Sony | ZS-RS70BT | Sony ZS-RS70BT Odtwarzacz CD typu boombox z łączem Bluetooth® Instrukcja obsługi

4-470-545-53(1)
Podstawowa obsługa
Uwaga
Przy odłączaniu urządzenia USB zawsze musisz
przytrzymać przycisk  , aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „NO DEV”. Odłączenie urządzenia
USB bez wykonania tej czynności może
spowodować uszkodzenie danych na urządzeniu
USB lub samego urządzenia.
Personal Audio System
Aby zmienić tryby odtwarzania
Naciskaj przycisk MODE , gdy urządzenie USB
jest zatrzymane.
Więcej informacji można znaleźć w punkcie
„Wybór trybu odtwarzania” na odwrocie.
Instrukcja obsługi
Uwagi dotyczące urządzenia USB
©2013 Sony Corporation
Printed in China
ZS-RS70BT
*   oraz VOLUME +  mają wyczuwalny punkt.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, chroń ten aparat przed deszczem i
wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie
lub ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń
wypełnionych płynem, takich jak wazony.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie
do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w
pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną
wtyczkę od gniazda zasilania.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania prądem zmiennym (do sieci
elektrycznej), dopóki jest fizycznie podłączone
do gniazda ściennego, nawet jeśli samo
urządzenie jest wyłączone.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w
słuchawkach może być przyczyną pogorszenia
słuchu.
Nie wolno wystawiać baterii (pakietu baterii ani
urządzenia z zainstalowanymi bateriami) na
dłuższe działanie silnych źródeł ciepła, na
przykład światła słonecznego, ognia itp.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
obudowy.
Uwaga przeznaczona dla
klientów: poniższe informacje
dotyczą tylko sprzętu
znajdującego się w sprzedaży
w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Pozbywanie się zużytego
sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu.
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona
traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten
dla pewnych rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć
pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Uwaga dotycząca licencji i
znaku handlowego
Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Opisywany produkt zawiera technologię objętą
pewnymi prawami własności intelektualnej
firmy Microsoft. Zabrania się użytkowania lub
dystrybucji wspomnianej technologii poza
opisywanym wyrobem bez stosownej
(stosownych) licencji firmy Microsoft.
Właścicielem słowa i logo Bluetooth jest firma
Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation
korzysta ze wspomnianych znaków w ramach
posiadanej licencji.
Znak N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC
Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
Android jest znakiem handlowym firmy Google
Inc.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są
własnością odpowiednich podmiotów. W
niniejszej instrukcji nie używa się znaków ™ i
.
®
Podświetlenie  ma następujące dwie funkcje.
Wskazanie zmiany funkcji
Przy przełączaniu do jednej z pięciu funkcji
środek podświetlenia (biały) zmienia swe
natężenie, informując użytkownika o zmianie
funkcji. Przy przełączaniu do funkcji Bluetooth
obie strony podświetlenia również świecą na
niebiesko.
Przed rozpoczęciem
użytkowania sprzętu
Przyłącz przewód zasilania sieciowego  lub włóż sześć baterii R14 (rozmiar C - niedołączone do zestawu)
do przedziału na baterie .
W przypadku modeli z przełącznikiem zasilania, należy ustawić przełącznik VOLTAGE SELECTOR  na
napięcie zgodne z napięciem sieciowym w danej lokalizacji.
(Dotyczy tylko urządzeń
z przełącznikiem
napięcia zasilania)
Naciśnij CD , USB , BLUETOOTH , RADIO
FM/AM  lub AUDIO IN , gdy urządzenie jest
wyłączone. Urządzenie włączy się, uruchamiając
od razu wybraną funkcję.
Regulacja głośności
Naciśnij VOLUME + lub  .
Poziom głośności sprzętu można regulować
skokowo w zakresie 0 – 31. Przy pozycji 31
pojawia się napis „VOL MAX”.
Korzystanie ze słuchawek
Podłącz słuchawki do gniazda 
(słuchawkowego) .
Zwiększanie niskich tonów
Naciśnij MEGA BASS .
Na wyświetlaczu pojawi się napis „MEGA BASS”.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania
dźwięku, naciśnij ten przycisk jeszcze raz.
Wyłączanie automatycznego trybu
demonstracyjnego (tylko modele w
krajach Ameryki Łacińskiej)
Ponieważ domyślnie tryb demonstracyjny jest
włączony, demonstracja uruchomi się
automatycznie w następujących przypadkach;
gdy sprzęt jest wyłączony.
gdy przy włączonej funkcji CD oraz USB nie jest
odtwarzany dźwięk.
gdy w trybie Bluetooth nie zostało nawiązane
połączenie Bluetooth (wyświetlany jest napis
„NO BT”).
Aby wyłączyć automatyczną demonstrację,
przytrzymuj MODE , aż na wyświetlaczu pojawi
się napis „DEMO MODE OFF”.
Uwaga
Tryb demonstracyjny nie włącza się, jeśli sprzęt jest
zasilany z baterii.
Wyłączanie funkcji efektów
świetlnych
Funkcja efektów świetlnych włącza światło
zsynchronizowane ze źródłem muzyki.
Domyślnie funkcja ta jest włączona, ale możesz
ją wyłączyć według własnego uznania.
Przytrzymaj LIGHT SYNC , aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „LIGHT SYNC OFF”.
Aby włączyć tę funkcję, ponownie przytrzymaj
ten przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się
„LIGHT SYNC ON”.
Odtwarzanie płyty z muzyką
Płyty Audio CD, na których utwory CD-DA są
zapisane w formacie CD-DA
Płyty CD-R/CD-RW, na których pliki dźwiękowe
MP3 lub WMA są zapisane w standardzie
ISO 9660 Level 1/Level 2 lub Joliet
1 Naciśnij przycisk CD , aby włączyć
funkcję CD.
2 Naciśnij przycisk PUSH OPEN/CLOSE
  i umieść płytę na tacy CD
nadrukiem do góry.
Etykieta do
góry
Do gniazda AC IN
Przewód zasilania
sieciowego (w zestawie)
3 Porządnie zamknij pokrywę tacy CD
(Przykład: gdy załadowana jest płyta CD)
Łączna liczba utworów
Uwagi
 Wyświetlane dane odtwarzania zaczynają migać na wyświetlaczu na około 2 minuty przed przejściem w stan
czuwania.
 W trybie czuwania, gdy podłączony jest przewód zasilania sieciowego, na wyświetlaczu widoczny jest napis
„STANDBY”.
 Funkcja automatycznego czuwania nie jest dostępna, gdy aktywna jest funkcja radia FM/AM (oraz funkcja
AUDIO IN, z wyłączeniem modeli europejskich).
 Po załadowaniu płyty sprzęt odczytuje wszystkie
znajdujące się na niej pliki. W tym czasie na
wyświetlaczu widoczny jest napis „READING”. Jeśli
na płycie znajduje się wiele folderów lub plików
innych niż MP3/WMA, rozpoczęcie odtwarzania
lub odtwarzanie następnego pliku MP3/WMA
może trwać dość długo.
 Zalecamy pominięcie plików innych niż MP3/WMA
oraz niepotrzebnych folderów podczas tworzenia
płyt MP3/WMA.
 Podczas odtwarzania foldery, które nie zawierają
plików MP3/WMA, są pomijane.
 Formaty plików dźwiękowych obsługiwanych
przez sprzęt są następujące:
MP3: Rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: Rozszerzenie pliku „.wma”
Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma
prawidłowe rozszerzenie, ale sam plik został
utworzony w innym formacie dźwiękowym, sprzęt
może odtwarzać szumy lub może nie działać
prawidłowo.
 Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
 Pliki WMA z kodowaniem WMA DRM, WMA
Lossless oraz WMA PRO nie mogą być
odtwarzane.
 Sprzęt nie może odtwarzać plików dźwiękowych
znajdujących się na płycie w następujących
przypadkach:
Gdy łączna liczba plików dźwiękowych w
jednym folderze przekracza 511.
Gdy łączna liczba folderów na jednej płycie
przekracza 511.
Gdy poziom katalogów (głębokość folderów)
przekracza 9 (wliczając w to folder główny
(„ROOT”)).
 Nazwy folderów i plików mogą być wyświetlane
przy użyciu maks. 32 znaków, włącznie z
cudzysłowami.
 Znaki i symbole, których urządzenie nie może
wyświetlić, będą pokazywane jako „_”.
 Sprzęt obsługuje wersje 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4
formatu znaczników ID3 w przypadku MP3 oraz
format znaczników WMA (zdefiniowany przez
specyfikację ASF (Advanced Systems Format)) w
przypadku plików WMA. Jeśli w pliku zawarte są
informacje znacznika ID3 lub WMA, będą
wyświetlane: tytuł utworu, dane wykonawcy oraz
tytuł albumu. Jeśli plik nie posiada znacznika z
danymi, sprzęt wyświetla następujące informacje:
Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
Napis „NO ARTIST” zamiast danych wykonawcy.
Napis „NO ALBUM” zamiast tytułu albumu.
Dane znaczników ID3 oraz WMA mogą być
wyświetlane przy użyciu maks. 32 znaków.
Naciskaj MODE , gdy odtwarzacz jest
zatrzymany.
Więcej informacji można znaleźć w punkcie
„Wybór trybu odtwarzania” na odwrocie.
Słuchanie muzyki znajdującej
się na urządzeniu USB
Możesz słuchać plików muzycznych znajdujących
się na urządzeniu USB (odtwarzaczu cyfrowym
lub przenośnej pamięci USB).
Sprzęt może odtwarzać pliki dźwiękowe
zapisane w formatach MP3 oraz WMA.*
Urządzenia USB zgodne z urządzeniem opisane
są w punkcie „Obsługiwane urządzenia USB” na
odwrocie.
* Opisywany sprzęt nie może odtwarzać plików z
zabezpieczeniami przed kopiowaniem (DRM
(Digital Rights Management)) lub plików
pobranych z internetowego sklepu muzycznego.
Jeśli spróbujesz odtworzyć jeden z takich plików,
sprzęt odtwarza następny niezabezpieczony plik
dźwiękowy.
1 Podłącz urządzenie USB do portu
4 Naciśnij  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Możesz zapisać całą płytę (zapis synchroniczny)
lub bieżący utwór lub plik (zapis jednego utworu)
na urządzenie USB (cyfrowy odtwarzacz
muzyczny lub przenośną pamięć USB itp.).
Podczas zapisu z płyty CD utwory są zapisywane
jako pliki MP3 z prędkością bitową 128 kbps.
Podczas zapisu z płyty MP3/WMA pliki MP3/
WMA są zapisywane z taką samą prędkością
bitową jak pliki źródłowe.
Urządzenia USB zgodne z urządzeniem opisane
są w punkcie „Obsługiwane urządzenia USB” na
odwrocie.
1 Podłącz urządzenie USB do portu
Nie można używać urządzenia do ładowania
urządzeń USB.
Etykieta wolumenu* pojawia się raz na
wyświetlaczu, a następnie pojawia się łączna
liczba folderów.
Czynność
Zrobić pauzę
w odtwarzaniu
Naciśnij  . Aby powrócić
do odtwarzania, naciśnij ten
przycisk jeszcze raz.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij  . Jeśli naciśniesz
  po zatrzymaniu
odtwarzania, odtwarzanie
rozpocznie się od początku
utworu/pliku, którego
ostatnio słuchałeś
(wznawianie odtwarzania).
Anulować
wznawianie
Dwukrotnie naciśnij  .
Jeśli naciśniesz   po
anulowaniu wznowienia
odtwarzania, odtwarzanie
rozpoczyna się od początku
pierwszego utworu/pliku.
* Jeśli urządzenie USB nie posiada etykiety
wolumenu, pojawia się napis „STORAGE DRIVE”.
Etykieta wolumenu to nazwa, którą można
przypisać do nośników danych lub urządzeń.
3 Naciśnij  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Naciskaj
(Folder) + lub  , aby wybrać
odpowiedni folder.
Zapisywanie tylko ulubionych
utworów/plików
Wykonaj kroki 1 do 5 z punktu „Tworzenie
własnego programu (odtwarzanie programu)”
na odwrocie.
Zapisywanie pojedynczego utworu/
pliku
Wybierz i uruchom odtwarzanie utworu/pliku,
który chcesz zapisać.
3 Naciśnij REC CD  USB .
Miga „REC”, a urządzenie zaczyna obliczać
ilość wolnego miejsca na urządzeniu USB.
Numer pliku
Czas odtwarzania*
Naciśnij
 .
Wybrać utwór/
plik
Naciśnij  lub  .
Możesz pomijać
poszczególne utwory/pliki.
Znaleźć dany
punkt utworu/
pliku
Przytrzymaj  lub  
podczas odtwarzania i
zwolnij przycisk w
odpowiednim miejscu. Gdy
wyszukujesz dany punkt w
trybie pauzy, naciśnij  ,
aby rozpocząć odtwarzanie
po odnalezieniu danego
punktu.
Wskazówka
* Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się „--:--”.
Inne operacje
Aby
Zrobić pauzę
w odtwarzaniu
Zatrzymać
odtwarzanie
Anulować
wznawianie
Wznawianie odtwarzania zostaje anulowane, jeśli
naciśniesz  , otworzysz pokrywę tacy CD lub
wyłączysz urządzenie.
Czynność
Naciśnij  . Aby powrócić
do odtwarzania, naciśnij ten
przycisk jeszcze raz*.
Naciśnij  . Jeśli naciśniesz
  po zatrzymaniu
odtwarzania, odtwarzanie
rozpocznie się w miejscu, w
którym zostało przerwane
(wznawianie odtwarzania).
Dwukrotnie naciśnij  .
Jeśli naciśniesz   po
anulowaniu wznowienia
odtwarzania, odtwarzanie
rozpoczyna się od początku
pierwszego pliku.
(Folder) + lub
Wybrać folder
Naciśnij
 .
Wybrać plik
Naciśnij  lub  .
Możesz pomijać
poszczególne pliki.
Aby pominąć kilka utworów,
przytrzymaj przycisk  lub
  i zwolnij go przy
odpowiednim utworze/pliku.
Znaleźć punkt
w pliku
Przytrzymaj  lub  
podczas odtwarzania i
zwolnij przycisk w
odpowiednim miejscu. Gdy
wyszukujesz dany punkt w
trybie pauzy, naciśnij  ,
aby rozpocząć odtwarzanie
po odnalezieniu danego
punktu.
Odłączenie
Przytrzymaj przycisk  , aż
urządzenia USB na wyświetlaczu pojawi się
napis „NO DEV”, a potem
odłącz urządzenie USB.
* Przy odtwarzaniu pliku w formacie VBR MP3/WMA
sprzęt może wznowić odtwarzanie w innym
miejscu.
Jeśli system twojego smartfonu to
Android 2.3.3 lub późniejszy, lecz
wcześniejszy niż Android 4.1
Jeśli system twojego smartfonu to
Android 4.1 lub późniejszy
Przejdź do kroku 4.
2 Pobierz i zainstaluj na smartfonie
4 Naciśnij ENTER .
Rozpoczyna się zapis. Podczas zapisu nie
wolno odłączać urządzenia USB.
Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie po
zakończeniu zapisu synchronicznego.
Po zakończeniu zapisu pojedynczego utworu/
pliku odtwarzanie trwa nadal.
Inne operacje
Czynność
Naciśnij  . Utworzony plik
MP3/WMA zawiera dane do
miejsca, w którym
zatrzymano zapis.
Odłączyć
Naciśnij USB , a potem
urządzenie USB przytrzymaj przycisk  , aż
na wyświetlaczu pojawi się
napis „NO DEV”, a potem
odłącz urządzenie USB.
Sprawdź następujące kwestie przed
uruchomieniem urządzenia.
Zarówno urządzenie jak i smartfon znajdują się
w odległości 1 m od siebie.
Urządzenie podłączone jest do zasilania
sieciowego albo wskaźnik OPR/BATT  świeci
się.
Instrukcja obsługi urządzenia NFC znajduje się
pod ręką.
Schemat A
„Łatwa komunikacja NFC” to oryginalna
aplikacja firmy Sony przygotowana na telefony
Android - jest ona dostępna w Google Play
Store.
Wyszukaj nazwę „Łatwa komunikacja NFC” lub
zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i
zainstalować darmową aplikację. Przy
pobieraniu aplikacji mogą zostać naliczone
opłaty operatora za przesył danych.
W pewnych krajach lub regionach ta aplikacja
może być niedostępna do pobrania.
Wskazówka
W przypadku niektórych modeli smartfonów
połączenie jednym dotknięciem może być
dostępne bez pobierania aplikacji „Łatwa
