywanie plików MP3/WMA z
wybranego folderu
Wykonaj czynności opisane w punktach od 1 do 5
w procedurze „Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)” na odwrocie.
Łączna liczba folderów
3
W przypadku kodu QR:
Do jego odczytania należy użyć odpowiedniej
aplikacji.
4
Podłącz urządzenie USB do gniazda  (USB)
.
Naciśnij CD , aby włączyć funkcję CD.
Połóż na tacy płytę, którą chcesz zapisać.
Zapisywanie tylko ulubionych utworów/
plików
1
W przypadku niektórych modeli smartfonów połączenie
jednym dotknięciem może być dostępne bez pobierania
aplikacji „Łatwa komunikacja NFC”. W takim przypadku
działanie i specyfikacja mogą być inne od
zamieszczonego tutaj opisu. Szczegółowe informacje
znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem ze
smartfonem.
Słuchanie muzyki bezprzewodowo
przez urządzenie BLUETOOTH
Korzystając z połączenia BLUETOOTH można słuchać
muzyki z bezprzewodowo podłączonego urządzenia
BLUETOOTH, takiego jak telefony komórkowe,
smartfony, odtwarzacze itp.
Słuchanie radia
Wskazówka
Korzystanie ze skopiowanej muzyki jest ograniczone
wyłącznie do użytku prywatnego. Wykorzystanie muzyki do
innych celów wymaga zgody posiadaczy praw autorskich.
Przejdź do kroku 4.
Podłącz urządzenie USB do gniazda  (USB)
.
Naciśnij przycisk USB , aby włączyć funkcję
USB.
Łączna liczba folderów*
3
„Łatwa komunikacja NFC” to oryginalna aplikacja
firmy Sony przygotowana na telefony Android jest ona dostępna w Google Play™ Store.
Wyszukaj nazwę „Łatwa komunikacja NFC” lub
zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i
zainstalować darmową aplikację. Przy pobieraniu
aplikacji mogą zostać naliczone opłaty operatora
za przesył danych.
W pewnych krajach lub regionach ta aplikacja
może być niedostępna do pobrania.
Uwaga dotycząca treści objętych ochroną praw
autorskich
ĄĄFunkcja CD SYNC
Zapisywanie całej płyty
Przez wyświetlacz jeden raz przewinie się nazwa
etykiety wolumenu, a następnie zostanie
wyświetlona całkowita liczba folderów.
* Jeżeli pliki MP3/WMA znajdują się tylko w katalogu
głównym płyty („ROOT”), na wyświetlaczu jest
widoczny napis „1FLDR”.
Pobierz i zainstaluj na smartfonie aplikację
„Łatwa komunikacja NFC”.
Parowanie ze smartfonem obsługującym NFC:
* Na urządzeniu nie można odtworzyć z zabezpieczeniem
przed kopiowaniem (DRM, Digital Rights Management).
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited,
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13
0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące
zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii
Europejskiej należy kierować do Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. W kwestiach
dotyczących usług serwisowych lub gwarancji
należy korzystać z adresów kontaktowych podanych
w oddzielnych dokumentach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji.
2
1
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Aby zmienić zapamiętaną stację
Powtórz czynności opisane w punktach od 1 do 3.
Stacja przypisana do przycisku zostanie zastąpiona
nową.
Słuchanie stacji radiowych
przypisanych do przycisków
FAVORITE RADIO STATIONS
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji
obsługi dostarczonej razem ze smartfonem.
Naciśnij wybrany przycisk FAVORITE RADIO
STATIONS (1-3) .
Jeśli system twojego smartfonu to
Android 2.3.3 lub późniejszy, lecz
wcześniejszy niż Android 4.1
Uwaga
Przejdź do kroku 2.
Jeśli system twojego smartfonu to
Android 4.1 lub późniejszy
Przejdź do kroku 4.
Aby zaprogramowana stacja nie została omyłkowo
zmieniona, nie należy przytrzymywać naciśniętego
przycisku. W przeciwnym razie stacja przypisana do
przycisku zostanie zastąpiona stacją, do której radio jest
obecnie dostrojone.
Inne funkcje odtwarzania
4
Naciśnij przycisk ENTER .
Utwór/plik zostaje zaprogramowany.
Pojawia się numer kroku programu, a następnie
łączny czas odtwarzania.
(Przykład: audio CD)
Korzystanie z wyświetlacza
Sprawdzanie informacji o płycie CD
Naciśnij dwukrotnie przycisk  , aby anulować
wznowienie odtwarzania.
Numer kroku
Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba
utworów i łączny czas odtwarzania.
Ostatnio zaprogramowany
numer utworu
Sprawdzanie informacji o pliku MP3/
WMA/AAC
Naciskaj przycisk DISPLAY  podczas
odtwarzania pliku MP3/WMA z płyty lub pliku
MP3/WMA/AAC z urządzenia USB.
Łączny czas odtwarzania*
Informacje pokazywane na wyświetlaczu zmieniają
się w następujący sposób:

* „--:--” pojawia się podczas programowania płyty MP3/
WMA/urządzenia USB lub gdy łączny czas odtwarzania
jest dłuższy, niż 100 minut.
Tytuł utworu ( )*1, 2

Dane wykonawcy ( )*1
5

Tytuł albumu (
6
)*1

Aby ponownie odtworzyć ten sam program,
naciśnij przycisk  .
Należy pamiętać, że utworzony program zostanie
skasowany w następujących okolicznościach:
Po otwarciu przedziału CD.
Po podłączeniu innego urządzenia USB.
Po wyłączeniu zasilania urządzenia z funkcją
CD.
Bieżący numer pliku i czas odtwarzania*3
*1 Jeżeli
plik nie posiada znaczników ID3, WMA lub AAC, na
wyświetlaczu zamiast tytułu utworu, nazwiska wykonawcy
i nazwy albumu przewijają się: nazwa pliku, napis „NO
ARTIST” oraz napis „NO ALBUM”.
