Sony | ZS-PE60 | Sony ZS-PE60 Odtwarzacz CD typu boombox Instrukcja obsługi

4-596-225-11(1)
Korzystanie ze słuchawek
Źródła zasilania
Podłącz przewód zasilania sieciowego  lub włóż sześć baterii LR6 (rozmiar AA; nie znajdują się w zestawie) do
komory na baterie .
1
Instrukcja obsługi
2
 Do gniazda sieciowego
Włóż do oporu do
gniazda AC IN.
 Do gniazda AC IN
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, chroń ten aparat przed deszczem i
wilgocią.
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, nie należy
zakrywać otworu wentylacyjnego urządzenia
gazetami, serwetkami, zasłonami, itp. Nie narażaj
urządzenia na kontakt ze źródłem otwartego ognia
(np. zapalone świece).
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie lub
ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń
wypełnionych płynem, takich jak wazony.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do
łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od
gniazda zasilania.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania prądem zmiennym (do sieci elektrycznej),
dopóki jest fizycznie podłączone do gniazda
ściennego, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w
słuchawkach może być przyczyną pogorszenia
słuchu.
Nie wolno wystawiać baterii (pakietu baterii ani
urządzenia z zainstalowanymi bateriami) na dłuższe
działanie silnych źródeł ciepła, na przykład światła
słonecznego, ognia itp.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa obsługa baterii może
doprowadzić do eksplozji. Nie wolno ładować,
demontować ani wrzucać do ognia.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
obudowy.
PRZESTROGA
Wymiana baterii na nieprawidłową grozi eksplozją.
Baterię należy zawsze wymieniać na baterię tego
samego typu lub jej odpowiednik.
Korzystanie z przyrządów optycznych w połączeniu
z tym produktem zwiększa niebezpieczeństwo
uszkodzenia wzroku.
Ponieważ wiązka laserowa wykorzystywana w części
zawierającej odtwarzacz CD stanowi zagrożenie dla
wzroku, nie wolno podejmować prób demontażu
obudowy.
Serwisowaniem powinien się zajmować wyłącznie
wykwalifikowany personel.
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM.
NIE OTWIERAĆ.
Folder
Plik MP3/WMA
Naciśnij przycisk CD , aby włączyć funkcję
CD.
Przesuń dźwignię CD OPEN   w prawo i
włóż płytę CD do przedziału CD stroną z
etykietą skierowaną do przodu.
Informacje dla klientów: poniższe
informacje dotyczą wyłącznie urządzeń
sprzedawanych w krajach, w ktorych
obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited,
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13
0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące
zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii
Europejskiej należy kierować do Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. W kwestiach
dotyczących usług serwisowych lub gwarancji
należy korzystać z adresów kontaktowych podanych
w oddzielnych dokumentach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji.
Pozbywanie się zużytych baterii i
zużytego sprzętu (stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich mających własne systemy
zbiórki)
Ten symbol umieszczony na produkcie,
baterii lub na jej opakowaniu oznacza,
że ten ani produkt ani bateria nie mogą
być ona traktowane jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów
baterii może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005%
rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i
zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć
do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt lub bateria.
Ten produkt jest przeznaczony do następujących
celów:
 odtwarzanie muzyki z płyt lub urządzeń USB,
 słuchanie stacji radiowych,
 słuchanie dźwięku z podłączonego sprzętu
opcjonalnego.
3
Zamknij drzwiczki przedziału CD.
Baterie są ułożone w różnych kierunkach.
Włóż je w odpowiednim położeniu do
komory baterii, jak pokazano na ilustracji.
Uwagi
Dociśnij ostrożnie górną prawą
część drzwiczek przedziału.
Płyta zostanie wczytana, a na wyświetlaczu
pojawi się informacja o płycie.
Audio CD
(Kolejno będzie wyświetlać się liczba wszystkich
utworów i całkowity czas odtwarzania.)
Korzystanie z funkcji zarządzania zasilaniem (tylko modele sprzedawane w Europie)
Sprzęt posiada funkcję automatycznego czuwania. Oznacza to, że urządzenie automatycznie przełącza się w stan
czuwania w ciągu 15 minut, jeśli nie będzie wykonywana żadna czynność i nie będzie przesyłany sygnał audio.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję czuwania, naciśnij przycisk VOLUME –  przy naciśniętym przycisku
TUNE/ + , kiedy sprzęt jest w trybie czuwania przy podłączonym przewodzie zasilania sieciowego.
Ustawienia automatycznej funkcji czuwania nie można zmienić, kiedy sprzęt jest włączony. Po każdym naciśnięciu
przycisków na wyświetlaczu przez 2 sekundy będzie migać napis „STANDBY” oraz pojawi się napis „ON” lub „OFF”.
Łączna liczba utworów
Uwagi
 Wyświetlane dane odtwarzania zaczynają migać na wyświetlaczu na około 2 minuty przed przejściem w stan czuwania.
 Funkcja automatycznego trybu czuwania nie jest dostępna, gdy jest aktywna funkcja FM/AM.
 Po włożeniu płyty urządzenie odczytuje zapisane na niej
pliki. W tym czasie na wyświetlaczu miga napis „READ”.
Jeśli na płycie znajduje się wiele folderów lub plików
innych niż MP3/WMA, rozpoczęcie odtwarzania lub
odtwarzanie następnego pliku MP3/WMA może trwać
dość długo.
 Zalecamy pominięcie plików innych niż MP3/WMA oraz
niepotrzebnych folderów podczas tworzenia płyt MP3/
WMA.
 Podczas odtwarzania są pomijane pliki audio inne niż MP3
i WMA, nawet jeżeli znajdują się w folderze.
 Formaty plików dźwiękowych obsługiwanych przez sprzęt
są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma prawidłowe
rozszerzenie, ale sam plik został utworzony w innym
formacie dźwiękowym, sprzęt może odtwarzać szumy lub
może nie działać prawidłowo.
 Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
 Pliki WMA z kodowaniem WMA DRM, WMA Lossless oraz
WMA PRO nie mogą być odtwarzane.
 Sprzęt nie może odtwarzać plików dźwiękowych
znajdujących się na płycie w następujących przypadkach:
Gdy łączna liczba plików dźwiękowych w jednym
folderze przekracza 999.
Gdy łączna liczba folderów na jednej płycie przekracza
255 (razem z folderem głównym „ROOT”).
Gdy poziom katalogów (głębokość zagnieżdżenia
folderów) przekracza 9* (wliczając w to folder główny
(„ROOT”)).
* Odtwarzanie plików zapisanych w katalogach na
poziomach powyżej 9 jest możliwe, ale nie jest
gwarantowane.