komunikacja NFC”. W takim przypadku działanie i
specyfikacja mogą być inne od zamieszczonego
tutaj opisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi dostarczonej razem ze
smartfonem.
Naciśnij  lub  , aby wybrać plik
audio.
Naciśnij
(Folder) + lub  , aby wybrać
folder.
2 Naciśnij ERASE .
3 Naciśnij ENTER .
Na wyświetlaczu pojawi się „TRACK ERASE?”
lub „FOLDER ERASE?”.
4 Naciśnij ENTER .
Przy pierwszym zapisie na urządzeniu USB folder
„MUSIC” tworzony jest bezpośrednio w folderze
głównym („ROOT”).
Foldery i pliki w folderach tworzonych podczas
przenoszenia są tworzone w następujący
sposób.
Nazwa foldera Nazwa pliku
MP3/WMA
CD-DA
Taka sama, jak źródło danych*2
„FLDR001”*3
„TRACK001”*4
Zapis pojedynczego utworu
Źródło
danych
MP3/WMA
CD-DA
Nazwa foldera Nazwa pliku
„REC1”*5
Taka sama, jak
źródło
danych*2
„TRACK001”*4
*1Zapis całej płyty, pliki MP3/WMA w danym
folderze oraz tylko ulubione utwory/pliki
(odtwarzanie programu)
*2Można przypisać nazwę folderu do 32 znaków.
*3Nazwy folderów są przypisywane kolejno aż do
maksymalnej liczby 255 (włączając w to folder
główny („ROOT”) i folder „MUSIC”).
*4Nazwy plików są przypisywane kolejno.
*5Nowy plik jest zapisywany w folderze „REC1” za
każdym razem, gdy wykonywany jest zapis
pojedynczego utworu.
Uwagi
 Jeśli rozpoczniesz zapis w trybie losowym lub w
trybie powtarzania, wybrany tryb odtwarzania jest
automatycznie zmieniany na normalne
odtwarzanie.
 Nie odłączaj urządzenia USB podczas zapisu lub
usuwania danych. Może to spowodować
uszkodzenie danych na urządzeniu USB lub
samego urządzenia.
 Podczas zapisu z płyty MP3/WMA nie jest
odtwarzany dźwięk, a na wyświetlaczu pojawia się
napis „HI-SPEED”.
 Informacje CD-TEXT nie są przenoszone do
tworzonych plików MP3.
 Zapis zatrzymuje się automatycznie, jeśli:
na urządzeniu USB zabraknie miejsca podczas
zapisu.
liczba plików audio i folderów na urządzeniu
USB przekroczy limit plików obsługiwanych
przez dane urządzenie.
zostanie zmieniona bieżąca funkcja urządzenia.
2 Przytrzymaj TUNE + lub  , aż na
wyświetlaczu zaczną zmieniać się cyfry
częstotliwości.
Sprzęt automatycznie przeszukuje
częstotliwości fal radiowych i zatrzymuje się,
gdy znajdzie wyraźny sygnał stacji radiowej.
Jeśli nie możesz wybrać stacji przy pomocy
automatycznego strojenia, naciskaj TUNE + lub
 , aby zmieniać częstotliwości krok po
kroku.
Jeśli odbierany jest sygnał stereofoniczny
stacji FM (UKF), na wyświetlaczu pojawia się
„ST”.
Wskazówka
Jeśli przy odbiorze stereofonicznego sygnału FM
występują szumy, naciskaj przycisk MODE , aż na
wyświetlaczu pojawi się „MONO”. Dźwięk przestanie
być stereofoniczny, ale odbiór się poprawi.
Aby zmienić przedział strojenia pasm
FM/AM
3 Uruchom aplikację „Łatwa komunikacja
NFC” na smartfonie.
Upewnij się, że widoczny jest ekran aplikacji.
4 Dotknij smartfonem urządzenia.
Dotykaj smartfonem symbolu N  na
urządzeniu, aż smartfon zareaguje.
Uwaga
Jeśli ekran smartfonu jest zablokowany, smartfon
nie będzie działał. Zwolnij blokadę, a następnie
ponownie dotknij smartfonem symbolu N .
Smartfon odpowiada
(urządzenie rozpoznane)
włączyć funkcję Bluetooth.
2 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu
Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi dostarczonej razem z
urządzeniem.
Jeśli żadne urządzenia nie były jeszcze
sparowane, np. gdy naciśniesz BLUETOOTH 
po raz pierwszy po zakupie urządzenia,
przechodzi ono automatycznie w tryb
parowania oraz miga wskaźnik Bluetooth ( ) i
„PAIRING” na wyświetlaczu. W takim
przypadku przejdź do kroku 4.
3 Przytrzymaj BLUETOOTH-PAIRING , aż
rozlegną się dwa sygnały.
Urządzenie przechodzi w tryb parowania oraz
miga wskaźnik Bluetooth ( ) i „PAIRING”na
wyświetlaczu.
Jeśli pozycja „SONY:ZS-RS70BT/BTB” nie
pojawia się na wyświetlaczu urządzenia,
powtórz czynności od kroku 2.
Wykonuj instrukcje podane na ekranie, aby
nawiązać połączenie.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth na
wyświetlaczu pojawia się „BT AUDIO”.
 Jeśli trudno nawiązać połączenie, należy
wykonać następującą procedurę.
Uruchom aplikację „Łatwa komunikacja NFC”
i przesuń lekko smartfon nad symbolem N 
na urządzeniu.
Jeśli smartfon jest w futerale, należy go
wyjąć.
 Ponownie dotknij smartfonem urządzenia, aby
je rozłączyć.
 Jeśli masz wiele urządzeń zgodnych z NFC, po
prostu dotknij smartfonem innego urządzenia,
aby przełączyć połączenie na to urządzenie. Na
przykład, jeśli smartfon jest połączony ze
słuchawkami obsługującymi NFC, wystarczy
dotknąć smartfonem urządzenia, aby
przełączyć połączenie Bluetooth na urządzenie
(przełączanie połączenia jednym dotknięciem).
Bezprzewodowe odtwarzanie
muzyki z urządzenia
Bluetooth
6 Jeśli konieczne jest wprowadzenie kodu
dostępu na wyświetlaczu urządzenia
Bluetooth, wpisz „0000”.
Zostanie nawiązane połączenie Bluetooth. Na
wyświetlaczu pojawia się „BT AUDIO”.
Jeśli chcesz sparować kolejne urządzenia Bluetooth,
powtórz kroki od 2 do 6 dla każdego urządzenia.
Uwagi
 Tryb parowania wyłącza się po około 5 minutach,
a wskaźnik Bluetooth ( ) miga. Jeśli tryb
parowania zostanie anulowany podczas
wykonywania procedury, rozpocznij procedurę od
kroku 3.
 Kod dostępu urządzenia jest ustalony na stałe na
„0000”. Urządzenia nie można sparować z
urządzeniem Bluetooth, które ma kod inny niż
„0000”.
 Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma
potrzeby ponownego ich parowania. Jednak w
poniższym przypadku należy ponownie
przeprowadzić procedurę parowania.
Urządzenie jest sparowane z 10 lub więcej
urządzeniami Bluetooth.
Urządzenie można sparować z maksymalnie
dziewięcioma urządzeniami Bluetooth. Jeśli
nowe urządzenie zostanie sparowane po
sparowaniu dziewięciu urządzeń, urządzenie,
którego ostatnie połączenie nastąpiło
najwcześniej, zostanie zastąpione przez nowe
urządzenie.
 Z urządzeniem można sparować więcej niż jedno
urządzenie, ale dźwięk będzie odtwarzany tylko z
jednego z nich.
Poszczególne czynności mogą być różne w
zależności od urządzenia Bluetooth. Należy
również zapoznać się z instrukcją dostarczoną z
urządzeniem Bluetooth.
Opis procedury połączenia Bluetooth znajduje
się w punkcie „Nawiązywanie połączenia
bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth”.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth wskaźnik
Bluetooth ( ) przestaje migać.
2 Uruchom odtwarzanie na urządzeniu
Bluetooth, a potem ustaw głośność.
Ustaw głośność na urządzeniu Bluetooth na
średni poziom, a potem naciśnij VOLUME 
lub +  na urządzeniu.
Po zakończeniu użytkowania
Wykonaj jedną z następujących czynności.
Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu
Bluetooth. Szczegółowe informacje znajdziesz
w instrukcji obsługi dostarczonej razem z
urządzeniem.
Wyłącz urządzenie Bluetooth.
Zmień bieżącą funkcję urządzenia.
Wyłącz sprzęt.
Ponownie dotknij smartfonem urządzenia, aby
je rozłączyć (tylko smartfony obsługujące NFC).
Aby usunąć dane sparowanego
urządzenia zapisane na sprzęcie
1 Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby
włączyć funkcję Bluetooth.
Schemat B
2 Przytrzymaj ERASE , aż na
Łączenie ze sparowanym
urządzeniem Bluetooth
3 Naciśnij ENTER , aby zresetować i
1 Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby
włączyć funkcję Bluetooth.
2 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu
Bluetooth.
Wskazówka
W przypadku ostatnio podłączonego urządzenia
Bluetooth urządzenie próbuje ponownie
nawiązać z nim połączenie, jeśli funkcja
Bluetooth tego urządzenia jest włączona. Po
nawiązaniu połączenia Bluetooth wskaźnik
Bluetooth ( ) przestaje migać.
3 Wybierz pozycję „SONY:ZS-RS70BT/BTB”
pokazaną na wyświetlaczu urządzenia
Bluetooth.
Jeśli to konieczne, wybierz profil Bluetooth
„A2DP” urządzenia, który jest obsługiwany
przez to urządzenie. Więcej informacji na
temat profili można znaleźć w punkcie „Co to
jest komunikacja bezprzewodowa Bluetooth?”
Połączenie Bluetooth zostaje nawiązane, a na
wyświetlaczu pojawia się „BT AUDIO”.
Uwagi
 Ten krok może nie być konieczny w przypadku
niektórych urządzeń.
 Jeśli urządzenie nie może połączyć się z
urządzeniem Bluetooth, usuń pozycję
„SONY:ZS-RS70BT/BTB” z urządzenia Bluetooth,
a następnie ponownie przeprowadź parowanie.
Tryb oczekiwania Bluetooth
Tryb oczekiwania Bluetooth sprawia, że
urządzenie automatycznie włącza się i przełącza
na funkcję Bluetooth, gdy spróbujesz nawiązać
połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia
Bluetooth (tylko gdy podłączone jest zasilanie
sieciowe).
Przytrzymuj przycisk POWER (OPERATE) , aż na
wyświetlaczu pojawi się „BT STANDBY ON”.
Urządzenie wyłączy się i przejdzie w tryb
oczekiwania Bluetooth.
Aby anulować ten tryb, powtórz tę procedurę, aż
na wyświetlaczu pojawi się „BT STANDBY OFF”.
Urządzenie wyłączy się (i, w przypadku modeli
europejskich, przejdzie w tryb oczekiwania).
Schemat C
Połączenie ze smartfonem jednym
dotknięciem (NFC)
Po dotknięciu urządzenia i smartfonu
obsługującego NFC urządzenie automatycznie
włącza się, przełącza na funkcję Bluetooth, a
następnie zostaje sparowane i połączone ze
smartfonem.
Obsługiwane smartfony
Smartfony z wbudowaną funkcją NFC
(OS: Android 2.3.3 lub późniejszy, z wyłączeniem
Android 3.x)
Informacje dotyczące NFC
NFC (Near Field Communication (komunikacja
bliskiego zasięgu)) to rozwiązanie pozwalające
na bezprzewodową komunikację na niewielką
odległość różnych urządzeń, takich jak telefony
komórkowe i etykiety IC. Dzięki funkcji NFC
można łatwo przesyłać dane, po prostu
dotykając odpowiedniego symbolu lub
wyznaczonego punktu na urządzeniu
obsługującym NFC.
pasmo.
2 Przytrzymaj MANUAL PRESET , aż na
wyświetlaczu zacznie migać „FM-xx” lub
„AM-xx”.
3 Przytrzymaj RADIO FM/AM , aż pojawi
się obecny krok strojenia.
4 Naciśnij  lub  , aby wybrać
odpowiedni krok strojenia.
Zmiana przedziału strojenia kasuje wszystkie
ustawienia zaprogramowanych stacji FM/AM.
Ponownie zaprogramuj stacje po zmianie
przedziału strojenia.
Sposoby polepszenia odbioru radia
Zmień kierunek anteny, aby poprawić odbiór
pasma FM.
Wskazówki
Niektóre urządzenia nie wyświetlają listy
wykrytych urządzeń.
Wskazówka
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
5 Naciśnij ENTER .
Uwaga
* „Kod dostępu” może też być zwany „kluczem
dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” czy
„hasłem”.
(tylko modele dostępne w Urugwaju, Paragwaju,
Peru, Chile, Boliwii, Brazylii, Singapurze, Malezji i
Indiach)
W razie potrzeby można zmienić przedział
strojenia pasm FM/AM zgodnie z poniższą
procedurą.
Można wybrać „FM 50K” (przedział 50 kHz) lub
„FM 100K” (przedział 100 kHz) w paśmie FM
(UKF), oraz „AM 9K” (przedział 9 kHz) lub „AM
10K” (przedział 10 kHz) w paśmie AM (fale
długie/średnie).
1 Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby
Zapis synchroniczny*1
Źródło
danych
pasmo „FM” lub „AM”.
W przypadku kodu QR:
Do jego odczytania należy użyć odpowiedniej
aplikacji.
Parowanie i łączenie z urządzeniem
Bluetooth
1 Wybierz plik audio lub folder, który
chcesz usunąć.
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
aplikację „Łatwa komunikacja NFC”.
urządzeniami.
Po zakończeniu obliczeń na wyświetlaczu
pojawia się „FREE***G”/„FREE***M” (pozostała
ilość miejsca na urządzeniu w gigabajtach/
megabajtach), a potem „PUSH ENT”.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „LOW ***M”,
to ilość miejsca na urządzeniu jest
niewystarczająca. Aby anulować zapis, naciśnij
 . Aby kontynuować zapis, przejdź do
kroku 4.
Słuchanie radia
Przejdź do kroku 2.
1 Nawiąż połączenie Bluetooth pomiędzy
Na wyświetlaczu pojawi się „ERASE?”.
Pojawia się nazwa folderu i tytuł utworu, a
potem numer pliku i czas odtwarzania.
(Folder) + lub
Wybrać folder
na płycie MP3/
WMA
Korzystając ze smartfonu obsługującego NFC,
możesz nawiązać połączenie Bluetooth, po
prostu dotykając nim urządzenia.
urządzeniu Bluetooth, aby wykryć
urządzenie.
5 Wybierz pozycję „SONY:ZS-RS70BT/BTB”
pokazaną na wyświetlaczu urządzenia
Bluetooth.
Zapisywanie plików MP3/WMA z
określonego foldera
Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi dostarczonej razem ze
smartfonem.
Połączenie ze smartfonem jednym
dotknięciem (NFC):
patrz Schemat C
Zapisywanie całej płyty
Przejdź do kroku 3.
1 Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Aby słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth,
które jest już sparowane, skorzystaj ze schematu.
Kasowanie plików audio lub folderów z
urządzenia USB
Czas odtwarzania
Aby
Łączenie ze sparowanym urządzeniem:
patrz Schemat B
4 Przeprowadź procedurę parowania na
Zasady tworzenia folderów i plików
Inne operacje
Aby urządzenia Bluetooth mogły współpracować
ze sobą, muszą być najpierw „sparowane”.
zapisać.
Wybrany plik audio lub folder zostaje usunięty,
a na wyświetlaczu pojawia się „COMPLETE”.
*1Jeśli nie ma folderów, na wyświetlaczu pojawi
się „ROOT”.
*2Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się „--:--”.
Parowanie z urządzeniem Bluetooth:
patrz Schemat A
(USB) .
Uwaga
Utwór lub numer pliku MP3/WMA
Podczas odtwarzania płyty MP3/WMA
najpierw wyświetlana jest nazwa folderu*1 i
tytuł utworu, a potem czas odtwarzania*2.
Możesz bezprzewodowo odtwarzać muzykę z
urządzeń obsługujących funkcję Bluetooth.
Wybierz jedną z trzech metod połączenia,
najbardziej odpowiednią dla danego urządzenia
Bluetooth. Informacje dotyczące obsługi danego
urządzenia podane są w dołączonej do niego
instrukcji.
2 Na tacy CD umieść płytę, którą chcesz
Zatrzymać
zapis
Łączna liczba folderów
* Jeśli pliki MP3/WMA obecne są tylko w folderze
głównym („ROOT”), na wyświetlaczu widoczny
jest napis „1FLDR”.
Zapisywanie muzyki z płyty
na urządzenie USB
Aby
(Przykład: gdy załadowana jest płyta MP3/
WMA)
Łączna liczba folderów*
Nawiązywanie połączenia
bezprzewodowego z
urządzeniami Bluetooth
Bluetooth.
(USB) .
funkcję USB.
Łączny czas odtwarzania
Zapisywana muzyka przeznaczona jest tylko do
prywatnego użytku. Wykorzystanie muzyki do
innych celów wymaga zgody posiadaczy praw
autorskich.
Aby zmienić tryby odtwarzania
2 Naciśnij przycisk USB , aby włączyć
 Gdy wskaźnik OPR/BATT  przygasa lub gdy urządzenie przestaje działać, wymień baterie. Wymień wszystkie
baterie na nowe. Przed wymianą baterii należy najpierw wyjąć płytę CD i odłączyć od urządzenia ewentualne
urządzenie USB lub elementy dodatkowe.
 Aby używać sprzętu zasilanego z baterii, należy odłączyć przewód zasilania sieciowego od sprzętu oraz wyjąć
wtyczkę z gniazda.
Uwagi
Uwagi dotyczące płyt MP3/WMA

