Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT Odtwarzacz CD typu boombox z łączem Bluetooth® Instrukcja obsługi

4-559-899-11(2) (PL)
Podstawowe czynności
Osobisty zestaw muzyczny
Instrukcja obsługi
©2014 Sony Corporation
* Na przyciskach   i VOL +  znajdują się wypukłości.
Uwagi dotyczące płyt z plikami MP3/WMA
Przed użyciem zestawu
ZS-RS60BT
Włączanie i wyłączanie zasilania
Usuwanie zużytych baterii/akumulatorów
oraz niesprawnego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów europejskich
z odrębnymi systemami zbierania odpadów)
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym, nie należy narażać zestawu
na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych zestawu
gazetami, ścierkami, zasłonami itp. Nie należy też
wystawiać zestawu na działanie otwartych źródeł
ognia (np. palących się świec).
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać zestawu na
działanie wody ani stawiać na nim naczyń
wypełnionych płynem, np. wazonów.
Zestaw odłącza się od sieci elektrycznej za pomocą
głównej wtyczki, dlatego należy go podłączyć do
łatwo dostępnego gniazda ściennego. W przypadku
zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy
zestawu należy natychmiast odłączyć główną
wtyczkę od gniazda ściennego.
Zestaw pozostaje podłączony do źródła zasilania
prądem zmiennym, dopóki jest podłączony do
gniazda ściennego, nawet jeśli on sam został
wyłączony.
Nie wolno instalować zestawu w przestrzeni
zamkniętej, np. w regale lub w zabudowanej szafce.
Zbyt wysokie ciśnienie akustyczne w słuchawkach
może spowodować utratę słuchu.
Nie należy wystawiać akumulatorów ani urządzeń
z zainstalowanymi akumulatorami przez długi czas
na działanie zbyt wysokich temperatur, np. na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
ognia itp.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
obudowy zestawu.
Ten symbol na produkcie, baterii/
akumulatorze lub na ich opakowaniach
oznacza, że produktu ani baterii/
akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych
bateriach/akumulatorach symbol ten
może być używany razem z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
dodaje się, gdy bateria/akumulator zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi produktami i bateriami/
akumulatorami, można zapobiec ich potencjalnemu
negatywnemu wpływowi na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jaki mógłby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling materiałów pomaga chronić surowce
naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę
zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz
sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie
zagospodarowane, należy dostarczyć te produkty
do odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku
pozostałych baterii/akumulatorów należy zapoznać
się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora
z produktu. Baterię/akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii/akumulatorów
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi
się zagospodarowywaniem odpadów lub sklepem,
w którym kupiono produkt lub baterię/akumulator.
Naciśnij przycisk OPERATE . Zestaw można też
uruchomić, korzystając z funkcji bezpośredniego
włączania zasilania (patrz niżej).
W niniejszej instrukcji objaśniono głównie obsługę
z wykorzystaniem funkcji bezpośredniego włączania
zasilania.
Korzystanie z funkcji bezpośredniego
włączania zasilania
Gdy zestaw jest wyłączony, naciśnij przycisk CD ,
USB , BLUETOOTH , FM/AM , AUDIO IN 
lub FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) . Zostanie
włączone zasilanie i wybrana funkcja odpowiadająca
naciśniętemu przyciskowi.
Regulacja głośności
Naciśnij przycisk VOL + lub  .
Korzystanie ze słuchawek
Podłącz słuchawki do gniazda 
(słuchawkowego) .
Wzmacnianie niskich tonów
Naciśnij przycisk MEGA BASS .
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „MEGA BASS”
(Megabas).
Aby przywrócić zwykłe brzmienie, naciśnij ponownie
ten przycisk.
Odtwarzanie płyty muzycznej
1
2
Naciśnij przycisk CD , aby włączyć funkcję
odtwarzania płyt CD.
Naciśnij przycisk PUSH OPEN/CLOSE  ,
umieść płytę w komorze na płyty CD,
a następnie zamknij pokrywę komory.
Stroną
z etykietą
do góry
Osobisty zestaw muzyczny jest przeznaczony do
odtwarzania muzyki z płyt CD lub urządzeń USB,
przesyłania muzyki do urządzeń USB, słuchania
stacji radiowych oraz słuchania muzyki
z urządzeń BLUETOOTH.
Nastąpi wczytanie płyty i wyświetlenie informacji
o niej.
Uwagi dla klientów z Europy
Muzyczna płyta CD
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
odnoszą się tylko do wyposażenia
sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Łączna liczba utworów
 Po umieszczeniu płyty w zestawie zostają odczytane
wszystkie zamieszczone na niej pliki. W tym czasie na
wyświetlaczu miga komunikat „READING” (Odczyt). Jeśli
na płycie znajduje się wiele folderów lub plików w innych
formatach niż MP3 i WMA, pierwsze rozpoczęcie
odtwarzania lub przejście do kolejnego pliku MP3/WMA
może przebiegać z dużym opóźnieniem.
 Zaleca się, aby przy nagrywaniu płyt z plikami MP3/WMA
nie umieszczać na nich plików w innych formatach ani
zbędnych folderów.
 Podczas odtwarzania pliki audio w innych formatach
niż MP3 i WMA są pomijane, nawet jeśli znajdują się
w danym folderze.
 Zestaw obsługuje następujące formaty audio:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
Należy pamiętać, że nawet jeśli nazwa pliku ma
prawidłowe rozszerzenie, ale sam plik został zapisany
w innym formacie audio, zestaw może emitować
hałaśliwe dźwięki lub ulec uszkodzeniu.
 Zestaw nie obsługuje formatu MP3 PRO.
 Nie można odtwarzać plików WMA zakodowanych
w formatach WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO.
 W następujących przypadkach zestaw nie odtwarza
plików audio zapisanych na płycie:
Jeśli łączna liczba plików audio przekracza 999.
Jeśli łączna liczba folderów na pojedynczej płycie
przekracza 256 (łącznie z folderem „ROOT”).
Jeśli poziom zagnieżdżenia katalogów (liczba warstw
folderów) przekracza 8 (łącznie z folderem „ROOT”).
 Mogą być wyświetlane nazwy folderów o długości do
32 znaków łącznie ze znakami zapytania.
 Mogą być wyświetlane nazwy plików o długości do
32 znaków łącznie ze znakami zapytania i rozszerzeniami
pliku.
 Znaki i symbole, których zestaw nie może wyświetlać,
są zastępowane znakiem „_”.
 Zestaw jest zgodny z formatem znaczników ID3 w wersji
1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 towarzyszących plikom MP3 oraz z
formatem znaczników WMA towarzyszących plikom WMA,
zdefiniowanym w specyfikacji ASF (ang. Advanced
Systems Format, format systemów zaawansowanych).
Jeśli plik zawiera znaczniki ID3 lub WMA, zestaw wyświetla
tytuł utworu, nazwę wykonawcy i tytuł albumu. Jeśli plik
nie zawiera żadnego znacznika, zestaw wyświetla
następujące informacje:
Nazwę pliku zamiast tytułu utworu.
Komunikat „NO ARTIST” (Brak nazwy wykonawcy)
zamiast nazwy wykonawcy.
Komunikat „NO ALBUM” (Brak tytułu albumu) zamiast
tytułu albumu.
Z informacji zawartych w znacznikach ID3 mogą być
wyświetlane maksymalnie 64 znaki, a w przypadku
znaczników WMA — maksymalnie 32 znaki.
Słuchanie muzyki z urządzenia
USB
Możesz słuchać plików audio zapisanych
w urządzeniu USB (cyfrowym odtwarzaczu
muzycznym lub pamięci USB).
Zestaw odtwarza pliki audio w formatach MP3, WMA
i AAC*.
* Zestaw nie odtwarza plików zabezpieczonych systemem
ochrony praw autorskich DRM (ang. Digital Rights
Management, cyfrowe zarządzanie prawami).
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Zapytania dotyczące zgodności produktu na
podstawie prawa Unii Europejskiej powinny być
adresowane do upoważnionego przedstawiciela:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się
z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.
Łączny czas odtwarzania
Płyta z plikami MP3/WMA
1
2
Uwagi dotyczące urządzenia USB
Uwagi
Wskazówka
 Rozpoczęcie odtwarzania może nastąpić z dużym
opóźnieniem, jeśli:
struktura folderów jest złożona,
wyczerpuje się wolne miejsce w urządzeniu USB.
 Nie należy zapisywać w urządzeniu USB plików w innych
formatach niż MP3, WMA i AAC ani też zbędnych folderów
z plikami MP3, WMA i AAC.
 Podczas odtwarzania pliki audio w innych formatach niż
MP3, WMA i AAC są pomijane, nawet jeśli występują w
danym folderze.
 Zestaw obsługuje następujące formaty audio:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”, „.3gp” i „.mp4”
Należy pamiętać, że nawet jeśli nazwa pliku ma
prawidłowe rozszerzenie, ale sam plik został zapisany
w innym formacie audio, zestaw może emitować
hałaśliwe dźwięki lub ulec uszkodzeniu.
 Zestaw nie obsługuje formatu MP3 PRO.
 Nie można odtwarzać plików WMA zakodowanych
w formatach WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO.
 Nie można odtwarzać plików AAC zabezpieczonych
systemem ochrony praw autorskich AAC.
 Zestaw obsługuje profil AAC-LC (ang. AAC Low Complexity,
AAC o małym stopniu złożoności).
 W następujących przypadkach zestaw nie odtwarza
plików audio zapisanych w urządzeniu USB:
Jeśli łączna liczba plików audio w pojedynczym folderze
przekracza 999.
Jeśli łączna liczba plików audio w pojedynczym
urządzeniu USB przekracza 5000.
Jeśli łączna liczba folderów w pojedynczym urządzeniu
USB przekracza 256 (łącznie z folderem „ROOT”).
Jeśli poziom zagnieżdżenia katalogów (liczba warstw
folderów) przekracza 8 (łącznie z folderem „ROOT”).
Te liczby zależą od struktury plików i folderów.
 Nie ma zagwarantowanej zgodności ze wszystkimi
programami do kodowania/zapisu plików. Jeśli pliki audio
w urządzeniu USB zostały pierwotnie zakodowane z
użyciem niezgodnego oprogramowania, ich odtwarzanie
może być w ogóle niemożliwe albo skutkować
emitowaniem hałaśliwych dźwięków lub przerywaniem
muzyki.