Łączny czas odtwarzania
Płyta MP3/WMA
(Pojawi się całkowita liczba folderów i całkowita
liczba plików).
Całkowita liczba
folderów*1
4
*2
Słuchanie muzyki znajdującej się
na urządzeniu USB
Możesz słuchać plików muzycznych znajdujących
się na urządzeniu USB (odtwarzaczu cyfrowym lub
przenośnej pamięci USB).
Na tym urządzeniu można odtwarzać pliki
dźwiękowe w formatach MP3 i WMA*.
Podstawowa obsługa
Łączna liczba
utworów
* Na urządzeniu nie można odtworzyć z zabezpieczeniem
przed kopiowaniem (DRM, Digital Rights Management).
Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Obsługiwane urządzenia USB
Wymagania dotyczące zgodności urządzeń USB są
podane poniżej. Przed użyciem innego urządzenia
należy sprawdzić, czy spełnia ono te wymagania.
 Obsługa USB 2.0 (Full Speed)
 Obsługa trybu pamięci masowej*
Czas odtwarzania*2, 3
*1
*1
*1 Jeżeli pliki MP3/WMA znajdują się tylko w katalogu
głównym płyty, na wyświetlaczu jest widoczny napis
„001”.
*2Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się „--:--”.
*3Naciśnięciem przycisku DISPLAY  można zmieniać
ekran odtwarzania, który będzie pokazywać kolejno
nazwę funkcji, czas odtwarzania i numer bieżącego
utworu (lub numer bieżącego folderu i pliku (MP3/
WMA)).
* Tryb pamięci masowej (Mass Storage) pozwala na dostęp
urządzenia nadrzędnego do urządzenia USB, umożliwiając
przesyłanie plików. Większość urządzeń USB obsługuje
tryb pamięci masowej.
1
2
Podłącz urządzenie USB do gniazda  (USB) .
Naciśnij przycisk USB , aby włączyć funkcję
USB.
Inne operacje
 Przycisk TUNE/ (folder) –
Przycisk TUNE/ (folder) +
Gniazdo  (USB)
 Gniazdo AUDIO IN
Gniazdo  (słuchawkowe)
 Przycisk VOLUME –
Przycisk VOLUME + *1
 Przełącznik CD OPEN 
Przycisk  (odtwarzanie/
pauza)*1
Przycisk  (zatrzymanie)
Przed rozpoczęciem użytkowania
sprzętu
Włączanie i wyłączanie sprzętu
Naciśnij przycisk OPERATE . Możesz również
włączyć sprzęt, korzystając z funkcji bezpośredniego
włączania (poniżej).
W niniejszej instrukcji przy opisie poszczególnych
funkcji wykorzystywana jest głównie funkcja
bezpośredniego włączania.
 Przycisk DISPLAY (ENTER)
 Przycisk SLEEP
 Przyciski FAVORITE RADIO
STATION (–SET)
 Antena FM*2
Aby
Czynność
Zrobić pauzę
w odtwarzaniu
Naciśnij  . Aby powrócić do
odtwarzania, naciśnij ten
przycisk jeszcze raz.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij  . Jeżeli naciśniesz
  po uprzednim
zatrzymaniu odtwarzania,
odtwarzanie rozpocznie się od
początku ostatnio odtwarzanego
utworu/pliku (wznawianie
odtwarzania).
*1Przyciski  , VOLUME +  mają
wyczuwalną wypukłość.
*2Antenę FM  należy wysuwać tylko
podczas słuchania radia FM (do
odbioru audycji radia AM służy
prętowa antena ferrytowa
wbudowana w urządzenie).
Korzystanie z funkcji bezpośredniego
włączania
Naciśnij przycisk CD , USB , FM/AM ,
AUDIO IN  lub FAVORITE RADIO STATION (–SET)
, kiedy sprzęt jest wyłączony. Urządzenie włączy
się, uruchamiając od razu wybraną funkcję. Funkcja
bezpośredniego włączania jest niedostępna, kiedy
sprzęt jest zasilany tylko z baterii i przewód zasilania
sieciowego nie jest podłączony.
Wybrać folder na Naciśnij przycisk TUNE/
płycie MP3/WMA – .
Wybrać utwór/
plik
Znaleźć dany
punkt utworu/
pliku
Uwaga
Włączenie sprzętu zajmie pewien czas, jeżeli przycisk CD 
zostanie naciśnięty natychmiast po wyłączeniu sprzętu,
kiedy funkcja CD była aktywna.
Regulacja głośności
Naciśnij przycisk TUNE/
– .
Wybrać plik
Naciśnij przycisk  lub 
. Możesz pomijać
poszczególne pliki.
Znaleźć punkt
w pliku
Podczas odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk  lub
 , a następnie zwolnij go
w wybranym miejscu. Jeżeli
wyszukujesz miejsce podczas
pauzy, naciśnij przycisk  ,
aby rozpocząć odtwarzanie po
jego znalezieniu.
+ lub
Słuchanie radia
1
2
Naciśnij przycisk VOLUME + lub – .
Jeżeli chcesz zmieniać poziom głośności płynnie,
naciśnij i przytrzymaj przycisk, a następnie puść po
uzyskaniu żądanego poziomu.
Podczas odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk  lub
 , a następnie zwolnij go
w wybranym miejscu. Jeżeli
wyszukujesz miejsce podczas
pauzy, naciśnij przycisk  ,
aby rozpocząć odtwarzanie po
jego znalezieniu.
Aby anulować wznowienie odtwarzania, naciśnij przycisk 
, kiedy płyta CD jest zatrzymana.
Uwaga
Wznowienie odtwarzania będzie anulowane w
następujących sytuacjach:
Po otwarciu pokrywy tacy CD.
Po wyłączeniu zasilania.
Całkowita liczba folderów
3
Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
FM
Wysuń antenę FM 
i ustaw jej długość i
kąt, aby uzyskać
optymalny odbiór.
Czas odtwarzania*1, 2
*1 Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się „--:--”.
*2Naciśnięciem przycisku DISPLAY  można zmieniać
ekran odtwarzania, który będzie pokazywać kolejno
nazwę funkcji, czas odtwarzania oraz numer bieżącego
folderu i pliku.
Inne operacje
Aby
Czynność
Zrobić pauzę
w odtwarzaniu
Naciśnij  . Aby powrócić do
odtwarzania, naciśnij ten
przycisk jeszcze raz*.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij  . Jeżeli naciśniesz
  po uprzednim
zatrzymaniu odtwarzania,
odtwarzanie rozpocznie się od
początku ostatnio odtwarzanego
utworu/pliku (wznawianie
odtwarzania).
Uwagi
Podczas regulacji anteny FM  zwróć
uwagę, aby trzymać ją za dolną część.