naciskając w miejscu oznaczenia PUSH
OPEN/CLOSE  .
Sprzęt posiada funkcję automatycznego czuwania. Oznacza to, że urządzenie automatycznie przełącza się
w stan czuwania w ciągu 15 minut, jeśli nie będzie wykonywana żadna czynność i nie będzie przesyłany
sygnał audio.
Aby włączyć lub wyłączyć stan czuwania, naciśnij DISPLAY , przytrzymując jednocześnie  . Po
każdym naciśnięciu przycisków na wyświetlaczu pojawia się napis „AUTO STANDBY ON” lub „AUTO
STANDBY OFF”.
Folder
Plik MP3/WMA
Korzystanie z funkcji bezpośredniego
włączania
Do gniazda sieciowego
Korzystanie z funkcji zarządzania zasilaniem
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca:
Naciśnij POWER (lub OPERATE) . Możesz
również włączyć sprzęt, korzystając z funkcji
bezpośredniego włączania (poniżej).
W niniejszej instrukcji przy opisie poszczególnych
funkcji wykorzystywana jest głównie funkcja
bezpośredniego włączania.
Wkładając płytę, delikatnie dopchnij jej
środkową część, aż rozlegnie się odgłos
kliknięcia i płyta wskoczy na swoje miejsce w
uchwycie.
lub
Przykład struktury folderów i
kolejności odtwarzania
Włączanie i wyłączanie sprzętu
Sprzęt może odtwarzać następujące rodzaje płyt.
Źródła zasilania
Efekty świetlne przy odtwarzaniu dźwięku
Efekty świetlne (obie strony podświetlenia
świecą na czerwono) są zsynchronizowane ze
źródłem muzyki. Możesz włączać lub wyłączać tę
funkcję według swojego uznania (patrz punkt
„Wyłączanie funkcji efektów świetlnych”).
Uwaga dotycząca treści objętych ochroną praw
autorskich