*2Nazwa funkcji jest wyświetlana przez 2 sekundy, a
następnie pojawia się tytuł utworu.
*3Po kilku sekundach dane te są wyświetlane w miejsce
danych wykonawcy lub tytułu albumu.
Sprawdzenie nazwy podłączonego
urządzenia BLUETOOTH
Podczas podłączania urządzenia BLUETOOTH
naciśnij przycisk DISPLAY .
Sprawdzanie danych stacji radiowej
Naciskaj przycisk DISPLAY  podczas słuchania
radia.
Informacje pokazywane na wyświetlaczu zmieniają
się w następujący sposób:
Numer zapamiętanej stacji*1, 2  Częstotliwość
*1 Numer
zapamiętanej stacji pojawia się tylko przy
słuchaniu zapamiętanej stacji.
*2Po 2 sekundach wyświetlacz automatycznie wróci do
wyświetlania częstotliwości.
Wybór trybu odtwarzania
Gdy odtwarzanie z płyty/urządzenia USB jest
zatrzymane, możesz ustawić powtarzanie utworów
lub plików albo odtwarzanie losowe.
Naciskaj kilka razy przycisk PLAY MODE .
Po każdym naciśnięciu wskazanie pasma zmienia
się następująco:

Normalne odtwarzanie (brak)

Pojedyncze powtarzanie (
Powtarzaj kroki 3 do 4, aby zaprogramować
dodatkowe utwory/pliki.
Naciśnij  , aby rozpocząć odtwarzanie
programu.
Uwaga
Jeżeli spróbujesz zaprogramować więcej niż 26 utworów/
plików, na wyświetlaczu pojawi się migający napis „FULL”.
Wyświetlanie informacji o
zaprogramowanych utworach/plikach
Po stworzeniu własnego programu możesz
sprawdzić informacje o zaprogramowanych
utworach/plikach.
Naciśnij kilka razy przycisk DISPLAY , aby zmieniać
wyświetlane informacje w następującej kolejności:
Łączna liczba zaprogramowanych kroków 
Numer ostatniego zaprogramowanego utworu/pliku
i łączny czas odtwarzania*
* „--:--” pojawia się w przypadku płyt MP3/WMA i urządzeń
USB.
Anulowanie odtwarzania programu
Naciśnij  , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj przycisk PLAY MODE , aż z
wyświetlacza zniknie napis „PGM”.
Usuwanie wszystkich utworów/plików z
bieżącego programu
Zatrzymaj odtwarzanie i naciśnij przycisk  . Na
wyświetlaczu pojawia się „NO STEP” i można
utworzyć nowy program, zgodnie z procedurą
„Tworzenie własnego programu (odtwarzanie
programu)”.
Zapisywanie stacji radiowych
w pamięci
W pamięci sprzętu można zaprogramować dane
stacji radiowych. Możesz zaprogramować maks.
30 stacji radiowych, 20 dla pasma FM i 10 dla pasma
AM.
1)

Powtarzanie wszystkich utworów (
1
)

Odtwarzanie wybranego foldera (
)*

Powtarzanie wybranego foldera (
,
2
)*
Naciskaj przycisk FM/AM , aby włączyć
funkcję radia, a następnie wybierz pasmo „FM”
lub „AM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk FM/AM , aż
na wyświetlaczu będzie migać „AUTO”.
)

Odtwarzanie programu (PGM)

Odtwarzanie programu z powtarzaniem
( , PGM)
* Te funkcje są dostępne tylko podczas odtwarzania plików
MP3/WMA z płyty MP3/WMA lub plików MP3/WMA/AAC
z urządzenia USB.
Wielokrotne odtwarzanie utworów/
plików (odtwarzanie z powtarzaniem)
Urządzenie można tak ustawić, aby wielokrotnie
odtwarzało utwory CD-DA z płyty CD, pliki MP3/
WMA z dysku CD-R/CD-RW lub pliki MP3/WMA/AAC
z urządzenia USB w trybie normalnym i w trybie
programu.
1
2
Pojedynczy
utwór/plik
Czynność
1 Naciśnij kilka razy przycisk
PLAY MODE , aż pojawi się
symbol „ 1”.
2 Przyciskiem  lub  
wybierz utwór/plik, który ma
być powtarzany.
3 Naciśnij  .
3
Naciśnij ENTER , aby zapisać stację.
Stacje są zaprogramowane w pamięci w
kolejności od niższych częstotliwości do
wyższych.
Jeśli nie można zaprogramować stacji
automatycznie
Stację o słabym sygnale należy zaprogramować
ręcznie.
1
2
3
Naciskaj przycisk FM/AM , aby wybrać
zakres.
Wyszukaj wybraną stację.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER , aż na
wyświetlaczu będzie migać napis „FM-xx” lub
„AM-xx”.
(Przykład: FM)
4
5
Naciśnij kilka razy przycisk PRESET + lub  ,
aż na wyświetlaczu będzie migać numer
przycisku, do którego chcesz przypisać stację
radiową.
Naciśnij ENTER , aby zapisać stację.
Wszystkie
utwory/pliki
1 Naciśnij kilka razy przycisk
PLAY MODE , aż pojawi się
symbol „ ”.
2 Naciśnij  .
Wybrany folder
na płycie MP3/
WMA lub
urządzeniu USB
1 Naciśnij kilka razy przycisk
PLAY MODE , aż pojawi się
symbol „ ” i „ ”.
2 Wybierz folder, naciskając
przycisk + lub  .
3 Naciśnij  .
Wskazówka
Zaprogramowane utwory/
pliki
1 Zaprogramuj utwory/pliki
(patrz „Tworzenie własnego
programu (odtwarzanie
programu)”).