Antena może ulec uszkodzeniu, jeżeli
będzie trzymana za górną część i
będzie poruszana z nadmierną siłą.
Podczas regulacji anteny FM  poprzez obracanie, jak
pokazano na ilustracji poniżej, nie można dalej obracać
anteny, jeżeli dotknęła ona wystającej części sprzętu.
Takie postępowanie może spowodować zniszczenie
anteny.
Przykład struktury folderów i kolejności
odtwarzania
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca. Kolejność odtwarzania może jednak
różnić się od kolejności utworów na urządzeniu USB;
zależy to od użytej metody nagrywania.
Urządzenie USB
Unieś antenę
podczas obracania w
nowe położenie do
takiego kąta, aby nie
dotknęła wystającej
części.
Folder
Plik MP3/WMA
Części wystające
AM
Zmień ustawienie
urządzenia, aby
uzyskać optymalny
odbiór (prętowa
antena ferrytowa
znajduje się
wewnątrz
urządzenia).
Uwagi dotyczące urządzenia USB
 Rozpoczęcie odtwarzania może potrwać dość długo, gdy:
struktura folderów jest złożona.
urządzenie USB jest niemal zapełnione.
 Po podłączeniu urządzenia USB opisywany sprzęt
odczytuje wszystkie zapisane na nim pliki. Jeśli na
urządzeniu USB znajduje się wiele folderów lub plików,
odczytanie ich przez sprzęt może potrwać dość długo.
 Nie podłączaj urządzenia USB do sprzętu za pomocą
koncentratora USB.
 W przypadku podłączenia niektórych urządzeń USB po
wykonaniu jakiejś czynności może wystąpić opóźnienie
po stronie opisywanego sprzętu.
 Sprzęt może nie obsługiwać wszystkich funkcji
dostępnych na podłączonym urządzeniu USB.
 Na nośniku USB z plikami MP3/WMA nie należy zapisywać
plików w formatach innych niż MP3/WMA ani zbędnych
folderów.
 Podczas odtwarzania są pomijane pliki audio inne niż MP3
i WMA, nawet jeżeli znajdują się w folderze.
 Formaty plików dźwiękowych obsługiwanych przez sprzęt
są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma prawidłowe
rozszerzenie, ale sam plik został utworzony w innym
formacie dźwiękowym, sprzęt może odtwarzać szumy lub
może nie działać prawidłowo.
 Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
 Pliki WMA z kodowaniem WMA DRM, WMA Lossless oraz
WMA PRO nie mogą być odtwarzane.
 Urządzenie nie może odtwarzać plików dźwiękowych z
urządzenia USB w następujących przypadkach:
Gdy w jednym folderze znajduje się ponad 999 plików
dźwiękowych.
Gdy łączna liczba plików dźwiękowych w jednym
urządzeniu USB przekracza 4 000.
Gdy łączna liczba folderów w jednym urządzeniu USB
przekracza 255 (razem z folderem głównym „ROOT”).
Gdy liczba poziomów zagnieżdżenia katalogów
(głębokość folderów) przekracza 9 (razem z folderem
głównym „ROOT”).
Te liczby mogą być inne, zależnie od struktury plików
i folderów.
 Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi programami
kodującymi/zapisującymi. Jeśli pliki dźwiękowe na
urządzeniu USB zostały pierwotnie zakodowane przy
użyciu niekompatybilnego oprogramowania, mogą one
powodować szumy lub przerywanie dźwięku lub też
mogą w ogóle nie być odtwarzane.
Używanie urządzenia jako ładowarki
+ lub
Naciśnij przycisk  lub 
. Możesz pomijać
poszczególne utwory/pliki.
Wskazówka
Naciśnij kilka razy FM/AM , aby włączyć
funkcję radia, a następnie wybierz pasmo „FM”
lub „AM”.
Ustaw antenę, aby uzyskać najlepszy odbiór.
* Jeżeli jest odtwarzany plik w formacie VBR MP3/WMA,
sprzęt może wznowić odtwarzanie w innym miejscu.
Uwagi dotyczące płyt MP3/WMA
 Jeżeli sprzęt jest zasilany z baterii i ich napięcie spadnie do pewnego poziomu, wskaźnik OPR/BATT  przyciemni się lub sprzęt
może wyłączyć się podczas odtwarzania. Jeżeli to nastąpi, należy wymienić wszystkie baterie na nowe. Nawet po przyciemnieniu
wskaźnika OPR/BATT  można przez pewien czas korzystać z funkcji radia i AUDIO IN, jednak nie można korzystać z funkcji CD
ani USB. Przed wymianą baterii trzeba wyjąć płyty CD, odłączyć urządzenia USB lub urządzenia dodatkowe od sprzętu oraz
złożyć antenę FM  na swoje miejsce, jeżeli jest wysunięta.
 Aby używać sprzętu zasilanego z baterii, należy odłączyć przewód zasilania sieciowego  od sprzętu oraz wyjąć wtyczkę z
gniazda (w kolejności   ).
 Ustawienia zapisane w pamięci sprzętu będą zachowane, nawet gdy przewód zasilania sieciowego zostanie odłączony lub
baterie zostaną wyjęte.
 W trybie czuwania i przy podłączonym przewodzie zasilania sieciowego na wyświetlaczu pojawia się napis „STANDBY”.
 Nie wolno mieszać baterii starych z nowymi ani mieszać baterii różnego typu.
 Przycisk OPERATE
 Wskaźnik OPR/BATT
 Przycisk USB
 Przycisk CD
 Przycisk FM/AM
 Przycisk AUDIO IN
 Przycisk PLAY/FM MODE
Przycisk  (poprzedni)/
PRESET –
Przycisk  (następny)/
PRESET +
Czynność
Wybrać folder
Przed odłączeniem urządzenia USB zawsze trzeba nacisnąć i
przytrzymać przycisk  , a następnie poczekać, aż na
wyświetlaczu pojawi się napis „no DEV”; dopiero wtedy
można wyłączyć sprzęt lub włączyć w nim inną funkcję.
Odłączenie nośnika USB bez wykonania tej czynności może
spowodować uszkodzenie danych na nośniku USB lub
uszkodzenie samego nośnika.
Strona z etykietą skierowana w dół.
Naciśnij pokrywę
komory baterii w
miejscu oznaczonym 
i przesuń ją w kierunku
pokazanym strzałką .
Aby
Uwaga
Zawsze wkładaj
najpierw stronę
baterii oznaczoną
.
Printed in China
Dotyczy klientów w Europie
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca. Kolejność odtwarzania może jednak
różnić się od kolejności utworów na dysku; zależy to
od użytej metody nagrywania.
Naciśnij delikatnie środkową część płyty,
aż znajdzie się na miejscu.