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony
Europe Limited, The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania.
Zapytania dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy
kierować do Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji należy korzystać z adresów
kontaktowych podanych w oddzielnych
dokumentach dotyczących usług serwisowych
lub gwarancji.
Europe Only
Wskaźnik świetlny
 Rozpoczęcie odtwarzania może potrwać dość
długo, gdy:
struktura folderów jest złożona.
urządzenie USB jest niemal zapełnione.
 Nie należy zapisywać plików w formacie innym niż
MP3/WMA lub zbędnych folderów na urządzeniu
USB, które zawiera pliki MP3/WMA.
 Podczas odtwarzania foldery, które nie zawierają
plików MP3/WMA, są pomijane.
 Formaty plików dźwiękowych obsługiwanych
przez sprzęt są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma
prawidłowe rozszerzenie, ale sam plik został
utworzony w innym formacie dźwiękowym, sprzęt
może odtwarzać szumy lub może nie działać
prawidłowo.
 Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
 Pliki WMA z kodowaniem WMA DRM, WMA
Lossless oraz WMA PRO nie mogą być
odtwarzane.
 Sprzęt nie może odtwarzać plików dźwiękowych
znajdujących się na urządzeniu USB w
następujących przypadkach:
gdy łączna liczba plików dźwiękowych w
jednym folderze przekracza 999.
gdy łączna liczba plików dźwiękowych na
jednym urządzeniu USB przekracza 5 000.
gdy łączna liczba folderów na jednym
urządzeniu USB przekracza 255 (włączając w to
folder główny („ROOT”)).
gdy poziom katalogów (głębokość folderów)
przekracza 8 (włączając w to folder główny
(„ROOT”)).
Te liczby mogą być inne, zależnie od struktury
plików i folderów.
 Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi
programami kodującymi/zapisującymi. Jeśli pliki
dźwiękowe na urządzeniu USB zostały pierwotnie
zakodowane przy użyciu niekompatybilnego
oprogramowania, mogą one powodować szumy
lub przerywanie dźwięku lub też mogą w ogóle
nie być odtwarzane.
 Nazwy folderów i plików mogą być wyświetlane
przy użyciu maks. 32 znaków, włącznie z
cudzysłowami.
 Znaki i symbole, których sprzęt nie może
wyświetlić, będą pokazywane jako „_”.
 Sprzęt obsługuje wersje 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4
formatu znaczników ID3 w przypadku MP3 oraz
format znaczników WMA (zdefiniowany przez
specyfikację ASF (Advanced Systems Format)) w
przypadku plików WMA. Jeśli w pliku zawarte są
informacje znacznika ID3 lub WMA, będą
wyświetlane: tytuł utworu, dane wykonawcy oraz
tytuł albumu. Jeśli plik nie posiada znacznika z
danymi, sprzęt wyświetla następujące informacje:
Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
Napis „NO ARTIST” zamiast danych wykonawcy.
Napis „NO ALBUM” zamiast tytułu albumu.
Dane znaczników ID3 oraz WMA mogą być
wyświetlane przy użyciu maks. 32 znaków.
 Jeśli folder lub plik do zapisu ma taką samą nazwę
co istniejący folder lub plik na urządzeniu USB, po
nazwie dodawana jest kolejna cyfra bez
nadpisywania poprzedniego foldera lub pliku.
 Nie można usunąć folderów MP3/WMA podczas
odtwarzania lub pauzy.
 Pliki w formacie innym niż MP3/WMA lub
podfoldery w usuwanym folderze nie są usuwane.
 Nie można zapisywać na urządzeniu USB sygnału
radiowego.
wyświetlaczu pojawi się „BT RESET”.
usunąć dane parowania urządzeń.
Po usunięciu danych sparowanego urządzenia
na wyświetlaczu pojawi się napis „COMPLETE”.
Aby anulować resetowanie, naciśnij  
przed naciśnięciem ENTER .
Obróć cały sprzęt, aby poprawić odbiór pasma
AM.
Inne funkcje odtwarzania
Informacje dodatkowe
Zapisywanie stacji radiowych
w pamięci
Płyty, które MOGĄ być odtwarzane na
sprzęcie
Zgodne urządzenia
Obsługiwane urządzenia USB
W pamięci sprzętu można zaprogramować dane
stacji radiowych. Możesz zaprogramować maks.
30 stacji radiowych, 20 dla pasma FM i 10 dla
pasma AM.
Wymagania dotyczące zgodności urządzeń USB
są podane poniżej. Przed użyciem innego
urządzenia należy sprawdzić, czy spełnia ono te
wymagania.
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
Obsługa USB 2.0 (Full Speed)
Obsługa trybu pamięci masowej*
pasmo.
* Tryb pamięci masowej (Mass Storage) pozwala
na dostęp komputera hosta do urządzenia USB,
umożliwiając przesyłanie plików. Większość
urządzeń USB obsługuje tryb pamięci masowej.
2 Przytrzymaj RADIO FM/AM-AUTO PRESET
, aż na wyświetlaczu zacznie migać
„AUTO”.
*   oraz VOLUME +  mają wyczuwalny punkt.
Sprawdzanie danych plików MP3/
WMA
Naciskaj przycisk DISPLAY  podczas
odtwarzania pliku MP3/WMA z płyty/
urządzenia USB.
Możesz ustawić urządzenie tak, aby odtwarzało
utwory CD-DA na płycie CD lub pliki MP3/WMA
na płycie CD-R/CD-RW lub na urządzeniu USB w
losowej kolejności.
3 Naciśnij ENTER , aby zapamiętać
stację.
Stacje są zaprogramowane w pamięci w
kolejności od niższych częstotliwości do
wyższych.
1 Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby

Tytuł utworu (
2 Naciskaj MODE , aż na wyświetlaczu
pojawi się „SHUF”.
Stację o słabym sygnale należy zaprogramować
ręcznie.
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
pasmo.
)*1

Dane wykonawcy ( )*1

Tytuł albumu (
3 Naciśnij  , aby rozpocząć
)*1
odtwarzanie losowe.