 Mogą być wyświetlane nazwy folderów o długości do
32 znaków łącznie ze znakami zapytania.
 Mogą być wyświetlane nazwy plików o długości do
32 znaków łącznie ze znakami zapytania i rozszerzeniami
pliku.
 Znaki i symbole, których zestaw nie może wyświetlać,
są zastępowane znakiem „_”.
 Zestaw jest zgodny z formatem znaczników ID3 w wersji
1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 towarzyszących plikom MP3, z
formatem znaczników WMA towarzyszących plikom WMA,
zdefiniowanym w specyfikacji ASF, oraz z formatem
znaczników AAC towarzyszących plikom AAC.
Jeśli plik zawiera znaczniki ID3, WMA lub AAC, zestaw
wyświetla tytuł utworu, nazwę wykonawcy i tytuł albumu.
Jeśli plik nie zawiera żadnego znacznika, zestaw wyświetla
następujące informacje:
Nazwę pliku zamiast tytułu utworu.
Komunikat „NO ARTIST” (Brak nazwy wykonawcy)
zamiast nazwy wykonawcy.
Komunikat „NO ALBUM” (Brak tytułu albumu) zamiast
tytułu albumu.
Z informacji zawartych w znacznikach ID3 i AAC mogą być
wyświetlane maksymalnie 64 znaki, a w przypadku
znaczników WMA — maksymalnie 32 znaki.
 Jeśli przesyłanie zostanie rozpoczęte w trybie
odtwarzania losowego lub odtwarzania z powtarzaniem,
automatycznie włączany jest tryb zwykłego odtwarzania.
 Nie należy odłączać urządzenia USB podczas przesyłania
ani usuwania. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
urządzenia lub zawartych w nim danych.
 Podczas przesyłania zestaw nie emituje dźwięku, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat „HI-SPEED” (Duża
szybkość).
 Utworzone w wyniku przesyłania pliki MP3 nie zawierają
informacji tekstowych z płyt CD.
 Przesyłanie zostaje automatycznie przerwane
w następujących przypadkach:
podczas przesyłania wyczerpało się wolne miejsce
w urządzeniu USB,
został osiągnięty limit liczby rozpoznawanych przez
zestaw plików audio i folderów znajdujących się
w urządzeniu USB.
 Nie są usuwane pliki w formatach innych niż MP3, WMA
i AAC oraz podfoldery zawarte w folderach.
 Do urządzenia USB nie można przesyłać dźwięku z radia
ani z urządzenia opcjonalnego.
W przypadku niektórych smartfonów nawiązywanie
połączenia jednym dotknięciem może być dostępne
bez pobierania aplikacji „NFC Easy Connect”. W takiej
sytuacji obsługa i dane techniczne mogą odbiegać od
przedstawionego tu opisu. Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.
Przesyłanie muzyki z płyty do
urządzenia USB
Do urządzenia USB (cyfrowego odtwarzacza
muzycznego, pamięci USB itp.) można przesyłać
całe płyty (przesyłanie w trybie CD SYNC) albo
odtwarzane aktualnie utwory lub pliki (przesyłanie
w trybie REC1).
W przypadku przesyłania z płyty CD utwory są
zapisywane jako pliki MP3 z częstotliwością
próbkowania 44,1 kHz i stałą (CBR) przepływnością
128 Kb/s. W przypadku przesyłania z płyty z plikami
MP3/WMA zapisywane pliki nie zmieniają swojej
oryginalnej przepływności.
1
2
3
Podłącz przewód zasilający  lub włóż do komory na baterie sześć baterii typu LR14 (rozmiaru C; nie należą do
wyposażenia) .
* Jeśli pliki MP3/WMA znajdują się tylko w katalogu
głównym (folder „ROOT”), na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „1FLDR” (1 folder).
3
Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Numer utworu lub numer pliku
MP3/WMA
Do gniazda ściennego
Przewód zasilający
(należy do wyposażenia)
Łączna liczba folderów
3
Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Najpierw pojawią się nazwa folderu i tytuł
utworu, a następnie — numer pliku i czas
odtwarzania.
Numer pliku
Do gniazda AC IN
Tył
W przypadku odtwarzania płyty z plikami MP3/WMA
przed wyświetleniem czasu odtwarzania*2 pojawią się
nazwa folderu*1 i tytuł utworu.
*1 Jeśli pliki MP3/WMA znajdują się tylko w katalogu
głównym, na wyświetlaczu pojawi się nazwa „ROOT”.
*2Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się symbol „--:--”.
Inne czynności
Funkcja
Czynność
Wstrzymanie
odtwarzania
(pauza)
Naciśnij przycisk  . Aby
przywrócić odtwarzanie, naciśnij
ponownie ten przycisk.
Zatrzymanie
odtwarzania
Naciśnij przycisk  .
Po zatrzymaniu odtwarzania
i ponownym naciśnięciu
przycisku   zestaw
rozpoczyna odtwarzanie od
miejsca, w którym zostało ono
przerwane (wznawianie
odtwarzania).
Uwagi
 Wymień baterie, gdy przygaśnie wskaźnik OPR/BATT  lub zestaw przestanie działać. Wymień wszystkie baterie na nowe.
Przed wymianą baterii wyjmij z zestawu płytę CD i odłącz od niego urządzenie USB lub opcjonalne urządzenie.
 Aby zasilać zestaw z baterii, odłącz przewód zasilający od zestawu i od gniazda ściennego.
 W trybie czuwania przy podłączonym przewodzie zasilającym na wyświetlaczu pojawia się komunikat „STANDBY”
(Tryb czuwania).
Korzystanie z funkcji zarządzania energią (dotyczy tylko modeli europejskich)
Zestaw jest wyposażony w funkcję automatycznego trybu czuwania. Dzięki niej przechodzi samoczynnie w tryb
czuwania po około 15 minutach braku poleceń ze strony użytkownika lub braku wyjściowego sygnału audio.
.
Aby włączyć lub wyłączyć tryb czuwania, naciśnij przycisk VOL  , trzymając naciśnięty przycisk
Po każdorazowym naciśnięciu przycisków pojawia się na wyświetlaczu komunikat „AUTO STANDBY ON”
(Tryb czuwania włączony) lub „AUTO STANDBY OFF” (Tryb czuwania wyłączony).
Uwagi
 Na około 2 minuty przed przejściem zestawu w tryb czuwania zaczyna migać aktualna zawartość wyświetlacza.
 Funkcja automatycznego trybu czuwania jest niedostępna podczas korzystania z radia FM/AM.
+ lub  .
Wybieranie
folderu na płycie
z plikami MP3/
WMA
Naciśnij przycisk
Wybieranie
utworu/pliku
Naciśnij przycisk  lub 
. Możesz pomijać utwory/pliki
jeden po drugim.
Znajdowanie
miejsca w
utworze/pliku
Podczas odtwarzania naciśnij
i przytrzymaj przycisk  lub
 , a następnie zwolnij
go w odpowiednim momencie.
Jeśli szukasz odpowiedniego
fragmentu przy wstrzymanym
odtwarzaniu, po znalezieniu
właściwego miejsca naciśnij
przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Wskazówka
Aby anulować wznawianie odtwarzania, naciśnij przycisk 
, gdy odtwarzanie płyty CD jest zatrzymane.
Uwaga
Wznawianie odtwarzania zostaje automatycznie anulowane
w następujących przypadkach:
Po otwarciu komory na płyty CD.
Po wyłączeniu zasilania.
Przykład struktury folderów i kolejności
odtwarzania
Kolejność odtwarzania folderów i plików wygląda
w poniższy sposób. W zależności od użytej metody
nagrywania może ona jednak odbiegać od
pierwotnej kolejności utworów/plików na płycie.
Folder
Plik MP3/WMA
Metoda A
Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH
niezgodnym z funkcją NFC
Wykonanie tej czynności wymaga, aby urządzenie
BLUETOOTH i zestaw znajdowały w odległości maks.
1 metra od siebie.
1
Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby włączyć
funkcję BLUETOOTH.
Funkcja
Czynność
Wstrzymanie
odtwarzania
(pauza)
Naciśnij przycisk  . Aby
przywrócić odtwarzanie, naciśnij
ponownie ten przycisk*.
Zatrzymanie
odtwarzania
Naciśnij przycisk  . Po
zatrzymaniu odtwarzania i
ponownym naciśnięciu przycisku
  zestaw rozpoczyna
odtwarzanie od miejsca, w
którym zostało ono przerwane
(wznawianie odtwarzania).
+ lub  .
Wybór folderu
Naciśnij przycisk
Wybór pliku
Naciśnij przycisk  lub 
. Możesz pomijać pliki jeden
po drugim.
Aby pomijać pliki w sposób
ciągły, naciśnij i przytrzymaj
przycisk  lub  , a
następnie zwolnij go po dotarciu
do odpowiedniego pliku.
Znajdowanie
fragmentu
w pliku
Podczas odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk  lub
 , a następnie zwolnij go
w odpowiednim momencie. Jeśli
szukasz odpowiedniego
fragmentu przy wstrzymanym
odtwarzaniu, po znalezieniu
właściwego miejsca naciśnij
przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
* W przypadku odtwarzania pliku MP3, WMA lub AAC
o zmiennej przepływności (VBR) odtwarzanie może zostać
wznowione od innego miejsca.
2
3
4
5
Włącz w urządzeniu funkcję BLUETOOTH.
Wykonaj w urządzeniu BLUETOOTH procedurę
parowania, aby wykryć zestaw.
Wybierz na ekranie urządzenia BLUETOOTH
pozycję „ZS-RS60BT”.
Jeśli na ekranie urządzenia brak pozycji
„ZS‑RS60BT”, powtórz procedurę od punktu 2.
Jeśli na ekranie urządzenia BLUETOOTH
pojawi się monit o podanie kodu dostępu*,
wpisz „0000”.
Nastąpi nawiązanie połączenia BLUETOOTH.
Na wyświetlaczu zestawu pojawi się komunikat
„BT AUDIO” (Dźwięk przez BLUETOOTH).
Naciśnij przycisk REC .
* Kod dostępu może nosić w urządzeniu nazwę „klucz”,
„kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.