 Przewód zasilania sieciowego (w zestawie)
Dół
ZS-PE60
Przykład struktury folderów i kolejności
odtwarzania
Odtwarzanie płyty z muzyką
Personal Audio System
©2016 Sony Corporation
Podłącz słuchawki do gniazda  (słuchawkowego)
.
W celu ochrony słuchu należy unikać zbyt wysokich
poziomów głośności podczas słuchania przez
słuchawki.
Kiedy sprzęt jest włączony, może pełnić funkcję
ładowarki akumulatorów w urządzeniach USB, które
dysponują funkcją ładowania.
Upewnij się, że urządzenie USB zostało wcześniej
włączone.
Ładowanie jest możliwe tylko po włączeniu
urządzenia USB.
Uwaga
Podczas ładowania urządzenia USB należy podłączyć do
sprzętu kabel zasilania sieciowego, aby uchronić baterie
przed rozładowaniem.
Uwaga dotycząca ładowania akumulatorów (tylko
modele sprzedawane w Europie)
Jeżeli automatyczny tryb czuwania ma ustawienie „ON”,
ładowanie zatrzyma się, kiedy urządzenie przejdzie w tryb
czuwania, nawet jeżeli akumulator nie jest w pełni
naładowany. Aby uniknąć takiego zdarzenia, w
automatycznym trybie czuwania wybierz ustawienie „OFF”.
Informacje na temat wyłączania funkcji automatycznego
trybu czuwania znajdują się w „Korzystanie z funkcji
zarządzania zasilaniem (tylko modele sprzedawane w
Europie)”.
3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNE/ + lub
– , aż zacznie zmieniać się częstotliwość na
wyświetlaczu.
Sprzęt automatycznie przeszukuje częstotliwości
fal radiowych i zatrzymuje się, gdy znajdzie
wyraźny sygnał stacji radiowej.
Jeżeli nie można dostroić radia do stacji przy
użyciu strojenia automatycznego, naciskaj
przycisk TUNE/ + lub – , aby stopniowo
zmieniać częstotliwość.
Jeśli odbierany jest sygnał stereofoniczny stacji
FM, na wyświetlaczu pojawia się „ST”.
Wskazówki
Jednostką częstotliwości stacji odbieranych w paśmie FM
jest MHz, a stacji odbieranych w paśmie AM jest kHz.
Jeżeli odbierana stacja FM ma dużo zakłóceń, naciskaj
przycisk PLAY/FM MODE , aż na wyświetlaczu pojawi
się napis „Mono”. Dźwięk straci efekt stereofoniczny, ale
jakość odbioru będzie lepsza.
Sposoby polepszenia odbioru radia
Z radia należy korzystać z miejscach, w których
można łatwo odbierać sygnał radiowy, na przykład
w pobliżu okna. Ustaw też antenę (FM) lub obróć
całe urządzenie (AM), aby uzyskać dobry odbiór.
Obszary o słabym
odbiorze:
Z dala od okien itp.
Obszary o dobrym
odbiorze:
W pobliżu okien
itp.
Jeżeli problem z odbiorem nadal występuje, spróbuj
zmienić lokalizację instalacji.
Unikaj następujących miejsc:
Między
budynkami
W pobliżu
telefonów
komórkowych,
urządzeń
elektrycznych
Na stalowych
blatach lub
stołach
Zapamiętywanie stacji radiowych
za pomocą przycisków FAVORITE
RADIO STATION
Za pomocą przycisków FAVORITE RADIO STATION
(–SET)  można zapamiętać maksymalnie trzy
stacje radiowe. Przypisz jeden program FM lub AM
do każdego przycisku.
1
2
3
Naciśnij kilka razy FM/AM , aby włączyć
funkcję radia, a następnie wybierz pasmo „FM”
lub „AM”.
Dostrój radio do stacji, którą chcesz
zapamiętać.
Naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk
FAVORITE RADIO STATION (–SET) , aż
usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Dostrojona stacja zostanie przypisana do
wybranego przycisku FAVORITE RADIO STATION
(–SET) , a numer przycisku będzie widoczny na
wyświetlaczu.
(Przykład: zapamiętanie stacji FM 87,50 MHz pod
numerem )
Aby powtórzyć
Wybrany folder
na płycie MP3/
WMA lub
urządzeniu USB
Zaprogramowane utwory/
pliki
Powtórz czynności opisane w punktach od 1 do 3.
Stacja przypisana do przycisku zostanie zastąpiona
nową.
Naciśnij przycisk  , aby zatrzymać odtwarzanie,
a następnie naciśnij kilka razy przycisk
PLAY/FM MODE , aż z wyświetlacza zniknie
symbol „ ” (lub „ 1”).
Aby uniknąć przypadkowego przeprogramowania, naciśnij
przycisk krótko. Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz przycisk,
stacja przypisana do przycisku zostanie zastąpiona stacją,
do której radio jest obecnie dostrojone.
 Płyty CD-R/CD-RW inne niż płyty zapisane w
formacie Audio CD lub w formatach zgodnych z
systemem ISO 9660 Level 1/Level 2 lub systemem
Romeo, Joliet oraz UDF
Płyty CD-R/CD-RW niskiej jakości, płyty CD-R/
CD-RW z rysami lub zabrudzeniami oraz płyty
CD-R/CD-RW zapisane w niezgodnym urządzeniu
zapisującym
 Niesfinalizowane lub nieprawidłowo sfinalizowane
płyty CD-R/CD-RW
 BD-ROM, BD-R/BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM
3
Podczas odtwarzania losowego nie można wybrać
poprzedniego pliku/utworu przyciskiem  .
Jeżeli naciśniesz przycisk   po zatrzymaniu
odtwarzania przyciśnięciem przycisku   w trybie
odtwarzania losowego, odtwarzanie rozpocznie się od
następnego losowo wybranego utworu (funkcja
wznowienia odtwarzania nie jest dostępna w trybie
odtwarzania losowego).
3
4
5
6
)
Odtwarzanie programu z powtarzaniem (
, PGM)
* Te funkcje są dostępne tylko podczas odtwarzania plików
MP3/WMA z płyty MP3/WMA lub z urządzenia USB.
Wielokrotne odtwarzanie utworów/
plików (odtwarzanie z powtarzaniem)
Sprzęt można tak ustawić, aby wielokrotnie
odtwarzał pliki CD-DA z płyty CD, pliki MP3/WMA z
dysku CD-R/CD-RW lub z urządzenia USB w trybie
normalnym i w trybie programu.
Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
włączyć funkcję CD lub USB.
Wykonaj następujące czynności.
Pojedynczy
utwór/plik
Wszystkie
utwory/pliki
(Przykład: FM)
4
5
Jeżeli chcesz określić folder, w którym znajdują
się pliki MP3/WMA, najpierw naciśnij przycisk
TUNE/ + lub – , aby wybrać folder, a
następnie naciśnij  lub  , aby wybrać
plik.