Bieżący numer pliku i czas odtwarzania*2
*1Jeśli plik nie posiada odpowiednich danych ID3
lub WMA, na wyświetlaczu pojawiają się: nazwa
pliku, „NO ARTIST” oraz „NO ALBUM”, zamiast
tytułu utworu, danych wykonawcy oraz tytułu
albumu.
*2Po kilku sekundach dane te są wyświetlane w
miejsce danych wykonawcy lub tytułu albumu.
Sprawdzanie dostępnego miejsca na
urządzeniu USB
1 Naciskaj MODE , aby anulować tryb
odtwarzania folderów, tryb powtarzania
folderów, tryb odtwarzania programu
albo tryb powtarzania programu.
2 Wyszukaj wybraną stację.
3 Przytrzymaj MANUAL PRESET , aż na
(Przykład: FM)
Aby anulować odtwarzanie losowe
Naciśnij  , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj MODE , aż na wyświetlaczu
pojawi się „SHUF”.
Wskazówki
 Podczas odtwarzania losowego nie można wybrać
poprzedniego utworu/pliku, naciskając  .
 Wznowienie odtwarzania dostępne jest przy
odtwarzaniu losowym w trybie USB. Naciśnij 
 po zatrzymaniu odtwarzania losowego za
pomocą  . Odtwarzanie losowe rozpoczyna
się w miejscu, w którym zostało przerwane.
Możesz ustawić kolejność odtwarzania maks. 25
utworów/plików na płycie/urządzeniu USB.
1 Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
jest zatrzymane.
4 Naciskaj PRESET + lub  , aż na
wyświetlaczu zacznie migać numer, który
ma być przypisany do danej stacji.
5 Naciśnij ENTER , aby zapamiętać
stację.
Jeśli do wybranego numeru jest już przypisana
jakaś stacja, zostanie ona zastąpiona przez
nowe ustawienie.
włączyć funkcję CD lub USB.
2 Naciskaj MODE , aż na wyświetlaczu
pojawi się „PGM”.
Sprawdzanie nazwy podłączonego
urządzenia Bluetooth
Naciśnij DISPLAY  podczas podłączania
do urządzenia Bluetooth.
3 Naciskaj  lub  , aby wybrać
utwór/plik.
Jeśli chcesz określić folder, który zawiera pliki
MP3/WMA, naciśnij najpierw
(folder) + lub
 , aby wybrać folder, a następnie naciśnij
 lub  , aby wybrać plik.
Wskazówka
Stacje radiowe pozostają w pamięci sprzętu nawet
w następujących sytuacjach.
Przewód zasilania sieciowego zostaje odłączony
od sieci.
Zostaną wyjęte baterie.
4 Naciśnij ENTER .
pasmo.
Naciskaj przycisk MODE .
Możesz słuchać dźwięku z dodatkowego
urządzenia, takiego jak przenośny cyfrowy
odtwarzacz muzyczny, poprzez głośniki
opisywanego sprzętu.
Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie
łączone elementy mają odłączone zasilanie.
Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji
obsługi urządzenia, które ma być podłączone.
Normalne odtwarzanie (brak)

Pojedyncze powtarzanie (
* „--:--” pojawia się podczas programowania
płyty MP3/WMA/urządzenia USB lub gdy
łączny czas odtwarzania jest dłuższy, niż 100
minut.
5 Powtarzaj kroki 3 do 4, aby
zaprogramować dodatkowe utwory/pliki.
1)
6 Naciśnij  , aby rozpocząć

Powtarzanie wszystkich utworów (
)

Odtwarzanie wybranego foldera (
)*

Powtarzanie wybranego foldera (
,
odtwarzanie programu.
)*
Utworzony program jest dostępny aż do
otwarcia pokrywy tacy CD, odłączenia
urządzenia USB lub wyłączenia zasilania
urządzenia. Aby ponownie odtworzyć ten sam
program, naciśnij  .

Odtwarzanie losowe (SHUF)

Odtwarzanie programu (PGM)