2 Naciśnij kilka razy przycisk
PLAY MODE , aż na
wyświetlaczu pojawi się napis
„PGM” i symbol „ ”.
3 Naciśnij  .
Słuchanie zapamiętanych stacji
radiowych
Jeśli do wybranego numeru jest już przypisana
jakaś stacja, zostanie ona zastąpiona przez nowe
ustawienie.
Stacje radiowe pozostają w pamięci sprzętu nawet w
następujących sytuacjach.
Przewód zasilania sieciowego zostaje odłączony od sieci.
Zostaną wyjęte baterie.
1
2
Aby anulować odtwarzanie z powtarzaniem
Naciśnij  , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj przycisk PLAY MODE , aż z
wyświetlacza zniknie symbol „ ” (lub „ 1”).
Odtwarzanie utworów/plików w
dowolnej kolejności (odtwarzanie
losowe)
Urządzenie można tak ustawić, aby odtwarzało
utwory CD-DA z płyty CD, pliki MP3/WMA z dysku
CD-R/CD-RW lub pliki MP3/WMA/AAC z urządzenia
USB w trybie odtwarzania losowego.
1
2
3
Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
włączyć funkcję CD lub USB.
Naciśnij kilka razy przycisk PLAY MODE , aż
na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
Naciśnij  , aby rozpocząć odtwarzanie
losowe.
Aby anulować odtwarzanie losowe
Naciśnij  , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj przycisk PLAY MODE , aż z
wyświetlacza zniknie symbol „ ”.
Wskazówka
Podczas odtwarzania losowego nie można wybrać
poprzedniego pliku/utworu przyciskiem  .
Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)
Możesz ustawić kolejność odtwarzania maks.
25 utworów/plików na płycie/urządzeniu USB.
1
2
3
Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
włączyć funkcję CD lub USB.
Naciśnij kilka razy przycisk PLAY MODE , aż
na wyświetlaczu pojawi się napis „PGM”.
Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać
utwór/plik.
Jeżeli chcesz określić folder, w którym znajdują
się pliki MP3/WMA/AAC, najpierw naciśnij +
lub  , aby wybrać folder, a następnie naciśnij
 lub  , aby wybrać plik.
1
2
3
Połącz gniazdo AUDIO IN  z gniazdem
wyjścia przenośnego odtwarzacza muzyki lub
innego urządzenia, używając przewodu
połączeniowego audio (nie znajduje się w
zestawie).
Włącz podłączone urządzenie.
Naciśnij przycisk AUDIO IN  i rozpocznij
odtwarzanie z podłączonego urządzenia.
Dźwięk z podłączonego urządzenia dodatkowego
odtwarzany jest przez głośniki.
Aby podłączyć urządzenie do telewizora lub
magnetowidu, należy użyć przewodu
połączeniowego (nie znajduje się w zestawie) z
wtykiem stereo typu „minijack” z jednej strony i
dwoma wtykami typu „cinch” z drugiej strony.
Naciskaj przycisk FM/AM , aby włączyć
funkcję radia, a następnie wybierz pasmo „FM”
lub „AM”.
Naciśnij przycisk PRESET + lub   , aby
wybrać numer zapamiętanej stacji radiowej,
której chcesz słuchać.
Informacje dodatkowe
Zgodne urządzenia
Obsługiwane urządzenia USB
Wymagania dotyczące zgodności urządzeń USB są
podane poniżej. Przed użyciem innego urządzenia
należy sprawdzić, czy spełnia ono te wymagania.
 Obsługa USB 2.0 (Full Speed)
 Obsługa trybu pamięci masowej*
* Tryb pamięci masowej (Mass Storage) pozwala na dostęp
urządzenia nadrzędnego do urządzenia USB, umożliwiając
przesyłanie plików. Większość urządzeń USB obsługuje
tryb pamięci masowej.
Uwagi dotyczące urządzenia USB
 Po podłączeniu urządzenia USB opisywany sprzęt
odczytuje wszystkie zapisane na nim pliki. Jeśli na
urządzeniu USB znajduje się wiele folderów lub plików,
odczytanie ich przez sprzęt może potrwać dość długo.
 Nie podłączaj urządzenia USB do sprzętu za pomocą
koncentratora USB.
 W przypadku podłączenia niektórych urządzeń USB po
wykonaniu jakiejś czynności może wystąpić opóźnienie
po stronie opisywanego sprzętu.
 Sprzęt może nie obsługiwać wszystkich funkcji
dostępnych na podłączonym urządzeniu USB.
 Kolejność odtwarzania na sprzęcie może być inna, niż
kolejność odtwarzania na podłączonym urządzeniu USB.
Obsługiwane urządzenia BLUETOOTH
Wymagania dotyczące zgodności urządzeń są
podane poniżej. Przed użyciem innego urządzenia
należy sprawdzić, czy spełnia ono te wymagania.
 Urządzenia muszą być zgodne ze standardem
BLUETOOTH wersja 2.1 + EDR.
 Urządzenia muszą obsługiwać profile A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) oraz AVRCP
(Audio/Video Remote Control Profile).
 Obsługa NFC (wymagana tylko, jeśli NFC jest
wykorzystywane do parowania ze sprzętem).
Najnowsze informacje o zgodności urządzeń
BLUETOOTH, również smartfonów z obsługą
komunikacji NFC, znajdują się na stronach
internetowych podanych poniżej.
Dotyczy klientów w Europie:
http://www.sony.eu/support
Dotyczy klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://esupport.sony.com/LA
Co to jest komunikacja
bezprzewodowa BLUETOOTH?
BLUETOOTH to sposób komunikacji
bezprzewodowej krótkiego zasięgu, który pozwala
na przesyłanie danych między urządzeniami
cyfrowymi, takimi jak komputer czy aparat cyfrowy.
Komunikacja bezprzewodowa BLUETOOTH działa w
zasięgu do około 10 metrów.