Naciśnij przycisk ENTER .
Nastąpi zaprogramowanie utworu/pliku i pojawi
się numer kroku programu.
Naciśnij przycisk PRESET + lub – , aż na
wyświetlaczu będzie migać numer przycisku,
do którego chcesz przypisać stację radiową.
Naciśnij przycisk ENTER , aby zapisać stację
w pamięci.
Jeśli do wybranego numeru jest już przypisana
jakaś stacja, zostanie ona zastąpiona przez nowe
ustawienie.
Wskazówka
Stacje radiowe pozostają w pamięci sprzętu nawet w
następujących sytuacjach.
Przewód zasilania sieciowego zostaje odłączony od sieci.
Zostaną wyjęte baterie.
Słuchanie zapamiętanych stacji
radiowych
1
2
Naciśnij kilka razy FM/AM , aby włączyć
funkcję radia, a następnie wybierz pasmo „FM”
lub „AM”.
Naciśnij przycisk PRESET + lub – , aby
wybrać numer zapamiętanej stacji radiowej,
której chcesz słuchać.
Wskazówka
Numer kroku

Aby powtórzyć
Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
włączyć funkcję CD lub USB.
Naciśnij kilka razy przycisk PLAY/FM MODE ,
aż na wyświetlaczu pojawi się napis „PGM”.
Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać
utwór/plik.
1)

Odtwarzanie programu (PGM)
2
2
3
Naciskaj przycisk FM/AM , aby wybrać
zakres.
Wyszukaj wybraną stację.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER , aż na
wyświetlaczu będzie migać napis „FM-xx” lub
„AM-xx”.
Naciskanie przycisku DISPLAY  podczas słuchania radia
powoduje zmianę informacji na wyświetlaczu: numer
zapamiętanej stacji lub częstotliwość.
Po 2 sekundach wyświetlacz z numerem programu
automatycznie wróci do wyświetlania częstotliwości.

1
Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
włączyć funkcję CD lub USB.
Naciśnij kilka razy przycisk PLAY/FM MODE
, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie losowe.
(Przykład: audio CD)
)*
Czynność
1 Naciśnij kilka razy przycisk
PLAY/FM MODE , aż pojawi
się symbol „ 1”.
2 Przyciskiem  lub  
wybierz utwór/plik, który ma
być powtarzany. Jeżeli chcesz
określić folder, w którym
znajdują się pliki MP3/WMA,
najpierw naciśnij przycisk
TUNE/ + lub – , aby
wybrać folder, a następnie
naciśnij  lub  , aby
wybrać plik.
3 Naciśnij  .
1 Naciśnij kilka razy przycisk
PLAY/FM MODE , aż pojawi
się symbol „ ”.
2 Naciśnij  .
CD-DA to skrót Compact Disc Digital Audio. To standard
rejestracji stosowany na płytach Audio CD.
*2 Finalizacja to proces, dzięki któremu płyty CD-R/CD-RW
można stosować na odtwarzaczach; finalizację po
utworzeniu płyty można włączać lub wyłączać w
ustawieniach większości programów rejestrujących.
1
Normalne odtwarzanie (brak)
Odtwarzanie losowe (
Stacje są zaprogramowane w pamięci w
kolejności od niższych częstotliwości do
wyższych.
*1
Płyty, które NIE MOGĄ być odtwarzane na
sprzęcie
Naciśnij kilka razy przycisk PLAY/FM MODE .
,
Naciśnij przycisk ENTER , aby zapisać stację
w pamięci.
 Płyty Audio CD (utwory CD-DA*1)
 Dysk CD-R/CD-RW z plikami MP3/WMA, który jest
prawidłowo zamknięty po nagraniu*2.
Stację o słabym sygnale należy zaprogramować
ręcznie.
2

Powtarzanie wybranego foldera (
Środki ostrożności
1
Gdy odtwarzanie z płyty/urządzenia USB jest
zatrzymane, możesz ustawić powtarzanie utworów
lub plików albo odtwarzanie losowe.
W razie próby ustawienia lub zmiany trybu
odtwarzania podczas odtwarzania lub w stanie
pauzy płyty albo urządzenia USB, na wyświetlaczu
pojawi się napis „PUSH STOP”. Naciśnij przycisk 
, kiedy wyświetli się komunikat.
)*
Aby podłączyć urządzenie do telewizora lub
magnetowidu, należy użyć przewodu
połączeniowego (nie znajduje się w zestawie) z
wtykiem stereo typu „minijack” z jednej strony i
dwoma wtykami typu „cinch” z drugiej strony.
Jeśli nie można zaprogramować stacji
automatycznie
1

Odtwarzanie wybranego foldera (
Dźwięk z podłączonego urządzenia dodatkowego
odtwarzany jest przez głośniki.
Sprzęt można tak ustawić, aby odtwarzał utwory
CD-DA z płyty CD, pliki MP3/WMA z dysku CD-R/
CD-RW lub z urządzenia USB w kolejności losowej.
Wybór trybu odtwarzania
)
3
Odtwarzanie utworów/plików w dowolnej
kolejności (odtwarzanie losowe)
Możesz ustawić kolejność odtwarzania maks.
25 utworów/plików na płycie/urządzeniu USB.
Po każdym naciśnięciu wskazanie pasma zmienia
się następująco:
Włącz podłączone urządzenie.
Naciśnij przycisk AUDIO IN  i włącz
odtwarzanie na podłączonym urządzeniu.
Płyty, które MOGĄ być odtwarzane na
sprzęcie
Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)
Inne funkcje odtwarzania

Powtarzanie wszystkich utworów (
2
Naciśnij kilka razy FM/AM , aby włączyć
funkcję radia, a następnie wybierz pasmo „FM”
lub „AM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk FM/AM , aż
na wyświetlaczu będzie migać napis „AUTO”.
Wskazówki
Uwaga

Pojedyncze powtarzanie (
1
Naciśnij przycisk  , aby zatrzymać odtwarzanie,
a następnie naciśnij kilka razy PLAY/FM MODE ,
aż z wyświetlacza zniknie symbol „ ”.
Naciśnij wybrany przycisk FAVORITE RADIO
STATION (–SET) .
2
3
W pamięci sprzętu można zaprogramować dane
stacji radiowych. Możesz zaprogramować maks.
30 stacji radiowych, 20 dla pasma FM i 10 dla pasma
AM.
Aby anulować odtwarzanie losowe
Słuchanie stacji radiowych
przypisanych do przycisków
FAVORITE RADIO STATION

1 Zaprogramuj utwory/pliki
(patrz „Tworzenie własnego
programu (odtwarzanie
programu)”).