Odtwarzanie programu z powtarzaniem
( , PGM)
* Funkcje te są dostępne tylko wtedy, gdy są
odtwarzane pliki MP3/WMA z płyty MP3/WMA lub
urządzenia USB.
Wielokrotne odtwarzanie utworów/
plików (odtwarzanie z
powtarzaniem)
Możesz ustawić urządzenie tak, aby wielokrotnie
odtwarzało utwory CD-DA na płycie CD lub pliki
MP3/WMA na płycie CD-R/CD-RW lub na
urządzeniu USB w trybie normalnym i trybie
programu.
1 Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
włączyć funkcję CD lub USB.
Uwaga
Jeśli spróbujesz zaprogramować 26 lub więcej
utworów/plików, na wyświetlaczu pojawi się „FULL”.
2 Wykonaj następujące czynności.
Aby powtórzyć Czynność
1 Naciskaj MODE , aż
Pojedynczy
pojawi się „ 1”.
utwór/plik
2 Naciskaj  lub  ,
aby wybrać utwór/plik,
który ma być powtarzany.
Jeśli chcesz określić folder,
który zawiera pliki MP3/
WMA, naciśnij najpierw
(folder) + lub  , aby
wybrać folder, a następnie
naciśnij  lub  , aby
wybrać plik.
3 Naciśnij  , aby
rozpocząć odtwarzanie z
powtarzaniem.
1 Naciskaj MODE , aż
pojawi się „ ”.
2 Naciśnij  , aby
rozpocząć odtwarzanie z
powtarzaniem.
Wybrany folder 1 Naciskaj MODE , aż
pojawi się „ ” (Folder) oraz
na płycie MP3/
„ ”.
WMA lub
urządzeniu USB 2 Wybierz folder, naciskając
(folder) + lub  .
3 Naciśnij  , aby
rozpocząć odtwarzanie z
powtarzaniem.
Zaprogramowane utwory/
pliki
1 Zaprogramuj utwory/pliki
(patrz „Tworzenie własnego
programu (odtwarzanie
programu)”).
2 Naciskaj MODE , aż na
wyświetlaczu pojawi się
„PGM” oraz „ ”.
3 Naciśnij  , aby
rozpocząć odtwarzanie z
powtarzaniem.
Aby anulować odtwarzanie z
powtarzaniem
Naciśnij  , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj MODE , aż z wyświetlacza
zniknie „ ” (lub „ 1”).
Przewód połączeniowy audio
(niedołączony do zestawu)
Do urządzenia
(np.
przenośnego
cyfrowego
odtwarzacza
muzycznego)
1 Połącz gniazdo AUDIO IN  z gniazdem
wyjścia przenośnego odtwarzacza
muzycznego lub innego urządzenia przy
pomocy przewodu połączeniowego
audio (niedołączony do zestawu).
2 Włącz podłączone urządzenie.
3 Naciśnij przycisk AUDIO IN  i rozpocznij
odtwarzanie z podłączonego urządzenia.
Wskazówka
Wznowienie odtwarzania dostępne jest przy
odtwarzaniu programu w trybie USB. Naciśnij  
po zatrzymaniu odtwarzania programu za pomocą
 . Odtwarzanie programu rozpoczyna się w
miejscu, w którym zostało przerwane.
Wyświetlanie informacji o
zaprogramowanych utworach/plikach
Po stworzeniu własnego programu możesz
sprawdzić informacje o zaprogramowanych
utworach/plikach.
Naciskaj DISPLAY  – informacje pokazywane na
wyświetlaczu zmieniają się w następujący
sposób:
Łączna liczba zaprogramowanych kroków 
Numer ostatniego zaprogramowanego utworu/
pliku i łączny czas odtwarzania*
* „--:--” pojawia się w przypadku płyt MP3/WMA i
urządzeń USB.
Wszystkie
utwory/pliki
Do gniazda
AUDIO IN
Anulowanie odtwarzania programu
Naciśnij  , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj MODE , aż z wyświetlacza
zniknie „PGM”.
Usuwanie wszystkich utworów/plików z
bieżącego programu
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie naciśnij
 . Na wyświetlaczu pojawia się „NO STEP” i
można utworzyć nowy program, zgodnie z
procedurą „Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)”.
http://support.sony-europe.com/
Dotyczy klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://esupport.sony.com/LA
Dźwięk z podłączonego urządzenia
dodatkowego odtwarzany jest przez głośniki.
Co to jest komunikacja
bezprzewodowa Bluetooth?
Bluetooth to protokół komunikacji
bezprzewodowej krótkiego zasięgu, który
pozwala na przesyłanie danych pomiędzy
urządzeniami cyfrowymi, takimi jak komputer czy
aparat cyfrowy. Komunikacja bezprzewodowa
Bluetooth działa w zasięgu około 10 metrów.
Zazwyczaj łączy się w razie potrzeby dwa
urządzenia, ale niektóre urządzenia można łączyć
z wieloma urządzeniami jednocześnie.
Do połączenia nie jest wymagany przewód,
urządzenia też nie muszą być zwrócone do
siebie, jak to ma miejsce w przypadku
komunikacji w podczerwieni. Urządzenie takie
może na przykład znajdować się w torbie lub
kieszeni.
Standard Bluetooth to międzynarodowy standard
wspierany przez tysiące firm z całego świata i
przez nie implementowany.
System komunikacji i zgodne profile
Bluetooth urządzenia
Profil to standaryzacja funkcji według specyfikacji
każdego urządzenia Bluetooth. Urządzenie
obsługuje następujące wersje i profile Bluetooth:
System komunikacji:
Specyfikacja Bluetooth wer. 3.0
Obsługiwane profile Bluetooth:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
przesyłanie lub odbiór sygnału dźwiękowego
wysokiej jakości.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
sterowanie urządzeniami audio-wideo;
pauza, zatrzymywanie lub uruchamianie
odtwarzania, itp.
Maksymalny zasięg komunikacji
Urządzenia Bluetooth powinny być używane w
odległości 10 m (linia wzroku) od urządzenia.
Maksymalny zasięg komunikacji może
zmniejszyć się w następujących okolicznościach.
Pomiędzy urządzeniem i urządzeniem
Bluetooth znajduje się przeszkoda, taka jak
ciało ludzkie, metal lub mur.
W pobliżu urządzenia wykorzystywane jest
urządzenie sieci bezprzewodowej LAN.
W pobliżu urządzenia wykorzystywana jest
kuchenka mikrofalowa.
W pobliżu urządzenia wykorzystywane jest
urządzenie wytwarzające promieniowanie
elektromagnetyczne.
Sprzęt jest umieszczony na półce wykonanej ze
stali.
Aby podłączyć sprzęt do telewizora lub
magnetowidu, należy użyć przewodu
(niedołączony do zestawu) z wtyczką stereo
minijack z jednej strony i dwoma wtykami
cinch z drugiej.
Sprzęt
Uwagi
 W przypadku podłączenia do wyjścia
monofonicznego cyfrowego odtwarzacza
muzycznego z prawego głośnika urządzenia może
nie wydobywać się dźwięk.
 W przypadku podłączenia do wyjścia liniowego
cyfrowego odtwarzacza muzycznego mogą
wystąpić zniekształcenia. Jeśli dźwięk jest
zniekształcony, należy podłączyć sprzęt do
gniazda słuchawkowego.
 W przypadku podłączenia do wyjścia
słuchawkowego cyfrowego odtwarzacza
muzycznego należy zwiększyć głośność
odtwarzacza, a następnie ustawić odpowiedni
poziom dźwięku sprzętu.
Stalowa szafka
Optymalne działanie
Ograniczone działanie
Zakłócenia z innych urządzeń
Ponieważ zarówno urządzenia Bluetooth jak i
urządzenia bezprzewodowej sieci LAN
(IEEE802.11b/g/n) wykorzystują to samo pasmo
częstotliwości, może wystąpić interferencja
mikrofalowa, powodując pogorszenie prędkości
komunikacji, szumy lub nieprawidłowe
połączenia, jeśli urządzenie używane jest w
pobliżu urządzeń bezprzewodowych LAN. W
takim przypadku należy wykonać następujące
czynności.
Użytkować urządzenie w odległości co
najmniej 10 m od urządzeń bezprzewodowej
sieci LAN.
Jeśli urządzenie jest używane w odległości
mniejszej niż 10 m od urządzenia sieci
bezprzewodowej LAN, to należy wyłączyć
urządzenie LAN.
Urządzenia Bluetooth należy używać tak blisko
sprzętu, jak to możliwe.
Zakłócenia innych urządzeń
Mikrofale wydostające się z urządzenia Bluetooth
mogą wpłynąć na działanie elektronicznych
urządzeń medycznych. W następujących
miejscach należy wyłączać urządzenie i inne
urządzenia Bluetooth, gdyż mogą one
spowodować wypadek.
W obecności łatwopalnego gazu, w szpitalach,
pociągach, samolotach lub na stacjach
benzynowych
W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmu
przeciwpożarowego
Uwagi
 Aby można było korzystać z funkcji Bluetooth,
podłączane urządzenie Bluetooth powinno mieć
taki sam profil jak urządzenie.
Należy pamiętać, że nawet jeśli istnieje ten sam
profil, urządzenia mogą się różnić
funkcjonalnością w zależności od specyfikacji.
 Ze względu na charakterystykę komunikacji
bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany na
urządzeniu jest nieco opóźniony względem
dźwięku odtwarzanego na urządzeniu Bluetooth
podczas słuchania muzyki.
 Urządzenie posiada zabezpieczenia zgodne ze
standardem Bluetooth, zapewniając bezpieczne
połączenie przy użyciu bezprzewodowej
komunikacji Bluetooth; jednak w zależności od
ustawień zabezpieczenia mogą być
niewystarczające. Należy zachować ostrożność,
stosując bezprzewodową komunikację Bluetooth.
 Nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnienie
informacji podczas komunikacji Bluetooth.
 Urządzenie obsługujące funkcje Bluetooth musi
być zgodne ze standardem Bluetooth określonym
przez Bluetooth SIG oraz musi być
uwierzytelnione. Nawet gdy podłączone
urządzenie Bluetooth spełnia wymagania
opisanego powyżej standardu Bluetooth, niektóre
urządzenia nie będą się mogły połączyć lub nie
będą działać prawidłowo, w zależności od funkcji i
specyfikacji urządzenia.
 W zależności od podłączonego urządzenia
Bluetooth, otoczenia lub środowiska mogą
wystąpić szumy lub przeskakiwanie dźwięku.
Płyty CD-R/CD-RW nie zapisane w formacie
Audio CD lub formatach zgodnych z ISO 9660
Level 1/Level 2 lub Joliet
Płyty CD-R/CD-RW niskiej jakości, płyty CD-R/
CD-RW z rysami lub zabrudzeniami oraz płyty
CD-R/CD-RW zapisane w niezgodnym
urządzeniu zapisującym
Niesfinalizowane lub nieprawidłowo
sfinalizowane płyty CD-R/CD-RW
Uwagi dotyczące płyt
Przed rozpoczęciem odtwarzania
należy oczyścić płytę szmatką.
Wycieraj płytę od środka na
zewnątrz. Jeśli na płycie są
zadrapania, zabrudzenia lub
odciski palców, mogą wystąpić
błędy odtwarzania.
Nie stosuj takich substancji jak
benzyna ekstrakcyjna, rozpuszczalnik
spirytusowy, środki czystości czy też środki
antystatyczne przeznaczone do winylowych
płyt długogrających.
Nie wolno narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub kontakt z
innymi źródłami ciepła, takimi jak przewody
powietrzne, ani też nie pozostawiać ich w
samochodzie zaparkowanym w miejscu
ciągłego nasłonecznienia, gdyż może to
spowodować znaczny wzrost temperatury
wewnątrz pojazdu.
Nie naklejać papieru ani naklejek na płytę ani
nie rysować jej powierzchni.
Po zakończeniu odtwarzania schować płytę do
pudełka.
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany
na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy
nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak
nagrany materiał dźwiękowy nie jest zgodny
ze standardem Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt, które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw
autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich
płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i
mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
O bezpieczeństwie
Ponieważ promień lasera odtwarzacza CD jest
szkodliwy dla oczu, nie wolno demontować
obudowy. Wszelkie prace serwisowe powinien
wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
Jeśli do obudowy dostanie się ciało obce lub
ciecz, należy przed dalszym użytkowaniem
odłączyć sprzęt od zasilania sieciowego i
przekazać do sprawdzenia przez
wykwalifikowany personel.
Płyty o nietypowym kształcie (np. serce,
kwadrat, gwiazda) nie mogą być odtwarzane
na sprzęcie. Próba taka może się skończyć jego
uszkodzeniem. Nie używać takich płyt.
Źródła zasilania
Do zasilania sieciowego należy użyć
dołączonego przewodu zasilania sieciowego;
nie należy stosować żadnego innego
przewodu.
Jeśli sprzęt nie będzie użytkowany przez
dłuższy okres czasu, odłącz go od gniazda
sieciowego.
Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć,
aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez
wyciek lub korozję baterii.
O wyborze miejsca
Nie pozostawiać sprzętu w pobliżu źródeł
ciepła, w miejscu nasłonecznienia,
nadmiernego zapylenia lub wstrząsów
mechanicznych lub też w samochodzie
wystawionym na promienie słoneczne.
Nie ustawiać sprzętu na pochyłej lub
niestabilnej powierzchni.
Nie stawiać niczego w odległości ok. 10 mm od
tylnej ściany obudowy. Otwory wentylacyjne
muszą być odkryte, aby sprzęt działał
prawidłowo, a jego podzespoły miały dłuższy
okres użytkowania.
Ponieważ w głośnikach wykorzystywany jest
silny magnes, należy trzymać z dala od sprzętu
karty kredytowe wykorzystujące kodowanie
magnetyczne czy też nakręcane zegarki, co
pozwoli zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
Obsługa
Jeśli urządzenie zostało przeniesione z
zimnego miejsca do miejsca o wyższej
temperaturze lub zostało umieszczone w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewkach może gromadzić się wilgoć. W
takim przypadku urządzenie nie będzie
działało prawidłowo. Wyjmij wtedy płytę CD i
poczekaj około godziny, aby wilgoć
wyparowała.
Postępowanie ze sprzętem
Nie zostawiaj otwartej pokrywy tacy CD, aby
uniknąć dostawania się do środka kurzu i
zanieczyszczeń.
Czyszczenie obudowy
Obudowę, panel przedni i elementy sterujące
należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki
lekko zwilżonej łagodnym roztworem
detergentu. Nie stosować skrobaczek, proszku
do szorowania lub rozpuszczalników, takich jak
alkohol czy benzyna ekstrakcyjna.
Jeśli masz jakieś pytania lub problemy związane
ze sprzętem, skonsultuj się z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Komunikaty
DATA ERROR: Plik dźwiękowy jest uszkodzony.
ERASE ERROR: Kasowanie plików dźwiękowych
lub folderów nie powiodło się.
FATAL ERROR: Urządzenie USB zostało
odłączone podczas zapisu lub usuwania
danych i mogło zostać uszkodzone.
FULL: Próbowałeś zaprogramować więcej niż 25
utworów lub plików (kroków).
LOW BATTERY: Baterie są na wyczerpaniu.
NO BT: Nie nawiązano połączenia Bluetooth.
NO DEV: Nie jest podłączone urządzenie USB
lub zostało ono odłączone.
NO STEP: Wszystkie zaprogramowane utwory/
pliki zostały usunięte.
NO TRK: Na urządzeniu USB nie ma plików MP3/
WMA nadających się do odtwarzania.
NOT IN USED: Próbowałeś wykonać określoną
operację w warunkach, w których jest ona
niedozwolona.
NOT SET: Brak zapamiętanych stacji.
NOT SUPPORT: Podłączone jest nieobsługiwane
urządzenie USB.
PROTECT: Podłączone urządzenie USB jest
zabezpieczone przed zapisem. Usuń
urządzenie USB, a potem usuń zabezpieczenie
przed zapisem, albo użyj innego urządzenia
USB.
PUSH STOP: Próbowałeś wykonać określoną
operację, która jest niedozwolona podczas
odtwarzania lub pauzy. Naciśnij  , aby
zatrzymać odtwarzanie, a następnie ponownie
spróbuj wykonać tę czynność.
REC ERROR: Zapis nie rozpoczął się, zatrzymał
się w trakcie lub z innych powodów nie mógł
zostać wykonany.
Zasilanie nie włącza się, gdy podłączony
jest przewód zasilania sieciowego.
Brak jest dźwięku.
Upewnij się, że przewód zasilania sieciowego
jest właściwie umieszczony w gnieździe
zasilania.
Zasilanie nie włącza się przy pracy na
bateriach.
Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
Na wyświetlaczu pojawia się na zmianę
„LOW” oraz „BATTERY” i urządzenie
wyłącza się automatycznie.
Wymień wszystkie baterie na nowe.
Sprzęt nieoczekiwanie przechodzi w stan
czuwania.
To nie jest usterka. Urządzenie automatycznie
przełącza się w stan czuwania w ciągu 15
minut, jeśli nie będzie wykonywana żadna
czynność i nie będzie przesyłany sygnał audio.
Patrz „Korzystanie z funkcji zarządzania
zasilaniem”.
Brak jest dźwięku.
Upewnij się, że została wybrana odpowiednia
funkcja odtwarzania muzyki lub źródła
dźwięku, którego chcesz posłuchać.
Gdy chcesz używać głośników, odłącz
słuchawki.
Występują szumy podczas odtwarzania.
Czy ktoś używa telefonu komórkowego lub
innego wyposażenia wytwarzającego fale
radiowe w pobliżu sprzętu? Jeśli tak, to
przenieś sprzęt oraz urządzenie Bluetooth z
dala od takich urządzeń. Urządzenia takie jak
telefony komórkowe itp. mogą wpływać na
komunikację Bluetooth.
Odtwarzacz CD/MP3/WMA
Odtwarzacz CD nie działa lub pojawia się
komunikat „NO DISC” nawet, gdy płyta
CD znajduje się w sprzęcie.
Umieść płytę z etykietą skierowaną do góry.
Oczyść płytę.
Wyjmij płytę i pozostaw przedział CD otwarty
na około godzinę, aby wyparowała
skondensowana wilgoć.
Płyta CD-R/CD-RW jest pusta lub
niesfinalizowana.
Na płycie nie ma plików MP3/WMA nadających
się do odtwarzania.
Wystąpił problem z jakością płyty CD-R/
CD-RW, urządzeniem nagrywającym lub
zastosowanym oprogramowaniem.
Jeśli baterie są wyczerpane, wymień wszystkie
baterie na nowe.
Dźwięk zanika.
Zmniejsz głośność.
Oczyść płytę lub wymień ją, jeśli jest mocno
uszkodzona.
Ustaw sprzęt w miejscu, w którym nie
występują drgania.
Oczyść soczewkę przy pomocy dmuchawy
dostępnej w handlu.
Dźwięk może zanikać lub mogą być słyszalne
szumy, jeśli stosowana jest płyta CD-R/CD-RW
słabej jakości lub jeśli występuje problem z
urządzeniem nagrywającym lub zastosowanym
oprogramowaniem.
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż
zwykle.
W przypadku płyt opisanych poniżej
rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej.
Płyta zapisana ze złożoną strukturą folderów.
Płyta zawierająca wiele folderów lub pliki
inne niż MP3/WMA.
Urządzenie USB
Urządzenie USB nie działa prawidłowo.
Jeśli podłączysz urządzenie USB, które nie jest
obsługiwane, mogą wystąpić następujące
problemy.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane przez sprzęt.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk jest urywany.
Występują szumy.
Odtwarzany dźwięk jest zniekształcony.
Pojawiło się „OVER CURRENT”.
Wykryto nieprawidłowe natężenie prądu z
portu
(USB) . Wyłącz urządzenie i odłącz
urządzenie USB od portu
(USB) . Upewnij
się, że urządzenie USB działa prawidłowo. Jeśli
komunikat powtórzy się, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Brak jest dźwięku.
Urządzenie USB mogło zostać nieprawidłowo
podłączone. Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz
urządzenie USB. Następnie włącz sprzęt.
Występują szumy, dźwięk przeskakuje
lub jest zniekształcony.
Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz urządzenie
USB. Następnie ponownie włącz sprzęt.
Same pliki muzyczne zawierają szumy lub
dźwięk jest zniekształcony. Szumy mogły
pojawić się podczas tworzenia plików
dźwiękowych. Spróbuj ponownie utworzyć pliki
dźwiękowe i odtworzyć je na urządzeniu.
Urządzenie USB nie może być podłączone
do portu
(USB) .
Wtyczka urządzenia USB lub przewodu USB
jest odwrócona. Włóż je do portu
(USB) 
we właściwą stronę.