Przed odłączeniem urządzenia USB naciśnij i przytrzymaj
przycisk  , aż pojawi się komunikat „NO DEV” (Brak
urządzenia), a następnie wyłącz zestaw lub przełącz go na
inną funkcję. Odłączenie urządzenia USB bez wykonania
powyższych czynności może spowodować uszkodzenie
urządzenia lub zapisanych w nim danych.
Przykład struktury folderów i kolejności
odtwarzania
Kolejność odtwarzania folderów i plików wygląda
w poniższy sposób. W zależności od użytej metody
nagrywania może ona jednak odbiegać od
pierwotnej kolejności plików w urządzeniu USB.
Z zestawem można sparować maks. 8 urządzeń BLUETOOTH.
Sparowanie 9. urządzenia BLUETOOTH powoduje usunięcie
najwcześniej sparowanego urządzenia.
Uwagi
 Tryb parowania zestawu wyłącza się po około 5 minutach,
co jest sygnalizowane miganiem wskaźnika BLUETOOTH
( ). Jeśli tryb parowania wyłączy się w trakcie
wykonywania tej procedury, należy rozpocząć ponownie
od punktu 1.
 Zestaw ma przypisany na stałe kod dostępu „0000”. Nie
można go więc sparować z urządzeniem BLUETOOTH,
które ma inny kod dostępu niż „0000”.
Metoda B
Przerywanie przesyłania
Naciśnij przycisk  .
Tworzony jest plik MP3/WMA, który zawiera muzykę
do miejsca, gdzie przesyłanie zostało przerwane.
Reguły generowania folderów i plików
Przy pierwszym przesyłaniu muzyki do urządzenia
USB w folderze „ROOT” tworzony jest folder „MUSIC”
zawierający podfolder „SONY”.
Foldery i pliki są generowane zgodnie z poniższymi
regułami w folderze „CD” zawartym w folderze
„SONY”.
Parowanie ze smartfonem zgodnym
z funkcją NFC
Wystarczy tylko zetknąć z zestawem smartfon
zgodny z funkcją NFC, aby zestaw uruchomił się
i automatycznie przełączył na funkcję BLUETOOTH,
a następnie sparował i połączył ze smartfonem.
Źródło
przesyłania
Nazwa folderu
MP3/WMA
Taka sama jak źródłowa*1, 2
„ALBUM001”*3
Co to jest „NFC”?
NFC (ang. Near Field Communication,
komunikacja bliskiego zasięgu) to technologia
umożliwiająca bezprzewodową komunikację
krótkiego zasięgu między różnymi
urządzeniami, np. telefonami komórkowymi
i znacznikami IC. Dzięki funkcji NFC transmisja
danych może się odbywać z łatwością
poprzez zetknięcie ze sobą odpowiednich
symboli lub miejsc na obudowach urządzeń
zgodnych z tą funkcją.
„TRACK001”*4
Przesyłanie w trybie REC1
Źródło
przesyłania
MP3/WMA
Nazwa folderu
„REC1”*5
Nazwa pliku
Taka sama jak
źródłowa*2
„TRACK001”*4
1
Usuwanie plików audio lub folderów
z urządzenia USB
Plik MP3/WMA/AAC
1
2
3
4
Naciśnij kilkakrotnie przycisk  lub  ,
aby wybrać plik audio, albo naciśnij
kilkakrotnie przycisk + lub – , aby wybrać
folder.
Naciśnij przycisk ERASE .
Na wyświetlaczu pojawi się pytanie „ERASE?”
(Usunąć?).
Naciśnij przycisk ENTER .
Na wyświetlaczu pojawi się pytanie „TRACK
ERASE?” (Usunąć utwór?) lub „FOLDER ERASE?”
(Usunąć folder?).
Naciśnij przycisk ENTER .
Wybrany plik audio lub folder zostanie usunięty,
po czym na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„COMPLETE” (Gotowe).
Włącz w smartfonie funkcję NFC.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w „Instrukcji obsługi” dostarczonej ze
smartfonem.
*1 W trybie odtwarzania programu folder otrzymuje nazwę
„FLDRxxx”, a nazwa pliku zależy od źródła przesyłania.
*2Nadana nazwa może mieć długość maks. 32 znaków
(łącznie z rozszerzeniem pliku w przypadku nazwy pliku).
*3Nazwy folderów są nadawane z użyciem kolejnych
numerów, a ich łączna liczba może wynieść maks. 256
(razem z folderami „ROOT” i „MUSIC”).
*4Nazwy plików są nadawane z użyciem kolejnych
numerów.
*5W przypadku przesyłania pojedynczego utworu nowy plik
jest tworzony w folderze „REC1”.
Folder
Słuchanie muzyki
Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu należy
sprawdzić, czy są spełnione poniższe warunki.
W urządzeniu BLUETOOTH włączona jest funkcja
BLUETOOTH.
Parowanie zostało zakończone. (Patrz „Parowanie
zestawu z urządzeniem BLUETOOTH”).
1
Jeśli w smartfonie zainstalowany jest
system operacyjny Android w wersji 2.3.3
lub nowszej, ale starszej niż 4.1
2
Nawiąż połączenie BLUETOOTH między
zestawem a urządzeniem.
W przypadku urządzenia BLUETOOTH
niezgodnego z funkcją NFC
Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby włączyć
funkcję BLUETOOTH.
Nastąpi automatyczne nawiązanie połączenia
z urządzeniem, które było podłączone jako
ostatnie.
W przypadku smartfona zgodnego
z funkcją NFC
Zetknij smartfon z symbolem N  na zestawie.
2
Rozpocznij w urządzeniu odtwarzanie
dźwięku, włączając np. muzykę, film, grę itp.
Szczegółowe informacje na temat sposobu
odtwarzania możesz znaleźć w instrukcji obsługi
urządzenia.
Wskazówka
W celu regulowania głośności ustaw w urządzeniu
BLUETOOTH lub smartfonie umiarkowany poziom głośności,
a następnie korzystaj z przycisków VOL  i +  na zestawie.
Przerywanie połączenia BLUETOOTH
Wykonaj jedną z poniższych czynności.
 Wyłącz w urządzeniu funkcję BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz
w instrukcji obsługi urządzenia.
 Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
 Zmień funkcję w zestawie.
 Wyłącz zestaw.
 Aby zakończyć połączenie (tylko w przypadku
smartfonów zgodnych z funkcją NFC), ponownie
zetknij smartfon z zestawem.
Usuwanie informacji o sparowanym
urządzeniu
1
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ERASE , aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „BT RESET”
(Resetowanie BLUETOOTH).
Naciśnij przycisk ENTER .
Po usunięciu informacji o sparowanym urządzeniu
pojawi się na wyświetlaczu komunikat „COMPLETE”
(Gotowe). Aby anulować resetowanie, naciśnij
przycisk  .
Słuchanie audycji radiowych
1
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk FM/AM , aby
włączyć funkcję radioodbiornika i wybrać
zakres „FM” lub „AM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNE + lub 
, aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać
cyfry oznaczające częstotliwość sygnału
radiowego.
Zestaw automatycznie skanuje częstotliwości
radiowe, zatrzymując się po znalezieniu stacji
o wyraźnym sygnale.
Jeśli nie można dostroić jakiejś stacji z użyciem
automatycznego wyszukiwania, naciskaj przycisk
TUNE + lub  , aby zmieniać częstotliwość
krokowo.
Po odebraniu stereofonicznego sygnału FM
zacznie świecić na wyświetlaczu wskaźnik „ST”.
Smartfony z wbudowaną funkcją NFC
(system operacyjny: Android™ w wersji 2.3.3 lub nowszej,
oprócz systemu Android w wersji 3.x)
Nazwa pliku
CD-DA
 Jeśli nawiązanie połączenia sprawia kłopoty, wypróbuj
poniższe sposoby.
Włącz aplikację „NFC Easy Connect” i delikatnie
przesuwaj smartfon po symbolu N  na zestawie.
Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
 Aby zakończyć połączenie, ponownie zetknij smartfon
z zestawem.
 Jeśli masz wiele urządzeń zgodnych z funkcją NFC,
zetknij po prostu smartfon z innym urządzeniem, aby
przełączyć na nie połączenie. Jeśli np. smartfon jest
połączony ze słuchawkami zgodnymi z funkcją NFC,
zetknij go po prostu z zestawem, aby przełączyć
połączenie BLUETOOTH ze słuchawek na zestaw
(przełączenie połączenia za pomocą jednego
dotknięcia).
Zgodne smartfony
Przesyłanie w trybie CD SYNC
CD-DA
Uwaga
Urządzenie USB
5
Wskazówki
Jeśli nie zostały jeszcze sparowane żadne
urządzenia, np. gdy po raz pierwszy naciśniesz
przycisk BLUETOOTH  po zakupie zestawu,
automatycznie włączy się tryb parowania oraz
zaczną migać wskaźnik BLUETOOTH ( )
i komunikat „PAIRING” (Parowanie).
Wskazówka
Inne czynności
Przydzielanie stacji do
przycisków FAVORITE
RADIO STATIONS
Do przycisków FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)
można przydzielić maksymalnie trzy ulubione stacje
radiowe. Do każdego przycisku można przydzielić
jedną stację FM lub AM.
1
2
3
Parowanie ze smartfonem zgodnym
z funkcją NFC:
patrz Metoda B
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH
(–PAIRING) , aż usłyszysz dwa sygnały
dźwiękowe.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„LOW ***M” (Mało miejsca), brakuje wolnego
miejsca w urządzeniu USB. Aby anulować
przesyłanie, naciśnij przycisk  . Aby mimo to
kontynuować przesyłanie, przejdź do punktu 5.
Naciśnij przycisk ENTER .
Rozpocznie się przesyłanie.
Po zakończeniu przesyłania odtwarzanie zostaje
automatycznie przerwane (przesyłanie w trybie
CD SYNC) lub kontynuowane w przypadku
kolejnego utworu/pliku (przesyłanie w trybie
REC1).
Smartfon reaguje (zestaw
został rozpoznany)
Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH
niezgodnym z funkcją NFC:
patrz Metoda A
Czas odtwarzania*
* Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się symbol „--:--”.
Uwaga
Smartfon nie zadziała, jeśli jego ekran będzie
zablokowany. Wyłącz blokadę, a następnie przytknij
ponownie smartfon do symbolu N .