2 Naciśnij kilka razy przycisk
PLAY/FM MODE , aż
pojawią się symbole „PGM” i
„ ”.
3 Naciśnij  .
Zapisywanie stacji radiowych
w pamięci
Aby anulować odtwarzanie z powtarzaniem
2
Aby zmienić zapamiętaną stację
Czynność
1 Naciśnij kilka razy przycisk
PLAY/FM MODE , aż
pojawią się symbole „ ” i „ ”.
2 Wybierz folder, naciskając
przycisk TUNE/ + lub – .
3 Naciśnij  .
Powtarzaj kroki 3 do 4, aby zaprogramować
dodatkowe utwory/pliki.
Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć
odtwarzanie programu.
Aby ponownie odtworzyć ten sam program,
naciśnij przycisk  .
Należy pamiętać, że utworzony program zostanie
skasowany w następujących okolicznościach:
Po otwarciu przedziału CD.
Po odłączeniu urządzenia USB.
Po wyłączeniu zasilania urządzenia.
Korzystanie z funkcji drzemki
Urządzenie można tak ustawić, aby wyłączyło się
automatycznie po upłynięciu ustawionego czasu.
1
Naciśnij przycisk SLEEP .
2
Na wyświetlaczu pojawi się wartość domyślna
(„90”) i wskaźnik „SLEEP”.
Naciskaj przycisk SLEEP , aby wybrać
żądane ustawienie.
Uwaga
Jeżeli spróbujesz zaprogramować więcej niż 26 utworów/
plików, na wyświetlaczu pojawi się migający napis „FULL”.
Po każdym naciśnięciu przycisku czas na
wyświetlaczu (w minutach) zmienia się, a
wybrana wartość zostanie automatycznie
zatwierdzona po 4 sekundach.
Wyświetlanie informacji o
zaprogramowanych utworach/plikach
Po stworzeniu własnego programu możesz
sprawdzić informacje o zaprogramowanych
utworach/plikach.
Przed włączeniem funkcji odtwarzania programu
Naciśnij kilka razy przycisk DISPLAY , aby zmieniać
wyświetlane informacje w następującej kolejności:
Łączna liczba zaprogramowanych kroków  Numer
ostatniego zaprogramowanego utworu/pliku
Po zatrzymaniu odtwarzania programu
przyciśnięciem  
Naciśnij kilka razy przycisk DISPLAY , aby zmieniać
wyświetlane informacje w następującej kolejności:
Numer bieżącego kroku  Číslo aktuálnej skladby/
aktuálneho súboru
Anulowanie odtwarzania programu
Naciśnij przycisk  , aby zatrzymać odtwarzanie,
a następnie naciśnij kilka razy PLAY/FM MODE ,
aż z wyświetlacza zniknie napis „PGM”.
Usuwanie wszystkich utworów/plików z
bieżącego programu
Zatrzymaj odtwarzanie i naciśnij przycisk  .
Pojawi się napis „noSTEP” i będzie można utworzyć
nowy program, postępując zgodnie z procedurą
„Tworzenie własnego programu (odtwarzanie
programu)”.
Wskazówka
Możesz sprawdzić czas pozostały do wyłączenia sprzętu,
naciskając przycisk SLEEP  ponownie po ustawieniu czasu.
Podłączanie dodatkowych
urządzeń
Przez głośniki opisywanego sprzętu można słuchać
dźwięku z dodatkowego urządzenia, takiego jak TV
czy przenośny cyfrowy odtwarzacz muzyki.
Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie
łączone elementy mają odłączone zasilanie.
Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji
obsługi urządzenia, które ma być podłączone.
1
Połącz gniazdo AUDIO IN  z gniazdem
wyjścia audio w przenośnym cyfrowym
odtwarzaczu muzyki, TV lub innym
urządzeniu, używając przewodu
połączeniowego audio (nie znajduje się w
zestawie).
Uwagi dotyczące płyt
 Jeżeli płyta CD jest brudna, należy ją
wytrzeć szmatką. Płytę należy
czyścić od środka na zewnątrz. Jeżeli
na płycie są zadrapania, brud lub
odciski palców, mogą wystąpić
błędy odczytu.
 Nie można używać takich substancji,
jak benzyna, rozpuszczalniki, środki
czystości dostępne w handlu, czy substancje
antystatyczne przeznaczone do płyt winylowych.
 Nie wolno narażać płyt na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub kontakt z innymi
źródłami ciepła, takimi jak przewody powietrzne,
ani też nie pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w miejscu ciągłego
nasłonecznienia, gdyż może to spowodować
znaczny wzrost temperatury wewnątrz pojazdu.
 Nie naklejać papieru ani naklejek na płytę ani nie
rysować jej powierzchni.
 Po zakończeniu odtwarzania schować płytę do
pudełka.
Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc
 Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną
zawierającą materiał DVD nagrany na jednej
stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na
drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można zagwarantować
poprawnego odtwarzania takiej płyty.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
 Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt, które są wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre
firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi systemami ochrony
praw autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród
nich płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i
mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
O bezpieczeństwie
 Ponieważ promień lasera odtwarzacza CD jest
szkodliwy dla oczu, nie wolno demontować
obudowy. Wszelkie prace serwisowe powinien
wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
 Jeśli do obudowy dostanie się ciało obce lub ciecz,
należy przed dalszym użytkowaniem odłączyć
sprzęt od zasilania sieciowego i przekazać do
sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.
 Płyty o nietypowym kształcie (np. serce, kwadrat,
gwiazda) nie mogą być odtwarzane na sprzęcie.
Próba taka może się skończyć jego uszkodzeniem.
Nie używać takich płyt.
Źródła zasilania
 Do zasilania sieciowego należy użyć dołączonego
przewodu zasilania sieciowego; nie należy
stosować żadnego innego przewodu.
 Jeśli sprzęt nie będzie użytkowany przez dłuższy
okres czasu, odłącz go od gniazda sieciowego.
 Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć, aby
uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wyciek
lub korozję baterii.
O wyborze miejsca
 Nie pozostawiać sprzętu w pobliżu źródeł ciepła,
w miejscu nasłonecznienia, nadmiernego
zapylenia lub wstrząsów mechanicznych lub też w
samochodzie wystawionym na promienie
słoneczne.
 Nie umieszczać sprzętu w pobliżu urządzeń, które
wytwarzają ciepło, takich jak obudowy lamp lub
grzejniki. Ciepło z tych urządzeń może
spowodować odkształcenie obudowy i
doprowadzić do awarii systemu.
 Nie ustawiać sprzętu na pochyłej lub niestabilnej
powierzchni.