Najnowsze informacje dotyczące zgodności
urządzeń Bluetooth, również smartfonów z
obsługą NFC, można znaleźć na stronach
podanych poniżej.
Płyty, które NIE MOGĄ być odtwarzane na
sprzęcie
Urządzenie Bluetooth

Łączny czas odtwarzania*
Po każdym naciśnięciu wskazanie pasma zmienia
się następująco:
Wymagania dotyczące zgodności urządzeń są
podane poniżej. Przed użyciem innego
urządzenia należy sprawdzić, czy spełnia ono te
wymagania.
Urządzenia muszą być zgodne ze standardem
Bluetooth wersja 3.0.
Urządzenia muszą obsługiwać profile A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) oraz
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
Obsługa NFC (wymagana tylko, jeśli NFC jest
wykorzystywane do parowania ze sprzętem).
to skrót Compact Disc Digital Audio. To
standard rejestracji stosowany na płytach Audio
CD.
*2Finalizacja to proces, dzięki któremu płyty CD-R/
CD-RW można stosować na odtwarzaczach;
finalizację po utworzeniu płyty można włączać lub
wyłączać w ustawieniach większości programów
rejestrujących.
Ogólne

Ostatnio zaprogramowany
numer utworu
Gdy odtwarzanie z płyty/urządzenia USB jest
zatrzymane, możesz ustawić powtarzanie
utworów lub plików albo odtwarzanie losowe.
Obsługiwane urządzenia Bluetooth
http://www.sony-asia.com/support
Podłączanie dodatkowych
urządzeń
Numer kroku
 Nie można zagwarantować działania urządzenia
USB ze sprzętem, nawet, jeśli spełnia ono
wymagania zgodności.
 Po podłączeniu urządzenia USB opisywany sprzęt
odczytuje wszystkie zapisane na nim pliki. Jeśli na
urządzeniu USB znajduje się wiele folderów lub
plików, odczytanie ich przez sprzęt może potrwać
dość długo.
 Nie podłączaj urządzenia USB do sprzętu za
pomocą koncentratora USB.
 W przypadku podłączenia niektórych urządzeń
USB po wykonaniu jakiejś czynności może
wystąpić opóźnienie po stronie opisywanego
sprzętu.
 Sprzęt może nie obsługiwać wszystkich funkcji
dostępnych na podłączonym urządzeniu USB.
 Kolejność odtwarzania na sprzęcie może być inna,
niż kolejność odtwarzania na podłączonym
urządzeniu USB.
 Nie można używać urządzenia do ładowania
urządzeń USB.
Dotyczy klientów w innych krajach/
regionach:
Utwór/plik zostaje zaprogramowany.
Pojawia się numer kroku programu, a
następnie łączny czas odtwarzania.
(Przykład: audio CD)
Wybór trybu odtwarzania
Uwagi dotyczące urządzenia USB
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
2 Naciśnij PRESET + lub  , aby wybrać
* Numer zapamiętanej stacji pojawia się tylko przy
słuchaniu zapamiętanej stacji.
Pojawia się nazwa pamięci. Nazwa pamięci
może być wyświetlana na różne sposoby, w
zależności od specyfikacji urządzenia USB.
Jeśli można wybrać tylko jedną pamięć,
przejdź do punktu 6.
*1 CD-DA
Dane techniczne