Zazwyczaj łączy się w razie potrzeby dwa
urządzenia, ale niektóre urządzenia można łączyć z
wieloma urządzeniami jednocześnie.
Do połączenia nie jest wymagany przewód,
urządzenia też nie muszą być zwrócone do siebie,
jak to ma miejsce w przypadku komunikacji w
podczerwieni. Urządzenie takie może na przykład
znajdować się w torbie lub kieszeni.
BLUETOOTH jest standardem międzynarodowym
wspieranym przez tysiące firm z całego świata i
powszechnie stosowanym w różnych
przedsiębiorstwach.
Maksymalny zasięg komunikacji
Maksymalny zasięg komunikacji może zmniejszyć
się w następujących okolicznościach.
Między urządzeniem i urządzeniem BLUETOOTH
znajduje się przeszkoda, taka jak ciało ludzkie,
metal lub mur.
W pobliżu urządzenia wykorzystywane jest
urządzenie sieci bezprzewodowej LAN.
W pobliżu urządzenia wykorzystywana jest
kuchenka mikrofalowa.
W pobliżu urządzenia wykorzystywane jest
urządzenie wytwarzające promieniowanie
elektromagnetyczne.
Sprzęt jest umieszczony na półce wykonanej ze
stali.
Sprzęt
Stalowa szafka
Optymalne działanie
Korzystanie z funkcji drzemki
Urządzenie można tak ustawić, aby wyłączyło się
automatycznie po upłynięciu ustawionego czasu.
1
Naciśnij przycisk SLEEP .
2
Na wyświetlaczu pojawi się wartość domyślna
(„90”) i wskaźnik „SLEEP”.
Naciskaj przycisk SLEEP , aby wybrać
żądane ustawienie.
Po każdym naciśnięciu przycisku czas na
wyświetlaczu (w minutach) zmienia się, a
wybrana wartość zostanie automatycznie
zatwierdzona po 4 sekundach.
Wskazówka
Możesz sprawdzić czas pozostały do wyłączenia urządzenia,
naciskając ponownie przycisk SLEEP  po ustawieniu czasu.
Uwagi
 Aby możliwe było korzystanie z funkcji BLUETOOTH,
podłączane urządzenie BLUETOOTH musi mieć takim sam
profil, jak opisywane urządzenie. Należy również
pamiętać, że nawet jeżeli istnieje taki sam profil, działanie
urządzeń może różnić się zależnie od ich specyfikacji.
 Ze względu na charakterystykę komunikacji
bezprzewodowej BLUETOOTH dźwięk odtwarzany na
urządzeniu jest nieco opóźniony względem dźwięku
odtwarzanego na urządzeniu BLUETOOTH podczas
słuchania muzyki.
 Urządzenie posiada zabezpieczenia zgodne ze
standardem BLUETOOTH, zapewniając bezpieczne
połączenie przy użyciu bezprzewodowej komunikacji
BLUETOOTH, jednak w zależności od ustawień
zabezpieczenia mogą być niewystarczające. Korzystając z
bezprzewodowej komunikacji BLUETOOTH należy
zachować ostrożność.
 Nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnienie informacji
podczas komunikacji BLUETOOTH.
 Urządzenie obsługujące funkcje BLUETOOTH musi być
zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez
Bluetooth SIG oraz musi być uwierzytelnione. Nawet gdy
podłączone urządzenie spełnia wymagania opisanego
powyżej standardu BLUETOOTH, niektóre urządzenia – w
zależności od funkcji i specyfikacji – nie będą mogły
połączyć się lub nie będą działać prawidłowo.
 W zależności od podłączonego urządzenia BLUETOOTH,
otoczenia lub środowiska pracy, mogą wystąpić
zakłócenia lub przeskakiwanie dźwięku.
Środki ostrożności
http://www.sony-asia.com/support
Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
włączyć funkcję CD lub USB.
Wykonaj następujące czynności.
Aby powtórzyć
Możesz słuchać dźwięku z dodatkowego urządzenia,
takiego jak przenośny cyfrowy odtwarzacz muzuki,
poprzez głośniki opisywanego sprzętu.
Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie
łączone elementy mają odłączone zasilanie.
Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji
obsługi urządzenia, które ma być podłączone.
Dotyczy klientów w innych krajach/
regionach:

Odtwarzanie losowe (
Podłączanie dodatkowych
urządzeń
Ograniczone działanie
Płyty, które MOGĄ być odtwarzane na
sprzęcie
 Płyty Audio CD (utwory CD-DA*1)
 Płyta CD-R/CD-RW, która zawiera pliki MP3/WMA i
jest prawidłowo sfinalizowana*2
*1
CD-DA to skrót Compact Disc Digital Audio. To standard
rejestracji stosowany na płytach Audio CD.
*2 Finalizacja to proces, dzięki któremu płyty CD-R/CD-RW
można stosować na odtwarzaczach; finalizację po
utworzeniu płyty można włączać lub wyłączać w
ustawieniach większości programów rejestrujących.
Płyty, które NIE MOGĄ być odtwarzane na
sprzęcie
 Płyty CD-R/CD-RW nie zapisane w formacie Audio
CD lub formatach zgodnych z ISO 9660 Level 1/
Level 2 lub Joliet
Płyty CD-R/CD-RW niskiej jakości, płyty CD-R/
CD-RW z rysami lub zabrudzeniami oraz płyty
CD-R/CD-RW zapisane w niezgodnym urządzeniu
zapisującym
 Niesfinalizowane lub nieprawidłowo sfinalizowane
płyty CD-R/CD-RW
Uwagi dotyczące płyt
 Jeżeli płyta CD jest brudna, należy ją
wytrzeć szmatką. Płytę należy
czyścić od środka na zewnątrz. Jeżeli
na płycie są zadrapania, brud lub
odciski palców, mogą wystąpić
błędy odczytu.