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzeń
zgodnych ze standardem BLUETOOTH trzeba je
ze sobą sparować. Czynność tę przeprowadza się
jednorazowo i trzeba ją powtórzyć, tylko jeśli nastąpi
usunięcie informacji o sparowaniu.
Wybierz jedną z poniższych metod parowania
w zależności od swojego urządzenia.
Na wyświetlaczu zacznie migać komunikat „REC”
(Zapis), a zestaw rozpocznie obliczanie ilości
wolnego miejsca w urządzeniu USB.
Czas odtwarzania
Zetknij smartfon z zestawem.
Trzymaj smartfon przytknięty do symbolu N  na
zestawie, aż nastąpi reakcja ze strony smartfona.
Parowanie zestawu
z urządzeniem BLUETOOTH
Wybierz utwór/plik, który chcesz przesłać,
i rozpocznij jego odtwarzanie.
4
Upewnij się, że wyświetlany jest ekran aplikacji.
Aby nawiązać połączenie, postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH na
wyświetlaczu zestawu pojawi się komunikat
„BT AUDIO” (Dźwięk przez BLUETOOTH).
Przesyłanie plików MP3/WMA do
określonego folderu
ĄĄPrzesyłanie w trybie REC1
Przesyłanie pojedynczego utworu/pliku
4
Uruchom w smartfonie aplikację „NFC Easy
Connect”.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk FM/AM , aby
włączyć funkcję radioodbiornika i wybrać
zakres „FM” lub „AM”.
Dostrój stację, którą chcesz przydzielić do
przycisku.
Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk
FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) (1-3) , aż
usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Dostrojona stacja zostanie przydzielona do
wybranego przycisku FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3), a jego numer zaświeci się na wyświetlaczu.
Przejdź do punktu 4.
Wykonaj czynności podane w punktach 1–5
w części „Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)” na odwrotnej stronie.
3
Korzystając z połączenia BLUETOOTH, można
słuchać muzyki z podłączonych bezprzewodowo
urządzeń BLUETOOTH, np. telefonów komórkowych,
smartfonów, odtwarzaczy muzycznych itp.
Parowanie dwóch lub większej liczby
urządzeń BLUETOOTH
Przesyłanie tylko ulubionych utworów/
plików
Łączna liczba folderów*
Aby polepszyć
odbiór sygnału AM,
zmień ustawienie
całego zestawu.
Bezprzewodowe słuchanie muzyki
z urządzenia BLUETOOTH
Podłącz urządzenie USB do portu  (USB) .
Naciśnij przycisk CD , aby włączyć funkcję
odtwarzania płyt CD.
Umieść w komorze na płyty CD płytę, której
zawartość chcesz przesłać.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk + lub  ,
aby wybrać odpowiedni folder.
Aby polepszyć odbiór
sygnału FM, zmień
ustawienie anteny.
W przypadku dwuwymiarowego kodu:
Użyj aplikacji do odczytywania dwuwymiarowych
kodów.
Przesyłane utwory muzyczne są przeznaczone wyłącznie
do prywatnego użytku. Wykorzystanie ich w inny sposób
wymaga uzyskania zgody właścicieli praw autorskich.
ĄĄPrzesyłanie w trybie CD SYNC
Przesyłanie całej zawartości płyty
Podłącz urządzenie USB do portu  (USB) .
Naciśnij przycisk USB , aby włączyć
funkcję USB.
Jednorazowo przez wyświetlacz przewinie się
etykieta woluminu, a następnie pojawi się łączna
liczba folderów.
Źródła zasilania
Uwaga dotycząca materiałów chronionych przed
kopiowaniem
Poprawa odbioru sygnału radiowego
Wskazówki
 Jednostką częstotliwości sygnału radiowego jest w
przypadku zakresu FM megaherc (MHz), a w przypadku
zakresu AM — kiloherc (kHz).
 Jeśli stereofoniczny odbiór w zakresie FM jest zaszumiony,
naciskaj przycisk FM MODE , aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „MONO”. Efekt stereofoniczny zostanie
wprawdzie utracony, ale odbiór powinien ulec poprawie.
Zmiana interwału strojenia w zakresie
FM/AM
(dotyczy tylko modeli dostępnych w Boliwii, Chile,
Indiach, Paragwaju, Peru, Republice Południowej
Afryki (RPA), Urugwaju i Wietnamie)
Interwał strojenia w zakresie FM/AM można w razie
potrzeby zmienić, wykonując poniższą procedurę.
Przejdź do punktu 2.
1
Jeśli w smartfonie zainstalowany jest
system operacyjny Android w wersji 4.1
lub nowszej
2
Przejdź do punktu 4.
Pobierz i zainstaluj w smartfonie aplikację
„NFC Easy Connect”.
3
„NFC Easy Connect” to oryginalna aplikacja firmy
Sony do telefonów z systemem Android, która
jest dostępna w sklepie Google Play™.
Wyszukaj nazwę „NFC Easy Connect” lub zeskanuj
poniższy dwuwymiarowy kod, aby pobrać
i zainstalować tę bezpłatną aplikację. Pobranie
aplikacji wymaga poniesienia opłaty za
połączenie.
W niektórych krajach lub regionach aplikacja ta
może być niedostępna.
4
5
Naciśnij kilkakrotnie przycisk FM/AM , aby
wybrać odpowiedni zakres.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER , aż na
wyświetlaczu zacznie migać komunikat
„FM-xx” lub „AM-xx”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk FM/AM ,
aż pojawi się bieżący interwał strojenia.
Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać
odpowiedni interwał strojenia.
Do wyboru są ustawienia „FM 50K” (interwał
50 kHz) i „FM 100K” (interwał 100 kHz)
w przypadku zakresu FM oraz „AM 9K” (interwał
9 kHz) i „AM 10K” (interwał 10 kHz) w przypadku
zakresu AM.
Naciśnij przycisk ENTER .
Zmiana interwału strojenia powoduje usunięcie
wszystkich zaprogramowanych w zestawie stacji
FM i AM. Po zmianie interwału należy ponownie
wyszukać i zaprogramować stacje.
(Przykład: przydzielanie stacji FM o częstotliwości
87,50 MHz do przycisku o numerze )
Zmiana przydzielonej stacji
Powtórz czynności podane w punktach 1–3.
Dotychczasowa stacja przydzielona do przycisku
zostanie zastąpiona przez nową.
Słuchanie stacji przydzielonych
do przycisków FAVORITE RADIO
STATIONS
Naciśnij odpowiedni przycisk FAVORITE RADIO
STATIONS (1-3) .
Uwaga
Aby zapobiec przypadkowej zmianie przydziału, nie
przytrzymuj naciśniętego przycisku. W przeciwnym razie
dotychczas przydzielona do niego stacja zostanie
zastąpiona przez dostrojoną aktualnie rozgłośnię.
Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)
Inne czynności
Możesz ustalić kolejność odtwarzania maks.
25 utworów/plików z płyty CD lub z urządzenia USB.
1
Korzystanie z wyświetlacza
2
Sprawdzanie informacji o muzycznej
płycie CD
Naciśnij dwukrotnie przycisk  , aby anulować
wznawianie odtwarzania.
Na wyświetlaczu pojawią się łączna liczba utworów
i łączny czas odtwarzania.
3
Sprawdzanie informacji o plikach
MP3/WMA/AAC
Naciskaj przycisk DISPLAY  podczas odtwarzania
pliku MP3/WMA z płyty lub pliku MP3/WMA/AAC
z urządzenia USB.
Napisy na wyświetlaczu będą zmieniać się
w następujący sposób:

4
Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
włączyć funkcję odpowiednio CD lub USB.
Naciskaj przycisk PLAY MODE , aż na
wyświetlaczu pojawi się symbol „PGM”.
Wybierz utwór/plik za pomocą przycisków
 i  .
Jeśli chcesz wskazać folder, w którym znajdują
się pliki MP3/WMA/AAC, wybierz najpierw
folder za pomocą przycisków + i  , a
następnie wybierz plik za pomocą przycisków
 i  .
Naciśnij przycisk ENTER .

Nazwa wykonawcy ( )*1
Numer ostatniego
zaprogramowanego utworu
*1 Jeśli plik nie zawiera odpowiedniego znacznika ID3, WMA
lub AAC, zamiast tytułu utworu, nazwy wykonawcy i tytułu
albumu na wyświetlaczu przewijają się: nazwa pliku oraz
komunikaty „NO ARTIST” (Brak nazwy wykonawcy)
i „NO ALBUM” (Brak tytułu albumu).
*2Przed pojawieniem się tytułu utworu wyświetlana jest
przez 2 sekundy nazwa funkcji.
*3Informacje te zastąpią po kilku sekundach nazwę
wykonawcy lub tytuł albumu.
Sprawdzanie nazwy podłączonego
urządzenia BLUETOOTH
Podczas podłączania urządzenia BLUETOOTH
naciśnij przycisk DISPLAY .
Łączny czas odtwarzania*
* Symbol „--:--” pojawia się w przypadku
programowania plików zapisanych na płycie z plikami
MP3/WMA lub w urządzeniu USB albo gdy łączny czas
odtwarzania przekracza 100 minut.
5
6
Sprawdzanie informacji o stacji radiowej
Napisy na wyświetlaczu będą zmieniać się
w następujący sposób:
Zaprogramowany numer*1, 2  Częstotliwość
*1 Zaprogramowany numer pojawia się, tylko jeśli słuchasz
zaprogramowanej stacji radiowej.
*2Po upływie 2 sekund na wyświetlaczu pojawia się
ponownie częstotliwość.
Powtarzaj czynności podane w punktach 3 i 4,
aby zaprogramować dodatkowe utwory/pliki.
Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie programu.
Utworzony program pozostaje dostępny aż do
otwarcia komory na płyty CD, podłączenia innego
urządzenia USB lub wyłączenia zasilania zestawu.
Aby ponownie odtworzyć ten sam program,
naciśnij przycisk  .
Podczas słuchania radia naciskaj przycisk
DISPLAY .
Uwaga
Przy próbie zaprogramowania 26. utworu/pliku zacznie na
wyświetlaczu migać komunikat „FULL” (Pełny).
Wyświetlanie informacji o
zaprogramowanych utworach/plikach
Po utworzeniu własnego programu możesz
sprawdzać informacje o zaprogramowanych
utworach/plikach.