Naciśnij ENTER , aby powrócić do normalnego
wyświetlania.
numer pamięci.
Dotyczy klientów w Europie:
numer zapamiętanej stacji radiowej,
której chcesz słuchać.
Informacje pokazywane na wyświetlaczu
zmieniają się w następujący sposób:
Numer zapamiętanej stacji*  Częstotliwość
4 Naciśnij ENTER .
5 Naciskaj  lub  , aby wybrać
Słuchanie zapamiętanych
stacji radiowych
Sprawdzanie danych stacji radiowej
Naciskaj DISPLAY  podczas słuchania
radia.
(USB) .
2 Naciśnij przycisk USB , aby włączyć
funkcję USB.
3 Naciskaj przycisk USB-MEMORY SELECT
, aż na wyświetlaczu pojawi się
„SELECT?”.
Płyty Audio CD (utwory CD-DA*1)
Płyta CD-R/CD-RW, która zawiera pliki MP3/
WMA i jest prawidłowo sfinalizowana*2.
W razie trudności
„READING” jest wyświetlane przez długi
czas lub długo trwa oczekiwanie na
rozpoczęcie odtwarzania.
Odczyt może zająć dużo czasu w
następujących przypadkach:
Na urządzeniu USB znajduje się wiele
folderów lub plików.
Złożona struktura plików.
Pamięć jest niemal pełna.
Duża fragmentacja pamięci wewnętrznej.
Aby uniknąć tych problemów, zalecamy, aby
stosować się do następujących wskazówek:
Ograniczyć łączną liczbę folderów na
urządzeniu USB do 100.
Ograniczyć łączną liczbę plików w jednym
folderze do 100.
Błędne wyświetlenie
Dane zapisane na urządzeniu USB mogą być
uszkodzone. Ponownie zapisz dane dźwiękowe
na urządzeniu USB.
Sprzęt może wyświetlać tylko cyfry i litery
alfabetu. Inne znaki nie będą wyświetlane
prawidłowo.
Pojawia się komunikat „REC ERROR”.
Wystąpił błąd podczas zapisu. Wyłącz
urządzenie i odłącz od niego urządzenie USB.
Sprawdź następujące kwestie:
Sprawdź ilość dostępnego miejsca na
urządzeniu USB. Jeśli ilość wolnego miejsca
jest zbyt mała do zapisu, usuń niepotrzebne
pliki lub foldery.
Sprawdź, czy dane do zapisania nie są
uszkodzone.
Sprawdź, czy format pliku do zapisu jest
obsługiwany przez urządzenie.
Jeśli komunikat cały czas się pojawia,
skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Wyłącz sprzęt i podłącz urządzenie USB, a
następnie włącz ponownie urządzenie.
Urządzenie USB nie działa prawidłowo.
Zapoznaj się z instrukcją działania urządzenia
USB, aby rozwiązać ten problem.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz urządzenie
USB.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
Ustaw tryb odtwarzania na normalny.
Nie można odtworzyć plików MP3/WMA.
Pliki dźwiękowe mogą mieć nieprawidłowe
rozszerzenia. Rozszerzenia plików obsługiwane
przez sprzęt są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
Pliki dźwiękowe mogły zostać zapisane w
formatach innych niż MP3/WMA.
Urządzenie magazynujące USB używa systemu
plików innego niż FAT16 lub FAT32.*
Pamięć urządzenia magazynującego USB
została podzielona na partycje. Można
odtwarzać pliki MP3/WMA tylko z pierwszej
partycji.
Możliwe jest odtwarzanie plików z 8 poziomów
folderów.
Łączna liczba folderów na urządzeniu USB
przekracza 255 (włączając w to folder główny
(„ROOT”)).
Łączna liczba plików na urządzeniu USB
przekracza 5 000.
Łączna liczba plików w folderze przekracza
999.
Pliki są zaszyfrowane lub chronione hasłem.
* Sprzęt obsługuje system plików FAT16 i FAT32, ale
niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać
obu tych systemów.
Aby uzyskać odpowiednie informacje, należy
zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia USB
lub skontaktować się z jego producentem.
Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się zbyt
daleko od urządzenia Bluetooth (lub
smartfonu) oraz że urządzenie nie odbiera
zakłóceń z sieci bezprzewodowej LAN, innych
urządzeń wykorzystujących pasmo 2,4 GHz lub
z kuchenki mikrofalowej.
Sprawdź, czy połączenie Bluetooth pomiędzy
sprzętem i urządzeniem Bluetooth (lub
smartfonem) zostało prawidłowo nawiązane.
Ponownie przeprowadź procedurę parowania
(patrz „Nawiązywanie połączenia
bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth”).
Utrzymuj sprzęt i urządzenie z dala od
metalowych przedmiotów i powierzchni.
Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona
na urządzeniu Bluetooth (lub smartfonie).
Dźwięk jest przerywany lub zasięg
komunikacji jest bardzo krótki.
Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie
wytwarzające promieniowanie
elektromagnetyczne, takie jak sieć
bezprzewodowa LAN, inne urządzenia
Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa, należy, w
miarę możliwości, odsunąć się od tych źródeł.
Ewentualnie należy sprzęt i urządzenie
użytkować z dala od takich źródeł.
Usuń przeszkody pomiędzy sprzętem i
urządzeniem lub odsuń sprzęt i urządzenie z
dala od przeszkody.
Umieść sprzęt i urządzenie tak blisko siebie, jak
to możliwe.
Zmień położenie sprzętu.
Spróbuj użyć urządzenia Bluetooth lub
smartfonu w innym położeniu.
Nie można nawiązać połączenia.
W zależności od podłączonego urządzenia,
nawiązanie połączenia może trochę potrwać.
Ponownie przeprowadź procedurę parowania
(patrz „Nawiązywanie połączenia
bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth”).
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest
obsługiwane przez sprzęt. Najnowsze
informacje dotyczące zgodności urządzeń
Bluetooth można znaleźć na stronie
internetowej. Adres można znaleźć w punkcie
„Obsługiwane urządzenia Bluetooth.”
Nie można wykonać parowania.
Zbliż urządzenie Bluetooth do sprzętu.
Usuń nazwę modelu sprzętu z urządzenia
Bluetooth i ponownie przeprowadź parowanie
(patrz „Nawiązywanie połączenia
bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth”).
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest
obsługiwane przez sprzęt. Najnowsze
informacje dotyczące zgodności urządzeń
Bluetooth można znaleźć na stronie
internetowej. Adres można znaleźć w punkcie
„Obsługiwane urządzenia Bluetooth”.
Nie można wykonać parowania przy
pomocy NFC.
Spróbuj parowania ręcznego (patrz
„Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego
z urządzeniami Bluetooth”). Niektóre smartfony
zgodne z NFC nie mogą być parowane przy
pomocy funkcji NFC sprzętu, w zależności od
funkcji lub specyfikacji urządzenia.
Ponownie uruchom aplikację „Łatwa
komunikacja NFC” i powoli przesuń smartfon
nad symbolem N .
Sprawdź, czy smartfon spełnia wymagania
zgodności (patrz „Obsługiwane smartfony”).
Radio
Dźwięk jest słabo słyszalny lub odbiór
jest słaby.
Wymień wszystkie baterie na nowe.
Odsuń urządzenie od znajdujących się w
pobliżu telewizorów.
W przypadku pasma FM wysuń antenę na
pełną długość i zmień jej położenie, aby
uzyskać jak najlepszy sygnał. W przypadku
pasma AM obróć cały sprzęt, aby uzyskać jak
najlepszy sygnał.
Jeśli znajdujesz się w budynku, korzystaj z
urządzenia w pobliżu okna.
Jeśli w pobliżu urządzenia zostanie
umieszczony telefon komórkowy, urządzenie
może hałasować. Trzymaj telefon z dala od
urządzenia.
Obraz telewizyjny jest przerywany.
Jeśli słuchasz stacji FM w pobliżu telewizora z
anteną pokojową, odsuń sprzęt dalej od
telewizora.
Jeśli problem utrzymuje się po wypróbowaniu
wszystkich innych rozwiązań, odłącz przewód
zasilania sieciowego lub wyjmij wszystkie
baterie. Gdy wyświetlacz będzie pusty, ponownie
podłącz przewód zasilania sieciowego lub włóż
baterie. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się
z najbliższym sprzedawcą Sony.
Odtwarzacz CD
Układ
Odtwarzacz cyfrowych płyt kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera: Poniżej 44,6 µW
(Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm
od powierzchni soczewki obiektywu na bloku
optycznym o przesłonie 7 mm.)
Liczba kanałów
2
Charakterystyka częstotliwościowa
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Zniekształcenia kołysania i drżenia
Poniżej mierzalnego poziomu
Informacje dotyczące Bluetooth
System komunikacji
Specyfikacja Bluetooth wer. 3.0
Wyjście
Specyfikacja Bluetooth klasa zasilania 2
Maksymalny zasięg komunikacji
Linia widzenia ok. 10 m*1
Częstotliwość
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Metoda modulacji
FHSS
Obsługiwane profile Bluetooth*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Obsługiwany kodek*4
SBC (Subband Codec)
*1Faktyczny zasięg zależy od różnych czynników,
takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami,
pola magnetyczne wokół kuchenek
mikrofalowych, elektryczność statyczna,
czułość odbioru, wydajność anteny, system
operacyjny, oprogramowanie itp.
*2Standardowe profile Bluetooth zapewniają
specyfikacje dotyczące komunikacji pomiędzy
urządzeniami.
*3Niektóre funkcje mogą być niedostępne w
przypadku danego urządzenia.
*4Kodek: Kompresja sygnału dźwiękowego i
format konwersji
Informacje dotyczące radia
Zakres częstotliwości
Modele w Europie, na Tajwanie i w
Zjednoczonych Emiratach Arabskich
FM (UKF):87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
AM (fale długie/średnie):
531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Modele w Urugwaju, Paragwaju, Peru, Chile i
Boliwii
FM (UKF):87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
AM (fale długie/średnie):
530 kHz  1 610 kHz (krok 10 kHz)
531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Modele w Ameryce Łacińskiej, poza
Urugwajem, Paragwajem, Peru, Chile, Boliwią i
Brazylią
FM (UKF):87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
AM (fale długie/średnie):
530 kHz  1 710 kHz (krok 10 kHz)
Inne modele
FM (UKF):87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
AM (fale długie/średnie):
531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
530 kHz  1 610 kHz (krok 10 kHz)
Częstotliwość pośrednia
FM (UKF): 128 kHz
AM (fale długie/średnie): 45 kHz
Anteny
FM (UKF): Antena teleskopowa
AM (fale długie/średnie): Wbudowana
ferrytowa antena prętowa
Wejście
AUDIO IN
Gniazdo stereo mini
Port (USB)
Typ A, maksymalne natężenie prądu 500 mA,
USB 2.0 zgodne z Full Speed

Na wyświetlaczu pojawia się „FREE***G”/
„FREE***M” (pozostała ilość miejsca na
urządzeniu w gigabajtach/megabajtach).
1 Podłącz urządzenie USB do portu
6 Naciśnij ENTER .
wyświetlaczu zacznie migać „FM-xx” lub
„AM-xx”.
Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)
2 Naciśnij DISPLAY , gdy urządzenie USB
Jeśli urządzenie USB ma więcej niż jedną pamięć
(na przykład pamięć wewnętrzną i kartę
pamięci), możesz wybrać odpowiednią pamięć, a
następnie rozpocząć odtwarzanie lub zapis.
Upewnij się, że właściwa pamięć została wybrana
przed rozpoczęciem odtwarzania lub zapisu,
gdyż nie można wybierać pamięci podczas
użytkowania.
włączyć funkcję CD lub USB.
Jeśli nie można zaprogramować stacji
automatycznie
Informacje pokazywane na wyświetlaczu
zmieniają się w następujący sposób:
Wybór pamięci do odtwarzania lub
zapisu na urządzeniu

Korzystanie z wyświetlacza
Odtwarzanie utworów/plików w
dowolnej kolejności (odtwarzanie
losowe)
Środki ostrożności
Wyjście
Gniazdo stereo mini  (słuchawkowe)
Do słuchawek o impedancji 16   32 
Obsługiwane formaty
Obsługiwane prędkości bitowe
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
Częstotliwości próbkowania
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
Ogólne
Głośnik
Dwa głośniki pełnozakresowe, śr. 8 cm, 3,2 ,
typ stożkowy (2)
Moc wyjściowa
2,3 W + 2,3 W (przy 3,2 , zniekształcenia
harmoniczne 10%)
Wymagania dotyczące zasilania
Modele w Europie, Urugwaju, Paragwaju, Peru,
Chile i Boliwii
230 V prądu zmiennego, 50 Hz (zasilanie
sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Model w Brazylii
120 V  127 V prądu zmiennego/220 V 
230 V prądu zmiennego, 50/60 Hz,
przełącznik napięcia (zasilanie sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Modele w Ameryce Łacińskiej, poza
Urugwajem, Paragwajem, Peru, Chile, Boliwią i
Brazylią
120 V prądu zmiennego, 60 Hz (zasilanie
sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Model w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
240 V prądu zmiennego, 50 Hz (zasilanie
sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Modele na Tajwanie
120 V prądu zmiennego, 60 Hz (zasilanie
sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Inne modele
220 V  240 V prądu zmiennego, 50 Hz
(zasilanie sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Pobór mocy
16 W prądu zmiennego
Pobór mocy (w trybie czuwania)
Poniżej 0,9 W (prąd zmienny)
Pobór mocy (w trybie czuwania Bluetooth)
Poniżej 1,8 W (prąd zmienny)
Żywotność baterii*1, *2
Odtwarzanie płyt CD
Ok. 7,5 godzin
Odtwarzanie z urządzenia USB
Ok. 7 godzin (przy obciążeniu 100 mA)
Ok. 3,5 godzin (przy obciążeniu 500 mA)
Odbiór radia FM
Ok. 19 godzin
Bluetooth
Ok. 10 godzin
*1Pomiar według standardów Sony. Rzeczywista
żywotność baterii może zależeć od stanu
sprzętu lub warunków użytkowania.
*2Korzystanie z baterii alkalicznych Sony
Wymiary
Ok. 380 mm × 158 mm × 235 mm (dł./wys./
szer.) (włącznie z wystającymi elementami)
Masa
Ok. 3,3 kg (wraz z bateriami)
Dostarczane akcesoria
Przewód zasilania sieciowego (1)
Folia ochronna (1)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
Download PDF

advertising