 Nie można używać takich substancji,
jak benzyna, rozpuszczalniki, środki
czystości dostępne w handlu, czy substancje
antystatyczne przeznaczone do płyt winylowych.
 Nie wolno narażać płyt na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub kontakt z innymi
źródłami ciepła, takimi jak przewody powietrzne,
ani też nie pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w miejscu ciągłego
nasłonecznienia, gdyż może to spowodować
znaczny wzrost temperatury wewnątrz pojazdu.
 Nie naklejać papieru ani naklejek na płytę ani nie
rysować jej powierzchni.
 Po zakończeniu odtwarzania schować płytę do
pudełka.
Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc
 Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną
zawierającą materiał DVD nagrany na jednej
stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na
drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można zagwarantować
poprawnego odtwarzania takiej płyty.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
 Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt, które są wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre
firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi systemami ochrony
praw autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród
nich płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i
mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
O bezpieczeństwie
 Ponieważ promień lasera odtwarzacza CD jest
szkodliwy dla oczu, nie wolno demontować
obudowy. Wszelkie prace serwisowe powinien
wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
 Jeśli do obudowy dostanie się ciało obce lub ciecz,
należy przed dalszym użytkowaniem odłączyć
sprzęt od zasilania sieciowego i przekazać do
sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.
 Płyty o nietypowym kształcie (np. serce, kwadrat,
gwiazda) nie mogą być odtwarzane na sprzęcie.
Próba taka może się skończyć jego uszkodzeniem.
Nie używać takich płyt.
Źródła zasilania
 Do zasilania sieciowego należy użyć dołączonego
przewodu zasilania sieciowego; nie należy
stosować żadnego innego przewodu.
 Jeśli sprzęt nie będzie użytkowany przez dłuższy
okres czasu, odłącz go od gniazda sieciowego.
 Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć, aby
uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wyciek
lub korozję baterii.
O wyborze miejsca
 Nie pozostawiać sprzętu w pobliżu źródeł ciepła,
w miejscu nasłonecznienia, nadmiernego
zapylenia lub wstrząsów mechanicznych lub też w
samochodzie wystawionym na promienie
słoneczne.
 Nie ustawiać sprzętu na pochyłej lub niestabilnej
powierzchni.
 Nie stawiać niczego w odległości ok. 10 mm od
tylnej ściany obudowy. Otwory wentylacyjne
muszą być odkryte, aby sprzęt działał prawidłowo,
a jego podzespoły miały dłuższy okres
użytkowania.
 Ponieważ w głośnikach wykorzystywany jest silny
magnes, należy trzymać z dala od sprzętu karty
kredytowe wykorzystujące kodowanie
magnetyczne czy też nakręcane zegarki, co
pozwoli zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
Obsługa
Zakłócenia z innych urządzeń
Z uwagi na fakt, że urządzenia BLUETOOTH i
urządzenia bezprzewodowej sieci LAN (IEEE802.11b/
g/n) korzystają z tej samej częstotliwości, może
wystąpić interferencja mikrofal, powodując
pogorszenie prędkości komunikacji, zakłócenia lub
nieprawidłowe połączenia, jeżeli urządzenie
znajduje się w pobliżu bezprzewodowego
urządzenia LAN. W takim przypadku należy wykonać
następujące czynności.
Użytkować urządzenie w odległości co najmniej
10 m od urządzeń bezprzewodowej sieci LAN.
Jeśli urządzenie jest używane w odległości
mniejszej niż 10 m od urządzenia sieci
bezprzewodowej LAN, to należy wyłączyć
urządzenie LAN.
Urządzenia BLUETOOTH należy używać jak
najbliżej opisywanego urządzenia.
Zakłócenia innych urządzeń
Mikrofale emitowane przez urządzenie BLUETOOTH
mogą wpływać na pracę elektronicznych urządzeń
medycznych. W następujących miejscach należy
wyłączać odtwarzacz i inne urządzenia BLUETOOTH,
gdyż ich działanie może być przyczyną wypadku.
W obecności łatwopalnego gazu, w szpitalach,
pociągach, samolotach lub na stacjach
benzynowych
 W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmu
przeciwpożarowego
 Jeżeli odtwarzacz został przeniesiony z miejsca
zimnego do ciepłego lub znalazł się w
pomieszczeniu o dużej wilgotności, na soczewce
odtwarzacza CD może pojawić się skroplona
wilgoć. W takim przypadku urządzenie nie będzie
działało prawidłowo. Wyjmij wtedy płytę CD i
poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała.
Postępowanie ze sprzętem
 Nie zostawiaj otwartej pokrywy tacy CD, aby
uniknąć dostawania się do środka kurzu i
zanieczyszczeń.
Czyszczenie obudowy
 Obudowę, panel przedni i elementy sterujące
należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki lekko
zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Nie
stosować skrobaczek, proszku do szorowania lub
rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna
ekstrakcyjna.
Jeśli masz jakieś pytania lub problemy związane ze
sprzętem, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
W razie trudności
Ogólne
Zasilanie nie jest włączone.
 Upewnij się, że przewód zasilania sieciowego jest
właściwie umieszczony w gnieździe zasilania.
 Upewnij się, że przewód zasilania sieciowego jest
prawidłowo podłączony do gniazda zasilania AC
IN.
 Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone;
zwróć uwagę na ich biegunowość.
 Wymień wszystkie baterie na nowe, kiedy
wskaźnik OPR/BATT  zrobi się ciemny.
Brak jest dźwięku.
 Upewnij się, że została wybrana odpowiednia
funkcja odtwarzania muzyki lub źródła dźwięku,
którego chcesz posłuchać.
 Gdy chcesz używać głośników, odłącz słuchawki.
Występują szumy podczas odtwarzania.
Pojawia się komunikat „REC ERROR”.