Wybór trybu odtwarzania
Naciskaj przycisk DISPLAY , a napisy na
wyświetlaczu będą zmieniać się w następujący
sposób:
Po zatrzymaniu odtwarzania z płyty CD lub
z urządzenia USB możesz włączyć odtwarzanie
utworów lub plików z powtarzaniem lub
w kolejności losowej.
Łączna liczba kroków  Numer ostatniego
zaprogramowanego utworu/pliku i łączny czas
odtwarzania*
Naciskaj przycisk PLAY MODE .
* W przypadku płyt z plikami MP3/WMA i urządzeń USB
pojawia się symbol „--:--”.
Po każdym naciśnięciu przycisku symbol na
wyświetlaczu zmienia się w następujący sposób:
Anulowanie odtwarzania programu
Zwykłe odtwarzanie (brak symbolu)
Naciśnij przycisk  , aby przerwać odtwarzanie,
a następnie naciskaj przycisk PLAY MODE ,
aż zniknie symbol „PGM”.

Powtarzanie jednego utworu/pliku (
Usuwanie wszystkich utworów/plików
z bieżącego programu
1)

Powtarzanie wszystkich utworów/plików (
)
)*

Odtwarzanie wybranego folderu z powtarzaniem
( , )*

Odtwarzanie w kolejności losowej (
Naciśnij przycisk SLEEP .
2
Na wyświetlaczu pojawi się ustawienie domyślne
(„90”) oraz zaświeci się wskaźnik „SLEEP”
(Wyłączanie).
Naciskaj przycisk SLEEP , aby wybrać
Poniżej podano wymagania wobec urządzeń USB
warunkujące ich zgodność z zestawem. Przed
podłączeniem urządzenia sprawdź, czy spełnia ono
te wymagania.
odpowiednie ustawienie.
)

Odtwarzanie programu (PGM)

Odtwarzanie programu z powtarzaniem
( , PGM)
* Te funkcje są dostępne tylko przy odtwarzaniu plików
MP3/WMA zapisanych na płycie z plikami MP3/WMA
oraz plików MP3/WMA/AAC znajdujących się
w urządzeniu USB.
Przerwij odtwarzanie, a następnie naciśnij przycisk
 . Pojawi się komunikat „NO STEP” (Brak kroków)
i zyskasz możliwość stworzenia nowego programu,
zgodnie z procedurą „Tworzenie własnego
programu (odtwarzanie programu)”.
Programowanie stacji radiowych
Możesz zapisywać stacje radiowe w pamięci
zestawu. Masz możliwość zaprogramowania maks.
30 stacji: 20 z zakresu FM i 10 z zakresu AM.
1
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk FM/AM , aby
włączyć funkcję radioodbiornika i wybrać
zakres „FM” lub „AM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk FM/AM , aż
na wyświetlaczu zacznie migać komunikat
„AUTO” (Automatycznie).
Zgodne urządzenia USB
 Zgodność z interfejsem USB 2.0 (Full Speed)
 Obsługa trybu Mass Storage*
* Tryb Mass Storage (ang. pamięć masowa) umożliwia
innym produktom dostęp do urządzenia USB w celu
przesyłania plików. Większość urządzeń USB obsługuje
tryb Mass Storage.
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku zmienia
się na wyświetlaczu czas trwania (w minutach),
a wybrane ustawienie jest potwierdzane
automatycznie po około 4 sekundach.
Numer kroku
Numer bieżącego pliku i czas odtwarzania*3

Odtwarzanie wybranego folderu (
1
Czas pozostały do automatycznego wyłączenia zestawu
możesz sprawdzić, naciskając ponownie przycisk SLEEP 
po ustawieniu wyłącznika czasowego.


Zgodne urządzenia
Wskazówka
)*1
Informacje dodatkowe
Zestaw można zaprogramować w taki sposób, aby
wyłączał się automatycznie po upływie określonego
czasu.
Spowoduje to zaprogramowanie utworu/pliku.
Pojawi się numer kroku programu, a następnie
łączny czas odtwarzania.
(Przykład: muzyczna płyta CD)
Tytuł utworu ( )*1, 2

Tytuł albumu (
Korzystanie z wyłącznika
czasowego
Podłączanie urządzeń
opcjonalnych
Zestaw umożliwia odtwarzanie przez głośniki
dźwięku pochodzącego z urządzenia opcjonalnego,
np. przenośnego cyfrowego odtwarzacza
muzycznego.
Przed podłączeniem każdego urządzenia należy
wyłączyć jego zasilanie oraz zasilanie zestawu.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi podłączanego
urządzenia.
1
2
3
Połącz gniazdo AUDIO IN  z liniowym
gniazdem wyjściowym przenośnego
cyfrowego odtwarzacza muzycznego lub
innego urządzenia za pomocą przewodu
połączeniowego audio (nie należy do
wyposażenia).
Włącz podłączone urządzenie.
Naciśnij przycisk AUDIO IN  i włącz
odtwarzanie dźwięku w podłączonym
urządzeniu.
Dźwięk pochodzący z podłączonego urządzenia
jest odtwarzany przez głośniki zestawu.
Aby podłączyć zestaw do telewizora lub
rejestratora/odtwarzacza wideo, użyj
przedłużacza (nie należy do wyposażenia) ze
stereofonicznym gniazdem typu minijack z jednej
strony i dwoma wtykami cinch (RCA) z drugiej.
Uwagi dotyczące urządzenia USB
 Po podłączeniu urządzenia USB zestaw odczyta wszystkie
zapisane w nim pliki. Jeśli w urządzeniu USB znajduje się
wiele folderów lub plików, odczytywanie jego zawartości
może zająć dużo czasu.
 Nie należy łączyć urządzenia USB z zestawem przez
koncentrator (rozgałęziacz) USB.
 W przypadku niektórych podłączonych urządzeń USB po
wywołaniu czynności może nastąpić pewna zwłoka w jej
realizacji przez zestaw.
 Zestaw może nie obsługiwać części funkcji
udostępnianych przez podłączone urządzenie USB.
 Kolejność odtwarzania plików przez zestaw może różnić
się od kolejności ich odtwarzania przez urządzenie USB.
Zgodne urządzenia BLUETOOTH
Poniżej podano wymagania wobec urządzeń
BLUETOOTH warunkujące ich zgodność z zestawem.
Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy
spełnia ono te wymagania.
 Urządzenia muszą być zgodne ze standardem
BLUETOOTH w wersji 2.1 + EDR.
 Urządzenia muszą obsługiwać profile A2DP
(ang. Advanced Audio Distribution Profile, profil
zaawansowanej dystrybucji audio) i AVRCP
(ang. Audio/Video Remote Control Profile, profil
zdalnego sterowania audio-wideo).
 Zgodność z funkcją NFC (wymagana tylko przy
korzystaniu z funkcji parowania z zestawem za
pomocą NFC).
Najnowsze informacje na temat zgodnych urządzeń
BLUETOOTH, m.in. smartfonów zgodnych z funkcją
NFC, można znaleźć na poniższych stronach
internetowych.
W przypadku klientów z Europy:
https://www.sony.pl/support
W przypadku klientów z Ameryki Łacińskiej:
http://esupport.sony.com/LA
W przypadku klientów z innych krajów lub
regionów:
http://www.sony-asia.com/support
Co to jest technologia
bezprzewodowa BLUETOOTH?
BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa
krótkiego zasięgu, która umożliwia bezprzewodową
komunikację między urządzeniami cyfrowymi, np.
komputerami i aparatami cyfrowymi. Technologia
bezprzewodowa BLUETOOTH działa w promieniu
około 10 m.
Typowym jej zastosowaniem jest łączenie dwóch
urządzeń odpowiednio do potrzeb, jednak niektóre
urządzenia można podłączać jednocześnie do wielu
urządzeń.
Do podłączania nie trzeba używać przewodu ani
umieszczać urządzeń naprzeciw siebie, jak odbywa
się to w przypadku komunikacji w podczerwieni.
Urządzenie BLUETOOTH można np. trzymać w torbie
lub kieszeni.
BLUETOOTH to międzynarodowy standard
wspierany przez tysiące firm z całego świata
i stosowany przez różne firmy na całym globie.
Maksymalny zasięg łączności
Maksymalny zasięg łączności może ulec
zmniejszeniu w następujących warunkach:
Między zestawem a urządzeniem BLUETOOTH
znajduje się jakaś przeszkoda, np. człowiek,
metalowy przedmiot lub ściana.
W pobliżu zestawu działa jakieś urządzenie
bezprzewodowej sieci LAN.
W pobliżu zestawu działa kuchenka mikrofalowa.
W pobliżu zestawu działa urządzenie emitujące
promieniowanie elektromagnetyczne.
Zestaw jest umieszczony na stalowej półce.
Zestaw
Odtwarzanie utworów/plików
z powtarzaniem
Zestaw umożliwia powtarzanie utworów CD-DA z
muzycznych płyt CD, plików MP3/WMA z płyt CD-R/
CD-RW lub plików MP3/WMA/AAC z urządzenia
USB, odtwarzanych w trybie zwykłym lub w trybie
programu.
1
2
Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
włączyć funkcję odpowiednio CD lub USB.
Postępuj w podany niżej sposób.
Powtarzanie
Pojedynczy
utwór/plik
Czynność
1 Naciskaj przycisk PLAY MODE
, aż pojawi się symbol „ 1”.
2 Za pomocą przycisków  i
  wybierz utwór/plik do
powtarzania.
3 Naciśnij przycisk  .
Wszystkie
utwory/pliki
1 Naciskaj przycisk PLAY MODE
, aż pojawi się symbol „ ”.
2 Naciśnij przycisk  .
Wybrany folder
na płycie z
plikami MP3/
WMA lub w
urządzeniu USB
1 Naciskaj przycisk PLAY MODE
, aż pojawią się symbole
„ ” i „ ”.
2 Wybierz folder za pomocą
przycisków + i  .
3 Naciśnij przycisk  .
Zaprogramowane 1 Zaprogramuj utwory/pliki
(patrz „Tworzenie własnego
utwory/pliki
programu (odtwarzanie
programu)”).
2 Naciskaj przycisk PLAY MODE
, aż na wyświetlaczu
pojawią się symbole „PGM”
i „ ”.