 Nie stawiać niczego w odległości ok. 10 mm od
tylnej ściany obudowy. Otwory wentylacyjne
muszą być odkryte, aby sprzęt działał prawidłowo,
a jego podzespoły miały dłuższy okres
użytkowania.
 Ponieważ w głośnikach wykorzystywany jest silny
magnes, należy trzymać z dala od sprzętu karty
kredytowe wykorzystujące kodowanie
magnetyczne czy też nakręcane zegarki, co
pozwoli zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
Obsługa
 Jeżeli odtwarzacz został przeniesiony z miejsca
zimnego do ciepłego lub znalazł się w
pomieszczeniu o dużej wilgotności, na soczewce
odtwarzacza CD może pojawić się skroplona
wilgoć. W takim przypadku urządzenie nie będzie
działało prawidłowo. Wyjmij wtedy płytę CD i
poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała.
Postępowanie ze sprzętem
 Nie zostawiaj otwartej pokrywy tacy CD, aby
uniknąć dostawania się do środka kurzu i
zanieczyszczeń.
 Zadbaj o to, aby na sprzęt nie chlapać wodą.
Sprzęt nie jest wodoodporny.
Czyszczenie obudowy
 Obudowę, panel przedni i elementy sterujące
należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki lekko
zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Nie
stosować skrobaczek, proszku do szorowania lub
rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna
ekstrakcyjna.
Jeśli masz jakieś pytania lub problemy związane ze
sprzętem, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
W razie trudności
Ogólne
Zasilanie nie jest włączone.
 Upewnij się, że przewód zasilania sieciowego jest
właściwie umieszczony w gnieździe zasilania.
 Upewnij się, że przewód zasilania sieciowego jest
prawidłowo podłączony do gniazda zasilania
AC IN.
 Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone;
zwróć uwagę na ich biegunowość.
 Wymień wszystkie baterie na nowe, kiedy
wskaźnik OPR/BATT  zrobi się ciemny.
Brak jest dźwięku.
 Upewnij się, że została wybrana odpowiednia
funkcja odtwarzania muzyki lub źródła dźwięku,
którego chcesz posłuchać.
 Gdy chcesz używać głośników, odłącz słuchawki.
Występują szumy podczas odtwarzania.
 Czy ktoś używa telefonu komórkowego lub innego
wyposażenia wytwarzającego fale radiowe w
pobliżu sprzętu? W takiej sytuacji należy odsunąć
odtwarzacz od takich urządzeń.
Z urządzenia słychać ciche brzęczenie.
 To nie jest usterka. Ciche brzęczenie, które może
być słychać z radia, zależy od stanu zasilania.
Odtwarzacz CD/MP3/WMA
Odtwarzacz CD nie odtwarza płyty, mimo że
jest ona włożona.
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż
zwykle.
 W przypadku płyt opisanych poniżej rozpoczęcie
odtwarzania trwa dłużej.
Płyta zapisana ze złożoną strukturą folderów.
Płyta zawiera wiele folderów, plików lub pliki
inne niż MP3/WMA.
Urządzenie USB
Urządzenie USB nie działa prawidłowo.
 Jeśli podłączysz urządzenie USB, które nie jest
obsługiwane, mogą wystąpić następujące
problemy.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
Nazwy plików lub folderów nie są wyświetlane
przez sprzęt.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk jest urywany.
Występują szumy.
Odtwarzany dźwięk jest zniekształcony.
 Jest podłączone nieobsługiwane urządzenie USB i
wykonano operację odtwarzania lub pauzy.
Pojawia się napis „Err02” i urządzenie
wyłącza się automatycznie.
 Wykryto nieprawidłowy poziom natężenia prądu
w gnieździe  (USB) . W takiej sytuacji odłącz
urządzenie USB od gniazda  (USB) , podłącz
ponownie urządzenie USB i jeszcze raz włącz
sprzęt. Jeżeli problem powtórzy się po ponownym
włączeniu urządzenia, skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.
Pojawia się napis „Err C13”.
 W podłączonym urządzeniu wystąpił
nieoczekiwany błąd.
 Podłączono nieznane urządzenie.
Brak jest dźwięku.
 Urządzenie USB mogło zostać nieprawidłowo
podłączone. Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz
urządzenie USB. Następnie włącz sprzęt.
Występują szumy, dźwięk przeskakuje lub
jest zniekształcony.
 Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz urządzenie
USB. Następnie ponownie włącz sprzęt.
 Same pliki muzyczne zawierają szumy lub dźwięk
jest zniekształcony. Szumy mogły pojawić się
podczas tworzenia plików dźwiękowych. Spróbuj
ponownie utworzyć pliki dźwiękowe i odtworzyć
je na urządzeniu.
Urządzenia USB nie można podłączyć do
gniazda  (USB) .
 Wtyczka urządzenia USB lub przewodu USB jest
odwrócona. Włóż do gniazda  (USB)  w
prawidłowym położeniu.
Napis „READ” jest wyświetlany przez
dłuższy czas lub rozpoczęcie odtwarzania
zajmuje dużo czasu.
 Odczyt może zająć dużo czasu w następujących
przypadkach:
Na urządzeniu USB znajduje się wiele folderów
lub plików.
Złożona struktura plików.
Pamięć jest niemal pełna.
Duża fragmentacja pamięci wewnętrznej.
Aby uniknąć tych problemów, zalecamy, aby
stosować się do następujących wskazówek:
Ograniczyć łączną liczbę folderów na urządzeniu
USB do 100.
Ograniczyć łączną liczbę plików w jednym
folderze do 100.
Błędne wyświetlenie
Po włożeniu płyty pojawia się napis „Err”.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
Dźwięk zanika.
 Zmniejsz głośność.
 Oczyść płytę lub wymień ją, jeśli jest mocno
uszkodzona.
 Ustaw sprzęt w miejscu, w którym nie występują
drgania.
 Oczyść soczewkę przy pomocy dmuchawy
dostępnej w handlu.
 Dźwięk może zanikać lub mogą być słyszalne
szumy, jeśli stosowana jest płyta CD-R/CD-RW
słabej jakości lub jeśli występuje problem z
urządzeniem nagrywającym lub zastosowanym
oprogramowaniem.
Dźwięk jest słabo słyszalny lub odbiór jest
słaby.
 Wymień wszystkie baterie na nowe.
 Odsuń urządzenie od znajdujących się w pobliżu
telewizorów.
 Aby odbierać stacje w paśmie FM, wysuń
całkowicie antenę i ustaw urządzenie tak, aby
odbiór był najlepszy. W przypadku pasma AM
obróć cały sprzęt, aby uzyskać jak najlepszy
sygnał.
 Jeśli znajdujesz się w budynku, korzystaj z
urządzenia w pobliżu okna.