 Wystąpił błąd podczas zapisu. Wyłącz urządzenie i
odłącz od niego urządzenie USB. Wykonaj
poniższe czynności:
Sprawdź ilość wolnego miejsca na urządzeniu
USB. Jeżeli ilość miejsca jest niewystarczająca,
usuń niepotrzebne pliki lub foldery.
Sprawdź, czy zapisywane dane nie są
uszkodzone.
Sprawdź, czy format zapisywanego pliku jest
obsługiwany przez urządzenie.
Jeśli komunikat cały czas się pojawia, skontaktuj
się z najbliższym sprzedawcą Sony.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
 Wyłącz sprzęt i podłącz urządzenie USB, a
następnie włącz ponownie urządzenie.
 Urządzenie USB nie działa prawidłowo. Zapoznaj
się z instrukcją obstugi urządzenia USB, aby
rozwiązać ten problem.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
 Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz urządzenie
USB.
 Czy ktoś używa telefonu komórkowego lub innego
wyposażenia wytwarzającego fale radiowe w
pobliżu sprzętu? W takiej sytuacji należy odsunąć
urządzenie BLUETOOTH od takich urządzeń. Inne
urządzenia, takie jak telefony komórkowe itp.,
mogą wpływać na komunikację BLUETOOTH.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
Z radia słychać ciche brzęczenie.
 Pliki dźwiękowe mogą mieć nieprawidłowe
rozszerzenia. Rozszerzenia plików obsługiwane
przez sprzęt są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”, „.3gp” i „.mp4”
 Pliki dźwiękowe mogły zostać zapisane w
formatach innych niż MP3/WMA/AAC.
 Urządzenie magazynujące USB używa systemu
plików innego niż FAT16 lub FAT32.*
 Pliki są zaszyfrowane lub chronione hasłem.
 To nie jest usterka. Ciche brzęczenie, które może
być słychać z radia, zależy od stanu zasilania.
Pojawi się napis „NOT IN USED”.
 Naciśnięto nieprawidłowy przycisk.
Odtwarzacz CD/MP3/WMA
Odtwarzacz CD nie odtwarza płyty, mimo że
jest ona włożona.
 Umieść płytę z etykietą skierowaną do góry.
 Oczyść płytę.
 Wyjmij płytę i pozostaw przedział CD otwarty na
około godzinę, aby wyparowała skondensowana
wilgoć.
 Płyta CD-R/CD-RW jest pusta lub niesfinalizowana.
 Na płycie nie ma plików MP3/WMA nadających się
do odtwarzania.
 Wystąpił problem z jakością płyty CD-R/ CD-RW,
urządzeniem nagrywającym lub zastosowanym
oprogramowaniem.
 Wymień wszystkie baterie na nowe, kiedy
wskaźnik OPR/BATT  zrobi się ciemny.
Po włożeniu płyty na wyświetlaczu widać
napis „NO CD”.
 Brak płyty w przedziale CD. Włóż płytę.
 Wystąpił problem z odczytem płyty CD. Wymień
płytę.
 Płyta została włożona odwrotną stroną. Włóż płytę
z etykietą skierowaną do góry.
 Włożono płytę, której nie można odtworzyć (DVD,
BD itp.). Wymień płytę.
Po włożeniu płyty na wyświetlaczu pojawia
się napis „NO TRACK”.
 Na płycie nie ma plików audio w obsługiwanych
formatach lub plik przeznaczony do odtwarzania
ma nieobsługiwane rozszerzenie.
Po włożeniu płyty na wyświetlaczu widać
napis „DISC ERR”.
 Płyta CD może być brudna. Oczyść płytę.
 Płyta CD może być porysowana. Wymień płytę.
 Wystąpił problem z odczytem płyty CD. Wymień
płytę.
 W przedziale CD może znajdować się pusta płyta.
Dźwięk zanika.
 Zmniejsz głośność.
 Oczyść płytę lub wymień ją, jeśli jest mocno
uszkodzona.
 Ustaw sprzęt w miejscu, w którym nie występują
drgania.
 Oczyść soczewkę przy pomocy dmuchawy
dostępnej w handlu.
 Dźwięk może zanikać lub mogą być słyszalne
szumy, jeśli stosowana jest płyta CD-R/CD-RW
słabej jakości lub jeśli występuje problem z
urządzeniem nagrywającym lub zastosowanym
oprogramowaniem.
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż
zwykle.
 W przypadku płyt opisanych poniżej rozpoczęcie
odtwarzania trwa dłużej.
Płyta zapisana ze złożoną strukturą folderów.
Płyta zawierająca wiele folderów lub pliki inne
niż MP3/WMA.
Urządzenie USB
Urządzenie USB nie działa prawidłowo.
 Jeśli podłączysz urządzenie USB, które nie jest
obsługiwane, mogą wystąpić następujące
problemy.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
Nazwy plików lub folderów nie są wyświetlane
przez sprzęt.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk jest urywany.
Występują szumy.
Odtwarzany dźwięk jest zniekształcony.
Pojawia się napis „OVER CURRENT” i
urządzenie wyłącza się automatycznie.
 Wykryto nieprawidłowy poziom natężenia prądu
w gnieździe  (USB) . Należy wyjąć nośnik USB z
gniazda  (USB)  i jeszcze raz podłączyć nośnik
USB, a następnie ponownie włączyć urządzenie.
Jeżeli problem powtórzy się po ponownym
włączeniu urządzenia, skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.
Brak jest dźwięku.
 Urządzenie USB mogło zostać nieprawidłowo
podłączone. Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz
urządzenie USB. Następnie włącz sprzęt.
Występują szumy, dźwięk przeskakuje lub
jest zniekształcony.
 Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz urządzenie
USB. Następnie ponownie włącz sprzęt.