3 Naciśnij przycisk  .
3
Naciśnij przycisk ENTER , aby zapisać stację.
Stalowa szafka
Jeśli danej stacji nie można
zaprogramować automatycznie
Optymalne działanie
Stację o słabym sygnale trzeba zaprogramować
ręcznie.
2
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk FM/AM ,
aby wybrać odpowiedni zakres.
Dostrój odpowiednią stację.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER , aż na
wyświetlaczu zacznie migać komunikat
„FM-xx” lub „AM-xx”.
(Przykład: FM)
4
5
Naciskaj przycisk PRESET + lub  , aż na
wyświetlaczu zacznie migać numer, pod jakim
chcesz zaprogramować stację.
Naciśnij przycisk ENTER , aby zapisać stację.
Jeśli pod wybranym numerem jest już
zaprogramowana inna stacja, zostanie
zastąpiona przez nową.
Ograniczone działanie
Zakłócenia pochodzące od innych urządzeń
Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowej sieci LAN
(IEEE802.11 b/g/n) korzystają z tej samej
częstotliwości. W efekcie, jeśli zestaw znajduje się
w pobliżu urządzenia bezprzewodowej sieci LAN,
może dojść do interferencji mikrofal powodującej
spadek prędkości przesyłania danych, zakłócenia
lub nieprawidłowe połączenie. Można temu
przeciwdziałać w następujący sposób:
Należy korzystać z zestawu w odległości co
najmniej 10 m od urządzenia bezprzewodowej
sieci LAN.
Jeśli zestaw znajduje się w odległości mniejszej
niż 10 m od urządzenia bezprzewodowej sieci
LAN, należy je wyłączyć.
Należy korzystać z urządzenia BLUETOOTH
w najbliższej możliwej odległości od zestawu.
Zakłócanie pracy innych urządzeń
Naciśnij przycisk  , aby przerwać odtwarzanie,
a następnie naciskaj przycisk PLAY MODE ,
aż zniknie symbol „ ” (lub „ 1”).
Słuchanie zaprogramowanych
stacji radiowych
Mikrofale emitowane przez urządzenia BLUETOOTH
mogą wpływać na działanie elektronicznych
urządzeń medycznych. Aby uniknąć spowodowania
wypadku, zestaw oraz inne urządzenia BLUETOOTH
należy wyłączać w następujących miejscach:
w szpitalach, pociągach, samolotach, na stacjach
paliw i w innych miejscach, gdzie mogą
występować łatwopalne gazy;
w pobliżu automatycznych drzwi lub alarmów
przeciwpożarowych.
Odtwarzanie utworów/plików
w kolejności losowej
1
Uwagi
Anulowanie odtwarzania z powtarzaniem
Zestaw umożliwia odtwarzanie w kolejności losowej
utworów CD-DA z muzycznych płyt CD, plików MP3/
WMA z płyt CD-R/CD-RW lub plików MP3/WMA/
AAC z urządzenia USB.
1
2
3
Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
włączyć funkcję odpowiednio CD lub USB.
Naciskaj przycisk PLAY MODE , aż na
wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie w kolejności losowej.
Anulowanie odtwarzania w kolejności
losowej
Naciśnij przycisk  , aby przerwać odtwarzanie,
a następnie naciskaj przycisk PLAY MODE ,
aż zniknie symbol „ ”.
Wskazówka
W trakcie odtwarzania w kolejności losowej nie można
wybrać poprzedniego utworu/pliku za pomocą przycisku
 .
Wskazówka
Zaprogramowanie stacje pozostają w pamięci zestawu
nawet w poniższych sytuacjach.
Przewód zasilający jest odłączony.
Z zestawu wyjęto baterie.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk FM/AM , aby
włączyć funkcję radioodbiornika i wybrać
zakres „FM” lub „AM”.
Za pomocą przycisków PRESET + i  
wybierz numer, pod jakim została
zaprogramowana odpowiednia stacja
radiowa.
Płyty MOŻLIWE do odtwarzania
 Muzyczne płyty CD (z utworami CD-DA*1).
 Płyty CD-R/CD-RW, które zawierają pliki MP3/
WMA i zostały prawidłowo sfinalizowane*2.
*1
CD-DA to skrót od angielskiego określenia Compact Disc
Digital Audio (płyta kompaktowa z dźwiękiem zapisanym
cyfrowo). Jest to standard rejestracji stosowany
w przypadku muzycznych płyt CD.
*2 Finalizowanie to proces zapewniający odtwarzanie płyt
CD-R/CD-RW za pomocą zwykłych odtwarzaczy płyt CD.
Finalizowanie jest opcjonalnym ustawieniem, które można
włączać i wyłączać w większości programów do
nagrywania płyt.
Płyty NIEMOŻLIWE do odtwarzania
 Płyty CD-R/CD-RW nagrane w formatach
niezgodnych z formatem muzycznych płyt CD lub
ze standardem ISO 9660 Level 1/Level 2 lub Joliet.
 Płyty CD-R/CD-RW o słabej jakości nagrania, płyty
CD-R/CD-RW porysowane lub zabrudzone oraz
płyty CD-R/CD-RW zapisane przy użyciu
niezgodnego rejestratora.
 Płyty CD-R/CD-RW, które nie zostały sfinalizowane
lub sfinalizowano je nieprawidłowo.
Uwagi na temat płyt
 Jeśli płyta CD jest zabrudzona,
należy ją oczyścić za pomocą
specjalnej ściereczki. Płyty należy
wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej. Jeśli na
powierzchni płyty znajdują się rysy,
zabrudzenia lub odciski palców,
mogą występować błędy śledzenia
ścieżki.
 Nie należy używać takich środków jak benzyna,
rozpuszczalnik, ogólnie dostępne środki
czyszczące lub środki antystatyczne w aerozolu,
przeznaczone do płyt winylowych.
 Nie należy narażać płyt CD na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła,
np. nawiewów ciepłego powietrza, a także nie
należy pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu,
ponieważ może dojść do znacznego wzrostu
temperatury we wnętrzu pojazdu.
 Nie należy niczego naklejać na powierzchni płyty
CD ani doprowadzać do jej zarysowania.
 Po zakończeniu odtwarzania płytę CD należy
przechowywać w przeznaczonym do tego celu
opakowaniu.
Uwaga dotycząca płyt DualDisc
 DualDisc to płyta dwustronna, na której po jednej
stronie znajduje się materiał audio-wideo w
formacie DVD, a na drugiej — cyfrowy materiał
dźwiękowy. Ten ostatni jest jednak niezgodny ze
standardem Compact Disc (CD), więc odtwarzanie
takich płyt za pomocą zestawu nie jest
gwarantowane.
Płyty muzyczne zapisane z użyciem
technologii ochrony przed kopiowaniem
 Zestaw jest przeznaczony do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
Od pewnego czasu niektóre firmy nagraniowe
oferują różne płyty muzyczne zapisane z użyciem
technologii ochrony przed kopiowaniem. Należy
pamiętać, że wśród nich zdarzają się płyty
niezgodne ze standardem CD, których nie można
odtwarzać za pomocą zestawu.
Bezpieczeństwo
 Nie należy podejmować prób demontażu
obudowy, ponieważ wiązka laserowa stosowana
w sekcji odtwarzacza CD jest szkodliwa dla oczu.
Naprawy należy powierzać tylko
wykwalifikowanym specjalistom.
 Jeśli do wnętrza zestawu dostanie się
przypadkowo obcy przedmiot lub substancja
płynna, należy odłączyć przewód zasilający i przed
ponownym uruchomieniem zlecić sprawdzenie
zestawu wykwalifikowanemu specjaliście.
 Za pomocą zestawu nie można odtwarzać płyt o
niestandardowych kształtach (np. serca, gwiazdy
czy kwadratu). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią zestawu. Nie należy używać takich
płyt.
Źródła zasilania
 Do zasilania zestawu prądem zmiennym służy
należący do wyposażenia przewód zasilający.
Nie należy używać żadnego innego przewodu.
 Jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilający od
gniazda ściennego.
 W przypadku niekorzystania z baterii należy je
wyjąć, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego
ewentualnym wyciekiem elektrolitu lub korozją.
Umiejscowienie zestawu
Stacje są zapisywane w pamięci kolejno od
najniższych częstotliwości.
1
Środki ostrożności
 Korzystanie z funkcji BLUETOOTH wymaga, aby urządzenie
BLUETOOTH podłączane do zestawu miało identyczny
z nim profil.
Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku zgodności
profilu urządzenia mogą różnie funkcjonować
w zależności od ich danych technicznych.
 Z uwagi na właściwości technologii bezprzewodowej
BLUETOOTH podczas rozmowy telefonicznej lub słuchania
muzyki dźwięk odtwarzany przez zestaw jest nieco
opóźniony względem dźwięku generowanego przez
urządzenie BLUETOOTH.
 Ten zestaw obsługuje zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH
funkcje bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczne
połączenie podczas komunikacji za pośrednictwem
technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak
w zależności od ustawienia poziomu bezpieczeństwa
zabezpieczenia mogą okazać się niewystarczające.
Podczas korzystania z technologii bezprzewodowej
BLUETOOTH należy zawsze mieć na uwadze
bezpieczeństwo.
 Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wycieki
danych w czasie komunikacji BLUETOOTH.
 Urządzenie wyposażone w funkcję BLUETOOTH musi
być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym
przez firmę Bluetooth SIG oraz być uwierzytelnione.
Nawet jeśli podłączone urządzenie spełnia wymagania
wspomnianego standardu BLUETOOTH, niektórych
urządzeń nie można podłączyć lub mogą one działać
nieprawidłowo w zależności od ich funkcji lub danych
technicznych.
 W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego
do zestawu, środowiska komunikacyjnego lub warunków
otoczenia mogą pojawiać się zakłócenia lub przerwy
w dźwięku.
 Nie należy pozostawiać zestawu w pobliżu źródeł
ciepła, w miejscach narażonych na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne, nadmierne zapylenie
lub wstrząsy ani w samochodzie zaparkowanym
w nasłonecznionym miejscu.
 Nie należy ustawiać zestawu na nachylonej lub
niestabilnej powierzchni.
 Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów
w odległości mniejszej niż 10 mm od tylnej ścianki
obudowy. Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych zestawu, ponieważ mogłoby to
przeszkadzać w jego prawidłowym działaniu
i wpływać na skrócenie czasu pracy jego
podzespołów.
 Głośniki są wyposażone w silne magnesy, więc
należy trzymać karty kredytowe z kodowaniem
magnetycznym oraz nakręcane zegarki z dala od
zestawu, aby zapobiec ich ewentualnemu
uszkodzeniu przez pole magnetyczne.
Obsługa
 Jeśli zestaw zostanie bezpośrednio przeniesiony z
zimnego do ciepłego otoczenia albo umieszczony
w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce
w sekcji odtwarzacza CD może skroplić się para
wodna. Zestaw nie będzie wówczas działał
prawidłowo. Należy w takiej sytuacji wyjąć płytę
CD i odczekać około godziny, aż do odparowania
wilgoci.
Eksploatacja zestawu
 Nie należy pozostawiać otwartej komory na płyty
CD, aby zapobiec gromadzeniu się w niej kurzu i
innych zanieczyszczeń.
Czyszczenie obudowy
 Obudowę, panel i elementy sterujące można
czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej
łagodnym roztworem detergentu. Nie należy
używać materiałów ściernych, proszków do
czyszczenia ani rozpuszczalników, np. alkoholu
czy benzyny.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących zestawu należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
Rozwiązywanie problemów
Ogólne
Nie włącza się zasilanie.
 Upewnij się, że przewód zasilający jest
prawidłowo podłączony do gniazda ściennego.
 Upewnij się, że złącze przewodu zasilającego jest
prawidłowo wsunięte w gniazdo AC IN.
 Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo
z uwzględnieniem biegunowości.
 Jeśli przygaśnie wskaźnik OPR/BATT , wymień
baterie na nowe.
Brak dźwięku.
 Upewnij się, że wybrana jest funkcja odpowiednia
dla źródła muzyki lub dźwięku, z jakiego chcesz
korzystać.
 Odłącz słuchawki, jeśli chcesz słuchać dźwięku
przez głośniki.
Dźwięk jest zniekształcony.
 Czy ktoś korzysta w pobliżu zestawu z telefonu
komórkowego lub innego urządzenia emitującego
fale radiowe? Jeśli tak, odsuń zestaw i urządzenie
BLUETOOTH od takich źródeł zakłóceń. Takie
urządzenia jak telefony komórkowe mogą
wpływać niekorzystnie na komunikację
BLUETOOTH.
Odtwarzacz CD/MP3/WMA
Nie słychać dźwięku z odtwarzacza CD
mimo włożonej płyty.
 Włóż płytę CD stroną z etykietą skierowaną do
góry.
 Oczyść płytę CD.
 Wyjmij płytę i pozostaw komorę na płyty CD
otwartą przez około godzinę, aby umożliwić
odparowanie z niej skroplonej pary wodnej.
 Płyta CD-R/CD-RW jest pusta lub nie została
sfinalizowana.
 Na płycie nie ma plików MP3/WMA, które można
odtworzyć.
 Występuje problem z jakością płyty CD-R/CD-RW,
rejestratorem lub programem do nagrywania.
 Jeśli przygaśnie wskaźnik OPR/BATT , wymień
baterie na nowe.
Po włożeniu płyty pojawia się komunikat
„NO CD” (Brak płyty CD).
 Nie włożono płyty do komory na płyty CD. Włóż
płytę.
 Występuje problem z odczytem płyty CD. Wymień
płytę.
 Płyta CD mogła zostać włożona spodem do góry.
Włóż płytę stroną z etykietą skierowaną do góry.
 Włożono płytę, której nie można odtworzyć
(np. płytę BD). Wymień płytę.
Po włożeniu płyty miga na wyświetlaczu
komunikat „NO TRACK” (Brak utworów).
 Brak plików audio nagranych w obsługiwanych
formatach lub plik do odtworzenia ma
nieobsługiwane rozszerzenie.
Po włożeniu płyty pojawia się komunikat
„DISC ERR” (Błąd płyty).
 Płyta CD może być zabrudzona. Oczyść płytę.
 Płyta CD może być porysowana. Wymień płytę.
 Włożono płytę, której nie można odtworzyć (np.
płytę DVD). Wymień płytę.
 Występuje problem z odczytem płyty CD. Wymień
płytę.
 Może do komory na płyty CD została włożona
pusta płyta.
Dźwięk jest przerywany.
 Zmniejsz poziom głośności.
 Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli jest mocno
uszkodzona.
 Umieść zestaw na powierzchni nienarażonej na
drgania.
 Oczyść soczewkę za pomocą ogólnodostępnej
w sprzedaży dmuchawy.
 Przerywanie lub zakłócenia dźwięku mogą
występować w przypadku płyt CD-R/CD-RW
o słabej jakości albo problemu z rejestratorem
lub programem do nagrywania.
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż
zwykle.
 W przypadku następujących płyt czas rozpoczęcia
odtwarzania może być dłuższy:
płyty zawierające skomplikowaną strukturę
folderów,
płyty zawierające wiele folderów lub pliki
w innych formatach niż MP3 i WMA.
Urządzenie USB
Urządzenie USB działa nieprawidłowo.
 Jeśli korzystasz z niezgodnego urządzenia USB,
mogą wystąpić poniższe problemy.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
Nazwy plików lub folderów nie są wyświetlane
przez zestaw.
Odtwarzanie jest niemożliwe.
Dźwięk jest przerywany.
Występują zakłócenia.
Dźwięk jest zniekształcony.
Pojawia się komunikat „OVER CURRENT”
(Zbyt duży pobór prądu) i zestaw wyłącza
się automatycznie.
 W porcie  (USB)  został wykryty nadmierny
pobór prądu elektrycznego. W takim przypadku
wyjmij urządzenie USB z portu  (USB) 
i podłącz je ponownie, a następnie jeszcze
raz włącz zestaw. Jeśli problem nie ustąpi po
wyłączeniu zasilania zestawu, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
Brak dźwięku.
 Urządzenie USB może być nieprawidłowo
podłączone. Wyłącz zestaw, a następnie podłącz
ponownie urządzenie USB. Włącz zestaw.
Występuje szum, a dźwięk jest przerywany
lub zniekształcony.
 Wyłącz zestaw, a następnie podłącz ponownie
urządzenie USB. Włącz ponownie zestaw.
 Dane muzyczne zawierają szumy lub dźwięk
jest zniekształcony. Szumy mogły pojawić się
w danych muzycznych na etapie tworzenia
plików audio. Spróbuj ponownie nagrać pliki
audio i odtworzyć je za pomocą zestawu.
Nie można podłączyć urządzenia USB do
portu  (USB) .
 Włożono odwrotnie złącze urządzenia USB lub
wtyk przewodu USB. Włóż złącze lub wtyk do
portu  (USB)  we właściwy sposób.
Komunikat „READING” (Odczyt) jest
wyświetlany przez dłuższy czas lub
odtwarzanie rozpoczyna się ze znacznym
opóźnieniem.
 Proces odczytu może dłużej potrwać
w następujących przypadkach:
Zbyt dużo folderów lub plików w urządzeniu
USB.
Struktura plików jest skomplikowana.
Pamięć jest niemal pełna.
Pamięć wewnętrzna jest pofragmentowana.
W celu uniknięcia powyższych problemów
zalecamy przestrzeganie następujących wskazań:
Łączna liczba folderów w urządzeniu USB nie
powinna przekraczać 100.
Łączna liczba plików w folderze nie powinna
przekraczać 100.
Wyświetlacz działa nieprawidłowo
 Dane zapisane w urządzeniu USB mogą być
uszkodzone. Ponownie prześlij dane muzyczne do
urządzenia USB.
 Zestaw umożliwia wyświetlanie tylko liczb i liter.
Pozostałe znaki są wyświetlane nieprawidłowo.
Pojawia się komunikat „REC ERROR” (Błąd
zapisu).
 Podczas przesyłania wystąpił błąd. Wyłącz zestaw
i odłącz od niego urządzenie USB. Wykonaj
następujące czynności:
Sprawdź, ile pozostało wolnego miejsca w
urządzeniu USB. Jeśli jest go zbyt mało na
przesłanie danych, usuń zbędne pliki lub
foldery.
Sprawdź, czy dane do przesłania nie są
uszkodzone.
Sprawdź, czy format plików do przesłania jest
zgodny z zestawem.
Jeśli komunikat nie zniknie, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
 Wyłącz zestaw, ponownie podłącz urządzenie
USB, a następnie włącz zestaw.
 Urządzenie USB działa nieprawidłowo.
Szczegółowe informacje na temat sposobu
rozwiązania tego problemu można znaleźć
w instrukcji obsługi urządzenia USB.
Nie rozpoczyna się odtwarzanie.
 Wyłącz zestaw, a następnie podłącz ponownie
urządzenie USB.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszego utworu.
 Włącz zwykły tryb odtwarzania.
Nie można odtwarzać plików
MP3/WMA/AAC.
 Pliki audio mogą mieć nieprawidłowe
rozszerzenia. Zestaw obsługuje następujące
rozszerzenia pliku:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”, „.3gp” i „.mp4”
 Pliki audio mogły zostać utworzone w innych
formatach niż MP3, WMA i AAC.
 Urządzenie pamięci USB korzysta z innego
systemu plików niż FAT16 lub FAT32*.
 Pliki są zaszyfrowane lub zabezpieczone hasłami.
* Zestaw obsługuje systemy plików FAT16 i FAT32, ale
niektóre urządzenia pamięci USB mogą nie obsługiwać
żadnego z nich.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi danego urządzenia pamięci USB lub
uzyskać u jego producenta.
Urządzenie BLUETOOTH
Brak dźwięku.
 Upewnij się, że zestaw nie znajduje się w zbyt
dużej odległości od urządzenia BLUETOOTH
(lub smartfona) oraz że nie odbiera zakłóceń
z bezprzewodowej sieci LAN, innych urządzeń
bezprzewodowych działających w paśmie 2,4 GHz
lub z kuchenki mikrofalowej.
 Sprawdź, czy połączenie BLUETOOTH między
zestawem a urządzeniem BLUETOOTH (lub
smartfonem) zostało nawiązane prawidłowo.
 Ponownie przeprowadź parowanie (patrz
„Parowanie zestawu z urządzeniem BLUETOOTH”).