 Jeśli w pobliżu urządzenia zostanie umieszczony
telefon komórkowy, urządzenie może hałasować.
Trzymaj telefon z dala od urządzenia.
Obraz telewizyjny jest przerywany.
 Jeśli słuchasz stacji FM w pobliżu telewizora z
anteną pokojową, odsuń sprzęt dalej od
telewizora.
Pojawia się napis „Err01”.
 Umieść płytę CD z etykietą skierowaną na
zewnątrz.
 Oczyść płytę.
 Wyjmij płytę i pozostaw przedział CD otwarty na
około godzinę, aby wyparowała skondensowana
wilgoć.
 Płyta CD-R/CD-RW jest pusta.
 Na płycie nie ma plików MP3/WMA nadających się
do odtwarzania.
 Wystąpił problem z jakością płyty CD-R/ CD-RW,
urządzeniem nagrywającym lub zastosowanym
oprogramowaniem.
 Wymień wszystkie baterie na nowe, kiedy
wskaźnik OPR/BATT  zrobi się ciemny.
 Płyta CD może być brudna. Oczyść płytę.
 Płyta CD może być porysowana. Wymień płytę.
 Wystąpił problem z odczytem płyty CD. Wymień
płytę.
 W przedziale CD może znajdować się pusta płyta.
 Włożono płytę, której nie można odtworzyć (DVD,
BD itp.). Wymień płytę.
 Brak płyty w przedziale CD. Włóż płytę.
 Płyta została włożona odwrotną stroną. Umieść
płytę CD z etykietą skierowaną na zewnątrz.
 Na płycie nie ma plików audio w obsługiwanych
formatach lub plik przeznaczony do odtwarzania
ma nieobsługiwane rozszerzenie.
Radio
 Dane zapisane na urządzeniu USB mogą być
uszkodzone. Ponownie zapisz dane dźwiękowe na
urządzeniu USB.
 Sprzęt może wyświetlać tylko cyfry i litery
alfabetu. Inne znaki nie będą wyświetlane
prawidłowo.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
 Wyłącz sprzęt i podłącz urządzenie USB, a
następnie włącz ponownie urządzenie.
 Urządzenie USB nie działa prawidłowo. Zapoznaj
się z instrukcją obsługi urządzenia USB, aby
rozwiązać ten problem.
 Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz urządzenie
USB.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
Jeśli problem utrzymuje się po wypróbowaniu
wszystkich innych rozwiązań, odłącz przewód
zasilania sieciowego lub wyjmij wszystkie baterie.
Gdy wyświetlacz będzie pusty, ponownie podłącz
przewód zasilania sieciowego lub włóż baterie. Jeśli
problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.
Dane techniczne
Odtwarzacz CD
Układ
Odtwarzacz cyfrowych płyt kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera: Poniżej 44,6 µW
(Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm od
powierzchni soczewki obiektywu na bloku optycznym o
przesłonie 7 mm.)
Liczba kanałów
2
Charakterystyka częstotliwościowa
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Zniekształcenia kołysania i drżenia
Poniżej mierzalnego poziomu
Obsługiwane formaty audio
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
WMA (Windows Media Audio)
Informacje dotyczące radia
Zakres częstotliwości
Modele sprzedawane w Europie
FM: 87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Model sprzedawany w Korei
FM: 87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Częstotliwość pośrednia
FM: 225 kHz
AM: 177,5 kHz
Anteny
FM: Antena teleskopowa
AM: Wbudowana ferrytowa antena prętowa
Wejście
AUDIO IN
Gniazdo stereo mini
Gniazdo  (USB)
Typ A, maksymalne natężenie prądu 500 mA, USB 2.0
zgodne z Full Speed
Wyjście
Gniazdo stereo mini  (słuchawkowe)
Do słuchawek o impedancji 16   32 
Ogólne
Głośnik
Dwa głośniki pełnozakresowe, śr. 5 cm, 8 ,
typ stożkowy (2)
Moc wyjściowa
1,1 W + 1,1 W (przy 8 , zniekształcenia harmoniczne 10%)
Wymagania dotyczące zasilania
Modele sprzedawane w Europie
230 V prądu zmiennego, 50 Hz (zasilanie sieciowe)
9 V prądu stałego (sześć baterii typu LR6 (rozmiar AA))
Model sprzedawany w Korei
220 V prądu zmiennego, 60 Hz (zasilanie sieciowe)
9 V prądu stałego (sześć baterii typu LR6 (rozmiar AA))
Pobór mocy
10 W
0,8 W (w trybie czuwania)
Żywotność baterii*1, *2
Odtwarzanie płyt CD
Ok. 2,5 godziny
Odtwarzanie z urządzenia USB
Ok. 3 godzin (przy obciążeniu 100 mA)
Ok. 0,8 godziny (przy obciążeniu 500 mA)
Odbiór radia FM
Ok. 15 godzin
*1 Pomiar według standardów Sony. Rzeczywista
żywotność baterii może zależeć od stanu sprzętu lub
warunków użytkowania.
*2Korzystanie z baterii alkalicznych Sony.
 Ustaw tryb odtwarzania na normalny.
Wymiary
Ok. 318 mm × 156 mm × 70 mm (dł./wys./szer.)
(włącznie z wystającymi elementami)
Nie można odtwarzać plików MP3/WMA.
Liczba sztuk
Urządzenie: 1
 Pliki dźwiękowe mogą mieć nieprawidłowe
rozszerzenia. Rozszerzenia plików obsługiwane
przez sprzęt są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
 Pliki dźwiękowe mogły zostać utworzone w
formatach innych niż MP3/WMA.
 Urządzenie magazynujące USB używa systemu
plików innego niż FAT16 lub FAT32.*
 Pliki są zaszyfrowane lub chronione hasłem.
* Sprzęt obsługuje system plików FAT16 i FAT32, ale niektóre
urządzenia USB mogą nie obsługiwać obu tych systemów.
Aby uzyskać odpowiednie informacje, należy zapoznać się
z instrukcją obsługi urządzenia USB lub skontaktować się
z jego producentem.
Masa
Ok. 1,6 kg (wraz z bateriami)
Dostarczane akcesoria
Przewód zasilania sieciowego (1)
Instrukcja obsługi (1) (ten podręcznik)
Karta gwarancyjna (1) (tylko do modeli europejskich)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Uwaga dotycząca licencji i
znaku handlowego
 Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
 Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/
lub w innych krajach.
 Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa
własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub dystrybucja tego
rodzaju technologii poza tym produktem jest
zabroniona bez uzyskania licencji od firmy
Microsoft lub upoważnionego przedstawiciela
firmy Microsoft.
 Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są
własnością odpowiednich podmiotów. W
niniejszej instrukcji nie używa się znaków ™ i .
®
Download PDF

advertising