 Same pliki muzyczne zawierają szumy lub dźwięk
jest zniekształcony. Szumy mogły pojawić się
podczas tworzenia plików dźwiękowych. Spróbuj
ponownie utworzyć pliki dźwiękowe i odtworzyć
je na urządzeniu.
Urządzenia USB nie można podłączyć do
gniazda  (USB) .
 Wtyczka urządzenia USB lub przewodu USB jest
odwrócona. Włóż do gniazda  (USB)  w
prawidłowym położeniu.
„READING” jest wyświetlane przez długi
czas lub długo trwa oczekiwanie na
rozpoczęcie odtwarzania.
 Odczyt może zająć dużo czasu w następujących
przypadkach:
Na urządzeniu USB znajduje się wiele folderów
lub plików.
Złożona struktura plików.
Pamięć jest niemal pełna.
Duża fragmentacja pamięci wewnętrznej.
Aby uniknąć tych problemów, zalecamy, aby
stosować się do następujących wskazówek:
Ograniczyć łączną liczbę folderów na urządzeniu
USB do 100.
Ograniczyć łączną liczbę plików w jednym
folderze do 100.
Błędne wyświetlenie
 Dane zapisane na urządzeniu USB mogą być
uszkodzone. Ponownie zapisz dane dźwiękowe na
urządzeniu USB.
 Sprzęt może wyświetlać tylko cyfry i litery
alfabetu. Inne znaki nie będą wyświetlane
prawidłowo.
 Ustaw tryb odtwarzania na normalny.
Nie można odtwarzać plików MP3/WMA/
AAC.
* Sprzęt obsługuje system plików FAT16 i FAT32, ale niektóre
urządzenia USB mogą nie obsługiwać obu tych systemów.
Aby uzyskać odpowiednie informacje, należy zapoznać się
z instrukcją obsługi urządzenia USB lub skontaktować się
z jego producentem.
Urządzenie BLUETOOTH
Brak jest dźwięku.
 Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się zbyt
daleko od urządzenia BLUETOOTH (lub smartfonu)
oraz że urządzenie nie odbiera zakłóceń z sieci
bezprzewodowej LAN, z innych urządzeń
wykorzystujących pasmo 2,4 GHz lub z kuchenki
mikrofalowej.
 Sprawdź, czy połączenie BLUETOOTH pomiędzy
opisywanym urządzeniem i urządzeniem
BLUETOOTH (lub smartfonem) zostało prawidłowo
nawiązane.
 Powtórz procedurę parowania (zobacz „Parowanie
urządzenia z urządzeniem BLUETOOTH”).
 Utrzymuj sprzęt i urządzenie z dala od
metalowych przedmiotów i powierzchni.
 Upewnij się, że funkcja BLUETOOTH jest włączona
na urządzeniu BLUETOOTH (lub smartfonie).
Dźwięk jest przerywany lub zasięg
komunikacji jest bardzo krótki.
 Jeżeli w pobliżu znajduje się urządzenie, które
wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne,
takie jak sieć bezprzewodowa LAN, inne
urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka
mikrofalowa, należy odsunąć się od nich jak
najdalej. Ewentualnie należy sprzęt i urządzenie
użytkować z dala od takich źródeł.
 Usuń przeszkody pomiędzy sprzętem i
urządzeniem lub odsuń sprzęt i urządzenie z dala
od przeszkody.
 Umieść sprzęt i urządzenie tak blisko siebie, jak to
możliwe.
 Zmień położenie sprzętu.
 Spróbuj użyć urządzenia BLUETOOTH lub
smartfonu w innym położeniu.
Nie można nawiązać połączenia.
 W zależności od podłączonego urządzenia,
nawiązanie połączenia może trochę potrwać.
 Powtórz procedurę parowania (zobacz „Parowanie
urządzenia z urządzeniem BLUETOOTH”).
 Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest zgodne
z opisywanym urządzeniem. Najnowsze
informacje o zgodnych urządzeniach BLUETOOTH
znajdują się na stronie internetowej. Adres można
znaleźć w punkcie „Obsługiwane urządzenia
BLUETOOTH”.
Nie można wykonać parowania.
 Zbliż urządzenie BLUETOOTH do opisywanego
urządzenia.
 Usuń nazwę opisywanego urządzenia z
urządzenia BLUETOOTH i powtórz procedurę
parowania (zobacz „Parowanie urządzenia z
urządzeniem BLUETOOTH”).
 Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest zgodne
z opisywanym urządzeniem. Najnowsze
informacje o zgodnych urządzeniach BLUETOOTH
znajdują się na stronie internetowej. Adres można
znaleźć w punkcie „Obsługiwane urządzenia
BLUETOOTH”.
Nie można wykonać parowania przy
pomocy NFC.
 Spróbuj przeprowadzić ręczną procedurę
parowania (zobacz „Parowanie urządzenia z
urządzeniem BLUETOOTH”). Niektóre smartfony
zgodne z NFC nie mogą być parowane przy
pomocy funkcji NFC sprzętu, w zależności od
funkcji lub specyfikacji urządzenia.
 Uruchom ponownie program „Łatwa komunikacja
NFC” i powoli przesuń smartfon nad znakiem N .
 Sprawdź, czy smartfon spełnia wymagania
zgodności (patrz „Obsługiwane smartfony”).
Radio
Dźwięk jest słabo słyszalny lub odbiór jest
słaby.
 Wymień wszystkie baterie na nowe.
 Odsuń urządzenie od znajdujących się w pobliżu
telewizorów.
 Aby odbierać stacje w paśmie FM, wysuń
całkowicie antenę i ustaw urządzenie tak, aby
odbiór był najlepszy. W przypadku pasma AM
obróć cały sprzęt, aby uzyskać jak najlepszy
sygnał.
 Jeśli znajdujesz się w budynku, korzystaj z
urządzenia w pobliżu okna.
 Jeśli w pobliżu urządzenia zostanie umieszczony
telefon komórkowy, urządzenie może hałasować.