 Trzymaj zestaw z dala od metalowych
przedmiotów lub powierzchni.
 Upewnij się, że w urządzeniu BLUETOOTH (lub
smartfonie) włączona jest funkcja BLUETOOTH.
Dźwięk jest przerywany lub komunikacja
działa na małą odległość.
 Jeśli w pobliżu znajduje się sprzęt emitujący
promieniowanie elektromagnetyczne, np.
bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenia
BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, należy
w miarę możliwości przestawić go w inne miejsce.
Innym sposobem jest korzystanie z urządzenia
i zestawu z dala od takich źródeł zakłóceń.
 Usuń wszelkie przeszkody znajdujące się między
zestawem a urządzeniem lub przenieś zestaw
i urządzenie w inne miejsce, wolne od przeszkód.
 Umieść zestaw i urządzenie jak najbliżej siebie.
 Zmień położenie zestawu.
 Spróbuj zmienić położenie urządzenia BLUETOOTH
lub smartfona.
Nie można nawiązać połączenia.
 Nawiązanie połączenia może trochę potrwać
w zależności od podłączanego urządzenia.
 Ponownie przeprowadź parowanie (patrz
„Parowanie zestawu z urządzeniem BLUETOOTH”).
 Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest zgodne
z zestawem. Najnowsze informacje na temat
zgodnych urządzeń BLUETOOTH można znaleźć
na stronie internetowej. Jej adres podano w części
„Zgodne urządzenia BLUETOOTH”.
Parowanie nie powiodło się.
 Zbliż urządzenie BLUETOOTH do zestawu.
 Usuń z urządzenia BLUETOOTH nazwę modelu
zestawu i ponownie przeprowadź parowanie
(patrz „Parowanie zestawu z urządzeniem
BLUETOOTH”).
 Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest zgodne
z zestawem. Najnowsze informacje na temat
zgodnych urządzeń BLUETOOTH można znaleźć
na stronie internetowej. Jej adres podano w części
„Zgodne urządzenia BLUETOOTH”.
Parowanie z użyciem funkcji NFC nie
powiodło się.
 Spróbuj przeprowadzić ręczne parowanie (patrz
„Parowanie zestawu z urządzeniem BLUETOOTH”).
Niektórych smartfonów zgodnych z funkcją NFC
nie udaje się sparować z zestawem za pomocą
funkcji NFC zależnie od właściwości lub danych
technicznych smartfona.
 Uruchom ponownie aplikację „NFC Easy Connect”
i przesuwaj smartfon powoli nad symbolem N .
 Sprawdź, czy smartfon spełnia wymagania
dotyczące zgodności (patrz „Zgodne smartfony”).
Radio
Dźwięk jest cichy lub odbierany sygnał
jest słaby.
 Wymień wszystkie baterie na nowe.
 Odsuń zestaw od pobliskich telewizorów.
 W przypadku zakresu FM wysuń antenę na pełną
długość i ustaw ją w sposób zapewniający
najlepszy odbiór. W przypadku zakresu AM zmień
ustawienie całego zestawu, aby uzyskać
najmocniejszy sygnał.
 Jeśli znajdujesz się w budynku, umieść zestaw
w pobliżu okna.
 Jeśli w pobliżu zestawu znajduje się telefon
komórkowy, z głośników może wydobywać
się głośny szum. Odsuń telefon od zestawu.
Obraz na telewizorze jest niestabilny.
 Jeśli słuchasz stacji FM w pobliżu telewizora
wyposażonego w antenę pokojową, odsuń
od niego zestaw.
Jeśli problem nie ustępuje po zastosowaniu
proponowanych rozwiązań, odłącz przewód
zasilający lub wyjmij wszystkie baterie. Po zniknięciu
wszystkich wskaźników z wyświetlacza ponownie
podłącz przewód zasilający lub włóż baterie. Jeśli
problem się powtórzy, skontaktuj się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów firmy Sony.
Dane techniczne
Sekcja odtwarzacza CD
System
System do odtwarzania dźwięku zapisanego cyfrowo na
płytach kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Czas trwania emisji: ciągły
Moc lasera: poniżej 44,6 μW
(Wartość mocy zmierzona w odległości 200 mm od
powierzchni soczewki umieszczonej w bloku optycznym
z przysłoną 7 mm).
Liczba kanałów
2
Pasmo częstotliwości
2020 000 Hz +1/–2 dB
Kołysanie i drżenie dźwięku
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Sekcja BLUETOOTH
System komunikacji
Standard BLUETOOTH w wersji 2.1 + EDR
Wyjście
Specyfikacja BLUETOOTH Power Class 2
Maksymalny zasięg łączności
Linia widzenia około 10 m*1
Pasmo częstotliwości
Pasmo 2,4 GHz (2,40002,4835 GHz)
Metoda modulacji
FHSS
Obsługiwane profile BLUETOOTH*2
A2DP (ang. Advanced Audio Distribution Profile, profil
zaawansowanej dystrybucji audio)
AVRCP*3 (ang. Audio/Video Remote Control Profile, profil
zdalnego sterowania audio-wideo)
Obsługiwany koder-dekoder*4
SBC (ang. Subband Codec, koder-dekoder subpasmowy)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników jak:
przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne
wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna,
czułość odbioru, efektywność anteny, system operacyjny,
aplikacja itp.
2
* Standardowe profile BLUETOOTH wyznaczają właściwości
komunikacji między urządzeniami nawiązywanej za
pośrednictwem technologii BLUETOOTH.
*3 Niektóre czynności mogą być niemożliwe do wykonania
zależnie od urządzenia.
*4 Koder-dekoder: format kompresji i konwersji sygnału audio.
Sekcja radioodbiornika
Zakres częstotliwości
Modele przeznaczone do sprzedaży w Europie, na Bliskim
Wschodzie, w Afryce (oprócz Republiki Południowej
Afryki (RPA)), Tajlandii i Malezji
FM:87,5108 MHz (z krokiem 50 kHz)
AM:5311602 kHz (z krokiem 9 kHz)
Modele przeznaczone do sprzedaży w Wietnamie,
Indiach, Republice Południowej Afryki (RPA), Urugwaju,
Paragwaju, Peru, Chile i w Boliwii
FM:87,5108 MHz (z krokiem 100 kHz)
87,5108 MHz (z krokiem 50 kHz)
AM:530 1610 kHz (z krokiem 10 kHz)
531 1602 kHz (z krokiem 9 kHz)
Inne modele
FM:87,5 108 MHz (z krokiem 100 kHz)
AM:530 1710 kHz (z krokiem 10 kHz)
Częstotliwość pośrednia
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Anteny
FM: antena teleskopowa
AM: wbudowana antena ferrytowa
Wejście
AUDIO IN
Stereofoniczne gniazdo typu minijack
Port  (USB)
Typu A, maks. natężenie prądu 500 mA, zgodność ze
standardem USB 2.0 Full Speed
Wyjście
Stereofoniczne gniazdo typu minijack  (słuchawkowe)
Do słuchawek o impedancji 1632 
Obsługiwane formaty audio
Obsługiwane przepływności
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32320 Kb/s, zmienna (VBR)
WMA:
48192 Kb/s, zmienna (VBR)
AAC*:
8320 Kb/s, zmienna (VBR)
* Dotyczy tylko funkcji USB
Częstotliwości próbkowania
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Dotyczy tylko funkcji USB
Ogólne
Głośnik
Pełnopasmowy, o średnicy 8 cm i impedancji 6 ,
stożkowy (2 szt.)
Moc wyjściowa
2 W + 2 W (przy 6 , 10-procentowy udział zniekształceń
harmonicznych)
Wymagane zasilanie
Modele przeznaczone do sprzedaży w Europie, Urugwaju,
Paragwaju, Peru, Chile i Boliwii
230 V, 50 Hz (prąd zmienny)
9 V (prąd stały z 6 baterii typu LR14/C)
Modele przeznaczone do sprzedaży na Bliskim
Wschodzie, w Afryce (oprócz Republiki Południowej
Afryki (RPA)) i w Malezji
220240 V, 50/60 Hz (prąd zmienny)
9 V (prąd stały z 6 baterii typu LR14/C)
Modele przeznaczone do sprzedaży w Wietnamie Indiach
i Republice Południowej Afryki (RPA)
220240 V, 50 Hz (prąd zmienny)
9 V (prąd stały z 6 baterii typu LR14/C)
Model przeznaczony do sprzedaży w Tajlandii
220 V, 50 Hz (prąd zmienny)
9 V (prąd stały z 6 baterii typu LR14/C)
Inne modele
120 V, 60 Hz (prąd zmienny)
9 V (prąd stały z 6 baterii typu LR14/C)
Pobór mocy
15 W
0,9 W (w trybie czuwania)
Czas pracy baterii*1, *2
Odtwarzanie płyt CD
Około 9 godzin
Odtwarzanie z urządzenia USB
Około 11 godzin (przy poborze prądu 100 mA)
Około 3 godzin (przy poborze prądu 500 mA)
Odbiór radia FM
Około 26 godzin
BLUETOOTH
Około 13 godzin
*1 Wartości zmierzone zgodnie ze standardami
przyjętymi przez firmę Sony. Rzeczywisty czas pracy
baterii może się zmieniać w zależności od stanu
zestawu i warunków eksploatacji.
*2W przypadku stosowania baterii alkalicznych
firmy Sony.
Wymiary
Około 320 × 133 × 215 mm (szer. x wys. x głęb.; z częściami
wystającymi)
Waga
Około 2,3 kg (z bateriami)
Dostarczone wyposażenie
Przewód zasilający (1 szt.)
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Informacje dotyczące licencji
i znaków towarowych
 Technologia i patenty kodowania dźwięku
MPEG Layer-3 na licencji instytutu Fraunhofer IIS
i firmy Thomson.
 Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym spółki
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
lub innych krajach.
 Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania się użytkowania
lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie
od produktu bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego
firmy Microsoft.
 Prawa do nazwy i logo BLUETOOTH są własnością
firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez
firmę Sony Corporation jest objęte licencją.
 Symbol N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
 Android™ i Google Play™ są znakami towarowymi
firmy Google Inc.
 Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli. W niniejszej
instrukcji pominięto znaki ™ i .
®
Download PDF

advertising