Trzymaj telefon z dala od urządzenia.
Obraz telewizyjny jest przerywany.
 Jeśli słuchasz stacji FM w pobliżu telewizora z
anteną pokojową, odsuń sprzęt dalej od
telewizora.
Jeśli problem utrzymuje się po wypróbowaniu
wszystkich innych rozwiązań, odłącz przewód
zasilania sieciowego lub wyjmij wszystkie baterie.
Gdy wyświetlacz będzie pusty, ponownie podłącz
przewód zasilania sieciowego lub włóż baterie. Jeśli
problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.
Dane techniczne
Odtwarzacz CD
Układ
Odtwarzacz cyfrowych płyt kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera: Poniżej 44,6 µW
(Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm od
powierzchni soczewki obiektywu na bloku optycznym o
przesłonie 7 mm.)
Liczba kanałów
2
Charakterystyka częstotliwościowa
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Zniekształcenia kołysania i drżenia
Poniżej mierzalnego poziomu
Informacje dotyczące BLUETOOTH
System komunikacji
Specyfikacja BLUETOOTH w wersji 2.1 + EDR
Wyjście
Specyfikacja BLUETOOTH klasa zasilania 2
Maksymalny zasięg komunikacji
Linia widzenia ok. 10 m*1
Częstotliwość
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Metoda modulacji
FHSS
Obsługiwane profile BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Obsługiwany kodek*4
SBC (Subband Codec)
*1 Faktyczny zasięg zależy od różnych czynników, takich jak
przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne
wokół kuchenek mikrofalowych, elektryczność statyczna,
czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny,
oprogramowanie itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH zapewniają specyfikacje,
umożliwiające komunikację BLUETOOTH między
urządzeniami.
3
* Niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku
danego urządzenia.
*4 Kodek: Kompresja sygnału dźwiękowego i format
konwersji.
Informacje dotyczące radia
Zakres częstotliwości
Modele sprzedawane w Europie, Tajlandii, Kuwejcie,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kenii, Mauritiusie,
Nigerii, Tanzanii i Ugandzie
FM: 87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Modele sprzedawane w Boliwii, Chile, Paragwaju, Peru i
Urugwaju
FM: 87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
AM: 530 kHz  1 610 kHz (krok 10 kHz)
531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Modele sprzedawane w Malezji, Wietnamie, Indiach,
Pakistanie, Bahrajnie, Iranie, Libanie, Katarze, Jemenie,
Angoli, Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Egipcie,
Etiopii, Ghanie, Madagaskarze, Mozambiku, Senegalu,
Sudanie, Zambii i Zimbabwe
FM: 87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
530 kHz  1 610 kHz (krok 10 kHz)
Inne modele
FM: 87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
AM: 530 kHz  1 710 kHz (krok 10 kHz)
Częstotliwość pośrednia
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Anteny
FM: Antena teleskopowa
AM: Wbudowana ferrytowa antena prętowa
Wejście
AUDIO IN
Gniazdo stereo mini
Gniazdo  (USB)
Typ A, maksymalne natężenie prądu 500 mA, USB 2.0
zgodne z Full Speed
Wyjście
Gniazdo stereo mini  (słuchawkowe)
Do słuchawek o impedancji 16   32 
Obsługiwane formaty
Obsługiwane prędkości bitowe
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* Tylko funkcja USB
Częstotliwości próbkowania
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Tylko funkcja USB
Ogólne
Głośnik
Dwa głośniki pełnozakresowe, śr. 8 cm, 6 ,
typ stożkowy (2)
Moc wyjściowa
2,0 W + 2,0 W (przy 6 , zniekształcenia harmoniczne
10%)
Wymagania dotyczące zasilania
Modele sprzedawane w Europie, Boliwii, Chile, Paragwaju,
Peru i Urugwaju
230 V prądu zmiennego, 50 Hz (zasilanie sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Modele sprzedawane w Ameryce Łacińskiej (z wyjątkiem
Boliwii, Chile, Paragwaju, Peru i Urugwaju)
120 V prądu zmiennego, 60 Hz (zasilanie sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Model przeznaczony do Tajlandii
220 V prądu zmiennego, 50 Hz (zasilanie sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Inne modele
220 V  240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz (zasilanie
sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Pobór mocy
15 W
0,9 W (w trybie czuwania)
Żywotność baterii*1, *2
Odtwarzanie płyt CD
Ok. 9 godzin
Odtwarzanie z urządzenia USB
Ok. 11 godzin (przy obciążeniu 100 mA)
Ok. 3 godzin (przy obciążeniu 500 mA)
Odbiór radia FM
Ok. 26 godzin
BLUETOOTH
Ok. 13 godzin
*1 Pomiar według standardów Sony. Rzeczywista
żywotność baterii może zależeć od stanu sprzętu lub
warunków użytkowania.
*2Korzystanie z baterii alkalicznych Sony.
Wymiary
Ok. 320 mm × 133 mm × 215 mm (dł./wys./szer.) (włącznie
z wystającymi elementami)
Masa
Ok. 2,3 kg (wraz z bateriami)
Dostarczane akcesoria
Przewód zasilania sieciowego (1)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Uwaga dotycząca licencji i
znaku handlowego
 Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
 Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/
lub w innych krajach.
 Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa
własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub dystrybucja tego
rodzaju technologii poza tym produktem jest
zabroniona bez uzyskania licencji od firmy
Microsoft lub upoważnionego przedstawiciela
firmy Microsoft.
 Właścicielem słowa i logo BLUETOOTH jest firma
Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation
korzysta ze wspomnianych znaków w ramach
posiadanej licencji.
 Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 Nazwy Android™ i Google Play™ są znakami
towarowymi firmy Google Inc.
 Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są
własnością odpowiednich podmiotów. W
niniejszej instrukcji nie używa się znaków ™ i .
®
Download PDF

advertising